Page 1

www.epoha.info

В

А Ю ТАТЕ Е

В

щ ч ч

. 22 :

«П 14

21.04.14»

‫ י י‬10.04.14 ‫ ’’ח‬3.00 ‫חיר‬

www.epohainfo.co.il

20.91.1149.5

13.95.1141.11

’’

12.94.1110.26

ена: 3.00 шек. 1150 ‫ליו‬

18.95.1149.8

Выпуск 1150 (15), 10.04.14 г.


www.epoha.info

10.04.2014

4.91.1150.2

2


www.epoha.info

3

1.91.1148.18

10.04.2014


4

10.04.2014

www.epoha.info Щ

Х – . -

, -

.

,

“ ” ,

.

50

Э

.

– .

-

-

3 .

10

-

. 2013 “

,

-

129

” , “

,

”, 10

, “

. ,

-

-

, .

, ,

,

-

, .

,

Я

Х

,

Я

,

1.94.1149.4

: 4 4

, 4

, . .

, ,

Э

«

« », « » «

» – «

»

« :

«

,

. »,

».

,

.

,

«

. ,

,

:

,

, (

, Lantus), ,

, ,

Э

». ,

,

.Э ,

,

,

, , ,

«

– Е

. -

,

-

,5

Х

х

-

«

».

.

«

Х

, -

(

,

,

, ,

).

я

х,

-

9.

,

.

.

,

8.

10.

, -

-

. ё

, ,

,

,

,

»,

,

,

«

,

,

.

. ,

.

,

Х

,

ynet. .

,

,

-

2013 -

. .

, .

-

. ,

»

,

.

. 7.

– ,

,

6. х -

.

-

5.

ч

,

,

«

.

.

-

.

-

, » С

»

»–5 . .

.

4. И

, «

» – « « 5

/

,

Д «М

, « » –

. ,

» –

,

«

,

-

» ,

,

)

3. ,

»,

. (

, .

«

«

.

И

,

. 2.

.

, -

– «

-

.

, , -

,

«

, .

?

, . . »

, 6:8).

Х

Ч

,

(

,

» .

,

,

10

, -

-

-

. 9tv.co.il

Apidra, , . 1.

, .

13.94.1110.26.

, 36.94.1080.52..

– ,


10.04.2014

5

www.epoha.info Ш

,

-

, ,

-

-

, . , .

-

« , -

, -

«

. «

-

, .

(

)».

, -

.

, , «

6.95.1149.4

», –

,

-

,

,

», – ».

.

-

«

-1»

( -

-

,

),

. .

17

,

1 -

-

. ,

-

-

,

9.95.1149.10

,

. «

-

,

,

-

.

« ,

». ?», –

.

»

«

. ,

-

15-

,

.

, , », –

-

-

-

-

, . ,

. 3800-

«

-

» . ,

Э . «

. ,

» .

,

-

-

eVigilo, , ,

, . -

eVigilo . TheMarker, 400

. «

-

», -

,

,

я

"

ш

-

, .

ц "

я : 02-6243881 e-mail: consal@inter.net.il

5.95.1149.4

,


www.epoha.info

10.04.2014

7.99.1102.13

6


14.95.1150.1

10.04.2014 7


www.epoha.info

10.04.2014

15.91.1150.1

8


www.epoha.info

10.04.2014

9

10.04.2014

¹732

И Начало в №1147.

Ч ,

15.

.

-

,

. ,

, .

,

, , ,

,

-

,

, , . ,

7.99.1149.2

,

,

,

.

, . .,

,

, .

,

,

.

-

, .

(« ,

»).

-

, .

, . ,

,

,

-

10.000 ,

17.

.

, , ,

,

. -

,

-

-

,

,

.

,

-

, -

,

,

.

, -

, , -

. Ж

,

,

, -

,

. ,

-

.

,

-

,

, , -

, ,

–«

». ,

,

(

4.000

,

,

.), -

. .

-

-

, » .

,

,

, ,

16.

,

-

, ,

.

-

;

,

, ,

, .

, ,

,

,

. Д

,

-

.

,

jb`pŠhp{ m` qzel

, -

-

-

,

,

«Н

,

И

» «

.

Ш (

и

• •

».

-

Ш

и

054-3141959, 054-314962

).

14 25.94.1149.4

«

, 3 ., , , 2800 . И , 3 ., , ., , 2900 . И , 3 ., , , 2600 . , 2 ., 2000 ., . . . , 4 ., , 2300 . 4.5 ., , 130 . , , 28 . , , 3500 ., . Ш , 2 ., 2200 . . , 1.5 ., . , 1700 ., . .

и . 054-4901948,

и

.


10

10.04.2014

www.epoha.info

ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ * ÎÁÚßÂËÅÍÈß * ÐÅÊËÀÌÀ * ÊÂÀÐÒÈÐÛ * ÎÁÚßÂËÅÍÈß * ÐÅÊËÀÌÀ ÊÂÀÐÒ È ÐÛ ÍÀ Ï ÐÎ ÄÀÆ Ó

Ê Â À Ð ÒÈÐ Û ÍÀ ÏÐ ÎÄ À Æ Ó

ÒÐ Å Á Ó Þ Ò Ñ ß Ê Â À Ð ÒÈÐ Û !!! 2 -3 -4 -

, ,

,

.

.

! 3 ., , ( 2

, .

,

,

-

   , ,

( ,

,

 ,

. 02-6251161. *********13

  ,

!  , 4- .,  , " – 052-3705423.

,

( h  , 3 ,

, , " – 052-3705423. *********12

,  

  ,

.

. " 02-6251161.

, –

  . – 052-4419408.

.  

,  

  , 7- . + 4

, .

,

,

! – 050-8563326. *********11

-

,  

. .+ +

 ,

– 290 , +

– !

.

– 052-

" 02-6251161.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÑÚÅÌ

,

, ,

 . 02-6251161. *********10 .

" – 052-3705423.

, ,   "

!  

Я ХЬШ Я!!! :

.

.: 9:00-12:00 ,

, , 1.

.: 054-4968738

470

. .: 02-6789098, 050-7226033 *********10 8.99.1145.4.

ÇÀ ÑÒÈËÜ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ ÐÅÄÀÊÖÈß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈÍÅ ÍÅÑÅÒ

. , 4- ., 3 + ,     , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********10

3.95.1104.52.

, +

" 02-6251161.

 ,

4- .,

-

 ,

,

4419405. *********11

. 15:00-18:00, (

), 4

!   – 052-4419405

6- .

), ,

, , 7- .,     ,

,

. ,

-

*********11

, , "

!

,

, -

.

. , 4- .

+ +

+ 1

" 02-6251161.

" – 052-3705423. *********11

, "

! , 4- . +   , , . ,     , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********13 . « » , 5- .,  , , . , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********13 . –   ! (7+2),   + ,     , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********13

.: 02-6763740.

.

06, , 4- ., 40 . .

,

*********13

13.97.1149.1.

.

.

+

.

), -

, -

 ,

,

" – 052-3705423. *********12   2- .,  ,  , . " – 052-3705423. *********12

. " 02-6251161.

" – 052-3705423. ***********14 .   , . 3.5 .,  ,  , " ",   . " 02-6251161. – 052-3705423. ***********14 . ! 2 .,  ( ), , , , , 860 000 . " " 02-6251161. – 052-3705423. **********14

-

20.94.1084.84.

.

,

,

.

. " " 02-6251161. – 052-3705423. ************15 .   ! , 4 .,  , . ,    , " ", , . " " 02-6251161. – 052-3705423. ************15 .    ! , 5 .,   , , . ,  , ,   , ,   . " " 02-6251161. – 052-3705423. ***********15 . . , 5 .,   + ,  , . , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. ************15

4 .,  ,

! ), 4- .,

!!! . 7.94.1142.4.

16.94.1083.27.

,

,

12.97.1149.4

.

*********07

,


10.04.2014

11

www.epoha.info ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

 ÁÎËÜØÎÌ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

И , . И / И

ЕТ

Е ЕТ

Т

, +

. Т .: 054-6778944, И , И *********11 2.97.1146.5.

