Page 1

www.epoha.info

13

2.97.1151.2

24.04.2014


14

24.04.2014

www.epoha.info

К ,

,

-

,

- ,

,

,

И

», .

«

-

.

– –

.

, « ,

.

».

,

, .

-

И.

, .

(

.

),

-

.

. ,

К

,

-

»

», ,

,

«

« ,

,

,

, ,

,

-

, И

,

, ,

Е ...

, .

. ,

Ы

,

,

,

,

.

,

,

-

.

, .

, . Facebook . И ,

, . Э

.

И

. ,

,

,

. « . ,

, 5-6

,

,

,

, -

.

»

.

, -

.

, ,

, ,

, ,

.

, ?

,

,

,

:

,

. «

, .

,

, ,

, -

-

,

,

»

,

.

-

.

-

,

– .

П

.

л

и

а

. 16


www.epoha.info

15

2.97.1151.2

24.04.2014


16

24.04.2014

www.epoha.info

П

л

и . Начал

. 14

.

-

   .

а

,

 ,

, ,

 .

,

,

 ,

.

 , .

.

.

,

. ,

-

19.30

 ,

,  

  ,

,

    ,

,

,

, -

,

,

,

 .

, ,

1,5 ,

, , 173-

,  

  .

.

,

«

-

 .

- 27 »,

я 06 .

4-

.

  9-10

,

,  

     

20.00     ,

, . ,

-

, .

,  ,

х

.

Ы

. – .  !

,

Ш

173,176 ,

я

5 .

.

,

.  

,

.

х 176

  .

» ,  , ,

.

,

 ,

5-

ИЕ ш

« ,

,

,

, .

И

.

.  

– (

),

. ,

,

.

,

-

  ,

, .

.

. ,

,

. ,

, -

.

-

,

,

Facebook

.

»

,

.

12«

,

, -

,

,

17 ,

.

 . .

   

, ,

20.00

.

,

,

 .

.


24.04.2014

www.epoha.info

17


18

24.04.2014

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 24 ÀÏÐÅËß, ×ÅÒÂÅÐà ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

«

01.00 « 02.55 «

RTV International HOT-103 Yes-183

05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.10 « ». 09.40 « !». 10.35 « ». 11.00 . 11.15 « ». 12.10 « ». 13.00 « ». 13.25 « !». 14.00 . 14.15 « ». 14.45 « ...». 15.20 « ». 16.10 « ». 17.00 . 17.40 « ». 18.05 « !». ». 19.00 « 20.00 « ». 20.30 « ». 22.20 « ». 22.50 « ». 23.40 . 23.50 « ». 00.45 « ».

05.00 « ». 07.10 « ». 08.05 « .Live». 4. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 « ». 09.25 « ». 10.30 « ». 11.05 « - 10». « ». 12.35 « ». 13.35 « ». 14.35 « . ». 15.30 « . ». 16.40 « ». 17.35 « . ». 18.35 « ». 19.50 « ». 20.45 « - 13». 22.45 « . ». 23.10 « -4». « ». 01.00 « - 5». 02.55 « ».

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 07.00 « 11.05 11.20 « ». 12.05 « 13.00 « 13.25 « 13.40 « 14.25 « 15.10 16.00 « 16.10 « 16.25 «

».

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

». 05.00 « 07.10 «

. . ». ». -

». ». ».

« ». -

». ». . «

». 16.55 17.05 « 17.55 « 18.40 « 19.00 « ». 19.45 « 20.40 « 23.05 « 00.45 01.05 « 01.55 / « 03.30 «

. ». ». ». ». -3». ». . ». ». .

». . Э ». 08.05 « .Live». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 « ». 09.25 « ». 10.30 « ». 11.05 « 10». « ». 12.35 « ». 13.35 « ». 14.35 « . ». 15.30 « . ». 16.40 « ». 17.35 « . ». 18.35 « ». ». 19.50 « 20.45 « . -2». « ». 22.45 « . ». 23.10 « . ».

- 4». ».

ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185 07.00 « 09.00 « 11.00 « 13.00 « 14.30 « 216.00 « 17.30 « 19.00 « 21.00 « 23.00 « 01.00 « . 02.30 « 1-

». 1940. ». 2007. ». 1982. ». 1- . ». . 1982. ». 1985. ». 1975. ». 1981. ». 1984. ». ». 2«

».

. 1986.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 06.35 « 09.00 09.05 « ». 10.00 « 10.55 « 12.45 « 13.15 « 13.45 « 14.15 « 16.10 « 17.00 17.05 « 18.00 18.05 « 20.00 « 21.00 « 22.00 « 22.50 « 23.40 « 01.20 « 01.45 « 02.35 «

. ,

!».

. ». ». . .

09.40, 12.00 « ». 10.10, 12.30, 14.35 « . ». . . 13.00, 15.03 « ». . 13.52 « ». 15.30 «Э -2012». 15.45 « ». 15.59 « ». 16.02 « ». « » ». 16.25 « 16.50 . . 17.34 . «Winner». 17.50 . «Winner». « » ( ) - « »( ). 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00 . 23.00 « ». . . 23.30 « ». 23.58 « ». 00.00 . 00.10 « , . Э - 1». 01.52 « , . Э - 2».

». ». .

,

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

». ».

06.30 «

». .

07.00 « 09.00, 15.55 « 10.00 « 10.30, 03.10 « 11.20 « ». 12.35 « ». 13.00 « 13.30 « 14.00 « .

». . ». ». ». ». ». ». .

,

».

». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 07.19 « 08.00 « !». 08.15, 11.05, 13.28 « ». 08.40, 11.30 « - 2014». 09.10, 10.38, 14.07 « »

». ,

. ».

-

-

-

23.30 « 00.00 01.10 «

».

09.10, 18.10 « 09.55 «

.

