Page 1

www.epoha.info

Лю ы

ы

Ш

’’‫ע‬

‫א‬

См.

‫ י א‬13.02.14 ‫ ’’ח‬3.00 ‫חיר‬

.8

www.epohainfo.co.il

6.92.1138.3

: 3.00 ш . 1142 ‫ליו‬

12.94.1110.26

1142 (7), 13.02.14 . Ц

13.95.1141.11

ы

ш


2

13.02.2014

www.epoha.info

.

-

.

36, . 02-5456900/10 www.jerusalem.muni.il

, . 02-6211777

. , 20:00. Ш

!

18:00

19

. 02-5456900/10,

.

27,

16.00

14:00.

,

.

:

«

-

-

» –

. 19

,

А . , 16:00

». 26

«

,

».

.

, 16:00 «

Ш

,

17:00

-

,

«

18:30.

» ( Ш ,

, 13:00 ,

, , -

– :

.

– «А », « ».

! -

!

,

).

,

. – . 054-7503449.

.

.

» .

.

А

, .

ё

Ш

-

,

. ,

, «

19.00 2

, -

(

-

20

»,

.

« –

.

-

« ».

Ш

, -

, А

-

. ,

А

).

« ,

,

.

». 16

-

,

, 30-50,

,

,

,

Ш

,

, ,

...

, «

»

-

-

,

-

Ш

-

-

.

, 12:30-15:00.

,

.

8.00– 02-5456906 ( .– . . : elvika@jerusalem.muni.il

15.00)

, ,

14.00

! 10

19.00.

, , .

. 14:00. А «

? ,

?

18:00 А

14:00

.

. ,

,

?».

-

-

, !

: 02-6234365,

.

:

-

!

! ., . 13.00-16.00, . , 8.00-10.00, ., 14.00- 16.00. .

Ч -

DUNE. Ч

Dune102 HD,

«

–Ч –

DUNE 102 HD .

DUNE-101.

DUNE102HD

,

690 .

DUNE102HD 2

YES

,

,

,

DUNE

DUNE102HD .

,

,

. -

-

,

?

,

, .

. . Ч

-

К

-

? Ч

,

,

, . http://forum.hdtv.ru/index.

-

. DUNE

,

8

. Ч

-

,

, .

DUNE. ,

WI-FI.

. DUNE -

? DUNE102HD

DUNE ,

HDMI. – –

, .

, DUNE102HDW

,

,

,

, DUNE

.

,

. .

1099 –

, ,

?

– 150

.

3. e-mail: ,

,

. -

,

-

. DUNE102HD

,

, -

890 .?

.,

,

-

.

. 1000

(

.

TVRUS11@gmail.com – . И

? .

– 699

3D?

-

.

-

69

. DUNE3DBase. DUNE303D. 1700 .)

DUNE102HD, .

»

DUNE

.

.

– .

. –

.

.

И

« 150

– -

1,2,10,

И

,

php?showtopic=9600. – ,

.

,

? ,

,

.

. ,

,

– 102HD

YES

-

,

.

,

,

,

-

9

.

.

... DUNE,

.

К ?

, .

-

,

, , DUNE301 ,

.

.

DUNE102HD.

-

.

– ,

,

. ,

DUNE102HD .

-

.

.

. –

, .

.

DUNE. DUNE-301

DUNE, ,

. И

,

Х DUNE 102 HD?

»

, -

-

. И

К


13.02.2014

3

www.epoha.info

, З

,

30.01.14, ) 2014-

(

) 2014 ( )

2013

1992-

,

З

,

( -

2013

М .

,

2014 ) 3,36%.

(

О 0,75%

12 , .

2014

, 2013 ,

2013 .

,

,

(

),

.

О « », ,

80-

-

, М

( (

» /

30427),

2,36%) «

«

,

» :«

( «

)», «

200

. .»

».

-

. -

В «

.

: , » :«

-

, ».

, . « «

»: 26,43 »: 15,86

.

. . . .

.

: »: 21,14

«

.

. . 2014

М

, ,

,

( , . .) : www.Jerusalem.muni.il

-

С 2014

.

,

.

, . Ч

1: – 08:00-

, ,

, , – 15:00-18:00. : 02-6296333, 08:00-15:30 16:00-18:00.

13:00;

,


4

13.02.2014

www.epoha.info ? (

)

,

-

,

405

-

.

, 50%

,

-

. -

40 . ,

. 2013

,

, .

15 – 73,4%. 70%.

,

, – -

,

.

61,6% -

46,7% .

47,7%. Э

2,6%

,

. 66,8%

, .

, .Э

51,3%

84,5%

-

. .

, .

9tv.co.il

Ь Ш The , » , -

Washington Post, «

-

, ,

, « , ».

«

-

(

)

,

-

,

-

», –

,

, ,

, – « ».

«

».

-

, «

,

: .

,

-

,

: « ».

», –

.

2014 40% -

600

.

.

400

.

.

,

2014

, , 400

14

.

. , , , , -

« 2

.

1,2 .

.

.

., .,5 -

. , ,

.

-

-

. !

.

.,

,

ц

" ш я я : 02-6243881 e-mail: consal@inter.net.il

»!

"

13.94.1110.26.

1,7

36.94.1080.52..

28.94.1128.4

.


13.02.2014

5

www.epoha.info

И

ИТИ

И И

ТИИ -

. , . , , «

, .

» 2004

,

«

»

, -

-

.

, ,

, -

75,

,

Х

-

.

Х

, «Х

-

.

-

,

, ,

-

.

Х

, . ,

-

.

, ,

, -

,

-

:

»

,

«Х – « »,

. -

15.95.1128.4

,

,

?

.

. .

». -

-

, ,

. Э

, . .

.

-

-

«

,

»

,

, ,

-

. ,

.

, –

,

»,

, , ,

.

, ,

,

, -

».

, , . –

,

,

, –

-

,

« ,

«

.

-

»,

, -

«

.

,

-

.

-

, -

.

-

. ,

.

1921 ,

1959

.

«

,

»

. . .

-

.

.

, .Э .

,

-

:

,

. -

. . ,

.

, – . -

,

-

.

,

. , , ,

, ,

, .

-

– .

-

. 18-

-

,

. ,

.

,

, »,

, . -

, .

« ,

», .

Э

, .

. .

,

: – ».

,

16.95.1128.4

,

«

17.95.1128.10

«

.


6

13.02.2014

www.epoha.info

Ñ Ï Î Ð Ò С

А

С

. ,

,

» –

-

«

»

, ,

.

-

-

, 7.5 ,

.

-

, 2009 ,

:

!

«

,

,

-

.

-

, ,

-

,

. :

!

»

, -

.

!

.

, -2014:

? .

-

« ?», –

22 . 1500

. ,

-

.

, .

30

,

- , 2006

,

,

-

3

,

.

. 0.1

.

. -

. :« ». , , , « .

-

. -

,

,

500 . ,

, ? .

,

,

,

, »– «

:

»

.

«

.

,

,

, ,

»–

, : «

,

» .

,

, .

-

,

-

.

-

-

.

: -

Pussy Riot. 2002

:

-

-

«

»,

.

. :«

, ,

,

,

.

-

,

-

,

, , .

-

».

.

-

«

, ,

. -

.

, ,

, – ,

,

,

,

-

», – BBC.

.

:

,

, .

-

, » – .

. «

: «

, » «

«

-

.

,

,

,

,

– .

, ,

.

,

. – ,

-

. ,

,

.

-

«

.

-80

»

-

, . ,

«

»

«

.

ё ,

.

. «

». -

,

». .

, !

. , .

?

.

-

-

?

, ,

. ё .

, «

.