.

Х ( 054-4228770 **********15 13.57.1150.4

,

)

. , 02-9700753.

Ш (

). 054-3141959, 054-314962 **********14 25.94.1149.4 ./

11.57.1150.4

(

.)

. Т .: 02-6733555, : 02-6736476. *********11 5.91.1146.4. Т Т .: 054-3625238, +.924.1703001. *********10 13.96.1145.4.

.

Т

ÀÑ Ò Ð ÎË ÎÃ È ß А И

ИЯ Ь АЦИИ АЦИИ

Т

.: 054-5715324

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Ñ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ

ÓÑËÓÃÈ

-

16.99.1137.13

+ TV +

+

И

"

"

: 02-624-38-81

mail: consal@inter.net.il

+ . Т .: 054-6221726 *********10 25.99.1145.4.

: ...Э ,

И

, ,

,

. ,

.

, , .

«

: -

. . ,

В А

»...

?

,

,

... – .

**

Е .

,

К

,

, ,

И

,

. ... ,

, :

И

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

,

14.32, ... ...

,

-

Е

...

, ... Е

10.97.1149.2.

,

. ,

,

, !

...

** H

-

– – Э

. ...

. , . . ,

! :

, –

?

,–

.

?–

-

.

, ,

-

:

: –

,

, ...

-

4.94.1066.52

,

**

:

-

. К

, :

,

3.951104.52

, ,

, ,

-

Ч

.

, ,

.

, ,

Х

, ,

. .

-

. .. Èñêðåííå âàø, Ðîìàí Ãóðåâè÷


12

3.04.2014

www.epoha.info

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÝËÅÊÒÐÎÒÎÂÀÐÎÂ

ÐÅÌÎÍÒ

5.95.1118.36.

12.99.1132.52.

25.95.1101.16

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ,

,

, ,

.

6.95.1135.52.

; , .: 052-8641098 *********10 14.99.1145.4.

27.95.1110.52

, ;

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅË Å ÔÎÍ Û È ÊÎÌÏÜÞÒ Å Ð Û

ÊÓÏËÞ ,

3

,

,

LG

,

SAMSUNG 22 ... 0505-411912, 0542462133 ***********15

, -

.

. .: 072-2363555. *********13 ..1148.4.

. .: 02-6449508. *********13

ÏÐÎ Ä À Þ   -

 , 6 ., , .

, 050-2296690. ***********15 ) 100-150

.1

-4, . 150 . 0505-411912, 0542462133 **********15 .),

: 054-6751590, *********14  

  LG 450 .,

:

(36 ,

  , ,   . .: 050-7122233. *********13  

,

  2013 .  

,

,

, ,

,4 .

  .

.: 054-6831533, *********12

.), .), .).

).

( ,

, -

. 48-50), ), ,

.

,

,

, , -

,

  ,

,

ÆÈ ÂÎÒÍ Û Å

  ,

,

.

.

  JVC – 14

– Toshiba 21 , .

50

,

.: 02-5385741, *********10  

-

. (

), -

.: 050-8120903, *********12

.

  , ) 1964, , .); GPS, 5”,

( –

,    (299 ,   10.2013,

.: 050-5949995, *********10   14

: .

. -4 (400 (50

.), .),

.

.

,

,

–5 . : 050-5722516, *********10    , 500 . .: 054-4640291. *********10

(45-50 .), (3-5 ) 10 : 054-2462133, 050-5411912. *********09

35

.,

, ,

.

,

,

.),

USB/ (299 .) . 054-6831533, *********12 ASUS GPS.      :   , 220V, . . –

,

,

DVD , . . 052-3263106. *********10

36 (90 .).

. . ,

),

,

.

.: 054-6751590, *********12

,

  (100%

-

696

LCD 32   

, 17 c/c, ,

 ,

,

BEKO,

37 (85

, .

399 . : 054-2888075, *********12

) 45-49 . CD, Windows 7

  (100   (1-45   (145 (

, , : 050-6720399 *********13

) 50 . -

.,

35 . (

: (135  

Ï Ð ÎÄ À Þ

, (

(180

Ï Ð ÎÄ ÀÞ

« 55+. : 050-7320309. *********07

, 200*240,

»

.

-

.  

,

. , 054-5505184


На

10.04.2014

авах е а ы

13

,

Post

The Jerusalem , ,

, , . «

16.94.1150.1

,

-

»,

, .

«И

,

.П –

. В

В

. Т

. П «Н

И

»

. -

,

», –

.

- л

ии НДИ

1.91.1150.2

П

– ,

, ». 20-

« 500-

-

.

, .

,

,

2009

, -

.

,

,

-

-

. «

-

– . « »,

,

-

,

-

.

, ,

. .

,

,

, ,

Ф

-

.

. 90-

.

, , .

,

-

,

,

.

-

,

»,

!».

, ,

, ,

3 –

,

.

.

П

,

«

- л

ии НДИ

»

,

,

.

. ,

: «

,

«

»,

»

«

«

, .

». ,

-

-

PETA .

. ,

,

,

,

. -

,

«Jerusalem Post» : « .

ц

, , ,

. – .

" я

.

« ,

6

-

,

».

».

» ( ),

)

» – ,

.

«

(

. «

.

-

ш

" я

: 02-6243881

e-mail: consal@inter.net.il

.


14

10.04.2014

www.epoha.info

.

.

36, . 02-5456900/10 www.jerusalem.muni.il

, 20:00. Ш

, . 02-6211777

18:00

. 02-5456900/10,

!

16

14:00.

«

, .

-

, 16:00

,

«

17:00

24

18:30.

-

,

,

, :

»,

. – «

«

!

,

,

).

, –

02-5456906 ( .– . 8.00– . : elvika@jerusalem.muni.il

,

» .

,

-

, 12:30-15:00.

,

.

,

,

14.00

. .

19.00.

. 14:00

, ,

-

18:00

-

. ,

! ., . 13.00-16.00, . , 8.00-10.00, ., 14.00- 16.00.

.

!

.

-

! 10

:

. 054-7503449. «

?».

20.00

.

,

?

.

30

.

.

? ,

«

-

,

14:00.

19.00

-

(

.

29 ».

», « ».

-

.

-

. . !

. -

,

«

.

,

,

15.00)

20.00

.

, 19:00

-

,

-

,

»

.

.

». 30

«

– .

23

-

-

»

27,

18.00

. .

!

: 02-6234365, .

-

.

150+

150

Bluepoint.TV – , .

, ,

,

,

, ,

,

TV

-

,

!

: –

150

-

85

. – 9-

(

)

.

Ш

– (10,11,22,

)

3-

.

TVRUS11@ GMAIL.COM

3.

«

TVRUS11@ GMAIL.COM « . .

3 02-6259976, 129, . 02-6256872

»:

. .

»: 3 02-6259976, 129, . 02-6256872


10.03.2014

К ,

-

,

Ы

-

,

.

,

, .

1-2

,

-

Е ...

.

,

,

, 17606

,

,

3-4

.

-

,

,

7-8

-

, . Э

, . К

, , ; ,

-

-

.

К

, . -

, .

,

, ,

, ,

-

.

К

, -

, 176-

,

. -

,

, «Э

.

,

»

.

.

.

. .

.

,

,

К

.

-

, ,

5 .

. ,

,

,

, , -

,

,

Э

, 5

,

. ,

-

. -

Э

, .

. -

.

,

.

,

-

,

176-

, .

-

,

-

,

.

, ,

.

-

,

,

.

,

,

, 176-

.

, .

-

,

-

.

,

,

-

, .

.

15

www.epoha.info

, .

П

Ш

« л

и

» а

. 16

-


16

10.04.2014

www.epoha.info

К П

л

и . Начал

а

Ы

Е ...

.

. 15

,

,

1-2

.

. .

.

20

,

-

,

-

-

-

, ,

.

. . ,

Х

,

-

,

.

