Page 1

5I 2007 • TKK:n rehtori patistaa ulkomaille • Hankinta tuo lisäarvoa • Sähköinen tulli

PELI VOI JATKUA

Katso sisältä löytyvä esite sekä artikkeli sivuilta 16 ja 17.


MERI LLE JA PERI LLE

Vientiä niin että hitaampia heikottaa

Veitpä tai toit, merta edemmäs ei kannata mennä. Oulun Satamasta olet jo melkein maailmalla. Mikä kuljetustarpeesi onkin, satamatoiminnot hoitaa Herman Andersson. Euroopan vilkkaimpiin satamiin – ja eteenpäin. Päivittäin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Satamaoperaattorisi Oulussa, www.hermanandersson.fi

Logistiikka 3 | 2007


pääkirjoitus Huippuyliopisto on vahvassa myötäisessä. Opetusministeriön asettama suunnitteluryhmä ehdotti valtiosihteeri Raimo Sailaksen johdolla tämän vuoden helmikuussa, että Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun muodostama kokonaisuus yhdistetään uudeksi yliopistoksi. Hanke ylsi myös Matti Vanhasen toisen hallituksen ohjelmaan. Korkeakoulurakenteen uudistusten epäilyt ovat kohdistuneet muun muassa maantieteellisin perustein tehtäviin yliopistojen yhdistämisiin. Sen ei uskota kasvattavan logistiikan kaltaisten alojen huippututkimukseen ja -opetukseen tarvittavaa kriittistä massaa kuin korkeintaan pääkaupunkiseudulla. TKK:n rehtori Matti Pursula, joka oli myös Sailaksen työryhmän jäsen, on tyynnytellyt logistikkojen epäilyjä. Hän lienee oikeassa arvioidessaan lähtökohtaisesti TKK:n ja Helsingin kauppakorkeakoulun logistiikkaosaamisen olevan yhdessä vahvempi kuin erikseen.Tilanne kuitenkin muistuttaa enemmän lähtölaukausta kuin maaliin pääsyä. Logistiikan todellinen painoarvo mitataan vasta, kun uusi huippuyliopisto tekee strategiset valintansa alakohtaisista painotuksista. Tällöin vasta tarkentuvat uuden yliopiston yksikkörakenne ja oppiainetasot. Globalisoituneessa maailmantaloudessa suomalaisten yritysten logistinen tarve sekä sen merkitys kilpailukyvylle on suuri. Hankinta-alueet ja markkinat ovat yhä kauempana ja lisäksi niiden toimintaympäristön epävarmuus on monimutkaistanut toimitusketjuja. Siksi hankinta, toimitusketjun hallinta, materiaalinkäsittely sekä kuljettaminen on otettava huomioon uuden yliopiston strategisista painopisteistä päätettäessä. Opetusministeriön tiede- ja teknologianeuvosto arvioi viime vuonna pääministeri Matti Vanhasen johdolla, että Suomeen on perustettava ensivaiheessa viisi huippuosaamisen keskittymää: energia ja ympäristö, metallituotteet ja koneenrakennus, metsäklusteri, terveys ja hyvinvointi sekä tieto- ja viestintäteollisuus ja -palvelut. Metsäklusterin yritykset ovat jo perustaneet yhdessä VTT:n, Metlan ja neljän yliopiston kanssa Metsäklusteri Oy -nimisen innovaatioyrityksen.Tavoitteena on luoda osaamisen keskittymästä kansainvälisesti vahvin metsäalan innovaatioympäristö. Metsäklusterin tavoitteena on kaksinkertaistaa alan tuotteiden ja palvelujen arvo vuoteen 2030 mennessä. Opetusministeriön huippuosaamisen keskittymien listan jatkoksi sopisi myös hankinnan, toimitusketjun hallinnan, materiaalinkäsittelyn sekä kuljettamisen aihealueista muodostettu kokonaisuus. Se täyttää vaatimukset kansainvälisesti korkeatasoisesta ja kilpailukykyisestä sekä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta merkittävästä huippuosaamisesta.Vanha sanonta ”vaikeat olosuhteemme edellyttävät meiltä huippuosaamista” voi näin konkretisoitua vientituotteiksi ja -palveluiksi.

Mikko Melasniemi Päätoimittaja Kuva: Timo Virojärvi

LOGISTIIKKA Julkaisija Suomen Logistiikkayhdistys ry ISSN 1238-6022 LOGY for Competence 12. vuosikerta Vuosikerran hinta 70 e Suomeen, 105 e ulkomaille. Lehti ilmestyy 9 kertaa vuonna 2007 Lehden ja toimituksen osoite Särkiniementie 3; 00210 HELSINKI Telefax 09-631 672 email: logistiikka@logy.fi Vastaava päätoimittaja Kari Litja Puh. (09)6963 755 kari.litja@logy.fi

Päätoimittaja Mikko Melasniemi Puh. (09)6963 748 mikko.melasniemi@logy.fi Toimituspäällikkö Hannu Hillo Puh. (09)6963 752 hannu.hillo@logy.fi Ilmoitukset ja laskutus Myyntipäällikkö Juhani Piipponen Puhelin (09)6963 751 Telefax (09)631 672 logistiikka@logy.fi Toimitusvaliokunta: Tomi-Pekka Juha (pj.), Kari Cairenius, Jani Granqvist, Mikael Hellström, Krister Kronlund, Erja Kuokkanen-Kraft, Pekka Laaksonen, Pekka Löfgren, Ritva Natunen ja Risto Salminen

Tilaukset ja osoitteenmuutokset Marja Vuori Puhelin (09)6963 744 e-mail: koulutus@logy.fi www.logy.fi (Materiaalintoimitusohjeet löytyvät myös mainitulta kotisivulta) Taitto Hannu Hillo / Juhani Piipponen Painopaikka Forssan Kirjapaino, Forssa 2007 fkp@forssankp.fi Yksittäisen kirjoittajan mielipide ei välttämättä edusta Logistiikka-lehden tai Suomen Logistiikkayhdistyksen kantaa.

Mediatietoja: Ilmoitusmääräykset ja tiedustelut: Myyntipäällikkö Juhani Piipponen Puhelin (09)6963 751 Telefax (09)631 672 logistiikka@logy.fi Ilmoituskoot: 2/1 450 x 307 mm 1/1 s. 230 x 307 mm; marginaalein 185 x 262 mm 1/2 s. vaaka tai pysty 1/4 s. vaaka tai pysty 1/8 s. 90 x 64 mm MATERIAALI * PDF-tiedostona, joka sisältää korkearesoluutiokuvat sekä fontit. Painopaperi Galerie One Silk 115 g/m2


Logistiikka 5|07 pääkirjoitus.................................................................3 uutiset.........................................................................6 Kaksinkertaisella vuosibudjetilla kohti huippuyliopistoa.............................................10 Value Creation and Purchasing Strategy ................14 Fuusiolla luotiin uusi globaali toimija....................16 Logistinen tullausketju sähköistyy...........................19 Schröder kiirehtii uutta kaasuputkea .....................23 asko räty: Kun riski siirtyy ...................................26 Leafin varastokumppani...........................................27 lakiasiaa/ kurkinen: Kopio vai väärennys? .............30 Parempaa työn laatua uudella viivakoodijärjestelmällä ............................................32 Asiakkaasta partneri................................................34 Kauko Group panostaa varastointipalveluihin........37 RFID veti väkeä Logistics 2007 -tapahtumassa.....39 rfid-nurkka: Pilotoimalla RFID-tekniikkaan • RFID-uutisia ..........................................................40 Toyotan uusin on Tonero.........................................42 Fiatilta uusi mallisto pakettiautoihin......................44 Elintarvikekuljetuksiin lisää toimitusvarmuutta......45 makasiini ..................................................................47 nimitykset.................................................................52 LOGY ja piirit...........................................................53 kalenteri ...................................................................54

sisältö

Tervetuloa huippuyliopisto! Teknillistä Korkeakoulua on kaavailtu osaksi uutta huippuyliopistoa ydessä Kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen Korkeakoulun kanssa. TKK:n rehtori Matti Pursula näkee hankkeen myönteisenä, vaikka vierastaakin “innovaatioyliopisto”-nimikettä. Hänellä on myös näkemys logistiikan asemasta korkeakoulutuksessa vastaisuudessa. Lue haastattelu sivulta 10.

5I 2007 • TKK:n rehtori patistaa ulkomaille • Tieto lähteiltä jakelijalle • Sähköinen tulli

PELI VOI JATKUA

Katso sisältä löytyvä esite sekä artikkeli sivuilta 16 ja 17.

TNT Freight Management -yhtymän omistajuus vaihtui helmikuussa 2007. TNT Freight Management on nyt osa ranskalaista Geodis-konsernia, jossa huolinnalla on keskeinen asema. Suomessa yrityksen uusi nimi on Geodis Wilson Finland Oy. Yritys ottaa takaisin aikaisemman nimensä Wilsonin, sillä nimi edustaa pitkäaikaista kokemusta sekä korkeaa laatua huolinta-alalla. Yrityksen toimitusjohtaja Björn Karmi ja myynti-ja markkinointijohtaja René Hooijmaijers kertovat Logistiikka-lehden haastattelussa sivuilla 16-17 lisää aiheesta.

Tietoa vaativa makean hankinta Leafin johtaja Thomas Isaksson kertoo, että yritys ostaa nyt DSV:ltä fyysisen varaston hallinnan, tavaran vastaanoton ja lähettämisen sekä kampanjapakkaamisen. Tietoakin haluttaisiin vielä lisää. Miksi, selviää sivun 27 jutusta.


sisältÜ 3UOMEN ,OGISTIIKKAYHDISTYS  VUOTTA

,/')34))++!0ž)6ž  (ILTON (ELSINKI +ALASTAJATORPPA

3UOMEN ,OGISTIIKKAYHDISTYKSEN SUOSITTU JA PITKĂ‹T PERINTEET OMAAVA ,OGISTIIKKAPĂ‹IVĂ‹ KOKOAA JĂ‹LLEEN YHTEEN ALAN AMMATTILAISET 9HDISTYKSEN  VUOTISJUHLAVUODEN PĂ‹Ă‹TAPAH TUMASSA PEREHDYTĂ‹Ă‹N ALAN AJANKOHTAISIIN KYSYMYKSIIN

RFID etenee edelleen

Merja Hannikainen

Tunnistus on tämän numeron teemoja. Konecranes käyttää Finn-ID:n viivakoodia tyÜn laadun parantamiseen, kun ValLog rakensi pakkaus- ja lähetystiedon keruujärjestelmän – s. 32. Antti Permala puolestaan esitteli RFID-pohjaisia tiedonkeruujärjestelmiä Logistics 2007-tapahtumassa, kuten sivulta 38 ilmenee. Rfid-nurkassa puolestaan sivuilla 40 – 41 on paljon uutisia aiheesta ja Simo Kohosen näkemys tämän tekniikan pilotoinnista ja saavutettavista hyÜdyistä..

Kaasuputken kannattaja kävi kylässä Saksan aiempi liittokansleri Gerhard SchrÜder saapui Suomeen lobbaamaan Venäjän – Saksan kaasuputkea, joka on herättänyt paljon keskustelua rantavaltioissa ja merien saastumista vastustavissa piireissä. SchrÜder näkee puheenvuorossaan Venäjän vakaana ja luotettavana toimijana kansainvälisessä politiikassa. Se on kanta, johon riittää varmasti myÜs paljon vasta-argumentointia. Lue puheenvuoron tiivistelmä s. 23.

9KSI SEMINAARIN PĂ‹Ă‹PUHUJISTA ON HANKINTA TOIMEN HUIPPUNIMI PROFESSORI !RJAN VAN 7EELE %INDHOVEN 5NIVERSITY OF 4ECHNO LOGY !LANKOMAAT  0Ă‹IVĂ‹N MUISSA ESITYKSISSĂ‹ KĂ‹SITELLĂ‹Ă‹N MM LOGISTIIKKAPALVELUJEN LAATUA 4.4 EPĂ‹SUORIA HANKINTOJA .OKIA HAN KINTAA !ASIASTA 50- +YMMENE LOGISTIIKAN HENKILĂšSTĂšN SAATAVUUTTA JA SIIRTYMISTĂ‹ OSTA MISESTA TOIMITTAJAMARKKINOIDEN HALLINTAAN ,UENTO OSUUDEN JĂ‹LKEEN VERKOSTOIDUMME LEIKKIMIELISEN KILPAILUN PARISSA JA SEN JĂ‹LKEEN JUHLAILLALLISELLA 4ULE KUULEMAAN MITĂ‹ UUTTA ALALLA TAPAHTUU SEKĂ‹ TAPAAMAAN KOLLEGOJA JA YHTEISTYĂšKUMPPANEITA ,UE LISĂ‹Ă‹ INTERNETOSOITTEESTA WWWLOGYFILOGISTIIKKAPAIVA

WWWLOGYFI


uutiset Ainon jälkeen Älli Liikenne- ja viestintäministeriön tutkimusohjelma AINO on tuottanut useita ihmisten arkea hyödyttäviä älykkään liikenteen palveluita. Pääkaupunkiseudulla on parannettu joukkoliikenteen häiriöistä tiedottamista. Tampereen, Jyväskylän,Turun ja Espoon joukkoliikenteessä kehitettiin tiedotusta pysäkeillä, internetissä ja matkapuhelimen avulla. Lisäksi kehitettiin mm. liikenteen ja kelin seuranta- ja ennustepalveluja sekä raskaan liikenteen varoitus- ja reittipalvelu. Kolmivuotisessa AINO-ohjelmassa oli lähes 80 hanketta, joista noin kolmasosa johti palvelujen käyttöönottoon. AINOn päämääränä oli kehittää liikenteen ajantasaisen tiedon keruuta ja hyödyntämistä. Näiden avulla luodaan edellytyksiä älykkään liikenteen palveluille, jotka parantavat liikennejärjestelmän turvallisuutta ja tehokkuutta. Älykäs liikenne perustuu tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. Ohjelmalle asetetut vaikuttavuustavoitteet saavutettiin hyvin. Älykkään liikenteen palveluiden ja palvelumarkkinoiden kehitys nopeutui merkittävästi ohjelman aikana, mutta tähän vaikuttivat myös ohjelman ulkopuoliset syyt. Ohjelman hankkeiden arvioidaan synnyttävän liiketoimintaa runsaat 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2007 ja 10-15 miljoonaa euroa vuonna 2012. Kaikkia osaamisen kehittämistä ja taloutta koskevia tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu. Ohjelman kustannukset olivat yhteensä noin 9 miljoonaa euroa. AINO-ohjelman hankkeisiin osallistui yli 130 tahoa, joista 86 oli yrityksiä. Ohjelman kansainväliset arvioijat pitivät esimerkiksi raskaan liikenteen reitti- ja varoituspalvelua myös kansainvälisesti merkittävänä. Arvioijat olisivat kuitenkin toivoneet aktiivisempaa yhteydenpitoa EU:n tutkimusohjelmiin mm. tulosten paremman hyödyntämisen takia. Monet ohjelman aikana syntyneet alan yhteistyöverkostot jatkavat toimintaansa. AINOn aikana Suomessa kokeilluista palveluista toivotaan menestyviä vientituotteita, kuten esimerkiksi kelimalleista. AINO-ohjelman päätösseminaarin yhteydessä 10. toukokuuta Säätytalossa Helsingissä käynnistettiin uusi Älykkään liikenteen ohjelma ÄLLI. Sen tavoitteena on mm. parantaa liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta tuomalla liikenteen älykkäät palvelut entistä laajemmin ihmisten saataville. Ohjelmaa johtaa Tiehallinto.

Liikennepoliittisen selonteon valmistelu käyntiin Liikenne- ja viestintäministeriö on ryhtynyt valmistelemaan liikennepoliittista selontekoa. Hallitusohjelmaan sisältyvällä selonteolla halutaan liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja nykyistä laajempia näkökulmia. Selontekoon tulee liikennejärjestelmän kokonaisuuteen perustuva kehittämisja investointiohjelma. Sen aikavälinä on 10-15 vuotta. Lisäksi laaditaan vaalikauden kattava liikenneväylien investointiohjelma. Selonteossa on tarkoitus ottaa kantaa myös muun muassa joukkoliikenteeseen, logistiikkaan ja ilmastonmuutoksen hillintään.

Puheohjattu varastonohjaus Liikenneministeriön selvityksen mukaan suomalaisen teollisuuden, kaupan ja rakentamisen vuosittaiset varastointikustannukset ovat runsaat 6 miljardia euroa, josta leijonanosan vievät henkilöstömenot. Kun varaston henkilöstömenot jaetaan toiminnoille, keräily kuluttaa merkittävimmän osan eli n. 40 – 60 %. Kun halutaan rakentaa kustannustehokas varasto, tulee kehittää toiminnan tehoa keräilypisteessä sekä liikkumisen helppoutta keräilypisteestä toiseen. Puheohjattu keräily on tullut markkinoille ja sitä tarjotaan lääkkeeksi kaikkiin mahdollisiin ongelmiin varastossa. On kuitenkin todettava, että kyseessä on ainoastaan kommunikointi-menetelmä, jonka avulla mm. jaetaan keräilytehtäviä reaaliaikaisesti varastonhallintajärjestelmästä keräilijöille. Ohjauksen äly on varastonhallinta-järjestelmässä. Lähde: http://www.done.fi/Logistics/News4/P2.html

6 Logistiikka 5 | 2007

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2006 Vuonna 2006 kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaassa tavaroita yhteensä 390 miljoonaa tonnia, mikä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 25 490 miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetussuorite väheni 8 prosenttia edellisvuodesta. Kuljetussuoritetta laski vähentyneet mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden sekä tukki- ja kuitupuun kuljetukset. Kuljetukset olivat myös keskimäärin lyhyempiä kuin edellisvuonna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta. Tilastojulkistus kokonaisuudessaan Internetissä: http://tilastokeskus.fi/til/kttav/2006/kttav_2006_2007-0601_tie_001.html

Varustamobarometri : pilvipoutaista Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlandin varustamobarometri kartoittaa kaksi kertaa vuodessa varustamojen ylimmän johdon näkemykset merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Järjestyksessään kolmas kysely toteutettiin huhti-toukokuun vaihteessa 2007.Tulokset julkistettiin 29. toukokuuta. Vastaajien mukaan merikuljetusmarkkinoiden suhdanteet ovat edelleen parantuneet ja ne säilyvät hyvinä myös seuraavan puolen vuoden aikana.Vain noin viidennes vastaajista arvioi suhdanteiden huononevan jonkin verran. Kahden viimeisen barometrikyselyn aikana kuljetuskysyntä on lisääntynyt tasaisesti. Kysynnän kasvu jatkuu seuraavan puolen vuoden aikana toteutuneen kysynnän trendiä noudattaen. Seuraavan vuoden aikana merikuljetusten tuonti Suomeen jatkaa kasvuaan. Myös viennin ennusteet ovat positiivisia, joskin puolet vastaajista arvioi, että vientikuljetusten määrä säilyy ennallaan seuraavan vuoden aikana. Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla on hieman lieventynyt edelliseen barometrikyselyyn verrattuna, mutta se jatkuu edelleen varsin kireänä. Kilpailun kireydestä huolimatta puolet vastaajista arvioi kuitenkin rahtihintojen nousseen viimeisen puolen vuoden aikana.Tämä selittyy osittain sillä, että kysyntä on korkealla. Lähes puolet vastaajista arvioi rahtihintojen säilyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Lähes kolmannes arvioi hintojen nousevan ja viidennes arvioi hintojen laskevan. Tonnistoinvestointeihin odotetaan merenkulkualalla kasvua seuraavan kahden vuoden aikana.Tonnistoinvestointien osalta tilanne ei ole muuttunut edelliseen barometriin verrattuna. Myönteistä kehitystä varjostaa kustannusten nousu. Barometrissä seurataan sekä polttoaineen että miehistökustannusten hintakehitystä. Polttoöljyn hinta nousi viimeisen puolen vuoden aikana. Suurin osa vastaajista (74 %) arvioi hinnan nousevan jonkin verran edelleen. Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa hinta-arvioiden tekeminen on kuitenkin varsin vaikeaa. Miehistökustannukset ovat nousseet sekä Suomen lipun että ulkomaan lipun osalta samansuuntaisesti. Vastaajat ennakoivat lähes yksimielisesti molemmissa tapauksissa miehistökustannusten jatkavan nousuaan. Tarkemmin: www.shortsea.fi


uutiset Suomi luopumassa kauppalaivojen päälliköitten kansalaisuusvaatimuksesta

Länsisataman edustan väyläalueen laajentaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lainmuutosta, jonka mukaan Suomen lipun alla purjehtivan kauppa-aluksen päällikön ei enää tarvitsisi olla Suomen kansalainen. Tarkoituksena on saattaa Suomen merilaki vastaamaan Euroopan unionin lainsäädäntöä. Lainmuutoksen jälkeen suomalaisen kauppa-aluksen päällikkönä voisi toimia Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan kansalainen. Käytännössä hänen olisi kuitenkin yhä osattava suomea tai ruotsia. Lisätiedot: www.mintc.fi

Helsingin Satama aloitti 21.5.2007 ruoppaustyöt Lauttasaarenselällä sijaitsevan Länsisataman edustan väyläalueen laajentamiseksi. Ruoppauksella laajennetaan Länsisataman 11.0 metrin väylän väyläaluetta Lauttasaaren selällä sijaitsevan matalikon kohdalla. Meren pohjaa ruopataan ja kuorittava pilaantunut pintasedimenttikerros kuljetetaan Kyläsaaren entisen jätevedenpuhdistamon altaisiin. Pintasedimentin kuorinnan jälkeen puhtaat savimassat ruopataan ja läjitetään Taulukarin meriläjitysalueelle.Väyläalueella tehdään myös vedenalaista louhintaa. Saastuneita sedimenttejä ruopataan n. 4400 m3, puhtaita savia 12 000 m3 ja kalliota louhintaan 3100 m3. Ruoppaus tehdään Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 3.10.2006 antaman päätöksen nro 27/2006/2 mukaisesti. Länsisataman matkustajaliikenteellä on tärkeä merkitys Helsingin kaupungille. Länsisataman edustan väyläalueen laajentamiseen liittyvä hanke mahdollistaa nykyisen väyläalueen laajentamisen ja siten parantaa nykytilanteeseen verrattuna satamaan saapuvien risteilyalusten navigoitavuutta ja alusturvallisuutta. Lisäksi väyläalueen laajennus mahdollistaa nykyistä suurempien risteilyalusten pääsyn satamaan, jolloin hankkeesta koituu selvää hyötyä myös Helsingin alueen matkailulle. Ruoppausta ja massojen kuljetusta tehdään ympäri vuorokauden. Kallion porausta ja räjäytystöitä tehdään klo 7.00 ja 22.00 välisenä aikana. Louhintatyö on tarkoitus saada valmiiksi kesäkuun puoliväliin mennessä ja koko työ kesäkuun loppuun mennessä Alueen veneilijöiden on syytä huomioida ympäri vuorokauden työskentelevä ruoppaaja ja ruoppausmassoja kuljettavat proomut.

Asiakkuudenhallintajärjestelmä autokauppaan VV-Auto Group Oy jatkaa strategiansa mukaisesti voimakasta panostustaan asiakkuudenhallinnan kehittämiseen. Tähän liittyen yhtiö hankkii CRM-järjestelmän, joka palvelee Volkswagen-henkilö- ja hyötyautojen sekä Audin maahantuontia, jälleenmyyntiä ja jälkimarkkinointia. Järjestelmä rakennetaan koko verkoston tarpeisiin ja otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2008 alussa ja myöhemmin jälleenmyyjäverkostossa. Järjestelmän toimittaa Infor Global Solutions.

Kyseessä ei ole vain lähetys

– vaan sinun mielenrauhasi Me tiedämme, että lähetyksesi arvo ylittää moninkertaisesti sen sisällön arvon. Siksi tarjoamme kattavan palveluvalikoiman, jotta lähetyksesi matkustaisi aina ykkösluokassa. World Courierin maailmanlaajuinen, yli 140 toimipistettä käsittävä verkosto takaa sen, että voimme noutaa ja toimittaa lähetyksesi missä päin maailmaa tahansa, vuoden jokaisena päivänä ja mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Jokainen lähetys käsitellään erikseen. Nopea toimitus mihin tahansa ympäri maailmaa taataan sillä, että lähetys lähtee heti ensimmäisellä mahdollisella lennolla. Tarvittaessa lennolla mukana oleva kuriiri toimittaa lähetyksesi perille omakätisesti, oli sitten yö tai päivä. Kaikissa toimistoissamme työskentelee IATA:n (Kansainvälisen Ilmakuljetusliiton) sertifioitua henkilökuntaa, jotka on koulutettu käsittelemään myös vaarallisia aineita turvallisesti. Toimitusta nopeuttaaksemme voimme esitullata lähetyksenne, jopa ennen kuin lähetyksesi on edes saapunut. Vahvistamme luovutustiedot välittömästi. Näin voit olla varma, että lähetyksesi on saapunut perille ajoissa ja turvallisesti. Lisätietoa yksilöllisistä lisäpalveluistamme löydät World Courierin sivuilta www.worldcourier.com.

24h numero 09-8700 3300 World Courier (Finland) Oy, Koivuhaankuja 1, 01510 Vantaa E-mail: info@worldcourier.fi tai sales@worldcourier.fi


uutiset Hannu Hillo

Airbusin A320-koneiden kokoonpanolinjan rakennus alkaa Kiinassa Airbusin A320-koneiden kokoonpanolinjan rakennus on alkanut Tianjinissa, Kiinassa. Työt alkoivat Kiinan hallituksen hyväksyttyä hankkeen esitutkimusraportin. Kiinaan rakennettava tehdas on identtinen Hampurissa olevan kapearunkokoneiden kokoonpanoyksikön kanssa. Lentokoneiden kokoamisessa ja toimituksissa noudatetaan samoja normeja kuin Euroopassa. – Uskon A320:n kokoonpanolinjahankkeen paitsi edistävän ilmailualan kehitystä molemmin puolin myös parantavan Kiinan ja EU:n välistä taloudellista yhteistyötä. Lisäksi uusi tehdas edistää Tianjin Binhai New Coastal Districtin ja koko alueen kehitystä, valtioneuvos Tang Jiaxuan sanoo.

Melasniemi LOGY:n toimitusjohtajaksi Suomen Logistiikkayhdistyksen hallitus valitsi kokouksessaan 6.6. yhdistyksen uudeksi toimitusjohtajaksi Mikko Melasniemen. Marraskuun alusta lähtien Mikko Melasniemi työskentelee LOGYn toimitusjohtajana Kari Litjan jäädessä eläkkeelle. Yllä päätöksen tehnyt hallitus ja yhdistyksen johtajat yhteiskuvassa.

Syksyn Alihankinta-messut loppuunmyydyt Tampereella vuosittain järjestettävät kansainväliset Alihankinta-messut ovat tämän syksyn tapahtuman osalta loppuunmyydyt.Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 26. – 28. syyskuuta 2007 järjestettävä teollisuuden alihankinnan ammattimessutapahtuma pidetään jo seitsemännentoista kerran. Alihankinta on Suomen suurin teollisuuden ammattimessutapahtuma, jossa käy vuosittain yli 16 000 alan päättäjää ja asiantuntijaa tutustumassa alihankintayritysten tuotteisiin ja palveluihin. – Alihankinta 2007 -messujen koko näyttelytila on myyty ja luvassa on viime vuoden tapaan näyttävä neljän hallin messutapahtuma. Mukana on lähes 900 näytteilleasettajaa ja 500 päämiestä 19 eri maasta. Näyttelyosastoja messuilla on noin 450, sanoo projektipäällikkö Olli Tokoi Tampereen Messut Oy:stä. Alihankinta-messut esittelevät teollisuuden alihankinnan keskeisimmät alueet eli metalli-, elektroniikka-, muovi- ja kumiteollisuutta sekä teollisuuden ICT-ratkaisuja. Syksyn messuille on luvassa uusia liikennejärjestelyjä ja lisää pysäköintitilaa. Alihankinta-messujen kasvun myötä liikenne Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen ympäristössä on lisääntynyt. Tänä syksynä liikenteen sujuvuutta haittaa hieman Tampereen läntisen kehätien rakennushanke, joka valmistuu vasta syksyllä 2008. . Pysäköintijärjestelyt paranevat tänä syksynä sekä lisäpysäköintitilan että laajennetun maksuttoman bussikuljetuksen hoitaman etäpysäköintimahdollisuudenkin ansiosta. Kävijämäärällä mitattuna Alihankinta-messut ovat säilyttäneet asemansa Euroopan toiseksi suurimpana teollisuuden alihankinnan messutapahtumana. Tampereen Messujen pääyhteistyökumppaneita ovat Alihankintamessuilla Teknologiateollisuus ry, Kumiteollisuusyhdistys ry ja Suomen Logistiikkayhdistys ry.