?». ». ». -

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 05.00, 06.40, 09.40, 17.10, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.15 « ». 07.30 « ». 08.10 « ». 08.25 « ». 09.00, 15.35 « ». 09.25 « ». 10.00, 15.00, 19.10, 22.25 « ». 10.35, 16.25 « , 2». 10.45, 16.50, 20.00 « ». 11.10 « ». 11.20, 18.15, 20.45 « ». 11.45, 00.00 « !». 12.10 « ». 13.10 « ». 13.40, 23.05 « ». 14.30, 18.45, 22.00 « ». 16.00 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». ». 19.45 « 21.10 « ».

. ». ». . -

». 14.15 « ». 14.30 «23 ». 15.00 « . ». ». 16.45 « 17.30 « ». 18.00 « ...». 18.50, 23.35, 00.40 « ». 19.25 « ». Э . 19.58 « -2». 21.00 «BOOM». 22.00 « ». / .

07.00 « 08.30 « 10.15 « 12.20 « 14.15 « 15.40 « 17.15 « 19.05 « 20.40 « 22.10 « 23.40 « 01.20 «

-

».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18

».

». ?

...». ». ». ». ». . ». . 1950. ». ». . 1937. ». ». . ». . 2012. ». . 2008.

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è - ñ ðóññê. òèòðàìè 06.00, 12.25, 19.50 « ». 07.20, 13.45, 17.10, 03.20 « ». 08.20, 14.45 « ».

». 10.50, 15.40 « ». 19.00 « 21.10, 00.15 « ». 22.00, 01.05 « 23.15, 02.20 «

: ». ». !».

-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.30, 15.05 « ». 07.45 « ». 08.00, 14.20 . 08.45, 22.10 . . « »( - )-« ». 10.20 . . 12.00 . 16.00, 01.25 « ». 19.00 . 19.30 . . 21.35 . NBA. 23.45 . . 00.15 . .

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.25, 07.00 « ». 09.00, 16.00, 19.57 « -10». 09.05 « ». 11.00 « ». 12.00 « ». 12.30 « ». 13.00, 04.55 « ». 14.05 « . ». 14.40, 00.05 « ». 15.15 « ». . 16.05 « ». / . 16.50, 01.45 « ». . 18.00, 00.40 « ». . 19.00 . 19.07 « ». . . 21.00 . 23.00 « ». 23.30 « ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 25 ÀÏÐÅËß, ÏßÒÍÈÖÀ ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

06.00 «

05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.10 « ». 09.40 « !». 10.35 « ». 11.00 . 11.15 « ». 12.10 « ». 13.00 « ». 13.25 « !». 14.00 . 14.15 « ». 14.45 « ...». 15.20 « ». 16.10 « ». 17.00 . 17.40 « ». 18.05 « ». ». 19.00 « 20.00 « ». 20.30 « ». 22.40 « ». 23.30 . « ».

12.15 « 13.00 « 13.25 « 13.40 « 14.25 « 15.10 16.00 « 16.10 « 16.25 « 16.55 17.05 « 17.55 18.40 « 19.00 « 19.55 « 20.50 « 22.20 / « 00.30 « . 01.25

. ». ».

. ». . . ».

». ». ». . ». ». ». 6». 4». 25».

.

». ». ». ». 25-

. ».

».

«HÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

». ». ». ». ». . ». «

». ». ». ». ». ». .

RTV International HOT-103 Yes-183

». . Э ». 08.05 « .Live». 509.00, 12.00, 15.00, 18.00 « ». 09.25 « ». 10.30 « ». 11.05 « 10». « ». 12.35 « ». 13.35 « ». 14.35 « . ». 15.30 « . ». 16.40 « ». 17.35 « . ». 18.35 « 19.50 «

20.45 « - 13». 22.45 « 00.40 « 01.30 «

-4». ». ».

«ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185 07.00 « 09.00 « 11.00 « 13.00 « 14.30 « 116.00 « 17.30 « 19.00 « 21.00 « 23.00 « 01.00 «

». 1981. ». 1984. ». ». 2«

.

». 1». 2-

. .

».

. 1986. ». ». 1984. ». 1998. ». 1959.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

. .

05.00 « 07.10 «

».

».

. ». 24« ». 5». 3».

18.00 « 18.08 « 19.00 « 20.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « « ». 23.30 « 00.00 « 01.00 « 02.00 / « 04.00 «

.

« ». -

-

». 6-

». ».

». -

». 5-

10.00 « 11.00 . 13.00 « 14.00 « 15.00 « 15.30 « « 16.00 « 16.08 « 17.00 «

-

». .

07.00 08.00 « ». 09.00 «

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 07.00 « 10.55 « 11.05 11.20 «

», «Э

06.30 « 11.00, 11.50, 12.40 « ». 13.30 « ». 17.00 . 17.05 « ». 17.25 « ». 18.20 « . ». 19.10 « ». 20.00 . 20.05 « ». 21.00 « . 23.00 « ». 01.00 « ».

».

».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

. 06.54 «

... Э

, ».

-

». ».

07.43 « 08.00 « !». 08.15 «Э 08.20 « 08.30, 11.10 « 08.56, 10.54 « 09.05, 10.40 « 09.16, 11.04 « ». 09.20 « 09.48, 12.05 « 10.13, 11.37 « 12.30

». ,

-

». !». ». » ». ». .

». !». .

12.55 « 13.20 « ». 13.35 « ». 14.02 «IQ». 14.32 « 15.00 « 15.30 16.30 « 16.52 « 16.57 « 17.58, 23.58 « 18.00 « ». 18.30 « 19.00 « ». 19.28 « 19.52 « ». 21.30 « ». 23.30 « 00.00 00.10 «

14.15, 15.10 «

». -

». ». . ». ». ». ». -

. ». ».

