Page 1

www.epoha.info

У

М ВЦА

« а е е»! В ая а А К!

1+1 См.

‫ ו א‬6.02.14 ‫ ’’ח‬3.00 ‫חיר‬

. 10

www.epohainfo.co.il

6.92.1138.3

‫א‬

16.97.1141.1

’’‫ע‬

12.94.1110.26

1141 (6), 6.02.14 . Це а: 3.00 ше . 1141 ‫ליו‬

13.95.1141.11

Вы


2

6.02.2014

www.epoha.info Ц

Ь

Ц “

-

.

36, . 02-5456900/10 www.jerusalem.muni.il

17:00

,

18:30.

12

27,

», – 12

20.00

. «

»

-

.

.

.

.

, . 02-6211777

– ,

.

!

Ц

.

«

-

,

. 12

,

-

»

.

, 16:00 ,

«

,

.

,

,

». 19

, «

-

«

. :

». 26

–«

», «

. , 16:00

,

», ». ). -

« -

« ».

( ,

,

.

, 11

,

.

-

, 16:00

. ,

.

, 14:00 ,

. . 054-7503449.

:« «

». . 02-5456900/10

13:00

» .

,

17:00 12:30

15:00.

, -

! 10

, ,

.

, .

14.00 14:00. «

,

19.00.

.

? ,

?

?».

, ,

!

. 14:00

.

:

18:00

...

.

, ,

!

,

18:00

, ...

-

: .

, –

, 13.00 -16.00, 02-6234365 8.00 14.00 16.00. -

13

20.00 -

, ,

10.00,

-

,

, -

,

«

».

.

.

. 02-5456900/10,

, -

, ,

! .

-

,

-

,

20:00. Ш

,

-

-

, ,

,

14:00.

.

-

– .

.

.

Zero –

! -

«М

!

»,

, «

ВЦ,

12.03 -

- ! …

-

,

-

.

! –

!

,

.

– .

. И »–

«

-

,

,

,

!

, ,

– «

. , ,

, -

»!

! , .

, (

– . -

.

.)

,

,

, -

-

:

« ,

.

»–

, -

… ,

, -

,

,

-

. ,

,

е е » ВЦ)

, «

» –

-

, .

, ,

,

-

-

, :

!

! И

.

, ,

е »

-

, -

, … е е

,

,

. И , ! И

И е О ее Д е («А », « е , «Д е е , – Д , ,

-

,

! –

, ,

! :

,

,

,

И

-

,

, » –

,

-

. И

,

– ,

, .

!

И

17.04 «

. -

,

. !

, ,

, .

,

,

,

, !

, ,

, ,

,

. ,

:

-

13.05

?

,

,

,

я

Zero

ZERO —

»!

!

17.04 -

.

В

я МИ

КА


www.epoha.info

3

8.57.1140.1

6.02.2014


4

6.02.2014

www.epoha.info А

А

А -

.« . -

,

.

», – -

,

.

,

«

:

»

«

Ш

. ,

».

-

-

, Ш

, ,

,

. «

,

Ш », -

, ,

-

. « . «

», , ,

,

-

-

», –

,

. , -

.

-

, :

.

-

, ,

1921 ,

, .

Э -

,

. -

, ,

,

.

:

«

», . ,

-

28.94.1128.4

,

– «

». ,

– -

,

».

А

А Ш

К

,

, -

, 1

,

, ,

К

.

,

, ,

.К ,

,

, ,

, .

-

. К

-

-

, ,

-

Ш

,

.

Reuters. -

, ,

.

,

.

А

Я А

А 3

К

.

, ,

427,9 ,

.

-

:

. -

3

. 2014 .

Х ,

-

11 1

К

,

211,28

. . -

4,77

,

-

.

. 8

, .

-

А

Я

36.94.1080.52..

А А

А

13.94.1110.26.

,


6.02.2014

5

www.epoha.info

И , -

, 20%. ,

2500

,

, -

. -

. «

»

« »,

, -

2010

,

,

, И

,

-

2012

«

». -

,

. ,

, ,

. -

И .

.

2014

, И

15.95.1128.4

, -

И

И

.

И 10

405

. -

. ,

40

17.95.1128.10

,

-

.

,

, 31

,

, .

, 15-

. Э

-

(

),

( . -

) (

).

5.

,

, (

) ,

,

, .

,

-

.

, -

1.

-

,

-

.

, . . – 220

,

(206 -

. .), 12-

,

, -

, ,

— ,

-

: ,

,

,

, ,

,

,

.

, , -

— . 6.

(Raymond Lo), , ,

, ,

,

,

,

,

,

, 12

, .

2.

,

. 7.

, , :

,

, -

, -

,

. -

, 32-

. ,

,

,

19

,

, ,

.

, -

,

-

-

. 8.

-

. 3.

.

, ,

.

, ,

И

, ,

1954

-

,

,

1894 . «

,

-

. 4.

, ,

-

.

2014 ,

», —

.

ц

" ш я я : 02-6243881 e-mail: consal@inter.net.il

"

16.95.1128.4

,


6

6.02.2014

www.epoha.info

Ñ Ï Î Ð Ò МОШ

Р

Х

«

.

:

»

-

20 «Э

,

, « 2:0.

-

»

2012

,

.

-

» Zoopla Zoopla, « , «

. » -

» -

.

.

1315 –

.

-

.

.

,

Zoopla

«

»,

1720, » 1:0. .

«

.

, (4,9

-

), 2014/15. »

«

-

89-

. .

-

28

« »

,

, , -

2:0. .Э . Zurich Chess

,

Challenge 2014.

-

-

.

, ,

-

, -

,

, ,

-

. .

.

Э Press,

,

,

.

.

.

: , -

Associated

6,

7

, 2.

3,

,

-

,

, ,

.

-

: » 2016

.

« ,

23

.

.

– 9

,

.

, ,

, , 2:

, , .

,

,

,

,

,

,

,

-

, –

»? ,

,

,

.

, ,

,

, . -

, ,

,

, ,

« , .

. 3:

,

. .

,

. 4:

,

, ,Э

, 5:

,

, ,

, .

, ,

,

,

6: ,

, ,

,

«

.

:

. – –

».

? ,

.

-

.

, -

,

-

,

,

«

, ,

,

, –

. 1: , ,

» -

,

. ,

, ,

-

, –

.

.

» . – Zoopla,

(

«

»

),

-

,

.

,–

»,

«

, 2010/2011 «

. Zoopla Reuters, «

.

29-

. Zoopla

8

2011/2012 »( 34

), -

.

»

« -

.

.

», « «

», « », «

-

», »

«

».


www.epoha.info

6.02.2014

7

6.02.2014

¹723

«

-

»

, ».

, -

, . Э

,

-

,

,

: « -

405

»

«

.

,

.

-

,

«

-

,

». ,

-

,

-

.

,

.

., -

, ,

. -

. .

, -

,

. ,

,

2014

,

-

-

.

,

.

-

-

7

У

«

-

, -

,

». Ш

-

. ,

,

:

.

,

-

.

,

,

. »–

141

: «

-

-

260

.

Ш

«

2014

,

.

, . ,

, .

,

,

,

2014 -

»

-

.

. ,

-

, ,

.

«

-

-

».

», -

« . «

-

»

», » (262 -Ц » (266 ,

-

, ,

-

), « ). «

-

-

» ,

( ),

-

«

-

320 25

, (

, «

». Э

-

), -

, .

, -

«

. Ц

«

-

« ».

» -

,

, ,

-

.

:

,

,

,

. «

-

»–

,

, -

,

,

,

,

,

. .

, ,

,

, ,

jb`pŠhp{ m` qzel •

».

, 2700 • • У .

