Page 1

www.epoha.info

Лю ы

ы

Ш См. : 3.00 ш . 1149 ‫ליו‬

’’

‫י‬

.3

3.04.14 ‫ ’’ח‬3.00 ‫חיר‬

www.epohainfo.co.il

20.91.1149.5

1149 (14), 3.04.14 . Ц

8.91.1146.4

ы

ш


3.04.2014

30.94.1149.2

www.epoha.info

29.91.1149.2

2


3.04.2014

www.epoha.info

3


4

3.04.2014

www.epoha.info – И

, ,

И

(1000

-

И ,

ё

Э

.)

.

. ,

-

. И

-

400

.

.

B

. ,

ё

.

. ё .

.

И

. , И

.

И

). -

Т

(

И

-

-

,

,

, ,

-

,

.

« ,

-

1.94.1149.4

, ,

»

,

, ,

,

, -

« », «

», « »

-

«

».

. 5.000 И

«

-

,

, ».

,

.

?

.

«

Э

-

,

-

,

Э

-

-

И

.

.

Х

«

И

-

».

.

-

.

И -

«

».

.

-

»,

-

Х

.

-

Ш

.

Э

. .

, -

.

, .

я

», ,

-

И

А

, , -

,

-

И

,

. ,

-

,

-

.

-

щ я ыч ы

А

, И

-

,

И

-

. . -

«

И

-

». 24

,

И

« И

, .

,

-

, .

, : 02-6463402.

,

… -

5 Т

И И

, , , .

. .

« ».

-

( ША), – 33 13

46

-

.

« 36.94.1080.52..

.

-

,

И

-

,

-

«

-

. .

. -

-

-

-

,

-

»

13.94.1110.26.

-


3.04.2014

5

www.epoha.info

«

» . -

,

,

И ,

, «

,

,

И

.

И

-

.

«

,

,

-

,

И

-

,

И

?» – «

»

«

»

-

. ,

-

« ». Times of

, Israel, «

, . -

И

»

»

И

6.95.1149.4

:

-

.

, . « -

,

-

« » .И «

. ,

, ,–

И И ,

»,

,

.–

« (

»,

9.95.1149.10

».

… . -

,

),

.

-

,

-

,

,

« ».

,

,

-

,

. , ,

-

.

Ш

, 10

-

Ш

, И

,И ,

Ш

.

, , -

. NRG,

-

, ,

.

, .

-

. -

( )

, ,

-

И

,

.

.

. И

,

, , -

«

5.95.1149.4

? , -

И

,

,

,

».

. «

», -

. -

, ,

«

»

.

я

"

ш

.

ц "

я : 02-6243881 e-mail: consal@inter.net.il


www.epoha.info

3.04.2014

7.99.1102.13

6


28.94.1149.1

3.04.2014 7


18.95.1149.8

1.91.1148.18

8.91.1146.4

24.95.1149.26

8 www.epoha.info

3.04.2014


www.epoha.info

3.04.2014

9

3.04.2014

¹731

а

а

а аИ ь Ч

Начал в №1147.

),

, -

, ,

,

. , .

-

. ,

. «

».

7.99.1149.2

,

-

, 12.

,

, «

-

,

,

,

, -

, ,

, «

-

»

-

,

-

,

. ,

,

-

, ,

,

,

. .

.

,

14.

,

-

,

,

,

,

, -

. , -

, , ,

,

, .

.

:

, ,

-

, , ,

, «

», ,

,

. ,

-

«

, . .

, 3 ., , , 2600 . • , 2 ., 2000 ., . . • , 4 ., , , 3800 . •У . , 4 ., , 2300 . • 4.5 ., , 130 . , , 28 . , , 3500 ., . . • Ш , 2 ., 2200 • У . , 1.5 ., . , 1700 ., . .

»

, ,

-

, ,

:« ...»

. , , , ,

Ш и

-

-

.

,

,

(

‫רי‬

,

-

(

‫נ‬

,

.

13.

jb`pŠhp{ m` qzel

.

, ,

-

, «

,

...», П

Ш

, -

л

и

054-3141959, 054-314962

и

.

л

).

14 25.94.1149.4

,

-

.

. ,

-

, »

и

и .

054-4901948,

.


10

3.04.2014

www.epoha.info

ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ * ÎÁÚßÂËÅÍÈß * ÐÅÊËÀÌÀ * ÊÂÀÐÒÈÐÛ * ÎÁÚßÂËÅÍÈß * ÐÅÊËÀÌÀ ÊÂÀÐÒ È ÐÛ ÍÀ Ï ÐÎ ÄÀÆ Ó

Ê Â À Ð ÒÈÐ Û ÍÀ ÏÐ ÎÄ À Æ Ó

ÒÐ Å Á Ó Þ Ò Ñ ß Ê Â À Ð ÒÈÐ Û !!! 2 -3 -4 -

,

,

,

( ,

.