»

»–

-


www.epoha.info

13.02.2014

7

13.02.2014

¹724

Ш

Ш –

!

, 18 )

(

,

-

)

10

-

5 , «

-

, 22

-

,

,

, . -

-

И

.

.

(*5678) ,

-

-

,

. З

.

,

, ё

,

-

-

.

,

!). , .

, -

, , »

« ,

: «

»

. И

– …

-

. -

, .

. -

»,

-

,

,

,

ё

-

, -

.

( )

, (

,

-

,

ё

,

, !

. : И И

-

И

jb`pŠhp{ m` qzel

!

Ш

-

, . , 3800

,

«

»

,

-

, . -

, , :

),

– , « (

18

), 19

-

ё

. ,

(

-

!

-

,

, -

.

.

!».

!

«

,

...

2013

,

И

?!

-

)

-

(

,

): - «

,

,

,

(

». (

.

-

М

И

,

М -

К

! И

»

-

.

!).

,

-

»

Е

И «

«

.

,

ё

,

, , 20

И

-

),

.

-

,

(*5678), (

:

-

-

( ,

-

.

!

), (

19

,

» ,

и

и

кции

.

кции. (

)

11

..

, 4 ., 124 , . , 4 ., 113 ,

3400 . • И ,3 , , 2700 . • . , 3 ., , • И , 2 ., • . , 1.5 ., 1900 ., • И , 3.5 ., 2600 . и

к

и

.

054-4901948,

к

.

. , ,

. , ,

, , ,

, 2300 , 1900

, . . , .

,

,


8

13.02.2014

www.epoha.info

ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ * ÎÁÚßÂËÅÍÈß * ÐÅÊËÀÌÀ * ÊÂÀÐÒÈÐÛ * ÎÁÚßÂËÅÍÈß * ÐÅÊËÀÌÀ ÊÂÀÐÒ È ÐÛ ÍÀ Ï ÐÎ ÄÀÆ Ó

Ê Â À Ð ÒÈÐ Û ÍÀ ÏÐ ÎÄ À Æ Ó

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÑÚÅÌ 3- . . .: 050-5806552. *********06 7.99.1141.4.

,

, , 4- ., , 3 ., , . " 02-6251161. Э – 052-3705423. *********03 .

,

, ,2 . " 02-6251161.

" Э – 052-3705423. *********07 . ,

! 5- . , ,

, , -

,

, " Э – 052-3705423. *********07 .

! , , ,

(4+1), , " – 052-3705423.

, "

! ,

, 7- ., ,

, ,

, " – 052-3705423.

"

, 3- ., , , + , " " – 052-3705423.

*********07

, 4- ., 2

! , "

., ,

"

"

" ,

À Ñ ÒÐ ÎËÎÃ È ß А И

"

"

2 -3 -4 , , , , . !!! . .: 02-6763740. 7.94.1142.4.

ИЯ Ь АЦИИ АЦИИ .: 054-5715324

ØÊ ÎËÀ ÂÎÆÄÅ Í È ß

3, 02-6259976,

.,

129, 02-6256872

"

" :

02-624-38-81 mail: consal@inter.net.il

Ê ÎÌ Ï Ü Þ Ò Å Ð Û , , ,

. 150 .

. -

,

8.94.1138.26

.: 072-2363555. ************** 40 14.97.1123.24.

12.97.1135.13.

, . , , , . " " 02-6251161. Э – 052-3705423. *********06 . , 4,5 ., , , , . , , ! " " 02-6251161. Э – 052-3705423. *********06 . ! 7- . , 1000/270 . ., , + , , . " "02-5334088. – 0544861394, – 054-4310084. *********06 . ! ( ), 4- ., , , , . , . 3, . " " 02-6251161. Э – 052-3705423. *********05 . ! , 5- ., , , , , , , . " " 02-6251161. Э – 052-3705423. *********05 . , , . , 4- . , , + , . . " " 02-6251161. Э – 052-3705423. *********04 . ! ( ), « », 2 . (2+6) 1/4 . " " 02-6251161. Э – 052-3705423. *********04

20.94.1084.84.

,

3.95.1104.52.

. 02-6251161. Э *********07 . , . , , ! 02-6251161. Э *********06 . ., , .

. " " 02-6251161. Э – 052-3705423. *********03 . ( ), 4- ., , . , . " 02-6251161. Э – 052-3705423. *********03 . , 2, . , , 2 ., . " 02-6251161. Э – 052-3705423. *********03 . ! , , , 6- ., , . , . . " " 02-6251161. Э – 052-3705423. *********02 ! , , 3,5, . , , . " " 02-6251161. *********02

!!!

, -

, 3- ., , , , -

,

. " 02-6251161.

,

, . 02-6251161. Э *********07 .

,

2 -

,

,

, "

12.97.1141.4

, 2- ., +

16.94.1083.27.

.

.

Ò Ð Å Á ÓÞ Ò Ñ ß ÊÂÀÐÒÈÐÛ


9

13.02.2014

www.epoha.info

ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

4.94.1142.1

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

, . /

,

, +

.

.: 054-6778944, А

.

.

,

*********06

, 02-9700753.

21.97.1141.5.

11.94.1141.1

4.95.1138.5

П . .: 054-5344084, 054-7440453. *********05 3.94.1140.4.

/

Х

.

. .: 02-6240171, 050-8827777 *********04 1.96.1139.4.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

4.94.1066.52

П

‫שלג‬

"

. .

054-4511687, -

9.97.1141.4


www.epoha.info

13.02.2014

1.99.1130.13

10


13.02.2014

11

www.epoha.info

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÝËÅÊÒÐÎÒÎÂÀÐÎÂ

ÐÅÌÎÍÒ

Х

5.95.1118.36.

12.99.1132.52.

25.95.1101.16

ÓÑËÓÃÈ

Д" –

. .: 054-7890706, . *********31 3.97.1113/+1.12.

6.95.1135.52.

27.95.1110.52

ÐÅÌÎÍÒ

В

!

ÓÑËÓÃÈ

я

: . 15:00-18:00, .: 9:00-12:00 , , . , 1.

.: 054-4968738

, – -

И

, .

,

,

, , ...

А : ,

.А : ,

В

. К ,

, – ... –

.

.

И

, . Д

И

** Ha p – , a , К p .В p p a , pa – 10.35, pa ! **

. p pa : , a a a, a p a a. p ,

. a

-

a a

,

? –

, , , ...

–А –Д

.

? – Ш

-

. ,

? .

.

,

– -

, «

». ,

. В -

: ?! ,

,

Х

,

,

, ,

,

-

... .

,

, .Д .

:

: –

,

-

...

,

Е

, ,

... Èñêðåííå âàø, Ðîìàí Ãóðåâè÷

5.94.1142.1

В А


14

К ,

 ,

,

,

1.

 .

 , 13-

, -

112 ,

.

06  

,

 .

20

.

-

, ,

». -

« ,

,  

«

, 10-

 .

1,

– ,  

  -

, , »

, », «

)  

. 15 15.30

,

  , .

,

  – ,

ль е

.

,

  -

  .

-

. .

,

15-17. «

»

.

,

.

     

-    ,  

.

   ,

-  Facebook,

.  . ,

. ,  

, . .

.   .

, 12

,  ,      -

.

-

.

. ,

, -

.

, .

-

.

120!  

-  ,

.

4-5 –

-

еле

.

,  

-

,

,

.

, 06.

 ,

  ! и е - 054-8106104.

,

1–  

,

,

,

,

 ,

.

,

,

-

 ,

.

. -

.

  .

1. 18

,

. -

,

,  

,

.  

 .

-

.

), »

«

.

. (

,  

-

. ! 054-5766712,

 .

