Page 1

UŽDUOTYS Literatūra: Brazdonytė - Morkevičienė L. Kalbos ugdymas. Kaunas ,Šviesa“, 2009

Parengė Kėdainių specialiosios mokyklos logopedė Aušra Stoškienė

Kėdainiai 2011

KALBINĖS KLAUSOS LAVINIMUI


Kalbinė klausa – tai vaiko gebėjimas skirti kalbos garsus. Atliekant garsų skyrimo, lyginimo, gretinimo pratimus, sudaromas pagrindas foneminės rašybos mokymui. TRUMPŲ IR ILGŲ ŽODŽIŲ SKYRIMAS  Vidutiniu tempu tarkite daiktų pavadinimus. Tardami žodį, brėžkite liniją popieriaus lape: trumpo žodžio linija trumpa, ilgo – ilga.  Vaikas pats taria daiktų pavadinimus ir brėžia linijas. Ištaręs pasako, trumpas ar ilgas žodis.  Linijų brėžti nebereikia. Ištaręs žodį, vaikas pasako, koks jo ilgumas.

ROMAS ROPĖS NEIŠROVĖ. SAKINIŲ PABAIGIMAS, PARENKANT TINKAMUS ŽODŽIUS  Skaitykite sakinį, jo neužbaigdami.  Kartu su vaiku, žiūrėdami į paveikslėlius, ieškokite daikto, kurio pavadinimas tinka sakiniui užbaigti. Radę jį, ištarkite.  Sakinį kartokite kelis kartus, kad vaikas geriau pajustų ir suvoktų ritmą.  Sakinį skaitykite drauge su vaiku. Vaikas pats, žiūrėdamas į paveikslėlius, ieško tinkamo žodžio, ištaria jį. Sakinį kartokite kartu su vaiku.

TA TA TA - KARŠTA ................. . LA LA LA – TUPI LAPĖ TIES .............. . TĖ TĖ TĖ – GAUDO PELĘ ............... . LĖ LĖ LĖ – KUR PASISLĖPĖ ................ . GA GA GA – GULI ATVERSTA ............... . ZA ZA ZA – SUDUŽO .................. . DĖ DĖ DĖ – ŠVIEČIA DANGUJE ............... . KA KA KA – SKAUDŽIAI BADOSI ........... . LĖ LĖ LĖ – ŽYDI PIEVOJE ....................... . VA VA VA – ATAUŠO ........................... . VIS VIS VIS – NARDO EŽERE ................ . NYS NYS NYS – STUKSENA .................. . DAŽNIAUSIAI PASIKARTOJANČIO GARSO IŠSKYRIMAS  Garsiai skaitykite greitakalbę. Vaikas išskiria ir ištaria dažniausiai kartojamą garsą.  Greitakalbę skaitykite su vaiku. Vaikas pats mėgina ją pakartoti. GERVĖ GĖRĖ GERĄ GIRĄ, GERVĖ GERĄ GIRĄ GYRĖ. SENAS SENIS IR SENUTĖ ATSISĖDĘ BULVES SKUTA. RYTĄ ROMAS ROPĘ ROVĖ,

Vaiko kalbą ugdykite natūraliai su juo bendraudami, sudarydami žaidybines situacijas. Linksmas ir žaismingas užduočių pateikimas skatins vaiko domėjimąsi kalbiniais žaidimais. Atminkite, kad pagrindinė sėkmės sąlyga – paties vaiko noras.


NURODYTO GARSO IŠSKYRIMAS ŽODŽIŲ, KURIE SKIRIASI KELIAIS GARSAIS, BET SKAMBA PANAŠIAI, GRUPAVIMAS  Vaikas įsižiūri į kairės pusės paveikslėlius ir ištaria vieno daikto pavadinimą (pvz., AKININIAI).  Dešinėje pusėje ieško daikto, kurio pavadinimas skamba panašiai, radęs jį, ištaria (pvz., KAILINIAI). Pakartoja abu žodžius.

