Page 1

www.epoha.info

У

М ВЦА

« а е е»! В ая а А К!

1+1 ‫א יו‬

См.

19.06.14 ‫ ’’ח‬3.00 ‫חיר‬

www.epohainfo.co.il

12.94.1110.26

’’

20.91.1149.5

1160 (25), 19.06.14 . Це а: 3.00 ше . 1160 ‫יו‬

24.95.1149.29

Вы

. 2, 4, 10.


2

19.06.2014

www.epoha.info Ц «

.

? ,

бщ

Ц Ц

?

?».

,

36, . 02-5456900/10 www.jerusalem.muni.il

!

.

. .

,

. -

»

02-5456900/10,

-

18:00

19

.

» (

14:00.

.

27,

, 20.00 «

20:00. .

,

ц р, . 02-6211777

!

!

«

р

,

),

(

),

. 25 -

,

, 16:00 «

2 19

,

22

». , 16:00 Х

,

. «

».

,

17:00

,

». -

-

23

,

»,

«

-

.

», ,

», « », « ».

».

– , 14:00

,

!

Х

!

«

» .

-

-

, 12:30

15:00.

.

-

, -

,

. ,

.

-

14.00

. 14:00

10

18:00

.

,

, :

, . 14:00.

19.00. .

– 8.00–15.00) : elvika@jerusalem.muni.il

, !

,

– . . 054-7503449.

».

02-5456906 ( .

,

-

, .

-

,

).

: « ,

.

-

(

-

, 02-6234365 14.00 16.00.

10.00,

.

! 13.00 -16.00, 8.00 .

-

150 П

а ты.

-

- К «

Ч -

И

IP-

.

-

,

M

.

,

/ . HD

4-6 / .

, 8

12

.

-К - http://bluepointtv.com/ , , .Ч , ,

? , . .

,

,

. ,

12 M

. К

, IPTV

, ,

.

-

– 30 M / 150 Ч

/

«

-

,

,

.

-

.

, -

Э

?

, ,

.

. .

-

.

,

. Ч ,

-

.

(

,

), -

-

-

.

,

. ,

,

,

,

. ,

,

,

, . ,

,

,

Ч -

. ? »

.

. ,

,

, .

.

.

».

-

:

, HD. .

«Dune» .

,

.

,

-

150

,

. Ч :

, -

«

-

. «

,

,

,

-

-

.

. ,

-

,

,

.

,

».

+».

-

-

,

«

-

«Dune». Э

IPTV ,

150

«

«

? -

,

, .

»

. -

-

,

, - 150

? -

-

К

»,

,

,

-

И

,

,

?

.

.

?

-

Щ

, – IPTV, »,

И

Ч

. На а

И

» – ,

. «

:

«

« 24

. –

,

, 18:00 «

-

-

-

,

».

-

200-

-

,

.

« »

18:30. .

, 19:00

-

, 19.30

,

« «

.

-

.

«

-

» 4-6 . (

,

,

-

, .

. )

И

К

-


19.06.2014

www.epoha.info

3


4

19.06.2014

www.epoha.info ВА

А

15

И

« :

Ш

, Э

-

,

И

И

. 20 -

,

« ,

,

», -

Ш 15 И

.

-

И .

,

Ш

», -

Ш ,

, .

. -

,

-

-

. ,

, -

, . .

«

Ш

» , -

, .

Ш

-

, .

Э

, -

, -

, .

.

ВА

– А

?

-

,

1.94.1149.4

, , И

-

,

И

,

-

,

«

И

,

. .

,

И

-

И

-

,

-

». -

.

А (84%)

И

Я И

-

И

, , 63%

-

. , « ,

82%

,

-

И

»).

.

, -

, .

ЧА

В

Apple » iWatch.

-

, Nikkei,

. «

2014

И 52%

-

», 67%

«

64% -

, -

«

, ,

, («

».

, 3-

» ,

-

5-

,

-

,

-

.

iWatch OLED-

, . .

.

13.94.1110.26.

iOS 8.

, ,

36.94.1080.52..

,


19.06.2014

5

www.epoha.info

Х

Х

Ю

Ю .

Э

,

,

, ,

-

,

-

, . , , ,

-

К

,

:« -

Х

:

Э

, Х

Э

,

-Ш -Э .

,

,Э ,К , К

,

, ,

6.95.1149.4

».

Cat2See, -

, «

»

-

,

.

. : $169.

,

-

. К

,

, Cat2See

-

. .

-

, .

-

,

,

, -

. Т «

50 ,

-

-

80

.