. 2007. ». . ».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 15.00, 18.35 « ». 06.30 « . ». 07.00 « ». 10.00 « ». 10.30 « ». 11.00 « ». . 11.30 « ». . 12.00 . 12.30 « ». 13.00 « ». 13.30 . 14.00 « ». 14.30 « ». 15.00, 16.05 « ». 16.00, 17.00, 18.30 . 16.55, 17.05 « ». № 101». 17.30 « 18.00 « ». 18.35 « ». 18.55, 19.25 « ». 19.58 « ». 21.30 « ». . 22.40 « ». 23.20 « ». . 01.20 « !».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

06.15 « ». 06.40, 09.00, 11.35, 12.50, 18.20 « ». 07.30 « ». 07.50, 13.40 « ». 08.05 « ». 08.15 « ». 09.25, 17.25, 23.55 « ». 09.50, 19.50 « ». 10.05, 13.50, 19.10 « ». 10.25 « » 10.50 « , 2». 11.15 « ». 12.05 « ». 12.30 « ». 14.10, 19.30 « ». 14.35 « !». 15.00, 21.30 « ». 20.15 « ». 00.20 « ».

». ».

11.10 « 13.00 « ». 14.35 « 1980». 16.10 « 17.45 « 19.30 « 21.25 « 23.10 « ». 01.00 «

».

.

. . 2007. . 2011. -

. 1998. . . 2009. ». ». . ». . ». . : . 2008 ». . 2008.

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, HOT-8 В

ачи и ами.

».

19.10, 19.30 « 19.55 « ?». 20.50 « ». 22.00, 02.35 « 23.50 « Э

?».

». ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.30 « 07.45 « 08.00, 18.00 08.45, 19.30 09.20, 20.00 09.55. . 12.00, 02.30 12.35 14.10, 23.30 15.45, 01.05 18.55 . 20.30 . 21.25 .

». ». . .

. . .

NBA.

.

.

. . . . .

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 07.00 « 09.05 «

-

кими

06.00, 11.55 « ». 07.20, 13.10, 16.05, 17.05, 18.10 « ». 08.25 « ». 09.15 « ». 10.05 « ». 10.55 « !».

06.00 « ». 06.25, 07.00 « ». 09.00, 17.00, 18.30 « -10». 09.05, 02.00 « Э ». 09.45 « ». 10.15 « ». 11.00, 04.55 « ». 12.00 « ». 13.00 . . 13.30 . 14.15 « - il». 14.55 « ». 15.55 « ». 16.20 « ». 17.05, 17.55 « Team». 17.45 « !». 18.20, 18.35 « ». 19.20 « ». 20.00 « ». 21.30 « ». . 22.30 « ». Э . 00.40, 01.25 « ». 02.35 « ».


24.04.2014

19

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 26 ÀÏÐÅËß, ÑÓÁÁÎÒÀ  ». 00.30 « 01.00 « 01.30 /

05.00 05.10

. /

«

-

». 05.55

.

«

, 07.15 «  !». 07.50 « 08.00 « 08.45 « 09.00 09.15 « 09.45 «

-

...». ,

».  ».

».

. ». .

 ».

10.00 « . 11.00 11.15 « 12.05 / « 13.40 «

-

  .

». ». ». .

». 14.40

.

« ».

16.10 . 17.00 17.15

.

18.25 « 19.00 « ». 20.00 «  ». 20.20 «   21.55 / « 23.40 .

».

.

00.50 . 02.50 / «

». ». « ». «

». ».

18.00,

-

». ».

06.35 « ». 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «  ». 07.20 « ». 07.55 «   ». 08.25 « ». 09.25 «   ». 09.55 « ». 10.55 « ». 12.25 « .   ». 13.10 « ». 14.10 «   ». 15.25 « ». 16.30 « » ». 17.20 « . ». 18.00 « ». 18.55 « ». 19.50 « !». 20.50 « ». « ». 22.40 « ». 23.35 « ». 01.35 « ». 02.45 «   ». 1-  - 4-  .

«ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185 ».  

  :

. ,

1968. ,

07.00 « ». 07.10 « ». 07.20 . « ». 08.55 « ». 09.25 « ». 10.00 « ». 10.10 « ». 10.20 «  ». . 11.05 « ». 11.35 . « - ». 13.00 « ». 13.20 « ». 13.25 « ». 14.00 « .   ». 14.45 « ». 15.35 « ». 17.30 « ». 19.00 « ». 19.45 . « ». 22.55 «    ». . 23.40 « ». 00.40 / « ». 02.15 / « ».

, « ». 1984. , . 11.00 « 1998.

».

  :

. ,

,

, . 13.00 « 1959.

, 14.30 «

».

  :

. ,

. «  . 1986. ». 1-  .   : , . ». 2- 

». 2-  16.00 «  . 1987. , , 17.30 «  . 1987. 19.00 « 1973. .

  :  . ...». 2005.

21.00 « .   :  

».

». , , ,

, ,

, . ». ». .

-

». ».«

-

, , 01.00 « 1973.

,   :

.

».

.

». ». . ». ». ». ». 3,4-  . ». « ». ». -

.

02.30 «  . 1980. ,  ,

». .

«

-

,

».

. , -

.

». .   .». « -

 ».

. ». 1982.

23.00 «   :

,

. « ». 1- , 2- 

19.00 « 19.30 « 20.00 « 21.00 / « 23.00 «   23.30 « « .

, -

,

,

.

16.00 « 16.30 «  ». 17.00 « 17.30 « « 18.00 «

  :

. ,

,

». 14.00

.

, 09.00

RTV International HOT-103 Yes-183 06.00 / « 07.00 08.00 « ». 09.00 10.00 / « 11.30 « 12.00 « ». 13.00 « 13.30 «

ц

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

07.00 «

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182

Т

». «

,

». 1-  .   :     .

ÈÇ ÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 « 07.00 « 07.30 « 08.00 « 08.30 « 09.00 « 09.30 « 10.00 « 10.30 « 11.00 « 11.30 « 14.30 «

                   

. . . . . . . . . .

». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ».

.

-

00.05 « ». 18.55, 00.50 « ». 19.25 « ». 19.58 . 21.00 «   ». 22.10 «  ». / . 23.20 «   ». 00.00 . 01.20 « ». 01.45, 02.25 « ».

"Н ш И

"

». 15.30 « .

. ». 17.30 « 18.20 « 19.10 « 20.00 « 21.00 «  ». 23.00 « ». 00.00 « . 01.40 « ».

-

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

я я : 02-624-38-81

,

». 17.00 17.05 «

-

. , ». ». ». ». -

05.00, 08.05, 12.15, 18.00, 19.21 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.25 « ». 07.15 « ». 07.40, 17.50 « ». 09.50 «   ». 10.15, 13.10, 13.35, 23.05 « ». . . 11.30 « ». 11.55, 20.15 « ». 14.50 «  ». 16.00 « ». 19.45 «  ». 20.50 « ». 21.35 « ». 22.20 «   ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18

. ». -

ÈÇ ÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 07.30, 09.37 « ». 07.45, 08.45 « ». 07.57, 08.57 «  ». 08.12 « ». 08.20, 09.12 « ». 10.00 « ». 10.07 «   ». 10.32 «   ». 10.35 « « » ». 11.00 « ». 12.00 « ». 13.00 « ». 14.00 « ». . 14.45, 19.00 « ». 15.30 « . -«   » ». 16.15 « ». 17.00 « ». 17.30 « .    ». 18.00 « ». 18.30 « ». 19.00 «   ». 19.28, 23.58 « ». 19.30 « ». 19.50 .« »( )-« » ( - ). 22.00 « ». 23.00     . 00.00 . 00.10 « ». 01.40 « !».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 06.30, 07.00, 13.30 « ». 07.20 « ». 09.00 « ». . 11.00 « ». 11.30 « ».  . 12.00 «   » 12.30 « ». 14.00 « ». 15.00, 16.00 « ?». 16.55, 17.05 « !». 17.00 . 17.30 «   ».

07.00 « ». . 08.15 «   ». 10.25 «   ». 11.50 « ». . 13.30 « ». . 1937. 15.05 « ?». 16.55 «    ». 18.35 « - 1». . 20.50 « - 2». 23.05 «   ». 00.45 « ».

36.94.1080.52

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è ñ ðóññêèìè òèòðàìè 06.00, 06.50, 12.25, 13.15 «    ». 07.40 « ». 08.35 « ?». 09.40 « ». 10.35 « ». 11.30 « ». 14.05, 14.50, 15.40, 16.25 « ». 17.10, 21.10 « ». 18.00 «     ». 18.50 « ». 20.15 « ? ». 22.00 « ». 22.55, 04.35 « : ». 00.25 « !». 01.25 « ».

-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.00, 14.00 07.30 « 08.45 09.30 . 11.10 . 11.45, 00.45 15.55, 23.00 17.55 . 19.30   .

. ».

. . .

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10

-

06.00 « ». 07.00 « ». 08.00 «  ». 08.50 « ». 09.45 « ». 10.35 « ». 11.25 «    ». 13.00 «   ». 14.00 «   » 14.40, 04.00 « - il». 15.30 « ». 16.00, 01.15 « ». 17.00, 17.55 « Team». 17.35 . 18.05 « ». 18.45 « !». 19.20 « ». 20.00 « ». 21.15 « ». 22.10 « ». 22.50 « ». 22.55 « ». / 00.00 « -10». 00.05 « ». 00.35 «   !».

-

-

.


20

24.04.2014

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 27 ÀÏÐÅËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 05.00 05.10 / « 06.05 / « 07.35 « 08.00 « 09.00 09.10 « 09.30 « 10.15 « ». 10.30 « 11.00 11.15 « ». 12.00 «

. ». ». !». ». . ». ». .

-

». .   ».

.

13.00 / «     14.30 «

-

.

. «

-

...». 16.45 17.00

. .

« ...». - -

17.15 « 20.00 21.00 / «8 ». 22.30 / « 00.00 .

-

». «

 ».

.

06.00 « 07.00 07.50 / « 09.30 « ». « . 10.00 / « 12.00 « «

». « ».

01.15

RTV International HOT-103 Yes-183

». ».

15.25

13.25 « ». 90 ». 13.40 « ...»  . 14.10 «   ». 14.50 « ». 15.30 « ». 16.10 . « ». 17.45 «      ». 19.00 « ». 21.05 « ». 22.45 . «   ». 00.25 . « ». 02.10 «      ».

« ».

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 06.50 / « ». 08.20 « ». 09.00 « ». 09.25 «    ». 10.00 « ». 10.10 « .   ». 10.45 « ». 11.10    ! «    ». 11.35 . 11.50 / « ». 13.00 « ». 13.20 « ».

13.00 « 14.00 . 3- , 4-  16.00 « 16.30 « ». 17.00 « ». « . 17.30 «

». .

  

». ». ».

 ».

». -

.

». ».

« .

».

»

».  

. ».

06.20 «    !». 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «  ». 07.20 « ». 07.50 « ». 08.25 «   ». 09.25 « !». 10.05 « ». 10.40 «  ». 10.55 « ». 12.30 «   ». 13.10 « ». 14.10 «   ». 15.25 « ...». 16.20 «   ». 17.20 « . ». 18.00 «  .   ». 18.55 / « ». 23.35 « ». 01.35 « ». 02.45 «   ». 5- , 6-  .

13.00 « 1973.

,

, ,

, . ». 1982.

11.00 «   :

, ,

16.00 « . ,

. ». 1-  .   :  

 ,

-

  : ,

-

. 17.30 «   :

». 1990.

. , -

, , ,

. 19.00 « 23.00 « 01.00 «

». «

». ».

