Page 1

www.epoha.info

Жи

я И а и а, а а ши Ка а См. 9.01.14 ’’ 3.00 ‫ר‬

www.epohainfo.co.il

5.91.1127.12 18.94.1110.26

’’‫ע‬

12.94.1110.26

1137 (2), 9.01.14 . Ц а: 3.00 ш . 1137 ‫ל ו‬

18.94.1110.26

Вы

.8


2

9.01.2014

www.epoha.info Ь Е У

щ

.

.

,

18:00

20:00.

!

15

. 02-6254138\9,

.

20.00 «

. » .

«

-

»

17:00

,

, 3-

« .

18:30. .

. 15

,

» .Ш .

,

.

«

-

,

».

,

,

,

, 18:00 »

-

-

. .

:

,

,

»,

.

:

– «

«

», « », -

!

,

),

,

. 23

. – . 054-7503449.

.

.

.

«

23 ,

,

, -

(

16 23

« ».

,

,

, 16:00

«Э

-

-

.

13

, -

-

Э

Э.

, 16:00 .

Ш 22

20.00

-

«

– ,

16

»,

.

-

,

27,

14:00.

. .

15

ц , . 02-6211777

.

36, . 02-5456900/10 www.jerusalem.muni.il

,

12:30

« ,

-

,

17:00.

, », .

» .

13:00

;

,

15:00.

,

.

,

-

. ,

.

,

-

.

! 10

-

.

-

14.00

,

19.00.

, .

. 14:00.

, «

14:00

.

? ,

?

?».

-

18:00

,

.

,

, -

, !

.

:

!

: 02-6234365 14.00 16.00.

.,

! .

. 13.00-16.00, 8.00 10.00, .

Е «

-

», , -

, 98

. – .

,

,

,

-

(

30

,

, «

«

».

: «

». .

.

. ,

.

!

,

,

,

,

.

, »–

,

. «

-

.

.

» .

,

–«

», –

?

. , –

, –И – ,

.

С

,

. .

?(

.

11 ,

.

:

?

:

.

,

.

,

: .

14 -

.

-

,

– , -

32

. – ( –

И ,

-

,

.

, . . .

х

…». -

:– , –Ч ? –

!..

,

. .

-

«

», 15

. -

«

-

», .

.

. ,

: «

: »

, .

,

, ,

х?

,

, 43

,

.

,

, .

, ,

,

. . –

) –

– «

?

?

.

. –

.

.

Х

-

, . .

.

.

,

!

.

. .

?

, . -

-

? ,

»

,

.

70-

-

.

. –К ,

.

. Х « .

.

-

?

,

-

,

.

?Д ,

: – - - - ! – , . –

?) ,

, . -

.

:

«

»

-

,

,

?

.

), ,

,

,

,–

(

,

-

,

– К –

.

.

.

.

,

, -

. Э ,

, -

? .

?

, ,

?

.

,

.

–Э х –

. А

:

,

. « – В

, –

-

,

.

,

,

.

,

,

, -

. .

,

.

.

, … . , .

. :

,

,

, –

, ,

,

.

». ,

.

, ,

, –

)

.

,

-

, – –

Ш

-

.

,

– я

я


3

3.94.1131.4

www.epoha.info

10.95.1136.5

9.01.2014


4

9.01.2014

www.epoha.info И

«

И

» »,

, К

Ш

,

.

«К

«

К

Ltd»,

»,

-

, -

. .

, ,

.

К

Ш «

«

Ш

» («

»), . ,

«

К

,

, -

»,

К

.

-

-

Ltd», :« ,

-

-

– «

-

, :

Ш

».

, , , -

,

, ,

-

, :

,

«

».

И

И

И -

-

.

. 100

28.94.1128.4

, .

, -

,

,

,

, .

,

, . (

2012

,

) 16% , . ,

, -

,

. ,

380 -

, -

28

,

.

, .

.

- И -

, .

,

. , , 6020-

-

,

.

,

, ,

The Guardian.

,

(UNSW)

-

.

, ,

. ,

-

, ,

(NAD),

-

50 000$

И

Я

,

-

,

211 1,71 »,

.

К . 2012

,

« 2,49 ».

« -

2013 3 427,82

, .

, 50

9tv.co.il

.

36.94.1080.52..

К

11

. .

:

Я

К

,

11

.

13.94.1110.26.

-


9.01.2014

5

www.epoha.info ,,, 5. ланшетные компьютеры Apple

-

,

. . ,

2013

(

,

Lenovo

Acer)

Android

, ,

2014 ,

.

,

150

.

, -

.

, «

»

, -

-10

, . 6. 3D-принтеры 3D-

. 1. ефть и горючее

,

-

-

«

15.95.1128.4

Э

-

». ,

-

И

,

-

. -

,

, .

,

-

. 2. одержанные автомобили 2013 И 200 .

. 7. Дигитальные фотоаппараты Э . Point and Shoot , -

-

. 8. Кофе ,

. Т 2014

. 2014 , -

.

17.95.1128.10

.

, . ,

,

-

,

, , ,

. ,

2014

-

»

-

28% – -

»)

«Э -

.

9. Золото 2013

.

3. олеты за границу « . И («

Cofix

32

.

,

Е

1200 .

,

,

1000 , блигации

.

» Up. 500-800 200-300,

, ,

10.

. 4. Смартфоны Ц

– И

1%, ,

-

,

,

, -

»,

. . -

,

-

«

,

,

,

. -

,

-

, Android. Ц

«

А Ш

А

66 ,

. , , –

4%.

И

Ш

А А

.

Ш

6%, И

. 2010

Ш 611 ,

« 2012

, . – 8% -

». ,

,

,

(54%)

-

-

(49%). 9tv.co.il

А Я

– , 9tv.co.il

А

24% –

,

65 (WIN/Gallup). , Ш .

, И

» .

А

,

,

А

16.95.1128.4

.


6

9.01.2014

www.epoha.info

Ñ Ï Î Ð Ò МОШ (

-

-16 -16 -

) 90:84.

Р

Х -

. –

,

-

-

,

.».

.

« -

, -

– ,

,

-

.–

-

, .

.

-

, ».

,

. ,

, ( «

):

,–

,

,

.

,

,

,

. – .

-

. 5:2.

-

,

-

. 14:7.

«

»

.

,

,

-

.

,

».

21:14. -

-

,

Э

,

25:23.

,

, .

-

Э,

5:0 28:25. Э .

-

, ,

(

Э

,

,

43:34

). .

-

, -

-

, ,

47:40

-

.

.

11 -

65:63, .

.

,

: -

66:65. 71:68. « :

»

-

72:71

,

«

«

» «

«

», «

»

», » « -

«

». «

»

,

»

-

. 84:74.

-

.

,

«

»

90:84.

«

» ,

39

-

. 2500

«

. « . .

»

,

,

.

, «

,

»

»

650

, -

50

,

Ц

, -

.

«

( « ,

»,

). , , – . – -

. – –

, .

. ««

». « .

,

-

.

, «

.

-

.

»,

».

-

Ynet

,

, .«

,–

. -

. », – zerisport.com.


www.epoha.info

9.01.2014

7

9.01.2014

¹719

Р

«

Р

ТШ

: ,

,

-

» «

,

-

,

И .

«

»,

.

,

, . .

, «

.

.

И

, «

-

. .

«

.

, ,

,

.

,

, .

.

-

,

, », -

И – И

И ,

.

100

, ,

, -

) 50 ,

И ( 16, 17 . 25,21 .

, . ,

17-

2002

,

-

,

, , -

,

! ,

,

-

.

!

, ,

-

« , 2,4

. И

,

-

? ,

И

, 449 ,

.

, 3

? -

-

,

jb`pŠhp{ m` qzel

И

? И

. «

-

-

»

, ,

-

,

-

.

?

, . ,

И

-

, -

.

, -

-

,

-

.

:

. И

.

-

, -

-

. -

», -

,

3 ?

?

? И

. ,

,

,

? И ?

