Page 1

  в в, j 

  в   в     в     в  


Др Оливера Радуловић Бојан Памучар

Српски језик 7 Приручник за наставнике српског језика и књижевности


Српски језик 7 Приручник за наставнике српског језика и књижевности за седми разред основне школе Др Оливера Радуловић, Бојан Памучар Уредник Мр Наташа Станковић-Шошо Извршни уредник Лидија Станојевић Рецензенти Доц. др Бранка Јакшић-Провчи, Филозофски факултет, Нови Сад Гордана Марковић, професор, директор ОШ „Иво Лола Рибар“, Бегаљица Лектура Весна Калабић Графичко обликовање Катарина Ковачевић, Биљана Видосављевић Дизајн Студио Логос Издавач Нови Логос Цара Душана 48, Београд тел: 011/2636 520; факс: 011/2620 365 e-mail: office@logos-edu.rs За издавача Нада Осмајић Штампа Бранмил, Београд

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-6109-011-0 COBISS. SR-ID 172494348


Др Оливера Радуловић Бојан Памучар

Српски језик 7 Приручник за наставнике српског језика и књижевности


Садржај Увод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. О методичкој концепцији уџбеничког комплета. . . . . . . 8 1.1. Упутство за коришћење уџбеничког комплета . . . . . . . 9 1.2. Вредновање рада ученика и оцењивање. . . . . . . . . . . 13 2. Планирање и програмирање наставног градива . . . . . . 17 2.1. Упутство за планирање и програмирање наставе. . . . 18 2.2. Наставни план и програм за седми разред из српског језика и књижевности. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.3. Садржаји програма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.4. Годишњи план рада наставника. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.5. Предлози месечних оперативних планова . . . . . . . . . 32 3. Упутство за коришћење читанке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.1. У срцу настаје живот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.2. Библија у настави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.3. Библијски подтекст у роману Мали принц Антоана де Сент Егзиперија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.4. Изводи из литературе о Малом принцу Антоана де Сент Егзиперија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.5. Наставна обрада лектире Мали принц Антоана де Сент Егзиперија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.6. Наставни приступ Дисовој песми Међу својима . . . . . 62 3.7. Методички модели за превазилажење кризе читања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.8. Осмех кроз сузе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.9. Ако немаш дела, не говори о врлинама . . . . . . . . . . . . . . 81 3.10. Дескриптивни текстови у настави. . . . . . . . . . . . . . . . 84 4. Предлози припрема за часове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5. Додатни материјал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

4


Поштовани наставници, Уз приручник који држите припремили смо вам и CD на којем се налазе комплетан садржај и још неки додатни материјали у електронској форми: l предлози годишњих планова редовне, додатне и допунске наставе; l предлози месечних планова; l предлози припрема за час; l постери. Сав материјал дат у word-овим фајловима можете мењати, допуњавати и прилагођавати према својим потребама и жељама. Нови Логос

Поштовани наставници, Пред вама је Приручник из српскога језика и књижевности који ће вам помоћи у планирању и програмирању наставе и осмишљавању часова. Аутори вам га поклањају с пуним поверењем у вашу стручност и компетенције. Немојте заборавити да просвећивање значи и просветљење и да је бављење наставничким позивом врста мисије. То значи да је на вама велика одговорност која подразумева непрекидан процес стручног усавршавања. Имајући то у виду, уложили смо велики труд да вам понудимо један модеран приручник који кореспондира са Читанком, Граматиком и Радном свеском повезујући градиво из књижевности, језика и културе изражавања. Аутори су спојили теоријско и практично знање, понудили различите моделе учења и применили своје дугогодишње наставно искуство. Молимо вас да припреме за часове схватите као неке од безброј могућности креативне наставе. Не заборавите да је последња ваша реч и да су ваше процене најмеродавније. Радујемо се нашем сусрету на страницама овог Приручника, као и сваком облику сарадње. Аутори

5


6


Увод

Поштовани наставници,

Пред вама је Приручник из српскога језика и књижевности који ће вам помоћи у планирању и програмирању наставе и осмишљавању часова. Аутори вам га поклањају с пуним поверењем у вашу стручност и компетенције. Немојте заборавити да просвећивање значи и просветљење и да је бављење наставничким позивом врста мисије. То значи да је на вама велика одговорност која подразумева непрекидан процес стручног усавршавања. Имајући то у виду, уложили смо велики труд да вам понудимо један модеран приручник који кореспондира са Читанком, Граматиком и Радном свеском повезујући градиво из књижевности, језика и културе изражавања. Аутори су спојили теоријско и практично знање, понудили различите моделе учења и применили своје дугогодишње наставно искуство. Молимо вас да припреме за часове схватите као неке од безброј могућности креативне наставе. Не заборавите да је последња ваша реч и да су ваше процене најмеродавније. Радујемо се нашем сусрету на страницама овог Приручника, као и сваком облику сарадње. Аутори