.  

.

. ,

-

,

,

,

.

-

,

,

,  

-

-

-

.

   

. -

,

1991

.

 .

,

, .

,

1.

-

.

, , -

.

,

,

. ,

,

-

,

)

,

. -

,

(

 ,  

  

,  

,

 -

«

.

-

, ».

95

,

,

  , , , -

,

1 , .

,  

», ,

.

-

. 11

.

,

.  .

-

 .

», ,  

1,

, 

1941

600

6-

, .  

,

- « -

Е ...

,

-

. »,

,

-

, «  

Ы

.

92 , 07.

,

«

13.02.2014

www.epoha.info

,

 !


13.02.2014

13.57.1142.1

www.epoha.info

15


16

www.epoha.info

13.02.2014


17

www.epoha.info

13.02.2014


18

www.epoha.info

13.02.2014

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 13 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐà ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 05.05, 08.15

19.30 « 20.30 22.10 « 23.00 « 00.00 «

. « ».

09.05 « 09.30 « 10.30 « . 11.00 ( 11.15 « 12.10 « 12.50 « ». 13.25 « 14.00 ( 14.15 « 14.35 « ». 15.25 « 16.05 « 17.00 17.15 «Э ». 17.40 « 18.00 « 18.55 « 20.00 « ». 20.30 « 22.15 « 22.55 « 23.45 «

».

».

!». ). ». ». ». . ». !». ». ». ». ». ».

. !

«

-

». «

. ».

», «Э

». -

07.00 08.00 « ». 09.00 « 4. 10.00 « 11.00 . « 13.00 « ». 1214.00 « ». 1015.00 « 15.30 « « 16.00 « ». 16.08 « ». 17.00 « 5. 18.00 « ». 119.00 « ». 19.08 « ». 20.00 « ». 1121.00 « 10. 22.00 « ». 23.00 « « 23.30 « 00.00 « ».

04.00 « 06.10 «

». ». ». ». « ». .

16.10 16.20 « 4». 16.55 «A ademia». «

.

-

07.05 « 08.00 « 08.25 « 09.30 « 10.05 « - 9». « 11.00 « 11.35 « 12.35 « 13.35 «

». ». 9». .

. .

». ». ». ».

». ». ».

». ».

». ». ». .

».

». ». 15- , .

ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185 06.00 « ». 1939. 08.00 « ». 1979. 10.00 « ». 12.00 « ». 2. 1964. 13.30 « ». 5. 1990. 15.00 « ». 1. 1983. 16.30 « ». 2. 1983. 18.00 « ». 1936. 20.00 « ». 1994. 22.00 « ». 1983. 00.00 « ». 1973.

06.30 « 06.35 « 09.00 « 09.05 « 10.00 « 10.55 « 11.50 « 12.50 « 14.00 « 15.00 « 16.10 « ». 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « ». 21.00 « 21.40 « 22.40 « 23.30 « 00.25 «

». . ». ». .

-

».

». ,

». 08.40, 11.30 « - 2014». 09.10, 10.35, 14.10 « ». 09.35, 12.00 « ». 10.05, 12.30, 14.33 « . ». 13.00, 15.02 « . ». 13.55 « ». 15.30 «Э -2011». 15.45 « ». 15.59 « ». 16.02 « ». 16.25, 17.34 « ». 16.50 . . . 18.00, 00.00 18.05 « ». 18.15 « ». 18.45 « ». 19.10 «10 ». 19.20, 23.30 « , !». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00 . 21.45 « ». 22.15 «60 ». 23.00 « ». . .

!».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

». ». ». ».

06.30 «

. ».

». .

».

». ». .

». ». ». ». .

». ».

». ». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

-

».

».

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ . ».

».

14.00 « 14.30 «

».

17.00 « 17.35 « 18.50 « 19.45 « 21.45 « 22.10 « 00.00 « 16-

-

.

».

». ». «

». . ».

-

». . Э ». .Live». ». ».

». ». -

-

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

». ».

17.40 « 18.00 « 18.40

-

». .

.

11.30 « 12.00 « 12.25 « 12.40 « 13.25 « 14.10 « 15.00 « 15.10 « 15.25

».

!».

».

.

.

06.00 «

».

15.40 « 16.35 «

».

).

». 11.05

».

RTV International HOT-103 Yes-183

!».

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 06.00 « 10.05 10.20 «

». «

08.00 « !». 08.15, 11.00, 13.25 «

,

-

-

07.00 « ». 09.00, 15.00 « ?». 10.00 « ». 10.30, 02.35 « ». 11.20 « ». . 12.10 « ». 12.35 « ». 13.00 « ». 13.30 « ». 14.00 « - 4». 14.15 « ». 14.30 «23 ». 15.50, 01.10 « ». 16.45 « ». 17.30 « ». 18.00 « ...». 18.50, 23.40 « ». 19.25 « ». Э . 19.58 « -2».

21.00 « 22.00 « 22.45 « 23.15 « 00.00 00.45 «

». ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8

». ». . ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 05.00, 11.40, 13.25, 15.00, 15.55, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.10 « ». 07.29, 12.30, 13.50, 15.15, 16.20, 19.45 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.20 « ». 08.35 « ». 08.45, 15.50 « ». 09.00 « ». 09.30 « ». 10.10, 17.35 « ». 11.00 « ». 12.32 « ». 12.55 « ». 13.15 « ». 13.52 « ». 14.15, 19.48 « ». 14.35 « ». 15.18, 19.10, 22.15 « ». 15.30, 18.15, 20.10 « ». 16.25 « ». 16.50 « !». 17.15 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.45, 21.50 « !». 21.00 « ». 22.25 « ». 22.40 « ». 23.00 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 09.00 « 117. ». 10.40 « ». . 2004. 13.30 « ». 15.05 « . . . .». . 2008. 16.45 « ». . 2006. 18.35 « ». 20.10 « ». . 21.40 « . Э ». . 2008. 23.20 « ». . 2006. 00.50 « ».

Âñå ïåðåäà÷è - ñ ðóññê. òèòðàìè 06.00, 12.05, 17.15 « ». 07.00, 13.05 « , ». 07.55, 14.00 « ...». 08.25, 14.30, 20.05, 20.35 « ». 08.55 « ». 09.50, 15.00 « , ». 10.35, 15.45 « ». 18.15 « ». 19.10 « ». 21.05 « !». 22.00, 01.50 « ». 22.55 « ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.30, 07.45 « 08.00, 13.00 2014. . 11.00 16.05, 02.40 « 19.00 19.30 . ( )-« 21.30 . 00.35

». - 2014. ». . « » ». A . - 2014.

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « ». 09.00, 16.00, 19.57 « -10». 09.05 « ». 11.00 « ». 11.55 « ». 12.25 « ». 13.10, 05.00 « ». 14.10 « ». 14.45, 00.05 « ». 15.15 « ». 16.05 « ». 16.50 « ». . 18.00 « ». 19.00 . 19.07, 22.40 « ». 20.55 .« »( - ) -« »( ). 23.05 « ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 14 ÔÅÂÐÀËß, ÏßÒÍÈÖÀ ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 05.05, 08.15

. « ».

09.05 « 09.30 « !». 10.30 « . ». 11.00 ( 11.15 « ». 12.10 « 12.50 « ». 13.25 « !». 14.00 ( 14.15 « 14.35 « ». 15.25 « ». 16.05 « ». 17.00 . 17.15 «Э ». 17.45 « ». 18.45 « ». 20.00 « ». 20.20 « 22.45 . « 1 01.15 « ». 01.45 . «

».

». ». ».

. .

-

». «

». ».

». -

». ». « ».