8 Logistiikka 5 | 2007


Logistiikka-lehden internet-osoitteisto, paikkavaraukset puh 09 6963 3751

matkahuolto.fi

Idän kuljetuspartnerinne erikoisuutemme rautatiekuljetukset

www.alfatrans.fi

w w w. v r. f i

www.transpoint.fi

Kaikki kuljetukset

Venäjälle, Kaukasiaan, Turkkiin ja EU-maihin puh. (019) 483 460 | marecap@marecap.com | www.marecap.com

Soita: 010 616 8585 www.jungheinrich.fi

Tuottava askel logistiikkaan

www.logistep.fi

Alan edelläkävijä...

...vuodesta 1957

.com

HELSINKI TALLINN

TURKU RIGA

TAMPERE VILNIUS

OULU

JYVÄSKYLÄ JOENSUU GDYNIA WARSAW

VAALIMAA BUDAPEST


Matti Vanhasen II hallitus kertoo ohjelmassaan toteuttavansa tutkimuksen ja koulutuksen huippuyliopiston yhdistämällä Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun sekä Taideteollisen korkeakoulun. Pelkkä hallinnollinen päätös tuskin synnyttää huippuyliopistoa. Kolmen eri organisaation yhdistäminen vaatii työtä, rahaa ja aikaa. Uudistuksen kannattajiin lukeutuu Teknillisen korkeakoulun rehtori Matti Pursula, joka uskoo hankkeen pitkällä aikavälillä saavuttavan huippututkimuksen ja -opetuksen tavoitteet.

10 Logistiikka 5 | 2007


Otaniemen kampukselta kuuluu myönteistä perushyrinää uuden huippuyliopiston tiimoilta. Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun sekä Taideteollisen korkeakoulun muodostaman uuden yliopiston nimi on vaikea asia. Teknillisen korkeakoulun rehtori Matti Pursula ei pidä Innovaatioyliopisto-nimityksestä. Toisaalta raportissa ei väitetä, että kolmen yliopiston yhdistyessä syntyy heti huippuyliopisto. – Työnimi on ”Visio 2020”. Se kertoo, että huippuyliopisto on tulevaisuuden tavoite. TKK:n strategia perustuu selkeästi tutkimuksen varaan, ja siksi olen helpottunut, että Sailaksen työryhmäraportin mukaan uusikin yliopisto keskittyy tutkimukseen ja ylimpään opetukseen. Matti Pursula on kokenut tutkija, opettaja ja luottamushenkilö. Ennen valintaansa rehtoriksi vuonna 2003 hän hoiti TKK:ssa viimeksi liikennetekniikan professuuria. Hänen nykyinen virkakautensa rehtorina kestää vuoteen 2010 saakka. Hän ei mielestään ole liikenneasioissa enää aivan ajan tasalla, koska ei ole niiden kanssa päivittäin tekemisissä. Yleinen kiinnostus liikenneasioita kohtaan on toki säilynyt. – Huomaan usein miettiväni, mitä yhtymäkohtia liikenteeseen on sellaisilla tieteenaloilla, joiden kanssa ei aiemmin ole ollut tekemisissä. Tuoreimpana esimerkkinä on tietoverkkoliiketoiminnan professorin virkaanastujaisesitelmä, josta kävi ilmi, että alan liiketoiminnassa mietitään nykyisin ajan arvoa, joka

Matti Pursulalla, Teknillisen Korkeakoulun rehtorilla on myös logistiikasta näkemystä, hoidettuaan liikennetekniikan professuuria. Hän uskoo logistiikan aseman vahvistuvan tulevaisuudessa korkeakouluissa.

perinteisesti on liikenteessä tärkeä kysymys. Hyötyykö logistiikka? Uusi yliopisto yhdistäisi maantieteellisesti lähellä toisiaan olevat yliopistot. Ne muodostaisivat näin entistä monipuolisemman kokonaisuuden. On kuitenkin esitetty epäilyjä, että näin perattu yliopistoverkosto ei suoranaisesti vastaa kapeampien erikoisalojen, kuten logistiikan, tarpeisiin kansainvälisen huippuyksikön vaatimasta tutkimusja opetustoiminnan vähimmäiskoosta. Pursula tyynnyttelee epäilijöitä ja uskoo logistiikankin aseman paranevan. – En näe vaaraa, että logistiikan asema heikkenisi. Sitä opetetaan Teknillisessä korkeakoulussa ja Kauppakorkeakoulussa. Voidaan olettaa, että kun näiden kahden logistiikkaosaamiset yhdistetään, lopputulos on vahvempi ja kiinnostavampi kuin molemmat erikseen. Yhdistyminen kasvattaa synergiaa ja vahvistaa yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Vahvempi yliopisto on kiinnostavampi kumppani muille yliopistoille, mikä voi osaltaan synnyttää ylätason kontakteja ja sopimuksia. Pursula toteaa, että yliopisto voi tietysti edistää verkottumista muun muassa yli-

opistojen välisillä hallinnollisilla päätöksillä. Ne eivät kuitenkaan elä, elleivät tutkijat löydä niistä sisältöä. – Perusverkottuminen tapahtuu tutkijoiden välillä. Jos he eivät näe kiinnostavaksi tekemäämme sopimusta esimerkiksi tutkijavaihdosta jonkun yliopiston kanssa, niin yhteistyötä ei pakolla synny. Tutkijamaailma ja professorit etsivät oman alansa osaamista ja sellaista kumppania, jonka kanssa voi tehdä yhteistyötä ja jolta voi oppia.

Lisärahoitusta ensin opetukseen, sitten tutkimukseen Pursula on hyvin huolissaan vähäisistä opetusresursseista suhteessa opiskelijamääriin. Opetuksen voimavarojen vahvistaminen on ehdottomasti kiireellinen tehtävä. Hän perustelee huolestumistaan muistuttamalla, että kansainväliset huippuyli-

Kaksinkertaisella vuosibudjetilla kohti huippuyliopistoa

 

11 Logistiikka 5 | 2007


Teknillisen Korkeakoulun rehtorin Matti Pursulan mielestä resursseja olisi ohjattava myös professorien henkilkohtaiseen kehittymiseen vaikkapa joka kuudes vuosi toteutettavalla sapattivapaavuodella.

1200 uutta ihmistä, joilla on ideoita, toiveita ja unelmia. Mistä rahat?

opistot ovat myös huippuopetuslaitoksia: – Huippuyliopisto-hankkeessa tavoitellaan vuotuisen budjetin kaksinkertaistamista koko yliopiston tasolla. Jos rahoitus nyt lähtisi kasvamaan portaittain, niin käsitykseni mukaan TKK:lla lisärahoitus painottuisi ensi vaiheessa opetuksen vahvistamiseen. Samalla vahvistuisi myös tutkimus, koska opettajat myös tutkivat. Opiskelijavaihtotoiminnan tukemisen mahdollisuudetkin kasvavalla budjetilla moninkertaistuisivat. Nykyisellään siihen on ollut ohjattavissa hyvin vähän rahaa. Toistaiseksi EU on maksanut osan ja TKK osan. – Kansallinen ongelmammehan on, että opiskelijat hakeutuvat liian vähän ulkomaille, toteaa Pursula. Rahalla on vielä suurempi merkitys tutkija- kuin opiskelijavaihdossa. Ulkomainen oleskelu tuo helposti paljonkin lisää kustannuksia, koska kyse on usein perheellisistä ihmisistä. Pursulan mukaan tarkkoja re-

12 Logistiikka 5 | 2007

surssitarpeita on vaikea määritellä, mutta hänen mielestään tässä asiassa määrärahat ovat olleet selvästi liian alhaisella tasolla. – Professoreille saisi olla tarjolla esimerkiksi sapattivapaajärjestelmä, jossa professori voisi vaikkapa joka kuudes vuosi pitää vapaata normaalivelvoitteista ja mennä ulkomaille, tehdä tutkimusta, laajentaa tietämystään tai syventyä johonkin uuteen asiaan. Se tarkoittaisi TKK:n kokoisessa yliopistossa, että noin 30-40 professorin pitäisi olla vuosittain itsensä uudistamisen prosessissa. Tutkimus ja opetus kuuluvat molemmat huippuyliopistoon. Opetus on aivan olennainen osa yliopiston jatkuvaa uudistumista. – Yliopisto opettaa ja innostaa nuoria tarttumaan tutkimuksen haasteisiin, ja juuri siksi yliopiston dynamiikka on erilainen kuin tutkimuslaitosten. Yliopiston dynamiikka tulee siitä nuorisosta, jolla on kykyä ja innostusta. Joka syksy tänne tulee

Pursula ottaa vastaan kaiken perustoiminnan rahoituksen lähteestä riippumatta. Yritysrahoituksessa tosin on hänen mukaansa ollut tiettyjä ongelmia. Yritysrahoitusta on aina ollut erityisesti ruohonjuuritasolla, jossa se on kuitenkin sidottu tiettyyn tarkoitukseen. Se ei juurikaan anna pelivaraa koko yliopistolle. – Rahoitus voi tulla mistä vaan, kunhan se on stabiilia. Erikseen on sitten kilpailtu tutkimusrahoitus, jota haetaan kirjoittamalla hakemuksia. Yritysrahoitus on stabiilia, jos se ajoittuu 4 – 5 vuoden aikavälille. Tällöin tutkitaan aihepiiriä, muttei tarkalleen määrätä, mitä pitää tutkia. Silloin toteutuu tutkijan vapaus. Pursula myöntää toki, että yrityksillä on nopeidenkin tulosten tutkimustarpeita, mutta kaipaa tasapainon tavoittelua rahoitukseen. – Toivoisin, että yrityksetkin katsoisivat vähän kauemmaksi ja ajattelisivat yliopistotutkimuksen tehtävän olevan hieman pitkäjänteisemmän ja että se toisi yrityksille toisenlaista lisäarvoa, toteaa Pursula. Esimerkkiä tähän suuntaan ovat näyttäneet muutamat suuret yritykset sekä metsäteollisuus, joka on rakentanut itselleen kansallisen huippututkimuksen agendan. Rahoitusvalmiuksia ja –halukkuutta löytyy Pursulan mukaan metsäteollisuuden ja lisäksi muun muassa teknologiateollisuudesta. – Esimerkiksi Nokia toteuttaa open innovations -tyyppistä yhteistoimintaa yliopistojen

kanssa – myös TKK:n kanssa. Sen seurauksena Nokian henkilöstöä nähdään vakituisesti kampuksella. Se luo vuorovaikutusta. Pursula korostaa, että Nokian osaaminen on hyvin laajaa, eikä ole realistista, että kaikki osaaminen koskaan löytyisikään TKK:lta. – Nokia on alansa huipulla maailmassa ja tietää, mitä siellä on tulossa. TKK:lla on tutkijat, joiden pitäisi olla teoreettisesti kärjessä. Näitä yhdistelemällä hyöty on ollut molemminpuolista. Ruohonjuuritasolla TKK on pystynyt hyödyntämään myös Nokian tunnettuutta. Se on tavattoman suuri etu kuin koko Suomelle. Nokia on tehnyt Suomesta ihan eri tavalla kiinnostavan. Myönteistä vastaanottoa odotellaan Yritysmaailma on suhtautunut huippuyliopisto-hankkeeseen innostuneesti. – Meille on tärkeää, että toteutuu säätiön peruspääoman lisäksi vuotuisen määrärahan kaksinkertaistuminen. Teknologiateollisuuden vahva sitoutuminen huippuyliopistohankkeeseen, esimerkiksi sijoituksina säätiöön, viestii sitä, että jos haluamme suomalaista osaamista säilyttää, siihen täytyy investoida. Pursula ei vähättele kolmen eri organisaation yhdistämiseen tarvittavaa aikaa ja työmäärää. – Aluksi rajat ovat aika selvät ennen kuin synergiat voittavat. On varmaan paljon ihmisiä näissä nykyisissä yliopistoissa, jotka eivät ole olleet toistensa kanssa tekemisissä.

* Mikko Melasniemi


O N KO J O K U S YÖ N Y T T E H O K K U U T TA S I? Ei syö enää, sillä PortGate on portti tehokkaaseen toimintaan. Sponda rakentaa Vuosaaren satamaan PortGaten, Euroopan moderneimman logistiikkakeskuksen. Siellä tavara siirtyy satamakoneella suoraan laivasta terminaaliin jatkokäsittelyyn. Uloslastausvyöhykkeeltä on sujuva yhteys satamarataa tai tieyhteyttä pitkin joka puolelle. PortGaten sijainti ja yhteydet säästävät aikaa ja rahaa. Tutustu www.portgate.fi ja ota yhteys 020 431 3459/Perttu Hokkanen

Logistisesti ajatellen paras


Value Creation and Purchasing Strategy Increasingly, suppliers are being acknowledged as important sources for competitive advantage. One of the reasons why purchasing management is being assigned a more prominent position in corporate policy is closely connected with the strategic reorientation that many companies are involved in. After the diversification strategy of the seventies, today’s motto seems to be: ‘concentrate on your core business’. The advantages are self-evident: many activities can be carried out at lower cost by specialized suppliers, the company gains flexibility, and management’s attention can focus on the ‘core business’. These considerations are the reason why purchasing activity is receiving more attention from top management circles now than it did a few years ago. As companies have sourced out more of their activities, they have become more dependent on the competitiveness of their supplybase. Purchasing’s strategic role therefore is to develop a worldwide competitive supplybase and to integrate these suppliers effectively in the company’s business processes. The purchasing strategy that is to be developed cannot be separated from the corporate policy or from competitive strategy. Extremes of the strategic continuum are cost leadership and differentiation. These strategies cannot be pursued simultaneously, as their organizational requirements are completely different. They pose different requirements on the purchasing function. Whatever business strategy is developed, they need to position the company against its three major groups of stakeholders, i.e. its customers, competitors and suppliers. Over the past decade there has been a large interest from managers and academics for marketing management and competitive strategy. Depending on the business strategy purchasing managers need to focus in their purchasing strategies on three issues i.e. cost, risk and value. Traditionally purchasing managers have focused on the first issue; the second issue gains more and more interest. Value based sourcing is in most companies in the initial phase. However, increasing customer value through integrated supplier relationships seems a very promising area for the near future. The interest for purchasing and supply (chain) management as a prime concern for top management is fairly recent. However, it is growing fast. Purchasing and competitive strategy Over the past decades the competitive situation of West European industry has changed dramatically. First, European manufacturers experience far more competition from countries that were not considered as major producers until some years ago (e.g. Korea, Hong Kong, Singapore, Thailand, Taiwan and China). Second, industry in Western Europe seems to be under-represented in the areas of new technologies and emerging new industries (e.g. the computer industry, telecommunications, chips). Looking at most industrial sectors in Europe it seems that many industries are the stage of market saturation or decline. As a result of this situation, the long-term strategy of many com-

14 Logistiikka 5 | 2007

panies nowadays focuses on ‘selective growth’, i.e. a combination of enhancing the core activity and starting up new, promising activities. One consequence of this strategy is that companies sell off those activities that are not considered to belong to their ‘core business’. In general, the following reasons may underlie this trend: increased subcontracting (as a result of make-or-buy studies), buying of finished products instead of components, turnkey delivery and technological development. Specialist activities outside the scope of core activities are increasingly farmed out. As a consequence, purchasing’s share in the cost price of many end products has increased. Hence, purchasing decisions will have an even greater influence on the company’s financial result. That is why management has become increasingly aware of the purchasing function. The agenda of purchasing and supply management has changed Gradually, the agenda of purchasing and supply management has changed from traditional cost cutting, to an orientation towards managing the downside business risks, to a true value orientation. The traditional cost orientation in purchasing can be substantiated by a focus on material cost reduction, aiming for realising purchasing savings through doing more with less suppliers, global sourcing, aggressive sourcing and electronic tendering and contract management. Gradually, however, purchasing managers need to pay more attention to managing the downside risk of their business related to single sourcing, early supplier involvement, outsourcing and partnership agreements. Until this stage however, many purchasing managers will experience that their effort will still not be integrated with other business activities. This will happen when purchasing managers are going to focus on challenging supplier to provide superior value to the company i.e. to improve the value proposition of the company. At this stage, the company’s product/market strategies are taken as a point for departure in negotiations with suppliers. Future product plans and investment plans are shared and suppliers are encouraged to present how they are going to support the realisation of these plans. Supply chain integration and early supplier involvement in new product development will be the result of those efforts. As a consequence traditional boundaries between purchasing and other business disciplines will blur; the relationship with the supplier will develop into a strategic one and may over time grow into one of a strategic alliance.


Integrating purchasing into company policy In designing their overall business strategy top management will have to make explicit decisions about the company’s positioning vis-a-vis its three major stakeholders. The ultimate competitive position of a company is a result of the company’s positioning relative to its major customers, its sustainable, distinctive advantage compared with direct and indirect competitors, its positioning versus its major suppliers and its supply chain strategies. Although many companies have an explicit customer orientation and competitive strategy has become a major theme, there are only very few companies that systematically benchmark the performance of their key processes against those of specialist suppliers. This may explain the growing interest currently seen for supply chain management and supplier strategy. In shaping the relationship with suppliers two elements play a major role. The first is costs. Large companies are looking increasingly for suppliers who can produce at minimum total cost of ownership. The second element is superior customer value and service. At the same time manufacturers are looking for suppliers who can support their value proposition and logistics and just-in-time programmes. In many cases manufacturers develop and sell a mix of different types of products. Therefore, they need to manage different supply chains at the same time. This obviously explains why most companies have adopted both a local and a global approach in their dealings and relationships with suppliers. Towards leveraged purchasing strategies When adopting a value orientation purchasing strategies definitely need to be linked to overall business strategies. In doing

– Many manufacturers with large mix of products need different supply chains at the same time, says professor Arjan van Weele.

so the author is following the ideas of Monczka and Trent, who have published extensively on this subject. Based at Michigan State University Monczka launched a Global Procurement and Supply Chain Benchmarking Initiative in the early nineties. The idea behind this initiative was that companies participating in it would be able to compare their purchasing and supply processes, to exchange experiences and to learn from ‘best-practices’. A number of large manufacturing companies (such as Shell, Philips, Motorola and Coca-Cola) subscribed to this initiative and worked with the researchers from Michigan State University to leverage their purchasing and supply strategies. In doing so they went through several stages or cycles of the programme. Monczka suggested a programme where companies would preferably go through

Artikkelin kirjoittaja Arjan van Weele on yksi pääpuhujista 6.9. järjestettävässä Logistiikkapäivässä.

eight different steps. Key to his ideas are that purchasing and supply management is recognized as a major area of business and is managed that way. Elements of his approach are to develop corporate commodity strategies and article group strategies, to develop a supplier base which is ‘world class’ and to actively manage this supplier base. Supplier integration in new product development processes and the operational processes of the company are part of this activity. Based upon experience the author in general agrees with the approach as suggested by Monczka. However, in most cases the author feels that supplier development and quality management need to get a higher priority in the procedure. In order to be able to implement these strategic processes successfully, purchasing managers need to give attention to six enabling processes: establish globally integrated and aligned purchasing and supply chain strategies and plans, develop organization and teaming strategies, deploy globalization, develop purchasing and supply chain measurements, develop and implement enabling IS/IT systems and es-

tablish human resource development and training. When developing supplier strategies Kraljic’s purchasing product portfolio may be very helpful. It recognizes that different products require different supplier strategies. It starts with a thorough analysis of both product groups and supplier base based on two criteria: purchasing’s impact on company profitability and the degree of supply risk associated with the purchase of a specific item. An analysis of these aspects provides the first clue for the purchasing strategy which has to be developed. The second step is to further analyse the four product categories: strategic products, leverage products, bottleneck products, and normal products. For each of these products different supplier strategies can be developed. The value of this approach is that it explains that partnership and competitive bidding should be seen as complementary strategies rather than mutually exclusive. It also shows that the four basic supplier strategies serve different objectives.

*Arjan J. van Weele

Prof dr NEVI Chair Purchasing and Supply Management Eindhoven University of Technology, Faculty of Technology Management

Lyhennelmä artikkelista, joka on julkaistu kokonaisuudessaan kirjassa Boutellier, R. and Wagner, S. (2005), ’Chancen Nutzen, Risiken Managen’, SVME, Band 4, Zurich, pp. 197-215.

15 Logistiikka 5 | 2007


Fuusiolla luotiin uusi globaali toimija TNT Freight Management muuttuu Geodis Wilson Finland Oy:ksi

www.geodis.com

TNT Freight Management -yhtymän omistajuus vaihtui helmikuussa 2007. Tehdyn kaupan myötä Geodis Wilsonin liikevaihto on 1 592 M? koko konsernin liikevaihdon ollessa 4 600 M?. Henkilökuntaa Geodis Wilsonilla tulee olemaan noin 4600, koko konsernin henkilöstömäärän noustessa noin 25 000 ammattilaiseen. Yritys ottaa takaisin käyttöön aikaisemman nimensä Wilsonin, sillä nimi edustaa pitkäaikaista kokemusta sekä korkeaa laatua huolinta-alalla. Wilson Logistics Finland Oy perustettiin 1990-luvun alussa Merihuolto Oy:stä, TIE International Transportista sekä osista muita suomalaisia logistiikka-alan yrityksiä, mm. Lars Krogius Oy:stä sekä Finnexpress Oy:stä. Nämä yritykset ottivat johtavan aseman huolinta-alalla Suomen markkinoilla. Geodiksen myötä yritys tulee olemaan osa erittäin vahvaa ja globaalia palveluntuottajaa, jonka verkosto kattaa lähes koko maailman. Logistiikka-lehti haastatteli aiheeseen liittyen Geodis Wilson Finland Oy:n toimitusjohtajaa Björn Karmia sekä myynti- ja markkinointijohtaja René Hooijmaijersia.

16 Logistiikka 5 | 2007

Hannu Hillo

Suomessa tähän asti jokseenkin tuntematon Geodis on ranskalainen, Pariisin pörssissä noteerattu yritys. Yrityksen nimi tulee sanoista Geography ja Distribution. Geodis-konsernissa on eri palveluja tarjoavia yksiköitä, jotka ovat tunnettuja omalla brändillään. Esimerkiksi Wilson tunnetaan lento- ja merikuljetuksista sekä huolintapalveluista. Muut toimialat ovat autokuljetukset, logistiikka, terminaalitoiminta, kappaletavara sekä 3PLtoiminta.

Toimitusjohtaja Björn Karmin mukaan Integroidut tietojärjestelmät asiakkaiden kanssa tuovat nopeutta ja läpinäkyvyyttä, jolloin saadaan parempaa laatua edullisemmin kaikkien eduksi.

Taustaa TNT NV osti Wilsonin vuonna 2004 täydentääkseen palvelukonseptiaan. Entuudestaan TNT:llä oli posti-, kuriiri- sekä logistiikkapalvelut (jakelukeskuksia). Vuonna 2006 TNT NV päätti myydä logistiikkaosastonsa, jolloin Freight Management siirrettiin palveluiden ja kulujen synergian löytämiseksi yhteen kuriiritoimintojen kanssa. Tätä synergiaa ei kuitenkaan löytynyt riittävästi, jolloin Geodis-konsernille tarjoutui mahdollisuus ostaa Freight Management toiminnot TNT NV:tä. Toimitusjohtaja Björn Karmi toteaa, että ostajaehdokkaita oli useita, ja TNT NV päätyi kaikkien kannalta parhaaseen ostajaehdokkaaseen, Geodis-konserniin. Kaupasta sovittiin lokakuussa 2006, ja virallisesti ostaja hyväksyttiin EU:n kilpailukomissiossa 6.2.2007. TNT Freight Managementin nimenmuutos tapahtuu 1.6.2007. Karmi kertoo, että toiminnot Suomessa jatkuvat entisellään ja toimipisteitä Geodis Wilson Finland Oy:llä on Tampereella, Turussa, Helsinki/Vantaalla, Espoossa, Lappeenrannassa sekä Kotkassa. Suomessa yrityksen liikevaihto ylittää 50 M? ja yritys toimii noin 150 oman työntekijän sekä noin 100 alihankkijan voimin. Geodis Wilsonin maailmanlaajuinen verkosto kattaa 135 maata.


tamalla ja motivoimalla henkilökuntaa, Geodis Wilson Finland Oy:ssä pyritään kuitenkin varmistamaan, että ihmiset viihtyvät ja kehittyvät työssään ja tämän myötä myös pysyvät yrityksen palveluksessa.

Hannu Hillo

Markkinointijohtaja René Hooijmaijers ja toimitusjohtaja Björn Karmi vakuuttavat Geodis-tunnuksen näkyvän myös Suomessa tulevaisuudessa.

Geodis Wilson panostaa henkilökuntaansa Karmi painottaa, että henkilökunta on avainasemassa, kun tehdään yrityskauppoja. Motivoitunut ja innostunut henkilökunta vaikuttaa suoraan asiakaspintaan, joka on palveluntarjoajilla elintärkeää. Geodis, ”global human scale company”, satsaa paljon henkilökuntaansa ja kehityskeskustelut ovat avainaktiviteettejä Geodis Wilsonin henkilökunnan kehityksessä. Karmin mukaan logistiikka-alalla on tällä hetkellä pulaa ammatti-ihmisistä. Koulut-

Geodis Wilson Finland Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja René Hooijmaijers kertoo, että osaavan henkilökunnan lisäksi sähköiset palvelut tuovat yhä enenevän määrän lisäarvoa Geodis Wilsonin asiakkaille. Geodis Wilson tarjoaa markkinoiden kehittyneimmät ja monipuolisimmat sähköiset ratkaisut asiakkailleen; yrityksen tietojärjestelmät tuottavat yksinkertaisia, mutta erittäin laadukkaita sovelluksia asiakkaiden tarpeisiin. Näin asiakkailla on mahdollisuus seurata reaaliajassa toimitusten kulkua maailmalla. Transitokuljetukset ja Venäjä Transitokuljetusten rakenne Suomesta Venäjälle on muuttunut, mainitsee René Hooijmaijers. Korkeamman hintaluokan tuotteet, kuten elektroniikka, kodinkoneet, tietokoneet ja autot kulkevat Suomen kautta rajan yli Venäjälle. Hooijmaijers arvioi, että Suomea käytetään edelleen transitokuljetuksissa, sillä asiakkaat arvostavat tuotettujen palveluiden korkeaa laatua sekä kuljetusten turvallisuutta. Venäjän voimakkaaseen kulutuskysyntään vaikuttaa venäläisten kuluttajien tapa käyttää rahaa. Venäjällä sijoitetaan mieluummin luksustuotteisiin kuin esimerkiksi korkoa kasvaville pankkitileille. René Hooij-

Hannu Hillo

Sähköiset ratkaisut

Venäjän kulutuskasvu tuo jatkuvuutta Venäjän kauppaan, uskoo myynti- ja markkinointijohtaja René Hooijmaijers.

maijersin mukaan Suomen sijainti vaikuttaa huomattavasti varastorakentamisen volyymiin. Keski-Euroopassa tavaraa ei välivarastoida, vaan se toimitetaan suoraan perille. Sekä René Hooijmaijers että Björn Karmi painottavat, että Geodis Wilsonin tavoitteena on kasvaa asiakaskunnan kanssa, jotta nämä voisivat yhdessä rakentaa palvelevan ja joustavan konseptin, joka kestäisi pitkään yhteistyökumppanuutena.

