Page 1


Татјана Недељковић Драгана Анђелковић

Хемија 8 Радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима за осми разред основне школе


Хемија 8 Радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима за осми разред основне школе Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић Уредник Проф. др Живослав Тешић, Хемијски факултет, Београд Одговорни уредник Лидија Станојевић Извршни уредник Љиљана Ћалић

Рецензенти Др Душанка Милојковић-Опсеница, Хемијски факултет, Београд Др Владимир Павловић, Хемијски факултет, Београд Бранислава Дилбер-Косић, професор хемије у ОШ „Жарко Зрењанин“ у Кикинди Лектура Весна Калабић

Графичко обликовање Ана Живковић Дизајн Студио Логос

Илустрације Милан Драгојловић

Фотографије Далибор Даниловић Getty images Shutterstock images

Издавач Нови Логос Цара Душана 48, Београд Тел: 011/2636 520; фах: 011/2620 365 e-mail: office@logos-edu.rs За издавача Нада Осмајић Штампа


Татјана Недељковић Драгана Анђелковић

Хемија 8 Радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима за осми разред основне школе


СаДРЖај 1. Неметали, оксиди неметала и киселине .....................6 2. метали, оксиди металa и хидроксиди (базе) ......... 32 3. Соли .......................................................................................... 50 4. електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база) и соли ............................................... 66 5. Угљоводоници ...................................................................... 76 6. Органска једињења са кисеоником ..........................104 7. Биолошки важна органска једињења .....................124 8. Хемија животне средине................................................144 Прилог ...................................................................................152

4


Kратак водич кроз радну свеску „Човек радећи мисли и мислећи ради.“

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ Питања и задаци Питања и задатке у радној свесци можеш користити за увежбавање и утврђивање на крају часа или као домаћи задатак.

Да поновимо!

Рубинштајн

У седмом разреду научио си правила рада и мерe опреза у хемијској лабораторији, увежбао си да изводиш основне лабораторијске операције, да уредно бележиш уочене појаве и изводиш закључке на основу уочених промена. Ове школске године своје знање применићеш на испитивање хемијских и физичких својстава елемената и њихових једињења. Неки од огледа које ћеш изводити исти су као и они које су изводили научници откривајући нове елементе и непозната једињења.

Надамо се да ћеш осим напредовања у усвајању нових појмова осетити и радост због успешно изведеног експеримента и ваљано осмишљених објашњења испитиваних појава и промена. Желимо ти успех у раду! Аутори

Да поновимо! Најважнији појмови које ћеш утврдити решавањем задатка и одговарањем на питања.

ГРУПНИ ЗАДАТАК

Групни задатак Решавајући групни задатак, научићеш правила рада у тиму и сарађујући са члановима тима на једноставнији, забавнији и лакши начин поновићеш важне појмове из лекције. 5 4 3 2 1

Ниво Обрати пажњу на тежину питања. Што је епрувета пунија, питање је теже.

ДЕМОНСТРАЦИОНИ ОГЛЕДИ Демонстрациони огледи Наставник изводи демонстрационе огледе. Одговори на питања у вези са изведеним огледом, објасни резултате и изведи закључке.

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ Лабораторијске вежбе У овом делу радиш самостално или у групи. Пажљиво прочитај упутства и изведи огледе. Одговори на питања у вези са изведеним огледом, објасни резултате и изведи закључке.

5


1.

неметали, оКсиДи неметала и Киселине

1.1. неметали. Физичка својства неметала

У овој вежби научићеш која су физичка својства неметала.

