Page 1

Autor kresby Karel Karim

DUCHOVNÍ OBNOVA ~ O MARNOTRATNÉM SYNU Sebezkuše nostní seminář podle metody bibliodramatu povedou MUDr. D. Křížková a Mgr. E. Strupková. ~ ne 10. II. od 14 h ~ YMCA, Kounicova 3, Brno JIŘÍ HROMADA V BRNĚ ~ O duchovním zázemí aktivismu a aktivním duchovním životě, o tom jak vedl a jak se nechal vést ~ ne 27. II. od 15 h ~ Áčko, Starobrně nská

LOGOS ~ LGBTQ VĚŘÍCÍ ~ na leden v Praze 6~I~2013


CO JEN MÁME DĚLAT? ~

NEDAJÍ SE PŘESVĚDČIT, ANI KDYBY NĚKDO VSTAL Z MRTVÝCH ~

ČTENÍ Z EVANGELIA: LUKAŠ 3,3~14 I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů,“ jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží.‘

ČTENÍ Z EVANGELIA: LUKAŠ 16,19~31 Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy.

Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme dělat?“ On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“ Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: „Mistře, co máme dělat?“ On jim řekl: „Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.“ Tázali se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“

I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.‘ Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo – i kdyby chtěl – nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.‘ Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.‘ Ale Abraham mu odpověděl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!‘ On řekl: ‚Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.‘ Řekl mu: ‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘“


Žít Prahu aneb Spiritualita života bez domova ~

Svěřujeme Ti svá nadechnutí, kéž do našich niter vniká pravý Duch ~

Milí bratři, vzácné sestry, tématem lednového setkání je spiritualita života bez domova. Naši bratři Honza a Karim tuto životni zkušenost nabyli a jsou tu dnes, na tříkrálovém setkání Logosu, mimo jiného hezkého také proto, aby nám kousek z ní zpotředkovali. Díky za to! Vytáhnou nás do města, které znají jinak než my. Bratři nyní pracují jako průvodci ve sdružení Pragulic, které nabízí „trochu jiný“ zážitek z Prahy. Tušíte dobře, že Praha nebude hlavní hvězdou tohoto příběhu!

Starý rok skončil, DÍKY ZA NĚJ, PANE! Za každou minutu, jež nesla Tvoje jméno. Za každou hodinu, v níž zazněl Tvůj hlas. Za každý den, ten vzácný dar, kterého jsme směli užívat do sytosti. Díky za týdny, jež Tě chválily. Za měsíce, které hovořily o Tvé slávě. Za zkoušky, v nichž jsme obstály, protože Ty neopuštíš svoje slábnoucí děti.

TEMATICKÝ BRAINSTORMING ~ NÁMĚTY K DISKUSI ~ Co je na chudobě zlého a dobrého? ~ Je žebrání vůbec etické? ~ V čem jsou lidé bez domova podobní Ježíši a v čem mají blíže Bohu? ~ Jaký je rozdíl mezi vynucenou chudobou a chudobou z vlastního rozhodnutí z duchovního hlediska. ~ Jaké máte zážitky s chudobou? ~ Jak vás zkušenost života na ulici obohatila? ~ Můžou si za to sami? ~ Stydím se za chudobu? ~ Jak pomoci? ~ Jak vyjadřovat soucit s trpícími?

ODPUSŤ NÁM, PANE! Všechna zaváhání a neporozumění, nevyrovnanosti i útěky. Předsevzetí, která jsme nedovedli splnit a zůstávali stát uprostřed cesty. Odpusť nám slepé oči, hluché uši, neobratné ruce, srdce plná stínů. Všechno, v čem vládla naše nedokonalost, Bože, Otče dobrý, milosrdný, všemohoucí! Nový rok začíná, JAKÝ BUDE, UČITELI? Svěřujeme Ti svoje slova, myšlenky i kroky, ať jsou ozvěnou Tvých úmyslů a následníky Tvých stop. Svěřujeme Ti své chyby a klopýtnutí. Svoji touhu žít v Tvé přítomnosti i neschopnost milovat Tě v našich bližních a mít rád bližního skrze Tebe. Prosíme Tě za všechny, kteří jsou uvězněni za mřížemi sobectví a nenávisti, i za sebe, abychom byli světlem pro ty, jež nám posíláš, Pane Ježíši, Příteli v radosti, Bratře v utrpení. MODLITBU PRO SPOLEČENSTVÍ LOGOS, PLATNOU V ROCE 1996, KDY BYLA OTIŠTĚNA V ČASOPISE L+G LOGOS, JAKOŽ I PRO ROK 2013, PŘÍPRAVILA MILENA FENYKOVÁ.