* Juhani Piipponen

Geodis Wilson Finland Geodis Wilson Finland Oy:n palvelut Suomessa -

Meri- ja lentorahtipalvelut Huolinta- ja tullauspalvelut Kotimaan logistiikkapalvelut, varastointi ja siihen liittyvät lisäarvot Transitopalvelut; Suomen kautta Venäjälle menevät kuljetukset varastoineen 3PL-palvelut; auttaen asiakkaita valitsemaan oikeat ratkaisut logistiikassa.

Karmi ja Hooijmaijers Toimitusjohtaja Björn Karmi työskenteli Karhu Sport Oy:ssä 90luvulla, vastaten Karhun viennistä, tämän jälkeen hän siirtyi DHL:n palvelukseen, vastaten mm. DHL Ruotsin myynnistä ja markkinoinnista.

Kansalaisuudeltaan hollantilainen myynti- ja markkinointijohtaja René Hooijmaijers, on työskennellyt mm. Containershipin tytäryrityksessä toimitusjohtajana.Tämän lisäksi hän on työskennellyt erilaisissa tehtävissä mm. elintarvikealalla ja lääketeollisuudessa.

17 Logistiikka 5 | 2007


Oikein mitoitettu investointi. 5 vuoden takuulla.

3-17m

3

MESSA!

SOMPI!

O NYT SU

Ensiesittelyssä: Fiat Doblò.

• 3,2–4 m3 • 75 diesel tai 77 hv bensa Alkaen: 17.990 €

I UUSI JA

Ensiesittelyssä: Uusi Fiat Scudo.

• 5–7 m3 • 90–136 hv diesel Alkaen: 26.990 €

Uusi Fiat Ducato.

• 8–17 m3 • 100–157 hv diesel • Myös kuorma-autona Alkaen: 27.990 €

Suomen paras tavara-autotakuu: 5 vuotta tai 150 000 km! Kun kuljetukset ovat osa yrityksen liiketoimintaa, jokaisen tavara-auton pitää olla paitsi kestävä ja luotettava, myös sopivankokoinen ja -hintainen. Siksi Fiat tarjoaa sinulle yhden markkinoiden moderneimmista ja monipuolisimmista tavara-automallistoista. Täysin uudistuneen Ducaton, upouuden Scudon ja juuri Suomeen saapuneen näppärän Doblòn. Valitsitpa niistä minkä tahansa, tiedät että bisnes pyörii myös tien päällä. Lisäturvaa tuo maanlaajuinen huoltoverkostomme sekä markkinoiden paras takuu, jonka saat vain Delta-Autosta. Tervetuloa koeajolle. Kuvien autot erikoisvarustein. www.fiat.fi Suurin ja turvallinen – www.delta-auto.fi • ESPOO, Koskelo, Tavara-autokeskus 020 740 8521 • FORSSA 020 740 8671 • HELSINKI, Konala 020 740 8503 • HELSINKI, Malmi 020 740 8513 • HELSINKI, Yrityspalvelut 020 740 8503 • HYVINKÄÄ 020 740 8531 • HÄMEENLINNA 020 740 8591 • IISALMI 020 740 8941 • IMATRA 020 740 8701 • JOENSUU 020 740 8861 • JYVÄSKYLÄ 020 740 8741 • JÄRVENPÄÄ 020 740 8541 • KAJAANI 020 740 8951 • KEMINMAA 020 740 8901 • KOKKOLA 020 740 8681 • KOTKA 020 740 8711 • KOUVOLA 020 740 8721 • KUOPIO 020 740 8961 • LAHTI 020 740 8751 • LAPPEENRANTA 020 740 8731 • MIKKELI 020 740 8981 • NUMMELA 020 740 8771 • OULU 020 740 8601 • PORI 020 740 8571 • PORVOO 020 740 8561 • RAUMA 020 740 8691 • ROVANIEMI 020 740 8921 • SALO 020 740 8611 • SEINÄJOKI 020 740 8621 • TAMPERE 020 740 8633 • TURKU 020 740 8642 • VAASA 020 740 8651 • YLIVIESKA 020 740 8931


Logistinen tullausketju sähköistyy Logistista tullausketjua sähköistetään nyt voimallisesti. Ideaalitilanne olisi, että tulli tarkastaisi tavaran lähtöpäässä ja se kulkisi määränpäähän ilman uutta tarkastusta.Tähän tilaan pääsy vie kuitenkin vielä jonkin aikaa, toteaa tulliylitarkastaja Olli Tuomisto Tullihallituksesta.

aa. Tuomiston mukaan monet eri tahot odottavat, että Tullihallitus edistäisi sähköistä tullausta. Asia mainitaan välillisesti jopa tuoreessa hallitusohjelmassa. – Lisäksi Tullihallituksen valtiovarainministeriön kanssa sovituissa tulostavoitteissa viitataan siihen, että tullausta viedään yhä enemmän sähköpiuhoille. Myös lukuisat yhteistyö-

Logistics 2007 -tapahtumassa esiintynyt tulliylitarkastaja Olli Tuomisto Tullihallituksesta toteaa, että Suomen tulli ottaa käyttöön jo 14.6.2007 sähköisen viennin saateasiakirjan. – Pitkällä aikavälillä tulli-ilmoitusten sähköistäminen säästää kustannuksia, Olli Tuomisto sanoo.Merja Hannikainen

Tullausketjua hoidetaan vielä suurelta osin paperilla annettavilla ilmoituksilla. Paineita on kuitenkin siihen, että asiakas voisi toimittaa ilmoituksensa sähköisesti ja tulli taas pystyisi ne vastaanottamaan ja käsittelemään edelleen sähköisesti. Tulliylitarkastaja Olli Tuomiston mukaan perusteita ilmoitusliikenteen sähköistämiseen on useita. – Ensinnäkin sähköistäminen nopeuttaa tiedonkulkua ja lisäksi tieto kulkee virheettömänä vastaanottajalle asti. Etuna on sekin, että vastaanottaja saa tiedon muodossa, jota pystytään käsittelemään edelleen omissa tietojärjestelmissä. Pitkällä aikavälillä tulli-ilmoitusten sähköistäminen myös säästää kustannuksia, Olli Tuomisto tote-

19 Logistiikka 5 | 2007


kumppanimme eli lähinnä asiakkaamme ja muut viranomaiset ovat asettaneet paineita siirtyä sähköiseen tullaukseen. EU puoltaa myös sähköistämistä Myös EU:n niin sanotussa etulli-ohjelmassa mainitaan, että kaikkien jäsenmaiden on mentävä käytäntöön, jossa kaikki tullille toimitettavat ilmoitukset pitää voida antaa sähköisesti. – Vuonna 2005 voimaan tullut tullikoodeksin turvallisuusuudistus edellyttää sähköistä ilmoittamista EU:hun saapuvan ja EU:sta lähtevän tavaran osalta. Turvallisuusvaatimusten mukaantulo tullikoodeksiin ja edelleen sähköistyshankkeisiin perustuu luonnollisesti traagisiin tapahtumiin Yhdysvalloissa syyskuussa 2001. Suomen tulli on monien muiden tullien tavoin sitoutunut

kansainvälisen kaupan puitenormistoon, jota ryhdyttiin kehittämään vuonna 2002. Sen tavoitteena on, että tullit pystyisivät hallitsemaan tavarankuljetusvirtoja maailmanlaajuisesti turvallisuuden kärsimättä. Suomen tullilla on jo pitkät perinteet tullausketjun sähköistämisestä verotusta ja tilastointia varten annettavissa ilmoituksissa. Mutta logistiikkaa koskevat ilmoitukset ovat alkaneet sähköistyä vasta tällä vuosikymmenellä. – Kun EU:hun tulee tavaraa, siitä pitää antaa tullikoodeksin turvallisuusuudistuksen perusteella sähköinen ilmoitus, jossa kerrotaan tarkasti mistä tavarasta on kysymys. Sama koskee myös tavaroiden vientiä EU:sta. Tällainen järjestely on saatettava voimaan kaikissa EU-maissa 1.7.2009 alkaen.

Tuohon kriittiseen päivään on varauduttu Suomen tullissa monin eri tavoin. – Meillä on meneillään TYLY-projekti, jossa suoritetaan järjestelmämäärittelyä. Viennin osalta vastaavaa määrittelyä tehdään ELEX-projektissa. Lisäksi olemme aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin päin. Itse vedän meriliikenteen asiakasyhteistyöryhmää, jossa yhdessä asiakkaiden kanssa pohdimme mahdollisimman tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia tapoja asian hoitamiseksi. Vastaavanlaisia asiakasyhteistyöryhmiä on myös lentoliikenteessä ja maantieliikenteessä. Kun tavara tulee 1.7.2009 alkaen maahan vaikka Venäjältä, siitä pitää antaa sähköinen saapumisilmoitus ja toisaalta tullin pitää pystyä ottamaan se vastaan ja käsittelemään sitä edelleen sähköisesti. – Tässä tilanteessa ja nykyisillä spekseillä näyttää siltä, että tuosta vaatimuksesta selvitään. Jos tavaraa ei välittömästi tullata rajalla vapaaseen liikkeeseen, se voidaan passittaa suomalaiseen määräpaikkaan myöhemmin tapahtuvaa tullausta varten. Tässä käytetään Euroopan laajuista NCTS-passitusjärjestelmää, joka on ollut käytössä jo muutaman vuoden. Ilmoitus tullitavaran siirtämisestä voidaan antaa sähköisesti. Yksinkertaistettua passitusmenettelyä

Merja Hannikainen

Meri- ja lentoliikenteessä käytetään usein niin sanottua yksinkertaistettua passitusmenettelyä tullaamattoman tavaran siirrossa EU-satamasta toiseen. Tätä koskevat ilmoitukset toteutetaan näillä näkymin TYLY-järjestelmässä. – Esimerkiksi meriliikenteessä turvallisuusuudistuksen edellyttämä saapumisilmoitus tavarasta annetaan yleensä jo sen tullessa EU:n alueelle vaikkapa Rotterdamin satamaan. Kun tavara sitten tulee tänne Suomeen passitettuna Rotterdamista ja se halutaan vapaaseen liikkeeseen, sitä hoitaa meillä ITU-tullausjärjestelmä. Ilmoitukset ITUjärjestelmään voidaan antaa sähköisesti. Lisäksi tulli antaa luovutuspäätöksensä sähköisesti.

20 Logistiikka 5 | 2007

Tullausketju sähköistyy. Olli Tuomisto Tullista muistuttaa, että kaikissa EU-maissa on saatettava voimaan 1.7.2009 alkaen järjestely, jonka mukaan tavarasta pitää antaa tullikoodeksin turvallisuusuudistuksen perusteella sähköinen ilmoitus. Siinä on kerrottava tarkasti mistä tavarasta on kysymys.


OptiTemp UUTUUS! OptiWeb2

OptiWeb2 -palvelusta kylmäkuljetusten lämpötila- ja paikannustiedot helposti ja nopeasti suoraan netistä! Seinäjoki, Kylmätie 1 Puh. 010-830 4000

Helsinki, Tatti 13 Puh. 09-558 200

Tavaran sijoittaminen tullivarastoon ei kuulu ensivaiheessa sähköisten ilmoitusten piiriin. Tullivarastoon pano liittyy lähinnä transitoliikenteeseen. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun Venäjälle menevä tavara puretaan välivarastoon Suomeen. Sieltä tavaraa voidaan viedä vähitellen Venäjälle. – Heinäkuun alussa 2009 voimaan tuleva tullikoodeksi ei vielä edellytä tullivarastoon panon sähköistämistä. Asia tulee esille tullikoodeksin kokonaisuudistuksessa, joka toteutuu aikaisintaan vuonna 2010. Vienti-ilmoitusten sähköistäminen etenee vauhdikkaasti. – Ryhdymme ottamaan vastaan sähköisiä ilmoituksia eräiltä EDI-asiakkailtamme jo 1.5.2008. Sen jälkeen vähitellen mukaan voivat tulla muutkin vientiasiakkaat, ja myöhemmässä vaiheessa myös tavanomaista internetyhteyttä käyttäen. Suomen tulli ottaa käyttöön jo 14.6.2007 sähköisen viennin saateasiakirjan. – Saateasiakirja liittyy vienteihin, joissa tavaran poistumispaikka EU:sta on muualla kuin Suomessa. Meidän pitää laittaa suomalaisiin vientituotteisiin sähköiset vienti-ilmoitukset niin että ne ovat poistumispaikas-

sa EU-tullin tarkasteltavissa Export Control Systems -järjestelmässä. Meidän tehtävänämme on implementoida järjestelmä Suomeen. Meillä on tehty mittavia järjestelyjä ja henkilöstöä on koulutettu, jotta olisimme täysin valmiina kun h-hetki koittaa. Merirahtia koskeva ilmoitusmenettely tarkentuu Merirahtia koskevat vastaisuudessa moninkertaiset ilmoitusmenettelyt. – Kun tavara poistuu Suomesta EU:n ulkopuolelle, ensimmäinen ilmoitus annetaan tavaran saapuessa satamaan. Sitten annetaan ilmoitus laivaan lastattavista tavaroista. Vielä ilmoitetaan sekin, että laiva on lähtenyt. Kun tavara on tullin tarkastettavissa satamassa, se otetaan mukaan meidän ELEXjärjestelmäämme. Lähtevän laivan manifestia ja laivan lähtötietoa koskevat ilmoitukset on tarkoitus ottaa TYLY-järjestelmään, jossa muutenkin käsitellään manifestitietoa, Tuomisto kuvailee. – Ylipäätäänkin TYLY-järjestelmään otetaan sellaisia vientiä koskevia ilmoituksia, jotka koskevat puhtaita transitotuotteita. Kun tavara tulee vaikkapa Pietarista Suomen

www.lumikko.com

satamaan ja jatkaa eteen päin niin sanottuina transhipmentteinä, ei ilmoituksia toimiteta vientijärjestelmään, mutta ne täytyy hoitaa jossakin eli juuri TYLY:ssä. TYLY-järjestelmään tulevat myös saapumista koskevat yleisilmoitukset. Suomen ja Venäjän tullien tietojärjestelmissä on vielä jossain määrin yhteensopimattomuusongelmia. – Venäjä on Suomen tavoin sitoutunut noudattamaan maailman tullijärjestön standardeja. Uskon, että sitä kautta yhteensopimattomuusongelmat poistuvat aikaa myöten kokonaan. Voikin sanoa, että pelkkä sähköinen tullaus ei riitä. Lisäksi tarvitaan tietojen ja tietojärjestelmien standardointia, jotta eri maissa ymmärrettäisiin asiat samalla tavalla.

*Tero Tuisku

21 Logistiikka 5 | 2007


3UOMEN ,OGISTIIKKAYHDISTYS  VUOTTA

,/')34))++!0¾)6¾  (ILTON (ELSINKI +ALASTAJATORPPA

3UOMEN ,OGISTIIKKAYHDISTYKSEN SUOSITTU JA PITKËT PERINTEET OMAAVA ,OGISTIIKKAPËIVË KOKOAA JËLLEEN YHTEEN ALAN AMMATTILAISET 9HDISTYKSEN  VUOTISJUHLAVUODEN PËËTAPAHTUMASSA PEREHDYTËËN ALAN AJANKOHTAISIIN KYSYMYKSIIN 9KSI SEMINAARIN PËËPUHUJISTA ON HANKINTATOIMEN HUIPPUNIMI PROFESSORI !RJAN VAN 7EELE .%6) #HAIR OF 0URCHASING AND 3UPPLY -ANAGEMENT %INDHOVEN 5NIVERSITY OF 4ECHNOLOGY !LANKOMAAT  0ITKËN TYÚKOKEMUKSEN OMAAVA ERINOMAINEN LUENNOITSIJA ON JULKAISSUT  KIRJAA OSTOSTA JA SUPPLY MANAGEMENTISTA JA KONSULTOINUT MONIPUOLISESTI NIIN TEOLLISUUS KAUPPA KUIN PALVELUYRITYKSIËKIN 0ËIVËN MUISSA ESITYKSISSË KËSITELLËËN MM LOGISTIIKKAPALVELUJEN LAATUA 4.4 EPËSUORIA HANKINTOJA .OKIA HANKINTAA !ASIASTA 50- +YMMENE LOGISTIIKAN HENKILÚSTÚN SAATA VUUTTA JA SIIRTYMISTË OSTAMISESTA TOIMITTAJAMARKKINOIDEN HALLINTAAN ,UENTO OSUUDEN JËLKEEN VERKOSTOIDUMME LEIKKIMIELISEN KILPAILUN PARISSA JA SEN JËLKEEN JUHLAILLALLISELLA 4ULE KUULEMAAN MITË UUTTA ALALLA TAPAHTUU SEKË TAPAAMAAN KOLLEGOJA JA YHTEISTYÚKUMPPANEITA ,UE LISËË SEMINAARISTA INTERNETOSOITTEESTA

WWWLOGYFILOGISTIIKKAPAIVA

WWWLOGYFI


Schröder kiirehtii uutta kaasuputkea Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder esitelmöi Helsingin Kalastajatorpalla Suomalais-saksalaisen kauppakamarin vuosikokouksessa . .2 . Hänen esitelmänsä aiheena oli EU:n ja Venäjän energiayhteistyö. Schröder toimii nykyään Venäjältä Saksaan kaasuputkea rakentavan Nord Stream AG:n hallintoneuvoston puheenjohtajana. Logistiikka-lehden artikkeli perustuu poimintoihin Schröderin puheesta Suomalaissaksalaisen kauppakamarin vuosikokouksessa.

Euroopan energiahuollossa Suomen itäisellä naapurilla Venäjällä on ja tulee olemaan merkittävä rooli. Tämä aiemmin kommunistista suunnitelmataloutta ylläpitänyt maa jatkaa matkaansa kohti markkinataloutta, mutta Itä-Saksaa monin verroin suurempi muutosprosessi ei voi olla ongelmaton kuten vuoden 1998 talouskriisi osoitti. Presidentti Putinin johdossa vuodesta 1999 alkaen Venäjä on kuitenkin ottanut askelia kohti taloudellista sekä sisä- ja ulkopoliittista vakautta. Venäjän jäsenyys Euroopan neuvostossa, Kioton ilmastosopimuksen hyväksyminen ja maltillinen toiminta YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä osoittavat maan olevan tärkeä ja luotettava tekijä kansainvälisessä politiikassa. Tulevaisuudessa

häämöttävän maailman kauppajärjestöön liittymisen myötä Venäjästä on tulossa tasaveroinen ja oleellinen kansainvälisen kaupan tekijä. Tulee myös muistaa, että turvallisuuspoliittiset selkkaukset Lähiidässä ovat vaikeita ratkaista ilman Venäjän panosta. Maakaasun osuus kasvaa Vakaa ja luotettava Venäjä on tärkeä tekijä Euroopalle, kun fossiilisista energialähteistä käytävä maailmanlaajuinen kilpailu käynnistyy kunnolla. Kehittyvät valtiot kuten Kiina ja Intia tulevat tarvitsemaan 

23 Logistiikka 5 | 2007


yhä enemmän energiaa ja pyrkivät hankkimaan osan tarpeestaan maailmanmarkkinoilta. Myös aiemmin energiaa maailmanmarkkinoille tuottaneet maat, kuten Iso-Britannia, alkavat tarvita ja tuoda energiaa omiin tarpeisiinsa. Yksi mahdollisuus taata vakaa energian saanti on turvautuminen ydinvoimaan. Suomi on valinnut tämän tien, mutta monien muiden maiden muassa Saksa on ottanut pidättyvän asenteen ydinvoimaan ja asettanut etusijalle uusiutuvat energiamuodot. Uusituvista lähteistä saatavan energian osuus käytöstä onkin kaksinkertaistunut sitten vuoden 1998. Silti energian hankkimisessa on turvauduttava myös tuontiin, esimerkiksi Venäjältä. Monet Euroopan maat voivat luottaa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maakaasutuotantoon, mutta Saksalle ja Suomelle Venäjältä tuotavan maakaasun

merkitys on suurempi. Suomi tuo tällä hetkellä Venäjältä 4,5 miljardia kuutiometriä maakaasua vuodessa ja sillä täytetään 11 prosenttia energiatarpeesta. Tulevina vuosina maakaasun osuus tulee epäilemättä kasvamaan merkittävästi. Myös muissa Euroopan maissa maakaasun tarve tulee kasvamaan 230 miljardilla kuutiometrillä. Maakaasu usealta toimittajalta Vastatakseen maakaasun kysynnän kasvuun Euroopan Unioni on kartoittanut eri vaihtoehtoja. Lisäkysynnästä 15 prosenttia tullaan kattamaan Algeriasta ja Libyasta tuotavalla kaasulla, noin 10 prosenttia Norjasta ja sama määrä Nabucco-putkea pitkin Lähi-idästä tuotavalla kaasulla. Itämeren Nord Stream -kaasuputkelle on kaavailtu 25 prosentin osuutta. Näiden lähteiden jälkeen puuttuvat 40 prosenttia on katettava nestekaasu-

toimituksilla, mikä tulee olemaan teknisesti vaikeaa, mutta välttämätöntä. Kun puhutaan energiahuollon turvallisuudesta ja luotettavuudesta, tulee puhua myös viejämaiden olosuhteiden vakaudesta. Eri alueita tarkasteleva tulee nopeasti siihen johtopäätökseen, että Venäjä on Norjan lisäksi ainoa vakaa ja luotettava kaasun- ja öljynviejä. Tämä vakaus oli esimerkiksi merkittävä tekijä, kun edesmenneen Neuvostoliiton kanssa sovittiin jo 1970-luvulla öljykriisin jälkeen kasvavasta energian tuonnista. Itämeren kaasuputki on keskeinen eurooppalainen projekti, jonka toteuttamista pitävät tärkeänä niin Eurooppa-neuvosto kuin Euroopan parlamenttikin. Näiden päätökset velvoittavat kaikkia EU-jäsenmaita toimimaan aktiivisesti projektin toteuttamisen puolesta. Kaasuputki ei tule palvelemaan yksin Saksan tarpeita, vaan siitä hyötyvät yhtä lailla Tanska, Ranska ja Alankomaat, jotka kaikki luottavat hankkeen toteutuksessa eurooppalaiseen solidaarisuuteen. Itämeren merkitys kasvaa Suunniteltuun kaasuputkeen yhdistetään sekä ympäristönsuojeluun että politiikkaan liittyviä kysymyksiä. Projekti toteutetaan niin näiden kuin muidenkin seikkojen osalta mahdollisimman avoimesti ja kaikkia osapuolia kuunnellen ja kunnioittaen. Kaasuputken rakentamista voi pitää jopa ympäristötekona, sillä ensinnäkin 1200 kilometriä pitkän putken suunnittelu ja toteutus tulee anta-

maan paljon uutta tietoa Itämeren tilasta. Toisaalta Itämeren merkitys on öljykuljetusten maakaasun kuljetusten reittinä on kasvanut huomattavasti. Kaikille rannikkovaltioille vakavan uhan muodostavat öljy-kuljetukset ja etenkin Suomen rannikolla mahdollisen onnettomuuden seuraukset voisivat olla merkittävät. Kaasuputki on näiden ympäristöuhkien suhteen järkevä ratkaisu, sillä se kuljettaisi vuosittain yhtä paljon energiaa kuin 165 öljytankkeria tai 550 kaasutankkeria. Poliittista varautuneisuutta on havaittavissa Baltian maissa ja Puolassa, jotka suhtautuvat koko Euroopan ja Venäjän väliseen suhteeseen hieman epäillen. Kysymys ei ole yksin rakennettavasta kaasuputkesta vaan ennen kaikkea yhteistyösuhteista sekä raja- ja turvallisuuspolitiikasta. Taustalla vaikuttaa ymmärrettävästi historian painolasti, mutta epäilemättä niin Itämeren maiden kuin koko Euroopan asukkaat pyrkivät rauhalliseen rinnakkaiseloon ja yhteistyöhön Venäjän kanssa. Tämä onnistuu parhaiten yhteistyöllä ja avoimesti keskustellen. Lyhennelmä Saksan entisen liittokanslerin Gerhard Schröderin Helsingissä toukokuussa pitämästä esitelmästä. Referointi ja käännös:

* Arttu Piipponen Toimittanut:

* Mikko Melasniemi

EU:n ja Venäjän energiayhteistyöstä järjestettyyn lehdistötilaisuuteen osallistuivat mm. Saksalais-suomalaisen kauppakamarin tiedotusjohtaja Bernd Fischer (kuvassa vasemmalla), Nord Stream AG:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Gerhard Schröder sekä Nord Stream AG:n toimitusjohtaja Matthias Warnig.

