Page 1

JAARVERSLAG 2014


ONZE PASSIE De mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo verzilveren dat zij op een duurzame manier aan het werk kunnen. ONZE MISSIE Landelijk opererende bedrijven en regionale en lokale uitvoerders bij elkaar brengen en ondersteunen bij hun samenwerking. ONZE VISIE Het realiseren van bedrijfsaanpakken gebaseerd op werkende praktijken in de regio. ONS NETWERK Landelijke werkgevers, gemeenten, sw-bedrijven, , AWVN, UWV, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Normaalste Zaak, SBCM, Cedris en Divosa.


BORGEN EN GROEI

2014 was voor Locus een jaar waarin borgen en groei centraal stonden. Borgen van de werkwijze, groei van het aantal partners en groei van het landelijke faciliterende bureau. Onze ambitie is om eind 2015 honderd partnerschappen en eind 2016 honderdvijftig partnerschappen te realiseren. Om die ambitie te kunnen realiseren, is borgen en groei noodzakelijk. Het aantal partners nam afgelopen jaar toe tot 40 en wij legden ruim 100 verbindingen tussen publieke en private partijen. Daarnaast ondersteunde Locus 16 werkgevers in opdracht van de werkgeversverenigingen WENb en WWb (energie, kabel & telecom, afval & milieu, water). Dat betekent dat er aan de private kant van het netwerk groei en ontwikkeling van de vraag is. Aan de publieke kant van het netwerk heeft Locus een landelijke dekking van gemeenten en sw-bedrijven. In 2014 is, op verzoek van leden, besloten dat vanaf 2015 ook een regionaal lidmaatschap mogelijk is. Op die manier zijn alle gemeenten en sw-bedrijven in die arbeidsmarktregio aangesloten bij Locus. Kortom: een groeiend en bloeiend netwerk dat flexibel reageert op ontwikkelingen en vraag van partners en leden. Het was ook een spannend jaar, want sinds 1 januari 2014 is Locus publiek-privaat gefinancierd. Partners en leden betalen contributie en daarnaast subsidieert het ministerie van SZW ons nog tot eind 2016. Met deze subsidie stimuleert Locus de kwaliteit van de regionale uitvoering en verbetert Locus de samenwerking met de regio’s om te zorgen dat het netwerk meer en betere resultaten kan genereren. In dat kader heeft Locus twee projectleiders aangenomen die in de regio monitoren en waar nodig ondersteunen. Ook zijn wij in 2014 gestart met samenwerken met regionale Locus ambassadeurs. Samen met hen zoeken wij naar hoe wij slimmer kunnen samenwerken op relaties en hoe wij centrale en regionale kennis onderling kunnen ontsluiten.

3


De ambitie voor Locus in 2015 is helder: wij bouwen verder aan een duurzame relatie met meer partners en wij willen beter worden in het bedrijven concreet helpen om het dominante HR denken ‘meer doen met minder mensen’ om te buigen tot ‘meer doen met meer mensen tegen minder of gelijkblijvende kosten’. Dan is Locus partner in inclusief ondernemen en creëren wij samen duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Locus werkt vanuit verbinding, omdat de partners en leden van Locus de successen samen bouwen in de regio. De medewerkers van Locus faciliteren daar graag bij.

Hanne Overbeek, directeur

4


INHOUD 6 RESULTATEN

16

10 KENNIS 13 COMMUNICATIE 14 2014 IN TWEETS

17

16 ONTMOETEN 17 LOCUS SPOTLIGHT 18 DE MENSEN ACHTER LOCUS 20 OVER LOCUS

13

21 JAARREKENING 22 OVERZICHT LOCUS NETWERK Colofon © Locus 2015 Omslag Kelly de Wit aan het werk bij Hutten via WSD Fotografie: Tjitske Sluis, Phil Hemmis, Frans van den Broek e.a. De meeste foto’s zijn gemaakt bij partners van Locus en tijdens bijeenkomsten van het Locus Netwerk. Grafisch ontwerp Andrea Friedli Meer informatie? www.locusnetwerk.nl vragen@locusnetwerk.nl

16 5


RESULTATEN 2014 Locus adviseert en ondersteunt bedrijven en verbindt naar de publieke bemiddelaars in de regio. Locus onderhoudt zo voor gemeenten en sw-bedrijven de relaties met de landelijke HR afdelingen van de bedrijven. Belangrijke resultaten zijn dus:

Locus biedt ons de gelegenheid om landelijke organisaties in onze regio te verleiden om met ons lokaal/regionaal het avontuur aan te gaan. Door het lidmaatschap van Locus kunnen wij hen aanbieden om hetgeen wij bedacht hebben, ook landelijk uit te rollen middels ondersteuning van Locus. Het is erg prettig om snel ervaringen op te halen bij partners uit het land over hoe zij hun samenwerking met een bepaalde werkgever hebben vormgegeven. Hans van der Sandt, directeur Werkse!

