Page 1

Физика 6 Приручник за наставнике физике за шести разред основне школе

Јелена Филиповић


Физика 6 Приручник за наставнике физике за шести разред основне школе Јелена Филиповић Уредник Др Горан Попарић Извршни уредник Лидија Станојевић Рецензенти Доц. др Андријана Жекић, Физички факултет, Универзитет у Београду Ана Босанац, ОШ „Војвода Радомир Путник“, Београд Лектура Ивана Косановић Графичко обликовање Дејан Тасић Дизајн Студио Логос

Издавач Нови Логос Цара Душана 48, Београд тел: 011/2636 520; факс: 011/2620 365 e-mail: office@logos-edu.rs За издавача Нада Осмајић Штампа Grafostil, Крагујевац

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-6109-030-1 COBISS. SR-ID 178517516


Јелена Филиповић

Физика 6 Приручник за наставнике физике за шести разред основне школе


Садржај

Увод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Дидактичко-методички појмови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1. Кратак преглед основних методичких појмова . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.2. Типови школских часова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3. Начин остваривања програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.4. Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.5. Оцењивање ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.6. Образовни стандарди за крај обавезног образовања . . . . . . . . 23 2. Предлози наставних планова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.1. Годишњи план рада наставника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.2. Садржај програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.3. Годишњи (глобални) план рада наставника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.4. Предлози месечних (оперативних) планова . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3. Предлози припрема за часове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4. Додатни материјали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 4.1. Предлози контролних задатака . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 4.2. Решења . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

4


Поштовани наставници, Уз приручник који држите припремили смо вам и CD на којем се налазе комплетан садржај и још неки додатни материјали у електронској форми: z предлози годишњих планова редовне наставе; z предлози месечних планова; z предлози припрема за час. Сав материјал дат у Word документу можете мењати, допуњавати и прилагођавати према својим потребама и жељама. Нови Логос

Поштовани, У Вашим рукама је приручник за наставнике физике за шести разред основне школе. Настао је да би Вам олакшао припрему часова, организацију наставе и времена предвиђеног за обраду градива за шести разред основног образовања. Приручник се састоји из три дела: • Први део: методичко-дидактички; у овом делу можете се подсетити основних појмова који се користе приликом припремања наставе. • Други део: предлози годишњег плана и месечних планова, који су направљени на основу важећег Плана и програма. • Трећи део: предлози припрема за сваки појединачни час. Ове припреме прате месечне планове, дате у другом делу приручника, као и уџбеник Физика 6 издавачке куће Нови Логос. Аутори уџбеника Физика 6 су др Александар Кандић и др Горан Попарић. Идеја је да Вам овај приручник олакша планирање наставе, као и то да Вам да идеју о томе како Ваш час може да изгледа. Прихватите ове припреме као полазну основу коју можете да промените и прилагодите у складу са сопственим афинитетима. Надамо се да ће Вам овај приручник помоћи да лакше дођете до плана часа који Вам највише одговара. Целокупан садржај приручника доступан је и у електронској форми, на пратећем диску, а фајлови који се ту налазе могу се мењати. Ауторски тим Новог Логоса трудио се да Вама припреми приручник, а Вашим ученицима уџбеник, које ћете са задовољством користити. Желим Вам много успеха у раду. Ауторка

5


6


Увод

Поштовани, У Вашим рукама је приручник за наставнике физике за шести разред основне школе. Настао је да би Вам олакшао припрему часова, организацију наставе и времена предвиђеног за обраду градива за шести разред основног образовања. Приручник се састоји из три дела: • Први део: методичко-дидактички; у овом делу можете се подсетити основних појмова који се користе приликом припремања наставе. • Други део: предлози годишњег плана и месечних планова, који су направљени на основу важећег Плана и програма. • Трећи део: предлози припрема за сваки појединачни час. Ове припреме прате месечне планове, дате у другом делу приручника, као и уџбеник Физика 6 издавачке куће Нови Логос. Аутори уџбеника Физика 6 су др Александар Кандић и др Горан Попарић. Идеја је да Вам овај приручник олакша планирање наставе, као и то да Вам да идеју о томе како Ваш час може да изгледа. Прихватите ове припреме као полазну основу коју можете да промените и прилагодите у складу са сопственим афинитетима. Надамо се да ће Вам овај приручник помоћи да лакше дођете до плана часа који Вам највише одговара. Целокупан садржај приручника доступан је и у електронској форми, на пратећем диску, а фајлови који се ту налазе могу се мењати. Ауторски тим Новог Логоса трудио се да Вама припреми приручник, а Вашим ученицима уџбеник, које ћете са задовољством користити. Желим Вам много успеха у раду. Ауторка

7


2.1. Годишњи план рада наставника _________________________________________________________________________

ОШ „____________________________________“ (назив основне школе)

_____________________________ (место)

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА за школску 20____ /_____. годину

___________________________________________ (име и презиме наставника)

Наставни предмет:

ФИЗИКА

Наставни план и програм предмета објављује се у „Просветном гласнику“, број 6 од 2009. године, а измене и допуне у броју __ / __ од __ / __. године. Разред шести, недељни фонд часова 2, годишњи фонд часова 72. Недељни фонд часова вежби __ / __, годишњи фонд часова вежби 8. Годишњи број часова додатне наставе 19, годишњи број часова допунске наставе 19.