лаБораториЈсКе ВеЖБе

Вежба: испитивање физичких својстава неметала (агрегатно стање, растворљивост у води и неполарном растварачу). ЗАдАтАк 1. Испитај физичка својства сумпора, угљеника и јода и резултате својих запажања упиши у дату табелу. Припреми следеће супстанце и прибор: • сумпор, графит, јод, дестилована вода, неполарни растварач; • сталак, епрувете, кашичица, мензура сахатна стакла. упутство Мере опреза

Стави заштитне наочаре и рукавице

Оглед 1 На три сахатна стакла сипај редом мало сумпора, графита и јода. За сваку супстанцу опиши физичка својства која уочаваш. сумпор ____________________________________________________ ___________________________________________________________ графит _____________________________________________________ ___________________________________________________________ јод ________________________________________________________ ___________________________________________________________

6


Оглед 2 Шест празних епрувета стави у сталак. У три епрувете сипај по 2 cm3 дестиловане воде, а у преостале три по 2 cm3 неполарног растварача. У једну епрувету са водом и једну епрувету са неполарним растварачем додај мало сумпора и снажно промућкај. Затим у другу епрувету са водом и епрувету са неполарним растварачем додај мало уситњеног графита и снажно промућкај. Поступак понови са следећим паром епрувета у које ћеш додати мало јода. Резултате запажања упиши у табелу. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1, 4. - сумпор 2, 5. - графит 3, 6. - јод

Табела 1.1. Физичка својства сумпора, графита и јода Неметал

Агрегатно стање

Боја

Раствара се у води (да/не)

Раствара се у неполарном растварачу (да/не)

Сумпор Графит Јод

Објасни разлике у растворљивости сумпора, графита и јода у поларном и неполарном растварачу. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

7


Да поновимо! – Физичка својства неметала

5 4 3

– Заступљеност неметала у природи

ПитаЊа и ЗаДаци

1. У празна поља упиши називе одговарајућих неметала. ОВИтО ГАС

2 1

тЕ

ЧВРС тО

ЧНО

Агрегатно стање неметала на собној температури

2. Заокружи речи тако да искази буду тачни. а) У природи су у елементарном стању заступљени: кисеоник,

сумпор,

хлор,

бром,

азот.

б) Водоника у елементарном стању највише има: на Земљи, 5 4 3 2 1

8

у свемиру.

3. Одговори на питања. Који је елемент: а) најзаступљенији у природи, _______________________________________ б) најзаступљенији у ваздуху, ________________________________________ в) најзаступљенији у свемиру?________________________________________


4. На сликама су приказани узорци неметала у елементарном виду. У празна поља упиши називе неметала тако да одговарају сликама.

5 4 3 2 1

_____________________

____________________

_____________________

5. Луисовим симболима прикажи атоме азота и објасни на који начин настаје веза у молекулу азота. На који начин тип везе у молекулу азота утиче на растворљивост те супстанце?

5 4 3 2 1

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 6. Запремински удео гасова у ваздуху може се одредити на основу укупне запремине узорка ваздуха и запремина сваког појединог састојка на следећи начин: V(гаса) : х % = V(ваздуха) : 100 % Израчунај запремински удео азота, кисеоника, аргона и угљеник (IV)-оксида на основу вредности у табели. Табела 1.2. Запремине гасова у узорку 1 m3 ваздухаСастојак

азот

кисеоник

аргон

угљеник(IV)-оксид

V (dm3)

780,8

209,5

9,3

0,3

Одговор:__________________________

9


4

,90

1

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 8. Кисеоник се слабо раствара у води. Растворљивост на 0 °с износи 0,00695 g / 100 g воде. Израчунај количину молекула кисеоника који се раствара у 100 g воде на тој температури.

Одговор:__________________ 5

,22

ванадијум

V

23

50,94 ниобијум

41

8,5

ордијум

Rf

61)

73

La

38,9

7,0

7

8

9

10

11

12

13

14

грУПни ЗаДатаК

молибден

180,9

Db

(262)

Ce

95,94

74

W

183,9

манган

25 Mn 54,94

технецијум

43

Sg

(263)

75

140,1

Pr

140,9

Re

186,2

рутенијум

44

Bh

(262)

неодим

60

Nd

144,2

Ru

101,1

родијум

76

Os

190,2

хасијум

108

Hs

(265)

прометијум

61

Pm

(145)

Ru

45

осмијум

боријум

107

празеодимијум

59

(98)

кобалт

26 Fe 27 Co Извештај: 55,85 58,93

ренијум

сиборгијум

106

Tc

гвожђе

102,9

торијум

90

Th

(232)

протактинијум

91

Pa

(231)

