Page 1


1. ความเปนผลิตภัณฑจาก TATA Motors ผูผลิตรถยนตรายใหญ ที่สุดของอินเดียและยังเปนบร�ษัทที่มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมเหล็กกลา TATA ก็เปน ยักษใหญในบร�ษัทอุตสาหกรรมเหล็กกลาของโลก

2. ความเปนรถกระบะขนาดเล็กที่ใหความคลองตัว วงเลี้ยวแคบโดยเฉพาะ การเดินทางภายในตัวเมืองที่มีสภาพการจารจรหนาแนน หร�อภายในซอยคับ แคบไมกินพื้นที่ในการจอดรถ แตบรรทุกของไดมากกวา 3. ความสามารถในการดัดแปลงสภาพพื้นที่บรรทุกใหเหมาะสมกับความ ตองการของกลุมลูกคาไดอยางหลากหลายเชน ตูบรรทุก ตูแช หร�อแมแตรถ โดยสารประจำซอย

4. พื้นที่บรรทุกไดมากกวา ดวยกระบะแบบเปด 3 ดานขนาดใหญ ทำให การขนของกระทำไดอยางสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธ�์ภาพใหกับธุรกิจ ของลูกคาผูเปนเจาของ 5. รับน้ำหนักบรรทุกไดเหนือกวา Super ACE ไดรับการออกแบบในทุก รายละเอียดของตัวรถยนตโดยเฉพาะแชสซ�สและระบบกันสะเทือนใหสามารถ รองรับน้ำหนักบรรทุกไดมากถึงจ�ดคุมทุนไดเร็วกวา

6. โครงสรางตัวถัง กระบะบรรทุกใชเหล็กหนากวา ทนทานตอ การใชงานดวยแขนยึดกระบะ 14 ตำแหนง มั่นใจการใชงานหนักได เต็มที่ 7. แชสซ�สเหล็กหนาแบบ U-Shape ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักบรรทุก 1 ตัน อยางแทจร�ง ศาลากลางจังหวัด

โรงเร�ยนเมืองเลย

บร�ษัท เค เอ็น ซ� มอเตอรเซลส จำกัด โรงพยาบาลเมืองเลย

ปมน้ำมันยอดชาย

18/52 ถ.มลิวรรณ ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000


8. เคร�่องยนตดีเซลเทอรโบขนาดกะทัดรัด ที่ใหแรงบิดสูงในรอบต่ำกวา เคร�่องเบนซ�นในคูแขงใหอัตราเรงดีแมบรรทุกหนักเต็มที่ ทำใหมีอัตราความ สิ้นเปลืืองน้ำมั้นเช�้อเพลิงต่ำ ในขณะที่มีความทนทานสูงและตองการการบำ รุงรักษาต่ำตามแบบฉบับของเคร�่องดีเซล 9. ระบบกันสะเทือนคุณภาพเหนือกวา ดวยระบบแมคเฟอรสันแบบแยกชุด คอลยสปร�งออกจากกระบอกโชคอัพพรอมชุดปกนกลางขนาดใหญและเหล็ก กันโคลงทำใหมั่นใจถึงเสถียรภาพในการทรงตัวและความทนทานในการใชงาน 10. ความปลอดภัยพรอมความสะดวกสบาย Super ACE ติดตั้ง อุปกรณที่ใหความปลอดภัยครบถวนใหกับผูขับข�่และผูโดยสาร เชน ชุดเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จ�ด ELR กระจกบังลมหนาแบบลามิเนต โคมไฟ ตัดหมอกหนา/หลัง ตำแหนงผูขับข�่ที่มีทัศนว�สัยชัดเจน หมอลมเบรก ขนาดใหญ จานดิสกเบรกแบบมีชองระบายความรอนหร�อแมกระทั่งชุด ร�โมทปองกันขโมยและโคมไฟหนาปรับแนวลำแสง

11. ความทนทานในการใชงาน Super ACE ไดรับการออกแบบใน อุปกรณทุกรายละเอียดใหมีความทนทานในการใชงาน โดยมีคาบำรุง รักษาต่ำ เร�่มตั้งแตโครงสรางตัวถังและแชสซ�สที่หนากวาใคร รับน้ำหนัก บรรทุกไดมากเคร�่องยนตดีเซล แบบกลไกที่ไมยุงยากซับซอนในการดูแล ทำใหอะไหลถูกกวา ความอึดทนของเคร�่องดีเซลที่เหนือกวาเคร�่องเบน ซ�น ระบบกันสะเทือนแข็งแรงใหญโตออกแบบมากดีกวาเพื่อรับงานหนัก โดยเฉพาะ ระบบเบรกที่มีหมอลมและจานเบรกขนาดใหญและหนากวาใช งานไดนาน 12. ความคุมคาตอราคา โดยเฉพาะเมื่อเปร�ยบเทียบกับคูแขงที่ใชระบบเบนซ�น แตดัดแปลงไปใชแกส ทำให ทำใหเกิดปญหาจ�กจ�กตองนำรถเขาปรับเคร�่องยนตอยูตลอดเวลา ทำใหเสียโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ Super ACE ยังเปนรถกระบะพันธุแทขนาดเล็กที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได 1 ตัน อยางแทจร�งในราคาสามแสนกวาบาท

ทาทา เมืองเลย 042-832449 042-812366


เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์บ่าวสาว คู่หนึ่งในพิธีมงคลสมรส ที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี้ โอวว ดูเหมาะสมกัน มากๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้าตา หรือว่า ฐานะทางสังคม ซึ่งท�ำให้ ใครต่อใคร หลายคนอิจฉากันเป็นตามๆกัน ซึ่งคนที่ผมพูดถึงนั้นก็คือ พี่หมู และ พี่ ป๊อก แห่งตระกูลพัฒนชัยกุล ซึ่งพี่ป๊อกคือ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวังสะพุง และเป็นหนึ่งใน ทายาทพัฒนชัยยนต์กรุ๊ป ในงานและบทสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรนั้น มี ให้ติดตามกันในเล่มครับ   เอาใจเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก เราจึงขอยกเรื่องราวความ รักมาพูดคุยกันเยอะหน่อยนะครับ.. ในเล่มนี้ท่านจะได้รู้จัก คิวปิด หรือ ที่ใครหลายคนเรียกกันว่า กามเทพ และ เลยมาร์เก็ตได้พาท่านไปเที่ยว ชมวัดภายในจังหวัดของเรา หวังว่าท่านคงได้ สาระและความบันเทิงกัน ได้อย่างเต็มที่นะครับ..   เกือบลืมไปว่านิตยสารเลยมาร์เก็ต ก�ำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นอิสานมาร์ เก็ตแล้วนะครับ ความเข้มข้นและอรรถรสในการอ่านมากขึ้น จะพบกับ เราได้ที่ จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอุดรธานี ขอบคุณครับ ทุกท่านที่ติดตามเราเสมอมา...   Hello everyone, we meet again. In this issue of Loei Market Magazine I will be sharing an interview that I had with a bride from a recent wedding, in which the broom is a popular town official. Many envy these two, the seemingly perfect couple. He’s a good-looking noble and she’s graceful and gorgeous, what’s not to love? For those of you who haven’t figured it out yet, I’m talking about Bawk and Moo. Moo’s real name is Lertsuk Puttanachaigoon, and works as the Mayor of Wongsaphung. He is also the heir to the Puttanachaiyon Group. Our good fortune to land an interview during the wedding will eagerly be passed forward to all of our readers.   In February, the month of love, we will be talking a lot about, yes, you guessed it, LOVE. We especially want people to read about the Roman God of Love himself, “Cupid,” better known amongst the Thais as, “Ghamatep.”Aside from all the love talk, we will be introducing many local temples throughout Loei. We hope you enjoy!   Just a quick announcement: Loei Market Magazine will be expanding its borders to encompass the Isan market area, which will include Loei, Khong Khan, and Udon. Subsequently, we’ll be adding more market details from those areas to the magazine. Here at Loei Market Magazine, we’d like to thank all of our readers and look forward to keeping you browsing through our pages for years to come.


ตัวแทนจำหนาย

จ.เลย : รานวังน�ำฟา Double A Copy Center ตรงขาม รานอาหารรสเลิศ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย Tel. 089-9374475 083-3619474 Fax. 042-842320

ทางเลือกใหมของการจำหนายสินคาหนาราน ที่รวมเอาขอดีของระบบคอมพิวเตอร (PC-POS) และเคร�่องบันทึกเง�นสด (ECR) ไวดวยกัน ใชงานงาย เพียงสแกนบารโคดบนสินคา เคร�่องจะแสดง ช�่อ ราคาสินคาเปนภาษาไทย รวมเง�น แสดงเง�นทอน และพิมพใบเสร็จไดรวดเร็ว สามารถสรุปยอดการขายประจำวัน พรอมตัดสตอกสินคาไดถูกตอง แมนยำ ลดการรั่วไหล ชวยอำนวยความสะดวก ควบคุมการขาย ควบคุมสตอกสินคา เหมาะสำหรับรานมินิมารท รานคาปลีก-สง รานโชวหวย รานขายหนังสือ รานขายยา รานขายเคร�่องสำอาง รานขายเสื้อผา รานคาชุมชน สหกรณฯลฯ บร�ษัทฯหางรานที่ตองการออกบูธขายสินคาบอยๆ และรานคาทุกประเภท สินคาที่ไมมีบารโคด บร�ษัทฯจัดทำบารโคดให

www.wangnumpha.com E-mail : numpha1@hotmail.com


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย” ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ผมขอเริ่มที่ฝ่าย เจ้าบ่าวก่อนนะครับ พี่ป๊อกครับ... Q. : เจอกันครั้งแรกที่ไหน ???   เจอกันที่งานสัมมนาของสโมสรไลออนส์ ชุมแพ ที่ อ.ชุมแพ ผมเป็นสมาชิกไลออนส์ ผู้จัดสัมมนา ส่วนน้องหมูได้รับเชิญมาร่วม สัมมนา Q. : คบกันนานแค่ไหน ก่อนที่จะตัดสินใจ แต่งงาน ???   ตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน จนถึงวันแต่งงาน ก็ 5 ปีกว่า

Q. : เหตุการณ์ที่ประทับใจที่ท�ำให้เกิดความ รักขึ้น ???   ไม่มีเหตุการณ์ไหนเป็นพิเศษนะ เห็นครั้ง แรกก็ชอบเลย แล้วก้อพูดคุยมาเรื่อย จีบนาน ครับ ชอบเค้าที่เป็นคนจิตใจดี เป็นคนเก่ง น่า รัก (แอบยิ้ม) Q. : ในความรู้สึกพี่ป๊อก ที่มีต่อ พี่หมู เปรียบ ความรักเหมือน...???   เหมือนต้นไม้มั้ง ต้นรัก ที่ค่อยๆโต ต้อง พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน�้ำเรื่อยๆ จนโต และ แข็งแรง เหมือนความรักของผมกับน้องหมู

ที่ค่อยเป็น ค่อยไปมีแบบแผน ค่อยๆปรับ และก็แก้ ในสิ่งที่ต่างกัน และหวังว่าชีวิตคู่จะ มั่นคง เหมือนต้นไม้ที่โตเต็มที่ Q. : วางแผนมีทายาทเมื่อไรครับ ???   ไม่ได้ก�ำหนดอะไรไว้ ได้เร็วก็ดีครับ ถามเจ้าสาวบ้างเดี๋ยวจะน้อยหน้า... Q. : หลงเสน่ห์อะไรในตัวพี่ป๊อกครับ ???   พี่ป้อกเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น และมั่นคง เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายค่ะ Q. : วางแผนฮันนีมูนที่ไหน ???   ยังเลยค่ะ เราทั้งคู่ต้องเคลียร์งานก่อน ยัง ยุ่งๆอยู่เลย

มีอะไรฝากถึงคู่รักและคนที่ก�ำลังมีความรัก ในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้...

