Спецвидання LoginCasino (березень)

Page 1Колонка головного редактора над проектом

Анна Нагребельна ny»y®xst{po«u}y{

editor@logincasino.com.ua

Олександр Корольчук {po«u}y{q~{x«»|}

Тамара Увіна q~{x«»|}

Хелен Санс q~{x«»|}

Ростислав Струтинський q~{x«»|}

wyo«}uy®pzs}«xx,»pxr~®«xx,r«z{y®«oqpxx|s|}pwsyx»«txwyx}y{sxn~}«pxsru««|zpu}®x«{«rzy|}«}zp{poop{q«® xsws y{n«x«ws }« x«{yoxsws opz~}«}«ws, ®o us r«»pqs} }p, x«|u»us ®souy zyxp zy®xyxxy z{«®«}s {sxyu «r«{}xs ny{®^u{«x. -

y«wp x« ®xp|pxx rwx oy r«uyxyz{yu}~ o,713-2 ust o«|} op{q«® rwyn~ ®ouy{sn~®«}s zyo«}uy®~ zy»}su~ |}y|y®xy n{«» xyny lrxp|~, yzp{«}y{s pu«} s xp x«tl»p. v|}«}yxst }pu|} yny oyu~wpx}« |~}}®y ®z»s®«}swp x« {pxx xsrus xy rpwxs uywz«xt yoy z{s|~}xy|} ® n{«»xt xo~|}{ ^u{«xs. wyus®yxsz{sos®»}|oyxy®y{s|osu}«pu«}.x«rywr }sw y|}«xxw «|yw rƒ®»}| ®|p l»p xy{w« z{y opu»« {~®«xx x«w{® ®p»sus r«{~lqxs n{«»xs uywz«xt ®syos}s ®^u{«x~. -

-

u«{«r yx»«tx-|pnwpx} ny}p» ®qp zy«»s x«z{«y®~®«}s »pxrtx~ z{«u}su~. o«~®«qpxx oy z«up}® oyu~wpx}® y}{sw«x, zyws»us ®sz{«®»px. B «u}sxy p{pr w| r wywpx}~ yny»y pxx {pn~»}y{yw z{y zy«}yu z{styw~ z«up}® oyu~wpx}® (uxp n{~ox02 {yu~) ws ®qp rx«wy, }y zp{sws »pxr« }«ws. z{ys rnyoyw orx«»s| z{y zp{ ny}p», op }yxy wyq~} rƒ®s}s|u«rsxy,r«»sn{y®s«®}yw«}®l~uwpup{|uz~xu}s.

МИ ГОВОРИМО НЕ ТІЛЬКИ ПРО СПОДІВАННЯ НА КРАЩЕ,

А ПРО ВИКОНАНІ ДІЇ, ПРО РЕАЛЬНИЙ РИНОК, НЕХАЙ ВІН НАВІТЬ ЩЕ НЕ ЗАПРАЦЮВАВ ПОВНОЦІННО

u«|u»usp®souy?o«|»y®«ws|«ws»pxr«}®,o»{sxu~,ust }»us zy«® z{«®«}s, }p{wx z{stx}xst. o xyny lyu~, zp{ st r«|}~zxsu ryx|~»}«txy-pu|zp{}xy {«os (rmx) z{s ryw| r {pn~»®«xx «r«{}xs ny{ »y}p{pt (rxhBs) ®orx«s® xp o~qp u|x~ zony}y®u~ z«up}® oyu~wpx}®, }yw~ {pn~»}y{ |zy«}u~ l~® rw~pxst®owy®s}sx«®}}swuywz«xw,uw«}sw«»stoy| ®o ~ n{«»xyw~ lrxp|. vox«u »pxr~®«xx }{s®« ®qp oy®y» «u}s®xswz{yp|yw,«op{q«®xstloqp}~»}yw~y}{sw«®z{y nxyry®«xzyx«o0w»x 7 n{x.

-

Хто працював

-

-

ju ny}~®«}s oyu~wpx}s }« x« y r®p{}«}s y|yl»s®~ ~®«n~ zy}px txsw »pxr«}«w? jusw sxyw {pu»«w~®«}s |®y zy|»~ns? ry»s r«z{y®«o} |s|}pw~ yx»«tx-wyx}y{sxn~? B uy»s ~®«»} r«uy xyz{yu}o? 713-2 u«}«xsru~xsr«zs}«xpu|zp{}so«} ®ozy®ox«|}y{xu«x«yny®so«xx.

-

z«ny»y®xp,x«w~qpz{yyos|u~}~®«}s.Bwsny®y{swyxp}»us z{y |zyo®«xx x« u{«p (u p l~»y p oy »}«-y|px 0-ny) 2 , « z{y ®suyx«x o, z{y {p«»xst {sxyu, xp«t ®x x«®} p xp r«z{«®«® zy®xyxxy. wp{ yxus o«®«}swpwy r« zo|~wu«ws 210{yu~.o«{«rqpuyx|}{~u}s®xstz{yp|txsto«»ynxpwpx ®«q»s®st,xq~z{«®»x|u{pxx.zyqo«®«t}p|z»u~®«}s|!

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

3


Зміст

vzyo«}u~®«xx n{«»xyny lrxp|~: zyn»os pu|zp{}® x« r«uyxyo«® zp{szp}

5

o«uyx ^u{«xs z{y {pn~»®«xx «r«{}xs ny{: yn»o u»y®s wywpx}®xy{w«}s®xyl«rs

8

v}{sw«xx~u{«x|uy»pxr£pu-»s|}o»lrxp|~ 12

IGTzy®p{}«}|®^u{«x~rx«t|u{«®swsu»«|sxsws|»y}«ws tn{y®sws«®}yw«}«ws 16

ІНТЕРВ’Ю

Mp|n{«»xst{sxyu^u{«xszynyos®|rxy®sws|}«®u«ws r«uyxyz{yu}~o713-2 ⁄ Борис Баум

02

o«{~lqx{yr{ylxsus|y}~o»n{«»xsyzp{«}y{®u«®»}| {sxuyw^u{«xs,«»pz{yx®p|}sny®y{s}s{«xy⁄

32

Ірина Сергієнко

w»«x~wy|}«}s»op{ywr{sosxyny|~z{y®yo~n{«»xynylrxp|~ ⁄ Ганна Буяджи yyqp,«|}sx~z{yyx»«tx-wyx}y{sxn~{y|t|uyw~r«uyxz{y @xhB®r»sr~u{«x|uynyr«uyx~z{y{pn~»®«xx«r«{}xsny{⁄ Ілля Мачаваріані

62

30

ryxp{pxUkrainianGamingWeek®ol~»«|r®p»susw~|zyw. tso~qpr«oy®y»px{pr~»}«}«ws⁄ Ганна Ластовка 32

Ms|yu«x«x«»pxrwyqpz{sr®p|}soywyxyzy»r«l»y «|}sxs{sxu~⁄ Антон Коваль

53

w«xopw|z{s»«zyzs}~x«~u{«x|ust{sxyu|p{po®s{ylxsu® n{«»xynyyl»«ox«xx⁄ Сергій Лось 38

^»y}p{ptxstlrxp|xpwyqpz{st}sl~o-}y⁄

Борис Кушнірук 40

kpwl»xn-z«{}xp{us:yn»oAlphaAliates

24

lp{q«®«w«z{«®s»xy®{pn~»®«}s{sxyu«r«{}xsny{®^u{«x ⁄ Констянтин Карпалов

44

Про нас

46

4

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x


Оподаткування грального бізнесу: погляди експертів на законодавчі перипетії Стейкхолдери легалізації грального бізнесу все більше говорять про недосконалість теперішнього податкового законодавства для всіх вертикалей бізнесу. Саме тому за останній рік парламентарі спільно із зацікавленими сторонами розробили низку законопроєктів, які мають полегшити податкове навантаження на операторів. Які податки для гемблінгу діють сьогодні, що може змінитись та що про це думають експерти – далі в матеріалі.

Податкові ставки, що діяли на початку березня u«o~wu~z{po|}«®xsu®{rxs®p{}su«»ptn{«»xynylrxp|~,®s®p|}sptlrxp|r}xzy®x|}xp ®o«|}|oy}s,zyus®^u{«xxpzp{pn»x~}zyo«}uy®~zy»}su~o»npwl»xn~.

МИХАЙЛО КОВАЛЬ, z{po|}«®xsuM|p~u{«x|uyny|yr~{yr®s}u~l~uwpup{|}®«: %10 zyo«}u~ r n{y®s «®}yw«}®, %18 x« ®| x ®sos «r«{}xs ny{ £ l~uwpup{|u~ o»x|}, u«rsxy }yy. B u«|u«ox« |s|}pw«yoy »y}p{pt wsx~»yny{yu~l~»«r%,82 |x 1 {yu~ 210 £r{w %.30 szyo«}u®,pzyo« }yurn{«®(zyo«}yux«z{sl~}yu£{po.£) «%,18 }«uyq®t|uy®yny %1,5 rly{~. Bx«t®«q»s®p,xpw«}uyny®srx«pxx,y|«wp®sn{«pw. -

vu{wsw«»szyo«}u®,®^u{«x}«uyq®s|yu«®«{}|}|«wy»pxr.lyr«z{y®«oqpxx|s|}pws yx»«tx-wyx}y{sxn~ (oy 420 {yu~ £ {po.) ®yx« uy}~ 90 }s|. wxw«»xs r«{z»«}, «ly 045 w»x n{x.zyw~wsw«wy}{szyo«}us,uxp|z{s}{yr®s}u~}«op}xr«n{«»xynylrxp|~.

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

5


Які зміни запропоновані? b»pxsryw}p}~rzs}«xx«x|®,zyo«}uy®y}«ws}xyzy»}susMx^u{«xs{yr{yls»sxy®r«uyxy z{yu}s,uo«o~}rwyn~®xp|}srwxsoywyo«}uy®ynyuyopu|~}«zyu{«s}s|s}~«ryzyo«}u~ ®«xxwn{«»xynylrxp|~®^u{«x.u«®yoswyny»y®xs{srxs: -

-

Номер законопроєкту

Автори

Розмір податку на GGR

Розмір податку на прибуток

Оподаткування виграшів

№ 2713-д

t«{ƒxo«l»yust v»pnt«{~|u

i~uwpup{s,x«rpwxt yx»«tx-u«rsxy,r«»s n{y®s«®}yw«}®£%10

%o» 18 ®| ®p{}su«»pt

Msn{«xp yzyo«}uy®~}

lyr«z~|u~|s|}pws yx»«tx-wyx}y{sxn~ zyo«}yux«z{sl~}yu xp|}n~}

Msn{«xp yzyo«}uy®~}

lyr«z~|u~|s|}pws yx»«tx-wyx}y{sxn~ x«rpwxu«rsxy }«r«»sn{y®s «®}yw«}®xp |z»«~}zyo«}yu x«oyo

wyo«}yu x«®sn{« o»n{«®® |u«|y®~}

sy}p{p£%10

№ 2713-1

lws}{yu«}«»~«

i~uwpup{s£%5 7, vx»«tx-x«rpwx u«rsxy,r«»sn{y®s «®}yw«}®£%12,5 sy}p{p£%2

№ 2713-2

v»pu|«xo{ l~lx|ust

vx»«tx-u«rsxy}«r«»s n{y®s«®}yw«}®£%52 i~uwpup{s£%52 sy}p{p£%52 u«rpwxu«rsxy zyo«}uywx«oyoxp ylu»«o«}|

№ 2713-3

h{}pwl~lxy®

vzyo«}u~®«xx ®o|~}x

wyo«}yux«z{sl~}yu ~{yrw{o» % 81 ®| ®p{}su«»pt,yu{w »y}p{pt

wyo«}yu x«®sn{« o»n{«®® |u«|y®~}

№ 5043

t«{ƒxo«l»yust pu»u« opz~}«}®

@osx«|}«®u«®{yrw{ %(o» 18 »y}p{pt£%)30

%o» 18 ®|

yu«|y®~} yzyo«}u~®«xx ®sn{«®o» z{sr®oy05 }s|.n{x

№ 2713-д

v»pnt«{~|u

vx»«tx-u«rsxyt yx»«tx-zyup{£%10

%o» 18 ®|

yu«|y®~} zyo«}yux« ®sn{«

u«rpwxu«rsxy}«r«»s n{y®s«®}yw«}®£

%12,5

sy}p{p£%10 i~uwpup{s£%5 (r®»xpxx®o yzyo«}u~®«xxoy1 |x4{yu~) 20

lyo«wy,y }y{u ~ z»«x z»px«{xs r«|o«x r«uyxyz{yu}o713-2 u»u« {«r® rƒ®»®|, z{y}p x«{yox opz~}«}s oy xyny }«u xp ot»s. ^qp yny {yu~ pu|zp{}s zy«»s ny®y{s}s z{y rx}} ynyoyu~wpx}«tzony}y®u~xyny,opl~o~}®{«y®«x®|r«~®«qpxx{sxu~.

6

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x


Який законопроєкт зараз на розгляді у ВРУ M{«y®~s u{s}su~ }pzp{xyny zyo«}uy®yny r«uyxyo«®|}®« o» n{«»xyny lrxp|~ ^u{«xs, »pxs x«x|y®yny uyw}p}~ r«z{yzyx~®«»s «»}p{x«}s®~, u« w« ®»«}~®«}s {pn~»}y{« }« zy}pxtxs»pxr«}®,«}«uyq~qpy}{sw«»«zyrs}s®x~yxu~®opu|zp{}®. v}qp,uywz{yw|xsw®«{«x}yw|}«®opyrwxpxstr«uyxyz{yu}o.713-2 y«wptynyz{y»xst uyw}p}x«z{sux»}ynyyny{yu~{puywpxo~®«®Mp{y®xtx«o^u{«xs~®«»s}s,«»pzyusy z«{»«wpx}«{r«xynyxpny»y|~®«»s.

Що передбачає новий законопроєкт? ^xy®t{po«ur«uyxyz{yu}o,713-2 ustz«{»«wpx}w«{yrn»x~}s®zp{yw~s}«xx,r«z{y ®«oq~osx~ |}«®u~ x« oyo (GGR) ~ {yrw{%10o» ®| ®p{}su«»pt n{«»xyny lrxp|~. z«uyq r« swr«uyxyz{yu}ywxprwxxswr«»s«}|zyo«}yux«z{sl~}yu~{yrw{%.18

-

vu{wyny,xy®zy»yqpxxzp{pol««}yzyo«}u~®«xx®sn{«~,«»pr«~wy®s,ytyny{yrw{ |}«xy®s}zyx«o8wxw«»xsr«{yl}xsz»«}(x«wywpx}zony}y®usw«}p{«»~pl»sruy48}s|. n{x). juy q |~w« ®sn{«~ n{«® ®s®s}| l»y r« x«®popx~ n{«xsx~ |~w~, xpyloxy l~op |z»«}s}szyo«}yu~{yrw{%.18 ly }yny q r«uyxyz{yu} |u«|y®~ zy}{txst »pxrtxst z»«}q o» l~uwpup{|uy o»xy|} }« yx»«tx-u«rsxy. Bx«}y{ywyxy®»pxynyoyu~wpx}«o713-2 opz~}«}t«{~|uv»pnxyw«xy®s.

Що думають про зміни стейкхолдери грального ринку? ju ws ®qp r«rx««»s ®sp, x«tl» |z{s}»s®sw o» n{«»xyny lrxp|~ xsru« pu|zp{}® x«rs®« |«wp y|}«xxt r«uyxyz{yu} o,713-2 z{y}p oy xyny zp®x r«~®«qpxx, y|yl»s®y u{s}su~} |}nxpxxzyo«}u~r®sn{«~.

АНДРІЙ АСТАПОВ, up{®xstz«{}xp{uywz«xEternaLaw: «t«tqp ® ~| u{«x« wl_v o» «r«{}xs ny{ xp r«|}y|y®~} ®r«n«» «ly r«|}y|y®~} r zp®xyny zy{yn~, y|u»us z{«u}su« r«|}y|~®«xx wl_voy«r«{}xsny{oy®p»«|®yxpppu}s®x|}.k{«®z{y|}yxpn{«} ~{s|osu,op wl_v,«uy{s|}~}||«t}«wsyy{xsyzp{«}y{®,op }«ustzyo«}yu®o|~}xt».

АНТОН КУЧУХІДЗЕ, zy»}y»yn-wqx«{yoxsuny»y®«kv«kpwl»xn-«|y«^u{«xs»: ^wy®xy zyw{uy®«xst zy»|ust x®p|}y{ o~qp {srsuy®st }~{pust. z~{pu uywz«x xp |s»x yl{«y®~®«}s zyo«}us }« ny}y® l~o~®«}s l«n«}y u«rsxy ® ^u{«x. ap zy|x}| }sw, y u«rsxy ® z~{psx r«ly{y xpxr198{yu~,®ozy®oxy,lrxp|ny}y®stz»«}s}s,yl~t|p{z{«®«}s »pn«»xyx«r{~xt}p{s}y{. -

x«xp x}p{p|s }~{pus uywz«xt l~»s |z{wy®«x x« xy|, i»y{~| k{~ r. vox«u k{~r r«x«o}y w«»« o» ®p»suyny lrxp|~, n{«»x ryxs xy| npyn{«xy xpr{~x, « ® i»y{~| xsx zy»}sx« xp|}«l»x|}. v}qp, ^u{«x« op«»xsw w|pw o» {yr®s}u~ n{«»xyny lrxp|~ r«®ous yl|n«w, |p{ zy|»~n, l»sruyw~ {yr}«~®«xx oy @y }« l«n«}yw xsw uyxu~ {px}xswzp{p®«n«w.

-

h»p zyw{uy®«xst zy»|ust x®p|}y{, ~ uyny ®x~}{xt {sxyu wyq»s®y|} {yly}s ® wpq« ®|yny@y,xpny}y®st{srsu~®«}sn{ysw«.Byoxyrx«xy,yr«®s|yuyz»«}sr«»pxrx®p|}y{ xp l~op z»«}s}s p t ®s|yu zyo«}us. o®|xy q, ~ zy»u® ®p»sust x}p{p| ®yoqpxx x« x« ~qp »pn«»xst {sxyu ® u»u« |pnwpx}® ®yoxy«|, «»p r~zsx xpyoxyrx«x« |s}~« r yzyo«}u~ ®«xxw®^u{«x. Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

7


u«®o}p{wx~®«xxGGR®u«r~®«® МИКОЛА МЕЛЬНИК,ny»y®««x«»}sxyn{~zs «sp®««x».o«tyny|»y®«ws,poyr®y»s}~xsux~}suy{~ztxyny|u»«oxsu«}« o«|}lrxp|~}ust|snx«»®syos}sr}x:

«j o~qp |zyo®«|, y oy o{~nyny s}«xx l~op ~oy|uyx«»px« ®swyn« yoy ®o}p{wx~®«xx |z»«}s yzp{«}y{«ws GGR oy ®®popxx |s|}pws yx»«tx-wyx}y{sxn~oy{yu~. 4 20 hoqpyx»«tx-yzp{«}y{sn{«»xynylrxp|~ xp oy ux {yr~w}, usw sxyw ®yxs r®}~®«}sw~} zyo«}uy®t lpr |s|}pws yx»«tx-wyx}y{sxn~».

БОРИС БАУМ, zp{str«|}~zxsuny»y®sryx|~»}«txy-pu|zp{}xy{«osz{s rxhBs,zy|xs®,y~u{«x|ustloqp}wyqpr«{uy}{sw«}sl»sruy4w»{o 7, n{s®px,«»p»spr«~wy®srwxszyo«}uy®ynyr«uyxyo«®|}®«:

«z«u uy}s wyq~} x«ot}s oy op{q«®xyny loqp}~ x«|}~zxyny {yu~ r« yox ~wy®s £ uy l~o~} ~®«»px |z{s}»s® rwxs oy wyo«}uy®yny uyopu|~^u{«xswsl{«}swpwyzyo«}yu,u~®|yw~|®}.zyo»uyw{p«»xy oy|n}ss{s».

ВІКТОРІЯ ДЕГТЯРЬОВА,uyx|~»}«x}u«ryx»«tx-

y®yo~wu~}«uyq®s|»y®s»« npwl»xn~

‘y{ysw ®«{«x}yw zyo«}yu x« oyo o» n{«»xyny lrxp|~ %10 £ p |}«®u«, u« u{«r o«»« l rwyn~ uywzpx|~®«}s oy{yny®«{}|x~ »pxr. z«uyq }pzp{x zyo«}uy®p r«uyxyo«®|}®y ®|}«xy®» o~qp ®s|yu zyo«}us. M {yr®sx~}s {s|osu, op z{«, « p Mp»suyl{s}«x, B}«», c®p, xpw«zyo«}u~x«®sn{«,}youwstyny®|p-}«usr«»s«wy. wony}~®«®:xy|}s|»«®y}{~}sx|ust

Закон України про регулювання азартних ігор: огляд ключових моментів нормативної бази

Понад пів року законопроєкт № 2285-д перебував на вивченні Верховної Ради України, початковий текст був змінений 3600 разів, а остаточне голосування переносили тричі. 11 серпня 2020 року президент підписав закон, і 12 серпня потенційні учасники ринку вперше побачили повний текст ухваленого документа в парламентському виданні. Команда Logincasino.com.ua за експертної підтримки партнера юридичної фірми «Саєнко Харенко», члена Консультаційноекспертної Ради при Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Аліни Плющ розібрала ключові тези та правила роботи грального бізнесу згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Що таке азартні ігри і хто їх контролює onoxy r zp{y |}«}}p r«uyx~, «r«{}x« n{« l~o-uyn{y,op~«|xsu®xy|s}n{yy®~ |}«®u~ t y}{sw~ z{«®y x« ®sn{«. Twy®{ x|},y®xpt®sn{«zy®p{xpzy®x|}«ly «|}uy®y,r«»pqs}®o®sz«ou~,®xsr®sz«ou® £®ox«®syu|«wynyn{«®. 8

-

o«uyx{pn»«wpx}~®|zyz~»{xx«r«uy{oyx xs{sxu«{rxy®sosnpwl»xn~:x«rpwxpu«rsxy, n{y® «®}yw«}s, |zy{}s®x |}«®us yx»«tx y»«tx, z«{ x« }y}«»r«}y{, yx»«tx-zyup{ yx»«tx-u«rsxy. o«n«»yw ® ^u{«x zp{pol« pxy1®so®»pxrto»n{«»xynylrxp|~.