уранијум

92

U

(238)

нептунијум

93

Np

(2317)

никл

28

77

Ir

192,2

мајтнеријум

109

Mt

(266)

самаријум

62

Sm

Ni

58,70

46

Pd

106,4

78

Pt

195,1

дармастадијум

110

Ds

(271)

еуропијум

63

Eu

152,0

плутонијум

амерцијум

Pu

(244)

29

Cu

63,55

95

Am (243)

цинк

Zn

30

65,38

сребро

47

Ag

107,9

платина

150,4

94

бакар

паладијум

иридијум

10

нијум

Ac

52,00

волфрам

церијум

58

24

тантал

дубнијум

нтан

Cr

42 Mo

Ta

105

хром

Nb

92,91

нијум

Hf

6

15

16

17

79

197,0

рендгенијум

111

Rg

(272)

гадолинијум

64

Gd

Ag

48

112,4

хелијум

Hg

80

197,0

Cm (247)

Cu

69,72

49

In

114,8

81

Ti

204,4

65

158,9

берклијум

97

Bk

(247)

72,59

арсен

33

калај

50

Sn

118,7

As

74,92

антимон

Sb

51

121,8

олово

82

114

(277)

Tb

Ge

Pb

207,2

бизмут

Bi

83

209,0

унунквадијум

Uub

тербијум

32

талијум

унунбијум

112

германијум

индијум

жива

157,3

киријум

96

31

кадмијум

злато

Au

галијум

диспорзијум

66

Dy

162,5

калифорнијум

98

Cf

(251)

18 He

2

VIIa(17) Халогени елементи су флуор, хлор, бром и јод. флуор бор угљеник азот кисеоник а) Напишите Луисове симболе тих елемената. F B C 9 5 6 7 N 8 O 19,00 10,81 12,01 14,01 16,00 б) Напишите формуле молекула тих елемената. в) Објасните на који начин настаје веза у молекулу хлор алуминијум силицијум хлора. фосфор сумпор Al Si P S г) Објасните на који начин настаје веза између атома натријума 17 Cl 13 14 15 16 35,45 26,98 28,09 30,97 32,06 и атома хлора.

онијум

Zr

_________________________________________________________________

2

164,9

ајнштајнијум

99

Es

(252)

Te

52

127,6

53

84

209

79,90

I

126,9

ербијум

68

Er

85

At

210

167,3

фермијум

100

Fm

(257)

тулијум

Tm

168,9

мендељејевијум

101

Md (258)

39,95

криптон

Kr

36

83,80

ксенон

54

Xe

126,9 радон

86

Rn 222

унуноктијум

Uuh

118

(289)

69

Ar

18

астат

полонијум

Po

Br

19,00 аргон

јод

телуријум

116

(285)

Ho

78,96

35

унунхексијум

Uuq

холмијум

67

34

неон

Ne

10

бром

селен

Se

4,003

итербијум

70

Yb

173,0

нобелијум

102

No

(259)

Uuo

(293)

лутецијум

71

Lu

175,0

лоренцијум

103

Lr

(262)

Периодни систем елемената

нијум

_________________________________________________________________

3

4

Ti

7. Шта су биогени елементи? Наведи називе биогених неметала.

5


1.2. Водоник – својства и примена Демонстрациони огледи

Пажљиво посматрај поступак и све промене до којих долази током извођења огледа. Забележи своја запажања. Потребне супстанце и прибор: • цинк, хлороводонична киселина, вода; • метални статив, клема, пнеуматска када, епрувете, гумени запушачи, цевчице, конзерва, шпиритусна лампа, шибице.

БЕЛЕШКЕ


Оглед 1 Шта уочаваш у епрувети у којој су помешани цинк и хлороводонична киселина?___________________________________________________ Који се гас издваја? ___________________________________________ Због чега наставник није одмах започео прикупљање гаса већ је пустио неколико првих мехурића? _____________________________________ ____________________________________________________________ Опиши и објасни поступак прикупљања водоника. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Састави једначину хемијске реакције добијања водоника.

Нацртај апаратуру за прикупљање водоника.