6

. . .

 oor hoeveel bedrijven Locus deze relatie v onderhoudt. hoeveel verbindingen er daadwerkelijk gelegd zijn. hoeveel plaatsingen er binnen het netwerk gerealiseerd worden.

AANTAL PARTNERS Vanaf 2014 is het partnerschap bij Locus niet langer kosteloos. Als gevolg hiervan heeft een aantal bedrijven hun vraag elders neergelegd. Niettemin is er door flinke inzet op acquisitie een groei gerealiseerd naar 40 partnerschappen. Dat betekent dat er eind 2014 40 partnerschappen staan met landelijke/bovenregionale bedrijven. Ook zijn er enkele bedrijven die in 2014 hebben toegezegd partner te worden per 2015. Nieuwe partners in 2014 zijn onder andere PathĂŠ, V&D, Hutten, Kuijpers Installaties, Fair Groep, Dolmans Landscaping Group en Koninklijke Visio. Een overzicht van het gehele publieke en private Locus Netwerk in 2014 treft u achterin dit jaarverslag aan.

AANTAL VERBINDINGEN EN AANTAL PLAATSINGEN Locus is een netwerkorganisatie. Binnen het netwerk worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam naar werk bemiddeld. Soms direct door een project van Locus, soms indirect door ontmoetingen binnen het netwerk waarna betrokken partijen zelfstandig verder opereren. Aangezien Locus zelf niet plaatst, vindt er ook geen registratie plaats van het precieze aantal plaatsingen. Wij registreren wel:


. . . .

 et aantal partners. Dit zijn de landelijke/ h bovenregionale bedrijven die zijn aangesloten bij Locus. het aantal verbindingen. Hieronder verstaan wij verbindingen tussen publieke en private partijen die tot stand zijn gekomen door bemiddeling van Locus of door ontmoetingen binnen het Locus Netwerk. het aantal pilots. Onder een pilot verstaan we de eerste werkende praktijk die een bedrijf opzet samen met een publieke partner. Wanneer deze pilot succesvol is en staat, volgt de landelijke uitrol wanneer de werkgever dat wenst. het aantal uitrollen. Hieronder verstaan we het verder verspreiden van de goed werkende pilot over andere vestigingen van de werkgever.

In 2014 is het aantal partners gegroeid naar 40. Locus heeft in dit jaar ruim 100 verbindingen tot stand gebracht tussen private en publieke partijen. In totaal zijn in 2014 meer dan 800 plaatsingen gerealiseerd bij partners waaraan Locus direct door projecten of indirect door ontmoetingen heeft bijgedragen. Daarnaast zijn nog ca. 800 plaatsingen in het netwerk gerealiseerd waarbij Locus niet direct betrokken is geweest. Dit gebeurde bij bedrijven waarmee Locus – voor gemeenten en sw-bedrijven – wel op landelijk niveau relaties onderhoudt. Veel bedrijven die in 2014 partner zijn geworden, zullen pas in 2015 daadwerkelijk plaatsingen gaan realiseren. De registratie van bovenstaande aantallen vindt vanaf 2015 plaats per arbeidsmarktregio.

ONTWIKKELING DIENSTVERLENING Locus acteert principieel vanuit de vraag van bedrijven. Vanuit de overtuiging dat alleen dan duurzame banen gerealiseerd worden, waarbij mensen van toegevoegde waarde zijn op de werkplek. In 2014 bleek zonneklaar dat er bij bedrijven een grote ‘hulpvraag’ is.