,3 , . , 4 ., , 3 .,

, • •У .

• У . , . •У . , 1.5 ., 1900 ., •У . , 2 ., . • , 3.5 ., 2600 .  

, .

.

-

, 3400

. , .

, 2300 , 1900 , 2000

, 2 ., , 3 ., . , 5 .,

,

,

. .,

, 3500 , . , 1900 ,

,

. 054-4901948,

.


8

www.epoha.info

6.02.2014

ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ * ÎÁÚßÂËÅÍÈß * ÐÅÊËÀÌÀ * ÊÂÀÐÒÈÐÛ * ÎÁÚßÂËÅÍÈß * ÐÅÊËÀÌÀ ÊÂÀÐÒ È ÐÛ ÍÀ Ï ÐÎ ÄÀÆ Ó

Ê Â À Ð ÒÈÐ Û ÍÀ ÏÐ ÎÄ À Æ Ó

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÑÚÅÌ 3- . . .: 050-5806552. *********06 7.99.1141.4. :

06

2- . 10 .

, 3- ., -

!

, ,

, , !

.

,

, . . " 02-6251161. – 052-3705423. *********02 ! , , 3,5- ., , . , , . " " 02-6251161. *********02 . , 6- . + , , , . , + , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********01 . ,Х , 3- ., , , , , . 950000 . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********01 . ! ( ), 3- ., , , , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********01 . ( ), , 4- . ( 5), 130 . ., , , , , , 1190000 . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********01 "

, 4- ., 2 ,

.: 050-6209193. *********03 10.99.1138.4.

À Ñ ÒÐ ÎËÎÃ È ß А

"

.

И

ИЯ Ь АЦИИ АЦИИ .: 054-5715324

" "

"

" 3, 02-6259976, 129, 02-6256872

" :

02-624-38-81 mail: consal@inter.net.il

17.97.1141.1.

, . , , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********06 . , 4,5 ., , , , . , , ! " " 02-6251161. – 052-3705423. *********06 . , ! 7- . , 1000/270 . ., , + , , . " "02-5334088. – 054-4861394, – 054-4310084. *********06 . ! ( ), 4- ., , , , . , . 3, . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********05 . ! , 5- ., , , , , , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********05 . , , , 4- . , , + , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********04 . ! ( ), « », 2 (2+6) . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********04 . , , 4- ., , 3 ., , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********03 . , 3- ., , , , , , , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********03 . ! ( ), 4- ., , . , , . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********03 . , 2- ., , . , , , 2 ., . " " 02-6251161. – 052-3705423. *********03

,

., !

20.94.1084.84.

02-6251161. *********06 . ., , .

" – 052-3705423.

, 6- .,

, "

,

Ê ÎÌ Ï Ü Þ Ò Å Ð Û , , ,

. 150 .

. -

,

.: 072-2363555. ************** 40 14.97.1123.24. 8.01.1074.10

,

3.95.1104.52.

+

16.94.1083.27.

,

12.97.1141.4

,

12.97.1135.13.

.

, . 2500


9

6.02.2014

www.epoha.info

ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

20.94.1141.1

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

, . /

,

, +

.

.: 054-6778944, А

.

.

,

*********06

, 02-9700753.

21.97.1141.5.

4.95.1138.5

П . .: 054-5344084, 054-7440453. *********05 3.94.1140.4.

,

.

15.57.1137.4

,

,

«

И

. -

» . -

-

. , ,

,

,

,

.

, , ...

, , -

В А

,

, ,

...

,

, : , –

, ... ,

,

. -

,

, Х

.

,–

)

-

. ,

,

,–

,

. .

,

... ,

?

.

-

.

,

10.97.1141.2.

-

9.97.1141.4

4.94.1066.52

054-4511687,

, ...

,

,

«

» – –

,

,

? . . ,

– Э . Х

. .

. , .

«

-

: , ,

...

,

. . ,

.

»

-

:

,

. ,

.

»

-

.

.

«Х

,

,

‫שלג‬

"

».

Ш

,

,

,

...

П

.

«Х

...

, -

**

И

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

. , –

-

.

Е

. -

(

.

И

. .: 02-6240171, 050-8827777 *********04 1.96.1139.4.

.

-

.

К /

...

. Èñêðåííå âàø, Ðîìàí Ãóðåâè÷


www.epoha.info

6.02.2014

24.91.1106.29

10


6.02.2014

11

www.epoha.info

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÝËÅÊÒÐÎÒÎÂÀÐÎÂ

ÐÅÌÎÍÒ

"

5.95.1118.36.

12.99.1132.52.

25.95.1101.16

ÓÑËÓÃÈ

"–

. .: 054-7890706, . *********31 3.97.1113/+1.12.

6.95.1135.52.

27.95.1110.52

ÐÅÌÎÍÒ

ÓÑËÓÃÈ

! ÇÀ ÑÒÈËÜ È

: . 15:00-18:00 , .: 9:00-12:00 , , . , 1. .: 054-4968738

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ ÐÅÄÀÊÖÈß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÅ ÍÅÑÅÒ

Ï ÐÎÄ À Þ

Ï Ð ÎÄ ÀÞ

i900, 7”, . .: 02-6567956, 054-7505204. *********06 : , , – . : 052-7215262, . *********06 – 500 .: 054-4640291. *********06 , : , , , , , ( – ). .: 054-8596641. *********06 « » . .: 052-5554594, . *********05 , , , . .: 02-5385741, *********05 -

Ï Ð ÎÄÀ Þ :

DESKJET2050A –

150

. : 054-6358621, 02-5866214, *********05

, ё -

. -

6

, ,

-4, Windows-7, .( ) 450 ., Panasonix, Lumix 250 ., Windows-7 450 DVD (1 - 10 .) : 054-2462133 , 050-5411912. *********03 .

. .: 050-2296690. *********05 GPS.

. 5

, (33 .,

,

.,

, .

-

И

, , .: 054-6831533 *********05

USB.

299

,

, ,

( ., . ( . 50-52), 2 (100% ), .

.: 02-6413832. *********03

, .: 054-9748601. *********03

, B-CURE laser.

, ,

.: 02-5385741, *********06

.

-

(

), .

.: 050-5949995, *********06 :

5

.

, 25”,

(70 .). .: 052-6555327, *********05

. . *********03

: 054-6751590, *********04

.

,

.

. .

, : 050-7122233

. *********03

LCD.

.: 054-5984991.

.: 072-2363555, *********05

, ( ), .: 054-4505716.

,

-

.

,

*********03

. .: 050-5949995, *********05 Notebook PC .

. 30

Compaq Presario C751NR . . .

499 . .: 054-6831533 *********05

:

( . .: 050-8786121. *********04

.

.)

-

-

,

,

48-50), ,

), ,

10.2013. .

,

,

, . .: 050-6720399. *********03

. ), -

, -

-

-

. (

Ï Ð ÎÄÀ Þ

Ъ "

И "

.

"

"

10

в ись ви consal@inter.net.il

– 500

. 02-6250116 , .


12

6.02.2014


www.epoha.info

13

15.94.1141.1

6.02.2014


14

К ,

«

» ,

,

, ,

-

, ,

:

,

-

,

,

,

. ,

,

,

, , , Ю «

, . -

, .

,

,

:« -

.

, -

,

»,

: « , -

». .

. «SodaStream»,

, «

,

.

» -

,

,

, ,

».

,

. .

.

, .

.

,

, .

,

. ,

, ,

.

.

»,

.

,

-

,

«

.

,

,

,

.

, » –

Ш .

,

,

«

-

, .

, – .

, .

.

. ,

».

.

,

,

-

,

,

,

,

».

, «

« .

-

. ,

».

,

, . ,

, ,

,

,

,

.