. , 4- ., 3 + ,     , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********10

), -

,

. " " 02-6251161. – 052-3705423. ***********14 .   , . , 3.5 .,  ,  , " ",   . " " 02-6251161. – 052-3705423. ***********14 . ! 2 .,  ( ), , , , , , 860 000 . " " 02-6251161. – 052-3705423. **********14

 ,

!  , 4- .,

.

.

" – 052-3705423.

02-6251161. *********13

,

,

 . " 02-6251161.

" – 052-3705423. *********09 .  

( ,  

,

!   – 052-4419405  ,

, ,

А

, –

.  

,  

  , 7- . + 4

, .

,

,

! – 050-8563326. *********11

.

,  

. .+ +

 ,

– 290 , +

– !

.

– 052-

4419405. *********11

Ó Ð ÎÊÈ  

.

. .: 050-9177550. *********13 10.99.1148.8.

ИЯ Ь АЦИИ АЦИИ

И

  . – 052-4419408.

+ +

" 02-6251161.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÑÚÅÌ  

 -

470

. .: 02-6789098, 050-7226033 *********10 8.99.1145.4.

ÇÀ ÑÒÈËÜ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ ÐÅÄÀÊÖÈß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈÍÅ ÍÅÑÅÒ

.: 054-5715324

"

"

"

-

3, 02-6259976,

" 02-6251161.

129, 02-6256872

.

  ,

,

,

   ,

,

, -

ÓÑËÓÃÈ

( h  , 3 ,

), ,

" 02-6251161.

, , 7- .,     ,

! -

. " " 02-6251161. – 052-3705423. *********11 . , 4- .,  , , ,     , ,  . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********10

  : . 15:00-18:00, .

.: 9:00-12:00 ,

, , 1.

.: 054-4968738

12.01.1130.26

" 02-6251161. 16.99.1137.13

" – 052-3705423. *********12 . ! ( ), 4- ., 2 , . " – 052-3705423. *********12   2- .,  ,  , . " – 052-3705423. *********12 .

3.95.1104.52.

,

, -

6- .

ÀÑ Ò Ð ÎË ÎÃ È ß

"   ,

,

. , 2

), 5- .,  , .  

, 2 ., , 1 180 000 . " – 052-3705423. *********09

! ), 4

+ +

+ 1

.

*********13

! (

.

. , 4- .

.: 02-6763740.

), 4- .,

,

20.94.1084.84.

! , 4- . +   , , . ,     , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********13 . « » , 5- .,  , , . , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********13 . –   ! (7+2),   + ,     , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********13

06, , 4- ., 40 . .

,

! (

,

, , "

 ,

.

*********11

,

.

,

!!! . 7.94.1142.4.

16.94.1083.27.

   , ,

. 4 .,  ,

*********07

,


3.04.2014

11

www.epoha.info

ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Т

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

, .

,

« 50%

,

», .

.

?

,

.

,

, / Т

,

,

. Т .: 054-6778944, , *********11 2.97.1146.5.

). 054-3141959, 054-314962 **********14 25.94.1149.4 ./

.)

FDI, -

,

-

,

•Ч

Т

.

, 70-80%

,

. .

: , :

,

,

,

.

, .

.

.

, ,

,

65

. Т .: 02-6733555, : 02-6736476. *********11 5.91.1146.4.

Т .: 054-3625238, +.924.1703001. *********10 13.96.1145.4.

, .

,

Ф

(

« ,

. , 02-9700753.

. »

.

+ (

,

• •

,

-

,

. «

»,

-

.

•Э

. .

-

.

. «

»

-

: •

-

,

,

-

.

. .

, ,

,

. . .

– -

,

"

1800-60-70-80.

.

: 02-624-38-81

+

+ . Т .: 054-6221726 *********10 25.99.1145.4.

, -

.

"

Ñ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ + TV +

– ,

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

,

,

Т

,

,

-

. , .

, ,

mail: consal@inter.net.il

-

, .

.

.

-

,

,

И

? -

? ,

, , , ? ,

, ,

В А

. ,

... , , ...

** ,

,

...

,

**

,

«

... –

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

.

,

,

. –

3.951104.52

. .

, ,

. ,

4.94.1066.52

» «

«

– Е

« »

: . ,

,

«

.