7


2

Планирање и програмирање наставног градива

17


2. 4. ГОДИШЊИ ПЛАН рада наставника

Ред. бр. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

Наставна тема У СРЦУ НАСТАЈЕ ЖИВОТ АКО НЕМАШ ДЕЛА, НЕ ГОВОРИ О ВРЛИНАМА ПРЕД СЛИКАМА ПЕСНИКА И ПРИПОВЕДАЧА ОСМЕХ КРОЗ СУЗЕ ИЗ СТАРИХ ЧИТАНКИ НАЈДОЊИ КАМЕН ПОСТОЈАЊА БОЈЕ ГОРЕ У КРВИ УКУПНО

Књижевност

Језик и правопис

Језичка култура

Укупно

14

11

6

31

11

15

5

31

10

13

3

26

11

3

2

16

6

3

1

10

9

7

4

20

5

5

3

13

63

49

30

142

МЕСЕЦ

НАСТАВНА ТЕМА

септембар−октобар

У СРЦУ НАСТАЈЕ ЖИВОТ

октобар−новембар новембар−децембар

АКО НЕМАШ ДЕЛА, НЕ ГОВОРИ О ВРЛИНАМА АКО НЕМАШ ДЕЛА, НЕ ГОВОРИ О ВРЛИНАМА

јануар−фебруар

НАЈДОЊИ КАМЕН ПОСТОЈАЊА

март

ОСМЕХ КРОЗ СУЗЕ

април−мај мај Јун

ПРЕД СЛИКАМА ПЕСНИКА И ПРИПОВЕДАЧА ПРЕД СЛИКАМА ПЕСНИКА И ПРИПОВЕДАЧА БОЈЕ ГОРЕ У КРВИ

29


МЕСЕЦ

НАСТАВНА ТЕМА

септембар−октобар

Историја језика –старословенски језик, Ћирило и Методије Правопис Врсте речи

новембар−децембар

Глаголски облици Главни реченични чланови Правопис

јануар−фебруар−март

Синтагме Предикатске и комуникативне реченице Врсте напоредних односа међу независним реченицама Акценат

април−мај

Врсте напоредних односа и служба речи Правопис – увежбавање правописних норми Синтакса падежа Падежна синонимија

Ред. бр. 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Наставна тема У СРЦУ НАСТАЈЕ ЖИВОТ АКО НЕМАШ ДЕЛА, НЕ ГОВОРИ О ВРЛИНАМА ПРЕД СЛИКАМА ПЕСНИКА И ПРИПОВЕДАЧА ОСМЕХ КРОЗ СУЗЕ ИЗ СТАРИХ ЧИТАНКИ НАЈДОЊИ КАМЕН ПОСТОЈАЊА БОЈЕ ГОРЕ У КРВИ УКУПНО

30

Обрада

Утврђивање

Систематизација

Други типови

Укупно

14

11

/

13

31

18

18

/

2

18

12

6

2

6

20

10

1

/

1

7

10

4

/

2

16

9

7

/

4

18

7

2

2

2

13

66

3 35

3 7

7 36

21 144


област из граматике

септембар

октобар

новембар

ВРСТЕ РЕЧИ ЗНАЧЕЊЕ И УПОТРЕБА ПАДЕЖА СЛУЖБА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ СИНТАГМА

3

4

1

1

2

4

АКТИВ И ПАСИВ КОМУНИКАТИВНА РЕЧЕНИЦА КОНГРУЕНЦИЈА

2

АКЦЕНАТ РЕЧИ ИСТОРИЈА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА ПРАВОПИС

2

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

1

УКУПНО:

7

област из граматике ВРСТЕ РЕЧИ ЗНАЧЕЊЕ И УПОТРЕБА ПАДЕЖА СЛУЖБА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ СИНТАГМА АКТИВ И ПАСИВ КОМУНИКАТИВНА РЕЧЕНИЦА КОНГРУЕНЦИЈА АКЦЕНАТ РЕЧИ ИСТОРИЈА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА ПРАВОПИС СИСТЕМАТИЗАЦИЈА УКУПНО:

децембар

1

јануар и фебруар

1

1 1

5

март

6

април

7

мај

јун

7 1

3

2

2 4 1

8

1

3

2 1 5

7

1 2 4

31


32 Област језик и књижевност језик и књижевност језик књижевност и језик књижевност језик и књижевност књижевност књижевност књижевност култура изражавања језик језик језик језик књижевност култура изражавања правопис