. ,

,

,

. -

.

.

,

, ,

-

, 6

, 5 .

,

, .

,

,

.

. , -

,

, .

052-6026086 . 100 . .– 20 .

, , -

,

280

. -

,

14 , . 13-

.

,

19 –

9

12

14

21 22-

, 10

, 10

.

10

17

. ,

-

, ,

. «

» , ,

, Х

-

,

, ,

В

, . Ч ,

П

-

П

, .

02-5418975

8

16

.,

,

-

П

П

,

,

-

. 15-20 ,

60 ,

.

П – .

10

»,

18.50

, ! С

-

Е я

ш 06

.

.

.

,

,

18.45 «

.

х х

176 .

.

Ы

Ш я

,

!

173,176 , -

5 .

.


10.04.2014

www.epoha.info

17


18

10.04.2014

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 10 ÀÏÐÅËß, ×ÅÒÂÅÐà RTV International HOT-103 Yes-183

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

06.00 « 05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.10 « ». 09.40 « !». 10.35 « ». 11.00 . 11.15 « ». 12.10 « ». 13.00 « ». 13.20 « !». 14.00 . 14.15 « ». 14.40 « ». 15.30 « ...». 16.10 « ». 17.00 . 17.40 « ». 18.05 « !». ». 19.00 « 20.00 « ». 20.30 « ». 22.05 « ». 22.40 « ». 23.35 . 23.45 « ». 00.40 « ». 01.30 « !». 02.25 « ...».

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 07.00 « 11.05 11.20 «

16.55 17.05 « 17.55 18.40 « 19.00 « 19.45 « 20.40 23.05 « 00.45 01.05 01.55

-

». .

».

». 7-

.

». 13« ». 2».

. . 4- .

». 8-

. ». ».

». ». ». ». 8-

.

». ». ». ». 1». 9». 14».

-

». ». -

». ». ».

« ». . . XXI

». ». « ». . ».

« ».

». ». ».

«

». ». .

« .

». «

».

- 4». ».

ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185 07.00 « ». 2. 1987. 09.00 « ». 1989. 11.00 « ». 1990. 13.00 « ». 1. 14.30 « ». 7. 1984. 16.00 « , ?». 1977. 17.30 « ». 1974. 19.00 « ». 1954. 21.00 « ». 1983. 23.00 « ». 1976. 01.00 « ». 2. 02.30 « ». 8. 1984.

5- . .

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

. . ».

». ». ». ». 14« ».

. ».

. .

-3».

-

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

». 12.05 « 13.00 « 13.25 « 13.40 « 14.25 « 15.10 16.00 « 16.10 « 16.25

», «

07.00 08.00 « ». 09.00 « 10.00 « 11.00 . 13.00 «914.00 « 15.00 « 15.30 « « 16.00 « 16.08 « 17.00 « 18.00 « 18.08 « 19.00 «9« 20.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « « 23.30 « 00.00 « 01.00 « 02.00 . 04.00 «

23.10 « 01.00 « 02.55 «

05.00 « ». 07.10 « ». 08.05 « .Live». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 « ». 09.25 « ». 10.30 « ». 11.05 « 10». « ». 12.35 « ». 13.35 « ». 14.35 « . ». 15.30 « . ». 16.40 « ». 17.35 « . ». 18.35 « ». 19.50 « ». 20.45 « . -2». 22.45 « . ».

06.30 « 06.35 « 09.00 « 09.05 « ». 10.00 « 10.55 « 12.45, 13.15 « 13.45 « 14.15 « 16.10 « ». 17.00 « 17.05 « 18.00 « 18.05 « 20.00 « ». 21.00 « 22.00 « ». 22.50 « ». 23.40 « 01.20 « 01.45 « 02.35 « ».

». ,

!».

». ».

09.35, 12.00 « ». 10.05, 12.30, 14.35 « . ». 13.00, 15.05 « ». 13.55 « ». 15.30 « -2012». 15.45 « ». 15.59 « ». 16.02 « ». 16.25 « « » ». . . 16.50 17.34 « ». 18.00, 00.00 . 18.10 « ». 18.45 « ». 19.10 «10 ». 19.20 « ». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00 « ?». / . 22.00 « ». 22.30 « ». 23.00 « ». . . 23.30 « , !». 00.10 « ». 00.56 « ». 01.35 « ». .

». .

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

».

». ».

06.30 «

». ». ». ». ». ». ». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 07.22 « 08.00 « !». 08.15, 11.00, 13.30 « ». 08.40, 11.30 « - 2014». 09.10, 10.35, 14.10 « ».

». ,

-

-

. ».

-

07.00 « ». 09.00, 15.50 « ?». 10.00 « ». 10.30, 03.15 « ». 11.20 « ». . 12.10 « . ». 12.35 « ». 13.00 « ». 13.30 « ». 14.00 « . ». 14.15 « ». 14.30 «23 ». 15.00 « . ». ». 16.45 « 17.30 « ». 18.00 « ...». 18.50, 23.35 « ». 19.25 « ». . 19.58 « -2». 21.00 «Boom».

22.00 « 22.50 « 23.20 « 00.00 01.10 «

». ». ». . ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 05.00, 06.40, 08.40, 12.50, 16.00, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.15 « ». 07.30 « ». 07.50, 09.35, 16.00 « ». 08.15 « ». 08.25 « ». 09.05, 15.35 « ». 09.25 « ». 10.00, 15.00, 19.10, 22.25 « ». 10.35, 12.40, 16.25 « , 2». 10.45, 16.50, 20.00 « ». 11.10 « ». 11.20, 15.35, 18.15, 20.20, 23.45 « ». . . 11.50, 23.55 « !». 12.10 « ». 13.15 « ». 13.40, 23.05 « ». 14.30, 18.45, 22.00 « ». 17.15 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». 19.45, 23.55 « ». 21.15 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 07.00 « 08.55 « 10.30 « 12.15 « 14.00 « 15.50 « 17.25 « 19.25 « 20.55 « 23.05 « 00.40 «

». ». ,

. 2003. . 2007. ».

. ». . ». . 2009. ». . 2008. ». ». . 2009. « ». ». . 2008. ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è - ñ ðóññê. òèòðàìè

06.00, 06.40, 11.40, 12.15, 19.50, 20.25 « ». 07.15, 12.50, 17.15 « ». 08.00, 13.35, 18.50 « ». 08.55, 14.30, 18.05 « ». 09.45, 15.20 « ». 10.45, 16.25, 23.05 « : ». 11.10, 16.45, 23.30« ». 21.00, 00.00« , !». 22.00, 00.55 « , ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.30, 15.05 « 07.45 « ». 08.00 . « « ». 09.40, 21.15 . ( ) - « ». 11.25 . 13.25, 20.40, 00.05 » ( ) ». 16.00, 01.50 « 19.00, 19.35, 20.05 22.00 .

». » «

» -

.

. «

-

« ».

. .

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.25, 07.00 « 09.00, 16.00, 19.57 « 09.05 « 11.00 « 12.00 « ». 12.30 « ». 13.00, 04.55 « 14.00 « 14.45, 00.10 « 15.15 « 16.05 « 16.50, 01.45 « ». 18.00 « 19.00 19.07 « 21.00 « 21.30 . » ( ) ( ). 23.40 « 23.35 « ».

». -10». ». ». ». ». ». ». ». . ». . ». ». .« »

« ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 11 ÀÏÐÅËß, ÏßÒÍÈÖÀ ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.10 « ». 09.40 « !». 10.35 « ». 11.00 . 11.15 « ». 12.10 « ». 13.00 « ». 13.20 « !». 14.00 . 14.15 « ». 14.40 « ». 15.30 « ...». 16.10 « ». 17.00 . 17.40 « ». 18.05 « ». ». 19.00 « 20.00 « ». 20.30 « ». 22.15 « ». 23.05 / « , « ».

06.00 « 07.00 08.00 « ». 09.00 « 10.00 « 11.00 . 13.00 «914.00 « 15.00 « 15.30 « « 16.00 « 16.08 « 17.00 « 18.00 « 18.08 « 19.00 «920.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « « 23.30 « 00.00 « 01.00 « 02.00 .