Оглед 2 Опиши физичка својства водоника која уочаваш. ___________________ ____________________________________________________________ Објасни шта се догодило са балоном напуњеним водоником када га је наставник пустио._____________________________________________ ____________________________________________________________ Шта уочаваш на зидовима чаше која се налази изнад упаљеног водоника? Објасни ту појаву. ____________________________________ ____________________________________________________________ Оглед 3 Опиши шта се догодило са конзервом када је наставник принео упаљено дрвце шибице. ______________________________________ Објасни разлику у сагоревању водоника у огледу 2 и огледу 3. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

12


Да поновимо! – Својства водоника – Добијање водоника – Примена водоника

ПитаЊа и ЗаДаци

1. Заокружи слово испред слике честице која представља водоник у елементарном виду.

5 4 3

H

H

H

H

+

H

2 1

2. Попуни „личну карту“ водоника. Атомски број: Група и периода у Периодном систему: Симбол са атомским и масеним бројем: Хемијска формула водоника: Агрегатно стање на собној температури: Растворљивост у води: Релативна тежина у односу на ваздух (лакши или тежи): Боја, мирис, укус:

3. Водоник се једини са скоро свим елементима градећи једињења. Напиши једначине синтезе водоника и називе реакционих производа са: а) хлором ______________________________________________________, б) кисеоником __________________________________________________, в) азотом ______________________________________________________.

5 4 3 2 1

4. Наведи примере примене водоника и објасни због чега се водоник користи баш у тим ситуацијама. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

13


5 4 3 2 1

5. Када се неколико гранула цинка стави у епрувету у којој се налази хлороводонична киселина, настаје водоник. Прикупљање водоника може се изводити или у кади са водом или тако што се отвор епрувете окрене надоле као што је приказано на слици. Објасни ове начине прикупљања водоника на основу његових својстава и напиши једначину реакције цинка са хлороводоничном киселином.

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 6. Објасни на који начин настаје веза у молекулима водоника и воде. Нацртај структурне формуле тих молекула и објасни да ли се водоник раствара у води.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5 4

7. Израчунај масу амонијака која садржи исту количину атома водоника као и 3,6 g воде.

3 2 1Одговор: ____________________

8. Водоник се може добити реакцијом магнезијума са хлороводоничном киселином. Израчунај колико грама водоника настаје у реакцији 480 mg магнезијума са довољном количином киселине.14

Одговор: ____________________


грУПни ЗаДатаК

Некада су се метеоролошки балони пунили водоником. Данас се уместо водоника користи хелијум. Објасните: а) због чега се водоник користио за пуњење балона, б) која опасност постоји када се балон напуни водоником, в) које су предности пуњења балона хелијумом, г) шта је цепелин. Извештај:

15


1.3. Кисеоник – својства и примена Демонстрациони огледи

Пажљиво посматрај поступак и све промене до којих долази током извођења огледа. Забележи своја запажања. Потребне супстанце и прибор: • жива(II)-оксид, вода; • метални статив, клема, шпиритусна лампа, пнеуматска када, епрувете, гумени запушачи, цевчице, дрвце.

БЕЛЕШКЕ

16


Оглед 1 Опиши физичка својства жива(II)-оксида. ____________________________________________________________ Који се гас издваја при загревању жива(II)-оксида? __________________ Опиши и објасни поступак прикупљања кисеоника. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Нацртај апаратуру за прикупљање кисеоника.

Које је боје садржај епрувете после загревања? ___________________ Састави једначину хемијске реакције добијања кисеоника.

Оглед 2 Опиши физичка својства кисеоника која уочаваш. ____________________________________________________________ Објасни шта се десило са ужареним дрвцетом које је наставник унео у епрувету. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

17


Да поновимо! – Својства кисеоника – Добијање кисеоника

5 4

– Примена кисеоника – Оксиди

ПитаЊа и ЗаДаци

1. Заокружи слово испред илустрација честица које представљају алотропске модификације кисеоника.

