Page 1

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA METINÄ– VEIKLOS ATASKAITA 2017 METAI

VILNIUS 2018


2

Ataskaitą rengė doc. dr. Vida Umbrasienė, Studijų prorektorė doc. dr. Judita Žukienė, Mokslo prorektorė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė, Meno prorektorė prof. Aušra Motuzienė, Muzikos fakulteto dekanė Elona Bajorinienė, Teatro ir kino fakulteto dekanė Esta Rūta Urbonavičienė, Akademinių reikalų centro Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja Laura Rauličkienė, Akademinių reikalų centro Studijų programų skyriaus vedėja Daiva Buivydienė, Doktorantūros skyriaus vedėja Rima Rimšaitė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Aurelija Rudaitienė, Kokybės vadybos skyriaus vedėja Gintarė Palkevičienė, Karjeros ir kompetencijų centro vedėja Živilė Tamaševičienė, Leidybos centro vadovė Ana Ablamonova, Meno centro vadovė Daiva Mateikienė, Bibliotekos vedėja Virginijus Baublinskas, Garso-vaizdo ir informacinių technologijų centro vedėjas Mantautas Krukauskas, Muzikos inovacijų studijų centro vedėjas Janina Labutienė, Personalo skyriaus vedėja Valerija Urbanovič, Projektų vadybos skyriaus vedėja Aldona Girdziušaitė, Turto valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja Rasa Baužytė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jurgita Šarkovienė, Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji buhalterė Beata Baublinskienė, Viešųjų ryšių skyriaus vedėja

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2017 m. veiklos ataskaita patvirtinta 2018 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimu (protokolo Nr. Nr. 5-TS)


3

TURINYS Rektoriaus žodis ......................................................................................................................................................................................................5 1. VALDYMAS .................................................................................................................................................................................... 8 1.1. Valdymo organai .............................................................................................................................................................................................8 1.2. Tarybos veikla............................................................................................................................................................................................... 11 1.3. Senato veikla ................................................................................................................................................................................................. 11 1.4. LMTA veiklos kokybės užtikrinimas................................................................................................................................................... 13 1.5. Tarptautiškumo plėtojimas .................................................................................................................................................................... 14 1.6. Strategijos „Akademija 2020“ įgyvendinimas ................................................................................................................................ 17 1.7. LMTA 2017 m. veiklos ataskaitos duomenys pagal Mokslo ir studijų įstatymą.............................................................. 18 2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ..................................................................................................................... 21 2.1. Studijų programos ...................................................................................................................................................................................... 22 2.1.1. Ketinamų vykdyti (naujų) studijų programų rengimas ir akreditavimas ...................................................................... 23 2.1.2. Vykdomų studijų programų tobulinimas (atnaujinimas)...................................................................................................... 23 2.1.3. Studijų dalykų (modulių) rengimas ir tobulinimas (atnaujinimas) .................................................................................. 23 2.1.4. Laisvai pasirenkami studijų dalykai................................................................................................................................................ 24 2.1.5. Vykdomų studijų programų išorinis vertinimas ir akreditavimas .................................................................................... 24 2.1.6. Studijų programų vadyba .................................................................................................................................................................... 25 2.2. Studentų priėmimas ................................................................................................................................................................................... 26 2.2.1. Pirmoji studijų pakopa (bakalauro studijos) .............................................................................................................................. 26 2.2.2. Antroji studijų pakopa (magistrantūros studijos) .................................................................................................................... 29 2.2.3. Trečioji studijų pakopa (doktorantūros studijos) .................................................................................................................... 30 2.2.4. Studentų, turinčių užsienio pilietybę, priėmimas ..................................................................................................................... 30 2.3. Informacijos ir duomenų apie studentus statistika ..................................................................................................................... 31 2.3.1. Pirmoji ir antroji studijų pakopos .................................................................................................................................................... 31 2.3.2. Trečioji studijų pakopa ......................................................................................................................................................................... 31 2.3.3. Profesinės (laipsnio nesuteikiančios) studijos ........................................................................................................................... 32 2.3.4. Studentų skaičiaus kaita ....................................................................................................................................................................... 32 2.3.5. Studentų pažangumas ir rotacijos rezultatai .............................................................................................................................. 32 2.4. Studijų tarptautiškumas ........................................................................................................................................................................... 33 2.4.1. Studentų dalyvavimas judumo programose (studijos ir praktika užsienyje) pagal fakultetus ............................ 33 2.4.2. Studentų judumo statistika ................................................................................................................................................................. 34 2.4.3. Trumpalaikis studentų judumas ....................................................................................................................................................... 35 2.4.4. Dėstytojų tarptautinis judumas ........................................................................................................................................................ 35 2.5. Studentų pasiekimai .................................................................................................................................................................................. 37 2.5.1. Studentų meninės veiklos pasiekimai ............................................................................................................................................ 37 2.5.2. Studentų ir dėstytojų sporto veikla ................................................................................................................................................. 37 2.6. Parama studentams.................................................................................................................................................................................... 37 2.6.1. Informacinės dienos ............................................................................................................................................................................... 38 2.6.2. Finansinė parama .................................................................................................................................................................................... 38 2.6.3. Stipendijos .................................................................................................................................................................................................. 38 2.6.4. Bendrabutis ................................................................................................................................................................................................ 39 2.7. Studentų karjeros kompetencijų ugdymas ...................................................................................................................................... 39 2.7.1. Absolventai ir jų profesinė veikla ..................................................................................................................................................... 40 2.7.2. Absolventų karjeros stebėsena ......................................................................................................................................................... 41 2.7.3. Alumni veikla ............................................................................................................................................................................................. 41 2.8. Materialieji studijų ištekliai .................................................................................................................................................................... 42 2.8.1. Studijų programų materialinis aprūpinimas............................................................................................................................... 42 2.8.2. Studijų programų metodinis aprūpinimas ................................................................................................................................... 42 2.8.3. Skaitmeninė studijų aplinka ............................................................................................................................................................... 43 2.9. Mokymas(is) visą gyvenimą ................................................................................................................................................................... 45 2.9.1. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimas ....................................................................................... 45 2.9.2. Parengiamieji kursai ir Akademijos klausytojai ........................................................................................................................ 45 2.9.3. Neformalusis vaikų švietimas ............................................................................................................................................................ 46 2.9.4. Neformalusis suaugusiųjų švietimas .............................................................................................................................................. 46


4 3. MOKSLO VEIKLA ....................................................................................................................................................................... 49 3.1. LMTA tyrėjai ir mokslo veiklos rodikliai .......................................................................................................................................... 50 3.1.1. Muzikinio folkloro tyrimai ir skaitmeninimas ............................................................................................................................ 50 3.1.2. Mokslo renginiai ir projektai .............................................................................................................................................................. 51 3.1.3. LMTA leidiniai ........................................................................................................................................................................................... 52 3.2. LMTA tyrėjų tarptautinė veikla ............................................................................................................................................................. 53 4. MENO VEIKLA ............................................................................................................................................................................ 56 4.1. LMTA dėstytojų meno veiklos Lietuvoje ir užsienyje rodikliai............................................................................................... 57 4.1.1. Muzika .......................................................................................................................................................................................................... 57 4.1.2. Teatras .......................................................................................................................................................................................................... 58 4.1.3. Kinas ir televizija ..................................................................................................................................................................................... 59 4.1.4. Šokis............................................................................................................................................................................................................... 59 4.2. LMTA meno renginiai ................................................................................................................................................................................ 59 4.3 LMTA meno renginių statistika ir dinamika .................................................................................................................................... 61 5. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS ................................................................................................................................... 65 5.1. Pedagoginio ir administracinio personalo sudėtis ir struktūra ............................................................................................. 65 5.2. Pedagoginio ir administracinio personalo kvalifikacijos tobulinimas ................................................................................ 68 6. PROJEKTINĖ VEIKLA ............................................................................................................................................................... 71 6.1. Paraiškos finansavimui gauti ................................................................................................................................................................. 71 6.2. Projektinės veiklos rodikliai................................................................................................................................................................... 72 7. INFRASTRUKTŪROS VALDYMAS IR ATNAUJINIMAS ................................................................................................... 74 7.1. Materialiojo turto naudojimas ir atnaujinimas .............................................................................................................................. 74 7.2. Eksploatavimas ............................................................................................................................................................................................ 75 7.3. Viešieji pirkimai ........................................................................................................................................................................................... 76 8. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS ..................................................................................................................................... 78 8.1. Biudžeto sandara ......................................................................................................................................................................................... 78 8.2. Finansinių išteklių valdymas.................................................................................................................................................................. 79 8.3. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos............................................................................................................................................ 79 8.4. LMTA nuosavų lėšų naudojimas ........................................................................................................................................................... 80 8.5. Tikslinio finansavimo, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų bei gautos paramos naudojimas ...................................... 80 9. LMTA VIEŠOJOJE ERDVĖJE .................................................................................................................................................... 82 PRIEDAI 1 priedas. Studijos ir mokymasis visą gyvenimą ................................................................................................................................... 84 2 priedas. Mokslo veikla ................................................................................................................................................................................ 120 3 priedas. Meno veikla .................................................................................................................................................................................... 124 4 priedas. Žmogiškųjų išteklių valdymas ............................................................................................................................................... 132 5 priedas. Projektinės veiklos plėtra ........................................................................................................................................................ 136 6 priedas. Finansinių išteklių valdymas ................................................................................................................................................. 141 7 priedas. LMTA 2015 m. strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų įgyvendinimas .................................................. 152


5

REKTORIAUS ŽODIS 2017-ieji Lietuvos aukštajame moksle įsimins kaip radikalių pertvarkų ir universitetų optimizavimo pradžios metai. Įvertinę Akademijos veiklos rezultatus, galime aiškiai pamatyti, kad šiame kontekste nelikome nuošalyje. Strateginiu požiūriu didžiausią reikšmę turėjo Akademijos Tarybos ir Senato sprendimai, susiję su Vyriausybės numatytomis priemonėmis, siekiant tobulinti aukštojo mokslo kokybę. Įgyvendindama savo misiją ir strateginius tikslus, Akademija dalyvauja aukštojo mokslo kokybės tobulinime intensyviai rengdamasi naujojo akademinio miestelio statyboms, kurių tikslas – iš esmės atnaujinti profesionalių menininkų rengimo infrastruktūrą. Viešojoje erdvėje plačiai nuskambėjo žinia apie naują LMTA studijų miestelio Olandų g. 21, Vilniuje, rengimo etapą – pasirašyta sutartis su „Paleko Archstudija“ dėl projektavimo darbų. Dalyvaudama Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo procesuose, Akademija pradėjo veiksmus, susijusius su buvusio fakulteto Klaipėdoje susigrąžinimu, tuo būdu įsipareigojo dalyvauti regioninės plėtros politikoje ir užtikrinti reikalingų specialistų rengimą Vakarų Lietuvos regione. Per 84 gyvavimo metus Akademija užėmė lyderės pozicijas muzikos, o vėliau ir teatro bei kino menininkų rengimo srityje; studijų, mokslo ir meno veiklai subūrė ryškiausius kūrėjus, atlikėjus ir tyrėjus. Motyvuoti studentai, aukštos kvalifikacijos dėstytojai, unikalios Lietuvoje studijų programos, studijų, meno ir mokslo vienovė, muzikos, teatro, kino bei šokio sanglauda – tai Akademijos stiprybės, grindžiančios jos specifiškumą ir išskirtinumą Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų kontekste. Kaip ir kiekvienais metais, didžiuojamės savo dėstytojais, pripažintais menininkais, tapusiais prestižinių apdovanojimų laureatais. 2017 metų Nacionalinė kultūros ir meno premija įteikta aktorei Eglei Gabrėnaitei „už sceninio charakterio ryškumą ir profesinį maksimalizmą“ ir kompozitorei Justei Janulytei „už vizualiųjų metaforų muzikinį įprasminimą“. Kino operatorius Viktoras Radzevičius apdovanotas Vyriausybės kultūros ir meno premija. LR kultūros ministerijos ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ įteiktas pianistei Aleksandrai Žvirblytei ir vargonininkei Renatai Marcinkutei-Lesieur. Ryškiausias 2017 m. Akademijos tyrėjų pasiekimas – profesoriui Ryčiui Ambrazevičiui už darbų ciklą „Akustikos metodų plėtra muzikos ir kalbos tyrimuose“ humanitarinių mokslų srityje paskirta Lietuvos mokslo premija. 2017 m. LMTA mokslininkai parengė tris mokslo monografijas: Ryčio Ambrazevičiaus „Muzikinio aukščio ir laiko psichologija“, Eirimo Veličkos „Lietuvių etninė muzika pradinių klasių muzikinio ugdymo sistemoje“ ir Gabrielės Labanauskaitės „Dramatika“. Svarbiausiu metų mokslo ir meno santalkos įvykiu tapo LMTA Kino ir TV katedros kartu su Tarptautinio kino, TV ir medijų mokyklų tinklo CILECT Europos regioniniu padaliniu GEECT surengta II tarptautinė konferencija „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose. Teorijos ir praktikos sankirtos“. Pagrindinis konferencijos tikslas buvo suburti kino muzikos srities profesionalus diskusijai apie pokyčius kino ir naujųjų medijų muzikos ir


6 garso dizaino lauke, taip pat aptarti svarbiausius garso dizaino ir kino muzikos dėstymo aukštosiose mokyklose aspektus. Konferencijoje dalyvavo įtakingiausi kino muzikos teoretikai ir praktikai iš viso pasaulio, pristatę 26 pranešimus. Dėl demografinių pokyčių Lietuvoje ryškiai mažėjant studentų skaičiui, meno studijų poreikis liko beveik toks pat. Bendrojo priėmimo metu studijų sutartis su Akademija pasirašė 172 studentai. Priėmėme tik 29 proc. pageidavusiųjų studijuoti. LAMA BPO duomenimis, 88,9 proc. įstojusiųjų į Akademiją buvo pasirinkę mūsų studijų programas pirmuoju prioritetu, o pagal konkursinio balo vidurkį tarp Lietuvos universitetų esame pirmoje vietoje šeštus metus iš eilės. Akademijos trečiosios pakopos studijoms buvo skirtos ir sėkmingai užpildytos 9 valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos vietos, viena vieta užpildyta laimėjus konkursinį LMT finansavimą. 2017 m. LMTA buvo sėkmingai apgintos dvi disertacijos ir 8 meno doktorantų meno projektai. Trečiosios pakopos studijas praėjusiais metais baigė pirmoji Teatro ir kino krypties absolventė Elzė Gudavičiūtė, kurios meno projekto tema – „Režisieriaus Gintaro Varno aktorių ugdymo principai: studijų proceso tikslai ir rezultatai (2005–2009)“. 2017 m. Lietuvos mokslo taryba organizavo Akademijoje vykdomų Muzikos bei Teatro ir kino doktorantūros studijų vertinimą. Ekspertų grupės pateiktose išvadose Švietimo ir mokslo ministerijai Akademijoje vykdomų doktorantūros studijų kokybė ir efektyvumas įvertinti teigiamai. 2017 metai išsiskyrė muzikos konkursų gausa. Išskirtiniais galima būtų pavadinti Europoje gerai žinomą ir vertinamą V tarptautinį Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursą ir pirmą kartą suorganizuotą tarptautinį Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursą. Paminėtinas ir po ilgesnės pertraukos sėkmingai surengtas III tarptautinis Juozo Naujalio choro dirigentų konkursas. Mūsų veiklos aprėptis ir rezultatai rodo, kad LMTA studijų kokybė atitinka aukščiausius kriterijus, dėstytojų meno ir mokslo veikla sėkmingai plėtojama tiek tarptautiniu mastu, tiek šalies regionuose, o profesionalių menininkų poreikis darbo rinkoje išlieka stabilus. Todėl galime atsakingai teigti, kad kryptingai įgyvendiname savo misiją užtikrindami tvarią meno ir meno tyrimų plėtrą, formuodami šalies meninio švietimo ir kultūros politiką, puoselėdami dvasinę visuomenės darną ir nacionalinį tapatumą, ugdydami talentingiausią meno jaunimą – kūrybišką, iniciatyvų, verslų, atvirą Lietuvai ir pasauliui.

Prof. Zbignevas Ibelgauptas


7 PATVIRTINTA Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2014 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimu (protokolo Nr. 5-TA)

1 pav. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos struktĹŤros schema


8

1. VALDYMAS Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA, Akademija) yra muzikos, teatro, kino ir šokio meno universitetas, kurio misija – užtikrinti tvarią meno ir meno tyrimų plėtrą, dalyvauti formuojant šalies meninio švietimo ir kultūros politiką, puoselėti dvasinę visuomenės darną ir nacionalinį tapatumą, ugdyti talentingiausią menui jaunimą – kūrybišką, iniciatyvų, verslų, atvirą Lietuvai ir pasauliui. Akademija turi autonomiją, kuri apima akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą. Autonomija yra grindžiama savivaldos principu, akademine laisve ir pagarba žmogaus teisėms; visa tai apibrėžta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme bei Akademijos Statute. Akademija vykdo visų studijų pakopų programas, mokslo ir meno tyrimus bei jų rezultatų sklaidą, plėtoja meninę veiklą, dalyvauja tarptautinių meno bei mokslo ir studijų institucijų asociacijų veikloje, jų įgyvendinamose programose bei projektuose, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio partneriais vykdydama meninę, tiriamąją, šviečiamąją ir kultūrinę veiklą, skatindama regionų ir visos šalies meno ir mokslo pažangą. Akademija nuolat tobulina studijų kokybę, puoselėja kokybės kultūrą, propaguoja inovacijų diegimą ugdydama akademinės bendruomenės narių profesinę ir visuomeninę atsakomybę, skatindama studentų asmeninį suinteresuotumą, akademinės bendruomenės narių bendradarbiavimą. Per 84 gyvavimo metus Akademija užėmė lyderės pozicijas muzikos, o vėliau ir teatro bei kino menininkų rengimo srityje; studijų, mokslo ir meno veiklai subūrė ryškiausius kūrėjus, atlikėjus ir tyrėjus. Motyvuoti studentai, aukštos kvalifikacijos dėstytojai, unikalios Lietuvoje studijų programos, studijų, meno ir mokslo vienovė, muzikos, teatro, kino bei šokio sanglauda – tai Akademijos stiprybės, grindžiančios jos specifiškumą ir išskirtinumą Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų kontekste. Akademijos kolegialūs valdymo organai yra Akademijos taryba (toliau – Taryba), Senatas ir vienasmenis valdymo organas – Rektorius. Valdymas grindžiamas demokratijos, savivaldos, viešumo, atskaitomybės, kompetencijos ir efektyvumo principais. Studijų, meno ir mokslo veiklą Akademijoje vykdo 2 fakultetai, 24 katedros ir prie jų veikiančios 4 studijos, 1 skyrius, 8 centrai (žr. LMTA struktūros schemą, 1 pav.). 1.1. VALDYMO ORGANAI TARYBA Pirmininkas Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Nariai Rūta Prusevičienė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos direktorė Martynas Budraitis, Lietuvos nacionalinio dramos teatro direktorius Arūnas Mark, „Investuok Lietuvoje“ investicinės aplinkos ekspertas Aušra Motuzienė, LMTA Muzikos fakulteto dekanė, profesorė Vaclovas Augustinas, LMTA Kompozicijos katedros vedėjas, profesorius Mindaugas Urbaitis, LMTA Muzikos istorijos katedros profesorius Dainius Puišys, LMTA Choro dirigavimo katedros vedėjas, docentas Deimantė Jankūnaitė, LMTA Studentų atstovybės prezidentė REKTORATAS1 Rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas Meno prorektorė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė Mokslo prorektorė doc. dr. Judita Žukienė Studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė Infrastruktūros direktorius Ritas Vaiginas

1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XI-2152 patvirtinto Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto 64 punktu, rektorato sudėtis nustatyta 2018 m. vasario 19 d. rektoriaus įsakymu Nr. 20-VĮ.


9 Muzikos fakulteto dekanė prof. Aušra Motuzienė Teatro ir kino fakulteto dekanė Elona Bajorinienė Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė Jurgita Šarkovienė Kokybės vadybos skyriaus vedėja Aurelija Rudaitienė Personalo skyriaus vedėja Janina Labutienė Projektų vadybos skyriaus vedėja Valerija Urbanovič Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Rima Rimšaitė Viešųjų ryšių skyriaus vedėja Beata Baublinskienė LMTA studentų atstovybės prezidentė Deimantė Jankūnaitė SENATAS2 prof. habil. dr. Leonidas Melnikas, pirmininkas lekt. Elona Bajorinienė, pirmininko pavaduotoja doc. dr. Rūta Savickienė, sekretorė Nariai prof. Artūras Anusauskas prof. Rimantas Armonas prof. Petras Geniušas prof. Zbignevas Ibelgauptas prof. Jurgis Karnavičius prof. Asta Krikščiūnaitė prof. dr. Ramunė Kryžauskienė prof. dr. Antanas Kučinskas prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė prof. Petras Vyšniauskas doc. Rolandas Aidukas doc. dr. Robertas Beinaris doc. Petras Skirmantas doc. dr. Vida Umbrasienė doc. Gintaras Varnas doc. dr. Judita Žukienė studentė Sigita Bukantaitė (iki 2017 m. birželio 21 d.) studentė Deimantė Jankūnaitė studentas Žilvinas Steponas Miškinis (iki 2017 m. birželio 21 d.) studentė Paulina Nalivaikaitė studentas Imantas Šimkus (iki 2017 m. birželio 21 d.) studentė Charlotte Kilsch (nuo 2017 m. birželio 21 d.) studentė Vismantė Vasaitytė (nuo 2017 m. birželio 21 d.) studentė Elija Tamošiūnaitė (nuo 2017 m. birželio 21 d.) SENATO KOMISIJOS3 STUDIJŲ KOMISIJA prof. Rimantas Armonas, pirmininkas lekt. Elona Bajorinienė doc. dr. Vida Umbrasienė doc. Rolandas Aidukas

Senato sudėtis skelbiama https://lmta.lt/lt/senatas/ 2017 m. dirbo nuolatinės Senato komisijos, kurių sudėtis buvo atnaujinta nutarimu, priimtu 2017 m. rugsėjo 27 d. vykusio posėdžio metu. Informacija apie nuolatines Senato komisijas skelbiama https://lmta.lt/lt/senatas/senato-komisija/ 2 3


10 doc. dr. Robertas Beinaris prof. dr. Antanas Kučinskas studentė Sigita Bukantaitė (iki 2017 m. birželio 21 d.) studentė Vismantė Vasaitytė (nuo 2017 m. rugsėjo 27 d.) MENO KOMISIJA doc. Gintaras Varnas, pirmininkas doc. dr. Rūta Savickienė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė doc. Petras Skirmantas prof. Petras Vyšniauskas studentas Imantas Šimkus (iki 2017 m. birželio 21 d.) studentė Elija Tamošiūnaitė (nuo 2017 m. rugsėjo 27 d.) MOKSLO KOMISIJA prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, pirmininkė prof. dr. Ramunė Kryžauskienė doc. dr. Judita Žukienė prof. habil. dr. Leonidas Melnikas studentė Paulina Nalivaikaitė STUDENTŲ REIKALŲ KOMISIJA prof. Jurgis Karnavičius, pirmininkas prof. Artūras Anusauskas prof. Asta Krikščiūnaitė prof. Petras Geniušas studentė Deimantė Jankūnaitė studentas Žilvinas Steponas Miškinis (iki 2017 m. birželio 21 d.) studentė Charlotte Kilsch (nuo 2017 m. rugsėjo 27 d.) LMTA PRIĖMIMO IR ATESTACIJOS KOMISIJA prof. Mindaugas Urbaitis, pirmininkas doc. dr. Laima Budzinauskienė, sekretorė doc. dr. Ramunė Balevičiūtė doc. Giedrė Beinoriūtė prof. Zbignevas Ibelgauptas prof. Jurijus Kalcas prof. Sergejus Okruško habil. dr. Jūratė Trilupaitienė, vyriausioji mokslo darbuotoja (išorės atstovas) dr. Helmutas Šabasevičius, vyresnysis mokslo darbuotojas (išorės atstovas) Deimantė Jankūnaitė, LMTA SA prezidentė (studentų atstovas) LMTA STUDENTŲ ATSTOVYBĖ (SA) Deimantė Jankūnaitė, prezidentė Rūta Ramanauskaitė, žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorė Vismantė Vasaitytė, socialinių reikalų ir akademinio proceso komiteto koordinatorė Elija Tamošiūnaitė, renginių ir projektų komiteto koordinatorė Vaiva Martišauskaitė, ryšių komiteto koordinatorė Magdalena Kozlovskaja, marketingo komiteto koordinatorė Justinas Luinys, Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) koordinatorius Charlotte Kilsch, mentorių komiteto koordinatorė


11 1.2. TARYBOS VEIKLA Atlikdama LMTA Statute numatytas funkcijas, 2017 metais Taryba organizavo dešimt posėdžių, septyni iš jų buvo virtualūs. Svarbiausi 2017 m. Tarybos sprendimai:  dėl LMTA studijų veiklai naudojamo, patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto bendrojo ploto pokyčių (2017-01-13 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 1-TA);  dėl 2017–2019 metų LMTA strateginio veiklos plano tvirtinimo (2017-03-31 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 3-TA);  dėl 2016 metų biudžeto panaudojimo ataskaitos (2017-03-31 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 3-TA);  dėl 2017 metų biudžeto tvirtinimo (2017-03-31 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 3-TA);  dėl 2016 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos veiklos ataskaitos tvirtinimo (2017-03-31 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 3-TA);  dėl LMTA statuto pakeitimų tvirtinimo (2017-05-25 posėdžio protokolas Nr. 4-TA);  dėl įmokų už studijas LMTA mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo tvirtinimo (201706-15 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 5-TA);  dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio projekto I etapo finansavimo šaltinių (2017-09-27 protokolas Nr. 6-TA);  dėl pritarimo LMTA patikėjimo teise valdomo valstybinio nekilnojamojo turto, išvardyto sąraše, investavimui siekiant didinti LMTA savininko kapitalą (2017-10-31 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 7-TA);  dėl pritarimo investuoto LMTA turto pardavimui, siekiant gautas lėšas reinvestuoti į investicinio projekto „LMTA studijų miestelis, Olandų g., 21A, Vilniuje, sukūrimas” įgyvendinimo (2017-10-31 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 7-TA);  dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių ((2017-11-13 protokolas Nr. 8-TA);  dėl pritarimo valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonėse pateiktiems siūlymams dalyvauti valstybinių universitetų tinklo pertvarkoje (2017-12-14 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 9-TA). Strateginiu požiūriu didžiausią reikšmę 2017 m. turėjo Tarybos sprendimai, susiję su Lietuvos aukštojo mokslo optimizavimo procesais ir Vyriausybės numatytų priemonių įgyvendinimu, siekiant tobulinti aukštojo mokslo kokybę. Įgyvendindama savo misiją ir strateginius tikslus, Akademija dalyvauja aukštojo mokslo kokybės tobulinime intensyviai rengdamasi naujojo akademinio miestelio statyboms, kurių tikslas – iš esmės atnaujinti profesionalių menininkų rengimo infrastruktūrą. Dalyvaudama Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo procesuose, Akademija pradėjo veiksmus, susijusius su buvusio fakulteto Klaipėdoje susigrąžinimu, tuo būdu įsipareigojo dalyvauti regioninės plėtros politikoje ir užtikrinti reikalingų specialistų rengimą Vakarų Lietuvos regione.

1.3. SENATO VEIKLA 2017 m. įvyko aštuoni Senato posėdžiai, vyko trys balsavimai nuotoliniu būdu. Senato posėdžiuose svarstyti klausimai apima šias pagrindines sritis:  LMTA valdymo klausimai;  Akademiniai, studijų reikalai;  Meno ir mokslo veiklos reikalai;  Studentų reikalai;  Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursai;  Garbės vardų ir apdovanojimų teikimas.


12 Svarbiausi 2017 m. Senato svarstyti klausimai ir priimti nutarimai LMTA valdymo klausimai 1. Svarstytas LMTA 2017–2019 m. strateginio veiklos plano projektas, priimtas nutarimas siūlyti Tarybai tvirtinti LMTA 2017–2019 m. strateginio veiklos plano projektą. 2. Svarstyta LMTA veiklos rodiklių sistema, priimtas nutarimas tvirtinti LMTA kokybės vadovo, patvirtinto LMTA senato 2015 m. gegužės 27 d. nutarimu (protokolo Nr. 4-SE), papildytą priedą – LMTA veiklos rodiklių sudarymo ir taikymo metodiką. 3. Išklausyta 2016 m. LMTA metinė veiklos ataskaita (Rektoriaus ataskaita). 4. Išklausyta informacija apie LMTA 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą). 5. Išklausyta informacija apie LMTA tarptautinę veiklą, tarptautinius projektus, kuriuose dalyvauja arba kuriuos koordinuoja LMTA. 6. Svarstytas naujos redakcijos LMTA statuto projektas, priimtas nutarimas teikti LMTA tarybai svarstyti LMTA statuto naujos redakcijos projektą. 7. Patvirtintas naujos redakcijos LMTA pedagoginių profesoriaus ir docento vardų suteikimo tvarkos aprašas. 8. Svarstyti klausimai, susiję su projektu „LMTA Studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje, sukūrimas“: 8.1. Priimtas nutarimas pritarti:  sprendimui dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nuosavo indėlio į investicijų projektą „LMTA Studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje, sukūrimas“ (I etapas) užtikrinimo iš banko paskolos lėšų;  sprendimui dėl kreipimosi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl paskolos limito 2017 kalendoriniams metams projektui „LMTA Studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje, sukūrimas“ (I etapas) – 1 447 200, 00 Eur;  sprendimui derėtis su bankais dėl paskolos LMTA, skirtos investicijų projektui „LMTA Studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje, sukūrimas“ (I etapas) įgyvendinimui, sąlygų ir sutarties pasirašymo. 8.2. Priimtas nutarimas pritarti sprendimui investuoti LMTA patikėjimo teise valdomą valstybinį nekilnojamąjį turtą, išvardytą pateiktame sąraše, siekiant didinti LMTA savininko kapitalą. 8.3. Priimtas nutarimas pritarti sprendimui investuoto LMTA patikėjimo teise valdomo valstybinio nekilnojamojo turto, išvardyto pateiktame sąraše, pardavimui, siekiant gautas lėšas reinvestuoti į investicinio projekto „LMTA studijų miestelis, Olandų g. 21 A, Vilniuje, sukūrimas” įgyvendinimą. 9. Pradėti LMTA tarybos narių rinkimų organizavimo darbai: 9.1. Patvirtintas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narių rinkimų tvarkos aprašas. 9.2. Patvirtinta LMTA tarybos narių rinkimų komisija. 9.3. Nutarta:  Skelbti kandidatų į LMTA tarybos narius kėlimo pradžią.  Tvirtinti kandidatų į LMTA tarybos narius kėlimo pabaigą – 2018 m. vasario 15 d.  Tvirtinti LMTA tarybos narių rinkimų datą – 2018 m. kovo 14 d. 10. Svarstyti klausimai, susiję su valstybinių universitetų tinklo optimizavimu: 10.1. Svarstytas valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planas, kuriuo siekiama didinti aukštojo mokslo ir studijų kokybę. 10.2. Patvirtintas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos siūlymas dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų, vykdančių muzikos, teatro, kino ir šokio krypčių studijas, tinklo optimizavimo; siūlymas išsiųstas Klaipėdos universitetui. 10.3. Priimtas nutarimas pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 947 patvirtintose Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonėse pateiktiems siūlymams dalyvauti valstybinių universitetų tinklo pertvarkoje.


13 Akademiniai, studijų reikalai Svarstytas LMTA vykdomų studijų programų perregistravimas pagal naują studijų krypčių ir krypčių grupių sąrašą4, nutarta perregistruoti vykdomas studijų programas pagal Studijų programos skyriaus pateiktą siūlymą. 1. Patvirtintos Studentų priėmimo į bakalauro, magistrantūros ir profesines studijas 2017 m. taisyklės. 2. Patvirtintas Karjeros valdymo ir antreprenerystės modulis kaip privaloma Profesijos praktikos dalis studentams nuo 2017–2018 studijų metų. 3. Išklausyta LMTA etikos komiteto informacija apie tris svarstytus akademinės etikos pažeidimus. Jie visi buvo susiję su plagijavimo atvejais studentams rengiant baigiamuosius darbus. Akademinę etiką pažeidusiems studentams buvo pritaikytos nuobaudos. 4. Patvirtintas atnaujintas Baigiamųjų darbų vertinimo organizavimo tvarkos aprašas. Meno ir mokslo veiklos reikalai 1. Patvirtintos Muzikos inovacijų studijų centro veiklos kryptys. 2. Išklausyta informacija apie 2015 m. ir 2016 m. Lietuvos mokslo tarybos atlikto LMTA mokslo/meno veiklos vertinimo rezultatus. 3. Patvirtinta LMTA mokslo veiklos plėtros strategija. 4. Patvirtintas LMTA meno doktorantūros reglamentas. Garbės vardų ir apdovanojimų teikimas LMTA garbės medalis suteiktas:  Pučiamųjų ir mušamųjų katedros profesoriui Juozui Slankauskui;  Kamerinio ansamblio katedros profesoriui Petrui Kuncai;  Pedagogikos katedros profesorei Liucijai Gražinai Drąsutienei;  Pučiamųjų ir mušamųjų katedros profesoriui Algirdui Budriui;  Pučiamųjų ir mušamųjų katedros profesoriui Taurui Adomavičiui;  Fortepijono katedros profesoriui Kęstučiui Grybauskui;  LMTA garbės daktarui prof. habil. dr. Vytautui Landsbergiui.

1.4. LMTA VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS LMTA veiklos kokybė – tai gebėjimas tenkinti su Akademija siejamus lūkesčius, asmens ir visuomenės poreikius. Atsižvelgiant į nuolatinę meno profesinės aplinkos, darbo rinkos ir jos poreikių kaitą, kokybės vertinimas ir tobulinimas yra tęstinis procesas ir neatskiriama Akademijos veiklos dalis. LMTA, atlikdama veiklos kokybės gerinimo veiksmus, tobulina vidinę komunikaciją tarp padalinių ir visų akademinės bendruomenės narių, plėtoja ryšius su socialiniais dalininkais, yra atvira permainoms, seka mokslo, meno ir technikos pažangos naujoves, geba stebėti ir įvertinti darbo rinkos pokyčius ir atitinkamai tobulinti vidinę kokybės užtikrinimo sistemą. 2017 m. LMTA toliau įgyvendino Lietuvos muzikos ir teatro akademijos veiklos tobulinimo planą įgyvendinant institucinio vertinimo ekspertų rekomendacijas. Plano įgyvendinimas yra periodiškai stebimas, planas koreguojamas ir skelbiamas viešai 5 . Studijų programų komitetai ir katedros, atnaujindamos ir tobulindamos vykdomas studijų programas, taip pat atsižvelgia į išorinių ekspertų vertinimo išvadose pateiktas rekomendacijas. Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos kūrimo ir plėtotės procesą Akademijoje koordinuoja Kokybės vadybos skyrius.

4 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-1075 „Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae5d5730b7c211e693eea1ef35f20da9/WBATFeQamo 5 Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/kokybe/isorinis-kokybes-uztikrinimas/lmta-institucinis-vertinimas-ir-akreditavimas/


14 1.5. TARPTAUTIŠKUMO PLĖTOJIMAS Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. patvirtintus „Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2017–2018 metų prioritetus“6, LMTA 2017 m. tobulino studijų kokybę, siekė, kad Akademija būtų labiau žinoma ir konkurencinga tarptautiniu požiūriu:  maksimaliai išnaudojant Erasmus+, Nordplus ir kitas tarptautines programas;  gerinant LMTA, kaip patrauklios aukštosios meno mokyklos, įvaizdį;  stiprinant strateginių partnerysčių ryšius su tarptautinį pripažinimą pelniusiomis partnerinėmis užsienio aukštosiomis mokyklomis;  skatinant dėstytojų ir studentų judumą;  skatinant projektinę veiklą. 2017 m. studijų tarptautiškumas buvo plėtojamas laipsniškai gerinant rodiklius 7 ir siekiant tikslų, numatytų LMTA strategijoje iki 2020 m.:  didinti studentų judume dalyvaujančių LMTA studentų skaičių (20 proc. absolventų, įgijusių tarptautinės patirties);  didinti atvykstančių studentų skaičių (išvykstančių ir atvykstančių studentų santykis 3:2);  didinti visą studijų programą studijuojančių užsienio studentų skaičių (3 proc. nuo bendro studentų skaičiaus);  skatinti išvykstančių dėstytojų judumą (60 proc. išvykstančių dėstytojų bent kartą per 5 metus dalyvavusių akademinio judumo veikloje);  skatinti atvykstančių ir išvykstančių dėstytojų judumo dvikryptiškumą (1:1);  užtikrinti aukštos kvalifikacijos užsienio dėstytojų, dėstančių studijų programos dalį, dalyvavimą akademinėje veikloje (5 proc. bendro dėstytojų skaičiaus);  gerinti dėstytojų užsienio kalbos mokėjimo rodiklį (60 proc. dėstytojų, gerai mokančių dvi užsienio kalbas);  gerinti Akademijos studijas aptarnaujančio ir administracijos personalo gero anglų kalbų mokėjimo rodiklį (20 proc. nuo viso personalo skaičiaus);  koordinuoti tarptautinius projektus (ne mažiau 1 per metus);  instituciškai dalyvauti tarptautiniuose partnerių koordinuojamuose projektuose (ne mažiau 5 per metus);  didinti virtualių meistriškumo kursų skaičių (ne mažiau 5 per metus);  rengti ir vykdyti jungtinius studijų modulius su užsienio partneriais (ne mažiau 1 iki 2020 m.);  rengti ir vykdyti jungtines studijų programas su užsienio partneriais (ne mažiau 1 iki 2020 m.);  didinti studijų užsienio kalbomis prieinamumą (20 proc. studijų programų, lygiagrečiai vykdomų anglų k. iki 2020 m.);  didinti laisvai pasirenkamų studijų dalykų (modulių), dėstomų užsienio kalbomis, skaičių. Pagrindinis LMTA akademinio judumo finansavimo šaltinis yra Erasmus+ mobilumo programos KA1038 ir KA1079. Pagal 2016–2017 s. m. galutinės Erasmus+ programos įgyvendinimo ataskaitos duomenis, aktyviausi Erasmus+ partneriai programos šalyse yra Jazepo Vytuolio Latvijos muzikos akademija, Estijos muzikos ir teatro akademija, Romos nacionalinė šokio akademija Italijoje, Vienos muzikos ir teatro universitetas, Anthon Bruckner muzikos ir šokio universitetas Lince (Austrija). Erasmus+ programos šalių-partnerių veiklos partneriai yra Belgrado menų universitetas Serbijoje 10 ir kitos institucijos, su kuriomis Akademija gavo finansavimą bendradarbiavimo ryšiams palaikyti: V. Sarajishvili Tbilisio valstybinė konservatorija ir Aukštoji šiuolaikinės muzikos mokykla RIMON Izraelyje. LMTA strateginiai partneriai yra kaimyninės Baltijos šalys – Latvija ir Estija – bei Šiaurės šalys. Bendradarbiavimas su Šiaurės ir Baltijos regionu remiamas dviejų aukštojo mokslo programų – Nordplus ir Erasmus+, todėl Akademija aktyviai išnaudoja šias galimybes stiprindama ryšius su šiuo strategiškai svarbiu ir

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-32. Judumo ir projektų rodikliai pateikiami prieduose. 8 Judumas Erasmus+ programos šalyse. 9 Judumas tarp Erasmus+ programos šalių ir šalių-partnerių. 10 Gauta didžiausia finansavimo dalis mobilumui iš Erasmus+ KA107 programos. 6 7


15 vienu pažangiausių pasaulyje regionu švietimo, kultūros, šiuolaikinių vertybių kūrimo ir puoselėjimo srityse. Pagal dalyvavimo Nordplus programoje apimtis ir aktyvumą LMTA užima vieną pirmaujančią vietų tarp visų Lietuvos universitetų. 2017 m. Akademija dalyvavo devyniuose Nordplus tinkluose: klasikinės muzikos tinkle Sibelius, džiazo muzikos mokyklų tinkle Nordplus, etninės muzikos – Nordtrad, tarpdiscipliniame (muzikos, šokio, kino) menų tyrinėjimo ir bendradarbiavimo tinkle ECA, teatro mokyklų tinkle Norteas, Šiaurės ir Baltijos šalių muzikos terapijos tinkle, meno verslumo tinkle Act-in-Arts, operos mokyklų tinkle NordOpera, muzikos pedagogikos mokyklų tinkle NNME. 2017 m. LMTA koordinavo du Nordplus programos tarptautinius projektus: klasikinės muzikos tinklo Sibelius intensyvius kursus NORD+MIX ir plėtros projektą „Virtuali perklausa“. Intensyvus tarpdisciplininis kursas NORD+MIX, skirtas kompozitoriams, garso meno ir muzikos technologijų studentams bei atlikėjams įvyko 2017 m. balandžio 19–28 d. Vilniuje. 12 dėstytojų 26 studentams iš 8 Šiaurės ir Baltijos šalių aukštųjų muzikos mokyklų vedė paskaitas ir kūrybinius seminarus, projekto metu sukurtus kūrinius garso sferai kartu su autoriais atliko šiuolaikinės muzikos ansamblis Synaesthesis ir šiuolaikinės muzikos specializacijos magistrantai. Sėkmingai įvyko du vieši garso sferai pritaikyti koncertai Vilniuje, muzikos klube „Pelėda“. Projekto rezultatų sklaidai sukurtas dokumentinis filmas, koncertai nufilmuoti. Dėstytojų paskaitos buvo gyvai transliuojamos: paskaitų vaizdo įrašus galima rasti MiSC youtube paskyroje. Tarptautinio projekto rezultatai skelbiami Nordplus muzikos tinklų platformoje nordplusmusic.net11. Nordplus plėtros projektą „Virtuali perklausa“ koordinuoja LMTA, partneriai – Danijos karališkoji muzikos akademija ir Oulu taikomųjų mokslų universiteto Muzikos, šokio ir medijų mokykla (Suomija). 2017– 2018 s. m. vykdomo projekto tikslas – pasirengti dainininkų perklausoms, organizuojamoms nuotoliniu būdu. Projekto sesijų metu svarstomi reikalavimai perklausai, diskutuojama apie studentų profesinį ir psichologinį pasirengimą, repertuarą, technines virtualių perklausų organizavimo galimybes. 2017 m. vyko pasirengimas pirmiesiems techniniams bandymams ir diskusijos. LMTA kaip partnerė 2017 m. dalyvauja penkiuose Erasmus+ strateginių partnerysčių projektuose: METRIC (Modernising Higher Music Education through Improvisation), ECMA: NEXT STEP (European Chamber Music Academy), INTERMUSIC (INTERactive environment for MUSIC learning and practising), ACTA (Actor Training in a Globalized World) ir „Teatro studijos ir antreprenerystė“ (Entrepreneurial Challenges to Theatre Higher Education). Muzikos projektai: 1) Erasmus+ strateginių partnerysčių (toliau – SP) projektą METRIC (Modernising European Higher Music Education through Improvisation12) koordinuoja Estijos muzikos ir teatro akademija (2016–2018 m.), partneriai – 13 Europos aukštųjų muzikos mokyklų ir Europos aukštųjų muzikos mokyklų asociacija (AEC) projekto rezultatų stebėsenai ir tarptautinei sklaidai. Projekto tikslas – sustiprinti improvizacinės muzikos dėstymą partnerinėse mokyklose, apmokyti dėstytojus ir studentus intensyviuose kursuose, sukurti metodinę medžiagą, jungtinius improvizacijos dalyko studijų modulius. LMTA atstovauja ir abiejose darbo grupėse dirba Atlikimo meno studijų programos šiuolaikinės muzikos specializacijos doc. L. Mockūnas. 2) Erasmus+ SP projektas ECMA: NEXT STEP 13 numato integruotą Europos kamerinės muzikos akademijos (ECMA) bendradarbiavimą. Projektą koordinuoja Norvegijos muzikos akademija (2016–2018 m.), projekto partneriai – 7 aukštosios Europos muzikos mokyklos, 3 asocijuoti partneriai rezultatų sklaidai. Pagrindinis projekto tikslas – parengti jungtinę europinę kamerinio ansamblio magistro studijų programą, metodinę medžiagą dėstytojams, išbandyti naujus dėstymo ir mokymosi metodus intensyvių kursų, vadinamųjų ECMA sesijomis, metu. Metodinės medžiagos rengimo darbo grupėje LMTA atstovauja doc. dr. I. Baikštytė, jungtinės programos darbo grupėje – lekt. J. Punytė-Svigarienė. 3) Erasmus+ SP projektas INTERMUSIC 14 (2017–2020 m.) jungia 4 aukštąsias mokyklas: projektą koordinuoja G. Verdi muzikos konservatorija Milane, Milano politechnikos institutas (Italija), Danijos karališkoji muzikos ir teatro akademija ir LMTA. Asocijuoti partneriai – Melburno universiteto muzikos konservatorija (Australija), Stanfordo universiteto Muzikos ir akustikos kompiuterinių tyrimų centras (JAV), Europos aukštųjų muzikos mokyklų asociacija. Projekto partneriai tyrinėja interaktyvią aplinką muzikos mokymuisi ir praktikavimui, kurs virtualią platformą nuotoliniam muzikos mokymui ir metodinę medžiagą, jungtinius

Prieiga per internetą: http://nordplusmusic.net/index.php?id=234 https://www.aec-music.eu/projects/current-projects/metric13 http://www.ecma-music.com/en/ 14 http://intermusicproject.eu/ 11 12


16 nuotolinius atviros mokymosi platformos Moodle modulius: muzikos teorijos ir kūrybos, užsienio kalbų fonetikos dainininkams, virtualius kamerinio ansamblio meistriškumo kursus. Projekto pagrindinis koordinatorius LMTA – Muzikos inovacijų studijų centro vedėjas M. Krukauskas, jungtinių modulių kūrime dalyvauja LMTA dėstytojai doc. A. Janutas (Dainavimo katedra), doc. J. Janulytė ir lekt. M. Krukauskas (Kompozicijos katedra), doc. dr. I. Baikštytė (Koncertmeisterio, Kamerinio ansamblio katedra). LMTA Teatro ir kino fakultete itin didelis dėmesys skiriamas šiuolaikinio aktoriaus ugdymo klausimams. 2017 m. gauta parama dviem Erasmus+ SP projektams ir Nordplus programos teatro mokyklų tinklo Norteas intensyviam projektui. Teatro projektai: 1) Erasmus+ SP projektas ACTA (Actor Training in a Globalised World). Projektas skirtas aktoriaus ugdymo tyrimams, pokyčiams, metodinės medžiagos atnaujinimui. 2) Erasmus+ SP projekto Entrepreneurial Challenges to Theatre Higher Education (2017–2019 m.) pagrindinis dėmesys skiriamas scenos menų būsimųjų profesionalų dalykinių kompetencijų ir profesinių įgūdžių lygio užtikrinimui, atsižvelgiant į poreikių aktualumą darbo rinkai ir visuomenės sanglaudai. Erasmus+ suaugusių švietimo SP projektas Polart Circle ir Nordplus programos teatro mokyklų tinklo Norteas intensyvus projektas Sustainability orientuoti į jauniausios kartos scenos kūrėjus, siekiant paskatinti juos dalyvauti demokratiniame Europos gyvenime ir darbo rinkoje, ugdyti aktyvų pilietiškumą, kultūrų dialogą, socialinę įtrauktį ir solidarumą. Tikimasi, kad aktyvus LMTA dalyvavimas tarptautiniuose teatro projektuose turės teigiamų pokyčių teatro studijų programoms. LMTA Teatro ir kino fakulteto Kino ir TV katedros tarptautiškumo strategijoje įvyko esminių pokyčių. 2016 m. pabaigoje įstojus į prestižinį Tarptautinį aukštųjų kino ir medijų mokyklų tinklą CILECT 15 (Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévision), Akademija 2017 m. ėmėsi Vilniuje organizuoti CILECT regioninio padalinio GEECT (The Groupement Européen des Écoles de Cinéma et de Télévision; European Grouping of Film and Television Schools is the association of CILECT’s European members as well as schools in Israel and Lebanon) konferenciją „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose. Teorijos ir praktikos sankirtos“. 2017 m. rugsėjo 28–30 d. Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje dalyvavo daugiau nei pusšimtis svečių iš Europos, Azijos, Amerikos. Konferencija Vilniuje puikiai įvertinta dėl kokybiškos programos ir sklandaus organizavimo, tačiau svarbiausias rezultatas buvo Akademijai pelnytas patikimo partnerio statusas ir gauti bendradarbiavimo pasiūlymai iš partnerių Kuboje, Singapūre, Korėjoje, Izraelyje, Armėnijoje, Lenkijoje ir kitų šalių kino mokyklų. Kino ir TV katedros dėstytojai dalyvavo mokymo renginiuose Training for Trainers (Lilehameris, Norvegija), Transmedia and Interdisciplinarity (Ciurichas, Šveicarija), Muzika ir garso dizainas kine bei naujose medijose Vilniuje. CILECT atvėrė daugiau galimybių studentų mainams, bendradarbiavimo projektams, filmų sklaidai CILECT nuotolinėje platformoje ir mokyklų organizuojamuose festivaliuose. Sudarytos prielaidos LMTA kino mokyklai konkuruoti tarptautiniu mastu, jos žinomumui didinti. Tačiau naujas galimybes lydi ir nauji iššūkiai. Artimiausiu metu reikia sukurti teisinę bazę studentų filmų tarptautinei koprodukcijai ir sklaidai, atverti studijų programas užsienio šalių studentams. LMTA aktyviai veikia tarptautinėse asociacijose. 2017 m. akademija buvo šių asociacijų ir tinklų narė: AEC, ANMA, CILECT, ECMA, ECMTA, E:UTSA, EDE ir ENCATC16.