Наставна јединица

Уводни час: Упознавање са планом и програмом рада

Понављање и утврђивање градива из шестог разреда

Настанак старословенског језика (мисија Ћирила и Методија, старословенска писма: глагољица и ћирилица, почетак писмености код Срба)

Свети Сава у српској култури и књижевности (почеци и развојни пут српске књижевности и језика)

Доситеј Обрадовић – српски просветитељ

Почеци словенске и српске писмености и књижевности (синтеза)

Антоан де Сент Егзипери: Мали принц (појам романа, типологија, композиција)

Антоан де Сент Егзипери: Мали принц (анализа ликова, симболика романа)

Антоан де Сент Егзипери: Мали принц (проблемски приступ)

Коментар и анализа састава на тему: Човек само срцем добро види

Врсте речи: променљиве и непроменљиве (подврсте речи)

Променљиве речи (граматичке категорије променљивих речи)

Именице и именске речи

Придеви, придевски вид и компарација придева

Гроздана Олујић: Звезда у чијим је грудима нешто куцало (ауторска бајка)

Говорна вежба: Причам ти уметничку бајку (комбинацијом познатих мотива, са променом редоследа збивања)

Правопис (увежбавање научених садржаја)

Број часа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

НАЈДОЊИ КАМЕН ПОСТОЈАЊА (историја језика 2 часа, књижевност 2 часа) У СРЦУ НАСТАЈЕ ЖИВОТ (књижевност 4 часа, језик (морфологија) 4 часа, правопис 1 час, култура изражавања 2 часа) (6 часова књижевности, 6 часова језика и правописа, 4 комбинована часа, 2 часа културе изражавања)

ПЛАН РАДА ЗА СЕПТЕМБАР

2. 5. Предлози месечних (оперативних) планова


Област култура изражавања књижевност књижевност језик књижевност и језик књижевност књижевност књижевност књижевност језик књижевност језик језик књижевност правопис писмено изражавање писмено изражавање писмено изражавање

Наставна јединица

Писање честитке, позивнице, захвалнице

Владислав Петковић Дис: Међу својима (функција метафоре у формирању песничке слике)

Стеван Раичковић: Небо (функција мотива у композицији лирске песме, стилска средства – симбол)

Гласовне промене у промени облика речи

Звучни ефекти и стилска вредност гласова на примеру песме Небо Стевана Раичковића (алитерација и асонанца)

Сима Пандуровић: Бисерне очи (љубавна лирска песма)

Александар Сергејевич Пушкин: Волео сам вас

Народна песма: Диоба Јакшића

Мирослав Антић: Плави чуперак (избор песама; мотивска анализа љубавне лирике)

Граматичке категорије променљивих речи

Десанка Максимовић: Стрепња (осећања лирског субјекта, песнички језик, тумачење песничких порука)

Непроменљиве речи (обнављање и проширивање знања)

Глаголски вид; глаголски облик, лице, број, род, стање, потврдност, одричност

Обнављање градива на тему: У срцу настаје живот (анализа лирске песме – Дис, Раичковић, Пандуровић, Максимовић, Антић)

Навикавање ученика на коришћење школског правописа

Припрема за први писмени задатак

Израда првог писменог задатка

Анализа и исправка писменог задатка

Број часа

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

У СРЦУ НАСТАЈЕ ЖИВОТ (књижевност 8 часова, језик и правопис 5 часова, комбиновани часови 1, култура изражавања 4 часа)

ПЛАН РАДА ЗА ОКТОБАР

Предлози месечних (оперативних) планова

33


34 Област писмено изражавање језик књижевност књижевност књижевност књижевност књижевност усмено изражавање језик језик језик језик језик језик култура изражавања писмено изражавање

Наставна јединица

Писање побољшане верзије писменог задатка

Придеви, прилози и глаголи у исказивању особина предмета и радњи (лексичка вежба)

Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (уводни час)

Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (фабула, узрочно-последични след мотива)

Народна песма: Мали Радојица (народна песма хајдучког циклуса, поређење епске песме са романом)

Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одлике приповетке, историјска окосница, фабула, композиција, време и простор)

Иво Андрић: Прича о кмету Симану (анализа ликова, проблемски приступ)

Говорна вежба: Прича о стварном или измишљеном догађају

Глаголи по трајању и прелазности радње

Појам и врсте синтагме

Појам и врсте синтагме

Именичке синтагме (вежбање, рад на тексту)

Однос међу члановима синтагме (сами праве)

Служба речи у реченици (на одломку из Приче о кмету Симану Иве Андрића)