Планови рада реализују се у следећим одељењима: _____________________________ _________________________________________________________________________

28


Циљ и задаци Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. Остали циљеви и задаци наставе физике су: – развијање функционалне писмености; – упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици; – разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона; – развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање; – развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања; – развијање логичког и апстрактног мишљења; – схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења; – решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја; – развијање способности за примену знања из физике; – схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређивања животне средине; – развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи; – развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. Оперативни задаци Ученик треба да: – кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из различитих области физике, схвати како физика истражује природу и да је материјални свет погодан за истраживање и постављање бројних питања; – уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина: метарска трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар; – само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје грешка при очитавању скала мерних инструмената; – користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине: m, s, kg, N, m/s, Pa...; – усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно праволинијско кретање и средњу брзину као карактеристику променњивог праволинијског кретања; – на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која се одређује интензитетом, правцем и смером;

29


– усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих; – уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине; – усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гасове и разуме Паскалов закон.

30


2.2. Садржај програма УВОД (2+0+0) – Физика као природна наука и методе којима се она служи (посматрање, мерење, оглед...). – Огледи који илуструју различите физичке појаве. (2+0)

КРЕТАЊЕ (7+7+0) – Кретање у свакодневном животу. Релативност кретања. (1+0) – Појмови и величине којима се описује кретање (путања, пут, време, брзина, правац и смер кретања). (2+1) – Подела кретања према облику путање и брзини тела. Зависност пређеног пута од времена код равномерног праволинијског кретања. (3+2) – Променљиво праволинијско кретање. Средња брзина. (1+2) – Систематизација и обнављање градива. (0+2) Демонстрациони огледи: Кретање куглице по Галилејевом жлебу. Кретање мехура ваздуха (или куглице) кроз вертикално постављену дугу провидну цев са течношћу.

СИЛА (6+8+0) – Узајамно деловање два тела у непосредном додиру и последице таквог деловања: покретање, заустављање и промена брзине тела, деформација тела (истезање, сабијање, савијање), трење при кретању тела по хоризонталној подлози и отпор при кретању тела кроз воду и ваздух. (1+1) – Узајамно деловање два тела која нису у непосредном додиру (гравитационо, електрично, магнетно). Сила као мера узајамног деловања два тела, правац и смер деловања. (3+2) – Процена интензитета силе демонстрационим динамометром. (1+1) – Сила Земљине теже (тежина тела). (1+2) – Систематизација и обнављање градива. (0+2) Демонстрациони огледи: Истезање и сабијање еластичне опруге. Трење при клизању и котрљању. Слободно падање. Привлачење и одбијање наелектрисаних тела. Привлачење и одбијање магнета.

МЕРЕЊЕ (4+4+7) – Основне и изведене физичке величине и њихове јединице. Међународни систем мера. (1+1) – Мерење дужине, запремине и времена. Појам средње вредности мерене величине и грешке при мерењу. Мерни инструменти. (3+3)

31


Демонстрациони огледи: Мерење дужине (метарска трака, лењир), запремине (балон, мензура) и времена (часовник, хронометар, секундметар). Приказивање неких мерних инструмената (вага, термометри, електрични инструменти). Лабораторијске вежбе 1. Мерење димензија малих тела лењиром са милиметарском поделом. (1) 2. Мерење запремине чврстих тела неправилног облика помоћу мензуре. (1) 3. Одређивање средње брзине променљивог кретања тела и сталне брзине равномерног кретања помоћу стаклене цеви са мехуром. (2) 4. Мерење еластичне силе при истезању и сабијању опруге. (1) 5. Калибрисање еластичне опруге и мерење тежине тела динамометром. (1) 6. Мерење силе трења при клизању или котрљању тела по равној подлози. (1)