. , 4 ., , 3000 . • 8- . , 4 ., , 3000 . • . , 1.5 ., 1500 . • , 2 ., , 2000 ., . . • , 1 ., 1800 ., . . • И , 3.5 ., , , 2600 . • -Э , 2 ., , , 2100 ., . . Т

.

И

,

-

.

,

, -

с

: mikhael1507@gmail.com

2

, 441 .

! , -

И

? .

Су

х

-

.

«

! -

.

»

-

.

:

,

!

,

И. «

,

27-29

», – -

10 ,

, ,

И

,

-

И

«

.

,

-

,

. », ,

.

,

.

,

. ,

.

И

»

, -

. ,

. –

, –

, : mikhael1507@gmail.com

.

,

3:2.

»

,

.

»

,

,

«

», –

2009

«

И

-

,

. .

, ,

»,

-

-

. -

-

.

.

)

.

«

-

(

,

»

.

, -

«

. .«

»

,

И ,

55

И

.

«

5-

25

.

, «

Ш

,

.

-

,– .

054-4901948,

.


8

9.01.2014

www.epoha.info

ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ * ÎÁÚßÂËÅÍÈß * ÐÅÊËÀÌÀ * ÊÂÀÐÒÈÐÛ * ÎÁÚßÂËÅÍÈß * ÐÅÊËÀÌÀ ÊÂÀÐÒ È ÐÛ ÍÀ Ï ÐÎ ÄÀÆ Ó

Ê Â À Ð ÒÈÐ Û ÍÀ ÏÐ ÎÄ À Æ Ó

ÊÂÀÐÒÈÐÛ Í À Ï Ð Î Ä À ÆÓ ,

,

-

,

, 1.780.000 . . .: 052-4764356. 5.94.1134.4.

*********51

! ,

, 6- .,

-

,

, . " Э – 052-3705423. *********02

" 02-6251161.

( , ,

, . 02-6251161. Э *********51

,

-

Ш

"

" – 052-3705423.

.

! , 3- .,

, 3,5- ., , , . " 02-6251161.

, ,

. "

-

,

6- . +

,

,

,

+

,

. " Э – 052-3705423. *********01

, ,

,

. " – 052-3705423.

+

,

,

.

-

"

" 02-6251161. Э – 052-3705423. *********01

. .,

, 4- . ,

,

" – 052-3705423.

20.94.1084.84.

),

, 1190000 . 02-6251161. Э *********01

,

,

– ,

,

"

-

. ., . " 02-6251161.

,

, " Э – 052-3705423. *********51

.

. -

100 , "

. ., . -

, " . Э

– 052-

3705423. *********51 .

! , 5- . 3 +

, ,

-

3.95.1104.52.

)

И

,

-

,

.

».

П

,

ИЯ Ь АЦИИ АЦИИ

,

,

,

-

», «

1,300 « »

.

Н ,

,

, ! ,

,

,

, c 9:00 13:00 : bcilana@jerusalem.muni.il С ва и и аи и и а ия и, И а а Бах и а

, .

" 02-6251161.

), 4- . ,

,

, ,

, ,

" Э – 052-3705423. *********51

. ".

" . .

-

: 02-6293656

.

-

, ,

, -

,

-

"

. .

7,700 1,500 . -

.

, ,

.: 054-5715324

, , -

»–

,

12.97.1135.13.

(

. 3,000

,

-

18,000

«П

. " Э – 052-3705423. *********51

Н

-

3.99.1137.52

А

(

-

Н

«

,

, ,

-

À Ñ Ò Ð ÎËÎÃ È ß

,4+

.

,

. .

24,000 1/3 .

.: 072-2363555. ************** 40 14.97.1123.24.

), 5,5- ., 130

,

Ш

,

! (

‫יעד‬

,

, ,

, 4 ., -

Ê ÎÌ Ï Ü Þ Ò Å Ð Û

150 .

,

-95 ./ . , . . *********46 9.97.1129.12 7.26

"

.

,

,

,

.

,

Á ÈÇÍÅÑ

,

" 02-6251161. Э – 052-3705423. *********49 . ! . , , + , . " 02-6251161. Э – 052-3705423. *********49

!

5), 130 ,

,

ÑÀÌÛÉ ÄÅØÅÂÛÉ ÁÅÍÇÈÍ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ

!

( ), 3- ., ,

,

( (

-

"

. -

,

65 . .: 02-6788325 *********51 4.99.1134.4.

, 5- . +

, , 950000 . " 02-6251161. Э *********01

Э

Ê Â À Ð ÒÈÐ Û Í À Ñ Ú Å Ì

), 4,5, , + . " 02-6251161.

(

, " Э – 052-3705423. *********49 .

, -

,

,

. " 02-6251161.

" 02-6251161.

. 3- .,

,

, " Э – 052-3705423. *********51 . ! ., . ,

.

,

, ,

*********02 .

-

,

!

12.97.1136.5.

,

16.94.1083.27.

. . ), 6- ., , 3

. !

" 3, 02-6259976, 129, 02-6256872

"


9.01.2014

9

www.epoha.info

ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

, . /

,

, +

.

.

.: 054-6778944, , *********01

. , 02-9700753.

13.97.1136.5

. .: 052-3514053. *********52 11.99.1135.4. Е

"

ШЕ ЕШЕ

" :

. .: 050-7881175. *********52 2.99.1135.4.

15.57.1137.4

02-6243881 e-mail: consal@inter.net.il

9.95.1115.26.

5.97.1137.2

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

4.94.1066.52

П

.

054-4511687, -

.

9.97.1136.5

‫שלג‬

"ШЕ Е "


www.epoha.info

9.01.2014

24.91.1106.29

10


9.01.2014

11

www.epoha.info

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÝËÅÊÒÐÎÒÎÂÀÐÎÂ

ÐÅÌÎÍÒ

Х

"

5.95.1118.36.

12.99.1132.52.

25.95.1101.16

ÓÑËÓÃÈ

"–

. .: 054-7890706, . *********31 3.97.1113/+1.12.

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ ече ако тв в е у ал в е то а е «Л » 22.01.14. едва

тел

ака О Я

Т Л Н!

Тел.: 054-4757560, е а

Ï ÐÎÄ À Þ 190*90 40%

,

Ï Ð ÎÄ ÀÞ

. : 052-2635050. *********01 : 6 , , -

, .

.: 050-2296690. *********01 ВИ : 050-7189055, *********52

150 -

. . ,

,

, .

.: 02-5385741, *********52 -

: 4 Windows XP (190 .), "Nikon" (490 .), Panasonic LIMIX 10.0 MP+ (250 .), DVD ( 3-4 , 10 .\ .). .: 050-5411912 054-2462133. *********50 – , – . . .: 054-7609335 *********50 . 058-4194282, И **********01

. (

), -

Ê Ó Ï ËÞ

. .: 050-5949995, *********52 , , ,

.

. 17 / , . .),

(36 -

, ,

,

, (

),

,

, ,

,

,

. : 052-3263106. *********51 (6

, LG 19" ( , ). : 054-2462133 , 050-5411912. *********02 , .: 02-5909556, 054-4990928. *********52 ,

LCD.

.)

, 6 (250 – 50 100 . 1991 : 054-2060559, Х . *********50

:

-

.А.

.), .

.: 072-2363555. *********52 ё . .: 02-5353731, *********50

-

.

ÓÑËÓÃÈ е

8.97.1137.1.

6.95.1135.52.

27.95.1110.52

ÐÅÌÎÍÒ


12

2.95.1137.2

9.01.2014

П 29

и

,

ь

и

,

и и и

ц Ш,

. .

10 ,

2014 . (М )

, 35

2014 (

. Ш).

,

- К )

Ш

,

, . 2011 , 2010 . 7,556 24.000 .

Ш, 1

,

,

Ш

7.671

.

,

,

Ш,

, . ,

,

Ш

,

(

,

)

50% (

, 100% , ,

,

).

Ш, 50%

,

,

. 2013

,

,

,

, .

, (

,

Ш

( Ш)

,

1.1.2011

. . ,

, ,

, ).

,

. ,

Ш

1.1.2011 ,

3,

Ш

2014

. ,

Ш

. .

»

, Ш.

, .

. , .