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 07.00 « 10.55 « 11.05 11.20 «

». ». . .

-

». 12.15 « 13.00 « 13.25 « 13.40 « 14.25 « 15.10 16.00 « 16.10 « 16.25 « 16.55 17.05 « 17.55 18.40 « 19.00 « 19.55 « 20.50 « 23.05 /

». ». -

». ». ». ». ». . ». « ».

». ». ». ».

«

23.55 «

. ». ».

. 00.55 01.15 / «

. ».

00.35 « 01.25 «

», «

». 14« ». ». 9-

-

07.00 « ». 1954. 09.00 « ». 1983. 11.00 « ». 1976. 13.00 « ». 2. 14.30 « ». 8. 1984. 16.00 « ». 1975. 17.30 « ». 1986. 19.00 « ». 1965. 21.00 « ». 1995. 23.00 « ». 1990. 01.00 « ». 1983. 02.30 « ». 9. 1984.

. . ».

5- . . ». ».

». ». ». .

». 9». ». ».

5- .

». 10». 15».

. ».

». ». . ».

06.30 « 11.00 « 14.20 « 17.00 « 17.05 « 18.00 « 20.00 « 20.05 «

». ». ». ». . . 3».

21.00 « 23.55 « 01.10 «

».

,

!». ». ».

-

». ». .

06.48 « ». 07.27 « ». 08.00 « !». 08.15 « 08.20 « 08.30, 11.10 « 08.55, 10.55 « 09.05, 10.45 « 09.15, 11.05 « ». 09.20 « 09.50, 12.03 « 10.15, 11.35 « 12.30

». ». ». «

». ». ». ». ». ». -

. 19.52 « 21.30

». .

23.00 « 23.30 « 00.00

». ». .

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00 « 06.30 «

». . ».

». ».

-

». -

». 11.29 « 12.00 « - 2». 13.00 « 13.30

. ».

. -

-

. ». -

. ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 -

».

07.00 « 10.00 « 10.30 « 11.00 «

».

».

». .

». 08.05 « .Live». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 « ». 09.25 « ». 10.30 « ». 11.05 « 10». « ». 12.35 « ». 13.35 « ». 14.35 « . ». 15.30 « . ». 16.40 « ». 17.35 « . ». 18.35 « 19.50 « 20.45 « .

12.55 « 13.20 « ». 13.35 « 14.30 « 15.00 « 15.30 « 16.30 « 16.52 « 16.57 « 18.00 « 18.30 « 19.00

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

.

». ». 15«

».

«ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185

». . ». 8-

».

-

«HÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187 05.00 « 07.10 «

».

« ». -

».

RTV International HOT-103 Yes-183

. ,

-

». !». ». » ». ». .

». !». .

14.15 « 14.40 « ». 15.15, 16.05 « ». 16.00, 17.00, 18.30 . 16.55, 17.05 « ». 17.30 « № 101». 18.00 « ». 18.35 « ». 18.55, 19.25 « ». 19.58 « ». 21.30 « ». 22.45 . 23.30 « !». 00.10, 00.40 « ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

06.15 « ». 06.40, 08.35, 12.55, 18.20 « ». 07.30 « ». 07.50, 09.35 « ». 08.10 « ». 08.20 « ». 09.05, 19.10 « ». 09.25 « ». 10.00 « ». 11.10 « ». 11.25, 16.55, 23.30 « ». 11.50 « !». 12.10 « ». 12.40 « , 2». 13.20 « ». 13.40 « ». 14.00 « « ». 15.00, 21.30 « ». 17.45 « -2014». 19.30 « ». 19.55 « ». 20.20 « ». 00.20 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 07.00 « 08.35 « 10.05 « 12.30 « 14.00 « 16.05 « 17.35 «

». ». ».

. 1995. ».

. .

. ».

».

.

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, HOT-8 В

ачи и ами.

». ?». ». ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.00, 13.35

.

06.30 « ». 07.45 « ». 08.00, 18.00 08.45 . . 09.15 . . 09.50 . . 10.40, 14.10, 23.30 . 12.15 .« »( ) -« ». 13.00 . . 15.45 . . 18.45 .« »-« ». 19.30 . . 21.30 .« »-« ».

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10

- 2».

19.05 « 20.45 « 22.55 «

». . 2008. ». . 2010. ». . 2006.

11.00 « 19.05, 19.25 « 19.50 « ?». 20.45 « 22.00, 04.30 «

кими

06.00, 11.35 « , ». 07.10, 12.40, 15.15, 16.00, 16.45, 17.30, 18.15 « ». 07.55, 13.30 « ». 08.50, 14.25, 23.30, 00.15, 01.00, 01.45, 02.30 « ». 09.40 « , !». 10.35 « : ».

06.00 « ». 06.25, 07.00 « ». 09.00, 17.00, 18.30 « -10». 09.05, 01.40 « ». 09.45 « ». 10.20 « ». 11.10, 04.10 « ». 12.05 « ». 13.00 . . 13.30 . 14.10 « - il». 15.00 « ». 15.55 « . ». 16.30 « ». 17.05 « ». 17.50 « !». 18.20, 18.35 « ». 19.20 « ». 20.00 « ». 21.30, 22.00 « ». . 22.35 « ». . 00.55 « ».


10.04.2014

19

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 12 ÀÏÐÅËß, ÑÓÁÁÎÒÀ 05.00 05.10 «

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

. . ».

-

06.00 / «  ». 07.25 « ,  !». 08.00 « ». 08.45 «  ». 09.00 . 09.15 « ». 09.45 « .  ». 10.00 « ». ». 11.00 . 11.15 «   ». 13.00 « ». 13.55 « ». 17.00 . 17.15 « ». 17.50 / « ». 20.00 «  ». 20.20 «   ». 21.55 . «  ». 23.40 « ? ? ?». 00.45 . « ». 02.10 / « ».

06.20 « ». 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «  ». 07.20 « ». 07.55 «   ». 08.25 « ». 09.25 «   ». 09.55 « ». 10.55 « ». 12.25 « .   ». 13.10 « ». 14.10 «   . ». 15.25 « ». 16.30 « » ». 17.20 « . ». 18.00 « ». 18.55 « ». 19.50 « !». 20.50 / « ». 22.45 «20 ». 23.40 « ». 01.35 « ». 02.45 « ».

«ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182

07.00 « 07.00 « ». 07.10 «  ». « ». 07.20 / « ». 08.55 « ». 09.25 « ». 10.00 « ». 10.10 « ». 10.20 « . ». 11.05 « ». 11.35 / « ». 13.00 « ». 13.20 « ». 13.25 « ». 13.55 « .   ». 14.40 « ». 15.30 « ». 17.25 « ». 19.00 « ». 19.50 / « ». 23.05 «    ». . 23.45 « ». 00.45 / « ». 02.30 . « ».

RTV International HOT-103 Yes-183 06.00 /  ». 07.30 08.00 «

«

-

-

. ».

09.00 10.00

. .

«

-

». 11.30 « 12.00 «

». -

.

-

». 13.00 « 13.30 «

-

». ». «50 ».

14.00 15.30

 ».  

« . ».

«

17.00 « 17.30 « «

». ». . .

(

2- )». 18.00 « ». « 19.00 « 19.30 « 20.00 « 21.00 / « 23.00 «

  : ,

, , . 09.00 « 1995. , , 11.00 « . , , 13.00 «   : ,

». ». ». ». ». « ». . ». ». «

».

, . ». 1990. -

  :

. ». 1983.

. ,

  , ,

-

. 14.30 «   ». 9-  16.00 «    . 1990.

 . 1984. ». 1-  .   : , , , . 17.30 «   ». 2-  . 19.00 « ». 1978. .   : , ,   , . 21.00 «  ». 1978. .   : , , ,   ,   . 23.00 « , ». 1989. .   : , , , , , . 01.00 « ». 1956. .   : , , ,   , , ,  . 02.30 «   ». 10-   . 1984.