16.10 16.20 « . 16.55 «A ademia». « . ». 17.45 « ». 18.00 « ». 18.50 «

«

».

», «Э

-

». .

07.00 08.00 « ». 09.00 « 5. 10.00 « 11.00 / « 13.00 « 14.00 « 15.00 « 15.30 « « 16.00 « 16.08 « 17.00 « 6. 18.00 « 19.00 « 19.08 « 20.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « « 23.30 « 00.00 « 01.00 «

04.00 « 06.10 «

».

. ». -

».

07.05 « 08.00 « 08.25 « 09.30 « 10.05 « - 9». « 11.00 « 11.35 « 12.35 « 13.35 « 14.00 «

. ».

. .

». ». 10». ». 1». 11».

. . .

». ». ». ». ». 2». ». ». 12». 11».

. . . ».

». ». ». ». 11-

.

». ». -2». ». «

».

«ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185 06.00 « 08.00 « 10.00 « 12.00 « ». 13.30 « 15.00 « 16.30 « 18.00 « 20.00 « 22.00 « 00.00 «

». 1936. ». 1994. ». 1983. . 1990. ». 1982. ...». 1979.

06.30 « 09.55 « 13.35 « 17.00 « 17.05 « 17.20 « 19.00 « 19.05 « 20.00 « 23.50 «

». ». ». -

09.25 « ». 09.55, 12.05 « ». 10.20, 11.40 « !». 12.30 . 12.55 « ». 13.20 « ». 13.35 « ». 14.30 « ». 15.00 « ». 15.30 « « ». 16.30 « ». 16.52 « ». 16.57 « ». 18.00 « ». 18.30 « ». 19.00 « ». 19.52 « ». 21.30 « ». 23.00 « ». 23.30 « ». 00.00 .

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

». 1972. ». 1979. « ». ». 1982.

06.30 «

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

06.12 «

».

».

».

». ». ». ». ». ». ».

07.44 « 08.00 « !». 08.10 «Э ». 08.20 « 08.30, 11.10 « ». 09.00, 10.55 « 09.10, 10.45 « 09.20, 11.05 « ».

... ». ,

!». » ». -

». ».

-

». -

.

».

, - 1».

. ».

07.00 « 10.00 « 10.30 « 11.00 «

».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

». . Э ». .Live». ». ». ».

. ».

17.00 « 17.35 « 18.50 « 19.45 « 23.40 « 00.55 /

-

». 6».

-

». ».

15.40 « 16.35 «

«HÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

». ».

». -

». ».

!». ). ».

.

».

06.00 «

». « 11.30 « 12.00 « 12.25 « 12.40 « 13.25 « 14.10 « 15.00 « 15.10 « 15.25

14.30 «

« «

).

».

.

». . .

RTV International HOT-103 Yes-183

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 06.00 « 10.05 10.20 « « 11.05

19.35 « 20.35 22.05 23.50 « 00.30 00.55

».

11.30 « . ». 12.02, 13.30 . 12.30 « ». 13.00 « ». 14.00, 03.20 « ». 14.55 « ». 15.20, 16.05 « ?». 16.00, 17.00, 18.30 . 16.05, 01.40 « ?». 16.55, 17.05 « ». № 101». 17.30 « 18.00 « ». 18.35 « ». 18.55, 19.25 « ». 19.58 « ». 21.30 « ». 22.35 « ». 23.20 « ». . 00.00 « !». 00.55 « ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

06.00 « ». 06.15 « ». 06.40, 09.30, 10.20, 11.05, 12.20, 13.25, 18.10 « ». 07.30, 09.40, 10.45, 12.30, 13.50, 18.55 « ». 07.32 « ». 07.55 « ». 08.20 « ». 08.35 « ». 08.45 « ». 09.00 « ». 09.45, 15.00, 17.45, 19.40 « ». 09.55, 17.15, 21.20 « ». 10.47 « ». 11.15, 13.55, 18.58 « ». 11.35 « ». 12.00 « ». 12.35 « ». 12.55 « ». 13.20 « ». 14.15, 19.20 « ». 14.35 « ». ». 15.15, 23.10 « 20.00 « ». 20.35 « «Love One Direction».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 07.00 « 08.35 « 10.15 « 11.55 « 13.40 « 15.30 « 1980». 17.10 « ». 18.50 « 20.25 « 22.00 «

».

. 2002. ». ». . ». . 2007. , !». . . . 2009. . . 2009. . ». . ». . ». . 2008.

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, HOT-8 В

ачи и ами.

кими

06.00, 12.15, 20.05 « ». 06.55 « ». 07.55, 08.25, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40 « ».

08.55 « ». 09.50 « !». 10.45 « ». 13.10, 13.40 « ...». 17.10, 18.05 « ». 19.10, 19.40 « ?». 21.00, 12.50, 22.40, 23.35 « , ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.30, 07.45 « 08.00, 19.45 08.45 09.15 . « »-« 09.35, 20.30 . 10.30, 12.00 . 11.30, 02.50 . 12.35 . 14.10, 23.30 ( - )-« »( 15.45 . « « »( 17.55, 18.45 2014. . 21.25, 01.05 .

». . - 2014. . ».

. .«

» ). » ( - ) ). -

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00 « ». 06.25, 07.00 « ». 09.00, 17.00, 18.30 « -10». 09.05, 02.30 « Э ». 09.45 « ». 10.35 « ». 11.15 « ». 12.05 « ». 13.00 . . 13.30 . 14.10 « - il». 15.05 « ». 16.00» - 3». 16.30 « ». 17.05 « ». . !». 17.40 « 18.15, 18.35 « ». 19.05 « ». 19.57 « . ». 21.30 « ». 22.05 « ». . 00.30 .


13.02.2014

19

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 15 ÔÅÂÐÀËß, ÑÓÁÁÎÒÀ 05.00 05.10 « 05.35 / ?». 07.15 « !». 08.05 « 08.45 « 09.00 09.15 « 09.45 «

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

. ». «

,

». ». .

». . ».

10.00 «

.

05.30 « 06.00 « 06.20 « 06.55 « 07.25 «

». ». ».

08.00 « 08.25 « 08.55 « ». 09.55 « 11.00 « 11.25 «

. ». -

». !»

». ». . ». «

».

. ». ». ». -

». 23.50 / « 01.20

14.10 « 14.25 / 15.30 « 16.20

.

« 01.50

».

», «

«

18.10 « ». 20.00 « 20.30 « 22.05 «

"Н ш

».

«

». 11.00 11.10 / 12.35 « 15.00 « 17.00 17.15 «

». -

». ».

«

». » ».

25-

-

«ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185

« ».

06.00 « :

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182

». 1972.

.

,

, ,

06.00 « 06.10 « 06.20 / 08.00 « 08.25 « 09.00 « 09.10 « 09.20 « !». 10.05 ». 10.50 / 12.00 « 12.20 « 12.25 « 12.55 « 13.20 «

.

».

«

08.00 « 1979.

». ».

». .

:

,

».

.

».

,

,

-

10.00 « ». 1993.

«

,

«

,

». ». -

. 12.00 « .

».

». 1982. :

». ...»

13.50 « ». 14.35 « 15.25 . 17.00 « 18.00 « 18.55 .

, 13.30 « . 1981.

.

». 1.

«

-

». ». ».

. 23.45 / « 01.25 / «

. 1980.

». ». .

: ,

, . 20.00 « 1991.

». .

:

, ,

07.00 08.00 «

, . 22.30

». « ». 11.30 « 12.00 «

». -

.

-

». -

». ». «

-

». ». ».

« ».

(

2- )». ». ». ». «

-

». ». « . ». «

». ». ».

». ».

ÈÇ ÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 « 10.45 « 15.20 «

.