(

Ш ,

Ш,

,

. ,

.

.

Ш,

.

И 40-

, «

»

, .

50.

Ш, 50.000

. ,

. (

, , Ш

. Ш,

2013

, ,

,

,

, ,

. .

,

Ш),

Ш,

, ,

2014

,

,

.

,

,

«

,

,

.

,

Ш

Ш

Ш,

,

Ш,

2011

.

), , .

Ш,

Ш 1.01 2011 . (

,

Х

-

а

ь

ав

а я« а

хаКав

а , »


www.epoha.info

13

10.91.1137.1

9.01.2014


14

9.01.2014

www.epoha.info

К 2014

,

-

– .

,

»

-

,

-

, ,

, ?

,

,

,

,

,

« »

.

-

». ,«

,

– 40

, ,

, ,

,

.,

.

-

»

,

-

, …К

+15, ,

.

,

, «

, .

. 30«

» .

, , .

, ,

,

, .

,

,

.

,

,

К

». 1993

«

,

, .

, ,

.

, ,

. -

-

.

. -

,

, ,

,

-

,

,

,

, », ,

-

»

-

, .

, «

»

-

. , , ,

. -

Ш , ,

,

-

-

Ш

,

,

, -

, -

, , -

,

«

Ш

:

« »,

».

-

. ,

«

«Х

,

,

-

.

, .

Е ...

– «

,

Ы

К П

л

и

а

. 15

, .


15

6.94.1137.1

www.epoha.info

5.94.11076.13

9.01.2014


16

9.01.2014

www.epoha.info

П

л

и . Начал

а

,

. 14

, ,

,

-

, .

07 . ,

Э

,

.

650

. Э

, ,

,

.

-

«

.

,

,

,

. »,

-

750 , -

,

, ,

.

.

«

1

»,

,

. .

,

,

120

,

, ,

. -

№1 –

24-25

, .

,

-

,

. ,

,

. ,

Ч

-

. Э

, -

. ,

,

,

,

,

, .

.

, ,

,

.

,

-

. , , 300-350

-

,

.

,

. -Х

.

,

.

, ,

Э .

07 «

,

.

107».

2-3

,

.

-

.

, -

-

, ,

-

.

.

. ,

,

500

.

-

. 06,

.

,

-

.

.

. . ,

, -

.

.

, ,

.

-

. ,

Э ,

-

. .

.

, .

1840

.

4-

Х

,

!


9.01.2014

www.epoha.info

17


18

9.01.2014

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 9 ßÍÂÀÐß, ×ÅÒÂÅÐà ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 05.05, 08.10 « 09.20 « 11.00 . 11.15 « 17.00 17.10 « 18.00 « 19.00 « 20.00 « ». 20.30 « 22.05 . 23.45 . 01.25 . 02.55 / « ».

06.00 «

. ». ». ». . ». !». ». ». « « «

». ». ». -

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 06.00 « 10.05 10.25 « 11.10 « 12.00 « 12.25 « 12.40 14.10 « 15.00 « 15.10 « 15.25

». .. ,

». ».

». -

».

.

«

« .. ...

, « ».

». ».

«

». ». ». . .

-

«R ». 01.10 01.35 / « 03.10 « ,

.. ». ... ».

03.40

». .

09.05 « 10.00 « 11.00 « 11.25 « 12.25 « 16.05 « 17.00 « 17.25 « 18.35 « !». 19.40 « 23.25 « 01.15 « 02.25 «

«

». 1938. ». 1973. .

16.30 «

».

». 2- . ». 1976. ». 1988. ». 1986. ». 1958.

». ». ». ». ». ». ». ».

18.00 « 20.00 « 22.00 « 00.00 « 01.30 « 303.00 «

». 1973. ». 1991.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ ».

». ». ». ». ». ». ». ». ». ».

». !». ». ». .

-

06.30 « 06.35 « 09.00 « 09.05 « 10.00 « 11.00 « 11.55 « 12.55 « 13.50 « 15.00 « 15.50 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « 21.00 « 21.40 « 23.35 « 01.15 « 01.55 « 02.25 «

...». ». ». ». ». ». -2». ». ». ».

06.00 « 08.00 « 10.00 « ». 1976.

». ,

!».

». ». ». ».

». 1965. ». -

15.45 « ». 15.59 « ». ». 16.02 « 16.25, 17.34 « ». 16.50 . . 18.00 . 18.20 « ». 18.45 « ». 19.10 «10 ». 19.20, 23.30 « , !». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00 «30 ». 21.45 « ». 22.15 «60 ». 23.00 « ». 00.00 . 00.10, 03.23 « ». ». 01.12 «

». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

». ». .

». ». ».

». ». .

». ».

». , ». ». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

». ».

».

RTV International HOT-103 Yes-183

12.00 « 13.30 « 215.00 «

». 1-

ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185

«

04.25

-

».

». 16.55 . 17.40 « 18.00 « . 18.20 19.05 « 20.00 « 23.30 « ». « ». 00.25 «

07.00 08.00 « ». 09.00 « 10.00 « 11.00 / « 13.00 « 14.00 « ». 15.00 « 15.30 « « ». 16.00 « 16.08 « 17.00 « 18.00 « 19.00 « 19.08 « 20.00 « ». 21.00 « 22.00 « 23.00 « « ». 23.30 « 00.00 « 01.00 « 02.00 / « 04.00 «

06.00 « 06.25 « 07.00 « 08.00 « 08.25 «

». ».

16.10 16.25 «

-

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

». ».

». -

», «Э ». .

08.00 « !». 08.15, 11.00, 12.55 « ». 08.40, 10.35, 13.35 « ». 09.05, 11.25 « 09.35, 11.55, 14.30 « . ». . 10.00, 13.32 « 10.03, 14.00 « ». 12.25, 15.00 « 13.15 « ». 15.30 «Э

,

-

». . »

». . ». -

-2011».

06.30 « ». 07.00 « ». 09.00, 15.50 « ?». 10.00 « ». / . 10.50 « ». . 11.40 « ». 12.10 « ». 12.45 « ». 13.00 « ». 13.30 « ». 14.00 « ». 14.15 « ». 14.30 «23 ». 15.00 « . . ». 16.45 « ». 17.30 « ». 18.00 « ...». 18.50, 00.45 « ». 19.25 « ». Э . 19.58 « -2». 21.00 « ». . 22.50 « ». 23.30 « ». 00.00 . 01.10 « ». 01.40 « ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

05.00, 06.35, 08.25, 10.50, 13.25, 15.00, 16.15, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.15 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.15 « ». 08.35 « ». 08.45, 15.50 « ». 09.00 « ». 09.25 « ». 10.05, 17.35 « ». 12.30 « ». 12.55 « ». 13.20 « ». 13.50 « ». 14.15 « ». 14.35 « ». 15.15, 19.10, 22.15 « ». 15.25, 18.15, 20.10, 23.45 « ». . . 15.55 « ». 16.25 « ». 16.50 « ». 17.15 « ». 18.00 « ». 18.45, 21.50 « !». 19.45 « ». 21.00 « ». 21.50 « !». 22.25 « ». 22.40 « ». 23.00 « : ». . .. 23.20 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 09.30 « 11.05 « 12.35 « 14.10 « 15.40 « 17.30 « 18.55 « 20.25 « ». 22.00 « 23.35 « 01.05 « 02.35 «

». ». . ». . . 2006. . 2009. ». . ». . Э -

, ». ».

. 2006. ». ».

. 2001. . .

». ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è - ñ ðóññê. òèòðàìè 06.00, 11.50, 17.20, 22.00, 01.20

« 07.00, 05.30 « : 07.20, 12.50, 18.20 «

». ». ». -

08.15, 13.45, 20.10 « ». 09.10, 14.40 « ». 10.05, 15.35 « ?». 10.50, 16.20, 23.00 « - ». 19.15 « ». 21.05, 00.25 « ». 00.00 «

-

, ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.30 « 08.00 08.30, 23.30 14.30 « 15.30 . 16.00, 02.00 « 19.00 19.30 . 21.30 .

». . NBA. ». . ».

.

. .