Voordat er sprake kan zijn van het structureel en duurzaam plaatsen van mensen, moet er op veel onderdelen met het bedrijf meegedacht worden en aanvullende dienstverlening ingeregeld worden. In 2014 zijn wij – samen met diverse partners – gestart met het ontwikkelen van een Plan van Aanpak. In zo’n plan nemen wij verschillende onderwerpen mee, zoals:

.. .

 raagvlak creëren binnen het bedrijf d inrichten van de administratie kansen en mogelijkheden voor de doelgroep die ook positief zijn voor de business.

Locus heeft zich doorontwikkeld van een loket waar een bedrijf aanklopt tot een adviseur voor inclusief ondernemen. En vervolgens tot een makelaar die het bedrijf verbindt met partijen die nodig zijn om resultaten

7


te behalen. Ook is Locus een ondersteuner bij de implementatie, omdat wij de pilots blijvend monitoren en ondersteunen door binnen het netwerk kennis en expertise uit te wisselen. Belangrijk onderdeel van een Plan van Aanpak is een onderzoek naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld door het opstellen van een bedrijfsadvies functiecreatie. Daarna wordt gestart met een pilot op één of twee locaties. Zodra de pilot naar tevredenheid staat, wordt gewerkt aan een plan voor uitrol naar andere locaties. Dit vraagt een aanlooptijd, maar die tijd verdient zich later terug, doordat bij de uitrol het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Bij een grote uitrol creëren wij zo duurzame plaatsingen voor veel mensen tegelijk. Het jaar 2014 heeft dus voor een deel in het teken gestaan van investeren in groei van het aantal partners en het voorbereiden van de bedrijven door het ontwikkelen van een plan van aanpak. Natuurlijk zijn daarnaast verbindingen gelegd om ook op korte termijn resultaten te behalen.

SECTORAANPAK In 2014 voerde Locus haar eerste sectoropdracht uit. Op verzoek van de werkgeversverengingen WENb en WWb (energie, kabel & telecom, afval & milieu, water) fungeerde Locus als makelaar voor 16 bedrijven die aangegeven hebben aan de slag te willen gaan met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De werkgeversverenigingen vroegen Locus om een breed makelaarschap. Dit betekende dat Locus ondersteunde bij het maken van een Plan van Aanpak en schakelde naar allerlei partijen die diensten kunnen leveren. Zoals trainingen, administratieve systemen, communicatie-activiteiten, functieanalyse en selectie en matching van geschikte kandidaten. In 2014 heeft deze ondersteuning 80 banen opgeleverd bij de deelnemende bedrijven, zoals Nuon en Ziggo. In 2015 krijgt het project een vervolg en zullen meer bedrijven en plaatsingen volgen.

Onze IKEA cultuur is gebaseerd op een geest van solidariteit, enthousiasme en plezier; we zoeken daarom naar lokale partners die onze positieve instelling en waarden delen. Locus maakt het voor IKEA mogelijk om in alle vestigingen samen te werken met lokale partners op basis van dezelfde uitgangspunten en voorwaarden. Door het landelijke netwerk dat Locus biedt, heeft iedere IKEA vestiging een goede keuze kunnen maken voor een samenwerkingspartner die op de hoogte is van onze werkwijze en aansluit bij de IKEA waarden. Locus heeft hierbij een ondersteunende rol gespeeld in het opstellen van de handreikingen voor alle partijen. Inge Arts, Country HR manager IKEA NL

9


KENNIS

De volgende zaken zijn ingezet om kennis te delen:

Een snelle manier om afspraken te maken voor een grotere groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is je als gemeente of arbeidsmarktregio aan te sluiten bij het Locus Netwerk. Locus opereert landelijk en zit bij de bedrijven op dat niveau aan tafel. Voor mij als wethouder zit de meerwaarde van Locus in het organiseren van een efficiënte en duurzame verbinding met HR-afdelingen van grote bedrijven. Bij PostNL in Den Bosch zijn nu 30 personen werkzaam op de ochtendploeg en bij AH hebben we twee mensen kunnen plaatsen. Ook zijn we via Locus binnen bij Rijkswaterstaat, de Waterschappen, Sligro en bij Van Hoeckel. Huib van Olden, wethouder Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid, gemeente ‘s Hertogenbosch

HANDREIKINGEN Om de uitvoering te faciliteren worden op basis van praktijkverhalen, en met oog voor detail, handreikingen en filmpjes gemaakt. Deze producten dienen primair de uitrol van pilots te faciliteren. Daarnaast kunnen handreikingen door publieke partners gebruikt worden voor soortgelijke bedrijven in hun eigen omgeving. Een voorbeeld uit 2014 is de Handreiking Functiecreatie bij NS.