Е ...

-

Ш . :« 300-400

Ш

Ы

– ,

,

Ш

6.02.2014

www.epoha.info

, .

, ,

-

-

,

,

. П

л

и

а

. 16

-


www.epoha.info

15

19.95.1141.2

6.02.2014


16

6.02.2014

www.epoha.info

П

л

и . Начал

а

.

. 14

, «

, -

» . –

«

. .

«

». .

-

,

,

, .

, ,

, ,

,

2012-

,

.

,

,

, ,

,

-

«

»

,

,

. -

,

,

,

,

. -

,

, ,

. Э

-

. -

, «

»

,

, . .

, ,

,

,

.

,

, .

,

-

. -

» Ш

«

,

, «

.

.Э .

– ,

,

, , -

,

, ,

,

, .

, –

»,

,

,

-

,

,

.

.

Э

-

.

,

,

,

-

. ,

.

.

.

,

, ,

. ,

. 20

-

,

-

. , ,

.

.

-

, ,

« №1,

. , -

».

-

, .

.

, 5-6 06,

, -

,

.

.

,

,

.

.

»

. ,

.

, . -

, «

.

, .

»,

, –

-

« »,

»

. «

,

,

,

,

,

» ,

.

. ,

« .

,

.

,

,

«

«

». »,

Х

,

!


17

www.epoha.info

6.02.2014


18

6.02.2014

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 6 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐà ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

20.25 « 20.45 « 22.20 « 23.10 « 00.00 «

05.00, 08.00 . 05.05 « ». 08.15 « ». 09.05 « ». 09.35 « !». 10.30 « . ». 11.00 ( ). 11.15 « ». 12.10 « !». 13.00 « ». 13.25 « !». 14.00 ( ). 14.15 « ». 14.30 « ». 15.20 « ». 16.10 « ». . 17.00 17.40 « ». 18.00 « !». 19.00 « ». 20.00 « ». 20.30 « ». 22.15 « ». 22.50 . 23.00 « . ». 23.55 « ». 00.50 « ». 01.40 « !».

. «

».

», «Э

». . Э ». .Live». ». ».

». ». ». « ».

16.10 16.20

.

. « ». « 16.55 «Academia». « ». 17.40 « ». 18.00 « ». 18.40 « 19.30 « ».

-

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187 04.00 « 06.10 «

». ».

». -

».

07.00 08.00 « ». 09.00 « ». 11- . 10.00 « ». 4- . 11.00 / « ». 2- . 13.00 « ». 7. 14.00 « ». 5. 15.00 « ». 15.30 « ». « ». 16.00 « ». 16.08 « ». ». 12- . 17.00 « 18.00 « ». 8. 19.00 « ». 19.08 « ». 20.00 « ». 6. 21.00 « ». 5- . 22.00 « ». 23.00 « ». « ». 23.30 « ». 00.00 « ». 01.00 « ». 5- . 02.00 / « ». .

». -

.

». .

».

11.05 « 12.00 « 12.25 « 12.40 « 13.25 « 14.10 « 15.00 « 15.10 « 15.25

-

06.00 «

.

». -

07.05 « 08.00 « 08.25 « 09.30 « 10.05 « - 9». « 11.00 « 11.35 « 12.35 « 13.35 «

». ». ». ».

17.00 « 17.35 « 18.50 « 19.45 « 21.45 « 22.10 « 00.00 « 8-

.

-

».

». ». ». ». .

». ». ». 7- ,

.

06.00 « ». 1956. 08.00 « ». 10.20 « ». 1980. 12.00 « ». 1941. 13.30 « ». 12. 1986-1988. 15.00 « ». 16.30 « , , , ...». 1984. 18.00 « ». 2002. 20.00 « ». 2012. 22.00 « ». 1970. 00.00 « ». 1960.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 « 06.35 « 09.00 « 09.05 « 10.00 « 10.55 « 11.50 « 12.50 « 14.00 « 15.00 « 16.10 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « 21.00 « 21.40 « 22.40 « 23.30 « 00.25 «

». ,

08.15, 11.00, 13.25 « ». 08.40, 11.30 « - 2014». 09.10, 10.35, 14.10 « ». 09.35, 12.00 « ». 10.05, 12.30, 14.35 « . ». 13.00, 15.00 « - 1». 13.50 « ». 15.30 «Э -2011». 15.45 « ». 15.59 « ». 16.02 « ». 16.25, 17.34 « ». . . 16.50 18.00, 00.05 . 18.05 « ». 18.20 « ». 18.45 « ». 19.10 «10 ». 19.20, 23.35 « , !». 19.52 « ». 20.30 . . 23.00 « ». . . 00.10 « ... - 20 ».

!». ». ». ». ».

.

».

». ». .

». ». ». ». ».

.

». ». ».

». ». ».

07.37 « 08.00 « !».

». ,

-

-

21.00 « 22.00 « 23.00 « 23.30 « 00.00 01.10 « 01.50 «

-

-

. -

06.00, 18.50, 00.40 « ». 06.30 « . ». 07.00 « ». 09.00, 15.00 « ?». 10.00 « ». 11.20 « ». . 12.10 « ». . 12.40 « ». 13.00 « ». 13.30 « ». 14.00 « ». 14.15 « ». 14.30 «23 ». 15.50 « ». . ». 16.45 « 17.30 « ». 18.00 « ...». 19.25 « ». Э . 19.58 « -2».

».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8

. ». ».

Âñå ïåðåäà÷è - ñ ðóññê. òèòðàìè

». . ». ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

.

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

».

-

ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185

». . ».

14.00 « 14.30 «

».

». . ».

». ».

RTV International HOT-103 Yes-183

». «

15.40 « 16.35 «

».

». 00.55 01.15

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 06.00 « 10.05 10.20 «

».

05.00, 06.35, 08.25, 11.35, 13.25, 15.00, 15.55, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.10 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.20 « ». 08.30 « ». 08.45, 15.50 « ». 08.50 « ». 09.25 « ». 10.10, 17.35 « ». 10.55 « ». 12.30 « - ». 12.55 « ». 13.15 « ». 13.50, 15.15, 16.20 « ». 13.55 « ». 14.15 « ». 14.35 « ». 15.18, 19.10, 22.15 « ». 15.30, 18.15, 20.10 « ». 16.25 « ». 16.50 « !». 17.15 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.45, 21.50 « !». 19.45 « ». 21.00 « ». 22.25 « ». 22.40 « ». 23.00 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 09.00 « ». . 10.25 «187». . 1996. . 12.20 «Э ». . 2010. 14.05 « ». . 15.40 « ». . 2004. 17.25 « ». . 2008. 19.05 «Э ». . 1936. 20.40 « ». . 2010. 22.10 « ». . 23.45 « ». .

06.00, 11.50, 17.35, 22.00 « , ». 07.00, 12.45, 18.30 « ». 07.45, 13.30, 20.15, 04.15 « ». 08.35, 14.20 « ». 09.30, 15.15 « « ». 10.25, 16.10 « ». 19.15, 05.00 « ». 21.55 « ». 22.55 « ». 23.55 «24 ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.30, 07.45, 15.00 « ». 08.00, 14.15 . 08.45 . A . 12.30, 21.35 . NBA. 16.00, 02.55 « ». 19.00 . 19.30 . 22.05 . . « »-« ». 23.55 . .