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00 « ». 06.25, 07.00 « 09.00, 16.00, 20.00 « 09.05 « 11.00 « 11.55 « ». 12.25 « ». 13.10, 05.00 « 14.15 «

». -10». ». ». ». ».

14.45, 00.00 « 15.15 « 16.05 « 16.50 « ». 18.00 « 19.00 19.07, 22.15 « ». . 20.50 .« -« »( 23.00 « 23.30 « ». 01.25 «Moon Time».

». ». ». . ». . . »( - ) ). ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 10 ßÍÂÀÐß, ÏßÒÍÈÖÀ RTV International HOT-103 Yes-183

ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 . 05.05, 08.10 « 09.20 « 11.00 . 11.10 « . 17.00 17.10 « . 18.00 « 19.00 « ». 20.00 « ». 20.30 « 22.05 / « 00.30 / « . « 02.05 03.25 . «

06.00 « ». ». ». . ». !». ». ». ». ». ».

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 06.00 « 09.55 « 10.05 10.25 « 11.15 « 12.00 « 12.15 12.25 « 12.40 14.10 « 15.00 « 15.10 « 15.25

». ». . ,

». ».

». «

-2014». ». « ».

.

». « ».

16.10 16.25 «

. ...

, ».

16.55 17.40 « 18.00 « 18.20 19.05 « 20.00 « 23.30 « « 00.30 «

.

».

« ».

».

.

«

». ». ».

. ». . ». ... ».

03.40

». ». -

-

. 01.10 01.35 / « 03.10 « , « ».

-

07.00 08.00 « ». 09.00 « 10.00 « 11.00 . 13.00 « 14.00 « 15.00 « 15.30 « « 16.00 « 16.08 « 17.00 « 18.00 « 19.00 « 19.08 « 20.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « « 23.30 « 00.00 « 01.00 « 02.00 . 04.00 «

». ». «

». 1976. ». 1988. ». 1986. ». 1958. ». 1973. ». 1991. ...». 1976. ». -

». ».

». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». «

». 1992. 22.35 « 00.00 « 01.30 « 41973. 03.00 « ». 1990.

». ». 1998. ».

16.30 « 16.52 « 16.57 « 18.00 « 18.30 « 19.00 «

». ».

06.00 « ». 06.25 « ». 07.00 « ». 08.00 « ». 08.25 . « ». 10.00 « ». 11.00 « ». 11.25 « ». 12.25 « ». 16.05 « ». 17.00 « ». 17.25 « ». 18.35 « !». 19.40 « -2». 23.20 « ». 01.10 « ». 02.20 « ».

«ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185

06.30 « 09.55 « 14.30 « 15.00 «Э 15.30 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.05 « 20.00 «

». ». ». ». ». ». ».

19.52 « 21.30 23.00 « 23.25 « » 23.55 00.05 «

. ». . ».

01.16 « ».

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ ».

«HÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

». ». -

», «Э ».

06.00 « 08.00 « 10.00 « 12.00 « 13.30 « 315.00 « 16.30 « 18.00 « 20.00 «

-

Э

-

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

». 06.00 « 06.30 «

». ». ».

07.00 « 10.00 « 10.30 « 11.00 «

». ». ». ». ». - 2».

22.50 « 00.40 « 02.00 «

». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 06.36 « ». 07.38 « 08.00 « !». 08.13 «Э ». 08.30 « 08.30, 11.10 « 09.00, 10.53 « 09.05, 10.50 « 09.15, 11.00 « ». 09.20 « ». 09.50, 12.05 « 10.15, 11.35 « 12.30 13.00 . 15.00 « 15.30 « «

». ,

!». ». » ». ». !». . .

. ». ».

». . ».

». ».

-

». -

.Э ». 11.30 « -1959». 12.00 . . 12.30 « ». 13.00 « ». 13.30 . 14.00, 04.00 « ». 14.50 « ». 16.50, 17.05 « ». 17.00, 18.30 . . 17.30 « № 101». 18.00 « ». 18.30 . 18.35 « ». 19.00, 19.30 « ». 19.58 « ». 21.20 « ». 22.30 « ». 23.40 « !». 00.30 « ». 02.15 « ?».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 06.00 « ». 06.15 « ». 06.35, 09.25, 10.15, 11.05, 13.25, 18.10 « ». 07.30 « ».

07.50 « ». 08.15 « ». 08.30 « ». 08.45 « ». 09.00 « ». 09.35, 15.00, 17.45, 19.45 « ». 09.50, 16.55, 20.10, 23.05 « ». . . 10.40 « ». 11.20 « ». 11.40 « ». 12.05 « ». 12.30 « - ». 12.55 « ». 13.15 « ». 13.50, 19.00 « ». 14.15, 19.20 « ». 14.35 « ». 15.15, 21.05 « ».

». ». . 2002. ». . ». . ». . ». . ». ». . 2006. ». . ». . 2006. ». . 2008. ». . 2008.

ачи и ами.

». 05.40 «

».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.00 . . 10.00, 01.30 . A . 16.00 . . « » ( ) « »( ). 18.00 . . 20.00, 05.30 . NBA. 21.30 . . « »-« ». 23.30 . .

06.00 « ». 06.25, 07.00 « 09.00, 17.00, 18.30 « 09.05, 00.55 « 09.40, 01.40 « ». 11.30 «

».

12.05 « 13.00 . 13.25

. - il». ». . ». / . ». ».

-

- -

-

. ».

15.45 « 16.25 « 17.05 «

06.00, 11.30, 21.10, 22.00 « ». 07.00, 12.30, 16.05, 16.55 «

». -10». ».

Э

.

кими

». 07.50, 13.25, 17.45, 18.35 « ». 08.45 « ». 09.40 « , ». 10.35, 00.30 « ». 14.20 « ...». 19.25 « ?».

03.10 «

14.25 « 14.50 «

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, HOT-8 В

». 90 ».

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 07.05 « 08.35 « 10.15 « 11.50 « 13.20 « 14.55 « 16.30 « 18.35 « 20.20 « 22.00 « 23.55 « 01.30 «

20.15 « ». 22.55, 04.05 « 02.20 « ,

. -

.

17.35 « 18.10 «

!». -

». . 19.05 «

».

-

. 19.57 « 21.30 « . 22.00 « - 2». 23.55 «

.

». ».

-

ё.

».


9.01.2014 ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

01.30

». 06.00

.

03.00 /

.« ».

,

 ».

».

. ».

10.00 «

. « . ». ». ». . ». ». . !».  ».  

-

« «

 ».

.

  ». ». ».

  » ».  ». « .

».  !».

-2».

 ». ».

 ».

06.00 « ». 1967.

  :  

. ,

». ».

04.00 «

».

«ÍÀØÅ ÊÈ Íλ HOT-104 Yes-185

».

». -

». 19.45 « 23.25 « 01.15 « 02.25 «

». 23.30 / « 01.50 .

"Н ш

».

 ».  

17.00 « 17.25 / 18.30 «

».

.

ц

 ». ».

06.00 « 06.25 « 07.00 « 08.00 « 08.25 « 08.55 « ». 09.55 « 11.00 « 11.25 « 12.05 « 12.35 « 16.10 «

!».

20.00 « 20.20 « 21.55

!».

.

 ».

11.00 11.15 « 12.05 « 15.15 « 17.00 17.15 « 18.15 « 18.45 «

«

. 08.00 «

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182

1992.

».   ,

  :

. ,

06.00 « 06.10 « 06.20

,

». «

-

». 07.45 07.55 « 08.25 « 09.00 « 09.10 « 09.20 « ». 10.05 « 10.30 / ». 12.00 « 12.20 « 12.25 « 12.55 «

.

». ».

.

«

-

». -

». ». ...» ... ».

  15.10 / « 18.00 « ». 18.25 « ». 19.55 . 23.05 / « 00.40 / « ». 03.45 / « ».

.

 !».

,

 .

». . -

 1973. , ,

. ». 1990.

  :

, , ,  

  :

.

».

,

  ,

».

-

, ,

-

. 18.00 « 2001.

, .

!».

  :

,

07.30 08.00 «

20.00 « 2012. -

. ». .