Говорна вежба на тему: Језик је кућа у којој живимо

Израда домаћег задатка на тему: Омиљени епски јунак

Број часа

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

АКО НЕМАШ ДЕЛА, НЕ ГОВОРИ О ВРЛИНАМА (књижевност 5 часова, језик 7 часова, култура изражавања 4 часа)

ПЛАН РАДА ЗА НОВЕМБАР Предлози месечних (оперативних) планова


Област језик језик књижевност књижевност књижевност култура изражавања култура изражавања култура изражавања култура изражавања језик језик правопис књижевност књижевност књижевност језик и књижевност

Наставна јединица

Напоредни односи реченичних чланова

Систематизација градива из синтаксе (израда теста)

Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (анализа – фабула, сиже, композиција, ликови)

Народна песма Иво Сенковић и ага од Рибника

Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (избор)

Припрема за други писмени задатак

Израда другог писменог задатка

Анализа и исправка писменог задатка

Писање побољшане верзије писменог задатка

Појам актива и пасива

Актив и пасив

Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и запета)

Народна приповетка: Златна јабука и девет пауница

Антоније Исаковић: Кашика (карактеризација ликова: унутрашњи монолог)

Ликови у прозним епским делима (понављање и систематизација)

Полугодишња провера знања

Број часа

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

АКО НЕМАШ ДЕЛА, НЕ ГОВОРИ О ВРЛИНАМА (књижевност 6 часова, језик и правопис 5 часова, комбиновани часови 1, култура изражавања 4 часа)

ПЛАН РАДА ЗА ДЕЦЕМБАР ЗА СРБИЈУ

Предлози месечних (оперативних) планова

35


36 Област језик језик књижевност књижевност књижевност култура изражавања култура изражавања култура изражавања култура изражавања језик језик правопис језик и књижевност

Наставна јединица

Напоредни односи реченичних чланова

Систематизација на тему: синтагма и служба речи (израда теста)

Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (анализа – фабула, сиже, композиција, ликови)

Народна песма Иво Сенковић и ага од Рибника

Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (избор)

Припрема за други писмени задатак

Израда другог писменог задатка

Анализа и исправка писменог задатка

Писање побољшане верзије писменог задатка

Појам актива и пасива

Актив и пасив

Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и запета)

Полугодишња провера знања

Број часа

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

АКО НЕМАШ ДЕЛА, НЕ ГОВОРИ О ВРЛИНАМА (књижевност 2 часа, језик 4 часа, култура изражавања 4 часа, комбиновани часови 2) ЛИСТАМО СТАРЕ ЧИТАНКЕ (књижевност 1 час)

ПЛАН РАДА ЗА ДЕЦЕМБАР ЗА ВОЈВОДИНУ Предлози месечних (оперативних) планова


Област књижевност књижевност књижевност књижевност књижевност језик књижевност усмено изражавање језик

Наставна јединица

Свети Сава: Житије светог Симеона

Свети Сава: Писмо игуману Спиридону

Народне песме и приче о светом Сави (избор)

Избор из народних предања о светом Сави

Избор из савременог стваралаштва о светом Сави

Старословенска писма: глагољица и ћирилица

Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (идејни слој дела)

Српски просветитељи (говорна вежба)

Систематизација из синтаксе

Број часа

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

НАЈДОЊИ КАМЕН ПОСТОЈАЊА (књижевност 6 часова, језик 2 часа, култура изражавања 1 час)

ПЛАН РАДА ЗА ЈАНУАР ЗА СРБИЈУ

Предлози месечних (оперативних) планова

37


38 Област књижевност књижевност култура изражавања књижевност књижевност књижевност књижевност књижевност језик књижевност усмено изражавање језик

Наставна јединица

Народна приповетка: Златна јабука и девет пауница

Антоније Исаковић: Кашика (карактеризација ликова: унутрашњи монолог)

Ликови у прозним епским делима

Свети Сава: Житије светог Симеона

Свети Сава: Писмо игуману Спиридону

Народне песме и приче о светом Сави (избор)

Народно предање о светом Сави (избор)

Избор из савременог стваралаштва о светом Сави

Старословенска писма: глагољица и ћирилица

Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (идејни слој дела)

Српски просветитељи (говорна вежба)

Систематизација градива из синтаксе

Број часа

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

АКО НЕМАШ ДЕЛА, НЕ ГОВОРИ О ВРЛИНАМА (књижевност 2 часа, култура изражавања 1 час) НАЈДОЊИ КАМЕН ПОСТОЈАЊА (књижевност 4 часа)