FILMPJES In de Locus-films wordt in een documentaireaanpak het succes van partnerschappen vastgelegd. Deze filmpjes zijn essentieel in het laten zien dat het kan: succes overtuigd! Hiermee worden meer bedrijven geïnspireerd om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Alle filmpjes zijn te vinden op onze website.

KENNISCAFÉS Naast de bedrijfsspecifieke kennis zijn er terugkerende verbanden en patronen te zien. Deze ‘overall’ kennis is beschikbaar voor het gehele netwerk. Dit delen vindt plaats buiten de partnerschappen in zogenaamde Kenniscafés. In 2014 zijn vier kenniscafés georganiseerd. De thema’s waren:

. .. .

 nel in en uit de uitkering om tijdelijk S werk te benutten Functiecreatie Groepsdetachering Flexwerk en de Participatiewet.


METHODIEKBESCHRIJVING GROEPSDETACHERING Groepsdetachering is een succesvolle aanpak om mensen te plaatsen. Bedrijven zijn enthousiast over deze aanpak omdat er structureel begeleiding aanwezig is in de vorm van een voorman. Veel sw-bedrijven bieden groepsdetachering als dienstverleningsconcept aan. Locus heeft met meerdere sw-bedrijven gesproken en meegekeken om zo de gemene deler in het succesvol organiseren van groepsdetacheren te identificeren en vast te leggen in een methodiekbeschrijving die te vinden is op onze website.

LOCUS WERKWIJZE Na twee jaar experimenteren was 2014 het jaar om de Locus werkwijze vast te leggen en te documenteren. Onze werkwijze is nieuw en uniek. Het is er een die past bij centrale vragen en decentrale uitvoering. Deze werkwijze is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Managen van wederzijdse verwachtingen blijft een punt van aandacht. De Locus werkwijze is te vinden op onze website.

11


Productief werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

foto: tjitske sluis

klaske van der meer werkt voor de friese wouden

GROEPSDETACHERING BEGELEID WERKEN BIJ EEN REGULIER BEDRIJF

12

tiPs voor het regionaal werkbedrijf


COMMUNICATIE

In 2014 is aandacht besteed aan de volgende communicatie-uitingen:

. . . . . . . . . . . . .

 ww.locusnetwerk.nl: op deze website is te vinden w welke partners en leden aangesloten zijn bij het Locus Netwerk. Ook wordt informatie verstrekt over wetgeving en over bijeenkomsten die plaatsvinden in het netwerk. Tevens wordt kennis gedeeld middels nieuwsberichten, publicaties en video’s. @LocusNetwerk: Twitter account  Locus: een besloten online omgeving (Pleio) @ waar leden en partners elkaar vinden en informatie kunnen delen. Locus Nieuws: maandelijkse digitale nieuwsbrief. Algemene Locus folder Tips voor het regionaal werkbedrijf Handreiking Groepsdetachering  artnercertificaten: partners ontvangen jaarlijks een P certificaat, waarmee zij hun samenwerking met Locus zichtbaar kunnen maken. Filmpje Groepsdetachering

Eerst was ik gedetacheerd via IBN, maar nu heb ik een contract bij Sligro. Assistent logistiek en productietechniek was mijn eerste diploma. Ik ben trots! Ik denk dat mijn ouders niet dachten dat ik dit kon – ik kan het dus wel. Robin Schoenmakers, medewerker bij Sligro

Filmpje ‘Ik werk in de logistiek en productietechniek’ Filmpje ‘Ik werk bij IKEA’ Filmpje ‘Ik werk bij Albron’ Filmpje ‘Ik werk bij de Jaap Venendaal Groep’

13


2014 IN TWEETS Vandaag @McDonalds @WSPAmsterdam @LocusNetwerk eerste stappen om structureel partnerschap inhoud te geven dmv stapsgewijs voortraject. Top. @HanneOverbeek ·19 mrt

Drie jaar werken vanuit de vraag van bedrijven. @LocusNetwerk geeft gemeenten graag tips voor het regionaal werkbedrijf. http:// www.locusnetwerk.nl/publicaties/ @LocusNetwerk · 3 jun