МАСА И ГУСТИНА (5+7+3) – Инертност тела. Закон инерције (први Њутнов закон механике). (1+0) – Маса тела на основу појма о инертности и о узајамном деловању тела. (1+0) – Маса и тежина као различити појмови. (1+1) – Мерење масе тела вагом. (0+1) – Густина тела. Одређивање густине чврстих тела. (1+2) – Одређивање густине течности мерењем њене масе и запремине. (1+1) – Систематизација и обнављање градива. (0+2) Демонстрациони огледи: Илустровање инертности тела. Судари двеју кугли (а) исте величине, од истог материјала, (б) различите величине, од истог материјала, (в) исте величине, од различитог материјала. Мерење масе вагом. Течности различитих густина у истом суду – „течни сендвич“. Лабораторијске вежбе 1. Одређивање густине чврстих тела правилног и неправилног облика. (2) 2. Одређивање густине течности мерењем њене масе и запремине. (1)

ПРИТИСАК (5+6+1) – Притисак чврстих тела. (1+1) – Притисак у мирној течности. Хидростатички притисак. Спојени судови. (2+1) – Атмосферски притисак. Торичелијев оглед. Зависност атмосферског притиска од надморске висине. Барометри. (1+1) – Преношење спољњег притиска кроз течности и гасове у затвореним судовима. – Паскалов закон и његова примена. (1+1) – Систематизација и синтеза градива. (0+2) Демонстрациони огледи: Зависност притиска од величине додирне површине и од тежине тела. Стаклена цев са покретним дном за демонстрацију хидростатичког притиска. 32


Преношење притиска кроз течност (стаклена цев с мембраном, Херонова боца, спојени судови). Хидраулична преса. Огледи који илуструју разлику притисака ваздуха (како се ваздух може „видети“, како свећа може да гори под водом …). Лабораторијска вежба Одређивање зависности хидростатичког притиска од дубине воде. (1)

ДОДАТНИ РАД 1. Видео запис или симулација на рачунару различитих врстa кретања у свакодневном животу. 2. Релативна брзина праволинијског кретања. 3. Решавање проблема у вези са израчунавањем брзине праволинијског кретања. 4. Решавање проблема у вези са израчунавањем пута и средње брзине. 5. Таблично и графичко приказивање пређеног пута и брзине у зависности oд времена. Коришћење графика. 6. Видео запис или симулација на рачунару различитих облика међусобних деловања тела. 7. Резултујућа сила која делује на тело (опругу). 8. Решавање проблема у вези са истезањем еластичне опруге (динамометра) и тежином тега, односно са калибрисањем опруге. 9. Видео запис или симулација рада различитих мерила и мерних инструмената на рачунару. 10. Међународни систем мера (SI) и његово коришћење. 11. Апсолутна и релативна грешка мерења. Резултат мерења. Записивање резултата мерења (таблично, графички). 12. Видео запис или симулација на рачунару мерења времена, пута, брзине и силе. 13. Видео запис или симулација на рачунару примера за инертност тела. 14. Решавање проблема у којима се користе величине (маса, тежина, густина). 15. Видео запис или симулација на рачунару различитих примера притиска тела, као и притиска у течности и гасу. 16. Хидростатички притисак (принцип рада водовода, фонтане). 17. Кретање тела у флуидима (кретање подморнице, ваздушног балона). Примена Паскаловог закона. Хидраулична преса. 18. Посета некој лабораторији (кабинету) за физику на факултету, научно-истраживачком институту, електрани, фабрици, кабинету у гимназији и др. Додатна настава из физике организује се у шестом разреду са по једним часом недељно. Програмски садржаји ове наставе обухватају: – изабране садржаје из редовне наставе који се сада обрађују комплексније (користи се и дедуктивни приступ физичким појавама, раде се тежи задаци, изводе прецизнија мерења на сложенијим апаратима итд.); – нове садржаје, који се наслањају на програм редовне наставе, али се односе на сложеније физичке појаве или на појаве за које су ученици показали посебан интерес.

33


Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед одговарајућих садржаја у редовној настави. Уколико у школи тренутно не постоје технички услови за остваривање неких тематских садржаја из додатне наставе, наставник бира оне садржаје који могу да се остваре. Поред понуђених садржаја, могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже популарна предавања. (Преузето из „Службеног гласника РС – просветни гласник“, број 6, страна 47, 2009)

34


Назив предмета: ФИЗИКА

Разред: ШЕСТИ

Наставник: __________________________

Број часова за

Редни број наставне теме

Број часова по теми

Наставне теме

обраду

остале типове часова

1.

Увод

2

2

0

2.

Кретање

14

7

7

3.

Сила

14

6

8

4.

Мерење

15

4

11

5.

Маса и густина

15

5

10

6.

Притисак

12

5

7

72

29

43

УКУПНО

Лабораторијске вежбе Редни број вежбе

Назив вежбе

Број часова по вежби

1.