24 Logistiikka 5 | 2007


EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF ...

asko räty

Kun riski siirtyy Riskin siirtyminen on yksi Incoterms-toimituslausekkeiden kuvaamia keskeisiä asioita. Kumpi kauppasopimuksen osapuoli, myyjä vai ostaja, vastaa tavarasta? Riskillä on ollut tämä nimi Incotermsissa vuoden 1990 versiosta alkaen. Aikaisempia ilmaisuja ovat juridiselta kuulostavat vaaranvastuu ja tavaravastuu. Incoterms-lausekkeiden mukaan riski on ymmärrettävä aika kapeasti. Artiklat A5 ja B5 määrittelevät sen, kumpi osapuoli vastaa tavaralle sattuvista vahingoista, sen vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta. Tähän luetteloon tulee lisätä vielä yhteishaveri, jossa tavara ei välttämättä kärsi vahinkoa. Näin tarkasteluna huomaamme Incotermsin määrittelevän riskikäsitteen varsin suppeasti. Kaikissa lausekkeissa riskin siirtymishetkenä on tavaran toimitus. Myyjä vastaa sitä edeltävistä ja ostaja sen jälkeisistä tavaraan kohdistuvista vahingoista. Tämä pääsääntö on hyvä ja yksinkertainen. Myyjällä ja ostajalla on toki kummallakin toisiaan kohtaan paljon enemmän vastuuta kuin tavaran tuhoutuminen tai vaurioituminen. Myyjän tulee toimittaa tavara oikean aikaan ja oikeaan paikkaan. Jos myyjä ei näin menettele, tavara on luonnollisesti hänen vastuullaan – eihän hän ole vielä toimittanut sitä. Ostajan on puolestaan otettava se vastaan, jos myyjä täyttää oman toimitusvelvollisuutensa. Jos ostaja kieltäytyy vastaanottamasta tavaraa ilman syytä tai jos hän jostain syystä laiminlyö tavaran vastaanoton, vastuu on ostajalla. Vaikka tavaralle ei sattuisikaan vahinkoa, sellaisen riski on aina olemassa. Sitä paitsi ostajan on maksettava kauppahinta. F-lausekkeissa tilanne on erityisen kimurantti.Tavaranhan noutaa lähes poikkeuksetta ostajan nimeämä rahdinkuljettaja. Paitsi, että ostaja voi jättää hoitamatta omia välittömiä velvollisuuksiaan kuten rahdinkuljettajan nimeämisen ajoissa, myös ostajan alihankkijana toimiva rahdinkuljettaja voi toimia sovitun vastaisesti: alus ei tule ajoissa, tavara ei mahdu alukseen, tai ylipäänsä rahdinkuljettaja ei ota tavaraa vastaan sovittuna aikana. Ostaja vastaa omiensa tekemisistä ja näissä tapauksissa riski tavaran vaurioitumisesta siirtyy myyjältä ostajalle sen jälkeen, kun osapuolten sopima toimitusaika on päättynyt. Incoterms ei kerro, mitä sitten tehdään, kun osapuolet eivät teekään, niin kuin piti. Kohtuudella on todettava, että varmaan myyjä ei voi täysin hylätä tavaraa. Toimituslausekkeiden ulkopuolelta voimme kuitenkin yleisen elämänkokemuksen perusteella todeta, että vastaanottamatta jäänyttä tavaraa ei sovi hylätä niin kauan kuin sillä on arvoa. Edellytyksenä ostajan vastuulle yllä mainituissa tapauksissa on se, että myyjä on asianmukaisesti yksilöinyt tavaran. Se taas voi olla vaikeaa, jos on kyse massatavarasta kuten nesteestä viljasta, hiilestä tms. Ilmeisesti riittää, jos myyjä näyttää toteen, että öljytankissa on ainakin sovittu määrä öljyä tai että puupinossa on ainakin riittävä kuutiomäärä. Toisessa päässä eli D-ryhmän lausekkeissa myyjän vastuu tavaranvahingoista on selkeä: hän vastaa tavarasta, kunnes hän on toimittanut sen ostajalle. Varsinaisen fyysisen työn tekee tällä kertaa myyjän alihankkija. Hän joko toimittaa tavaran tai sitten ei. Ostajan on puolestaan ilmoitettava ostajalle, milloin ja minne hän haluaa tavaran uhalla, että riskit siirtyvät ostajalle myyjän täytettyä omat velvollisuutensa. C-lausekkeet ovat eri asemassa, kun tarkastelemme tavaroiden kuntoa toimitushetkellä. Toimitushan tapahtuu silloin, kun myyjä luovut-

26 Logistiikka 5 | 2007

taa tavarat valitsemalleen rahdinkuljettajalle lastauspaikalla. Mistä ostajaparka voi tietää, että tavara on ehjää? Rahtikirjasta käy ilmi tavaran määrä ja laatu ainakin jollain tarkkuudella. Rahdinkuljettajan edun mukaista on, että hän merkitsee haNumerossamme 1/04 alkaneen sarjan vaitsemansa vahingot ja puutkirjoittaja on valtiotieteen maisteri, joka teellisuudet rahtikirjaan. Muuson pitkään työskennellyt Stora Ensossa, sa tapauksessa vastaanottaja nykyisin logistikkona. Räty on jäsenenä voi syyttää rahdinkuljettajaa siikansainvälisessä sekä kansallisessa tä, että vahingot tapahtuivat Incoterms-panelissa ja merkittävällä pakuljettajan vastuuosuudella. noksella osallistunut Incoterms-lausekAsia on erityisen merkityksellikeiden uudistamiseen sekä 1990 että nen remburssikaupassa. Silloin2000. Samoin Räty on osallistunut myös han kuljetusasiakirjojen asianFinnterms-lausekkeiden ja vakiolaivausmukaisuus on edellytys sille, etehtojen kehittämiseen. tä myyjä saa rahansa. Dokumenttien asianmukaisuuden tulkitsijana on pankki, joka on sekä asiallisesti että fyysisesti aika kaukana varsinaisesta tavaran käsittelystä. Asiakirjaa, johon rahdinkuljettaja on tehnyt merkintöjä tavaran kunnosta, kutsutaan ”likaiseksi”. Vastaavasti asiakirja, esimerkiksi konossementti, on ”puhdas”, jos siinä ei ole varsinaisen tavaran kunnon puutteellisuutta osoittavia merkintöjä. Mikä sitten tekee kuljetusasiakirjan likaiseksi? Aikaisempi Incotermsversio, Incoterms 1980, määritteli konossementin puhtauden toteamalla. että merkinnät tavaran pakkauksen ulkoasusta eivät vielä tee siitä kelvotonta. Samoin remburssisäännöissä ja niiden tulkintaohjeissa on asiasta tekstiä. Edellä on käsitelty riskiä tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta. Tavaran toimittamiseen liittyviä riskejä on toki muitakin. Niistä esimerkkeinä ovat myöhässä oleva toimitus tai virheelliset tiedot tai asiakirjat, alihankkijan epäonnistunut valinta tai jokin ennalta arvaamaton toimitusvelvollisuuden täyttämistä haittaava ulkoinen este. Incotermslausekkeet määrittelevät sen, kumpi kaupan osapuoli on vastuussa näistä riskeistä. Kuljetusvakuutus ei kata niitä. Laajennetaanpa vielä riskin käsitettä. Tavaran vaurioitumisen ja tuhoutumisen sekä yhteishaverin ohella ja edellä mainittujen myöhästymisen ja tietojen oikeellisuuden ohella kauppasopimuksen kautta riskien lukumäärä kasvaa. Mukaan tulevat luottoriski, tuotevastuu, ympäristöriski, yrityksen sosiaalinen vastuu, liikeriskit ym. Ne eivät enää kuulu toimituslausekkeen piiriin muutoin kuin sikäli, että niiden kautta syntyneisiin ongelmiin haetaan joskus ratkaisua toimituslausekkeen kautta. Lopputulema on se, että myyjän ja ostajan välisessä kauppasopimuksessa on useita riskejä. Niistä vain muutamat liittyvät tavaran toimittamiseen. Incoterms-lausekkeet määrittelevät osapuolten vastuun jakautumisen toimitusriskeissä. Kaikkia niitä ei puolestaan kuljetusvakuutus kata laajimpienkaan ehtojen mukaisesti otettuna.

* Asko Räty


Leafin varastokumppani Makeisista tunnettu Leaf on ulkoistanut varastointinsa kansainväliselle Päätös DSV:lle.sulkea Turun makeistehdas vuoden Kuljetuksia ja logistisia palveluja maailmanlaajuisesti markkinoivasta DSV:stä 2006 loppuun mennessä oli alkusysäys Leaf Oy:lle logistiikkakumppanin haon jo tullut Leafin kumppani.

kuun. – Hyvin nopeasti ymmärrettiin, että kun kiinteistöt ja maa myytäisiin pois, olisi ratkaistava kuinka sen jälkeen hoidettaisiin logistiikka ja varastointi. Vuoden 2005 lopulla tehtiin päätös, että ulkoistetaan varastointi, sillä sehän ei suinkaan ole osa Leafin ydinliiketoimintaa, kertoo Leafin myyntijohtaja Thomas Isaksson. Miksi sitten DSV? Isakssonin mukaan tarjolla oli viidestä kuuteen vakavasti otettavaa ehdokasta. DSV:n valinnan puolesta puhui erityisesti seikka, että yhtiön varasto sijaitsi Vantaalla. – Leafin suurimpien asiakkaiden, kaupan keskusliikkeiden, varastot ovat lähellä DSV:n varastoa. Toinen päätökseen vaikuttanut asia oli, että DSV on eurooppalainen toimija kuten myös Leaf. Ajan myötä meille saattaa tulla enemmän yhteistoimintaa Euroopassa. Onhan Leafillä 14 tehdasta ympäri Eurooppa, Isaksson huomauttaa. Leaf on Suomessa DSV:lle iso asiakas, vaikkakin Euroopan mittapuussa vielä pieni. Lisäksi DSV tarjosi Leafille hyvän paketin suhteessa hintaan. Isaksson korostaa, että DSV hoitaa myös muiden elintarvikealan yritysten logistiikkaa. – Yhtiöllä on kokemusta pakatuista elintarvikkeista ja siitä, kuinka toimitaan alan asiakkaiden kanssa: kuten osaavat ammattilaiset. Leaf ostaa siis DSV:ltä fyysisen varaston hallinnan, tavaran vastaanoton ja lähettämisen sekä kampanjapakkaamisen. – Kampanjapakkaaminen tarkoittaa sitä, että DSV:n varastossa tehdään meille pusseista ja laatikoista valmiita myymäläratkaisuja, Isaksson täsmentää. Myös irtokarkkivarastointi ja -käsittely varastossa edellyttävät omaa osaamista ja ovat täysin käsityötä. Turusta Vantaalle Leaf ei ulkoistanut kuljetuksiaan DSV:lle. Suomessahan kaupan keskusliikkeet hoita

Merja Hannikainen

Leafin myyntijohtaja Thomas Isaksson uskoo Leafin ja DSV:n yhteistyön laajenevan myös muuhun Eurooppaan, koska molemmat toimivat siellä.

27 Logistiikka 5 | 2007


28 Logistiikka 5 | 2007

Merja Hannikainen

vat pääsääntöisesti tavaran kuljettamisen itse. Tosin DSV hoiti kuljetukset silloin, kun varasto siirrettiin Turusta Vantaalle. Ennen siirtoa oli varmistettava, että IT-integraatio toimii ja prosessit sekä toimintamallit ovat selvillä. – Suunnitteluprosessi DSV:n kanssa alkoi viime vuonna. Selvitimme yhdessä kuinka toiminta tullaan järjestämään ja miten toiminnanohjausjärjestelmät tulevat keskustelemaan keskenään, Isaksson kuvailee. Leafin toiminnanohjausjärjestelmä on oikeastaan kuin tilkkutäkki, sillä yritysostojen myötä konserniin on kertynyt useita eri toiminnanohjausjärjestelmiä. Isakssonin mukaan järjestelmät kuitenkin ymmärtävät toisiaan, vaikka systeemi sinänsä ei suinkaan ole optimaalinen. Parhaillaan työn alla onkin ”Leaf Integrated Business Management”, jolla pyritään saattamaan yhteen eri liiketoimintayksiköiden toimintatavat ja prosessit ympäri Eurooppaa. Ennen koko varaston muuttoa viime syyskuussa päästiin kokeilemaan, toimiiko järjestelmä käytännössä. Leaf siirrätti makeismyynnistään pienimmän osan, ”travel retail´in” eli Itämeren alueen tax free -tuotteet uuteen varastoon. Kun tämä onnistui hyvin, seuraavaksi siirrettiin Karkkikatu Oy eli Leafin tytäryhtiö irtomakeisissa. Karkkikadun makeisten varastointi ja keräily ei ole yhtä yksinkertaista kuin tax free -tuotteiden. Tässä vaiheessa saatiinkin hyvää tietoa yksityiskohdista, joiden avulla pystyttiin viimeistelemään prosessia. Sitten joulukuussa 2006 päästiin pääasiaan: 90 prosenttia Leafin Turun varaston tuotteista lähti rekkakuljetuksilla Vantaalle. – Rekkoja oli niin paljon, että jouduimme ajoittamaan kuljetukset kahden viikonlopun öihin. Muutoin olisimme tukkineet tien muulta liikenteeltä, Isaksson kertoo. Suurmuutossa ilmeni toki pieniä haasteita ja ongelmia, mutta kaikkiaan se meni hyvin. Vanha sanonta, että hyvin suun-

niteltu on puoliksi tehty, piti tässäkin paikkansa. Isakssonin mukaan nyt ollaan stabiilissa vaiheessa: tieto kulkee ja aina välillä hiotaan joitakin yksityiskohtia. Kun ostat Tupla-patukan… Suklaapatukan tai karkkipussin ostaminen on harvoin etukäteen harkittua. Niinpä tuotteiden täytyy olla houkuttelevasti esillä eikä makeishyllyssä saa olla tyhjää tilaa. Makeistehtailijan pitäisi pystyä ennustamaan, mikä tuote milloinkin menee kaupaksi, jotta osataan valmistaa juuri sitä tarvittavaa tuotetta. Isakssonin mukaan kuitenkin perusmyynti on varsin vakaata. Tietoa myynnistä nimittäin kulkee jatkuvasti kaupasta varastoon, jonka on reagoitava siihen. DSV:llä on oma osuutensa tiedonkulun ketjussa. Esimerkiksi kun asiakas ostaa Tupla-patukan, tieto asiasta kulkee kassapäätteeltä kaupan keskusliikkeeseen. DSV:n varasto saa tiedon silloin, kun Tupla-patukoita on kaupassa ostettu niin paljon, että pian tarvitaan täydennystä. Samaa tietoa tarvitsee myös Leafin tehdas, jonka on ajoissa tilattava raaka-aineet seuraavaa Tupla-patukoiden valmistusta varten. – Tiedonkulku vaatii saumatonta yhteistyötä. Tällaisessa ”Vendor Managed Inventory” (VMI) -järjestelmän käyttöönotossa Leaf on joiltakin osin jopa edelläkävijä. Olisipa järjestelmä vielä jonakin päivänä niin läpinäkyvä, että meillä Leafillä nähtäisiin reaaliaikaisesti kassapäätteen info, Isaksson toivoo. Tällainen esteetön tiedonkulku myös syventäisi yhteistyökumppaneiden suhteen luottamuksellisuutta entisestään. Toisaalta kampanjatuotteiden menekin tietoja ei voida jäädä odottelemaan. Päätökset tiettyjen tuotteiden promootioista tehdään yhdessä kaupan kanssa. Siten voidaan ennakoida tuotteiden kysynnän heilahduksia. – Esimerkiksi järjestäisimme

Tieto myynnistä kulkee jatkuvasti kaupan kassalta keskusliikkeen varastoon. Myyntijohtaja Thomas Isaksson toivoisi tätä tietoa jopa valmistavalle tehtaalle, jonka hankintatoimintaa tieto helpottaisi.

kampanjan, jossa Tupla-patukoita saa kolme kahden hinnalla. Arvioimme, että myynti nousee 70 prosenttia. Tärkeää on, että patukoita valmistava Ranskan tehdas saa tiedon ajoissa ja osaa varautua, Isaksson sanoo. Lisää räätälöintiä

tilaajan mukaan erilaisiin lähetyspakkauksiin. Ovathan pienten lähimyymälöiden ja suurten automarkettien tarvitsemat tuotemäärät hyvin erilaisia. – Loppupakkaamisesta ei kuitenkaan saisi koitua valtavasti lisäkustannuksia, Isaksson huomauttaa.

* Maarit Kauniskangas

Logistiikkapalvelun tarjoajan rooli varastonpitäjänä voisi Isakssonin mielestä kehittyä puolituotevaraston hoitajaksi. Tällöin vasta varastossa esimerkiksi makeispussit pakattaisiin

DSV Euroopan suurimpiin kuljetus- ja logistiikkayhtiöihin kuuluva DFDS Transport Group vaihtoi viralliseksi nimekseen emoyhtiönsä DSV:n nimen alkaen

1.6.2006. Nimenmuutoksen taustalla on yritysfuusio, jossa DFDS Transport osti hollantilaisen Koninklijke Frans Maas N.V.:n.


Väsymätöntä voimaa valintasi mukaan Suuret massat, vaativat tiestöt ja tiukat aikataulut – tuntuuko tutulta? Jos tuntuu, meiltä löytyy ratkaisu – Scanian legendaariset V8-moottorit teholuokassa 500-620 hv. Minkä tahansa niistä voit yhdistää mihin tahansa R-ohjaamoon – kompaktista päiväohjaamosta aina huipputilavaan Toplineen. Jo pelkällä käyntiäänelläänkin voimaa uhkuvan V8-moottorin jatkeeksi voit valita joko manuaalivaihteiston tai Opticruisevaihdeautomatiikan – aina tietysti ryömintävaihteilla varustettuna. Vetotavaksi voit valita joko yksittäisen vetävän akselin tai vetävän teliakseliston, akseli- tai napavälityksellä – ilman rajoituksia, juuri tarpeittesi mukaan. Scanian V8-moottorit ovat kuljetusalalla saavuttaneet instituution aseman, koska ne tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn ohella tinkimättömän polttoainetalouden. Ne tunnetaan myös luotettavuudestaan ja käyttövarmuudestaan. Monien mielestä markkinoilla onkin vain yksi ainoa ”oikea rekkakone” – Scania V8! Valitsetpa minkä tehoversion tahansa, huomaat, että kilometrien murskaaminen käy entistä helpommin, mukavammin ja taloudellisemmin.

www.scania.fi puh. 010 555 010


§ kurkinen

LAKIASIAA: KKO 2006:93

Kopio vai väärennys?

LOGY:n aktiivijäsen varatuomari Jyrki Kurkinen on kirjoittanut Logistiikka-lehteen sen alusta asti vuodesta 1996 ja sitä ennen Suomen Materiaalitalous -lehteen vuodesta 1985. Kurkinen toimii Stora Enso Oyj:n lakiasiainjohtajana ja yhtiön hallituksen sihteerinä.

Nykyinen liike-elämä perustuu yhä enenevässä määrin elinkeinojen vapaaseen harjoitettavuuteen, toisin sanoen vuosisatoja jatkunut monitahoinen ja kattava lupajärjestelmä on asteittain purettu. Erityisesti Euroopan Unionin alueella, mutta myös globaalisti on johdonmukaisesti koetettu poistaa kaikenlaisia esteitä ja suojamekanismeja, jotta kaikilla halukkailla olisi tasavertaiset mahdollisuudet

liiketoimia harjoittaa. Eri syistä kaikkia rajoituksia ei kuitenkaan koskaan saatane pois. On olemassa toimintoja, joissa on pakko säilyttää tietty kontrolli ja viranomaisvalvonta.Tyypillisenä esimerkkinä vaikkapa lääkärintoimen harjoittaminen, apteekkitoiminta tai vaarallisten aineiden käsittely. Edelleen valtioilla saattaa olla – ja myös on – omien etujensa turvaamiseksi taipumus säätää sellaisia määräyksiä, joilla pyritään estämään tai ainakin vaikeuttamaan ulkopuolisten tuleminen sotkemaan markkinoita. Myöskin tietyt ammattiryhmät ovat saattaneet saada oman toimintansa varmistamiseksi voimaan erilaisia rajoituksia, joilla mm. rajoitetaan alalla toimivien yrittäjien määrää ja näin parannetaan omia mahdollisuuksia bisneksen tekoon.Tästä oivana esimerkkinä on vaikka Suomessa voimassa oleva liikennelupajärjestelmä. Paljon keskustelua on julkisuudessakin käyty siitä, pitäisikö taksitoiminta vapauttaa tyystin lupamenettelystä ja antaa kaikkien halukkaiden ajaa taksikyytejä halujensa mukaan missä ja milloin vain. Asioilla on tietenkin monia eri puolia ja yksiselitteisen selvää ja ainoaa oikeata vastausta ei liene olemassa.Varmaa kuitenkin on, että keskustelu tulee jatkumaan.Yhtä selvää on, että jos toimintaa lupayms. tavoilla rajoitetaan, syntyy myös aina sellaista yksityisyritteliäisyyttä, joka ei ole lainmukaista ja itse asiassa rikollista, josta taas seuraa asianmukainen rangaistus ja rikollisella menettelyllä aikaansaadun taloudellisen hyödyn menettäminen valtiolle. Yrityksiä kuitenkin aina löytyy ja toiminta saattaa jatkua pitkäänkin, ennenkuin käry käy ja virkavalta puuttuu asiaan. Katsotaan tällä kerralla tähän aihepiiriin liittyvä oikeustapaus. Juttua käsiteltiin aluksi Alavuden käräjäoikeudessa, jossa virallinen syyttäjä kertoi syytekirjelmässään oikeudelle seuraavaa: Syytetty A oli ensinnäkin väärentänyt vuokrasopimuksen. Hän oli vuokrannut B Oy:lle rekkayhdistelmän; ko. vuokrasopimus oli tarvittu todistamaan B:n oikeus pitää ajoneuvo hallinnassaan. Edelleen seuraavaksi A oli käyttäen hyväksi nykytekniikkaa kopioinut värikopiokoneella Länsi-Suomen lääninhallituksen B Oy:lle myöntämän tavaraliikenteen harjoittamista koskevan yhteisöluvan alkuperäisen ja oikean luvan jäljennöksestä. Ja kolmanneksi hän oli kesällä 2002 kuljettanut tavaraa yleisellä tiellä korvausta vastaan. Syyttäjän mukaan tämä oli tapahtunut luvatta, mikä taas on rikos. Kaikkiaan kysymyksessä oli kolme eri rikosta, joista syyttäjä vaati A:ta tuomittavaksi lainmukaiseen rangaistukseen. Käräjäoikeus tutki syytteen. Annetun tuomion mukaan katsottiin, että vuokrasopimuksen osalta kysymyksessä oli väärennys ja kuljettamisen kohdalla luvaton tavaraliikenteen harjoittaminen. Sensijaan lupa-

30 Logistiikka 5 | 2007

asiakirjan kopion kopioiminen ei täyttänyt väärennysrikoksen tunnusmerkistöä, kun paperia ei oltu mitenkään muuteltu tai muuten peukaloitu.Tämä syyte hylättiin.

HO: Asiakirjaa ei ollut muutettu Lopputulemana oli A:n tuomitseminen kahden muun syytekohdan perusteella sakkorangaistukseen. A oli valmis hyväksymään saamansa rangaistuksen, mutta syyttäjä sitävastoin ei. Hän valitti Vaasan hovioikeuteen ja uudisti jo alioikeudessa esittämänsä vaatimukset kokonaisuudessaan. Hovioikeus analysoi tapauksen ja kävi läpi sen yksityiskohdat ja vaiheet. Oleellinen kysymys oli, mitenkä lupakopion kopioiminen arvioidaan oikeudellisesti. Tosiasia oli, ettei A kopion ottaessaan ollut millään tavoin kopioitavaa asiakirjaa muuttanut, ei poistanut siitä mitään eikä siihen mitään lisännyt. Kuten käräjäoikeuskin, totesi myös HO, ettei kyseessä voinut olla väärennys, vaikka luvaton tarkoitus A:lla kopiota ottaessaan oli toki tietenkin ollut. Muilta osin oli rikos tapahtunut kuten jo aikaisemmin oli todettu. Asian käsittely hovioikeudessa päättyi tuomioon, jossa ei muutettu alioikeuden antamaa tuomiota. Syyttäjä ei antanut periksi, vaan jatkoi prosessia. Korkein oikeus myönsi hänelle muutoksenhakuluvan ja otti jutun tutkittavakseen. Rangaistusvaatimukset uudistettiin. Syyttäjän mukaan A:n menettely oli ollut sen verran törkeää, että sakolla ei siitä voinut selvitä, vaan vaatimus oli ehdollinen vankeusrangaistus lisättynä vielä oheissakolla. A ei vastannut valitukseen, vaan aivan ilmeisesti katsoi saaneensa asiasta oikeudenmukaisen tai ainakin siedettävän rangaistuksen. KKO ryhtyi puimaan juttua ja purki sen osiin kohta kohdalta. Fakta oli, että B Oy oli saanut vuonna 1999 luvan harjoittaa toisen lukuun kansainvälistä tavaraliikennettä maantiellä luvassa mainituin ehdoin. Originaalin ohella sille oli myös annettu virallinen kopio luvasta, joka oli asianmukaisesti allekirjoitettu ja leimalla varustettu. Sittemmin A oli ottanut ko. lupajäljennöksestä kopion ja oli pitänyt sitä mukanaan autossa kuljetustehtäviä hoitaessaan. Näinhän edellytettiin ehdoissakin – lupajäljennös on oltava autossa aina mukana. Juridinen kysymys kuului, oliko A syyllistynyt väärennykseen ja väärän asiakirjan valmistamiseen? Oikeus totesi, että rikoslain asianomaisen kohdan mukaan väärennyksestä on tuomittava se, joka valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen käytettäväksi harhauttavana todisteena. Kiistatonta oli, että A:n kopioima lupajäljennös oli ollut aito ja oikea. A:n ottama kopio taas oli otettu nimenomaan harhauttamistarkoituksessa osoittamaan jotakin, mikä ei ollut totta. Sillä oli ollut tarkoitus erehdyttää esim. lupaa mahdollisesti tarkastava viranomainen, josta seurasi, että sitä oli pidettävä laissa tarkoitetulla tavalla vääränä.

KKO: Kopio on väärennys Rikoksen tunnusmerkistö täyttyy, sanoi oikeus. Kahden muun syytekohdan osalta ei epäselvyyttä ollutkaan koko aikana. Ja kun väärennys on kohdistunut viranomaisen antamaan asiakirjaan ja kun muut rikokset otetaan kokonaisuudessa huomioon, tulee A tuomita ehdolliseen van-


§ kurkinen Kustannustehoa logistiikkaan!

keusrangaistukseen. Näinollen hovioikeuden tuomio muutetaan ja A päätettiin tuomita kaikista hänen syyksi luetuista teoista yhteiseen kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen, joka kuitenkin on ehdollinen parin vuoden koeajalla. Rangaistus voidaan määrätä oikeuden päätöksellä pantavaksi täytäntöön, jos A koeaikana syyllistyy rikokseen, josta hänelle tuomitaan ehdoton vankeusrangaistus jne. Siivosti eläen ei siis vankilaan joudu. Päätös oli yksimielinen eli kaikki viisi oikeusneuvosta olivat samalla kannalla lopputuloksen suhteen. Mielenkiintoista sensijaan oli, että jutun esittelijänä toiminut oikeussihteeri katsoi mietinnössään tilannetta toisin. Hän katsoi, että asiakirjan valmistaminen kopioimalla, vaikka erehdyttämistarkoitus oli ilmeinen, ei kuitenkaan ole väärennys tai muukaan rikos.Teoreettisesti voisi ajatella, että siinä voisi olla kysymyksessä petos tai viranomaiselle annettu väärä todistus.Tässä jutussa nämä eivät kuitenkaan voineet tulla kysymykseen eikä syyttäjäkään ollut tällaiseen viitannut, joten rankaisematta tältä osin A:n menettely oli jäävä, arvioi esittelijä. Hän olisi jättänyt jutun lopputuloksen hovioikeuden tuomion mukaiseksi ja olisi päästänyt A:n sakoilla. Tämä kanta vain ei pitänyt ja oikeus ratkaisi toisin.

TCS Opti nostaa kuljetuslogistiikan tehokkuuden uusiin ulottuvuuksiin. Ohjelmistoa käytetään kuljetuslogistiikan suunnittelun apuvälineenä sekä strategisella että operatiivisella tasolla,mm: • Logististen vaihtoehtojen vertailu • Jakelu- ja keräilyreittien optimointi ja aikataulutus • Vakioreittien optimointi (periodioptimointi) • Käytettävän kaluston ja henkilöstön käytön optimointi • Dynaaminen toiminnan ohjaus ja -optimointi

Ohjelmiston avulla saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä! Muita hyötyjä ovat: •Kuljetusten tehostuminen •Suunnitteluun tarvittavan ajan vähentyminen •Nopeampi ja taloudellisesti järkevämpi reagointi muuttuviin tilanteisiin •Kuormien paremmat täyttöasteet sekä kaluston käyttöasteet

Microkatu 1, PL 1188 70211 KUOPIO FINLAND

Tekniikka suosii väärentäjää Jälleen kerran voisi väittää, että aika pienestä asiasta raskas oikeusprosessi saatiin aikaiseksi. Mutta tässä piileekin koko jutun juju. Esillä oli varsin periaatteellinen asia, ja sen vuoksi korkein oikeuskin otti asian tutkittavakseen. Haluttiin ilmiselvästi antaa ennakkopäätös ja saada prejudikaatti vastaisen varalle. Kun tekniikka jatkuvasti kehittyy ja erilaiset laitteet monipuolistuvat, on myös jatkuva riski siitä, että tekniikkaa käytetään myös väärin ja rikollisiin tarkoituksiin.Tunnetaan lukuisia tapauksia, joissa esimerkiksi huippuluokan värikopiokoneilla on kopioitu setelirahoja tai muita rahanarvoisia asiakirjoja, ja niitä menestyksellisesti käytetty, kunnes on jääty kiinni. Luvattomasti valmistetun kopion erottaminen aidosta ja oikeasta on äärimmäisen vaikeaa ja luultavasti maailman setelikannasta jokunen osa tälläkin hetkellä on erilaisia väärennöksiä. Täydellisesti tällaisen harrastustoiminnan eliminoiminen lienee täysin mahdotonta, mutta jotakinhan asialle on tehtävä. Eräs keino on sanktioida luvattomat menettelyt riittävästi, jolloin pelotevaikutus voi estää ainakin arempien laittomat puuhat. Käytettävissä olevia rangaistusmahdollisuuksia tulee myös riittävässä ankaruudessa käyttää. Seuraamusten pelko voi tehokkaasti estää rikollisen menettelyn leviämisen ja laajentumisen, joka taas yhteiskuntarauhan kannalta on välttämätöntä. Toisena yleisesti rikollisuutta estävänä tosiasiana on pidetty kiinnijäämisriskin todennäköisyyttä. Pyritään kehittämään sellaisia menettelytapoja ja tekniikoita, joilla rikoksen poluille harhautuneet saadaan kiinni mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Se on myös ainakin aloittelevan rikollisen itsensä kannalta hyödyllistä: joudutaan vastaamaan toiminnasta mahdollisimman alkuvaiheessa ja samalla estetään luvattoman toiminnan jatkaminen ainakin joksikin aikaa, ehkä monien kohdalla lopullisesti. Ja sehän on hyvä asia se.