CILECT tinklas yra ir neformali kino ir medijų pedagogų ugdymo mokykla. Kasmet organizuodamas specializuotus teminius renginius, CILECT sudaro sąlygas dėstytojams susipažinti su pažangiausiais dėstymo metodais ir technika. 16 Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/ 15


17 1.6. STRATEGIJOS „AKADEMIJA 2020“ ĮGYVENDINIMAS 2013 m. patvirtinta LMTA strategija „Akademija 2020“ yra strateginio Akademijos veiklos planavimo pagrindas siekiant užtikrinti ir nuolat tobulinti veiklos kokybę bei įgyvendinti viziją – tapti atvira ir dinamiška studijų, meno ir mokslo erdve. Kryptingai planuojant veiklą, siejamą su vizijos įgyvendinimu, strategijoje ir 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane nurodytos šios ilgalaikės strateginės veiklos kryptys:  studijų, orientuotų į studentą, ir mokymosi visą gyvenimą galimybių bei meno studijų konkurencingumo užtikrinimas ugdant naujas kompetencijas ir tobulinant studijų kokybę;  meno veiklos, mokslo ir meno tyrimų plėtra skatinant kūrybiškumą ir inovacijas, plečiant tarptautinį bendradarbiavimą, mokslo, meno ir studijų sąveiką, užtikrinant sklaidą regionuose;  valdymo ir savivaldos procesų skaidrumo ir efektyvumo didinimas tobulinant organizacinę kultūrą. Strateginiams tikslams įgyvendinti 2017–2019 m. veiklos plane išskirti šie veiklos prioritetai:  studijų programų atnaujinimas ir tarptautiškumo plėtojimas;  materialiųjų studijų išteklių atnaujinimas ir papildymas;  vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas;  menininkų ir mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas, tarptautiškumo skatinimas;  meno ir mokslo veiklos rezultatų sklaida, regioninė plėtra;  valdymo optimizavimas, modernios vadybos diegimas. 2017–2019 m. veiklos plane numatytos šios veiklos efektyvumo didinimo kryptys:  vykdyti studijų, orientuotų į studentą, pertvarką, didinant meno studijų patrauklumą;  studijų infrastruktūros ir materialiųjų išteklių atnaujinimas, siekiant studijų, mokslo ir meno veiklos kokybės;  parengti menininkų ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją, siekiant nuolatinio augimo ir skatinant tarptautiškumą;  praplėsti mokymosi visą gyvenimą galimybes ir įdiegti neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimo tvarką;  plėtoti studijų rinkodarą, siekiant padidinti užsienio studentų skaičių;  optimizuoti administracinių ir akademinių padalinių valdymą, didinant išteklių panaudojimo efektyvumą. Strategijos „Akademija 2020“ įgyvendinimo stebėseną ir tobulinimą atlieka, Akademijos trumpalaikius (trimečius) strateginius veiklos planus rengia, Akademijos veiklos kokybės tobulinimo priemones planuoja ir stebi jų įgyvendinimą patvirtintos sudėties Rektoratas. 2017 m. buvo įgyvendinti strateginio tikslo – rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus, konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybei bei kultūros raidai, užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę – efekto vertinimo kriterijų rodikliai, numatyti 2017– 2019 m. strateginiame veiklos plane: Rodiklio pavadinimas 1. Lietuvos profesionalaus meno atsinaujinimą ir augimą užtikrinantis absolventų, baigusių pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijas, santykis, lyginant su atitinkamais metais įstojusiais 2. Meno kūrinių atlikimo ir/ar paskelbimo prestižinėse ir plačiai žinomose meno ir kultūros erdvėse skaičius, tenkantis vienam pripažintam menininkui (etatui). 3. Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičius, tenkantis vienam dėstytojo tyrėjo/mokslo darbuotojo etatui.

2017 m. planuota rodiklio reikšmė 0,75

2017 m. pasiekta rodiklio reikšmė 0,70

4

4

1,5

1,5


18 1.7. LMTA 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOS DUOMENYS PAGAL MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMĄ Čia pateikiami duomenys pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo17 8 straipsnio 5 dalį: Reikalaujami duomenys Studentų, dėstytojų, mokslo ir administracijos darbuotojų, tarp jų ir atvykstančių iš užsienio, skaičius

Aukštosios mokyklos pedagoginių ir mokslo darbuotojų ir administracijos sudėtis ir kvalifikacija Absolventų skaičius

Pagal studijų programas įsidarbinusių absolventų skaičius

Studijų programų skaičius

Aukštosios mokyklos lėšos, tenkančios vienam studentui

Aukštajai mokyklai skiriamos valstybės biudžeto lėšos, tarp jų Europos Sąjungos paramos lėšos, ir jų panaudojimas Aukštosios mokyklos bendras patalpų plotas, tenkantis vienam studentui Atliekamų mokslinių, taikomųjų tyrimų (mokslinės veiklos), profesionalaus meno veiklos aprėptis

17

Duomenų pateikimas LMTA 2017 m. veiklos ataskaitoje Studentų, tarp jų ir atvykstančių iš užsienio, skaičius pateiktas ataskaitos:  2 skyriaus STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 2.3 poskyryje Informacijos ir duomenų apie studentus statistika;  2 skyriaus STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 2.4 poskyrio Studijų tarptautiškumas 2.4.1 ir 2.4.2 skirsniuose Dėstytojų, mokslo ir administracijos darbuotojų, tarp jų ir atvykstančių iš užsienio, skaičiai pateikti ataskaitos:  2 skyriaus STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 2.4 poskyrio Studijų tarptautiškumas 2.4.4 skirsnyje Dėstytojų tarptautinis judumas;  5 skyriuje ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS. LMTA pedagoginių ir mokslo darbuotojų ir administracijos sudėtis ir kvalifikacija pateikta ataskaitos 5 skyriuje ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS. LMTA absolventų skaičius pateiktas ataskaitos 2 skyriaus STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 2.7 poskyrio Studentų karjeros kompetencijų ugdymas 2.7.1 skirsnyje Absolventai ir jų profesinė veikla Pagal studijų programas įsidarbinusių LMTA absolventų skaičius pateiktas ataskaitos 2 skyriaus STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 2.7 poskyrio Studentų karjeros kompetencijų ugdymas 2.7.2 skirsnyje Absolventų karjeros stebėsena LMTA studijų programų skaičius pateiktas ataskaitos 2 skyriaus STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 2.1 poskyryje Studijų programos Valstybės biudžeto asignavimai (be stipendijų ir investicinio projekto), tenkantys vienam valstybės finansuojamoje vietoje studijuojančiam studentui, 2017 m. buvo 7,27 tūkst. eurų ir, palyginti su 2016 m., padidėjo 1,54 proc. Pagal Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodiką skaičiuojamo rodiklio – lėšų, vidutiniškai tenkančių vienam studentui studijų srityse – reikšmė už 2017 m. bus žinoma 2018 m. balandžio mėnesį. Informacija apie LMTA skiriamas valstybės biudžeto lėšas, tarp jų Europos Sąjungos paramos lėšas, ir jų panaudojimą pateikta ataskaitos 8 skyriuje FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS. LMTA bendras patalpų plotas (įskaitant ir sales, kuriose vyksta vieši studentų ir dėstytojų pasirodymai), tenkantis vienam studentui, yra apie 20 kvadratinių metrų. LMTA atliekamų mokslinių, taikomųjų tyrimų (mokslinės veiklos), profesionalaus meno veiklos aprėptis pateikta ataskaitos 3 skyriuje MOKSLO VEIKLA ir 4 skyriuje MENO VEIKLA

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C595FF45F869/zADQEzSPGl


19

Stipriosios valdymo veiklos sritys: 1. Greitas ir lankstus reagavimas į besikeičiančias aplinkybes. 2. Nuolat stiprėjantis kolegialumas. 3. Rezultatyvus bendradarbiavimas su išorės institucijomis – Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), Studijų kokybės vertinimo centru (SKVC), Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru (MOSTA), Lietuvos mokslo taryba (LMT), Lietuvos kultūros taryba (LKT) ir kt. Tobulintinos valdymo veiklos sritys: 1. Padalinių veiklos planavimas ir ataskaitų rengimo kokybė. 2. Išteklių valdymo racionalumas. 3. Dokumentų rengimo ir valdymo kokybė. 4. Vidinė ir išorinė komunikacija. 5. Informacijos sklaida.

Br. Kutavičiaus „Paskutinės pagonių apeigos“ Nidos liuteronų bažnyčioje


20

Rugsėjo 1-oji. D. Matvejevo nuotr.

Diplomų įteikimas. L. Vancevičienės nuotr.


21

Baltijos akademijĹł orkestras (BAO). D. Matvejevo nuotr.

StudijĹł paroda 2017


22

2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ Vykdydama studijų ir mokymosi visą gyvenimą veiklas, Akademija įgyvendina pirmąjį strateginį tikslą – užtikrina studijų, orientuotų į studentą, ir mokymosi visą gyvenimą galimybių bei meno studijų konkurencingumą, ugdydama naujas kompetencijas ir tobulindama studijų kokybę. Su šiuo veiklos prioritetu siejamas 2017–2019 m. veiklos prioritetas – studijų programų atnaujinimas ir tarptautiškumo plėtojimas. Akademijoje studijų ir mokymosi visą gyvenimą procesas apima:  pirmosios, antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų programų rengimą, stebėseną ir atnaujinimą, vidinį ir išorinį vertinimą;  studijų programų viešinimą, rinkodarą;  studentų priėmimą į pirmosios, antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas;  pirmosios, antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų proceso organizavimą, studentų rėmimą;  trečiosios pakopos studijų programų rengimą, stebėseną ir atnaujinimą, vidinio ir išorinio vertinimo atlikimą;  trečiosios pakopos studijų programų viešinimą, rinkodarą; studentų priėmimą į trečiosios pakopos studijų programas;  trečiosios pakopos studijų proceso organizavimą;  neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymą(si). Šio proceso veiklose dalyvauja studijų ir mokslo prorektoriai, Akademinių reikalų centras (Studijų programų skyrius, Priėmimo skyrius, Studijų informacijos ir duomenų skyrius), Mokslo centras (Doktorantūros skyrius), Tarptautinių ryšių skyrius, Kokybės vadybos skyrius, Muzikos fakultetas, Teatro ir kino fakultetas, Karjeros ir kompetencijų centras. Akademijos tarptautinis bendradarbiavimas ir partnerystė su kitomis aukštosiomis muzikos, teatro, šokio ir kino mokyklomis sudaro palankias sąlygas kokybiškiems Akademijos vykdomų studijų programų dėstytojų ir studentų mainams, studentų dalyvavimui įvairiuose tarptautiniuose projektuose, tarpkultūrinės patirties integracijai į studijų programų ir mokymosi visą gyvenimą turinį. Platus tarptautinis bendradarbiavimas turi teigiamą poveikį studijų kokybei ir atveria galimybes tolesnėms veiklos perspektyvoms – jungtinių studijų modulių, jungtinių studijų programų rengimui ir vykdymui, integruoto studijų tarptautiškumo plėtojimui, studijų modernizavimui. LMTA bendradarbiauja su 147 institucijomis 34 pasaulio šalyse, iš jų 135 sutartys yra dėl bendradarbiavimo Erasmus+ programoje (žr. 1 priedo 1 lentelę) (2016 m. bendradarbiauta su 144 institucijomis 34 šalyse, iš jų 131 institucijos – Erasmus+ programos partneriai). 2.1. STUDIJŲ PROGRAMOS LMTA vykdo 29 akredituotas, Studijų ir mokymo programų registre įregistruotas studijų programas – 16 pirmosios pakopos (bakalauro), 12 antrosios pakopos (magistrantūros) ir 1 profesinių studijų (žr. 1 priedo 2, 3 ir 4 lenteles). Naujų studijų programų rengimą, vertinimą ir akreditavimą, vykdomų studijų programų ir studijų dalykų atnaujinimą koordinuoja ir vykdo (kartu su Studijų programų komitetais ir katedromis) Studijų programų skyrius18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075 Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo19 ir 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1164 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo20 2017 m. LMTA vykdomų studijų programų duomenys (studijų programų kodai, priskirtinos studijų kryptys, suteikiami kvalifikaciniai laipsniai ir kiti duomenys, reglamentuojantys studentų priėmimą 2017 m.) buvo suderinti su šių įsakymų nuostatomis.

Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/padaliniai/studiju-programu-skyrius/ Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae5d5730b7c211e693eea1ef35f20da9 20 Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67CC175CB072/YqvazJeFmy 18 19


23

2.1.1. KETINAMŲ VYKDYTI (NAUJŲ) STUDIJŲ PROGRAMŲ RENGIMAS IR AKREDITAVIMAS LMTA 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta akredituoti vieną ketinamą vykdyti pirmosios ir antrosios pakopų studijų programą (žr. 7 priedą). 2017 m. buvo parengta ir Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC) pateikta viena ketinama vykdyti studijų programa – pirmosios pakopos studijų programa Meno vadyba (6121LX062) vadybos studijų kryptyje buvo akredituota maksimaliam 5 metų laikotarpiui. 2.1.2. VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ TOBULINIMAS (ATNAUJINIMAS) Per ataskaitinį 2017 m. laikotarpį buvo atnaujinti 7 LMTA vykdomų studijų programų studijų planai (žr. 2 pav. ir 1 priedo 5 lentelę): 5 pirmosios pakopos studijų programų ir 2 antrosios pakopos studijų programų, t. y. vienu pirmosios pakopos studijų programos studijų planu daugiau ir vienu antrosios pakopos studijų programos studijų planu mažiau negu numatyta LMTA 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane (žr. 7 priedą). Bendras vidine tvarka patobulintų (atnaujintų) studijų programų skaičius – 7 – atitinka LMTA 2017– 2019 m. strateginiame veiklos plane numatytąjį. 12

11 10

10 8

8

8 7 6

6 4

5

3

3 2

2 0

6

5

1 0

0

2012 m.

2013 m. I studijų pakopa

0 2014 m.

2015 m.

II studijų pakopa

0 2016 m.

0 2017 m.

Profesinės studijos

2 pav. Patobulinti (atnaujinti) vykdomų studijų programų studijų planai 2.1.3. STUDIJŲ DALYKŲ (MODULIŲ) RENGIMAS IR TOBULINIMAS (ATNAUJINIMAS) 2017 m. bendradarbiaujant su katedrų dėstytojais, pagal Tuning metodologija pagrįstą ECTS koncepciją buvo sukurti ir patobulinti (atnaujinti) studijų dalykų (modulių) aprašai:  sukurta 90 naujų studijų dalykų (modulių) aprašų (iš jų 72 – pirmosios pakopos, 18 – antrosios pakopos) (žr. 1 priedo 6 lentelę);  patobulinta (atnaujinta) 114 studijų dalykų (modulių) aprašų (iš jų 82 – pirmosios pakopos, 32 – antrosios pakopos) (žr. 1 priedo 7 lentelę). 2013–2017 m. studijų dalykų (modulių) sukūrimo ir tobulinimo (atnaujinimo) rodiklių kaita matyti 3 paveikslėlyje.


24 160 141 140 114

120 100

90

80

67

60

47 37

40 20

43

60

49

16

0 2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Sukurti nauji studijų dalykų (modulių) aprašai Patobulinti dėstomų studijų dalykų (modulių) aprašai

3 pav. Sukurtų ir patobulintų (atnaujintų) studijų dalykų (modulių) skaičiaus kaita 2.1.4. LAISVAI PASIRENKAMI STUDIJŲ DALYKAI 2016–2017 s. m. pavasario semestrui ir 2017–2018 s. m. rudens semestrui Studijų programų skyrius rengė LMTA pedagogų dėstomų laisvai pasirenkamų studijų dalykų sąrašus Akademijos ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų (VU ir VDA) studentams. 2016–2017 s. m. pavasario semestre Akademijos siūlomus laisvai pasirenkamus dalykus pasirinko 19 kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų (iš jų 5 – VU, 14 – VDA studentų), 2017–2018 s. m. rudens semestre – 2 studentai (po 1 iš VU ir VDA). Iš viso 2017 m. Akademijoje laisvai pasirenkamus dalykus studijavo 21 kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų (VU ir VDA) studentas. Pažymėtina, kad 2016–2017 s. m. pavasario semestre LMTA ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams buvo siūlomi 4 (iš jų 3 – pirmosios pakopos, 1 – antrosios pakopos) anglų kalba dėstomi laisvai pasirenkami dalykai, 2017–2018 s. m. rudens semestre – 5 (iš jų 3 – pirmosios pakopos, 2 – antrosios pakopos) laisvai pasirenkami dalykai. Laisvai pasirenkamus dalykus, dėstomus anglų kalba, gali rinktis ir užsienio šalių studentai, atvykę studijuoti į Akademiją ar kitas Lietuvos aukštąsias mokyklas. 2016–2017 s. m. pavasario semestre tokių studijų dalykų buvo 6 (iš jų 5 – pirmosios pakopos, 1 – antrosios pakopos), 2017–2018 s. m. rudens semestre – 7 (iš jų 5 – pirmosios pakopos, 2 – antrosios pakopos)21. 2.1.5. VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIS VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane pagal priemonę Efektyviai ir racionaliai organizuoti studijų veiklą, tobulinant studijų kokybę numatytas 2017 m. veiksmas, už kurį atsakingas Studijų programų skyrius – vykdyti studijų kokybės stebėsenos ir tobulinimo veiklas. Veiksmo vertinimui numatyti trys kriterijai (rodikliai):  Parengtų vykdomų studijų programų savianalizių suvestinių skaičius – 10.  Teigiamai įvertintų (akredituotų 3 metams) studijų programų procentas – 0;  Teigiamai įvertintų (akredituotų 6 metams) studijų programų procentas – 100. Vadovaudamasis Studijų kokybės vertinimo centro paskelbtu Studijų krypčių vertinimo 2017–2018 m. preliminariu planu 22 Studijų programų skyrius 2017 m. planavo koordinuoti šių studijų programų savianalizių suvestinių rengimą:

21 22

Prieiga per internetą: https://anketa.lmta.lt/ Prieiga per internetą: http://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/vsp/vsp-planai


25 Eil. Nr.

Studijų pakopa

Studijų programos pavadinimas

MENŲ SRITIS MUZIKOS STUDIJŲ KRYPTIS 1. Pirmoji Atlikimo menas Atlikimo menas 2. Antroji 3. Pirmoji Kompozicija Kompozicija 4. Antroji Muzikinis folkloras 5. Antroji ŠOKIO STUDIJŲ KRYPTIS 6. Pirmoji Šokis* HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIS MENOTYROS STUDIJŲ KRYPTIS 7. Pirmoji Muzikologija Teatrologija ir kinotyra 8. Antroji SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIS PEDAGOGIKOS STUDIJŲ KRYPTIS 9. Pirmoji Bendroji muzikos didaktika Muzikos pedagogika 10. Antroji

Valstybinis kodas

Akreditavimo termino pabaiga

Savianalizės suvestinės pateikimo SKVC termino pabaiga

612W31001 621W31001 612W32001 621W32001 621W30001

2017-12-31 2017-12-31 2017-12-31 2017-12-31 2018-06-30

2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30

612W50001

2019-06-30

2017-06-30

612U90004 621U90003

2019-06-20 2018-06-30

2018-01-30 2018-01-30

612X14001 621X14002

2017-06-30 2017-12-31

2018-01-30 2018-01-30

* Šokio studijų programos savianalizės suvestinė buvo pradėta rengti 2016 m., o 2017 m. jos rengimas tęsiamas. 2017 m. birželio mėn. Studijų kokybės vertinimo centrui pateikta Šokio studijų programos savianalizės suvestinė. 2017 m. gruodžio 6 d. Akademijoje įvyko šios studijų programos išorinio vertinimo vizitas. Ekspertų grupę sudarė: Paula Tuovinen (grupės vadovė, Suomija), dr. Cecília de Lima (Portugalija), prof. dr. Helge Musial (Austrija), Audronis Imbrasas (Lietuva), Gabrielė Panavaitė (Lietuva). Šokio studijų programos vertinimo ir akreditavimo procedūros baigsis 2018 metais. Kaip teigiama Studijų kokybės vertinimo centro internetiniame puslapyje, „dėl besikeičiančios vykdomų studijų programų vertinimo tvarkos ir perėjimo prie vertinimo pagal studijų kryptis, anksčiau skelbtas 2018 m. vertinimo planas laikomas neaktualiu ir studijų programų vertinimas pagal šį planą nebus vykdomas. 2018 m. vertinimo plane numatytų studijų krypčių savianalizių suvestinių rengti ir teikti Studijų kokybės vertinimo centrui plane nurodytais terminais nereikia. Nuo 2018 m. numatoma taikyti naują studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarką, kuri šiuo metu yra rengiama. Parengus šią tvarką bus nustatyti ir krypčių vertinimo terminai, apie kuriuos aukštosios mokyklos bus informuotos atskirai“. Taigi, kitų devynių studijų programų savianalizių suvestinių rengimo procesas, itin intensyviai vykęs iki 2017 m. rudens, baigėsi. 2.1.6. STUDIJŲ PROGRAMŲ VADYBA LMTA studijų programų vadyba organizuojama vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis: LMTA yra sukūrusi formalius ketinamų vykdyti studijų programų tvirtinimo, periodinės patikros ir stebėsenos mechanizmus; nustačiusi tvarką, leidžiančią įsitikinti, kad dėstytojų kompetencijos yra pakankamos; LMTA renka, nagrinėja ir naudoja tinkamą informaciją vykdomų studijų programų efektyviam valdymui; reguliariai skelbia savalaikę, nešališką ir objektyvią kiekybinę ir kokybinę informaciją apie vykdomas studijų programas. Akademija periodiškai vykdo tokias suinteresuotų šalių apklausas: studentų apklausa semestro pabaigoje, absolventų (ką tik baigusių studijas) apklausa, nutraukusių studijas studentų apklausa, alumnų apklausa, darbuotojų apklausa, darbdavių apklausa.


26 LMTA veikiantis Kokybės vadybos skyrius 23 teikia įvairią metodinę pagalbą: konsultuoja galiojančių įstatymų ir potvarkių, studijų organizavimo ir kokybės klausimais; konsultuoja atliekant studijų programų savianalizę ir rengiant jos suvestinę; teikia studijų programas akredituoti; dalyvauja rengiant ir tobulinant studijų reglamentavimą; koordinuoja ir prižiūri informacinės sistemos posistemes, susijusias su studijų programomis, ir kt. Studijų programų vadybos principai reglamentuoti 2015 m. spalio 21 d. Senato nutarimu (protokolo Nr. 7-SE) patvirtintame LMTA studijų programų reglamente. 2.2. STUDENTŲ PRIĖMIMAS Studentų priėmimą ir paramą studentams studijų metu Akademijoje koordinuoja Akademinių reikalų centro Priėmimo ir Studijų duomenų ir informacijos skyriai24. 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane 2017 m. buvo numatyta priimti studijuoti 249 studentus į pirmosios, antrosios, trečiosios pakopos ir profesines (laipsnio nesuteikiančias) studijas (žr. 7 priedą). Šis plano rodiklis viršytas – 2017 m. priimta studijuoti iš viso 274 studentai (172 – į pirmosios pakopos studijas, 92 – į antrosios, 0 – į profesines (laipsnio nesuteikiančias), 10 – į trečiosios pakopos studijas). 2017 m. LMTA skelbė priėmimą į 15 studijų programų: 10 pirmosios pakopos (bakalauro) ir 5 antrosios pakopos (magistrantūros). Trečiajai studijų pakopai (doktorantūrai) 2017 m. skirtos 9 valstybės finansuojamos vietos ir 1 vieta gauta konkurso būdu iš Europos Sąjungos projekto lėšų. Informacija apie studentų priėmimą pateikta 1 priedo 8, 9, 10 lentelėse. 2.2.1. PIRMOJI STUDIJŲ PAKOPA (BAKALAURO STUDIJOS) 2017 m. bendrojo priėmimo metu studijų sutartis pasirašė 172 studentai, iš jų 137 gavo valstybės finansuojamas (vf) vietas, 35 studentai pasirinko studijas valstybės nefinansuojamose (vnf) vietose (žr. 1 priedo 8 lentelę). Informacija apie studentų priėmimą į aukštesnį bakalauro studijų kursą pateikta 1 priedo 9 lentelėje. Palyginti su 2016 m., į pirmąją studijų pakopą 2017 m. priimta 1 proc. mažiau studentų. Tokiam rezultatui įtakos turėjo mažesnis bendras pirmosios studijų pakopos programų, į kurias buvo skelbiamas priėmimas, skaičius. Vertinant ir analizuojant 2017 m. priėmimo į pirmosios pakopos studijas statistiką, akivaizdu, kad meno studijų poreikis išlieka labai didelis – priimta tik 29 proc. pageidavusiųjų studijuoti. 2013–2017 m. priėmimo į LMTA duomenų analizė rodo, kad į Akademiją priimama vidutiniškai 31 proc. pageidavusiųjų studijuoti (žr. 4 pav.).

23 24

Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/padaliniai/kokybes-vadybos-skyrius/ Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/padaliniai/akademiniu-reikalu-centras/


27

10

2017 m.

172

12

2016 m.

174

11

2015 m.

547

181

9

2013 m.

499

183

12

2014 m.

591

721

158

0

100

487

200

300

400

500

600

700

2013 m. 9

2014 m. 12

2015 m. 11

2016 m. 12

2017 m. 10

Priimta

158

181

183

174

172

Prašymų skaičius

487

721

547

499

591

Studijų programų skaičius

800

4 pav. Priėmimo į LMTA pirmąją studijų pakopą (bakalauro studijas) konkurso dinamika 2013–2017 m. Populiariausia tradiciškai buvo Muzikos atlikimo studijų programa, į kurią priimti 92 studentai iš 193 pageidavusiųjų. Tai sudaro 48 proc. pageidavusiųjų studijuoti Muzikos atlikimą ir 53 proc. visų priimtųjų į pirmąją studijų pakopą (žr. 5 pav.). Antroji pagal populiarumą buvo Teatro meno studijų programa. Iš 143 pageidavusiųjų studijuoti buvo priimta 34. Tai sudaro 24 proc. visų pageidavusiųjų studijuoti Teatro meno studijų programą (žr. 5 pav.).

250 200

193 143

150 92

100

34

50 0

Muzikos atlikimas

Teatro menas

Prašymų skaičius

193

143

Priimta

92

34

5 pav. Priėmimo į Muzikos atlikimo ir Teatro meno studijų programas konkursas 2017 m. Mažiausio susidomėjimo sulaukė unikalios Muzikinio folkloro, Muzikos teorijos ir kritikos, Kompozicijos studijų programos. Išaugo susidomėjimas Scenos ir kino menų teorijos ir kritikos studijų programa – palyginti su 2016 m., 2017 m. Scenos ir kino menų teorijos ir kritikos programą pasirinko 55 proc. daugiau stojančiųjų. 2017 m. priėmimas neįvyko į Meno pedagogikos (specializacija – muzika), Meno vadybos ir Muzikologijos pirmosios pakopos studijų programas. Tam įtakos turėjo 2017 m. LR Švietimo ir mokslo ministro nustatyti priimtųjų minimalūs studijų vietų skaičiai pagal studijų kryptis arba krypčių grupes ir atitinkamai nepakankamas stojančiųjų, pasirinkusių šias programas pirmuoju numeriu, skaičius. LAMA BPO duomenimis, 88,9 proc. įstojusiųjų į Akademiją buvo pasirinkę jos studijų programas pirmuoju prioritetu. Pagal šį rodiklį 2017 m. LMTA užėmė antrąją vietą tarp Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų (2016 m. Akademija buvo trečioje vietoje; 85,6 proc.) (žr. 6 pav.).


28 100

% NUO VISŲ PRIIMTŲJŲ

90

89,7 88,9 82,6

80

77,9 77

75 72,8

70

70 67,3 67,1 66,1 65,2 65,1 62,9 56,8

60

53,7 44,6

50 40

38,7

30 20 10 0

6 pav. 2017 m. priimtieji studijuoti Lietuvos aukštosiose universitetinėse mokyklose pagal pirmąjį pageidavimą Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2017 m. apžvalgos, kurią pateikė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), duomenimis, pagal įstojusiųjų į valstybės finansuojamas vietas aukščiausiojo konkursinio balo vidurkį (8,04; galimas maksimalus – 10) Akademija šeštus metus iš eilės užima pirmą vietą tarp Lietuvos valstybinių aukštųjų universitetinių mokyklų (žr. 7 pav.). 9,00 8,04 8,00

7,94

7,53

7,49 6,61

7,00

6,41

6,37

6,21

6,07

6,00

5,95

5,90

5,79

5,53 4,91

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 LMTA LSMU

VDA

VU

LSU

KTU

VDU

MRU

ŠU

VGTU

KU

LEU

LKA

ASU

7 pav. Vidutiniai konkursiniai balai pagal valstybines aukštąsias universitetines mokyklas Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu 2017 m. Akademijai buvo patvirtinti preliminarūs valstybės finansuojamų pirmosios pakopos studijų vietų, į kurias 2017 metais priimami studentai, skaičiai pagal studijų programas. 2017 m. į valstybės finansuojamas studijų vietas priimta vienu studentu daugiau negu 2016 m. (žr. 8 pav.).


29 150

160 140

137

126

120

103

112

105

100

137

136

137

102

80 60 40

38

32

23

34

20

0

0

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

103

105

112

102

137

konkursinės vf vietos tikslinės vietos

23

32

38

34

0

iš viso:

126

137

150

136

137

8 pav. LMTA valstybės finansuojamų vietų dinamika 2013–2017 m. 2.2.2. ANTROJI STUDIJŲ PAKOPA (MAGISTRANTŪROS STUDIJOS) Į antrosios pakopos studijas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos suteiktą valstybės finansavimą 2017 m. iš 104 pageidavusiųjų 87 asmenys priimti į valstybės finansuojamas vietas ir 5 asmenys priimti studijuoti savo lėšomis (žr. 1 priedo 10 lentelę). Bendras priimtųjų studijuoti skaičius sudaro 88 proc. pageidavusiųjų skaičiaus. Analizuojant priėmimo į magistrantūros studijas tendencijas nuo 2013 m., pastebėta, kad vidutinis stojančiųjų skaičius yra 121, o priimtųjų – 97. Nuo 2013 m. į magistrantūrą vidutiniškai priimama 80 proc. pretendentų (žr. 9 pav.). 160 140

147 123

117

120 100

96

118

112 93

104 92

84

80 60 40 20 0

2013 m.

2014

2015 m.

2016

2017

Prašymų skaičius

123

117

112

147

104

Priimta

96

93

84

118

92

9 pav. Priėmimo į LMTA antrąją studijų pakopą (magistrantūros studijas) konkurso dinamika 2013–2017 m. Kaip ir pirmojoje pakopoje, 2017 m. populiariausia magistrantūroje buvo Muzikos atlikimo studijų programa, į kurią priimta studijuoti 92 proc. pageidavusiųjų. 2017 m. į magistrantūros studijas priimta 22 proc. mažiau studentų negu 2016 metais. Tai susiję su mažesniu skaičiumi programų, į kurias vyko priėmimas.


30 2.2.3. TREČIOJI STUDIJŲ PAKOPA (DOKTORANTŪROS STUDIJOS) Priėmimą į trečiosios pakopos studijas koordinuoja Doktorantūros skyrius25. Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-516, Akademijos trečiosios pakopos studijoms buvo skirtos 9 valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos vietos:  6 muzikos krypties meno doktorantūros studijoms (P03),  2 teatro ir kino krypties meno doktorantūros studijoms (P04, P05),  1 etnologijos krypties humanitarinių mokslų doktorantūros studijoms (07H). Nuo 2011 m. LMTA vykdo bendras humanitarinių mokslų srities etnologijos krypties (07H) doktorantūros studijas kartu su Vilniaus universitetu ir Lietuvos literatūros ir tautosakos institutu. 2017 m. gauti 2 prašymai, priimta studijuoti 1 doktorantė (konkursinis balas – 7,9 iš 10 galimų). 2017 m. į muzikos krypties nuolatines meno doktorantūros studijas gauta 10 (2016 – tiek pat) prašymų studijuoti, priimti 4 doktorantai (iš jų vienas priimtas studijuoti finansuojant ES struktūrinių fondų lėšomis). Priimtųjų studijuoti konkursinių balų vidurkis – 80,2 (iš 100 galimų). Per papildomą priėmimą buvo pateikti 3 prašymai, priimti 2 doktorantai. Priimtųjų studijuoti konkursinių balų vidurkis – 89,3. Į teatro ir kino krypties studijas 2017 m. buvo gauti 5 (2016 m. buvo 3) prašymai studijuoti, priimti 2 doktorantai. Priimtųjų studijuoti konkursinių balų vidurkis – 81,3 (iš 100 galimų). Nuo 2013 m. Akademijoje vykdomos ištęstinės meno doktorantūros studijos meno licenciatams, prilyginančios meno aspirantūros studijas atitinkamai meno doktorantūros studijų daliai. 2017 m. gautas 1 prašymas studijuoti, priimta 1 doktorantė. Priimtosios studijuoti konkursinių balų vidurkis – 72 (iš 100 galimų). 2017 m. Lietuvos mokslo tarybai buvo pateikta 1 paraiška ES struktūrinių fondų lėšomis per projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ finansuojamoms doktorantūros vietoms gauti (paraiška teikta Muzikos kryptyje), paraišką gavo finansavimą. Priėmimo į trečiosios pakopos studijas skaičiai ir jų kaita per pastaruosius šešerius metus pateikiami 2 priedo 1 lentelėje. 2017 m. buvo Lietuvos mokslo taryba organizavo Akademijoje vykdomų Muzikos bei Teatro ir kino doktorantūros studijų vertinimą. Vertinimui atlikti buvo parengta savianalizės suvestinė, kurią rengiant aktyviai dalyvavo visi Akademijos padaliniai ir doktorantai. Dešimties ekspertų grupė lankėsi Akademijoje ir susitiko su administracija, doktorantūros komitetų nariais, dėstytojais, doktorantais. Savianalizės suvestinės ir informacijos, pateiktos susitikimų metu, pagrindu parengtos išvados yra teigiamos, su jomis galima susipažinti Akademijos interneto svetinėje26. Ekspertų grupės išvados su siūlymu Akademijoje vykdomų doktorantūros studijų kokybę ir efektyvumą vertinti teigiamai pateiktos Švietimo ir mokslo ministerijai. 2.2.4. STUDENTŲ, TURINČIŲ UŽSIENIO PILIETYBĘ, PRIĖMIMAS 2017 m. į LMTA įstojo 9 asmenys, turintys užsienio šalių pilietybę. Iš jų 2 studentai priimti į pirmosios pakopos studijas (visi į Muzikos atlikimo programą) ir 7 į antrosios pakopos studijas (4 – į Muzikos atlikimo, 2 – į Atlikimo meno, 1 – į Teatro meno studijų programas). Palyginti su 2016 m., užsieniečių, įstojusių į LMTA, skaičius 2017 m. sumažėjo nežymiai (2016 m. priimta 10 asmenų). Siekdama plėsti užsienio šalių, kurių asmenys pageidauja studijuoti LMTA, geografiją, Akademija kasmet dalyvauja tarptautinėse studijų mugėse. 2017 m. spalio 1 d. pirmojoje studijų pakopoje studijavo 8 studentai, antrojoje pakopoje – 13 studentų, turinčių užsienio šalių pilietybes. Užsieniečių studentų skaičiaus dinamika 2013–2017 m. pateikta 1 priedo 11 lentelėje.

25 26

Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/padaliniai/doktoranturos-skyrius/ Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/padaliniai/doktoranturos-skyrius/meno-doktoranturos-ekspertinio-vertinimo-isvados/


31 2.3. INFORMACIJOS IR DUOMENŲ APIE STUDENTUS STATISTIKA 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta, kad pirmosios, antrosios, trečiosios pakopos ir profesinėse (laipsnio nesuteikiančiose) studijose 2017 m. spalio 1 d. studijuos 820 studentų (žr. 7 priedą). 2017 m. studentų skaičiaus rodiklis pasiektas – 2017 m. spalio 1 d. Akademijoje studijavo 902 studentai (637 studentai – pirmosios pakopos studijose, 228 – antrosios, 2 – profesinėse, 35 – trečiosios pakopos studijose). 2.3.1. PIRMOJI IR ANTROJI STUDIJŲ PAKOPOS 2017 m. spalio 1 d. duomenimis, pirmojoje ir antrojoje studijų pakopose LMTA studijavo 865 studentai: Muzikos fakultete (MF) – 544 studentai (63 proc.), Teatro ir kino fakultete (TKF) – 321 studentai (37 proc.) (žr. 10 pav.). 1000 900

873

856

843

853

865

800 700 600

551

531

523

544

524

500 400

322

333

322

319

321

spalis 2013 m.

spalis 2014 m.

spalis 2015 m.

spalis 2016 m.

spalis 2017 m.

MF

551

523

531

524

544

TKF

322

333

322

319

321

LMTA

873

856

853

843

865

300 200 100 0

10 pav. LMTA pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų skaičiaus dinamika 2013–2017 m. 2017 m. pirmojoje pakopoje studijavo 74 proc., antrojoje – 26 proc. LMTA studentų (studentų skaičius pagal fakultetus ir pakopas pateiktas 1 priedo 12 lentelėje). 2017 m. spalio 1 d. duomenimis, LMTA pirmosios ir antrosios studijų pakopų valstybės finansuojamose vietose studijavo 753 studentai, mokamose studijose – 112. Palyginti su 2016 m., studentų skaičius pirmosios ir antrosios pakopų studijose padidėjo 22 studentais. Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų skaičių kaita 2013–2017 m. (spalio 1 d.) pateikta 1 priedo 13 lentelėje. 2.3.2. TREČIOJI STUDIJŲ PAKOPA 2017 m. spalio 1 d. duomenimis, Akademijoje studijavo 4 etnologijos krypties (07H) doktorantai ir 31 meno doktorantas (22 – Muzikos (P03) krypties ir 9 – Teatro ir kino (P04, P05) krypties). Studijuojančiųjų meno doktorantūroje skaičius 2017 metais, palyginti su 2016 m., beveik nepasikeitė (prisidėjo vienas muzikos krypties doktorantas). Studijuojančių skaičiaus stabilumą lemia valstybės skiriamų finansuojamų vietų skaičius ir aukšti atrankos kriterijai, orientuoti į studijų kokybę. Doktorantų, meno doktorantų, meno aspirantų skaičiaus kaita 2013–2017 m. pateikta 2 priedo 2 lentelėje.