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

-


vu{pwyuxp«r«{}xn{s®srx«px|zy{}s®xst zyup{»y}p{p. xpn~»®«xx }« uyx}{y» x«o {sxuyw z{y ®yos} ®p{}su«» op{q«®xs y{n«x® x« y» r Mp{y®xy x«oy ^u{«xs, r«lwxyw px }{«»xsw ~zy®xy®«qpxsw y{n«xyw £ ryw| r{pn~»®«xx«r«{}xsny{»y}p{pt(rxhBs).

-

ly |u»«o~ rxhBs ®yos} |pwp{y y|l, ®ol{« xsx«®ou{s}tuyxu~{|xty|xy®,r«}®p{oqp xs z{pwƒ{-wx|}{yw r«lwxyw x« y}s{s {yus. xyly}~ {pn~»}y{« r«lprzp~ «z«{«}. z«uyq z{s rxhBs x« zy|}txt y|xy® z{« ryx|~»}«txy-pu|zp{}x« {«o« r 21 z{y»xs pu|zp{}®, u®«»uy®«xs«®® x«~uy®®. M yly®ƒrus®yos}wp}yoy»ynxst|~z{y®o,zony }y®u«{puywpxo«tyoy{yly}s{sxu~®xp|pxx z{yzyrstrzy»zpxx{yly}s{pn~»}y{«.

-

rxhBs u»y®sw op{q«®xsw y{n«xyw n{«» xyny {sxu~. ryw| ®|}«xy®» r«lprzp ~ {pqsw {yly}s |pu}y{~, ®so« »pxr }« ®srx«« ®ozy®ox|} z{swpx ®swyn«w r«uyx~, ®pop {p|}{s y{n«xr«}y{® «r«{}xs ny{, ®|}«xy®» |p{}su«tx t x }pxx ®swyns,®srx««z{«®s»«®ozy®o«»xyn{s}« {yly}~yx»«tx-wyx}y{sxn~,r«|}y|y®~|«xu oy»pxr«}®,n{«®®}«xs~«|xsu®{sxu~. -

-

-

-

vu{pwsw {yro»yw ~ r«uyx ®sxp|pxy {yrƒ| xpxx z{y |s|}pw~ yx»«tx-wyx}y{sxn~, r«®o«xxw uy zp{po«®«}s o«x r ®|yny »pxry®«xyny n{«»xyny yl»«ox«xx u{«xs lprzy|p{poxy {pn~»}y{~. ap ny»y®xsw x|}{~wpx}yw uyx}{y» x«o {sxuyw. vox«u |s|}pw«x«{«rzp{pl~®«x«|}«o{yr{ylust y{x}y®xyl~opr«z~px«oy20{yu~,p{pr o®«{yusz|»~®«»pxxz{y»xynyr«uyx~.

-

Організатор азартних ігор – хто він? z»us {sosx« y|yl«, r«{p|}{y®«x« x« }p{s}y{ ^u{«xs r« y|xy®xsws ®so«ws o» xy|} £ y{n«xr« z{y®popxxw «r«{}xs ny{. y}«}~}xst u«z}«» uywz«x £ xp wpxp 30 w»xn{x,«|}sx«u«z}«»~zyr«30w»xn{xwyqp l~}s ®s{«qpx« ® xxs z«zp{«, xp{~ywy|}, {py®s z{«®«. lyo«}uy®y xpyloxy yy{ ws}s l«xu®|u~ n«{«x} «ly »y®st opzy o» ®sz»«}s ®sn{«® ~ |~w 2 7, }s|. {yrw{® wxw«»xsr«{yl}xsz»«}(o«»£tow)}yl}y , ,2w»x 43 n{x|}«xywx«1|x21{yu~. 0 ^ zy}yxt {po«u o» uyqxyny ®so~ «r«{}xs ny{y{n«xr«}y{zy®sxpxy}{sw«}syu{pw~»px r}«|z»«}s}sr«xpzy®x~®«{}|},xpr«»pqxy ®o u»uy|} ®so® «r«{}xs ny{, u z{yzyx~ l{pxo. vox«u, uy y{n«xr«}y{ x«o« oy|}~z

oy {rxsu«}pny{t «r«{}xsny{®p{}su«»pt ( £ z{yp|txywy®y)x«z{su»«o , yx»«tx-u«rsxy }« |}«®yu x« |zy{}, }yo x« uyqx~ r ®p{}su«»pt y{n«xr«}y{y}{sw~yu{pw~»pxr. -

rs}

-

o«uyx zp{pol«« z{w~ r«ly{yx~ x« y{w~ ®«xx u«z}«»~ r« {«~xyu uy}® r loqp}~ }s, r«uyxxp zyyoqpxx us xpwyq»s®y zo }®p{os}s. ly |u»«o~ uywz«x-yzp{«}y{« xp wyqp ®yos}s n{yw«oxsx u{«xs, ®srx«xy ^u{«xy yu~z«x}yw s «n{p|y{yw, « }«uyq u{«xs, ®oxp|pxy oy y{xyny |zs|u~ k{~zy r{yr{ylusx«x|y®sr«yo®ly{y}lsr®o ws®«xxw n{ypt, x«x|~®«xxw }p{y{srw~ }« xy xpr«uyxxy o»x|}. z«u« y|yl« xpwyqpl~}slpxp«{yw,«uyxp{yw}«xsw sxywzy®ƒr«x«r~u{«x|usw»pxr«}yw.

-

-

Основні вимоги до гравця: n{yw«oxsx^u{«xs«lyxp{prsopx}; 21{u|}«{p; zy®x|}oro«}xst; z{yty®zp{®sxx~®}y{sxx~opx}su« x«y|xy®y{snx«»~oyu~wpx}«,yzy|®o~ y|yl~, ® x«rpwxs n{«»xs r«u»«o« }« y}{sw«®u«{}~n{«®; z{yty® opx}su« x« |«t}« «r«{}xs ny{ r« oyzywyny p-zozs|~, MobileID, BankID «ly xyny |zy|yl~, zp{pol«pxyny r«uyxyw;

xp zp{pl~®« ® {p|}{ |«wyylwpqpxx n{«®®«ly®{p|}{n{«®®,uswylwpqpxst oy|}~zoy«r«{}xsny{«»wpx}x ( ly{qxsus, uzp{p®ss»s»w}s®s}{«}x«n{s,rly{n«ws zyx«o 0 1 z{yqs}uy®s wxw~w®, ®»«|xsus «ly»pxs|w®»«|xsu® ' |~l|sotx«nrw); xp wyqp ®yos}s oy |u»«o~ {pn~»}y{«, uywz«x-yzp{«}y{«; xpwyqp®z»sx~}sx«{pr~»}«}n{s; xp |zy{}|wpxyw «ly y|yly, zy®'r«xyr |zy{}s®xyzyoz«{ , x«upz»«x~~u»«|}s.

k{yw«oxsx wyqp |«wy|}txy ylwpqs}s |®y z{«®y ®o®o~®«}s n{«»x r«u»«os, zyo«®s r«®~ {pn~»}y{~.o«uyxyo«®pzp{pol«s®wxw«»xst}p{wx|«wyylwpqpxx£|}w|®w«u|s w«»xst£}{s{yus.Mou»su«}s}«upz{y«xxz|»r«}®p{oqpxxr«ly{yxpxy. Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

9


Як працює наземний гемблінг в Україні k{«»x r«u»«os ylwpqpx r« w|pw {yr}« ~®«xx. o«» n{y®s «®}yw«}® zy®sxpx l~}s ®oo«»pxsw ®o |y«»xs r«u»«o® (os}|«ous, uy»s}yy)wxw~wx«0wp}{®. 5

-

|}«®yu, zy®sxx y}{sw«}s ®s|xy®yu rxhBs z{y ®ozy®ox|}®swyn«wz{y»xynyr«uyx~.

r«rsxy wyqp z{«®«}s }»us x« l«r ny}p»® y}s{y zƒ}s r{yu (o» w. rs®« £ ®su»xy ® zƒ}sr{uy®s ny}p»). w{swpxx, op z»« x~} y{n«xr~®«}s «r«{}x n{s, ryu{pw« {yr w|}s}s n{y® «®}yw«}s «ly z~xu}s z{styw~

vzp{«}y{ xp|p «owx|}{«}s®x~ }« u{sw x«»x~ ®ozy®o«»x|} r« zy{~pxx, zy®ƒ r«xproyz~|uywy|loy«r«{}xsny{.z«uyq®x ryly®ƒr«xst z{y®yos}s xwyx}y{sxn oqp{p» zyyoqpxx uy}® u»x}«, y }yt ®xy|s} ~ uy|}n{y®ynyopzyrs}~,uyop}|z{y|~w~ zyx«o5}s|.n{x. -

-

Вимоги до казино Закон передбачає спеціальні гральні зони, якими вважають такі об’єкти: ny}p» 5 r{yu r u»u|} xywp{® ®o ,015 r« x«®xy|} x®p|}stxy »pxr £ ®o 0xywp{® 2 o»w.rs®; ny}p»4-5r{yu,opxpwpxp10xywp {®,®xs«owx|}{«}s®xsyosxs;

uywz»pu|, ~ |u»«o uyny xp wpxp o®y l~o®p» |~u~zxy z»yp 10 }s|. u®. w ny}p» u«}pny{ 5 r{yu, £ r« wpq«ws w|}«; -

xn{«»xryxs,ur«}®p{os}r«lwx.

txw«»x«r«n«»x«z»y«u«rsxy£0u®. 5 w, ~n{«»xtryx£zyx«o10}s|.u®.w. ^ w|}« r x«|p»pxxw oy 05 }s|. y|l yzp {«}y{ ryly®ƒr«xst ®|}«xy®s}s zƒ} n{«»xs |}y»®rxsyosx£r{~»p}uy,n{y®s 02 «®}y w«}®z{«p®»«}~®«}s0y|l 2 zp{|yx«»~.

-

^x«|p»pxsz~xu}«,opzyx«o}s|. 05 qs}p »®, uyqpx zyu«rxsu wxyqs}| x« o®«. spxr |}{yuyw x« zƒ} {yu® ~ w. rs® uy}~®«}swp

-

z{y®«top{«w}s|. 60 {yrw{®toww»x (360 n{x x« 1 |x 210 {.), r« wpq«ws |}y»s £ 30 }s|. tow.o«uyqxstn{«»xst|}»w«l~}sy{xy |z»«pxyzy5tow, 17 r«{~»p}u~£90tow. -

ryqx~ yosxs yl»«ox«xx xpyloxy |p{ }su~®«}s, r«s|}s}s ®o xp|«xuyxy®«xyny ®}{~«xx ® {yly}~ zoƒox«}s oy |s|}pws yx»«tx-wyx}y{sxn~.

-

Букмекери і ППС C{yr}«y®~}~|zp«»xsn{«»xsryx« x«l«rny}p»®3-45r{yu.dyoyrs®«®swyn« £ ®o 05 xywp{® ~ uywz»pu|, r« wpq«ws £ 52 xywp{®. z«uyq wyqx« {yr}«y®~®«}s z~xu}s z{styw~ |}«®yu x« zyo{yw«. txw«»x« z»y«z{swpxx£0u®. 5 w. spxryzp{«}y{~®so«}{«rx«zƒ}{yu®, x«{«r®yx«uy}~}s|. 30 toww»x (180 n{xx«

1 |x 210 {.). o« uyqpx l~uwpup{|ust z~xu} oy®pop}| r«z»«}s}s 30 tow y{xy. zy}« »r«}y{s yz»«~} yosx {yrw{ tow {«r x« {u r« z{y®popxx z«{ x« zyo{yw«. o«uyx ®sw«n« ®|}«xy®»®«}s |s|}pw~ yx»«tx-wy x}y{sxn~ x« uyqpx «®}yw«} n{«»xp yl»«o x«xx, |snx«»r« t x r«|yls r«s|}~ ®o ®}{~«xx.

Зали ігрових автоматів tyq~} z{«®«}s ® wpq« }s qp n{«»xs ryx £ ~ ny}p» 3-45 r{yu, w|}u|} us xp wpx xq 05 xywp{® ~ |}y»s, 52 xywp{® £ ® xs w|}«. Msx}yu £ r«ly{yxpxy yl»«}y ®~®«}s }«ust y{w«} «r«{}xs ny{ ~ w|}« r x«|p»pxxwwpxxq10}s|.y|l. w{swpxx r«»~ w« l~}s xpqs}»y®sw, z»y p®o30u®.w.

10

-

vzp{«}y{ w« z{«®y zou»s}s ® yoxyw~ }«uyw~ r«u»«o w«u|sw~w 052 |»y}-«®}yw«}®, zy 05 ® yoxyw~ z{swpxx. Mux« xp zy®sxx z{yn»o«}s|rry®xxynylyu~l~o®».

-

spxr x« zƒ} {yu® yltop}| ® 5 7, }s|. tow.lyo«}uy®y»pxrtx«z»«}«|}n~}|r« uyqpxzou»pxstn{y®st«®}yw«}£zytow. 6

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

-

-


Азартні ігри в Інтернеті w|» y}{sw«xx »pxr x« yx»«tx-u«rsxy, yx»«tx-zyup{ «ly x« l~uwpup{|u~ o»x|} yzp{«}y{ w« z{«®y x«o«®«}s zy|»~ns p{pr |«t} ~ oywpxxt ryx .UA zo ®»«|xsw l{pxoyw. w{stw«}s |}«®us ®sz»«~®«}s ®sn{« oyr ®y»pxy }»us p{pr r«{p|}{y®«x~ z»«}qx~ |s|}pw~. i«xuryly®ƒr«xst®owy®s}s®}{«xr«u,uy z{y®«top{ xp zo}®p{os} x«®x|} ot|x|} n{«»xy »pxr. xpn~»}y{ wyqp ®sw«n«}s ®o yzp{«}y{« r~zsxs}s «ly ylwpqs}s {yly}~ |®yny |«t}~ r« ®o|~}xy|} oyr®y»~ x« }«u~ o»x|}. i» oyu»«oxy z{y ®swyns s}«t}p xsqp.

-

x~|} {pn~»}y{« x«®x|} {p«»xs wp«xrw® o» l»y u~®«xx xp»pn«»xs yzp{«}y{®£psxp y|xy®xst x«{qxst u«wx o» l~o®xs }®«»pn«»xyny,{pn~ »y®«xyny z{yry{yny {sxu~ «r«{}xs ny{. wy{o r ®so«xxw »pxrt |}®y{pxxw xy{ w«}s®xy l«rs rxhBs x«z{«y®~ wp«xrws {p«»r« uyx}{y» x«o y{xsw {sxuyw, y|y l»s®y ® Bx}p{xp}, ryx|~»}«txy-pu|zp{}x« {«o«z{«®yw~x«z{w. -

-

В онлайні дозволені такі різновиди азартних ігор: казино, ставки на спорт і покер Вимоги до організації азартних онлайн-ігор 1.w{y®yos}sp{pr: ®pl|«t} ~ oywpxxt ryx .UA, y x«»pqs} y{n«xr«}y{~ x« z{«®« ®»«|xy|} «ly x« z{«®« uy{s|}~®«xx wyl»xoyo«}us. 2.y}«®us}«®sz»«}«®sn{«®£~lprny}®uy®ty{wp{pryx»«tx-|s|}pw~y{n«xr«}y{«. .k{« 3 ®u{pos}r{yr|}{ypxxwz»«}pq~r«ly{yxpx«. 4.o«ly{yxpxyz{y®yos}s«r«{}xn{s,yw«}yrx«us»y}p{p.

Хто може грати? v|yls, u zp{pl~®«} ® ^u{«x «ly r« wpq«ws }« xp ®xp|px oy xp|}{~ y|l, usw ylwpqpxy oy|}~zoyn{«»xsr«u»«o®}«(«ly)~«|}®«r«{}xsn{«.

Інформація, що має бути на сайті 1. u«twpx~®«xx, opx}su«txst uyo w| prx«yoqpxxy{n«xr«}y{«. 2.Moywy|}z{y»pxr.

-

.3 w{«®s»« y{n«xr«}y{« «r«{}xs ny{ z{« ®s»«~«|}®«r«{}xtn{. 4. wy{oyu |}{yus ®sz»«}s (®so«) ®sn{«® (z{sr®). .5 Bxy{w« z{y wyl»x oyo«}us t xp n{«»xpyl»«ox«xx. .6 Bxy{w« z{y |p{®|x~ }« }pxx~ |»~ql~ zo}{swus.

-

7. Bxy{w«tx w«}p{«»s yoy n{«»xy r«»pqxy|} }« ®ozy®o«»xy n{s, |zy|yl® oyzywyns »ow, u |}{«qo«} x« n{«»x~ r«»pqx|}, uyx}«u}x o«x wposxs px}{®, u»u~}}«u~r«»pqx|}. wyzp{poqpxx 8. z{yr«ly{yx~~«|}®«r«{} xs n{« y|yl«w, u xp oy|n»s 21 {yu~, « }«uyq }sw, }y ®xp|pxst oy xp|}{~ y|l, usw ylwpqpxyoy|}~zoyn{«»xsr«u»«o®}«(«ly) ~«|}®«r«{}xsn{«.

-

Bxy{w« 9. z{yr«n«»xst®o|y}yu®sn{«~.

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

11


Як отримати гральну ліцензію? rywz«x, u« z»«x~ y{n«xry®~®«}s «r«{}x n{s ® ^u{«x, r®p{}«}| r ®ozy®oxy r« ®yoyrxhBs.^yw~oyu~wpx}xpyloxy®u« r«}szy®x~}«oy|}y®{x~xy{w«z{y{s osx~y|yl~}«n{«»xstl{pxo.o«rx«pxo«x zo}®p{oq~} oyu~wpx}, ust xp®oo»xy «|}sxyr«®s.wy®xstzp{p»ur«rx«pxy® |}«}} 46 z{y»xyny r«uyx~. _y{w« }« zy{ oyuzyo«xx}«uyq®|}«xy®»px{pn~»}y{yw.

rxhBsz{y}nyw{ylys 15 ox®~®«»{pxx z{y ®so«xx »pxr. juy z{ypo~{« zyo«xx zy{~px«, uyw| z{y}nyw zƒ}s ox® r«»s« r«®~ lpr {yrn»o~. spxr r«®xsu y}{sw~ lprzy|p{poxy z|» «u}~ yz»«}s r« zp{st {u®suy{s|}«xx. -

-

rxhBswyqp}«uyq®sxp|}s{pxxz{y®owy®~ ~ ®so«xx »pxr (|}. 05 r«uyx~) z{y «x~» ®«xx(|}.1).5 -

Відповідальність за порушення закону про азартні ігри Санкції умовно можна розділити на три групи: 1 o«zy{~pxxz{sxsz®®ozy®o«»xyn{s.

o« y{n«xr« «r«{}xs ny{ lpr y}{sw«xx »pxr x« ®suy{s|}«xx zp®xyny ®so~ n{«» xyny yl»«ox«xx zy{~xsu~ oy®pop}| r«z»«}s}s}{«~{yrw{®o4oy 2 0tow. 7

2 o« zy{~pxx }pxxs ®swyn oy n{«» xynyyl»«ox«xx. 3 o«®popxxo»xy|}lpry}{sw«xx»pxr. -

-

y«xu}«uyqyu~}x«ir,u«z{stw«|}«®us ® xp»pxry®«xyw~ l~uwpup{|uyw~ z~xu}, £ 061 towr«uyqpxr«u»«olprn{«»xynyoyr®y»~.

До першої групи порушень входять такі: oyz~|uoy«r«{}xsny{uy{s|}~®«®,usw ~«|}~xsr«ly{yxpx«(wy»yop{yu~, 21 oyo«xs oy {p|}{~ |«wyylwpqpxx, «» wpx}xsly{qxsu®}yy);

vu{pwsw z~xu}yw ~ r«uyx zp{pol«px zy{~ pxx, zy®ƒr«x r zy{ouyw {yrwpxx {pu»«ws «r«{}xs ny{. o« }«up yzp{«}y{~, ®s{ylxsu~ {pu»«ws }« {yrzy®|oq~®«~ r«n{yq~}{«x«|~w~®30tow. -

zy{~pxx z{ypo~{s opx}su«, p{pr y oy|}~z oy «r«{}xs ny{ y}{sw«»s zp{p{«y®«x®spn{«®. o«ylso®«zy{~pxx£}{«0tow. 5 lyo{~nyn{~zsx«»pq«}|«wy®»xp®xp|pxx y{n«xr«}y{yw rwx ~ {yly}~ n{«»xy }pxus, ®suy{s|}«xx }«uy }pxus lpr zyzp{poxy |p{}su« «ly ® ylo |s|}pws yx»«tx-wyx }y{sxn~ }« zyolx. wy{~xsu« pu« }{« ~

{yrw{1}s|.tow(6w»xn{xx«1|x21n.0 ).