« ». ». -

-

,

«

.

-

».

-

.

  :  

, «

16.30 « 1987.

».

13.00 « 13.30 « « 14.00 « 15.30 / « 17.00 « 17.30 « ». « ». 18.00 « . 19.00 « ». 19.30 « 20.00 « 21.00 / « 23.00 «   23.30 .

12.00 « 1998. . , , 13.30 « ». 4-    :

.

RTV International HOT-103 Yes-183

». 00.30 « 01.00 «

, .

15.00

14.00

11.30 « 12.00 «

, , ,

, -

/

.

,

«

09.00 10.00

». 1980.

». ». -

13.20 «

06.00

. 10.35 «   :

».

 .

 ,

,

».

.

». ». ».  ». ».

. -

, 22.00 « ». 1988.

.

». », «  

-

». ». !». ». « ». « .

». ».

  : . «   : -

.

,   , 00.00 «  , ». 1967. ,  . 01.30 « ». 1-  .   : ,   . 03.00 «

.

 1980. ,  , ». 1-  .

». -

».

  :

. ,

ÈÇ ÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 « 10.40 « 14.25 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « ». 20.00 «

  .

». ». ». ».

». - 2».

22.50 « 01.10 « 02.45 « 05.45 «

  ». ».

07.40 « ». 08.10 « ». 10.02, 15.00, 23.05 « ». . . 11.45 « ». 12.25 « ». 13.15 « ». 13.55 « ». 16.45 «   ». 17.35 « ». 19.40 «  ». 20.10 « ». 20.45 « ». 21.30 « ». 22.15 « !».

Т

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

«

07.25 «  !». 08.00 « 08.45 « 09.00 09.15 « 09.50 «

« ».

.  

.

11 ßÍÂÀÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

».

И

"

я я : 02-624-38-81

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18

ÈÇ ÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 07.05 « ». 07.30, 09.37 « ... ». 07.45, 08.45 « ». 07.57, 08.57 «  ». 08.12 « ». 08.20, 09.12 « ». 10.00 « ». 10.07 «   ». 10.32 «   ». 10.35 « « » ». 11.00 « ». 12.00 « ». 13.00 « ». 14.00 « ». «   - 2». 14.30 « ». . 15.15, 15.39 « ». 16.05 «10 ». 16.15 « ». 17.00 « ». 17.30 «   ». 17.55 « ». 18.30 « ». 19.00 «     ». 19.52 « ». 20.30 «   ». 21.00 « ». 22.00 «VICE». . 22.30 « ». 23.00 « !». 23.55 . 00.05 « ». 01.35 «   ». 02.25 « !».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 17.05, 23.45 « ». 06.30 « ». 07.00 « ». 09.00 « ». 11.00 « ». 11.30 « ».   . 12.00 «   ». 12.30 « ». 13.30, 14.40, 21.00 « ». . 16.15   . 17.00 . 17.30 « !». / . 18.30 « !». / . 19.00   . 19.58 . 22.30 « . ». 23.15 «   ». 23.45, 00.05 «   ». 00.00 . 00.45 « ». 01.30 « ?». 02.45 « ».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46 05.00, 09.20, 14.05, 17.45 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.25 « ». 07.10 « ».

-

07.30 « 09.00 « ». 10.25 « 12.15 « 13.40 « 15.20 « 17.00 « ». 18.55 « 20.35 « 22.00 « 23.55 «

». 19.00 «   ». 20.40 « 21.30 « 21.55 «

». ».

 ». 23.20, 00.20, 01.20 « ».

«  

-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 07.30 12.00

.

A .

. 2009.

». 01.15 «

». ». ». ». -

-

17.10 «

». -

». ».

».

02.20

».

  . 2007. -

  14.10 « 15.00 «

36.94.1080.52

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 05.00 05.10 «

19

www.epoha.info

. ». :

 . 2000. ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è ñ ðóññêèìè òèòðàìè 06.00, 16.15 « ...». 06.55 « : ». 07.15, 18.05 « ». 08.10, 09.05, 10.00 « ?». 11.05 « ». 12.00, 19.45 «    ,  ». 12.55, 13.45 « ». 14.35, 15.25 «

»( -

.

  )-

« »( ). 14.40 . 17.00 . « » ( )-«  ». 19.30, 00.00 .   . 20.30, 23.00 « ». 21.00 .   .« »( ) -« ». 02.30 . NBA.

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00 « 07.00 « 08.00 «

».  

». 09.25 « 09.55 « 10.50 «   11.35, 03.00 «  ». 13.20 «

». ». / . ». ».   -

». . - il».

  -

». 15.35, 02.00 « ». 16.30 « Team». 17.10, 01.20 « ». 17.55 « ». . 19.15 « ». 19.57 « ». 21.00 « ». . . 22.25 « ». . 23.10 « ». 23.15 « ». 23.50   « - 2013. 00.45 « 00.00 «

-

-

.

  » ».

-10».


20

9.01.2014

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 05.00 05.10 « «

. .

...». 06.00 . 07.40 « 08.05 « 09.00 09.10 « 09.30 « 10.15 « 10.30 « 11.00 11.15 «

«

». ».

». . ». ». -

.

».

».

». .

». .

». -

 -

-

». ».

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 «

». ». ». ».

   ». -

.

». 09.45 « 10.10 «

».

   

 ! -

». . « ». -

». ». 90 ,

.

».

».

« ».

».

10.40 10.50 /  ». 12.00 « 12.20 « 12.25 « ». 13.00 « 13.40 «

06.00 « 07.00 08.00

«

15.55 / « 17.45 « ». 20.00 «  ». 20.20 « !» 22.30 / «   ». 00.25 / « 02.00 / «

05.45 / 07.20 « 08.00 « 08.25 « 09.00 « 09.10 «

RTV International HOT-103 Yes-183

. ».

12.10 « 12.55

14.25 « ». 15.10 . 16.35 «      ». 18.00 « ». 18.25 / «  ». 20.10 . «   « ». 23.15 «   - 2013». 00.55 . « ». 02.30 / « ».

09.30 « ». « ». 10.00 .

-

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 06.25 « ». 07.00 « ». 08.00 «  ». 08.20 « !». 08.55 « ». 09.25 « ». 10.25 «   ». 11.00 «  ». 11.25 «   ». 12.15 « . ». 14.10 / « ». 16.05 « ». 17.00 «  ». 17.25 «   ». . . 19.30 « -2». 23.10 «  ». 01.00 « ». 02.05 / «   !».

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185

«

». 12.00 « ». 13.00 « ». 14.00 / « !». 16.00 . 16.30 « ». 17.00 « ». « ». 17.30 « ». «   ». 18.00 « ». 19.00 « », « ». 19.30 « ». 20.00 « . ». 21.00 «  ». 22.30 « ». « ». 23.00 « ». « ». 23.30 « ». 00.30 . 01.00 « ». 01.30 «  ».

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187

06.00 « 2001.

, .

!».

  :

,

-

,

.

08.00 « 2012.

1

.

.

. 1988.

  :

.

,

06.30 « 06.35 « !». 09.00 « 09.05 « 10.00 « 11.55 « 12.55 « 13.50 « 15.00 « 15.50 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « ». 21.00 « 21.40 « 23.35 « 01.50 « 02.30 «

». 2-  .  ». 1982. , -

20.00 «

-

 ,

«  1980.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

«

,

. 00.00 «   9». 1943. 01.30 « ». 2- 

.

,

,

-

,

18.00

». -

  :

.

».

, , 16.30 «

. ,

 .1980.

». 1- 

22.00 « 1997.

  : . «   : -

.

,  , ». 1967. ,

  :

. ,

,

 . 13.30 « 15.00 «

». 1985.

-

, 10.00 « ». 1988.   12.00 «

».

  :

. ,

, . -

». ,

-

». ». ».

 ». ». ». ».

  .

». ». ».

». ». .

-

,

-

». ».