3 2 1

O

O

O

O

O

O

O

2. Попуни „личну карту“ кисеоника. Атомски број: Група и периода у Периодном систему: Симбол са атомским и масеним бројем: Хемијска формула кисеоника: Агрегатно стање на собној температури: Растворљивост у води: Релативна тежина у односу на ваздух (лакши или тежи): Боја, мирис, укус:

5 4 3 2 1

3. Како се називају једињења која настају реакцијом кисеоника и елемената? Напиши формуле и називе три једињења кисеоника са неметалима и три једињења кисеоника са металима. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Напиши једначину реакције анализе жива(II)-оксида. Опиши поступак прикупљања кисеоника у епрувети. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

18

2–


5. Објасни на који начин настаје веза у молекулу кисеоника. Који је тип везе у том молекулу? Које се физичко својство кисеоника може објаснити на основу типа везе?

5 4 3 2 1

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 6. Шта су алотропске модификације? Наведи називе и напиши формуле алотропских модификација кисеоника. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 7. Колико има грама кисеоника у соби димензија 3 m × 3 m × 3 m ако је густина ваздуха 1,19 g/dm3, а масени проценат кисеоника у ваздуху 23,2 %?

5 4 3 2 1

Одговор:____________ 8. Напиши једначине оксидације гвожђа, алуминијума, натријума, калцијума, сумпора и угљеника.

грУПни ЗаДатаК

Опишите процес кружења кисеоника у природи. Извештај:

19


1.4. Сумпор – својства и примена Демонстрациони огледи

Пажљиво посматрај поступак и све промене до којих долази током извођења огледа. Забележи своја запажања. Потребне супстанце и прибор: • сумпор, вода, плава лакмус хартија, сумпорна киселина; • ерленмајер, чаша, запушач, метална кашичица.

БЕЛЕШКЕ

20


Оглед 1 Који се гас издваја сагоревањем сумпора? Састави формулу тог једињења. ___________________________________________________________ Састави једначину хемијске реакције сагоревања сумпора.

Опиши физичка својства гаса који настаје. ___________________________________________________________ Опиши и објасни промене које су се десиле са плавoм лакмус хартијом која је у ерленмајеру. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Састави једначину хемијске реакције сумпор(IV)-оксида са водом.

Због чега је важно поштовати мере опреза при раду са сумпор(IV)-оксидом? ___________________________________________________________ Оглед 2 Опиши на који је начин наставник разблажио концентровану сумпорну киселину. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Шта се догодило када је наставник додао воду у киселину? ___________________________________________________________ Који је правилан начин разблаживања концентрованих киселина? ___________________________________________________________

21


У овој вежби научићеш какав је утицај сумпор(IV)-оксида на биљне пигменте и на који се начин доказује присуство киселине.

лаБораториЈсКе ВеЖБе

Вежба: добијање сумпор(IV)-оксида и испитивање његовог утицаја на биљне пигменте. Доказивање киселости неорганских киселина помоћу плавe лакмус хартије. ЗАдАтАк 1. Испитај утицај сумпор(IV)-оксида на биљне пигменте. Припреми следеће супстанце и прибор: • сумпoр, црвена ружа; • шпиритусна лампа, ерленмајер, кашичица, гумени запушач.

упутство Сумпор(IV)-оксид је веома отрован и може изазвати гушење.

Мере опреза

Стави заштитне наочаре и рукавице

Оглед 1 Кроз гумени запушач провуци кашичицу, а у ерленмајер стави наквашену црвену ружу. Упали мало сумпора у кашичици и запушачем затвори ерленмајер у коме се налази ружа. Нацртај апаратуру за извођење реакције.

Напиши једначину хемијске реакције сагоревања сумпора.

Опиши и објасни промене које су се десиле на ружи. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Састави једначину хемијске реакције насталог оксида и воде.

