Page 1

Poslovni softver

40 Poslovna LOGISTIKA


Poslovni softver

SAP® ERP OPERACIJE POSTIZANJE FLEKSIBILNOSTI I BRZINE VAŠIH OPERACIJA

Rešenje SAP ERP Operations (SAP ERP operacije) predstavlja najbolji izbor za postizanje potpune kontrole nad operacijama i povećanje efikasnosti i konkurentnosti. Kao proizvodna ili uslužna organizacija poslujete u jednom globalnom, konkurentnom okruženju – koje je ipak uređeno. Radi postizanja veće konkurentnosti vaša kompanija i njene poslovne mreže moraju se isticati neprekidnom isporukom proizvoda ili usluga za kupce na profitabilniji način, ali s pravom cenom, odgovarajućim kvalitetom, količinom, datumom i lokacijom. Postizanje ovog cilja zahteva visok nivo operativne efikasnosti u celokupnom lancu vrednosti. Kao deo SAP ERP aplikacije, rešenje SAP ERP Operations (SAP ERP operacije) je za mnoge organizacije postalo glavni softver koji podržava visoki nivo izvođenja u svim ključnim operacijama. Softver omogućava najbolje izvođenje od izvršenja nabavke i logistike preko razvoja proizvoda i proizvodnje do prodaje i usluga. Ovi izuzetni rezultati su kulminacija iskustva SAP kompanije dugog preko 35 godina s hiljadama uspešnih kupaca u više od 25 industrijskih grana. Rezultat je rešenje koje automatizuje i modernizuje poslovne procese, povećava produktivnost svih operacija, proširuje saradnju i pruža strateški uvid. Upravljajte procesima celokupnih operacija Da biste na najbolji način zadovoljili kupce morate biti u mogućnosti da isporučite odgovarajući proizvod ili uslugu po pravoj ceni, sa odgovarajućim kvalitetom i u

dogovoreno vreme. Radi postizanja ovog cilja morate da obezbedite integraciju celokupnog lanca vrednosti uključujući dizajn, razvoj, nabavku, proizvodnju, prodaju i isporuku vaših proizvoda i usluga. Takođe vam je potrebna i fleksibilnost za pojednostavljivanje, automatizaciju i inovaciju vaših ključnih operativnih procesa kako biste imali direktan uticaj na svoje troškove, kvalitet proizvoda ili usluga i nivoe usluga za kupce. Ovo u krajnjoj liniji utiče na vašu profitabilnost i prihode jer vam omogućava da ispunjavate obećanja i trajno povećate svoju operativnu efikasnost. Softver vam omogućava da se suočite s teškim izazovom – da odgovorite na potrebu da sa što manje postignete što više, kao i da uradite prave stvari na pravi način. Vaš najbolji izbor za postizanje operativne efikasnosti jeste da pokrenete efikasne i isplative operacije i osigurate neprestani razvoj. Da bi vam pomogla da ostvarite operativnu efikasnost, SAP nudi integrisano i celokupno rešenje za sve industrijske grane. To rešenje vam pomaže da steknete brže, fleksibilnije operacije kao biste neprekidno isporučivali proizvode i usluge u skladu s dogovorom i istovremeno ostvarili svoje ciljeve u postizanju profitabilnosti i konkurentnosti. Softverski inovativni pristup na osnovu procesa usklađen je s vašim lancima vrednosti za izvršenje nabavke i logistike, razvoj proizvoda i proizvodnju i prodaju i usluge. Poslovna LOGISTIKA 41


Poslovni softver S potpunom podrškom za izvršenje nabavke i logistike, organizacije će moći da upravljaju celokupnim procesima nabavke kao i logističkim poslovnim procesima za potpune poslovne cikluse.

osnovu informacija. Ostvarite korist od fleksibilnog prilagođavanja kako biste personalizovali svoje portale i zadovoljili određene potrebe poslovnih korisnika.

Ova podrška se proteže od zahteva za aplikaciju za samostalan rad do fleksibilnog fakturisanja i plaćanja, što vam omogućava optimizaciju fizičkog toka materijala.