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « ». 09.00, 16.00, 19.57 « -10». 09.05 « ». 11.00 « ». 11.55 « ». 12.25 « ». 13.10, 05.00 « ». 14.15 « ». 14.45, 00.00 « ». 15.15 « ». 16.05 « ». 16.50 « ». . 18.00 « ». . 19.00 19.07, 22.40 « ». . . 21.00 « ». 21.55 « ». 23.00 « ». 23.30 « ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 7 ÔÅÂÐÀËß, ÏßÒÍÈÖÀ ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 05.05 « ». 08.15 09.05 « 09.35 « 10.30 « 11.00 11.15 « 12.10 « 13.00 « 13.25 « 14.00 14.15 « 14.30 « 15.20 « 16.10 « 17.00 17.15 «Э

. «

06.00 «

». ). ». !». ». !».

(

). ».

». ». ». . -

». !».

». ». «

».

«

».

06.00 « 09.55 « 10.05 10.20 « -72». 11.10 «

». ». . . ». ». -

-

». ». ». ».

-

». «

16.10 16.20 « 16.55 «A ademia». « . ».

. ».

».

-

«HÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

, ». ».

», «Э

». 07.00 . 08.00 « ». 09.00 « ». 12- . 10.00 « ». 5- . 11.00 . « ». 13.00 « ». 8. 14.00 « ». 6. 15.00 « ». 15.30 « ». « ». 16.00 « ». 16.08 « ». ». 17.00 « 1. 18.00 « ». 9. 19.00 « ». 19.08 « ». 20.00 « ». 7. 21.00 « ». 6- . 22.00 « ». 23.00 « ». « ». 23.30 « ». 00.00 « ». .

04.00 « 06.10 « 07.05 « 08.00 « 08.25 « 09.30 « 10.05 « - 9». « 11.00 « 11.35 « 12.35 « 13.35 «

».

17.40 «« 18.00 « 18.45 «

. « ».

!». . (

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182

12.00 « 12.25 « 12.40 « 13.25 « 14.10 « 15.00 « 15.25

16.35 «

14.00 « 14.30 « 15.40 «

. ».

».

RTV International HOT-103 Yes-183

». ».

». 17.45 « 18.00 « 19.00 « 20.00 « 20.30 22.10 / ». 00.25 «

№ 17».

20.05 / « 22.30 « 23.35 00.00 .

». ». .Live». « ». ». ».

».

». ». ». ». . ». ».

». ». ». - 2». -

». ».

«ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185 06.00 « 08.00 « 10.00 «

». 2002. ». 2012. ». 1970.

12.00 « ». 1960. 13.30 « ». 13. 1986-1988. 15.00 « ». 1. 1983. 16.30 « ». 2. 1983. 18.00 « ». 1966. 20.00 « ». 1979. 22.00 « ». 2003. 00.30 « ». 1991.

-

09.07, 10.45 « 09.13, 11.02 « ». 09.20 « 09.50, 12.03 « 10.20, 11.35 « 12.30 12.55 « 13.20 « ». 13.35 « ». 14.35 « 15.00 « 15.30 « « 16.30 « 16.52 « 16.57 « 18.00 « 18.30 « 19.00 « 19.52 « 21.30 « ». 23.30 « 00.00

06.30 « 09.15 « 13.05 «

».

06.00 « 06.30 «

». ».

17.00 « 17.05 «

07.00 « 10.00 « 10.30 « 11.00 «

». ».

17.20 « 19.00 « 19.05 « 20.00 « ». 23.50 « 01.30 «

». ». ». , ».

06.13 « ». 07.22 « 08.00 « !». 08.15 «Э ». 08.20 « 08.30, 11.05 « ». 09.00, 10.55 «

». ». !». .

. ».

». ». ». ». ». ». ». ». ». ». -

.

. ». .

Э

-

». ,

!». »

». . ».

». ».

23.00 « 00.00 «

». ».

11.30 « -1969». 12.00, 13.30 . 12.30 « ». 13.00 « ». 14.00, 03.15 « ». 14.50 « ». 15.15, 16.05 « ?». 16.00, 17.00, 18.30 . 16.05, 01.40 « ?». 16.50, 17.05 « ». № 101». 17.30 « . 18.00 « ». 18.35 « ». 19.00, 19.30 « ». 19.58 « ». 21.30 « ». 22.30 « ».

».

!».

06.00, 11.35, 21.05 «

.

06.00 « ». 06.10 « ». 06.40, 09.25, 10.20, 11.05, 12.15, 13.25, 18.10 « ». 07.29, 09.40, 10.45, 12.30, 13.50, 18.55 « ». 07.30 « ». 07.55 « ». 08.20 « ». 08.35 « ». 08.45 « ». 09.00 « ». 09.43, 15.00, 17.45, 19.40 « ». 09.55, 17.20, 21.20 « ». 10.47 « ». 11.10 « ». 11.35 « ». 11.55 « ». 12.33 « ». 12.55 « ». 13.15 « ». 13.53, 19.00 « ». 14.15, 19.20 « ». ». 14.35 « 15.10, 23.10 « ». 20.00 « « ». 20.35 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 07.00 « 08.30 « ». 10.35 « 12.00 « 13.35 « 15.05 « 16.50 « 18.25 « 20.05 « 21.35 « 23.05 «

». ».

. .

». ». ». .

, ». ».

». . 2006. ».

. . ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, HOT-8 В

ачи и ами.

,

-

».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 ».

. ».

17.00 « 17.35 « 18.50 « 19.45 « 23.40 « . 00.55 «

-

кими

07.00, 13.35, 14.20 « ». 07.45, 15.05, 15.55, 16.45 « ». 08.35, 12.30 « ». 09.35 « ». 10.30 « ». 17.35, 18.30 « ». 19.25, 19.50 « ?». 20.15 « ». 22.00, 03.00 « ». 23.40, 04.40 « ». 01.00 « : « ».

-

-

-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.30, 07.45 « ». 08.00, 18.00 08.45, 13.30 . 09.45, 20.20 . 10.15 . A . 13.55 .« »-« ». 15.55 . . 19.00, 00.25 2014. . 22.10 . NBA.

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00 « ». 06.25, 07.00 « ». 09.00, 17.00, 18.30 « -10». 09.05, 02.30 « Э ». 09.40 « ». 11.25 « ». 12.00 « ». 12.55 . . 13.30 . 14.10 « - il». 15.00 « ». 15.55 « - 2». 16.30 « ». 17.05 « ». . 17.40 « !». 18.15, 18.35 « ». 19.05 « ». 19.57 « . ». 21.30 « ». 22.05 « ». 00.25 «Moon Time».


6.02.2014 ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187 05.35 « 06.00 « 06.20 « 06.55 « 07.25 «

. . ».

06.00 / « 07.25 « , !». 08.05 « 08.45 « 09.00 . 09.10 « ». 09.45 « ». 10.00 «

». ». ». . . .

«

!». 10.55 « 11.40 13.15 «

». ». -

« ».

13.30 « 15.50 / 17.00 17.15 «

!» «

». . ».

-

. 18.25 . 20.00 « 20.15 « 21.50 « 23.20 .

«

».

». ». ». -

« ».

00.55

/ ».

«

-

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182

Т ц

». ». ». ».

"Н ш

». 08.00 « 08.25 « 08.55 « ». 09.55 « 11.00 « 11.25 «

». ». ». ». . ».

12.10 « 14.10 « 14.25 « 15.30 «

». ». ». » ». .

16.20 «

».

17.00 « ». 17.55 « ». 18.50 « 19.50 « 21.40 «

!». ». ». .« ».

23.40 « 00.30 « 01.40 «

».

.

«ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185 06.00 «

. ,

». 1966. ,

08.00 « 08.25 « 09.00 « 09.10 « 09.20 « 09.45 10.05 «

, 08.00 « . .

,

. ». .

«

12.00 « 12.20 « « 12.25 / « 14.40 « 16.00 « 16.55 . 18.00 « 18.35 . 20.40 . « 22.15 « 23.10 « 00.10 / 01.45 /

».

№ 17». ». ». « ». ». « ». « ». ». ». . ». ».