ไม่อยากให้ไปให้ความส�ำคัญกับความรัก แค่วันพิเศษวันเดียว อยากให้มีความสม�่ำเสมอต่อกันทุกๆวัน   เราได้ติดตามบรรยากาศพิธีการต่างๆของ คู่บ่าวสาวคู่นี้มาตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ บรรยากาศ เต็ ม ไปด้ ว ยรอยยิ้ ม ของญาติ ผู ้ ใ หญ่ ทั้ ง สอง ฝ่ายที่มาร่วมอวยพร คุณป็อกกับคุณหมูใน ช่วงเช้า ต่างฝ่ายต่างมีความยินดีกับความรัก ของทั้งสอง ในช่วงเช้านั้นอากาศเป็นใจมาก เนื่องจากทั้งสองได้ท�ำพิธีที่บ้านของฝ่ายชาย ณ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นดินแดนของอากาศ ที่ แ สนหนาวสุ ด โรแมนติ ก ที่ สุ ด แขกที่ ม าใน งานแต่งกายแบบไทยประยุกต์ โอ้! สวยๆ กันทั้งนั้นเลย ท�ำเอาผู้เขียนที่ว่าหน้าตาดีแล้ว กลับต้องยอมแพ้ แต่ความสวยที่ว่าสวยแล้ว มั น ไม่ ห ยุ ด เพี ย งแค่ นั้ น เมื่ อ เจ้ า สาวผู ้ โ ชคดี ได้ปรากฎตัวขึ้น โอ้โหๆๆ ช่างเป็นผู้หญิง ที่สวยและเพียบพร้อมเสียจริง และเป็นคู่ที่ เหมาะสมกันมากๆ และแล้วทั้งสองก็ได้เริ่ม ท�ำพิธีด้วยการท�ำบุญถวายภัตตาหารกับพระ ภิกษุที่มาจากหลายๆ มารวมตัวกันล้วนแล้ว แต่เป็นที่น่าเคารพ หลังจากนั้นคู่บ่าวสาว ได้ท�ำพิธีรดน�้ำสังฆ์รับความอวยพรจากญาติ ผู้ ใหญ่ซึ่งเป็นประเพณีแบบไทยๆ มองดูแล้ว

ช่างเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธ์เสียจริง หลังจากนั้น ก็ได้ท�ำพิธีส่งคู่บ่าวสาวขึ้นหอและก็เป็นพิธียก น�้ำชาซึ่งเป็นประเพณีแบบจีน   พิธีการในช่วงเช้าได้เสร็จสิ้นไป ก็ถึงเวลา ที่ประกาศให้คนทุกคนได้รับรู้และเป็นศักดิ์ขี พยานในความรักครั้งนี้ นั่นคือพิธีการเลี้ยง ฉลองงานแต่งงานในช่วงเย็นนั่นเอง พอเรา ได้ ไปถึงงานก้าวแรกที่ได้เดินเข้าไปภายใน งานนั้น ไม่รู้จะเขียนบรรยายยังไงถึงจะหมด เนื่องจากบรรยากาศภายในงานนั้นสวยงาม มากเหลื อ เกิ น   โดยเตรี ย มการจั ด งานนั้ น เป็นสีครีมและสีทองไปทั่วทั้งงาน  แขกผู้มี เกียรติขณะที่เดินมาระหว่างทางถูกรายล้อม ไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดช่างเหมาะกับ บรรยากาศอันแสนหนาวเสียจริง อีกทั้งยัง มีจุดถ่ายรูปให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วม งานได้ร่วมถ่ายรูปอย่างมากมาย ซึ่งล้วน แล้วแต่ป็นมุมที่หวานๆทั้งนั้น ซึ่งฉากทั้งหมด นี้ทางเรามาทราบทีหลังว่าเป็นการออกแบบ และเป็นการเนรมิตความอลังการโดยพี่ออย ภัทราภรณ์ พัฒนชัยกุล น้องสาวคนสวยของ

ครอบครัวพัฒนชัยกุล ด้วยความที่ไปงานคน อื่นมาบ่อย  (แล้วงานพี่ออยละคะ..เอาแบบ ใหนค่ะ..อิอิ)  ใครฉายเดี่ยวไปงานนี้คงหงอย ใจแน่เลย เมื่อเดินเข้าไปในงานก็จะได้เจอกับ การต้อนรับที่แสนอบอุ่นของคู่บ่าวสาวและ ญาติผู้ ใหญ่ทั้งสองฝ่ายและได้มองเห็นแขกผู้ มีเกียรติร่วมลงชื่ออวยพรให้คู่บ่าวสาวอย่าง หนาแน่น มองไปอีกมุมก็เห็นแขกในงานถ่าย รูปกันอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็เจอแต่ความสุขและรอยยิ้ม ช่างเป็นวันที่ แสนน่าจดจ�ำเสียจริง   พอมองเข้าไปที่โต๊ะกว่า 200 โต๊ะ ซึ่ง ผู้คนที่มาร่วมยินดีช่างสุดตาเสียจริง เยอะ มากๆเลย (เค้าบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สุด ยอด ผู้เขียนก็คิดว่าเป็นเช่นนั้น) และแล้ว ก็ได้ฤกษ์งามยามดีพิธีการก็เริ่มขึ้น โดยการ สัมภาษณ์แขกผู้ ใหญ่ที่มาร่วมงาน ซึ่งพิธีกร ภาคสนามคนนั้นคือ คุณณัฐพล พัฒนชัย กุล (คุณเอก น้องชายคนสุดท้องของตระกูล พัฒนชัยกุล)  คุณเอกได้เดินไปสัมภาษณ์ผู้ บริหารชื่อดังไม่ว่าจะเป็น (อ่านต่อหน้า )

สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

13


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย” (ต่อจากหน้า  13) ผู้บริหารบริษัท เอพี ฮอนด้า จ�ำกัด บริษัท ไทยยา มาฮ่า มอเตอร์ จ�ำกัด บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์เอน เตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด และบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด บริษัท ปตท.จ�ำกัด(มหาชน) และ บริษัท เชฟโรเลต เซลล์ ประเทศไทย จ�ำกัด รวมทั้งแขกผู้ ใหญ่ที่คุณป็ อกและคุณหมูได้ ให้ความเคารพนับถือ ทั้งหมดได้ กล่าวอวยพร และพูดคุยกันอย่างสนุกสนานด้วยความ ปลาบปลื้ม ยินดี ดูได้จากทีวีวงจรปิดที่มีทั่วงานเลย ทีเดียว หลังจากนั้นพิธีการแบบทางการก็เริ่มขึ้นโดย คู่บ่าวสาวเดินคู่กันในพรมกลางงานพร้อมกับเพลงเรา สองสามคน ของอัสนี วสันต์ โชติกุล ศิลปินคนเมือง เลยที่ เจ้าบ่าว(พี่ป็อก)ชื่นชอบเป็นพิเศษ พร้อมทั้งได้ รับเกียรติจาก ประธานในพิธี คุณเสริมศักดิ์ พงษ์ พานิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เล่นเอาเจ้าบ่าวถึงกับยิ้มไม่หุบ ต่อด้วยประธานฝ่าย เจ้าบ่าว คุณพรศักดิ์ เจียรนัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เลย ประธานฝ่ายเจ้าสาว ส.ส.เจริญ จันทรโกมล ส.ส.จังหวัดชัยภูมิ โดยทุกท่านได้ ให้โอวาทอย่างน่าฟัง และเป็นแนวทาง ในการด�ำเนินชีวิตคู่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเสริม ศักดิ์ พงษ์พานิชที่ให้โอวาทเจ้าบ่าวในการเคารพเจ้า สาวให้ดีตามสไตล์การด�ำเนินชีวิตคู่ของท่านซึ่งท่าน บอกว่าคุณระเบียบรัตน์ ต้องการฝากมาให้โอวาทด้วย อีกคน..อิฮิ เล่นเอาเจ้าบ่าวน่าซีดเลย 555 มองดู แล้วน่าปลาบปลื้มยินดีอย่างมาก และทั้งสองได้ร่วม ตัดเค้ก   หลังจากนั้นเล่นเอาแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งผู้เขียนเอ งไม่อยากจะหยุดยั้งสายตาเนื่องจากเจ้าบ่าวได้มีเซอไพ ร์ ให้กับเจ้าสาว ด้วยการร้องเพลงร่วมกับเพื่อนสมัย เรียนมัธยมทีโรงเรียนบดินทร์เดชาซึ่งเพลงที่มอบให้ กับเจ้าสาวนั้นคือเพลง คนสุดท้ายของพี่ป้อม พี่โต๊ะ อัสนีวสันต์ โอโฮ เล่นเอาซึ้งกันไปทั้งงานกับช็อตนี้   แม้กระทั่งผู้เขียนเองกลั้นน�้ำตาไว้ ไม่อยู่ไม่ว่าจะ เป็นเนื้อหาขอเพลงและค�ำพูดที่เจ้าบ่าวได้ประกาศเป็น ประโยคไว้ว่า “ น้องหมูจะเป็นคนสุดท้าย คนสุดท้าย ของชีวิตผม” แล้วเดินลงจากเวทีไปมอบดอกกุหลาบ ให้กับเจ้าสาวแสนสวย ท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่จับตาดู แบบไม่กระพริบ   โอ้ยๆๆๆสุดยอดน�้ำตาจะไหล  แขกที่มาร่วมงาน ต่างปรบมือยินดีไปพร้อมกับอารมณ์ที่ซาบซึ้ง  หลัง จากนั้นน้องชายของเจ้าบ่าว (คุณเอก) ได้ร้องเพลง มอบให้กับ พี่ป็อกและหมู โดยเพลงที่มีชื่อว่าคง เดิมและเพลงเธอหมุนรอบฉันซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหา ที่ดีและร้องได้ไพเราะมากเล่นเอานักร้องมืออาชีพที่มา ร้องในงานต้องถอยไปเลย (ไม่ได้ยอนะคะ)   และแล้วก็หมดพิธีการต่างๆไปอย่างสมบูรณ์แบบ และจบอย่างมีความสุข  ซึ่งเป็นงานที่สามารถท�ำให้ คนทั้งงานต้องจดจ�ำภาพประทับใจของทั้งสองนี้ตลอด ไป  และสุดท้ายนี้ครอบครัวพัฒนชัยกุลขอขอบคุณ ผู้ ใหญ่ทางราชการที่เคารพทุกท่าน ขอบคุณผู้บริหาร จากทุกค่าย  และขอบคุณร้านค้าทุกร้านค้า ดีลเลอร์ หลายหลายจังหวัดทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมงาน

น้องหมูจะเป็นคนสุดท้าย คนสุดท้ายของชีวิตผม ไม่ว่าจะเป็น -  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำพูน ท่านธวัช เสถียรนาม -  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านไพรัชต์ พจน์ชนะ ชัย -  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านเสริม ศักดิ์ พงษ์พานิช -  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านพรศักดิ์ เจียรนัย -  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย -  ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดเลย -  ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี -  ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม -  ส.ส.เจริญ จันโกมล ส.ส.จังหวัดชัยภูมิ -  ส.ส.นันทนา ทิมสุวรรณ ส.ส.จังหวัดเลย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล -  ท่านนรินทร์ ทองค�ำใส -  และผู้บริหารหน่วยงานราชการ และแขกผู้มีเกียรติ อีกหลายท่านซึ่งทางเจ้าภาพฝากขอบคุณเป็นอย่างสูง ผู้บริหารจากบริษัท เอ.พี . ฮอนด้า จ�ำกัด -  คุณจิอากิ คาโตะ  ประธานบริษัท เอ.พี.ออนด้า จ�ำกัด -  คุณอรรณพ  พรประภา  รองประธานกรรมการ บริหาร บริษัท เอ.พี.ออนด้า จ�ำกัด -  คุณวรพจน์  พรประภา  กรรมการบริหารและคณะ ผู้บริหารบริษัท เอ.พี.ออนด้า จ�ำกัด ผู้บริหารไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จ�ำกัด -  คุณฟูมิอากิ นางาชิม่า  ประธานกรรมการบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จ�ำกัด - คุณประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการ บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จ�ำกัด -  คุณกาย  นันทนะ  และคณะ  ผู้บริหารจากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จ�ำกัด ผู้บริหารจากบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จ�ำกัด - Mr. มัสซึบาร่า ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์จ�ำกัด - คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย และการตลาด ผู้บริหารจากบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอนเตอร์ ไพส์ จ�ำกัด -  คุณสุภัทร พลังนฤพุต บริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอน เตอร์ไพส์จ�ำกัดและคณะผู้บริหารจากบริษัทคาวาซากิ มอเตอร์เอนเตอร์ไพส์จ�ำกัด บริษัท ปตท.จ�ำกัด(มหาชน)

-  คุณประภัทร  อภิชนภัคดี  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร สถานีบริการตัวแทนบริษัท ปตท. จ�ำกัดมหาชน - คุณบุญชัย สุวรรณปิดกกุล ผู้จัดการฝ่ายขายภาค ตะวันออกเฉียงเหนือบริษัท ปตท.จ�ำกัดมหาชนและ คณะผู้บริหารจากบริษัท ปตท.จ�ำกัดมหาชน และผู้ บริหารจาก เชพโรเลต ที่มายินดีร่วมกัน ขอบคุณพี่เล็ก เดอะไบค์ และพี่จุ่น รถเครื่อง เจ้า พ่อวงการสื่อมอเตอร์ไซค์ (ว้าว) ที่เติบโต และเดินเคียงข้างครอบครัวของเราเสมอ ขอบคุณดีลเลอร์หลายร้าน ที่เดินท่างมาร่วมงาน ร้าน เอกสุรินทร์ เฮียหน่อง (จ.บุรีรัมย์) เฮียน้อย จากยา มาฮ่าที่หัวหิน (ถ้าเฮียแต่งจะไปนะครับ 55) ก�ำนันแก้ว เจ้าพ่อวงการน�้ำมันจากบุรีรัมย์ -  โกกุ๋ย และซ้อ(จ.ภูเก็ต)ที่เดินทางมาใกล (เหนื่อย มั้ยคะ) -  พ่อพี่เกียรติ (จ.ชลบุรี) -  วัฒนาฮอนด้า -  บ.ซินฮวดเฮงจั่น (จ.สุรินทร์) -  บ.ชัยแสงยนต์ (จ.ร้อยเอ็ด) -  บ.เอ.บี.มอเตอร์ไบค์ (จ.บุรีรัมย์) -  บ.ศรีไฮ่ทงยานยนต์ (จ.บุรีรัมย์) -  บ. ที เอส พี มอเตอร์ (จ.มหาสารคาม) -  บ.กิจเจริญไทยอุบล (จ.อุบลราชธานี) -  บ.แก่นนครยานยนต์ (จ.ขอนแก่น) -  หจก.เต็กไถ่มอเตอร์เซลล์ (จ.ขอนแก่น) -  บ.ราชามอเตอร์เซลล์ (จ.ขอนแก่น) -  หจก.ทีเอ็นมอเตอร์ (จ.กาฬสินธุ์) -  บ.พรประเสริฐมอเตอร์ (จ.มุกดาหาร) -  บ.อีฮงยามาฮ่า (จ.มหสารคาม) -  หจก.อึ้งทงกี่ (จ.บุรีรัมย์) -  หจก.สิบสี่มามอเตอร์ (จ.นครราชสีมา) -  หจก.กันทรลักษณ์ธงชัย -  หจก.ทวียนต์ทวีกิจ -  บริษัท เกริกไกรเอนเตอร์ไพรซ์ นครราชสีมา -  บริษัท วัฒนายนต์ อ.ชุมแพ   และอี ก หลายท่ า นที่ เ ราอาจจะเขี ย นมาไม่ ห มด ขอบคุณมิตรภาพที่มีเสมอให้กับครอบครัวของเรา ขอ ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่เป็นศักขีพยานความรัก ของทั้งคู่ และสุดท้ายขอบคุณความรักที่ท�ำให้คนทั้งสองมาพบ กัน...เพราะเราเชื่อว่าความรักคือสิ่งที่จะท�ำให้ โลกเรา น่าอยู่ที่สุด จริงมั้ยคะ.............เดือนหยาด

สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

19


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

10.