, «

Ш

,

»

9.95.1149.10

,

Cat2See, ,

». «

Cat2See : « -

,

»

-

»

. Cat2See «

».

Х 50

-

. -

Eurosatory 2014,

, . SkyStar

. – .

1500

. 30

. -

, . HMV - G-Nius.

-

.

Т

– IMI.

-

(HMV)

,

.

«Т

-

-

» ,

,

HMV . , . 150

/ 120

/

» – IAI. Э

«

. HMV

.

, Elbit LV»

«Т

.

, -

, «

.

, .

, G-Nius, IAI Elbit Systems. , . Systems. – Rafael. «Т LV» . «Т », -4»

HSF – Plasan Sasa. Plasan Sasa , –

.

-

,

. , -

, . SkyStar 100 – RT. SkyStar , . 15

,

-

, ,

-

, . .

HSF

-

5.95.1149.4

.


6

19.06.2014

www.epoha.info

Ñ Ï Î Ð Ò МОШ ЫЧ

Р

Э

Х

ь

. К - ’

-

2:1. 30 . Э . я 2:1.

.

-

-

, . .

-

.

-

-

, .

,

,

. «

»

-

.

.

К - ’

60 64 .

2:1 -

. . .

,

, ,

.

. 30

-

.

. К

, -

, ,

,

3:1.

К

, -

-

.

.

-

:

-

, -

-

1990

,

.

. -

.

3:0. -

,

.

,

,

-

,

,

.

-

,

« .

,

,

»

,

. -

.

, , -

. , .

. -

К

. ,

, ,

,

.

.

, К

. 2:1.

ч -

, -

.

я

яч

-

3:0.

-

.

.

.

,

, c

. -

.

,

-

, .

К -

. :

, ,

.

.

.

,

, ,

.

15

60

.

. К

.

,

.

-

2:1. -

,

-

. ,

-

, .

,

, . -

.

5:1!!! К

. -

, -

. .

.

,

-

.

-

. -

, ,

. .Э

, , , -

. ,

,

. .

. ,

-

.

-

, ,

К

. ,

-

, .

. ,

-

. .

-

, .


www.epoha.info

19.06.2014

7

19.06.2014

¹742

-

! . К

,

: ,

( ‫י‬

‫)ח‬, К

( ‫י‬

,

.

, -

. -

Ш

-

13.06.14 12.07.14 .

-

П

И

а

, ,

.

. .

/

К

-

‫י‬

, ,

,

.

,

,

,

200

,

/

К

. . 50

-

-

.

-

, ,

.

. .

‫י‬

, .

. -

К

-

,

.

,

-

‫י‬

.

(‫ח‬

‫י‬

)

.

‫י‬

‫י‬

-

‫ח‬

-

. -

К -

«

-

,

К

-

,

,

.

К

,

». , 650

.

-

. -

.

15%,

. -

, ,

. . К

– . 58 (‫י‬ , К

К

К

», « ».

‫)ח‬.

‫י‬

‫ח‬

. ,

К

, . . -

,

‫י‬

‫י‬

К

‫ח‬

, -

(

• 3000 . • , 3000 •

-

) ,

,

-

. .

, . . .

, ,

, , К

,

-

, -

-

, 3 ., , 3.5 .,

, 3500 , , . К , 1 .,

И ья Ч

,

-

Ш

, 4 .,

,

. , 5 ., , 4000 , 3 ., , 2550 , 2 ., 2200

. ., . . -

. а

,

.

. А в

, 3000

.

, .

, 4 .,

.

,

‫י‬

‫י‬

Ш

, К , -

jb`pŠhp{ m` qzel

-

, «

»,

,

ш.

1,5- . .: 054-4795294. *********24 11.96.1159.4.

, -

, ,

а

.

,

ь

,

. К

К

. –

, -

-

Ш

,

-

,

-

),

,

,

, -

К .

7

К

).

(‫י‬

-

. .

-

,

.

054-4901948,

.


8

19.06.2014

www.epoha.info

ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ * ÎÁÚßÂËÅÍÈß * ÐÅÊËÀÌÀ * ÊÂÀÐÒÈÐÛ * ÎÁÚßÂËÅÍÈß * ÐÅÊËÀÌÀ ÊÂÀÐÒ È ÐÛ ÍÀ Ï ÐÎ ÄÀÆ Ó

Ê Â À Ð ÒÈÐ Û ÍÀ ÏÐ ÎÄ À Æ Ó

ÒÐ Å Á Ó Þ Ò Ñ ß Ê Â À Ð ÒÈ Ð Û , , 1-5, ,

,

-

ÇÀ ÑÒÈËÜ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ ÐÅÄÀÊÖÈß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈÍÅ ÍÅÑÅÒ

,

. !