«

». . .

«

». ». -

.

-

». 13.00 « ». 13.30 « « ». 14.00 « 15.30 / « ». 17.00 « ». 17.30 « ». « . . ». 18.00 «

». ». ».

». ». ». ». ». ». « -

« ».

23.30 « ». -

,

. 12.30 « 1991.

«

». .

:

,

-

,

.

13.30 « ». 1415.00 « . 1981.

. ». 1. ,

:

,

, -

, . 16.30 « ». 2- . 18.00 « ». 1973. . , , , 20.00 « ». 1972. . , , , , , . 22.00 « , ...». 1994. . : , , , . 00.00 « 1967. . : , , . 01.30 « ». 11990. . : , , , .

ÈÇ ÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 « 10.15 « 15.15 «

.

». ».

.

». ».

.

:

,

».

00.30 « 01.00 « 01.30 ».

». . ,

».

06.00 . 07.30 08.00 «

19.00 « 19.30 « « 20.00 « 21.00 . 23.00 «

10.00 « 2003. ,

RTV International HOT-103 Yes-183

09.00 10.00 / 11.30 « 12.00 «

.

». ».

« «

». 1979. , , -

: ,

». ».

. 10.50

.

». ». ». -

,

, ».

». 17.00 « 17.05 «

». . ».

я я : 02-624-38-81 17.20 « 19.00 « 20.00 «

». ». ». 80- ».

20.40 « 22.40 « 00.15 «

».

ÈÇ ÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

».

». «

"

».

.

,

». -

И

.

». -

: 06.00 « 06.10 « 06.20

8 ÔÅÂÐÀËß, ÑÓÁÁÎÒÀ

: . : ,

». . , -

06.27 « ». 07.30, 09.37 « ». 07.45, 08.45 « ». 07.57, 08.57 « ». 08.12 « ». 08.20, 09.12 « ». 10.00 « ». 10.07 « ». 10.32 « ». 10.35 « « » ». 11.00 « ». 12.00 « ». 13.00 « ». 14.00 « ». - 2». 14.30 « ». . 15.15 « ». 16.05 «10 ». 16.15 « ». 17.00 « ». 17.30 « ». 17.55 « ». 18.30 « ». 19.00 « ». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00 « ». 22.00 «VICE». . 22.30 « ». 23.00 « « ». « ». 00.00 .

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00 « ». 06.15, 06.40 « ». 07.00, 17.05, 23.45 « ». 07.30 « ». 09.00 « ». . 11.00 « ». 11.30 « ». . 12.00 « ». 12.30, 16.55, 17.05 « !». / . 13.00 « ». 13.30, 15.00, 21.00 « ». . 17.00 . 17.30 « ». 18.00 « !». 19.00 . 19.25 « ». 19.58 . 22.45 « ». 23.25 « !». / . 00.00 . 00.45 « ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 05.00, 08.10, 09.00, 09.30, 14.05, 14.32, 18.05, 18.30,

18.55, 19.21 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.25 « ». 07.10 « ». 07.40 « ». 08.35, 09.24, 09.55, 14.30, 14.55, 18.25, 18.50, 19.20, 19.41 « ». 10.02, 15.00, 23.05 « ». . . 11.50 « ». 12.35 « ». 13.20 « ». 16.50 « ». 17.35 « ». 19.45 « ». 20.15 « ». 20.50 « ». 21.35 « !». 22.20 « !».

36.94.1080.52

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 05.00 05.10 «

19

www.epoha.info

15.00, 16.00 « - 2005». 17.05 « : « ». 18.05 « , 96 ». 18.55 « ». 20.35 « ». 21.30 « ». 22.00 « ». 23.20, 03.40 « , ». 01.20 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55

07.00 « ». . 1940. 08.40 « ». . 10.25 « ». 12.00 « ». . 13.40 « ». . 2007. 15.15 « ». . 16.45 « ». . 2007. 18.20 « ». 20.00 « ». 21.35 « ». 23.10 « , ». 00.55 «3000 ». . 2001.

06.50 . 07.30 « ». 08.45 « ». 09.00 . 09.45 . 10.20 . « » « ». 11.55 . . « »-« ». 13.30 . . « »-« ». 15.05 . « »( )-« » ( ). 16.55 . « »« ». 21.00 . NBA. 21.30 « ». 23.00 . « » « ». 00.45 . « » ( )-« ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è ñ ðóññêèìè òèòðàìè 06.00, 07.00, 13.00, 14.00 « ». 08.00 « ?». 08.30, 09.20, 10.10, 11.05 « ». 12.00 « ».

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00 « 07.00 «

». ».

08.00 « ». 08.55 « 09.20 « 10.00 « 11.00 « 11.55 « ». 13.50 « 14.40 « 15.30 «

». ». ». ». ». - il». ».

16.00 « ». 17.00, 02.30 « ». 17.40 « ». . 19.15 « ». 19.57 « ». 21.00 « ». . 22.25 « ». 23.10 « ». 23.15, 00.05 « ». / . 00.00 « -10». 00.30 «Moon Time».

-

. -


20

6.02.2014

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 9 ÔÅÂÐÀËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 05.00 05.10 «

. .

13.20 « 14.00 / « 16.50 «    ». 17.50 / « 19.25 .

». « ». ». «

». 06.00

  07.35 « 08.00 « 09.00 09.10 « 09.30 « 10.15 « ». 10.30 « 11.00 11.10 « 12.05

  15.30 «

.

21.00 « 22.30

« ...».

» ». .

-

 ». -

». « ». «

19.00 « , 20.00 21.00 . !». 23.15 .

-

.

-

». ». « «

 ». -

« ». .

« ».

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 07.20 « 08.00 « 08.25 « 09.00 « 09.10 «

».

  -

 !

». «

. «

.

  09.30 « ». « . 10.00 . 12.00 «

-

». 90 ».

». -

. ,

».

00.30 01.00 « 01.30 «

». 14.20 « 15.25 « 16.20 «

 ».

». ».

».

   ».

». !». ».

  -

  ».  ».   ». ». « », «    

-

». ...». -

. -

17.00

». «

«

». ». ». ».

« .

». ». ». « ».

». .

-

 ». ». ».

17.55 «   - 4». « », « « », «   », « « ». 21.50 « ». 23.45 « ».

, 22.00 « 00.00 « 01.30 «

06.00 « ». 1973. 08.00 « ». 1972. 10.00 « , ...». 1994.   : , ,

. ».

15.00 « 16.30 « 18.00 « ». 1985. 20.00 « .   :

 .

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ -

06.30 « 06.35 « !». 09.00 « 09.05 « 10.00 « 10.55 « 11.50 « 12.50 « 14.00 « 15.00 « 16.10 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « ». 21.00 « 21.40 « 22.40 « 23.30 « 00.25 «

.  ,

-

. 12.00 « 13.30 «

. ». ». 1937.

   ». 2- 

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185

».

 ».

-

». -

 . ».

».

13.00 « 14.00 . 16.00 16.30 « 17.00 « ». « . . 17.30 «

21.00 « 22.30 « ». « . . 23.00 « « 23.30 «

05.35 « 06.00 « 06.20 « 06.50 « 07.25 « 08.00 « 08.25 « 09.05 « 10.05 «  !». 10.20 « 11.00 « 11.25 « 12.20 «

».

».

11.45 « 12.00 « 12.40 «

».

».  

.

06.00 « 07.00 08.00

19.00 « 19.30 « 20.00 «

».

. ».

« ».

».

». 09.45 « 10.10 « 10.40

-

18.00 «

». ».

   ». -

RTV International HOT-103 Yes-183

».

.

».

-

.

  -

». 00.15 / « 01.50 «    ». 02.50 .