-

-

^ {«r uy «r«{}x n{s yzp{«}y{ z{y®yos} lpr »pxr, tyw~ r«n{yq~ ®qp u{swx«»x« ®ozy®o«»x|}, zp{pol«px« r{swx«»xsw uyopu|yw ^u{«xs £ }{« ~ {yrw{ ®o 10 }s|. oy 05 }s|. tow zyrl«®»pxx z{«®« r«tw«}s| zp®xy o»x|} s r«tw«}s zp®x zy|«os x« }p{wx®oyoxynyoy}{y{yu®. wony}~®«»«:z«w«{«^®x«

Отримання української ліцензії – чек-лист для бізнесу Андрій Астапов, керівний партнер Eterna Law і член КЕР при КРАІЛ, з юридичного погляду розповів про головні пункти, яких має дотримуватися організатор азартних ігор під час подання документів на ліцензію України. mu|zp{} r«rx««, y wyop» {sxu~, r«z{yzyxy®«x« ~®«»pxsw o«uyxyw ^u{«xs «w{y op{q«®xp {pn~»®«xxo»xy|}yoyy{n«xr«}«z{y®popxx«r«{}xsny{»,oy®p»«ppu}s®x|}(o«» £r«uyxz{y«r«{}xn{s). xsxyu«r«{}xsny{~|zxyr«z~pxy,zp{»pxr®so«xy,«y}qp,x}p{p|oy{sxu~rlyu~®x~ }{x}«xyrpwxsx®p|}y{®z{yoy®q~xp~s»xyr{y|}«}s. wp{p zs}«xx, up u«®s} ~| |}ptuy»op{®, £ usw sxyw ®syos}s x« {sxyu ^u{«xs }« u «u}y{s z{s yw~ l{«}s oy ~®«ns. zyw~ z{yzyx~wy op}«»xp z{y«x«»r~®«}s, u |«wp u{yus }« ® ut zy|»oy®xy|} xpyloxy r{yls}s x« »~ oy y}{sw«xx »pxrt, « }«uyq u ®owxxy|} zp{pol«pxr«uyxywo»yx»«tx-}«y»«tx-|pnwpx}®. 12

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-


Загальні вимоги до організатора азартних ігор Створення компанії на території України jur«rx«pxy®r«uyxz{y«r«{}xn{s,y{n«xr«}y {yw«r«{}xsny{wyqpl~}s»sp{sosx«y|yl« £{prsopx}^u{«xs.Mozy®oxy,zp{swu{yuywx« »~oyy}{sw«xxl~o-uy»pxr|}®y{pxx uywz«xx« }p{s}y{^u{«xs. u«z{su»«o, ~y{w }y®«{s|}®«rylwpqpxy®ozy®o«»x|}. juy q uywz«x®qp |}®y{px«, xpyloxy r«lpr zps}s ®ozy®ox|} ~|w xsw ®swyn«w r«uyx~ z{y «r«{}xn{s. jusw |«wp? w{yp |}s|»y {yr zy®wy xsqp. xyrzyxpwy r r«n«»xs ®swyn, u |}y|~}|®|y{n«xr«}y{® xpr«»pqxy ®o ®so~ o»xy|} ® |p{ «r«{}xs ny{, « x«z{sux r~zsxswy| x« ®swyn« yu{pwy o» y»«tx- }« yx»«tx-|pnwpx}®. Формування статутного капіталу wp{st«u}y{,y®«{}y®r}soy~®«ns,p{yr w{|}«}~}xynyu«z}«»~,ust,®ozy®oxyoyr«uyx~, w« l~}s xp wpxp 03 w»x n{s®px. i« l»p, zo «| zyo«xx z«up}~ oyu~wpx}® x« y}{sw«xx »pxryoxswryly®ƒru®r«®xsu« x«o«}szo }®p{oqpxx oqp{p» zyyoqpxx uy}®, y l~»s ®suy{s|}«xo»y{w~®«xx|}«}~}xynyu«z}«»~. Mozy®oxy, ~ ®sz«ou~ uy r«®xsu xp wyqp zo }®p{os}s zyyoqpxx uy}®, p wyqp l~}s z{s sxy o» ®owy®s ® y}{sw«xx »pxr. ly }yny q ®«q»s®y, y zy®xy}« y{w~®«xx |}«}~}xyny u«z}«»~ w« l~}s zo}®p{oqpx« r®}yw xpr«»pq xyny«~os}y{«. ly{pxy r«~®«qs}s, y r«uyx z{y «r«{}x n{s xp ®|}«xy®» qyoxs ylwpqpx x« ®suy{s |}«xxuy}®|}«}~}xynyu«z}«»~.v}qp,uywz«x rwyqpuy{s|}~®«}s|uy}«wsx«®»«|xst{yr|~o, ryu{pw«to»®xp|pxxy{xyz»«}sr«»px rso»l~o-uyxywp}s.

Оформлення банківської гарантії чи цільового банківського депозиту Bxy ®«q»s®y ®swyny, u« w« l~}s ®suy x«x« r«®xsuyw, £ yy{w»pxx l«xu®|uy n«{«x} s »y®yny l«xu®|uyny opzyrs}~ x« rot|xpxx®sz»«}s®sn{«®n{«®w.tp}«}«uy ®swyns £ n«{«x}~®«}s x«»pqxst r«s|} z{«® }« x}p{p|®n{«®®. o«uyx ®|}«xy®», y l«xu®|u« n«{«x} s »y®st l«xu®|ust opzyrs} w« l~}s yy{w»p xst ~ |~w2, 34w»x n{s®px |}«xyw ( x« lp{prpx 120 {yu~), z{y}p tyny {yrw{ ®«{®«}swp}| r«»pqxy ®o {yrw{~ wxw«»xy r«{yl}xy z»«}s, ®|}«xy®»pxy x« zy«}yu uyqxyny {yu~. Mxp|px« |~w« «u}sxy l~op «r«wy{yqpxy», ®ozy®oxy, y{n«xr«}y{ xp rwyqp ®suy{s|}y®~®«}s uy}s o»l~o-uyxywp}s. Відсутність зв’язків із Росією o{p}y®«{}yrn«o«}stz{y®swyn~yoy®o|~} xy|} l~o-us r®ƒru® r xy|. z«u« r«ly{yx« wz»pwpx}y®«x« ® opu»uy zy»yqpxx r«uyx~ z{y «r«{}x n{s. oyu{pw«, {sosx« y|yl« xp wyqpl~}szouyx}{y»xy«lyq®y»yo}s«|}uy {prsopx}« op{q«®s-«n{p|y{«. ly }yny q ~«| xsus, uxp® lpxp«{x ®»«|xsus }« zy|«oy® y|yls{sosxyy|yls xp wyq~}l~}s {prsopx }«wssn{yw«ox«wsop{q«®s-«n{p|y{«. Наявність онлайн-системи ryqpx y{n«xr«}y{ ryly®ƒr«xst z{y®yos}s «r«{}x n{s »sp r ®suy{s|}«xxw yx»«tx-|s| }pws, u« wyqp r«lprzp~®«}s rl{ o«xs z{y z{stx} |}«®us, xt yl»u {p|}{«. z«uyq r«~®«qswy, y xy{w« z{y yx»«tx-|s|}pw~ }« zo|}«®s ®suy{s|}«xxr«rx««}~ r«®x« zyo«xxoyu~wpx}®. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Особливості наземного сегменту o«uyxyw z{y «r«{}xn{s ®srx«px« xsru« |zp «»xs®swynoyy{n«xr«}«z{y®popxx«r«{} xs ny{ ~ x«rpwxyw~ |pnwpx}. i»|} r xs |}y|~}| |«wp z{swpx, u z»«x~} ®suy {s|}y®~®«}so»y{n«xr««r«{}xsny{. Місце розміщення грального закладу o«uyxyw z{y «r«{}x n{s ®|}«xy®»px ®swyns, usw w«} ®ozy®o«}s z{swpxx o» {rxs }sz®»pxrt,ryu{pw«o»x«rpwxsu«rsxy:z{s wpxx w«} zp{pl~®«}s x« }p{s}y{ ny}p»® u«}pny{zƒ}r{yurxywp{xswyxoywxpwpxp xywp{® 0 51 o»w|}«rs®««lyny}p»®zƒ}r{yu }«/«lyy}s{sr{usrxywp{xswyxoywxpwpxp 0 1xywp{® o»xs x«|p»pxs z~xu}®. Myoxy «| r«n«»x« z»y« z{swpxx zy®sxx« |u»« o«}sxpwpxpu®. 0 5 w. r{w }yny, r«uyx z{y «r«{}x n{s zp{pol«« wyq»s®|} |}®y{pxx r« {pxxw r«lxp}~ wx |}{® ^u{«xs |zp«»xsn{«»xsryx, x« }p{s }y{us oyr®y»pxy {yrw~®«}s u«rsxy ® yu{p -

-

-

-

-

-

-

-

-

ws l~o®», ~ ®sz«ou~ uy z»y« n{«»xyny r«u»«o~ u«rsxy |}«xy®s} zyx«o 01 }s| u®. w. B }«usryxwyqpl~}s|}®y{pxyxpl»pzƒ}s. l» l~uwpup{|us z~xu}® £ ny}p» u«}pny{}{y, y}s{y}«zƒ}sr{yurxywp{xswyxoywxpwpxp 0xywp{® 5 o»w|}«rs®«}«5xywp{® 2 o»xs x«|p»pxs z~xu}®, r«n«»x« z»y« z{swpxx l~uwpup{|uyny z~xu}~ w«|}«xy®s}s xp wpxp0 5 u®. w. z«uyq zp{pol«px« wyq»s®|} {yrwpxx l~uwpup{|usz~xu}®x«}p{s}y{zyo{yw®. Отримання дозволу на приміщення o«uyx z{y «r«{}x n{s zp{pol«« z{ypo~{~ y}{sw«xx oyr®y»~ o» z{swpx, u z»«x~ } ®suy{s|}y®~®«}s o» z{y®popxx «r«{}xs ny{. wyolxst oyr®» ®so«ryw|r {pn~»®«xx «r«{}xs ny{ }« »y}p{pt o«» ( £ uyw|) x« zo |}«® zyo«xx ®»«|xsuyw z{swpxx r«®s }« oyu~wpx}®,xpyloxso»zp{p®{usz{swpxx x«®ozy®ox|}r«uyx~.

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

13


o«{«r ®o|y}yu ®owy® ~ ®so«xx oyr®y»® oy®y» |~}}®sw,zyz{s}pyzp{p»uoyu~wpx}®,xpylo xso»zyo«xx,uy{y}usw®sp{zxsw,«|«wp: }pxxstz«|zy{}z{swpxx; |p{}su«},yzo}®p{oq~r{uy®|}ny}p»; z{«®y®|}«xy®»stoyu~wpx}. usru«u|}zyo«xsoyu~wpx}®,uw|}}|~}}® xpoy»us, xp o«} wyq»s®y|} uyw| zp{p®{s}s ®ozy®ox|}z{swpxx®|}«xy®»pxsw®swyn«w}«, zy|~},x«tzys{pxyzo|}«®yo»®owy®. Myoxy«| }«ust oyr®» zy}{lxy y}{sw«}s r«®«|xy, «oqp ®x ®yos} oy z«up}~ oyu~wpx}®, u xpyloxy zyo«®«}s {«ryw r r«®y o» y}{s w«xx»pxro»y»«tx-|pu}y{~. Документи, що підтверджують право власності (користування) приміщенням z«uyq ®«q»s®sw wywpx}yw x«®x|} oyu~wpx }®, y zo}®p{oq~} z{«®y ®»«|xy|} (uy{s| }~®«xx) z{swpxxw, «ly zyzp{poxt oyny®{, y zp{pol«« }«up z{«®y. r{w }yny, yox r ®swyn, u~ ®s|~®«} oy r«®xsu«, x«o«xx ®oywy|}pt z{y |s|}pw~ yy{yxxy |snx«»r«. apyrx««,yzp{pozyo«xxwr«®usx«y}{s w«xx »pxr xpyloxy zp{puyx«}s| ® x«® xy|} oyny®y{~ z{y x«o«xx ®ozy®oxs zy|»~n, ~u»«|}s }«ust «ly ~ {«r x«®xy|} r«z{y|s}s

oyu~wpx}s~®»«|xsu«z{swpxx. Сертифікація грального обладнання up wpx®«q»s®yt y|yl»s®y «u}~«»xy®swy nyo»x«rpwxyny|pnwpx}~ |p{}su«n{«» xynyyl»«ox«xx.o«uyxyw®|}«xy®»pxy,yzyx}} n{«»xyny yl»«ox«xx ®u»« yx»«tx-|s|}pw~ y{n«xr«}y{««r«{}xsny{,n{«»x|}y»s,ryu{pw« r{~»p}uy,}«n{y®«®}yw«}s. Mspx«®popxp yl»«ox«xx w« z{yt}s z{yp o~{~|p{}su«®ozy®oxyoyr«uyxyo«®|}®«.wo «| zyo«xx oyu~wpx}® xpyloxy ®u«r«}s o«x z{yy}{sw«xst|p{}su«},«~®sz«ou~x«rpwxyny u«rsxy £ zyo«}s x«»pqxsw sxyw r«|®opxst |p{}su«} ®ozy®oxy|}, ®so«xst o» n{«»xs |}y»®,ryu{pw«r{~»p}uy. Підсумовуючи, зауважимо, що з метою формування належного пакету документів для отримання ліцензії заявникові необхідно: v}{sw«}s .1 oyr®»x«z{swpxx~ ( {«ruy®x ®»«|xsuywz{swpxx). . 2^u»«|}s oyny®{,ust zo}®p{oq~z{«®y r«® xsu«x«uy{s|}~®«xx«ly®y»yoxxz{swpxxw. . 3 ^u»«|}s oyny®{ z{y x«o«xx zy|»~n |s|}pws yy{yxxy|snx«»r«. .4 w{yt}s z{ypo~{~ |p{}su« n{«»xyny yl»«ox«xx.

Особливості онлайн-сегменту wp®x y|yl»s®y|} ®|}«xy®»px }«uyq o» y}{s w«xx »pxrt x« y{n«xr« }« z{y®popxx «r«{}xsny{®Bx}p{xp},ryu{pw«o»yx»«tx-u« rsxy, l~uwpup{|uy o»xy|} ® tp{pq }« yx»«tx-zyup{~. l» yx»«tx-|pu}y{~ xp zy}{lxy y}{sw~®«}s yu{pwyny oyr®y»~ x« z{swpxx, u ~®sz«ou~rx«rpwxswsu«rsxy}«l~uwpup{|usws z~xu}«ws,yox«uz{yp|zyo«xxx«»pxrxp wpx|u»«oxsww«zp®xy|yl»s®y|}. Доменне ім’я в зоні UA juyy{n«xr«}y{z»«x~rot|x®«}s|®yo» x|} ® Bx}p{xp} £ p wyq»s®y ®su»xy p{pr ®pl|«t},oywpxxpwƒuynyzp{pl~®«®oywpxxt

-

-

ryx UA. Myoxy«| yly®ƒruy®y ®swyny r«uyx~ z{y«r«{}xn{sr«rx«pxxxy{w«z{y®pl |«t}, oywpx }« y|}sxn z{y®«top{« ®qp zo «| zyo«xxr«®sx«»pxr. Сертифікація онлайн-системи ju rn«o«xy ®sp, l~o-up n{«»xp yl»«o x«xx zo»n« yly®ƒruy®t |p{}su«. l» yx»«tx-|pnwpx}~ zy}{lx« |p{}su« »sp yx»«tx-|s|}pws, y|u»us y{n«xr«}y{s «r«{} xs ny{ xp l~o~} ®suy{s|}y®~®«}s xp n{«»xp yl»«ox«xx. w{ypo~{« }« ®swyns |p{}su« zy®x|} «x«»ynx ®qp yzs|«xt z{ypo~{ o» x«rpwxyny|pnwpx}~.

Подання документів для отримання ліцензії

-

-

-

ry»s ®| zony}y® u{yus z{ytopx }« oyu~wpx}s rl{«xy, ®«q»s®y ®ozy®o«»xy }« yl«xy zot}s oy y{w~®«xx x«»pqxyny z«up}~ oyu~wpx}® }« x«o«}s ®|xpylox~xy{w«,yl y}{sw«}s »pxr ®ozy®oxyny }sz~. hx«»r ®so«xs {px uyw| x«yxy opwyx|}{~, y |~}}®st ®o|y}yu zo|}«® o» ®owy® ~ ®so«xx »pxrt z{sz«o« |«wpx«zyo«xxxpzy®xynyz«up}~oyu~wpx}®«ly xpx«»pqxynyyy{w»pxx. Mozy®oxy, zo «| y{w~®«xx z«up}~ oyu~wpx }®xpyloxyl{«}soy~®«ns{yrƒ|xpxxuyw|,« }«uyq«x«»r~®«}szo|}«®s,x«u®yx«®u«r~®«»«

14

-

®zyzp{pox{pxxr®owy®s~®so«xx»pxrt. ^{«~®«xx®|r«rx«pxswywpx}® rx«xy zo ®s~ «x|s y}{sw«}s |®«»xp {pxx uyw | |}y|y®xy ®so«xx »pxr ®ozy®oxyny }sz~. j|u{«®sw zo}®p{oqpxxw yny zyrs}s®xp {pxx{pn~»}y{«yoy zƒ}s »pxrt x« y{n« xr« }« z{y®popxx «r«{}xs ny{. i»|} »pxr«}®, y}{sw«®s zp{ ®owy®s, ~|~x~»s ®u«r«x xpoy»us zony}~®«»s op«»xst z«up} oyu~wpx}®, ust o«® wyq»s®|} y}{sw«}s zyrs }s®xp{pxx®o~u{«x|uyny{pn~»}y{«.

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

-

-

-


Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

15


IGT повертається в Україну з найяскравішими класичними слотами й ігровими автоматами

Слоти, розроблені компанією IGT, зокрема Cleopatra™, Mystical Mermaid™ і Wolf Run™, були фаворитами гравців у попередні часи, коли діяльність казино в Україні була законною та регульованою (тобто до 2009 року). Зараз, оскільки ринок грального бізнесу знову відкривається, найкращим рішенням є повернення з іще більшим і кращим набором контенту й грального обладнання. «ts z{yzyx~wy s{yup zy{}y»y, up ®u»« {rx n{s, x«tl» zyz~»{x |ynyox. u« oyo«}yu oy zy®}y{xyny r«z~|u~ u»«|sxs ny{ ®o IGT ~ xyny }«uyq ®yo} n{s, y zy» ls»s| n{«®w yoxy @®{yzs, £ z{yuywpx}~®«® t«{u t«uuywl, ®p-z{prsopx} IGT r z{yo«q~ }« yzp{«txy o»xy|} ® u{«x« @®{yzs, i»sruyny yyo~ h{sus. £ apt s{yust |zpu}{ u»«|sxs xy®sny{oy|}~zxst®x«s|~«|xsn{y®s«®}yw«}«,uoyo«}l»pppu}~ r«x~{pxx®n{sr«oyzywynyw~»}spu{«xxsos|z»p®r®s|yuy{yro»xyro«}x|}tp{ny xywuy,z{y}p|}y®«xyn{«®ws.^zyox«xxrx«swsr«yz»s®swsz{yn{p|s®xsws|»y}«ws z{yzyrs®oIGT|z{«®s}®{«qpxxx«l~o-uynyn{«®oyzywyqpy}{sw«}s®s|yu~yxu~r« ~xuyx«»®ox«s~u{«x|usu»x}®». t~»}sn{y® z{yzyrs z{yo~u}® IGT USwitch¶, ® |u»«o us «bp{®yxst», «op»pxst» «ny®}st» z«up}s ny{, u»y®sws «|zpu}«ws {rxyw«x} xy|} uyx}px}~ uywz«x. xyr{yl»px r x}~}s®xy r{yr~w»sw wpx ®sly{~, |}®y{pxsw, yl oyzy wyn}s uy{s|}~®««w »pnuy ®sl{«}s x«tzyz~»{ xst uyx}px}, w~»}sn{y® z{yzyrs USwitch «o«z}y®«x zo {sxyu ®u»«} z{yzyrs ® uyqxyw~ z«up}, y zol{«x |zp«»xy o» y|yl»s®s zp{p®«n }« |}s»® n{s n{«®®. ryqpx z«up}oy|}~zxstu»x}«wo»®sly{~®y{w«u }y{IGT,ryu{pw«}«un{y®«®}yw«}s,uCobalt¶, 16

-

-

-

-

-

-

CrystalSlant¶,7 2 CrystalSlant¶23 PeakSlant3¶.2 «bp{®yxst» w~»}sn{y®st z«up} IGT USwitch¶, ust |u»«o«}| r 04 ny{ }« z{srx«pxst o» ^u{«xs, z{yzyx~ osx«wxst uyx}px} r ~s »ywx«n{y®«®}yw«}s.zpws®u»«}RedHot Joker¶,n{~r|pwyop , 3 5 «x|«|}s®p»s us®sn{«® }« ®sz»«} l»xq ® 3 }s|. |}«®yu. ysw®y» Red Hot Joker |»~qs} wild-|sw®y»yw, zywxyq~®«pw®sn{«~,ustzyo®yl~o-ust ®sn{«, y z{yyos} p{pr xyny, rl»~ z{swxp ®s»®«xx n{«®. o ®{«q«sw ®r~

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

-

-


«»xsw yy{w»pxxw }« «}wy|p{xsw r®~uy®sw |~z{y®yoywRedHotJoker{~x}~}|x«n{y®t wp«x,®srx«xtx«{sxu~yoxy@®{yzs. xyr{yl»pxst |zp«»xy o»~u{«x|uyny {sxu~ «op»pxst» w~»}sn{y®st z«up} IGT USwitch,ust |u»«o«}| r 04 ny{, z{yzyx~ ~u{«x|usw uy{s|}~®««w u»«|sx n{s ® yoxyw~ «®}yw«}. w{yo~u}s,y ®yo}oy z«up}~, ®srx«xt zp{p ®{px«|yw}«w|}}MysticalMermaid¶,Coyote Moon¶, Cleopatra¶ Wolf Run¶. r{w }yny, x«»« }y®«xst|zp«»xyzo~u{«x|ust{sxyu«ny® }st» n{y®st z«up} r 04 z{yo~u}«ws USwitch, l~® {yr{yl»pxst o» }yny, yl rx«xy {yrs{s}s z{yzyrsuywz«xzyn{«o»|»y}-w«sx.