32 2.3.3. PROFESINĖS (LAIPSNIO NESUTEIKIANČIOS) STUDIJOS 2017 m. LMTA nevykdė priėmimo į profesines (laipsnio nesuteikiančias) studijas. Profesinėse (laipsnio nesuteikiančiose) studijose 2016 m. spalio 1 d. duomenimis studijavo 2 studentai, esantys akademinėse atostogose. Palyginti su 2016 m., studentų skaičius sumažėjo 85 proc. Vertinant 2013– 2017 m. profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų dinamiką akivaizdu, kad bendras poreikis šiai programai išlieka nedidelis (žr. 11 pav.). 14

13

12 10

10 8

9 8

6 4 2

2 0 spalis

spalis

spalis

spalis

spalis

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Muzikos fakultetas

11 pav. LMTA profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų studentų skaičiaus dinamika 2013–2017 m. 2017 m. profesines (laipsnio nesuteikiančias) studijas, skirtas pedagogo profesinei kvalifikacijai įgyti, baigė 10 absolventų (žr. 1 priedo 15 lentelę). 2.3.4. STUDENTŲ SKAIČIAUS KAITA Nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 1 d. dėl ligos ir kitų priežasčių studijas pertraukė 79 pirmosios, antrosios studijų pakopų ir profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų studentai, iš jų 51 – bakalauro, 26 – magistrantūros ir 2 – profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų studentai. 2017 m. dėl įvairių priežasčių (studijų nutraukimas pačiam prašant, nepažangumas, studijų nebaigimas, studijų programos keitimas LMTA viduje) išbraukti 77 studentai, iš jų – 63 (82 proc.) bakalauro, 13 (17 proc.) magistrantūros ir 1 (1 proc.) profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų studentai. Dėl nepažangumo (akademinės skolos, baigiamųjų egzaminų neišlaikymas ar nelaikymas be pateisinamųjų priežasčių arba dėl ligos) studijos nutrauktos 21 studentui, iš jų – 18 (86 proc.) pirmosios pakopos ir 3 (14 proc.) antrosios pakopos studentų. Studentų, išbrauktų iš sąrašų dėl nepažangumo, yra 2 proc. nuo bendro studentų skaičiaus. Studentų, nutraukusių studijas dėl kitų priežasčių, skaičius siekė 7 proc. Palyginti su 2016 m., dėl nepažangumo ar kitų priežasčių studijas nutraukusių studentų padaugėjo 1 proc. Nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 1 d. LMTA pradėjo studijas 3 kitose aukštosiose mokyklose studijavę asmenys, 2 pirmosios pakopos LMTA studentai pakeitė studijuojamą studijų programą į kitą meno studijų krypties programą pačioje Akademijoje. Vienas pirmosios pakopos LMTA studentas išvyko į kitą aukštąją mokyklą. 2017 m. studentų skaičiaus kaita pagal priežastis pateikta 1 priedo 16 lentelėje. 2.3.5. STUDENTŲ PAŽANGUMAS IR ROTACIJOS REZULTATAI 2017 m. studijų rezultatų palyginimo metu 12 pirmosios pakopos studentų, turinčių akademinių skolų ir neatitinkančių Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos dėl gerai besimokančio studento (t. y. neturinčio akademinių skolų, įvykdžiusio visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekusio puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį), neteko valstybės finansavimo. Iš jų – 8 Muzikos fakulteto ir 4 Teatro ir kino


33 fakulteto studentai. Visi šie studentai pervesti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, o jų atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas užėmė geriausiai toje pačioje studijų kryptyje ir tame pačiame kurse valstybės nefinansuojamose studijų vietose besimokantys studentai, atitinkantys gero mokymosi kriterijus.

2.4. STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMAS Vienas svarbiausių tarptautiškumo rodiklių yra akademinis judumas, kurį koordinuoja Tarptautinių ryšių skyrius27. Studentų judumo skatinimas yra vienas iš prioritetinių LMTA uždavinių. Studentai skatinami įgyti tarptautinės patirties dalyvaujant kreditų mobilumo programose – t. y., renkantis dalines studijas ir praktiką pagal mainų programas ir dalyvaujant trumpalaikiame judume. Vadovaudamasi europinės politikos dokumentu LMTA išsikėlė uždavinį – iki 2020 m. 20 proc. absolventų turėtų būti įgiję tarptautinės patirties. Pagal 2017 m. statistiką, 13 proc. LMTA absolventų studijavo dalį programos užsienyje, atliko praktiką arba yra sukaupę ne mažiau kaip 15 kreditų dalyvaujant tarptautiniuose projektuose ir kitose trumpalaikio judumo veiklose. Lyginant su 2016 m. rodiklis liko nepakitęs (13 proc. – 2016 m., 11 proc. – 2015 m., 14 proc. – 2014 m.). Priežastys, dėl kurių nedidėja studentų judumo rodiklis, yra nežymiai augantis finansavimas judumo programoms ir aktyvių studentų pakartotinis dalyvavimas judumo programoje (studijoms ar praktikai pagal Erasmus programą vienam studentui leidžiama išvykti iki 12 mėn. per studijų pakopą). Siekiant didesnio studentų, įgijusių tarptautinės patirties, skaičiaus, atrenkant studentus Erasmus ir Nordplus mainų programoms, katedroms rekomenduojama pirmenybę suteikti judumo programose dar nedalyvavusiems studentams. Studentai skatinami kaupti tarptautinius kreditus dalyvaujant projektinėje veikloje. 2.4.1. STUDENTŲ DALYVAVIMAS JUDUMO PROGRAMOSE (STUDIJOS IR PRAKTIKA UŽSIENYJE) PAGAL FAKULTETUS 2017 m. išvyko 35 Muzikos fakulteto studentai: 26 Erasmus+ studijoms, 6 studentai Erasmus+ praktikai (iš jų 5 absolventai), 2 studentai Nordplus studijoms ir 1 studentas Nordplus praktikai. Atvyko 13 studentų studijoms pagal Erasmus+ mainų programą, 1 studentas pagal Nordplus programą ir 1 studentas pagal Fulbright programą. Atvykstančių ir išvykstančių studentų kaita yra pateikta 12 paveikslėlyje. 40 35

35

35 30

30 25

22

Išvykusių studentų skaičius Muzikos fakultete

19

20

15

15 10

15

13

10

Atvykusių studentų skaičius Muzikos fakultete

7

5 0 2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

12 pav. Atvykusių ir išvykusių studentų skaičiaus kaita Muzikos fakultete Teatro ir kino fakultete išvyko 14 studentų: 8 Erasmus+ studijoms, 6 studentai Erasmus+ praktikai (iš jų 2 absolventai). Pagal Erasmus+ programą į fakultetą studijoms atvyko 20 studentų, t. y. 1,4 karto daugiau negu

27

Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/padaliniai/tarptautiniu-rysiu-skyrius/


34 išvykusių studentų. Sparčiam atvykstančių studentų skaičiaus didėjimui įtakos turi aktyvi fakulteto veikla tarptautinėse tinklinėse organizacijose, projektuose. Teatro ir kino fakulteto studentai vis mažiau domisi galimybėmis dalyvauti studijų judume. Tam įtakos turi silpnos LMTA studentų nepopuliarių užsienio kalbų žinios. Nepaisant pasyvesnio studentų dalyvavimo judumo programose, bendras judume dalyvaujančių studentų skaičius kasmet auga. Atvykstančių ir išvykstančių studentų kaita yra pateikta 13 paveikslėlyje. 25 20

20

15

14

13 10

10 7

7

6

5

5

Išvykusių studentų skaičius Teatro ir kino fakultete

9

Atvykusių studentų skaičius Teatro ir kino fakultete

1 0 2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

13 pav. Atvykusių ir išvykusių studentų skaičiaus kaita Teatro ir kino fakultete 2.4.2. STUDENTŲ JUDUMO STATISTIKA 2017 m. studentų mobilumo programose dalyvavo 49 studentai, tai yra daugiau nei 5 proc. visų LMTA studentų. Iš jų 32 studentai išvyko dalinėms studijoms pagal Erasmus+ programą, 12 studentų išvyko Erasmus+ praktikai ir 4 studentai išvyko pagal Nordplus mobilumo programą. Pagal Erasmus+ mobilumo programą atvyko 33 studentai, vienas studentas atvyko Nordplus studijoms, vienas – pagal Fulbright programą. Išvykstančių ir atvykstančių studentų dinamika per paskutinius ketverius metus yra pateikta 14 paveikslėlyje. 60 49

50 42 40 30

36 29

29 24

20 10

33 26 Išvykusių studentų skaičius

15 Atvykusių studentų skaičius

8

0 2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

14 pav. Studentų tarptautinio judumo dinamika 2013–2017 m. Palyginti su 2016 m., išvykstančių studentų skaičius padidėjo 36 proc. Išvykstančių studentų skaičiaus padidėjimas susijęs su LMTA gaunamu finansavimu Erasmus+ programai, papildomomis galimybėmis studentams išvykti su Erasmus+ KA107 programos stipendijomis į Belgrado menų universitetą Serbijoje ir didesniu nei


35 2016 m. priimtų studijoms užsienio aukštosiose mokyklose LMTA studentų skaičiumi. 2017 m. pastebimas ypač didelis studentų susidomėjimas Erasmus+ praktika, kurią atliekančiam studentui yra skiriama didesnė finansinė parama. Erasmus+ praktiką vis dažniau renkasi Muzikos fakulteto studentai ir absolventai. Absolvento praktiką galima atlikti per metus nuo studijų LMTA baigimo. Vadovaujantis informacija, kurią pateikia studentai mobilumo ataskaitose, didžioji dauguma išvykusių studentų yra patenkinti studijų aukštosiose užsienio mokyklose kokybe, mokymosi sąlygomis, įgyta tarptautine patirtimi studijuojant ar atliekant praktiką užsienio aukštojoje mokykloje. Ypač išskiriamas individualių įgūdžių lavinimas, motyvacija siekti tarptautinės karjeros. 2017 m. pastebimam atvykstančių studentų skaičiaus didėjimui įtakos turi aktyvus studentų ir dėstytojų judumas, Akademijoje vykstantys tarptautiniai projektai, Akademiją garsinanti dėstytojų ir studentų kūrybinė veikla, geri užsieniečių studentų atsiliepimai. 2.4.3. TRUMPALAIKIS STUDENTŲ JUDUMAS LMTA aktyviai dalyvauja intensyviuose kursuose, tarptautinių orkestrų veikloje, festivaliuose ir vasaros akademijose, prisistatydama kaip stipri Šiaurės Europos regiono muzikos, teatro, šokio ir kino mokykla. Tai svarbu studentams įgyjant tarptautinės patirties ir rengiantis galimai tarptautinei karjerai. 2017 m. trumpalaikiam judumui buvo išvykę 139 studentai (2016 m. – 130 studentų, 2015 m. – 118 studentų, 2014 m. – 125 studentai), iš jų 51 Teatro ir kino fakulteto studentas ir 88 Muzikos fakulteto studentai. Aktyviausiai trumpalaikiame judume dalyvauja Teatro ir kino fakulteto Vaidybos ir režisūros katedra (32 išvykę studentai) ir Muzikos fakulteto Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedra (30 išvykusių studentų). Išvykstančių trumpalaikiam judumui studentų daugėjimą lemia aktyvus katedrų dalyvavimas intensyviuose kursuose ir projektuose užsienyje: 10 Vaidybos ir režisūros katedros studentų dalyvavo E:UTSA (Europe: Union of Theatre Schools and Akademies) asociacijos įvairiose Europos šalyse rengiamuose seminaruose (Vengrija, Prancūzija, Italija, Vokietija), 8 studentai dalyvavo Norteas Nordic Common Studies trumpuose kursuose (Estija, Danija, Islandija, Suomija); 13 Pučiamųjų ir mušamųjų katedros studentų dalyvavo Nordplus intensyviuose kursuose „Brass akademija“ (Estija), 10 studentų – tarptautiniame konkurse „Trumpet talents“ (Estija), 4 studentai – Baltijos akademijų orkestro 2017 m. sesijoje (Latvija). LMTA studentų dalyvavimo trumpalaikio judumo veikloje pagal fakultetus ir katedras pateikiama 1 priedo 17 lentelėje. Atvykusių į LMTA studentų skaičius lyginant su 2016 m. smarkiai padidėjo. Į Muzikos fakultetą atvyko 80 studentų: 14 jų dalyvavo Dainavimo katedros rengiamuose intensyviuose Nordplus programos NordOpera tinklo „Pasirengimo perklausai“ kursuose; 20 kompozicijos ir garso meno studentų dalyvavo Nordplus programos „Sibelijaus“ tinklo intensyviuose kursuose NORD+MIX, 46 styginių, pučiamųjų ir mušamųjų specializacijų studentai dalyvavo Baltijos šalių akademijų orkestro 2017 m. sesijoje. Į Teatro ir kino fakultetą trumpalaikiam judumui atvykusių studentų skaičius lyginant su 2016 m. padidėjo 5 kartus – atvyko 45 studentai (2016 m. – 8). 2017 m. 20 studentų dalyvavo tarptautiniame šokio festivalyje „Shock Academia“, 15 studentų dalyvavo įvairiuose Vaidybos ir režisūros katedros organizuotuose projektuose ir trumpalaikėse studijose, 6 kino meno studijų studentai dalyvavo tarptautiniame „Šoblės kino festivalyje“ ir 4 studentai – tarptautiniame GEECTS konferencijos muzikos ir garso seminare „Cinematic Experience of Sound“. Teatro ir kino krypties studijos atvykstantiems studentams yra patrauklios dėl aktyvaus dalyvavimo tarptautinėje tinklinėje, asociacijų, projektinėse veiklose, o ypač – dėl dalyvavimo pasaulinėje kino ir televizijos mokyklų asociacijoje CILECT, asociacijoje E:UTSA ir Nordplus aukštojo mokslo programos teatro mokyklų tinkle Norteas. 2.4.4. DĖSTYTOJŲ TARPTAUTINIS JUDUMAS 2017 m. dėstymo vizitams buvo išvykę 136 dėstytojai: 85 iš Muzikos fakulteto, 51 iš Teatro ir kino fakulteto. 2015–2017 m. LMTA strateginiame veiklos plane buvo numatytas dėstytojų tarptautinio judumo rodiklis – 35 dėstytojai, dalyvaujantys judumo programose, stažuotėse. 2017 m. pasiektas rezultatas viršija planuotą rezultatą 3,8 karto. Daugiausia dėstytojų (57) dėstymo, mokymosi vizitams ir dalyvavimui projektinėse Erasmus+ strateginių partnerysčių veiklose išvyko finansuojami Erasmus+ programos lėšomis (41 Muzikos


36 fakulteto ir 16 Teatro ir kino fakulteto dėstytojų), 30 išvyko per Nordplus programą (21 Muzikos fakulteto ir 9 Teatro ir kino fakulteto dėstytojai). Atvykstančiųjų skaičius kasmet didėja ir yra 1,6 karto didesnis nei išvykstančių. 2017 m. į LMTA per įvairias programas atvyko 227 užsieniečiai (2016 m. – 184, 2015 m. – 174, 2014 m. – 158). Daugiausia dėstytojų atvyksta pagal Erasmus+ ir Nordplus programas. Pagal Erasmus+ programą 60 dėstytojų atvyko į Muzikos fakultetą ir 9 į Teatro ir kino fakultetą. Pagal Nordplus dėstymo vizitams atvyko 16 dėstytojų į Muzikos fakultetą ir 8 į Teatro ir kino fakultetą. Projektinėje veikloje, remiamoje Erasmus+ ir Nordplus programų, 17 dėstytojų atvyko į Muzikos fakultetą; 28 dėstytojai į Teatro ir kino fakultetą atvyko per įvairius tarptautinius projektus ir 48 dalyvavo tarptautinėje konferencijoje ir seminaruose LMTA28. Išvykstančių ir atvykstančių į LMTA dėstytojų dinamika per pastaruosius šešerius metus pateikta 15 paveikslėlyje: 250

227

200

174

184

158 150

136

123 100

114

106

99

104

Išvykusių dėstytojų skaičius

83 57

Atvykusių dėstytojų skaičius

50

0 2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

15 pav. Išvykusių ir atvykusių dėstytojų dinamika Studentams, dėl įvairių priežasčių negalintiems išvykti dalinėms studijoms į užsienį, užsienio dėstytojų paskaitos ir praktiniai seminarai sudaro galimybę įgyti tarptautinės patirties. Atvykstantys dėstytojai integruojami į akademinį procesą, jie kviečiami baigiamiesiems egzaminams. Į baigiamųjų egzaminų komisijas kolegas iš partnerinių aukštųjų mokyklų kvietė Kompozicijos, Koncertmeisterio, Styginių instrumentų, Fortepijono, Kamerinio ansamblio katedros. Meno doktorantų darbų gynimo komisijų darbe 2017 m. dalyvavo prof. dr. Keri Kotta (Estijos muzikos ir teatro akademija), prof. dr. Erik Battaglia (Turino G. Verdi konservatorija, Italija), prof. dr. Hans Peter Stubbe Teglbjaerg (Danijos karališkoji muzikos akademija). Į tarptautinio akordeono konkurso žiuri buvo atvykę Erasmus+ programų paramą gavę 4 dėstytojai iš Estijos, Slovakijos, Austrijos, Danijos. 2017 m. balandžio 24–28 d. LMTA vyko „Ispaniškos muzikos savaitė“, kurioje dalyvavo 7 Erasmus+ dėstytojai iš Vigo muzikos konservatorijos (Ispanija) – vyko dainavimo, smuiko, klarneto, fortepijono, kamerinio ansamblio, kompozicijos meistriškumo kursai ir du ispaniškos muzikos koncertai. Muzikos fakultete 2017 m. dėstė garsūs menininkai ir pedagogai: operos režisieriai Lars Franke (Vokietija) ir prof. dr. Hermann Keckeis (Mozarteum universitetas, Austrija), koncertmeisterio profesoriuskoučeris Kristian Attila (Sibelijaus akademija, Suomija), senosios muzikos profesorius Rodolfo Richter (Brazilija/Jungtinė Karalystė), basso continuo pamokas ir meistriškumo kursus vedė doc. Sandro Rancitelli (A. Casella konservatorija, Italija), J. Heifetzo smuikininkų konkurso žiuri dalyvavo smuikininkas Pavel Vernikov (Vienos konservatorija, Austrija). Kasmet akademijos kvietimu iš Graco muzikos ir teatro universiteto (Austrija) pagal Erasmus+ programą atvysta Aleksanderio technikos dėstytojas Andreas Sandri, kamerinės muzikos profesorius Per Lundberg (Norvegijos muzikos akademija). Šiuolaikinės muzikos specializacijos dėstytojai kiekvieną semestrą kviečia po keletą geriausių improvizacijos specialistų Europoje ir jų vedami intensyvūs kursai

Į atvykstančių TKF dėstytojų skaičių įtraukti 4 nuotolinių būdu dėstę Norteas tinklo partnerinių mokyklų dėstytojai, 18 tarptautiniuose projektuose TKF dalyvavę dėstytojai ir 48 tarptautinės CILECT/GEETC konferencijos „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose“ dalyviai iš aukštųjų kino mokyklų.

28


37 integruojami į studijų procesą. 2017 m. šiuolaikinės muzikos magistrantams dėstė Santiago Quintans (Paryžiaus nacionalinė muzikos ir šokio konservatorija), David Stackenäs (Stokholmo karališkasis muzikos koledžas), Frank Gratkowski (Kelno aukštoji muzikos mokykla), Marc Ducret (Prancūzija), Anto Pett (Estijos muzikos ir teatro akademija). Teatro ir kino fakultete Europos dokumentinio kino paskaitas skaitė garsus moderniosios Rytų Europos dokumentikos ekspertas ir daugelio Europos aukštųjų kino mokyklų dėstytojas Tue Steen Müller (Danija). Vaidybą LMTA studentams dėstė Anne Lise Gabold iš Nacionalinės scenos menų mokyklos (Danija), biomechanikos dėstytoja Maria Šmaevič (Rusija). Kristin Linklater (Škotija) ir Jurij Vasiljev (Rusija) teatro režisieriams dėstė scenos kalbą. Joe Lacrosse, keletą metų pagal mainų programas kviestas dėstytojas iš Belgijos, dabar priimtas pedagoginiam darbui LMTA – jis dėsto scenos judesį ir dalyvauja egzaminų komisijose. Dalyvavimas tarptautinėje judumo veikloje kelia dėstytojų kvalifikaciją, padeda užmegzti naudingus asmeninius ir institucinius kontaktus, atveria naujas akademinės, meninės, mokslinės veiklos galimybes. Dėstytojai mobilumo ataskaitose teigiamai vertina dalyvavimo judumo veiklose poveikį asmeniniam tobulėjimui ir yra patenkinti dėstymo užsienyje veiklos rezultatais. Dauguma dėstytojų ataskaitose nurodo, kad dalyvaujant judumo veiklose keliama profesinė kvalifikacija, didinami tarpkultūrinės komunikacijos gebėjimai, pasitikėjimas savo kompetencija, lyderystės ir kiti gebėjimai, tobulinamos užsienio kalbų žinios. Dėstytojų tarptautinė veikla – yra vienas iš svarbių vertinimo kriterijų dėstytojų atestacijose. Muzikos fakulteto akademinio personalo tarptautinio judumo 2016 m. statistika pateikta 1 priedo 18 lentelėje, Teatro ir kino fakulteto – 1 priedo 19 lentelėje. 2.5. STUDENTŲ PASIEKIMAI 2.5.1. STUDENTŲ MENINĖS VEIKLOS PASIEKIMAI Muzikos fakulteto studentų ryškiausi meninės veiklos pasiekimai pateikti 1 priedo 20 lentelėje. Teatro ir kino fakulteto studentų ryškiausi meninės veiklos pasiekimai pateikti 1 priedo 21 lentelėje. 2.5.2. STUDENTŲ IR DĖSTYTOJŲ SPORTO VEIKLA Sporto ir sveikatinimo paramą LMTA studentams teikia Kūno kultūros centras29. Jis siekia studentams sudaryti palankias sąlygas individualiai treniruotis LMTA sporto salėje, naudotis sporto inventoriumi, kelti sportinį meistriškumą ir dalyvauti bendrosios gimnastikos, stalo teniso, lengvosios atletikos ir kitų sporto šakų varžybose. 2017 m. geriausiu LMTA sportininku išrinktas Atlikimo meno (specializacija – klarnetas) programos studentas Ignas Daniulis. 2017 m. LMTA Kūno kultūros centras surengė stalo teniso turnyrą, skirtą Nepriklausomybės dienai paminėti. Europos aktyvumo savaitėje LMTA studentai dalyvavo sporto renginiuose, vykusiuose aukštųjų mokyklų sporto prieigose. LMTA Kūno kultūros sporto centras LMTA sporto salėje organizavo „Hel-Pong“ varžybas. LMTA dėstytojai bei darbuotojai dalyvavo Vilniaus m. aukštųjų mokyklų krepšinio turnyre, kur LMTA krepšinio komanda, vadovaujama lekt. Vyčio Nivinsko, iškovojo VI vietą. Prof. Jurgis Karnavičius dalyvavo daugelyje orientavimosi sporto varžybose, kur savo amžiaus grupėje (virš 60 metų) tapo čempionu ir užėmė prizines vietas. Daugiau informacijos apie sporto pasiekimus pateikta 1 priedo 22 lentelėje. 2.6. PARAMA STUDENTAMS Akademija, siekdama sukurti studijuoti skatinančią aplinką, teikia savo studentams įvairią paramą:  akademinę paramą, kuri apima informacijos apie studijų programas ir jos pokyčius sklaidą;

28

Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/padaliniai/kuno-kulturos-centras/


38  konsultuoja studentus studijų klausimais, dėl galimybės kartoti dalykus, perlaikyti egzaminus, teikti apeliacijas ir pan.;  konsultuoja studentus apie karjeros galimybes;  finansinę paramą, kuri apima stipendijų skyrimą, studijų kainos sumažinimą, Valstybinio studijų fondo30 teikiamos finansinės paramos administravimą ir pan.;  socialinę paramą, kuri apima psichologinę, sporto, sveikatos, kultūros, gyvenamojo ploto (bendrabučio) paramą ir pan.

2.6.1. INFORMACINĖS DIENOS 2017 m. rugsėjo 4 d. buvo surengta kasmetinė LMTA informacinė diena, skirta supažindinti pirmo kurso studentus su studijų procesu, Akademijos tradicijomis, administracija, taip pat su Karjeros ir kompetencijų centro veiklomis bei karjeros ugdymo galimybėmis. Tokio pobūdžio informacija padeda studentams lengviau įsilieti į akademijos veiklą ir kuo anksčiau pradėti galvoti apie savo karjeros galimybes. Informacinės dienos organizuojamos nuo 2013 m. ir sulaukia didelio pirmakursių susidomėjimo. Susitikimo metu buvo dalinami informaciniai bukletai su informacija apie svarbias datas, sesijų laikotarpius ir pagrindiniai kontaktai (pirmakursių mentorių, administracijos ir kt.).

2.6.2. FINANSINĖ PARAMA 2017 m. pavasario semestrą Akademija iš nuosavų lėšų sumažino studijų kainą 48 studentams, rudens semestrą – 61 studentui. 2017 m. LMTA studentų paramai skyrė 63,726 tūkst. Eur, iš jų 26,455 tūkst. Eur buvo skirta Muzikos fakulteto, o 37,271 tūkst. Eur – Teatro ir kino fakulteto studentams. 2017 m. Akademija studentų baigiamiesiems darbams kurti (rengti) skyrė 24,643 tūkst. Eur, iš jų 0,84 tūkst. Eur – Muzikos fakulteto, 23,803 tūkst. Eur – Teatro ir kino fakulteto diplomantams. Valstybinio studijų fondo teikiamomis paskolomis studijų kainai mokėti ir gyvenimo išlaidoms 2017 m. pasinaudojo 84 studentai (žr. 1 priedo 23 lentelę). 2017 m. Mokslo ir studijų įstatymo suteikta teise į sumokėtos kainos už studijas kompensavimą konkurso tvarka pasinaudojo 7 Akademijos pirmosios pakopos studentai, iš jų 5 – pirmosios pakopos III kurso studentai, kurie sėkmingai baigė pirmus dvejus studijų metus, ir 2 Akademijos pirmosios studijų pakopos 2017 m. absolventai, sėkmingai baigę antrąją studijų programos pusę (žr. 1 priedo 24 lentelę). Palyginti su 2016 m., 2017 m. studentų, pasinaudojusių sumokėtos kainos už studijas kompensavimu, skaičius sumažėjo 59 proc. 2.6.3. STIPENDIJOS 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta 2017 m. vidutiniškai per mėnesį stipendijas skirti 70 pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų (žr. 7 priedą). Rodiklis įgyvendintas: 2017 m. skatinamąsias stipendijas gavo vidutiniškai 93 pirmosios ir antrosios pakopos studentai. I pusmečio vidurkis – 99 stipendijos, II pusmečio vidurkis – 88 stipendijos. Palyginti su 2016 m., 2017 m. skatinamųjų stipendijų vidurkis padidėjo 9 proc. Už puikų mokymąsi 2017 m. LMTA Senato stipendijos skirtos antrosios pakopos studentei Martynai Kloniūnaitei (Atlikimo menas, fortepijonas, M2) ir dviem pirmosios pakopos studentams: Muzikos fakulteto – Raigardui Daraganui (Atlikimo menas, džiazas, fortepijonas, B2), Teatro ir kino fakulteto – Brigitai Jakonytei (Garso režisūra, B4). 2017 m. už gerus studijų rezultatus ir aktyvią meno ar mokslo veiklą skirtos šios vardinės stipendijos:  A. Tauragio stipendija skirta Godai Marijai Gužauskaitei (Kompozicija, B3) ir Viltei Žakevičiūtei (Kompozicija, B4);

30

Prieiga per internetą: https://www.vsf.lt/


39  J. Aleksos stipendija skirta Jonui Morkūnui (Atlikimo menas, pučiamieji, B4) ir Justynai Jacevič (Atlikimo menas, dainavimas, B4);  H. Šablevičiaus stipendija skirta Andrėjai Čebatavičiūtei (Meno vadyba, B2) ir Laurai Aliukonytei (Vaizdo operatorius, B4);  I. Vaišytės stipendija skirta Vaivai Martišauskaitei (Scenos ir kino menų istorija ir kritika, B2). 2017 m. Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos vardinę stipendiją sausio–rugpjūčio mėn. gavo Muzikos fakulteto studentas Paul Erik Andersson (Atlikimo menas, fortepijonas, B3). 2017 m. tikslines pedagogų rengimo stipendijas pavasario semestre gavo 11 studentų, rudens semestre – 12 studentų. 2017 m. C. M. Gruodis atminimo švietimo fondas stipendiją skyrė Danieliui Patrikui Kišūnui (Atlikimo menas, tūba, M1). Socialines stipendijas per Valstybinį studijų fondą gavo 52 studentai: pavasarį – 23 studentai, rudenį – 29 studentai. Palyginti su 2016 m., 2017 m. studentų, gavusių socialines stipendijas, sumažėjo 15 proc. Akademijos 5 studentai, turintys negalią, gavo tikslines Neįgaliųjų reikalų departamento ir Valstybinio studijų fondo išmokas. 2017 m. 3 meno (muzikos krypties) doktorantai laimėjo Lietuvos mokslo tarybos skelbtą konkursą stipendijoms už akademinius pasiekimus gauti. 2 priedo 3 lentelėje pateikta statistinė informacija, kiek doktorantų pasinaudojo šia parama 2013–2017 m. 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta vidutiniškai per semestrą stipendijas išmokėti 22 trečiosios studijų pakopos studentams (žr. 7 priedą). 2017 m. vidutiniškai per semestrą mokėtos 23 stipendijos trečiosios studijų pakopos studentams. 2.6.4. BENDRABUTIS Akademijos bendrabutis 31 , esantis Giedraičių g. 57 Vilniuje, yra valstybės nuosavybė, Akademijos patikėjimo teise valdomas turtas, išlaikomas iš biudžetinių lėšų ir mokesčių, gaunamų iš gyvenamųjų vietų nuomos. Gyvenamosios vietos bendrabutyje skiriamos LMTA studentams, studentams ir dėstytojams, atvykusiems studijuoti arba dėstyti pagal akademinių mainų programas. Esant laisvoms vietoms apgyvendinami Akademijos darbuotojai, kitų švietimo institucijų studentai, kiti asmenys. LMTA rektoriaus 2017 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 34-VĮ atnaujintos LMTA studentų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės. Kuriant palankią studijų aplinką LMTA 2017–2018 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyti du su bendrabučio veikla susiję rodikliai:  vietų skaičius LMTA bendrabutyje – 2017 m. planuota reikšmė 202, faktinė 202;  bendrabutyje gyvenančių studentų skaičius – 2017 m. planuota reikšmė 202, faktinė 174. 2.7. STUDENTŲ KARJEROS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS 2017 m. pavasario semestre buvo tęsiamas paskaitų ciklas „Karjeros valdymas ir antreprenerystė“. 2017 m. vasario mėn. 6–10 d. vyko individualūs praktiniai Aleksanderio technikos užsiėmimai, kuriuos vedė kviestinis lektorius Andreas Sandri. Juose dalyvavo 25 studentai. Kovo 1–15 d. vyko praktiniai užsiėmimai „Kūno ir judesio terapija paremta Body Mind centering technika“, kuriuos vedė lektorės Agnietė Laurinaitytė ir Raima Drąsutytė. Užsiėmimuose dalyvavo 40 studentų. Vasario 27–balandžio 27 d. sveikatos psichologė Inesa Kraujutienė skaitė 10 psichologijos paskaitų ciklą „KET psichoterapija kaip efektyviausias savipagalbos gidas“ – jų klausėsi 40 studentų. Paskaitų ciklas „Karjeros valdymas ir antreprenerystė“ sulaukė didelio susidomėjimo ir gerų atsiliepimų. 2017 m. kovo 23 d. studentams buvo suorganizuota seminarų ir konsultacijų diena „Menas vs verslas“, kurią vedė teisininkas E. Saukalas (seminaras-konsultacija „Autorių ir gretutinių teisių sutartys“), Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė (seminaras-konsultacija „Verslo liudijimas ir individualios veiklos pažyma“), Vilniaus teritorinės darbo biržos atstovė („Diplomas rankoje – kas toliau“). Dalyvavo 8 studentai.

31

Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/padaliniai/infrastrukturos-direkcija/bendrabutis/


40 2017 m. padidėjo tiek renginių, tiek jų dalyvių skaičius (žr. 16 pav.). Studentų karjeros ugdymo renginių ir mokymų sąrašas ir dalyvių skaičius pateikti 1 priedo 26 lentelėje. 250 207 200 150

123 98

100

86

68 50

29

16

16

2013 m.

2014 m.

18

9

0 2015 m.

Karjeros ugdymo renginių skaičius

2016 m.

2017 m.

Dalyvių skaičius

16 pav. Studentų karjeros ugdymo renginių ir dalyvių skaičius 2013–2017 m. Karjeros ir kompetencijų centras 2017 m. tęsė karjeros konsultavimo veiklas ir pateikė studentams daugiau nei 210 darbo, praktikų bei tarptautinių konkursų, festivalių bei kursų pasiūlymų Lietuvoje ir užsienyje. Informaciją studentai galėjo matyti internetinėje platformoje ir skelbimų lentose. 2.7.1. ABSOLVENTAI IR JŲ PROFESINĖ VEIKLA 2017 m. studijas LMTA baigė 174 pirmosios ir antrosios pakopų studentai, tarp jų – 100 bakalaurų ir 74 magistrai (žr. 17 pav. ir 1 priedo 25 lentelę). 300 268

246

250

247 208

200 164

153 150

115

132 114

100

174

129 79

83

100 74

50 0

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Pirmoji pakopa

153

132

129

164

100

Antroji pakopa

115

114

79

83

74

LMTA

268

246

208

247

174

17 pav. LMTA absolventų skaičiaus dinamika 2013–2017 m. 2017 m. studijų nebaigė 6 pirmosios pakopos studentai. Palyginti su 2016 m., 2017 m. absolventų skaičius sumažėjo 30 proc. 2017 m. trečiosios pakopos studijas baigė 7 absolventai, šešiems iš jų 2017 m. buvo suteikti mokslo ir meno daktaro laipsniai (vienas doktorantas meno doktorantūros projektą gins 2018 m.).


41 2017 m. mokslo ir meno daktaro laipsniai buvo suteikti ir dviem 2016 m. absolventams. Paminėtina, kad 2017 m. trečiosios pakopos studijas baigė pirmoji Teatro ir kino krypties absolventė Elzė Gudavičiūtė (jos tema – „Režisieriaus Gintaro Varno aktorių ugdymo principai: studijų proceso tikslai ir rezultatai (2005–2009). Trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas baigusių asmenų skaičiaus kaita 2013–2017 m. pateikta 2 priedo 4 lentelėje. Informacija apie sėkmingai apgintų disertacijų / meno projektų skaičiaus kaitą 2013–2017 m. pateikta 2 priedo 5 lentelėje. 2.7.2. ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENA Per 2017 m. toliau buvo plėtojama Karjeros valdymo informacinė sistema (KVIS), kuri yra naudingas studentų karjeros stebėsenos įrankis. KVIS suteikia galimybę naudotis automatizuotomis asmeninės karjeros valdymo priemonėmis ir paslaugomis, leidžia stebėti aukštųjų mokyklų studentų karjerą ir informuoti visuomenę apie stebėsenos rezultatus. Prisijungę prie šios sistemos studentai turi galimybę kurti ir valdyti asmeninės karjeros planus, rasti informacijos apie galimas plėtoti karjeros kryptis, rasti darbo ir praktikos vietas, registruotis į Karjeros ir kompetencijų organizuojamus karjeros renginius ir kt. Šiuo metu KVIS sistemoje yra užsiregistravę 140 akademijos studentų (2016 m. – 121 studentas), ateityje tikimasi, kad prisijungs daugiau vartotojų. KVIS sistemos duomenys rodo, kad dauguma absolventų savo karjerą pradeda dar studijuodami Akademijoje. 87 studentai studijų baigimo dieną jau dirbo. 41 absolventas įsidarbino pusės metų laikotarpiu nuo studijų baigimo. Lietuvos darbo biržos duomenimis, Akademiją baigusių absolventų užsiregistruoja santykinai nedidelė dalis. Galima daryti prielaidą, kad absolventai įsidarbina gana greitai (žr. 18 pav.) Iš 35 studentų 2017 m. užsiregistravusių darbo biržoje 24 buvo įdarbinti. 300

278 258

256

250

218

200

184

150 100 50

50 21

21

24

2014 m.

2015 m.

2016 m.

35

0 2013 m.

Absolventų skaičius

2017 m.

Absolventų, registruotų darbo biržoje, skaičius

18 pav. LMTA baigusių absolventų skaičiaus santykis su užsiregistravusiais darbo biržoje 2013–2017 m. 2.7.3. ALUMNŲ VEIKLA 2017 m. balandžio 29 d. LMTA Kongresų rūmuose įvyko LMTA Alumnų draugijos narių – LMTA absolventų – pirmasis visuotinis susirinkimas. LMTA rektorius prof. Z. Ibelgauptas, sveikindamas susirinkusius, pažymėjo, kad LMTA baigusiųjų tarpusavio ryšiai nėra nutrūkę, kad kiekvienas žmogus yra brangus, ir pakvietė kurti LMTA alumnų tradicijas. LMTA Alumnų draugijos prezidentas prof. Petras Kunca pateikė ataskaitą, kurioje priminė, kaip kūrėsi Alumnų draugija, supažindino su numatytomis veiklos kryptimis ir pakvietė aktyviai dalyvauti draugijos veikloje, puoselėti alumnų bendruomenės narių bendradarbiavimą bei profesinį tobulėjimą, plėtoti ryšius su tarptautinėmis muzikos mokslo institucijų absolventų organizacijomis. Alumnų draugijos revizoriaus ataskaitą pateikė Rima Rimšaitė. Valdybos pirmininko pavaduotoja Aldona Juodelienė supažindino su Alumnų draugijos narių priėmimo tvarkos aprašu.


42 2017 m. spalio 26 d. LMTA Alumnų draugija pakvietė LMTA bendruomenę prisiminti ir pagerbti Anapilin išėjusius kolegas. Šv. Mišias Vilniaus Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje už LMTA išėjusius bendruomenės narius aukojo kun. br. Mindaugas OP ir LMTA kapelionas kun. Dovydas Grigaliūnas. 2.8. MATERIALIEJI STUDIJŲ IŠTEKLIAI Strateginio tikslo – studijų, orientuotų į studentą, ir mokymosi visą gyvenimą galimybių bei meno studijų konkurencingumo užtikrinimas ugdant naujas kompetencijas ir tobulinant studijų kokybę – įgyvendinimas neatsiejamas nuo tikslingos materialiųjų studijų išteklių poreikių analizės ir nuolatinio jų atnaujinimo. 2017– 2019 m. strateginiame veiklos plane numatyti šie veiksmai, susiję su studijų materialiųjų išteklių gerinimu: atnaujinti bibliotekos fondus, automatizuoti bibliotekos atliekamų funkcijų procesus, muzikos studijų išteklius, technologinę įrangą, studijų paskirties patalpas, kurti palankią studijų aplinką (žr. 7 priedą). 2.8.1. STUDIJŲ PROGRAMŲ MATERIALINIS APRŪPINIMAS Akademijoje nuolat rūpinamasi materialiaisiais studijų programų vykdymo ištekliais: studijoms numatytų patalpų, studijoms naudojamos įrangos (kompiuterinės, muzikos instrumentų, vaizdo ir garso įrašymo bei montavimo ir kt.), metodinių išteklių (vadovėlių, knygų, natų, periodikos, duomenų bazių) tinkamumu, pakankamumu ir prieinamumu. 2017 m. buvo atliekami studijoms skirtų erdvių remonto ir nekilnojamojo turto atnaujinimo darbai. Tarp svarbiausių paminėtini: IV rūmuose T. Kosciuškos g. 10 suremontuotos 4 pučiamųjų instrumentų, 1 kanklių, 1 Kino ir TV katedros, 1 Vaidybos ir režisūros katedros auditorijos; II rūmuose Vilniaus g. 6-2 suremontuota 10 pučiamųjų instrumentų studijoms naudojamų auditorijų, VI rūmuose Pamėnkalnio g. 15 įrengta scenos kalbos auditorija. Iš viso suremontuota 455 kv. m. tiesiogiai studijoms pritaikytų patalpų už 9 tūkst. Eur. 2017 m. Akademija įsigijo šiuos muzikos instrumentus: 2 saksofonus, 2 trimitus, 2 kornetus, valtorną, vibrafoną, būgnų komplektą, arfą. Jiems įsigyti panaudota 53,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto asignavimo lėšų. 2017 m. atnaujinta dalis auditorijų baldų už 3,6 tūkst. Eur. Akademija 2017 m. už 12 tūkst. Eur įsigijo lengvąjį automobilį, kurio paskirtis yra siejama su studijų poreikių tenkinimu (pvz., studentų kelionės į konkursus, kitus renginius, vykstančius kituose miestuose). 2.8.2. STUDIJŲ PROGRAMŲ METODINIS APRŪPINIMAS Studijų programų vykdymui reikalingi LMTA bibliotekos32 ir skaityklų fondai (vadovėliai, knygos, natos, periodiniai leidiniai, duomenų bazės) pagal galimybes yra nuolat atnaujinami ir gausinami. Komplektuojant fondus, atsižvelgiama į studijų poreikius, katedrų ir dėstytojų pageidavimus. LMTA biblioteka turi Lietuvoje unikalų, specializuotą muzikos, teatro, kino ir kitų meno krypčių išteklius kaupiantį fondą, atvirą studentams, dėstytojams, tyrėjams ir visuomenei. Pagrindinis bibliotekos uždavinys – akademinės bendruomenės aprūpinimas informaciniais ištekliais. Bibliotekos fondą sudaro knygos, natos, rankraščiai, elektroniniai šaltiniai. Komplektuojant fondus, atsižvelgiama į studijų programas, mokslo kryptis, katedrų ir dėstytojų pageidavimus. 2017 m. gruodžio 31 d. bibliotekos fonde buvo 13 4467 pavadinimų, 232 043 fizinių vienetų dokumentų, iš jų – 50 572 pavadinimų natų, 118 265 fizinių vienetų dokumentų. 2017 m. LMTA bibliotekos fondas buvo papildytas 984 pavadinimų, 1220 fizinių vienetų naujais leidiniais. Toks Akademijos bibliotekos fondo papildymas viršija 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane numatytą 2017 m. rodiklį – įsigyti 600 vnt. knygų, elektroninių leidinių ir natų (žr. 7 priedą). Biblioteka gavo nemokamai, mainais ar dovanų 699 fizinius vienetus dokumentų. Vertingiausios dovanos gautos iš JAV ambasados, Lietuvos teatro sąjungos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Per 2017 m. iš bibliotekos fondo buvo nurašyti 156 fiziniai vienetai skaitytojų prarastų spaudinių. LMTA biblioteka yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos, Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumo, Tarptautinės muzikinių bibliotekų asociacijos (IAML) ir kitų organizacijų narė.