สัญญาว่าจะเป็นคนรักที่ดี ฉะนั้น รัก กันใหม่แล้วก็ยังท�ำผิดซ�้ำ ๆ ย่อมเสียความรู้สึกเปล่า ๆ ไป (แต่ต้องท�ำด้วย) ควรท�ำให้เธอใจชื้นด้วยการสัญญา ว่าจะเป็นแฟนที่ดีตลอด และถ้าหลังจากนี้ยังไม่ดีจริง ๆ ก็ควรทิ้งให้ถาวรไปเลย

9.

แสดงให้เห็นว่าคุณเปลี่ยนไปจริง ๆ การพูดค�ำว่า ผมเต็มใจที่จะเปลี่ยนตัวผมเพื่อคุณ? ย่อมเป็นค�ำ พูดที่ดีเยี่ยมส�ำหรับออดอ้อนคนรัก แต่พูดแล้วก็ควรปฏิบัติด้วย

8.

อย่าพูดอย่างท�ำอย่าง ถ้าเขาบอกว่ายังรักอยู่และอยากคืนดี แต่ตัวเองกลับไม่พยายามปรับปรุงตัว ก็ไม่ ควรเสี่ยงกับเขาอีก เพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนปากอย่างนึง ส่วนการกระท�ำก็อีกอย่างเลย

7.

ปรับความเข้าใจ คุณปรับตัวเป็นคนใหม่ และอยากปรับความเข้าใจ แต่อย่าใจร้อน เพราะถ้าขนาดอยาก ปรับความเข้าใจยังปรับความร้อนรนไม่ได้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าจะกลับไปเป็นแฟนกันอีกทีดีไหม

6.

สะกิดใจเธอว่า ถ้าไม่กลับมารักกัน เธออาจพลาดอะไรดี ๆ ไปก็ได้ คุณอาจเรียกร้องความสนใจจากเธอ โดยท�ำให้เธอหึงก็ได้ เผื่อเธอจะชอบ คุณใหม่อีกครั้ง หรือไม่ก็อาจจะหมั่นไส้และเกลียดหน้า หาว่าเจ้าชู้ไปเลยก็ได้ เพราะถ้าจะใช้วิธีนี้ก็ควรระวังด้วย

5.

บอกไปตรง ๆ เลยว่า คุณยังรักเธออยู่ ผู้หญิงอยากได้ยินค�ำสามค�ำนี้เสมอ ยิ่งได้ยินจากคนที่เธอรัก หรือเคยรักด้วยแล้ว มีหรือจะไม่ใจอ่อน ท�ำตัวดี ๆ ไม่ใช่เกเรหรือปล่อยเนื้อ ปล่อยตัวจนหาความเป็นเทพบุตรไม่เจออีกต่อไป โดยออกก�ำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่งตัวให้ดูดี แบบนี้สาวไหนเห็น ก็ย่อมอยากกลับไปรักคุณอีก ชวนเธอออกเดท แล้วสังเกตว่าวันวานยังหวานอยู่ไหม ถ้าหลายสิ่งเริ่มลงตัวและทั้งคู่เข้าใจจิตใจกันมากขึ้น ฝ่ายชายควรท�ำให้เธอเห็นก็คือ คุณเป็นคนโรแมนติกเพียงใด เช่น สร้างบรรยากาศด้วยการชวนเธอเดทเหมือนครั้งเมื่อแรก รัก และชวนให้ระลึกถึงเรื่องดี ๆ ที่ผ่านมา แล้วท�ำอะไรก็ได้ที่ท�ำให้เธอมองคุณในทางที่ดีขึ้น ซื้อของขวัญชิ้นพิเศษให้ ควรเลือกของขวัญที่มีความหมายพิเศษ  โดยเฉพาะลองหาบางสิ่งบางอย่างที่ กระตุ้นให้เธอคิดถึง ช่วงเวลาลึกซึ้งของคุณกับเธอที่มีร่วมกัน เช่น ถ้าคุณรู้ ใจว่าเธอชอบ อะไรมาก ๆ ก็ให้สิ่งนั้นเป็นของขวัญเธอเลย แสดงความเป็นคนจริงใจ อย่า พูดโกหกหลอกลวงอีก คุณต้องซื่อสัตย์ ต้องบอกว่า ท�ำไมคุณถึงท�ำผิดพลาด และคุณได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ท�ำลงไป บ้าง ท�ำให้เธอเชื่อว่า คุณไม่สามารถอยู่ได้หากไม่มีเธอ

4.

3.

2.

1.

20 สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

Text : กองบรรณาธิการ

ปริ ศ นาความเชื่ อ เรื่ อ ง “ขวัญ” (บนศีรษะลูก)

  เชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลายคน คงต้องเคย สังเกตศีรษะของลูกว่ามีกี่ขวัญ ซึ่งเป็นการท�ำ นายต่อๆ กันว่า ถ้าลูกชายมี 2 ขวัญ จะขยัน หาเมียโดยปริศนาความเชื่อเรื่องขวัญเหล่านี้ เป็นความเชื่อของคนโบราณที่เชื่อต่างกันออก ไป ซึ่งมีทั้งเรื่องเจ้าชู้ ความฉลาด หรือลงลึกไป ถึงตัวจิต วิญญาณที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนการก ลับชาติมาเกิด   ในเรื่องนี้ “น้อย วงศ์บุญมา” คุณยายวัย 89 ปี ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้า นพวงพยอม อ.จุน จ.พะเยา เล่าย้อนความ เชื่อเรื่อง “ขวัญ” ให้ฟังว่า ความเชื่อเรื่องขวัญ เป็นการบอกเล่าสืบๆ ต่อกันมา จากรุ่นของ ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย มาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน โดย ขวัญประจ�ำตัวของคนเรามีทั้งหมด 32 ขวัญ ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะบริเวณศีรษะต�ำแหน่งเดียว แต่ ยังขวัญมีอยู่ทั่วร่างกาย ตามผิวหนัง หรือข้อ พับต่างๆ   “ขวัญในแต่ละจุดสามารถสื่อความหมาย อย่างไร ไม่ มีใครทราบ แต่ส�ำหรับขวัญบน ศีรษะ ที่คล้ายๆ กับขมวดผมที่เป็นแนวของ เส้นผมขดเป็นวงกลมหรือขดเป็นแนวก้นหอย ปกติคนส่วนใหญ่จะมีเพียง 1 ขวัญ แต่ก็มีคน จ�ำนวนหนึ่งที่มีมากกว่า 1 ขวัญขึ้นไป”   ส�ำหรับคนที่มี 1 ขวัญ ยายน้อยบอกว่า ไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าพูดถึงลักษณะแนวการวน ของเส้นผมหรือขวัญนั้น มีความเชื่อกันว่า แนว เส้นผมที่วนซ้ายจะเป็นขวัญดี แต่ถ้าวนขวาจะ สื่อถึงขวัญประจ�ำตัวหรือขวัญที่หนึ่ง ไม่ใช่ขวัญ ของใครกลับชาติมาเกิด

  ขณะที่ “ศรีมา วงค์จักร์” คนเก่าคนแก่ของ หมู่บ้านใหม่   ในจังหวัดพะเยาที่ย้ายถิ่นฐาน มาจากจังหวัดล�ำปาง บอกเล่าว่า ความเชื่อ เรือ่ งขวัญของคนสมัยโบราณไม่ตา่ งกันมากนัก  เด็กที่มีขวัญเดียวถือเป็นเรื่องปกติ ส่วนคนที่มี 2 ขวัญ คนสมัยก่อนบอกว่าเป็นคนเจ้าชู้ ขยัน หาคู่ครอง หรืออาจจะมีภรรยา-สามีหลายคน   แต่ในจ�ำนวนของขวัญทั้ง 2 ขวัญนี้ ว่ากัน ว่า ขวัญที่ 1 เป็นขวัญตักตวง มีความหมาย ว่า ตักเอาแต่ของที่ดีๆ เข้ามาในชีวิต ส่วนขวัญ ที่ 2 เป็นขวัญของคนที่กลับชาติมาเกิด ซึ่งจะ เป็นคนดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ได้สร้าง ไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้ว บางคนก็เชื่อว่าคนที่มีสอง ขวัญ มีคนกลับชาติมาเกิดสองคน บางหมู่บ้าน ก็เชื่อว่าคนที่มีขวัญ 2 ขวัญขึ้นไปจะเป็นคนที่ เฉลียวฉลาด หัวดี มีไหวพริบ   “ในชุมชนต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือ จะเชื่อกันว่า ขวัญที่อยู่บนศีรษะของเด็ก เป็น ตัวแทนของจิต หรือวิญญาณของญาติผู้ ใหญ่ ที่เสียชีวิตไป แล้วกลับชาติมาเกิดเป็นลูกหลาน ในชาตินี้ ซึ่งเป็นเรื่องลี้ลับ จับต้องไม่ได้ แต่ชาว บ้านก็มีความเชื่อว่า เมื่อใดที่มีเด็กเกิดใหม่ใน ครอบครัว จะมีการท�ำนายกันว่า ใครเป็นคนที่ กลับชาติมาเกิดเป็นเด็กคนนี้ ฉะนั้นขวัญประจ�ำ ตัวก็เป็นของคนที่มาเกิด”   นอกจากนี้ การมีขวัญบนศีรษะ ยังมีการ คิดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่า เป็นการ แสดงยีนเด่นหรือยีนด้อยของลูก ซึ่งในเรื่องนี้ ยังไม่มีข้อมูลรองรับที่จะสามารถน�ำมาอ้างอิง ได้ ดังนั้นตราบใดที่ความเชื่อไม่ท�ำให้เกิดความ เสียหายกับชีวิต และร่างกายของลูก   ดังนั้น อย่าเพิ่งไปกังวล ตกใจ หรือตื่น

ตระหนก เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระ ท�ำ และการประพฤติปฏิบัติมากกว่า ซึ่งถ้าพูด กันตามจริง ขวัญเป็นเพียงเส้นผมที่ขึ้นเรียง กันเป็นก้นหอยอยู่บนศีรษะของคนเรา เป็น ลักษณะการเจริญของเส้นผม ส่วนใครจะมอง แบบใดแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล   ค�ำ ว่า “ขวัญ” เป็นค�ำไทยที่บัญญัติขึ้น พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ ความหมายไว้ว่า ขวัญ เป็นสิ่งไม่มีตัวตน แต่มี อยู่ประจ�ำชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดมา ในขณะ ที่อีกความหมายคือ ผมหรือขนที่ขึ้นเวียนเป็น ก้นหอยบนศีรษะ   อย่างไรก็ดี “ขวัญ” ที่ให้ความหมายว่า จิต หรือ วิญญาณที่ไม่มีตัวตน ที่มีอยู่กับชีวิตของ คนเราทุกคน มีอยู่กับสิ่งของทรัพย์สินของคน เราทุกชนิด จิตหรือขวัญจะต้องอยู่กับร่างของ คน สัตว์ สิ่งของ ตลอดเวลา ถ้าหากเมื่อใด ขวัญออกห่างไปจาก ร่างกายคน ก็จะส่งผลให้ คนนั้นมีอาการอ่อนแอ เจ็บป่วยและอาจเสีย ชีวิตไปในที่สุด   คนที่มีขวัญอ่อน มักเจ็บป่วยอยู่เสมอ เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุ เมื่อขวัญออก ห่างไป ความหายนะก็เข้ามาแทนที่ ซึ่งความ เชื่อดังกล่าวคนสมัยก่อนที่เล่าต่อๆ กันมา การ ที่ร่างย้ายจากสถานะหนึ่งไปอยู่อีกสถานะหนึ่ง หรือย้ายจากที่หนึ่ง (ที่อยู่อาศัย) ไปอยู่อีกที่ หนึ่งโดยกะทันหัน เช่น การไปท�ำงานในต่างถิ่น การไปเที่ยวสนุกสนานจนลืมตัว เหล่านี้ก็ท�ำให้ ขวัญเหินห่างจากร่างได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการ ป้องกันไม่ให้ขวัญออกจากร่างกาย หรือให้ ขวัญกลับเข้าร่างเดิม จึงได้มีการเรียกขวัญขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนและพิธีกรรมต่างๆ ตามแบบอย่าง ของคนแต่ละท้องถิ่นเคยปฏิบัติกันมา

สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

21


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

9 เรื่องน่ารู้ คู่ความงาม 1. ช็อกโกแลตนี่แหละ ที่มาของใบหน้ามีสิว >>>

  จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาหรืองานวิจัยใดๆที่สนับสนุนว่าความเชื่อดังกล่าว เป็น จริง ในต่างประเทศได้มีการทดลองทฤษฎีนี้โดยแบ่งคนเป็นสิวที่มีความรุนแรงเท่าๆกัน ออกเป็นสองกลุ่ม ให้กลุ่มแรกงดกินช็อกโกแลตเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม ส่วนกลุ่มหลังให้ กินช็อกโกแลต 3 แท่งต่อสัปดาห์ติดต่อกันเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองกลุ่ม จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการกินช็อกโกแลต เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งไปกระตุ้นให้ เกิดสิวขึ้นจริงเหมือนอย่างที่หลายคนเชื่อกัน...แต่ท�ำให้ อ้วนได้แน่นอนเชียว ค่ะ

<<< 2. ค่า SPF ในครีมกันแดดยิ่งสูงยิ่งกันแดดได้ดี

  SPF ย่อมาจาก Sun Protection Factor เป็นค่าที่บอกว่าผิวของคุณสามารถทนต่อ แสงแดดได้นานเท่าไหร่โดยไม่เกิดผิว ไหม้ เช่น ถ้าคุณไปตากแดดแล้วเกิดผิวไหม้ภายใน 15 นาที หลังใช้ครีมกันแดดที่มี SPF 15 แล้วจะช่วยท�ำให้ผิวของคุณทนต่อการไหม้ของ แดดได้นานขึ้นถึง 15x15=225 นาที ส่วนค่า SPF ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ผิวป้องกันแสงแดด ได้มากขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น SPF 30 กันแดดได้ 97% SPF 60 กันได้ 98-98.5% จะเห็นว่า SPF จาก 30 เป็น 60 ช่วยกันแดดได้เพิ่มขึ้นเพียง 1-1.5% เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อย มาก ดังนั้น ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงๆจึงไม่ได้ดีกว่าเสมอไป

3. วิตามินและอาหารเสริมเพิ่มความสวย >>>

  การรั บ ประทานวิ ต ามิ น และอาหารเสริ ม กลายเป็ น กระแสนิ ย มไปแล้ ว ในขณะนี้ เนื่องจากมีโฆษณาชวนเชื่อมากมาย อ้างว่าสามารถท�ำให้ผิวสวยสุขภาพดีจากภายในสู่ ภายนอกได้ หากคุณอยู่ดีกินดีไม่ได้อดมื้อกินมื้อ วิตามินและอาหารเสริม ก็ไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็น เพราะการรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่และผักผลไม้สดๆ ย่อมได้คุณค่าทางอาหาร มากกว่าอยู่แล้ว แถมราคายังถูกกว่าอีกด้วย จริงไหมคะ

<<< 4. ย้อมผมอย่างไรให้ปลอดภัย

  ยาย้อมผมเป็นเครื่องส�ำอางที่มีสารเคมีบางชนิดซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หาก ใช้ผิดวิธี เพื่อความปลอดภัยควรทดสอบอาการแพ้โดยทาบนท้องแขนก่อนใช้ 24 ชั่วโมง หากไม่มีอาการคัน บวม แดงจึงย้อมได้ ห้ามใช้ถ้ามีผื่นผิวหนังอักเสบ แผล เปิดหรือรอยถลอกบนหนังศีรษะ ไม่ควรเกาหรือนวดศีรษะก่อนและระหว่างย้อม อย่า น�ำไปย้อมขนที่อื่น เช่น ขนตา ขนคิ้ว ระวังไม่ให้น�้ำยาย้อมกระเด็นเข้าตาเด็ดขาด หาก มีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อน มีผื่นแดงให้หยุดใช้ทันทีแล้วล้างออกด้วยน�้ำปริมาณ มากๆก่อนไปพบแพทย์

22 สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

<<< 5. ท�ำอย่างไรดีเมื่อเล็บเปราะบาง

  เล็บเปราะเกิดจากการขาดความชุ่มชื้น ซึ่งมักพบในคนที่ล้างมือบ่อยๆหรือขาดแร่ ธาตุ บางชนิด เช่น ไบโอติน แคลเซียม การใช้ครีมบ�ำรุงผิวเข้มข้นหลังล้างมืออาจท�ำให้ ดีขึ้นบ้าง ควรตัดเล็บให้สั้นเพื่อป้องกันเล็บฉีกเมื่อต้องหยิบจับของแข็ง หมั่นรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ต่อการบ�ำรุงเล็บ เช่น ตับ เนื้อสัตว์ ข้าวกล้อง และถั่ว ถ้ายังไม่ดีขึ้น ลองรับประทานไบโอตินขนาด 2.5 มิลลิกรัมต่อวัน จะช่วยให้เล็บแข็งแรงขึ้นได้

^ 6. สมุนไพรพอกหน้าให้ด่างด�ำ !!!

  การใช้สมุนไพรพอกหน้าจากสถานเสริมความงามหรือท�ำด้วยตัวเองต้องระวังมากเป็น พิเศษ เพราะหากโชคไม่ดีแทนที่จะได้หน้าขาวใสกลับได้รอยด่างด�ำแทน เพราะพืชสมุนไพร บางชนิด เช่น มะนาว มะกรูด มีสารที่ท�ำให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบและรอยด�ำหลังจากสัมผัส สารนั้นแล้วไปตาก แดด ดังนั้น ถ้าไม่จ�ำเป็นควรหลีกเลี่ยงดีกว่าคะ

<<< 7. ปัญหาผิวแตกลาย

  ผิวแตกลาย เป็นปัญหาที่พบบ่อยในวัยรุ่นที่โตเร็ว นักกีฬาเล่นกล้าม หญิงตั้งครรภ์และ โรคที่มีความผิดปกติของฮอร์โมน การที่ร่างกายมีขนาดโตขึ้นอย่างรวดเร็วท�ำให้ผิวหนัง ขยายตัวยืดตามไม่ทันจึง เกิดเป็นรอยแผลย่นขึ้น ระยะแรกผิวแตกลายมีสีแดงและจะกลาย เป็นสีขาวออกวาวๆในระยะหลัง การทายาในกลุ่มกรดวิตามินเออาจท�ำให้ดีขึ้นได้บ้าง ส่วน การรักษาเลเซอร์ต้องท�ำต่อเนื่องหลายครั้งและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

8. มอยส์เจอไรเซอร์จ�ำเป็นมากขาดไม่ได้ >>>

  มอยส์เจอไรเซอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณซึ่งมีหลากหลาย ชนิดให้ เลือกใช้ โลชั่นเหมาะส�ำหรับคนที่มีผิวผสมหรือผิวแห้งในบางพื้นที่ ครีมเหมาะกับคนผิวแห้ง ซึ่งควรเลือกชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของน�้ำมัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิวอุดตันภายหลัง ส่วนผิวแพ้ ง่ายให้เลือกชนิดที่ไม่มีสี ไม่มีน�้ำหอม และระบุว่าเป็น Hypoallergenic ใครที่หน้ามันอยู่แล้วไม่ จ�ำเป็นต้องใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์เลยก็ได้ เพราะผิว มีความชุ่มชื้นอยู่แล้ว

<<< 9. เหงื่อออกมากผิดปกติที่รักแร้

  ภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ เป็นภาวะที่ระบบประสาทซึ่งควบคุมการหลั่งของเหงื่อ ท�ำงานมากกว่าปกติ ต�ำแหน่งที่พบบ่อยคือ รักแร้ ฝ่ามือและฝ่าเท้า คนประสบปัญหานี้ จะมีซอกรักแร้เปียกชื้นตลอดเวลาและอาจท�ำให้มีกลิ่นตัวได้ บางคนไม่กล้าใส่เสื้อผ้าสี อ่อนๆเพราะกลัวจะเห็นเป็นรอยเปียกเหงื่อ การรักษามีหลายวิธี เช่น การทายา Aluminium chloride 20% การรับประทานยาที่มีผลระงับเหงื่อ การฉีดโบท๊อกซ์ และการผ่าตัด ต่อมเหงื่อ

สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

23


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

10. Formaldehyde ฟอร์มาลดีไฮด์ หรือฟอร์มาลีน สารไร้สีกลิ่นแรงใช้ท�ำยาฆ่าเชื้อและยากันเน่า ที่เรามักรู้จักสารนี้ในการใช้ ส�ำหรับดองศพเพื่อไม่ให้ศพเน่าเปื่อย ใช้ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อรา และท�ำความสะอาดห้องคนป่วย โดยฟอร์มา ลีนเป็นส่วนประกอบของยาสีฟัน(นอกจากนี้ยังมี ยาบ้วนปาก สบู่ ครีมโกนหนวด) เนื่องจากมันมีคุณสมบัติ ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียเล็กๆ ในช่องปาก แต่ความเข้มข้นที่ต�่ำมาก แต่กระนั้นอันตรายจากฟอร์มาลีนจาก ยาสีฟันก็ยังคงมีอยู่คือหากกินมากเกินไป อาจท�ำให้ตับและไตพังและอาจถึงตายได้ โอ้น่าสนุก ลองดูไหม? 9. Detergent สารท�ำให้เกิดฟอง หรือผงซักฟอก เป็นผงที่มีลักษณะเป็นผง เม็ดเล็กๆหรือเกล็ด อัดขึ้นรูป กึ่งแข็งกึ่งเหลว แท่ง หรือลักษณะอื่น ผงซักฟอก เป็นสารซักล้างที่ผลิตขึ้นมาใช้แทนสบู่ ในมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสารลด แรงตึงเพื่อให้เกิดฟองช่วยท�ำความสะอาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่สารบางชนิดอาจมีผลท�ำให้เยื่อบุ ปากเกิดอาการแพ้และหากคุณกลืนสารนี้มาก เกินไปอาจมีผลต่อกระเพาะอาหาร ปัจจุบันยาสีฟันส่วนมาก ไม่ท�ำให้เกิดฟองมากเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากมีการใช้สารลดความตึงผิวที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยขึ้น

8. Seaweed สารคาราจีแนนที่อยู่ในยาสีฟันนั้นมาจากสาหร่ายทะเล สารนี้ท�ำให้ส่วนผสมนี้เกาะตัวกันข้นเหนียว ท�ำให้เกิดความลื่นไหลและยืดขยายเป็นเจลเข้าปาก ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดน�ำสาหร่ายมาใส่ ในยาสีฟันเพื่อคุณสมบัติต่างๆ เช่นสาหร่ายไดอะตอมซึ่งเป็นส่วนผสมของยาสีฟันช่วยขัดฟันให้ขาว สาหร่ายสไปรูลิน่าช่วยให้ฟันแข็งแรง 7. Peppermint Oil น�้ำมันสะระแหน่ได้มาจากการสกัดน�้ำมันจากสาระแหน่โดยวิธีกลั่นด้วยไอน�้ำ โดยน�้ำมันที่ได้จากการสกัดนี้ใช้ อย่างกว้างขวางในอาหาร ยา เครื่องส�ำอาง ซึ่งยาสีฟันนั้นก็มีการเติมน�้ำมันสกัดนี้เพื่อท�ำให้ มีรสหวานท�ำให้ ยาสีฟันมีรสชาติดีขึ้น นอกจากนี้ยังท�ำให้เกิดกลิ่นหอมเย็น เมื่อสูดดมท�ำให้โล่งจมูกรู้สึกสดชื่น อีกครั้งยังช่วย ฆ่าเชื้อโรค ส่วนอันตรายจากน�้ำมันสาระแหน่ก็คือท�ำให้ระคายเคืองผิวหนัง และชีพจรปั่นป่วนหากรับประทาน ดังนั้นหลายยี่ห้อมักใส่ในปริมาณความเข้มข้นต�่ำ 6. Paraffin พาราฟิน หรือ เคโรซีน เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งกลั่นแยกออกจากน�้ำมันดิบ จุดหลอมเหลว ประมาณ 47-64 องศาเซลเซียส จุดเดือดประมาณ 150-275 องศาเซลเซียส ไม่ละลายในน�้ำ สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย และ มีหลายสถานะด้วยกัน เช่น แก๊ส ของเหลว ของแข็ง โดย ประโยชน์ของมันมีหลายอย่าง เช่น แบบก๊าซใช้ท�ำเชื้อเพลิง ของเหลวใช้เป็นยารักษาโรค โดยสาร นี้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบของยาสีฟันที่มีคุณสมบัติใช้ท�ำเทียนไข ช่วยในการเคลือบผิว เพิ่ม ความชุ่มชื้น ช่วยขจัดคราบสกปรก โดยหากกลืนสารนี้ไปอาจเกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียน และท้องผูกอย่าง รุนแรง