»

»,

, :

,

! ...

. , ».

,

,

,

,

- ,

, ,

,

,

...

».

»

... «

.

? »...

«

,

SMS. «

?

, **

,

, ...

:

ё

«

SMS,

,

» » .

ё

. .

«

.

...

Е

ÇÀ ÑÒÈËÜ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ ÐÅÄÀÊÖÈß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÅ ÍÅÑÅÒ

** Е

,

, ...

...

«

И

»

.

,

,

:

,

-

? ,

, !

,

И

,

, ,

. . Èñêðåííå âàø, Ðîìàí Ãóðåâè÷


12

3.04.2014

www.epoha.info

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÝËÅÊÒÐÎÒÎÂÀÐÎÂ

ÐÅÌÎÍÒ

5.95.1118.36.

12.99.1132.52.

25.95.1101.16

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ,

,

, ,

.

6.95.1135.52.

; , .: 052-8641098 *********10 14.99.1145.4.

27.95.1110.52

, ;

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅË Å ÔÎÍ Û È ÊÎÌÏÜÞÒ Å Ð Û

ÊÓÏËÞ

, , . .: 072-2363555. *********13 ..1148.4.

. .: 02-6449508. *********13

ÏÐÎ Ä À Þ : (135

Ï Ð ÎÄ ÀÞ -

.),

(100 (1-45 (145 (

: 054-6751590, *********14

.), ).

, .

, , : 050-6720399 *********13

, -

,

( ,

,

.

– Toshiba 21 , .

50

-

ASUS GPS.

696 : , 220V,

399 . : 054-2888075, *********12

,

(

) 1964, , .); GPS, 5”,

, 10.2013,

, (299 ,

: 14

.

-4 (400 (50

.), .),

.

(45-50 .), (3-5 ) 10 : 054-2462133, 050-5411912. *********09

35

.,

.

"

. ,

,

–5 . : 050-5722516, *********10

.

« 55+. : 050-7320309. *********07

»

-

-

500

.

в ись , 17 c/c, ,

,

,

),

, , ,

,4 .

.

36 (90 .).

,

, ,

. . ,

"

, ,

.),

, , -

, ,

,

. . .

ви 02-6250116 .

,

,

.: 02-5385741, *********10

"

,

DVD , . . 052-3263106. *********10

.

37 (85

"

, 200*240, .

,

, . ,

" " 10

,

,

,

Ъ

.

, 500 . .: 054-4640291. *********10

BEKO,

.: 054-6751590, *********12

), .

,

LG 450 .,

.: 054-6831533, *********12

(

.: 050-5949995, *********10

(36

LCD 32 -

-

. .

:

,

USB/ (299 .) . 054-6831533, *********12

.: 050-7122233. *********13

2013 .

Ï Ð ÎÄ À Þ

.: 050-8120903, *********12

. 48-50), ), ,

(100% ,

JVC – 14 .), .).

, -

.

:

02-6243881

consal@inter.net.il ,

e-mail: consal@inter.net.il

.


3.03.2014

13

www.epoha.info

К ,

Ы

Е ...

,

,

,

,

-

,

,

,

. -

, .

-

,

,

-

.

«

.

».

-

, ,

.

! «

,

«

».

40 ,

. ,

,

,

,

» – -

.

-

-

,

, -

.

,

« –

«

»,

,

,

».

,

-

. . 15-17

,

,

. -

-

, ,

. 3-4 800

, ,

«

, ,

.

,

-

»,

, .

.

, ,

,

-

,

.

,

,

«

. -

, «

» ,

, «

-

, ,

.

, , 42-43

5-6

.

.

.

, « »,

, ,

. 2.

»

«

«

,

,

,

, ,

.

– , .

,

», ,

.

-

,

,

. .

.

.

,

-

,

.

.

, 13.

,

-

,

, ,

,

-

.

, 48

-

. ,

48 .

,

,

-

»,

. ,

,

«

. ,

-

,

,

,

2-3

, .

-

,

15

.

».

.

6.30

8

,

-

«

»

».

-

»

-

«

,

,

« ,

. .

,

,

,

. -

,

.

, ,

,

,

»

,

,

, ,

,

2-3

, ,

. -

13-

-

. -

, .

.

, .

, ,

-

, 3«

20

, ,

16

».

. . ,

,

,

-

,

-

.

, , .

-

. .

3-4

,

. ,

, -

. .

– -

,

,

, .

, -

,-

.

, Х

! ,

!


14

www.epoha.info

3.04.2014

1__  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you