ПЛАН РАДА ЗА ЈАНУАР ЗА ВОЈВОДИНУ Предлози месечних (оперативних) планова


Област књижевност књижевност књижевност култура изражавања писмено изражавање језик језик језик језик језик језик култура изражавања

писмено изражавање писмено изражавање

Наставна јединица

Милан Ракић: Симонида

Васко Попа: Манасија

Миодраг Павловић: Светогорски дани и ноћи

Средњовековна уметност као инспирација (систематизација)

Пред делима средњовековних уметника (анализа домаћег задатка)

Акценат речи (место акцента)

Дуги и кратки акценат (коришћење речника)

Акценатска правила

Реченични акценат и систематизација

Конгруенција

Конгруенција

Технички и сугестивни опис

Припрема за трећи писмени задатак

Израда трећег писменог задатка

Анализа и исправка писменог задатка

Број часа

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

НАЈДОЊИ КАМЕН ПОСТОЈАЊА (књижевност 4 часа, језик 7 часова, култура изражавања 4 часа)

ПЛАН РАДА ЗА ФЕБРУАР

Предлози месечних (оперативних) планова

39


40 Област књижевност књижевност књижевност књижевност књижевност књижевност књижевност писмено изражавање усмено изражавање књижевност књижевност књижевност језик језик језик

Наставна јединица

Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква (комедија карактера)

Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква (театролошки приступ)

Бранислав Нушић: Власт (драмска ситуација)

Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира (хумористички роман)

Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира (фабула, композиција, ликови)

Радоје Домановић: Мртво море (сатирична приповетка)

Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт (новела, трагикомично)

Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт (драматизација)

Говорна вежба: Чему се смејем?

Систематизација (хумористички и сатирични текстови)

Епске народне песме покосовског тематског круга (избор)

Кратке фолклорне форме (пословице, питалице, загонетке)

Појам и одлике реченица

Комуникативна реченица (појам предикатске реченице)

Комуникативна реченица (рад на тексту)

Број часа

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

*102.

*103.

104.

105.

106.

ОСМЕХ КРОЗ СУЗЕ (књижевност 11 часова, језик 3 часа, култура изражавања 3 часа)

ПЛАН ЗА МАРТ Предлози месечних (оперативних) планова


језик књижевност усмено изражавање књижевност књижевност књижевност књижевност

Типови напоредних односа (супротни, искључни)

Понављање и систематизација реченица

Лирске љубавне песме: Љубавни растанак

Говорна вежба: Значај народне књижевности

Народна песма: Кујунџија и хитропреља

Посленичке песме (избор)

Павле Угринов: Стара породична кућа (одлике дескриптивног текста)

Иван Лалић: Ветар

Запета (правописна вежба)

Слојевитист посленичких песама (синтеза)

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

књижевност

правопис

језик

језик

Типови напоредних односа (саставни, раставни и закључни)

107.

Област

Наставна јединица

Број часа

ПРЕД СЛИКАМА ПЕСНИКА И ПРИПОВЕДАЧА (књижевност 6 часова, језик 7 часова, култура изражавања 1 час) ЛИСТАМО СТАРЕ ЧИТАНКЕ (књижевност 3 часа)

ПЛАН ЗА АПРИЛ

Предлози месечних (оперативних) планова

41


42 језик књижевност књижевност књижевност књижевност књижевност култура изражавања књижевност

Независни падежи

Зависни падежи

Зависни падежи

Локатив и значење места

Падежна синонимија

Вељко Петровић: Јабука на друму

Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима (динамична дескрипција, субјективан опис, угао посматрања)

Јован Дучић: Подне (мотивска структура, симболика)

Добрица Ерић: Песник и Месец

Љубомир Симовић: Бој на Косову

Говорна вежба: Шта читам у слободно време?

Данило Киш: Ливада у јесен

Обнављање и систематизација (дескриптивни текстови )

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

култура изражавања

језик

језик

језик

језик

језик

Значење и употреба падежа

118.

Област

Наставна јединица

Број часа

ПРЕД СЛИКАМА ПЕСНИКА И ПРИПОВЕДАЧА (књижевност 6 часова, језик 6 часова, култура изражавања 3 часа)

ПЛАН ЗА МАЈ Предлози месечних (оперативних) планова


језик правопис језик књижевност књижевност књижевност књижевност књижевност култура изражавања култура изражавања

Обнављање градива из граматике

Диктат

Обнављање градива из граматике

Милутин Бојић: Плава гробница

Десанка Максимовић: Крвава бајка

Ана Франк: Дневник

Обнављање градива из књижевности (систематизација и провера)

Израда годишњег теста из књижевности

Припрема за четврти писмени задатак

Израда четвртог писменог задатка

Исправка и писање побољшане верзије писменог задатка

Одлазак у позориште (Стерија, Нушић, Симовић)

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

УКУПНО ЧАСОВА КЊИЖЕВНОСТИ 63, ЈЕЗИКА 49, КУЛТУРЕ ИЗРАЖАВАЊА 30

језик

Обнављање градива из граматике

132.