Мерење димензија малих тела лењиром са милиметарском поделом.

1

2.

Мерење запремине чврстих тела неправилног облика помоћу мензуре.

1

3.

Одређивање средње брзине променљивог кретања тела и сталне брзине равномерног кретања помоћу стаклене цеви са мехуром.

1

4.

Мерење еластичне силе при истезању и сабијању опруге.

1

5.

Калибрисање еластичне опруге и мерење тежине тела динамометром.

1

6.

Мерење силе трења при клизању или котрљању тела по равној подлози.

1

7.

Одређивање густине чврстих тела правилног и неправилног облика.

1

8.

Одређивање густине течности мерењем њене масе и запремине.

1

9.

Одређивање зависности хидростатичког притиска од дубине воде.

1

35


2.3. Годишњи (глобални) план рада наставника Назив предмета: ФИЗИКА

Наставне теме УВОД 1. Физика као природна наука и методе којима се 1. она служи (посматрање, мерење, оглед...). 2. Огледи који илуструју различите физичке појаве. КРЕТАЊЕ Наставне јединице: 1. Кретање у свакодневном животу. Релативност кретања. 2. Појмови и величине којима се описује кретање (путања, пут, време, брзина, правац и смер 2. кретања). 3. Подела кретања према облику путање и брзини тела. Зависност пређеног пута од времена код равномерног праволинијског кретања. 4. Променљиво праволинијско кретање. Средња брзина. СИЛА Наставне јединице: 1. Узајамно деловање два тела у непосредном додиру и последице таквог деловања: покретање, заустављање и промена брзине тела, деформација тела (истезање, сабијање, савијање), трење при кретању тела по хоризонталној подлози и отпор при кретању тела кроз воду и ваздух. 3. 2. Узајамно деловање два тела која нису у непосредном додиру (гравитационо, електрично, магнетно). Сила као мера узајамног деловања два тела, правац и смер деловања. 3. Процена интензитета силе демонстрационим динамометром. 4. Сила Земљине теже (тежина тела). МЕРЕЊЕ Наставне јединице: 1. Основне и изведене физичке величине и њихове јединице. Међународни систем мера. 2. Мерење дужине, запремине и времена. Појам средње вредности мерене величине и грешке при мерењу. Мерни инструменти. Лабораторијске вежбе. 1. Мерење димензија малих тела лењиром са милиметарском поделом. 4. 2. Мерење запремине чврстих тела неправилног облика помоћу мензуре. 3. Одређивање средње брзине променљивог кретања тела и сталне брзине равномерног кретања помоћу стаклене цеви са мехуром. 4. Мерење еластичне силе при истезању и сабијању опруге. 5. Калибрисање еластичне опруге и мерење тежине тела динамометром. 6. Мерење силе трења при клизању или котрљању тела по равној подлози.

36

Разред: ШЕСТИ Утврђивање, обнављање, Лабораторијске Укупно Обрада систематизација, вежбе рачунске вежбе

2

0

0

2

7

7

0

14

6

8

0

14

4

4

7

15


Наставне теме

Утврђивање, обнављање, Лабораторијске Укупно Обрада систематизација, вежбе рачунске вежбе

МАСА И ГУСТИНА Наставне јединице: 1. Инертност тела. Закон инерције (први Њутнов закон механике). 2. Маса тела на основу појма о инертности и о узајамном деловању тела. 3. Маса и тежина као различити појмови. 4. Мерење масе тела вагом. 5. 5. Густина тела. Одређивање густине чврстих тела. 6. Одређивање густине течности мерењем њене масе и запремине. Лабораторијске вежбе 1. Одређивање густине чврстих тела правилног и неправилног облика. 2. Одређивање густине течности мерењем њене масе и запремине. ПРИТИСАК Наставне јединице: 1. Притисак чврстих тела. 2. Притисак у мирној течности. Хидростатички притисак. Спојени судови. 3. Атмосферски притисак. Торичелијев оглед. Зависност атмосферског притиска од надморске висине. Барометри. 6. 4. Преношење спољњег притиска кроз течности и гасове у затвореним судовима. Паскалов закон и његова примена.

5

7

3

15

5

6

1

12

29

32

11

72

Лабораторијска вежба Одређивање зависности хидростатичког притиска од дубине воде. УКУПНО

37


38

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

Релативност кретања и референтно тело Појмови и величине којима се описује кретање Равномерно праволинијско кретање

Кретање у свакодневном животу

фронтални фронтални

обрада обрада

монолошки

монолошки

дијалошки

монолошки

монолошки

дијалошки, монолошки

балон, метални новчићи, дијалошки, магнет, модели молекула, демонстрациони Теслин трансформатор лењир, метарска трака, дијалошки, неколико тела погодних демонстрациони за мерење, куглица, штоперица

Наставна средства

биологија

хемија

хемија, математика

Напомена Корелација са наставним темама Самоевалуација

Наставник _________________

Школска 20__ / __.