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

. , -

06.30 . 06.35 « , !». 09.00 . 09.05 « ». 10.00 « ». 10.55 « ». 12.45 «   . ». 13.15 «   . ». 13.45 « ». 14.15 « ». 16.10 « ». 17.00 . 17.05 «  ». 18.00 . 18.05 « ». 19.00 « ». 20.00 «   ». 20.15 « ». 22.15 «   ». 22.55, 23.35 « -

.

- 2008». 00.15 « 01.00 «

 ». - 2008».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 07.37 « 08.00 «

21.30 « 23.30 « ». 00.10 « 00.34 «   ...». / .

  . ». 1976. ,

,  . ...». 2005.

09.00 « .   :  

». -

, 14.30 «  . 1980. , ,

».

  :

. ,

,   :

. ,

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185

.

«   ». 18.00 « ». « .  ». 19.00 « ». 19.30 « ». 20.00 « . ». 21.00 . « ». 1,2-  . 23.00 «   ». 23.30 «

».

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

07.00 « 1973.

».

».

«  , 00.30 « 01.00 / « ». 1- , 2-  03.00 / «

2.94.1149.4

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

 ,

». -

!». 08.15, 11.15, 12.33 « ». 08.40, 10.25 «   ». 09.30, 11.40 «     ». 09.55, 12.05, 15.03 «      ». 12.57 «   ». 13.11 « ». 13.35 « ». « ». 14.35 « .   ». 15.30 « ». / . 16.00 « ». 16.48, 23.58 « ». 16.50 .  . 17.40 « ». 18.00, 00.00 . 18.15 « ». 19.00 « ». 19.30 « ». 20.00   -

.

 ». -

   

».   -

06.00, 06.45 « ». 10.00, 15.00, 03.55 « ». 11.00 «     ». / . 12.00 «  ». / . 13.00 «    ». / . 13.30 «   ». 14.00 «   ». 14.17 «  ». 14.30 « ?». 16.45 « ». 17.30 «  - 2014». 18.00 « ...». 18.45 ». 19.30 « -2». 19.58   « ». 21.15, 22.15 « ». / . 23.15, 00.05 «   ». . 2008. . 00.00 .

05.00, 06.40, 09.00, 10.15, 12.50, 15.35 « ». 05.50, 08.15 « ». 06.15 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.05 « ». 09.25» ». 11.05 « ». 11.55 «   ». 12.15 « ». 12.30 « ». 13.40 « ». 14.35 « ». 16.00, 19.20, 22.55 « ? !». 16.25, 19.45 « ». 17.00, 21.20 «   ». 17.30, 20.15 «  ». 18.00, 20.40 « ». 18.15, 21.50 « , , !». 18.50, 22.15 « ». 20.55 « ». 23.20 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18

08.50 « 10.55 « 12.40 « 14.15 «

  . 2004. ». ». ». ».

».

.

  . 2007.

». 23.56 «

. -

».

.

06.00, 11.50 « ». 07.20, 13.05 «

».

08.20, 14.10 « ». 09.15, 15.00 «    ». 10.00 « ». 10.50 « !». 15.50, 16.40, 17.25 « , ». 18.20 « ,     ». 19.05, 01.25 «   ». 20.00  ,    - 2014. 21.15, 02.25 « ». 22.50, 04.00 « 00.30 « « ».

».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

« ».

». ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è ñ ðóññêèìè òèòðàìè

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

07.00

16.00 « 17.50 « 20.15 « 22.21 «

06.05 . 06.30, 15.00 « ». 07.45 « 08.00, 11.20 « 09.35 . 12.05, 20.00 13.50 . 15.25, 00.00 17.55, 21.55

». -1». . . .

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.25, 07.00 « ». 09.00, 16.00, 19.00 « -10». 09.05 «    ». 11.00«   ». 11.55 «   ». 12.25 «  !». 13.00.«   ». 14.00 «   . ». 14.30 « ». 15.10 « ». 16.05 « ». 16.50 «   ». . 18.00 « ». . 20.00       .

21.15 «   22.05 «

. ».

».

.

23.00 « 00.54 «

-

/ .

/ . ». ».

.


24.04.2014

21

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 28 ÀÏÐÅËß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 07.00 « 11.05 11.20 «

-

,

.

09.00 «

». 1990. , , .

11.00 « 1990.

« :

».

. 13.00 « ». 1942.

:

. ,

,

».

,

-

. :

, , ,

».

14.30 « . 1980.

». ».

». 2. ,

».

,

».

-

,

« «

. 16.00 « . ».

».

,

1971.

».

». 1:

. ,

,

. -

, ,

».

, 17.30 «

-3».

. , ». 2-

19.00 « 1938.

». .

, . 21.00

« ». 1977.

, . 23.00 « ». 1978.

». ». « ». ». ». ». ».

». ». ». ». ». ». ». ».

,

-

,

.

06.30 06.35 « 07.00 07.35 « 08.00 08.05 « 08.30 08.35 « 09.00 09.05 « 11.00, 11.40,

».

». ». .Live».

: » , .

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

».

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

:

. ,

:

». ». ».

. .

01.00 « №12». 1942. « », « -

». -

».

: -

. , ,

». .

.

:

,

».

06.00 07.00 / « 08.10 09.00 «

.

. ». ,

,

».

RTV International HOT-103 Yes-183

18.00 « 18.08 « 19.00 « 20.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « ». « 23.30 « 00.00 « 01.00 «

, , -

, .

12.30 « « 13.00 « 14.00 « 15.00 « 15.30 « ». « 16.00 « 16.08 « 17.00 «

».

.

, .

». -

. , -

:

».

12.05 « 13.00 « 13.25 « 13.40 « ». 14.25 « 15.10 « 16.00 « 16.45 « « 17.05 / ». ». 17.35 17.50 « 18.35 « 19.00 « 19.45 « 20.55 « 23.20 « ». 00.15 « 01.05 01.25 « 02.00 / «

05.00 « 07.10 « 08.05 «

:

,

,

».