32

Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/padaliniai/biblioteka/


43 Biblioteka dalyvauja eLABa vykdomame projekte – LMTA pildomas bendras akademinių bibliotekų elektroninis katalogas. Iš viso jame yra 43 166 LMTA bibliotekos įrašai. Siekiant automatizuoti bibliotekos atliekamų funkcijų procesus, 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta LMTA bibliotekos elektroniniame kataloge (Aleph) parengti 4500 bibliografinių įrašų. 2017 m. parengti 3700 įrašų. Skaitytojų poreikiams tenkinti prenumeruojamos mokslinių publikacijų elektroninės duomenų bazės. Biblioteka prenumeruoja šias elektroninės duomenų bazes (DB): JSTOR, EBSCO Publishing (15 DB paketas), Emerald Management e-Journals Collection, Taylor & Francis, Naxos Music Library, Grove Music Online (LMTA vienintelė Lietuvoje prenumeruoja šią duomenų bazę). Šios DB yra prieinamos LMTA bibliotekai dalyvaujant Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos projekte „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ (trečiasis etapas 2016–2021 m.). Bibliotekos licencijuojami elektroniniai ištekliai vartotojams prieinami ne tik iš Akademijos tinklo, bet ir jungiantis per nuotolinę prieigą ezproxy.lmta.lt. Biblioteka nuolat organizuoja įvairių DB testavimus, norėdama išsamiau su jomis supažindinti vartotojus, nustatyti poreikį jas prenumeruoti. 2017 m. testuotos 8 specializuotos duomenų bazės: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), Naxos Music Library Jazz, Naxos Spoken Word Library, Naxos Video Library, Naxos Music Library World, International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text; Film & Television Literature Index with Full Text; Play Index (H. W. Wilson). Elektroninis bibliotekos katalogas tvarkomas naudojantis Aleph programine įranga. 2017 m. bibliotekoje Aleph komplektavimo moduliu pradėta pildyti „Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga“ (padaryti 39 įrašai). Visi Akademijos mokslininkai privalo registruoti savo publikacijas mokslo publikacijų duomenų bazėje eLABa. 2017 m. bazėje buvo užregistruotos 78 publikacijos. 2017 m. buvo pertvarkytas internetinis bibliotekos puslapis. 2017 m. buvo sukurta LMTA bibliotekos paskyra socialiniame tinkle facebook. 2017 m. bibliotekoje buvo 1 506 registruoti vartotojai, iš jų 902 studentai. Jiems išduoti 96 633 dokumentai. Vartotojų paslaugoms bibliotekoje įrengtos 36 darbo vietos, iš jų 25 – kompiuterizuotos, veikia belaidis internetas. Biblioteka prižiūri bendrą Akademijoje įdiegtą savitarnos spausdinimo-kopijavimo-skenavimo sistemą MyQ. Vartotojų patogumui sistemos įranga veikia trijuose bibliotekos padaliniuose. Vartotojai informaciją apie naujausius leidinius susirasti ir juos užsisakyti gali elektroniniame kataloge arba per LMTA virtualią biblioteką, kurioje vieno langelio principu informacijos galima ieškoti įvairiuose ištekliuose. Vienas iš Akademijos strateginių uždavinių – turėti modernią, šiuolaikinę biblioteką – informacinių resursų centrą. 2021 m. planuojama persikelti į naujas patalpas ir atverti fondus. 2017 m. bibliotekoje prasidėjo intensyvūs paruošiamieji darbai. Bibliotekos kolektyvas pradėjo fondo peršifravimo, tvarkymo darbus, atrinko nurašymui skirtus aktualumą praradusius, susidėvėjusius leidinius. 2.8.3. SKAITMENINĖ STUDIJŲ APLINKA 2017 m. Akademija toliau plėtojo technologijomis grindžiamą mokymą(si), kuris yra suprantamas kaip mokymo(si) forma, pritaikyta mokyti(s) arba organizuoti mokymą(si) nuotoliniu, elektroniniu, virtualiu ir kitais būdais, pasitelkiant technologijas, vykdyti įvairaus pobūdžio veiklą ir atlikti kitus su mokymu(si) susijusius veiksmus internetinėje erdvėje. Šią veiklą Akademijoje koordinuoja Karjeros ir kompetencijų centras (KKC) ir Muzikos inovacijų studijų centras (MISC). Akademijos virtuali mokymo(si) aplinka yra skirta studentams, klausytojams, dėstytojams, administracijos darbuotojams. Ji sukurta naudojant atvirojo kodo programinę įrangą Moodle. Nuotolinės ir elektroninės studijos LMTA organizuojamos pasitelkiant virtualią mokymo(si) aplinką (Moodle), vaizdo konferencijas, kitas technologijas. 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta, kad 2017 m. bus 35 dalykai (moduliai), dėstomi naudojant e. mokymo(si) elementus, ir 500 studentų, kurie studijoms naudos e. mokymo(si) išteklius ar studijuos atskirus dalykus (modulius) nuotoliniu būdu (žr. 7 priedą). Šie rodikliai buvo įgyvendinti. 2017 m. 54 studijų dalykai, 2016 m. – 45, o 2015 m. – 32 buvo dėstomi naudojant e. mokymo(si) priemones ir Moodle virtualaus mokymo(si) aplinką (žr. 1 priedo 27 lentelę). 2017 m. e. mokymo(si) priemones studijose naudojo 584 studentai. (2016 m. – 503 LMTA studentai; 2015 m. – 416 studentų) (žr. 19 pav.).


44 700 584

600 503 500 416

407 400 323 300 200 100

29

28

32

36

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

54

0 E.studijų dalykų skaičius

2017 m.

E.studijų dalykus studijavusių studentų skaičius

19 pav. E. studijų dalykų ir jų studentų skaičiaus kaita 2013–2017 m. Akademijos dėstytojai, kuriems metodinę ir techninę pagalbą teikia Karjeros ir kompetencijų centro darbuotojai, 2017 m. parengė ir į virtualią mokymo(si) aplinką Moodle įdiegė 20 naujų studijų dalykų modulių (2016 m. – 10 naujų modulių; 2015 m. – 3 nauji moduliai) (1 priedo 28 lentelę). Dėstytojai, naudojantys virtualios mokymo(si) aplinkos įrankius studijų procese, vertina juos teigiamai. Remiantis šia praktika, ateityje būtina skatinti dėstytojus aktyviau naudoti virtualaus mokymo(si) galimybėmis. Šiuo metu LMTA Moodle aplinkoje yra 121 elektroninis kursas, iš kurių 97 studijų kursai (LMTA studentams), 22 kvalifikacijos tobulinimo kursai (pedagogams) bei 2 kursai moksleiviams, besiruošiantiems muzikologijos brandos egzaminui. Moodle aplinkoje yra parengta ir kitos medžiagos (pvz., testai moksleiviams) bei įdiegta kitų priemonių, skirtų virtualiam studentų ir dėstytojų darbui bei mokymui (parodomoji vaizdo medžiaga, mokomieji filmai). Bendras šiuo metu LMTA Moodle virtualios mokymo(si) aplinkos vartotojų skaičius – 1249. Vidutiniškai Moodle aplinkoje per mėnesį apsilanko 250–260 vartotojų. Siekiant gerinti mokymo(si) ir studijų kokybę bei studijas labiau orientuoti į studento poreikius, 2017 m. spalio 26–lapkričio 21 d. buvo surengta LMTA dėstytojų ir studentų, naudojančių Moodle sistemą, apklausa. Apklausa parodė, kad dėstytojai, naudojantys virtualios mokymo(si) aplinkos įrankius studijų procese, vertina juos teigiamai – dauguma atsakė, kad dėstyti per Moodle sistemą patogu ir kad mokymasis per Moodle sistemą studentams padeda lengviau įsisavinti mokymosi medžiagą. Didžioji dalis dėstytojų teigia, kad Moodle sistemoje būtų tikslinga naudoti daugiau garso ir vaizdo pavyzdžių, interaktyvaus teksto ir užduočių, tačiau nėra tikri, ar aukštos garso ir vaizdo kokybės vaizdo konferencijų technologijas būtų tikslinga naudoti papildomoms specialybės pamokoms ar meistriškumo kursams nuotoliniu būdu. Dėl per mažo atsakiusiųjų skaičiaus studentų nuomonė nėra reprezentatyvi. Iš 21 dėstytojo atsakė 15, o iš LMTA studentų buvo surinkta tik 19 atsiliepimų. Ateityje būtina skatinti dėstytojus aktyviau naudoti virtualaus mokymo(si) galimybes bei paskatinti dirbti virtualioje aplinka Moodle. 2017 m. buvo tobulinama LMTA studijų informacijos duomenų kaupimo ir valdymo sistema STUDIUM, kuri suteikia galimybes efektyviau valdyti studijų informacijos, dėstytojų pedagoginio darbo krūvio duomenis, bendrauti su studentais, atsakyti į jiems rūpimus klausimus, teikti studentams informaciją, susijusią su studijų procesu, studentams registruotis į laisvai pasirenkamuosius dalykus, užsisakyti pažymas (akademines, apie studijas ir kt.); efektyviai atlikti statistinę analizę. 2017 m. Garso-vaizdo ir informacinių technologijų centras įgyvendino šiuos uždavinius:  kaupė ir saugojo muzikinę garso ir vaizdo medžiagą, reikalingą Akademijos bendruomenės saviruošai, muzikiniam išprusimui;  tvarkė ir katalogavo sukauptą medžiagą, darė ją lengvai prieinamą Akademijos bendruomenei;


45  plėtojo Aleph bibliotekinės sistemos duomenų bazę, aprašant sukauptus ir įsigytus garso ir vaizdo įrašų leidinius;  prižiūrėjo ir plėtojo Akademijos informacinių technologijų infrastruktūrą;  prižiūrėjo ir plėtojo LMTA informacines sistemas, didino sistemų integralumą;  teikė techninę paramą Akademijoje vykstantiems renginiams. Akademijos garso/vaizdo įrašų fondas papildytas beveik 1000 naujų leidinių. Centras pasipildė vertingomis vinilo plokštelių kolekcijomis. 2017 m. atrinkta ir į Centro fondus atvežta daugiau kaip 700 plokštelių. Atranka bus tęsiama ir 2018 metais. 2017 m. aprašyti 944 leidiniai, peržiūrėti ar pataisyti 328 leidinių aprašai, sukomplektuota 430 leidinių. 2017 m. skaitmeninę studijų aplinką labai praturtino aktyvi Muzikos inovacijų studijų centro33 veikla. Centre telkiamos skaitmeninių muzikos technologijų inovacijos ir sinergijos nacionalinių ir tarptautinių meno, mokslo bei studijų programų vystymui. 2017 m. Centro darbuotojai įgyvendino projektą „Inovatyvių erdvinio garso renginių ciklai tarpsritiniuose ir medijų kontekstuose“, organizavo Nordplus IP NORD+MIX, Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto Intermusic veiklą. Centre įgyvendintų meninių ir edukacinių projektų sąrašas pateikiamas 1 priedo 29 lentelėje. 2.9. MOKYMAS(IS) VISĄ GYVENIMĄ Įgyvendindama strategijos „Akademija 2020“ pirmajame strateginiame prioritete numatytus mokymosi visą gyvenimą, ugdant naujas kompetencijas, tikslus, Akademija stiprina ir plečia savo veiklos lauką. Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriame amžiaus tarpsnyje siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas34. 2.9.1. NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ PRIPAŽINIMAS Nuo 2014 m. LMTA galioja Senato patvirtinta Neformaliuoju ar savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarka, kuri nustato neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais reikalavimus ir procedūras. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos vertinamos pagal atitinkamoje studijų programoje aprašytas studento turimas žinias ir gebėjimus (studijų rezultatus). Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų bei kompetencijų vertinimą ir pripažinimą vykdo LMTA Karjeros ir kompetencijų centras. Nuo 2014 m. kompetencijos studijų rezultatais pripažintos tik vienam asmeniui. 2.9.2. PARENGIAMIEJI KURSAI IR AKADEMIJOS KLAUSYTOJAI 2017 m. LMTA Muzikos teorijos ir Muzikos istorijos katedros vykdė parengiamuosius kursus, skirtus moksleiviams pasiruošti laikyti muzikologijos brandos egzaminą. Išlaikytas muzikologijos brandos egzaminas atveria platesnes galimybes stojant į Atlikimo meno, Muzikos teorijos ir kritikos, Kompozicijos, Muzikinio folkloro, Garso režisūros ir kitas studijų programas. Šiuose kursuose gilinamos muzikos teorijos, muzikos istorijos, harmonijos, muzikos kūrinių analizės žinios. Kursai buvo vykdomi mišriuoju būdu, t. y., vyko auditorinės paskaitos ir nuotolinis mokymas(is). 2017 m. parengiamuosius muzikologijos brandos egzamino kursus baigė 12 klausytojų. 2017 m. Akademijoje studijavo 18 klausytojų, siekiančių gilinti žinias ir gebėjimus grojimo fortepijonu, pučiamaisiais ir styginiais instrumentais, dainavimo, studijuojančių muzikos teorijos ir istorijos, dirigavimo, šokio, vaidybos dalykus. Palyginti su 2016 m., klausytojų skaičius padidėjo 20 proc.

Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/padaliniai/muzikos-inovaciju-studiju-centras/ Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija. Prieiga per internetą: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BCAEABD601EC/VGTeTTsgCZ 33 34


46 2.9.3. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS Plėtodama mokymosi visą gyvenimą veiklas, Akademija vykdo neformalųjį vaikų muzikinį švietimą. LMTA veikia muzikos mokykla-studija, kuri yra Pedagogikos katedros padalinys. Vaikams, baigusiems muzikos mokyklą-studiją, suteikiamas 7-erių metų pradinis neformalusis muzikinis išsilavinimas, o LMTA studentams sudaromos sąlygos mokykloje-studijoje atlikti pedagoginę praktiką ir įgyti pedagoginio darbo patirties. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. mokykloje priimami mokytis ir suaugusieji. Mokykloje-studijoje dėstomi muzikos specialybės, solfedžio, muzikos istorijos ir kiti dalykai. 2017 m. į pirmą klasę priimti 8 mokiniai. Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. mokykloje-studijoje mokosi 36 vaikai ir 7 suaugusieji (fortepijono, smuiko, vargonų, dainavimo, gitaros ir liaudies instrumentų). 2.9.4. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS Neformalųjį suaugusiųjų švietimą Akademijoje organizuoja ir vykdo Karjeros ir kompetencijų centras. Akademijoje organizuojamas neformalusis suaugusiųjų švietimas apima:  mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą;  valstybės tarnautojų mokymą;  Akademijos darbuotojų kompetencijų tobulinimą;  kitą neformalųjį suaugusiųjų švietimą;  tęstinį mokymą(si);  neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu asmenų įgytų kompetencijų pripažinimą studijų rezultatais. 2017 m. rektoriaus įsakymu buvo patvirtinta LMTA neformaliojo švietimo komiteto sudėtis. Šis komitetas veikia, vadovaudamasis 2014 m. rektoriaus įsakymu patvirtintu Neformaliojo švietimo komiteto darbo reglamentu. Komitetas yra kolegialus organas, kuris nagrinėja su neformaliojo švietimo veikla susijusius klausimus, pataria veiklos organizavimo klausimais, vertina ir teikia rektoriui tvirtinti / akredituoti neformaliojo švietimo programas, vidaus teisės aktus, reglamentuojančius neformaliojo švietimo veiklą Akademijoje. 2017 m. bendradarbiaujant su Lietuvos muzikos terapijos asociacija, toliau buvo vykdoma programa „Muzika ir sveikata“. Programos tikslas – parengti specialistus, turinčius kompetenciją kurti sveikatai palankią muzikinę aplinką ir savo profesijos ribose taikyti muzikos terapijos metodus įvairaus amžiaus sergančiųjų, neįgaliųjų, socialinės rizikos ar atskirties žmonių sveikatinimo, ugdymo(si), socializacijos programose ar projektuose. Ši programa yra ir įvadas į meno terapijos magistrantūros programą. Tęsdamas tradiciją, 2017 m. vasarą Karjeros ir kompetencijų centras organizavo LMTA neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Suaugusiųjų vasaros akademija“. Joje aktyviai dalyvavo ir Akademijos absolventai, kurie vedė užsiėmimus. Ši programa suteikė galimybę suaugusiems išmokti klasikinio ir džiazinio fortepijono, džiazinio dainavimo, būgnų, smuiko, klasikinės gitaros pradmenų arba tobulinti turimus įgūdžius. Projekte dalyvavo 12 asmenų, kurie rugpjūčio 25 d. muzikavo baigiamajame koncerte LMTA didžiojoje salėje. 2017 m. Akademijoje vyko 27 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, 24 iš jų kvalifikacijos tobulinimo seminarai-praktikumai, 3 meistriškumo kursai arba atviros pamokos bei kitokio pobūdžio renginiai (seminarų ciklai, konferencijos ir kt.). 2013– 2017 m. vykusių renginių dinamika pateikta 20 paveikslėlyje.


47 40 34

35 30

30 25

25

22

20

24

24 20

15

Seminarai 8

10

3

5

3

Meistriškumo kursai ir atviros pamokos

0 2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

20 pav. Kvalifikacijos tobulinimo renginių dinamika Šiuose renginiuose kvalifikaciją tobulino 759 asmenys. Juose dalyvavusių asmenų skaičiaus kaita pateikta 21 paveikslėlyje. 1200

1100

1137

1100

1000 843 800

694

600

400

497 Seminarai (dalyvių skaičius)

376

327

200 40

65

2016 m.

2017 m.

Meistriškumo kursai ir atviros pamokos (dalyviųs skaičius)

0 2013 m.

2014 m.

2015 m.

21 pav. Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo ikimokyklinio ugdymo, pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų įvairių sričių pedagogai, muzikos mokyklų mokytojai, bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojai, muzikos ir teatro būrelių vadovai. Seminarus, kursus, paskaitas vedė LMTA pedagogai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai praktikai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, jungtinės lektorių grupės. Nemažai renginių buvo vykdomi bendradarbiaujant su Vilniaus muzikos mokyklomis, kitomis kultūros institucijomis – tarp jų ypač aktyvūs partneriai yra muzikos mokykla „Lyra“, B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, muzikos mokykla „Ąžuoliukas“, Akordeonistų asociacija ir kt. 2017 m. KKC bendradarbiavo su kitomis ugdymo įstaigomis, dalydamasis sukaupta patirtimi su pedagogais ir teikdamas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas. Bendradarbiavimas su partneriais padeda sužinoti institucijų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, skatinti ir diegti naujoves, palaikyti mokytojų profesinį lygį, į kvalifikacijos tobulinimo procesą plačiau įtraukti ir regioninių mokyklų mokytojus.


48 2017 m. organizuoti 4 nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo kursai (akredituotos programos), kurių apimtis – nuo 20 iki 60 kvalifikacijos tobulinimo valandų. Įvyko 2 nuotoliniai kursai. Kvalifikaciją nuotoliniu būdu tobulino 10 asmenų. Besimokantieji informacinių ir komunikacinių technologijų teikiamas galimybes vertina labai palankiai, todėl ir toliau planuojama didelį dėmesį skirti e. mokymosi sąlygų bei galimybių plėtrai. Planuojami įgyvendinti projektai, tobulinama infrastruktūra, atnaujinama programinė įranga, atnaujinama ir tobulinama mokymosi medžiaga. Informacija apie nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus ir studijas bei jų dalyvius skelbiama ir kaupiama Studijų administravimo sistemoje – http://ekursai.lmta.lt KKC vykdoma pedagogų kvalifikacijos kėlimo veikla yra akredituojama, vadovaujantis Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklėmis35. LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-8036 LMTA Karjeros ir kompetencijų centro veikla buvo akredituota 3 (trejiems) metams, Centrui išduota veiklos vertinimo ir akreditacijos pažyma. Stipriosios studijų ir mokymo(si) visą gyvenimą veiklos sritys: 1. 2016 m. studentų priėmimo rezultatai į visas studijų pakopas vertinami teigiamai. 2. LMTA tapo lydere tarp Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų pagal įstojusiųjų aukščiausiojo konkursinio balo vidurkį į pirmosios pakopos studijas. 3. LMTA tarptautinės veiklos įvairovė, didelis partnerinių institucijų skaičius, aktyvus dėstytojų judumas (abipusis), aktyvus LMTA studentų dalyvavimas trumpalaikio judumo veiklose, kasmet didėjanti geografinė veiklos aprėptis, išskirtinis regioninis Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas Nordplus programos tinkluose. 4. Studijų metu studentų darbai dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose Lietuvoje ir užsienio šalyse, kino studentų darbai atrenkami didžiuosiuose Europos ir Azijos trumpo metro filmų festivaliuose. 5. KKC teikiamos karjeros ugdymo paslaugos studentams tampa neatsiejama jų studijų dalimi, turi didžiulę paklausą, studentai noriai renkasi įvairias siūlomas veiklas, kurios geriausiai atitinka jų lūkesčius. 6. Prenumeruojama specializuota muzikos įrašų duomenų bazė Naxos Music Library. 7. Sisteminamas LMTA bibliotekos išteklių poreikio surinkimas iš padalinių ir planavimas, tobulinama bibliotekos darbo planavimo ir darbo rezultatų apskaitos tvarka. Tobulintinos studijų ir mokymo(si) visą gyvenimą veiklos sritys: 1. Akademijos studijų programų viešinimas išvykstant į įvairias mokyklas ir susitinkant su būsimais abiturientais ir Mažųjų atvirų dienų organizavimas būsimiesiems studentams. 2. Naujų, studijų rinkai patrauklių programų rengimas ir sklaida siekiant pritraukti didesnį stojančiųjų skaičių. 3. Studijų tarptautiškumo plėtra siekiant padidinti atvykstančių studentų skaičių: studijų programų užsienio kalbomis rengimas, informacijos apie studijas LMTA anglų kalba sklaida. 4. Teatro ir kino fakulteto studentų ilgalaikio mobilumo (studijoms, praktikai), dėstymo vizitų (per studijų programas) skaičiaus didinimas. 5. Bendradarbiavimas su kitais Lietuvos universitetais, siekiant sudaryti studentams palankesnes fizinio aktyvumo sąlygas ir galimybes. 6. Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo(si) veiklos plėtra.

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A004EC774695/zJyKQnYbuw 36 Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73f63920f28411e692c5977c7316c9b5 35


49

Konferencijos „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose“ dalyviai

3. MOKSLO VEIKLA Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vykdoma mokslo veikla sutelkta į kultūros ir meno tyrimus, grindžiama mokslo ir meno sanglauda bei integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę (EMTE) siekiais, užtikrina studijų ir mokslo veiklos Akademijoje vienovę. LMTA mokslo veiklos plėtros kryptį iš esmės apibrėžia antrasis „Akademija 2020“ strateginis tikslas: „išplėsti meno kūrybos, mokslo tyrimų ir jų sklaidos aprėptį, puoselėjant kūrybiškumą ir didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai“37. LMTA vykdomi moksliniai tyrimai tiesiogiai susiję su LMTA vykdomomis studijų kryptimis. Didžiąją akademinio personalo dalį sudaro humanitarinių mokslų srities menotyros krypties, muzikologijos (istorija, teorija, etnomuzikologija) ir teatrologijos šakų tyrėjai, kurie vykdo fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus, užsiima mokslo ir kultūros plėtra ir sklaida. 2017 m. buvo parengta ir patvirtinta „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslo veiklos plėtros strategija“ 38 , suformuota orientuojantis į nacionalines pažangos strategijas, Europos mokslinių tyrimų erdvės strategines nuostatas bei LMTA strategijoje „Akademija 2020“ suformuluotą plėtros viziją. Strategijoje naujai suformuluotos penkios prioritetinės Akademijos mokslinių tyrimų kryptys: 1. Lietuvos muzikos, scenos meno ir kino tyrimai; 2. Muzikinio folkloro studijos ir sklaida; 3. Šiuolaikinės meno tyrimų metodologijos ir tarpdisciplininiai tyrimai; 4. Menas socialinių mokslų diskurse: edukologija ir vadyba; 5. Meno interpretacija ir meninių tyrimų plėtra. Mokslo veiklos plėtros strategijoje nurodytos Akademijos mokslo veiklos tobulinimo kryptys bei uždaviniai. Trys veiklos tobulinimo kryptys: 1. Kompleksiniai lituanistikos tyrimai; 2. Integracija į Europos mokslinių tyrimų erdvę; 3. Atvirumas ir darni plėtra Lietuvos kultūros ir tyrimų lauke.

37 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos strategija „Akademija 2020“, patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2013 m. gruodžio 18 d. Senato nutarimu (protokolas Nr. 9-SE) 38 Patvirtinta Senate (2017-11-29, nutarimas Nr. 27-SN).


50 3.1. LMTA TYRĖJAI IR MOKSLO VEIKLOS RODIKLIAI 2017 m. LMTA dirbo 88 tyrėjai dėstytojai ir mokslo darbuotojai39, iš jų 64 yra mokslo ir 9 meno daktarai (mokslo daktarų pasiskirstymo pagal mokslo kryptis kaitą 2013–2017 m. žr. 2 priedo 6 lentelėje). Ryškiausias 2017 m. Akademijos tyrėjų pasiekimas – profesoriui Ryčiui Ambrazevičiui už darbų ciklą „Akustikos metodų plėtra muzikos ir kalbos tyrimuose“ humanitarinių mokslų srityje paskirta Lietuvos mokslo premija. 2017 m. LMTA mokslininkai parengė tris mokslo monografijas: Ryčio Ambrazevičiaus „Muzikinio aukščio ir laiko psichologija“, Eirimo Veličkos „Lietuvių etninė muzika pradinių klasių muzikinio ugdymo sistemoje“ bei Gabrielės Labanauskaitės „Dramatika“. 2017 m. Akademijos tyrėjų paskelbtų monografijų skaičius, palyginti su ankstesniais metais nekito (parengta po 3), padaugėjo publikacijų recenzuojamuose mokslo leidiniuose (2016 – 34, 2017 – 44). Trijų periodinių mokslo žurnalų leidyba užtikrina LMTA ir užsienio šalių menotyros ir kitų mokslo krypčių tyrėjams nuolatinę mokslo ir meno tyrimų rezultatų viešinimo platformą. LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų dalyvavimas mokslinėse konferencijose pastaraisiais metais sumažėjo (2015 – 90, 2016 – 84, 2017 – 61). LMTA tyrėjų mokslo publikacijų skaičiai bei jų dinamika pateikta 2 priedo 7 lentelėje. LMTA tyrėjai nuolatos dalyvauja įvairių mokslo, švietimo, kultūros ir meno organizacijų, tarybų, komisijų, darbo grupių veikloje, yra kviečiami būti įvairių programų ir projektų ekspertais, tarp jų – Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos kultūros tarybos, International Semiotics Institute (ISI) Mokslinės tarybos, Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertų komisijų, Nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto, Vyriausybės premijų ekspertų komisijos, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tarybos, Etninės kultūros globos tarybos, Lietuvių kalbos instituto Mokslo darbų vertinimo komisijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Tarptautinės mokslinių leidinių informacinės bazės „Lituanistika“ ir kt. Siekiant skatinti mokslo veiklą ir kelti tyrėjų kvalifikaciją, 2017 m. buvo paskelbtas LMTA mokslo plėtros konkursas Akademijos mokslininkų veiklai finansuoti. Iš penkių konkurse atrinktų paraiškų veiklas įgyvendino 5 tyrėjai, pasiekti rezultatai pagerino LMTA tarptautiškumo rezultatus. 3.1.1. MUZIKINIO FOLKLORO TYRIMAI IR SKAITMENINIMAS Mokslo centro Etnomuzikologijos skyrius yra tapęs šalies muzikinio folkloro tyrimų centru. Skyriuje nuo 1950 m. kaupiamas Muzikinio folkloro archyvas, kuris yra vienas didžiausių folkloro archyvų Lietuvoje, o iš muzikinio folkloro archyvų – vienas didžiausių ir Europoje. Muzikinio folkloro archyvo specifika – visapusiškas muzikinio folkloro ir su juo susijusių duomenų fiksavimas Lietuvoje ir lietuvių etninėse žemėse. Archyvą sudaro garso įrašų fondas (per 1600 valandų), jų transkripcijų fondas (apie 400 rinkinių), vaizdo įrašų fondas (apie 1020 val.) ir fotomedžiagos fondas (per 2440 nuotraukų), ekspedicijų sąsiuvinių fondas (apie 560 sąs.), taip pat yra sudaryti žanrinis, melodinis ir ritminis liaudies dainų katalogai. 2017 m. skyriaus darbuotojos (D. Vyčinienė, V. Zakarienė) kartu su kino specialistais (A. Ablamonova, I. Kurklietyte, A. Mikutėnu ir kt.) tęsė nuo 2015 m. pradėtą įgyvendinti LKT finansuotą projektą „Viena Lietuva – penki etnopasauliai“, skirtą vizualinės antropologijos ekspedicijų rengimui, medžiagos fiksavimui būsimam dokumentiniam filmui (nemontuota medžiaga perduota skyriaus muzikinio folkloro archyvui). Skyriaus darbuotojai dalyvavo etnomuzikologinėje ekspedicijoje (vadovė T. Grašytė), surengtoje 2017 m. rugsėjo mėn. Dargužiuose (Varėnos r.). Be to, skyriaus darbuotojai atliko individualius lauko tyrimus, filmavo įvairius kaimo dainininkų ir muzikantų pasirodymus renginiuose, perėmė individualiuose archyvuose sukauptus liaudies dainininkų ir muzikantų garso įrašus, skaitmenino ir sistemino archyvinę muzikinio folkloro medžiagą gamindami apsaugines ir darbines kopijas, inventorizavo archyvą, montavo archyvinę vaizdo medžiagą TV laidoms, renginiams, pranešimams ir kt., teikė konsultacijos lankytojams, dalyvavo radijo ir televizijos laidose. Muzikinio folkloro archyvas kasmet papildomas naujais garso ir vaizdo įrašais, Etnomuzikologijos skyriaus darbuotojai nuolatos skaitmenina ir sistemina archyvo medžiagą. Muzikinio folkloro archyvo veiklos rodikliai pateikiami 2 priedo 8 lentelėje. 2013–2017 m. laikotarpiu vykę pokyčiai rodo, jog praėjusiais metais daugiau dėmesio buvo skiriama nuotraukų fondo tvarkymui, papildymui ir skaitmeninimui, vaizdo įrašų ir garso

39

2017 m. gruodžio 31 d. duomenys.


51 įrašų skaitmeninimui bei sisteminimui, didėjančiam skaitmeninės duomenų bazės papildymui, tačiau šiek tiek sumažėjo archyvo papildymas garso ir vaizdo įrašais. Sustojo garso įrašų sklaida, nes baigėsi tarptautinio projekto „Europeana Sounds“ pirmasis etapas. Tęsiasi vaizdo įrašų perkėlimo į serverį darbas, tačiau yra pristabdyti melodijų transkribavimo ir rankraštinių rinkinių sudarymo darbai. 2017 m. buvo vykdomi parengiamieji darbai dalyvavimui Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuotame ir kuruojamame projekte VEPS – „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“. Buvo atliekamas archyvinių vienetų registravimo sistemos tikslinimas, sąsajų informacinėje sistemoje nustatymas ir apibrėžimas. LMTA projekte dalyvauja kaip partnerė, vykdysianti muzikinio folkloro skaitmeninimą. Planuojama, jog dalyvavimas šiame projekte 2018 m. taps prioritetine skyriaus veikla ir užtikrins muzikinio folkloro archyvo fondų prieinamumą plačiajai visuomenei. 3.1.2. MOKSLO RENGINIAI IR PROJEKTAI Siekiant skatinti Akademijos tyrėjų mokslo ir meno tyrimų rezultatų viešinimą bei sklaidą, LMTA kasmet rengiamos menotyros ir kitų mokslo krypčių mokslinės konferencijos, pritraukiant projektinį Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, rengiamos tarptautinės konferencijos. 2017 m. buvo tęsiama mokslinių renginių organizavimo tradicija. Greta kasmet organizuojamų renginių, įvyko ir keletas ryškių tarptautinių konferencijų (ryškiausių LMTA mokslo renginių, įvykusių 2017 m., sąrašas pateiktas 2 priedo 9 lentelėje). Svarbiausiu metų mokslo ir meno santalkos įvykiu tapo LMTA Kino ir TV katedros, kartu su Tarptautinio kino, TV ir medijų mokyklų tinklo CILECT Europos regioniniu padaliniu GEECT surengta II tarptautinė konferencija „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose. Teorijos ir praktikos sankirtos“. Pagrindinis konferencijos tikslas buvo suburti kino muzikos srities profesionalus diskusijai apie pokyčius kino ir naujųjų medijų muzikos ir garso dizaino lauke, taip pat aptarti svarbiausius garso dizaino ir kino muzikos dėstymo aukštosiose mokyklose aspektus. Konferencijoje dalyvavo įtakingiausi kino muzikos teoretikai ir praktikai iš viso pasaulio. Tarp jų – Vašingtono universiteto profesorė Claudia Gorbman, Hartfordšyro universiteto profesorius Frederickas Kuklowskis, konkrečiosios muzikos kūrėjas ir nepriklausomas tyrėjas Michelis Chionas, Lydso universiteto profesorius Richardas Stevensas. Iš viso pranešimus konferencijoje pristatė 26 pranešėjai iš JAV, Didžiosios Britanijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos, Norvegijos, Vokietijos, Singapūro, Nyderlandų, Izraelio, Švedijos, Belgijos, Vengrijos, Lenkijos, Estijos, Gruzijos, Indijos ir Lietuvos. Į konferencijos programą taip pat buvo įtraukti meistriškumo kursai, kuriuos vedė kompozitorius ir garso režisierius, profesorius Stephenas Deutschas ir garso režisierius, garso mokyklos vadovas Larry Sideris. Taip pat vyko kompozitoriaus M. Chiono koncertas Šiuolaikinio meno centre. Konferencijos išvakarėse jos dalyviams buvo pristatyti LMTA Muzikos inovacijų studijų centre organizuojamų Tarptautinių studentų kūrybinių dirbtuvių rezultatai – jų metu buvo tiriamas garso emocinis poveikis žiūrovams kine ir audiovizualiniuose kūriniuose. Lapkričio mėnesį surengta jau 17-oji muzikos kūrėjus ir tyrėjus kasmet suburianti tarptautinė mokslo konferencija „Muzikos komponavimo principai“. Šių metų konferencijos tema: Ratio versus intuitio. Antrą dešimtmetį sėkmingai gyvuojantis renginys jau užėmė reikšmingą nišą tarptautinių muzikos kūrybos tyrimų lauke ir kasmet pritraukia dalyvius iš viso pasaulio. Šiemet pranešimus pristatė 24 pranešėjai iš JAV, Kanados, Australijos, Austrijos, Jungtinės Karalystės, Graikijos, Vengrijos, Serbijos, Suomijos, Lenkijos ir Lietuvos. Balandžio 12 d. LMTA vyko tradicinė, 41-oji, metinė konferencija, kurioje savo tyrimų rezultatus pristatė LMTA tyrėjai, menininkai ir doktorantai. Plenarinius pranešimus konferencijoje skaitė prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė, doc. dr. Irena Alperytė ir prof. dr. Ramunė Kryžauskienė. Paralelinėse sesijose buvo pristatyta 19 pranešimų. 2017 m. lapkričio 4 d. Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacija kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu organizavo tarptautinę konferenciją „Šokio-judesio terapija – efektyvus vidinės fizinės ir psichologinės sveikatos resursas“. Šia konferencija siekta pristatyti visuomenei šokio ir judesio terapijos naudą žmogaus fizinei ir psichologinei sveikatai. Konferencijos metu pranešimus perskaitė penki specialistai iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Latvijos. Taip pat į konferencijos programą buvo įtraukti ir praktiniai šokio-judesio terapijos užsiėmimai. Siekiant įtraukti į tyrimų veiklą studentus ir moksleivius, LMTA rengiamos mokslo populiarinimo konferencijos. Tradicija jau yra tapusi LMTA studentų mokslinė konferencija-konkursas, kurioje antrus metus dalyvavo ir kitų aukštųjų mokyklų studentai. 2017 m. šis renginys buvo skirtas muzikologui Adeodatui Tauragiui.


52 Geriausių pranešimų autoriais pripažinti muzikologė Paulina Nalivaikaitė (B4), kompozitorė Marija Paškevičiūtė (M1), muzikologė Laura Svirskaitė (B3) ir dailėtyrininkė Vaida Ragėnaitė (VDA, B4). 2017 m. kovo mėnesį LMTA Muzikos istorijos katedra, bendradarbiaudama su Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, organizavo respublikinę muzikos ir meno mokyklų moksleivių konferenciją „Mano miestas ir muzika“. Dešimtus metus iš eilės vykusiame renginyje dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš dešimties Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio muzikos ir meno mokyklų. Ryškiausi 2018 m. planuojami surengti tarptautiniai mokslo renginiai: rugsėjį vyksiantis HARPS platformos organizuojamas tarptautinis festivalis-konferencija „Doctors in Performance“ ir 46-oji tarptautinė Baltijos šalių muzikologų konferencija. Projektai. LMTA mokslininkai nuolatos vykdo įvairius humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei meno tyrimų projektus Akademijoje arba bendradarbiaudami su kitų universitetų ar mokslo įstaigų kolegomis. Nuo 2017 m. LMTA tyrėjai dalyvauja tarptautiniame mokslo projekte INTERMUSIC (INTERactive environment for MUSIC learning and practising / „Interaktyvi aplinka muzikos mokymuisi ir praktikai“). Projekto tikslas – sukurti bendrą platformą, skirtą nuotoliniam muzikos mokymui ir praktikai, kuri leistų modeliuoti ir dalytis geriausiomis muzikos mokymo praktikomis, o taip pat – jungtiniais kursais ir meno projektais. Projekto koordinatorius – Milano konservatorija, kiti partneriai: Danijos karališkoji muzikos akademija, Milano politechnikos universitetas ir Europos aukštųjų muzikos mokyklų asociacija (AEC). Kiti 2017 m. vykdyti mokslo ir kultūros tyrimų projektai: „Nailono uždanga“? Lietuvių muzikų korespondencija Šaltojo karo kultūriniuose ir politiniuose kontekstuose“ (vad. R. Stanevičiūtė-Kelmickienė, finansuoja Lietuvos mokslo taryba), „Lietuvos kultūros politikos modelio sukūrimas. Lietuvos kultūros politikos formavimo perspektyvų analizė“ (vad. R. Makselis, finansuoja Lietuvos kultūros taryba), „XXI amžiaus meno srities studentų profesinių kompetencijų tyrimas: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos“ (vad. A. Juškys, ŠMM). Muzikos terminų žodyno rengimo projekte 2017 m. vykdant terminologinį ir terminografinį redagavimą pradėta bendradarbiauti su Valstybine lietuvių kalbos komisija. 2017 m. LMTA buvo vykdomi ir mokslo sklaidos projektai. Gavus Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos mokslo akademijos finansavimą buvo leidžiamos knygos, mokslo žurnalai, rengiami tarptautiniai mokslo renginiai. 3.1.3. LMTA LEIDINIAI Akademijoje leidybos veiklą strateguoja Leidybos komitetas, o vykdo ir koordinuoja Leidybos centras40. 2017 m. šis centras išleido 40 pavadinimų leidinių: 3 mokslo monografijas, 3 mokslo žurnalus, 18 natų leidinių, 1 metodinę mokymo priemonę, 15 kito tipo leidinių (meno projektų tiriamosios dalies santraukos, studijų planai, konferencijų tezių knygelės, bukletai ir pan.). Reikšmingiausi 2017 m. leidiniai pateikiami 2 priedo 10 lentelėje. LMTA leidybos rodikliai pastaraisiais metais ryškiai padidėjo – lyginant su 2016 metais, išleista beveik dvigubai daugiau pavadinimų leidinių (2016 m. – 22 leidiniai, 2017 m. – 40 leidinių; žr. 2 priedo 11 lentelę). LMTA mokslininkų ir meno tyrėjų darbai skelbiami trijuose Akademijos leidžiamuose periodiniuose mokslo žurnaluose: „Lietuvos muzikologija“ (XVIII t.), „Ars et praxis“ (V t.) ir „Principles of music composing“ (anglų k., XVII t.). Vienas reikšmingiausių 2017 m. leidinių – Gabrielės Labanauskaitės monografija „Dramatika“, kurioje autorė atskleidžia dramaturgijos naratyvo konstravimo principus, tiria šiuolaikinės dramaturgijos tendencijų priežastis, supažindina skaitytojus su pasaulio ir Lietuvos dramaturgijos panorama. Taip pat reikšmingos ir kitos mokslo monografijos: Ryčio Ambrazevičiaus „Muzikinio aukščio ir laiko psichologija“ ir Eirimo Veličkos „Lietuvių etninė muzika pradinių klasių muzikinio ugdymo sistemoje“. LMTA puoselėjama tradicija leisti specializuotus, LMTA dėstytojų menininkų sukurtus ar redaguotus leidinius – natas. 2017 m. išleista net 18 lietuvių kompozitorių V. Barkausko, O. Balakausko, A. Šenderovo, J. Juozapaičio, A. Martinaičio, F. Latėno, Z. Bružaitės ir kt. kamerinės muzikos natų, pradėtos leisti dvi natų serijos – „Lietuvių kamerinė vokalinė muzika“ ir „Lietuvių muzika styginiams“ (abiejų pasirodė po 5 leidinius). Daugumoje natų leidinių pateikiamos kompozitorių biografijos, kūrinių anotacijos ir metodinės rekomendacijos atlikėjams lietuvių ir anglų kalbomis.

40

Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/padaliniai/leidybos-centras/


53 2017 m. toliau daug dėmesio buvo skiriama LMTA leidinių sklaidai: teikiami siūlymai aukštosioms mokykloms, vaikų muzikos ir meno mokykloms, kitoms mokslo įstaigoms. Nuolat atnaujinami asortimento pasiūlymai knygynams. Dalyvauta 2017 m. Vilniaus knygų mugėje, Akademijoje surengta kalėdinė leidinių prekyba. Leidiniais prekiaujama LMTA Centrinių rūmų skaitykloje, per knygų pristatymo renginius, konferencijas. Informacija apie Leidybos centro veiklą ir rengiamas akcijas skelbiama LMTA tinklalapyje. 3.2. LMTA TYRĖJŲ TARPTAUTINĖ VEIKLA Akademijos mokslininkai nuolat dalyvauja tarptautiniuose mokslo projektuose, semiasi patirties užsienio mokslo ir studijų institucijose, tarptautinėse konferencijose. LMTA tyrėjai yra tarptautinių mokslo organizacijų nariai: IMS (International Musicological Society), IPMS (International Project in Musical Signification), IOFA (International Organization of Folk Art), ICTM (International Council of Traditional Music), ESEM (European Seminar of Ethnomusic), ESCOM (European Society for the Cognitive Sciences of Music), IATC (International Association of Theatre Critics), IFTR-FIRT (International Federation for Theatre Research), NECS (European Network for Cinema and Media Studies), SCMS (Society for Cinema and Media Studies), CILECT (Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévision). LMTA mokslininkai dalyvauja svarbiausių organizacijų – IMS, AMS (American Musicological Society), ICTM, SMS (Society for Music Analysis), ESCOM, IASS (The International Association for Semiotic Studies) – ir kitų rengiamuose pasauliniuose kongresuose ir konferencijose. 2017 m. LMTA mokslo ir meno tyrėjai skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir seminaruose užsienyje: Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė – Tokijuje (Japonija), Belgrade (Serbija); Rytis Ambrazevičius – Krokuvoje (Lenkija), Malagoje (Ispanija), Kijeve (Ukraina), Tbilisyje (Gruzija); Lina KaminskaitėJančorienė – Paryžiuje (Prancūzija), Taline (Estija), Čikagoje (JAV); Gaila Kirdienė – Aberdyne (Jungtinė Karalystė), Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina); Irena Alperytė – Briuselyje (Belgija), Niujorke (JAV); Regina Marozienė – Maskvoje (Rusija), Daugpilyje (Latvijoje), Kopenhagoje (Danija); Leonidas Melnikas – Daugpilyje (Latvija), Minske (Baltarusija); Lina Navickaitė-Martinelli – Osle (Norvegijoje); Kamilė Rupeikaitė – Jeruzalėje (Izraelis); Rima Povilionienė – Tbilisyje (Gruzija); Gražina Daunoravičienė – Maskvoje (Rusija); Audronė Nekrošienė – Kuopijuje (Suomija); Rimantas Astrauskas – Andorfe (Austrija); Indrė Dirgėlaitė – Helsinkyje (Suomija); Dalia Urbanavičienė – Limerike (Airija); Irena Kruopienė, Giedrė Gabnytė-Bizevičienė, Eglė Šeduikytė-Korienė – Daugpilyje (Latvija). LMTA tyrėjai dalyvauja kitų šalių mokslo leidinių leidybos procesuose, yra užsienio periodinių mokslo leidinių redkolegijų nariai: Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė – Studies in the History and Sociology of Music (Sankt Peterburgo universitetas); Rytis Ambrazevičius – Journal of Interdisciplinary Music Studies (Graco universitetas), Вопросы этномузыкознания (Maskva, Rusija); Leonidas Melnikas – Music Science Today: the Permanent and Changeable. Scientific Papers (Daugpilio universitetas). Pažymėtinas ir Akademijos mokslininkų dalyvavimas tarptautiniuose mokslo projektuose. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė yra Karališkosios muzikos asociacijos Muzikos ir filosofijos studijų grupės (Royal Musical Association Music and Philosophy Study Group) narė; Lina Navickaitė-Martinelli – Tarptautinio muzikos signifikacijos projekto (International Project on Musical Signification), Tarptautinio meninių tyrimų festivalio konferencijos „Doctors in Performance“ iniciatyvinio komiteto ir Europos aukštųjų muzikos mokyklų asociacijos (AEC) meninių tyrimų platformos EPARM darbo grupės narė; Rima Povilionienė – IASS-AIS Pasaulinio semiotikos kongreso Mokslinio komiteto narė; Regina Marozienė – almanacho „Gusli“, internetinio portalo www.folkmanystringed-instruments.ru bendradarbė. LMTA tyrėjai 2017 m. stažavo ir skaitė paskaitas užsienio universitetuose bei mokslo centruose. Iš tokių stažuočių minėtina Kamilės Rupeikaitės stažuotė Hebrajų universiteto Žydų muzikos studijų centre (Izraelis); Rūtos Stanevičiūtės-Kelmickienės stažuotės Kembridžo universitete (Jungtinė Karalystė), „Orpheus“ institute Gente (Belgija), Niujorko universitete (JAV), Irenos Alperytės – Sirakūzų universitete (JAV); Indrės Dirgėlaitės – Nacionalinėje Danijos scenos menų mokykloje Kopenhagoje, Stokholmo karališkojoje muzikos akademijoje (Švedija), Leonido Melniko – Hamburgo universitete (Vokietija); Elzės Gudavičiūtės – Fo Guang Shan vienuolyne ir Fo Guang universitete (Taivanas); Daivos Vyčinienės – Vienos muzikos ir teatro universitete (Austrija); Giedrės Gabnytės-Bizevičienės – Vakarų Norvegijos Taikomųjų mokslų universitete (Norvegija); Ryčio Ambrazevičiaus – Vienos muzikos ir taikomųjų menų universitete (Austrija); Airos Naginevičiūtės – Lozanos Scenos menų aukštojoje mokykloje (Šveicarija); Andriaus Juškio – Lisabonoje (Portugalija); Lolitos Jolantos Navickienės – Bergene (Norvegija).