* Jyrki Kurkinen

•Tehtävien hallintaketjun automatisointi •Kuljettajan työn helpottaminen ja työn laadun parantaminen •Kuljetusten ennakointi ja seuranta •Nopeampi reagointi muuttuviin palvelutarpeisiin •Asiakastyytyväisyyden parantaminen

Puh. (017) 441 2701 Ari Pirttilä 044 700 5221

www.ecomond.com

myynti@ecomond.com

Logistiikkakeskus Hangossa vuokrataan kokonaan tai osittain

Keskus sijaitsee strategisesti hyvässä paikassa Hangon vapaasatamassa, joka on auki vuoden ympäri. Keskuksen rakennukset sisältävät 8000 neliömetriä lattiapinta-alaa, josta osa on lämmitettyä ja osa lämmittämätöntä. Konttoritilaa on noin 2000 neliötä kahdessa tasossa Keskuksessa on kaksi konttinosturia (30 ja 15 tonnin), vapaa korkeus 15 metriä. Kiinteistöön on rautatieyhteys sekä lauttasatama ja roro-terminaali läheisyydessä. Farocon tarjoaa vuokratilaa huolinta- ja käsittelypalveluin tai ilman niitä. Tullivapaa alue mahdollistaa tullittoman ja verottoman transitovarastoinnin.

FAROCON OY Hangon Vapaasatama Tel: 358 (0)19 248 2212 - Fax +358 (0)19 248 2216 E-MAIL: farocon@farocon.fi

31 Logistiikka 5 | 2007


Parempaa työn laatua uudella viivakoodijärjestelmällä Valmistus- ja logistiikkapalveluja tarjoava ValLog Oy paransi Konecranes Oyj:n lastaus- ja pakkaustoimintojen laatua viivakoodiin perustuvalla langattomalla pakkaus- ja lähetystiedon keruujärjestelmällä. Omat haasteensa Finn-ID Oy:n toimittamaan projektiin antoi vaatimus, että järjestelmän pitää toimia saumattomassa yhteistyössä Konecranesin ERP-toiminnanohjausjärjestelmän kanssa.

ValLog Oy syntyi, kun Kone Oyj:n hissiliiketoiminnan Servicedivisioona ulkoisti Suomessa varaosien valmistusta sekä siihen liittyvää logistiikkatoimintaa. Ajan kuluessa yritys on saanut muitakin asiakkaita lähinnä metalliteollisuusyrityksistä. Nykyisin Panostajakonserniin kuuluva ValLog työllistää noin 90 henkilöä. Toimipaikkoja yrityksellä on Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Toimipaikat ovat syntyneet uusien ulkoistusprojektien myötä. Konecranes on ulkoistanut ValLogille Hämeenlinnan tehtaansa sisään tulevan ja lähtevän tavaran käsittelytoiminnan. Työ kattaa muun muassa tuotteiden pakkaamisen ennen niiden lähettämistä asiakkaille eri puolille maailmaa. – Ulkoistuksen yhteydessä ValLogille siirtyi Konecranesin henkilöstöä ja konekantaa sekä vaihto-omaisuutta kuten pakkausmateriaalia. ValLogin vastuulle tuli myös pakkausmateriaaleihin liittyvä hankinta, ValLogin entinen toimitusjohtaja Kimmo Alho toteaa. Diplomi-insinööri Kimmo Alho johti yritystä kolmen vuoden ajan kevääseen 2007 asti. Hän vastasi ValLogin osalta viivakoodiprojektin läpiviennistä. Nykyisin Alho toimii konsultointialan yrittäjänä. Hän esitteli ValLogin viivakoodiprojektin toteutusta Logistics 2007 -tapahtumassa huhtikuussa. ValLogin henkilöstö toimii Konecranesin Hämeenlinnan tehdasalueen sisällä, joten yhteistyö on päivittäistä. – Lähtevän tavaran käsittelytoiminta perustui aikaisemmin manuaalisiin prosesseihin eli siinä käytettiin muun muassa paperilistoja. Selvää on, että tällainen työ on altis virheille, Alho toteaa. Laatua seurattu Konecranes seuraa tavarantoimitusten laatua. – Esimerkiksi nostimien toimitustäsmällisyys ValLogin toiminnan osalta on ollut aina hyvällä tasolla eli lähes sadassa prosentissa. Reklamaatioiden määrä taas on ollut 0,1-0,2 prosenttia lastatuista kolleista. Lukemat lienevät normaalia tasoa tämän tyyppisissä töissä. Silti valmistusmäärien ollessa suuria kaikkien virheiden kustannusvaikutukset ovat tuntuvia ja ne heijastuvat suoraan asiakastyytyväisyyteen.

32 Logistiikka 5 | 2007

Siksi virheitä täytyy pyrkiä vähentämään edelleenkin. Tuotteiden keräys- ja lähetystoiminnassa tapahtuu kolmen tyyppisiä virheitä. Yksi virhetyyppi on niin sanottu ristiinlaputus. – Pakkaustoiminnan tehokkuuden kannalta on tärkeää, että jokainen henkilö pakkaa samanaikaisesti useaa samantyyppistä pakkausta. Tällöin on mahdollista, että osoitelappu kiinnitetään epähuomiossa väärän pakkauksen kylkeen. Virheen seurauksena voi esimerkiksi Australiaan tarkoitettu paketti mennä Yhdysvaltoihin ja päinvastoin. Tällaisten virheiden korjaaminen tulee tosi kalliiksi nykyisillä lentorahtimaksuilla. Toisessa virhetyypissä manuaalista kuormalistaa käytettäessä kerätäänkin lastaukseen väärä kolli tai kolli jää kokonaan keräämättä. Tällöin trukkikuski voi merkitä listaan, että jokin paketti on kerätty, vaikka sitä ei olekaan tehty. Kolmas virhetyyppi liittyy itse lastaukseen. On mahdollista, että kolli meneekin väärään kuljetusyksikköön trukkikuskin tehdessä vaikkapa vain yhden numeron luentavirheen. Viivakoodiprojektin tarkoituksena oli juuri tämäntapaisten virheiden vähentäminen sekä asiakastyytyväisyyden parantaminen. – Kilpailutimme muutamia alan toimittajia. Voittajaksi selviytyi Finn-ID Oy. Meillä oli tavallaan kolmikantayhteistyö eli ValLog toimi järjestelmän tilaajana, Konecranes oli ValLogin sopimuskumppanina projektin hankinnassa ja toimittajana oli Finn-ID Oy. Konecranes vastasi pakkaus- ja lähetystiedon keruujärjestelmän integroinnista heidän ERP-järjestelmäänsä. Tällainen kolmikantayhteistyö on Alhon mukaan haasteellinen hankintatapa. – ValLogilla oli kaupallinen vastuu mutta tekninen vastuu liitännöistä ja asennuksista taas oli Konecranesilla. Seurauksena oli, että Finn-ID:lle tuli tärkeä rooli hallita kokonaisuutta. Mutta tällaiseen toimintamalliin ulkoistusympäristössä helposti joudutaan. Projektin yhteydessä pohdittiin myös RFID:hen perustuvan järjestelmän käyttöönottoa. – Se ei kuitenkaan tullut missään vaiheessa vakavasti ajateltavaksi vaihtoehdoksi. Viivakoodijärjestelmä on koeteltua tekniikkaa ja in-


Merja Hannikainen

Diplomi-insinööri Kimmo Alho toteaa, että hankittu viivakoodiin perustuva pakkaus- ja lähetystiedon keruujärjestelmä on vähentänyt tuntuvasti virheitä Konecranesin Hämeenlinnan tehtaan lähettämössä. – Ulkoistusympäristössä tyypillinen kolmikantayhteistyö hankintojen toteutuksessa on hyvin haasteellista, Kimmo Alho sanoo.

vestoinnille pystyttiin laskemaan täsmällinen takaisinmaksuaika. Epärealistinen aikataulu Projektille keväällä 2006 laadittu alkuperäinen aikataulu oli hyvin tiukka. Tuolloin toivottiin, että käyttöönotto ei viivästyisi kesälomien jälkeiseen aikaan. – Näimme kuitenkin pian, että aikataulu oli täysin epärealistinen. Vain ensimmäisiä toimituksia saatiin valmiiksi ennen kesälomia, mutta varsinainen testausvaihe alkoi kesälomien jälkeen. Testauksen perusteella softaa ja käyttöliittymää parannettiin, Alho kuvailee. – Kaikki osapuolet osallistuivat tilausvaiheessa speksien määrittelyyn. Kuitenkin käytännön

toiminnassa havaittiin, että käsipäätteen ja ERP:in väliseen tiedonkulkuun tarvitaan lisää tarkistustoimintoja. Tämä ilmeni siten, että käsipäätteeltä oli pakkausvaiheessa mahdollista syöttää vääriä merkkejä, jotka siirtyivät sellaisenaan Konecranesin ERP-järjestelmään. Keskeytimme projektin niin pitkäksi aikaa, että saimme käsipääteohjelmistoon lisää tarkistustoimintoja. Tällä tavalla saatiin minimoitua virhemahdollisuudet myös tiedon syötössä. Työn laatu parani Uudessa järjestelmässä tiedonkeruulaitteina käytetään mobiilipäätteitä, jotka toimivat langattomasti tehdasalueella. Järjestelmän käyttöönotto lastauksessa ja raskaiden nostinten pakkaamisvaiheessa alkoi joulukuussa 2006. Kevyemmät nostimet tulivat mukaan järjestelmään kevään 2007 aikana. Nyt kun järjestelmää on käytetty muutamia kuukausia, voidaan kuvailla jo sen aiheuttamia muutoksia. – Uusi järjestelmä paransi olennaisesti työn laatua. Edellä mainitut ristiinlaputukset on

eliminoitu siten, että pakkauslapussa olevaa viivakoodia verrataan nostimen sarjanumeroa osoittavaan viivakoodiin. Jos koodit eivät täsmää, prosessi pysähtyy. Keräilyvaiheessa uutta järjestelmää ei hyödynnetä vaan edelleen käytetään vanhaa manuaalista kuormalistaa. Mutta kun tuotteita nostetaan kuljetusautoon, pakkausten viivakoodit luetaan. Trukkikuski näkee käsipäätteestään, miten kukin lastattu tuote poistuu lähetyslistasta. Kun kaikki tuotteet on lastattu, hän antaa loppuraporttinsa. Käyttäjät ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä uuteen langattomaan viivakoodijärjestelmään. – Erityisesti on annettu tun-

www.avainkouluttaja.fi

nustusta käyttöliittymän selkeydelle. Lastausvirheet ovat vähentyneet huomattavasti. Jos päätteitä käytetään oikein, ei virheitä pitäisi esiintyä lainkaan. Järjestelmä on pakottanut henkilöstön toimimaan standardoidun menettelytavan mukaan. Toki aikaisemminkin henkilöstöllä oli tarkat toimintaohjeet, mutta manuaaliset ohjeet voitiin joskus ohittaa ja toimia vähemmän kirjaimellisesti. Laitteet ja langaton verkko ovat toimineet moitteitta, vaikka lähettämössä ollaan osin ulkotiloissa. Järjestelmän hinta oli Alhon mukaan kymmeniä tuhansia euroja mutta kuitenkin alle sadan tuhannen euron.

* Tero Tuisku

www.pkylaatu.fi

www.QTeam.fi

QTeam

LAADUKASTA PALVELUA AVAINKOULUTTAJAVERKOSTO

LAATU-, YMPÄRISTÖ- ja TTT-JÄRJESTELMÄT ISO SFS 9001:2000, 14001:2004 OHSAS 18001

KH FIN OY Sotkamo, Helsinki, Oulu, Seinäjoki

YRITYSVERKOSTO

Puh. 0207 444 500 www.khfin.fi, toimisto@khfin.fi

33 Logistiikka 5 | 2007


Asiakkaasta partneri Joustoa liiketoimintaan sopimuslogistiikalla, lupaa toimitusjohtaja Aki Ojanen Itella Logistiikka Oy:stä, joka on Suomen Posti konserniin kuuluva palvelulogistiikan tytäryhtiö.

Joustolla Ojanen tarkoittaa, että yritys voi paremmin keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, kun logistiikan hoitaa alan toimija. Eri yrityksillä on erilaiset tavoitteet ulkoistamisratkaisuissaan. Kun yksi hakee säästöä kuluissa, toinen tavoittelee parempaa markkinoiden peittävyyttä ja kolmas on menossa uusille markkina-alueille tai kokeilemassa uutta jakelukanavaa. Nykyään yhä useammin ei ole enää kyse pelkästä tavaran kuljettamisesta paikasta toiseen, vaan asiakas voi jopa ulkoistaa brändinsä ja asiakastyytyväisyytensä sovitulta osalta. Luottamusta tarvitaan Mitä syvemmäksi asiakassuhde kehittyy, sitä tärkeämmäksi nousee luottamus. Ojasen mukaan luottamus on avainasemassa, kun asiakkaasta kasvaa kumppani. Tällöin luottamussuhdetta kehitetään aidosti ja jatkuvasti. Luonnollisesti luottamuksellinen suhde edellyttää molemmilta osapuolilta avoimuutta ja prosessien läpinäkyvyyttä. Ojanen kertoo, että Itella on tehnyt muun muassa kirjallisia sopimuksia vaitiolovelvollisuudesta monien asiakkaidensa kanssa. – Vie oman aikansa ennen kuin asiakkaasta kasvaa partneri. Kumppanuudessa kuitenkin asiat hoituvat nopeammin, koska se on kasvollista ja ihmiset ovat tottuneet toisiinsa, Ojanen huomauttaa. Ei ilman ihmistä Itella Logistiikka tarjoaa asiakkailleen huolinnan, kuljetuspalvelui-

den ja sopimuslogistiikan lisäksi älykkäitä IT-pohjaisia logistiikkaratkaisuja, jotka ovat integroitavissa asiakkaan omiin tietojärjestelmiin. Ojasen mukaan Itellan tietojärjestelmää kehitetään entistä avoimemmaksi, jotta siihen voivat asiakkaat ja kumppanit liittyä helposti. Yhtiöllä on myös erilaisia ratkaisuja eri toimialojen tarpeisiin. Muun muassa muotilogistiikkalla on omat vaatimuksensa palvelun suhteen, sillä suuri osa vaatteista teetetään Kaukoidässä. Kun tavara saapuu Suomeen pakattuna laatikoihin, ei laatikoita toimitetakaan sellaisenaan liikkeisiin. Nykyään hyvin moniin liikkeisiin vaatteet tuodaan valmiiksi henkareihin laitettuina. Kaiken työn pakkausten avaamisesta, vaatteiden oikomiseen ja henkareihin asetteluun hoitaakin Itella. Sisustuslogistiikka puolestaan tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakas ei saa eteensä palasista koottavaa huonekalua vaan että huonekalujen tuoja esimerkiksi kiinnittää pöydän jalat ja vie mukanaan pois pakkausmateriaalit. – Loppujen lopuksi logistiikka on ihmisten välistä toimintaa. Verkkokaupassakin tarvitaan jakelijaa – jonkun on tuotava tavara perille, Ojanen sanoo. Hän uskoo, että tulevaisuuden verkkokaupassa monia asioita voitaisiin yhdistää jakelupalveluun. – Esimerkiksi asiakas tilaa verkkokaupasta päivän ruokaostokset. Samaan verkkokaupan palveluun voisi kuulua myös pesulapalvelut, sillä asiakkaalla olisi pari pukua, jotka pitäisi toimittaa pesulaan ja pesulassa odottaa muutama puhdas paita. Se, joka tuo ruokaostokset tilaajalle, tuo samalla myös paidat pesulasta ja ottaa mukaansa puvut Merja Hannikainen

– Itellan tietojärjestelmää kehitetään entistä avoimemmaksi, jotta asiakkaat ja kumppanit voivat liittyä siihen helposti, lupaa toimitusjohtaja Aki Ojanen.

34 Logistiikka 5 | 2007


Itella Suomen Posti muuttaa nimensä Itellaksi 1.6.2007 alkaen. Nimenmuutoksen taustalla on yhtiön muuttuminen pelkästään postitoimintaa harjoittavasta yrityksestä monipuoliseksi tieto- ja materiaalivirtojen hallinnan palveluja tarjoavaksi yritykseksi. Yritysasiakkaat tuovat liikevaihdosta 95 prosenttia. Suomen Posti -konserni toimii Suomen lisäksi kahdeksassa Pohjois-Euroopan maassa. Kesäkuun alussa myös konsernin nimi muuttuu Itella-konserniksi. Lisäksi vuoden 2007 aikana Suomen Posti yhdenmukaistaa tytäryritystensä nimet Itella-brandin mukaisiksi. Suomalaisia kuluttajaasiakkaita palvellaan kuitenkin jatkossakin tutulla Posti-brandilla.

pesulaa varten. Toisaalta sama henkilö, joka tuo tilattuja tavaroita, voisi viedä tavaraa kierrätykseen ja vastaanottaa palautettavan tuotteen. Ojasen mukaan verkkokauppaan onkin syytä panostaa vahvasti. Se tukee muuta jakelua, vaikka on vain yksi osa jakelua.

– Myös Itella on rakentanut asiakkaitaan varten globaalin logitiikkakumppaniverkoston, vakuuttaa Aki Ojanen.

Idässä ollaan Merja Hannikainen

Kansainväliset logistiikkapalvelut, joita Itella Logistiikka hoitaa, olivat viime vuonna Postin voimakkaimmin kasvava liiketoiminta-alue. Lisäksi jo 23 prosenttia Suomen Posti -konsernin runsaasta 1,5 miljardin euron kokonaisliikevaihdosta tuli Suomen ulkopuolelta. Myös Itella Logistiikka näyttää hyötyneen siitä, että maailmankaupan tavaravirrat kulkevat nykyään yhä enemmän itään painottuen. – Vaikka Suomi on periferiaa Euroopan laidalla, olemme kuitenkin pari päivää lähempänä Venäjää ja Kaukoitää kuin Keski-Eurooppa. Jotkut, kuten Finnair, ovat jo hyödyntäneet sijainnin. Esimerkiksi vielä vuonna 2001 Kaukoitään lensi Finnairin kahdeksan isoa lentokonetta viikossa, nyt peräti 60, Ojanen kertoo. Aasian huiman talouskasvun lisäksi myös EUmaiden ja Venäjän väliset tavaravirrat kasvavat jatkuvasti ja tuovat lisää kysyntää logistiikkapalveluille. Itella on rakentanut tuontivetoisia asiakkaitaan varten globaalin logistiikkakumppaniverkoston. Ojanen mainitsee esimerkkinä, että asiakas haluaisi tuoda Kiinasta turvallisesti

elektroniikkaa Venäjälle. Tällöin Itella voisi sopia logistiikkakumppaninsa kanssa Kiinassa, että tavara kulkee mahdollisesti lentäen ja maantiekuljetuksena tai laivalla ja maantiekuljetuksena suoraan Itellan transitiologistiikkakeskukseen Kotkaan, mistä matka jatkuu venäläisille jälleenmyyjille Itellan Moskovan logistiikkakeskuksen kautta. Transitiovarastointi Suomessa tuo turvallisuutta kuljetukseen. – Arvoketjut pitenevät, kun maailmankauppa globalisoittuu yhä enemmän. Pitkiä arvoketjuja pitäisi pystyä myös hallitsemaan. Siinä käytännössä punnitaan logistiikkapalvelun tarjoajan ja asiakkaan suhde. Mitä luottamuksellisempi ja avoimempi se on, yleensä sen paremmin asiat sujuvat, Ojanen huomauttaa.

* Maarit Kauniskangas

35 Logistiikka 5 | 2007


Thermo King – kylmäkuljetusten laatumerkki Thermo King on maailman johtava kuormatilan lämmönsäätölaitteiden valmistaja. Tuotesovellukset kattavat koko kuljetuskaluston, suurista yhdistelmistä pieniin pakettiautoihin saakka. Thermo Kingin maahantuojana palvelumme kattaa myynnin ja asennuksen lisäksi huollon, korjaukset ja varaosat. Kansainvälisessä rahtiliikenteessä Thermo King -laitteiden huolto palvelee 24 h / vrk koko Euroopassa. Muita tuotteitamme ovat: • Palfinger-nosturit • Epsilon-puutavaranosturit • Palift-koukkulavalaitteet • Zepro-takalaitanostimet • VTA-lisäakselit

Kuussillantie 23 01230 VANTAA

Puhelin (09) 870 800 Faksi (09) 876 5028

www.vta-tekniikka.fi


Kauko Group panostaa varastointipalveluihin Kauko Group keskitti toimintansa tammikuussa Tuusulan Jusslaan valmistuneeseen logistiikkakeskukseen. Uusien tilojen myötä yritys vahvistaa asemaansa varastoinnin ja siihen liittyvien lisäarvopalvelujen tarjoajana. Kauko Groupin muutto Vantaalta Tuusulaan oli yrityksen toimitusjohtajan Jarmo Halosen mukaan monien asioiden summa. Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä sijaitsevat tilat olivat maantiekuljetusten osalta ongelmallisessa Kehä kolmosen pullokaulassa. Vaakakupissa painoi myös tarve kasvumahdollisuuksien luomiseen. – Tuusulan kunnalla oli hankkeeseen positiivinen asenne. Lisäksi tonttien hinnat ovat siellä eri tasolla kuin esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla, Halonen täydentää. Pelkän kuntatason tonttipolitiikan pohjalta hankintapäätöstä ei kuitenkaan tehty. Kauko Groupin sijoittuminen Helsingin metropolialueen pohjoispuolelle oli ennen kaikkea perusteltu kompromissi erinomaisten liikenneyhteyksien, edullisen tonttimaan sekä tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien välillä. – Täältä on noin kymmenen minuutin matka Helsinki-Vantaan lentokentälle. Vuosaaren satamaan pääsee puolestaan reilusti alle puolessa tunnissa. Hoidamme myös Helsingin alueen elintarvikkeiden jakelua, joten niiltäkään osin välimatka ei ole liian pitkä. Tulevaisuudessa Kauko Groupin logistiikkakeskuksen liikenneyhteydet tulevat paranemaan entisestään, sillä tilat sijaitsevat suunnitteilla olevan Kehä nelosen välittömässä läheisyydessä. – Olen paljon levollisemmin mielin tällä kuin Kehä kolmosen kupeessa. Tällaisia päätöksiä tehtäessä on muistettava, että sijainti vaikuttaa aina logistiikan kokonaiskustannuksiin, sanoo Halonen. Tässä asiassa hän ei tarkoita vain ruuhkasolmujen tai pitkien välimatkojen mukanaan tuomia kustannuspaineita. – Esimerkiksi hyvien liikenneyhteyksien päässä sijaitsevassa Vuosaaressa logistiikkakiinteistöt on jätetty kokonaan ulkopuolisen sijoittajan harteille. On mielenkiintoista nähdä, miten kyseisten tilojen hinnoittelussa onnistutaan. Kasvuvaraa löytyy Kauko Groupin logistiikkakeskuksesta löytyy 2000 neliön toimistotilojen lisäksi 6000 neliön varasto sekä 3000 neliön

Kauko Groupin toimitusjohtajan Jarmo Halosen mukaan logistiikka- ja varastointipalvelujen uudet tuulet näkyvät myös alan henkilöstöpolitiikassa. - Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tulleet entistä tärkeämmiksi, hän toteaa.

läpivirtausterminaali. Kolmessa kuukaudessa täyttynyt varasto enteilee lähitulevaisuudessa häämöttäviä laajennussuunnitelmia, joita on mahdollista toteuttaa vielä yhteensä 7000 neliön verran. – Elintarvikkeet ovat meidän varastossamme iso tuoteryhmä, joten tilat on lähtökohtaisesti suunniteltu täyttämään niille asetetut erikoismääräykset. Kokonaisuutta ei kuitenkaan ole toteutettu jotain tiettyä asiakasta silmällä pitäen. Siinä mielessä logistiikkakeskustamme voikin luonnehtia moniasiakasympäristöksi, jossa vastataan hyvin erilaisten toimijoiden tarpeisiin, Halonen kuvailee. Kauko Group palvelee tällä hetkellä noin 15 varastointiasiakasta, joista monilla on toiminnassaan selkeitä kausivaihteluita. Muun muassa tällaisille toimijoille Kauko Groupin ulkoistetut varastoratkaisut tarjoavat kustannustehokkaan vaihtoehdon. – Tämä on kasvava trendi, joka on jo huomattavasti pidemmällä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa. Siellä yritykset keskittyvät entistä voimakkaammin myyntiin ja markkinointiin jättäen varastoinnin ja logistiikan yhteistyökumppanien hoidettavaksi, kertoo Halonen. Kauko Groupin kohdalla panostus varastointiin tulee eittämättä näkymään myös yrityksen liiketoiminnassa. Tällä hetkellä varastoinnin ja tavarankäsittelyn osuus siitä on noin 10 prosenttia. Valtaosa yhtiön kassavirrasta tulee edelleen Euroopan autorahtikuljetuksista, kansainvälisistä lentorahtikuljetuksista sekä merirahtilähetyksistä. – Siinä missä yritykset ajavat omia varastojaan alas, tulee meidän tarjota heille yhteistyötä tukevia lisäarvopalveluja. Varastoinnin ohella suoritamme muun muassa tuotteiden laputusta, lajittelua ja uudelleenpakkaamista. Pitkällä aikajänteellä nämä palvelut kehittyvät varmasti entistä yksilöllisemmiksi, Halonen arvioi. Vaikka tavaroiden kiertonopeudet ovat kasvussa, ei hän usko varastointibisneksen siitä pahemmin kärsivän. – Jonkintasoisia puskurivarastoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun kaukaa tuotava tavara on suoraan tuotantoon menevää raaka-ainetta. Sama on vastassa sellaisissa tilanteissa, joissa yksi tavaraerä jakautuu useammalle asiakkaalle.

*Ari Rytsy

37 Logistiikka 5 | 2007


RFID veti väkeä Logistics 2007 -tapahtumassa Wanhan Sataman seminaarisali täyttyi kuulemaan VTT:n liikenne- ja logistiikkajärjestelmät -yksikön johtavan tutkijan Antti Permalan näkemyksiä RFID-teknologian sovelluksista ja nykytilasta.