Предметни наставник __________________________________________

фронтални

фронтални

обнављање

обнављање

обрада

Релативност кретања и референтно тело фронтални

фронтални

oбрада, обнављање

Кретање у свакодневном животу

фронтални

фронтални

обрада

обрада

Методи проучавања у физици

Физика као основна природна наука; Материјалност природе

Датум предаје _________________ 20___. године

1.

1.

Облик рада Метод рада

Тип часа

Број наставне теме

Број часа Наставна јединица

Разреди _________________

ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 20___. године

Назив предмета ФИЗИКА

Школа _________________________

2.4. Предлози месечних (оперативних) планова


10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

Кретање

Примери и задаци

рад на тексту

час провере знања – контролна вежба

Напомена Корелација са наставним темама Самоевалуација

Наставник _________________

Школска 20__ / __.

Предметни наставник __________________________________________

рад на тексту, дијалошки

рад на тексту, дијалошки

фронтални, у пару

монолошки, дијалошки

обрада

обнављање

Променљиво праволинијско кретање

фронтални

утврђивање

дијалошки

Наставна средства

дијалошки, Атвудова машина демонстрациони

фронтални

обнављање

дијалошки

дијалошки

Метод рада

фронтални

фронтални

обнављање

обрада

фронтални

обрада

Променљиво праволинијско кретање

Датум предаје _________________ 20___. године

9.

2.

Одређивање пређеног пута и времена кретања код равномерно праволинијског кретања Појмови и величине којима се описује кретање Равномерно праволинијско кретање Одређивање пређеног пута и времена кретања код равномерног праволинијског кретања

Облик рада

Тип часа

Број наставне теме

Број часа Наставна јединица

Разреди _________________

ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 20___. године

Назив предмета ФИЗИКА

Школа _________________________

Предлози месечних (оперативних) планова

39


40

18.

19.

20.

21.

22.

3.

3.

3.

3.

3.

обнављање

Узајамно деловање тела у непосредном додиру

Узајамно деловање тела која нису обнављање у непосредном додиру Сила Земљине теже и тежина обрада тела

Узајамно деловање тела која нису обрада у непосредном додиру

обрада

обрада

Појам силе

Узајамно деловање тела у непосредном додиру

Датум предаје _________________ 20___. године

17.

3.

Наставна средства

монолошка

фронтални

географија

географија

Предметни наставник __________________________________________

дијалошки

географија

Напомена Корелација са наставним темама Самоевалуација

Наставник _________________

Школска 20__ / __.

ебонитна и стаклена монолошки, шипка, крзно, свила, демонстрациони папирићи, компас, магнет, плоча, опиљци гвожђа

дијалошки

монолошки, динамометар, неколико демонстрациони тела

монолошки

Метод рада

фронтални

фронтални

фронтални

фронтални

фронтални

Облик рада

Тип часа

Број наставне теме

Број часа Наставна јединица

Разреди _________________

ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 20___. године

Назив предмета ФИЗИКА

Школа _________________________

Предлози месечних (оперативних) планова


25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

Физичке величине и њихово мерење; Међународни систем јединица Физичке величине и њихово мерење; Међународни систем јединица

Сила

Сила

Сила

Примери и задаци

Примери и задаци

Мерење силе динамометром

Мерење силе динамометром

Датум предаје _________________ 20___. године

24.

3.

Сила Земљине теже и тежина тела

фронтални

обнављање и утврђивање дијалошки

дијалошки

дијалошки

дијалошки

фронтални

обнављање

дијалошки, демонстрациони

дијалошки, демонстрациони

дијалошки

Напомена Корелација са наставним темама Самоевалуација

Наставник _________________

Школска 20__ / __.

Предметни наставник __________________________________________

фронтални

обрада

систематизација фронтални

Наставна средства

монолошки, динамометри, тегови демонстрациони

дијалошки

Метод рада

контолна вежба индивидуални рад на тексту

рад на тексту

рад на тексту

фронтални

обрада

обрада

обнављање

фронтални

фронтални

обнављање, утврђивање

23.

3. обрада

Облик рада

Тип часа

Број наставне теме

Број часа Наставна јединица

Разреди _________________

ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 20___. године

Назив предмета ФИЗИКА

Школа _________________________

Предлози месечних (оперативних) планова

41


42

34.

35.

36.

4.

4.

4.

Мерење дужине; Одређивање површине Одређивање и мерење запремине; Мерење времена Средња вредност мерене величине и грешке при мерењу; Мерни инструменти Средња вредност мерене величине и грешке при мерењу; Мерни инструменти

Датум предаје _________________ 20___. године

33.