54 LMTA dėstytojų tyrėjų ir mokslo darbuotojų tarptautinio judumo rodikliai pastaraisiais metais stabilūs: 2015 m. – 46, 2016 m. – 47, 2017 – 45. Stipriosios mokslo veiklos sritys (ryškiausi 2017 m. pasiekimai): 1. Parengta ir patvirtinta LMTA mokslo veiklos strategija, peržiūrėtos ir atnaujintos Akademijos tyrimų kryptys. 2. Sėkmingai surengti tarptautiniai mokslo renginiai, periodiškai leidžiami trys mokslo žurnalai skatina tyrėjų ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrina LMTA tyrėjų kvalifikacijos kėlimą. 3. Mokslinei veiklai skatinti skirtos priemonės – LMTA mokslo plėtros konkursas, skiriamos lėšos tyrėjų komandiruotėms ir stažuotėms, leidybai, davė rezultatus, gerinančius Akademijos tarptautiškumo rodiklius. Tobulintinos mokslo veiklos sritys: 1. LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų veiklos reglamentavimas ir strateginis planavimas. 2. Turimų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių sutelkimas bendriems mokslo projektams. 3. LMTA tyrėjų tarptautiškumo rodikliai.


55

LMTA simfoninis orkestras koncertuoja Valdovų rūmuose

Tarptautinio Virgilijaus Noreikos dainininkų konkurso akimirka


56

Spektaklis „(Ne)priklausomybė“

„Balkono okupacija“: spektaklis „Tuku tuku“


57

4. MENO VEIKLA Meno veikla ir jos rezultatai yra rodikliai, išskiriantys Akademiją ir ryškiausiai parodantys jos veiklos specifiką Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų kontekste. Vykdydami meno veiklą Akademijos dėstytojai ir studentai įgyvendina strategijoje „Akademija 2020“ numatytą antrąjį strateginį tikslą – meno veiklos, mokslo ir meno tyrimų plėtra skatinant kūrybiškumą ir inovacijas, plečiant tarptautinį bendradarbiavimą, mokslo, meno ir studijų sąveiką, užtikrinant sklaidą regionuose – ir 2017–2019 m. strateginį prioritetą – meno ir mokslo veiklos rezultatų sklaida, regioninė plėtra. Šių tikslų įgyvendinimui 2017–2019m. strateginiame veiklos plane numatyti meno veiklos rodikliai 2017 m. yra pasiekti ir viršyti (žr. 7 priedą): iš viso įvyko 605 meno renginiai (2017 m. planas – 400 meno renginių), iš jų 349 meno renginiai Akademijos salėse, o 256 – užsienyje, Lietuvos regionuose, kitose Vilniaus kultūros ir meno institucijose. Vienam aukščiausios kvalifikacijos menininko etatui teko 4 atlikti ir/ar paskelbti meno kūriniai (2017 m. planas – 4). 4.1. LMTA DĖSTYTOJŲ MENO VEIKLOS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE RODIKLIAI LMTA dėstytojų menininkų indėlis į Lietuvos kultūros raidą ir sklaidą yra gerai žinomas bei vertinamas. Akademijos dėstytojai aktyviai dalyvauja šalyje ir užsienyje vykstančiuose meno renginiuose, prestižiniuose tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose. 2017 m. Akademijoje dirbo (2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis) 298 dėstytojai menininkai: 61 profesorius, 75 docentai, 118 lektorių, 44 asistentai, tarp jų – 31 Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. LMTA Ataskaitų informacinė sistema suteikia galimybę pateikti statistinius 2017 m. meno veiklos duomenis. 2018 m. kovo 1 d. duomenimis meno kūrinio atlikimo / skelbimo pozicijoje savo veiklą pristatė 111 Muzikos fakulteto dėstytojų (jie atliko ar paskelbė 1 659 kūrinius). Meno kūrinio išleidimą leidyklose, garso ir vaizdo įrašų studijose deklaravo 33 dėstytojai (ataskaitose pažymėtos 69 pozicijos). Meno sklaidos veikloje buvo aktyvūs 59 dėstytojai (222 meno projektų rengėjai ar dalyviai). LMTA Muzikos fakulteto dėstytojai kaip pripažinti profesionalai nuolat kviečiami būti įvairių konkursų žiuri nariais, dalyvauti kitoje meno ekspertinėje veikloje. 2017 m. 77 Muzikos fakulteto dėstytojai dalyvavo tokio pobūdžio veikloje (224 pozicijos). Taip pat Muzikos fakulteto dėstytojai menininkai vedė viešas meno populiarinimo paskaitas (21 dėstytojas, 53 pozicijos), skelbė meno sklaidai skirtas publikacijas (9 dėstytojai, 15 publikacijų), dalyvavo stažuotėse ir mainų programose (12 dėstytojų, 22 pozicijos), vedė meistriškumo kursus, seminarus, atviras pamokas (48 dėstytojai, 110 pozicijų). Akivaizdu, kad LMTA Muzikos fakulteto dėstytojų meno veikla yra ne ik intensyvi ir daranti įtaką šiuolaikiniams meno procesams, bet ir apima įvairias meninės raiškos ir jos sklaidos formas. Teatro ir kino fakulteto 28 dėstytojai menininkai ataskaitose pristatė 126 meno kūrinio atlikimo ar skelbimo pozicijas. Meno kūrinio išleidimą leidyklose, garso ir vaizdo įrašų studijose deklaravo 4 dėstytojai (ataskaitose pažymėtos 9 pozicijos). Meno sklaidos veikloje dalyvavo 14 dėstytojų (31 meno projektų rengėjas ar dalyvis). 5 Teatro ir kino fakulteto dėstytojai menininkai vedė 11 viešų meno populiarinimo paskaitų. 3 dėstytojai paskelbė 10 meno sklaidai skirtų publikacijų, 9 dalyvavo žiuri ir ekspertų grupių darbe (14 pozicijų), 8 dėstytojai dalyvavo dėstytojų mainų programose ar buvo išvykę į stažuotes, 9 dėstytojai surengė 24 meistriškumo kursus, seminarus, atviras pamokas. Akivaizdu, kad teatro ir kino meno specifika daro įtaką Teatro ir kino fakulteto dėstytojų meno veiklos rodiklių kiekybinei išraiškai, teatro ir kino režisierių, aktorių, šiuolaikinio šokio teatro menininkų, kino operatorių kūryba yra plačiai žinoma ir vertinama. Informacija apie visus Muzikos fakulteto dėstytojų 2017 m. pasiekimus (gautus apdovanojimus) pateikta 3 priedo 1 lentelėje, apie Teatro ir kino fakulteto dėstytojų pasiekimus (gautus apdovanojimus) – 3 priedo 2 lentelėje. 4.1.1. MUZIKA LMTA dirbantys pripažinti menininkai yra vertinami ir Lietuvos, ir užsienio muzikos meno kontekstuose už jų rengiamas koncertines programas, įvairialypę bei intensyvią kūrybinę raišką. LMTA dėstantys muzikai nuolatos koncertuoja visoje Lietuvoje ir įvairiose užsienio šalyse Europoje ir visame pasaulyje. Platesnio visuomenės dėmesio sulaukė XVII tarptautinis Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursas, tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas „Ventus musicale“,


58 tarptautinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2017“. Taip pat pažymėtini Akademijoje vykę konkursai: LMTA Fortepijono katedros ir Lietuvos F. Liszto asociacijos pianistų konkursas „Lisztofonija“, LMTA garbės daktaro Stasio Baro tenorų konkursas, XIII Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkursas, IX Raimundo Katiliaus Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas; stygininkų konkursas, skirtas smuikininko profesoriaus Eugenijaus Paulausko 90-mečiui paminėti; Respublikinis studentų ir moksleivių koncertmeisterių festivalis-konkursas, skirtas Koncertmeisterio katedros 30-mečiui. 2017 m., rengiantis nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio minėjimui, buvo suburtas Baltijos muzikos akademijų studentų simfoninis orkestras (BAO), sėkmingai koncertavęs Jazepo Vytuolio Latvijos muzikos akademijoje, LMTA Didžiojoje salėje ir Tartu koncertų salėje „Vanemuine“. Aktyvūs Akademijos dėstytojų pasirodymai tarptautinėse scenose: pažymėtina koncertų gausa, tarp jų – prof. Aleksandros Žvirblytės fortepijono muzikos rečitalis tarptautiniame festivalyje Autunno Musicale (Italija), pianisto prof. Petro Geniušo rečitalis Budapešto muzikos centre (Vengrija) bei koncertai festivaliuose – Xiamen International Chamber Music Festival (Kinija), The Neamt Piano Festival (Rumunija), RCS piano festival (Jungtinė Karalystė), violončelininko prof. Rimanto Armono rečitalis „Muzyka litewska“ (Varšuva); smuikininkė Rusnė Mataitytė dalyvavo lietuviškos muzikos koncertų programoje festivalyje Belgijoje Festival Images Sonores, pianistė Indrė Baikštytė ir smuikininkės Rūta Lipinaitytė bei Ingrida Rupaitė-Petrikienė dalyvavo kompozitoriaus F. Latėno autoriniame koncerte, vykusiame Maskvos akademiniame Vachtangovo teatre (Rusija). Pažymėtinas smuikininkės Rūtos Lipinaitytės lietuviškos muzikos rečitalis Archangelsko filharmonijoje (Rusija), džiazo muzikos solo koncertą festivalyje Alternativa Prahoje surengė Liudas Mockūnas (saksofonininkas taip pat koncertavo Suomijoje, Prancūzijoje, Ukrainoje, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje). Užsienio koncertų salėse (Čekija, Pakistanas, Kinija) kaip Baltijos gitarų kvarteto narys koncertavo gitaristas Saulius Lipčius. Pažymėtina ir Akademijos dėstytojų koncertinė veikla prestižinėje Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertų salėje, kurioje koncertavo pianistai prof. Zbignevas Ibelgauptas, prof. Rūta Rikterė, prof. Aleksandra Žvirblytė, smuikininkės prof. Rusnė Mataitytė, doc. Dalia Kuznecovaitė, violončelininkas prof. Augustinas Vasiliauskas, saksofonininkas doc. Liudas Mockūnas, dainininkai doc. Deividas Staponkus, prof. Irena Milkevičiūtė. Akademijos vardą garsino ir dirigentai prof. Juozapas Domarkas, prof. Gintaras Rinkevičius, doc. Martynas Staškus, doc. Robertas Šervenikas, doc. Modestas Pitrėnas, asist. Modestas Barkauskas. LMTA dėstantys pedagogai menininkai ir 2017-aisiais pelnė garbingų premijų ir apdovanojimų: Kompozicijos katedros docentei kompozitorei Justei Janulytei įteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija „už vizualiųjų metaforų muzikinį įprasminimą“, prof. pianistei Aleksandrai Žvirblytei ir doc. Renatai MarcinkuteiLesieur įteiktas LR kultūros ministerijos ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“. 4.1.2. TEATRAS LMTA dėstantys žinomi teatro režisieriai aktyviai kuria spektaklius įvairiuose Lietuvos ir užsienio teatruose. 2017 m. į reikšmingas klasikinių kūrinių premjeras pakvietė prof. Gintaras Varnas, Nacionaliniame Kauno dramos teatre pastatęs „Nataną Išmintingąjį“, o Valstybiniame jaunimo teatre „Juną Gabrielį Borkmaną“ bei su jaunais aktoriais sukūręs spektaklį „Pagalvinis“ (Kauno miesto kamerinis teatras). Prof. Eimuntas Nekrošius Valstybiniame jaunimo teatre pastatė spektaklį „Cinkas (Zn)“ pagal Nobelio premijos laureatės S. Aleksijevič kūrybą. Doc. Oskaras Koršunovas režisavo du naujus spektaklius OKT / Vilniaus miesto teatre („Šokis Delhi“, „Pamišėlis“), o Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenoje pastatė „Tartiufą“ pagal Moljerą. LMTA dėstantys žinomi aktoriai, bendradarbiaudami su Lietuvos teatrais, sukūrė naujų vaidmenų reikšmingose 2017 m. premjerose. Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliuose naujus vaidmenis sukūrė doc. Darius Meškauskas („Tartiufas“), doc. Nelė Savičenko-Klimienė („Lokis“, „Tartiufas“), lekt. Airida Gintautaitė („Lokis“). Prof. Vytautas Anužis sukūrė Natano Išmintingojo vaidmenį to paties pavadinimo spektaklyje Nacionaliniame Kauno dramos teatre, doc. Adrija Čepaitė-Palšauskienė Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje „Vieniši“, lekt. Aldona Vilutytė OKT spektaklyje „Terapijos“. Lietuvos teatruose aktyviai reiškėsi ir jaunesnė dėstytojų karta: doc. Agnius Jankevičius Klaipėdos dramos teatre pastatė spektaklį „Naktis“, lekt. Vidas Bareikis Nacionaliniame Kauno dramos teatre režisavo spektaklį „Žalgirės“, lekt. Olga Lapina sukūrė spektaklį vaikams „Apie baimes“ Valstybiniame jaunimo teatre. Vertinant tarptautinę meninę veiklą akcentuotinos pedagogų režisierių premjeros užsienio teatrų scenose. Prof. Eimuntas Nekrošius pastatė A. Čechovo „Ivanovą“ Kroatijos nacionaliniame dramos teatre Zagrebe, prof. Jonas Vaitkus Nacionaliniame akademiniame Lesios Ukrainkos rusų dramos teatre Kijeve režisavo H. Ibseno


59 pjesę „Visuomenės priešas“. Pažymėtina kaip visada ryški Oskaro Koršunovo teatro tarptautinė sklaida. Doc. O. Koršunovas pastatė spektaklį „Apvalytieji“ pagal Sarah Kane Oslo nacionaliniame dramos teatre. Anksčiau sukurti režisieriaus spektakliai „Hamletas“, „Žuvėdra“, kuriuose vaidina žinomi aktoriai doc. Nelė KlimienėSavičenko ir doc. Darius Meškauskas, rodyti tarptautiniuose festivaliuose (Tarptautinis Wuzheno festivalis, Tarptautinis Taivano menų festivalis) bei gastrolėse Prancūzijoje, Kroatijoje, Lenkijoje. OKT spektaklis „Pamišėlis“ dalyvavo festivalyje Temporada Alta (Ispanijoje). Doc. Eglė Gabrėnaitė dalyvavo LNDT gastrolėse Prancūzijoje (spektaklis „Didvyrių aikštė“) ir Kinijoje (Vilniaus valstybinio mažojo teatro spektaklis „Vasa Železnova“). 2017 m. doc. Eglė Gabrėnaitė už sceninio charakterio ryškumą ir profesinį maksimalizmą pelnė Nacionalinę kultūros ir meno premiją. Doc. Darius Meškauskas pripažintas geriausiu metų aktoriumi („Auksinis scenos kryžius“ už vaidmenį spektaklyje „Tėvas“ Klaipėdos dramos teatre), Teatras plius kategorijoje „Auksiniu scenos kryžiumi“ pasipuošė spektaklio-žaidimo „Kodas: Hamlet“ režisierė lekt. Olga Lapina. 4.1.3. KINAS IR TELEVIZIJA LMTA dirba žinomi Lietuvos kino kūrėjai, aktyviai plėtojantys kino meno raidos procesus. 2017 m. prof. Janina Lapinskaitė sukūrė naują dokumentinį filmą „Akordas“, doc. Inesa Kurklietytė – dokumentinį filmą „Gražuolės Piplytės“. Kino operatorius doc. Viktoras Radzevičius apdovanotas Vyriausybės kultūros ir meno premija. Prof. Audriaus Stonio dokumentinis filmas „Moteris ir ledynas“ paskelbtas metų geriausiu dokumentiniu filmu (apdovanojimas „Sidabrinė gervė“), taip pat išrinktas geriausiu programos „Baltijos žvilgsnis“ filmu (tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ 2017 apdovanojimas). Doc. Giedrės Beinoriūtės filmas „Pokalbiai rimtomis temomis“ tarptautiniame dokumentinių filmų festivalyje ,,CineDOC TBILISI” pelnė pagrindinį programos,,CineDOC YOUNG” prizą. 4.1.4. ŠOKIS LMTA dėstytojai choreografai ir šiuolaikinio šokio atlikėjai aktyviai dalyvavo meninėje veikloje. Lekt. Goda Laurinavičiūtė sukūrė vaidmenį šokio teatro EXODUS spektaklyje, kuris buvo įtrauktas į tarptautinio festivalio „Naujasis Baltijos šokis'17“ programą. Doc. Vesta Grabštaitė režisavo miuziklą „Eglė žalčių karalienė“, taip pat sukūrė choreografiją O. Koršunovo spektakliui „Tartiufas“ (LNDT). Doc. Petras Skirmantas sukūrė choreografiją šokiui „Pavasario duetas“ iš spektaklio „Metų laikai“ (Kauno muzikinis teatras), „Akteono variacija iš „Esmeraldos“, jaunuolio variacija iš „Drugelio ir pavasario pas de deux“ (Klaipėdos dramos teatras). Doc. Airos Naginevičiūtės-Adomaitienės šiuolaikinio šokio spektaklis „Melancholijos bokštai“ (šokio teatras AIROS) dalyvavo IX KAAY FECC šokio bienalėje (Dakaras, Senegalas). Lekt. Ingridos Gerbutavičiūtės kartu su choreografe A. Šeiko sukurtas tarpdisciplininis šokio ir naujųjų medijų spektaklis „Dior in Moscow“ dalyvavo tarptautiniuose šiuolaikinio šokio festivaliuose Litauen tanzt Berlyne ir Bazaar Prahoje. Lekt. G. Laurinavičiūtė pelnė ‚Auksinį scenos kryžių“ kaip geriausia šokėja už Melancholijos vaidmenį doc. A. Naginevičiūtės-Adomaitienės šokio spektaklyje „Melancholijos bokštai“. Specialus profesionalaus teatro kūrėjų darbų apdovanojimas – Boriso Dauguviečio auskaras – atiteko choreografams ir šokėjams Airidai Gudaitei ir Laurynui Žakevičiui (Šokio ir judesio katedros lektoriui). 4.2. LMTA MENO RENGINIAI Akademija kaip profesionalius menininkus rengianti aukštoji mokykla savo veiklos prioritetus sistemingai ir kryptingai formuoja, atsižvelgiant į svarbiausius valstybės kultūros ir aukštojo mokslo strateginius dokumentus. Akademijos meno veiklos tikslus siekiama derinti su svarbiausiu valstybės kultūros politikos atnaujinimo dokumentu – „Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977), kuriose kultūra įvardinta kaip strateginė valstybės raidos kryptis, teikiant prioritetą kultūros politikai. Intensyvi pačios Akademijos organizuojama ir vykdoma meno sklaidos veikla atliepia vieną svarbiausių valstybės kultūros ir socialinės raidos tikslų – padeda atskleisti, išsaugoti ir plėtoti visuomenės kultūrinį tapatumą ir kūrybinį potencialą. 2017 m. LMTA bendruomenė realizavo 605 kultūros ir meno renginius: tai ne tik tęstiniai ir nauji, LKT remiamai meno projektai, kuriuos inicijavo Meno centras, bet ir tarptautiniai konkursai, meistriškumo kursai,


60 meno doktorantų, užsienio atlikėjų pasirodymai, akademijos renginiai šalyje ir užsienyje, kiti įvykiai, kuriuos anonsavo ir archyvavo Meno centras. Vertinant 2012–2017 metų meno veiklos apimtis, bendras įvykių skaičius auga. Įtakos šiam procesui turi ne tiek aktyvesnis LMTA bendruomenės dalyvavimas meno procesuose, kiek sklandesnis meno procesų administravimas ir gerėjantys renginius vykdančių LMTA padalinių, bendruomenės narių komunikacijos procesai. Renginių skaičiaus dinamika per pastaruosius ketverius metus pateikta 22 paveikslėlyje ir 3 priedo 3 lentelėje. 700

645 605

600 500

456

508

490

510 392

400 303 300

252 204

200

349

325 274 234

187

253

256

185

100 0 2012 m.

2013 m.

Bendras renginių skaičius

2014 m.

2015 m.

Renginių skaičius LMTA erdvėse

2016 m.

2017 m.

Renginių skaičius už LMTA ribų

22 pav. LMTA meno renginių dinamika 2012–2017 m. Intensyvi pačios Akademijos organizuojama ir vykdoma meno veikla garsina Akademiją ir kaip plačiajai visuomenei aktualią viešos meno veiklos instituciją, kurios nemokami renginiai prisideda prie bendrų valstybės edukacijos kultūra ir socialinės atskirties mažinimo procesų. 2017 metai išsiskyrė tarptautinių konkursų gausa ir įvairove. LMTA įvyko Europoje gerai žinomas ir vertinamas V tarptautinis Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursas (organizuotas kartu VšĮ „Natų knygynas“), pirmą kartą įvyko tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas (organizuotas kartu su VšĮ „Natų knygynas“), XX Tarptautinis akordeono festivalis VILNIUS 2017 – ACCOpremjeros, po ilgesnės pertraukos sėkmingai pratęstas ir plataus atgarsio sulaukė III tarptautinis Juozo Naujalio choro dirigentų konkursas. Platesnio visuomenės dėmesio sulaukė ir kiti Akademijoje vykę konkursai: LMTA Fortepijono katedros ir Lietuvos F. Liszto asociacijos pianistų konkursas „Lisztofonija“, LMTA garbės daktaro Stasio Baro tenorų konkursas, XVIII Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas, pirmasis Nijolės ir Jono Dėdinų fondo konkursas pianistams, XIII Jono Švedo Liaudies instrumentų atlikėjų konkursas, IX Raimundo Katiliaus Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas, XVII Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursas, stygininkų konkursas, skirtas smuikininko profesoriaus Eugenijaus Paulausko 90-mečiui paminėti, respublikinis studentų ir moksleivių koncertmeisterių festivalis-konkursas, skirtas Koncertmeisterio katedros 30-mečiui. 2017 m. LMTA itin aktyviai ir sėkmingai pasirodė populiariame renginyje „Kultūros naktis“: koncertas „Vox Nord“ LR Prezidentūros vidiniame kieme; koncertas „Trimitas“ ir Operos pastišas“ Vilniaus rotušėje; koncertas „Late Junctions“ LR Kultūros ministerijos Vitražų salėje, režisūros bakalaurų spektakliai („Nešk savo bulvę ir tikėk“, „(Ne)priklausomybė“) LR Kultūros ministerijos Baltojoje salėje, taip pat tradicine tapusi LMTA Fortepijoninės muzikos naktis „Juodais baltais“ skverelyje prie Genocido aukų muziejaus ir kt. LMTA studentų parengtos programos buvo pristatytos ne tik Akademijos salėse, bet ir svarbiose Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų kultūrinėse erdvėse. LMTA simfoninis orkestras koncertavo LDK Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje, taip pat surengė labdaros koncertą, kuris buvo skirtas LIONS judėjimo 100-mečiui ir vyko Alytaus miesto teatre. Koncertas Lietuvos nepriklausomybės dienai „...prieš, tarp, po...“ buvo atliktas ir LMTA Didžiojoje salėje, ir Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje Dainavimo katedros studentai dalyvavo koncerte „Jaunieji operos balsai“.


61 Jaunųjų menininkų programa „Late Junctions“ sėkmingai pristatyta unikalioje Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios erdvėje ir Trakų Vokės dvaro sodyboje. Anksčiau Akademijos chorų parengta B. Kutavičiaus oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“ pasiekė naujus regionus, skambėjo Juodkrantės ir Nidos evangelikų liuteronų bažnyčiose, Kėdainių Švč. Jurgio bažnyčioje. LMTA akordeonistų koncertas įvyko Jašiūnų Balinskių dvaro rūmuose. 2017 m. meno renginiai buvo jungiami į programų ciklus, kurie sutelkė paskirus katedrų meno veiklos pristatymus: „12 P.M.“ (Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dienos), „Akademijos balsai“, „Chorinės muzikos vakarai“, „Šiuolaikinė muzika Balkono teatre“, „Šiuolaikinis šokis Balkono teatre“ ir kt. Plačiosios publikos dėmesį patraukė naujas LMTA katedrų koncertų ciklas „Kalėdos Didžiojoje“, o jauna publika gausiai lankė šiuolaikinės muzikos vakarus „Balkono teatro elektro atšilimas“. Pažymėtina, kad taikant intelektinės nuosavybės valdymo tvarką, suaktyvėjo bendradarbiavimas su teatro socialiniais partneriais: 2017 m. sudarytų koprodukcinių sutarčių pagrindu LMTA vardas skelbtas Lietuvos nacionalinio dramos teatro, OKT / Vilniaus miesto teatro, Lietuvos valstybinio rusų dramos teatro ir kt. repertuaruose, įvairaus pobūdžio reklamose. LMTA studentų spektakliai taip pat rodyti Balkono teatre. Ypatingo dėmesio sulaukė trečią kartą surengtas mažasis festivalis „Teatro dienos“, kuriame pristatyti ne tik naujausi Akademijos studentų darbai, bet ir du jaunų Lenkijos teatro menininkų spektakliai. Įvyko savarankiškų vaidybos ir režisūros studentų darbų konkursas „Balkono okupacija“, V tarptautinis šiuolaikinio šokio studentų festivalis „SCHOK Academia“, aktyviai augantis šiuolaikinės dramaturgijos festivalis „DRAMOKRATIJA“. 4.3 LMTA MENO RENGINIŲ STATISTIKA IR DINAMIKA 2017 m. vykdytos meno veiklos rodikliai demonstruoja, kad 2016 m. pabaigoje suformuota strategija pagrindinę Akademijos meno veiklą koncentruoti LMTA Centriniuose rūmuose, šių rūmų erdves eksploatuojant kaip pagrindines meno įvykių lokacijas, išties yra sėkmingai įgyvendinama. 2017 m. LMTA Centrinių rūmų erdvėse įvyko 271 renginys, o tai sudarė beveik pusę visos LMTA meno veiklos. Nuolat techniškai stiprinamos, tobulinamos LMTA Centrinių rūmų erdvės tampa patrauklesnės bendruomenei, tad dažniau atsisakoma koncertų, spektaklių rengimo kituose LMTA rūmuose ir net už Akademijos ribų. Meno renginių koncentracija LMTA Centriniuose rūmuose leido patobulinti renginių aptarnavimo procesus, suteikė galimybę iš anksto numatyti renginių apimtis, tiksliau koordinuoti renginių tarpusavio konkurencijai dėl žiūrovų. Renginių pasiskirstymas LMTA erdvėse ir už LMTA ribų 2016 metais pateiktas 23 paveikslėlyje ir 3 priedo 4 lentelėje.

Renginių skaičius už LMTA ribų; 256; 42% Renginių skaičius LMTA erdvėse; 349; 58%

Renginių skaičius LMTA erdvėse Renginių skaičius už LMTA ribų

23 pav. Bendras LMTA meno renginių skaičius 2016 m.


62 2017 m. meno renginių pasiskirstymas pagal Akademijos erdves pateiktas 24 paveikslėlyje ir 3 priedo 5 lentelėje: Kitos LMTA rūmų erdvės

39

LMTA Kino salė

2

LMTA Operos studija

4

Muzikos inovacijų studijų centras

13

LMTA Teatro cechas

12

LMTA Vargonų salė

3

LMTA Mokomasis/Balkono teatras

72

LMTA Kongresų rūmų Kamerinė salė

16

LMTA Sluškų rūmų erdvės

23

LMTA Juozo Karoso salė

71

LMTA Didžioji salė

94 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

24 pav. Meno renginiai LMTA erdvėse 2017 m.

LMTA erdvėse vykstančių renginių dinamika 2012–2017 m. pagal konkrečias erdves pateikta 25 paveikslėlyje ir 3 priedo 6 lentelėje. 120 100 80 60 40 20 0

LMTA Muziko LMTA LMTA Kongre LMTA s LMTA LMTA LMTA LMTA LMTA Juozo Sluškų sų Balkon inovacij Didžioji Vargon Teatro Operos Kino Karoso rūmų rūmų o ų salė ų salė cechas studija salė salė erdvės Kameri teatras studijų nė salė centras

Kitos LMTA rūmų erdvės

2012 m.

105

71

8

27

3

4

0

0

0

0

34

2013 m.

104

81

33

21

10

4

13

0

0

0

37

2014 m.

83

77

37

28

3

3

11

4

3

0

25

2015 m.

101

70

36

27

27

3

8

15

3

9

26

2016 m.

105

65

43

19

54

2

27

33

2

4

38

2017 m.

94

71

23

16

72

3

12

13

4

2

39

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

25 pav. Meno renginiai LMTA erdvėse 2012–2017 m. Konstatuotinas renginių Balkono teatre augimas. 2017 m. Vilniuje (ne LMTA erdvėse) buvo suorganizuoti 188 renginiai (žr. 3 priedo 7 lentelę).


63 Akademijos organizuojami meno renginiai vyksta ir kituose Lietuvos miestuose. Pastebima stabili LMTA meno renginių auditorijos plėtra šalies regionuose. Statistinė informacija apie šiuos renginius pateikta 26 paveikslėlyje ir 3 priedo 8 lentelėje.

26 pav. LMTA meno renginių geografija 2017 m. Statistinė informacija apie užsienyje vykusius renginius pateikta 27 paveikslėlyje ir 3 priedo 9 lentelėje.

27 pav. Meno renginių geografija užsienyje 2017 m. Akademijos organizuojami ir vykdomi meno renginiai apima muzikos, teatro, kino, šokio ir kitas meno sritis. Pastarųjų penkerių metų duomenų analizė rodo, kad daugiausia vyksta muzikos srities meno renginių (žr. 3 priedo 10 lentelę). Skirtingų meno sričių meno renginiai, vykstantys labai įvairiose erdvėse, yra įvairių formatų (3 priedo 11 lentelę). Pastarųjų penkerių metų duomenų analizė rodo, kad populiariausi išlieka koncertai.


64 Meno renginių kiekis metų eigoje pasiskirsto netolygiai (žr. 28 pav.). Tai lemia akademinio kalendoriaus tvarka – meno renginių ryškiai mažėja egzaminų sesijų ir vasaros atostogų laikotarpiu; daugiausiai meno renginių vyksta rudens ir pavasario semestrų paskutiniais mėnesiais (balandžio, gegužės ir lapkričio, gruodžio mėnesiais). 140 120 100 80 60 40 20 0 SAUSIS

VASARI BALAN GEGUŽ BIRŽEL RUGPJ RUGSĖJ LAPKRI GRUOD KOVAS LIEPA SPALIS S DIS Ė IS ŪTIS IS TIS IS

2017 metai

30

47

78

116

70

42

0

1

36

47

76

62

2016 metai

20

46

82

99

89

44

2

17

24

62

91

69

2015 metai

16

32

85

78

50

22

4

5

35

62

57

64

2014 metai

13

34

70

81

83

23

5

6

27

42

70

54

2013 metai

16

44

65

105

90

16

4

0

16

43

51

40

28 pav. Meno renginių pasiskirstymas mėnesiais 2013–2017 m. Stipriosios meno veiklos sritys: 1. LMTA dėstytojų menininkų įvairialypė ir intensyvi kūrybinė veikla Lietuvoje ir užsienyje; 2. LMTA kultūros ir meno renginių strateginė koncentracija Akademijos Centriniuose rūmuose; 3. LMTA pradėtas meno renginių jungimas į programų, ciklų, festivalių formatus; 4. LMTA bendradarbiavimas su įvairiais socialiniais partneriais, aktyvus įsitraukimas į nacionalinius meno ir kultūros projektus bei programas; 5. Ryškiai pagerėjusi meno renginiams skirta infrastruktūra ir renginių aptarnavimas. Tobulintinos meno veiklos sritys: 1. LMTA skirtingų meno krypčių atstovų įsitraukimas į bendrus projektus. 2. Meno renginių turinio tobulinimas, vadovaujantis aukštais meninės kokybės standartais.


65

5. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS Akademijos dėstytojai (profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai), mokslo ir meno darbuotojai, darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant mokslinius, meninius tyrimus ir studijas, ūkio ir kiti darbuotojai yra labai svarbūs LMTA veiklos procesų sklandumui, veiklos kokybei užtikrinti ir tobulinti. LMTA personalo formavimą ir jo dinamiką administruoja Personalo skyrius41. 2017–2019 m. strateginiame plane nustatytas veiklos prioritetas – menininkų ir mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas, tarptautiškumo skatinimas – yra ilgalaikis tikslas. Šio tikslo pasiekimo lygiui pamatuoti yra išskirti rodikliai (žr. 7 priedą):  aukščiausios kvalifikacijos dėstytojų (pripažintų menininkų ir dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį), procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais) – 2017 m. planuota reikšmė 68 proc., faktinė reikšmė – 68 proc.;  dėstytojų, pripažintų menininkų, procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais) – 2017 m. planuota reikšmė 51 proc., faktinė reikšmė – 50 proc.;  dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais) – 2017 m. planuota reikšmė 21 proc., faktinė reikšmė – 24 proc.;  pedagoginio ir administracinio personalo, tobulinusio kvalifikaciją, procentas nuo bendro pedagoginio ir administracinio personalo skaičiaus – 2017 m. planuota reikšmė 10 proc., faktinė reikšmė – 14 proc. 5.1. PEDAGOGINIO IR ADMINISTRACINIO PERSONALO SUDĖTIS IR STRUKTŪRA Priimtų į darbą darbuotojų skaičiaus ir atleistų iš darbo darbuotojų skaičiaus dinamika pateikta 29 paveikslėlyje. 2017 m.

178

227

103 114

2016 m.

148 145

2015 m. 117 129

2014 m.

156 146

2013 m. 0

50

100

150

200

250

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Atleistų iš darbo darbuotojų skaičius

156

117

148

103

227

Priimtų į darbą darbuotojų skaičius

146

129

145

114

178

29 pav. LMTA darbuotojų priėmimo ir atleidimo statistika 2017 m. 42 Akademijoje dirbantys darbuotojai užėmė 397,1 etato. Personalo pasiskirstymas pagal kategorijas pateiktas 30 paveikslėlyje.

41 42

Prieiga per internetą: https://lmta.lt/lt/padaliniai/personalo-skyrius/ 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.


66 Administracijos Ūkio personalas 2% personalas 14%

Dėstytojai 52% Mokymo pagalbinis personalas 30%

Mokslo darbuotojai 2% Dėstytojai

Mokslo darbuotojai

Mokymo pagalbinis personalas

Administracijos personalas

Ūkio personalas

30 pav. LMTA personalo sudėtis (2017-12-31) LMTA personalo sudėties kaita pateikta 31 paveikslėlyje. 1,76%

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

14,36%

1,83% 1,82%

14,07%

1,15% 1,75%

29,62%

29,27%

12,35%

13,10%

12,26%

1,23%

0,00%

10,00%

20,00%

52,57%

32,30%

1,22% 0,86%

52,67%

32,15%

1,18% 1,25%

52,43%

52,13%

31,93% 30,00%

53,75%

40,00%

50,00%

60,00%

Ūkio personalas

2013 m. 0,86%

2014 m. 1,25%

2015 m. 1,75%

2016 m. 1,82%

2017 m. 1,76%

Administracijos personalas

12,26%

13,10%

12,35%

14,07%

14,36%

Mokymo pagalbinis personalas

31,93%

32,30%

32,15%

29,27%

29,62%

Mokslo darbuotojai

1,23%

1,22%

1,18%

1,15%

1,83%

Dėstytojai

53,75%

52,13%

52,57%

52,67%

52,43%

31 pav. LMTA personalo sudėties kaita (2013–2017 m.) LMTA darbuotojų skaičius ir užimami etatai pateikiami 4 priedo 1 lentelėje. Akademijoje dirbantys pedagogai yra iškiliausi Lietuvos muzikos, teatro, kino ir šokio menų kūrėjai, atlikėjai ir tyrėjai. 2017 m. aukščiausios kvalifikacijos dėstytojai (mokslo daktarai, habilituoti daktarai ir pripažinti menininkai) užėmė 68 proc. LMTA akademinio personalo užimamų etatų. Mokslo daktarų, habilituotų daktarų ir pripažintų menininkų dalis nuo visų LMTA akademinio personalo užimamų etatų per pastaruosius penkerius metus išlieka stabili (žr. 32 pav.)


67

2017 m.

50,00%

24,00%

2016 m.

53,90%

24,53%

2015 m.

51,98%

22,75%

2014 m.

49,94%

19,65%

2013 m.

48,00%

18,43%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Pripažinti menininkai

40,00%

50,00%

60,00%

Mokslo daktarai

32 pav. LMTA aukščiausios kvalifikacijos dėstytojų statistika (pagal užimamus etatus) Muzikos fakulteto katedrų dėstytojų etatų skaičiai (2016 m. gruodžio 31 d. duomenys) pateikti 4 priedo 2 lentelėje, Teatro ir kino fakulteto – 4 priedo 3 lentelėje. Akademijoje dirbančių dėstytojų pasiskirstymas pagal einamas pareigas (profesorius, docentas, lektorius, asistentas) ir šio rodiklio kaita per pastaruosius penkerius metus pateikta 33 paveikslėlyje. 90 80

78,1 74,15

70 60

64,1 59,2

56,4

70,29

67,31

64,29 62,78

62,34 55,9

54,22

60,19 59,66

54,33

50 40 30 20,6

18,6

20

20,6

18,67

18,06

10 0

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Profesorius

56,4

59,2

62,34

62,78

60,19

Docentas

78,1

74,15

67,31

64,29

70,29

Lektorius

64,1

55,9

54,22

54,33

59,66

Asistentas

20,6

18,6

18,67

20,6

18,06

33 pav. LMTA dėstytojų pasiskirstymas pagal einamas pareigas (etatais) ir šio rodiklio kaita 2013–2017 m. Daliai dėstytojų, ypač menininkų, Akademija nėra pagrindinė darbovietė, nes jie dirba su profesine kūrybine veikla tiesiogiai susijusį darbą profesionaliuose meno kolektyvuose, kultūros įstaigose ir organizacijose (orkestruose, teatruose ir pan.). Tai vertintina kaip LMTA akademinio personalo stiprybė, nes pedagogai yra


68 glaudžiai susiję su savo profesine praktika. Pagrindinėse pareigose ir nepagrindinėse pareigose dirbančių dėstytojų pasiskirstymas pagal užimamus etatus per pastaruosius penkerius metus kinta nedaug. Dar vienas rodiklis LMTA žmonių išteklių stebėsenoje – pedagogų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. Ypač tai aktualu stebint aukščiausios kvalifikacijos pedagogų skaičiaus statistiką (žr. 34 pav.). 42

37

2017 m. 0

64

40

17 21

50

2016 m. 14

1

35

2015 m. 0 2014 m.

40

31

10

virš 65 metų

20 60-65 metai

38 72

39

22

0

67

43

19

2013 m.

68

41

34

0

38

23

0

72

47

30 50-59 metai

40

50

40-49 metai

60 30-39 metai

70

80

Iki 30 metų

34 pav. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų (asmenų) pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Akademija nuolat siekia sklandžios kartų kaitos, kolektyvo nuolatinio atsinaujinimo ir papildymo jaunais perspektyviais menininkais ir tyrėjais. 5.2. PEDAGOGINIO IR ADMINISTRACINIO PERSONALO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS LMTA pedagoginis ir administracinis personalas nuolatos kelia kvalifikaciją, dėstytojų ir mokslo darbuotojų laimėjimai vertinami atestacijose arba konkursuose pareigoms eiti. Duomenis apie dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą kaupia ir analizuoja katedros ir Personalo skyrius. Kvalifikacija tobulinama Lietuvos ir užsienio lektorių vedamuose kursuose, paskaitose, meistriškumo kursuose, stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje. Administracijos ir kitų padalinių darbuotojai taip pat nuolatos dalyvauja įvairiuose mokymuose, įvairiais tikslais vyksta į komandiruotes Lietuvoje ir užsienyje. Tarptautinių komandiruočių 2017 m. statistika pateikta 4 priedo 4 lentelėje. 2017 m. kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, palyginti su 2016 m., išaugo 32 proc. (žr. 35 pav. ir 4 priedo 5 lentelę).


69 700 617 600 500 400 300 203 200 100

58

52

2015 m.

2016 m.

77

0 2013 m.

2014 m.

2017 m.

35 pav. Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičiaus kaita 2013–2017 m. Stipriosios žmogiškųjų išteklių valdymo sritys: 1. LMTA akademinio personalo darbuotojai yra aukščiausios kvalifikacijos menininkai ir tyrėjai, Akademijoje suburti stipriausi muzikos, teatro, šokio, kino meno sričių specialistai. Tobulintinos žmogiškųjų išteklių valdymo sritys: 1. Tobulintina Akademijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros stebėsenos sistema. 2. Siekiant optimaliau išnaudoti turimus žmogiškuosius išteklius bei užtikrinti aukščiausios kvalifikacijos pedagoginio ir administracijos personalo nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą bei atsinaujinimą, planuojama parengti LMTA žmogiškųjų išteklių plėtros strategiją.


70

„Kultūros naktis“: koncertas „Baltais ir juodais“


71

6. PROJEKTINĖ VEIKLA LMTA strategijoje „Akademija 2020“ numatyta, kad „vienu svarbiausių aukštojo mokslo pažangos rodiklių yra laikoma technologinė pažanga. Meno studijose ši pažanga tiesiogiai siejama su studijų ir mokymo įrangos gausinimu, mokymo metodų inovacijomis taikant IT, nuotolinių ir e. studijų galimybių plėtojimu, elektroninių duomenų bazių plėtimu, garso ir vaizdo įrašų skaitmeninimu, su technologinių inovacijų taikymu kūrybiniuose elektroninės muzikos bei kino meno projektuose.“ Strategijoje akcentuojama, kad technologinės inovacijos ypač aktualios tobulinant Akademijos veiklą ir administravimo procesus. Tai nuolat atsinaujinančios galimybės ir atnaujinimo reikalaujančios priemonės, skatinančios ieškoti papildomų finansavimo šaltinių veiklos kokybei tobulinti. Įgyvendinant viziją „Akademija 2020“, vienas svarbiausių pastarųjų metų Akademijos veiklos prioritetų yra intensyvi projektinė veikla, kurios tikslas – atnaujinti ir modernizuoti meno studijų erdves, aprūpinti jas aukščiausios kokybės įranga, atitinkančia XXI a. reikalavimus. Akademijos projektinę veiklą valdo ir projektus įgyvendina Projektų vadybos skyrius. 2017 m. Projektų vadybos skyriaus darbuotojai teikė konsultacijas ir metodinę pagalbą projektų paraiškų rengimo ir projektų valdymo klausimais Akademijos padalinių darbuotojams. Rengiant ir administruojant įvairių fondų finansuojamus projektus, sistemingai buvo atnaujinamos LMTA patalpos, jos pritaikomos šiuolaikinėms meno studijoms. 6.1. PARAIŠKOS FINANSAVIMUI GAUTI Siekiant užtikrinti savalaikį paraiškų finansavimui gauti vertinimą, rengimą ir pateikimą, Projektų vadybos skyrius 2017 m. rinko ir kaupė informaciją apie galimus projektų finansavimo šaltinius, įvairias finansavimo programas, numatomas projektų finansavimo sąlygas ir kvietimus teikti paraiškas. Ši informacija buvo skleidžiama Akademijos bendruomenei LMTA internetiniame puslapyje ir siunčiama LMTA padalinių darbuotojams el. paštu pagal aktualumą ir tematiką. Projektų paraiškų rengimo klausimais konsultacijos teiktos Meno centro, Leidybos centro, Muzikos inovacijų studijų centro, Meno vadybos skyriaus, Tarptautinių ryšių skyriaus, Studijų programų skyriaus, Karjeros ir kompetencijų skyriaus darbuotojams, Muzikos bei Teatro ir kino fakultetų suinteresuotų katedrų vedėjams ir kitiems akademinės bendruomenės nariams. LMTA padalinių rengiamos paraiškos buvo vertinamos, koreguojamos, rengiamos teikimui ir teikiamos paramos fondams. 2017 m. Projektų vadybos skyriaus vykdytų konsultacijų, susijusių su ES struktūrinių bei kitų fondų teikiamos paramos finansavimo galimybėmis, efektyvumą vertiname LMTA teiktų paraiškų skaičiumi ir gavusių finansavimą skaičiumi. 2017 m. Projektų vadybos skyrius įvertino 58 paraiškas. Pastebėtina, jog 2017 m. LMTA pateikė 11 paraiškų daugiau negu 2016 m. (žr. 36 pav.). 70 60

10

50 40

0

39

40

39

2015 m.