Vandaag starten medewerkers van @PresikhaafBedr bij partner @Meduxnl op locatie Arnhem. Succes! @LocusNetwerk · 28 jul

Vandaag hoorzitting 2e kamer quotumwet. Bij geslaagd banenplan geen quotum! Als bedrijf ondersteuning nodig? http://www.locusnetwerk.nl @LocusNetwerk ·15 sep

Nu trotse partner van @LocusNetwerk om arbeidsdeelname van blinden en slechtzienden verder te vergroten. http://bit.ly/1zPebLV #konvisio @VZoW · 13 nov

14

Mooie start van het jaar @Gem_ Wageningen + @gemVeenendaal zijn lid geworden van het netwerk. Hoe groter het netwerk, hoe meer resultaat! @LocusNetwerk·10 jan

Nieuwe Locus-film: #functiecreatie in Food&Feed pilot ‘Ik werk in de logistiek en productietechniek’ http://www.locusnetwerk.nl/videos/ @LocusNetwerk · 28 mrt

@Cedris, @Divosa, @LocusNetwerk en @SBCMsw tekenden intentieverklaring om slimmer samen te werken; http://tinyurl.com/ kdnqglr @SBCMsw · 6 jun

Lees http://tinyurl.com/ng8zpgw over ervaring @NS_online met functiecreatie.Trots op oa @ Combiwerk @swb074 @Ergon_040 die pilot succesvol maken @LocusNetwerk · 4 aug

Net kenniscafé @LocusNetwerk: hoe na 1-1-15 detacheren? Welk houdbaar financieel model? We zijn er nog niet. Wie zoekt creatief mee? @HanneOverbeek · 25 sep

en op #werkbezoekdag sta ik zelf op de #locusnetwerkdag ook superbelangrijk voor het slagen van de inclusieve arbeidsmarkt @ LocusNetwerk @aartgaag · 8 dec


Participatiewet aangenomen in Tweede Kamer. Uitvoering moet het nu gaan doen. Kan alleen samen: @AWVN, @UWVnl, @LocusNetwerk, @OVAL_branche @LocusNetwerk · 20 feb

Vanaf 2014 is Locus een publiekprivaat netwerk dat ook publiekprivaat gefinancierd wordt. Trots op. #Innovatie en samen bouwen! @HanneOverbeek · 11 feb

Om 17u treedt @HanneOverbeek namens #Locus op als deskundige #Participatiewet in de #eerstekamer @LocusNetwerk · 15 apr

Leestip! http://www.pm.nl/artikel/ 3204/ het-spel-net-begonnen# Dubbelinterview met @renepaas en @HarryKraats “We zijn hartstikke trots op Locus”. @HanneOverbeek · 8 mei

@Jetta_Klijnsma bezoekt tijdens haar #WerkWeken @LocusNetwerk #Partnerdag en gaat in gesprek met bedrijven. @LocusNetwerk · 12 jun

#participatiewet #quotumwet #garantiebanen Duizelt het u ook? Wij zochten het voor u uit: http:// www.locusnetwerk.nl/wetgeving/ @LocusNetwerk · 22 aug

Met @LocusNetwerk partner Hendriks hoteldiensten bv, @MTBMaastricht en @iederz vandaag enthousiast gestart met de pilot! @mariannevanscha · 29 aug

NS reizigers en @Pantar_Adam, onderzoek mogelijkheden afdeling planning station Amsterdam. Kansrijk, succes Nico Mul en Helmoed Boom! @LocusNetwerk ·16 okt

Wilco Polman topprofessional van @WerkpleinArnhem. Winnaar van de Locus Spotlight prijs, uitgereikt door @Nuon tijdens Locus Netwerkdag. @LocusNetwerk · 11 dec

Eerste Locus partnerdag was top. Met samenwerken kunnen we veel bereiken, zoveel is duidelijk! Lees het verslag. http://www. locusnetwerk.nl/de-quotumwethoeft-er-niet-te-komen/ … @LocusNetwerk · 16 jun

Trots op onze @LocusNetwerk associé Frans Nijhuis! Hij is de winnaar van de Arbeidsdeskundigen Award 2014. Gefeliciteerd! @ FredP62 @LocusNetwerk · 30 okt