07.36 « 08.00 «

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22 06.00, 06.45 « ». 09.00 «      ». 09.00 « ». 11.00 « ». 12.00 « ». 13.00 « ». 13.30 « ». 14.00 « ». 14.15 «  ». 14.30 « ?». 15.00 « ». 15.30 « ». 16.45 « ». 17.30 «   2014». 18.00 « ...». 18.50, 00.30 « ». 19.30 «   ». 19.58 « -2». 21.00, 00.30 « ». 22.30 «80». 23.15 « ». 00.00 .

».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

2.94.1119.4

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ» HOT-101 Yes-181

12 ßÍÂÀÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

».  , -

!». 08.15, 11.05, 12.25 « ». 08.40, 10.20 «   ». 09.25, 11.30 «     ». 09.45, 11.55, 15.00 «      ». 10.17, 13.31 « » ». 12.50 «   ». 13.33 « ». 14.33 « .   ». 15.30 « ». 15.35 «   » 15.59 «   ». 16.02 « ». 16.25 « ». 16.50 .  . 17.34 « ». 18.00 . 18.05 «   ». 18.20 « ». 18.45 « ». 19.10 «10 ». 19.20, 23.35 « , !». 19.52 « » 20.30 « ». 21.00 «    ». 22.00 « . ». / . 22.45 « ». 00.00 . 00.15 « ». 01.00 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18   ». 14.25 «

 ». ». . 2007  

».

».  . ». . 2006. ». . ». . ».

  ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 Âñå ïåðåäà÷è ñ ðóññêèìè òèòðàìè 06.00,

11.40,

17.20

«

». 07.00, 12.40, 18.20, 04.00 «   ». 07.55, 13.35, 20.05 « ». 08.50, 14.30 « ». 09.45, 15.25 «    ,  ». 10.40, 16.20 « - ». 19.10 « ». 21.00 « ». 22.00, 01.30 «   ». 23.05, 02.35 « ». 00.05 «   ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55

05.00, 06.35, 08.25, 11.40, 13.25, 15.50, 16.40, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.15 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.15 « ». 08.30 «   ». 08.45, 15.50 «   ». 09.00 « ». 09.25 « ». 10.05, 17.35 « ». 10.55 « ». 12.30 « - ». 12.55 « ». 13.15 « ». 13.50 « ». 14.15 « ». 14.35 « ». 15.15, 19.10, 22.15 « ». 15.25, 18.15, 20.10, 23.45 « ». . . 16.15 « ». 16.55 « ». 17.15 «   ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.47, 21.50 « !». 19.45 « ». 21.00 « ». 22.25 «   ». 22.35 « ». 23.00 « : ».

09.25 « 10.55 « 12.35 «

». 16.05 « 17.35 « 18.55 « 20.30 « 22.00 « 23.35 « 01.10 «

07.00, 10.00 13.30 « 15.30 «

. . « ».

» -

». 16.00 « 17.00 .« « ». 19.00 19.30 « 21.40 . « « ». 23.40 .

». ». ». » -

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00 « 06.25, 07.00 « 09.00, 16.00, -10». 09.05 «  ». 11.00 « 11.55 «

». ». 20.00 «

-

   

».

 -

». 12.25 « 13.10. « 14.15 «

».

  14.45, 00.00 « ». 15.15 « 16.05 « 16.50 «   ». 18.00 « 19.00 19.07, 23.30 « ». 21.00 « 22.00 « 23.00 « 23.30 «

».  

». -

». ». . ». . ». / . ». ». ».

-

00.00 «

».


9.01.2014

21

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 13 ßÍÂÀÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ».

08.00 « 08.25 «

  ».

09.05 « 05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.05 «   ». 09.35 « !». 10.30 «   . ». 11.00 ( ). 11.15 « ». 12.10 « !». 13.00 « ». 13.25 «   !». 14.00 . 14.15 «   ». 14.30 « ». 15.20 «  ». 16.10 « ». 17.00 . 17.40 «   ». 18.00 «  !». 19.00 «   ». 20.00 «  ». 20.30 / « .   ». 22.15 «     ». 23.00 « ». 01.35 «  !». 02.25 « ». 03.10 « .   ». 04.00 .

».

». ». ». ». ». -

16.10 . 16.20 « ». «   ». 16.55 «A ademia». . « ». 1-   . 17.40 « ». 18.00 « ». 18.40 «   ». 19.30 «   ». 20.30 « . ». 23.45 « ». . 00.35 . 01.00 « ». 01.45 « ». 1-   .

-

RTV International HOT-103 Yes-183 . .

«

». 08.10 . 09.00 « ». 10.00 « ». 11.00 . « ». 12.30 « ». « ». 13.00 « ». 14.00 « ». 15.00 « ». 15.30 « ». « ». 16.00 « ». 16.08 « ». 17.00 « ». 18.00 « ». 19.00 « ». 19.08 « ». 20.00 « ». 21.00 « ». 22.00 « ». 23.00 « ». « ». 23.30 « ». 00.00 « ». 01.00 « ». 02.00 / « c ».

«ÍÒÂ-ÌÈл HOT-105 Yes-187 04.00 « 06.10 « 07.10 «

».

.

-

». ».

.

». 17.00 «  ». 17.30 « ». 18.35 « ». 19.25 « -2». 21.15 «  . 21.40 «The best 00.45 / «

». ».

».

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185  ». 1982.   ,

06.00 «   : , ,

. , -

.

08.00 « ». 1985.

  :

.

. «   ». 1997.

. ,

. .

».

06.00 07.00

15.40 « 16.35 «

10.00

».

11.05 « 12.00 « ». 12.25 « 12.40 « 13.25 «   14.15 « , ». 15.00 « ». 15.10 « 15.25 «

14.00 « 14.30 «

-

,

«ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ» HOT-102 Yes-182 06.00 « 10.05 10.20 «

».  ». ».   . ».  ».  

11.00 « 11.35 « 12.35 « 13.35 «

». 86-  . ».

  : -

,

,    , . 12.00 «   « 9». 1943. 13.30 « ». 2-   . 1980. .   : , ,    , . 15.00 « ». 1-   . 1983. .   : , , , , . 16.30 « ». 2-   . 1983. 18.00 « ». 1940. . .   : ,   , ,  . 20.00 « ». 1991. .   : , , , , . 22.00 « - 2». 1994. .   :   , ,   , , , . 00.00 « ». 1985. .   : , , , . 01.30 « ». 3-   .

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ 06.30 « ». 06.35 « !». 09.00 « ». 09.05 « 10.00 « ». 10.55 « 11.50 «  ». 12.50 « ». 13.50 « ». 15.00 « ». 15.50 «   . 17.00 « ». 17.05 « 19.00 « ». 19.30 « ». 20.10 « . ». 21.00 « ». 21.40 «   22.35 « ». 23.30 « 00.25 « ». 02.10 « ». 02.50 « ».

,

07.20 «

».

-

».

». ».    ». ».

!». 08.15, 11.00, 12.50 « ». 08.40, 10.35 « ». 09.05, 11.25 «

.

-

». 09.34, 11.55, 13.38 «   ». 09.59, 13.35 « » ». 10.04, 14.05 «   ». 12.22, 15.02 «      ». 13.17 «   ». 14.35 « ». 15.30 « ». 15.59 «   ». 16.02 « ». 17.34 « ». 18.00, 23.30 « , !». 18.30, 18.45, 19.55 . . 19.35 « ». 20.35, 21.40, 00.00 . 20.40, 20.50, 21.45 .   . 23.00 « ». 00.10 « ». 00.53 « ». 01.34 « -1982».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

05.00, 06.35, 13.25, 15.50, « ». 05.50 « 06.00 « 06.15 « 07.30 « 07.50 « 08.15 « 08.30 «   08.45, 15.50 « ». 09.00 « 09.25 « 10.05, 17.35 « 10.55 « 12.30 « 12.55 « 13.15 « ». 13.50 « 14.15 « 14.35 «

». -

». ».  ». ?».

». ...».  

-

. ». . ». -

». ». ». ». ». ». ».  

-

». ». ». ». -

».

». ». ».

».   ».

. ». -

. 2009. -

18.35 « 20.15 « 22.00 « ». 23.25 « 01.05 «

. 2007. . ». ».

-

ачи кими и ами.