Centralno upravljajte ključnim dokumentima uključujući sastavnice, podatke plana operacija, CAD modele, recepture, planove projekta i podatke o delovima. Iskoristite mogućnosti direktnog pristupa informacijama i istovremeno smanjite napor pri održavanju podataka.

Funkcionalnost Razvoj proizvoda i proizvodnja pokriva celokupne procese od inženjeringa i dizajna proizvoda do planiranja i izvršenja prozvodnih operacija u širokom spektru industrijskih grana. Ovi procesi uključuju kreiranje relevantnih podataka proizvoda, održavanje veze sa sistemima proizvodnje i usaglašavanje s relevantnim propisima i standardima. Funkcionalnost Prodaja i usluge usmerena je na procese orijentisane na kupca, od prodaje proizvoda i profesionalnih usluga do obezbeđivanja naknadne obrade zahteva za naknadu na osnovu garancije, naloga za uslugu i vraćanja. Takođe podržava izračunavanje stimulacija i provizija. Rešenje SAP ERP Operations (SAP ERP operacije) vam omogućava da planirate i izvršavate svoje operacije na način koji će podstaći efikasnost i povoljno uticati na celokupni lanac vrednosti. Automatizujte i modernizujte poslovne procese s većom mogućnosti prilagođavanja Povežite ukupnu nabavku s potražnjom. Uskladite celokupno preduzeće sa svojim ključnim poslovnim procesima u dizajnu, razvoju, nabavci, proizvodnji, prodaji i isporuci. Prilagodite ih brzo na osnovu informacija u realnom vremenu. Upravljajte svim resursima i sredstvima u celokupnom lancu vrednosti. Postanite organizacija koja stiče znanja – iz izuzetaka i integracije teško stečenog praktičnog znanja u postojeće i nove poslovne procese. Povećajte produktivnost rešenjem zasnovanim na ulogama i centralizovanim podacima Obezbedite napredne aplikacije za samostalan rad i informacije specifične za uloge koje će povećati produktivnost korisnika. Kreirajte standardizovani interfejs portala koji će aktivno dodeljivati relevantne informacije kako bi se pospešio rad informatičara. Ubrzajte operativne procese. Unapredite donošenje odluka na

42 Poslovna LOGISTIKA

Proširite saradnju na sve partnere u lancu vrednosti Proširite saradnju između sektora, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera i osetite značajno poboljšanje u čitavom lancu nabavke. Integrišite sve partnere bez obzira na njihovu veličinu kako biste slali podatke putem lanca koji je precizan, potpun i dostupan u svakom trenutku. Osetite smanjenje troškova, ubrzanje procesa i neometani tok operacija u svom lancu vrednosti. Donošenje glavnih odluka pomoću strateškog uvida u poslovanje Radite s bogatim skupom alata koji su odmah spremni za upotrebu za merenje analitičkog izvođenja da biste usavršili strateško planiranje i vršili trenutni nadzor ukupnog stanja vaše organizacije. Sa uvidom u svoje poslovanje i vidljivošću od 360 stepeni kreirajte precizna predviđanja, efektivno upravljajte svojim budžetima, tačno dodelite resurse i ispunite ciljeve za ostvarivanje prihoda. Kombinujte analizu operacija s finansijskim informacijama kako biste izvršili optimizaciju svakodnevnih operacija. Nacrt rešenja SAP ERP-a SAP ERP podržava vaše najvažnije poslovne procese i obezbeđuje alate kako biste bolje razumeli na koji način funkcionišu ovi procesi. Jedan od takvih alata je nacrt SAP rešenja. Nacrti SAP rešenja predstavljaju hijerarhijske planove procesa kreirane na osnovu podataka od kupaca i industrijskih analitičara, u kombinaciji s tehničkom stručnosti koju je kompanija SAP stekla na osnovu velikog poslovnog iskustva i istraživanja. Prikazom procesa koje podržavaju kompanija SAP i