2016 m.

2017 m.

53

6

20 10

7

8

30 35 4 10

20

2011 m.

2012 m.

19

13

2013 m.

Finansuotų paraiškų skaičius

2014 m.

Nefinansuotų paraiškų skaičius

36 pav. LMTA teiktų paraiškų finansavimo gavimo rezultatų dinamika 2011–2017 m. Nuo 2011 m. vis daugiau teiktų paraiškų laimi finansavimą. Tai, kad pastaraisiais metais padaugėjo ir nefinansuotų paraiškų skaičius, lėmė nepalankios pareiškėjams, nuo 2016 m. Lietuvoje esančiuose fonduose atsiradusios sąlygos, kurios nesusijusios su pateiktų paraiškų kokybe – pav., fondų sprendimai nefinansuoti


72 kokybiškų projektų esant nepakankamam fonduose skirtų lėšų kiekiui tam tikroms programoms finansuoti. Esant dideliems konkursams projektų finansavimui gauti, šios sąlygos lemia, kad nemaža dalis paraiškų negauna finansavimo. Tačiau, įvertinus susidariusią situaciją, 2017 m. vertintų ir pateiktų bei finansuotų paraiškų dalis yra gana didelė. (žr. 37 pav.). 100% 90% 80%

29%

23%

19%

77%

81%

2012 m.

2013 m.

16%

25%

15% 33%

70% 60% 50% 40% 30%

71%

84%

75%

85% 67%

20% 10% 0% 2011 m.

2014 m.

Finansuotų paraiškų skaičius

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Nefinansuotų paraiškų skaičius

37 pav. LMTA teiktų paraiškų finansavimui gauti rezultatai procentine išraiška Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, 2017 m. Projektų vadybos skyrius gerai įgyvendina „LMTA 2017 m. strateginio veiklos plano“ vertinimo kriterijų „Finansuotų projektų dalis (procentais) nuo teiktų paraiškų skaičiaus“. 2017 m. numatytas planas – 50 proc. finansuotų paraiškų; pasiektas rodiklis – 67 proc. finansuotų paraiškų. Nors Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014–2020 m. periodo konkursai nevyko, Projektų vadybos skyrius koregavo ir derino investicijų projektą, valstybės projekto pasiūlymą bei parengė Centrinei projektų valdymo agentūrai Projekto paraišką esminiam LMTA infrastruktūros gerinimui: 1) koreguotas ir derintas su išorinėmis institucijomis (LR Švietimo ir mokslo ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra ir kt. įstaigos) investicijų projektas „LMTA Studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas“. Investicinio projekto vertė: 29 mln. Eur; 2) koreguotas ir derintas su išorinėmis institucijomis (LR Švietimo ir mokslo ministerija) projektinis pasiūlymas „LMTA Studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas“ (I etapas) pagal priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ Nr. 09.1.1-CPVA-V-720. Projektinio pasiūlymo vertė: 13 mln. Eur; 3) parengta ir Centrinėje projektų valdymo agentūroje teigiamai įvertinta projekto „LMTA Studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas“(I etapas) paraiška. Taip pat Projektų vadybos skyrius rengė ar padėjo rengiant dokumentus ir konsultavo kitus administracijos skyrius klausimais: 1) dėl LMTA paskolos gavimo projekto „LMTA Studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas“ įgyvendinimui, 2) LMTA patikėjimo teise valdomo valstybinio nekilnojamojo turto investavimu, siekiant jį parduoti ir gautas lėšas reinvestuoti į projekto „LMTA Studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas“ vystymą, 3) konsultacijos susijusios su Natura 2000 ir Poveikio aplinkai vertinimo atrankos klausimais, siekiant pratęsti Centrinės projektų valdymo agentūros vykdomą Projekto paraiškos vertinimo procedūras. 6.2. PROJEKTINĖS VEIKLOS RODIKLIAI 2017 m. LMTA vykdytų projektų kiekis mažėjo, nes nauji kvietimai paraiškų teikimui pagal naują Europos Sąjungos struktūrinių fondų periodą 2014–2020 m. dar nebuvo paskelbti – todėl Europos Sąjungos


73 struktūrinių fondų projektų kiekis išliko nepakitęs. Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos mokslo tarybos, Švietimo mainų paramos fondo ir kitų fondų finansuojamų projektų skaičius mažėjo palyginus su 2016 metais. Lietuvoje esančių fondų remiamų projektų skaičiaus mažėjimą nulėmė naujos finansavimo sąlygos, kurios aptartos 6.1 poskyryje „Paraiškos finansavimui gauti“. 2017 m. LMTA įgyvendino 39 projektus, kurių bendra vertė – 3,79 mln. Eur (žr. 5 priedo 1 lentelę). LMTA projektus, neviršijančius 0,1 mln. Eur vertės, valdė projektų iniciatoriai. Projektų vadybos skyrius koordinavo ir padėjo minėtiems projektų įgyvendintojams valdyti smulkius projektus, parengti ir pateikti šių projektų įgyvendinimo ataskaitas. 2017 m. pabaigoje buvo parengtos ir įvertintos 39 projektų įvykdymo ataskaitos, iš jų – 12 ataskaitų pateikta Lietuvos kultūros tarybai, 14 – Švietimo mainų paramos fondui, kitos – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos mokslo tarybai, Mokslo technologijų ir inovacijų agentūrai ir kitoms institucijoms. Stipriosios projektinės veiklos sritys: 1. Laimėtos projektų paraiškos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų finansavimui gauti pritraukia LMTA veiklai papildomų lėšų. Tobulintinos projektinės veiklos sritys: 1. LMTA nuosavų lėšų didinimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų kofinansavimui.


74

7. INFRASTRUKTŪROS VALDYMAS IR ATNAUJINIMAS Akademija valdo, naudoja savo turtą ir juo disponuoja vadovaudamasi visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei ir ūkinės veiklos autonomijos principais. Akademijos turtą sudaro: 1) valstybei nuosavybės teise priklausantis ir pagal turto patikėjimo sutartį Akademijai perduotas nematerialusis, ilgalaikis materialusis turtas; 2) Akademijai nuosavybės teise priklausantis turtas. Akademijos infrastruktūra ir jos kokybe rūpinasi Infrastruktūros direkcija, kurią sudaro Turto valdymo ir naudojimo skyrius bei Viešųjų pirkimų skyrius. Turto valdymo ir naudojimo skyrius rūpinasi nuolatine Akademijos turto priežiūra, tausojimu ir saugojimu, savalaikiu remontu, infrastruktūrinių projektų vykdymo ir kitų renovacijos darbų priežiūra. Viešųjų pirkimų skyrius rūpinasi įsigyjamo turto kokybės atitiktimi Akademijos poreikiams, vykdomų pirkimų skaidrumu ir atitikimu teisės aktams. Infrastruktūros direkcijos veikla tiesiogiai susijusi su Akademijos materialiųjų išteklių kokybe ir taip prisideda prie visų strateginių tikslų įgyvendinimo. Ypatingas dėmesys 2017 m. buvo skirtas naujojo Akademijos miestelio statybos Olandų g., Vilniuje parengiamiesiems darbams: įsigytos architektūrinės dalies projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, buvo rengiami dokumentai poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankai, rengiami dokumentai dėl projekto įvertinimo valstybės saugomų teritorijų Natura 2000 tinkle. 2017 m. suformuotas žemės sklypas Olandų g. 21A, Vilniuje ir perduotas Akademijai valdyti pagal panaudos sutartį. Tai tiesiogiai susiję su 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane numatyta veiklos efektyvumo didinimo kryptimi – Studijų infrastruktūros ir materialiųjų išteklių atnaujinimas, siekiant studijų, mokslo ir meno veiklos kokybės. 7.1. MATERIALIOJO TURTO NAUDOJIMAS IR ATNAUJINIMAS Akademija nekilnojamąjį turtą valdo patikėjimo ir nuosavybės teise. Akademija patikėjimo teise valdo šiuos pastatus ir kitą nekilnojamąjį turtą Vilniuje: Turto pavadinimas, adresas Bendras plotas, kv. m Konservatorija, Gedimino pr. 42, 4310,40 Kultūros patalpos, Vilniaus g. 6-2 5106,8 m2 Negyvenamoji patalpa – Administracinės patalpos, Gedimino pr. 39 1437,10 Pastatas – mokslo įstaiga, T. Kosciuškos g. 10 4071,27m2 Pastatas – mokslo įstaiga, T. Kosciuškos g. 10 1285,12 m2 Pastatas – mokslo įstaiga, T. Kosciuškos g. 12 1268,36 m2 Bendrabutis, Giedraičių 57-1 2310,34 Negyvenamoji patalpa – technikumas, Pamėnkalnio g. 15-101 2486,5 m2 Pastatas – laboratorija, Pamėnkalnio g. 15 158,50 m2 Pastatas – Garažas Pamėnkalnio g. 15 85,56 m2 Kiti inžineriniai statiniai – Automobilių aikštelė, Pamėnkalnio g. 15 1049,00 m2 Kiti inžineriniai statiniai – Pėsčiųjų takas, Pamėnkalnio g. 15 18,00 m2 Kiti inžineriniai statiniai – Pėsčiųjų takas, Pamėnkalnio g. 15 15,00 m2 Pastatas – administracinis pastatas, Olandų g. 21A 180,42 m2 Pastatas – sandėlis, Olandų g. 21A 567,84 m2 Pastatas – sandėlis, Olandų g. 21A 776,18 m2 Pastatas – sandėlis, Olandų g. 21A 806,19 m2 Pastatas – sandėlis, Olandų g. 21A 220,54 m2 Pastatas – garažas, Olandų g. 21A 434,91 m2 Pastatas – garažas, Olandų g. 21A 332,81 m2 Pastatas – sandėlis, Olandų g. 21A 145,70 m2 Pastatas – degalinė, Olandų g. 21A 16,40 m2


75 Pastatas – sandėlis, Olandų g. 21A Pastatas – garažas, Olandų g. 21A Kiti inžineriniai statiniai – estakada, Olandų g. 21A Kiti inžineriniai statiniai – tvora, Olandų g. 21A Kiti inžineriniai statiniai – tvora, Olandų g. 21A Kiti inžineriniai statiniai – aikštelė, Olandų g. 21A Kiti inžineriniai statiniai – tvora, Olandų g. 21A Kiti inžineriniai statiniai – degalinės technologinė įranga, Olandų g. 21A Inžineriniai tinklai – fekalinė kanalizacija, Olandų g. 21A Inžineriniai tinklai – šalto vandens tiekimo vamzdynas, Olandų g. 21A Inžineriniai tinklai – šalto vandens tiekimo vamzdynas, Olandų g. 21A

912,12 m2 788,42 m2 -

Akademija 2017 m. iš nuosavų lėšų už 38 tūkst. Eur viešojo pirkimo būdu įsigijo butą Giedraičių g. 5719 Vilniuje. Butas yra nuomojamas vadovaujantis LMTA Tarybos nustatytais įkainiais. Informacija apie studijoms numatytų patalpų, studijoms naudojamos įrangos (kompiuterinės, muzikos instrumentų, vaizdo ir garso įrašymo ir montavimo ir kt.) remontą, atnaujinimą ir įsigijimą pateikta 2.8. poskyryje Materialieji studijų ištekliai. 2017 m. Akademijos pastatų remonto ir renovavimo darbams panaudota 80 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto asignavimų, tai yra 95 tūkst. Eur mažiau negu 2016 m. Tarp svarbiausiųjų darbų paminėtini šie: suremontuota dalis studentų bendrabučio patalpų, Teatro ir kino fakulteto dekanatas, dalis IV–V rūmų šildymo sistemos, pakeista dalis I rūmų karšto ir šalto vandens vamzdynų. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidų Akademijos pastatų remonto ir renovavimo darbams kaita pateikta 38 paveikslėlyje. 250 203,12 200

175

150

100

80

71,25 50 13,87

10,11

2013 m.

2014 m.

0 2012 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

38 pav. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidų (tūkst. Eur) Akademijos pastatų remonto ir renovavimo darbams kaita 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta atnaujinti 700 m2 patalpų ploto. 2017 m. atnaujinta 1267 m2 Akademijos patalpų ploto, t. y. 567 m2 daugiau negu buvo planuojama. 7.2. EKSPLOATAVIMAS 2017 m. komunalinių paslaugų išlaidos sudarė 232,98 tūkst. Eur. Palyginti su 2016 m., šios išlaidos sumažėjo 48,08 tūkst. Eur. 2017 m. transporto išlaikymui skirta 6,63 tūkst. Eur, šios išlaidos palyginus su 2016 m., sumažėjo 1 tūkst. Eur, – tai lėmė atnaujintas LMTA automobilių parkas. 2017 m. ryšių paslaugoms iš valstybės biudžeto asignavimų skirta 14,03 tūkst. Eur. Išvardyto eksploatavimo išlaidų kaita pateikta 39 paveikslėlyje:


76 350,00

323,98

300,00

277,11

264,19

250,00 229,52

281,00 242,62

200,00 150,00 100,00 50,00

17,70 11,47

20,94 10,66

18,16 10,14

13,55 7,17

11,97 7,60

14,03 6,63

0,00

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. Komunalinės paslaugos 229,52 277,11 264,19 242,62 281,00 323,98 Transporto išlaikymas

11,47

10,66

10,14

7,17

7,60

6,63

Ryšių paslaugos

17,70

20,94

18,16

13,55

11,97

14,03

39 pav. Turto eksploatavimo išlaidų (tūkst. Eur) iš valstybės biudžeto asignavimų kaita 2012–2017 m. 2017 m. pastatų apsaugos ir valymo paslaugų kaštai išliko panašūs, kaip ir 2016 m.: apsaugos paslaugoms išleista 200,1 tūkst. Eur, tai yra 1 tūkst. Eur daugiau, nei 2016 m., valymo paslaugoms išleista 112,2 tūkst. Eur. 7.3. VIEŠIEJI PIRKIMAI 2017 m. LMTA vykdė 1492 viešuosius pirkimus. Dauguma viešųjų pirkimų buvo mažos vertės pirkimai – jų atlikta 1490 (18 šių pirkimų atliko viešųjų pirkimų komisijos, 1472 – pirkimo organizatoriai, 1 – supaprastintas atviras konkursas). Iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) katalogo įvykdyti 3 pirkimai. 2017 m. nebuvo vykdoma tarptautinių viešųjų pirkimų. 2013–2017 m. viešųjų pirkimų konkursų dinamika pateikta 40 paveikslėlyje. 1600

1492

1400 1228 1200

1042

1022

991

2013 m.

2014 m.

2015 m.

1000 800 600 400 200 0

2016 m.

2017 m.

40 pav. 2013–2017 m. viešųjų pirkimų konkursų dinamika Svarbu paminėti, kad 2017 m. buvo paskelbti pirkimai, kuriems įvykus ir su tiekėjais sudarius sutartis, buvo suremontuota dalis studentų bendrabučio (Giedraičių g. 59) kambarių ir bendrųjų patalpų: laiptinė, holas, rūsys ir dušai, atnaujinti I, II, IV rūmų auditorijų ir kabinetų baldai ir kėdės Koncertų salėje, įsigytos Skaitytojų aptarnavimo sistemos (LMTA bibliotekai), įsigytas naujas lengvasis automobilis. Taip pat vyko ir viešieji pirkimai, susiję su studijų miestelio Olandų g., Vilniuje architektūros dalies projektavimo ir architektūros dalies projekto vykdymo priežiūros paslaugomis.


77 2017 m. LMTA prekių, paslaugų ir darbų visų sudarytų pirkimo sutarčių bendra vertė sudarė 1 191,556 tūkst. Eur., iš jų prekių vertė sudarė 400,242 tūkst. Eur, paslaugų – 726,914 tūkst. Eur, darbų – 64,400 tūkst. Eur. Mažos vertės pirkimų būdu sudaryta sutarčių už 753,128 tūkst. Eur., per CPO – už 70,501 tūkst. Eur. 2015–2017 m. įvykdytų viešųjų pirkimų verčių sudėtis pateikta 41 paveikslėlyje. 726,914 2017 m.

400,242 64,4 874,632

2016 m.

400,578 159,558 275,112

2015 m.

1002,88 176,12 0

200

400

600

Paslaugos

Prekės

800

1000

1200

Darbai

41 pav. 2015–2017 m. įvykdytų viešųjų pirkimų verčių sudėtis, tūkst. Eur 2017 m. didelė dalis viešųjų pirkimų vykdyta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, taip užtikrinant pagrindinių viešųjų pirkimų principų (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo) įgyvendinimą. Viešuosius pirkimus vykdė Viešųjų pirkimų skyriaus43 specialistai. Stipriosios infrastruktūros valdymo sritys: 1. Sėkmingas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimas atnaujinant Akademijos pastatus, patalpas, studijoms naudojamą įrangą ir kt. 2. Parengiamųjų darbų naujojo Akademijos miestelio statyboms atlikimas. Tobulintinos infrastruktūros valdymo sritys: 1. Infrastruktūros valdymo veiklos planavimas siekiant taupyti LMTA lėšas. 2. Akademijos infrastruktūros plėtra tausojant gamtą, taupant energiją ir finansinius išteklius, gerinant studijų kokybę, administracijos darbo sąlygas ir valdymo efektyvumą.

43

Prieiga per internetą: http://lmta.lt/lt/viesuju-pirkimu-skyrius


78

8. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 8.1. BIUDŽETO SANDARA Akademijos biudžetą sudaro valstybės biudžeto asignavimai pagrindinei veiklai vykdyti, tikslinis finansavimas projektams ir veikloms, Europos Sąjungos (ES) struktūrinių ir kitų fondų lėšos, nuosavos lėšos ir gauta parama (žr. 42 pav.).

42 pav. LMTA biudžeto struktūra 2017 m. 2017 m. Akademijos biudžetas, įskaitant valstybės biudžeto asignavimus, gautą tikslinį finansavimą, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšas, LMTA nuosavas ir iš kitų šaltinių gautas lėšas (kartu su parama), sudarė 7 187,20 tūkst. eurų (žr. 6 priedo 1 lentelę). Akademijos biudžeto padidėjimas, palyginti su 2016 m., yra 116,27 tūkst. eurų arba 2 procentai. 2017 m. valstybės biudžeto asignavimai, palyginti su 2016 m., padidėjo 2 proc. dėl skirto šiek tiek didesnio finansavimo mokslui ir menui bei darbo užmokesčio pokyčių kompensavimui (žr. 43 pav.).

43 pav. Valstybės biudžeto asignavimų dinamika 2012–2017 m. 2017 m. gruodžio 31 d. Akademija disponavo 13 542,1 tūkst. Eur vertės ilgalaikiu turtu, išskyrus finansinį turtą; iš jų – nematerialiojo turto balansinė vertė 24,3 tūkst. Eur, materialiojo turto: pastatų ir kitų nekilnojamų kultūros vertybių balansinė vertė – 11 698,6 tūkst. Eur, kito materialiojo ilgalaikio turto vertė


79 (įskaitant mašinas, įrengimus, transportą, baldus ir biuro įrangą ) – 1 773,3 tūkst. Eur, nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai sudarė 46,0 tūkst. Eur. 2017 m. įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 148,91 tūkst. Eur. Nematerialaus turto įsigyta už 1,07 tūkst. Eur. 2017 metais sumokėta 45,95 tūkst. Eur avansas už ilgalaikį turtą (bibliotekos skaitytojų aptarnavimo sistemą ir transporto priemonę), kuris bus įsigytas ateinančiais 2018 metais. Per 2017 m. apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma 451,81 tūkst. Eur, nematerialiojo turto amortizacija – 12,93 tūkst. Eur. Nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertė – 1 335,61 tūkst. Eur, amortizuoto nematerialaus turto įsigijimo vertė – 104,53 tūkst. Eur. Pripažinto netinkamu naudoti ir nurašyto materialaus ilgalaikio ir nematerialaus turto įsigijimo vertė – 16,68 tūkst. Eur. Ilgalaikio turto pokytis pateiktas 6 priedo 3 lentelėje. 8.2. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 2017 m. visos Akademijos išlaidos sudarė 6 789,2 tūkst. eurų. Didžiausią išlaidų dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė Valstybės biudžeto lėšos (86,37 proc.), tikslinis finansavimas – 4,47 proc., Europos Sąjungos (ES) struktūrinių ir kitų fondų lėšos – 3,62 proc., o nuosavos lėšos – 5,54 proc. (žr. 44 pav. ir 6 priedo 6 lentelę).

44 pav. 2017 m. LMTA biudžeto išlaidų struktūra pagal finansavimo šaltinius 2017 m. visų LMTA išlaidų struktūra pagal išlaidų straipsnius buvo tokia: 1) darbo užmokesčiui, Sodros, garantinio fondo įmokoms ir socialinei paramai – 4 898,63 tūkst. Eur (72,15 proc.); 2) kitoms išlaidoms (patalpų eksploatacijai, komandiruotėms, prekėms ir paslaugoms) – 1 419,15 tūkst. Eur (20,90 proc.); 3) stipendijoms ir studentų rėmimui – 239,30 tūkst. Eur (3,53 proc.); 4) ilgalaikio turto įsigijimui, remontui ir atnaujinimui – 232,12 tūkst. Eur (3,42 proc.). 8.3. VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ IŠLAIDOS Valstybės biudžeto asignavimai 2017 m. skirti ir panaudoti dviejų programų vykdymui: 1) Programai 01.010. „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“ – 5 672,88 tūkst. eurų; 2) Programai 01.002. „Studentų rėmimas“ – 191,00 tūkst. eurų. Didžiąją Akademijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų išlaidų dalį sudarė lėšos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinei paramai ir įmokoms į socialinio draudimo bei garantinį fondus – 78,1 proc. Stipendijų išlaidos sudarė 3,3 proc., kitos išlaidos – 18,6 proc. (žr. 45 pav. ir 6 priedo 5 lentelę). Kitos išlaidos buvo


80 skirtos patalpų eksploatacinėms išlaidoms padengti, su studijų organizavimu susijusioms prekėms ir paslaugoms, remonto išlaidoms apmokėti bei ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti. Valstybės biudžeto asignavimai (be stipendijų ir investicinio projekto), tenkantys vienam valstybės finansuojamoje vietoje studijuojančiam studentui, 2017 m. buvo 7,27 tūkst. eurų ir, palyginti su 2016 m., padidėjo 1,54 proc. 7000,0

IŠLAIDOS, TŪKST. EUR

6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 Iš viso išlaidų:

Darbo užmokesčiui ir Sodros įmokoms

Prekėms ir paslaugoms

Stipendijoms

2012 m.

5006,3

4250,0

618,0

138,3

2013 m.

5097,5

4113,7

841,0

142,8

2014 m.

5304,0

4298,5

841,9

163,6

2015 m.

5423,7

4206,1

1061,0

156,6

2016 m.

5770,3

4294,2

1295,6

180,5

2017 m.

5863,9

4579,9

1092,9

191,0

45 pav. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidų dinamika 2012–2017 m. 8.4. LMTA NUOSAVŲ LĖŠŲ NAUDOJIMAS 2017 m. Akademija gavo 651,1 tūkst. Eur lėšų. Gautos lėšos, palyginti su 2016 m., padidėjo 12 proc. (žr. 6 priedo 2 lentelę). Nuosavų lėšų išlaidos 2017 m. sudarė 376,37 tūkst. Eur. Didžiausia išlaidų dalis (69,76 proc.), t. y., 262,56 tūkst. Eur, buvo panaudota dėstytojų ir kitų darbuotojų, dirbančių su studentais, studijuojančiais savo lėšomis, ar parengiamųjų kursų klausytojais, darbo užmokesčiui, darbdavių socialinei paramai ir socialinio draudimo įmokoms apmokėti. Ilgalaikio turto įsigijimui skirta 10,30 proc. (38,76 tūkst. Eur), kitiems tikslams – 19,01 proc. (71,54 tūkst. Eur), studentų atstovybės veiklai ir stipendijoms – 3,51 tūkst. Eur arba 0,93 proc. (žr. 6 priedo 6 lentelę). 2017 m. Akademija skyrė 11,06 tūkst. Eur nuosavų lėšų vykdomų projektų finansavimui (žr. 6 priedo 4 lentelę). Be to, 2017 m. suteiktos studijų įmokų nuolaidos savo lėšomis studijuojantiems studentams – 63,73 tūkst. Eur, o nuolaidos už bendrabučio paslaugas – 0,97 tūkst. Eur. Iš viso nuolaidos sudaro 9,94 proc. gautinų nuosavų lėšų pajamų. 8.5. TIKSLINIO FINANSAVIMO, ES STRUKTŪRINIŲ IR KITŲ FONDŲ LĖŠŲ BEI GAUTOS PARAMOS NAUDOJIMAS 2017 m. projektams ir tikslinėms veikloms vykdyti iš valstybės institucijų, ES struktūrinių ir kitų užsienio šalių fondų bei rėmėjų gauta 664,5 tūkst. Eur. Palyginti su 2016 m., gautų lėšų padaugėjo 31,72 proc. Tikslinio finansavimo, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų bei gautos paramos išlaidos 2017 m. sudarė 548,95 tūkst. Eur. Palyginti su 2016 m., finansavimo išlaidos sumažėjo 8,61 proc. Valstybės institucijų, ES struktūrinių ir kitų tarptautinių fondų lėšos studijų, mokslo, meno projektams bei studentų ir dėstytojų mobilumo programoms įgyvendinti sudarė 522,85 tūkst. Eur (95,25 proc.), Lietuvos verslo, kitų įmonių ir GPM 2 proc.


81 paramos lėšų išlaidos – 26,1 tūkst. Eur (4,75 proc.). GPM 2 proc. fizinių asmenų paramos lėšos Akademijos vadovybės sprendimu naudojamos tik studentų rėmimui (žr. 6 priedo 7 lentelę). Didžiausia tikslinio projektinio finansavimo išlaidų dalis teko studentų ir dėstytojų mobilumo programoms – 280,56 tūkst. Eur (51,11 proc.), mokslinių tyrimų ir meno projektams – 169,76 tūkst. Eur (30,92 proc.), studijų ir kokybės projektams – 48,28 Eur (8,80 proc.), studentų rėmimui – 47,96 tūkst. Eur (8,74 proc.) bei kitiems projektams – 2,39 tūkst. Eur (0,43 proc.). Tobulintinos finansinių išteklių valdymo sritys: 1. Siekis užtikrinti efektyvius ir aiškius Akademijos biudžeto sudarymo ir panaudojimo principus. 2. LMTA finansų valdymą reglamentuojančių vidinių dokumentų tobulinimas ir / ar atnaujinimas.

Projektas „Late Junctions“


82

9. LMTA VIEŠOJOJE ERDVĖJE LMTA savo veikloje remiasi atvirumo ir atsakomybės vertybėmis – siekia būti matoma kaip organizacija, kurianti reikšmingą kultūrinę ir socialinę vertę. Tad informacija apie LMTA vykdomą veiklą yra laisvai prieinama visuomenei. Stiprindama bendradarbiavimą su valstybinėmis, visuomeninėmis institucijomis ir verslo organizacijomis, Akademija viešina savo pasiekimus bei iniciatyvas pagrindinėms tikslinėms grupėms ir plačiau visuomenei. Greta informacijos apie Akademijoje nuolat vykstančius meno, mokslo ir edukacijos renginius – tarptautinius ir vietinius projektus, LMTA yra įsipareigojusi skelbti finansines ir infrastruktūros ataskaitas, informaciją, susijusią su vidine kokybės užtikrinimo veikla. Viena iš priemonių šiam tikslui pasiekti – Akademijos interneto svetainė www.lmta.lt, kurioje lietuvių ir anglų kalbomis skelbiama aktuali informacija apie LMTA veiklą. 2017 m. Akademijos svetainė sulaukė 220 100 apsilankymų. Daugiausia svetainėje skelbiama informacija domėtasi iš Lietuvos (198 tūkst. prisijungimų), taip pat – iš Jungtinės Karalystės (2 tūkst.), JAV (1,9 tūkst.), Rusijos (1,8 tūkst.), Vokietijos (1,4 tūkst.) ir kitų šalių (15 tūkst.): Italijos, Latvijos (po 1,3 tūkst.), Lenkijos, Ispanijos, Prancūzijos, Nyderlandų, Norvegijos, Baltarusijos, Švedijos, Suomijos, Austrijos, Turkijos, Danijos, Estijos ir Ukrainos. Svetainės www.lmta.lt naujienų skiltyje skelbiami pranešimai spaudai, interviu su akademijos dėstytojais ir studentais, informacinio pobūdžio žinutės; renginių skiltyje skelbiami įrašai apie LMTA organizuojamus renginius. 2017 m. interneto svetainėje buvo publikuota 460 naujienų ir žinučių, dalis jų – anglų kalba. 2017 m. buvo parengta naudojimui nauja, šiuolaikinius poreikius ir informacinius iššūkius atliepianti LMTA interneto svetainė, kuri paleista 2018 m. pradžioje. 2017 m. Viešųjų ryšių skyrius žiniasklaidai išsiuntė 52 pranešimus spaudai apie įvairius LMTA renginius, reikšmingus studijų, mokslo ir meno įvykius. Informaciją apie akademiją talpino visi svarbiausi Lietuvos interneto portalai ir dienraščiai, kultūros platformos (Delfi, Lietuvos rytas ir lrytas, Bernardinai, 15min, Menų faktūra, Verslo žinios, Respublika, Kauno diena, Durys ir Klaipėda, Alfa, Lrt.lt, 7 meno dienos, Literatūra ir menas, Muzikos barai ir kt.), LMTA veikla buvo nušviečiama Lietuvos radijo ir televizijos kanalų – daugiausia LRT. Aktyviai dirbama su alternatyviais žinių sklaidos kanalais – socialine medija. LMTA facebook paskyrą aktyviai lanko ne tik LMTA bendruomenės nariai (studentai, dėstytojai, darbuotojai), bet ir akademijos absolventai bei daugelis kitų besidominčiųjų Akademijos gyvenimu. 2017 m. buvo suformuota oficiali LMTA youtube paskyra, kurioje viešinami koncertų, paskaitų įrašai, vaizdo interviu. Inicijuotas vaizdo interviu ciklas su iškiliomis akademijos asmenybėmis, kurį ketinama toliau plėtoti bendradarbiaujant su Kino ir televizijos katedra. 2017 m. buvo parengti interviu su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu, aktoriumi prof. Vytautu Anužiu bei LMTA rektoriumi prof. Zbignevu Ibelgauptu. Svarbūs komunikacine prasme 2017 m. renginiai buvo LMTA Atvirų durų dienos, akademijos dalyvavimas parodose „Studijos 2017“, „Aukštųjų mokyklų mugė 2017“ Kaune, Vilniaus knygų mugėje. Kovo mėn. buvo surengta spaudos konferencija, skirta vienai iš svarbesnių LMTA meninės ir ugdymo veiklos apraiškų – jaunųjų atlikėjų konkursams. Buvo pristatytas pirmasis prof. Mūzos Rubackytės iniciatyva organizuotas pianistų konkursas „Lisztofonija“, kasmetiniai Stasio Baro dainininkų (tenorų) ir Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursai, IX Raimundo Katiliaus Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas, Tarptautinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2017“ ir kt. 2017 m. visuomenei pristatytas po daugelio metų pertraukos atgimęs Juozo Naujalio choro dirigentų konkursas. Viešojoje erdvėje plačiai nuskambėjo žinia apie naują LMTA studijų miestelio Olandų g. 21, Vilniuje, rengimo etapą – pasirašyta sutartis su „Paleko Archstudija“ dėl projektavimo darbų. Daug dėmesio sulaukė Baltijos šalių šimtmečio išvakarėse startavęs Lietuvos, Latvijos ir Estijos muzikos ir teatro akademijas suvienijęs projektas – Baltijos šalių akademijų orkestras (BAO) – ir 2017 m. balandį įvykęs šio orkestro koncertas Vilniuje, LMTA. Rudenį nepaprastai svarbus įvykis buvo LMTA drauge su užsienio partneriais surengta II tarptautinė konferencija „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose. Teorijos ir praktikos sankirtos“, sulaukusi gausaus būrio industrijos profesionalų iš viso pasaulio ir paskatinusi žinios apie LMTA sklaidą taip pat ir tarptautiniu mastu. Informacijos apie LMTA srautą kuria bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis – teatrais, koncertų salėmis, kino festivaliais, kūrybinėmis sąjungomis, menų mokyklomis, konservatorijomis, įvairiomis švietimo, mokslo ir kultūros institucijomis, kurios savarankiškai skelbia informaciją apie renginius, minėdamos LMTA. Prie


83 LMTA vardo sklaidos prisidėjo akademijos drauge su partneriais rengiami, plataus atgarsio sulaukę V tarptautinis Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursas (vasario mėn.) bei I tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas (rugsėjo mėn.). Gera žinia apie LMTA sklinda akademijos studentams ir dėstytojams dalyvaujant šalies kultūros gyvenime, kai jie įvertinami Nacionaline kultūros ir meno premija, valstybiniais ir tam tikrą meno lauką žyminčiais apdovanojimais (pvz., „Auksiniai scenos kryžiai“), pelno festivalių prizus (pvz., „Kino pavasaris“), tampa kokybiškos populiariosios kultūros dalyviais („Eurovizijos“ atrankos). Svarbus Akademijos veiklą viešinantis elementas yra ir aukštosios mokyklos vertinimas specializuotuose reitingų leidiniuose. Kaip ir kasmet, 2017 m. buvo renkama ir reitinguoti teikiama informacija apie LMTA veiklą, studentų, dėstytojų mokslo ir meno pasiekimus, materialiąją bazę, kita statistika.


84

PRIEDAI 1 PRIEDAS. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 1 lentelė. LMTA užsienio partneriai Eil. Nr.

Šalis

Bendras skaičius

Sutarties tipas (dvišalė, Erasmus, daugiašalė, kita)

1.

Armėnija

1

Dvišalė, neterminuota

2.

Airija

1

Erasmus+

3.

Austrija

5

Erasmus+

4.

Baltarusija

1

Dvišalė, neterminuota

5.

Belgija

5

4 Erasmus+, 1 LMTA narystės tinkle ENCATC

6.

Bulgarija

2

Erasmus+

7.

Čekija

2

Erasmus+

8.

Danija

3

Erasmus+

9.

Estija

4

3 Erasmus+, 1 konsorciumo sutartis dėl BAO projekto

10.

Graikija

1

Erasmus+

11.

Gruzija

4

2 Erasmus+, 2 dvišalės

12.

Ispanija

6

Erasmus+

13.

Italija

22

22 Erasmus+

14.

Izraelis

1

Erasmus+

15.

Jungtinė Karalystė

10

Erasmus+

16.

Kinija

1

Dvišalė sutartis su China Service for Friendship and Cooperation with Foreign Countries

17.

Kroatija

3

Erasmus+

18.

Latvija

5

Erasmus+

19.

Lenkija

11

Erasmus+

20.

Nyderlandai

5

Erasmus+

21.

Norvegija

3

Erasmus+

22.

Portugalija

3

Erasmus+

23.

Prancūzija

4

Erasmus+

24.

Rumunija

3

Erasmus+

25.

Rusija

1

Daugiašalė, neterminuota

26.

Serbija

1

Erasmus+

27.

Slovakija

1

Erasmus+


85

28.

Slovėnija

1

Erasmus+

29.

Suomija

6

Erasmus+

30.

Švedija

4

Erasmus+

31.

Šveicarija

4

Dvišalės

32.

Turkija

6

Erasmus+

33.

Vengrija

2

Erasmus+

34.

Vokietija

15

Erasmus+

Iš viso:

147

2 lentelė. Studijų ir mokymo programų registre įregistruotos LMTA bakalauro studijų programos Valstybinis kodas

Akredituota iki

6121PX010

2018-08-31

Studijų programos pavadinimas

Muzikos atlikimas

Specializacija

akordeonas altas arfa baritonas birbynė choro dirigavimas dainavimas (baritonas) dainavimas (bosas) dainavimas (mecosopranas) dainavimas (sopranas) dainavimas (tenoras) dirigavimas pučiamųjų orkestrui dirigavimas simfoniniam orkestrui džiazas (bosinė gitara) džiazas (dainavimas) džiazas (fleita) džiazas (fortepijonas) džiazas (gitara) džiazas (klarnetas) džiazas (kontrabosas) džiazas (mušamieji instrumentai) džiazas (saksofonas) džiazas (trimitas)


86

džiazas (trombonas) eufoniumas fagotas fleita fortepijonas gitara kanklės klarnetas klavesinas kontrabosas mušamieji instrumentai obojus saksofonas smuikas trimitas trombonas tūba valtorna vargonai violončelė 6121PX002

2018-08-31

Kompozicija

akademinė kūryba skaitmeninė produkcija

6121PX007

2021-06-30

Muzikinis folkloras

6121PX005

2021-06-30

Muzikos teorija ir kritika

6121PX054

2020-06-30

Garso režisūra

6121PX008

2018-08-31

Kino menas

dramaturgija operatorius režisūra

6121PX057

2018-06-30

Vaizdo operatorius

6121PX056

2018-06-30

Kino dramaturgija

6121PX004

2018-08-31

Teatro menas

režisūra vaidyba

6121PX055

2018-08-31

Vaidyba

6121PX006

2018-06-20

Scenos ir kino menų istorija ir kritika

kinas teatras


87

6121LX065

2020-06-30

Meno vadyba

atlikėjų meno vadyba kino vadyba

6121PX009

2019-06-30

Šokis

klasikinis šokis šiuolaikinis šokis

6121MX002

2018-08-31

Meno pedagogika

6121NX007

2019-06-20

Muzikologija

6121LX062

2022-07-30

Meno vadyba

atlikėjų meno vadyba kino ir medijų prodiusavimas

3 lentelė. Studijų ir mokymo programų registre įregistruotos LMTA magistrantūros studijų programos Valstybinis kodas

Akredituota iki

6211PX004

2018-08-31

Studijų programos pavadinimas

Muzikos atlikimas

Specializacija

akordeonas altas arfa baritonas birbynė choro dirigavimas dainavimas (baritonas) dainavimas (bosas) dainavimas (mecosopranas) dainavimas (sopranas) dainavimas (tenoras) dirigavimas pučiamųjų orkestrui dirigavimas simfoniniam orkestrui džiazas (bosinė gitara) džiazas (dainavimas) džiazas (fleita) džiazas (fortepijonas) džiazas (gitara) džiazas (klarnetas) džiazas (kontrabosas) džiazas (mušamieji instrumentai) džiazas (saksofonas) džiazas (trimitas)


88

džiazas (trombonas) eufoniumas fagotas fleita fortepijonas gitara kamerinis ansamblis kamerinis dainavimas kanklės klarnetas klavesinas koncertmeisteris kontrabosas mušamieji instrumentai obojus saksofonas smuikas šiuolaikinė muzika trimitas trombonas tūba valtorna vargonai violončelė 6211PX001

2018-08-31

Kompozicija

akademinė kūryba skaitmeninės technologijos

6211PX036

2018-06-30

Muzikinis folkloras

6211NX004

2021-06-30

Meno teorija

etnomuzikologija kinotyra muzikologija teatrologija

6211PX034

2020-06-30

Garso režisūra

6211PX002

2018-06-30

Teatro menas

režisūra vaidyba

6211PX035

2019-07-03

Vaidyba


89

6211PX003

2018-08-31

Kino menas

operatorius režisūra

6211NX063

2018-06-30

Teatrologija ir kinotyra

6283GX001

2018-07-01

Muzikos terapija

6211MX003

2018-08-31

Muzikos edukologija

6211LX005

2019-07-03

Meno vadyba

4 lentelė. Studijų ir mokymo programų registre įregistruotos LMTA profesinių studijų programos Valstybinis kodas

Akredituota iki

6310MX001

2018-06-30

Studijų programos pavadinimas

Specializacija

Muzikos pedagogika

5 lentelė. 2017 m. atnaujinti studijų planai

Eil. Nr.

1.

Studijų programa

Kino menas

Specializacija

Dramaturgija Akordeonas, choro dirigavimas, dainavimas, dirigavimas pučiamųjų orkestrui, dirigavimas simfoniniam orkestrui, džiazas, fortepijonas, klavesinas, liaudies instrumentai, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, styginiai instrumentai, vargonai

Pakopa

Priėmimo metai

Senato posėdžio data, protokolo Nr.

I

2017 m. priėmimas

2017-06-21, Nr. 5-SE

I

2016 m. priėmimo redakcija

2017-06-21, Nr. 5-SE

2017 m. priėmimas

2017-06-21, Nr. 5-SE

2.

Muzikos atlikimas

3.

Scenos ir kino menų istorija ir kritika

Kinas, teatras

I

4.

Teatro menas

Režisūra

I

2017 m. priėmimas

2017-06-21, Nr. 5-SE

5.

Teatro menas

Vaidyba

I

2017 m. priėmimas

2017-06-21, Nr. 5-SE


90

Akordeonas, choro dirigavimas, dainavimas, dirigavimas pučiamųjų orkestrui, dirigavimas simfoniniam orkestrui, džiazas, fortepijonas, kamerinis ansamblis, kamerinis dainavimas, klavesinas, koncertmeisteris, liaudies instrumentai, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, styginiai instrumentai, šiuolaikinė muzika, vargonai

6.

Muzikos atlikimas

7.

Teatro menas

Vaidyba

II

II

2016 m. priėmimo redakcija

2017-06-21, Nr. 5-SE

2017 m. priėmimas

2017-06-21, Nr. 5-SE

6 lentelė. 2017 m. sukurti nauji studijų dalykų aprašai Registracijos studijų dalykų (modulių) registre Nr.

Dalyko (modulio) kodas

1.

R17-003

M157717

Styginių kvartetas (kamerinis ansamblis)

2.

R17-005

M154117

Magistro meno projektas (kamerinis ansamblis)

3.

R17-006

M116917

Asistentinė praktika

4.

R17-007

B153717

Kamerinis ansamblis (fortepijonas)

5.

R17-015

M154217

Kamerinis ansamblis II (arfa, kontrabosas, gitara)

6.

R17-024

B149417

Basso continuo pagrindai

7.

R17-026

B149517

Improvizacijos pagrindai (vargonai)

8.

R17-031

B148117

Vargonai I (klavesinas)

9.

R17-032

B148217

Vargonai II (klavesinas)

10.

R17-033

B148317

Vargonai III (klavesinas)

11.

R17-035

B153417

Klavesino sandara ir derinimas

12.

R17-037

M130517

Klavesinas

13.

R17-038

M155817

Kamerinis ansamblis (klavesinas)

14.

R17-040

M150617

Kamerinio ansamblio meno projektas (klavesinas)

15.

R17-042

B147817

Klavesinas

16.

R17-044

B148017

Klavesino meno istorija

Eil. Nr.

Dalyko (modulio) pavadinimas

Tvirtinantis padalinys/ komitetas / darbo grupė

Tvirtinimo data ir protokolo Nr.

Kamerinio ansamblio katedra

2017-02-06, Nr. 1

Vargonų ir klavesino katedra

2017-03-15, Nr. 1


91

17.

R17-051

M150517

Akompanimento ir Lied (dainos meno) baigiamasis meno projektas

18.

R17-054

M150817

Instrumentinės ir vokalinės muzikos akompanimento atlikimo praktika

19.

R17-055

M151217

Asistentinė praktika (koncertmeisteris)

20.

R17-057

M150717

Koncertmeisteris

21.

R17-058

B153817

Basso continuo

22.

R17-061

B152717

Baigiamasis meno projektas (dirigavimas simfoniniam orkestrui)

23.

R17-065

M150217

Simfoninio orkestro ir/ar operos trupės repeticijų praktika

24.

R17-066

M150317

Magistro meno projektas (dirigavimas simfoniniam orkestrui)

25.

R17-073

B157517

The Rise of Popular Music: Arts and Entertainment in the 19th century Europe

26.

R17-074

B157617

Peculiarities of Jewish Music from the Biblical Times to Contemporary Lithuania

27.

R17-075

B157717

Bakalauro darbas (scenos ir kino menų istorija ir kritika)

28.

R17-077

B157817

Praktika institucijose

29.

R17-078

B157917

Nebylusis kinas ir klasikinis Holivudas

30.

R17-079

B158017

Šiuolaikinio teatro ir kino seminaras

31.

R17-080

B158117

Dramaturgijos rašymo pagrindai

32.

R17-081

B158217

Teatro praktika

33.

R17-082

B158317

Operos dramaturgija ir interpretacija

34.

R17-083

B158417

Naratologija

35.

R17-094

B093417

Profesijos praktika (dainavimas)

36.