06.00, 11.40, 17.20, 22.00, 01.25 «   ». 07.05, 12.45, 18.25, 03.55 «   ». 07.55, 13.35, 20.10 « ». 08.45, 14.25 « ». 09.40, 15.20, 21.00, 00.25 « ». 10.40, 16.20 « ». 19.15, 04.50 « ». 23.00, 02.30 « ». 00.00, 03.30 «   ». 05.40 « : ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 07.00

. NFL.

10.00 . 12.00 « ». / . 13.00 . «

16.00 « 19.00 19.30, 22.00   . 21.00 « 00.30

-

.

. » - «

  -

».

». ».   . 2007.

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, ÍÎÒ-8 В

15.15, 19.10, 22.15 « ». 15.25, 18.15, 20.10, 23.45 « ». . . 16.15 « ». 16.55 « ». 17.15 «   ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.47, 21.50 « !». 19.45 « ». 21.00 « ». 22.25 «   ». 22.35 « ». . . 23.00 « : ». . .. 23.20 « ». . .

. ».

».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18

08.25, 11.40, 16.40, 19.20

».

08.35 « 10.40 « 12.25 « 14.00 « 15.35 « ». 17.05 «

-

06.00, 06.45 « 09.00 « ». 11.00 « ». 12.00, 01.35 « ». 13.00 « 13.30 « ». 14.00 « 14.15 « 14.30 « 15.00 « ». . 15.30, 03.10 « ». 16.45 « ». 17.30 «   18.00 « 18.45, 00.30 « ». 19.30 « ». . 19.58 « -2». 21.00 « » . 22.30 « 23.15 « ». 00.00 00.30 « ». . 04.10 « , 04.35 « ». 05.25 « ».

 ». 15.00 «

-

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

».

 ,

08.00 « .

15.94.1129.52

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181

». . .

-

- 2014». . NBA.

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « ». . 09.00, 16.00, 20.00 « -10». 09.05, 03.15 «    ». 11.00 «   » . 11.55 «   ». 12.25 « ». 13.10, 05.00 «   ». 14.10 «     ». 14.40, 00.00 « ». 15.15 « ».   . 16.05, 01.35 « ». 16.50, 02.20 «   ». . 18.00, 00.35 « ». . 19.00 . 19.07, 22.50 « ». . . 21.00 « ». . 22.20 « ». . . 23.00 « ». 23.30 « ».


13.91.1131.52

22 9.01.2014


9.01.2014

23

www.epoha.info

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 14 ßÍÂÀÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181

20.30 « 22.50 « ».

"ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ" HOT-102 Yes-182 06.00 « 10.05 10.20 «

». . .

-

». 11.05 « 12.00 « 12.25 « 12.40 « 13.25 « 14.10 « 15.00 « 15.10 « 15.25

». ». -

». ».

». ». 1-  ». -

 .

». «

». 16.10 . 16.20 « ». « ». 16.55 «A ademia». « 2-   . 17.40 « ». 18.00 « ». 18.40 «   19.30 «   ».

-

».

05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.05 «   ». 09.35 « !». 10.30 «   . ». 11.00 ( ). 11.15 « ». 12.10 « !». 13.00 « ». 13.25 «   !». 14.00 ( ). 14.15 «   ». 14.30 « ». 15.20 «  ». 16.10 « ». 17.00 . 17.40 «   ». 18.00 «  !». 19.00 «   ». 20.00 «  ». 20.30 « .   ». 22.10 . 22.20 «     ». 23.10 / « ». 00.40 «   ». 01.35 «  !». 02.25 « ».

. ».

».

  ». ».

14.30 «

». .

23.50 « 00.35 01.00 01.45

15.40 « 16.35 «

. ».  ».

». . « ».   « ». 2-   .

RTV International HOT-103 Yes-183 06.00 «

», «

-

». 07.00 . 08.00 « ». 09.00 « ». 10.00 « ». 11.00 / « c ». 13.00 « ». 14.00 « ». 15.00 « ». 15.30 « « ». 16.00 « ». 16.08 « ». 17.00 « ». 18.00 « ». ». 19.00 « 19.08 « ». 20.00 « ». 21.00 « ». 22.00 « ». 23.00 « « ». 23.30 « ». 00.00 « ». 01.00 « ». 02.00 / « ». 04.00 « ».

17.00 « 17.30 « 18.35 « 19.25 « 21.15 « 21.40 « 23.35 « 00.00

.

-

-2».  .

». ». ». ». 1, 2 .

». .

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185

-

».

06.00 « 08.00 « 10.00 « 12.00 « 13.30 « 15.00 « 16.30 « 18.00 « 20.00 « 22.00 « 00.00 « 01.30 «

». 1940. ». 1991. - 2». 1994. ».  . 1980. . 1978. . 1978. ». ». 1999. ». 2002. ». 1973.   ». 1-  .

». 3-  ». 1-  ». 2-   

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ

».

"ÍÒÂ-ÌÈÐ" HOT-105 Yes-187 04.00 « ». 06.10 « ». 87-  . 07.10 « ». 08.00 «  ». 08.25 « , !». . 10.00 « - 9». 11.00 «  ». 11.35 « ». 12.35 «   ». 13.35 « . ». 14.00 «  ».

-

06.30 « 06.35 « 09.00 « 09.05 « 10.00 « 10.55 « 11.50 « 12.50 « 13.50 « 15.00 « 15.50 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « 21.00 « 21.40 « 22.35 « 23.30 « 00.25 « 02.10 « 02.50 «

». ,

!».

».    ». ».

  ». . »  

». ».    -

». ». ». -

.  .

. ». ». ».

,

». ». ». . ».

».

06.00, 06.45 « ». 09.00 « ». 11.00 « ». 12.00 « ». 13.00   . 14.00 « ». 14.15 «  ». 14.30 « ?». 15.00 « ». 15.30 « ». 16.45 « ». 17.30 «   - 2013». 18.00 « ...». 18.50, 21.00 « ». 19.30 «   ». 19.58 « -2». 23.00 « ». 00.00 . 00.30 « ». .

».   .

». ». ».

». ». .

». ». ». ». ». ».

07.38 « 08.00 «

 ,

». -

».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

-

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11

-

01.00 «

». ». ».

».

  ».

!». 08.15, 10.50, 12.40 « ». 08.40, 10.25, 13.35 « ». 09.05, 11.15 « 09.30, 11.40, 14.30 « ». . 09.57, 13.28 « 10.00, 14.00 « 12.10, 15.00 « ». 13.05 « ». 15.30 « ». 15.35 « « » 15.59 « 16.02 « 16.25, 17.34 « ». 16.50 18.00 18.05 «   18.20 « 18.45 « 19.20, 23.35 « !». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00, 00.15 « 22.00 « 22.50 «   00.05 01.15 «

05.00, 06.35, 08.25, 11.40, 13.25, 15.50, 16.40, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.15 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.15 « ». 08.30 «   ». 08.45, 15.50 «   ». 09.00 « ». 09.25 « ». 10.05, 17.35 « ». 10.55 « ». 12.30 « - ». 12.55 « ». 13.15 « ». 13.50 « ». 14.15 « ». 14.35 « ». 15.15, 19.10, 22.15 « ». 15.25, 18.15, 20.10 « ». 16.15 « ». 16.55 « ». 17.15 «   ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.47, 21.50 « !». 19.45 « ». 21.00 « ». 22.25 «   ». 22.35 « ». 23.00 « : ». . .. 23.20 « ».

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 09.05 « ». 10.55 « 12.25 « 13.55 « 15.20 « 16.55 « 18.35 « 20.10 « 22.00 « 23.35 « ».

В

. 2007.  

».

».  ». ». ». . ». . ».  . 2009. ». . -

. 2006.

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ, HOT-8 ачи -

кими и

ами

06.00, 11.45, 17.25, 22.00, 01.20 «   ». 07.05, 12.50, 18.25 «   ». 08.00, 13.40, 20.10 « ». 08.50, 14.30 « ». 09.45, 15.25 « ». 10.45, 16.25 « ». 19.15 « ,     ». 21.05 « 80- !». 23.00 « ». 00.00 «   ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55 06.00, 10.00, 23.30 . 13.00 « ». 13.30 .   . 14.15 .   14.45 .   15.30 .     16.00 « ». 19.00 . 19.30 . « -« ». 21.30 .