22


Задатак 2. Испитај киселост различитих супстанци. Припреми следеће супстанце и прибор: • лимунов сок, сирће, водени раствор сумпорне киселине, водени раствор азотне киселине, водени раствор хлороводоничне киселине, плава лакмус хартија; • сахатна стакла. Упутство Оглед 1 На сахатна стакла редом сипај лимунов сок, сирће, водени раствор сумпорне киселине, водени раствор азотне киселине и водени раствор хлороводоничне киселине. За сваку супстанцу припреми по једну плаву лакмус хартију. Један крај лакмус хартије урони у супстанце на сахатним стаклима. Опиши промене које уочаваш на лакмус хартији. ____________________________________________________________ На основу искуства из свакодневног живота наведи каквог су укуса лимунов сок и сирће. __________________________________________ Због чега укус сумпорне, азотне и хлороводоничне киселине не смеш испитивати чулом укуса? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ На који начин осим чулом укуса можемо доказати да супстанца има кисео укус? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

23


Да поновимо! – Својства сумпора – Једињења сумпора – Примена сумпора

5 4

ПитаЊа и ЗаДаци

1. У ком је облику сумпор заступљен у природи? _________________________________________________________________

3 2 1

2. Попуни „личну карту“ сумпора. Атомски број: Група и периода у Периодном систему: Симбол са атомским и масеним бројем: Хемијска формула сумпора: Агрегатно стање на собној температури: Растворљивост у води: Боја, мирис:

5

3. Попуни шему тако да буде тачна.

4 3 2 1

S

SO2

H2SO3

4. Опиши својства и примену сумпор(IV)-оксида. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Напиши назив и формулу другог оксида сумпора: ______________________ 5 4

5. Израчунај масу H2SO4 која се налази у 250 g концентроване сумпорне киселине.

3 2 1

Одговор:__________ 24


6. Хемијским једначинама представи реакције којима се могу извршити следеће промене: S SO2 SO3 H2SO4

5 4 3 2 1

7. За потребе експеримента направљен је 20 % раствор сумпорне киселине разблаживањем концентроване сумпорне киселине. Опиши поступак припремања и одреди масу воде коју треба помешати са 100 g 96 % раствора сумпорне киселине (концентрована) тако да се добије жељени раствор.

5 4 3 2 1

Одговор:__________ 8. Колико је грама сумпора и колико грама кисеоника потребно за добијање 12,8 g сумпор(IV)-oксида?

Одговор:__________

грУПни ЗаДатаК

Током летњих дана када се загреје асфалт, понекад се у аутобусу осећа непријатан мирис који подсећа на покварена јаја. Објасните ту појаву. Извештај:

25


1.5. азот – својства и примена Да поновимо!

– Својства азота – Једињења азота – Примена азота

5 4 3 2 1

ПитаЊа и ЗаДаци

1. Испред описа супстанци из колоне Б додај бројеве тако да одговарају називима супстанци из колоне А. А 1) Амонијак 2) Азот 3) Азотна киселина 4) Азот(V)-оксид

Б __ боји плави лакмус у црвено. __ слабо се раствара у води. __ реагује са водом и даје киселину. __ има изразито непријатан мирис.

2. Попуни „личну карту“ азота. Атомски број: Група и периода у Периодном систему: Симбол са атомским и масеним бројем: Хемијска формула азота: Агрегатно стање на собној температури: Растворљивост у води: Релативна тежина у односу на ваздух (лакши или тежи): Боја, мирис, укус:

5 4 3 2 1

26

3. Напиши формуле и називе пет оксида азота и одреди валенце азота у тим једињењима.


4. Напиши једначину реакције азот(V)-оксида са водом и назив супстанце која настаје у тој реакцији.

5. А зот се у лабораторији може добити термичким разлагањем одређеног једињења. Предложи и објасни начин прикупљања азота при његовом добијању. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

5 4 3 2 1

6. Амонијак се добија директном синтезом из елемената. Израчунај масу амонијака која настаје реакцијом 50 g азота ако се при реакционим условима трећина масе азота претвара у амонијак.

Одговор:__________ 7. Израчунај масу соли која настаје у реакцији 6,3 g азотне киселине са одговарајућом супстанцом према датој хемијској једначини.

5 4 3

Са(ОН)2 + HNO3

2

Ca(NO3)2 + H2O (изједначи дату једначину)

1

Одговор:__________ 8. Састави формулу оксида азота у коме је однос маса азота и кисеоника 7 : 4.