R17-096

M156917

Magistro meno projektas (kamerinis dainavimas)

37.

R17-097

M156817

Kamerinis dainavimas

38.

R17-102

B157017

39.

R17-107

40.

R17-108

Koncertmeisterio katedra

2017-03-07, Nr. 1

Vargonų ir klavesino katedra

2017-03-15, Nr. 1

Dirigavimo katedra

2017-04-21, Nr. 1

Muzikos istorijos katedra

2017-06-09, Nr. 3

Meno istorijos ir teorijos katedra

2017-06-19, Nr. KP17.06.19-1

Dainavimo katedra

2017-06-21, Nr. 6

Profesijos praktika (liaudies instrumentai)

Liaudies instrumentų katedra

2017-05-16, Nr. 5

B156117

Profesijos praktika (styginiai instrumentai)

Styginių instrumentų katedra

2017-05-26, Nr. 2

B153917

Skaitymas iš lapo ir aranžuotė (gitara)


92

41.

R17-109

M156217

Aranžuotė (gitara)

42.

R17-115

M151017

Orkestruotė ir partitūrų redukcija

Koncertmeisterio katedra

2017-05-29, Nr. 3

43.

R17-119

B158517

Naujųjų medijų scenarijus

Kino ir TV katedra

44.

R17-120

B158617

Šiuolaikinio kino scenarijus

2017-06-12, Nr. 10

45.

R17-121

B158717

Reklamos analizė ir scenarijus

46.

R17-124

B158817

Teatro analizės pagrindai

Meno istorijos ir teorijos katedra

47.

R17-131

B158917

Atlikėjų ir renginių vadyba

Meno vadybos skyrius

48.

R17-132

B159017

Atlikėjų meno organizacijos ir vadyba

49.

R17-133

B159117

Atlikėjų meno prodiusavimas medijose

50.

R17-134

B159217

Atlikėjų meno projektas

51.

R17-135

B159317

Audiovizualinės produkcijos platinimas

52.

R17-136

B159417

Audiovizualinio meno projektas

53.

R17-137

B159517

Audiovizualinio meno režisūros pagrindai

54.

R17-138

B159617

Baigiamoji praktika (meno vadyba)

55.

R17-139

B159717

Bakalauro baigiamasis darbas (meno vadyba)

56.

R17-140

B159817

Dalykinė komunikacija ir retorika

57.

R17-141

B159917

Derybų menas

58.

R17-142

B160017

Finansų paieška ir paraiškos rengimas

59.

R17-143

B160117

Kino ir televizijos dramaturgijos pagrindai

60.

R17-144

B160217

Kino ir televizijos istorija

61.

R17-145

B160317

Kino ir televizijos technologijų pagrindai

62.

R17-146

B160417

Kino produkcija

63.

R17-147

B160517

Kino produkcijos gamyba

64.

R17-148

B160617

Kultūros politikos ir vadybos įvadas

65.

R17-150

B160717

Kūrybiškas mąstymas

66.

R17-151

B160817

Lyderystė ir antreprenerystė

67.

R17-152

B160917

Medijų produkcijos gamyba

68.

R17-154

B161017

Meno vadybos įvadas

69.

R17-155

B161117

Mokesčiai ir buhalterinė apskaita

70.

R17-157

B161217

Muzikos įrašų prodiusavimas ir leidyba

71.

R17-158

B161317

Organizacinė psichologija

2017-03-28, Nr. KP17.03.28-1 2017-03-22, Nr. 2017/0301


93

72.

R17-160

B161417

Populiariosios kultūros vadyba

73.

R17-161

B161517

Profesinės veiklos praktika (meno vadyba)

74.

R17-162

B161617

Projekto valdymas

75.

R17-163

B161717

Publikos plėtra ir edukacija

76.

R17-164

B161817

Reklamos vadyba

77.

R17-165

B161917

Rinkodara

78.

R17-167

B162017

Scenos pastatymų vadyba

79.

R17-168

B162117

Socialinių tyrimų metodai

80.

R17-169

B162217

Strateginis valdymas

81.

R17-170

B162317

Televizijos produkcijos gamyba

82.

R17-171

B162417

Vadyba

83.

R17-172

B162517

Vaizdo ir garso postprodukcija

84.

R17-173

B162617

Verslo etika ir socialinė atsakomybė

85.

R17-174

B162717

Verslo ir intelektinės nuosavybės teisė

86.

R17-181

B022217

Instrumentuotė (akordeonas)

87.

R17-187

B157217

Profesijos praktika (akordeonas)

88.

R17-191

M150117

Kūno plastika (dainavimas)

Dainavimo katedra

2017-06-21, Nr. 6

89.

R17-193

B165017

Profesijos praktika (klavesinas, vargonai)

Vargonų ir klavesino katedra

2017-06-15, Nr. 2

90.

R17-201

B165117

Profesijos praktika (fortepijonas)

Fortepijono katedra

2017-09-11, Nr. 4

Akordeono katedra

2017-06-22, Nr. 3

7 lentelė. 2017 m. patobulinti (atnaujinti) studijų dalykų aprašai

Eil. Nr.

Registracijos studijų dalykų (modulių) registre Nr.

1.

R17-001

M025717

Kamerinis ansamblis I (kamerinis ansamblis)

2.

R17-002

M057817

Kamerinis ansamblis II (kamerinis ansamblis)

3.

R17-004

M130217

Senosios muzikos ansamblis

4.

R17-008

B025617

Kamerinis ansamblis (fortepijonas, styginiai, mediniai pučiamieji)

5.

R17-009

B026017

Kamerinis ansamblis II (arfa, kontrabosas, gitara)

6.

R17-010

B057717

Styginių kvartetas

Dalyko (modulio) kodas

Dalyko (modulio) pavadinimas

Tvirtinantis padalinys/ komitetas / darbo grupė

Kamerinio ansamblio katedra

Tvirtinimo data ir protokolo Nr.

2017-02-06, Nr. 1


94

7.

R17-011

B129317

Kamerinio ansamblio meno projektas (fortepijonas, styginiai, mediniai pučiamieji)

8.

R17-012

B024217

Kamerinio ansamblio II meno projektas (arfa, kontrabosas, gitara)

9.

R17-013

B057917

Styginių kvarteto meno projektas

10.

R17-014

M118617

Kamerinis ansamblis (fortepijonas, styginiai, mediniai pučiamieji instrumentai)

11.

R17-016

M118517

Styginių kvartetas

12.

R17-017

M118317

Kamerinio ansamblio meno projektas (fortepijonas, styginiai, mediniai pučiamieji instrumentai)

13.

R17-018

M130817

Kamerinio ansamblio II meno projektas (arfa, kontrabosas, gitara)

14.

R17-019

M131017

Styginių kvarteto meno projektas

15.

R17-020

B068617

Vargonai

16.

R17-021

B068817

Vargonų meno istorija

17.

R17-022

B047817

Vargonų sandara ir derinimas

18.

R17-023

B068917

Vargonų registruotė

19.

R17-025

B011017

Baigiamasis meno projektas (vargonai)

20.

R17-027

B094317

Klavesinas (vargonai)

21.

R17-028

M131117

Vargonai

22.

R17-029

M117317

Ankstyvojo baroko interpretacijos teorija ir praktika

23.

R17-030

M057017

Magistro meno projektas (vargonai)

24.

R17-034

B029917

Kamerinis ansamblis (klavesinas)

25.

R17-036

B024517

Kamerinio ansamblio meno projektas (klavesinas)

26.

R17-039

M056617

Magistro meno projektas (klavesinas)

27.

R17-041

B068717

Vargonai (Choro dirigavimas)

28.

R17-043

B005617

Baigiamasis meno projektas (klavesinas)

29.

R17-045

B020717

Fortepijono meno istorija

30.

R17-046

B057617

Styginių instrumentų meno istorija

31.

R17-047

B128817

Akompanimentas (fortepijonas)

Vargonų ir klavesino katedra

2017-03-15, Nr. 1

Pedagogikos katedra

2017-03-08, Nr. 2


95

32.

R17-048

B054117

Skaitymas iš lapo (fortepijonas)

33.

R17-049

B003817

Akompanimento meno projektas (fortepijonas)

34.

R17-050

M000617

Akompanimentas ir Lied (dainos menas)

35.

R17-052

M150917

Skaitymas iš lapo ir transponavimas (koncertmeisteris)

36.

R17-053

M022717

Interpretacijos seminarai (koncertmeisteris)

37.

R17-056

M035617

Magistro meno projektas (koncertmeisteris)

38.

R17-059

B053017

Sceninė kalba (dainavimas)

39.

R17-060

B093017

Vaidyba (dainavimas)

40.

R17-062

B012517

Dirigavimas (simfoniniam orkestrui)

41.

R17-063

B013217

Dirigavimo simfoniniam orkestrui praktika

42.

R17-064

M012417

Dirigavimas (simfoniniam orkestrui)

43.

R17-067

B047417

Pedagoginis repertuaras (kanklės)

44.

R17-068

B047117

Pedagoginis repertuaras (birbynė)

45.

R17-069

B069417

Solfedžio ir dirigavimas (kompozicija)

46.

R17-070

B054917

Ritmika ir klausos lavinimas

47.

R17-071

B069317

Solfedžio choro dirigentams

48.

R17-072

M040217

49.

R17-076

50. 51.

Koncertmeisterio katedra

2017-03-07, Nr. 1

Vaidybos ir režisūros katedra

2017-04-25, Nr. KP17.04.25-1

Dirigavimo katedra

2017-04-21, Nr. 1

Liaudies instrumentų katedra

2017-05-16, Nr. 5

Kompozicijos katedra

2017-05-30, Nr. 3

Muzikos interpretacijos istorija ir teorija

Muzikos istorijos katedra

2017-06-09, Nr. 3

B079817

Praktika žiniasklaidoje

Meno istorijos ir teorijos katedra

2017-06-19, Nr. KP17.06.19-1

R17-084

B043917

Operos meno projektas

Dainavimo katedra

R17-085

M043817

Operos meno projektas

52.

R17-086

B093317

Operos praktika

53.

R17-087

M150017

Operos praktika

54.

R17-088

B004717

Baigiamasis meno projektas (dainavimas)

55.

R17-089

B128517

Dainavimas

56.

R17-090

M129817

Dainavimas

57.

R17-091

B010117

Dainavimo meno istorija

58.

R17-092

B024817

Kamerinio dainavimo meno projektas

59.

R17-093

B147917

Kamerinis dainavimas

2017-06-21, Nr. 6


96

60.

R17-095

M036417

Magistro meno projektas (dainavimas)

61.

R17-098

B010617

Dalyko mokymo metodika (dainavimas)

62.

R17-099

B047217

Pedagoginis repertuaras (dainavimas)

63.

R17-100

B010417

Dalyko mokymo metodika (birbynė)

64.

R17-101

B010917

Dalyko mokymo metodika (kanklės)

65.

R17-103

B045917

Specializacijos instrumentas (styginiai instrumentai)

66.

R17-104

M130717

Specializacijos instrumentas (styginiai instrumentai)

67.

R17-105

M118717

Magistro meno projektas (styginiai instrumentai)

68.

R17-106

B006117

Baigiamasis meno projektas (styginiai instrumentai)

69.

R17-110

B053717

Simfoninio orkestro styginių grupės štrichai

70.

R17-111

B011317

Dalyko mokymo metodika (klavesinas)

71.

R17-112

B024417

Dalyko mokymo metodika (vargonai)

72.

R17-113

B066517

Pedagoginis repertuaras (klavesinas)

73.

R17-114

B066617

Pedagoginis repertuaras (vargonai)

74.

R17-116

B103217

Meno psichologija

75.

R17-117

B107117

Kino dramaturgijos pagrindai

76.

R17-118

B101517

Kino kalbos gramatika

77.

R17-122

B037017

Medijų meno kryptys

78.

R17-123

B078617

Šiuolaikinis Lietuvos teatras ir drama

79.

R17-125

B061617

Teatro istorija iki XX a.

80.

R17-126

B067717

XX a. Europos teatras

81.

R17-127

B040317

Muzikos istorija iki XX a.

82.

R17-128

B040117

Muzikos estetikos pagrindai

83.

R17-129

B040817

Muzikos istorija: XX a. (B lygis)

84.

R17-130

B061117

Šiuolaikinė lietuvių muzika

85.

R17-149

B082817

Kultūros ekonomika

86.

R17-153

B100817

Meno logistika

87.

R17-156

B100717

Muzikos ir scenos technologijos

88.

R17-159

B048417

Personalo valdymas

Liaudies instrumentų katedra

2017-05-16, Nr. 5

Styginių instrumentų katedra

2017-05-26, Nr. 2

Vargonų ir klavesino katedra

2017-06-15, Nr. 2

Kino ir TV katedra

2017-06-12, Nr. 10

Meno istorijos ir teorijos katedra

2017-03-28, Nr. KP17.03.28-1

Muzikos istorijos katedra

2017-03-28, Nr. 2

Meno vadybos skyrius

2017-03-22, Nr. 2017/0301


97

89.

R17-166

B051617

Ryšiai su visuomene

90.

R17-175

B045317

Akordeonas

91.

R17-176

M129717

Akordeonas

92.

R17-177

B000817

Akordeono meno istorija

93.

R17-178

B128017

Akordeonų orkestras

94.

R17-179

M115917

Akordeonų orkestras

95.

R17-180

B004517

Baigiamasis meno projektas (akordeonas)

96.

R17-182

B023717

Kamerinio ansamblio meno projektas (akordeonas)

97.

R17-183

M117917

Kamerinio ansamblio meno projektas (akordeonas)

98.

R17-184

B127917

Kamerinis ansamblis (akordeonas)

99.

R17-185

M149617

Kamerinis ansamblis (akordeonas)

100.

R17-186

M116017

Magistro meno projektas (akordeonas)

101.

R17-188

B093117

Scenos judesys (dainavimas)

102.

R17-189

B021817

Grimas (dainavimas)

103.

R17-190

B060417

Šokis (dainavimas)

104.

R17-192

B054817

Liturginio vargonavimo praktika

105.

R17-194

M047517

Krikščionybė ir kultūra

106.

R17-195

B141617

Orkestro partijos ir skaitymas iš lapo

107.

R17-196

M141717

Orkestro partijos

108.

R17-197

B053817

Simfoninis orkestras

109.

R17-198

M152017

Simfoninis orkestras

110.

R17-199

B076917

Stilistika ir kalbos kultūra

Kalbų katedra

2017-09-18, Nr. 4

111.

R17-200

B020417

Fortepijonas

Fortepijono katedra

2017-09-11, Nr. 4

112.

R17-202

B010317

Dalyko mokymo metodika (akordeonas)

Akordeono katedra

2017-06-22, Nr. 3

113.

R17-203

B047017

Pedagoginis repertuaras (akordeonas)

114.

R17-204

B011217

Dalyko mokymo metodika (styginiai instrumentai)

Styginių instrumentų katedra

2017-05-26, Nr. 2

Akordeono katedra

2017-06-22, Nr. 3

Dainavimo katedra

2017-06-21, Nr. 6

Vargonų ir klavesino katedra

2017-06-15, Nr. 2

Styginių instrumentų katedra

2017-07-11


98

8 lentelė. 2017 m. bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos studijas rezultatai Įstojusiųjų

Priimta

konkursiniai balai

Prašymų skaičius

Studijų programa

Pirmojo

Paskutiniojo į vf vietą

Paskutiniojo į vnf vietą

192

9,8

6,29

5,07

0

16

9,72

8,48

-

3

1

5

8,57

6,53

6,35

Muzikos teorija ir kritika

4

0

10

8,61

6,29

-

Muzikologija

0

0

29

-

-

-

Kino menas (dramaturgija)

7

1

34

9,38

7,59

4,44

Teatro menas

22

11

142

9,39

7,45

5,12

Šokis

8

4

49

9,23

7,8

4,06

Scenos ir kino menų teorija ir kritika

6

1

17

9,25

7,02

4,61

Meno vadyba

0

0

90

-

-

-

137

28

584

Prašymų skaičius

Konkursinis balas

vf

vnf

Muzikos atlikimas

81

10

Kompozicija

6

Muzikinis folkloras

Iš viso:

165 9 lentelė. 2017 m. institucinio priėmimo rezultatai

Studijų programa

Kursas

Priimta

Finansavimas

Pirmoji studijų pakopa

Muzikos atlikimas Teatro menas Garso režisūra

I II

Bendroji muzikos didaktika Šokis Teatro režisūra

III

Vaidyba

1

vnf

1

5,78

1

vnf

1

8,04

1

vnf

1

7,82

1

vnf

1

8,84

1

vnf

1

9

1

vnf

1

8,32

1

vnf

1

9,45

1

9,77

Antroji studijų pakopa

Muzikos atlikimas

II Iš viso:

1 8

vnf

8


99

10 lentelė. 2017 m. priėmimo į antrosios pakopos studijas rezultatai

Priimta studentų:

Įstojusiųjų konkursiniai balai

Studijų programa Priimta į vf vietas

Priimta į vnf vietas

Prašymų skaičius

Pirmojo

Paskutiniojo

Muzikos atlikimas

63

4

73

9,95

5,78

Kompozicija

8

0

9

9,82

7,83

Meno teorija

6

0

6

9,98

8,21

Teatro menas

10

0

12

9,61

8,02

Meno vadyba

0

0

3

-

-

87

4

103

Iš viso:

91 11 lentelė. Studentai, turintys užsienio šalių pilietybę ir studijuojantys nuolatinėse studijose Studijų pakopa

Studentų skaičius 2013-10-01

2014-10-01

2015-10-01

2016-10-01

2017-10-01

I pakopa (bakalauro)

11

7

8

9

8

II pakopa (magistro)

4

9

11

13

13

15

16

19

22

21

Iš viso:

12 lentelė. Studentų skaičius 2017 m. spalio 1 d. duomenimis Studentų skaičius Fakulteto pavadinimas I pakopa

II pakopa

Profesinės (laipsnio nesuteikiančios studijos)

Iš viso:

Muzikos

377

167

2

546

Teatro ir kino

260

61

0

321

637

228

2

867

Iš viso:

13 lentelė. Studentai 2017 m. spalio 1 d. duomenimis Studijų pakopa

Studijuojančiųjų skaičius 2013-10-01

2014-10-01

2015-10-01

2016-10-01

2017-10-01

I pakopa (bakalauro)

642

655

663

623

637

II pakopa (magistro)

231

201

190

220

228

8

10

9

13

2

881

866

862

856

867

Profesinės (laipsnio nesuteikiančios) studijos Iš viso:


100

14 lentelė. 2017 m. priėmimo į profesines (laipsnio nesuteikiančias) studijas rezultatai

Studijų programa

Priimta

Prašymų skaičius

0

0

Muzikos pedagogika (vf)

Įstojusiųjų konkursiniai balai Pirmojo

Paskutiniojo

-

-

15 lentelė. 2017 m. LMTA profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų absolventai Studijų programos pavadinimas

Studentų, 2017 m. įgijusių pedagogo profesinę kvalifikaciją, skaičius

Muzikos pedagogika

10 Iš viso:

10

16 lentelė. Studentų kaita nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 1 d.

I pakopa

II pakopa

Profesinės (laipsnio nesuteikiančios) studijos

Pakeitė studijų programą LMTA viduje

2

1

0

Atvyko iš kitų aukštųjų mokyklų

3

0

0

Atvyko laikyti baigiamuosius egzaminus

0

1

0

Priimta studijų metų eigoje

3

1

0

8

3

0

I pakopa

II pakopa

Profesinės (laipsnio nesuteikiančios) studijos

Nepažangumas (tame tarpe diplomantai, neišlaikę/nelaikę baigiamųjų egzaminų be pateisinamųjų priežasčių ir dėl ligos)

18

3

0

Studijos nutrauktos pačiam prašant

40

8

1

Pakeitė studijų programą LMTA viduje

2

1

0

Išvyko į kitas aukštąsias mokyklas

1

0

0

Neužsiregistravo studijoms po akademinių atostogų

1

0

0

Finansinių įsipareigojimų nevykdymas

1

0

0

Atvykimo priežastis

Iš viso:

Išvykimo priežastis


101

Kitos priežastys Iš viso:

0

1

0

63

13

1

Muzikos fakultetas

Fakultetas

17 lentelė. LMTA studentų judumas (tarptautiškumo patirtis, įskaitant virtualų judumą ir dalyvavimą tarptautiniuose projektuose Lietuvoje)

Katedra

LMTA studentų dalyvavimas trumpalaikiame judume

Šalis

Programa/ projektas

Judumo tikslas/renginys

Akordeono

0

Choro dirigavimo

0

Dainavimo

5

Švedija

Nordplus

Nordopera tinklo intensyvūs kursai

1

Švedija

Nordplus

Nordopera tinklo operos praktika

8

Švedija

Nordplus

Nordopera perklausa

Džiazo

2

Latvija

Nordplus

Saulkrasti džiazo festivalis

Etnomuzikologijos

6

Švedija

Nordplus

Nordtrad festivalis

4

Austrija

Vienos muzikos ir teatro universiteto folklorinės muzikos savaitė: kursai, koncertai

Fortepijono

1

Indonezija

Koncertas

Kamerinio ansamblio1

2

Austrija

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas ECMA – NEXT STEP

ECMA sesija Grafenege

3

Estija

Studentų kamerinės muzikos festivalis

Koncertai

3

Nyderlandai

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas METRIC

Intensyvūs kursai Hagoje

2

Prancūzija

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas

ECMA sesija Prades

1 Studentai, dalyvavę kamerinės muzikos festivaliuose Harmos ir ECMTA įrašyti prie katedrų. ECMA sesijoje dalyvavę LMTA studentai įrašyti prie Kamerinio ansamblio katedros.


102

ECMA – NEXT STEP Estija

Nordplus

Šiuolaikinės muzikos specializacija / improvizacijos kursai, koncertai

3

Austrija

Vienos muzikos ir teatro universitetas

ISA Tarptautinė vasaros akademija

Nordplus

Elektroninės muzikos kursai Sibelijaus akademijoje

Koncertmeisterio

0

Kompozicijos

3

Suomija

1

Austrija

Tarptautinė erdvinio garso konferencija „ICSA 2017“ metu ir 3D garso konkursas

Liaudies instrumentų katedra

0

Muzikos teorijos

0

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų

13

Estija

Nordplus

Nordplus intensyvūs kursai BRASS AKADEMIJA

2

Latvija

Nordplus

Pučiamųjų instrumentų simpoziumas Rygoje

4

Latvija

LKT projektas BAO, I etapas

Baltijos akademijų orkestro sesija Latvijoje

10

Estija

Nordplus

Trimitininkų konkursas „Trumpet talents“

1

Italija

Pedagogikos

2

Norvegija

Styginių instrumentų

1

Italija

6

Latvija

LKT projektas BAO, I etapas

Baltijos akademijų orkestro sesija Latvijoje

5

Estija

Nordplus

Norteas 6-oji Nordic Common Studies intensyvių kursų savaitė

1

Danija

Nordplus

Norteas 6-oji Nordic Common Studies intensyvių kursų savaitė

1

Islandija

Nordplus

Norteas 6-oji Nordic Common Studies intensyvių kursų savaitė

1

Suomija

Nordplus

Norteas 6-oji Nordic Common Studies

Vargonų ir klavesino Iš viso: Vaidybos ir režisūros

Teatro ir kino fakultetas

5

Societa Umanitaria konkursas Nordplus

NNME intensyvūs kursai Societa Umanitaria konkursas

0 88

intensyvių kursų savaitė


103

Kino ir televizijos

1

Rusija

VIII Tarptautinis Antono Čechovo skaitovų konkursas Maskvoje

1

Vengrija

E:UTSA

Generalinė asamblėja

1

Suomija

Nordplus

Norteas Sustainability seminaras; Baltic express mobilumas, Alvaro Alto universitetas

2

Suomija

Nordplus

Norteas Sustainability seminaras; Baltic express mobilumas, Tamperės universitetas

2

Prancūzija

E:UTSA

Turbo seminaras

4

Italija

E:UTSA

Režisūros konkursas

1

Graikija

Erasmus+ strateginių partnerysčių (suaugusių švietimas) PolArt

Kūrybinis projektas

1

Rusija

1

Vokietija

Tarptautinis festivalis UWE

Kūrybinės dirbtuvės

1

Vokietija

E:UTSA

Meisnerio technikos seminaras

3

Estija

Nordplus

ECA tinklo judesio ir muzikos kūrybinis seminaras

4

Lenkija

Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektas (jaunimas)

Kūrybinės dirbtuvės

1

Jungtinė Karalystė

E:UTSA

Seminaras

1

Italija

E:UTSA

Europos naujosios realybės prizo renginiai

3

Vokietija

GEECT

Operatorių meistriškumo seminaras

1

Latvija

Performance parade teatro festivalio programos stebėjimas

1

Nyderlandai

Europos operatorių asociacijos IMAGO simpoziumas Inspiration

1

Portugalija

FEST filmų festivalis

Konkursas

1

Lenkija

Erasmus+ Strateginių partnerysčių

Seminaras

Skaitovų konkursas


104

projektas (jaunimas) 1

Danija

Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektas ACTA

Seminaras

1

Čekija

East Silver Market 2017 mugė Prahoje

Filmo pristatymas

1

Albanija

15-asis tarptautinis Tiranos filmų festivalis

Filmo pristatymas

1

Vokietija

Litauisches kino goes Berlin filmų festivalis

Filmo pristatymas

2

Lenkija

25-asis filmų festivalis Camerimage

Kūrybinės dirbtuvės

1

Vokietija

Filmų festivalis Interfilm Berlin

Kūrybinės dirbtuvės ir pičingo renginiai

Šokio ir judesio

3

Estija

Nordplus

ECA tinklo judesio ir muzikos kūrybinis seminaras

Vadybos skyrius

1

Lenkija

Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektas (jaunimas)

Seminaras

Meno istorijos ir teorijos

1

Latvija

Iš viso:

Performance parade teatro festivalio programos stebėjimas

51

18 lentelė. Muzikos fakulteto dėstytojų tarptautinio judumo statistika Išvykstantys dėstytojai Išvykę Erasmus dėstymui (STA)

Išvykę Erasmus stažuotėms (STT)

Išvykę dalyvauti Erasmus strateginių partnerysčių projektuose

Išvykę su LKT/LMT parama

Išvykę tarptautinių darbo grupių veiklai, planavimo susitikimams

Išvykę su kita parama (ambasados, kultūros centrai, kt.)

Iš viso MF

2017

28

7

6

21

3

17

3

85

2016

28

8

2

22

0

5

9

74

2015

36

6

2

14

4

0

11

73

2014

34

5

1

17

0

11

4

72

2013

24

4

2

2

0

1

3

36

2012

35

10

6

2

0

6

0

59

Metai

Išvykę Nordplus dėstymui ir projektams


105

Atvykstantys dėstytojai Atvykę Erasmus dėstymui (STA)

Atvykę dalyvauti projektuose (Erasmus, Nordplus IP)

Atvykę Nordplus dėstymui

Atvykę stažuotėms (Erasmus, kt.)

Atvykę su LMT/LKT parama

Atvykę su kita parama (ambasados, kultūros centrai, kt.)

Atvykę ilgesniems dėstymo vizitams su ŠMM ir/ar kita parama

Iš viso MF

2017

60

17

16

5

5

13

1

117

2016

47

20

6

8

2

27

5

115

2015

38

30

11

0

0

31

5

115

2014

51

5

13

1

2

27

3

102

2013

42

10

5

5

0

4

3

69

2012

56

14

3

2

0

10

2

87

Metai

19 lentelė. Teatro ir kino fakulteto dėstytojų tarptautinio judumo statistika Išvykstantys dėstytojai Išvykę Nordplus dėstymui ir projektams

Išvykę su LKT/LMT parama

Išvykę Creative Europe programos veikloms

Išvykę su kita parama (ambasados, kultūros centrai, kt.)

Iš viso TKF

9

2

0

7

51

1

7

0

4

7

30

6

0

4

3

1

7

26

3

2

2

4

2

0

21

34

3

3

0

4

11

0

0

21

Išvykę Erasmus dėstymui (STA)

Išvykę Erasmus stažuotėms (STT)

2017

10

6

2016

7

4

2015

5

2014 2013

Metai

Tarptautinis projektas „Vasaros media studija“

Atvykstantys dėstytojai

Atvykę Nordplus

Atvykę ilgesniems dėstymo vizitams su ŠMM ir/ar kita parama

Atvykę su LKT/LMT parama

Atvykę pagal Creative Europe programos veiklas

Atvykę su kita parama (ambasados, kultūros centrai, kt.)

Iš viso TKF

28

8

8

8

1

48

110

11

18

20

6

4

3

7

69

2015

4

0

10

5

20

0

20

59

2014

5

4

4

4

7

0

32

56

2013

7

4

1

3

0

0

30

45

Atvykę Erasmus dėstymui (STA)

Atvykę dalyvauti projektuose

2017

9

2016

Metai


106

20 lentelė. Ryškiausi Muzikos fakulteto studentų meninės veiklos pasiekimai 2017 m.

Eil. Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Studento vardas, pavardė, studijų programa, specializacija, pakopa, kursas

Katedra, dėstytojas

Apdovanojimas

Milda Drejerytė, Atlikimo menas (dainavimas), B3

Dainavimo katedra, prof. I. Laurušienė

Antrasis tarptautinis Nodar Andguladze jaunųjų dainininkų konkursas (Gruzija), I vieta

Evelina Volodkovič, Atlikimo menas (dainavimas), B1

Dainavimo katedra, prof. I. Laurušienė

Antrasis tarptautinis Nodar Andguladze jaunųjų dainininkų konkursas (Gruzija), II vieta

Ieva Tarulytė, Atlikimo menas (dainavimas), B1

Dainavimo katedra, prof. I. Laurušienė

Antrasis tarptautinis Nodar Andguladze jaunųjų dainininkų konkursas (Gruzija), II vieta

Juozas Janužas, Atlikimo menas (dainavimas), M1

Dainavimo katedra, prof. V. Noreika

LMTA garbės daktaro Stasio Baro tenorų

Eglė Šlimaitė, Atlikimo menas (dainavimas), M1

Dainavimo katedra, prof. A. Krikščiūnaitė

8-asis V. Jonuškaitės –Zaunienės konkursas dainininkių konkursas LMTA, I vieta

Gabrielė Kupšytė, Atlikimo menas (dainavimas), M1

Dainavimo katedra, prof. S. Stonytė

8-asis V. Jonuškaitės –Zaunienės konkursas dainininkių konkursas LMTA, II vieta

Aurelija Stasiulytė, Atlikimo menas (dainavimas), M1

Dainavimo katedra, prof. R. Maciūtė

8-asis V. Jonuškaitės –Zaunienės konkursas dainininkių konkursas LMTA, III vieta

Justyna Jacevič, Atlikimo menas (dainavimas), B3

Dainavimo katedra, prof. S. Stonytė

7-asis tarptautinis konkursas-festivalis „Harmony“ (Gruzija), Grand Prix

Justyna Jacevič, Atlikimo menas (dainavimas), B3

Dainavimo katedra, prof. S. Stonytė

XVIII tarptautinis Izabelos Jurjevos romansų atlikimo konkursas (Talinas, Estija), II vieta

Aurelija Stasiulytė, Atlikimo menas (dainavimas), M2

Dainavimo katedra, prof. R. Maciūtė

Eisteddfod tarptautinis festivalis (Velsas, Jungtinė Karalystė), tarptautinis dainininkų konkursas, I vieta

Edgaras Davidovičius, Atlikimo menas (dainavimas), M2

Dainavimo katedra, doc. D. Staponkus

Prahos Europos muzikos akademija, tarptautinis dainininkų konkursas, aukščiausias apdovanojimas –Beethoveno premija

Milda Drejerytė, Atlikimo menas (dainavimas), B4

Dainavimo katedra, prof. I. Laurušienė

XX tarptautinis kūrybinio jaunimo festivalis „Šabyt“ (Kazachstanas), III vieta

Emilija Finagėjevaitė, Atlikimo menas (dainavimas), B2

Dainavimo katedra, prof. I. Milkevičiūtė

Kaunas Talent 2017, Grand Prix

Karolis Kašiuba, Atlikimo menas (dainavimas), B3

Dainavimo katedra, doc. A. Janutas

IV Tarptautinis klasikinės muzikos atlikėjų konkursas Kaunas Sonorum, I vieta

Justyna Jacevič, Atlikimo menas (dainavimas), B4

Dainavimo katedra, prof. S. Stonytė

IV Tarptautinis klasikinės muzikos atlikėjų konkursas Kaunas Sonorum, III vieta

konkursas (Lietuva, LMTA), S. Baro premija


107

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Vincenzo De Martino, Atlikimo menas (fortepijonas), M2

Fortepijono katedra, prof. J. Karnavičius

Konkursas YAMAHA stipendijai laimėti, LMTA, I vieta

Vincenzo De Martino, Atlikimo menas (fortepijonas), M2

Fortepijono katedra, prof. J. Karnavičius

I konkursas „Lisztofonija“ profesionaliam garso įrašui laimėti, LMTA, I vieta

Sergej Liachnovič, Atlikimo menas (koncertmeisteris), M1

Koncertmeisterio katedra, prof. J. Karnavičius

LMTA pianistų konkursas N. ir J. Dėdinų fondo prizams laimėti, I vieta

Gabija Maknavičiūtė, Atlikimo menas (fortepijonas), B1

Fortepijono katedra, prof. Z. Ibelgauptas

LMTA pianistų konkursas N. ir J. Dėdinų fondo prizams laimėti, II vieta

Viktoras Orestas Vagusevičius, Atlikimo menas (fortepijonas), B1

Fortepijono katedra, prof. P. Geniušas

LMTA pianistų konkursas N. ir J. Dėdinų fondo prizams laimėti, III vieta

Gabija Maknavičiūtė, Atlikimo menas (fortepijonas), B2

Fortepijono katedra, prof. Z. Ibelgauptas

Tarptautinis John Field pianistų konkursas (Airija), Grand Prix

Gabija Maknavičiūtė, Atlikimo menas (fortepijonas), B1

Koncertmeisterio katedra, prof. I. Armonienė

Diana Kislovskaja, Atlikimo menas (fortepijonas), B4

Koncertmeisterio katedra, prof. I. Armonienė

Respublikinis studentų ir moksleivių pianistų koncertmeisterių festivalis-konkursas, skirtas Koncertmeisterio katedros 30-mečiui, bakalaurų studijų grupė, I vieta

Evelina Kuprytė, Atlikimo menas (fortepijonas), B3

Koncertmeisterio katedra, prof. I. Armonienė

Respublikinis studentų ir moksleivių pianistų koncertmeisterių festivalis-konkursas , skirtas Koncertmeisterio katedros 30-mečiui, bakalauro studijų grupė II vieta

Gabija Maknavičiūtė, Atlikimo menas (fortepijonas), B1

Koncertmeisterio katedra, prof. I. Armonienė

Respublikinis studentų ir moksleivių pianistų koncertmeisterių festivalis-konkursas , skirtas Koncertmeisterio katedros 30-mečiui, bakalauro studijų grupė, II vieta

Karolina Tabero, Atlikimo menas (fortepijonas), B3

Koncertmeisterio katedra, prof. I. Armonienė

Respublikinis studentų ir moksleivių pianistų koncertmeisterių festivalis-konkursas , skirtas Koncertmeisterio katedros 30-mečiui, bakalauro studijų grupė, III vieta

Jolanta Klenovska, Atlikimo menas (fortepijonas), B2

Koncertmeisterio katedra, doc. A. Kisieliūtė

Respublikinis studentų ir moksleivių pianistų koncertmeisterių festivalis-konkursas , skirtas Koncertmeisterio katedros 30-mečiui, bakalauro studijų grupė, III vieta

Sergej Liachnovič, Atlikimo menas (fortepijonas), M1

Koncertmeisterio katedra, doc. E. PerkumaitėVikšraitienė

Respublikinis studentų ir moksleivių pianistų koncertmeisterių festivalis-konkursas , skirtas Koncertmeisterio katedros 30-mečiui, magistro studijų grupė, I vieta

VI tarptautinis Stokholmo pianistų koncertmeisterių konkursas, II vieta


108

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Julija Ivanovaitė, Atlikimo menas (smuikas), B4

Styginių instrumentų katedra, doc. dr. R. LipinaitytėSavickienė

8-asis tarptautinis S. I. Savšinskio vardo konkursas (Sankt. Peterburgas, Rusija), I vieta

Laura Staponkutė, Atlikimo menas (smuikas), B2

Styginių instrumentų katedra, doc. dr. R. LipinaitytėSavickienė

V Tarptautinis Stokholmo muzikos konkursas (Švedija), III vieta

Milda Kraujutaitytė, Atlikimo menas (smuikas), B2

Styginių instrumentų katedra, asist. D. Kuznecovaitė

IV Tarptautinis klasikinės muzikos atlikėjų konkursas Kaunas Sonorum, II vieta

Laura Staponkutė, Atlikimo menas (smuikas), B2

Styginių instrumentų katedra, doc. dr. R. LipinaitytėSavickienė

IV Tarptautinis klasikinės muzikos atlikėjų konkursas Kaunas Sonorum, III vieta

Augustina Vizbaraitė, Atlikimo menas (smuikas), B3

Styginių instrumentų katedra, doc. dr. R. LipinaitytėSavickienė

Stygininkų konkursas, skirtas smuikininko profesoriaus Eugenijaus Paulausko 90-mečiui paminėti, I vieta

Donatas Butkevičius, Atlikimo menas (kontrabosas), M1

Styginių instrumentų katedra, lekt. D. Bagurskas

Stygininkų konkursas, skirtas smuikininko profesoriaus Eugenijaus Paulausko 90-mečiui paminėti, I vieta

Monika Čepytė, Atlikimo menas (smuikas), B3

Styginių instrumentų katedra, doc. dr. R. LipinaitytėSavickienė

Stygininkų konkursas, skirtas smuikininko profesoriaus Eugenijaus Paulausko 90-mečiui paminėti, II vieta

Marija Pranskutė, Atlikimo menas (smuikas), B4

Styginių instrumentų katedra, prof. I. ArmonaitėGalinienė

Stygininkų konkursas, skirtas smuikininko profesoriaus Eugenijaus Paulausko 90-mečiui paminėti, II vieta

Ulijona Pugačiukaitė, Atlikimo menas (smuikas), B4

Styginių instrumentų katedra, prof. R. Mataitytė

Stygininkų konkursas, skirtas smuikininko profesoriaus Eugenijaus Paulausko 90-mečiui paminėti, II vieta

Kotryna Ugnė Daunytė, Atlikimo menas (smuikas), B3

Styginių instrumentų katedra, prof. I. ArmonaitėGalinienė

Stygininkų konkursas, skirtas smuikininko profesoriaus Eugenijaus Paulausko 90-mečiui paminėti, III vieta

Kornelija Kupšytė, Atlikimo menas (violončelė), B2

Styginių instrumentų katedra, doc. E. Kulikauskas

Stygininkų konkursas, skirtas smuikininko profesoriaus Eugenijaus Paulausko 90-mečiui paminėti, III vieta

Agata Ursul, Atlikimo menas (smuikas), B4

Styginių instrumentų katedra, lekt. D. Puodžiukas

Stygininkų konkursas, skirtas smuikininko profesoriaus Eugenijaus Paulausko 90-mečiui paminėti, III vieta


109

41.

42.

Skaistė Žižytė, Atlikimo menas (altas), B1

Styginių instrumentų katedra, prof. P. Radzevičius

Styginių kvartetas REVER, Kamerinio ansamblio Atlikimo menas: Ulijona katedra, Pugačiukaitė, I smuikas, B3; prof. A. Vasiliauskas

Stygininkų konkursas, skirtas smuikininko profesoriaus Eugenijaus Paulausko 90-mečiui paminėti, III vieta Tarptautinis festivalis HARMOS (Porto, Portugalija)

Konrad Lewicki, II smuikas, B3; Kristina Anusevičiūtė, altas, B2; Marius Sakavičius, violončelė, B2 43.

Styginių kvartetas, Atlikimo Kamerinio ansamblio menas: katedra, prof. A. Vasiliauskas Rakelė Chijenaitė, I smuikas, M1;

Tarptautinis studentų kamerinės muzikos festivalis (Tartu, Estija)

Kotryna Ugnė Daunytė, II smuikas, B2; Mintautas Krikščiūnas, altas, M2; Elena Daunytė, violončelė, B4 44.

Fortepijoninis trio TRIBUS, Atlikimo menas: Neringa Valuntonytė (fortepijonas), B4;

Kamerinio ansamblio katedra, lekt. I. RupaitėPetrikienė

Tarptautinė vasaros akademija ISA , Kamerinių ansamblių konkursas (Reichenau, Austrija), I vieta

Kamerinio ansamblio katedra, doc. dr. I. Baikštytė

XVII Tarptautinis lietuvių kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursas, I vieta

Kamerinio ansamblio katedra, doc. dr. I. Baikštytė

XVII Tarptautinis lietuvių kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursas, I vieta

Ieva Daugirdaitė (smuikas), M1; Elena Daunytė (violončelė), B4 45.

Trio: Ernesta Vauraitė, Atlikimo menas (fleita), M2; Marius Kavaliauskas, Atlikimo menas (klarnetas), B3; Lukas Gedvilas, Atlikimo menas (fortepijonas), B3

46.

Fortepijoninis trio: Martyna Kloniūnaitė, absolventė; Marija Pranskutė, Atlikimo menas (smuikas), B4; Deividas Dumčius, Atlikimo menas (violončelė), B3;


110

47.

Justina Šalkauskaitė, Atlikimo menas (smuikas), M1;

Kamerinio ansamblio katedra, lekt. I. RupaitėPetrikienė

XVII Tarptautinis lietuvių kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursas, III vieta

Raigardas Daraganas, Atlikimo menas (džiazas, fortepijonas), B1

Džiazo katedra, prof. A. Anusauskas

Pyeongchang tarptautinis specialusis muzikos ir meno festivalis (Pietų Korėja)

Kvintetas „Džiazlaif“:

Džiazo katedra, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedra

12-asis jaunųjų džiazo talentų konkursas „Vilnius Jazz Young Power“ (VJYP), Grand Prix

Rolandas Biriukovas, Muzikos atlikimas (džiazas, gitara), M1

Džiazo katedra, lekt. T. Dičiūnas

XIII tarptautinis džiazo konkursas „Мир джаза“ (Rostovas, Rusija), III vieta

Kristina Alejūnaitė, Atlikimo menas (kanklės), B3

Liaudies instrumentų katedra, prof. L. Naikelienė

V tarptautinis liaudies instrumentų atlikėjų konkursas "Art-Dominanta" (Charkovas, Ukraina), I vieta

Ramunė Balčiūnaitė, Atlikimo menas (kanklės), B4

Liaudies instrumentų katedra, prof. L. Naikelienė

V tarptautinis liaudies instrumentų atlikėjų konkursas "Art-Dominanta" (Charkovas, Ukraina), II vieta

Sonata Zavadskytė, Atlikimo menas (kanklės), M2

Liaudies instrumentų katedra, lekt. A. Bružaitė

V tarptautinis liaudies instrumentų atlikėjų konkursas "Art-Dominanta" (Charkovas, Ukraina), III vieta

Kanklių duetas „Ramulino“: Lina Žilinskaitė, Atlikimo menas (kanklės), B4;

Liaudies instrumentų katedra,

V tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas (Šiauliai, Lietuva), Grand Prix

Evelina Kuprytė, Atlikimo menas (fortepijonas), B4; 48.

49.

Kazimieras Jušinskas, Atlikimo menas (džiazas, saksofonas), absolventas; Danielius Pancerovas, Atlikimo menas (džiazas, saksofonas), B3; Arminas Bižys, Atlikimo menas (saksofonas), B4; Ignas Kasikauskas, Atlikimo menas (džiazas, mušamieji instrumentai), B4; Aurelijus Užameckis (kontrabosas), Vilniaus kolegija 50.

51.

52.

53.

54.

Ramunė Balčiūnaitė, Atlikimo menas (kanklės), B4 55.

Kanklių duetas „Sakai“: Eglė Buzaitė, Atlikimo menas (kanklės), B2;

Doc. Aušrelė Juškevičienė

Liaudies instrumentų katedra, lekt. Jolanta Babaliauskienė

V tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas (Šiauliai, Lietuva), II vieta


111

Gintarė Želvytė, Atlikimo menas (kanklės), B2; 56.