». ».

.

«

19.00 « 19.30 «

« ». 1985.

00.00 « 01.30 « 2- .

. .

-

,

« ». .

00.30 « 01.00 / « ».

.

,

.

20.00 « 21.00 . 23.30 «

. ». -

, .

16.30 « 2 . 18.00 « 1963.

». ».

RTV International HOT-103 Yes-183

14.00 15.30 . 17.00 «Э 17.30 « ». « . . 18.00 «

:

, , 15.00 « 1:

». ». ».

21.55 « 22.50 «

. ,

. ». «

, -

,

».

13.00 « 13.30 «

: , -

. ,

«

06.00

, -

,

». -

.

09.00 10.00

,

,

». -

4.50

». 17.00 « 17.05 «

-

». .

». 17.20 « 19.00 « ». 20.00 « 23.30 « 01.55 «

4.50

-

». 80- ». ». .

4.50

-

».

ÈÇ ÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 06.33 « 07.30, 09.37 «

И

"

я я : 02-624-38-81

-

. 17.00 « ». 17.55 « ». 18.50 « !». 19.50 / « ». 21.45 «Big love show - 2014». 22.55 « ». « ». 00.50 « ».

». .

ц

!».

».

12.10

». 11.50 « 12.35 « 13.20 « 16.50 «

Т

». ».

07.45, 08.45 « ». 07.57, 08.57 « ». 08.12 « ». 08.20, 09.12 « ». 10.00 « ». 10.07 « ». 10.32 « ». 10.35 « « » ». 11.00 « ». 12.00 « ». 13.00 « ». 14.00 « ». , - 1». 14.30 « ». 15.15, 15.30, 15.45 « ». 16.05 «10 ». 16.15 « ». 17.00 « ». 17.30 « ». 17.55 « ». 18.30 « ». 19.00 « ». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00 « ». 22.00 «VICE». . 22.30, 03.25, 06.12 « ». 23.00 . 00.00 . 00.10 « ». 01.40 « ».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 06.30 « ». 07.05 « ». 07.20 « ». 09.00 « ». . 11.00 « ». 11.30 « ». 12.00 « ». 12.30, 16.55, 17.05 « !». / . 13.00 « ». 13.20 « ». 14.20 « ». 15.05, 21.00 « ». 17.00 . 17.30 « ». 18.00, 00.05 « !». 18.55 « ». 19.25 « ». . . 19.58 . 22.45 « ». 23.30 « !». / . 00.00 . 01.00 « ». 01.30 « ?».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 05.00, 08.10, 09.00, 09.30, 14.05, 14.32, 18.05, 18.30, 18.55, 19.21 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.25 « ». 07.10 « ». 07.40 « ». 08.35, 09.24, 09.55, 14.30, 14.55, 18.25, 18.50, 19.20, 19.41 « ». 10.02, 15.00, 23.05 « -

17.35 « 19.45 « 20.15 « ». 20.50 « 21.35 « 22.20 «

.

. ». ». ». ». ». ». !».

!».

. 2000. ». .

-

».

. -

». 19.15 « 20.45 « 22.10 « ». 23.50 «

». ». . 2008. ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è ñ ðóññêèìè òèòðàìè 06.00, 07.00, 12.35, 13.35 « ». 08.00, 08.55 « ?». 09.50 « ». 10.45 « ». 11.40 « ». 14.35, 15.35 « - 2005». 16.35, 17.05, 17.30, 18.00, 19.00 «

.

-

».

19.30 «

». -

-

-

!».

».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 07.00 « ». 09.05 « 11.25 « ». 13.10 « ». 14.40 « ». 16.20 « 17.50 «

08.00 « ». 08.55 «

36.94.1080.52

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

20.25 « , !». 21.30 « 22.00 « ». 23.25 « 00.25 « ». 01.55 « ».

, ». -

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 ». ». . 09.25 . 10.00 . « » ( ) - « » ( ). 11.45 . 14.00 . . « »-« ». 15.25 2014. 17.55 . .« »-« ». 20.00, 02.40 . « » ( - ) - « » ( ). 21.30 « ». 23.00 . .« »-« ». 00.50 . « » -« ».

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00 « 07.00 «

». ».

». ». ». ». - il». ».

».

07.05 « 08.20 « 08.30

09.20 « 10.00 « 10.55 « 11.55 « ». 13.50 « 14.40 « 15.30 «

16.00.« ». 17.00, 02.30 « ». 17.40 « 19.15 « ». 19.57 « ». 21.00 « ». 22.25 « ». 23.10 « ». 23.15, 00.05 « ». / . 00.00 « -10». 00.30 .

».

-

-


20

13.02.2014

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 16 ÔÅÂÐÀËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 05.00 05.10

12.25 « ». 12.55 « 13.35 «

.

« ». «

!». ».

21.00 « 22.35

». ». .

-

». . «

-

». 14.35 « ». 18.05 « ». 19.00 « ». 20.00 21.00 « ». 22.35

!». -

«45

». «

.

« ».

00.15 / « 01.45 « ». 02.55 . ...».

». «

-

«

». ».

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187 05.45 « 06.00 « 06.20 « 06.50 « 07.25

». ». ». ». . ».

08.00 « 08.25 « 09.05 « 10.05

». . «

.

09.30 « ». « . . 10.00 .

».

14.25 «

-

15.25

». !». ». .

». ». ». « », « », «

». ».

07.20 « 08.00 « 08.25 « 09.00 « 09.10 «

« ». ». ».

». -

.

». ». 2- )». ».

( ». . ». «

19.00 « 19.30 «Э 20.00 «

». ».

». -

.

-

».

». ». . ...». ». -

«

! ». «

-

21.00 « 22.30 « ». « . . 23.00 «

». 2- )». ». « -

( ».

».

23.30 «

.

-

-

«

-

. ...».

16.20 «. 17.00

«

. ».

-

18.00 «

-

.

».

».

«

».

«

12.00 « «

«

».

-

».

13.00 « 14.00 . 16.30 « 17.00 « ». « . . 17.30 « « 18.00 «

-

.

10.20 « 11.00 « 11.25 «

RTV International HOT-103 Yes-183 06.00 « 07.00 08.00

«

!».

».

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182

12.00 « 12.20 «

». ».

«

».

.

».

09.45 « 10.10 « 10.40

-

». 00.30 01.00 « 01.30 «

. « ,

05.50

». ».

».

.

13.40 «

00.35 /

,

14.20 « 15.00 . 16.35 « ». 17.50 . 19.30 .

».

-

.

.

06.00 / ». 07.35 « 08.05 « 09.00 09.10 « 09.30 « 10.15 « ». 10.30 « 11.00 11.10 « ». 11.55

». 90

». «

». 1985. 20.00 « ». 1983.

.

22.00 « ». 1998. 00.00 « ». 1928. 01.45 « 3- .

» . 17.55 . 21.40 « 22.35 « 00.30 « 01.40 / «

«

». ».

». ».

-

».

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

».

06.30 « 06.35 « !». 09.00 « 09.05 « 10.00 « 10.55 « 11.50 « 12.50 « 14.00 « 15.00 « 16.10 « ». 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « ». 21.00 « 21.40 « 22.40 « 23.30 «

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 06.00 « ». 08.00 « ». 10.30 « ». 1985. 12.00 « ». 13.30 « ». 2- . 15.00 « ». 1. 1979. 16.30 « ». 2. 1979.

». ,

-

». ». ». ». ». .

».

». ». - ,

.

».

». ». .

». ».

». ».