.

16.25 / ». 18.05 «

01.00

.

». ».

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

». ».

». ». 1-   .   ». 1-  .   ». 2-  . , ». 1975. -

». ,

-

». ». ». ». ».

  . ».

». ».

.

». ». ». .

13.00 « ». 13.30 « ». 14.00 « ». 14.15 «  ». 15.00 « ». 15.30 « ». 16.45 « ». 17.30 «   2014». 18.00 « ...». 18.50, 00.30 « ». 19.30 «   ». 19.58 « -2». 21.00 « ». 22.30 « ». 23.15 « ». 00.00 .

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

». ». ». ». ».  

». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 07.51 « 08.00 «

2.94.1119.4

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

».  , -

!». 08.15, 11.05, 12.25 « ». 08.40, 10.20 «   ». 09.25, 11.30 «     . ». 09.50, 11.55, 15.00 «      . ». 12.50 «   ». 13.05 « ». 13.30 « . ». 14.30 « - ». 15.30 « ». 15.35 «   » 15.59 «   ». 16.02 « ». 16.25 « ». 16.50 .  . 17.34 « ». 18.00, 23.30 « , !». 18.30, 18.45, 19.55, 20.40 . . 19.30 « » 20.40, 20.50, 21.45 . 21.40, 00.00 . 23.00 « ». 00.10 « ».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 06.45 « 09.00 « ». 11.00 « ». 12.00, 01.35 « ».

05.00, 11.40, 13.25, 15.00, 15.55, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.10 « ». 07.29, 12.30, 13.50, 15.15, 16.20, 19.45 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.20 « ». 08.35 « ». 08.45, 15.50 «   ». 09.00 « ». 09.30 « ». 10.10, 17.35 « ». 11.00 « ». 12.32 « ». 12.55 « ». 13.15 « ». 13.52 «   ». 14.15, 19.48 « ». 14.35 « ». 15.18, 19.10, 22.15 « ». 15.30, 18.15, 20.10, 23.45 « ». . . 16.25 « ». 16.50 « !». 17.15 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.45, 21.50 « !». 21.00 « ». 22.25 «   ». 22.40 « ». 23.00 « ». 23.25 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 09.00 « 10.40 « 12.15 « ». 14.20 « 16.10 «

». ».

. . 1936. ».

. .

».

». -

17.40 « 19.20 « 20.50 « 22.25 « 23.50 « 01.25 «

». ». , ».

». . ». . ». . . 2004.

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è ñ ðóññêèìè òèòðàìè 06.00, 11.55, 17.25 « , ». 07.00 « ?». 07.25, 12.55, 18.20 « ». 08.10, 13.40 « ». 09.00, 14.30 « ». 10.00, 15.30 « ». 10.55, 16.25 «    ». 19.05 « ?». 20.00 « ...». 20.30 « ». 21.00 « ». 22.00, 02.00 «   ». 23.05, «     ».

-

-

-

-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.30, 15.00 « ».

.

07.50 09.25 10.50 2014. 12.50 2014. 16.00 « 19.00 19.30 « 21.55 « ». 00.00 «

     

. .

 . -

. . ». . . «

. « ».

». »  » -

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « ». 09.00, 16.00, 20.00 « -10». 09.05, 03.10 «    ». 11.00 «   ». 11.55 «  ». 12.25 « ». 13.10 «   ». 14.10 «  ». 14.45, 00.00 « ». 15.15 « » . 16.05 « ». 16.50, 02.20 «   ». 18.00, 00.35 « ». . 19.00 . 19.07, 22.30 « ». 21.00 « ». / . 22.25 «  ». 23.00 « ». 23.30 « ». 00.00 « ».


6.02.2014

21

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 10 ÔÅÂÐÀËß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 05.00, 08.00 05.05, 08.15 «

. ».

09.05 « ». 09.30 « 10.30 « 11.00 11.15 « 12.10 « !». 12.50 « 13.25 « 14.00 14.15 « 14.35 « 15.25 « 16.05 « 17.00 17.40 « 18.00 « 18.55 « 20.00 « 20.30 « ». 22.20 « 23.00 «

!». . (

».

». ». ». ». ». «

). ».

». 04.00 «

».

-

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

».

17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « ». 21.00 « 21.40 « 22.40 « 23.30 « 00.25 « ». 01.55 « 02.35 « 03.00 « 03.45 « 04.45 « 05.45 «

. ».

». ». ».

-

14.00 « 14.30 «

!». ». ». ». . ».

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 ». . . ». .

« ». « ».

11.30 « 12.00 « 12.25 « « 12.40 « 13.25 « ». 14.10 « 15.00 « 15.10 « « 15.25 «

».

». ». «

». ». ». ». -

». . .

-

». ». . ». ».

17.00 « 17.35 « ». 18.50 « ». 19.45 « 21.45 « 22.10 « 00.00 « 9- , 1001.55 « 02.55 «

». .

».

». ». . ». .

-

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 06.00 «

, ». 1985.

:

. ,

,

».

,

».

, ,

».

.

16.10 16.20 «

. .

4». 16.55 «A ademia». « .

-

». ».

».

:

.

. :

,

, -

, , . ». 1:

.

.

,

, ,

-

».

. 16.30 « 18.00 «

RTV International HOT-103 Yes-183 . «

. ». 1937. ». 2-

». «

,

15.00 « 1981.

». 2». 1938.

: 20.00 «

. . . . ,

». 1979. -

:

». 08.15 . 09.00 « ». 1. 10.00 « ». 6. 11.00 / « ?». 12.30 « ». « ». 13.00 « ». 9. 14.00 « ». 7- . 15.00 « ». 15.30 « ». « ». 16.00 « ». 16.08 « ». 17.00 « ». 2. 18.00 « ». 10. « ». 19.00 « ». 19.08 « ». 20.00 « ». 8- .

. 22.00 « 1986.

.

». , -

: ,

, .

». 3-

». ,

-

». ». ». ». ». .

».

». ». ». ».

». ». ». ». ». ». .

». ». ».

». ». .

-

». « ». ?». ». ...». ». ». 19.58 « 21.00 «

-2». » .

22.30 « 23.15 «

.

. ». ».

09.00 « 10.30 « 12.10 « ». 14.10 « 15.40 « 17.15 « 18.45 «

». . 2002. -

». . 2001.

». ». ». .

».

.

». ». . ».

05.00, 11.40, 13.25, 15.00, 15.55, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.10 « ». 07.29, 12.30, 13.50, 15.15, 16.20, 19.45 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.20 « ». 08.35 « ». 08.45, 15.50 « ».

». . 2007. -

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 В

09.00 « ». 09.30 « ». 10.10, 17.35 « ». 11.00 « ». 12.32 « ». 12.55 « ». 13.15 « ». 13.52 « ». 14.15, 19.48 « ». 14.35 « ». 15.18, 19.10, 22.15 « ». 15.30, 18.15, 20.10, 23.45 « ». . . 16.25 « ». 16.50 « !». 17.15 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.45, 21.50 « !». 21.00 « ».

06.30, 07.45, 15.25 « ». 08.00 2014. . 11.05 . « » « »( ). 12.45 . 13.50 2014. . 16.00 « ». 19.00 . 19.30 « ». 22.05 . « » « ».

.

23.25 « ».

.

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

14.30 « 16.45 « ». 17.30 « 18.00 « 18.45 « 19.30 «

-

».

-

09.35, 11.45, 13.35 « ». 10.00, 14.00 « ». 12.10, 15.00 « . ». 13.05 « ». 14.30 « ». 15.30 « ». 15.59 « ». 16.02 « ». 16.25, 17.34 « ». 16.50 . . 18.00, 00.05 . 18.15 « ». 18.45 « ». 19.10 «10 ». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00 « ». 22.00 « ». 22.45 « ». 23.35 « , !». 00.15 « ».