-

Bn{y®st «®}yw«} CrystalCurve¶, «{«u}p{xy y|yl»s®|}uyny z{y®oxp®xo~|}{{pxx £pu{«xr{yrs{pxxwK4 rx«o®s|yuy}u|}, ®snoxy®o{rx}|®oxsz{yo~u}®s{yuy ll»y}puy |~«|xsny{ o» ®|®so® n{«®®. r4 pu{«x }« osx«wx« n{y®« z«xp» r zyo®t xswsuxyzu«wsBash{yls}n{y®stz{yp|l» r{~xsw, « ®l~oy®«xst ry®xxt r«{oxst zy{} USB r«lprzp~ l»~ r{~x|} o» n{«®®. rywz«x{yr{yls»«zp{stw~»}sn{y®stz«up} USwitcho»n{y®yny«®}yw«}«CrystalCurve,ust x«rs®«}| Magenta, yl z{po|}«®s}s |®y x«tu{«z{yo~u}s,®u»xyry|}«xxws}«ws£ GoldenJungleGrand¶Hexbreaker®. 3

ju y{snx«»xst Golden Jungle¶, yosx r x«t ~|zxs }« y|xy®xs z{yo~u}® IGT, Golden Jungle Grand }«uyq ®suy{s|}y®~ ~xu Wild Stays, Charges, Then Pays. u« op|}yw~ |zx r |}«®uyl~o-ul«{«l«xs,x«us®sz«»yy« lo®«|sw®y»sBuddha,®®«q«}|zy®xyxxsws wild-|sw®y»«wso»yny|zx«.ap|}®y{}{s ®«»st ppu}, ust r«»~« uy{s|}~®«® wyq»s ®|}®sn{«}s®p»suz{srs.

-

-

Hexbreaker® 3 x«o« ~xu«»xst p»pwpx} zyo®txyny rlp{pqpxx ppu}~, ust zy»zs} l~o-up u«rsxy. apt xy®st z{yo~u} |}sw~» n{«®® «{yr{®«}s r««{y®«xp uy»y» rwxs}s |®y ~o«~, ppu}s®xy ®suy{s|}y®~s osx« wxst x}p{pt| MultiWay® r9 40®«{«x}«ws 5 ®sn{«~. ysw®y»s zouy®s oy|}~zx x« ®| zƒ}s l«{«l«x«. ry»s pt |sw®y» rƒ®»}| x« l«{«l«x, tyny {®px {yrs{}|, oyo«s xy®»x,y|}®y{pl»pwyq»s®y|}pto» ®p»sus ®sn{«®. u« oyo«}yu oy yny z{srs r ««|»s®y |w~ns» {yrwpx x« ®p{® uyqxyny l«{«l«x«.ry{s|}~®«y}{sw~}uy»s , l«{« l«x rl»~}| oy }«us wpq, yl o|}«}s oy z{sr~. -

-

^ Blazin ¥Flames¶, «}«wxs» z{yn{p|s®xs oqpuzy}«IGT,r«z{yzyxy®«xx«»«}~®«xx,y zy®x|}«o«z}~}|wyq~}l~}sx«»«}y®«x o»l~o-uynyu«rsxy.

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

17


«Ми використовували відгуки операторів Східної Європи, щоб налаштувати для українського регіону наш широковідомий «таємний» прогресивний джекпот із поліпшеними характеристиками Blazin ‘Flames™, – сказав Маккомб. – Ми зробили це, поліпшивши вимоги до мінімальних ставок і адаптувавши «таємний» прогресивний джекпот так, що він може розширюватися до будь-яких операційних масштабів». ly|}~zxst x« op«»xyw~ |~«|xyw~ n{y ®yw~ «®}yw«} IGT PeakSlant3¶2 w~»}s {®xp®st z{yn{p|s®xst oqpuzy} Olympus Link¶ zy{«o~ n{«®® }«usws z{yo~u}«ws, u Queen of Olympus¶ King of Olympus¶, u oy|}~zx u w~»}sn{« ®u»px ® yosx n{y®st «®}yw«}. by}s{y{®xp®st z{yn{p |s®xst |»y} r o®yw« oy|}~zxsws z{sr«ws o®yw« x«{y|}«sws oqpuzy}«ws Olympus Link ®u»« zyz~»{xst lyx~| Hold N Spin r zywxyq~®«pw, ust r«|}y|y®~}| oy oqpuzy}~ lpruy}y®xs ny{, op n{«® wyq~}®r«wyo}s,yz{yzyx~}{yrs {pxstnptwz»pt.

-

-

Bn{y®st«®}yw«}IGTPeakSlant3y|x«pxst 2 }{yw« zy®x|} x}pn{y®«xswsotwy -23 ®sws os|z»pws Full HD, u r«lprzp~} r«yz»s®stn{y®stz{yp|.Bn{y®st«®}yw«} ®u»« ® |plp x«t|~«|x~ |®}»y®~ }« «~oy}pxy»yn, r«lprzp~s osx«wx~ zy|»oy®x|} wq r«»~pxxw ®sn{«pw, « }«uyq|sx{yxr«rn{y®swz{yp|yw,w~rsxswr®~uy®swyy{w»pxxw.u«oyo«}yuoyp{nyxyw xs«{«u}p{s|}su«®}yw«}®u»«®|plp|}«xo«{}xstxo~u}s®xstr«{oxstz{s|}{tr«{oxstzy{} USBo»r{~xy|}n{«®®.

-

Msny}y®»pxst®s|yuyu®«»uy®«xsws«®wsn{y®st«®}yw«}Cobalt¶£7 2 p|u{«®stz{su»«o}yny, x«|u»usuywz«xIGToy}{sw~}|z{sxsz®z{yo~w«xynyosr«tx~,ustzyu{«~®{«qpxxn{«®® ®oz{yp|~.v|x«pxsto®yw«otwy®sws -72 pu{«x«wsr®s|yuy{yro»xyro«}x|}n{y®st«®}y w«}w«otwy®st -4 2 videotopperrx}pn{y®«xswzo|®~®«xxw{yrs{pxynx~u|}z«xp»u»«® }«z{srx«pxst|zp«»xyo»}yny,yl®ozy®o«}sxos®o~«»xswzy}{pl«wyzp{«}y{®r«lprzp~ ®«}sxy®swswyq»s®y|}ws.Cobalt®s{rx}|~oy®yr{~x|}pu|z»~«}«wx|},r®»xs u«o{y®{p|~{|swxwr~sz{y|}to»l»ynyoyyo~®ox®p|}st.

-

-

-

Щоб отримати більше інформації щодо сильного і перевіреного гравцями портфоліо компанії IGT для українського ринку, зв’яжіться з менеджером з продажу: Лаша Гогіберідзе

+38 050 446 65 82 lasha.gogiberidze@igt.com

Або отримайте інформацію на сайті www.igt.com.

18

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x


Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

19


ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК КОНСУЛЬТАЦІЙНОЕКСПЕРТНОЇ РАДИ ПРИ КРАІЛ

БОРИС

БАУМ Найгострішим питанням для грального ринку України залишається оподаткування сфери, оскільки, на думку фахівців, поточне законодавство містить завищені ставки з GGR для всіх вертикалей бізнесу. Борис Баум, перший заступник голови Консультаційноекспертної ради (КЕР) при Комісії з регу-лювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), розповів нам про важливість нових ставок, передбачених у законопроєкті № 2713-д, які влаштовують весь ринок. Також говорили про роботу над вирішенням проблеми реклами азартних ігор і щодо стану лотерейного ринку України.

Весь гральний ринок України погодився з новими ставками законопроєкту № 2713-д

?

Коли варто очікувати закриття податкового питання? І як ви можете оцінити законопроєкт № 5043, який також передбачає оподаткування виграшів гравців у покер?

xyrn»o zyo«}uy®yny r«uyxyz{yu}~o-3172 zo}{sw~ryw|, rmx x«x|y®st uyw}p} Mp{ y®xyx«os.lyz{yu}~r«uyx~«®}y{|}®« 340 5 t«{ƒx«o«l»yuyny|}«®»pxx~wpxpxpn« }s®xp, y|u»us ®x z{yzyx~ oy®y» r«®spx |}«®us yzyo«}u~®«xx, u xp rl«»«x|y®«xsws. o« }«uyny®«{«x}~w«}swpwy®s|yuzyo«}us,®s|yu»pxrtxz»«}pq,yr{yls}x«{sxyuxpuyx u~{px}xsw xpz{s®«l»s®sw. irxp|~ xp l~op qyoxyny |px|~ ®syos}s r }x }« ly{y}s| r }xy®sw {sxuywr}«uswszyo«}u«ws.Bpz{yzyrsxp®ozy®o«|®}y®sw|}«xo«{}«w.Mxyw~z{yu}s r«uyx®o-3172 |yq, 3405 «»p®zs}«xx|}«®yux«GGRu«}pny{sxyxprnyoxstry|}«xxw.

?

-

Наскільки прийнятними для бізнесу є ставки з GGR, передбачені в законопроєкті № 2713-д?

Myxso~qpz{stx}x,rxswszynyos®|®p|{sxyu.ts{yls»swqx«{yoxst«x«»rzyl«s»s, yzp{pl~®«wyop|zy|p{posxrswszyo«}u«ws£xpx«tl»®s|yu,«»ptxpx«twpx. w{y}p p rx«xy uywzpx|~}| ®s|yuy ®«{}|} »pxrt, u« «u}sxy }sw qp z{sy®«xsw zyo«}uyw. zyw~ p yzyo«}u~®«xx yx o~qp zyrs}s®xy ®®«q«, y r«{«r xpyloxy ®|}« 20

-

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-


xy®»®«}s|«wp}«u|}«®us,«®qpp{pr}{s{yusos®s}s|x«ppu}o»{sxu~}«|z®®oxypxx l»yny y{xyny |pu}y{®. bsw ®sp p |z®®oxypxx, }sw u{«p £ y}qp, l»|} yzp{«}y{® z{« »pn«»xy. h pt zyu«rxsu z{wy r«»pqs} ®o ®«{}y|} »pxr, zyo«}u® r«uyxyo«®|}®«. bp{pro®«{yusr{ylswy«x«»rr{yr~wwy,szy}{lxyy|rwx®«}s.Mr«n«»,z{«u}su«,uy»s ® {rxs u{«x« zyo«}uy® rwxs ®ol~®«}| uyqx }{s {yus: ® opus p rl»pxx, « ® opus £ rwpxpxx. u«tl»sqst z{su»«o £ k{~r. x«xp op{q«®« l{«»« r yzp{«}y{® u|y®«x~ |~w~, «»p}pzp{|}«»«r{yr~w»yxpylox|}~®®popxx|s|}pwswyx}y{sxn~tyzyo«}u~®«xxrGGR. ^®p||®}{~«}||«wpoy®«{«x}~zyo«}u®r®«»y®ynyn{y®ynyoyyo~,y|u»usr{yr~w»y,y l»pn{ypto«®o|y}yu®o®«»y®sn{ypt,xqu|y®«x«|~w«.

?

На нашому вебінарі ви закликали операторів приєднатися до робочих груп і дійти згоди в питанні реклами азартних ігор. Скажіть, чи з’явився прогрес у цьому питанні?

ap }qust z{yp|, «»p }~} o~qp qs®« os|u~|, ly ® ylny®y{pxx lp{~} ~«|} {rx |}y{yxs. xsxyuw«|®yo~wu~£®®«q«,yxp®|pzy}{«z»zor«ly{yx~,«z{«®yyy{yxxy{n«xs ®®«q«},yzor«ly{yx~zy}{«z»®|p.ryw|zy}{lxyrx«t}su~|ry»y}~|p{posx~,ly}p,y r«{«r®ol~®«}|,xpry®|wuy{pu}xy.jo~w«,oyuxlp{prxl~op{yrƒ|xpxxrynyzs}«xx ®qs} zp®x r«yos. M®«q«, y r«{«r ®«q»s®y r«z~|}s}s {sxyu ®so«}s w«u|sw«»x~ u»u|} »pxrt.Bz|»}ynyu®^u{«xrƒ®s}|l«n«}y»pn«»xsyzp{«}y{®,rxswszy}{lxyl~op®p|}s lp|o~x«}pw~.hoqpx«|ynyox®syos}}«u:»pn«»xuywz«xw«}z{sls{«}s|®y{pu»«w~, «xp»pn«»x,u-y}«lqyup{»,£x.tsxp{yr~wwy,y®ol~®«}|,lyxp»pn«»®xpwyqx«opx}s u~®«}s. zyw~ |zyo®«wy|, oy uxlp{prx »pxr y}{sw« l»|} w|p®s n{«®®, us ws rx«wy,z|»ynyzyxpwy|z»xy®s{~®«}szs}«xx.wyusqos|u~|yoxy|}y{yxx,y|u»us ®xtlp{~}~«|}xp®||}y{yxs.^»pxr«}®®qp®sxsu«}r«zs}«xx£yw~«lqyup{»{pu»« w~}|®|os,«x«wxpwyqx«?apxpp|xy|}y|y®xy»pn«»xsyzp{«}y{®,®yw~|®y»ynu«. h»pxpwsw«wy»y®s}sxp»pn«»xynyyzp{«}y{«,lyuyw||}pqs}r«oy}{sw«xxwr«uyx~rlyu~ »pn«»xsn{«®®{sxu~.hxp»pn«»«wsw«}r«tw«}s|z{«®yyy{yxxy{n«xs.«lqyup{»»pn«» xstyzp{«}y{?o®|xy,x.hutynyrx«t}s}«opx}su~®«}s,uoywy®s}s|rrs®yw,yl~wp}{y {pu»«w~zyrxw«»s, }pqxprx«,}~}|»oo~w«}s.ryw|xpwyqpo}s|«wy|}txy.w{yl»pws |x~},«»pws®s{~wy.

?

-

Які санкції та методи боротьби з рекламою нелегальних операторів планує створити і реалізувати комісія?

y«wy|}txy{pn~»}y{xynyxpwyqp®®p|}s,ly®r«uyxz{yzs|«xy£«owx|}{«}s®x}{«s. w{«®yyy{yxw zy}{lxy t}s }{«~®«}s zyzy®x®«}s loqp}. B }{«~®«}s zy}{lxy xp xp»pn«»xs yzp{«}y{®, us opx}su~®«}s xpwyq»s®y, « } w«to«xsus, op ®yxs {pu»«w~}|. z«u{pu»«w«xp»pn«»®|}«xpxp®snoxy.tsx«w«n«}swpwy|t}s}«usw»yw,lyopx}su~®«}s xp»pn«»xyny yzp{«}y{« z{«u}sxy xpwyq»s®y. juy q ®swyns r«uyx~ zy{~~®«}swp »pn«»xst ~«|xsu{sxu~,}y|zy«}u~®xy}{sw«}{«,zy}wzyzp{poqpxx,«o«»tynyzyrl«®»}»pxr. h»pwsynyxpl~opwy{yls}sx«zy«}u~,ylxp»u«}s®p|{sxyu.

?

Чи з’явилися серед претендентів на українську ліцензію іноземні оператори?

Bxyrpwx uywz«x oy x«| r®p{}«»s|, ®yxs ®qp ®ou{s®«} |®y », «»p yzp{«}y{s o~qp pu«}®srx«pxy|}rzyo«}u«ws,y|u»uso»xspyoxprx«t®«q»s®szs}«x. zyxyrx«,y®^u{«xzy«»s®ou{s®«}sz{po|}«®xs}®«xyrpwxsyzp{«}y{®h®|}{«»,c®p Mp»suyl{s}«x.

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

21


?

Які питання, окрім податків, ліцензійних умов, сертифікації та реклами, потребують окремої уваги комісії?

usx®|p®ol~®«}|®{ylyyw~z{yp|.l»x«|®«q»s®sw|}®y{pxx|s|}pwsyx»«tx-wy x}y{sxn~,uyw|oy®y»l»sru«oyr«®p{pxxr«®o«x,zy®ƒr«xsrswzs}«xxw,x«tl»sq sw«|ywwyx}y{sxnl~opr«z~pxst,zou»pxxyzp{«}y{®oy|s|}pws|}«xpwyq»s®sw.

-

Mxyrpw®zs}«xxyoy|p{®p{®,«»pws®qp{yr{yls»s{yrƒ|xpxx,upx«o«wyyzp{«}y{«w, uy»s®yxsr«to~}x«~u{«x|ust{sxyu. o{yr~w»y,y ~u{«x|u yzp{«}y{s w«} rlp{n«}s |®y |p{®p{s x« }p{s}y{u{«xs £ «ly orp{ u«»«,«ly|p{®p{slpu«z~.vox«u|p{®p{sz{y®«top{®uyx}px}~,ux«o«}n{ssz{yn{«ws,w«} {yrw~®«}s|®^u{«x.o«r®s«t®yxs{yr}«y®«x®u{«x,opr«{p|}{y®«x«|«w«uywz«x. ^z{sxsz,xusn»yl«»xsz{yl»pw®qpxpw«.o«»ss»y|z{sl{«}suy»r®r«uyxz{yy{w~ ®«xxuyw|,lypo~qp®«q»s®yo»|«wyny{pn~»}y{«,t~®«»s}srwxsoywyo«}uy®ynyuyopu|~. o|p{}su«n{«»xynyyl»«ox«xx{yly}«w«tqpr«®p{px«,|zyo®«|,®or«lxp}~wx|}{® xpr«l«{ywy}{sw«wyzynyoqpxx.

?

-

-

Чи вводитимуть спеціальні касові апарати для грального бізнесу? u.

?

На вашу думку, звільнення виграшу від податків має бути повним чи лише до певної суми?

j®®«q«,oyzp®xy|~ws.h»ppl»uywlxy®«x«®ozy®o.l~w«,x«wzy}{lxy{yls}s}«u sxyw:uy»osx«n{«,}y®yx«w«z{«®y{«~®«}s|®y®sn{«}«z{yn{«,«»pz{y}nyw {yu~sxynyr®}xynyzp{yo~,x«z{su»«ow|iy . r®sn{«~~x«|yo{«r~r«ls{«}zyo«}us,« uyn{«®pz{yn{«®n{y?byw~pxpwyqx«®{«y®~®«}sxp|zs|~®«}srtynyyzyo«}uy®~®«xy l«rs. w{y p zy}{lxy zyo~w«}s, r«tx}s| sw w« x«x|y®st uyw}p} Mp{y®xy x«os. Bx«up ®syos} oy®y» xpp|xy: »osx« z{yn{«»« r« w|0 2 }s|. n{x, « zy}w ®sn{«»« 0 1 }s|. w« yo{«r~ r«z»«}s}s zyo«}us. ju x« wpxp,p os®xy. ox«,y ® ych ®sn{«x«uyzs~}, « zy}w |zs|~}rxszyo«}us,®®«q«,ws}pqw«wy}«u{yls}s,pl~opp|xyyoyn{«®.

?

Які шанси, що в майбутньому в Україні з’являться нові лотерейні оператори? Чи цікава ця вертикаль вітчизняного ринку для закордонних компаній?

^x«|l~»sos|u~|x«}pw~.tsyx®«»syly{y}n{«»xyny{sxu~^u{«xs,u{w»y}p{pt,op|® {yrw{0w»{o 3 n{xx«{u.ap|~w«{xstyly{y}l~uwpup{®,u«rsxy,«®}yw«}®,yx»«tx-u«rsxy.h yly{y}»y}p{ptxyny|pnwpx}~|}«xy®s}z{sl»srxyw»x 0 4- 53 n{x.Bxsws|»y®«ws,pz{y|}ywrp{ xst{sxyuzy{®xxyrxswn{«»xswlrxp|yw,ustl»str«»y}p{ptxst~{«r®. 05 M^u{«x{sxyu»y}p{ptxp{yr®sx~}st.hyltyny{yr®sx~}s,zy}{lxo~qp®p»sux®p|}s®»y}p{ptxp yl»«ox«xx,{pu»«w~}yy.^x«|yny{sxu~xpw«.ts|zyo®«wy|,}~wy®s,ur«{«rx«o«x»y}p {p,£xp®p»sustzyo«}yurGGR,xp®s|yu«®«{}|}»pxr£{yu®r«zƒ}z{s®«l»}yzp{«}y{«,ust r{yls}rx«xx®p|}s.zyox«»y}p{ptxst{sxyu®s{y|}poyr«n«»xy®{yzpt|us{yrw{®|}«x o«{}®.h»po»ynyzy}{lxyuy|z{y|}sw~»®«}ssyzp{«}y{®.

-

owxsoywyo«}uy®ynyuyopu|~wyq~}|z{s}sr{y|}«xx|«wp»y}p{ptxyny{sxu~,ustxpl~op«r«{} xyn{y,«|}«xpn{yo»®|.o«{«rx«®uy»yyny|}»us~w~,ly{«xp»y}p{p®^u{«xr«ls {«»sx«|plp«|}sx~n{yptr«oyzywyny»y}y-}y}yws}}®s»y}p{pt~®sn»o«®}yw«}®.o«{«rqp p»spz«zp{y®»y}p{p}«}p»p®rtx{yrn{«.w{soxyrpwxsyzp{«}y{®wyqp®su»su«}sl»st x}p{p|n{«®®,«oqp«x|®sn{«}s~wy®xstw»{on{s®pxo~qpr«yy}s}»opt®r}s~«|}~»y}p {p. 22

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

-

-

-

-


?

Мінгромад нещодавно представило проєкт змін до державних будівельних стандартів, які скасують заборону на розміщення хостелів і готелів у житлових будинках. Чи не створить це колізію із законом про гральний бізнес, який акцентує на неможливості розміщення гральних закладів у приміщеннях житлового фонду?

tsl~opwy|}pqs}sr«sw.o«{«r}«uyq|}®y{}|ryw|r|p{}su«r{uy®y|}ny}p»®.ly |u»«o~~®to~}»pxsrxhBs.i~opwyz{y|}y|»ou~®«}sr«swo~qp~®«qxy.ipr~wy®xy,uyw| r®p{}«}swp~®«n~ £ uyny}p»{yrwpxst~qs}»y®yw~l~osxu~,}ytyw~»pxrxp®so«o~}.i~ouw«xz~»rlyu~ny}p»®qs}»y®ynyyxo~l~o~}|~®y{yz{szsx}s|uyw|xpn~»}y{ . ®ozy ®o«r«zys{pxxn{s}«oy|}~zx|}n{«»xsr«u»«o®o»®o®o~®«xx,pyox«rtynyny»y®xs ~xut.ryqx~r«®u~x«oyr®»o»z{swpxxzon{«»xstr«u»«o{pn~»}y{{p}p»xy®s®«,yl xpzy®p{x~}s|oyuy»sxyny|}«xy®s«,uy»sn{«»xr«»sl~»sx«uyqxyw~u{y.o«uyxz{yzs |«xy,yl{yr®s®«}sny}p»xstlrxp|,«xpylx«qs}»y®stl~osxyuzy®|s»s®s®|u~r}{yw«r{ u«wstyny»y|s»s,yu®«{}s{ 03 |}«»sny}p»pw. -

wony}~®«®: v»pu|«xo{ry{y»~u

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ІГРОВОЇ ІНДУСТРІЇ

ІРИНА

СЕРГІЄНКО Президент Української асоціації ігрової індустрії (УАІІ) Ірина Сергієнко в інтерв’ю розповіла нам, із якими проблемами стикаються оператори азартних ігор під час входу в Україну, та назвала причини, через які запуск справді легального грального ринку може затягнутися на довгі роки.