 Ištarkite garsą, kurį išgirdęs vaikas turi suploti (pabelsti, sutrepsėti ar pan.). Šį garsą vaikas pakartoja ir klausosi tariamų garsų, o išgirdęs reikiamą – reaguoja sutartu ženklu.  Skaitykite skiemenis, o paskui – žodžius. Išgirdęs reikiamą garsą, vaikas turi reaguoti sutartu ženklu.

Š

ŽODŽIŲ SKIEMENAVIMAS  Tarkite daiktų pavadinimus skiemenuodami. Tardami kartu su vaiku plokite tiek kartų, kiek žodyje yra skiemenų. Skaičiuokite skiemenis.  Vaikas pats taria daiktų pavadinimus, ploja ir skaičiuoja skiemenis.

R

O, L, Š, M, V, U, Š, K, Š, F, N, R, Z, Š, S, Ž, Š, Z, S, F, Š, Z, S

L, R, V, N, R, M, V, S, R, Ž, H, Ž, R, N, M, R, A, R, L, Š, Z, R

LA, AŠ, MO, AS, PĖ, OŠ, UR, IŠ, CA, ŠE, AS, ČI, ŠI, SA, ŠĖ

LO, RA, MI, AR, DO, GE, UR, RE, BA, PU, RO, TA, IR, GU

ŠAKA, LAPAS, ŽUVIS, KOŠĖ, MEDUS, LAŠAS, ŽOLĖ, VAZA, ŠERNAS, KATINAS, ŠAKUTĖ, EŽYS, ŠIRDIS, EŠERYS, DŪDA

PUPA, ROPĖ, GĖLĖ, RŪTA, VOVERĖ, GEGUTĖ, VYRAS, KEPURĖ, DEBESIS, SŪRIS, RIEŠUTAS, ŠIRDIS, NARAS

M L, R, M, Ė, S, Ž, M, V, N, M, R, M, L, N, P, M, O, M, N, R, N, M, V LĖ, MU, KA, NO, ER, AM, UM, MĖ, BE, PI, BĖ, MI, ME, NI, PĖ, IM PIRMOJO GARSO IŠSKYRIMAS ŽODYJE KAMUOLYS, LINAS, SAMTIS, MEDIS, UPĖ, AKIS, SKĖTIS, MĖNULIS, MARŠKINIAI, ŽIRKLĖS, VABALAS, GUMA, MEŠKA


 Vaikas taria nupieštų daiktų pavadinimus, tęsdamas pirmąjį garsą (balsį). Įvardina pirmąjį ištarto žodžio garsą.  Ilgai tarkite kurį nors balsį (a, e, ū, y, o, ė). Vaikas į jį įsiklauso ir mėgina pasakyti šiuo garsu prasidedančių žodžių.

 Vaikas taria nupieštų daiktų pavadinimus, tęsdamas pirmąjį garsą (priebalsį). Įvardina pirmąjį ištarto žodžio garsą.  Tarkite kurį nors priebalsį (r, l, m, n, v, j, f, s, š, z, ž). Vaikas į jį įsiklauso ir mėgina pasakyti šiuo garsu prasidedančių žodžių.

PASKUTINIOJO GARSO IŠSKYRIMAS ŽODYJE

 Vaikas taria nupieštų daiktų pavadinimus, įsiklausydamas į paskutinį žodžio garsą.  Įvardina paskutinį ištarto žodžio garsą.

ŽODŽIŲ, KURIE SKIRIASI TIK VIENU GARSU, GRUPAVIMAS  Ištarkite vieno daikto pavadinimą (pvz., UODAS). Vaikas įsiklauso.  Žiūrėdamas į paveikslėlius, jis pusbalsiu taria kitų daiktų pavadinimus.  Ištaręs panašiai skambantį žodį, pakartoja jį garsiai (pvz., PUODAS)

Rekomendacijos kalbines klausos lavinimui