14.15

».

20.20 « 21.55 « ». , -

06.00, 06.30 « 09.00, 15.00 « ». 11.00 « ». 12.00 « ». 13.00 « 13.30 « ». 14.00 «

-

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18

».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

.

-

!». 08.15, 10.50, 12.40 « ». 08.40, 10.25 « ». 09.05, 11.15 «

00.00 01.00 «

00.00 « № 1». 1941. 01.30 «

06.30 « 06.35 « !». 09.00 « 09.05 « 10.00 « 10.55 « 11.50 « 12.50 « 14.00 « 15.00 « 16.10 « 17.00 «

.

07.35 « 08.00 «

:

, 12.00 « .

1990.

». ». ». ». .

.

.

13.30 «

».

« ».

». 1975. . ».

:

.

». ».

«

08.00 « . , 10.00 « 1978.

22.25 « 22.40 « ». 23.00 « 23.25 «

».

». ».

».

.

».

».

».

17.40 « 18.00 « 18.30 « 19.15 « 20.10 « 20.30 « 22.10 « 23.00 « 23.50 « 00.35 01.00 01.45 « 02.20

!».

15.40 « 16.35 «

». ».

11.05

.

09.05 « 10.00 « 11.00 « 11.35 . 12.35 « 13.35 «

».

06.00 « 10.05 10.20 «

». ». .Live». ». ».

. -

04.00 « 06.10 « 07.05 « 08.00 « 08.25 «

». ». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

!».

00.00 « 02.10 «

06.00 07.00

21.00 « 7. 22.00 « 23.00 « ». « ». 23.30 « 00.00 « 01.00 « 7. 02.00 .

15.94.1129.52

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181

ачи кими и ами.

06.00, 12.15, 17.05 « ». 07.05,13.20 « ». 07.55, 14.05, 20.00 « ...». 08.25, 14.35, 20.30 « ». 08.55, 19.05 « ?». 09.50, 15.05 « ». 10.50, 16.05 « ». 11.50 « ». 18.10 « , ». 21.00, 01.10 « , !». 22.00, 02.15 « ». 23.00, 03.20 « ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « 09.00, 16.00, 20.00 -10». 09.05 « ». 11.00 « 11.55 « ». 12.25 « 13.10 « 14.10 « 14.45, 00.00 « ». 15.15 « ». . 16.05, 01.35 « ». 16.50, 02.20 «

». «

-

». ». ». ». -

». . 18.00, 00.35 « ». 19.00 19.07, 22.50 « ». . 21.00 « ». . 22.25 « ». . 23.00 « 23.30 « ».

.

. .

.

-

». -


14.94.1141.1

22 6.02.2014


6.02.2014

23

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 11 ÔÅÂÐÀËß, ÂÒÎÐÍÈÊ ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 05.05, 08.15 « ». 09.05 « 09.30 « 10.30 « . 11.00 ( 11.15 « 12.10 « 12.50 « ». 13.25 « 14.00 ( 14.15 « 14.35 « ». 15.25 « 16.05 « 17.00 17.30 «Э ». 17.40 « 18.00 « 18.55 « 20.00 « ». 20.30 « 22.20 « 22.50 « 23.40 . «

19.30 « 20.30 « 22.10 « 23.00 « 23.50 « 00.35 01.00 01.45 /

. ». !». ). ». !». ). ». ». ». . ». !». ». ». ». !». ».

. ». « ». «

-

. ».

11.30 « 12.00 « 12.25 « 12.40 « 13.25 « 14.10 « 15.00 « 15.10 «« 15.25

». ». -

». ».

». 16.10 . 16.20 « . 4». 16.55 «A ademia». «

-

». 17.40 « 18.00 « 18.45

». «

». «

».

«

».

», «Э

-

». 07.00 . 08.00 « ». 09.00 « ». 2- . 10.00 « ». 7- . 11.00 / « ». 13.00 « ». 10. 14.00 « ». 8. 15.00 « ». 15.30 « ». « ». 16.00 « ». 16.08 « ». 17.00 « ». 3. 18.00 « ». 11. 19.00 « ». 19.08 « ». 20.00 « ». 9. 21.00 « ». 8- . 22.00 « ». 23.00 « ». « ». 23.30 « ». 00.00 « ». 01.00 « ». 8- .

».

07.05 « 08.00 « 08.25 « 09.30 « 10.05 « 9». « 11.00 « 11.35 « 12.35 « 13.35 «

».

.

». . Э ». .Live». « ».

». ».

». ». ». ».

. ».

17.00 « 17.35 « 18.50 « 19.45 « 21.45 « 22.10 « 00.00 « 1201.55 «

». ». ». ». .

».

». ». 11- , . ».

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 06.00 « ». 1938. 08.00 « ». 1979. 10.00 « ». 1986. 12.00 « № 1». 13.30 « ». 3. 1990. 15.00 « ». 1- . 16.30 « ». 2- . 18.00 « ». 20.00 « ». 1977. 22.00 « ». 00.00 « ». 1. 1964.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 « 06.35 « 09.00 « 09.05 « 10.00 « 10.55 « 11.50 « 12.50 « 14.00 « 15.00 « 16.10 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « 21.00 « 21.40 « 22.40 « 23.30 « 00.25 «

,

!».

06.00, 06.45 « ». 09.00 « ». 11.00 « ». 12.30, 15.00, 21.00 « ». 13.00 « ». 13.30, 04.50 « ». 14.00 « . ». 14.15 « ». 14.30 « ?». 15.30 « ». 16.45 « ». 17.30 « - 2013». 18.00 « ...». 18.45 « ». 19.30 « ». -2». 19.58 « 22.30 « ». 23.15 «Э ». 00.00 .

». ». ». ». ». .

».

». ». .

». ». ». ». ».

.

,

».

». ». ». ». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

-

08.00 « , !». 08.15, 10.55, 13.20 « ». 08.40, 11.30 « - 2014». 09.10, 10.30, 14.05 « ». 09.35, 12.00 « ». 10.00, 12.25, 14.30 « . ». 12.55, 15.00 « . ». 13.45 « ». 15.30 « ». 15.35 « « » ». 15.59 « ». 16.02 « ». 16.25, 17.34 « ». . . 16.50 18.00, 00.05 . 18.05 « ». 18.15 « ». 18.45 « ». 19.10 «10 ». 19.20, 23.30 « , !». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00, 00.15 « ». 22.00 « ». 22.50 « ».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

».

». . ».

-

». ».

.

04.00 « 06.10 «

».

».

15.40 « 16.35 «

"ÍÒÂ-ÌÈÐ" HOT-105 Yes-187

». ».

». «

«

06.00 «

!».

». .

». ». ».

RTV International HOT-103 Yes-183

».

"ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ" HOT-102 Yes-182 06.00 « 10.05 10.20 « 11.05

14.00 « 14.30 «

».

05.00, 11.40, 13.25, 15.00, 15.55, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.10 « ». 07.29, 12.30, 13.50, 15.15, 16.20, 19.45 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.20 « ». 08.35 « ». 08.45, 15.50 « ». 09.00 « ». 09.30 « ». 10.10, 17.35 « ». 11.00 « ». 12.32 « ». 12.55 « ». 13.15 « ». 13.52 « ». 14.15, 19.48 « ». 14.35 « ». 15.18, 19.10, 22.15 « ». 15.30, 18.15, 20.10, 23.45 « ». . . 16.25 « ». 16.50 « !». 17.15 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.45, 21.50 « !». 21.00 « ». 22.25 « ». 22.40 « ». 23.00 « ». 23.25 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 09.00 «

. 2011. ». ». . . 2004. ». . -

». .