култура изражавања

Област

Наставна јединица

Број часа

БОЈЕ ГОРЕ У КРВИ (књижевност 5 часова, jезик и правопис 4 часа, култура изражавања 2 часа)

ПЛАН ЗА ЈУН

Предлози месечних (оперативних) планова

43


92


4

Предлози припрема за часове

93


Припреме за час Час број 1 Област: језик и књижевност. Наставна јединица: Упознавање са планом и програмом рада. Тип часа: уводни. Облик рада: фронтални, групни, индивидуални. Наставне методе: плурализам књижевних метода – дијалошка, текст метода, метода истраживања, компаративна метода. Наставна средства: табла, креда, Читанка, свеска, рачунар. Образовни циљеви: открити уметничке вредности књижевних дела посредством интерпретације. Вршити корелацију са уметностима и сродним научним дисциплинама. Овладати културом изражавања. Стећи програмски одређена знања из граматике и правописа. Васпитни циљеви: неговати естетска осећања. Учити се посматрању и анализи. Подстицати аналитичко и синтетичко мишљење и истраживачки рад. Неговати машту и стваралачко мишљење. Функционални циљеви: иницирати самостално коментарисање и процену вредности уметничког дела. Повезивати књижевност и језик. Применити стечено знање на сложенијим задацима. ЛиТераТура за НасТавНике Стручна литература 1. Јован Деретић, Поетика српске књижевности, Филип Вишњић, Београд, 1997. 2. Јован Деретић, Историја српске књижевности, Требник, Београд, 1996. Методичка литература 1. Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999. 2. Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај, Нови Сад, 2003. 3. Интерактивно учење (уредник Ненад Сузић), Министарство просвете Републике Српске, Бањалука. НасТавНа средсТва 1. Оливера Радуловић, Језик је дрво живота, Читанка за седми разред основне школе, Београд, Нови Логос, 2009. 2. Бојан Памучар, Владимир Милојевић, Језик је кућа у којој живимо, Граматика за српски језик за седми разред основне школе, Београд, Нови Логос, 2009. 3. Оливера Радуловић, Бојан Памучар, Владимир Милојевић, Радна свеска за српски језик за седми разред основне школе, Београд, Нови Логос, 2009. Школа и разред: _______________________________________________________________ Предметни наставник: __________________________________________________________ датум и време одржавања часа: _________________________________________________ истраживачки задаци: _________________________________________________________ запажања наставника: _________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

94


Ток часа уводни део часа Наставник упознаје ученике са планом и програмом рада у седмом разреду. Тематски групише следеће области: књижевност, језик, правопис и култура изражавања.

Главни део часа Детаљно образложење планираног рада. Из граматике ће се обрађивати следеће области: морфологија – врсте речи, променљиве и непроменљиве, и њихове подврсте. Изучаваће се граматичке категорије променљивих речи (код именица: род, број и падеж; код придева: род, број, падеж, вид, степен поређења; код променљивих прилога: степен поређења; код глагола: глаголски вид, глаголски облик, лице, број, род, стање, потврдност/ одричност. Посебно ће се указивати на гласовне промене које настају у промени облика речи (нормативна решења). у области: значења и употребе падежа вршиће се систематизација и проширивање постојећег знања. Обрађиваће се падежи за означавање места завршетка кретања и места налажења, као и падежна синонимија. Проучаваће се врсте глагола: безлични (имперсонални) и лични (персонални), прелазни, непрелазни и повратни. Безличне реченице. Састав реченице у вези са врстама глагола – обнављање и проширивање знања. Из синтаксе ставиће се нагласак на граматички субјекат, предикат (глаголски и именски), прави и неправи објекат, логички субјекат. Прилошке одредбе за место, време, начин, узрок, меру и количину. Реченични чланови исказани речју и синтагмом биће посебно наглашени. Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, раставни и супротни. Из синтаксе ће се изучавати и појам синтагме; састав именичке синтагме: главна реч у синтагми. Од реченичних чланова: атрибути, апозиција и апозитив. Објасниће се појам актива и пасива. Из области синтакса реченице: независне предикатске реченице – појам комуникативне функције; подела на обавештајне, упитне, заповедне, жељне, узвичне. Изучаваће се комуникативна реченица као синтаксичка јединица састављена од најмање једне независне предикатске реченице. Врсте комуникативних реченица састављене од двеју (или више) независних предикатских реченица у напоредном односу: саставном (укључујући и закључни), раставном, супротном (укључујући и искључни). Обрађиваће се основни појмови из конгруенције. Слагање придева и глагола са именицом у реченици. Конгруентне категорије придева (род, број, падеж) и глагола (лице, број, род). Ортоепија: проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда (разликовање дугих и кратких акцената, дугоузлазних и дугосилазних акцената). Вежбање у изговарању краткоузлазног и краткосилазног акцента. Уочавање разлике између кратких акцената. Реченични акценат. из историје језика проучаваће се: језик словена у прапостојбини. Сеобе Словена и стварање словенских језика. Стварање старословенског језика: мисија Ћирила и Методија. Примање писмености код срба. Старословенска писма: глагољица и ћирилица. Настава правописа састојаће се из проверавања, понављања и увежбавања садржаја из претходних разреда различитим облицима диктата и других писмених вежби. Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и запета). Црта. Заграда. Запета у набрајању скраћеница. Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање).