ÈÇ ÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

».

». 23.30 « « ». 00.30 « 01.00 « 01.30 .

».

  :

.

.  

. ,   -

». 1965.

-

  .

06.30 « 10.00 « 14.30 « ». 15.30 «

». ». -

. 17.00 « 17.05 «

». ».

. ». 17.30, 18.20, 19.10 « 20.00 « ». 21.00 « 23.05 « . « 00.45 « ».

09.50 «   ». 10.15, 13.10, 13.35, « ». . 11.30 « ». 11.55, 20.20 « ». 14.50 « 16.00 « 17.40 «   19.45 « 20.55 « ». 21.35 « !». 22.20 « !».

Т ц "Н ш И

"

я я : 02-624-38-81 -

ÈÇ ÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

14.00 « 14.45 « 16.15 « 17.00 « 17.30 « 18.00 « 18.30 « 19.00   19.52 « 20.30 « ». 21.00 « 22.00 « 22.30 «  ». 23.00   00.00 00.10 « 01.40 « .

». ». ». ». ».  

-

»

-

 ».

-

». ». ». ». ». ». ». . ».

-

». ».

  -

-

. . . ». !».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

06.00, 13.20 « 07.20 « ». 09.00 « 11.00 « 11.30 « . 12.00 «

». ».

-

. ».

».  

» .

12.30 « 13.45 «

».

». 14.50 « ». 16.55, 17.05 « !». 17.00 . 17.30 «   ». 18.00, 00.05 « !». 18.55, 23.30 « ». 19.25 « !». 19.58 . 21.00 «   ». 23.00 «   ». 00.00 . 01.00 « ». 01.30, 02.10 « ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 ». ». ». -

23.10 .

 ». ». ».  ».

05.00, 08.05, 12.15, 18.05, 19.21 « ». 05.50 « ». 06.05 « ». 06.25 « ». 07.15 « ». 07.45 « ».

07.30 « 08.45

07.00 « . . . .».  . 08.40 « ». 10.20 « ». 11.50 « « ». . 14.00 «   ». 15.30 « ». . 17.25 « ». 19.10 « ». 20.45 « ». 22.30 « ». . 00.05 « ». . 1997.

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è ñ ðóññêèìè òèòðàìè 06.00, 06.50, 12.20 «  ». 07.45, 08.40, 09.35, 11.25 « 13.05, 13.50, 14.35, « ». 16.10, 16.35, 01.45, 02.35, 03.00, 03.25 : ». 17.00 « ». 17.55 « ». 19.00, 04.55 « ». 20.00 « !». 21.00, 00.40 «   ».

22.00, 03.50 « ». 23.05 «

».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18

01.45 « ».

07.10 « 07.30, 09.37 « 07.45, 08.45 « 07.57, 08.57 «  ». 08.12 « ». 08.20, 09.12 « 10.00 « ». 10.07 «   10.32 « ». 10.35 « « ». 11.00 « ». 12.00, 13.00 «40

36.94.1080.52

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

09.10

. 11.10, 11.45 .   . 14.00   . 14.35 . « ( )-« 15.00    

02.10, «   -

  » ». .

. 17.05, «

20.00 » (

. ) -

-

(

10.30, ». 15.25

.

.

17.55

,

».

). .«

»-« ». 21.30, 22.00 « ». 22.55 . « » ( )-«  ». 01.00 . « » -« ». 02.45 . « » ( )-« »( ).

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00 « 07.00 « 08.00 «  ». 08.55 « 09.40 « 10.15 « 11.10 « / .

». ».  

». ». ». ».

11.50, 02.35 «    ». 13.45 «   » . 14.35, 04.20 « - il». 15.30 «     ». 16.00, 01.40 « ». 17.00, 00.40 « ». 17.50 « ». . 19.15 « » . 20.00 « ». 21.10 «   ».  . 22.10 « ». . . 22.55 « ». 23.00 « ». / . 23.30 « ». 00.00 « -10». 00.05 «   !».


20

10.04.2014

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 13 ÀÏÐÅËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 05.00 05.10 « . 06.00 / « 07.20 « 07.50 « ». 08.00 « 09.00 09.10 «  

. ».  ». !». . ». . . ». ».

10.10 « 11.00 11.15 «

.

». 12.10 « ». 13.10 « 13.45 «

».

-

». 15.15

.

. /

« ». - -

17.10 « 20.00 21.00 « ». 23.00 . 00.35 / «

». «

 ».   . «  ». ».

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 06.35

». 90

-

...»

-

/ « ». 08.20 « ». 09.00 « ». 09.25 «    ». 10.00 « ». 10.10 «  ». « .   ». 10.45 « ». 11.10    ! «   ». 11.40 . 11.55 . « ». 13.00 « ». 13.20 « ».

». -

.

00.30 « 01.00 /

». ».

». 1- , 2- 

RTV International HOT-103 Yes-183 ». . «

».

«

». «

». 17.45 «      ». 19.00 « ». 20.30 . «  , ». 22.15 . «  ». 23.55 « ». 01.30 / «   ».

06.00 « 07.00 08.00 /

». 23.30 « «

». ,

-

».

« ».

16.45 17.00

13.25 « ». 13.40 «    . 14.10 « 14.50 « 15.30 « 16.15 .

09.30 « ». « . . ». 10.00 / « ». 12.00 « . ». « ». 13.00 « ». 14.00 / « ». 16.00 « ». 16.30 «   ». 17.00 « ». « . . ( 2- )». 17.30 « ». « ». 18.00 « ». « . ». 19.00 « ». 19.30 « ». 20.00 « . ». 21.00 . «   ». 1- , 2-  . 23.00 «   -

.

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187 06.30 « ». 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «  ». 07.20 « ». 07.50 « ». 08.25 «   ». 09.25 « !». 10.05 « ». 10.40 «  ». 10.55 « ». 12.30 «   ». 13.15 « ». 14.10 «   ». 15.25 « ». 17.20 « . ». 18.00 «  .   ». 18.55 « - 12». 22.45 «   ». 23.40 « ». 01.35 « ».

13.00 « ». 1956. 14.30 «   ». 10-   . 1984. 16.00 « ». 1-   . 1976. 17.30 « ». 2-   . 1976. 19.00 «    ». 21.00 « ». 1979. 23.00 « ». 1993. 01.00 «   ». 1942.

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 07.00 «

-

». 1978. 09.00 «  .   :

». 1978. , ,

, . 11.00 «   :

. , , ,

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

,   -

06.30 « ». 06.35 « , !». 09.00 « ». 09.05 « ». 10.00 « ». 10.55 « ». 12.45, 13.15 «   . ». 13.45 « ». 14.15 « ». 16.10 « ». 17.00 « ». 17.05 «  ». 18.00 « ». 18.05 « ». 20.00 « ». 21.00 « ». 22.00 « ». 22.50 « ». 23.40 « ».

, ». 1989. , , -

.

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 07.12 « 08.00 «

2.94.1149.4

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

!».  ,

!». 08.14, 11.05, 12.30 « ». 08.40, 10.20 «   ». 09.25, 11.35 «     ». « ». 09.50, 12.00, 15.02 «      ». . 12.55 «   ». 13.10 « ». 13.35 « . . « » 14.30 « .   ». 15.30 « ». 15.35 «   » 15.59 «   ». 16.02 « ». 16.25 « ». 16.50 .  . 17.34 «   ». 18.00, 00.00 . 18.10 « ». 18.45 « ». 19.10, 22.30 10 ». 19.20 « ». 19.52 « » 20.30 « ». 21.00 «40  ». / . 22.00 «60 ». 22.45 « ». 23.30 « , !». 00.10 « ». 00.10 « ».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 06.45 « 09.00 « ». 11.00, 02.35 « ». 12.00 « ». 12.30, 15.00 « 13.00 « 13.30 «   14.00 « .

». -

». ».  ».  ».  ».

14.15 « 14.30 « 16.45 « ». 17.30 « 2014». 18.00 « 19.30 «

?».    