KOŘENÍME CÍRKEV ~ MILÍ BRATŘI A VZÁCNÉ SESTRY, modlitba sestry Mileny Fenykové za nový rok vyšla ve dvanáctém čísle časopisu L+G LOGOS, který naše sdružení vydávalo od roku 1993 až do do roku 2001, kdy se svým 35. číslem zanikl. Tento dvojlist koncipujeme jako jakési „pracovní listy“ vydávané při příležitosti našich setkání v Brně i Praze a já osobně si dělám naději, že by mohly povzbudit tvůrčí činnost Logosanů. To abychom mohli „vyprávět příběhy," jak řekl na mimořádně povedeném vánočním večírku v inspirativním rozhovoru bratr Ondřej Kolář. Ve stanovách Logosu stojí, že naším cílem je zdravý duchovní růst nás, gayů a leseb. Přijetí toho, jací od přírody jsme, co nemůžeme změnit a co ani změněno být nemusí, je jednou z nejdůležitějších iniciačních etap duchovního růstu. V tom se právě udála asi jedna z největších změn od devadesátých let, totiž, že se už nemusíme bát „vyprávět naše osobní příběhy“, i když stud možná přetrvává, ale ten se zase rozptyluje dobře míněnou otevřeností. Myslím, že naše svědectví může být silné právě tím, jak statečně obstáváme v zápasu víry či o víru, a to hned ve čtyřech rynzích: (1) že jsme jiní jako gayové nebo lesby a musíme to přijmout a dokonce se z toho i těšit, (2) že věřit v Ježíše a těšit se z něj není vůbec samozřejmě jednoduché, (3) že nenacházíme zrovna mnoho porozumění a přijetí v církví a že nám vykládají, že být teplý a nehnusit si to, a přitom toužit po Bohu a společenství církve nejde dohromady. A za čtrté (4), každý z nás má své vlastní osobní téma, svůj krásný osobní příběh o své cestě bojovníka (říkám si někdy: copak má být život boj?).

LOGOS na měsíc ~ leden v Praze Vychází k pravidelnému setkání 6~I~2013. Náměty a texty posílejte Martinu Maryškovi na email Jsme@LogosCR.cz. ~ LOGOS ČR, o. s., U Školské zahrady 1, Praha 8. Jsme ekumenické společenství věřících gayů, leseb a jejich blízkých ~ v Praze, Brně a Ostravě. ~ www.LogosCR.cz ~ Jsme@LogosCR.cz

Usilovnost, opravdovost, ubohost a osamělost našich lidských zápasů mně přijde dojemná. (Nejdojemnější příběh je ovšem ten vlastní, to je normální.) Doufám, že když (si) o nich budeme více vyprávět, dodáme si tak kuráže do dalšího úsilí, najdeme příslib smíření se s pravdou v užaslém „páni, to je můj život!" a s Bohem, který je dobrý dramaturg našich příběhů, a nalezneme ulehčení v sounáležitosti bratrství. Myslím, že se vytoužené přijímající otevřenosti ze strany církví nedočkáme bez naší vlastní otevřenosti dávající. A tak chci závěrem tohoto textu, který bych byl určitě nepsal, kdybych ho nepsal v pozdní noční hodinu, poděkovat bratru Honzovi a bratru Karlovi za jejich osobní příběh a také otevřenost, s jakou jej vyprávějí. Honzo, Karle, jestli se, kluci, nestydíte a dovolíte, odchytnu si vás po prohlídce a natočím s vámi krátký rozhovor, ať máme čím nakrmit příští pracovní listy Logos na měsíc a náš nově zřízený blog (KořenímeCírkev.LogosCR.cz) na internetu. Ať jsou naše příběhy jakkoli komické, tragické, zoufalé, trapné nebo fádní, mám víru, že pro Boha, tvořitele, jsou vždycky dojemné a krásné. V roce 2013 až do konce zvonce. ~ Martin Maryška

Žit Prahu aneb O životě bez domova ~ Logos na leden v Praze, 6. I. 2013  
Žit Prahu aneb O životě bez domova ~ Logos na leden v Praze, 6. I. 2013  

Pracovní listy/newsletter společenství LGBTQ věřících Logos. Připravené pro setkání na téma život bez domova. 4. číslo, ročník 2013.

Advertisement