4. фронтални

фронтални

фронтални

обрада

обрада обнављање, утврђивање дијалошки

дијалошки, демонстрациони

дијалошки, демонстрациони

дијалошки, демонстрациони

Метод рада

Наставна средства

Напомена Корелација са наставним темама Самоевалуација

Наставник _________________

Школска 20__ / __.

Предметни наставник __________________________________________

фронтални

обрада

Облик рада

Тип часа

Број наставне теме

Број часа Наставна јединица

Разреди _________________

ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 20___. године

Назив предмета ФИЗИКА

Школа _________________________

Предлози месечних (оперативних) планова


38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

Мерење

Мерење

дијалошки

еластична опруга, лењир са милиметарском поделом, комплет тегова еластична опруга, лењир са милиметарском поделом, комплет тегова, динамометар неколико различитих предмета, динамометар, конац за везивање предмета за динамометар

Напомена Корелација са наставним темама Самоевалуација

Наставник _________________

Школска 20__ / __.

Предметни наставник __________________________________________

дијалошки

индивидуални рад на тексту

фронтални

систематизација фронтални

обнављање, утврђивање контролна вежба

практичан рад у лабораторији

Мерење силе трења при клизању лабораторијска у групи или котрљању тела по равној вежба подлози

Мерење

практичан рад у лабораторији

лабораторијска у групи вежба

Калибрисање еластичне опруге и мерење тежине тела динамометром

практичан рад у лабораторији

лабораторијска у групи вежба

стаклена цев

практичан рад у лабораторији

лабораторијска у групи вежба

лењир са милиметарском поделом или метарска трака, тела чије се дименизије мере мензура, тела чију запремину треба измерити

практичан рад у лабораторији практичан рад у лабораторији

у групи

Наставна средства

лабораторијска у групи вежба

лабораторијска вежба

Метод рада

Мерење еластичне силе при истезању и сабијању опруге

Мерење запремине чврстих тела неправилног облика помоћу мензуре Одређивање средње брзине променљивог кретања тела и сталне брзине равномерног кретања помоћу стаклене цеви са мехуром

Мерење димензија малих тела лењиром са милиметарском поделом

Датум предаје _________________ 20___. године

37.

4.

Облик рада

Тип часа

Број наставне теме

Број часа Наставна јединица

Разреди _________________

ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 20___. године

Назив предмета ФИЗИКА

Школа _________________________

Предлози месечних (оперативних) планова

43


44

47.

48.

49.

50.

51.

52.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

Закон инерције; Маса тела; Мерење масе Маса и тежина као различити појмови Маса и тежина као различити појмови Густина тела; Одређивање густине

Мерење масе

Маса тела

Закон инерције

Датум предаје _________________ 20___. године

46.

5.

фронтални

обнављање

Наставна средства

монолошки

дијалошки

монолошки

монолошки, разне врсте теразија демонстрациони дијалошки, демонстрациони

монолошки

монолошко-дијалошки

Метод рада

хемија

хемија

хемија

Напомена Корелација са наставним темама Самоевалуација

Наставник _________________

Школска 20__ / __.

Предметни наставник __________________________________________

фронтални

фронтални

обрада

обрада

фронтални

фронтални

фронтални

фронтални

обнављање

обрада

обрада

обрада

Облик рада

Тип часа

Број наставне теме

Број часа Наставна јединица

Разреди _________________

ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 20___. године

Назив предмета ФИЗИКА

Школа _________________________

Предлози месечних (оперативних) планова


54.

55.

56.

5.

5.

5.

лабораторијска у групи вежба

Одређивање густине чврстих тела правилног и неправилног облика

практичан рад у лабораторији

дијалошки

дијалошки

дијалошки

Метод рада

неколико малих предмета неправилног облика, мензура са уцртаном поделом, теразије

Наставна средства

хемија

Напомена Корелација са наставним темама Самоевалуација

Наставник _________________

Школска 20__ / __.

Предметни наставник __________________________________________

рад на тексту

рад на тексту

фронтални

обрада

обрада

обнављање

Примери и задаци

Примери и задаци

Густина тела; Одређивање густине

Датум предаје _________________ 20___. године

53.

5.

Облик рада

Тип часа

Број наставне теме

Број часа Наставна јединица

Разреди _________________

ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 20___. године

Назив предмета ФИЗИКА

Школа _________________________

Предлози месечних (оперативних) планова

45


46

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

6.