...». -

». 19.58 « 22.30 «

-2». ».

23.30 « ». 00.00 00.30 «

. ».

17.40 « 19.30 « 21.05 « ». 22.35 « 00.20 «

». ».

 .

. -

. 2007. ».  ». . 2008.

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è ñ ðóññêèìè òèòðàìè 06.00, 11.20, 16.35, 20.10 « ,  ». 07.05, 12.20 « ». 07.50, 13.05, 19.15 « ». 08.45, 14.00, 18.30, 04.20 «    ». 09.30, 14.45 « , !». 10.25, 15.40, 23.20 « : ». 10.50, 16.05, 23.45, 02.55 «   ». 17.40 «   ». 21.10, 00.20 « ». 22.00, 01.10 « ?».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55

05.00, 06.40, 08.40, 12.50, 16.00, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.15 « ». 07.30 « ». 07.50, 09.35, 16.00 « ». 08.15 « ». 08.25 « ». 09.05, 15.35 « ». 09.25 « ». 10.00, 15.00, 19.10, 22.25 «  ». 10.35, 12.40, 16.25 « , 2». 10.45, 16.50, 20.00 « ». 11.10 « ». 11.20, 15.35, 18.15, 20.20, 23.45 « ». . . 11.50, 23.55 « !». 12.10 «  ». 13.15 « ». 13.40, 23.05 « ». 14.30, 18.45, 22.00 « ». 17.15 « ». 17.35 «   ». 18.00 « ». 19.45, 23.55 « ». 21.15 « ».

06.30, 15.00 « ». 07.45 « ». 08.00, 08.45, 09.30, 10.00 GP. 10.45 . NBA. 12.30 . « » « ». 13.15 . « » ( )-«  ». 16.00, 01.45 ». 19.00 . 19.30 « ». 22.00 . « » « ». 23.40 . A .

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 07.00 « ». 08.55 « 10.40 « ». 12.15 « ». 14.00 « 15.50 «

». -

». ».

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.25, 07.00 « ». 09.00, 16.00, 20.00 « -10». 09.05 «    ». 11.00 «   ». 11.55 «  ». 12.25 «  !». 13.00.«   ». 14.00 « ». 14.45, 00.00 « ». 15.15 « ». 16.05 « ». 16.50 «   ». . 18.00, 00.35 « ». . 19.00 . 19.07, 22.40 « ». 21.00 « ». / . 22.05   . 23.00 « ». 23.30 « ».


21

20.91.1149.5

10.04.2014


22

10.04.2014

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 14 ÀÏÐÅËß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.10 « ». 09.40 « !». 10.35 « ». 11.00 . 11.15 « ». 12.10 « ». 13.00 « ». 13.20 « !». 14.00 . 14.15 « ». 14.40 « ». 15.30 « ...». 16.10 « ». 17.00 . 17.40 « ». 18.05 « !». 19.00 « ». 20.00 « ». 20.30 « ». 22.20 « ». 22.50 « ». 23.50 . 00.00 « ». 00.55 « ».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 « ». 09.25 « . ». 10.05 « !». 11.00 « ». 12.35 « ». 13.35 « ». 14.35 « . ». 15.30 « . ». 16.40 « ». 17.35 « . ». 18.35 « ». 19.50 « ». 20.45 « . -2». « ». 22.45 « . ». 23.10 « -4». 01.00 . « ». 02.55 « ». 03.55 « . ».

». .

07.00 « 11.05 11.20 « . ». 12.05 « 13.00 « 13.25 « 13.40 « ». 14.25 « 15.10 « 16.00 « 16.10 « 16.25 . « ». 16.55 17.05 « 17.55 « 18.40 « 19.00 « 19.45 « 20.40 « 23.05 « 00.00 « 00.45 01.10 « 01.55 « 02.30 / «

, 09.00 « .

». .

». -

».

« ». 1942. ,

.

.

: ,

,

, , .

.

14.30 « ». 1. : ,

». ». ».

. 1976. , ,

».

, 16.00 « !». 1974.

-3». ». ». . ».

. :

, . ,

, ,

».

-

, .

».

17.30 « .

». . ,

: , , .

19.00

« ». 1934.

.

: -

,

.

,

».

,

. «

. , -

,

». -

». 15- . ». ». «50 ». ». ». 2- . ». 10- . ». ». ». ». ».

-

. 21.00 « :

». 1986.

. , -

, , ,

-

, . 23.00 « 1974.

.

». -

: ,

,

,

, . 01.00 « №10». 1942. 02.30 « ». 2-

». ». 11- . ». 16- . ». ». ». ». ». 16- . « ». ».

». ». .Live».

, ,

,

». ».

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187 05.00 « 07.10 « 08.05 «

Э 13.00

».

.

». 1993. : .

».

».

-

. 11.00 «

«

,

-

».

». -

,

, -

, ,

».

. «

13.00 «95- . « 14.00 « 15.00 « 15.30 « ». « 16.00 « 16.08 « 17.00 « 10. 18.00 « 18.08 « 19.00 « 20.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « ». « 23.30 « 00.00 « 01.00 « 02.00 . 04.00 «

». 1979. :

-

». 08.10 09.00 « 910.00 « 11.00 / 12.30 «

,

.

RTV International HOT-103 Yes-183 06.00 07.00

:

,

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182

». ,

-

». ». ». . .

». ». . ». ».

».

.

-

». 18.00 « 18.05 « 20.00 « 20.15 « 22.00 «

». ». ». ». ».

00.10 «

80- ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 08.00 «

, !». 08.13, 10.45, 13.55 « ». 08.40, 10.20, 13.27 « ». 09.05, 11.15 « ». 09.30, 11.40, 13.35 « ». 09.55 « . ». 10.45, 12.55 « -

-

В

. 12.40, 14.18 « ». 14.33 « 15.30 «

07.00 « -2004». 08.35 « ». . 10.00 « , ». 11.40 « ». 13.15 « ». 14.50 « ». 16.35 « ». 18.05 « ». 19.55 « 117. ». 21.35 « ». . 1958. 23.15 « ». . 00.50 «3000 ». . 2001.

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8

». ».

15.59 « ». 16.02 « ». 16.25 « ». 16.50 . . 17.34 « ». 18.00, 21.40, 00.00 . 18.10 « ». 18.30 . 19.35 « ». 20.40 . 23.00 « ». 23.30 « , !». 00.10 « ». 01.05 « ».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 06.45 « ». 09.00, 15.00 « ». 10.00 « ». 10.30 « ». 11.00 « № 101». . 11.30 « -1966». 12.00 « ». . 12.30 . 13.00 « ». 13.30 « ». 14.00 « ». 15.00 « ». 15.30, 02.15 « ». 17.30 « . - 1». 18.30 . 19.15, 00.30 « ». . 19.58 « -2». 20.30 « ». 22.30 « ». 01.15 . 01.50 « ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

. 1976.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 « 06.35 « !». 09.00 « 09.05 « ». 10.00 « 10.55 « 12.45 « 13.15 « 13.45 « 14.15 « 16.10 «

».

».

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 07.00 « 1954.

17.00 « 17.05 «

15.94.1129.52

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181

05.00, 06.40, 08.40, 12.50, 16.00, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.15 « ». 07.30 « ». 07.50, 09.35, 16.00 « ». 08.15 « ». 08.25 « ». 09.05, 15.35 « ». 09.25 « ». 10.00, 15.00 « -

». 10.35, 12.40 « , 2». 10.45, 16.50 « ». 11.10 « ». 11.20, 14.05 « ». . . 11.50 « !». 12.10, 18.35 « ». 13.15 « ». 13.40 « ». 14.35 « ». 17.15 « ». 17.30 « ». 18.05 « ». 19.05 « . ». 21.00 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10

ачи кими и ами.

06.00, 11.35 « ?». 07.20, 12.55 « ». 08.10, 13.45 « ». 09.05, 14.40 « ». 09.50, 15.25 « ». 10.40 «

-

: ».