07.31 « 08.00 «

,

». -

!». 08.15, 10.55, 13.20 « ». 08.40, 11.30 « - 2014». 09.10, 10.30, 14.05 « ». 09.35, 12.00 « ». 10.00, 12.25, 14.30 « ». 12.55, 15.00 « . ». 13.50 « ». 15.30 « ». 15.35 « « » ». / . 15.59 « ». 16.02 « ». 16.25, 17.34 « ». 16.50 . . 18.00, 00.0. 18.15 « ». 18.45 « ». 19.10 «10 ». 19.20, 23.30 « , !». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00, 00.10 « ». 22.00 « ». 22.45 « ».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 06.45 « 09.00 « ».

11.00 « ». 12.30, 15.00, 21.00, 01.35 « ». 13.00 « ». 13.30 « ». 14.00 « . ». 14.15 « ». 14.30 « ?». 16.45 « ». 17.30 « ». 18.00 « ...». 18.50, 00.30 « ». 19.30 « ». 19.58 « -2». 22.30 « ». 23.15 «Э ». 00.00 . 01.00 « ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

2.94.1119.4

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

». -

05.00, 11.40, 13.15, 15.00, 16.00, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.10 « ». 07.29, 12.30, 13.40, 15.15, 16.25, 19.45 « ». 07.30 « ». 07.55 « ». 08.20 « ». 08.35 « ». 08.45, 15.50 « ». 09.00 « ». 09.25 « ». 10.10, 17.35 « ». 11.00 « ». 12.33 « ». 12.55 « ». 13.45 « ». 14.15, 19.50 « ». 14.35 « ?». 15.00, 18.15, 20.15, 23.45 « ». . . 16.27 « ». 16.50 « ». 17.15 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.45, 21.50 « !». 19.40, 22.45 « ». 21.05 « ». 23.30 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 09.00 « 12.05 « 13.55 « 15.30 « 17.00 « 19.10 « 20.40 « 22.20 « 23.55 « ». 01.20 «

». ». ». ». . .

- 2». ». ».

. ». ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è ñ ðóññêèìè òèòðàìè

06.00, 12.15, 17.25, 22.00, 01.40 « , ». 06.55, 13.10 « ». 07.45, 14.00, 20.15 « , ». 08.30, 14.45 « ». 09.25, 15.40 « ». 10.10, 16.25 « ». 11.15 « ». 18.20 « , ». 19.20 « ». 21.05 « ». 22.50 « ». 23.45 ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.00, 14.25 . 06.30, 07.45, 15.00 « ». 07.55, 20.30 . . 08.25 . « » ( )-« ». 10.00 2014. . 12.35 . 16.00 « ». 19.00, 19.35, 20.05 . 21.00, 21.40, 23.40 . 00.35 . . « »-« ».

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « ». . 09.00, 16.00, 20.00 « -10». 09.05, 02.30 « ». 11.00, 04.10 « » . 12.00 « ». 12.30 « ». 13.00 « ». 13.15, 04.55 « ». 14.10 « ». 14.45, 00.00 « ». 15.15 « . ». . 16.05 « ». 16.50, 01.40 « ». . 18.00, 00.35 « ». . 19.00 . 19.07, 22.30 « ». . . 21.00 «Extreme Makeover». . . 22.55 « ». 23.00 « ». 23.30 « ».


13.02.2014

21

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 17 ÔÅÂÐÀËß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 05.00, 08.00 05.05, 08.15 «

12.50 «

». 23.30 « 00.00 « 01.00 « 1202.00

.

09.05 « 09.35 « 10.30 « 11.00 11.15 « 12.10 « 12.50 « 13.25 « 14.00 14.15 « 14.30 « 15.20 « 16.10 « 17.00 17.25 « 17.50 « 18.10 « 19.00 « 20.00 « 20.20 « ». 22.10 « ». 23.05 « 23.50 « 00.50 / ».

». . .

« ».

». !»

». !». . ».

». ». ». .

.

». -

». !». ».

». -

». ». «

-

06.00 « 10.05 10.20 « ». 11.05 /

04.00 « 06.10 « 07.05 « 08.00 « 08.25 «

». .Live».. ». . ». !». ». ». ». ». . .

». ». ». . ».

».

». 1- , 2-

. ».

. . «

-

». « ». 11.30 « 12.00 « 12.25 « 12.40 « 13.25 « ». 14.10 « 15.00 « 15.10 « 15.25

». -

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 06.00 « ». 1985. . 08.00 «

-

.

». -

: . ». 1998.

10.00 « :

« ». « ». 16.55 «A ademia». «

-

, .

12.00 « ». 1928.

-

: . ,

. ,

-

,

. .

». ». ».

13.45 « 15.00 « 1989.

». 3.

. ».

:

,

». ».

-

-

, ,

. ». ».

23.50 « 00.35 01.00 « ». 01.45 «

,

,

». ». «

.

,

».. . .

». 1983. , -

,

».

17.45 « 18.00 « 18.55 19.40 « 20.35 « 22.10 « 23.00 «

,

,

». ».

». «

.

:

».

, .

16.30 « :

. ».

RTV International HOT-103 Yes-183

». 1982.

. ,

. 18.00 « 1939. ,

.

:

». -

. ,

, ,

. . ».

08.20 09.00 « ». 610.00 « 11. 11.00 / « 12.30 «

«

-

-

20.00 « 1976.

.

.

...». -

: ,

. -

.

22.00 « ». 1978.

».

.

:

, ,

». ». « -

». 13.00 « ». 2- . 14.00 « ». 12- . 15.00 « ». 15.30 « ». « ». 16.00 « ». 16.08 « ». 17.00 « ». 7. 18.00 « ». 18.08 « ». 19.00 « ». 20.00 « ». 1- . 21.00 « ». 12. 22.00 « ». 23.00 « ». « -

, , . 00.00 « №2». 1941. 01.30 « . 1981.

-

.

-

». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». .

,

!». 08.15, 10.50, 12.40 « ». 08.40, 10.25 « ». 09.05, 11.15 « ». 09.35, 11.45, 13.35 ». 10.00, 14.00 «Э ». 12.10, 15.00 « . 13.05 « ». 14.30 « 15.30 « ». 15.59 « ». 16.02 « 16.25, 17.34 « ». 16.50 18.00, 23.30 « !». 18.45, 19.55 19.35 « ». 20.40, 20.50, 21.45 23.00 « ». 00.00 00.10 « -

, -

». 4.

: -

, , ,

-

.

-

« ». ». ». .

. -

, . .

. ».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 06.30 « 09.00, 15.00 « ». 11.00, 01.35 « ». 12.30 « ». 13.00 « 13.30 « ». 14.00 « . Э Э ». 14.15 «

».

». , , ».

14.30 « 16.45 « ». 17.30 « 18.00 « 18.45 ». 19.30 « ». 19.58 « 21.00 « 22.30 « 23.15 «Э ». 00.00 01.00 «

?». ». ...». « -2». ». ». . ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 « 06.35 « !». 09.00 « 09.05 « 10.00 « 10.55 « ». 11.50 «

». ,

-

». ». ». . ».

-

05.00, 11.40, 13.15, 15.00, 16.00, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.10 « ». 07.29, 12.30, 13.40, 15.15, 16.25, 19.45 « ». 07.30 « ». 07.55 « ». 08.20 « ». 08.35 « ».

22.00, 01.35 «

!».

08.45, 15.50 « ». 09.00 « ». 09.25 « ». 10.10, 17.35 « ». 11.00 « ». 12.33 « ». 12.55 « ». 13.45 « ». 14.15, 19.50 « ». 14.30 « ?». 15.00, 19.10, 22.15 « ». 15.35, 18.15, 20.15, 23.45 « ». . . 16.27 « ». 16.50, 23.10 « ». 17.15 « ». 17.35 « ». 18.00 « ».

». ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 ачи кими и ами.

06.00, 12.00, 18.00 « ». 06.55, 12.50, 18.50 « ». 07.40, 13.40, 20.25, 04.25 « ». 08.25, 14.25 « ?». 09.20, 15.20, 21.10, 00.50 « ». 10.10, 16.10 « , ». 11.00, 17.00 « ». 19.35, 05.10 « ».

». ». -

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55

06.00, 12.00, 18.00 « ». 06.55, 12.50, 18.50 « ». 07.40, 13.40, 20.25, 04.25 « , ». 08.25, 14.25 « ?». 09.20, 15.20, 21.10, 00.50 « ». 10.10, 16.10 « , ». 11.00, 17.00 « ». 19.35, 05.10 « ». 22.00, 01.35 « , ». 22.50, 02.25 « ». 23.50 « ».

В

,

22.50, 02.25 « 23.50, 03.25 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18

». ».

, .

06.00 07.00

.

08.00 «

.

17.00 « 17.35 « ». 18.45 « ». 19.40 « 21.45 « 22.15 « 00.05 «

-

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

-

». ».

15.40 « 16.35 «

01.55 «

».

16.10 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « 21.00 « 21.40 « 22.40 « 23.30 « 00.25 « 02.05 « 02.45 « ».

». ».

14.00 « 14.30 «

.

15.35 «

».

09.05 « 10.00 « 11.00 « 11.35 « 12.35 « 13.35 «

18.45, 21.50 « 19.40, 22.45 « ». 21.05 « ». 23.30 « 23.55 «

».

). ».

14.00 «

. ».

15.00 «

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

!». . (

».

».

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182

16.10 16.20

13.25 «

».

».

. ».

».

15.94.1129.52

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181

,

-

06.30, 15.05 « ». 07.00, 12.00 - 2014. 10.05 . « « ». 16.00 « 18.05, 20.40 . 20.20 22.30 . 23.05 UFC.

. » ». . . .

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « 09.00, 16.00, 20.00 -10». 09.05 « ». 11.00 « 12.00 « 12.30 « 13.00 « 13.15 « 14.10 « 14.45, 00.00 « ». 15.15 « ». 16.05 « 16.50, 01.40 « ». 18.00, 00.35 « ». 19.00 19.07, 22.25 « ». 21.00 « ». 23.00 « 23.30 « ».

». «

-

». ». ». ». ». ». ». . . ». -


13.02.2014

8.91.1142.1

22


13.02.2014

23

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 18 ÔÅÂÐÀËß, ÂÒÎÐÍÈÊ ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 05.05, 08.15 09.05 « 09.35 « 10.30 « 11.00 11.15 « 12.10 « 12.50 « 13.25 « 14.00 14.15 « 14.30 « 15.20 « 16.10 « 17.00 17.30 « 18.00 « 19.00 « 20.00 « 20.30 « 22.20 « 23.10 « 23.40 « 00.50 /

20.30 « 22.10 « 23.00 «

« ».

-

!». ».

». !». ). ». ». . ». !». ». ». ». ». ». ». «

».

"ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ" HOT-102 Yes-182 ». . .

-

». « ». «

».

». -

».

». 12-

.

«

13.00 « 14.00 « 15.00 « 15.30 « « 16.00 « 16.08 « 17.00 « . 18.00 « 18.08 « 19.00 « 20.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « « 23.30 « 00.00 «

». ». 1-

. ». ». ».

». ».

». ». ». « ».

16.10 . 16.20 / « ». « « 16.55 «A ademia». « ». 17.40 « ». 18.00 « ». 18.40 « 19.30 « ».

».

07.05 « 08.00 « 08.25 « 09.30 « 10.05 « 11.00 « 11.35 « 12.35 « 13.35 «

». ». ». 3». 2». 1».

. . . ». ». ».

».

. Э ». .Live».. ». ». ». - 9». ». ».

15.40 « 16.35 «

». ». ». ». .

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 06.00 « 08.00 « 10.00 « 12.00 « 13.30 « 15.00 « 16.30 « 18.00 « 20.00 « ». 22.00 « 00.00 «

». 1939. ...». 1976. ». №2». ». 4- . ». 1981. ». 1979. ». 1941. ». ». 1943.

06.35 « 09.00 « 09.05 « 10.00 « 10.55 « ». 11.50 « 12.50 « 13.25 « 14.00 « 15.00 « 15.35 « 16.10 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « 21.00 « 21.40 « 22.40 « 23.30 « 00.25 «

». .

-

». ». .

-

,

!».

». ». ». .

-

». . .

». ».

.

». ». 2. .

- 2014». 09.10, 10.30, 14.05 « ». 09.35, 12.00 « ». 10.00, 12.25, 14.30 « . ». 12.55, 15.00 « . ». 13.50 « ». 15.30 « ». 15.35 « « » ». 15.59 « ». 16.02 « ». 16.25, 17.34 « ». 16.50 . . 18.00, 00.0. 18.15 « ». 18.45 « ». 19.10 «10 ». 19.20, 23.30 « , !». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00, 00.10 « ». 22.00 « ». 22.45 « ».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

». ». ». ». ».

». ». ». ». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

». . ».

14.00 « 14.30 « ».

». 17.00 « ». 17.35 « 18.45 « ». « 19.40 « 21.45 « . 22.15 « ». 00.05 « ». 3- , 4-

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ ». 8-

06.10 «

». ».

». -

», «Э ». .

"ÍÒÂ-ÌÈÐ" HOT-105 Yes-187

». 11.30 « 12.00 « 12.25 « 12.40 « 13.25 « 14.10 « 15.00 « 15.10 « 15.25

.

».

».

06.00 « 10.05 10.20 « . 11.05 .

».

07.00 08.00 « ». 09.00 « 7- . 10.00 « 11.00 .

!».

.

23.50 « 00.35

06.00 «

). ».

».

».

RTV International HOT-103 Yes-183

».

(

.

.

. (

». ».

07.31 « 08.00 « !». 08.15, 10.55, 13.20 « ». 08.40, 11.30 «

». ,

-

-

06.00, 06.45 « ». 09.00 « ». 11.00 « ». 12.30, 15.00, 21.00, 01.35 « ». 13.00 « ». 13.30, 04.50 « ». 14.00 « . ». 14.15 « ». 14.30 « ?». 16.45 « ». 17.30 « - 2014». 18.00 « ...». 18.50, 00.30 « ». 19.30 « ». 19.58 « -2». 22.30 « ». 23.15 «Э ». 00.00 .

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 05.00, 11.40, 13.15, 15.00, 16.00, 19.20 « ».

05.50 « ». 06.00 « ». 06.10 « ». 07.29, 12.30, 13.40, 15.15, 16.25, 19.45 « ». 07.30 « ». 07.55 « ». 08.20 « ». 08.35 « ». 08.45, 15.50 « ». 09.00 « ». 09.25 « ». 10.10, 17.35 « ». 11.00 « ». 12.33 « ». 12.55 « ». 13.45 « ». 14.15, 19.50 « ». 14.35 « ?». 15.00, 18.15, 20.15, 23.45 « ». . . 16.27 « ». 16.50, 23.10 « ». 17.15 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.45, 21.50 « !». 19.40, 22.45 « ». 21.05 « ». 23.30 « ». 23.55 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 09.00 « 12.05 « 13.55 « 15.30 « 17.00 « 19.10 « 20.40 « 22.20 « 23.55 « ». 01.20 «

В

».

. ».

». ». . .

- 2». ». ».

. .

».