Merja Hannikainen

VTT:n suorittaman kyselyn perusteella RFID:n palvelusovellusten uskotaan olevan laajamittaisessa käytössä vuoteen 2015 mennessä. Näkemyksessä kiteytyy 50 sellaisen asiantuntijan visio, jotka ovat viime vuosina tavalla tai toisella olleet tekemisissä logistiikan RFID-hankkeiden kanssa. Eniten RFID:tä uskotaan hyödynnettävän kuljetusalustoissa ja kolleissa. Pakkausten merkitseminen ja erilaisten tuoteratkaisujen lanseeraus on puolestaan huomattavasti kauempana. Permalan mukaan tilanteeseen vaikuttavat myös asiakkaiden vaatimukset. – Esimerkiksi saksalainen Metro-kauppaketju edellyttää jo kaikilta merkittäviltä tavarantoimittajiltaan RFID-tagien käyttöä. Metrolla on yhteistyökumppaneinaan myös suomalaisia yrityksiä, jotka joutuvat merkitsemään kollit RFID-tageilla. Toki muutosta tapahtuu muutenkin kuin vain pakon edessä. Yksi onnistuneista RFIDteknologian käyttöönotoista on tapahtunut ABB:n Helsingin Pitäjänmäen taajuusmuuttajatehtaalla, missä raaka-ainelaatikoiden tunnistuksessa on siirrytty UHF:llä toimivan RFID:n käyttöön. Kyseinen järjestelmä on tuotantokäytössä ensimmäinen laatuaan Suomessa. Lisää syvyyttä RFID:n ympärillä kytevään keskusteluun on tuonut myös vuoden vaiheessa

38 Logistiikka 5 | 2007

– Toimitusketjun kannalta RFID parantaa tuotteiden ja kuljetusyksiköiden seurantaa ja logistiikan läpinäkyvyyttä, painottaa VTT:n johtava tutkija Antti Permala.


päättynyt RFTUNLOG-hanke, jonka avulla selvitettiin RFIDtunnistuksen mahdollisuuksia logistiikassa. Tekesin ELO-ohjelman, Technopolis Oy:n ja hankkeeseen osallistuneiden yritysten rahoittaman projektin tutkimusosapuolena toimi VTT. RFTUNLOG kiinnosti monia merkittäviä toimijoita, sillä yhteistyökumppanien listasta löytyy muun muassa sellaisia nimiä kuin Alko, Inex, Oriola, HOKElanto, Schenker, IBM ja TeliaSonera. – Toimitusketjun näkökulmasta katsottuna RFID:n edut liittyvät tuotteiden ja kuljetusyksiköiden seurantaan ja logistiikan läpinäkyvyyteen. Sen avulla voidaan myös tehokkaasti vähentää hävikkiä, summaa Permala hankeen kokemuksia. Neljä arvokasta pilottia RFTUNLOG jakautui neljään eri pilottiin, joista jokainen piti sisällään useamman toimijan. Mahdollisimman laajan kokemuspohjan saamiseksi pilottei-

hin valittiin eri aloja edustavia yrityksiä, joiden RFID-tunnistukseen liittyvät haasteet erosivat toisistaan. Ensimmäisenä Permala esitteli leipomotuotteita koskevan pilotin, jonka kohteena oli Moilas-leipomoyrityksen lavakuormien automaattinen tunnistaminen RFID-porttilukijoilla. Lisäksi pilotissa käytettiin käsilukijaa tunnistukseen ja kirjoitukseen. Lukijat asennettiin pakkasvaraston tulo- ja lähtöaukkoihin, mutta pakkasesta ja huurteesta ei ollut vastusta teknologialle. – Leipomopilotti oli yksi hankkeen menestyksekkäistä kokeiluista. RFID:n toimivuudessa päästiin täyteen 100 prosenttiin, sanoo Permala. Toinen lupaavia tuloksia antanut pilotti toteutettiin Transboxin muovilaatikkoperheessä, jonka avulla selvitettiin tyhjien laatikkopinojen luettavuutta erilaisissa olosuhteissa ja paikoissa. Piloteista haasteellisimmiksi osoittautuivat Schenker sekä Rautakesko-Logia. Schenkerin

tapauksessa pilotointi tapahtui Suomen ja Ruotsin välisessä, Metsälän terminaalissa tapahtuvassa lavatason kappaletavaraliikenteessä. Hankkeen taustalla oli tavoite testata porttilukijoiden avulla tapahtuvaa massalukua. – Kappaletavaroissa metalli ja erilaiset nesteet osoittautuvat UHF-ratkaisulle hankaliksi tuoteryhmiksi. Tämäntyyppisten tuotteiden tägitys on suuri haaste, jonka ratkaiseminen kaipaa myös tavarantuottajien panosta, Permala arvioi. Myös Rautakeskon tapauksessa porttitestit toivat esille saman ongelman. Lava- ja rullakkokuormina kulkevien kappaletavaroiden kohdalla päästiin vain noin 90 prosentin lukuvarmuuteen. Edes rullakkoihin pakattujen tavaroiden käsiluku ei onnistunut riittävän hyvin. – Rautakauppatuotteet ovat haastava tunnistuskohde UHFteknologialle. Metallin ja nesteen lisäksi tuotteet ovat muutenkin hyvin erilaisia muun

muassa muodoiltaan ja pakkausominaisuuksiltaan, summaa Permala. Nykyistä yksilöllisempien tagien ohella hän uskoo niiden tarkemmalla sijoittamisella sekä porttien suuntaamisella päästävän parempiin tuloksiin. Tämä ei kuitenkaan riitä. RFTUNLOG-hanke todisti, että RFIDjärjestelmää ei voi vain ostaa suoraan kaupan hyllyltä. Se on pilotoitava omassa toimintaympäristössä. Tulosten perusteella kuljetusalusta- ja lavakohtaiselle automaattiselle tunnistamiselle on jo olemassa mahdollisuuksia, mutta kappaletavarapuolella yleistä ratkaisua ei vielä ole. Yritysten puolelta toivottiin jatkossa toimitusketjutasoisia kokeiluja ja pilotointeja, joissa teknologiatestauksen sijasta pääpaino on prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä ja hyötyjen arvioinnissa. Sopivien ja innostuneiden kohteiden haku on jo käynnissä.

*Ari Rytsy

2I 2007 • Seminaarissa palkitut • Toimitusketjun tarkastelua • Rauma valokeilassa

Logistiikka -lehden syyskauden ilmestymisaikataulu syksyllä 2007 Numero 6 7 8 9

Ilmestymispäivä 4.9.2007 5.10.2007 6.11.2007 5.12.2007

3 I 20

Kotim eli • Älyp 07 •

aan

Unka t • neva para lut palve

rissa

luist

logist ava

iikka

KOKONAISUUS RATKAISEE

SSI SCHÄFER FINLAND Teknobulevardi 3-5, PL 35 01531 Vantaa Puhelin 09 25178420 S-posti info@ssi-schaefer.fi www.ssi-schaefer.fi

Internet sivulta: www.logy.fi löytyvät tekstien ja muun materiaalin toimitusohjeet sekä tekniset tiedot. Puh 09-6963 751, sähköposti: logistiikka@logy.fi 39 Logistiikka 5 | 2007


rfid Pilotoimalla RFIDtekniikkaan RFID-teknologia on eri alueilla vihdoinkin voimakkaasti työntymässä viivakoodin rinnalle todelliseksi vaihtoehdoksi. Ne ovatkin edelleen osittain kilpailevia vaihtoehtoja. Miksi sitten yrityksissä pitäisi mennä RFID-teknologiaan? Syy on selvä, RFID:llä pystytään tuomaan logistiikkaan enemmän tehokkuutta. Se mahdollistaa työkalut muun muassa toimitusten seurantaan. RFID sopii tietovarastoksi erittäin hyvin, sillä siinä on paljon enemmän tietoa kuin viivakoodissa. Kun tutkitaan RFID-tekniikkaan pohjautuvia ratkaisuja, monia menestystarinoita löytyy. Esimerkiksi brittiläisen Marks & Spencer -kauppaketjun esimerkki, jossa he RFID:n avulla nopeuttivat sekalavojen tunnistusta 30 sekunnista kolmeen sekuntiin. Säästöt ovat merkittävät, kun on satoja tavarantoimittajia ja useita logistiikkakeskuksia. Kauppaketjut pystyvät RFID:n avulla vähentämään kaupoissa puutetilanteet. Myös Suomessa tuntuu olevan monia RFID-hankkeita käynnistymässä.Teollisuus on suunnannäyttäjänä. Kuitenkin myös julkisuuteen on tuotu varoittavia esimerkkejä, joissa uusi tekniikka ei olekaan toiminut läheskään odotetulla tavalla. RFID-tagien kautta saatu tieto on pystyttävä välittämään tietoliikenneverkon kautta tietojärjestelmiin. Kun tänä päivänä mietitään varastoinvestointeja, RFID on pakko olla mukana mietittäessä automatisointia. Teknisesti RFID:n käyttö varastoinnissa on selkeää ja RFID ei ole uutta tekniikkaa.Varaston kulkupisteissä olevat lukijat vaativat omat ohjaimensa, joiden avulla tieto taltioituu palvelimelle.Vaativin osuus on sen jälkeinen integrointi esimerkiksi ERP-järjestelmään. RFID antaa uusia mahdollisuuksia uusiin mobiliteettiin pohjautuvissa viestintäjärjestelmissä.

kehittyvillä IT-markkinoilla? Tekniikkaa on käytetty parikymmentä vuotta, ja nyt puhutaan jo RFID:n neljännestä tulemisesta. Esimerkiksi Saksan Cebit-messuilla oli viime maaliskuussa esillä paljon eri toimittajien tarjontaa RFID-alueella. Yksi yhteinen teema RFID:n hitaasta käyttöönotosta löytyi juteltaessa Cebitissä yritysten edustajien kanssa: standardien sekavuus. Ehkä joissain RFID-hankkeissa on lähdetty liikkeelle puutteellisella infralla, kuten tietoliikenneverkolla. Lopputuloksena on ollut ongelmia toisensa jälkeen. Saksassa on kauppaketjuilla jonkin verran käytössä merkittäviä RFID-järjestelmiä. Samaan aikaan myös vastavoimat ovat siellä kiristäneet otettaan. Väitetään, että RFID-sovellutusten käyttöönoton myötä yksityisyys on mennyttä. Myös tietosuojasta on kannettu huolta. Ehkä aiheestakin. RFID:n yleistyessä myös salaustekniikan on pysyttävä samalla tasolla, sillä ilman kunnollista salaustekniikkaa tunnisteet ovat alttiita mahdollisille hyökkäyksille. RFID:n tietoturvaominaisuudet ovat koko ajan parantuneet. Siinä on luku-kirjoitussuojaus ja salakirjoitus eli kryptaus. Verrattessa RFID-tagin ja viivakoodin hintoja, RFID on kalliimpi, tosin hinnat ovat alenemassa.Viivakoodit ovat toimintavarmoja ja käytännössä lähes ilmaisia. Kuitenkin asianmukaisesti rakennettu RFID-ympäristö on viivakoodijärjestelmää varmempi. RFID-ratkaisut antavat viivakoodia enemmän hyötyjä ja mahdollisuuksia.Varmasti lähivuosina molemmille tekniikoille löytyy markkinoita. Jos manuaalinen lukeminen riittää, silloin viivakoodin käyttö on järkevää. Mutta jos toiminnan tehostus edellyttää tiedon lukemista ilman näköyhteyttä, silloin RFID on käytännöllisin.

Eteneminen vaiheittain

RFID:ssä liikkeelle lähtö ei voi poiketa muista kehittämishankkeista. Kaikkein oleellisin asia on perusasioiden tunnistus ja kuntoon laitto. Jos mietinnässä on varaston automatisointi, silloin oleellisinta on kuvata varaston layoutin mukainen prosessi. Oikeat ja tarpeesta lähtevät tunnisteet (RFID/viivakoodi) suunnitellaan hylly- ja lavapaikoille. Huomioitava on saapuvan ja lähtevän logistiikkavirran lähetysten luonne, tavaran koko ja RFID vai viivakoodi? kollimäärät. Tarpeet ja haluttu lopputulos on kirjattava. Sitten kokonaisuudesta Perusidea RFID-tekniikassa on vanha. Sitä käytettiin lentokoneissa jo on mietittävä pilotoitavaksi sopiva selkeä kohde. Pilotoinnin jälkeen on vuosikymmeniä sitten. RFID:hen pohjautuvia merkittäviä kaupallis-halvuorossa normaali analysointi tuloksista. Sen jälkeen on tehtävissä kuslinnollisia sovellutuksia on ollut jo 1980-luvun loppupuolelta.Todellinen tannusarvio. kaupallinen murros on vielä tapahtumatta. Toteutusvaiheessa ensimmäiRFID:hen tutustuja löytää eri senä on määrämuotoisen RFIDlähteistä monia esimerkkejä. Liitekniikan vuoro. Yksi vaikeimmista kenteessä odotukset RFID:n käyt- Saksan Cebit-messuilla maaliskuussa 2007 oli nähtävillä paljon RFID:n sovellutusmahdollialueista on varmasti tietojärjesteltöönotosta ovat suuret. USA:ssa suuksia. Langaton verkko WLAN ja GPRS -yhteydet ovat tätä päivää. mien integrointi. Liittymien toiminon rakennettu useita julkisen liinallisuus ratkaisee järjestelmien kenteen maksusovellutuksia esikäytettävyyden ja hyötyjen saamimerkiksi tietullien käytössä. sen. Turkin Istanbulissa Euroopan ja Aasian yhdistävällä uuden sillan kautta menevällä moottoritiellä on Simo Kohonen myös käytössä nopea kaista, jolla autoissa oleva RFID-tunniste rekisteröi käytön. Sen suosio kasvaa nopeasti, sillä liikenne on tässä esikaupunkeineen 14 miljoona asukasta käsittävässä metropolissa valtavaa. Miksi RFID ei sitten ole saanut jalansijaa yleensä hyvin nopeasti

*

40 Logistiikka 5 | 2007


rfid Uskottava RFID-standardi Mielipide RFID-standardien olemassaolosta tai poissaolosta vaihtelee lausujan mukaan. Standardit ovat jossain määrin monimutkainen asia, ja niihin viittaaminen on aina nopea tapa pyyhkiä uudistusintoinen hanke päätöspöydältä. Tämä vinkkinä niille vastarinnan airueille, joilta on viimeisen vuoden aikana lähtenyt hinta-argumentti alta (standardin RFIDtunnisteen markkinahinta 0,08 € per kpl). Koetan tässä valottaa asiaa käytännön kannalta. Jokamökin maitopurkin kyljessä on EAN-viivakoodi (European Article Number). Tätä nykyä sen nimi tosin on GTIN, eli ”Global Trade Item Number”. Tätä järjestelmää hallinnoi GS1, Entinen EAN Finland. GS1 otti 2003 siipiensä suojaan MIT:n Auto ID Centerin kehittämät teknologiat ja nimesi organisaation EPC Globaliksi. EPC Global on nyt ”Electronic Product Coden” eli RFID:n vakiointiin keskittyvä tytärorganisaatio. EPC Globalin syntyminen yksinään oli ensimmäinen, EPC Gen2 -standardin lanseeraaminen toinen erittäin voimakas tekniikan hintaporras – alaspäin. Käytännössä kaikki RFID-laitevalmistajat ja ohjelmistovalmistajat SAP:ia ja Microsoftia myöten ovat siirtyneet tämän standardin tukijoiksi. Viivakoodina esiintyvän GTIN-koodin kirjoittamiseksi RFID-tunnisteen sisälle on vakioitu tapa. RFID-muodossaan se sisältää myös juoksevan sarjanumeron, joka yksilöi tuotteen. Kollilapuista tuttu SSCC-koodi (Serial Shipment Container Code) taas on GS1-koodi, jolla merkitään kuormalavoja tai paketteja – globaalisti. Samalle koodille on määritetty ilmenemismuoto RFID-tunnisteen sisällä. RFID-tunnisteilla varustetun logistiikkaketjun perusedellytyksiin kuuluu ennakkolähetteiden käyttö.Tämä tekniikka taas on tuttua kauraa jo vuosien takaa, enkä lähde sen koommin EDI-maailmaa avaamaan. Näistä rakennuspalikoista (ja toki muutamasta RFID-ohjelmistokomponentista ja laitteesta) muodostuu globaalisti yhteensopiva RFIDjärjestelmä. On se sitten aluksi suunniteltu omaan sisäiseen käyttöön taikka jo suoraan logistiikkaverkoston hyödyksi. Mikään ei tietenkään poista sitä, että uusi ja uljas prosessi pitää suunnitella, ja sen tuomat hyödyt pitää olla laskettavissa päätöksentekovaiheessa.Tämän argumentin hyväksyn minäkin järjestelmäkeskusteluissa.

Apparel RFID solution centre Lahdessa Vaateteollisuus on globaalin logistiikan varassa siinä, missä teollisuustuotteetkin. UPM Raflatac,Tyco ADT, Salpomec ja Vilant toteuttivat Hollolaan vaatelogistiikan demokeskuksen, jossa näkee RFID:llä tehostetun logistiikkaketjun käytännössä tuotantolaitoksesta asiakkaan käteen asti.Vaateteollisuudessa etenkin hävikin vähentämisessa ja hyllysaatavuuden parantamisessa on selvää rahaa kiinni. Logistisen ketjun alkupää on kaukomaissa ja tuotantolaitoksissa joiden toimitustason tiedottamisesta löytyy kehityskohteita. Keskukseen pääsee tutustumaan, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Aker Yardsin RFID-turvakulunvalvonta Aker Yardsin Turun telakalla on otettu käyttöön radiotunnisteisiin perustuva turvakulunvalvontajärjestelmä. Järjestelmä on rakennettu takaa-

maan työntekijöiden turvallisuus tulipalon sattuessa. RFID-tekniikkaa käytetään telakan 5000 työntekijän turvakulunvalvontaan rakenteilla olevassa laivassa. Jokaisella työntekijällä on kypärässään 5 metrin päästä luettavissa oleva RFID-tunniste. Varustelulaiturissa kelluvan laivan lukuisat kulkusillat, joita pitkin työntekijät kulkevat sisälle laivaan ja sieltä pois, on varustettu liikesuunnan tunnistukseen kykenevillä RFID-lukijoilla. Näin pelastus- ja turvallisuusvastaavat voivat seurata laivassa olevien henkilöiden lukumäärää reaaliajassa ja mitoittaa mm. poistumisteiden lukumäärää. Erityisen tärkeää on evakuointitilanteissa saada nopeasti tieto siitä, että kaikki ovat päässeet pois laivasta. Toisin kuin monet lukijoihin ja paperitietoihin perustuvat järjestelmät, Aker Yardsille rakennettu järjestelmä ei vaadi erityistoimia työntekijöiltä, joilla monesti on kädet täynnä asennusmateriaaleja ja työkaluja mennessään sisään laivaan.

Käsipäätteissä harppauksia Vuosi 2006 kypsytti RFID-porttilukijat ja niiden apulaitteet hyvälle tasolle.Vuoden 2007 alkuneljänneksen aikana teollisuuskäyttöön soveltuvien RFID-käsilukijoiden saatavuus on parantunut, kun myös Intermec ja Psion lanseerasivat laitteensa Euroopassa. Sään ja kulutuksen kestävyydessä alkaa löytyä suomalaiseen ympäristöön sopivia laitteita. Lukuetäisyydet ovat parhaimmillaan 2,5 m ja useiden tägien luenta on nopeaa. Sovelluskohteet käsilukijoille ovat automatisoidussa logistiikkaketjussa usein poikkeamien löytäminen tai inventointi. Omaisuudenhallinnassa hyvä esimerkki on säänkestävillä tunnisteilla merkittyjen kohteiden, kuten vaikka koneiden tai kuormalavojen tunnistus kentällä. Laajoilla alueilla käsipäätteillä voidaan korvata muuten lukumääräisesti liian suureksi kasvava porttimäärä. Radiotekniikan takia tehokas laite tarkoittaa vastaavasti myös suurta antennia. Toimittanut:

* Antti Virkkunen, toimitusjohtaja, Vilant Systems Oy

RFIDLab raportoi myös mm. seuraavista käyttökohteista:

Kirjastoon...

Kauhajoki piloitoi Suomen ensimmäisenä kirjastona RFID-teknologiaa ToP Tunnisteen tunnisteilla. Nyt myös Turun pääkirjasto on liittynyt RFID-kirjastojen joukkoon.

...ja tietulleihin

Euroopassa sekä Yhdysvalloissa tietullit ovat arkipäivää. Yhdysvalloissa on jo pitkään ollut käytössä aktiivi-RFID-teknologiaan perustuva tietullijärjestelmä. Siinä autot voivat ajaa normaalinopeudella lukijaporttien alta ja tunnisteen tietojen perusteella järjestelmä osaa laskuttaa ajosta oikeaa henkilöä.VTT on lähtenyt kehittämään järjestelmää, jossa virtalähteen sisältävän aktiivisen RFID-tunnisteen sijasta voidaankin tunnisteena käyttää virtalähteetöntä, passiivista tunnistetta. Tällaisen tunnisteen elinikä on lähes ikuinen ja valmistuskustannukset myös huomattavasti aktiivi-versiota edullisemmat. VTT:n työ Kiinassa on mittavaa pioneerityötä.

41 Logistiikka 5 | 2007


Toyotan uusin on Tonero Toyota esitteli Euroopan markkinoille tulevan uuden polttomoottorikäyttöisen vastapainotrukkimallistonsa.Toyotan mukaan Tonero ei nimenä tarkoita mitään, mutta kuvastaa sitä vahvuutta ja suorituskykyä, mitä trukilta odotetaan.Tonero-mallistoon on suunniteltu lukuisia trukin ja kuorman käsittelyä sekä kuljettajan jaksamista parantavia ominaisuuksia.Toyota Material Handling Europe arvioi nyt olevan hyvä hetki tuoda uusi malli markkinoille. maine perustuu lukuisiin ja perusteellisiin testeihin. – Emme ota osia vain hyllystä parantaaksemme niitä käytännössä ilmenneiden puutteiden mukaisesti. Varmistamme etukäteen, että kaikki toimii moitteettomasti, vakuuttaa Wallby.

Turvallisuus, tuottavuus, käyttömukavuus, kestävyys ja ympäristöystävällisyys ovat Toyotan uuden Tonero-malliston keskeisiä ominaisuuksia. Mallistosta löytyy seitsemän eri trukkia nostokapasiteeteiltaan 1,5 – 3,5 tonnia. Uuden lisän aikaisempaan mallistoon verrattuna tuo 1,5 – 1,8 tonnin runkokokoon toteutettu kompakti 2,0 tonnia nostava malli. Moottorivaihtoehdot ovat Toyotan omat nestekaasu- tai diesel-koneet. Toneron varustelutaso on kattava ja monipuolisia perusominaisuuksia voi lisäksi täydentää asiakaskohtaisten erikoistarpeiden täydentämiseksi ToneroPlus-varustepakettien avulla. – Jokaisella asiakkaalla on yksilöllisiä tarpeita. ToneroPlus-varustelun avulla onkin helppo painottaa uutuuden keskeisiä ominaisuuksia niiden mukaisesti, kertoo Juhani Kaitila. Tuotepäällikkö Benoit Meunier korostaa asiakkuutta suunnittelun keskipisteessä. – Turvallisuus, tuottavuus, mukavuus, kestävyys ja ympäristöystävällisyys ovat ohjanneet myös Toneron suunnittelijoiden työtä. Tuotepäällikkö Craig Wallbyn mukaan Toyotan hyvän laadun Mikko Melasniemi

Masto kontrollissa Toyota korostaa turvallisuuden merkitystä trukin käsittelyssä. Toyotan SAS-ajonvakautusjärjestelmä – System of Active Stability – on käytössä Tonerossakin. SAS:n keskeisiä ominaisuuksia ovat muun muassa trukin vakautta parantava taka-akselin aktiivivakaaja sekä maston etukallistuskulman ja takakallistusnopeuden rajoittimet, jotka lisäävät kuorman käsittelyn turvallisuutta yli kahden metrin nostokorkeuksilla taakan painon mukaan. Uutta Tonerossa on mastonkeskityksen toimiminen nyt molemmista suunnista kallistettaessa aikaisemman pelkän etukallistuksen sijaan. Järjestelmä pysäyttää maston tarkalleen pystysuoraan, jolloin haarukat ovat 90 asteen kulmassa ajotasoon nähden. Se helpottaa esimerkiksi lavan poimimista hyllystä. Maston käsittelyä helpottaa lisäksi tarkasti toimivat työhydrauliikan käyttövivut, joiksi voi ToneroPlus-mukavuuspaketin myötä valita joko esiohjatut pikkuvivut tai joystick-tyyppiset monitoimiohjaimet. Myöskään perinteisiin ns. pitkiin vipuihin tottuneita ei ole unohdettu. ToneroPlus-turvallisuuspaketilla Toneroon on saatavissa nostohydrauliikasta toimiva taakan painon mittaus. Sitä voidaan käyttää hyväksi muun muassa ehkäisemään ylikuormien käsittelyä. Pakettiin kuuluvat myös säädettävä huippunopeuden rajoitin sekä korkealla kuormaa käsiteltäessä toimiva ajonopeuden ja kiihtyvyyden rajoitin . Tonerossa näkyvyys on hyvä. Maston alapoikkitukea ja kojelautaa on laskettu alemmaksi sekä kehitetty turvakehän rakennetta, mikä helpottaa kuljettajan mahdollisuuksia seurata taakkaa ja ajoväylää kaikilla nostokorkeuksilla. Turvallisuutta ja käytön helppoutta voi lisätä myös ToneroPlus-tuottavuuspaketilla, jossa on muun muassa molempiin suuntiin n. 20 astetta kääntyvä istuin. Peruutettaessa kuljettajan työtä helpottaa myös turvakehän takapalkin kahva, jossa on äänitorven painike. Hyvä aika uutuudelle Toyota Materials Handling Europen johto luottaa uuden malliston myyntimenestykseen. Tavoitteet ovat korkealla sekä KeskiTonero-malliston teknisestä suunnittelusta on vastannut pääsuunnittelija Masayasu Ando. Hän että Itä-Euroopan maissa. – Tällä hetkellä vahvoja on nähnyt monien trukkimallien suunnittelun kasvualueita ovat muun muasja toteutuksen. sa Ukraina, Venäjä ja Puola. – Pitkällä aikavälillä suunnittelumme tärkein Saksassa ja Ranskassa arvioimtavoite on asiakkaan kokonaiskustannusten me myyntimme kasvavan noin alentaminen, kuvailee Ando.

42 Logistiikka 5 | 2007


Tonerossa värinät ovat aikaisempia malleja vähäisempiä. – Värinättömyyteen vaikuttavat muun muassa rungon rakenne, moottorin kiinnitys runkoon, kuljettajan jalkatilan matto ja istuimen sisärakenteen vaimennus, kertoo Michael Utterström.

Mikko Melasniemi Mikko Melasniemi

kymmenen prosenttia, arvioi varapääjohtaja Andrew Elliot. Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan kasvuperusteet kuitenkin poikkeavat toisistaan. – Esimerkiksi Saksan kasvuodotukset perustuvat kansantalouden kasvuun. Itä-Euroopassa on menossa rakenteellinen muutos, joka lisää trukkien kysyntää. Nyt on hyvä hetki tuoda uusi trukkimallisto markkinoil-

le, arvioi pääjohtaja Christer Högberg. Toyota on valmistanut trukkeja Euroopassa Ranskan tehtaallaan yksitoista vuotta. Uudet Tonerot, joiden valmistus alkaa syyskuussa, tehdään myös samalla tehtaalla. Globalisoitunut maailmantalous kuten eivät halvemman kustannustasonkaan houkutuksetkaan ole saaneet Toyotaa siirtämään Euroopan

markkinoiden tuotantoa muualle. – Korkea laatu on meille tärkeätä. Yritämme suosia paikallisia eurooppalaisia toimittajia sikäli kuin ne pystyvät täyttämään tiukat laatu- ja toimitusstandardimme. JIT on meidän tapamme toimia ja lyhyistä etäisyyksistä on tällöin etua. Nopeat toimitukset ja ohut tavaravirta sitovat vähän pääomia. Kuitenkin eurooppalainen hankinta on vain Euroopassa valmistettuja trukkeja varten, toteaa Elliot. Venäjän kasvavien markkinoiden valloittaminen on Toyotankin suunnitelmissa. Venäjän logistiikan infrastruktuuri on merkittävällä tavalla uudistunut, mikä on lisännyt uusien trukkien kysyntää. – Muutama vuosi sitten yritykset investoivat Venäjälle tuotantotoimintaa myydäkseen tuotteita paikallisille markkinoille. Nykyään tehdään enemmän suoria konekauppoja, mikä muistuttaa toimintaa länsieurooppalaisilla markkinoilla. Yksittäiset kaupat ovat usein myös suurempia kuin ennen, toteaa pääjohtaja Christer Högberg. Toyota Material Handling Europen hallituksen puheenjohtaja Per Zaundersin mukaan trukkimyynnin kasvuun Venäjälle ovat vaikuttaneet muun

Toyotan uuden Tonero-trukkimalliston varustelutaso on suunniteltu joustavaksi. – Turvallisuuden, tuottavuuden, kestävyyden ja mukavuuden lisävarusteista jokainen käyttäjä löytää tarpeisiinsa sopivan ratkaisun, lupaa Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja Juhani Kaitila.