95


Ток часа Настава књижевности темељиће се на изучавању лектире. књижевни текстови сврстаће се у три области: лирика, епика и драма. Од лирских текстова интерпретираће се: народна песма: Кујунџија и хитропреља, посленичке народне песме (избор); народна песма: Љубавни растанак; Јован Дучић: Подне; Милан Ракић: Симонида; Владислав Петковић Дис: Међу својима; Сима Пандуровић: Бисерне очи; Милутин Бојић: Плава гробница; Десанка Максимовић: Крвава бајка, Стрепња; стеван раичковић: Небо; Мирослав Антић: Плави чуперак (избор); Добрица Ерић: Песник и Месец; Васко Попа: Манасија; Иван В. Лалић: Ветар; Миодраг Павловић: Светогорски дани и ноћи (избор); Александар Сергејевич Пушкин: Волео сам вас; иво андрић: Панорама, Немири. Анализа лирских дела састојаће се од следећих садржаја: упућивање ученика у анализу мотива (међусобни однос и повезивање, удруживање у поетске слике). Уочавање међусобне условљености исказаних осећања, поетске слике, песничког језика и стила и тумачење песничких порука. Од епских текстова интерпретираће се: кратке фолклорне форме (пословице, питалице, загонетке); народна песма: Диоба Јакшића; епске народне песме покосовског тематског круга (избор); народна песма: Мали Радојица; народна песма: Иво Сенковић и ага од Рибника; епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (избор); народна приповетка: Златна јабука и девет пауница; Свети Сава: Писмо игуману Спиридону; Свети Сава у књижевности (избор из Савиних списа, народних прича и предања, народне и ауторске поезије о св. Сави); Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак); Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак); Јанко Веселиновић: Хајдук Станко; Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира; Радоје Домановић: Мртво море (одломак); Вељко Петровић: Јабука на друму; Павле Угринов: Стара породична кућа; Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима (одломак); Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак); Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт; Антоан де Сент Егзипери: Мали принц; Ана Франк: Дневник (одломак); Гроздана Олујић: Звезда у чијим је грудима нешто куцало; Данило Киш: Ливада у јесен. Тумачење епских дела темељиће се на уочавању узрочно-последичних веза поетских мотива и њихове функције (логичко и естетско условљавање сваке појединости). Уочавање одлика фабуле (миран и динамичан ток радње) и композиције (увод, заплет, врхунац, расплет – без књижевнотеоријских дефиниција). Однос сижеа и фабуле. Уоквирена фабула. Засниваће се на увођењу ученика у потпунију анализу ликова (дијалог, унутрашњи монолог, физичке и карактерне особине, поступци), тематику (тематска грађа, главна тема; друге теме), интерпретацију мотива и песничких слика (психичка стања, драматичне ситуације, атмосфера, пејзажи). Тумачење идејног слоја текста. Проучавање драмских текстова показаће се на делима: Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква; Бранислав Нушић: Власт (одломак); Љубомир Симовић: Бој на Косову (одломак). Проучавање драмских дела засниваће се на упућивању ученика у анализу битних одлика драмских дела (дијалог, монолог, ремарке, драмска радња, ликови), сличности и разлике у односу на лирска и епска дела.

96


Ток часа Обрада лирских, епских и драмских дела биће пропраћена научнопопуларним и информативним текстовима. Вук Стефановић Караџић са делом Живот и обичаји народа српског помоћи ће у разумевању традиционалних текстова, а Павле Софрић Нишевљанин са својим делом Главније биље у веровању Срба биће тумач симболике биљака.