Poslovni softver Pošta

Nacrt rešenja SAP® ERP rešenja SAP partnera, nacrti rešenja vam pomažu u vizuelizaciji, planiranju i implementaciji koherentnog, integrisanog i sveobuhvatnog rešenja informacione tehnologije koje pokriva sve vaše ključne poslovne procese. Nacrt rešenja za SAP ERP možete da pogledate na www.sap.com/businessmaps. MODERNIZUJTE OPERACIJE DA BISTE RASTERETILI BUDŽET I RESURSE Rešenje SAP ERP Operations (SAP ERP operacije) omogućava vašoj organizaciji potpuni uvid u svoj potencijal efikasnosti. Sa neometanim svakodnevnim operacijama možete da rasteretite resurse i budžet, a to će vam omogućiti ulaganje u inovacije. Možete da steknete konkurentsku prednost, okrenete se budućnosti i dugoročno poslujete kao jedna od najboljih kompanija. Rešenje SAP ERP Operations (SAP ERP operacije) donosi dobit celokupnoj organizaciji kao i vašim kupcima i dobavljačima kako bi vam pomoglo u postizanju sledećih rezultata. Povećanje zadovoljstva kupaca preko: • višeg nivoa usluga za kupce pravovremenom isporukom visokokvalitetnih proizvoda

• kraćeg vremena plasmana proizvoda na tržište i objave tačnih informacija za kupce Povećanje prihoda preko: • otvaranja novih prodajnih kanala kao što je na primer e-trgovina • omogućavanja lakšeg poslovanja s vašom kompanijom • automatizacije i modernizacije svih vaših poslovnih procesa za smanjenje operativnih troškova i upotreba boljih poslovnih rešenja za postizanje veće profitne marže • poboljšanja novčanog toka preko efikasnijih i tačnijih postupaka fakturisanja, nižih nivoa zaliha i bržih obrta • utvrđivanja novih mogućnosti kroz neprekidni nadzor ključnih pokazatelja realizacije u realnom vremenu Povećanje produktivnosti preko: • određivanja realnih, odgovarajućih poslovnih uloga za informatičare • omogućavanja lakšeg pristupa relevantnim informacijama s doslednim pogledima procesa, fokusiranja na izuzetke i potpuno integrisanih tokova rada • proširivanja postojećih kvalifikacija i sredstava sa informacijama u realnom vremenu, čime se povećava prilagodljivost na promene procesa

Poslovna LOGISTIKA 43


Poslovni softver • saradnje s kupcima, dobavljačima i partnerima kako bi se povećala ukupna produktivnost u lancu vrednosti Smanjenje operativnih troškova preko: • konverzije ručnih procesa koji iziskuju puno vremena u automatizovano, modernizovano upravljanje poslovnim procesom u realnom vremenu • konsolidacije naloga i kombinovanih otprema u cilju smanjenja transportnih troškova • optimizacije iskorišćenosti resursa i sredstava u cilju smanjenja troškova skladištenja • upotrebe profitabilnih prodajnih kanala za interakciju u cilju smanjenja troškova prodaje • standardnog pristupa strateškoj i operativnoj nabavci u cilju postizanja smanjenja troškova za sve kategorije potrošnje • poboljšanja IT administracije i mogućnosti primene s manjim brojem interfejsa i IT resursa koji se

44 Poslovna LOGISTIKA

rasterećuju u cilju fokusiranja na strateške projekte dodate vrednosti • upotrebe SAP NetWeaver-a za olakšanu razmenu i interoperabilnost s drugim sistemima koji nisu SAP sistemi čime se smanjuju ukupni troškovi vlasništva Kompanija SAP zna da je vama najvažnija vaša industrijska grana. Upravo zbog toga SAP ERP nudi obeležja specifična za industrijsku granu i najbolja rešenja zasnovana na iskustvu kompanije SAP dugom više od tri decenije. Za dodatne informacije o načinu na koji rešenje SAP ERP Operations (SAP ERP operacije) može da pruži pomoć vašoj kompaniji posetite www.sap.com/operations. Kontakt: Olja Lapčević Presales Specialist SAP West Balkans d.o.o. Omladinskih brigada 88b, 11070 Belgrade, Serbia T +381 (11) 35 36 922; M +381 (64) 64 11 669; mailto: olja.lapcevic@sap.com; http://www.sap.com/westbalkans

SAP ERP Operacije  

Rešenje SAP ERP Operations (SAP ERP operacije) predstavlja najbolji izbor za postizanje potpune kontrole nad operacijama i povećanje efikasn...