24 สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

5. Glycerine Glycol คุณเคยได้ยินส่วนผสมนี้อยู่ในแปลงสีฟันหรือไม่ และรู้ไหมว่ากลีเซอรีนไกลคอลนั้นคืออะไร มีคุณสมบัติ อย่างไร กลีเซอรีนไกลคอลเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน 3 ตัว มีลักษณะเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นน�้ำเหนียวไร้ สีและไร้กลิ่น เป็นส่วนประกอบของยาสีฟัน(น�้ำยาบ้วนปาก, การดูแลผิว, ผลิตภัณฑ์ครีมโกนหนวด, ดูแล เส้นผม, สบู่, น�้ำมันหล่อลื่นของสงวน)เพื่อไม่ให้แห้งมากเกินไปและช่วยให้เกิดการหล่อลื่น แม้ว่าสารนี้เป็น เพียงสารแต่งเติมที่ไม่มีอันตรายในยาสีฟัน แต่มันท�ำให้เกิดอาการคลื่นไส้เมื่อเรากลืนยาสีฟันเข้าไป 4. Chalk ส่วนที่เป็นสีขาวของยาสีฟันมีส่วนผสมหลักท�ำจากผงชอล์กบดละเอียด(แคลเซียม คาร์บอเนต) ที่ท�ำมาจาก exoskeletons ซึ่งผงชอล์กนั้นเป็นส่วนประกอบของยาสีฟันมาช้านานแล้วในรูปแบบ ผง(นอกจากนี้ ยังมีผงอิฐ ผงถ่าน เกลือ) เนื่องจากผงชอล์กมีส่วนประกอบจากแคลเซียมและ หินปูน การสูดดมในระยะยาวจะท�ำให้มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคือง หลอดลมอักเสบ

3. Titanium Dioxide ส่วนสีขาวของยาสีฟันนั้นท�ำมาจากไททาเนียมไดออกไซด์(สารกันแดด) ซึ่งสารนี้เป็นสารเก่าแก่ชนิด หนึ่งเท่าๆกับโลกของเรา และเป็นหนึ่งใน 50ชนิดของสารที่ผลิตมากที่สุดทั่วโลก ลักษณะโดยทั่วไปมี สีขาว นอกเหนือจากใช้เป็นส่วนประกอบของยาสีฟันแล้ว มันยังใช้งานได้หลากหลายเนื่องจากมันไม่มี กลิ่นและมีความสามารถในการดูดซับ ท�ำให้มีหลายผลิตภัณฑ์ ใช้สารนี้เป็นส่วนผสม เช่น สีทาบ้านไป ถึงอาหารและเครื่องส�ำอาง และสารนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารสีที่ปลอดภัย ไม่ก่อมะเร็ง ไม่ก่อให้เกิด กลายพันธุ์ ไม่เป็นอันตรายต่อหญิงมีครรภ์ ไม่มีพิษ หากแต่เราก็ไม่ไว้ ใจกับสารนี้อยู่ดี 2. Saccharin ซัคคาริน สารให้ความหวาน หรือขัณฑสกร นั่นแหละครับ ที่บ้านเราออกมาห้ามโน้นห้ามนี้ว่าอย่าใส่ในขนมหรือ อาหาร แต่มันดันเป็นส่วนประกอบของยาสีฟันเพื่อให้เกิดความหวาน เป็สารเคมีให้ความหวานที่ถูก สังเคราะห์ขึ้นโดยบังเอิญ ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1879 ปัจจุบันสถานะของขัณฑสกรถือว่าปลอดภัย แต่ผู้ บริโภคหลายกลุ่มยังไม่มั่นใจนัก เพราะอดีตขัณฑสกรถูกงดใช้ไปหลายครั้ง(อเมริกาพยายามห้ามใช้สารนี้ เมื่อปี 1972) นอกจากนี้ขัณฑสกรยังมีรสชาติขมในคอหลังจากกลืนแล้ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ ในปริมาณที่สูง

1. Menthol เวลาเราแปรงฟันแล้วรู้สึกเย็นในช่องปากก็เนื่องจากยาสีฟันมีเมนทอล(การบูร)มีส่วนผสมอยู่ เป็นมีลักษณะเป็นผลึกใส ไม่มีสี รูปเข็ม ได้จากการสกัดน�้ำมันหอมระเหยของต้นไม้บางชนิดเช่น Mentha piperita และ Mentha arvensis หรืออาจได้จากการสังเคราะห์ นิยมใช้เป็นสารแต่งกลิ่น รสในยารับประทาน ยาอม ใช้บรรเทาอาการคัดจมูกหรือหายใจไม่สะดวกในยาสูดดมต่างๆ ใน ต�ำรับยาขี้ผึ้ง ครีม หรือเจลใช้ดับกลิ่น หรือท�ำให้รู้สึกเย็นสบาย หากกลืนหรือกินเข้าไปปริมาณ เล็กน้อยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ถ้ากลืนหรือกินเข้าไปจ�ำนวนมากอาจเป็นอันตรายได้

สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

25


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

ซุปครีมเห็ดคลายหนาว Mushroom Cream Soup

Text : กองบรรณาธิการ

อากาศจังหวัดเลยของเราหนาวขึ้นทุกที หาเมนูอุ่นๆ รสชาติดี และหากเป็นเมนูเด็ด ก็ต้องมีประโยชน์ด้วยอย่างแน่นอนค่ะ...   ซุปครีมเห็ดเป็นเมนูที่เหมาะส�ำหรับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว ซุปครีมเห็ดนี้จะทานเป็นอาหารเช้า หรือทานเป็นอาหารว่างก็ได้ ในซุปถ้วย นี้จะเป็นส่วนผสมที่ได้จากเห็ดซึ่งเป็นโปรตีนจากธรรมชาติ เด็กๆ ที่ไม่ชอบรสชาติของเห็ด หากได้ทานซุปครีมเห็ดถ้วยนี้แล้วล่ะก็ รับรองค่ะว่าต้อง เปลี่ยนใจอย่างแน่นอน เพราะเห็ดเมื่อน�ำมาปรุง ผัด บดผสมให้เข้ากันดีแล้ว ก็จะได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อม หอมละมุนชวนรับประทาน เมื่อน�ำ มาทานคู่กับขนมปังก้อนชิ้นเล็กๆ ท�ำให้มื้อเช้าของเด็กๆ เต็มไปด้วยคุณค่าอาหารที่ครบถ้วน ส�ำหรับทานให้อุ่นๆ ท้องในช่วงเช้าๆ หรือจะให้เด็กๆ ทานกันก่อนไปเรียนก็แสนเข้าท่าค่ะ เพราะวิธีการท�ำที่ไม่ยุ่งยากเหมาะกับช่วง เวลาเร่งรีบ เพียงแต่คุณแม่ (และให้คุณลูกช่วยได้ด้วย) ตระเตรียม ส่วนผสมไว้ล่วงหน้า ก็จะได้ซุปครีมอุ่นๆ เจือกลิ่นหอมของเห็ด รสชาติถูกปาก และอุดมด้วยคุณค่าสารอาหาร พร้อมเสริฟเป็นเมนูอาหารเช้า มื้อ ส�ำคัญของวันให้กับเด็กๆ กันแล้วล่ะค่ะ วิธีท�ำ ส่วนผสม 1. ผัดเนยในหม้อพร้อมกับหอมหัวใหญ่ และกระเทียม เมื่อเหลืองดีแล้วใส่เห็ดทั้งสองชนิดลงไป เห็ดแชมปิญองหั่นเป็นแผ่น 400 g ครึ่งหนึ่งผัดให้เข้ากัน เห็ดหอมหันเป็นแผ่น 400 g 2. ใส่แป้งลงไปผัด หลังจากนั้นค่อยๆ ใส่น�้ำซุปลงไปผัดต่อ เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ ประมาณ 10 หอมหัวใหญ่สับ 1 หัว นาที กระเทียมสับ 6 กลีบ 3. หลังจากนั้นใส่วิปครีมลงไปต้มจนเดือดปรุงรสด้วยเกลือ / พริกไทย เนย 100 g 4. น�ำซุปนี้ไปปั่นให้ละเอียด แล้วน�ำกลับมาตั้งเตาต้มให้เดือดอีกครั้ง แป้งสาลีอเนกประสงค์ ½ ถ้วยตวง 5. ผัดเห็ดที่เหลือกับเนยปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย หลังจากนั้นเทเห็ดผัดนี้ลงในหม้อรวมกับ ซุปไก่ 800 ml ซุปที่ปั่นดีแล้ว วิปครีม 600 ml 6. อุ่นให้ร้อนแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ เกลือ / พริกไทย เคล็ดลับผิวสวย...

เป็นที่รู้กันดีว่าการรับประทานผล ไม้สดเป็น ประจ�ำนั้น ท�ำให้ร่างกายได้รับวิตามินที่เป็น ประโยชน์ มากมาย แต่คุณรู้ไหมว่า ผลไม้สด ยังสามารถน�ำมาใช้บ�ำรุงผิวพรรณ และช่วยลด ปัญหาผิวได้ โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาผิวแห้งค่ะ ด้วยสูตรพอกผิวด้วยผลไม้สดที่เราน�ำมา ฝาก กันนี้ เป็นวิธีที่แสนง่ายและท�ำได้เองที่บ้าน โดย จะช่วยเพิ่มความเนียนใสและลดจุดแห้งกร้าน ได้ สูตรผลไม้ลดผิวแห้งนั้นมีหลายสูตรด้วย กันค่ะ สูตรแรก องุ่น หรือกล้วยหอม - น�ำองุ่นหรือ กล้วยหอมที่ก�ำลังสุกพอดี อย่าให้งอมเกินไป นัก ผสมโยเกิร์ตรสธรรมชาติ นมสด น�้ำผึ้ง ปั่นรวมกันจนได้เป็นครีมแล้วน�ำมาพอก และ นวดให้ทั่วผิวกาย เน้นที่จุดแห้งกร้าน อย่าง ข้อศอก หัวเข่า เท้า แล้วทิ้งไว้สักประมาณ 15 นาที จึงค่อยล้างออก สูตรที่สอง ฝรั่ง - ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ผู้หญิง

ในหมู ่ เ กาะมหาสมุ ท รแปซิ ฟ ิ ก นิ ย มใช้ เ ป็ น เครื่องส�ำอาง ทาผิวหน้ามานานแล้ว เพราะ ฝรั่งมีโพแทสเซียม น�้ำตาล และกรดอะมิโน ที่สามารถดึงน�้ำให้อยู่ชั้นบนของผิวหนัง จึง ท�ำให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้นขึ้น และยังมีวิตามิ นบี 2 และบี 5 ซึ่งถือว่าเป็นวิตามินเพิ่มพลัง ในการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของเซลล์ สามารถป้องกันผิวหน้าไม่ให้ถูกท� ำร้ายจาก อนุมูลอิสระและเพิ่มการสร้างเซลล์ ใหม่ การ เตรียมสูตรบ�ำรุงผิวจากฝรั่ง ให้เลือกฝรั่งสดที่ ไม่สุกจนเกินไปเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อ หั่น เป็นชิ้นเล็ก ใส่น�้ำ และน�้ำผึ้ง ปั่นรวมจนเป็น เนื้อครีม น�ำมาพอกหน้าทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด ท�ำทุกวันก่อนเข้า นอน หน้าจะสดใสและเกลี้ยงเกลาขึ้น สูตรที่สาม มะม่วง - มะม่วงช่วยเพิ่มความชุ่ม ชื้น ท�ำให้ผิวเรียบ ลื่น และสดชื่น ป้องกันผิว จากรอย เหี่ยวย่นและต้านอนุมูลอิสระ น�ำเนื้อ มะม่วงสุกมายีหรือปั่น แล้วน�ำไปพอกให้ทั่ว

26 สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

หน้า ทิ้งไว้จนรู้สึกว่าแห้งจึงล้างออก จะท�ำให้ หน้าขาวและนุ่มนวลขึ้น โดยสามารถใช้ได้กับ ทุกสภาพผิว สูตรที่สี่ สับปะรด - สับปะรดช่วยก�ำจัดเซลล์ ที่ตายแล้วและลดการอักเสบของผิว  สับปะรด เป็นผลไม้ที่มีวิตามินเอและวิตามินซีสูง ช่วย ต้านอนุมูลอิสระและมีเกลือแร่อีกหลายชนิด ช่วยท�ำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้น   ให้เตรียมน�้ำสับปะรด น�้ำผึ้ง น�้ำสะอาด คน ให้เข้ากัน พอกให้ทั่วบริเวณใบหน้า ยกเว้น ปากและดวงตา ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที แล้วล้างออก  จะท�ำให้หน้าเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้น   สุดท้ายขอฝากเคล็ดลับในการน�ำผลไม้มา ช่วยบ�ำรุงผิวพรรณ มีหลักการง่ายๆ คือ ต้อง สะอาด ผลไม้ต้องสดใหม่มีคุณภาพดี การ ปั่นหรือย่อยขนาดจนละเอียดเพื่อไม่ ให้ระคาย เคืองต่อผิวหนัง  เพียงเท่านี้ ก็ท�ำให้ผิวคุณ สวยสดใสชุ่มชื่นได้แบบง่ายๆ แล้วค่ะ


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

27


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

image : Dilokphat Pirasarootwiboon

ศาลาประทับ ตราสัญลักษณ์ ครองราชย์ ๘๐ พรรษา The Pavilion 80 years old The King of Thailand

สถานที่ตั้ง  : บริเวณที่ตั้งส�ำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดเลย Location : Near Tourism Information Loei Province.