обрада

обнављање

Појам притиска; Притисак чврстих тела; Хидростатички притисак

Атмосферски притисак

обрада

практичан рад у лабораторији

монолошки, чаша, парче папира демонстрациони

дијалошки

монолошки

монолошки

дијалошки

Напомена Корелација са наставним темама Самоевалуација

Наставник _________________

Школска 20__ / __.

Предметни наставник __________________________________________

фронтални

фронтални

фронтални

фронтални

обрада

Појам притиска; Притисак чврстих тела

Хидростатички притисак

неколико течности различитих густина (вода, уље и алкохол), теразије, мензура са уцртаном поделом

дијалошки

Наставна средства

Метод рада

индивидуални рад на тексту

фронтални

систематизација фронтални

обнављање и утврђивање контролна вежба

Маса и густина

Маса и густина

Примери и задаци

Одређивање густине течности лабораторијска у групи мерењем њене масе и запремине вежба

Датум предаје _________________ 20___. године

57.

5.

Облик рада

Тип часа

Број наставне теме

Број часа Наставна јединица

Разреди _________________

ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 20___. године

Назив предмета ФИЗИКА

Школа _________________________

Предлози месечних (оперативних) планова


66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

Притисак

Притисак

Притисак

Атмосферски притисак; Торичелијев оглед; Паскалов закон Атмосферски притисак; Торичелијев оглед; Паскалов закон Одређивање зависности хидростатичког притиска од дубине воде

Паскалов закон

Торичелијев оглед

Датум предаје _________________ 20___. године

65.

6.

дијалошки

дијалошки

дијалошки

монолошки

монолошки

Метод рада

Наставна средства

Напомена Корелација са наставним темама Самоевалуација

Наставник _________________

Школска 20__ / __.

Предметни наставник __________________________________________

дијалошки

индивидуални рад на тексту

фронтални, рад на тексту

фронтални

рад на тексту

фронтални

фронтални

систематизација фронтални

обнављање -припрема за контролну вежбуконтролна вежба

лабораторијска вежба

утврђивање

обнављање

обрада

обрада

Облик рада

Тип часа

Број наставне теме

Број часа Наставна јединица

Разреди _________________

ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 20___. године

Назив предмета ФИЗИКА

Школа _________________________

Предлози месечних (оперативних) планова

47


3. Предлози припрема за часове

49


Припрема за извођење часа Физика, шести разред Одељење: Редни број часа: 1. Наставна тема: УВОД Наставна јединица: Физика као основна природна наука. Материјалност природе. Циљ часа: Упознавање ученика са физиком као научном дисциплином коју ће проучавати у току даљег школовања. Задаци часа: Образовни: дефинисање физике као науке; кратко упознавање са појавама које ће се изучавати у оквиру ове науке; увођење појмова: материја, супстанца и физичко поље. Функционални: – увежбавање бележења; – развијање способности слушања; – развијање логичког мишљења; – подстицање интересовања и радозналости. Васпитни: – подстицање на рад и учење; – развијање радних способности. Кључни појмови: физика, материја, супстанција, физичко поље. Тип часа: обрада. Метода рада: дијалошки, демонстрациони. Облик рада: фронтални. Активности ученика: слушање, посматрање, бележење, учествовање у разговору. Наставна средства: балон, метални новчићи, магнет, модели молекула, Теслин трансформатор. Корелација: хемија, математика. Напомена: На овом часу ученици се први пут срећу са физиком као науком и стога је овај час од изузетног значаја. Треба га учинити што интересантнијим. Упознати ученике са занимљивим појавама које проучава физика и које ће они разумети проучавајући ову науку, истакнутим физичарима и извести неколико ефектних демонстрационих огледа како би се побудило занимање и радозналост ученика.

50 50


МОГУЋИ ТОК ЧАСА Уводни део часа (5 минута). Упознавање са ученицима. Главни део часа (30 минута). У оквиру главног дела часа треба дефинисати физику. Набројати појаве које проучава физика: – Механичке појаве – набројати неке појаве које спадају у ову групу и извршити демонстрацију неке од њих, нпр. са балоном. – Топлотне појаве – као пример за ову врсту појава може се споменути промена агрегатног стања воде, пример познат ученицима из свакодневног живота. – Светлосне појаве – за ову групу појава постоје интересантни примери као што су: муње, Сунце, Месец, сијалица. Занимљиво је да све ове појаве имају различити узрок настанка. Све те појаве објашњава физика. Извести демонстрациони оглед са Теслиним трансформатором. – Звучне појаве – навести пример звучника, лупкање оловке о сто, муњу и грмљавину, подсетити ученике да када „грми“ прво виде муњу и после неког времена чују грмљавину (зашто?); овде је згодно надовезати се на то да је муња пример и за електричне појаве које ће изучавати у осмом разреду. – Електричне појаве – надовезати се на муњу (као светлосну појаву) и нагласити да та појава спада и у електричне појаве. У електричне појаве такође спада и грејање рингле на шпорету, светљење сијалице и све то је последица протицања струје. Ово место је погодно да се ученицима скрене пажња како су топлотне, светлосне и електричне појаве повезане, и како све то физика објашњава. – Магнетне појаве – навести и демонстрирати пример привлачење металних новчића магнетом.