10.00 « 11.00

». .

. 21.50 «

-

23.45 « ». 01.20 «

». 22.50 « 23.40 « 01.20 « ». 01.45 « 02.35 «

». . ». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 07.42 « ». 08.00 « ». 08.45 « ». 09.35, 12.00, 15.00 « ». 10.00

-

. 10.02, 10.50, 12.23, 13.00 « ». / . 10.10 « 11.00 « . ». . 11.30

». . ». . ». . ». 12.20 «

».

». . ». . ».

-

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 В

».

ачи кими и ами.

06.25 « 07.15 « 08.40 « 10.15 « ». 11.10 « 12.00 « ». 12.55 « ». 14.35 « 16.15 «

». ?». ». ». «

-

». ,

17.00 « ». 17.55 «

.

-

«

. ».

13.05 « ». 13.20 . 13.50 « 14.35 « 15.30 « ». 16.48, 23.58 « ». 16.50 17.34 « ». 18.30 « ». 19.52 « ». 20.30 « 21.00, 22.15 « ». / . 23.00 « ». / . 00.00

.

-

». -

.

». ». -

.

.

11.40, 15.55 « ». 20.00 « ». 20.30, 22.45 « 21.25 « ». 22.10 « 22.35 « ». 23.10 « ». 00.00 « !».

-

».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18

. 06.50 « 08.27 « 10.17 «

». -

18.55, 01.55 « ». 20.00 « 23.35 « 00.50 « ».

». ». -

». -

». ».

. -

». 11.53 « ». . 14.18 « ». 16.23 « ». . 18.10 « «ODESSA». 20.15 « ».

22.05 23.55 UFC.

.

. .

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10

».

».

. 12.30

: . 2008.

».

».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.00 . 07.30, 15.05 « ». 08.45 « ». 09.00 « -1». 11.05 . 12.50, 18.35 . . 14.35, 03.00 . NBA. 16.50 . . 20.20 . .

. -

-

06.25, 07.00 « 09.00, 20.00 « 09.05 « / . 10.01 « / . 10.03 « / . 10.56 « / . 10.58

». -10». ». ». ?». ».

. 11.35, 16.05 « ». / . 11.37 « ». / . 12.37 « ». / . 12.39 « ». / . 13.30 « ». / . 14.01 « ». / . 14.04, 04.10 « - il». 14.58 « ». / . 15.00 ». / . 15.02 « ». / . 16.07 « ». / . 16.50, 01.40 « ». . 18.00, 00.35 « ». . 19.00 . 19.07 « ». . 21.00 « ». . . 22.20 « ». . . 23.00 « ». 23.30 « ». 00.00 « ». 02.30 « ». 04.55 « ».

.

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 06.45 « , ». 09.00, 15.00, 00.50 « ». 11.00 « : ». / . 12.00 « ». / . 13.00 « ». / . 13.30 « ». / . 14.00 « . « » ». 14.15 « ». 14.30 « ?». 16.45 « ». 17.30 « - 2014». 18.00 « ...». 18.45, 02.35 « .« ». 19.30 « ». 19.58 « -2». 21.00 « ». / . 22.30 « ». . 23.30 . 00.00 . 00.05 « ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

». .

».

».

-

.

- 2008». 12.50 « 13.30 « 15.30 « 17.00 17.05 « 18.00 18.05 « 20.00 «

». .

-

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 07.00 « 1981.

21.00 « 22.00 «

05.00, 07.55, 10.00, 13.15, 14.35, 18.15 « ». 05.30, 08.25, 12.10, 17.25 « , , !». 06.10, 09.30, 13.45, 19.10 « ? !». 06.30, 10.30, 15.05, 19.35 « ». 07.00, 09.00, 12.40, 16.25 « ». 07.30, 15.30, 17.00, 18.45 « ». 10.55, 18.00 « ». 11.10, 14.10 « ».

1.97.1151.4

05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.10 « ». 09.40 « !». 10.35 « ». 11.00 . 11.15 « ». 12.10 « ». 13.00 « ». 13.25 « !». 14.00 . 14.15 « ». 14.45 « ...». 15.20 « ». 16.05 « ». 17.00 . 17.40 « ». 18.05 « !». 19.00 « ». 20.00 « ». 20.30 « , ». 22.20 « ». 22.50 « ». 23.50 . 00.00 « ». 00.55 « ». 01.45 « !». 02.40 « ...».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 « ». 09.25 « . ». 10.05 « !». 11.00 « ». 12.35 « ». 13.35 « ». 14.35 « . ». 15.30 « . ». 16.40 « ». 17.35 « . ». 18.35 « ». 19.50 « ». 20.45 « - 13». 22.45 « . ». 23.10 « -4». 01.00 « - 5».

15.94.1129.52

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181


24.91.1106.29

29.91.1149.2

22 24.04.2014


24.04.2014

23

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 29 ÀÏÐÅËß, ÂÒÎÐÍÈÊ ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181

23.35 « 00.25 « 01.05 01.30 / 03.35 /

05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.10 « ». 09.40 « !». 10.35 « ». 11.00 . 11.15 « ». 12.10 « ». 13.00 « ». 13.25 « !». 14.00 . 14.15 « ». 14.45 « ...». 15.20 « ». 16.05 « ». 17.00 . 17.40 « ». 18.05 « !». ». 19.00 « 20.00 « ». 20.30 « , ». 22.20 « ». 22.50 « ». 23.45 . 23.55 « ». 00.50 « ». 01.40 « !». 02.35 « ...».

». ».

». .