. -

. 2010. ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, HOT-8 ачи -

кими и

ами

06.00, 12.15, 17.25, 22.00, 01.40 « , ». 06.55, 13.10 « ». 07.45, 14.00, 20.15, 04.20 « , ». 08.30, 14.45 « ».

09.25, 15.40 « 10.10, 16.25 « 11.15 « 18.20 « , 19.20 « ». 21.05 « 22.50 « 23.45 « ».

». ». ». ». -

». ». -

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.00, 14.25 . . 06.30, 07.45, 15.00 « ». 07.55, 20.30 . . 08.25 . « » ( )-« ». 10.00 - 2014. 12.35 . 16.00, 02.20 « ». 19.00, 19.35, 20.05 . 21.00, 21.40, 23.40 . 00.35 . « » -« ».

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « ». . 09.00, 16.00, 20.00 « -10». 09.05, 02.30 « ». 11.00, 04.10 « » . 12.00 « ». 12.30 « ». 13.00 « ». 13.15, 04.55 « ». 14.10 « ». 14.45, 00.00 « ». 15.15 « . ». . 16.05 « ». 16.50, 01.40 « ». . 18.00, 00.35 « ». . 19.00 . 19.07, 22.30 « ». . . 21.00 «Extreme Makeover». . . 22.55 « ». 23.00 « ». 23.30 « ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 19 ÔÅÂÐÀËß, ÑÐÅÄÀ ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 05.05, 08.15 09.05 « 09.35 « 10.30 « 11.00 11.15 « 12.10 « 12.50 « 13.25 « 14.00 14.15 « 14.30 « 15.20 « 16.10 « 17.00 17.15 « 17.40 « 18.00 « 19.00 « 20.00 « 20.20 « 22.10 «

20.30 22.10 « 23.00 «

. « ».

».

!». . (

).

.

. ».

06.00 «

», «Э

!». (

). ».

». ». ». . ».

. -

». !». ».

». ». .

-

». ».

». . .

». ».

». -

». ». ». « ».

16.20 / « ». « 16.55 «A ademia». « ». 17.40 « ». 18.00 « ». 18.40 « 19.30 « ».

07.00 08.00 « ». 09.00 « 8. 10.00 « 11.00 / « ». 13.00 « 14.00 « 15.00 « 15.30 « « 16.00 « 16.08 « 17.00 « 9. 18.00 « 18.08 « 19.00 « 20.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « « 23.30 « 00.00 «

». .

».

04.00 « 06.10 « 07.05 « 08.00 « 08.25 « 09.30 « 10.05 « 11.00 « 11.35 « 12.35 « 13.35 « 14.00 « 14.30 «

. ».

-

17.00 « ». 17.35 « 18.45 « 19.40 « ». 21.45 « . 22.15 « ». 00.05 « ». 5- , 6-

». ». ». .

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185

». ». 1-

. -

». 3». 2-

. . ». ». ».

». ». ».

. . . ». ». ».

».

». ». .Live».. ». ». ,

!». - 9».

». ». ». . ».

06.00 « 08.00 « ». 10.00 « 12.00 « 13.30 « 15.00 « 116.30 « 218.00 « 20.00 « 22.00 « 00.20 «

06.30 « 06.35 « 09.00 « 09.05 « 10.00 « 10.55 « 11.50 « 12.50 « 13.25 « 14.00 « 15.00 « 15.35 « 16.10 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « 21.00 « 21.40 « 22.40 « 23.30 «

». .

». 1941. ». ». ». 5- . ». . 1972. ». . 1972. ». 1958. ». 1984. ». 1989. ». 1959.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

». ». ». 4». 3». 2».

"ÍÒÂ-ÌÈÐ" HOT-105 Yes-187

». ».

». -

-

». .

».

"ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ" HOT-102 Yes-182 06.00 « 10.05 10.20 « ?». 11.05 / « ». « 11.30 « 12.00 « 12.25 « 12.40 « 13.25 « 14.10 « 15.00 « 15.20 « 15.35

-

15.40 « 16.35 «

».

». !».

». ».

». ».

RTVInternational HOT-103 Yes-183

».

». 23.10 « 23.40 «

. 23.50 « ...». 00.35 01.00 «

«

-

!».

». ». ». . ».

-

. .

».

». ».

.

». ». . .

». ».

Э

». ». ». ». .

». ». ».

». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 07.29 «

».

-

-

». Э 19.58 « 21.00 « 22.45 « 22.50 « 00.00

. -

-2». ». ». ». .

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 ».

-

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

». ,

08.00 « , !». 08.15, 10.30, 13.30 « ». 08.40, 11.30 « - 2014». 09.10, 12.00, 14.35 « .« ». 09.40, 10.55 ». 10.05, 12.05 « ». 13.00, 15.05 « . ». 13.55 « 15.30 « ». . . 15.59 « ». 16.02 « ». 16.25, 17.34 « ». 16.50 . . 18.00, 00.00 . 18.15 « ». 18.45 « ». 19.10 «10 ». 19.20, 23.30 « , !». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00, 00.34 « ». 22.00 .

06.00, 18.50, 23.30 « ». 06.30 « . ». 07.00 « ». 09.00, 15.00 « ?». 10.00 « !». / . 10.30, 02.10 « ». 11.25 « ». . 12.10 « ». . 12.35 « ». 13.00 « ». 13.30 « ». 14.00 « . , , ». 14.15 « ». 14.30 « ?». 15.50, 00.35 « ». 16.45 « ». 17.30 « - 2014». 18.00 « ...». 19.25 « -

05.00, 11.40, 13.15, 15.00, 16.00, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.10 « ». 07.29, 12.30, 13.40, 15.15, 16.25, 19.45 « ». 07.30 « ». 07.55 « ». 08.20 « ». 08.35 « ». 08.45, 15.50 « ». 09.00 « ». 09.25 « ». 10.10, 17.35 « ». 11.00 « ». 12.33 « ». 12.55 « ». 13.45 « ». 14.15, 19.50 « ». 14.30 « ?». 15.00, 18.15, 20.15, 23.45 « ». . . 16.27 « ». 16.50, 23.10 « ». 17.15 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.45, 21.50 « !». 19.40, 22.45 « ». 21.05 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 09.00 « 10.35 « 12.10 « 13.45 « 16.30 « 18.10 « 20.05 « ». 21.45 « 23.00 «

». ». ». -

. . 2009. ». . ». ».

». ».

. 2009. . 2008.

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ HOT-8

В

ачи и ами

кими

06.00, 12.20, 17.40, 22.00 « , ». 06.50, 13.10, 18.30 « , ». 07.50, 14.10, 20.20 « , ». 08.35, 14.55 « ». 09.30 « ». 10.2 « ». 11.20 « ». 19.25, 04.55 « ». 21.05, 00.55 «Э ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.00 . . 06.30, 07.45, 15.00 « ». 07.55 . « » ( )-« ». 08.15 . 10.00 - 2014. 12.30 - 2014. 16.00, 02.20 « ». 18.10 - 2014. 19.00, 20.15 . 19.30 . 21.00, 21.40, 23.40 . 00.35 .« »-« »( ).

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « ». 09.00, 16.00, 20.00 « -10». 09.05 « ». 11.00 « ». 12.00 « ». 12.30 « ». 13.00 « ». 13.15, 04.55 « ». 14.10 « ». 14.45, 00.00 « ». 15.15 « ». 16.05 « ». 16.50 « ». . 18.00 « ». 19.00 . 19.07, 22.35 « ». 21.00 « ». . 22.00 « ». / . 23.00 « ».


13.02.2014

1.94.1142.1

24


13.02.2014

13.02.2014

13

12.94.1042.2

12

Jumbomail zipfile 20140216100908  
Jumbomail zipfile 20140216100908  
Advertisement