11.05 « ». 16.15, 17.15, 18.20 « : , , ». 19.15, 19.55, 20.30 « ». 21.10, 01.35 « ». 22.00, 02.25 « ». 22.55, 03.20 « ». 23.55, 04.20 « « ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55

06.30, 15.05 « ». 07.45 « ». 08.00, 08.40, 09.50 GP. 10.55 . NBA. 13.10 . « » -« ». 14.55 . 2014. 17.30 . .« »-« ». 19.15 . « » « »( ). 21.00 . « » « ». 22.45 .« »« ». 00.30 .« »( )-« »( ).

-

06.00, 07.00 « ». 09.00, 17.00, 20.00 « -10». 09.05 « ». 11.00 « ». 11.45 « ». 12.40 . 13.20 « ». 14.15 « ». 15.10 « ». 16.00, 05.57 ». 16.40 « ». . 17.05 « « ». / . 17.55 « ». 19.00 « ». 20.20 « ». 22.00 « ». 23.40 « ». 01.35 « !». . .


24.91.1106.29

10.04.2014 23


24

10.04.2014

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 15 ÀÏÐÅËß, ÂÒÎÐÍÈÊ ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.10 « ». 09.40 « !». 10.35 « ». 11.00 . 11.15 « ». 12.10 « ». 13.00 « ». 13.20 « !». 14.00 . 14.15 « ». 14.40 « ». 15.30 « ...». 16.10 « ». 17.00 . 17.40 « ». 18.05 « !». ». 19.00 « 20.00 « ». 20.30 « ». 22.20 « ». 23.20 « ». 00.15 . 00.25 « ». 01.15 « !».

00.45 01.10 « 01.55

07.00 08.00 « ». 09.00 « 10.00 « 11.00

-

. ...». ».

». ». . ».

«

».

».

». 10- . ». 16. « ». ». ». 11. ». ».

.

13.00 « 14.00 « 15.00 « 15.30 « « 16.00 « 16.08 « 17.00 « 18.00 « 18.08 « 19.00 «9« 20.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « « 23.30 « 00.00 « 01.00 « 02.00 / « 04.00 «

». ». ». .

». 11». ». ». ». 1». 12». 17».

6- . . . . ».

». ». ». ». 17-

. ».

».

». .

». .Live». « - 8». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 « ». 09.25 « ». 10.30 « ». 11.05 « 10». « ». 12.35 « ». 13.35 « ». 14.35 « . ». 15.30 « . ». 16.40 « ».

». ». -3». .

-

».

». ».

« -2». «

22.45 « 23.10 « 01.00 « 02.00

. ».

. -4».

». !». .

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 07.00 « 09.00 « 11.00 « 13.00 « 14.30 « 16.00 « 17.30»... 19.00 « 21.00 « 23.00 « 01.00 « 02.30 «

». 1934. ». 1986. ». 1974. №10». ». 2- . ». 1990. ...». ». 1934. ». 1990. ». 1987. ». 1940. ». 3- .

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 « ». 10.05 « 13.00 « 17.00 « 17.05 « 18.00 « 18.05 « 20.00 « 20.15 « 22.05 « 00.05 « 01.45 « 02.30 «

». ». ». .

».

». ». ». ?». ». ». ». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

08.05 «

». «

.

-

». .

05.00 « 07.10 «

». ». ». ». -

», «

. ».

18.35 « 19.50 « 20.45

».

"ÍÒÂ-ÌÈÐ" HOT-105 Yes-187

». ». -

«

06.00 «

».

12.05 « 13.00 « 13.25 « 13.40 « 14.25 « 15.10 « 16.00 « 16.10 « 16.25 « 16.55 17.05 « 17.55 18.40 « 19.00 « 19.45 « 20.40 « 23.05 « ». 00.00 «

.

RTV International HOT-103 Yes-183

"ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ" HOT-102 Yes-182 07.00 « 11.05 11.20 «

17.35 «

. ».

07.41 « 15.30 « 15.35 « / . 15.59 « 16.02 « 16.25 « 16.50

». ». « »

». ». ». ».

.

17.34 « 18.00, 00.10 18.10 « . 18.45 «

». . ».

-

». 19.10 «10 19.20 «

». «

-

». ».

19.52 « 20.30 « 21.00, 00.210 « 22.00 «

».

. 22.45 « . . 23.30 « , !». . 01.20, 03.59, 06.38 « . . 01.55, 04.34, 07.13 . 02.17, 04.56 « 02.42, 05.21 «

». ».

-

».

». .

-

». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 06.30 « , ». 07.00 ». 08.00, 03.55 « ». 09.00 « ». . 09.30 . 11.00 « ». 2- . ». 12.00 « ». . 12.30, 02.40 « ». 13.00, 01.20 « ». 14.00 « ». 15.45 « ». 17.45 « ». 18.45, 00.05 « ». . 19.58 « -2». 21.00 « ». . 22.30 « ». / . 23.20 « ». / . 00.00 . 00.45 « ». 03.05, 03.30 « , ». 04.45 « ». 05.35 « ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

05.00, 06.40, 09.40, 12.50, 13.20, 16.25, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.15 « ». 06.40 « ». 07.20 « ». 07.45 « ». 08.10, 17.15 « ». 08.30, 12.20, 13.45, 16.50 « ». 08.45, 10.30, 12.35, 15.30, 18.45 « ». 09.05, 12.55, 15.50 « ». 09.20, 12.00, 13.55, 16.05, 19.10 « ». 10.05, 13.10, 17.05 « ». 10.50, 14.20, 19.55 « ». 11.20 « ». 11.50, 14.50 « ». 15.05, 18.20, 20.25 « ». . . 17.40 « ». 20.55 « ». 21.40 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 07.00 « ». . 08.20 « ». 10.05 « ». . 11.45 « ». 13.15 « ». . 15.35 «187». . 1996. 17.35 « ». . 1940. 18.50 « « ». . 21.00 « ». . 1941. 22.50 « ». . 1963. 00.25 « ». . 02.05 « ». . 2005.

В

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, HOT-8 ачи -

кими и

21.00, 01.25 « ». 22.00, 02.25 « 23.05, 03.30 « 00.30 «

-

, ». ». ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.00, 18.15, 02.40 «Winner». « )-« »( 07.30, 15.00 « 08.45 « ». 09.00, 16.30, 23.10 NBA. 11.15 . « »-« 13.00 . . 14.45 . 19.40 . « »-« 21.25 . « » - « ). 00.55 . « »-«

. -

»( -

). ». . . ». . . ». . -

» (

. ».

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00 « 07.00 « 08.00 « 08.15

». ». ». -

. 09.50 « 10.25 « 12.10, 01.50 « 12.45 « ». 13.15, 04.50 « 14.00 « 14.55 «24 . 15.25 « 16.15 « 17.05 «

». ». ». .

». ». / .

». ». ». ».

ами

06.00, 06.40, 07.15, 11.25, 12.05, 12.40, 19.05, 19.45, 20.20 « ». 07.55, 13.20 « ». 08.45, 14.10 « ». 09.40 « ». 10.40 « ». 15.05, 16.10, 17.05, 18.05 « ».

18.00 « 19.05 «

». -

». 20.00 « -10». 21.00 . « » ( 2014 . 23.05 « 45». 00.50, 01.20 « . . 04.05 «

. ). . 2006. !». ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 16 ÀÏÐÅËß, ÑÐÅÄÀ ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181

00.45 01.10 01.55 /

07.00 08.00 « ». 09.00 « 10.00 « 11.00 / « 13.00 «9« 14.00 « 15.00 « 15.30 « « ». 16.00 « 16.08 « 17.00 « 18.00 « 18.08 « 19.00 «9« 20.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « « ». 23.30 « 00.00 « 01.00 « 02.00 . 04.00 «

16.55 17.05 « 17.55 18.40 « 19.00 « 19.45 « 20.40 « 23.05 « 00.00 « ...».

». . ».

». « ». -

». ». «

». «

».

. ». ». ». ». -3». ». .