Материјалност природе Свет у коме живимо, целокупна природа, сачињена је од материје. Материја постоји у облику супстанце и у облику физичких поља. Сва материјална тела су изграђена од супстанце. Супстанца се састоји од атома. Показати ученицима неколико модела молекула. Предмети делују на даљину преко физичког поља. Магнет привлачи предмете од гвожђа и може да их покрене иако се не додирују. Објаснити појам физичког поља на примеру међусобног деловања Земље и Месеца. Физичко поље је облик постојања материје и преносилац узајамног деловања. Постоје гравитационо, магнетно и електрично поље.

51


МОГУЋИ ТОК ЧАСА Сва материјална тела испуњавају одређене делове простора. Када се тела крећу, она мењају свој положај у односу на друга тела у простору. Премештање тела из једног положаја у други у простору траје одређено време. Положај материјалних тела и њихово кретање описују се у простору и времену. Завршни део часа (10 минута). У оквиру завршног дела часа ученике треба упознати са структуром градива које ће се проучавати у шестом разреду. Изглед табле:

Физика – механичке појаве – топлотне појаве

Материјалност природе: – супстанца – физичко поље

– светлосне појаве – звучне појаве – електричне појаве – магнетне појаве

Материјал за припрему наставника: – уџбеник, страна: 10–13; – приручник.

52 52

Физичко поље: – гравитационо поље – магнетно поље – електрично поље


Припрема за извођење часа Физика, шести разред Одељење: Редни број часа: 2. Наставна тема: УВОД Наставна јединица: Методи проучавања у физици. Циљ часа: Обрада метода које се у физици користе при проучавању разних појава. Задаци часа: Образовни: упознавање ученика са основним методама проучавања у физици. Функционални: – развијање аналитичког мишљења; – развијање вештине уочавања и препознавања; – увежбавање руковања лабораторијским прибором и посуђем; – увежбавање мерења; – развијање вештине процењивања; – увежбавање бележења; – развијање способности слушања; – развијање логичког мишљења. Васпитни: – подстицање на рад и учење; – развијање радних способности; – стицање тачности, прeцизности и уредности у раду; – развијање самопоуздања; – развијање организационих вештина; – подстицање радозналости; – развијање радних навика. Кључни појмови: методи проучавања у физици. Тип часа: обрада. Метод рада: дијалошки, демонстрациони. Облик рада: фронтални. Активности ученика: слушање, посматрање, бележење, учествовање у разговору. Наставна средства: лењир, метарска трака, неколико тела погодних за мерење, куглица, штоперица. Корелација: / 53


МОГУЋИ ТОК ЧАСА Уводни део часа (5 минута). Обнављање градива са претходног часа. Главни део часа (30 минута). Физика као наука уочава основне особине материјалних тела и природних појава. Извршити демонстрацију са куглицом. Пуштати куглицу са исте висине неколико пута и мерити време које јој је потребно да падне на под. Физика проучава правилности у дешавању природних појава. Уколико случајно испустимо оловку, видећемо да она падне право на под за кратко време. Уколико је поново намерно испустимо, под истим условима, уочићемо да је оловка пала на под на исто место и за исто време. Уколико то урадимо и трећи пут, приметићемо да се све понавља на исти начин. Дакле, уочили смо правилност при падању оловке или било ког предмета. Ову правилност изражавамо у виду физичког закона. Могли бисмо закључити да се у оквиру проучавања физике уочавају и откривају правилности дешавања физичких појава, које се после тога записују у облику физичких закона. Да би могле да се проуче одређене појаве, неопходно је вршити огледе. Као резултат тих огледа добијају се подаци, који се затим систематизују и на основу којих се долази до формулације физичких закона. Уколико познајемо физичке законе везане за одређену природну појаву, онда можемо да предвидимо њен ток. Завршни део часа (10 минута). У оквиру овог дела часа измерити метарском траком димензије тела и записати резултате. Укратко поновити градиво обрађено на прва два часа. Изглед табле:

Методи проучавања у физици

Демонстрација са куглицом

Материјал за припрему наставника: – уџбеник, стр. 14, 15; – приручник. 54 54

– оглед – подаци – систематизација – формулација физичких закона

Физика 6 - Приручник  

Физика 6 - Приручник

Физика 6 - Приручник  

Физика 6 - Приручник

Advertisement