. . . »

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « ». 09.00, 16.00, 20.00 « -10». 09.05 «    ». 11.00 «   ». 11.55 « ». 12.25 « ». 13.10, 05.00 «   ». 14.15 «     ». 14.45, 00.00 « ». 15.15 «    .   ». 16.05 « ». 16.50 «   ». . 18.00 « ». 19.00 . 19.07, 22.30 « ». . . 21.00       - 2013. 22.55 « ». 23.00 « ». 23.30 « ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV: 15 ßÍÂÀÐß, ÑÐÅÄÀ ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÅÒÜ" HOT-101 Yes-181 05.00, 08.00 . 05.05, 08.15 « ». 09.05 «   ». 09.35 « !». 10.30 «   . ». 11.00 ( ). 11.15 « ». 12.10 « !». 13.00 « ». 13.25 «   !». 14.00 ( ). 14.15 «   ». 14.30 « ». 15.20 «  ». 16.10 « ». 17.00 . 17.40 «   ». 18.00 «  !». 19.00 «   ». 20.00 «  ». 20.30 « .   ». 22.10 . 22.20 «     ». 23.10 / «   ». 00.40 «   ». 01.35 «  !».

"ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ" HOT-102 Yes-182 06.00 « 10.05 10.20 « 11.05 « 12.00 « 12.25 « 12.40 « 13.25 « 14.10 « 15.00 « 15.10 « 15.25

». . ». ». ».

». ». 2-  ». -

 .

». « ».

16.10 . 16.20 « ». « 16.55 «A ademia». . «  . 17.40 « ». 18.00 « ». 18.40 «   19.30 «   ». 20.30 « 22.50 « .

».

23.50 « 00.35 01.00

 ».

. «

».

RTVInternational HOT-103 Yes-183 06.00 « 07.00 08.00 « ». 09.00 « 10.00 « 11.00

», «

». ». « ».

13.00 « 14.00 « 15.00 « 15.30 « « 16.00 « 16.08 « 17.00 « 18.00 « 19.00 « 19.08 « 20.00 « 21.00 « 22.00 « 23.00 « « 23.30 « 00.00 « 01.00 «

». ». 1- 

». ». ».

08.00 « 08.25 « 09.25 « 09.55 « - 9». « 11.00 « 11.35 « 12.35 « 13.35 «

». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ».

14.00 « 14.30 « 15.40 « 16.35 « 17.00 « 17.30 «

 ». ». ». ».

 ». ».   . ».  ».

. ».  ».

».   ». ».

.

-

». 3,4 . - 2». 1,2-  . ».

«

06.00 « 08.00 « 10.00 « 12.00 « 13.30 « 15.00 « 1-  16.30 « 2-  18.00 « 20.00 « 22.00 « 00.00 « 01.30 «

 . 1989.

». ». 1999. ». 2002. ». 1973.   ». 1-  . , ». ,

».

 . 1989. ». 1966.

  ».     ». 1977. ». 1-   .   ». 2-  .

ÈÇÐÀÈËÜ ÏËÞÑ ».

.

».

-

». .

.

». -2».  .

«ÍÀØÅ ÊÈÍλ HOT-104 Yes-185

"ÍÒÂ-ÌÈÐ" HOT-105 Yes-187

». ». -

18.35 « 19.25 « 21.15 « 21.40 « 23.35 « 01.30

».

06.30 « 06.35 « 09.00 « 09.05 « 10.00 « 10.55 « 11.50 « 12.50 « 13.50 « 15.00 « 15.50 « 17.00 « 17.05 « 19.00 « 19.30 « 20.10 « 21.00 « 21.40 « 22.35 « 23.30 « 00.25 « 02.10 «

». ,

!».

».

 ». ». ». ».

  .

». ». ».

». ». .   ».

». ». ». ». ». ».

ÈÇÐÀÈËÜ 1 HOT-11 Yes-11 08.00 « !». 08.15, 11.10, 12.55 « ». 08.40, 10.40, 14.30 « ». .

». -

 ,

-

.

23.30 « 00.00

». ». . ». ». ». . ».

/ .

06.00, 18.50, 00.45 « ». 06.30 « . ». 07.00 « ». 09.00, 15.50 « ?». 10.00 « !». / . 10.30, 02.15 « ». 11.25 « ». . 12.10 « ».   . 12.35 « ». 13.00 « ». 13.30 «   ». 14.00 « ». 14.15 «  ». ?». 14.30 « 15.00 « .    ». 16.45 « ». 17.30 «   - 2014». 18.00 « ...». 19.25 «   ». . 19.58 « -2». 21.00 « ». 22.45 « ».

». .

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÍÀË HOT-80 Yes-46

».

ÈÇÐÀÈËÜ 2 HOT-22 Yes-22

». ». ».

09.10, 11.35 « 09.40, 12.05, 13.35 « ». 10.05, 13.33 « » 10.08, 14.00 «   ». 12.30, 15.02 «      13.20 «   15.30 « ». . 16.01 «   16.03 « 16.25 « .  16.50 17.34 « !» 18.00 . 18.05 «   18.20 « ». 18.45 « ». 19.10 «10 ». 19.20, 23.30 « , !». 19.52 « ». 20.30 « ». 21.00 « ». 22.00 « ». 23.00 « ». / . 00.00 .

05.00, 06.35, 08.25, 11.40, 13.25, 15.50, 16.40, 19.20 « ». 05.50 « ». 06.00 « ». 06.15 « ». 07.30 « ». 07.50 « ». 08.15 « ». 08.30 «   ». 08.45, 15.50 «   ». 09.00 « ». 09.25 « ». 10.05, 17.35 « ». 10.55 « ». 12.30 « - ». 12.55 « ». 13.15 « ». 13.50 « ». 14.15 « ». 14.35 « ». 15.15, 19.10, 22.15 « ». 15.25, 18.15, 20.10, 23.45 « ». . . 16.15 « ». 16.55 « ». 17.15 «   ». 17.35 « ». 18.00 « ». 18.47, 21.50 « !». 19.45 « ». 21.00 « ». 22.25 «   ». 22.35 « ». 23.00 « : ». . ..

ÊÈÍÎÊÀÍÀË HOT HOT-18 08.45 « 10.20 « 11.50 « 13.35 « 15.05 « 16.50 « 18.20 « 20.00 « 22.00 « 23.45 «

  ». ».

». . 2006. . 2006. ». . ». . 2009. ». . ». . ».  . 2008.   ». . 2006. ».  .

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÍÀÓÊÀ, ÏÐÈÐÎÄÀ HOT-8

В

ачи и ами

кими

06.00, 11.45, 17.20, 22.00, 01.15 «   ». 07.05, 12.45, 14.35 «   ». 07.55, 20.10 « ». 08.55, 13.40, 19.15 « ,     ». 09.50, 15.25, 21.05, 00.20 « 80- !». 10.45, 16.20 « ». 18.20 « ». 18.50, 04.15 « ». 23.00, 02.20 «   ». 23.55 «   ».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀÍÀË HOT-55 Yes-55   ». . 06.30, 06.55, 07.20 « ». 08.00, 03.00 . NBA. 12.00 .   . 14.00 .   . 16.00 « ». 19.00 . 19.30 . .« »-« ». 21.30 . . 23.30 .   . 06.00 «

ÄÅÑßÒÛÉ ÊÀÍÀË HOT-10 YES-10 06.00, 07.00 « ». 09.00, 16.00, 20.00 « -10». 09.05 «    ». 11.00 «   ». 11.55 « ». 12.25 « ». 13.10, 05.00 «   ». 14.15 «     ». 14.45, 00.00 « ». 15.15 « ». 16.05 « ». 16.50 «   ». . 18.00 « ». 19.00 . 19.07, 22.40 « ». 21.00 « ». . 22.00 « ». / . 23.00 « ». 23.30 « ».


9.01.2014

1.94.1137.1

24

Jer  
Jer