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

23


Зарубіжні розробники софту для гральних операторів цікавляться ринком України, але про інвестиції говорити рано

?

Ірино, після того як в Україні легалізували азартні ігри, минуло трохи більше пів року. Наразі почалося формування ринку. Як його запуск вплине на гральну галузь? Чи очікуєте на приплив інвестицій?

wyus |u»«oxy z{ynxyr~®«}s. xyr{ylxsus |y}~ o» yzp{«}y{® {sxu~ «r«{}xs ny{, « }«uyq oyo«}u®oyxyny,}«ur®«xsn{«yu,«u}s®xyu«®»}|~u{«x|usw{sxuyw.Myoxy«|,r« x«sws |zy|}p{pqpxxws, zyus {«xy ny®y{s}s z{y ust-xpl~o |p{tyrxst {yr®s}yu {sxu~ «ly z{yz{sz»s®|}y}xsxyrpwxsx®p|}st.oyu{pw«,}yw~y|y}o»n{«»xsyzp{«}y{®zo» n«yly®ƒruy®t|p{}su«.a®swyn«zys{}|x«l~o-uoyo«}usoy}«uyny|y}~. T wz»pwpx}« z{y»xyny r«uyx~ ® «|}sx zy»yqpx z{y |p{}su« t x|zpu}~®«xx n{«» xynyyl»«ox«xx,®u»xyr|p{}su«yx»«tx-|s|}pwoyo«}u®oyxs,|~osr~|yny,wyqp r«}nx~}s|xpwpxxqx«{u.z«u}p{wxsx«rs®«,y|u»us®x«|oy|xpw«}pxxs{pn»«wpx }®}pxxs|}«xo«{}®.hu{pos}y®«xy{n«xs|p{}su«}«uyq®o|~}x.

-

?

-

Зараз в Україні працюють міжнародні компанії з розробки ігор. Якого припливу зарубіжних компаній очікуєте в 2021 році?

-

^ yw~ uyx}pu|} |»o r«rx«s}s, y r«u»«opx« ® r«uyx osxy z{«®s»x« }«u«, u~ wyqx« ®souy {p«»ry®~®«}s, op £ z{y ®srx«xx {pr~»}«}® |p{}su« xyrpwxs »«ly{«}y{t, ryu{pw«GLIBMt.vox«urxpr{yr~w»so»x«|z{ssx®yx«xpw«zo}{swusrlyu~{pn~»}y{«. vlso®uywz«x»op{«ws|®}y®yny{sxu~}«uy{s|}~}|oy®{y~n{«»xtxo~|}{.u««l|y »}xylpryz»«}xsr«|«o«®yxs®s|»y®s»sny}y®x|}z{sox«}s|oy{yr{ylus}pxxs{pn»« wpx}® }pxxs |}«xo«{}® o» ^u{«xs, u l ®ozy®o«»s x«tu{«sw |®}y®sw z{«u}su«w. w{y}p x«®}}«u«po{«,x«x«~o~wu~,x«}s®«zyusxuynyr®y{y}xynyr®ƒru~xpy}{sw«»«.

-

r{w }yny, ® r«uyx zp{pol«pxy, y zy|}«®u« |y}~ o» n{«»xyny lrxp|~ x«»pqs} oy »pxry ®«xs®so®o»xy|},«»pxrtxs~wy®~x«|zyusxpw«.oyn»o~x«pwszyusxp|y{w~®«»s {yr~wxx}yny,srƒ®s}|~r«{~lqxsyzp{«}y{®{p«»xstx}p{p|oyy}{sw«xx}«uy»pxr.

-

?

Ірино, скільки часу знадобиться для повноцінного запуску ринку азартних послуг в Україні? Якщо процес затягнеться на роки, як це вплине на компанії з розробки ігор?

-

u« q«», ws zyus y xp l«swy zo|}«® o» yz}sw|}sxs z{ynxyr®. u«twy®{xp, z{yp| r«z~|u~»pn«»xyny~xuyx«»xyny{sxu~r«}nxp}|x«}{s®«»st«|p{prxsru~z{ssx. yp{pou»y®sr«rx«~}«u: iprz{ppopx}xy 1. ®s|yu»pxrtxz»«}pqx«}»xpx«tppu}s®xy|s|}pwsyzyo«}u~®«xxyzp {«}y{® n{«®®. bp{pr p ®}srxx }« r«{~lqx yzp{«}y{s xp z{y®»} ®xyny x}p{p|~ oy ~u{«x|uynyn{«»xyny{sxu~. 2.u{pn~»}y{yw,xr«uyxyo«®pwzyusxp®s{yl»px{pxxrxs,xpwpx®«q»s®szs}«x: ›xpw«|xy|}r|p{}su«n{«»xynyyl»«ox«xx; ›xpr«z{yzyxy®«xppu}s®xwp«xrwsyspxx{sxu~®oxp»pn«»xsyzp{«}y{®,zp{po~|w® yx»«tx-|pnwpx}; ›xpr«z{y®«oqpxywp«xrw®|y«»xy®ozy®o«»xyn{s. 24

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-


.3 ^ {sxu~ xpw« {yr~wxx, s ®pop {pn~»}y{ {yly}~, |z{wy®«x~ x« ®z{y®«oqpxx op{q«®xy |s|}pwsyx»«tx-wyx}y{sxn~.huy}«usz{«x«osw,}yx«ut|}«or«{«rzp{pl~®«£}pq xp®oywy. 4. Mo|~}x|} z{yry{yny }« |s|}pwxyny, r«|xy®«xyny x« r«uyx zoyo~ oy zy~u~ ppu}s®xs {px r ®spzp{p{«y®«xs z{yl»pw. t«l~}, p ny»y®xp, y ®su»su« |}~{ly®«x|} r }yus ry{~wyq»s®y|}z{ynxyr~®«}s{yr®s}yu{sxu~n{«»xszy|»~n®^u{«x.

?

На початку минулого року асоціація відправляла до ВРУ опис моделі організації державної системи онлайн-моніторингу, яку використовують в Данії і деяких країнах ЄС. Чи є якесь просування в цій темі? Чи проводила асоціація аналіз інших ринків?

ys|}pw«yx»«tx-wyx}y{sxn~£yosxr}{yu»y®sx|}{~wpx}®,usto«rwyn~{pn~» }y{~{p«»xyy, ®«q»s®y,®ozy®oxyoyr«uyx~uyx}{y»®«}s|s}~«x«{sxu~,«xpl~}s z{y|}y|}«}s|}yw.

-

ly o®y xs ®«q»s®s x|}{~wpx}® {pn~»}y{« ®«{}y ®oxp|}s zy®xy®«qpxx x« «x~»®«xx »pxrt}«|p{}su«n{«»xynyyl»«ox«xx. vp®soxy,y|s|}pw«yx»«tx-wyx}y{sxn~o»yzp{«}y{®}«uyqyoxswr®«q»s®sz«{«wp}{® zo«|yxusx®p|}stzyl~oy®slrxp|-wyop». ly|®oxsu{«x,xp{ouyxpn«}s®xst,®u«r~x«}«u}{sz{yl»pws,ux«t«|}pr~|}{«}| ®y{n«xr«|s|}pwsyx»«tx-wyx}y{sxn~: › wp{« £ o» r«z~|u~ yx»«tx-|s|}pws zy}{lx« rx«x« u»u|} {p|~{|® (z{yn{«wxp r«lprzp pxx,|p{®p{styl»«ox«xx,zp{|yx«»}yy),®ozy®oxy,l«n«}y«|~.

-

› l{~n« £ |s|}pw« wyx}y{sxn~ rls{«, «x«»r~ }« rlp{n« x«ow{x~ u»u|} xy{w«, u~ x«|z{«®oxp®suy{s|}y®~{pn~»}y{{sxu~}«xop{q«®x|}{~u}~{s. › z{p} £ yzp{«}y{s r«rx«} x«ow{xs ®s}{«} x« yzp{~®«xx |s|}pwy «ly x yzp{«tx« o»x|}|}{«qo«®oxpoy»u®z«{«wp}{®s}pxxyny®}»pxxyx»«tx-|s|}pws. upz{«®s»xp {pxx yoy osr«tx~ (y{w~®«xx) |s|}pws yx»«tx-wyx}y{sxn~ z{sr®yos} oy }yny, y |s|}pw« |}« |«wyoy|}«}xw zs}«xxw, up l»yu~ z{y{s}p}s roy{y®yny {yr®s}u~ {sxu~. M»«|xp,ruyqxswoxpwpt{srsuzysx«®|pl»pz{y®»}s|®^u{«x. _y{w~»s z{yzyrs o» {ylyy n{~zs r {yr{ylus r«uyxyz{yu}~ z{y «r«{}x n{s, ws }|xy |z»u~®«»s| r z{y®oxsws wqx«{yoxsws l{pxo«ws, « }«uyq z{y»xsws «|y«ws n{«» xyny lrxp|~. u«|«wzp{po r l{s}«x|usw i~uwpup{|usw }« n{y®sw |yryw (Betting and Gaming Council). Ms®s»y|, y y|}«xxws {yu«ws x«ls{« zyz~»{x|} }«u r®«x« wyop» SAFE £ xxy®«txst osr«tx|s|}pwsyx»«tx-wyx}y{sxn~,ustwyqp®oxy|xyxpoy{yny}«®souy,zy{®xxyr«»}p{ x«}s®xsws{pxxws,l~}s{p«»ry®«xswop{q«®y.

-

-

axx|} wyop» zy»n« ® }yw~, y, ®suy{s|}y®~s x« z{«u}s, yzp{«}y{s xp|~} {yr~wx ®s}{«}swxw«»xst{srsu®}{~«xx®yzp{«tx~o»x|}. o« x«y xy{w«, }«u« |s|}pw« o ® l«x, c®pt«{, B|z«x }« wy{}~n«». u« |«t} x«y «|y« ®su»«opx« r«n«»x« xy{w« z{y }p, u ~xuyx~ |s|}pw« ® l«x. lp}«»xst yzs| }yny,uz{«|s|}pw«,®u»xyryzs|yw~|}pxxs®swyn,wyqx«rx«t}sx«|«t}o«x|uyny {pn~»}y{««xn»t|uywy®y. v|u»us s{y®r« ~z{«®»x|us {px ~ op{q«®xyw~ wp«xrw z{y{s}p}yw ylƒu}s®xy |s»xy|}y{yxyxsxxy®»«os,ws|zyo®«wy|,y{pn~»}y{r®p{xp~®«n~x«wyop»SAFE. wony}~®«»«:‘p»pxy«x|

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

25


КЕРІВНИЙ ПАРТНЕР КОМПАНІЇ VIGOLEX, ЗАСЛУЖЕНА ЮРИСТКА УКРАЇНИ, ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК

ГАННА

БУЯДЖИ Плануємо стати лідером із юридичного супроводу грального бізнесу Із запуском грального ринку України у вітчизняних юристів значно зросли обсяги роботи. Чому перед отриманням ліцензії варто обов’язково звернутися до юридичної компанії, як почалася історія компанії VigoLex, які переваги принесе оновлене податкове законодавство і яку шкоду завдасть нелегальна реклама азартних ігор – про це в інтерв’ю Ганни Буяджи, заслуженої юристки України і керівного партнера компанії VigoLex.

?

Ганно, останнім часом ви берете участь у багатьох публічних заходах, присвячених гральному бізнесу в Україні. Розкажіть, наскільки активно VigoLex зараз консультує бізнес? І в яких саме аспектах?

VigoLexr«{«r«u}s®xyuyx|~»}~yysy}{sw«}s»pxrx«n{«»xstlrxp|.wy}pxtxsyzp{« }y{®zp{po~|wu«®»}xp}yxy|}}«z{yn«»sxs,y|x~}~sxxyw~r«uyx.oyoxynylyu~,}«u, r«uyx}«»pxrtx~wy®sxls®|pr{yr~w»y.oxyny£uy»szysx«y{w~®«}sz«up}oyu~wpx}®,®sxs u«o~qpl«n«}yuyxu{p}xsz{«u}sxsr«zs}«x,x«u®ozy®opt~r«uyxxpw«.u«z{su»«o,opwyqx« {yrw~®«}s|p{®p{su~xy{w«xpyloxyrlp{n«}s®^u{«x,«u~wyqx«rlp{n«}sr«uy{oyxyw. o{p}yp r{yr~w»y, «oqp {sxyu »sp r«z~|u«}|r«{«r ~ x«| }{s®«}zp{w|oxy®yny r«uyx~.zyw~u|xpr{yr~w»{p«lyxp}yxy|}«l|y»}xyzp{pol«~®«xsws.Myoxy«|wyqx«r{y r~w}slrxp|:~xynyuyxu{p}xr«zs}«xx®xypzy~}suyxu{p}x®ozy®o. 26

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

-

-


r{wx«x|®yoyy{w~®«xxz«up}~oyu~wpx}®o»»pxrt,r®s«txy,zy}pxtxsn{«®®x«yw~ {sxu~x«tl»p®s»yzyo«}u~®«xx.i«n«}yx«su»x}®«ly}s,}y}»usu«®s}|~u{«x|usw {sxuyw,pu«}x«{pxxz«{»«wpx}~|}y|y®xyrxsqpxx{yrw{~zyo«}u®x«n{«»xstlrxp|.v u~}|,yr«uyxyo«®py«l|z{yl~x«l»srs}soyusy|{p«»xszyu«rxsu®.zp,ywsw«wy |ynyox,xp®snoxsw«l|y»}xyxpr{yr~w»swuo»~u{«x|uynylrxp|~,}«uo»xyrpw®,uy~} ytxyr«t}sx«x«{sxyu.

?

-

Розкажіть про себе. Як ви вирішили відкрити компанію?

w{y}nyw p|}s {yu® yltw«»« ®s|yu zy|«os x« op{q«®xt |»~ql, z{y}p ~ ust| wywpx} ®s{s»«,y, ®{«y®~s zy»}sx~ |s}~«, u~ ws w«»s ® ^u{«x, |px| zy®x|} rwxs}s |p{~{yly}s. o{p}y z{stx»« «l|y»}xy |«wy|}txp ®s®«qpxp {pxx z{y }p,y ny}y®« zy®p{}«}s| ~ z{s®«}xst |pu}y{ oy «o®yu«}|uy z{«u}sus. dp oy op{q«®xy |»~qls l«n«}y {yu® z{«®«»« |«wp®«o®yu«}|utuywz«xyl|»~ny®~®«»«~u{«x|ust}«xyrpwxstlrxp|.z«u,wsx~»yny{yu~ yy»s»«{sosx~uywz«xVigoLex.w{y}p®yx«xprƒ®s»«|x«zy{yqxyw~w|,uy»sr®»xs »«|r{yly}s.z«n{~z«{s|}®,u«x«|z{«®ox«tl»yxx|}uywz«x,}«uyw«xo«yoxyo~w ®z{yp|yx«»®l~»«®qp«u}sxy|y{wy®«x«,y|u»usx«}ytwywpx}yl|»~ny®~®«»«zy}{pls ®x~}{xynylrxp|~. -

tty»y®uw«IT-lrxp|,®ozy®oxy,}{s|}s,uyl|»~ny®~®«»stynyzy}{pls,|}«»sy|xy®y{s osxyuywz«x®«|}sxyl|»~ny®~®«xxIT-|p{so»ry®xxu»x}®.Mozy®oxy,l~»yrx«xyz{y |}pzysx«}s,xqulsrx~»~u«»«|p{slrxp|~uyxu{p}xs»opt,ulwyn»s|zp«»ry®«xy z{yp|txyx«o«®«}sxpyloxzy|»~ns.

-

-

-

y«wp }«u ®srx«s»«||zp«»r«VigoLex. rywz«xz{y»xy yl|»~ny®~IT-lrxp| zy®ƒr«x r xswzs}«xxx}p»pu}~«»xy®»«|xy|},yzyo«}u~®«xx,®s{pxxzp®xsx«x|y®szs}«x,ryu{pw« yoy®ou{s}}{«~xu®®~u{«x|us}«xyrpwxsl«xu«,zou»pxxoyz»«}qxs|s|}pw}yy. l{~n«|p{«,u«x«|o~qpu«®s»«,pnpwl»xn,ryu{pw«yx»«tx-u«rsxy,lypt®son{«»xynylrxp|~ lprzy|p{poxyzy®ƒr«xstrIT.lyynyws|}su«»s|ryu{pwswszs}«xxws,uzp{pl~®«»sx«wpq IT-z{«®« r«uyxyo«®|}®«,up {pn~»npwl»xn, ~ }su{«x«, op ®x l~® oyr®y»pxst. tsx~»yny {yu~, uy»s®^u{«x®|p-}«us®ou{s®|{sxyu«r«{}xsny{,ws}®p{oy®s{s»s£x«wpu«®yurzyn»o~ z{yp|txynyr{y|}«xx,}«uryn»o~x«wyq»s®|}zy«}sy|rx~»|}«}s»op{yw~xy®t|p{.

?

Чому зрештою обрали цей напрям?

apt{sxyu®~|u{«x«xpyoxyrx«xsw,|u»«oxswo~qp|zpsxsw.jux«wpxp,{yly}«x« n{«»xyw~{sxu~|}«»«zp®xswz{yp|txsw y|yls|}sw®su»suyw.v|u»uso»^u{«xs{sxyu xy®st, p yrx««, y }»us r«{«r x« y|xy® }s xy{w r«uyx~, u ®qp «u}sxy z{yzs|«x, l~o~} |u»«o«}s|{p«»xz{«®s»«n{s,y{w~®«}sw~}|tyny|zpsx~xu«»x{s|s,r«{«~xyuus®x l~op ®o{rx}s|®o {sxu~ ®xsxyrpwxs{s|osu. y}y}s l»®s}yu~ zp{yoqp{p»u«®y, «»p,rxynylyu~,r«®qos|u»«oxy.

?

Наскільки реально, що на український ринок найближчими місяцями зайдуть іноземні оператори?

u«wyzp{puyx«xx,p«l|y»}xy{p«»xy,«»p®|p®zs{«}|~z{yry{}«z{stx}xz{«®s»« yzyo«}u~®«xx. juy xyrpwxst lrxp| y|yl»s®y ( } uywz«x, u ny}y® z{«®«}s p|xy ®o u{s}y) r u«®|} {yrn»o« {sxyu ^u{«xs, }y o» xyny ®«q»s®y {yr~w}s |z®®oxypxx |®y zy}pxtxsu«z}«»y®u»«opxz{sl~}u~,ust®x}~}y}{sw«. -

i~o-ustlrxp|x«»pxstx«r«{yl}yun{ypt£pxy{w«»xy,®yw~xpw«xynyxpz{s|}ytxyny. r{w}yny,swl»pr«{yl»lrxp|,}swl»p®x®oo«®puyxywu~,«oqp|z»«~l»pzyo«}u®. w{y}p®|ynyoxx~u{«x|us{p«»,ylr«z~|}s}sn{«»xstlrxp|,zy}{lxyr«z»«}s}s«l|y »}xy lprz{ppopx}x rly{s r« »pxr, « zy}w p t «l|y»}xy xp«opu®«}x }« xpuyxu~{px}x Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

27


zyo«}us.z«u«y{w~»«|}«®s}zor«n{yr~z{s®«l»s®|}|«wynyn{«»xynylrxp|~®^u{«x.u«®y z{«®«}s ®ou{s}y p|xy,uy wyqx« z{«®«}s }«u,u oy ~®«»pxxr«uyx~ £ zy-|{yw~, lpr |z»«}szyo«}u®?apr{~xyrx«xyopp®p. y«wp}yw~{pxxr«z«{»«wpx}yw.lpz~}«}sw«}{yr~w}s,yzp{swu{yuywl~»«»pn«»r« n{«»xynylrxp|~,«o{~nswxpwpx®«q»s®sw|}®y{pxx|z{s}»s®s~wy®o»yzyo«}u~®«xx.z« y}«w£x«®}xp|z{s}»s®s,«y«l{yr~wxszyo«}uy®sz{«®s».apl~®lszyrs}s®xst|snx«» o»xyrpwxsx®p|}y{®.

?