», «

-

». . ». 11-

. . ». 6- . . .

». 17». ». 1». 12».

». ». ». ». 12-

.

». ». ». ». 2». 13». 18».

6- . . . . ». ».

». ». 18« ».

. ».

». ».

« ».

».

"ÍÒÂ-ÌÈÐ" HOT-105 Yes-187

».

.

«

06.00 «

"ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ" HOT-102 Yes-182

». -

».

RTVInternational HOT-103 Yes-183

05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.10 « ». 09.40 « !». 10.35 « ». 11.00 . 11.15 « ». 12.10 « ». 13.00 « ». 13.20 « !». 14.00 . 14.15 « ». 14.40 « ». 15.30 « ...». 16.10 « ». 17.00 . 17.40 « ». 18.05 « !». ». 19.00 « 20.00 « ». 20.30 « ». 22.20 « ». 22.50 « ». 23.40 . 23.50 « ». 00.45 « ». 01.30 « !». 02.30 « ...».

07.00 « 11.05 11.20 « 12.05 « 13.00 « 13.25 « 13.40 « 14.25 « 15.10 16.00 « 16.10 « 16.25

-2». «

. «

-

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 « ». 09.25 « ». 10.30 « , !». 11.05 « 10». « ». 12.35 « ». 13.35 « ». 14.35 « . ». 15.30 « . ». 16.40 « ». 17.35 « . ». 18.35 « ». 19.50 « ». 20.45 « .

22.45 « 23.10 « 01.00 « 02.55 «

». ».

. -4».

- 4». ».

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 07.00 « ». 1934. 09.00 « ». 1990. 11.00 « ». 1987. 13.00 « ». 1940. 14.30 « ». 3- . 16.00 « ». 1976. 17.30 « ». 1972. 19.00 « ». 1966. 21.00 « ». 1987. 23.30 « ». 1976. 01.00 « ». 1935. 02.30 « ». 4- .

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 « 06.35 « 09.00 « 09.05 « ». 10.00 « 10.55 « 12.45 « 13.15 « 13.45 « 14.15 « 16.10 « 17.00 « 17.05 « 18.00 « 18.05 « 20.00 « 21.00 « 22.00 « 22.50 « 23.40 « 01.20 «

». ,

!».

». ». ». . .

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

». ». ». ». ».

. ». ». ».

». ». ». . ».

». ». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 07.35 « ». 08.00 « !». 08.15, 10.35, 13.25 « ». 08.40, 11.30 « - 2014».

,

09.10, 12.00, 14.30 « .« ». . . 09.40, 11.00, 12.30 « ». 10.10, 14.05 « ». 13.00, 15.05 « ». . 13.50 « ». 15.30 « ». 15.59 « ». 16.02 « ». ». 16.25 « 16.50 . . 17.34 « ». 18.00, 00.00 . 18.10 « ». 18.45 « ». 19.10, 22.50 «10 ». 19.20 « ». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00 «40 ». / . 22.00, 23.00 . . 23.30 « , !». . 00.10 « ». . . 01.03 « ».

-

-

06.00, 18.50, 00.45 « ». 06.30 « . ». 07.00 « ». 09.00, 15.55 « ?». 10.00 « !». / . 10.30, 03.10 « ». 11.25 « ». . 12.10, 12.35 « ». 13.00 « ». 13.30 « ». 14.00 « . ». 14.15 « ». 14.31 « ?». ». 15.00 « . 16.45 « ». 17.30 « - 2014». 18.00 « ...». 19.25 « ». . 19.58 « -2». 21.00 « -

?». 22.00 «100 23.30 00.00 00.50, 01.25 «

». / . . . ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 05.00, 06.40, 08.40, 12.50, 16.00, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.15 « ». 07.30 « ». 07.50, 09.35, 16.00 « ». 08.15 « ». 08.25 « ». 09.05, 15.35 « ». 09.25 « ». 10.00, 15.00, 19.10, 22.25 « ». 10.35, 12.40, 16.25 « , 2». 10.45, 16.50, 20.00 « ». 11.10 « ». 11.20, 15.35, 18.15, 20.20, 23.45 « ». . . 11.50, 23.55 « !». 12.10 « ». 13.15 « ». 13.40, 23.05 « ». 14.30, 18.45, 22.00 « ». 17.15 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». 19.45, 23.55 « ». 21.15 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 07.00 « 08.40 « 10.20 « 12.05 « ». 13.55 « . . . .». 15.30 « ». 17.30 « ». 19.05 « 20.35 « 22.05 « 23.50 «

». . ». . - 2. . 2008. . 2008. . 1997. . 1963. ». ». . 2001. ». ». .

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ HOT-8

В

ачи и ами

кими

06.00, 06.40, 07.20, 12.05, 12.45, 13.20, 18.50, 19.35, 20.20 « ». 08.00, 14.50 « , ». 09.00 « ». 10.40, 15.50 « ». 14.00, 18.00, 05.15 « ». 17.15 « ». 21.00, 01.25, 04.15 « ». 22.00, 02.25 « - ». 23.00 « ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.00 . . 06.30, 15.00 « ». 07.45 « ». 08.00, 11.20 . 09.35 . « » - « ». 12.55 . NBA. 14.40 . « »-« ». 16.00, 02.05 « ». 17.45, 22.35 . . . 20.00 . 20.30, 00.20 . . .

. . -

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.25, 07.00 « 09.00, 16.00, 20.00 « 09.05 « 11.00 « 12.00 « ». 12.30 « 13.00, 04.55 « 14.00 « 14.45, 00.00 « 15.15 « . 16.05 « 16.50 « ». 18.00 « 19.00 19.07, 22.30 « ». . 21.00 « ». 22.00 « 22.55 « 23.00 « 23.30 « ».

». -10». ». ». ». ». ». ». ». ». . ». . . . ». ». ».


10.04.2014

25

www.epoha.info

Ñ Ï Î Ð Ò МОШ

Р

Х

, , 27-

, »,

( ). -

,

« ,

,

.

,

, , ,

-

-

.

-

,

.

, 2«

» (

-

),

. Ц

».

«

-

Ц -

. 150

, .

« ,

«

,

» ».

-

.

.« ,

-

. « -

», -

-

i i ).

(

i

.

.

ЯЯ

-

Я

. -

« »,

-

« .

: , .

»

,

-

», (

-

«

IcePeaks,

, ).

,

, ,

-

,

-

-

,

.

–Э

:

. -

. .

,

-

«

».

,

,

. ,

,

«

»

ё

«

» -

. ,

-

.

,

, : ,

16

ё

«

«

-

.

,

15

»

» «

.

-

».

-

«

, , . ,

-

» ,

.

, .

...? , .

,

«

»

« .

,

-

.

.

« , -

. ,

-

»

. Э

»

-

.« , , .

. 2018

-

.

.

,

,

-

.

, .

,

. -

, ,

IcePeaks. ,

, –

-

. ,

.

, , Footboom.com -

«

1».


www.epoha.info

10.04.2014

6.92.1150.4

26


10.04.2014

“ У – .

.

АГАН Н ” -

-

. -

.

-

,

. ,

.

.

, ,

. .

,

. . –

piar-

,

И

.

Ч

Э

– – .

.

, .

, ,

«

»–

-

. е « Па а » я я 3 ая (Ие а , е А -В ), 6 ая, Де Не а ( а , е а я а ). 10 ая (Ха а, е я И а а). И

, -

, .

, .

! -

.

,

.

,

»

– .

... И

-

, , , -

-

,

.

.

. «

,

И

,

,

. ,

,

-

,

. , .

, -

, –

,

. -

)...

.

И

.

,

– (6

–,

,

И

,

.

.

27

www.epoha.info

,

,

,

( -

, -

– , ...),

« -

И

. -

-

.

. . -

. -

( 14

-

«

». «

». ...

«

), 20

,

»

« «

»

» -

, -

30.94.1149.2

». И

.

24.95.1149.26

.


www.epoha.info

10.04.2014

5.94.1150.3

28

1150  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you