Mooi verslag van @LocusNetwerk dag in Zeewolde afgelopen week. Grote eer om daar de dagvoorzitter te morgen zijn http://www.locusnetwerk. nl/verslag-locus-netwerkdag/ Frank Visser @frankje1965 · 16 dec

15


Ik vind mijn werk bij IKEA leuk. Ik heb goeie collega’s en ik word hier fatsoenlijk behandeld, alsof ik geen beperking heb. Wat ik nodig heb om mijn werk goed te kunnen doen? Goeie contacten met mijn collega’s en een goed humeur. Ik hoop hier tot mijn pensioen te kunnen blijven werken. Marchienus Kuipers, medewerker bij IKEA via SWB Hengelo

16

ONTMOETEN Locus organiseerde in 2014 één landelijke netwerkdag voor het gehele netwerk en één partnerdag specifiek voor de bedrijven. Bij beide dagen was er een mix van inspiratie, nieuwe partners die zich voorstelden en workshops waarin goede praktijken werden gedeeld. Lees het verslag van de Locus Netwerkdag 2014 Lees het verslag van de Locus Partnerdag 2014


LOCUS SPOTLIGHT In 2014 werd twee maal een Locus Spotlight uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor publieke professionals die zich op uitstekende wijze inzetten voor publiek-private dienstverlening. Tijdens de Locus Partnerdag reikte McDonald’s Nederland de prijs uit aan Froukje Witteveen, werkmakelaar bij Sallcon in Deventer. Tijdens de Locus Netwerkdag reikte NUON Energy de prijs uit aan Wilco Polman, accountmanager bij de Gemeente Arnhem. De prijswinnaars ervaren de Locus Spotlight als een extra steun in de rug voor hun belangrijke werk.

Werk is belangrijk voor me. Natuurlijk omdat ik inkomsten nodig heb, maar ook voor het opbouwen van sociale contacten en om lekker bezig te zijn. Na een periode een rechtsbijstandsuitkering te hebben gehad, ben ik heel blij dat ik nu werk in Hof van Wageningen, een onderdeel van de Jaap Veendaal Groep. In het begin moest ik wel wennen, maar mijn werk is hartstikke leuk. Vooral door de band met de gasten en natuurlijk ook door mijn collega’s. Ik hoop nog heel lang in de horeca te mogen blijven werken! Roxanne Nanariain, medewerkster Jaap Veenendaal Groep

17


DE MENSEN ACHTER LOCUS BESTUUR

FACILITEREND BUREAU

Harry van de Kraats (voorzitter), algemeen directeur AWVN Rutger van Krimpen (penningmeester), algemeen directeur Pantar Leida Rasing, plv directeur & hoofd Strategie en Beleid Weener XL werk & inkomen ‘s-Hertogenbosch Jan Simons, algemeen directeur WSD Boxtel Saskia Visser, concerndirecteur gemeente Ede

Op het landelijk faciliterend bureau van Locus in Utrecht werkten in 2014 de volgende mensen:

RAAD VAN ADVIES Arno Bloem, directeur Vebego International Jeroen de Bree, HR manager Sligro Desiree Curfs, directeur bestuurder Patijnenburg Hans Hemels, directeur HR en organisatieontwikkeling NS Hanny Jansen, unitmanager Werk Gemeente Utrecht Peter Koppe, senior adviseur VNG Jeroen Kroese, algemeen directeur Sallcon en Deventer Werktalent Frans Nijhuis, bijzonder hoogleraar inclusieve arbeidsorganisaties Universiteit Maastricht Frank Visser, manager werkgelegenheidsplan Philips

18

Hanne Overbeek, directeur Jenny den Hertog, programmamanager Marianne van Schaik, adviseur partnerschappen Chantal Botz, projectleider (vanaf september 2014) Henk Kramer, projectleider (vanaf september 2014) Katinka Kruis, managementassistente Sabine de Wit, secretaresse Eveline Sissing, communicatieadviseur a.i. (tot 1 oktober 2014) Cécile Brvar, communicatieadviseur (vanaf september 2014) Tony van Helden, communicatiemedewerker in opleiding (Step2Work, vanaf november 2014) Naast het vaste kernteam kan Locus een beroep doen op de volgende associés: Ton van der Bruggen Yolanda van Empel Vincent Knehans Ivo Kuijpers Brigitte van Lierop Frans Nijhuis Raymond Sweers Karin Zijlstra