Mikko Melasniemi

– Toyota Toneron maston kallistumista on rajoitettu turvallisuussyistä. Haarukoiden ollessa yli kahden metrin korkeudessa masto esimerkiksi kallistuu eteenpäin hitaammin kuin ala-asennossa, kuvailee Tony Ageneau.

muassa rakenteelliset muutokset. – Venäjällä logistiikan infrastruktuuria uudistetaan, minkä seurauksena vanhat trukit eivät enää tyydytä kasvavia tarpeita, toteaa Zaunders. Yritysostoja ei näköpiirissä Toyota on viime vuosina toteuttanut muutaman suuren yritysoston. Viimeisimpänä Suomenkin markkinatilanteeseen vahvasti vaikuttanut organisaatiouudistus on Toyota Material Handling Finland Oy. Sen uusi organisaatio astui virallisesti voimaan 1.4.2007. Uudenniminen toimija syntyi, kun Toyota Industries Corporation yhdisti kaksi Suomessa toimivaa trukkiyhtiötään BT Varastotekniikka Oy:n ja Toyota Industrial Equipment Finland Oy:n. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa. Maailmanmarkkinoiden tasolla Toyotan johto ei kuitenkaan pidä uusia yritysostoja todennäköisinä. – Toyota Material Handling Europella ei ole visiota ostaa kilpailijoita Euroopassa eikä maailmanmarkkinoillakaan ole nähtävissä mielenkiintoisia kilpailijoita ostettavaksi. Pieniä emme osta ja suurien ostamisesta tulee vaikeuksia kilpailun rajoittamisen säännösten kanssa. Tällä hetkellä keskitymme lähinnä integroitumaan lähemmäs asiakkaita, toteaa hallituksen puheenjohtaja Per Zaunders.

* Mikko Melasniemi 43 Logistiikka 5 | 2007


Fiatilta uusi mallisto pakettiautoihin Fiat Scudo -mallisto on tuotu vaihtoehdoksi pakettiautomarkkinoiden kantavuudeltaan ja tavaratiloiltaan myydyimpään luokkaan. Euroopassa Fiat-tavara-autot markkinoidaan Fiat Professional merkin alla. Delta-Auton maahantuomissa uusissa Fiat-tavara-autoissa on takuu voimassa, kunnes 5 vuotta tai 150000 km täyttyy. Fiatin uusista malleista Fiat Scudo valmistetaan Italiassa Sevel SpA:n tehtaalla (Société Européenne de Véhicules Légers tai Società Europea Veicoli Leggeri), Tehdas on Fiatin ja PSA Peugeot Citroënkonsernin yhteisyritys, joka valmistaa tila- ja pakettiautoja molempien yhtiöiden tuotemerkeillä. Fiat Doblòa valmistetaan Fiat-konsernin ja Koç-nimisen turkkilaiskonsertnin yhteisomistuksessa olevassa tuotantolaitoksessa Bursassa Turkissa. Doblò kevytkuljetukseen Doblò -mallistossa on tarjolla käyttöön 1.4 l bensakone tai vaihtoehtoisesti 1.3 l dieselkone. Mallistoon kuuluu myös ns. pidennetty Doblò-maxi, jossa tavaratilan pituus on 2060 mm. Vakiomallissa tavaratilan pituus on 1680 mm. Korirakenteen näkyvissä osissa on 2kerrossinkkipäällystys. Koko kori on 100 % galvanisoitu, josta 55 %:ssa on 2-puolinen galvanointi. Fiat Doblò sopii ns. keveään kuljetukseen, sillä sen kantavuus on 750 – 850 kg ja käytettävissä oleva tilavuus on 3,2 m3 - 4,0 m3. Kaupallinen kuljettaminen Doblolla ei vaadi liikennelupaa.

Juhani Piipponen

Fiat on uusinut kokonaispainoltaan alle kahden tonnin pakettiautot. Suomen markkinoille on esitelty uusi Fiat Doblò, joka on palkittu Vuoden Pakettiauto, ”International Van of The Year 6” -tittelillä.

Uusi Fiatin 6 m3:n Scudo jatketulla korirakenteella

Uusi Scudo Scudo -mallistosta on tuotu Suomen markkinoille kuljetustilavuudeltaan kolme erilaista versiota 5m3, 6m3 (jatkettu) ja 7m3 (korotettu versio) tavaratiloilla. Sisätilan leveys on 1600 mm ja pyöräkotelon välissä 1245 mm, joten FIN-lava mahtuu poikittainkin. Parilliset takaovet aukeavat 180° ja oikealla sivulla vakiona on ikkunalla varustettu liukuovi. Lyhimmän mallin kokonaispituus on 4800 mm ja pidemmän 5130 mm. Pienimmän moottorin teho on 66 kW/90 hv viidellä vaihteella. Suurempien moottorien tehot ovat 88 kW/120 kW = 103/140 hv. Ne on varustettu 6-portaisilla vaihteistoilla. Uuteen kokoluokkaan Korimallin muutoksella Scudo siirtyy ns. volyymiluokkaan, jossa kuljetuskapasiteetti on välillä 1000-1200 kg. Erilaisilla lisävarusteilla tarvittaessa täydennettynä Scudo-mallisto sopii niin kevyiden kuljetusten käyttöön kuin erilaisilla työtasoilla ja lokerikoilla varustettuna liikkuvalle asentajalle ja huoltomiehelle. Henkilöautoksi rekisteröitävä Scudo Panoramaa on valittavissa 5/6- tai 8/9-paikkaisina versioina. Fiat tavara-autot Delta Motor Oy:stä

Juhani Piipponen

Delta Motor Oy:n markkinointijohtaja Teemu Juntusen mukaan Fiat-tavara-autojen myynti ja markkinointi Suomessa hoidetaan täysin Delta-Auton myyntiverkoston kautta. Pääkaupunkiseudulla Delta-Auton Helsingin Tavara-autokeskus sijaitsee Espoon Koskelossa samoissa tiloissa Delta Trucks Oy:n kanssa. Delta-Autolla on toinen tavara-autokeskus Kuopiossa, jossa Juntunen mainitsee myytävän myös Opelin tavara-autoja. Lisäksi muissa, henkilöautomyyntiin keskittyneissä, yrityksen yksiköissä on palveluksessa myös tavaraautoihin erikoistuneita myyjiä. Delta Motor Oy:n markkinointijohtaja Teemu Juntunen kertoi tavara-autojen osuuden edustavan runsasta 15 %:ia maahantuontimyynnistä.

44 Logistiikka 5 | 2007

* Juhani Piipponen


Elintarvikekuljetuksiin lisää toimitusvarmuutta -tuotantoennusteet myös logistiikkaoperaattorille

Lasse Pistemaa

Elintarvikkeiden toimitusketjun on oltava mahdollisimman lyhyt, jotta kaupan hyllyllä olisi tuoreita tuotteita. Viimeisen käyttöpäivän lähestyessä tuotteet jäävät hyllyyn. Elintarviketuotanto tapahtuu tilausohjautuvasti, välivarastointia ei ole ja myymälässä tavarat hyllytetään suoraan kuormankantajista. Keskiviikkona elintarviketeollisuuteen tullut tilaus on jo torstaina kauppiaalle toimitettuna ja hyllytettynä myyntiin. Näissä elintarvikkeiden tiukoissa kuljetusrytmeissä SwanLine toimii ja tarjoaa lämpösäädeltyjä kuljetuspalveluita elintarviketeollisuudelle ja kaupan ketjuille.

Tiukan ja tarkan elintarvikekuljetusketjun toiminnan varmistamiseksi on SwanLinen IT- ja kehityspäällikkö Risto Sivosen mukaan toiminnanohjauksen ja varsinaisen kuljetustapahtuman integrointi yhteiseen tietojärjestelmään ollut tärkeätä. Sivonen totesi edelleen, että SwanLine on esimerkillisesti nostanut prosessi- ja ICTkehityksen strategisen tason johtamisasiaksi.

”Hässäköinti” kuljetuksissa. Kiire hätistää laadun SwanLine hoitaa elintarviketeollisuuden kuljetuksia Suomessa elintarviketeollisuudesta kaupan hyllylle mahdollisimman oikea-aikaisesti. Kuljetuslogistiikan toiminnanohjauksen kehitystyössä Sivosen mukaan tavoitteena on ollut vähentää tilaus-toimitusketjussa esiintyvää ”hässäköintiä” mahdollisimman vähäiseksi. Kuljetuslogistiikassa on Sivosen mukaan onnistuttu menneinä vuosina maksimoimaan ns. hässäköintikulut, joiden syntymiselle luo erinomaisen maaperän kuljetustilauksen ja -toimituksen lähes yhtäaikaisuus. Ns. hyvään asiakaspalveluun kuuluvana näistäkin tilanteista pyritään selviämään – usein tehokkuudessa häviämällä.

Juhani Piipponen

Käyttäjien motivointi

Teollisuuden kapasiteettiennusteet ovat SwanLinen IT- ja kehityspäällikkö Risto Sivosen mukaan kuljetus- ja reittisuunnittelussa ensiarvoisen tärkeä osa Avecon Oy:n ja Ecomond Oy:n toimittamilla tietojärjestelmillä toteutettavaa ennakkosuunnittelua ja simulointia.

Yleinen tekniikan kehittyminen sekä standardointi ovat Sivosen mukaan edesauttaneet järjestelmien ja laitteiden käyttöönottokynnyksen madaltumista. Suurin osa SwanLinen omia autoja sekä liikennöitsijöiden kalustoa on varustettu Windows XP-tason ajoneuvopäätteellä, joita käytetään tiedonkeruussa ja reaaliaikaisessa välittämisessä toiminnanohjausjärjestelmälle. Sivosen mukaan ajoneuvotietokoneet tulevat olemaan elimellinen osa yrityksen ja logistiikkaketjujen tiedon hallintaa. Kuljettajien kouluttaminen ja motivointi on Sivosen mielestä ollut pienin ongelma ajoneuvotietojärjestelmän käyttöönotossa. Paikkatiedot, lämpötilojen seuranta – joka yleensä on kuljettajan näkyvillä ns. näytönsäästäjäkuvana – sekä ajomääräyksien kuittaus ovat autojen ollessa täysin integroituna samanlaisina reaaliaikaisesti nähtävillä niin asiakkaalla kuin SwanLinen kuljetusjärjestelyssä.

45 Logistiikka 5 | 2007


46 Logistiikka 5 | 2007

Rahtikirjan merkitys vähenee Kuljetustapahtumassa tiedon kantajana tärkeää osaa edustaa vielä fyysinen rahtikirja. Tällä hetkellä laskutus on toteutettu rahtikirjojen pohjalta, mutta Sivonen arvioi muutoksen sähköiseen laskutukseen olevan haaste niin asiakkaille kuin koko kuljetusalalle tulevaisuudessa. Hän näkee laskutustapahtuman tulevaisuudessa olevan enemmän sähköisesti tapahtuva toimenpiteiden hyväksyntä, josta on myös johdettavissa kuljetuksista suoritettava tilittäminen/laskutus/tiliöinti. Tällä hetkellä SwanLinella kuljetustilaukset syötetään järjestelmään, mutta tavoitteena on saada avattua järjestelmä asiakkaille niin, että he voivat siirtää omista järjestelmistään tulevat kuljetustilaukset suoraan SwanLinen järjestelmiin.

* Juhani Piipponen

Juhani Piipponen

Asiakkailta tulleet kuljetustilaukset osoitetaan autoihin, jotka on integroitu SwanLinen tuotannonohjauksen järjestelmään. Lisäksi autot ovat GPSnavigoinnin avulla kuljetusjärjestelyn paikannettavissa. Toisessa vaiheessa SwanLinelle kuljetuksia ajavat liikennöitsijät saivat omat käyttöliittymät ja reaaliaikaiset näkymät tietoihinsa. Asiakkaat pääsevät omilla käyttöliittymillä seuraamaan tilauksiaan ja toteumahistoriaa. Tällä hetkellä autoista saadaan reaaliaikainen seuranta kuljetuslämpötiloihin, kuljetustilanteeseen ja aikatauluihin. Nyt SwanLinen tavoitteena on syventää Sivosen mukaan kuljetustapahtuman integrointia enemmän mukaan asiakkaiden toiminnanohjausjärjestelmiin. Tämän tuloksena Swanlinen kuljetussuunnittelussa voidaan hyödyntää tehokkaasti järjestelmän kautta saatavia ennusteita kuljetustarpeesta – ennustamaan resurssit ja käyttämään tehokkaammin käytössä oleva kuljetuskapasiteetti. Tavoitteena on sopimus–tilaus–toimitusketjun suoraviivaistaminen niin, että asiakas pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti kustannusten muodostumista ja laskuehdotukset syntyvät molemminpuolista tarkastusta varten automaattisesti ja tiliöityvät suoraan asiakkaiden järjestelmiin. Tulevaisuudessa saadaan lisätietoja enemmän ajoneuvoista, mm. käytössä olevat sekä vapaat lavapaikat. Sivosen siirtyessä vuoden 2006 kesällä teollisuuden ja palveluiden toiminnanohjauksen kehittämisen parista SwanLinen palvelukseen, hän huomasi kuljetustuotannon suunnittelun ja simuloinnin edellyttävän enemmän ennustettavuutta. Ratkaisuna tähän on Sivosen mukaan teollisuuden tuotantoennusteiden jatkuva jakaminen myös logistiikkaoperaattorin kanssa. Näin kuljetussuunnittelijat voivat hyvissä ajoin ennustaa ja va-

rata kuljetukseen tarvittavan kuljetuskapasiteetin edellyttämät autojen sekä kuljettajien määrät sekä ottaa käyttöön optimaalisen reitityksen.

Kuljetuslogistiikan toiminnanohjauksen kehitystyössä Risto Sivosen mukaan tavoitteena on ollut vähentää tilaus-toimitusketjussa esiintyvää ”hässäköintiä” mahdollisimman vähäiseksi.

Lasse Pistemaa

Ennustettavuus ja integrointi

Elintarvikekuljetuksia jo 60-luvulta lähtien SwanLine Oy suunnittelee ja tuottaa pääasiassa elintarviketeollisuuden ja kaupan tarpeisiin soveltuvia lämpösäädeltyjä logistiikkapalveluja.Yrityksen palveluksessa on runsaat 150 henkilöä Oulun,Vantaan ja Tampereen toimipisteissä. Omia ajoneuvoja yrityksellä on noin 30 kappaletta ja yrityksen ajossa on myös 40 kiinteässä sopimussuhteessa olevaa kuljetusyrittäjien yhdistelmää. SwanLine Oy on riippumaton elintarvikelogistiikan toimija, joka suunnittelee ja toteuttaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä, lämpösäädeltyjä kuljetus-, terminaali- ja varastointilogistiikan palveluratkai-

suja elintarviketeollisuudelle ja kaupalle Suomessa. Yrityksen toiminta on käynnistynyt vuonna 1966, jolloin aloitettiin Toholammin meijerikuljetukset. Vuonna 1980 yritys yhtiöitettiin ja toiminta jatkui Nisula ja Seppälä Oy -nimisenä kuljetusyrityksenä.Vuonna 2002 toiminnan markkinoinnissa ja toiminnassa otettiin käyttöön SwanLine Oy -nimi. Omistus on edelleen Nisulan ja Seppälän liikennöitsijäperheiden hallussa.


makasiini Tiedonkeruuta

Eurotech Finland Oy:n myyntipäällikkö Timo Kalliola ja uuden sukupolven PDArannelaite Zypad WL.

Eurotech Finland Oy on tuonut markkinoille uuden sukupolven Zypad WL tieturin käytettäväksi logistiikka- ja varastopalveluiden tiedonkeruussa ja välityksessä. Eurotech Oy:n myyntipäällikkö Timo Kalliolan mukaan laiteessa on vakiona WLAN ja USB -liitäntä ja laite on käytettävissä Linux- ja Windows CE yhteensopivissa järjestelmissä. Lisäksi laitteeseen on valinnaisesti saatavilla myös valinnaisesti GPS Bluetooth- tai ZigBee -liitännöillä. Kalliola totesi ZigBee liitännän sopivan erityisesti satunnaisen mittatiedon välitykseen langattomasti, jolloin tieto kulkee muiden lähistöllä käytössä olevien ZigBee-modulien kautta edelleen käytettäväksi. Kallio kertoi lisäksi Zypad WL -tieturin olevan sopivan käyttöön ääni/puheohjauksella toimivissa varastojärjestelmissä. Eurotechin pääkonttori sijaitsee Italiassa ja muut toimistot ovat USA:ssa, Englannissa, Ranskassa, Suomessa ja Kiinassa.Työntekijöitä maailmanlaajuisesti on yhteensä 260 ja liikevaihtoa vuonna 2006 syntyi 80 miljoonaa euroa. Kalliola mainitsi Suomen toimiston vastaavan markkinoinnista Skandinaviaan ja Baltiaan sekä koordinoivan toimintoja Kiinassa.

Focus-alueen yleissuunnitelma on valmistunut Uusi työpaita hengittää kunnolla Snickers Workwear esitteli Coolmax-paidat sekä miehille että naisille suunnatun paitamallistonsa, joissa on patentoidut MultiPocket™-taskut, missä matkapuhelimet, MP3-soittimet ja aurinkolasit kulkevat mukana. Paidoissa käytetty materiaali hengittää hyvin sekä suojaa voimakkailta auringonsäteiltä.

Puheentunnistussovellus avoimia alustoja varten

Helsinki-Vantaan lentokentän pohjoispuolelle ja tulevan Kehä IV:n varteen sijoittuvan yli 10 neliökilometrin Focus-alueen maankäyttöluonnos on valmistunut. Focuksesta on suunniteltu kansainväliset mitat täyttävä korkeatasoinen liike-, logistiikka- ja yritysalue. Kehä IV avaa valmistuessaan kauan kaivatun yhteyden Tuusulantien ja Hämeenlinnantien väliin. Suunnitelmassa Kehä IV varaudutaan rakentamaan pääosin nelikaistaiseksi väyläksi. Uuden yhteyden tärkeys tulee entisestään korostumaan, kun Vuosaaren satama vuoden 2008 lopussa aloittaa toimintansa ja raskas liikenne siirtyy kuormittamaan jo nyt ruuhkaista Kehä III:a. Lisätietoja:Tuusulan kunta

Vocollect, Inc. on tuonnut markkinoille VoiceLink 3.0:n, jossa käytössä yhdistyy avoin lähdekoodi. VoiceLink 3.0 perustuu uuteen Vocollect Voice Integration Platformiin, jonka avulla Vocollect Voice -sovelluksia on helppo asentaa yritysten ITjärjestelmiin.

Pikakuljettaja automatisoi toimintaansa

Mitsubishi mukaan litiumioniakkujen valmistukseen PortGate Helsinki Akkuvalmistaja GS Yuasa Corporation, Mitsubishi Motors Corporation ja Mitsubishi Corporation ovat perustaneet yhteisprojektin, jonka päämääränä on yhteisyrityksen perustaminen sähköajoneuvoissa käytettävien suurikapasiteettisten ja huipputehokkaiden litiumioniakkujen valmistamiseksi.

Logistiikkanäyttely Kazakstanissa Syyskuussa 19.- 21.9.2007 Almatyn messukeskuksessa Kazakstanissa järjestetään TRANSIT-TRANS KAZAKHSTAN näyttely (www.transkazakhstan.kz/en/2007/). Entre Marketing Oy tarjoaa suomalaisille yrityksille myös mahdollisuuden osallistua tapahtumaan. Almaty on Kazakstanin suurin kaupunki ja Keski- Aasian liike-elämänkeskus. Kazakstanin maantieteellinen sijainti on loistavana siltana Idän ja Lännen välillä. Lisätietoja näyttelystä: www.entre.fi

Spondan Vuosaaren satamaan rakennuttaman logistiikkakeskuksen nimeksi tuli PortGate Helsinki. Spondan logistiikkakeskukseen kuuluu 130 000 kerrosneliön logistiikka-alue sekä noin 18 000 kerrosneliömetrin porttikeskus. Sataman maamerkkinä ja hermokeskuksena toimivan porttikeskuksen ja logistiikka-alueen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt on aloitettu. Spondan rakennuttaman logistiikka-alueen ensimmäinen osa ja porttikeskus valmistuvat vuoden 2008 loppuun mennessä, jolloin Vuosaaren satama aloittaa toimintansa. PortGate -logistiikkakeskuksen IIosa valmistuu viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisätietoa: www.sponda.fi

Aikataulutettujen ja tarkkuutta vaativien lähetysten pikakuljettaja Hämeen Tavara Taxi investoi voimakkaasti uuteen teknologiaan ja sähköistää tärkeimmät prosessinsa. Ajojärjestely saa paljon uusia työkaluja parempaan asiakaspalveluun, kun mm. ajoneuvot voidaan paikantaa GPS:n välityksellä. Toiminnanohjausjärjestelmän myötä myös kustannusten seuranta helpottuu merkittävästi, kun kaikista ajettavista reiteistä on saatavana päivätasolla kustannusseuranta. Lisätiedot: www.hameentavarataxi.fi

Yrityskannettavat mobiiliin liiketoimintaan HP:n näkemyksen mukaan mobiliteetti on eräs tärkeimmistä yritysten kasvualueista. HP tarjoaa liikkuville yritysasiakkailleen aiempaa enemmän vaihtoehtoja ja ratkaisuja uusien yrityskannettavien muodossa.

47 Logistiikka 5 | 2007


makasiini Ajomestareiden kuljetuspalvelut uuteen järjestelmään Pirkanmaalaineen kuljetuspalveluyritys Ajomestarit Oy on ottanut käyttöönsä kuljetusten ohjaus- sekä hallintajärjestelmän. Ajomestarit Oy:n toimitusjohtaja Pekka Aallon mukaan uusi järjestelmä on toteutettu www-pohjaisena, jolloin päivittäisiin toimiin kuuluvat autokohtaisten kalenterien ja ajopäiväkirjojen täyttö sekä kuljettajien työaikojen seuranta nopeutuvat ja selkeytyvät huomattavasti. Pekka Aalto kertoo yrityksen toiminta-alueena olevan koko Suomi, mutta päivittäiset toimitukset keskittyvät pääosin Etelä-Suomeen ja erityisesti Pirkanmaan talousalueeseen. Lisätiedot: www.ajomestarit.fi

Raiteille 69 uudistunutta ravintolaa VR:n tytäryhtiö Avecra on uudistanut junien kaikki nykyiset ravintolavaunut. Raiteilla liikennöi kuusi uudistunutta ravintolavaunutyyppiä, yhteensä 69 vaunua. Kyseessä on ravintolavaunujen mittavin uudistus ja se koskee vaunujen visuaalista ilmettä, tuotteita ja palvelua. Tavoitteena on ollut muuttaa vaunujen ilmettä ravintolamaisemmaksi, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja viihtyisyyttä sekä tarjota aiempaa laajempi tuotevalikoima junamatkustajille, kertoo Markkinointipäällikkö Sanna Peltola, Avecra Oy:stä.

Kuljetusalan koulutusta simulaattorilla

Kuormausnostureita Kiinan rautateille China Railway Construction Corporation, Kiinan toiseksi suurin rautatieyhtiö, on solminut sopimuksen, joka käsittää 23 HIAB XS 288 -kuormausnosturia. Kiina rakentaa noin 20 nopeaan henkilöjunaliikenteeseen tarkoitettua rataa yhdistämään eri kaupunkeja ja provinsseja. Päämääränä on rakentaa yhteensä noin 24.000 kilometriä lisää rautateitä. Määrästä noin 12.000 kilometriä tulee olemaan nopeakulkuisia ratoja, joden maksiminopeus on 350 km/h. HIAB XS 288 -kuormausnosturit asennetaan junanvaunuihin.Työntekijät käyttävät nostureita kiskojen laskemiseen oikeaan paikkaan ja säätöjen suorittamiseen. Hiab toimittaa nosturit vuoden 2007 touko- ja lokakuun välisenä aikana.

Parempaa asiakaspalvelua mobiilipäätelaitteiden avulla Tanskalaisen logistiikka- ja kuljetuskonsernin DSV:n suomalainen tytäryhtiö DSV Domestic hankkii Nordic ID:ltä ja TeliaSoneralta kokonaisratkaisun, jossa mobiililaitteita käytetään viivakoodinlukuun, lähetysten seurantaan ja kuittaukseen nopeasti ja virheettömästi. DSV Domesticin kaikkiin terminaaleihin on hankittu NordicID PL3000 –käsitietokoneet, jotka GPRS-tekniikan kautta ovat yhteydessä konsernin operatiiviseen järjestelmään. Uusi järjestelmä helpottaa huomattavasti tiedonkulkua sekä parantaa lähetysten ajantasaista seurantaa internetissä. DSV ei halunnut rakentaa terminaaleihin pelkkää lähiverkkoratkaisua, vaan tavoitteena oli taata mobiililaitteiden käyttö toimipaikasta riippumatta. Kokonaisuus käsittää toista sataa pääte-ja etähallintaohjelmistoin varustettua Nordic ID PL3000 –käsipäätettä, jotka toimivat 3G/GPRS -verkossa. Käsipäätteet toimittaa Procomponent Oy.

48 Logistiikka 5 | 2007

TTS koulutus on ainoa kuljetusalan oppilaitos Suomessa, joka hyödyntää ajosimulaattoreita opetuksessaaan. Kaikkea ei ole järkevää, hyödyllistä tai edes mahdollista harjoitella oikealla rekalla tai linja-autolla. Siksi kuljettajakokelaat voivat hioa taitojaan TTS koulutuksen linja-auto- ja kuorma-auto/yhdistelmäajoneuvosimulaattoreissa. Pääasiassa ajosimulaattoreita käyttävät yhdistelmäajoneuvon-, citybussin- ja linja-autonkuljettajaopiskelijat. He korvaavat osan ajoharjoituksistaan joko kuorma-auto/yhdistelmäajoneuvo- tai bussisimulaattorissa. Käytännössä simulaattoriharjoittelua kertyy opintojen aikana seitsemän kahdeksan tuntia, vaikka säädösten mukaan enempikin olisi mahdollista näillä korkeatasoisilla välineillä: 60 tunnin linjaautonkuljettajan ajo-opinnoista 15 saisi korvata TTS koulutuksen simulaattorissa ja yhdistelmäajoneuvokuljettajan 80 ajotunnista 20. Molemmat simulaattorit on suunnitellut ja valmistanut tamperelainen Team Simrac Finland ja niitä markkinoi STC Simulator Training Oy. Lisätiedot:www.simulatortraining.fi

Suomen aloitteellisin yritys vuonna 2006 Valtra on todettu jo kolmantena vuotena peräkkäin Suomen aloitteellisimmaksi yritykseksi Johtamistaidon Opiston tekemässä vertailussa.Valtra Oy Ab:n Suolahden tehtaalla tehtiin viime vuonna 1566 aloitetta sataa työntekijää kohden.Toiseksi tulleella Valmet Automotive Oy:n Uudenkaupungin autotehtaalla aloitteita tehtiin 1414 ja Wärtsilä Finland Oy:n Vaasan tehtaalla 970 sataa työntekijää kohti. Kaikkiaan vertailussa oli mukana 187 teollisuuden toimipaikkaa. Keskimäärin aloitteita tehtiin 85,4 sataa henkilöä kohden. – Oma-aloitteellisuus on yksi Valtran perusarvoista.Tulla kolmena vuonna perätysten Suomen aloitteellisimmaksi yritykseksi on hieno tunnustus koko henkilöstölle ja osoittaa, että arvomme ei ole pelkkä fraasi. Olen täysin vakuuttunut, että kilpailukykymme ylläpitäminen osaltaan perustuu juuri henkilöstömme aktiiviseen vaikuttamiseen, sanoo toimitusjohtaja Matti Ruotsala.