Як ви можете оцінити перший отриманий досвід із ліцензування операторів і отримання дозволів/відмов на облаштування гральних закладів у готелях?

ly|®o zp{s »pxrt zy»n« ® }yw~,y l~»y o~qp l«n«}y }pxxs xpoy»u®. ap r{yr~w»y, «oqpzp{p»uoyu~wpx}®,u®|p®x«top{q«®,®p»sprxst,oy}ynyqr{yls}s®|p«l|y»}xy op«»xy£xpwyq»s®y.i«l»p,x«wtzyn»o,rl{«xstz«up}oyu~wpx}®wyqpl~}sop«»xsw,«»p ry®|wx«upwyqp®®«q«}sz{po|}«®xsurxhBs,ust~®«»{pxx|}y|y®xysoyu~wpx}®.t|p o»|~lƒu}s®xy|}r«®qos. l~qpzyu«ry®yl~»«|s}~«royu~wpx}«ws,yy{w»pxsws®ozy®oxyoy}sy{w,u{yrwpxu oyo«}usoy»pxrtxs~wy®.rywz«xr«zy®x®«»sy{wsoy|»®xy,ur«rx«pxy~r{«ru~,z{y}p uyw|®®«q«»«,yoyu~wpx}sr«zy®xpxxpz{«®s»xy,®owy®»»«ry{w«»xsz{ssx. jo~w«,}pxxwywpx}syox«uy®yl~o~},«»pr«|yw|}«®«}swpwpxp.ju®l~o-utxt |p{,y{w~®«}swp}|n{~z«{s|}®,urx«}:{pn~»}y{z{stw«oyu~wpx}s®uyxu{p}xty{w t®yxsw«}l~}syy{w»px|«wp}«uswsxyw,«xpl~o-uswxsw. ^qp r«{«r ws l«swy zyrs}s®x~ }pxopx, «oqp u»u|} ®owy® rwpx~}|. ap |®os} z{y }p, yx«®}u|}}soyu~wpx}®,yzyo«},|}«»«®sy.‘y«,rxy®~q}«us,o~qpzy}{lxytx {yrƒ|xpxx®ouyw|. tyq~ x«®p|}s n{~l~ «x«»yn r zy«}uyw r«zy®xpxx p»pu}{yxxs opu»«{«t op{q«®xsws |»~q ly®ws. z«w }pq zo«| r«z{y®«oqpxx|s|}pws l~»y l»p r«zs}«x, xq ®ozy®opt. wp{{«rs opu»«{«r«zy®x®«»s}yu~w®,}yu}{«u}~®«®r«uyx,}yw~xy{w«l~»«ry®|w{rx«.w{y}p r« zp{st {u x«z{«®«»s l«n«}y uyxu{p}xs}yuy®s{yrƒ|xpx, «q oy }yny, ®uyw~ {ou~ w« l~}su«xy{w«. yyqp,}~}r{yl»}}«u|«wy,y|u»usuyop{q«®«{yr{«y®~x«®ou{s}|}p|x|}n{«»xyny {sxu~,}yoy|}~zx«xynyzy®sxpxl~}sz{yry{sw®ou{s}sw.juyy|yl«ny}y®«x«o«}soyu~wpx}s r«z»«}s}s}«u~®s|yu~x~r«®sox«pt{sxyu,®yx«w«y}{sw«}sz{«®yyzp{~®«}s®t|p{.

-

?

Що можете порадити тим, хто наразі готується подати документи на ліцензування?

u«|«wzp{po {yls}s p r {s|}«ws £ ®»«|xsws in ( house) «ly r«z{ypxsws uyx|~»}«x}«ws. voxyrx«xysww«}r«tw«}s|®ozy®ox|zp«»|}s.Cw,r|®ynylyu~,w«}oyzyw«n«}s}p xx «®, y|yl»s®y yoy }s oyu~wpx}®, u |}y|~}| n{«»xyny yl»«ox«xx. lyzywyn}s yy{ws}swyq~}»sp},}y|zp«»r~}|x«t|p{. z«uyq|»oo~qp~®«qxys}«}s®swynsr«uyx~zy|}txy®s®«}soyu~wpx}s,®usuyw|yl{~x}y®~ |®y®owy®~.rxhBs«|®o«|~®so«xy{w«,z{y|}yzy}{lxy«x«»r~®«}s®{«y®~®«}s, ylxp{yls}s}s|«wszyws»yu,u®qpr{yls»szyzp{poxsus.

?

Як ставитеся до останніх змін у законопроєкті № 2713-д?

voxyrx«xy|z{stw«zyrs}s®xy.jzy®x|}rnyox«r}sw,yw«l~}sxsq«|}«®u«zyo«}u~. i»p}yny,r«n«»xy|®}y®pz{«®s»yx«{sxu~«r«{}xsny{:®«{}|}»pxr®s|yu«,«zyo«}us £xsru«lyq»pxruy}~®oxy|xyxpoy{yny,«»pzyo«}usoy®y»®s|yusws.M^u{«xwsw«wy 28

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-


nl{sox~|s}~«,r«uy{yrw{zyo«}u®,®«{}|}»pxrtr«w«{xsws. y«wp }yw~ xy{w«»r«zyo«}uy®s|}«®yu ®snoxyo»~|n{«®® x«yw~ {sxu~. w{y}s®xsus n{«»xynylrxp|~u}«uynyu«q~}:«v}r«{«rop{q«®«l~op®}{««}s».vox«u®yx«xpl~op®}{««}s, lyu{«pr{yls}sxsqst®o|y}yuzyo«}u~r{yr~w»z{«®s»«n{so»lrxp|~,xqy}{sw«}s|s}~«, uy»s®|pyoxyl~o~}yzp{~®«}s,«»p{yls}sw~}pxpr«uyxxy,x«w«n«s|l~o~®«}s|pws,~s» }s|®ozyo«}u®}«uswsxyw~xsu«}s|z»«}oyloqp}~.v}qp,pzy|}tx«|~zp{pu«£sr«z{y zyx~®«}s wpx zyo«}us, z{y}p yzp{«}y{s l~o~} p|x, z{yry{ ®ou{s}, s ®|}«xy®s}s xp®snox zyo«}us,«»pyzp{«}y{sr«»s«}|®}x. -

y}y|y®xyyzyo«}u~®«xx®sn{«~}pq|«wp:zy®x|}®}«}p,yr«{«r{yrn»o«}®«{«x}yzy o«}uy®~®«xx ®sn{«~, »sp uy ®x zp{p®s~®«}swp 84 }s| n{s®px. ap xy{w«»xy r«n«»yw ®ozy®o«®{yzpt|uswz{«u}su«w,uy»s®sn{«xpyzyo«}uy®~}oyzp®xy|~ws.

-

w{«®o«, y}»y| l }uyny ®srx«pxx l«rs yzyo«}u~®«xx, }yl}y ®o uy |~ws ®o{«y®~®«}sw~} zyo«}yux««r«{}xn{szyo«}yux«oyyosuywz«x,yl~|pl~»y}uyxp®sxsu«»y{rxs}{«u}~®«x.

?

Навколо чого ще виникають чи можуть виникнути суперечності стосовно подальшої роботи ринку азартних ігор?

apzs}«xx«|~z{«u}sus.u«z{su»«o,o~qply»|xswzs}«xx{pu»«ws«r«{}xsny{.u«{«r opyos®~}p,y{pn~»}y{qyoxswsxywz{sx«twx, ( x«|u»uswpx®oywyr®ou{s}soqp {p»)xp{p«n~x«r«|s»»xpr«uyxxy{pu»«ws. -

oyoxynylyu~,wsw«wy®o®p{}yxpr«uyxx~ry®xx{pu»«w~x«l»ly{o«,yz{wyr«ly{yxpxy® r«uyx.tsl«swy{pu»«w~®wp}{yzy»}pxtx«x«rpwxyw~}{«x|zy{},p}«uyqz{wyr«ly{yxpxy r«uyxyw.w{y}puyw|yw~|wy®s}. o xyny lyu~, »« xsru« z{yn«»sx ~ |«wyw~ r«uyx, usws }«uyq r«{«r «u}s®xy uy{s|}~}|. Top}| z{y {pu»«w~ ® Bx}p{xp}. z«u, ytxy xpw« qyoxyny ylwpqpxx {pu»«ws «r«{}xsny{ ~ tp{pq. w{y}p r«n«»xp ylwpqpxx, y ®yx« xp zy®sxx« r«z«}s xpzy®xy»}xs x ®{«r»s® z{y«{usx«|p»pxx.Bzyz{spwyqx«r«t}sx«|«t},op,|u«qwy,»spw~»}»ws,®x®p|l~op yl»z»pxst{pu»«wy®oywsl{pxo®~t|p{. ^}«uyw~®sz«ou~}pq®p»supr«zs}«xxoyuyw|£yw~®yx«xuswsxywx«pxp{p«n~?o«|s»» {pu»«ws®o|~}x|}{p«urlyu~{pn~»}y{«wyq~}~x«tn{yw~®sz«ou~z{sr®p|}soyxpn«}s®xs {p«ut|«wyny|~|z»|}®«,up®qp{yro»pxpx«o®«|}sxs:yox«zo}{sw~«lyxpz{y}s»pn«»r« n{«»xynylrxp|~,«x«r{rxsz{ssxryu{pw« ( wy{«»xy-p}sxs)u«}pny{sxyr«zp{p~op «r«{}xsny{u}«u~.ju{pr~»}«}w«}swpwyp{ny®~|z{yl~zy®}y{xyr«ly{yxsn{«»xynylrxp|~. k{«»xstlrxp|£|zpsx«|p{«,u«w«l~}s}uy{pn»«wpx}y®«x«,r®srx«pxswsz{«®s»«ws, yl«r«{}xn{sxpr«®«q«»s}sw»ow,uy}{®s|}~z«}z{y}s»pn«»r«ryn»o~x«|®yzp{puy x«xx.zp,ywsl«swyr«{«r,|®os}z{yz{y}s»pqxp.Mol~®«}|x«®ƒr~®«xxusy|zp{p®«n ®o«r«{}~,®o®sn{«~. tqxsw,l»|}{pu»«ws,u~wsl«swyx«®uy»y,ryu{pw«®Bx}p{xp},n{~lyzy{~~®{yzpt |uz{«®s»«{pu»«ws|}y|y®xy|zyx~u«xxoyo,oyn{s.o«z{po|}«®»pxx«r«{}xsny{}«u,xls pu{~}y,u»«|xy,zy-oy{y|»yw~,®@yo~qpqy{|}uy}{«~},}«u~{pu»«w~z{szsx}.h»px« {pn~»}y{wy®s}.

?

-

-

Що змінила легалізація грального бізнесу у вашій роботі? voxyrx«xyoyo«»«{yly}s,}yw~®z»«x«x«1{u 20 y}{sw«xx»pxro»x«su»x}® zyo«»«~«|}~{yr®s}u~yny{sxu~,ust|ynyox»spy{w~}|.

wony}~®«®:xy|}s|»«®y}{~}sx|ust

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

29


СТАРШИЙ ПАРТНЕР 4H AGENCY

ІЛЛЯ

МАЧАВАРІАНІ Схоже, частину про онлайн-моніторинг у російському законі про ЄРАІ взяли з українського закону про регулювання азартних ігор На Ukrainian Gaming Week, присвяченій старту легального ринку азартних ігор України, команда LoginCasino.com.ua поспілкувалась із профі юридичного супроводу грального бізнесу – старшим партнером 4H Agency Іллею Мачаваріані. Обговорили глобальну тенденцію до легалізації, перспективи наземного казино і прогнози для онлайн-гемблінгу.

?

Добрий день, Ілле! Як вам загальна атмосфера після старту роботи ринку азартних ігор України?

u«uyx}{«|}r|s}~«oy»pn«»r««r«{}xsny{,uy»s{sxyuny®y{s®}»usz{yz{ynxyrs r«n«o~®«®,sl~opz{stx}stz{y»xstr«uyx,r«{«r~«|xsusw{u~}z{yl»uyxu{p}x {p. u« UGW, x«z{su»«o, ylny®y{}uyxu{p}xz{yl»pwsyoy r«z~|u~ {sxu~, |z»xy~u«} {pxx.M»yw~}pxopxzyrs}s®x«.

30

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x


?

Як оцінюєте систему онлайн-моніторингу, передбачену законом України про азартні ігри?

j|®oywyxpr®{®,«»pwpxro«}|,y«|}sx~z{yyx»«tx-wyx}y{sxn~{y|t|uyw~r«uyx z{y @xhB ®r»s r ~u{«x|uyny r«uyx~ z{y {pn~»®«xx «r«{}xs ny{. z«w «l|y»}xy |yq« zyl~oy®«xy{ws.u«z{su»«o,«x«»ynx«|}«}}z{y®oyl{«qpxxxy{w«yzp{«}y{yw«r«{}xs ny{ ~ {pqsw {p«»xyny «|~. juyp ot|xy }«u {y|t|ust r«uyx o~l»~u{«x|ust, }y z{s l»srxyp{prz®{yu~®xy|wszyl«swy}qz{yl»pws,ur«{«r®o~®«~u{«x|ust{sxyu. -

M«q»s®y{yrl{«}s|,u{y|t|u«|s|}pw«yx»«tx-wyx}y{sxn~ylyos}swp}|r|u»«oxswzyx }txsw«z«{«}yw,r«u»«opxsw~r«uyx«.aptzyx}txst«z«{«}xp®ozy®o«{p«»xt|~}lrxp|~. Mo|~}xl«ry®zyx}}opzyrs}~,n{y®yny{«~xu~.M|pl~o~}|x««l|}{«u}xtuyx|}{~u.ryqpx p»pwpx} z{«®s»xst, «»p ~«|xsu«w xpyloxy |«wy|}txy ~u«}s »ynu~ zy|xpxx zyx}}w. tpxu«®y,u~}«uyw~uyx}pu|}®s{s}||s}~«rwyx}y{sxnyw|}«®yuyx»«tx,uyu»y®s ®srx«px{yly}s}«uy|s|}pwsr«uyxxpzp{pol««.

-

M ~u{«x|uyw~ r«uyx |s}~«}« |«w«. u«z{su»«o, xpw« ®srx«pxx }pxxsw r«|yl«w. u}y r pu|zp{}®x«z«xp»xtos|u~|UGWxprwno«}s}uyny®srx«pxxyw~,}yw~y®ozy®oxpw« ®|«wtxy{w«}s®xtl«r. M«{}y }«uyq ®{«~®«}s, y ^u{«x«, xy| xp u{«x«ws, ® us o common law z{ppopx}xp ( z{«®y)^. }«ut|s|}pw|~owyqpx}p{z{p}~®«}sup||»y®y®r«uyxr®p»suytwy®{x|}«lyz{« ®s»xy, «ly ®ozy®oxy oy {p«»xyny |}«x~ {ppt. ^ u{«x«zy|}{«ox|uyny z{y|}y{~ ouyx}s xpx}«»x«|s|}pw«z{«®«®»yw~z{«®y®«}{«os}«u«,yzy}{pl~®srx«pxxuyqxyny}p{ wx~x«r«uyxyo«®yw~{®x. -

o«®o«xx r«uyxyo«®® }«uyw~ ®sz«ou~ £ x«zs|«}s r«uyx, ~ uyw~ l~op uywyn« wpxp zyolxs l»sz»w.

?

Галузь готова платити будь-які податки, аби дали працювати легально

wyu«ry®swz{su»«ouwpsxs.xsxyu«r«{}xsny{}«wr«{pn~»y®«xstx«|}»us,y®|}« xy®»px»w}sx«z{yn{«,«yzp{«}y{szy|}txyuyx»u}~}yoxpryoxsw.Myoxy«|~u{«x~ {pn~»{xy r«yo} wqx«{yox l{pxos, y zozs|~} ~nyos r w|p®sws uywz«xws. M z{sxsz, n«»~r yx»«tx-u«rsxy, u l~o-u« x« ®p{}su«», ny}y®« z»«}s}s zyo«}us z{«®«}s r l~ouswsylwpqpxxws,«ls}»uso«»sz{«®«}s»pn«»xy.

-

ypu}y{{yr®sx~®|oy}«uyny|}«x~,y|~«|x}yzs£pz~l»xuywz«x,u{yrw~}|®y«u x«|®}y®sl{q«xpwyq~}oyr®y»s}s|yl®r}s»pxr,x«z{su»«o,r{«|«yzy«}sz{stw«}s n{«®® r xy|. i{pxo zy®sxpx ®ozy®o«}s u ®swyn«w l{q, }«u xsws »pxrw. juy uywz«x z{«~wy®xy®u-lqp{|,}y~xp}«uyqryly®ƒr«xxyoy®o|~}xy|}zy{~pxr«uyx®xs {s|osut,u{wu-lqp{|.rywz»«px|zy®sxpxl~}s®|os.

xpo«uLoginCasino.com.uaou~|}«{yw~z«{}xp{~4HAgencyB»»t««®«{«xr«pu|zp{}x~, z{yp|tx~yxu~{sxu~«r«{}xsny{^u{«xs.

wy®xst }pu|} s}«t}p x« x«yw~ |«t} ® {yro» «Bx}p{®ƒ», |uy{s|}«®s| QR-uyoyw

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

31


ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР SMILE-EXPO

АННА

ЛАСТОВКА Конференція Ukrainian Gaming Week відбулася з великим успіхом. Ми дуже задоволені її результатами На конференції Ukrainian Gaming Week, яка відбулася наприкінці лютого цього року в Premier Palace Hotel (м. Київ), українські та зарубіжні експерти розказали про те, як вести гемблінг-бізнес на новому українському ринку, а також обговорили, як проходить легалізація грального бізнесу в Україні. Про цей івент і виставку Ukrainian Gaming Week нам розповіла Анна Ластовка, генеральний директор Smile Expo.

?

Як пройшла конференція UGW? І наскільки правильним було рішення розділити івент на конференцію та виставку? ryxp{px®ol~»«|r®p»susw~|zyw.tso~qpr«oy®y»px{pr~»}«}«ws.B®on~usx«s u»x}®£x«tu{«p}yw~zo}®p{oqpxx.

M ~wy®« zo®spxy u«®y|} oy ~u{«x|uyny {sxu~ «r«{}xs ny{ {pxx {yro»s}s Ukrainian GamingWeekx«uyxp{px}«®s|}«®u~l~»y«l|y»}xyz{«®s»xsw.o«®ousyw~z{po|}«® xsuslrxp|~®qpy}{sw«»s®ozy®ox«l«n«}yr«zs}«xz{yy|yl»s®y|}®popxxn{«»xyo»xy |}®^u{«x}«x«»«nyos»sz{wuyx}«u}srz{yp|yx«»«wsn«»~r. hx«®s|}«®UkrainianGamingWeek®|yyrwyq~}yrx«tyws}s|rzp{poy®swsz{yo~u}«ws}«zy|»~ n«ws,ul~o~}uy{s|xswso»r«z~|u~}«®popxxn{«»xynylrxp|~x«w|p®yw~{sxu~. 32

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

-

-


?

Легалізація грального бізнесу в Україні активізувала місцевих учасників та експертів ринку. Наскільки активно зараз відбувається діалог між ними та наскільки конференція допомогла зробити його ще конструктивнішим?

ryxp{pxUGWrwyn»«rl{«}s®yoxyw~w|z{po|}«®xsu®op{q«®xsy{n«x®uywp{t xsuywz«xt{rxynyz{y».Myxs«u}s®xyrx«tyws»s|yoxpryoxsw,os|u~}~®«»s,ylny®y {®«»sw«tl~}xz«{}xp{|}®y,oywy®»»s|z{y~u»«opxx~nyo. -

-

juy {yrw{uy®~®«}s x«o u»u|} ny|}pt ~«|xsu® x«yny r«yo~, }y wyqx« |w»s®y |u«r«}s, yn«»~rp®®px}s£pu{«w«to«xsuso»®popxxuyx|}{~u}s®xynyo«»yn~}«x«»«nyoqpxx ®r«wy®snoxy|z®z{«.

?

Скільки людей відвідало конференцію?

UGW®o®o«»yy{x}y®xy40£5ny|}pt. 0 h»pr«zs}®x«u~z®»u®s}u®l~»yrx«xyl»p. o ~{«~®«xxw x«®xs u«{«x}sxxs ylwpqpx ws xp rwyn»s r«lprzps}s oy|}~z ~| yys x«r«o,}yw~r«opxoy®px}~l~»srw~pxr«u{s}s{p|}{«.

?

Що чекає на відвідувачів виставки Ukrainian Gaming Week 2021? u««uyw«xo«y{w~x«|spx~z{yn{«w~o®yopxxy®s|}«®us}«r«»~«oy~«|}®UGWx«tu{« uywz«x,uny}y®o»s}s|oy|®oywz{prpx}~®«}ss{yut«~os}y{{pxxo»n{«»xyn«»~r.

^ wpq« r«yo~ ®ol~op}| ®ou{s}st »pu}y{t, x«ny{yoqpxx UGW Awards r«u{s}« ®p{u«. z«uyq ws yl»«}~wyuywy{}x»yu«o»xp}®y{uxn~ty{n«xr~wylpryz»«}xst}{«x|p{ny|}ptoy®s|}«®uy ®ynypx}{~KyivExpoPlaza.

?

-

Чому для проведення виставки обрали локацію за межами Києва?

tMa, ~ uyw~ ws |zy«}u~y}»s z{y®yos}s Ukrainian Gaming Week, £ osx« ® rs® »yu«, u«zoyos}x«wr«yl|n«wsoy|}~zxs®s|}«®uy®sz»y.vox«up{przp{pxp|pxx®px}~ ws xp rwyn»s r«l{yx®«}s z«®»tyx x« zy}{lx x«w o«}s, }yw~ ®s{s»s z{y®yos}s ®s|}«®u~ ® KyivExpoPlaza,u«®ozy®o«®|wx«sw®swyn«w. Bny»y®xstz»|rwxs»yu«®}yw~,yx«w®o« »y|{yrs{s}s{yrw{®s|}«®uy®yz»yoy}s|. 6 u®.w.

?

-

Наскільки галузеві заходи, які відбуваються в Україні, цікаві для іноземних учасників? Як справи з їхнім приїздом до країни через пандемію COVID-19?

w{y}nyw ~|yny zp{yo~ zony}y®us UGW xyrpwx uywz«x w«} rx«x~ u«®|} oy r«yo~. u«~«|xsusr@®{yzs{prp{®~}zo|®y|}pxos®p»su®s|}«®uy®z»y}«r«®»}z{y ny}y®x|}z{s®yrs}s®^u{«x~|®yx«tu{«z{yo~u}s. h»p |s}~«r zys{pxxw COVID-91 xp zyu{«~}|. ^ ®{yzpt|us u{«x« zy|s»} u«{«x}sx. bp{prpr«{«r«|}sx«xyrpwxsuywz«xtxpwyq~}®s«}sr«uy{oyxu, x«|»oyu,z{s«}s®^u{«x~.

?

Які заходи щодо грального бізнесу плануєте проводити у 2021 році?

Ms|}«®u~UGWwsw«wyx«w{y{n«xry®~®«}so®x«{u.u«®p|xz»«x~wyz{y®p|}s®zl»| GeorgiaGamblingConference.ho«»l~opwy|}pqs}sr«|s}~«®|®}tr«»pqxy®oyny y{w~®«}s u«»pxo«{ r«yo®. u« q«», ~ |~«|xs {p«» xyo ws rw~px zp{pxy|s}s ®px}s p{pr®®popxx»yuo«~x~. zyw~ z»«xs ® x«| n{«xoyrx! B ®{ ® }p, y r«®ous r»«nyoqpxt {yly} x«« uyw«xo« rwyqp ~|zxyz{y®p|}s®|r«z»«xy®«xr«yos. Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

33


34

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x


МАРКЕТИНГ-СПЕЦІАЛІСТ У СФЕРІ ГЕМБЛІНГУ

АНТОН Про експерта

КОВАЛЬ hx}yxry®«»«®pwrw«{up}sxn~®|p{lp}}xn~}«n{«»xynylrxp|~.o«n«»yw|w{yu®z{« ®«®~tz»ysx}«ny®y{s}z{ylp}}xn-w«{up}sxn,yzs{«s|x«®»«|xrx«xx.