«

13.00 « ». 14.00 « ». 15.00 « ». 15.30 « « ». 16.00 « ». 16.08 « ». 17.00 « ». ». 18.00 « 18.08 « ». 19.00 « ». 20.00 « ». 21.00 « ». 22.00 « ». 23.00 « « ». 23.30 « ». 00.00 « ». 01.00 « ». 02.00 . « ». 04.00 « ».

05.00 « 07.10 «

».

».

-

«

-

». « ». . ». ». ». -3». -

». ». -4». - 5».

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 07.00 « 09.00 « 11.00 « 13.00 « 14.30 « 16.00 « 17.30 « 19.00 « 21.00 « 23.00 « 01.00 « 1-

». 1938. ». 1977. ». №12». ». 3. ». 1- . ». 2- . ». 1939. , ...». , , ». 1991. , ». . 1972.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30

».

». . ».

».

18.35 « 19.50 « 20.45 « - 13». 22.45 « 00.35 «

-

-

"ÍÒÂ-ÌÈÐ" HOT-105 Yes-187

».

».

-

».

».

17.35 17.50 « 18.35 « 19.00 « 19.45 « 20.55 « 22.35 « ».

-

».

-

.

», «

-

. ».

».

».

.

». -

».

07.00 08.00 « ». 09.00 «

».

». -

-

06.00 «

10.00 « 11.00

. ». ».

16.40 « 17.35 «

. « «

RTV International HOT-103 Yes-183

"ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ" HOT-102 Yes-182 07.00 « 11.00 11.15 « ». 12.05 « 13.00 « 13.25 « 13.40 « 14.25 « 15.10 « 16.00 « 16.45 « 17.05

15.30 «

». ».

08.05 « .Live». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 « ». 09.25 « ». 10.30 « ». 11.05 « - 10». 12.35 « ». 13.35 « ». 14.35 « . ».

06.35 « 07.00 07.05 « 07.30 07.35 « 08.00 08.05 « 08.30 08.35 « 09.00 09.05 « 10.00 « 10.55 « 12.45 « 13.15 « 13.45 « 14.15 « 16.10 « 17.00 17.05 « 18.00 18.05 « 20.00 « 21.00 « 22.00 « 22.50 « 23.40 «

. ,

!».

,

!».

,

!».

,

!».

. . . . ,

!».

. ». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

». . .

.». .

».

.». ». ».

. . ». .

». ». ». . ».

07.03 « ». / . 08.00 « , !». 08.15, 11.05, 13.25 « ». 08.40, 11.30 « - 2014». 09.10, 10.35, 14.05 « ». 09.40, 12.00 « ». 10.05, 12.25, 14.33 « . ». . . 12.55, 15.03 « ». 13.50 « ». 15.30 « ». 15.35 « « » ». 15.59 « ». 16.02 « ». 16.25 « ». 16.50 . . 17.34 « ». 18.00, 00.10 . 18.10 « ». 18.45 « ». 19.10 «10 ». 19.20 « « ». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00, 00.20 « ». 22.00 « ». 22.55 « ». 23.40 « « -2014». 00.08 « ». 01.20 « ». . . 01.57

». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

06.00, 06.45 « ». 09.00, 15.00 « ». 11.00 « ». 12.00, 15.00, 01.45 « ». . 12.30, 05.05 « ». 13.00, 02.10 « ». 14.00 « ». 14.15 « ». 14.30 « ?». 16.45 « ». 17.30 « - 2014». 18.00 « ...».

18.50,

00.30 ».

19.30 « ». 19.58 « 21.00 « 21.30 ). - « 00.00 00.30 « 01.10 «

«

-

-2». ». . « »(

»( ). . ».

». « ». ». ».

-

20.10 « 21.05, 00.15, 05.05 « 22.00 «

». ». , ».

». 23.15, 02.25 « ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 05.00, 06.40, 09.00, 10.40, 12.50, 17.10, 20.10 « ». 05.50, 08.15 « ». 06.15 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.05, 10.15 « ». 09.30 « ». 11.35, 18.15, 20.35 « ». 12.30 « ». 13.40, 23.15 « ». 14.30, 18.45, 22.15 « ». 15.00, 19.10, 22.40 « ». 15.35 « ». 16.00 « » 16.25 « , 2». 16.50, 19.45 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». 21.25 « ». !». 00.05 «

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 07.00 « 08.40 « 10.10 « 12.20 « 14.10 « 16.00 « 17.45 « 19.20 « 20.50 « 22.40 « 00.30 «

В

07.05, 13.55 « 11.40 « ». 12.40 « 18.30, 03.25 « 19.15, 04.15 «

». ». ».

. . 2004. . 2011. ». . ». . 1996. ». . ?». ». . 2008. ». . ». ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, HOT-8 ачи -

кими и

ами

06.00, 10.35, 17.25 « ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.00 . 06.30, 15.00 « ». 07.45 « ». 08.00 . -2014. 11.05 . . 12.50 . NBA. 16.00, 02.05 « ». 19.00, 19.30, 20.00, 23.40 . 20.30, 21.00 . . 21.40 . .

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.25, 07.00 « 09.00, 16.00, -10». 09.05 « 11.00 « 11.50 « 12.25 « 13.00, 04.50 « 14.00 « 14.45, 00.00 « 15.15 « ». 16.0 « 16.50 « ». 18.00, 00.35 « ». 19.00 19.07, 22.15 « ». 21.00 « . 22.55 23.00 « 23.30 « ».

». «

20.00

».

». ». ». ». ». ». . ». . . . .

. ».

«

-

». ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 30 ÀÏÐÅËß, ÑÐÅÄÀ HOT-103 Yes-183

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.10 « ». 09.40 « !». 10.35 « ». 11.00 . 11.15 « ». 12.10 « ». 13.00 « ». 13.25 « !». 14.00 . 14.15 « ». 14.45 « ...». 15.20 « ». 16.10 « ». 17.00 . 17.40 « ». 18.05 « !». ». 19.00 « 20.00 « ». 20.30 « ». 22.30 « ». 23.25 / « !». 01.40 . « ».