,

5 . +

-

, , 2

.

 ! " – 052-3705423. *********25 . ), 3- .,

, 2

, . , 3300

,

,  

" 02-6251161.

(

 ,

  +  , 3

 ,

,  

,

  +

" 02-6251161.

+

 ,

" – 052-3705423. *********23 -

,

 ,

(2+3,5), , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********22 .    !    , 4- .,  ,  , ,  ,   , . " " 02-6251161. – 052-3705423.

,

+

!

 , "

 ,

. -

, ",

. " 02-6251161.

7.97.1158.4.

Ê Â À Ð ÒÈÐ Û ÍÀ Ñ Ú Å Ì

),

  -

. .: 050-8955733, 050-6-274706. *********23 10.99.1158.4.  

3 -

.

, ,

, -

.

. .: 072-2363555. *********13 16.97.1148.4. 3.95.1104.52.

      . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********21 . , 5- . ,  , 40 . . , . , . , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********21 . , , 4- . ,    , . , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********21 .   ! , 3- .,  ,     ,   , , , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********21

. -

Ñ ÎÒÎÂÛÅ ÒÅË ÅÔ ÎÍÛ È ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ

.+ ,

4- .

 . .: 052-6444527. *********20 8.91.1155.8.

*********22 .

  1,5- . . .: 054-4795294. *********24 11.96.1159.4.

"

"

"

  " 3, 02-6259976, 129, 02-6256872

"

ÊÂÀÐÒÈÐÛ Í À Ï Ð Î Ä À ÆÓ

4+1, -

" 02-6251161.

" – 052-3705423. ************15 (20)

, . " 02-6251161.

,

 ,

,

, 2 ., , -

2

,

.

! " 02-6251161.

,

  ,7+

. , 4 .,

Ê Â À Ð ÒÈ Ð Û ÍÀ ÏÐ Î ÄÀ ÆÓ

,

, 3,5, -

,

.  ,

.

,

*********24

,

 .

. , ,

" 02-6251161.

" – 052-3705423. *********20

.

" – 052-3705423. *********24 .    , , " – 052-3705423. *********24

(

,

,

20.94.1084.84.

,

, ,

-

), 4- .,   ,  

+

" 02-6251161.

), 4- .,

 ,

. ,

, 1.190.000 . " – 052-3705423. *********20 .

(  

( ,

!!! , .: 02-6763740. 10.94.1159.4.

-

!

.

" – 052-3705423. *********24 .

.

  02-6243881 e-mail: consal@inter.net.il

" :

+

  5- .,  

 -

, +

+

, . – . – 050-8563326.

– . – 052-4419408. *********23 –   – 6- .,  , ,  + + . – . – 052-3471490. *********23 3- . ,    ,     +   . – . – 054-2563004. *********23 , , 4- . + ,  , 2,     , ,   ! – . – 050-8563326. *********23 , . (   ), 4- . ,  ,   + + . – . – 050-8563326. *********23 , 7- . + + + 2   , . – . – 052-3471490 *********23 ,   , 6- . + ,   . ! – . – 052-3471490 *********23 ,   ! 5,5- .,    , +   + «  » ,   ! – . – 050-8563326. *********23

*********23 03, 4- .,

    *********23

  *********23

4-

.,

,

 ,   + 100 . .

.

!

06, , 4- . + + (40 . .), ,   – 1,290,000 – .   – 052-4419405 06, , 4- .,

 ,

– ! -

  + – – . – 052-4419405

120

,  

-

.

-

 ! + . . + !

.

– . – 052-4419405

    *********23

06, ,

.

, 4- . + . – 052-

, –

.

8886659. *********23  

,

06, 3- .

+

60 . . – . – 050-9424387. *********23 07,

 ,

+ 2 50 . . + 2   – . – 050-9424387.

! 5- ., +

.

*********23 07, , 5- ., ( ), + 3 +2   1,420,000 . – .     – 052-4419405

 ! ,

4- . +  ,

,

,

.

у 16.94.1083.27.

.

Ф

З

у Л

 1 ,

ц !!! .

!

1800-60-70-80


19.06.2014

9

www.epoha.info

ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

5.94.1160.1

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ш

! .

.

takam@zahav.net.il 02-6528632. *********23

:

“AQUA COSMETICS” Ы , Щ , Ц . ! .: 052-4257770, *********22 4.99.1157.4. Ы

/

3.95.1156.52.

3.97.1154.4.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ


10

www.epoha.info

19.06.2014

1__  
Advertisement