-

mu|zp{} l~® w«{up}sxny®sw |zp«»|}yw ~ l~uwpup{|us uywz«x Parimatch Favbet, « }«uyq r«tw«®|retention-w«{up}sxnyw~PIN-UPTech.

Висока ціна на ліцензії може призвести до монополізації білої частини ринку На початку березня цього року регулятор ухвалив позитивне рішення стосовно видання першої ліцензії на букмекерську діяльність в Україні. Які проблеми в букмекерів виникають під час ліцензування, як оператори змогли пережити локдаун та які особливості маркетингу беттінгпродукту – про це ми говорили з маркетинг-спеціалістом у сфері гемблінгу Антоном Ковалем.

?

Антоне, торік через пандемію впродовж певного часу практично не було спортивних змагань. Наскільки така перерва позначилась на доходах букмекерських компаній?

ry{yx«u{sr«rx«xy®o«{s»«zylp}}xn-lrxp|~~®|yw~|®}.B~u{«x|ust{sxyu£xp®sx}yu. lyyos®z«»szyopu~osx«zy{®xxy % 5 8-0 7 royuy®oxsws,y|u»usw«tqp®|~}ly»xpw zyx«}sr~zsxs»s|.k{«»s}»us®i»y{~|}«p®u»uyo«»puyxp~}ly»xsu{«x«.w{y}pp »spu{«z»®wy{.ly}ynyqx®sos|zy{}~}pq|}«»sx«z«~r~. -

h ®sqs}s l~uwpup{«w ®o«»y|r«®ous®sout zp{py{x}«x« V-sport |}«®us x« FIFA02tx ®souulp{os|sz»xs.

?

Як пандемія позначилася на беттінг-маркетингу? Та наскільки змінились методи залучення клієнтів у цій сфері під час та після пандемії?

z~}®«{}y®so»s}sz{sr~zsxpxxy»«tx-«u}s®«tu»x}®.xpu»«wxloqp}s|}{wuy|uy{y}s »s|. wo«| u«{«x}sx~, uy»s |zy{} |}«® x« z«~r~, retention-w«{up}sxn ®sty® x« xy®st {®px w«tqp®~|uywz«x,ly~}{sw«}su»x}®,xpo«}swr«l~}sz{ylp}}xn,l~»yny»y®xswr«®o«xxw. Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

35


?

Ви встигли попрацювати в кількох компаніях, які пов’язані з букмекерським бізнесом. Сьогодні оператори на українському ринку масово укладають угоди з футбольними клубами. Скажіть, наскільки важливо для БК співпрацювати зі спортивними клубами та що це їм дає?

z«u,r«tw«®|swlprzy|p{poxy.o«{«r~|u»~ls^ws{yrzyo»pxwqParimatchFavbet.^ u»~l® ®p»su« «{w«x~®«»xsu®, }yw~ l{pxos x«w«n«}| oy|}~u«}s| oy xs p{pr {rx |z»x«u}«uy»«ly{«. u«z{su»«o, Favbet z{y®yos»« ®p»sust p|}s®«» o» ®ly»®«»xsu® x« uyr «v»wzt|ust» £ «lsx«wy_p|}»,«}«uyq|z»xstrn{«®ws}~{x{r_B_h}« 02 l«n«}yxyny.^}«usuy»«ly{« lp}}xn-l{pxos}«~}ly»xu»~lsn«{wyxtxyoyzy®x}yoxpyoxyny.

?

-

Які види спорту окрім футболу, є найцікавішими для української аудиторії? Та наскільки сильно між собою пов’язані інтерес аудиторії до самого змагання та до ставок на той чи інший вид спорту?

u«tl»u«®sws,yu{w~}ly»~,}px|,l«|up}ly»,yupt,}«uyqwyqx«®orx«s}sx«|}»xt}px|. y}y|y®xyy|}«xxyny,}yp}~{x{sx«r{«ryuSetkaCup.z«uyq®rswu~zyz~»{x|}uy{s|}~ }|l«}»yx. o®s«txy, zp{po ®p»susws }~{x{«ws, n{«xo|»pw«ws }« pwzyx«}«ws |®}~ u»u|} |}«®yu rl» ~}|,y|yl»s®yuy~u{«x|u|zy{}|wpxslp{~}~«|}~rw«n«xx.wp{po®«q»s®swslyws ~u{«x|us lyu|p{® l~uwpup{s }«uyq |zy|}p{n«} rl»pxx yl|n~ |}«®yu x« lyu|. o«n«»yw, «u}s®x|}»pnuy|z{ynxyr~®«}s.

?

-

Поговорімо про маркетинг. Скажіть, на якій саме платформі, на вашу думку, зараз найкраще просувати беттінг-продукт? Та завдяки чому можна витримати конкуренцію на такому ринку?

o«{«rr~|s»»®|yzp{«}y{®|z{wy®«xx«{yr®s}yu®oy|uyx«»pxxwyl»xs®p{|t|«t}® r«|}y|~xu®.v|u»us|z®®oxypxxwyl«t»~/op|u}yz~£x« 01/9 uy{s|}wyl»xsop®«t|®, ®ozy®oxy,wyl»xstz{yo~u}®z{y{s}p}®~|n{«®®x«{sxu~. v|u»usuypx}sr«{«r~®|z{sl»srxyyox«uy®,}yls}®~wyqx«®sn{«}s}»usr«®ousw«{up}sxn~.

?

Назвіть ключові фактори саме в сфері беттінгу, від яких залежить успішна робота в литті трафіку? u«®owx~®ou«rsxylp}}xnw«|®y|zpsu~.wp{st«u}y{£p{pnyx«»x|}.u«z{su»«o, ~u{«x|u««~os}y{x«o«l»~zp{p®«n~,hws,xqs«sr,}yy.

l{~nst«u}y{£x«®x|}®«nyw|}zyo,x«u~x«»s®«}}{«u.u«z{su»«o,»pxosxnoylyt«u n{pny{£wy{ƒwyqpo«}su{«stuyx®p{},«xq~wy®xy«t«xp|}p{y}»£«zy}}pxnpw»,y|u»uso» n{«®®ltl»yu~®«xyzyo.

?

Як ви оцінюєте вимоги регулятора до грального ринку в Україні? Чи варто було б щось у них змінити і якщо так, то що саме? Також які є обмеження на законодавчому рівні для реклами беттінгу? Наскільки серйозно вони заважають у роботі?

u«wyo~wu~,x«t®«q»s®sw«u}y{xp®sz{«®o«xy®s|yuyxs»pxr|«wpx«lp}}xn.ap ~xpwyq»s®s}®sox«{sxyu®p»suyu»uy|}xy®sn{«®®®zyo«»yw~wyqpz{sr®p|}soy wyxyzy»r«l»y«|}sxs{sxu~. z«uyq, x« wy o~wu~, zp{puyoy ®u (21 {u) o» zy«}u~ n{s. ty»yo £ yox« r x«t«u}s®xs ®uy®sn{~z,pylwpqpxxwyqp|~}}®y®z»sx~}sx«{sxyu. wony}~®«®:xy|}s|»«®y}{~}sx|ust 36

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-


Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

37


СТО КОМПАНІЇ GALAXION

СЕРГІЙ

ЛОСЬ

Український гральний ринок нині перебуває в активній фазі запуску попри існування низки проблемних моментів. Наприклад, сертифікація грального обладнання. На цю тему ми поспілкувалися з Сергієм Лосем, СТО компанії Galaxion, яка займається виробництвом ігрових автоматів, рулеток та онлайн-систем моніторингу для наземних гральних закладів.

Пандемія сприяла попиту на український ринок серед виробників грального обладнання

?

Як ви оцінюєте український закон із легалізації грального бізнесу?

apt r«uyx l~® zy}{lxst o«®xy, wpxp {«o~,y }pzp{ ®x y ~ uyw~| ®sn»o. j xp wyq~ |u«r«}s, u x, y pt r«uyx ry®|w zyn«xst. M®«q«, ®x x«zs|«xst oy®y» n{«wy}xy,y« l~»s z{yl»pws, |z{ssxpx ny»y|~®«xxw zo «| ®xp|pxx zyz{«®yu. zyw~ r«n«»yw zyrs}s®xy yxr«uyx,®xo«wyq»s®|}z{«®«}s,«®w«tl~}xyw~oyxynywyqx«®xp|}sz{«®us.

?

Скільки наземних гральних закладів відкриється в Україні в наступні два-три роки?

yu»«oxy |u«r«}s, l«~, y ® }t ®p{| r«uyx~, u« xsx sxx«, }«us r«»® l~op xp o~qp l«n«}y,y|u»us{o«u}y{®,uylwpq~}xu»u|},£®swyn«oy®o|}«x®wp}{® 05 ®o x«®«»xs r«u»«o®, {yrwpxx }»us ® ny}p». t«u|sw~w ~ u{«x z{«®«}swp 10 r«»®. j o~w«, uy lrxp| zyxp z{«®«}s oy loqp}~ zo~} zyo«}uy® x«oyoqpxx, }y x«{yox opz~}«}s |}«x~} »y»xsws }« zyx~} x«o«®«}s zp®x zyl»«qus. ky»y®x zs}«xx £ p r{uy ®|} ny}p»® ®o|}«x oy y|®}x r«u»«o®. v|}«xx ®swyn« z{y|}y ®su{p|» wyq»s®|} |x~ ®«xx n{«»xs r«u»«o® x«®} ~ opus yl»«|xs px}{«, op r« sws u{s}p{ws xp z{yyos} qyopx ny}p». B xpr{yr~w»y, u {«~®«}s 05 wp}{® }« u r«u»«os wyqx« ®®«q«}s y|®}xws. M r«uyxz{yzs|«xy|®}xr«u»«os,oyu»x}yy,«ul~}s,uytop}|z{yos}y-x«u~|zy{ }s®x~uy»~? u« r«zs}«xx zy®sxx« o«}s ®ozy®o ryw| r {pn~»®«xx «r«{}xs ny{ »y}p{pt (rxhBs), |zyo®«|, {pn~»}y{ ®s{~®«}swp }«u z{yl»pwx wywpx}s »y»xy, «oqp qy{|}u ~wy®s |}« x~}x«zp{puyolrxp|~. 38

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

-

-


?

Які ризики та загрози можуть виникнути на перших етапах запуску грального ринку України? Чи стане перешкодою пандемія коронавірусу? w«xopw, lpr|~wx®xy, {srsuyw, «»p ws l«swy »y»xp |}«®»pxx ~{o~, ust xp rw~~ r«u»«oszy®|tu{«xr«u{s®«}s|.

h»prx«ynyoy|®o~wyq~|u«r«}s,y|®}y®stn{«»xstlrxp||~}}®yzy|}{«qo«®®oz«xopw. u«z{su»«o,x«pyzp{~®«xx®k{~rr~zsxpxp®qpw«tqp{u,lyr«u»«osr«sxpx,«yl»«ox«xx ®swux~}p.zpq|«wp®ol~®«}|®s«}sx|uthwp{s}«B|z«x,oplrxp|z{««|}uy®yw| ws.M~|yw~|®}x«rpwxst|pu}y{zp{pl~®«x«wpq®sqs®«xx. -

hyoy^u{«xs,}yo~w«,xp®p»su«u»u|}r«»®,u«z{«®«}swp,rwyqprx«t}s|®yw|px«{sxu~.

?

У яких країнах ви оперуєте? Які з них є найголовнішими для вашої компанії?

ly r«u{s}} {sxu~ ^u{«xs ® 092 {y ws z{«®«»s zo l{pxo«ws «vo{pu|», «up®«o«» «t|}p{ ky»o» }« l~»s ®p»suy yzp{«}y{|uy }« ®s{ylxsy uywz«x. u«{«r r yzp{~ ®«xx ~ x«| }»us {sxyu k{~r, op ws z{«wy zyx«o 10 {yu®. B r®|xy, ws z{«®«»s »sp x« »pn«»xs{sxu«,xuy»sxpz{«®«»sr«y{xswss|{sws|pw«ws. -

y}y|y®xy xs {sxu®, ws w«wy n«{x~ os|}{slƒ}y{|u~ wp{pq~ r z{yo«q~ n{«»xyny yl»«o x«xx ® B|z«x, }«uyq z{«wy ® u{«x« s«}sx|uy hwp{sus £ wp{~, ry»~wl, k®«}pw«». o« yx»«tx-|s|}pw«wsws®oyw®k{~r,M{wpx}«h{s.

?

-

Які ключові критерії впливають на ваше рішення заходити чи не заходити на новий ринок?

z~}wyqx«x«®p|}sz{su»«o®}srxxyny{sxu~.^®sz«ou~r^u{«xywspxp~®«»s»sy|}« }yxp{pxxpu«wy,zyus|}«x~}r{yr~w»sws®|z{«®s»«n{s,lprynyxpw«wyq»s®y |}{yr{«~®«}szy®xstloqp}.u«z{su»«o,yzyo«}u~®«xxty{n«xr«ly{y}lsrxp»pn«»xsw lrxp|yw.ap®«q»s®stwywpx}£szo}{sw«op{q«®«|®y»pxr«}®? -

-

dyoy xs {sxu®, ®rwwy, x«z{su»«o, s«}sx|u~ hwp{su~. u«{«r }~} ®|p np} |~wxy. ts w«wy o®«y|s®wp{~}«ry»~wl,}«wxsxz{«»spxp®p»sust®o|y}yuyl»«ox«xx,«oqpn{«»x r«u»«os r zp{p{®«ws ®osx}| r«sx}|. yu«qwy, «u}s®xsws }»us }{s }p{wx«»s r {~»p}uyrp|}s,«»p®|pyl»«ox«xx~®wuxpxp,yloy}{sw«}s||y«»xyos|}«x. M B|z«x }p |«wp, ® yosx «| x«p ®osxs»s opu r«»s ® zp®xs z{y®x, «»p }pq ®|p z{« p{pr yosx }p{wx«», »os xp ®o®o~} r«u»«os, ly ly}|. h yzp{«}y{s r«»® xp z»«}} r« y{pxo~n{«»xynyyl»«ox«xx u«q~}:«^x«|xpw«n{ypt,x«wls|«wsw®sqs}s».zyl}ylrxp| x«wpq®sqs®«xx.

?

Наскільки конкурентним буде український ринок для виробників грального обладнання? Чи доведеться вам поборотися за свою частку?

z«u,x«wyoxyrx«xyoy®pop}|ly{y}s|r«|®yw|pzo|yxpw.M^u{«x~®yos}l«n«}y ®p»sus «wltxs uywz«xt. xyr~w}p, yu{w }yny, y uywz«x ® z{sxsz y}»s r«t}s x« {sxyu, xsx ®yxs }pq ® |}«x |}«nx«, r«{«r w xpw« yny {yls}s. h }~} {«z}yw rƒ®s»«| wp}« £ r«t}sx«~u{«x|ust{sxyu.B,®ozy®oxy,®|®yxsr«®s»s|. juls xp z«xopw, ~ x«| l~»y l l~u®«»xy o®-}{s ®p»su uywz«x-uyxu~{px}s. h»p sw«»y r xs r«{«rypz{«®«}s®^u{«x,«oqp®xsyl»«ox«xx,upzyusxpw«u~os®|}«xy®s}s.

wony}~®«®:v»pu|«xo{ry{y»~u

wy®xst }pu|} s}«t}p x« x«yw~ |«t} ® {yro» «Bx}p{®ƒ», |uy{s|}«®s| QR-uyoyw

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

39


ГОЛОВА ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОГО АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ

БОРИС

КУШНІРУК У лотерейний бізнес не може прийти будь-хто Сьогодні лотерейну діяльність в Україні регулює Закон «Про державні лотереї в Україні», а сама лотерея донедавна була єдиним незабороненим видом азартних ігор. Про переваги та недоліки теперішніх умов для розвитку лотерейного бізнесу, імовірність появи нових гравців на ринку та про різницю між класичними й миттєвими лотереями ми говорили з головою експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борисом Кушніруком.

?

Борисе, чи є недоліки в теперішньому законодавстві для лотерейних операторів? І в чому саме вони полягають? M ^u{«x r«{«r ®sl~oy®~}| wyop», r« uy »y}p{ptxst lrxp| «u}sxy |}«®»} zo uyx}{y»yu{pwsy|l,uzy®ƒr«xrx_.t«x«~®«r,yx«|ynyox|p{«o»xy|} x«®ws|xy z{yzs|«x« }«u, yl wyqx« l~»y wyxyzy»r~®«}s {sxyu zo z{s®«}x |}{~u}~{s, u zy®ƒr«x r n{yw«ox«ws x_. z«w, r®|xy, zp®x zyrs}s®x x«x|s, «»p wyop» ®szs|«x« |«wp ®}«ust|zy|l.

?

А чи можете розповісти детальніше про нинішні ліцензійні умови для лотерейних операторів? tyw|zy»n«®x«o«xxz{yzyrstyoy®szs|~®«xxxy{ws|}®y{pxx~wy®uyxu~ {px}xy|}x«{sxu~.zyl}y{yr~w,yzy}{lxyo»ppu}s®xyny{pn~»®«xx»y}p{pt xynylrxp|~,«»pxpy{w~tyny. M}w, x« wy o~wu~, zyrs}s®xy ®swyn« yoy }yny, op w«} {yr}«y®~®«}s| »y}p{ptx z~xu}sx«rpwxsyzp{«}y{®.‘y}~}x«x|s. u«}yw|}|x~®swyn«,yuywz«xzy}{lxyw«}swp{pq~,«®}«uyw~{«ryysl{«}s~«|} ~ »pxr~®«xx l~op xpl«n«}y, «oqp |}®y{s}s wp{pq~ r x~» xuy»s xp ®o«|}|. apt z{yp| zy}{pl~rx«xsuy}®«|~.

40

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

-


w{yl»pw« o» ^u{«xs ® }yw~, y op{q«®x« wyxyzy» wyn»« l l~}s xpzyn«xsw ®«{«x}yw, «»p |~}}® {srsusyoy }yny, u sw zy}w r«tw«}sw~}| wyqxy®»«o. u« q«», ~ x«| op{q«®xp zo z{sw|}®y|}«oqp{p»ywo»uy{~z}«r»y®qs®«x.

?

-

Тобто оптимальним варіантом для України є саме відкритий ринок із приватними операторами? lp{q«®x«wyxyzy»»spwyq»s®sw®«{«x}yw,«»p,®{«y®~sx«~uy{~wzy®«x|}, }«u« wyop» wyqp l«x«»xy |}«}s z{ssxy uy{~z. juy ws {yrn»o«wy ®«{«x} r z{s®«}xswsyzp{«}y{«ws,}y yoxyrx«xyw«l~}su»u«,«»po»|}®y{pxx{sxu~zy}{lxy |}®y{s}spt~wy®s,uzot»slxp»spyoxt«lyo®ywuywz«xw.

?

Тоді що саме в ліцумовах і в законодавстві потрібно змінити, щоб запобігти монополізації? Чи це так просто не вирішити? o®|xy, |s}~«}«uz{y|}yrwxs}sxpwyqx«.t«tqp®~|u{«x«»y}p{ptx«o» x|} »pxry®«x« yu{pwsws zy»yqpxxws, «oqp ®yx« zp{pol«« u~z®» n{«®ws »y}p{ptxs l»p}® «ly q pu®. ws}«xx zy»n« »sp ® }yw~, u ®swyns oy u«z}«»~ |x~} u®swynsyoy}yny,}ywyqpswr«tw«}s|.u«z{su»«o, xp®®«q«,ywyqx«®szs|~®«}s wyop»,u«zp{pol««wyxyzy»r«yny{rxy®so~o»xy|}.

-

‘y«u{«xs,op»y}p{ptx~o»x|}zy®x|}uyx}{y»op{q«®xpzoz{sw|}®y.Mozy®oxy, o®« ®«{«x}s. wp{st £ wyop» oppx}{«»ry®«xy »y}p{ptxy o»xy|}, sw r«tw«}| {rx z{s®«}x uywz«x. l{~nst £ op{q«®x« wyxyzy», }yo op{q«®« zy®x|} uyx}{y» o»x|}.l»^u{«xs,x«wyo~wu~,wyq»s®ylso®«®«{«x}s. tyxyzy»}pq{p«»xy,«»p,x«ny»y~,uy®x«|r«y~}|}®y{s}s»y}p{ptx~wyxyzy »,}y®yx«w«l~}sop{q«®xy,«xpz{s®«}xy.

-

tyxyzy»ry®«x« |s|}pw« w« |®y zp{p®«ns }« xpoy»us, z{y}p ® l~o-uyw~ {«r zp{pol« pxy z{«®s»«, u {pn~»}, usw sxyw y{w~}| z{sl~}yu u«z}«» uywz«x. o«r®s «t~®swyn«z{yzs|~},yzy»y®sx«uy}®,rl{«xs~n{«®®,w«t}s~®sn{«xstyxo. ws}«xx»sp®ppu}s®xy|}{p«»r«sz{«®s».

-

tyq»s®« |s}~«, uy»s ~wy®s zp{pol««}, y ®s xp yo{«r~ ®oo«}p zy»y®sx~ ®| rl{« xsuy}®x«®sn{«,y|u»us~®«|,x«z{su»«o, w«»y.w{sz~|}swy,x}yoyuxxp®n«o«® ®sn{«x~ uywlx«. ^ }«uyw~ {«r ®s r«y«oq~}p n{y t zrxp wyqp}p ®»«}y®~®«}s |~zp{{yrn{«,u|x~}~l«n«}yu{«x«.v}qp,yzp{«}y{s{yl»}{yrn{«x«op|}us, uyxpx«|y}xw»tyx®oy»«{®.

?