CĂŠcile Brvar

Saskia Visser

19

Eveline Sissing

Jan Simons

Tony van Helden

Ivo Kuijpers

Rutger van Krimpen

Sabine de Wit

Jenny den Hertog

Leida Rasing

Harry van de Kraats

Hanne Overbeek

Henk Kramer

Raymond Sweers

Vincent Knehans

Yolanda van Empel

Brigitte van Lierop

Frans Nijhuis

Chantal Botz

Katinka Kruis

Marianne van Schaik

Ton van der Bruggen


OVER LOCUS Op donderdag 7 april 2011 is de stichting Locus opgericht. Een initiatief van Cedris (brancheorganisatie van sw-bedrijven) en Divosa (beroepsvereniging van directeuren van sociale diensten). Locus legt een verbinding die er voorheen niet of onvoldoende was. Namelijk de verbinding tussen het landelijk bedrijfsleven en gemeenten en swbedrijven in de regio.

Ik vind Locus een belangrijk initiatief. Het helpt bij een goede afstemming tussen publieke en private initiatieven voor mensen die werken naar vermogen. Een goede match tussen sociale werkplaatsen en andere aanbieders en werkgevers is daarvoor van groot belang. Betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven is dus essentieel. Harry van de Kraats, algemeen directeur bij AWVN en voorzitter Locus

20

Locus betekent plek. Wij bieden partijen een plek om samen afspraken te maken, succesvolle aanpakken te ontwikkelen en kennis en ervaringen te delen binnen het netwerk. Locus faciliteert zo de samenwerking tussen deze partijen. Met als doel dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de (voormalige) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet werk- en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) een duurzame werkplek kunnen vinden in het reguliere bedrijfsleven. Gemeenten, sw-bedrijven en UWV hebben een belangrijke rol bij het bemiddelen naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom schakelt Locus tussen landelijke HRafdelingen van bedrijven en regionale uitvoerders. Samen met de betrokken partijen ontwikkelt Locus bedrijfsaanpakken en legt de bijbehorende samenwerkingsafspraken vast.

PUBLIEK-PRIVAAT Locus werkt vanuit de partnerschapsgedachte tussen bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat intensief samenwerken noodzakelijk is om mensen met een beperking op een goede manier – lees: bedrijfseconomisch gezonde manier – bij een bedrijf aan het werk te krijgen. Daarom wordt Locus publiek-privaat bestuurd, is haar Raad van Advies publiek-privaat en is sinds 2014 ook de financiering publiek-privaat. Bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven bepalen dus gezamenlijk wat Locus te doen staat en hoe zij dat gaat doen.


JAARREKENING Realisatie

Begroting

2014

Verschil

Realisatie

2014

2013

BATEN

Bijdrage Gemeenten & SW bedrijven

412.738

446.875

-34.137

384.542

Bijdrage Derden

68.333

130.000

-61.667

21.100

71.179

-145.728

58.627

53.850

Subsidieproject 2012

Subsidieproject 2013-2016

220.472

366.200

Project NS

53.850

Overige inkomsten

16.174

62.000

-45.826

Totaal baten

771.567

1.005.075

-233.508

535.448

Directe kosten

150.300

398.410

248.110

46.276

Netto baten

621.267

606.665

14.602

489.172

463.775

469.819

-6.044

397.962

27.372

LASTEN Personeelslasten Partnerships

Bureaukosten

23.535

25.600

9.919

7.952

Communicatie

70.457

64.440

-18.643

169.683

1.500

582

421

18.688

Bestuurskosten Dotatie debiteuren Overige lasten

Totaal reguliere lasten

EXPLOITATIESALDO

– 421

6.141

45.306

-28.571

3.372

564.329

606.665

-42.336

625.029

56.938

-135.857

56.938

Deze cijfers zijn gebaseerd op de volledige jaarrekening over 2014. De volledige jaarrekening is op verzoek beschikbaar via vragen@locusnetwerk.nl.

21


OVERZICHT LOCUS NETWERK 2014

22


23


Š Locus, 2015 www.locusnetwerk.nl

Locus jaarverslag 2014  

Overzicht van ontwikkelingen en behaalde resultaten van Locus Netwerk in 2014.

Locus jaarverslag 2014  

Overzicht van ontwikkelingen en behaalde resultaten van Locus Netwerk in 2014.

Advertisement