06.00 «

10.00 « 11.00

.

». ». ».

17.35 17.50 « 18.35 « 19.00 « ». 19.45 « 20.55 / « 00.20 « ». 01.05 « . ...». 01.45

».

». ». .

-

.

RTVInternational

». ». ». ». -

18.00 « 18.08 « 19.00 « 20.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « « ». 23.30 « 00.00 « 01.00 « 02.00 / « 04.00 «

». ». ». ». ».

- 5». ». «

.

-

». , ,

...».

, ». 1991. , . 1972.

». 1-

16.00 « 17.30 « 19.00 « 21.00 « 23.00 « 01.00 « 2-

».

,

.

. 1989. ». 1979. ». 1983. ».

». 1976. ». , . 1972.

».

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ ». ». ». ».

». ». ».

"ÍÒÂ-ÌÈÐ" HOT-105 Yes-187

».

». «

».

».

».

». « 1956 . ». ».

». ».

-4».

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 07.00 « 09.00 « 11.00 « 13.00 « 114.30 «

». «

.

13.00 « 14.00 « 15.00 « 15.30 « « 16.00 « 16.08 « 17.00 «

».

.

-

».

.

». -

».

».

». -

-

07.00 08.00 « ». 09.00 «

"ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ" HOT-102 Yes-182 07.00 « 11.05 11.20 « 12.05 « 13.00 « 13.25 « 13.40 « 14.25 « 15.10 « 16.00 « 16.45 « 17.05

», « ».

22.35 « 00.25 « 02.20 « 03.20 « ».

05.00 « ». 07.10 « ». 08.05 « .Live». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 « ». 09.25 « ». 10.30 « , !». 11.05 « 10». 12.35 « ». 13.35 « ». 14.35 « . ». 15.30 « . ». 16.40 « ». 17.35 « . ». 18.35 « ». 19.45 « ». 20.40 « 13».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 , 09.00 . 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 « , !». 09.05 « ». 10.00 « ». 10.55 « ». 12.45 « . ». 13.15 « . ». 13.45 « . ». 14.15 « ». 16.10 « . ». 17.00 . 17.05 « ». 18.00 . 18.05 « ». 20.00 « ». 21.00 « ». 22.00 « . ». 22.50 « ». 23.40 « ». ». 01.20 « . 01.45 « ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 07.11 « ». 07.48 « 08.00 « !». 08.15, 10.30, 13.20 «

. ». ,

-

». 08.40, 11.30 « - 2014». 09.10, 12.00, 14.30 « . ». . . 09.40, 10.55, 12.30 « ». 10.05, 14.00 « ». 12.55, 15.00 « ». « - 2». 13.45 « ». 15.30 « ». 15.59 « ». 16.02 « ». 16.25 « ». 16.50 . . 17.34 « ». 18.00, 00.00 . 18.10 « ». 18.45 « ». 19.10, 22.50 «10 ». 19.20 « ». . 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00 « ». 22.00 « - 1». 23.00 « ». . 23.30 « -2014». 23.58 « ». ». 00.10

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 18.50, 00.40 « ». 06.30 « . ». 07.00 « ». 09.00, 15.55 « ?». 10.00 « !». / . 10.30, 03.10 « ». 11.25, 11.50 « ». . 12.20, 12.35 « ». 13.00 « ». 13.30 « ». 14.00 « ». 14.15 « ». 14.30 « ?». 15.00 « . ». . 16.45 « ». 17.30 « - 2014». 18.00 « ...».

19.25 « ». 19.58 « -2». 21.00 « ». . 22.00 « ?». . 23.00 « ». 23.30 « ». 00.00 . 01.25 « ». 01.45 « ».

. -

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 05.00, 06.40, 09.00, 10.40, 11.35, 12.50, 17.10, 20.05 « ». 05.50, 08.15 « ». 06.15 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.05, 10.15 « ». 09.30 « ». 10.25, 16.00 « » 10.45, 16.20 « , 2». 11.15, 16.50, 19.45 « ». 12.05, 17.35 « ». 12.30 « ». 13.40, 23.00 « ». 14.30, 18.45, 22.10 « ». 15.00, 18.15, 20.35, 22.40 « ». . . 15.35 « ». 18.00 « ». ». 19.30 « 21.25 « ». 23.55 « !».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 07.00 « 08.40 « 10.10 « 11.40 « 13.45 « 15.50 « 17.20 « 19.00 « ». 20.55 « 22.45 «

».

. ».

. ...». ». ».

». -

». : . 2008. ». 117.

. . 1945. . 2002. ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ HOT-8

В

06.00 «

ачи и ами ?».

.

кими

06.25, 11.20, 16.10, 19.55 « , ». 07.40, 12.30, 18.15, 04.20 « ». 08.30, 13.20 « ». 09.25, 14.15 « ». 10.20, 15.10 « ». 17.20, 03.25 « ». 19.05 « ». 21.05, 00.15, 05.05 « , ». 22.00, 01.10 « ». 23.00, 02.10 « ».

-

-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.30, 15.00 « 07.45 « 08.00, 11.15 09.35 . . 12.45 . 16.00, 02.20 « 19.30 20.15 21.00 . 21.40 . . 23.40 .

». ». .

. . ». .

. . . .

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.25, 07.00 « 09.00, 16.00, 20.00 « 09.05 « 11.00 « 12.00 « ». 12.30 « 13.00, 04.55 « 14.05 « . 14.40, 00.00 « 15.10 « ». 16.05 « 16.50 « ». 18.00 « 19.00 19.07, 22.30 « ». . 21.00 « ». 22.00 23.00 « 23.30 « ».

». -10». ». ». ». ». ». ». ». . ». . . . ». ».


24.04.2014

5.94.1150.2

24

2__  
2__