-

-

Які положення в ліцензійних умовах мають бути пріоритетними для створення ефективного ринку?

wy®sxx l~}s oy®y» qy{|}u ®swyns oy r«z«|® u«z}«»~ zy}pxtxyny yzp{«}y{«. z«uyq op{q«®«w«rot|x®«}suyx}{y»,ylx«|«wzp{poxpoyz~|}s}s|s}~«,uy»s®»opt rl{«»suy}s,«»p}«uxp®sz»«}s»szp{pwyqwxz{srs.

wony}~®«®:xy|}s|»«®y}{~}sx|ust

wy®xst }pu|} s}«t}p x« x«yw~ |«t} ® {yro» «Bx}p{®ƒ», |uy{s|}«®s| QR-uyoyw

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

41


Гемблінг-партнерки: огляд Alpha Affiliates З огляду на роль партнерського маркетингу в просуванні азартних ігор у світі ми розібрали, як працює одна з популярних партнерок у ніші гемблінгу і беттінгу Alpha Affiliates. Про умови, інструменти, ключові моменти щодо оферу та виплат читайте в матеріалі.

Чим займається Alpha Affiliates: плюси та мінуси ryw«xo«AlphaAliatesr«z~|}s»«z«{}xp{|u~z{yn{«w~,u«z{«®xyx»«tx-u«rsxy}«|zy{ }s®xs|}«®yu.Mplw«t|}{«woy|}~zxz{wyp{s®o»pxry®«xsz{y®«top{®r«wyop»wsyz»«}s CPA,RevShareHybrid.rywz«xz{s|~}xx«{sxu~r{yu~. 21 0 u«{«r®wp{pqr«{p|}{y®«xyzyx«o }s|. 5 z«{}xp{®ru{«x. 83 yp{poxt{xst}{«u,r«o«xswsuywz«x,|}«xy®s}w»x 1 n{«®®. Серед головних переваг виділяють такі:

-

yp{}»us®o»pxry®«xs zy|}««»xsu®iGaming; z{wst{pu»«wyo«®p; z{stw«l»|}}yzy®s®so®}{«u~; ®o|~}xzp{pxp|pxx®oƒwxynyl«»«x|~ x«x«|}~zxstw|;

|s|}pw«»y»xy|}o»|~lz«{}xp{®£%5 NGRn{«®®|~lz«{}xp{«x«{«y®~} ®pl~,usttynyr«lprzps®; }yxstn{«u®sz»«}p{pr0n»yl«»xs 2 z»«}qxs|s|}pw; xpw«ylwpqpxr«}p{wx«wsr«{yl}u~.

Модель партнерської мережі: що краще – CPA або RevShare? Mpl«w, u z{«} r Alpha Aliates, ®sls{«}s xp oy®pop}|. w»«}y{w« z{yzyx~ z«{}xp{«w ylso®«®«{«x}s£RevShareCPA£o»®|®so®yp{®. Mo|y}yu{p®«{s}«uyq{pn~»}|r«»pqxy®o~wy®~nyos.txw«»xst|}«xy®s}o %.52 yn»o~ x«u»u|}xy®sopzyrs}®r«zyzp{poxtw|RevSharerl»~®«}swp}|oy%.05 lyo«}uy®y z«{}xp{s wyq~} r®p{}«}s| oy zp{|yx«»xyny wpxpoqp{« |}y|y®xy xos®o~«»xs ~wy®r«wyop»»,x«»«}~®«xyp{®zyu®«»uy®«xzy{«os.

Головне про офер _«®AlphaAliates{yrzy®o«},y®xtwp{pqop®ƒ}yp{®r«r«{}xswsn{«wsyosx£ r|zy{}s®xsws|}«®u«ws.rywz«x|z®z{«rx«tzyz~»{xsws»pxry®«xswsyx»«tx-u«rsxy r«{~lqxyny{sxu~,z{srx«pxswso»uy{s|}~®««,r«n«»xst}{«uzp{p®s~1w»xn{«®®. wouyqpx»pxosxn®ply}{sw~|}«{}y®stz«up}«spxosxnpw»u{p«}s®s + rwyq»s®|}u«|}ywr«. ^wy®s uyqxyny yp{~ {rx}|. wy®xst yzs| ® y|yls|}yw~ u«lxp} z«{}xp{« ® {yro» }{puxny ®szy|s»«x.z~}r«r®s«t®u«r«xywyop»yz»«}srr«rx«pxxww«u|sw«»xyoy|}~zxyny®o|y }u«,y|yl»s®y|}pt~nyos,oy|}~zxsnpy,yzzp{pxp|pxx®oƒwxynyl«»«x|~. ^yw~q{yro»®ply}{sw~wyoy|}~zoyrnpxp{y®«xynyu{p«}s®~zoyl{«xstyp{zy|s»«xx. o«uyqxswrzy|s»«xzp{pol«pxpx«»«}~®«xx«u}s®xsw}yuo»«x«»r~}{«u~.t«u|sw~w wyqpl~}szƒ}.y}«xo«{}xu{p«}s®sx«o«}~y{w«}JPEG}«GIF.wp{po}swur{yls}sy|}« }yxst ®sl{, wyqx« |uy{s|}«}s|yz zyzp{poxyny zp{pn»o~ oyx«»«}~®«xx, x«z{su»«o wy®,«|~«u}s®xy|}}yy. ryqpx r yp{® z«{}xp{us z{« «®}yxywxy. ^ {«r uy ust| r z{yu}® r«rx« rls}u®, x ~nyosuyxu{p}xynyz«{}xp{«pxpr«z«,zy|x}®AlphaAliates. 42

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

-

-


На які гео лити? xyr{ylxsus Alpha Aliates ®ot»s ®o |}«xo«{}xs zp{pzy®xpxs npy }« zp{pt»s x« {yr®s}yu npyTier1.z~}z{y®«top{s®suy{s|}y®~}®sx}uy®yzs{sxny®rƒox«xx,}yw~xplp{~}oyo«}uy ®yz»«}sr«p.yp{po}«us@®{yz«,r«x«o«,h®|}{«»,jzyx.y«wp|os{puywpxo~}»s}s. -

Інструменти для вебів Mp{suy®«xyw~uy{s|}~®«p®oy|}~zxstz~»}yzy®s~xut,uo«}wyq»s®|}xp}»us|}®y {s}sz{sl~}uy®stz{yu},«tz{y®p|}sop}«»xst«x«»rzyzp{poxxpoyyz{«®«x}«~|z®. ^zy{}y»yx|}{~wpx}®®yo}}«u:

1 xyrs{px« |}«}s|}su« £ r« ®|w« }sz«ws

yu{pwy r« uyqxsw z«{«wp}{yw: o«}« }{«x |»,l{pxoID,l{pxo,u»us,zp{pn»os,CTR, FTD,u»u|}{p|}{«t,GGR,NGR,RS-z{s l~}yu,yxh-z{sl~}yu.

«u}s®xy|}n{«®.

2 r{~ny®« «x«»}su« £ ®srx«« NGR GGR

r«uy{oyxxyny yx»«tx-u«rsxy ®o yp{® zp®xynyz«{}xp{«.

3 y}«}s|}su« r« u{p«}s®yw £ ~ y{w«} r®p

opxyny r®}~ r« ®|w« z«{«wp}{«ws, « }«uyq

-

-

4 xpp{«»x« z{yn{«w«. u« z»«}y{w wyqx« -

rnpxp{~®«}s {pp{«»xp zy|s»«xx o» r«»~pxxxy®s®pl®py}{sw«}s|}«}s| }su~«u}s®xy|}|®y|~l«»«}®. -

Виведення грошей: терміни, платіжні системи o«r«wy®~®«xxwz«{}xp{sy}{sw~}®sz»«}~yw|oy15s|»«.Ms®p|}suy}swyqx«®|w« zyz~»{xsws}«x«otxsws|zy|yl«ws: l«xu®|ustzp{pu«r;

Neteller;

Qiwi;

u«{}sVisaMasterCard;

WebMoney;

Capitalist;

ePayments;

Yandex.Money;

u{sz}y®«»}«.

Skrill; o«»pqxy ®o yp{~ zp{p»u oy|}~zxs |zy|yl® ®sz»«}s wyqp {yrs{®«}s|. u«z{su»«o, xsru« xyrpwxs yx»«tx-u«rsxy }«uyq |z®z{« r Zimpler, Paysafecard, Instadebit, Neosurf, ecoPaid, Rapid,ZotapayCards,iWallet,Astropay,Jeton,Interactxswsz»«}qxsws|s|}pw«ws.

Реєстрація, саппорт, технічні нюанси xyly}« r z«{}xp{uy Alpha Aliates zysx«}| r {p|}{«. w«{}xp{ r«zy®x |}«xo«{}x~ y{w~rzp{|yx«»xswso«xsws}«pu«x«zy®oyw»pxxz{y«u}s®«yl»uy®ynyr«zs|~. o«uyqxsw®plywr«u{z»pxsty|yls|}stwpxpoqp{£z{yruyw«xos,ustrx«tyws}z«{}xp{«r x|}{~wpx}«{w l«ry®sws z{sxsz«ws {yly}s z»«}y{ws, oyzyw«n« r ®sly{yw x«»«}~®«x xw yp{®, zy|}lpu~, ®ozy®o« x« x r«zs}«xx z{y {yly}~ r z«{}xp{uy. _«® z{«} »yoyly®y®y{w«}yx»«tx-«}~®TelegramSkype. -

Як підсумок Alpha Aliates £ uyw«xo« z{yp|yx«»® ~ z«{}xp{|uyw~ w«{up}sxn~ r op®ƒ}s{xsw oy|®oyw {yly}s ® x. ky»y®xst zyrs}s® z{yn{«ws £p z{wst {pu»«wyo«®p. vp{s zol{«x r« z{sx szywzyz~»{xy|}x«r«{~lqxs{sxu«x«otxy|}yx»«tx-u«rsxy,u®yxsz{y|~®«}._«® wwzy®oyw»},y{yl»}«upx}x«z{yry{y|}®|~wy®,r«s|}~o«xs,uy}®|®yz«{}xp{® y{w~®«xxz~»~x«tppu}s®xsx|}{~wpx}®o»uywy{}xy{yly}sx«z»«}y{w. -

wony}~®«»«:z«w«{«^®x« Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

43


СПІВЗАСНОВНИК CPA-МЕРЕЖІ PAPA KARLO

КОСТЯНТИН

КАРПАЛОВ Держава має правильно врегулювати ринок азартних ігор в Україні Співзасновник CPA-мережі Papa Karlo Костянтин Карпалов в інтерв’ю розповів нам, що означає легалізація азартних ігор в Україні для affiliate-бізнесу, робота якого спрямована на просування в Інтернеті продуктів компаній із різних сфер діяльності, зокрема операторів казино та букмекерських компаній. Також експерт поділився своїми очікуваннями на 2021 рік і звернув увагу на проблеми, з якими зіткнувся ринок affiliate торік через COVID-19.

?

Костянтине, як ви потрапили до арбітражу? Одразу починали з ніші гемблінгу чи дійшли до цього рішення в процесі? y®yu«{ƒ{~zysx«®~{yu«. 41 0 2-31 0 2 zyoz{«®«®os{pu}y{ywrw«{up}sxn~®uywz«x Moneyveo,u«r«tw«}|wu{yx«x|~®«xxw®^u{«x.

h»«}~x«}ytwywpx}u}«uynyxp|x~®«»y.h»p®qp}yo{yr~w®®|®y{yxu~r«u~z®»}{«u~,}p,u y{w~}|®s}{«}s,®orx««®,yuyx®p{}~}|,«yx.z«uzy|}~zy®yx«z{«®«®oy|®o®«{l}{«q. h{yu~, 51 0 2 z|»zp{pro~oywy»,zy«®r«tw«}s|«»«}yw.yzy«}u~z{yl~®«®z{«®«}s® {rxsx«,«»pz{sl~}yul~®~u{«yw~®sz«ou~l»sruy}s|. 2$ x«w|zyo . r{yr~w®,yl~}s |y»y-«{l}{«qxsuywxp®snoxy,zy«®z{«®«}sx«oy{w~®«xxwuyw«xos,|}®y{s}su~zy®xy xxywpx®o«»y|»spl»sqpoy{yu~. 71 0 2 lyxpo«®x« z{«®«® }»us r o®yw« z«{}xp{«ws: yosx ®ozy®o«® r« }pxxst |u»«oxsu, o{~nst l~® wpxpoqp{yw, « ®ozy®o«® r« }{«u. u« zu~ {yly}s ® |u»«o x«y uyw«xos z{«®«»y 54 »opt.h»puy{yx«®{~|®x||®yuy{pu}s®s,}«}oy®p»y||uy{y~®«}s.

-

COVID-o~qp 91 |s»xy®o«{s®zyx«x|y®t|p{,«x««uyw«xo«u{«r-}«us«u}s®xyz{«®«»« rt_vz{y|~®«»«x«x|y®z{yo~u}s,zyzs}x«u|~}}®y®z«®~lp{prx{yu~. 02 ^}yw~w|,9 lp{prx,yxoy®{sxuszyu«r«»s{puy{oxpz«oxxr{yu~, 80 2 p{pry{yrny{»«|u{sr«._x«x |y®st|pu}y{®o{p«n~®«®ws}}®y. zyo r{yr~w®, zy{« «u}s®xp r«tx}s|xy®sws x«z{w«ws, ryu{pw«, }«uswsu «{l}{«q x~}{s, opt}sxn~}«npwl»xn~. 44

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-


?

Як вважаєте, чому попри кризу у секторі МФО зафіксовано спад, а в гемблінгу, навпаки, – зростання. Виходить, люди перестали брати кредити, але водночас навіть у кризу знаходять гроші на азартні ігри? ^yw~ uyx}pu|}ws wyqpwy ny®y{s}s xp }»us z{y npwl»xn, «»p z{y lp}}xn. v|}«xxt }y{u o~qpz{y|®p{pr|u«|~®«xx|zy{}s®xs®px}®.

z«uy|,npwl»xn®s{|,ryu{pw«,p{pr}p,yz{y|®lp}}xn.z,}y|}«®s®x«|zy{}s®xzyo,z»s ®npwl»xnzyup{.z«uyqrƒ®s»y|o~qpl«n«}yulp{|zy{}s®xszyot,x«uwyqx«{yls}s|}«®us. zyw~ «|}sx« n{ypt, u« l~»« ® lp}}xn~, zp{pt»« ® |~wqx |p{s £ ulp{|zy{}, u{sz}y®«»}~, «r«{}xn{s}yy. Muyx}pu|}t_v£l«n«}y}y®}{«}s®{yly}~xprwny}{sw«}su{pos}s,xx«uyzss»sly{ns,r«u xp®|}sn»s®«|xy{yrz»«}s}s|.M{pr~»}«}uyx®p{|ryny|pu}y{~®z«»«. o«{«rrt_vwyqx«z{«®«}s,«»px«l«n«}y|u»«oxp,}«tz{sl~}uy®|}wpx«,xq{«xp.o« |»y®«wsuy»pnr|pu}y{~,yl|ns®txz{y|»sx«dyoy .% 08 uyxu~{px,}y}~},r«wyws|zy|}p {pqpxxws,|}«»ywpxp. -

l~w«,z|»u«{«x}sx~t_vwyqp®oxy®s}s|x«®o % 08-5 7 uy»sxyl|n®.Myoxy«|®«{}yz«wƒ }«}sz{yr«uyxz{ySPLIT,rnoxyruswt_v-o»x|}®^u{«xzp{pt»«~zozy{ou~®«xxui^.h pyrx««,u{pn~»}y{®s{s},}«ul~op.a{srsus®«{}y®{«y®~®«}s,zp{xqr«yos}s®x~.

-

osz{ssx l«n«}y ®plw«t|}{® zp{pt»y r t_v ® npwl»xn. vox«u r«~®«q~,y o«»puy xp ~ ®| ®st»y}«wr«}{sw«}s|.^z{y|~®«xx«r«{}xsny{®s|}««|®yx«x|®,xpuyqpxwyqpoyxs z{s|}y|~®«}s|,}yw~l«n«}y®plw«t|}{®zy«»yz{«®«}sru{sz}y}«x~}{y.

?

Костянтине, на вашу думку, як ті законодавчі зміни, що зараз відбуваються в сфері гемблінгу в Україні, вплинуть на арбітражні команди?

ju n{yw«oxsx zo}{sw~ op »pn«»r« «r«{}xs ny{ ® ^u{«x. j ®®«q«, r«ly{yx}s {yly}~u«rsxylprn»~roy.Myxs®l~o-uyw~®sz«ou~z{«®«}sw~},z{y|}yzo~}®yy{s, uyxp»pn«»r~®«}s.zyw~,lpr~wy®xy,»pn«»r«{sxu~«r«{}xsny{£®p»sustz»|o»^u{«xs. Mo»pn«»r««r«{}xsny{®sn{«}~|}{s|}y{yxs£op{q«®«,u«y}{sw~®«}swpzyo«}us,yzp {«}y{s,urwyq~}z{«®«}sx«r«uyxxszo|}«®«,n{«®,uw«}sw~}u|xstz{yo~u}r~|w« lyx~|«ws.

-

^yw~»«xqu~®plw«t|}{st«{l}{«qxuyw«xos,uoyzyw«n«}z{y|~®«}sz{yo~u}su«rsxy l~uwpup{®,}«uyql~o~}~®sn{«.u«|«wzp{po}yw~,yzyzs}x«xzy|»~nsr{y|}p.ryxu~{px, r{yr~w»y,}«uyqzy|s»s}|,«»p®zo|~wu~{sxyuy}{sw«u|xstz{yo~u}. z«uyqr«~®«q~,yl{sxyu«r«{}xsny{~xuyx~®«®ppu}s®xy,tynyxpyloxyz{«®s»xy®{pn~ »®«}s.

-

^x«|x«yxstz{su»«o,u{yls}sxp®«{}y.Top}|z{yxy|op , y~®«»s»sr«uyxz{y@osxst {pn~»}y{«r«{}xsny{,«»p®p»sprx««|}sx«|{yny{sxu~®|pyoxyr«»ss»«|. Bxsws|»y®«ws,®®«q«,yop{q«®«w«|}®y{s}s}«u~wy®s,yll~o-}yx«l«q«xxr{yr~ , w»y,®ozy®oxyoy®swynr«uyx~wn®»xy®ou{s}sn{«»xstlrxp|®^u{«x}«z{«®«}s®«l»~». j®zp®xpxst,pz{y|~xp«{l}{«q®p{}su«»®zp{po.huy{yls}szoxqus,}yrƒ®s}||{« x«,}yw~y{sxyuosu}~}«u~wy®s.

-

j ®®«q«,y }»us z{«®s»xp {pn~»®«xxo«|}wyq»s®|}|}®y{s}s ®s|yuyu|xst »pxrtxst z{yo~u}.

wony}~®«»«:‘p»pxy«x|

wy®xst }pu|} s}«t}p x« x«yw~ |«t} ® {yro» «Bx}p{®ƒ», |uy{s|}«®s| QR-uyoyw

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

45


Про нас LoginCasino.com.ua – перший профільний в Україні діловий онлайн-ресурсу про гральний бізнес. Ми щодня публікуємо чимало корисної інформації як для тих, хто тільки починає працювати в гемблінг-індустрії, так і для досвідчених фахівців у цій сфері. LoginCasino.com.ua w«to«xsuyw,op®qpzp®xst«|}{s®«os|u~|z{y~r«uyxpxxn{«»xyny lrxp|~ ® ^u{«x, rwxs r«uyxyo«®|}®« ® u{«x«-|~|o« ®z»s® s zyot x« l«q«xx yzp{«}y{® z{«®«}s x« ~u{«x|uyw~ n{«»xyw~ {sxu~. z«uyq ws {yrzy®o«wy z{y ®«q»s® xy®sxs npwl »xn-xo~|}{u{«x@®{yzpt|uyny|yr~,ych,jzyx,r«x«ost~|xs{s|osut,op«r«{}x n{s~r«uyxpxszp{pl~®«}~|}«x»pn«»r«. -

u«« w| £ {yr®s®«}s n{«»xst lrxp| ® ^u{«x t xo~|}{ r«n«»yw, « }«uyq zy®xyxxy, pu| zp{}xy }« {~x}y®xy ®s|®}»®«}s zyo,y ®ol~®«}| ® ~u{«x|uyw~ npwl»xn~, u{«x« l»sq xyny}«o«»puynyr«{~lqq.

-

axxy|} xy{w«txyny {p|~{|~ £ x«o«®«}s s}««w xy®sxs, |}«}}, x}p{®ƒ, {pzy{}«q t x w«}p{«»s, zony}y®»px r« |®}y®sws |}«xo«{}«ws q~{x«»|}sus. Mozy®oxy, zo «| x«zs|«xx wsoy}{sw~wy|xpt}{«»xyzyrs,x«®yoswyo~wus{rxs|}y{x,r«»~«wypu|zp{}®oyylny ®y{pxx«u}~«»xsx«n«»xs}pw,{ylswy{~x}y®xst«x«»r{rxs«|zpu}®{yly}sn«»~r,y ®«q»s®swso»lrxp|~. -

На LoginCasino.com.ua ви можете прочитати коментарі провідних експертів у сфері: n{«»xynyr«uyxyo«®|}®«;

lprzpus}«ulp{lprzpus;

x«rpwxsu«rsxy;

x«x|y®ynywyx}y{sxn~;

r«»®n{«»xs«®}yw«}®;

{pn~»}y{xyzy»}sus;

yx»«tx-u«rsxy;

{pu»«ws}«w«{up}sxn~,ryu{pw««»«}xyny;

l~uwpup{|usuywz«xt;

{yr{ylusz{yn{«wxynyr«lprzppxx;

}y}«»r«}y{®;

®r~«»xyny®o}®y{pxxn{«»xsz{yo~u}®;

zyup{~}«zyup{xs}~{x{®;

zoly{~zp{|yx«»~o»n{«»xyn«»~r;

ulp{|zy{}~}«uywzƒ}p{xsny{;

z|sy»yn }« r«»pqx|}.

u{sz}y®«»}s; 46

ly{y}ls

Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

-

r

n{«»xy


Q~{xkv ov mvk|xsu m }k wpxpoqp{ m n{kv xyny l rxp|~ m ^u{k x

47