завршни део часа Наставник најављује садржаје по месецима. Даје ученицима задатак да обнове изучавано градиво из књижевности и језика за шести разред.

97


Припреме за час Час број 2 Област: језик. Наставна јединица: Понављање градива из претходног разреда. врста часа: обнављање. Облик рада: фронтални, индивидуални, групни, у паровима. Наставне методе: монолошка, дијалошка, компаративна, текст метода. Наставна средства: табла, креда. Образовни циљеви: обнављање градива из шестог разреда као припрема за допуну, проширивање и откривање нових области у настави језика, правописа и језичке културе. Васпитни циљеви: развијање љубави према српском језику и неговање језичке и правописне културе изражавања. Функционални циљеви: оспособљавање и мотивација ученика за разумевање језичких појмова и њихову функционалну примену у оквиру српског језика, али и језика уопште. ЛиТераТура за НасТавНике 1. Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Граматика српског језика, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1992. 2. Душка Кликовац, Граматика српског језика (за основне школе), Српска школска књига, Београд, 2008. НасТавНа средсТва 1. Граматика и Радна свеска за шести разред основне школе. Школа и разред: _______________________________________________________________ Предметни наставник: __________________________________________________________ датум и време одржавања часа: _________________________________________________ истраживачки задаци: обновити градиво из језика за шести разред основне школе. Ученике поделити у групе и припремити их објашњењима за реферате које ће сами одржати пред одељењем. Теме: творба речи, гласовне промене, глаголи, именске речи. запажања наставника: _________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

98


Ток часа уводни део часа Уводни део часа искористити за припрему ученичких реферата (качење плаката, илустрација, визуелизација, материјал снимљен или нарезан на компакт дисковима...). Ученике претходно мотивисати да проучавања, запажања, оригиналне идеје, обраду спорних, тешких, нејасних места, припреме у виду необичних, маштовитих и занимљивих реферата. Најбоље радове и идеје, наравно, наградити.

Главни део часа За разлику од часова обраде, када (уколико је то могуће) треба поштовати структуру од три корака у обради наставне јединице, овај час понављања градива формирати у пет целина: четири дела часа у којима ученици износе своје реферате на задате теме и пети део као систематизацију. ПРВИ РЕФЕРАТ: ТВОРБА РЕЧИ – Подела речи по саставу – Структура и градивне јединице речи: префикси, суфикси, инфикси, корен речи, творбена основа и граматичка основа речи – Начини творбе речи: извођење, слагање, комбинована творба, творба претварањем ДРУГИ РЕФЕРАТ: ГЛАСОВИ И ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ – Подела и особине гласова: фонетска структура српског језика – Вокали, сонанти, сугласници – Поделе гласова по месту творбе, по звучности, по начину творбе – Гласовне промене: непостојано А, промена Л у О, палатализација, сибиларизација, јотовање, губљење сугласника, асимилација и сажимање вокала ТРЕЋИ РЕФЕРАТ: ГЛАГОЛИ И ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ – Познате граматичке особине глагола (одређивање глагола по трајању и прелазности, промена по лицу, броју...) – Обнављање глаголских облика (подела на просте, сложене, личне, неличне, времена и начине) ЧЕТВРТИ РЕФЕРАТ: ИМЕНСКЕ РЕЧИ – Обнављање градива о именским речима, са акцентом на заменицама: именичке и придевске заменице, поделе и особине тих врста речи. Типичне грешке и особености које се појављују током обраде овог наставног садржаја (повратна и присвојна заменица за свако лице...)

завршни део часа Систематизација обновљеног градива, преглед напомена и теза које је наставник на табли исписивао током часа са намером да у сажетку прокоментарише и заокружи обновљено градиво, укаже на нека значајна места и тако од овог уводног часа за област језика начини осмишљену и заокружену целину. дОМаЋи рад: научити и обновити пропуштено градиво, односно увежбати кроз задатке подвучена нејасна и значајна места.

99


Ток часа изГЛед ТаБЛе Понављање градива из претходног разреда Припрема: техничка припрема за одржавање часа ТВОРБА РЕЧИ (написати на табли кључне појмове из те области) ГЛАСОВИ И ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ (написати на табли кључне појмове из те области) ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ (написати на табли кључне појмове из те области) ИМЕНСКЕ РЕЧИ (написати на табли кључне појмове из те области) сисТеМаТизаЦиЈа Направити сажетак и указати ученицима на значајна места и битне појмове.

100

Srpski 7 - prirucnik za nastavnike  
Srpski 7 - prirucnik za nastavnike  

Srpski jezik i knjizevnost - prirucnik za nastavnike

Advertisement