Transito siivittää Kotkan sataman kasvua

Short-Sea-Kuljetukset Eurooppaan

Kotkan satamien kautta kulki tammihuhtikuussa yhteensä 3 343 360 tonnia tavaraa eli 5,7 prosenttia enemmän kuin ennätysvuonna 2006. Kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen sekä vienti että tuonti ovat viimevuotisella tasolla. Kotimaanliikenne on kylläkin 9,4 % viimevuotista edellä, mutta varsinaisesti Kotkan sataman kasvu tulee tällä hetkellä transitosta (+30,5 %).

Kuehne + Nagel Shortsea konttikuljetukset Brittein saarille, BeNeLux -maihin, Ranskaan ja Italiaan hoidetaan lähtö- tai määräpaikasta riippumatta yhden kontaktipinnan kautta. Asiakas voi tarittaessa seurata kuljetuksia Kuehne + Nagel seurantajärjestelmän, KN Loginin kautta. Kalustovalikoima on overseaskuljetuksia laajempi ja peruskaluston lisäksi käytössä on palletwide -kontit aina 45ft pw -kontteihin asti.


makasiini

Ajoneuvotrukilla tehoa eristeiden jakeluun Kivihalli vaihtoehtona hallirakentamisen ParmaKivihallin toteutuksen mahdollistaa täysin uudenlainen seinärakenne. Sen sisä- ja ulkokuori on esijännitetty, mikä antaa pitkät jännevälit ja suuren kappalekoon. Hallista saadaan avara ja helposti muunneltava. Hallissa voi olla jopa 500 neliötä vapaata tilaa, jossa tukipilareita ei tarvita. Parma Oy:n tuotepäällikkö Jani Riihisen mukaan runkotoimituksen lisäksi kivihallitoimitusta voidaan täydentää Parman yhteistyökumppaneiden avulla myös täysin valmiiksi käyttöönottoa varten. Riihinen kertoi edelleen asiakkaiden olevan enenevässä määrin olevan kiinnostuneita kivihalliratkaisuista suunnitellessaan uusia liike-, tuotanto- ja logistiikkatiloja. Lisätietoja www.parma.fi

Saint-Gobain Isover Oy on yhteistyössä Kuljetusliike Armas Kaajaluoma Oy:n ja Kuljetusliike Keski-Kastari Oy:n kanssa valinnut MOFFETT-ajoneuvotrukit tehostamaan ja helpottamaan Isover-eristeiden kuormauksia ja kuljettamisia rakennustyömaille perille asti. Kuorma-autolla rakennustyömaille kuljetetut eristelevyt voi nyt välittömästi siirtää suoraan toivottuun paikkaan. Enää ei tarvitse odottaa paikan päälle purkavaa konetta. Näin nopeutuu kuorma-auton purkaminen ja eristeet siirtyvät rakennustyömaalla myös epätasaisessa maastossa säilytys- tai asennuspaikalle. Kuljetusliikkeiden käyttöön tulleissa ajoneuvotrukeissa on 3pyöräveto, Kubota-dieselmoottori D1105 teholtaan 19,5 kW (26,5 hv) ja Duplex Glider 22 -masto. MOFFETT M4mallin nostokyky on 2000 kg 600 mm:n painopisteetäisyydeltä. Nostokorkeus on 3000 mm ja haarukkakelkan leveys 1100 mm. Saksilaite antaa lisäulottuvuutta 1000 mm ja sitä voi tarvittaessa lisätä teleskooppihaarukoilla 900 mm. Vakiorenkailla on maavara 190 mm ja nostokykyä on 1790 kg.Talvipakkasella auttaa 24 V:n lohkolämmitin. Nyt luovutettavat viisi MOFFETT-ajoneuvotrukkia tulevat toimimaan pääasiallisesti Etelä-Suomen alueella. Lisätietoa www.hiab.fi

PK-sektorille oma toiminnanohjausjärjestelmä

Testausyksikkö kontinkäsittelyjärjestelmien automatisointiin Hampurin sataman automatisointihanke vauhditti Kalmarin automaatioratkaisujen testaustausyksikön perustamista. Kalmar Industriesin Tampereen tehtaalla toimii nyt huippuluokan testilaboratorio, joka ennakkotestein ja simulaatioin varmistaa uusien satama-automaatioratkaisujen toimivuuden jo ennen niiden toimitusta todelliseen käyttöympäristöön. Testitilaa käytetään myös kontinpaikannus- ja navigointijärjestelmien testaamiseen. – Olemme käyttäneet testausyksikköä nyt reilun puolen vuoden ajan, ja se on osoittautunut tarkoitukseensa erinomaiseksi, sanoo Kalmarin Intelligence & Automation liiketoimintayksikön johtaja Jorma Tirkkonen.

Tamperelainen ohjelmistotalo Numeron Oy on julkistanut GFM-toiminnanohjausjärjestelmän, joka on suunniteltu ensisijassa liikkuvan työn ohjaukseen. Liikkuvan työntekijän työvälineenä voi olla S60 -käyttöjärjestelmällä varustettu kännykkä tai järeämpään käyttöön Windows-tietokone kosketusnäytöllä. – Eri toimialoille suunniteltuja toimintaa ohjaavia ohjelmistokokonaisuuksia on joitakin markkinoilla. Nämä ovat pääsääntöisesti isojen monikansallisten ohjelmistojättien tuotteita. Niiden ongelmana on ollut tuotteiden personointi ja räätälöinti esimerkiksi suomalaisten organisaatioiden tarpeisiin Suuret tuotekokonaisuudet ovat olleet jäykkiä ja räätälöinti hyvin kallista, kertoo toimitusjohtaja Seppo Varpukari.

49 Logistiikka 5 | 2007


makasiini Kysyntää uudenlaiselle Business Parkille Yritysten logistiikan tarpeet ovat synnyttäneet kysynnän uudenlaisille Business Parkeille.Vantaan Aviapoliksen alueelle rakennettava Aero Business & Logistic Center on esimerkki uudesta konseptista. – Vastaavaa varastoinnin, pienimuotoisen tuotannon ja Business Park -tasoisten toimistotilojen kiinteää kokonaisuutta ei ennen Aeroa ole tehty, rakennusliike Oy Alfred A. Palmberg Ab:n projektikehityspäällikkö Rasmus Holmberg aloittaa. Aero Business & Logistic Centerin rakentamisen on määrä alkaa ensi syksynä ja valmistua alkuvuodesta 2009. – Suurin haaste tällä hetkellä on se, että kysyntä on juuri nyt akuutti.Yritykset toivovat tällaisia uusia tiloja heti tai puolen vuoden sisällä. Meidän on nähtävä ja ennustettava kysyntä myös tulevaisuudessa, Holmberg sanoo. Holmbergin mukaan Aeron rakentamista tukee kysynnän lisäksi Aviapoliksen alueen voimakas kehittyminen tulevaisuuden toimitilaympäristöksi. Viimeisen viiden vuoden aikana Aviapolikseen on syntynyt runsaasti uusia työpaikkoja ja määrän ennustetaan edelleen kasvavan. Tilojen hallinta yksinkertaistuu Holmbergin mukaan yksi Aeron vahvuus on yhtenäisyys. Samassa kahden rakennuksen kokonaisuudessa sijaitsevat niin tilat pääkonttorille tai toimistoille kuin varastoille ja tuotannollekin.Uusi konsepti yksinkertaistaa tilahallintaa ja voi merkittävästi parantaa yrityksen sisäistä logistiikkaa sekä vuorovaikutusta.Tiedonkulussa on omat haasteensa, kun yrityksen eri tilat tai toiminnot sijaitsevat etäällä toisistaan. Aerossa on 10 000 m2 varasto- ja logistiikkatilaa ja 10 000 m2 toimistotilaa.Toiminnot sijaitsevat kahdessa eri rakennuksessa, joita yhdistää huomiota herättävä, käytännön liikkumista helpottava yhdyssilta. Logistiikkakeskukseen tulee tarvittavia tuotanto- ja varastotoimintaa tukevia palveluita, kuten keskitetty tavaran vastaanotto ja trukkipalvelut. Lisäksi tarjotaan henkilöstöpalveluja, jotka vapauttavat yrityksen toimimaan ilman omaa varasto- tai tuotantohenkilökuntaa.

* Leena Tanskanen

Rami Salle

Arkkitehti Jussi Murole (vas.) on suunnitellut uudenlaisen Aero Business & Logistic Centerin Vantaalle. Rakentamisen on määrä alkaa ensi syksynä. Vieressä Palmbergin projektikehityspäällikkö Rasmus Holmberg.

Nokian Renkaille tuotannon RFID-järjestelmä Trackway Oy toimittaa Nokian Renkaat Oyj:n Nokian tehtaalle rfid-pohjaisen tuotannon seuranta- ja ohjausjärjestelmän. Kyseessä on Suomen ensimmäinen ja suurin valmistavan teollisuuden tuotantoprosessin seurantaan toteutettava rfid-tietojärjestelmä.Tuotantoympäristöön toteutettavaan järjestelmään tulee ensimmäisessä vaiheessa jo lähes 40 rfid-lukijalaitetta. Tavoitteena rfid:n käytöllä on tehostaa tuotantoprosessia ja parantaa siten Nokian Renkaiden kilpailukykyä.

Uudet taustapeilit parantavat näkyvyyttä Volvo Trucks on esitellyt Volvo FM-, Volvo FH- ja Volvo FH16 -malleihin uudet taustapeilit. Uusien peilien ansiosta kuljettajan näkyvyys paranee – paitsi taakse, myös sivulle eteen – lähinnä A-pylvään ja peilin suuremman välin ansiosta. – Uusien taustapeilien avulla parannamme kuljettajan näkyvyyttä ja siten lisäämme ajamisen turvallisuutta, sanoo Ulf Andreasson,Volvo Trucksin Product Strategy -johtaja.

50 Logistiikka 5 | 2007

Kaukokiito rakentaa Turun LogiCityyn Kaukokiito vuokraa Turun kaupungilta Turun lentoaseman eteläpuoliselta alueelta, LogiCitystä, 10 hehtaarin suuruisen tontin.Yhtiö suunnittelee tontille yhteensä 30 000 k-m2:n logistiikkatoimintojen kokonaisuutta. Ensimmäisessä vaiheessa tontille rakennetaan 10 000 k-m2 lämpötilasäädelty liikenneterminaali. – Liiketoimintamme kannalta ensiarvoisen tärkeää on se, että terminaali sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä, ja lisäksi tarvittaessa myös raide- ja lentoliikenne on hyödynnettävissä, sanoo Suomen Kaukokiito Oy:n toimitusjohtaja Jussi Sipilä. – Uuden terminaalin myötä tilakapasiteettimme lisääntyy yli kaksinkertaiseksi, samalla voimme työllistää kokopäiväisesti n. 100 logistiikka-alan osaajaa, sanoo Suomen Kaukokiito Oy:n aluejohtaja Jarmo Lilja. LogiCityn alue on herättänyt kiinnostusta myös muissa alan toimijoissa, sillä Pilot Turku Oy:n toimitusjohtaja Ari Niemelän mukaan neuvottelut ovat käynnissä useiden sinne sijoittumista harkitsevien yritysten kanssa.

Maanalainen jätteenkäsittelylaitos Tamperelainen Ecosir Oy on kehittänyt ja patentoinut maanalaisen jäteaseman, jolla jätteet käsitellään näkymättömissä sekä ilman haju- ja valumahaittoja. Jätteen siirtokuormausasema, Deep Station, rakennetaan teräsbetonielementeistä maan alle. Asemaan kuuluu kiinteä puristinosa ja neljä 30 m3:n konttia.Yksi kontti on jatkuvasti kiinni jätepuristimessa, jolloin asema voi ottaa vastaan jätettä keskeytyksettä.Tyhjennysauto kuljettaa jatkokäsittelyyn kolme konttia kerralla. Kontit liikkuvat maan alla rataa pitkin: tyhjät linjan keskiosassa olevaan jätepuristimeen ja täydet puristimesta pois. Puristinyksikön kummallakin puolella on tilaa kolmelle kontille. Maan alla siirtokuormausaseman puristinosa ja täytettävät kontit ovat talvella lämpimässä ja kesällä viileässä tilassa. Deep Station on jätteen välivarastointiin ja siirtokuormaukseen kehitetty pienkaatopaikka. Se korvaa katoavat paikalliskaatopaikat edullisesti ja hygieniavaatimukset täyttävällä tavalla. Lisätietoja asemasta antaa: Ecosir Oy, www.ecosir.com.


makasiini

Ohjelmisto siipikarjateollisuuden raaka-ainekeräilyyn EAB 50 vuotta Smålandsstenarissa sijaitseva 190 työntekijän yhtiö valmistaa varastokalusteita, terästaitto-ovia ja teräsrakenteita, jotka kuuluvat alojensa tunnustettuihin laatumerkkeihin. Pienestä, autotallista aloittaneesta EAB:sta on 50 vuoden aikana kasvanut ympäri maailmaa toimiva globaali perheyritys.Toimintaa ohjaa edelleen EAB:n perustajan Erik Anderssonin periaate ” yksinkertaisesti kyse on valmistaa asiakkaiden tarvitsemia tuotteita ja tehdä se hyvin”. Englannin- tai ruotsinkielinen 50-vuotishistoriikki on tilattavissa veloituksetta EAB Finland Oy:lta, puh. 09-4520 170 tai myynti@eab.fi.

Itella Logistics ostaa huonekalulogistiikkaan erikoistuneen SHW Logistiikan Itella -konserniin kuuluva Itella Logistics Oy on ostanut lahtelaisen SHW Logistiikka Oy:n.Yritys on Suomen johtava huonekalulogistiikan palveluntuottaja. Yrityskauppa laajentaa entisestään Itellan Sopimuslogistiikan palvelutarjontaa huonekalujen ja muiden sisustustuotteiden maahantuonnissa, palveluvarastoinnissa ja jakeluissa. Itella Logistiikalla on ollut Lahdessa vuodesta 2005 lähtien oma muotilogistiikan palveluita vaatetusteollisuudelle, maahantuojille ja vähittäiskaupalle tuottava yksikkö. SHW Logistiikka toimii Orimattilan Pennalassa ja sen palveluksessa on 80 työntekijää. Kaupan myötä he siirtyvät Itellan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.Yrityskaupassa ei nähdä tarvetta henkilöstövähennyksille. SHW Logistiikan liikevaihto vuonna 2006 oli noin 8 miljoonaa euroa.Yritys jatkaa Itella Logistics Oy:n tytäryhtiönä ja yrityksen nykyinen toimitusjohtaja Timo Salonen jatkaa tehtävässään.

Mobiili lähilogistiikka -ohjelmisto muodostuu kuljetusseuranta-, viesti- ja työaikaseurantasovelluksista. Oman matkapuhelimen kautta kuljettajat voivat mm. tarkastella teurasohjelmia, kirjata eri kuljetustapahtumat sekä oman työaikansa. Tuotantosuunnittelija voi puolestaan seurata tapahtumia omalta tietokoneeltaan reaaliaikaisesti sekä välittää muutokset kuljettajille ja kasvattajille. – Kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia, mainitsee Jarmo Koivulahti ohjelmistoa testanneesta Kuljetusliike Koivulahti Oy:stä. Hänen mukaansa ohjelmisto on helppokäyttöinen ja yhdistää monia sellaisia toimintoja, joita aiemmin piti tehdä useammalla eri työvälineellä. Ohjelmisto on kehitetty Vaasan yliopiston vetämässä projektissa, jossa yhteistyökumppaneina toimivat Atria Oyj Nurmosta, Similan Oy Seinäjoelta,Vaasan läänin puhelin Oy, Kuljetusliike Koivulahti Oy Ilmajoelta,Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT Oulusta ja Seinäjoen Teknologiakeskus Oy. Kehitystyön sovelluskohteena oli siipikarjateollisuuden raaka-ainekeräilyn logistinen ketju eteläpohjalaisten siipikarjakasvattajien ja Atria Chick Oy:n välillä. Projektia on toteutettu Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin EAKR-rahoituksella. Lisätiedot: http://www.tuta.fi/mlog/

51 Logistiikka 5 | 2007


nimityksiä Oy Kuehne + Nagel Ltd Karl Lindborg on nimitetty Sales Manager’ksi vastuualueenaan Short Sea -liikenne. Hän on aloittanut Kuehne + Nagelin palveluksessa Vantaalla 2.4.2007. Key Account Manager’ksi Vantaan toimistossa on nimitetty Ville Hyytiä 1.2.2007 alkaen ja Raine Levander 1. 3.2007 alkaen sekä Vaasan toimistossa Mika Palomäki 1.5.2007 alkaen. KTK Inari Jauhola on nimitetty controller’ksi. Hän on aloittanut 1.2.2007.

Oy Beweship Ab Tiina Haapala on nimitetty Vaasan konttorin päälliköksi. Hänellä on Pohjanmaan alueen myyntivastuu.

Veho Group Auto-Bon Oy:n toimitusjohtajan Markku Tammisen jäädessä eläkkeelle 1.6.2007 on Veho Groupin johdossa tehty seuraavat nimitykset:

Markku Tammisen seuraajaksi Auto-Bon Oy:n (Citroën-maahantuonti) toimitusjohtajaksi on nimitetty Vemic Auto Oy Ab:n nykyinen toimitusjohtaja, KTM Lasse Ahlstedt (41 v). Ahlstedt jatkaa Veho Groupin johtoryhmän jäsenenä. Vemic Auto Oy Ab:n toimitusjohtajaksi (Mitsubishi-maahantuonti) on nimitetty Vemix Tikkurilan johtaja, Mitsubishi Brand Manager, ekonomi Klaus Pohjala (40 v). Klaus Pohjalasta tulee myös Veho Groupin johtoryhmän jäsen. Samassa yhteydessä on myös Baltian yksiköiden toiminnassa tehty muutos. Yksiköiden johtaja KTM Timo Seppä (37 v) on aikaisemmin raportoinut Auto-Bon Oy:n toimitusjohtajalle. Hänet on nimitetty Veho Groupin johtoryhmän jäseneksi ja raportoi jatkossa suoraan Veho Groupin toimitusjohtajalle Jan-Martin Börmanille.

Suomen Viljava Oy Suomen Viljava Oy on Suomen johtava viljan ja muiden agri-

VARASTOKALUSTEET

kuormalavahyllyistä automatisoituihin erikoisvarastoihin

bulk-raaka-aineiden käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut valtionomistama yritys. Yrityksen varastoilla on 1.6.2007 alkaen nimitetty varastoesimiehiksi seuraavat henkilöt: Naantalissa Jorma Enberg, Mustiossa Göran Forsman, Loimaalla Mirja Ijäs, Loviisassa Jouni Kananen, Kokemäellä Timo Kilpivuori, Seinäjoella Tarmo Niemi,Turengissa Pentti Ristimäki sekä Raumalla Simo Salovaara. Tuotantotekniikan esimieheksi on nimitetty samoin 1.6.2007 alkaen Risto Salmi.

tuntijaksi. Jean Danielsbacka työskentelee Riihimäen toimipisteessä. Työpäällikkö Mauri Lattu on nimitetty projektitoiminta-yksikköön projektipäälliköksi toimipisteenään Imatra. Työpäällikkö Ari Perkkiö on nimitetty projektitoiminta-yksikköön projektipäälliköksi toimipisteenään Oulu. Työpäällikkö Jouni Salmén on nimitetty projektitoiminta-yksikköön projektipäälliköksi. Hänen toimipisteensä sijaitsee Ilmalan Sähkötalossa.

VR Osakeyhtiö Markkinointipäällikkö Inari Rummukainen on nimitetty Brand Manageriksi 28.5. alkaen. Hänen tehtävinään ovat VR Osakeyhtiön yrityskuvan kehittäminen sekä brandien hallinta ja ylläpito.

Corenet Oy Jarkko Sulin on nimitetty tietohallintoon järjestelmäasiantuntijaksi. Hän on aiemmin työskennellyt WM-Data Oy:n infraratkaisuissa palveluvastaavana. Tero Hyvärinen on nimitetty käytettävyyspalvelut-yksikköön tietoliikenneasiantuntijaksi. Hän on aiemmin työskennellyt Cygate Oy:ssä tietoverkkoinsinöörinä. Insinööri Jean Danielsbacka on nimitetty käytettävyyspalvelut-yksikköön tietoliikenneasian-

Savon Kuljetus -konserni Savon Kuljetus Oy:n toimitusjohtajaksi ja konsernijohtajaksi on nimitetty 1.10.2007 alkaen varatuomari Jarkko Järvelin (41). Jarkko Järvelin on aiemmin työskennellyt yritysten omistajanvaihdos- ja yritysjärjestelyosaston osastopäällikkönä Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy:ssä. Hän aloittaa varatoimitusjohtajana 1.8.2007. Emoyhtiön toimitusjohtajana sekä konsernijohtajana jatkaa talousneuvos Kari Hyttinen syyskuun loppuun saakka, jonka jälkeen hän siirtyy eläkkeelle. Savon Kuljetus Oy:n Siilinjärven aluetoimiston aluepäälliköksi on nimitetty insinööri Veli-Matti Perälä (41).

Karl Lindborg Oy Kuehne+Nagel Ltd

Tiina Haapala Oy Beweship Ab

Lasse Ahlstedt Veho Group

Klaus Pohjala Veho Group

Jarkko Järvelin Savon Kuljetus -konserni

Veli-Matti Perälä Savon Kuljetus -konserni

Takanamme on 50 vuoden terästuotteiden myynti, valmistus ja tuotekehittely. Toimitamme laadukkaan tuotteen sekä varmuuden teknisestä tuesta myös vuosien kuluttua. Soita tai pyydä tarjous osoitteessa www.eab.fi

EAB FINLAND OY

52 Logistiikka 5 | 2007

HELSINKI 09-4520 170 - KOKKOLA 06-834 9990


yhdistys ja piirit Päijät-Hämeen piirin excursiomatka Riikaan 26-28.4... Kävimme tutustumassa DSV Riikan Terminaaliin sekä Schenkerin Terminaaliin ja meille esittäytyi myös paikallisen Logistiikkayhdistyksen (Latvian Logistics and Customs brokers association) puheenjohtaja Aivar Taurins. Kävimme myös katsomassa Jurmalan hiekkarantoja.

Kehitä ammattitaitoa PA R A N N A K I L PA I L U K Y K Y Ä Koulutuksella! LOGISTIIKKA Varaston ohjaus

4.-5.9.

Logistiikan kehittäminen

18.-19.9. & 24.-25.10. 20.9.

Kuljetuspalvelujen ostaminen Logistiikan kehittäminen

25.-26.9. & 15.-16.10. 2.-3.10.

Toimitusketjun hallinta ja kehittäminen

10.-11.10.

Logistiikan lainsäädäntö ...ja Salpomeciin

Tuotannon strategiat ja ohjaus 24.-25.10. & 20.-21.11.

Tutustuimme Salpomecin uuteen Apparel RFID Solution Center - esittelytilaan (toimitusketjun hallinta Rfid-tekniikan avulla). Esittelytilassa havainnollisesti näytettiin, kuinka Rfid-tekniikkaa voidaan hyödyntää vaatelogistiikassa koko toimitusketjun lävitse tehtaalta aina loppuasiakkaalle asti. Tutustuimme myös hollantilaisen Nedconin Suomen jälleenmyyjän Salpomecin edustamamiin muihin varastoratkaisuihin: välitasot, kuormalavahyllyt, kappaletavarahyllyt ja vaatejärjestelmät.

* Jani Kakko

Supply Chain Management

20.-21.11.07 & 17.1.08

Varaston suunnittelu

27.-28.11.

Logistiikan perusteet

11.-12.12.

OSTO Kansainvälinen sopimus- ja kauppaoikeus 18.-19.9. 9.-11.10. & 12.-14.11.

Oston peruskurssi Neuvottelemalla tulokseen

Hankintatoimen taloudellinen ohjaaminen

30.-31.10. 6.-8.11.

Oston lakiasiat

Saimaan piiri kävi Laroxilla

Palvelujen ulkoistaminen

LOGY:n Saimaan piirin tarkkaavaisia kuulijoita seuraamassa Laroxin toimitusketjun selvittämistä.

16.-18.10.

13.-14.11.

TUONTI Tuontikaupan perusteet

23.-24.10.

SEMINAARIT Logistiikkapäivä

Risto Salminen eläkkeelle

6.9.

Supply Chain Management Forum VII

10.10.

RFID logistiikan tehostajana

31.10.

Kuljetuspäivä

15.11.

Logistiikka-lehden toimitusvaliokunnan ja LOGY:n aktiivinen jäsen Risto Salminen jää kesän päättyessä eläkkeelle. Toimitusjohtaja Kari Litja huomioi asian luovuttaessaan juhlavuoden taidekeramiikkaa valiokunnan kokouksessa Ristolle.

www.logy.fi/koulutus


2007

Logyn piirit:

Kesäkuu 12-15. 13-14. and 18-20. 20-21.

Transport Logistic, Messe München, München, Saksa. (www.transportlogistic.de) Optimizing Total Costs of Ownership, European CPOSummit,Association Materials Management, Purchasing Logistics, Frankfurt am Main, Saksa. (www.ammpl.org/epe) ITS in Europe -konferenssi,Aalborg Congress & Culture Centre,Aalborg,Tanska. Euroalueellisten projektien i2TERN-konferenssi, jota VIKING isännöi. Aalborg Congress & Culture Centre, Aalborg,Tanska.

Syyskuu 6. 26-28.

Logistiikkapäivä 2007. Kalastajatorppa, Helsinki. Alihankinta 2007, Pirkkahalli,Tampere.

Lokakuu 3.-5.10 FinnSec 2007, Helsingin Messukeskus. 10. Supply Chain Management Forum VII, Scandic Continental, Ballroom, Helsinki 10-14. World Logistics Expo 2007, Jeonbuk, Etelä-Korea. (www.logex.co.kr) 16.-18. PacTec 2007, Helsingin Messukeskus. 30-31. 7th Air Cargo Economics Conference with Airport Property and Facilities Day, Hilton Helsinki Airport Hotel, Helsinki.

2008 Tammikuu 31.-2.2.

Autotec -2008, ajoneuvo- ja korjaamoalan ammattimessut, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus,Tampere.

Huhtikuu 22-26. Metpack 2008, kansainväliset metallipakkausmessut, Essenin messut, Essen, Saksa.

54 Logistiikka 5 | 2007

2007 Kesäkuu 12-13. 15.

Satakunnan piiri järjestää messumatkan Müncheniin. Savo-Karjalan piiri järjestää jäsenille seuralaisineen illallisristeilyn Kallavedellä Kuopiossa. Lähtö on Kuopion Matkustajasatamasta m/s Ukko-laivalla.

Syyskuu 6.

Logistiikkapäivä 2007 ja LOGY:n 50-vuotisjulat., Kalastajatorppa, Helsinki..


www.toyota-forklifts.?

Toyotan ja BT:n trukit nyt samasta osoitteesta!

Toyotan vastapainotrukit ja BT:n varastotrukit muodostivat uuden dreamtiimin. Laatu kohtasi laadun ja luotettavuus luotettavuuden. Valikoimamme on ylivoimainen ja palvelussa pyrimme samaan. Ota yhteytt채 niin kerromme lis채채.

Puhelinvaihde 010 575 700 Hamina, Oulu, Sein채joki, Tampere, Turku ja Vantaa


Logistiikka-lehti 5/2007  

Logistiikka-lehden numero 5/2007