Одговор:__________

грУПни ЗаДатаК

На основу хемијске везе у молекулу азота покушајте да објасните због чега је азот најзаступљенији елемент у ваздуху и због чега га биљке у облику једињења узимају из земље, а не из ваздуха. Извештај:

27


1.6. Угљеник – својства и примена Демонстрациони огледи

Пажљиво посматрај поступак и све промене до којих долази током извођења огледа. Забележи своја запажања. Потребне супстанце и прибор: • сода бикарбона, хлороводонична киселина; • ерленмајер, чаша, гумени запушач, цевчица, свећа.

БЕЛЕШКЕ

28


Оглед 1 Који се гас издваја додатком хлороводоничне киселине у соду бикарбону? Напиши формулу тог једињења. ____________________________________________________________ Нацртај апаратуру коју је наставник саставио.

Опиши физичка својства гаса који настаје. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Објасни шта се догодило са балоном који је наставник напунио тим гасом, а потом пустио. ____________________________________________________________ Шта се догодило са упаљеном свећом на дну чаше? Објасни. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Да поновимо! – Физичка својства графита и дијаманта – Једињења угљеника

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

– Примена угљеника

1. Заокружи слово испред тачних реченица које се односе на угљеник(IV)-оксид. а) Гасовитог је агрегатног стања на собној температури. б) Реагује са водом. в) Има га у Земљиној кори. г) Водени раствор ове супстанце боји плаву лакмус хартију у бело. д) Саставни је део газираних пића.

5 4 3 2 1

29


5

2. Попуни „личну карту“ угљеника.

4 3 2 1

графит

дијамант

Атомски број: Група и периода у Периодном систему: Симбол са атомским и масеним бројем: Агрегатно стање на собној температури: Растворљивост у води: Боја:

5 4 3 2 1

3. Напиши формуле и називе и наведи сличности и разлике између два оксида угљеника. Који од оксида реагује са водом? Напиши једначину те реакције. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Израчунај количину угљеник(II)-оксида у узорку ове супстанце масе 11,2 g.

Одговор: _____________ 5 4

5. Једна врста антрацита (угаљ) садржи 95 % угљеника. Израчунај масу и количину атома угљеника у 500 g антрацита.

3 2 1

Одговор: _____________ 6. Израчунај масу оксида који настаје непотпуним сагоревањем 100 g угљеника.

Одговор: _____________ 30


7. Угљеник је у већини једињења четворовалентан. Напиши структурне формуле супстанци водећи рачуна о валенцама елемената:

5 4 3

а) метан, б) формалдехид (сН2О), г) цијановодоник (НСN) у коме је азот тровалентан.

в) сО2,

2 1

8. Попуни табелу: Формула оксида неметала

Назив оксида

Реагује са водом (да/не)

Формула Званични назив уобичајени одговарајуће киселине назив киселине киселине

сО NO

НЕ

CO2 SO2 SO3 N2O3 N2O5

грУПни ЗаДатаК

Шта је фулерен? Извештај:

31


2.

меТАлИ, оКсИДИ меТАлA И ХИДроКсИДИ (БАЗе)

У овој вежби научићеш која су физичка својства метала.

2.1. метали. Физичка својства метала лАБорАТорИЈсКе ВеЖБе

Вежба: испитивање својстава метала (проводљивост топлоте и електрицитета, магнетичност и реактивност са киселинама). Задатак 1. Испитај физичка својства гвожђа, алуминијума, бакра и магнезијума и рeзултате својих запажања упиши у дату табелу. Припреми следеће супстанце и прибор: • гвожђе, алуминијум, бакар, магнезијум; • магнет, апаратура за проверавање електропроводљивости, решо, шпиритусна лампа, картон, троножац. Упутство Оглед 1 На троножац постави већу картонску плочу, а на плочу стави по комадић гвожђа, бакра, алуминијума и магнезијума. Испод картона померај магнет. Посматрај који се метал помера под утицајем магнета и забележи своја запажања. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

32

ХЕМИЈА 8 - РАДНА СВЕСКА  

Радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима за осми разред основне школе Татјана Недељковић Драга...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you