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก ส�ำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเลย

The Loei Bureau of Culture would like to say thank you for trusting in them as a source for good travel information.

28 สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

<<< ช่อฟ้า ใบระกา   ศิลปะของทางอิสานที่ผสมผสานกับล้างช้าง ท�ำให้ช่อฟ้าได้อยู่ตรงกลาง ระหว่างหลังคา ซึ่งแตกต่างจากศิลปะภาคกลาง โดยของภาคกลางจะอยู่ บริเวณด้านข้างของหลังคา และช่อฟ้าของที่นี่ได้มีฉัตร เปรียบเหมือนการปก ปักรักษาประเทศชาติให้อยู่เย็นเป็นสุข <<< Chawfah Bairagaa (a chawfaa is an elaborate decoration typically used on the gables of Thai Buddhist temples)   This particular chawfaa combines the artistic attributes of two regions: The Esan region and the most northern regions of Thailand. It is made up of many multi-tiered royal umbrellas and is centered in the middle of the pavilion’s roof. The placement of this chawfaa differs from those of Central Thailand, which are placed on the ends of gambrel-shaped roofs. The chawfaa is believed to not only protect Thailand from all facets of evil, but to bring peace and happiness to all of its inhabitants as well.

พระอาทิตย์ครึ่งเสี้ยว รุ่งอรุณวันใหม่ >>> โดยแท้จริงแล้ว ดวงอาทิตย์จะขึ้นในแถบภาคอิสานก่อนภาคอื่นๆ ภายใน ประเทศ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานศิลปะที่บ่อบอกได้ว่าที่นี่คือ “อิสาน” The Crown of the Morning Sun >>> The image of light radiating from the horizon, located on the upper tier, is supposed to illustrate how the sun rises in Esan before any other area in the country, however, the locals jovially say; the picture alone can’t demonstrate that you’re in Esan. That itself can easily be interpreted from the dialect change in the language. <<< แท่นประทับ ตราสัญลักษณ์ ครองราชย์ ๘๐ พรรษา   ภายในศาลาจะมีแท่นประทับตราสัญลักษณ์ ครองราชย์ ๘๐ พรรษา โดยวางไว้ตรง กึ่งกลางของศาลา ศาลานี้สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกิยร์ติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ องค์ปัจจุบัน... และจะมีทุกจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีรูปร่างศาลาไม่เหมือน กัน ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะของแต่ละจังหวัดนั้นๆ <<< The Official Emblem Honoring the King’s Eighty Year Reign   In the middle of this small pavilion, designed specifically to honor the reign of the 9th king, rest a magnificent marble base with a metallic emblem perched on its top, carrying the official seal honoring the king’s reign. The designs found in this pavilion, as well as other pavilions throughout the countryside made to honor the reign of the 9th king, are unique because each province attempts to highlight their own memorable artistic features.

สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

29


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

พระเจดี ย ว ์ ด ั ป่ า สั ม มานุ ส รณ์ Wat-Pasammanusorn’s Pagoda   พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์  สร้างตามแบบของกรม ศิลปากรขนาดฐานองค์พระเจดีย์กว้างยาวด้านละ 25 เมตร สูง 33 เมตร ก่อสร้างด้วยโครงเหล็ก ก่ออิฐถือปูนและเคลือบ ด้วยกระเบื้องอย่างดี วัดป่าสัมมานุสรณ์นี้เป็นวัดป่าวิปัสสนา กัมมัฏฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต   Pra Jaydee Wat Bpaa Sumaanootson strictly follows a design laid out by the local government’s Department of Fine Arts. The base of the temple is 25 sqm and has a towering height of 33m. It’s constructed with a sturdy steel frame to ensure longevity, which is covered by brick and an assortment of Earth-toned tile.

30 สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย” <<< โบสถ์กลางน�้ำ   แลมองดู แ ล้ ว ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ถึ ง ความร่ ม เย็ น และความสงบ ของวัด ซึ่งเหมาะกับการนั่งสมาธิ โดยสร้างไว้เมื่อสมัยหลวงปู่ ชอบยังมีชีวิตอยู่ <<< An Enchanting Church Enveloped by a Pool of Water (Boat Glaang Nahm) One look at this quaint little church invigorates the mind with a tranquil calm. It was built during the period when Luang Bpuu Chawb, a greatly revered monk, was still alive and makes a great place to meditate.

ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปพระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์   พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ อยู่บ้านโคกมน ต�ำบลผาน้อย ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอวังสะพุงไปตามถนนลาดยางสายอ�ำเภอ วังสะพุง-อุดรธานี ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านวังไห แยกซ้ายไปตาม ถนน รพช. อีก 8 กิโลเมตร Information for travelers here.   Directions to Pra Jaydee Wat Bpaa Sumaanootson (Please note that I typically spell Thai words phonetically with less emphasis on aesthetics, unlike many of the road signs you’re likely to encounter) Pra Jaydee Wat Bpaa Sumaanootson is located in the Kokmon village, which is part of the Paanoi district. Whether you’re travelling from the north (Muang Loei, Chiang Khan, etc) or the south (Bangkok), make your way to the Wangsapoon four-way intersection via the 201 roadway. Once you’re at the intersection, head east on the 210 roadway towards Ewdawn-Tahni (Udon-Thani). After about 10km you’ll pass Ban Wang Hai School. Take the next left and follow the road for another 8km until you see the temple. พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์   เจดีย์ที่สร้างมาเพื่อให้คนที่เลื่อมใสศรัทธาได้เข้ามากราบไห ว้บูชาหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ภายในมีรูปหล่อหลวงปู่ให้กราบไหว้ กัน ซึ่งส่วนใหญ่เอาไว้เดินจงกลม เพื่อสร้างสมาธิให้จิตใจสงบ นั่นเอง... The Towering Bell-Shaped Temple in the Middle of the Forest (Pra Jaydee Wat Bpaa Sumaanootson) Many years ago, Pra Jaydee Wat Bpaa Sumaanootson was constructed to give people of faith a central place to worship the revered monk, Luang Bpuu Chawb Tansamoe. To this day, countless visitors, Thais and Foreigners alike, climb the long-standing steps to worship and to clear their minds for a meaningful session of meditation.

สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

31


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

วัต�ำบลผาปิ ดถ�้ำ้งผาปิ ง ้ อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

หลังจากที่ได้กราบไหว้หลวงปู่ชอบ ฐานสโม อีกหนึ่งสถานที่ที่ควรมาก ราบไหว้ คือ “พระอาจารย์หลุย จันทสาโร วัดถ�้ำผาปิ้ง ต�ำบลผาปิ้ง อ�ำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย” ไม่ห่างไกลกันมากนัก โดยประวัติอย่างย่อนั้น พระ อาจารย์หลุย จันทสาโร ท่านเป็นศิษย์ส�ำคัญองค์หนึ่งของพระอาจารย์ มั่น ภูริทัตต มหาเถระ ผู้เป็นบูรพาจารย์ เป็นบิดาแห่งวงศ์พระกัมมัฏฐาน ในสมัยปัจจุบัน พระอาจารย์หลุย จันทสาโร ท่านได้มาบูรณะและก่อสร้าง วัดถ�้ำผาปิ้งแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๕ เพื่อเป็นสถาน ที่ปฏิบัติธรรมและยังเป็นมรดกแก่พระภิกษุ สามเณรและอุบาสก อุบาสิกา สืบต่อไป   After visiting the previously mentioned temples, another place within reasonable proximity you might like to visit would be the Pra Ajarn Lewi Jantasaroe museum, located at Wat Tampaabping in Paabping, Wangsapoon. A brief history of Pra Ajarn Lewi Jantasaroe: Lewi was a student of Pra Ajarn Munpooritut Mahatuera. Wanting to leave the next generation of young monks with an enlightened center to practice their dharma, he renovated Wat Tampaabping from 2510 (1967) to 2515 (1972).

32 สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

33


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

โรคแพ้ไม่เป็น ปัญหาสังคมอีกอย่าง...ในโลกนี้ บทความโดย อาณัติ วงศ์จ�ำปา

โรคแพ้ไม่เป็น

รู้ไหมว่าท�ำไมโลกเราทุกวันนี้ สังคมถึงได้ วุ่นวาย สับสนกันมากขึ้น อย่าได้คิดโทษใคร เลยที่เป็นอย่างนี้ พุทธศาสนาสอนว่าการจะดับ ทุกข์ได้ต้องรู้เหตุแห่งทุกข์เสียก่อน   เคยไหมตอนเราเป็นเด็ก ผู้ ใหญ่สอนเราว่า ให้ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้สอบเข้าไปเรียนโรงเรียน ดี ๆ   ส่ ง ไปเรี ย นพิ เ ศษบ้ า ง  จ้ า งครู ม าสอน เสริมบ้าง หวังให้เราเรียนเก่งกว่าคนอื่นและมี อนาคตดีกว่าเด็กคนอื่นๆ  หนังสือที่อ่านก็เป็น พวก ท�ำอย่างไรจึงจะชนะคนอื่น จึงจะส�ำเร็จ อย่ายอมแพ้ ล้วนมุ่งแต่เป้าหมายเป็นส�ำคัญ   เดี๋ ย วนี้ ก ารต่ อ สู ้ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ ชั้ น อนุ บ าลกั น แล้ว  ตัวเด็กเองยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ในสนาม การต่อสู้นั้นแล้ว และเมื่อเด็กท�ำส�ำเร็จจะมีแต่ ผู้ที่ให้ก�ำลังใจ ชมเชย รางวัลมากมาย ไม่ต้อง พูดถึงคนที่แพ้ว่าจะเป็นอย่างไร ผู้ ใหญ่ปลูกฝัง ให้เขาเป็นผู้ชนะโดยไม่รู้ตัว เด็กบางคนไม่เคย แพ้ และแพ้ไม่ได้   เคยได้ยินไหมครับว่าเด็กดีๆ บางคนสอบ เรี ย นต่ อ ไม่ ไ ด้ อ ย่ า งที่ ห วั ง   ถึ ง กั บ ฆ่ า ตั ว ตาย ผู้ ใหญ่ที่โตแล้วก็เถอะ  ผิดหวังเรื่องความรัก ผิดหวังเรื่องงาน ถึงกับฆ่าตัวตายก็มี คนเหล่านี้ แพ้ไม่เป็น เคยแต่เป็นผู้ชนะ เราเรียกคนเหล่านี้ ว่าเป็นโรคชนิดหนึ่ง

มีต�ำแหน่งที่สูงกว่า ตอนเป็นเด็กเราวิ่งเข้าเส้น ชัยช้ากว่าเพื่อน เราแพ้ เสียใจ แค่นั้น พอเป็น ผู้ ใหญ่เราแพ้เหมือนกัน แต่นอกจากเสียใจ เรา ยังมีเสียหน้า เสียศักดิ์ศรี ยิ่งถ้าเราเคยเป็นผู้ ชนะ หรือมีต�ำแหน่งเป็นแชมป์อยู่ละก็ ศักดิ์ศรี ที่ เ สี ย ก็ จ ะมากขึ้ น ทวี คู ณ   ผู ้ ที่ เ ป็ น โรคแพ้ ไ ม่ เป็น พอแพ้ขึ้นมาก็จะไม่ยอมแพ้ จะสู้ หาทาง เอาชนะให้ได้ ยิ่งหากมีการศึกษาสูง ศักดินา ใหญ่โตขึ้น ย่อมทะเยอทะยานสูงทวีคูณ ยิ่งหา ทางเอาชนะ เอาชนะ และทนไม่ได้ สุดท้ายหา ทางออกที่รุนแรง ชีวิตมันย่อมมีสองด้านเสมอ เหมื อ นเหรี ย ญที่ ก็ มี หั ว กั บ ก้ อ ย  สุ ข กั บ ทุ ก ข์ อิ่มกับหิว ชนะกับแพ้ หัดรู้จักอีกด้านหนึ่งเถิด เพราะบางครั้งเราก็ต้องเจอกับมันเข้าสักที   เมื่อทุกข์ก็ต้องอยู่กับทุกข์ ให้ ได้และหาทาง ดับทุกข์นั้นเสีย  เมื่อแพ้ก็รู้จักยอมแพ้ซะบ้าง มิใช่ดันทุรังแต่จะเอาชนะอย่างเดียว การยอมแพ้ ไม่ใช่จะเสียไปซะทุกอย่าง  บาง ครั้งสิ่งที่ได้รับกลับมา  อาจมีคุณค่ามากกว่าที่ เราจะชนะซะอีก  การยอมแพ้บางครั้งท�ำให้เรา ได้เพื่อนกลับมา ท�ำให้เราไม่เสียคนรัก ญาติพี่ น้อง เพื่อนร่วมงานฯ  เห็นไหมครับว่าการยอม แพ้ซะบ้างไม่เห็นจะแย่ตรงไหนเลย   จะดีตรงไหนถ้าชนะแล้วต้องเสียเพื่อน เสีย งาน เสียเจ้านาย หรือเสียคนรักไป บางคนเป็น “โรคแพ้ไม่เป็น”   เชื่อไหมครับว่าโรคแพ้ไม่เป็นนี้จะเพิ่มความ โรคแพ้ไม่เป็นในที่ท�ำงานยังไม่พอ ยังไปเป็นที่ รุนแรงยิ่งขึ้นกับผู้ที่มีความรู้ การศึกษาที่สูงกว่า บ้านที่ครอบครัวอีก