10.30 « 12.05 « 13.35 « 16.25 « 18.00 « 1983».

».

19.45 «

.

-

».

21.25 « 23.05 «

В

. 2008.

».

. 2008. ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, HOT-8 ачи -

кими и

ами

06.00, 12.45, 17.25, 22.00, 01.45 « ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

07.05, 13.45, 18.25 « , ». 08.00, 14.40, 20.15 « ...». 08.30, 15.10, 10.45 « ». 09.00 « ?». 09.55 « , !». 11.00, 15.40 « ». 19.20 « ». 21.15 « , ». 23.05, 02.50 « ».

-

:

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.30, 07.45, 15.20, 15.30 « ». 08.00, 21.30 . A . 09.50 - 2014. . 11.10 - 2014. . 12.50 - 2014. . 13.55 . . 16.00, 03.25 « ». 19.00 . 19.30 . 00.35 - 2014. .

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « ». 09.00, 16.00, 20.00 « 09.05 « 11.00 « ». 11.55 « ». 12.25 « ». 13.10, 05.00 « 14.10 « ». 14.45, 00.00 « 15.15 « . ». 16.05 « 16.50 « ». . 18.00 « 19.00 . 19.07, 22.25 « ». . 21.00 «Extreme Makeover». 22.55 « ». 23.00 « ».

-10». ».

». ». ». ». .

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 12 ÔÅÂÐÀËß, ÑÐÅÄÀ ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 05.05, 08.15

. « ».

09.05 « 09.30 « 10.30 « . 11.00 ( 11.15 « 12.10 « 12.50 « ». 13.25 « 14.00 ( 14.15 « 14.35 « ». 15.25 « 16.05 « 17.00 17.15 «Э ». 17.40 « 18.00 « 18.55 « 20.00 « ». 20.30 « 22.20 « 23.00 « 00.00

.

».

!». ». ). !».

». ». . ». !». ». ». ». . ».

».

"ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ" HOT-102 Yes-182 ». . . ». ».

». ». ». ». . -

.

».

17.40 «

-

».

». ». . ».

», «Э

-

07.00 08.00 « ». 09.00 « 3. 10.00 « 11.00 / « 13.00 « ». 1114.00 « ». 915.00 « 15.30 « « 16.00 « ». ». 16.08 « 17.00 « 4. 18.00 « ». 1219.00 « ». 19.08 « ». 20.00 « ». 1021.00 « 22.00 « ». 23.00 « « 23.30 « 00.00 « ».

04.00 « 06.10 « 07.05 « 08.00 « 08.25 « 09.30 « 10.05 « - 9». « 11.00 « 11.35 « 12.35 « 13.35 «

». ». 8- . ». . . ». ». ».

17.00 « 17.35 « 18.50 « 19.45 « 21.45 « 22.10 « 00.00 « 14-

». ». ». ». .

».

». ». 13- , .

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185 06.00 « 08.00 « 10.00 « 12.00 « 13.30 «

.

». 9-

. .

». ». ».

!».

». ». ».

». ». 1977. ». ». 1-

. 1964. -

». 4-

. 1990. ». 1979. ». ». 1939.

15.00 « 16.30 « 18.00 « 20.00 « 22.00 « 00.00 «

».

».

». ». . 1964.

». 2-

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 « 06.35 « 09.00 « 09.05 « 10.00 « 10.55 « 11.50 « 12.50 « 14.00 « 15.00 « 16.10 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « 21.00 « 21.40 « 22.40 « 23.30 « 00.25 «

,

!».

». ». ». ». ». .

».

». ». .

». ». ». ». ».

.

». ». ».

». ». ».

-

07.30

.

08.00 « !». 08.15, 10.30 « 08.40, 11.30 « - 2014». 09.10, 12.00 « . 09.40, 11.00, 12.30 ». 10.05, 12.05 « 13.00 . 15.30 « ». 15.59 « 16.02 « 16.25, 17.34 « 16.50 18.00, 00.00 18.05 « 18.15 « 18.45 « 19.10 «10 19.20, 23.30 « !». 19.52 « ». 20.30 « 21.00 « 22.00 « ». / . 23.00 «

,

-

22.45 « 00.00

». ». « ». .

. ». ». ». .

. . ». ». ».

». , ». ». ». / .

06.00, 18.50, 00.40 « ». 06.30 « . ». 07.00 « ». 09.00, 15.00 « ?». 10.00 « !». / . 10.30, 02.10 « ». 11.25 « ». . 12.10 « ». . 12.35 « ». 13.00 « ». 13.30 « ». 14.00 « - 3». 14.15 « ». ?». 14.30 « 15.45, 01.10 « ». 16.45 « ». 17.30 « - 2014». 18.00 « ...». 19.25 « ». 19.58 « -2». 21.00 « ».

и

».

05.00, 11.40, 13.25, 15.00, 15.55, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.10 « ». 07.29, 12.30, 13.50, 15.15, 16.20, 19.45 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.20 « ». 08.35 « ». 08.45, 15.50 « ». 09.00 « ». 09.30 « ». 10.10, 17.35 « ». 11.00 « ». 12.32 « ». 12.55 « ». 13.15 « ». 13.52 « ». 14.15, 19.48 « ». 14.35 « ». 15.18, 19.10, 22.15 « ». 15.30, 18.15, 20.10, 23.45 « ». . . 16.25 « ». 16.50 « !». 17.15 « ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.45, 21.50 « !». 21.00 « ». 22.25 « ». 22.40 « ». 23.00 « ». 23.25 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 09.00 « 10.45 « 12.35 « 14.15 « 15.50 « 18.10 « 19.30 « 21.10 « 22.55 « ».

». ».

. . ».

. ».

, ». ,

. ». ». ».

. .

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ HOT-8

В

ами

.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

-

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

». . ».

. ».

-

». ». .Live». ». ,

-

». ».

».

"ÍÒÂ-ÌÈÐ" HOT-105 Yes-187

». ».

.

15.40 « 16.35 «

». .

). ».

».

».

06.00 «

!».

16.10 16.20 « 4». 16.55 «A ademia». «

14.00 « 14.30 «

».

RTVInternational HOT-103 Yes-183

».

«

06.00 « 10.05 10.20 « ». 11.05 / « ». « 11.30 « 12.00 « ». 12.25 « 12.40 « 13.25 « 14.10 « 15.00 « ». 15.10 « 15.25 «

18.00 « ». 18.30 « 19.20 « 20.15 « ». 20.30 « 22.10 « 23.00 «1913- ». 23.50 « 00.35 01.00 «

ачи -

кими

06.00, 12.00, 17.25, « 07.05, 13.05, 18.30 « ». 07.55, 13.55, 20.20 « 08.25, 14.25, 20.50 « 08.55, 14.55 « ». 09.50, 15.50, 21.20, , 10.35, 16.00 « ». 19.25 « 23.00, 02.45 «

22.00, 01.45 ». , ...». ». 01.00 « ». : ». ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.30, 07.45, 15.00 « ».

-

08.00

- 2014.

. 11.05 . 12.25, 15.20 2014. 13.30 . 16.20 « 19.00 19.30 . 21.30 . 00.35 .

. . ». . . A

.

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « 09.00, 16.00, -10». 09.05 « 11.00 « 11.55 « ». 12.25 « 13.10, 05.00 « 14.10 « 14.45, 00.00 « 15.15 « 16.05 « 16.50, 02.20 «

». «

20.00

».

». ». ». ». ». ».

». 18.00 « 19.00 . 19.07, 22.35 « . ». 21.00 « ». 22.00 « ». / . 23.00 « ».

». . ». . .


24

6.02.2014

Jumbomail zipfile 20140206142720