  คิ ด เอาซิ ค รั บ ว่ า   ถ้ า ในบ้ า นมี แ ต่ ค น แพ้ ไ ม่ เ ป็ น ต่ า งเอาแต่ ช นะกั น จะวุ ่ น วายแค่ ไหน  ยิ่งรู้มาก ยิ่งเก่งมาก ยิ่งมีอ�ำนาจมาก ยิ่ง จะเอาแต่ชนะมาก ยิ่งไม่ยอมแพ้ จงแพ้เถอะ ถ้า การแพ้นั้นเพื่อให้คนอื่นๆ หรือส่วนรวมได้ชนะ บ้าง หัดรู้จักแพ้กันไว้บ้าง อย่าให้ตัวเองได้ชื่อ ว่าเป็น “โรคแพ้ไม่เป็น”

ผลของการอบรมเด็กในสมัยก่อน ท�ำให้เราได้ผู้ ใหญ่ ในสมัยปัจจุบัน พิจารณาดูแล้วก็ชักจะเห็นว่า ผู้ ใหญ่ ในสมัยก่อนนั้น ถึงจะดีทางอื่นสักเท่าไร ก็หย่อนความสามารถในทางอบรม อยู่ เพราะผู้ ใหญ่ ในปัจจุบัน อันเป็นผล ของการอบรมนั้น ใครๆ ก็รู้ว่าไม่ดีนัก หากใครไม่เชื่อ จะลองไปถามเด็กสมัย นี้ดูก็ได้ แต่ถ้าเด็กบอกความจริงแล้ว ก็อย่าพาลไปโกรธเด็กเข้าก็แล้วกัน -- ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช --

สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

35


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

Entertainment

เจ้า

Music

Text : กองบรรณาธิการ

พ่ อ ดิ ส โก้ เ มื อ ง ไทย  บุ ริ น ทร์ บุญวิสุทธิ์ กลับมาสร้างผล งานอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรก !!! GRAN TURISMO (แกรน ทัวริสโม) ซึ่งรวบรวมนักดนตรีกว่า 100 ชีวิตไม่ว่าจะเป็น บอย-ตรัย ภูมิรัตน, กรู๊ฟไรเดอร์ส, อพาร์ทเม้นท์คุณป้า, สยาม ซีเคร็ทเซอร์วิส (Siam Secret Service), โซล อาฟเตอร์ซิกซ์ (Soul After Six), เมธี โมเดิร์นด็ อก, แสตมป์, เล็ก ทีโบน, โซ่ อีทีซี, กบ เสาว นิตย์, ฯลฯ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมา เต็มเปี่ยมด้วยความประทับใจกับดนตรีในแบบ

film

Text : กองบรรณาธิการ

House of Wax (2005)

Director : Jaume Serra Writers : Charles Belden, Chad Hayes, Carey Hayes Cast : Elisha Cuthbert | Chad Michael Murray | Paris Hilton | Brian Van Holt | Jared Padalecki | Jon Abrahams | Robert Ri’chard | Damon Herriman | Emma Lung

  การขั บ รถเพื่ อ เดิ น ทางไปชมการแข่ ง ขั น ชิงแชมป์ฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แห่งปี หักมุมเป็นเรื่องร้ายส�ำหรับ คาร์ลี (อีไล ชา คิวธ์เบิร์ต) เพจ (ปารีส ฮิลตัน) และเพื่อนๆ เมื่อพวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์ในคืนก่อนหน้าที่ จะถึงการแข่งขัน  การเผชิญหน้ากับคนขับรถ กระบะลึกลับที่ค่ายพักแรมท�ำให้ทุกคนรู้สึกไม่ สบายใจ และคาร์ลีก็มีงานเต็มมือ เมื่อเธอต้อง คอยรักษาความสงบระหว่างแฟนหนุ่ม   เวด (จาเร็ด แพแดลเล็คกี้) กับ นิค (แชด ไมเคิล เมอร์เรย์) พี่ชายอารมณ์ร้อนของเธอ   พวกเขาตื่นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นและพบว่ารถ ถูกตัดสายพานทิ้งโดยเจตนา ด้วยความเสี่ยง กับการติดอยู่ที่นั่น พวกเขาจึงยอมรับค�ำเชิญ ให้ขึ้นรถไปที่เมืองแอมบรอส ซึ่งอยู่ห่างไปอีก ไม่กี่ไมล์ เมื่อไปถึงพวกเขาถูกดึงดูดให้เข้าไป ยังสถานที่น่าสนใจของเมือง เรือนขี้ผึ้งของทรู ดี้ ซึ่งเต็มไปด้วยรูปปั้นหุ่นเหมือนคนจริงที่น่า

36 สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

โซล(Soul) ฟังก์(Funk) ย้อนยุคไปในช่วง 60s & 70s ให้ออกมาเป็นภาษาดนตรีอันร่วมสมัย เปิดตัวมาด้วยซิงเกิ้ล อิมเพรสชั่น (Impression) และ ศัตรูที่รัก เพลงที่โดดเด่นด้วยเนื้อ ร้องและท�ำนอง จากฝีมือการแต่งของ บอย-ตรัย ภูมิรัตน ที่ สะท้อนความเป็นตัวตน และอีกหนึ่งเพลงใน ขณะนี้ที่มาแรงไม่แพ้กันก็คือ “เกือบ” โดย เพลงนี้ให้ความหมายดีและด้วยน�้ำเสียงที่เป็น เสน่ห์ของนายบุรินทร์ ท�ำให้หลายคนเคริ้มไป ตามๆ กัน

ทึ่ง แต่ในไม่ช้าพวกเขากลับได้พบว่าเหตุผลที่ ผลงานโชว์ช่างเหมือนจริง ช่างเป็นเรื่องเขย่า ขวัญอย่างที่สุด   พวกเขาถู ก ตามล่ า โดยฆาตกรวิ ก ลจริ ต เมื่อได้พบกับความลับด�ำมืดของเมือง และตก อยู่ท่ามกลางการต่อสู้นองเลือดเพื่อเอาชีวิต รอด หกสหายต้องหาทางออกจากแอมบรอส ให้ได้ หรือไม่ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งอย่างถาวร ในบ้านหุ่นขี้ผึ้ง


Horoscope

คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

ราศีกรกฏ-Cancer(15 ก.ค.-16 ส.ค.)

เป็นเดือนที่คุณจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นอีก มีเกณฑ์ ราศีมังกร-Capricorn(14 ม.ค.-12 ก.พ.) การเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่งทางหน้าที่การงานอย่าง เด่นชัด หากคุณคิดจะศึกษาวิชาหลักสูตรระยะสั้น หรือ ในเดือนนี้คุณจะได้พบกับบุรุษหนุ่มรูปงาม นิสัยดี มี ระยะยาวก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความส�ำเร็จอย่างเด่นชัด ความคิดดี มี อุดมการณ์ เข้ามาเป็นมิตรที่ดี คุณอาจ คุณอาจจะได้รับจดหมายด่วน โทรศัพท์ด่วน หรือมี จะได้พบกับเค้าโดยบังเอิญ จากงานสังสรรค์ หรืองาน การเดินทางไกลต่างประเทศค่ะ รื่นเริง หรือเป็นเพื่อนใหม่ที่ท�ำงานของคุณเอง แต่เค้า จะเป็นมิตรที่ดีกับคุณมาก ๆ ค่ะ ราศีสิงห์ -Leo(17 ส.ค.-16 ก.ย.) คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ใช้ค�ำว่ากลืนไม่เข้าคาย ราศีกุมภ์-Aquarius(13 ก.พ.-13 มี.ค.) ไม่ออก ถูกกลั่นแกล้ง หรือโดนรังแกจากคนรอบข้าง อย่าไว้ ใจใครให้มากนัก  ระวังการเจ็บป่วยสุขภาพ คุณ ได้ รับ ความไว้ว างใจให้ ด� ำ เนิ น การในงานส�ำ คั ญ ไม่ค่อยดี  หรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และได้พบผู้ ใหญ่ใจดี มีลักษณะสตรีผู้มีลักษณะที่ดีรูป กะทันหันค่ะ ร่างสมบูรณ์ผิวขาว สวยงามฐานะดี เป็นคนมีเมตตา อารี จะให้โอกาสที่ดี และความก้าวหน้ากับคุณค่ะ ราศีกันย์-Virgo(17 ก.ย.-16 ต.ค.) ขอให้ระมัด ระวังสุขภาพของคุณให้มาก ๆ ในเดือนนี้ จะเจ็บป่วยแบบไม่ส่อเค้าล่วงหน้า อย่างน้อยที่สุดคุณ ขอให้คุณระวังความคิด และค�ำพูดซึ่งอาจจะน�ำมาซึ่ง จะรู้สึกเบื่อหน่าย อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรหลาย ความขัดแย้ง เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขอให้ อย่างที่เกี่ยวกับตัวเองค่ะ หลีกเลี่ยงไว้ ให้ดีค่ะ ในเดือนนี้คุณจะมีการเดินทางใน การงานเกิดขึ้น ทั้งใกล้ และไกล มีความส�ำเร็จดีค่ะ ราศีตุลย์-Libra(17 ต.ค.-15 พ.ย.) ราศีมีน-Pisces(14 มี.ค.-12 เม.ย.)

ความส�ำเร็จที่เกิดจากความพยายามของคุณได้บรรลุ เป้าหมายแล้วนะคะ จะได้รับเกียรติ หรือได้รับการ ยกย่อง สรรเสริญ จากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วม ในเดือนนี้คุณจะมีความส�ำเร็จอย่างมากในด้านของ งานทุกคน คุณจะถูกเชิญให้ไปในงานสังคมที่มีเกียรติ การงาน และการเงิน ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ซึ่งคุณจะได้พบคนที่น�ำลู่ทาง และโอกาสที่ดีในอนาคต ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา มีเกณฑ์ดีในการได้รับ มาให้ค่ะ ความเชื่อถือ ได้รับเครดิต และได้รับเกียรติในการเป็น ผู้น�ำในงานส�ำคัญค่ะ ราศีพิจิก-Scorpio(16 พ.ย.-15 ธ.ค.) ราศีเมษ-Aries(13 เม.ย.-13 พ.ค.)

ราศีพฤษภ-Taurus(14 พ.ค.-13 มิ.ย.)

คุณจะมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้น ในด้านการงาน ใน เดือนนี้งดการเดินทางไกลไว้ก่อน ไม่ควรผลีผลามท�ำ ผู้ชายผิวขาวสูงวัยกว่า รูปร่างโปร่ง มีบุคลิกดี เป็นผู้น�ำ อะไรด้วยอารมณ์โดยเด็ดขาด ขอให้มีสติในการตัดสิน คน มีอ�ำนาจ มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติ หรือลูกครึ่ง จะ ใจในทุกเรื่อง หาโอกาสไปท�ำบุญตักบาตร หรือท�ำ น�ำความส�ำเร็จมาให้คุณ อาจจะเป็นนายคุณ หรือคนรู้ สังฆทาน กรวดน�้ำ อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ใจของคุณ หรือเป็นมิตรของคุณ จะมีข่าวจากคนที่มี ก็จะดีค่ะ ลักษณะดังกล่าวในเดือนนี้ค่ะ ราศีเมถุน-Gemini(14 มิ.ย.-14 ก.ค.) ในเดือนนี้คุณอาจจะได้รับข่าวที่ท�ำให้คุณตกใจ  ทุก อย่างที่คุณท�ำไปเกิดปัญหาตามมาให้คุณแก้ ไขขอให้ คุณระวังในด้านค�ำพูด ความคิดที่อาจจะเกิดการขัด แย้งอย่างไม่น่าจะเป็นในเดือนนี้งดการเดินทางไกลนะ คะ

ราศีธนู-Sagittarius(16 ธ.ค.-13 ม.ค.) ในเดือนนี้หากคุณท�ำสิ่งที่ดีมาตลอด สิ่งที่ดี ๆ นั้นจะ มาตอบสนองคุณ หากคุณเคยท�ำในสิ่งที่ไม่ดีไว้สิ่งนั้น ก็จะมาสนองคุณเช่นกัน ให้ท�ำบุญตักบาตร ท�ำทานไว้ ให้มาก ๆ นะคะ จะได้ช่วยให้ทุกสิ่งที่หวังไว้พอจะเป็น ไปได้ ในเดือนนี้ค่ะ

คิวปิด (Cupid) หรือ อีรอส (Eros) เป็นเทพเจ้า แห่งความรักของโรมัน นิยมเรียกในภาษาไทยว่า “กามเทพ” มักวาดภาพเป็นเด็กชายตัวจ�้ำม�่ำ เปลือย มีกระบอกศรอยู่ข้างหลัง ในมือถือคันศร หรือก�ำลัง น้าวศร ต�ำนานเล่าความเป็นมาของเทพเจ้าองค์นี้ต่างๆ กันไป คิเคโร (Cicero) ได้เล่าไว้ 3 ทางด้วยกัน ทาง หนึ่งว่า เป็นโอรสของเมอร์คิวรี (เฮอร์มีส) และเทพีได อานา (อาร์ทีมิส) อีกทางหนึ่งว่า โอรสของเมอร์คิวรี และวีนัส (อโฟรไดท์) และอีกทางหนึ่งว่า เป็นโอรสขอ งมาร์ส (เอรีส ตามปกรณัมของกรีก) และวีนัส ส�ำหรับพลาโตว่าไว้สองทาง ขณะที่ในเธโอโกนีของ เฮสิออด ซึ่งเป็น ต�ำราเทวภูมิศาสตร์ (theoography) ที่เก่าแก่ที่สุดของกรีกโบราณ ระบุว่า คิวปิด ถูกสร้าง ขึ้นมาพร้อมกับเคออส และโลก ในต�ำราเกี่ยวกับเทพเจ้าโบราณโดยทั่วไป ระบุว่า มีคิวปิดสององค์ หรือสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งว่าเป็นโอรส ของจูปิเตอร์ (เซอุส) และวีนัส อีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นโอรส ของนีกซ์ และเอเรบุส ในต�ำนานการก�ำเนิดของคิวปิดส่วนใหญ่ที่ปรากฏ บอกไว้ว่า เทพีวีนัสหรืออโฟรไดท์ ได้ลักลอบเป็นชู้กับ เทพสงครามเอรีส (เนื่องจากฝ่ายหญิงได้สมรสแล้ว กับเฮเฟสทัส เทพแห่งการช่าง แต่เทพีวีนัสไม่พอใจ เพราะเทพสวามีเอาแต่ขลุกตัวอยู่กับงานของตน อีก อย่าง พระนางก็พอใจเทพเอรีสมาแต่แรก แต่ที่ได้ แต่งงานกับเทพเฮเฟสทัสเพราะเทพซีอุสยกพระนาง ให้เป็นรางวัลแก่เทพเฮ เฟสทัส) จนกระทั่งมีโอรส ให้นามว่า คิวปิด หรือ อีรอส กล่าวกันว่า คิวปิดติด แม่มาก และเชื่อฟังแม่ทุกอย่าง เห็นเทพีวีนัสที่ใดก็ ต้องมีโอรสคู่ใจอยู่ด้วยเสมอ แต่เวลาก็ล่วงเลยมา นาน กามเทพที่สมควรจะเติบโตเป็นหนุ่มกลับไม่ยอม เติบโตขึ้นตามกาลเวลา เทพีผู้เป็นมารดาหนักใจมาก จึงไปปรึกษาเทวีธีมิสแห่ง ความยุติธรรม พระนางจึง ได้ค�ำตอบว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะคิวปิดเหงา ไม่มีเพื่อน เล่น หากคิวปิดมีน้อง กามเทพน้อยก็จะเติบโตเอง ไม่ นานจากนั้น เทพีอโฟรไดท์ก็มีโอรสอีกองค์กับเทพเอ รีส ให้นามว่า แอนตีรอส (เทพแห่งการรักตอบ) คิวปิด จึงเติบโตขึ้นตามเวลา แต่เหล่าศิลปินยังคงปั้นคิวปิด เป็นเด็กอยู่เช่นนั้นเอง

สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

37


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

Text : กองบรรณาธิการ

1. ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน�้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ เฉลย : จริง   โดยใช้ไข่ขาวมาทาที่น�้ำร้อนลวกให้ทั่วทิ้งไว้จนแห้งไปเอง แล้วรอสัก พักใหญ่ๆ จึงล้างออกจะไม่มีรอยแดง หรือพองเลย ข้อส�ำคัญ ก่อนทา ไข่ขาวอย่าให้ถูกน�้ำเย็นหรือของอื่นเลย และอย่าไปแกะ หรือเกาตอนที่ ใกล้จะแห้ง เพราะจะท�ำให้หนังถลอก

7. เบียร์ช่วยคลายเกลียวขึ้นสนิมได้ เฉลย : จริง   ให้รินเบียร์ลงไปบนเกลียวขึ้นสนิมนิดหน่อย รอ 2-3 นาที ความ เป็นกรดของเบียร์ จะช่วยขจัดสิ่งสกปรก และเศษสนิม ท�ำให้เกลียว หมุนเปิดได้ง่ายขึ้น

8. เอาผ้าไหมแช่ช่องแข็งจะท�ำให้รีดง่าย จริงหรือ 2. ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ เฉลย : จริง เฉลย : จริง   การรีดผ้าไหม ควรใช้ไฟอ่อนๆ เพราะผ้าไหมจะไหม้เกรียม หรือ   โดยการใช้ยาหม่องถูตรงยางเหนียวๆของหมากฝรั่งไปมา ไม่นาน เป็นสีเหลืองได้ง่าย แต่ถ้าผ้าไหมยับมาก ก่อนรีดควรฉีดพรมน�้ำยาให้ทั่ว ยางของหมากฝรั่งก็จะหลุดออกหมดแล้วจึงน�ำผ้าไปซักตามปกติ แล้วพับใส่ถุงพลาสติก น�ำไปแช่ในช่องแข็งของตู้เย็น ประมาณ 10 -15 นาที แล้วจึงน�ำออกมารีด จะท�ำให้รีดผ้าไหมได้ง่าย และเรียบยิ่งขึ้น 3. ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะท�ำให้เทออกง่าย จริงหรือ เฉลย : จริง 9. น�ำเหรียญสลึงใส่แจกันช่วยให้ดอกไม้ไม่เหี่ยวเฉาได้ จริงหรือ   โดยการใส่หลอดลงไปให้ลึกถึงก้นขวด เพื่อให้อากาศสามารถแทรก เฉลย : จริง ผ่าน เข้าไปในขวดได้ แล้วเทซอสมะเขือเทศก็จะไหลออกมาง่ายขึ้น   โดยให้หย่อนเหรียญสลึงลงไปในแจกัน ส่วนผสมที่เป็นทองแดงใน เหรียญจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุ 4. ถุงน่องแช่น�้ำเกลือช่วยให้ถุงน่องไม่ขาดง่าย จริงหรือ ให้ดอกไม้เหี่ยวเฉา เฉลย : จริง   โดยการน�ำเกลือ 2 ถ้วยผสมกับน�้ำ 1 แกลอน แช่ถุงน่องใหม่ไว้นาน 10. ใบฝรั่งช่วยดูดกลิ่นได้ จริงหรือ 3 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน�้ำเย็น ยกถุงน่องขึ้น มาตากให้น�้ำหยดจนแห้ง ก็ เฉลย : จริง จะท�ำให้ถุงน่องคงสภาพ และเหนียวทนนาน   โดยให้น�ำใบฝรั่งมาต�ำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น�้ำ  แยกกากใบออก น�้ำมันหอมระเหยที่ได้ จะท�ำหน้าที่ดับกลิ่น ส่วนกากใบที่ได้ ให้น�ำไปวาง 5. มันฝรั่งก�ำจัดกลิ่นปลาร้าติดมือได้ จริงหรือ ไว้ตามจุดต่างๆเพื่อช่วยดูดกลิ่นได้ เฉลย : ไม่จริง   แต่มันฝรั่งสามารถก�ำจัดกลิ่นหัวหอมติดมือได้ โดยการน�ำมันฝรั่งที่ ปอกแล้ว มาถูมือที่มีกลิ่นหัวหอมติดอยู่ กลิ่นหัวหอมก็จะค่อยๆ จาง   ในฉบั บ หน้ า เราจะมาเสนอเรื่ อ งราวจริ ง หรื อ หายไป 6. พริกแห้งใช้ไล่แมลงวันได้ จริงหรือ เฉลย : จริง   เวลาตากของแห้งไว้ จะมีแมลงวันมาตอม ให้เอาพริกแห้ง 5 - 6 เม็ด เสียบไว้รอบกระด้ง ไอร้อนของพริก จะท�ำให้แมลงวันไม่กล้าเข้าใกล้

ไม่   เรื่ อ งบางเรื่ อ งที่ คุ ณ อาจไม่ เ คยรู ้ ม าก่ อ น หรื อ ว่ า ใครมี เ รื่ อ งราวเหล่ า นี้   แนะน� ำ กั น เข้ า มา ได้ที่กองบรรณาธิการ อีเมล์ Loeimarket@ gmail.com หรือ Fax.042-811805  โดยเรา จะน�ำเรื่องราวของท่านที่พิสูจน์ ได้จริงมาตีแผ่ ใน คอลัมน์นี้ แล้วพบกันใหม่ในฉบับต่อไปครับ...

38 สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com


สมัครสมาช�ก (12 ฉบับ) ฟร�นิตยสาร ชำระเฉพาะคาจัดสง 240 บาท/ป

รับฟร�

บัตรสมาช�ก หมดปญหาหยิบนิตยสารไมทัน สมัครสมาช�กรายป โดยมีคาใชจายในการจัดสง 240 บาท (12เลม) และรอรับนิตยสารสงถึงบาน

(แบบฟอรมนี้ สามารถถายสำเนาได) ช�่อ-นามสกุล………………………………………………………………………… อายุ………………………………………………………………………………………. อาช�พ……………………………………………………………………………………. โทร………………………………………. Email:…………………………………… อาช�พ…………………………………………………………………………………… สถานที่จัดสง

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ที่อยูในการออกใบเสร็จ

เหมือนที่อยูในการจัดสง

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… สมัครสมาช�ก 1 ป 12 ฉบับ คาจัดสง 240 บาท

วันที่สมัคร…………………………………………………………………………… เร�่มตั้งแตฉบับที่…………………………………………………………………… (ในกรณีที่คุณไมไดระบุฉบับแรกที่คุณตองการสมัคร ทางเราขออนุญาตสง นิตยสาร ฉบับถัดจากเดือนที่คุณสมัครไปให)

สมัครวันนี้ถึง 31 มี.ค. 54 รับฟร� กระเปาผาจาก loeimarket

มอบนิตยสารใหเปนของขวัญ

ใหกับคนที่คุณรักและหวงใยในราคาเพียง… 240 บาท/ป จากราคาปกติ 360 บาท/ป

(1 ป หร�อ 12 ฉบับ)

เพื่อการคิดถึงกันและกันตลอดทุกๆเดือน และตลอดป

ขั้นตอนการชำระเง�น 1. โอนเง�นผานธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาเลย บัญช�ออมทรัพย ช�่อบัญช� นายดิลกพัฒน พีรศรุตว�บูล หมายเลขบัญช� 156-2-51858-0 2. สงแบบฟอรมสมัครสมาช�ก พรอมสลิปเง�นโอนมาที่ เลยโพสิทีฟ Fax. 042-811-805 หร�อ Email : Loeimarket@gmail.com (รายไดสวนหนึ่งรวมทำบุญ ทุกๆ สิ้นเดือน) หมายเหตุ: เมื่อสงเอกสารมาเร�ยบรอยแลว รบกวนโทรมาแจงที่นิตยสาร เลยมารเก็ต โทร.0 84790 0005

สำหรับเจาหนาที่ เลยโพสิทีฟ

สำหรับเจาหนาที่การเง�น

1.เลขที่สมาช�ก………………………………. 1.เจาหนาที่การเง�น………………………… 2.วันที่…………………………………………… 2.วันที่……………………………………………. 3.เร�่มตั้งแตฉบับเดือน…………………… 3.วันที่รับเง�น………………………………….


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

KS PRO-INKJET

40 สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com

“ป า ย” คุณภาพที่คุณสัมผัสได

นามบัตร สกรีน กรอบรูป Sticker Inkjet โทร 087-4210936,083-5621242 PROINKJET.LOEI@GMAIL.COM


คุณกำลังอาน…นิตยสารเลยมารเก็ต ฉบับที่ ๕ “นิตยสารแจกฟร� รายแรกของเมืองเลย”

42 สามารถอานนิตยสารของเราไดทุกที่ทุกเวลา คลิก www.loeimarket.com


EsanWorld-5  

โรงเร�ยนเมืองเลยศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาลเมืองเลย ปมน้ำมันยอดชาย ตัวแทนจำหนาย จ.เลย : รานวังน�ำฟา Double A Copy Center ตรงขาม รานอาหา...

EsanWorld-5  

โรงเร�ยนเมืองเลยศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาลเมืองเลย ปมน้ำมันยอดชาย ตัวแทนจำหนาย จ.เลย : รานวังน�ำฟา Double A Copy Center ตรงขาม รานอาหา...

Advertisement