Duetas:

Liaudies instrumentų katedra, lekt. Jolanta Babaliauskienė

V tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas (Šiauliai, Lietuva), II vieta

Patricija Makutonovič, Muzikos atlikimas (akordeonas), B1

Akordeono katedra, doc. Raimondas Sviackevičius

Tarptautinis konkursas Lanciano prize (Lanciano, Italija) I vieta

Anželika Fjodorova, Atlikimo menas (akordeonas), B2

Akordeono katedra, prof. Eduardas Gabnys

Tarptautinis konkursas Lanciano prize (Lanciano, Italija) I vieta

Gytis Kaušius, Atlikimo menas (akordeonas), B2

Akordeono katedra, doc. Raimondas Sviackevičius

IV Tarptautinis klasikinės muzikos atlikėjų konkursas Sonorum 2017, III vieta

Linas Balandis, meno doktorantūra (choro dirigavimas), IV metai

Choro dirigavimo katedra, prof. Povilas Gylys

III tarptautinis Juozo Naujalio choro dirigentų konkursas, II vieta (Vilnius, Lietuva)

Mantvydas Drūlia, Muzikos atlikimas (dirigavimas simfoniniam orkestrui), M1

Choro dirigavimo katedra, prof. Povilas Gylys;

III tarptautinis Juozo Naujalio choro dirigentų konkursas, III vieta (Vilnius, Lietuva)

Agnius Daubaris, Atlikimo menas (birbynė), M1; Kristina Aliejūnaitė, Atlikimo menas (kanklės), B4; 57.

58.

59.

60.

61.

Dirigavimo katedra, prof. Juozas Domarkas 62.

63.

64.

65.

66.

Neringa Sidaugaitė, Atlikimo menas (choro dirigavimas), B1

Choro dirigavimo I Gedimino Purlio nacionalinis jaunųjų choro katedra, prof. Vytautas dirigentų konkursas (Klaipėda, Lietuva), I vieta Miškinis

Gabrielius Gaidamavičius, Atlikimo menas (choro dirigavimas), B2

Choro dirigavimo katedra, prof. Povilas Gylys

I Gedimino Purlio nacionalinis jaunųjų choro dirigentų konkursas (Klaipėda, Lietuva), II vieta

Kotryna Starkutė, Atlikimo menas (choro dirigavimas), B3

Dirigavimo katedra, asist. Modestas Barkauskas

I Gedimino Purlio nacionalinis jaunųjų choro dirigentų konkursas (Klaipėda, Lietuva), III vieta

Neringa Sidaugaitė, Atlikimo menas (choro dirigavimas), B1

Bendrojo fortepijono katedra, lekt. Jūratė Tamulėnienė

Baltijos muzikos akademijų Bendrojo fortepijono studentų festivalis, Latvijos J. Vitolio muzikos akademija (Ryga)

Emilė Ribokaitė, Atlikimo menas (dainavimas), B1

Bendrojo fortepijono katedra, doc. Jolanta Patamsienė

Baltijos muzikos akademijų Bendrojo fortepijono studentų festivalis, Latvijos J. Vitolio muzikos akademija (Ryga)


112

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Dalia Krapavickaitė, Atlikimo menas (choro dirigavimas), B3

Bendrojo fortepijono katedra, lekt. Jūratė Tamulėnienė

Brigita Jurkonytė, Kompozicija, M2

Bendrojo fortepijono Baltijos muzikos akademijų Bendrojo fortepijono katedra, prof. habil. dr. studentų festivalis, Latvijos J. Vitolio muzikos Leonidas Melnikas akademija (Ryga)

Akvilė Laugalytė, Muzikos teorija ir kritika, B4

Muzikos istorijos katedra, prof. dr. Rūta StanevičiūtėKelmickienė

Studentų recenzijų konkursas „Vaidilos klasikoje – pianistas Jan Krzysztof BROJA“(Vilnius, Lietuva), I vieta

Laura Svirskaitė, Muzikos teorija ir kritika, B3

Muzikos teorijos katedra, lekt. Eglė Gudžinskaitė

Studentų recenzijų konkursas „Vaidilos klasikoje – pianistas Jan Krzysztof BROJA“(Vilnius, Lietuva), II vieta

Jurgita Valčikaitė, Muzikos teorija ir kritika, M2

Muzikos istorijos Studentų recenzijų konkursas „Vaidilos klasikoje – katedra, doc. dr. pianistas Jan Krzysztof BROJA“(Vilnius, Lietuva), Vytautė Markeliūnienė III vieta

Ignas Gudelevičius, Muzikos teorija ir kritika, B3

Muzikos istorijos Studentų recenzijų konkursas „Vaidilos klasikoje – pianistas Jan Krzysztof BROJA“(Vilnius, Lietuva), katedra, doc. dr. Vytautė Markeliūnienė III vieta

Ignas Gudelevičius, Muzikos teorija ir kritika, B3

Muzikos istorijos „Muzikologų dirbtuvės“ (Vilniaus fortepijono katedra, doc. dr. festivalio recenzijų konkursas), Lietuvos Vytautė Markeliūnienė nacionalinė filharmonija, I vieta

Ieva Parnarauskaitė, Kompozicija (akademinė kūryba), B1

Kompozicijos katedra prof. Mindaugas Urbaitis,

IX tarptautinis jaunųjų kompozitorių kūrinių chorui konkursas „Vox juventutis“ (Vilnius, Lietuva), I vieta

Beata Juchnevič, Kompozicija (akademinė kūryba), B1

Kompozicijos katedra,

IX tarptautinis jaunųjų kompozitorių kūrinių chorui konkursas „Vox juventutis“ (Vilnius, Lietuva), III vieta

Goda Marija Gužauskaitė, Kompozicija (akademinė kūryba), B3

Kompozicijos katedra,

Goda Marija Gužauskaitė, Kompozicija (akademinė kūryba), B4

Kompozicijos katedra,

prof. Vaclovas Augustinas

Doc. dr. Ričardas Kabelis

Doc. dr. Ričardas Kabelis

Baltijos muzikos akademijų Bendrojo fortepijono studentų festivalis, Latvijos J. Vitolio muzikos akademija (Ryga)

Projekto „MUZIKA ne tik PUČIAmiesiems“ kūrybinis konkursas, I vieta

4-asis ISA, 3D Audio Production Competition (Gracas, Austrija), Auksinis prizas


113

21 lentelė. Ryškiausi Teatro ir kino fakulteto studentų meninės veiklos pasiekimai 2017 m.

Eil. Nr.

Studento vardas, pavardė, studijų programa, specializacija, pakopa, kursas

Katedra, dėstytojas

Apdovanojimas (renginio/ projekto pavadinimas, vieta, data)

1.

Greta Petrovskytė, Vaidybos, MA 1

Vaidybos ir režisūros „Auksinis scenos kryžius“ metų debiutantei už katedra, Greis vaidmenį spektaklyje „Apvalytieji“ ir doc. V. Grabštaitė Jaunosios sesers vaidmenį spektaklyje „Vestuvės“, LMTA ir OKT koprodukcija

2.

Marija Stonytė, Kino menas (vaizdo režisūra), M2, trumpametražis filmas „Kalnai kalnai“

Kino ir TV katedra, doc. G. Beinoriūtė

„Sidabrinės gervės kiaušinis“ už metų geriausią studento darbą

3.

Klaudija Matvejevaitė, Kino menas (vaizdo režisūra), B4, vaidybinis, trumpametražis filmas „Paskutinė diena“

Kino ir TV katedra, prof. J. Lapinskaitė

Festivalio „Scanorama’2017“ konkursinės programos „Naujasis Baltijos kinas“ filmas nugalėtojas. Šis darbas buvo įvertintas ne tik kaip geriausias lietuvių, bet ir visų Baltijos šalių trumpametražis filmas. Vilnius, 2017 m. lapkritis

4.

Akvilė Žilionytė, Kino menas Kino ir TV katedra, (vaizdo režisūra), M2, prof. A. Stonys dokumentinis filmas „Diena man ne“

Dalyvavimas konkursinėje 15-ojo tarptautinio Tiranos (Albanija) filmų festivalio konkursinėje programoje. 2017 m. lapkritis

5.

Titas Laucius, Kino menas Kino ir TV katedra, (Vaizdo režisūra), M2, vaidybinis prof. A. Puipa trumpametražis filmas „Kambariokai“

Dalyvavimas konkursinėje Tarptautinio filmų festivalio „Fest- New directors New films“ konkursinėje programoje. Portugalija, 2017 m. birželis

6.

Jorė Janavičiūtė, Kino menas Kino ir TV katedra, (Vaizdo režisūra), M2, vaidybinis prof. A. Puipa trumpametražis filmas „Kur dingsta daiktai, kur dingsta žmonės“

Dalyvavimas 59-ojo tarptautinio filmų festivalio „Lubeck“ konkursinėje programoje. Vokietija, 2017 m. lapkričio 1–5d. Dalyvavimas Turino Short Film Market programoje, 2017 m. lapkričio 29– gruodžio 1 d.

7.

Eglė Kalibataitė, Šokis (šiuolaikinis šokis), B3

Šokio ir judesio katedra, doc. V. Jankauskas, lekt. G. Kirkilytė

Vyčio Jankausko šokio teatro 20 metų kūrybinės veiklos minėjimas, Šokio vakarai „13/20“, Menų spaustuvė, Vilnius, 2017 m. lapkričio 28 d. (Renginio ištraukos taip pat rodytos per LRT laidą „Laba diena, Lietuva“ 2017-12-04)

8.

Monika Voišnytė, Šokis (šiuolaikinis šokis), B3

Šokio ir judesio katedra, doc. V. Jankauskas, lekt. G. Kirkilytė

Vyčio Jankausko šokio teatro 20 metų kūrybinės veiklos minėjimas, Šokio vakarai „13/20“, Menų spaustuvė, Vilnius, 2017 m. lapkričio 28 d. (Renginio ištraukos taip pat rodytos per LRT laidą „Laba diena, Lietuva“ 2017-12-04)

Dalyvavimas 22-ojo tarptautinio filmų festivalio „2ANNAS“ konkursinėje programoje. Latvija, 2017 m. lapkričio 29– gruodžio 3 d.


114

22 lentelė. Ryškiausi studentų ir dėstytojų / darbuotojų sporto pasiekimai 2017 m.

Eil. Nr.

1. 2.

Studento ar dėstytojo / darbuotojo vardas, pavardė / komanda

Apdovanojimas

Ignas Daniulis, Atlikimo menas (klarnetas), B4

LMTA stalo teniso turnyras, Vilnius, I vieta

Doc. Julius Černius

LMTA stalo teniso turnyras, Vilnius, II vieta Hel-Pong varžybos, Vilnius, I vieta

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Eugenijus Baldyšius

LMTA stalo teniso turnyras, Vilnius, III vieta

doc. Virginija Apanavičienė

LMTA stalo teniso turnyras, Vilnius, I vieta

Birutė Asevičiūtė

LMTA stalo teniso turnyras, Vilnius, II vieta

Simona Liamo

LMTA stalo teniso turnyras, Vilnius, III vieta

Gabrielė Beinarytė, Atlikimo menas (arfa), B1

Hel-Pong varžybos, Vilnius, I vieta

Gapčenko Margarita

Hel-Pong varžybos, Vilnius, II vieta

Erazmus programa (kompozicija) 9. 10.

Pauliukaitė Laura, Atlikimo menas (choro dirigavimas), B2

Hel-Pong varžybos, Vilnius, III vieta

Prof. Jurgis Karnavičius

Orientavimosi sportas, vyrų virš 60 metų amžiaus grupė Tarptautinės varžybos „Aguiar da Beira O-Meeting“, Portugalija, IX vieta „Sportuok miške“ varžybos, Druskininkai, I vieta Lietuvos čempionatas (sprintas), Panevėžys, III vieta Daugiadienės Vilnius/Baltic MTBOC, Vilnius, IV vieta Baltijos šalių čempionatas, Ignalinos raj., IV vieta Tarptautinės varžybos KAPA, Latvija, VIII vieta Talino čempionatas (vidutinė trasa), Estija, I vieta Tarptautinės varžybos „Suvejooks“”, Estija, IV vieta OS varžybos „Jūros šventė“, Klaipėda, I vieta „Klajūno maratonas“, Terpežys, III vieta Latvijos čempionatas (maratonas), Latvija, IV vieta

11.

Dėstytojų ir darbuotojų krepšinio komanda

Vilniaus universitetinių aukštųjų mokyklų dėstytojų-darbuotojų krepšinio turnyras, Vilnius, VI vieta

23 lentelė. Valstybinio studijų fondo suteiktos paskolos LMTA studentams 2017 m. Paskolos rūšis

Paskolų skaičius

Studijų kainai mokėti

45

Gyvenimo išlaidoms

39 Iš viso:

84


115

24 lentelė. Studijų kainos kompensavimas LMTA studentams 2017 m. Studijų kryptis

Studentų, pasinaudojusių už studijas sumokėtos kainos kompensavimu, skaičius

Programa

Muzika

Meno studijos

Atlikimo menas

5

Kompozicija

1

Meno vadyba

1 Iš viso:

7

25 lentelė. 2017 m. LMTA pirmosios ir antrosios studijų pakopų absolventai Studijų programos pavadinimas

Studentų, 2017 m. įgijusių kvalifikaciją, skaičius I pakopa

II pakopa

Atlikimo menas

63

50

Bendroji muzikos didaktika

11

0

Kompozicija

1

6

Muzikos teorija ir kritika

2

2

Muzikos pedagogika

0

1

Vaidyba

8

15

Kino dramaturgija

7

0

Scenos ir kino menų istorija ir kritika

3

0

Meno vadyba

5

0

100

74

Iš viso:

26 lentelė. Studentų karjeros ugdymo renginiai/ mokymai ir dalyvių skaičius 2017 m.

Pavadinimas

Data

Seminaras-konsultacija „Autorių ir gretutinių teisių sutartys“. Lektorius – teisininkas E. Saukalas. Seminaras-konsultacija „Verslo liudijimas ir individualios veiklos pažyma“. Valstybinė mokesčių inspekcija.

Dalyvių skaičius

1 akad. val. 2017-03-23 1 akad. val.

Seminaras-konsultacija „Diplomas rankoje – kas toliau“. Vilniaus teritorinė darbo birža. Paskaitų ciklas „Karjeros valdymas ir antreprenerystė“: Aleksanderio technikos individualūs praktiniai užsiėmimai. Lektorius – Andreas Sandri.

Trukmė (akad. val.)

8

1akad. val.

2017-02-06 – 2017-02-10

38 akad. val.

25


116

Paskaitų ciklas „Karjeros valdymas ir antreprenerystė“:grupiniai praktiniai užsiėmimai „Kūno ir judesio terapija paremta Body Mind centering technika“. Lektorės – Agnietė Laurinaitytė ir Raima Drąsutytė. 3 susitikimai.

2017-03-01 – 2017-03-15

12 akad. val.

40

Paskaitų ciklas „Karjeros valdymas ir antreprenerystė“: psichologijos paskaitų ciklas KET psichoterapija kaip efektyviausias savipagalbos gidas. Lektorė – Inesa Kraujutienė. 10 susitikimų.

2017-02-27 – 2017-04-27

23 akad. val.

40

2017-11-08

3 akad. val.

10

79

123

Kūrybiškumo susitikimas su rašytoju, lektoriumi ir aktyvistu Donatu Paulausku „Žmogus be profesijos“ Iš viso:

27 lentelė. 2015 m. studijoms teikti e. mokymo(si) ir nuotoliniai kursai Eil. Nr.

Kurso pavadinimas

Dėstytojas

1.

XX amžiaus muzikos istorija II

prof. Mindaugas Urbaitis

2.

XX amžiaus muzikos stiliai

prof. Mindaugas Urbaitis

3.

Akustikos pagrindai

prof. dr. Rytis Ambrazevičius

4.

Akustinė ekologija ir aplinkos garso menas

prof. dr. Antanas Kučinskas

5.

Baigiamojo darbo rengimo metodika

doc. dr. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė

6.

Baigiamojo darbo rengimo metodologija

doc. dr. Andrius Juškys

7.

Baroko muzikos istorija

doc. dr. Judita Žukienė

8.

Baroko opera

lekt. Junija Galejeva

9.

Chorvedyba B3 choro dirigavimo studentams

doc. Rolandas Aidukas

10.

Didaktika

doc. dr. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė

11.

Etnomuzikologijos įvadas

prof. dr. Rytis Ambrazevičius

12.

Europos choro meno istorija

doc. Rolandas Aidukas

13.

Garso technologijos

asist. dr. Mykolas Natalevičius

14.

Informacinės technologijos ir muzikos mokymas

dokt. Sigitas Mickis

15.

Instrumentuotė

doc. Kazys Daugėla

16.

Kognityvinė muzikos psichologija

prof. dr. Rytis Ambrazevičius

17.

Kultūros politika ir profesionalaus meno raida

lekt. Elona Bajorinienė

18.

Kūrybos verslas: steigimas ir plėtra

doc. dr. Andrius Juškys

19.

Lietuvių choro meno istorija

doc. Rolandas Aidukas

20.

Minimalizmas ir postminimalizmas

prof. Mindaugas Urbaitis

21.

Muzikinių gabumų lavinimas

doc. dr. Vida Umbrasienė

22.

Muzikos harmonija ir forma

doc. dr. Martinš Vilums

23.

Muzikos istorija: 20 amžius

prof. Mindaugas Urbaitis

24.

Muzikos istorija: nuo antikos iki klasicizmo

prof. dr. Audronė Žiūraitytė


117

25.

Muzikos istorija: nuo klasicizmo iki XX a. pradžios

prof. dr. Audronė Žiūraitytė

26.

Muzikos istorija: Romantizmas. Nacionalinės mokyklos

prof. dr. Audronė Žiūraitytė

27.

Muzikos istorija: Romantizmas. Sceninės ir vokalinės bei instrumentinės muzikos raida XIX a.

prof. dr. Audronė Žiūraitytė

28.

Muzikos kalba. Barokas. 2 B pučiamųjų ir styginių specialybių studentams

doc. Virginija Apanavičienė

29.

Muzikos kalba. Klasicizmas

doc. Virginija Apanavičienė

30.

Muzikos kalba. Romantizmas. 3 B pučiamųjų studentams

doc. Virginija Apanavičienė

31.

Muzikos kalba. Viduramžiai. Renesansas

doc. Virginija Apanavičienė

32.

Muzikos kalba: Barokas (Atlikėjams)

doc. dr. Danutė Kalavinskaitė

33.

Operos dramaturgija (vokalistams, M1)

asist. Rima Jūraitė

34.

Orkestruotė, partitūrų redukcija

doc. dr. Martinš Vilums

35.

Programavimas ir sintezė

asist. dr. Mykolas Natalevičius

36.

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų meno istorija

doc. Kazys Daugėla

37.

Skaitmeninė notografija

doc. dr. Martinš Vilums

38.

Skaitmeninės notografijos pagrindai

dokt. Sigitas Mickis

39.

Skaitmeniniai garso procesai

dr. Jonas Jurkūnas

40.

Skaitmeninio garso algoritmai

asist. dr. Mykolas Natalevičius

41.

Skaitmeninis garsas ir vaizdas

dr. Jonas Jurkūnas

42.

Skaitmeninis garso programavimas

asist. dr. Mykolas Natalevičius

43.

Skaitmeninis garso redagavimas

dr. Jonas Jurkūnas

44.

Solfedžio A lygis

asist. Laura Rauličkienė

45.

Solfedžio B lygis

asist. Laura Rauličkienė

46.

Šiuolaikinė lietuvių muzika

doc. dr. Judita Žukienė

47.

Šiuolaikinės muzikinio ugdymo koncepcijos

doc. dr. Lolita Navickienė

48.

Šiuolaikinės tradicinės muzikos srovės

prof. dr. Rytis Ambrazevičius

49.

Taikomieji tyrimai (Meno vadybos III kurso studentams)

doc. dr. Andrius Juškys

50.

Tarpukario Lietuvos muzikinė kultūra

doc. dr. Judita Žukienė

51.

Vaikų ir jaunimo choro balsų mokymo metodika B3 Bendrosios muzikos didaktikos studentams

doc. Rolandas Aidukas

52.

XX a. muzikos istorija

prof. Mindaugas Urbaitis

53.

XX a. muzikos kalba

prof. dr. Audronė Žiūraitytė

54.

XX a. muzikos kompozicijos tyrimo metodai

prof. dr. Antanas Kučinskas

28 lentelė. 2017 m. Moodle aplinkoje parengti e. mokymo(si) ir nuotoliniai kursai studijoms Eil. Nr.

Kurso pavadinimas

Dėstytojas

1.

Akustikos pagrindai

prof. dr. Rytis Ambrazevičius

2.

Akustinė ekologija ir aplinkos garso menas

prof. dr. Antanas Kučinskas

3.

Baigiamojo darbo rengimo metodologija

doc. dr. Andrius Juškys

4.

Etnomuzikologijos įvadas

prof. dr. Rytis Ambrazevičius


118

5.

Garso technologijos

asist. dr. Mykolas Natalevičius

6.

Informacinės technologijos ir muzikos mokymas

dokt. Sigitas Mickis

7.

Kognityvinė muzikos psichologija

prof. dr. Rytis Ambrazevičius

8.

Kūrybos verslas: steigimas ir plėtra

doc. dr. Andrius Juškys

9.

Muzikos harmonija ir forma

doc. dr. Martinš Vilums

10.

Operos dramaturgija (vokalistams, M1)

asist. Rima Jūraitė

11.

Programavimas ir sintezė

asist. dr. Mykolas Natalevičius

12.

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų meno istorija

doc. Kazys Daugėla

13.

Skaitmeninės notografijos pagrindai

dokt. Sigitas Mickis

14.

Skaitmeniniai garso procesai

dr. Jonas Jurkūnas

15.

Skaitmeninio garso algoritmai

asist. dr. Mykolas Natalevičius

16.

Skaitmeninis garsas ir vaizdas

dr. Jonas Jurkūnas

17.

Skaitmeninis garso programavimas

asist. dr. Mykolas Natalevičius

18.

Skaitmeninis garso redagavimas

dr. Jonas Jurkūnas

19.

Šiuolaikinės tradicinės muzikos srovės

prof. dr. Rytis Ambrazevičius

20.

Taikomieji tyrimai (Meno vadybos III kurso studentams)

doc. dr. Andrius Juškys

29 lentelė. 2016 m. Muzikos inovacijų studijų centre įgyvendinti meniniai, edukaciniai projektai Eil. Nr.

Renginys

Data/periodas

Pastabos

1.

Nordplus intensyvi programa NORD+MIX, kūrybinės dirbtuvės, 10 paskaitų, 3 koncertai

Balandžio 19–28 d.

2.

MiSC medijų savaitės renginių įgyvendinimas (12 inovatyvių muzikos ir garso renginių erdvinio garso sferoje)

Gegužės 8–12 d.

3.

Muzikos produkcijos kursai „360“

Kovo 28–29 d., gegužės 16–18 d.

Bendradarbiaujant su VšĮ Monokey

4.

Kultūros naktis 2017. MiSC Audiovizualinė instaliacija „Reflections“ ant Centrinių rūmų fasado iš V. Kudirkos gatvės pusės

Birželio 16 d.

Bendradarbiaujant su Meno centru

5.

Konferencija „Music and sound design in film/new media”, kūrybinės dirbtuvės „Cinematic experience of sound“

Rugsėjo 25–30 d.

Bendradarbiaujant su Kino ir televizijos katedra

6.

Projektai su kompozitoriumi ir improvizatoriumi, Tbilisio konservatorijos rektoriumi prod. Reso Kiknadze (paskaitos, koncertas)

Spalio 12–13 d.


119

7.

Tarptautinės konferencijos „Muzikos komponavimo principai“ mikrotoninės muzikos koncerto ir meistriškumo kursų organizavimas ir technologiniai sprendimai

Lapkričio 7–9 d.

8.

Tarptautinio Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto Intermusic mokymų sesija

Lapkričio 24–27 d.

9.

Erdvinio garso koncertų ciklas „Sferos premjeros 2017“, pristatyta Ričardo Kabelio ir Osvaldo Balakausko kūryba erdvinio garso formatuose (4 koncertai)

Gruodžio 13–16 d.

10.

Įgyvendinant rezidencijų programą Centre 2 savaites rezidavo Hans Peter Stubbe Teglbjaerk (Danija)

Lapkritis, gruodis

11.

Kompozicijos ir garso režisūros studentų, LMTA doktorantų meno projektų įrašai, konsultavimas (62 projektai)

Sausis–gruodis

12.

LMTA renginių garsinimas, įrašai ir transliavimas (21 renginys)

Sausis–gruodis

Finansuota Danijos kultūros tarybos

Bendradarbiaujant su visais LMTA padaliniais


120

2 PRIEDAS. MOKSLO VEIKLA 1 lentelė. Priėmimo į trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas kaita

1

1

1

1

2

1

2

Meno doktorantūra (MD) (Muzika), vf:

7

9

6

11

3

9

4

10

5

10

Meno doktorantūra (MD) (Muzika), vnf:

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Konkursinė doktorantūra (NKP)

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

Ištęstinės MD studijos meno licenciatams

1

2

1

2

0

0

2

4

1

1

1

3

3

5

2

5

2

3

2

5

Konkursinė doktorantūra (NKP)

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Iš viso:

9

13

10

17

6

15

10

20

10

19

Meno doktorantūra (Teatras ir kinas), vf:

Priimta

Prašymų skaičius

1

Prašymų skaičius

1

Priimta

1

Priimta

Mokslo doktorantūra

Studijų programa

Prašymų skaičius

2017

Prašymų skaičius

2016

Priimta

2015

Prašymų skaičius

2014

Priimta

2013

2 lentelė. Mokslo ir meno doktorantų skaičiaus kaita

2015-10-01

5

5

5

4

4

Meno doktorantūra (MD) (Muzika):

20

25

19

21

22

Konkursinė doktorantūra (NKP)

3

5

5

4

3

Ištęstinės MD studijos meno licenciatams

1

1

0

2

2

2

5

7

9

9

0

1

1

1

1

27

35

31

34

35

Meno doktorantūra (Teatras ir kinas): Konkursinė doktorantūra (NKP) Iš viso:

2017-10-01

2014-10-01

Doktorantūra

Studijų programa

2016-10-01

2013-10-01

Studentų skaičius

3 lentelė. Lietuvos mokslo tarybos parama LMTA doktorantams Patenkintų paraiškų skaičius Paramos pobūdis

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus

7

9

4

4

3

Parama doktorantų akademinėms išvykoms

2

0

0

1

0

9

9

4

5

3

Iš viso:


121

4 lentelė. Trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas baigusių asmenų skaičiaus kaita Doktorantūros studijas baigusių asmenų skaičius Studijų programa

2013

2014

2015

2016

2017

Doktorantūra

1

0

1

2

0

Meno doktorantūra

0

6

5

5

7

1

6

6

7

7

Iš viso:

5 lentelė. Sėkmingai apgintų disertacijų / meno projektų skaičiaus kaita Sėkmingai apgintų disertacijų / meno projektų skaičius Studijų programa

2013

2014

2015

2016

2017

Doktorantūra

1

0

1

1

2

Meno doktorantūra

0

6

5

2

8

1

6

6

3

10

Iš viso:

6 lentelė. Mokslo daktarų pasiskirstymas pagal mokslo kryptis

Metai

2013

2014

2015

2016

2017

Etatai

Asmenys

Etatai

Asmenys

Etatai

Asmenys

Etatai

Asmenys

Etatai

Asmenys

Humanitarinių mokslų

36,7

53

33,35

51

33,67

54

35,94

55

34,33

49

Socialinių mokslų

3,5

11

4

6

3,96

7

7,09

17

3,96

13

Medicinos mokslų

0,2

1

-

-

-

-

0,14

1

0

0

Biomedicinos mokslų

-

-

-

-

-

-

0,18

1

0,13

1

Technologijų mokslų

-

-

-

-

0,16

1

1

1

1

1

Meno daktarai

-

-

-

-

3,56

7

4,82

7

5,35

9

3,7

4

3,5

4

2,87

3

3,44

4

3,43

4

44,1

69

40,85

61

44,22

72

52,61

86

48,2

77

Daktarai:

Habilituoti daktarai Iš viso:


122

7 lentelė. LMTA tyrėjų publikacijų skaičiai ir jų dinamika Eil. Nr.

Leidinio tipas

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Mokslinės monografijos, mokslo studijos

7

3

3

7

3

2.

Mokslo straipsniai, knygų skyriai recenzuojamuose leidiniuose

55

71

50

34

44

3.

Mokslo straipsniai kitoje spaudoje

22

23

13

22

14

4.

Vadovėliai, metodinės priemonės

3

4

4

-

2

2013

2014

2015

2016

2017

8 lentelė. LMTA muzikinio folkloro archyvo veiklos rodikliai

Eil. Nr.

Veiklos pobūdis

1.

Archyvo papildymas garso įrašais (val.)

110

82

80

97

80

2.

Archyvo papildymas vaizdo įrašais (val.)

94

58

68

126

74

3.

Foto fondo duomenų tvarkymas ir papildymas (vnt.)

65

505

4.

Suskaitmeninti ir susisteminti archyviniai garso įrašai (val.)

150

150

335

417

460

5.

Suskaitmeninti ir susisteminti archyviniai vaizdo įrašai (val.)

110

125

91

82

150

6.

Suskaitmenintos foto nuotraukos

200

40

200

7.

Skaitmeninės duomenų bazės papildymas (vnt.)

2155

2276

1671

4005

4008

8.

Transkribuota melodijų (vnt.)

40

52

9.

Internete paskelbti garso įrašai (vnt.)

10000

9 lentelė. LMTA mokslo renginiai Eil. Nr.

Pavadinimas

Organizatoriai

Partneriai

Data

Dalyvių skaičius

1.

LMTA studentų mokslinė konferencija-konkursas, skirta muzikologui Adeodatui Tauragiui

LMTA

VDA

2017-03-16

8

2.

LMTA 41-oji metinė mokslinė konferencija

LMTA

2017-04-12

22

3.

Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose. Teorijos ir praktikos sankirtos

LMTA

CILECT Europos regioninis padalinys GEECT

2017-09-28 – 30

26

4.

Sb okio-judesio terapija – efektyvus vidinė s fizinė s ir psichologinė s sveikatos resursas

Lietuvos š okio-judesio terapijos asociacija

LMTA, VU Medicinos fakultetas

2017-11-04

5

5.

Muzikos komponavimo principai. Ratio versus intuitio

LMTA

Lietuvos kompozitorių 2017-11-08 – sąjunga 10

20


123

10 lentelė. Reikšmingiausi 2017 m. LMTA leidiniai Eil. Nr.

Autorius, leidinio pavadinimas

Tarptautinis standartinis knygos numeris

Pobūdis

Tiražas egz.

1.

Gabrielė Labanauskaitė. Dramatika

Mokslo monografija

ISBN 978-609-8071-41-2

300

2.

Rytis Ambrazevičius. Muzikinio aukščio ir laiko psichologija

Mokslo monografija

ISBN 978-609-8071-42-9

200

3.

Eirimas Velička. Lietuvių etninė muzika pradinių klasių muzikinio ugdymo kontekste

Mokslo monografija

ISBN 978-609-8071-43-6

250

4.

Lietuvos muzikologija. XVIII t.

Periodinis mokslinis žurnalas

ISSN 1392-9313

200

5.

Ars et praxis. V t.

Periodinis mokslinis žurnalas

ISSN 2351-4744

120

6.

Principles of music composing. XVII t.

Periodinis mokslinis žurnalas

ISSN 2351-5155

60

7.

Vitalija Mockutė-Aleknienė. Paprastosios ir sudėtinės muzikos formos

Metodinė mokymosi priemonė

ISBN 978-609-8071-40-5

200

8.

Anatolijus Šenderovas. Styginių kvartetas Nr. 3

Natos

ISMN 979-0-706210-71-1

170

11 lentelė. LMTA leidinių skaičiaus kaita 2013–2017 m. Eil. Nr.

Leidinio tipas

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Moksliniai darbai, mokslinių straipsnių rinktinės

2

4

6

3

3

2.

Periodiniai mokslo leidiniai

2

3

3

3

3

3.

Natų leidiniai

3

5

4

5

18

4.

Kiti leidiniai

6

12

12

11

16

15

27

28

22

40

Iš viso:


124

3 PRIEDAS. MENO VEIKLA 1 lentelė. Muzikos fakulteto dėstytojų apdovanojimai 2017 m. Eil. Nr.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vardas, pavardė

Katedra

Apdovanojimas

Doc. Justė Janulytė

Kompozicijos katedra

Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija

Prof. Jurgis Rimas Dvarionas

Styginių instrumentų katedra

Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius

Doc. Zita Kelmickaitė

Muzikos istorijos katedra

Lekt. Lina Rimša

Džiazo katedra

Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis

Prof. Renata Marcinkutė-Lesieur

Vargonų ir klavesino katedra

Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“

Prof. Aleksandra Žvirblytė

Fortepijono katedra

Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“

2 lentelė. Teatro ir kino fakulteto dėstytojų apdovanojimai 2017 m. Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kūrinio pavadinimas

Apdovanojimas

Valstybė

1.

Doc. Eglė Gabrėnaitė

Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija

Lietuva

2.

Doc. Viktoras Radzevičius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija

Lietuva

3.

Doc. Darius Meškaukas

Geriausias aktorius - Rotmistro Augusto vaidmuo spektaklyje „Tėvas“ Klaipėdos dramos teatre.

Auksinis scenos kryžius

Lietuva

4.

Lekt. Olga Lapina

Teatras plius kategorija, spektaklis-žaidimas „Kodas: Hamlet“

Auksinis scenos kryžius

Lietuva

5.

Lekt. Goda Laurinavičiūtė

Geriausia šokėja - už Melancholijos vaidmenį šokio spektaklyje „Melancholijos bokštai“, choreografė Aira Naginevičiūtė.

Auksinis scenos kryžius

Lietuva

6.

Laurynas Žakevičius

Boriso Dauguviečio auskaras

Lietuva

7.

Prof. Audrius Stonys

Sidabrinė gervė, Tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ 2017 apdovanojimas

Lietuva

Specialus prizas grupei „Low Air“ Dokumentinis filmas „Moteris ir ledynas“


125

8.

Doc. Giedrė Beinoriūtė

Dokumentinis filmas „Pokalbiai rimtomis temomis“

Pagrindinis tarptautinio dokumentinių filmų festivalio CineDOC TBILISI programos „CineDOC YOUNG“ prizas

Gruzija

3 lentelė. LMTA meno renginių dinamika 2012–2017 m. Eil. Nr.

1.

Kategorija

Bendras renginių skaičius

2012

2013

2014

2015

2016

2017

456

490

508

510

645

605

1.1.

Renginių skaičius LMTA erdvėse

252

303

274

325

392

349

1.2.

Renginių skaičius už LMTA ribų

204

187

234

185

253

256

1.2.1.

Renginių skaičius Vilniuje ne LMTA

135

134

148

117

164

188

1.2.2.

Renginių skaičius Lietuvos

68

45

65

50

47

51

1.2.3.

Renginių skaičius užsienyje

1

8

21

18

42

17

4 lentelė. Bendras LMTA meno renginių skaičius 2017 m. Eil. Nr.

1.

Kategorija

Bendras renginių skaičius

Vnt.

605

1.1.

Renginių skaičius LMTA erdvėse

349

1.2.

Renginių skaičius už LMTA ribų

256

1.2.1.

Renginių skaičius Vilniuje ne LMTA erdvėse

188

1.2.2.

Renginių skaičius Lietuvos regionuose ir Kaune

51

1.2.3.

Renginių skaičius užsienyje

17

5 lentelė. Meno renginiai LMTA erdvėse 2017 m. Eil. Nr.

Erdvė

Vnt.

1.

LMTA Didžioji salė

94

2.

LMTA Juozo Karoso salė

71

3.

LMTA Sluškų rūmų erdvės

23

4.

LMTA Kongresų rūmų Kamerinė salė

16

5.

LMTA Balkono teatras

72


126

6.

LMTA Vargonų salė

3

7.

LMTA Teatro cechas

12

8.

Muzikos inovacijų studijų centras

13

9.

LMTA Operos studija

4

10.

LMTA Kino salė

2

11.

Kitos LMTA rūmų erdvės

39 Iš viso:

349

6 lentelė. Meno renginiai LMTA erdvėse 2012–2017 m. Eil. Nr.

Erdvė

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

LMTA Didžioji salė

105

104

83

101

105

94

2.

LMTA Juozo Karoso salė

71

81

77

70

65

71

3.

LMTA Sluškų rūmų erdvės

8

33

37

36

43

23

4.

LMTA Kongresų rūmų Kamerinė salė

27

21

28

27

19

16

5.

LMTA Balkono teatras

3

10

3

27

54

72

6.

LMTA Vargonų salė

4

4

3

3

2

3

7.

LMTA Teatro cechas

0

13

11

8

27

12

8.

Muzikos inovacijų studijų centras

0

0

4

15

33

13

9.

LMTA Operos studija

0

0

3

3

2

4

10.

LMTA Kino salė

0

0

0

9

4

2

11.

Kitos LMTA rūmų erdvės

34

37

25

26

38

39

252

303

274

325

392

349

Iš viso:

7 lentelė. LMTA meno renginiai 2017 m. Vilniuje (ne LMTA erdvėse) Eil. Nr.

Erdvė

Renginių skaičius

1.

Šv. Kazimiero bažnyčia

52

2.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

17

3.

OKT/Vilniaus miesto teatras

40

4.

Valstybinis jaunimo teatras

9

5.

Lietuvos rusų dramos teatro salė A – Z

6

6.

Menų spaustuvė

5

7.

Lietuvos nacionalinė filharmonija

4

8.

LR Kultūros ministerija

4


127

9.

Šv. Jonų bažnyčia

3

10.

LDK Valdovų rūmai

3

11.

Martyno Mažvydo nacionalinė biblioteka

3

12.

Šiuolaikinio meno centras

2

13.

Fortepijonų salonas „Organum“

2

14.

Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia

2

15.

Klubas „Pelėda“

2

16.

Muzikos galerija

2

17.

Šokio teatras

2

18.

Šv. Kotrynos bažnyčia

2

19.

M. K. Čiurlionio namai

1

20.

Kino teatras „Multikino“

1

21.

Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

1

22.

Naujosios Vilnios muzikos mokykla

1

23.

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

1

24.

Kongresų rūmų Didžioji salė

1

25.

Vilniaus įgulos karininkų ramovė

1

26.

LITEXPO

1

27.

Vaidilos teatras

1

28.

St. Vainiūno namai

1

29.

K. Sirvydo skveras

1

30.

Baras „The Great Tit“

1

31.

Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia

1

32.

Garso įrašų studija „Mama Studios“

1

33.

Fizinių ir technologinių mokslų centras (FTMC)

1

34.

Grožio salonas „Indola“

1

35.

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

1

36.

Lietuvos rašytojų sąjunga

1

37.

Kokteilių baras „Salionas“

1

38.

Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija

1

39.

Restorano „Tabero“ patalpos

1

40.

Meksikiečių restoranas „Yukatan Extensión“

1

41.

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla

1

42.

Menų fabrikas „Loftas“

1

43.

Vilniaus rotušė

1


128

44.

Prezidentūros kiemas

1

45.

LMTA Centrinių rūmų vidinis kiemas

1

46

Skverelis prie Genocido aukų muziejaus

1 Iš viso:

188

8 lentelė. LMTA meno renginių geografija Lietuvoje 2016 ir 2017 m. Eil. Nr.

Miestas

Renginių skaičius Lietuvoje, 2016

Renginių skaičius Lietuvoje, 2017

1.

Vilnius

556

537

2.

Kaunas

3

20

3.

Klaipėda

7

6

4.

Alytus

3

2

5.

Šiauliai

4

1

6.

Anykščiai

1

1

7.

Kėdainiai

1

1

8.

Rūdiškės

1

1

9.

Jašiūnai

3

1

10.

Druskininkai

3

0

11.

Jonava

1

0

12.

Panevėžys

1

0

13.

Kaišiadorys

1

0

14.

Trakai

1

0

15.

Vilkija

1

0

16.

Stakliškės

1

0

17.

Vilkyškiai

1

0

18.

Gilūtos

1

0

19.

Adutiškis

1

0

20.

Liaušiai

1

0

21.

Butkūnai

1

0

22.

Gudakiemis

1

0

23.

Visaginas

1

0

24.

Švenčionėliai

1

0

25.

Kupiškis

1

0

26.

Kelmė

1

0

27.

Daugai

1

0


129

28.

Kuršėnai

1

0

29.

Pasvalys

1

0

30.

Vilkaviškis

1

0

31.

Marijampolė

1

0

32.

Jurbarkas

1

0

33.

Plungė

0

2

34.

Biržai

0

2

35.

Rokiškis

0

1

36.

Juodkrantė

0

1

37.

Varėna

0

1

38.

Šilagalys

0

1

39.

Prienai

0

1

40.

Rietavas

0

1

41.

Šalčininkai

0

1

42.

Utena

0

1

43.

Merkinė

0

1

44.

Valkininkai

0

1

45.

Mosėdis

0

1

46.

Nida

0

1

47.

Alanta

0

1

48.

Trakų Vokė

0

1

604

588

Renginių skaičius užsienyje, 2016

Renginių skaičius užsienyje, 2017

Iš viso:

9 lentelė. LMTA meno renginių geografija užsienyje 2016 ir 2017 m. Eil. Nr.

Miestas, valstybė

1.

Ryga, Latvija

5

4

2.

Tartu, Estija

1

2

3.

Talinas, Estija

4

1

4.

Varšuva, Lenkija

2

1

5.

Berlynas, Vokietija

1

1

6.

Grafenegas, Austrija

3

0

7.

Sansepolkras, Italija

2

0

8.

Orhusas, Danija

2

0

9.

Portas, Portugalija

2

0


130

10.

Geteborgas, Švedija

2

0

11.

Bolcanas, Italija

2

0

12.

Pernu, Estija

1

0

13.

Paidė, Estija

1

0

14.

Bratislava, Slovakija

1

0

15.

Viljandis, Estija

1

0

16.

Milanas, Italija

1

0

17.

Helsinkis, Suomija

1

0

18.

Žirona, Ispanija

1

0

19.

Odensė, Danija

1

0

20.

Minskas, Baltarusija

1

0

21.

Barselona, Ispanija

1

0

22.

Viena, Austrija

1

0

23.

Liubliana, Slovėnija

1

0

24.

Vroclavas, Lenkija

1

0

25.

Amsterdamas, Nyderlandai

1

0

26.

Alpbachas, Austrija

1

0

27.

Džakarta, Indonezija

0

1

28.

Gracas, Austrija

0

1

29.

Stokholmas, Švedija

0

1

30.

Espinjas, Portugalija

0

1

31.

Praha, Čekija

0

1

32.

Liubekas, Vokietija

0

1

33.

Tirana, Albanija

0

1

34.

Turinas, Italija

0

1

41

17

Iš viso:

10 lentelė. LMTA renginių pagal meno sritį dinamika 2012–2017 m. Eil. Nr.

Meno sritis

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Muzika

433

360

363

355

389

360

2.

Teatras

6

45

84

81

161

175

3.

Kinas

15

35

40

40

32

29

4.

Šokis

2

10

6

5

3

12

5.

Bendro pobūdžio

0

24

4

5

15

5


131

6.

Muzika/Teatras

0

11

0

2

11

6

7.

Muzika/Kinas

0

3

0

17

14

8

8.

Kinas/Šokis

0

2

0

0

0

0

9.

Opera

0

0

9

5

6

10

10.

Muzika/Šokis

0

0

2

0

1

0

11.

Teatras/Kinas

0

0

0

0

4

0

12.

Psichologija

0

0

0

0

8

0

13.

Vizualieji menai

0

0

0

0

1

0

456

490

508

510

645

605

Iš viso:

11 lentelė. LMTA meno renginių formatų dinamika Eil. Nr.

Formatas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Koncertai

357

270

305

248

305

272

2.

Meistriškumo kursai, seminarai, mokymai, kūrybinės dirbtuvės

62

69

55

71

95

68

3.

Spektakliai

10

51

75

67

143

177

4.

Kino peržiūros

11

29

39

36

30

27

5.

Konkursų perklausos

8

29

11

40

22

31

6.

Konferencijos (pranešimų skaitymai)

3

8

10

6

7

9

7.

Diskusijos

0

11

1

1

3

0


132

4 PRIEDAS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 1 lentelė. LMTA personalo (etatų) dinamika pagal darbuotojų grupes

Eil.

Personalas

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2017-12-31

Darbuotojų skaičius (etatais)

411,1

407,9

398,8

386,4

383,65

397,10

1.1

Dėstytojai:

226,55

219,2

207,85

202,54

202

208,20

1.1.1

Profesorių

50,6

56,4

59,2

62,34

62,78

60,19

1.1.2

Docentų

82,5

78,1

74,15

67,31

64,29

70,29

1.1.3

Lektorių

59,55

64,1

55,9

54,22

54,33

59,66

1.1.4

Asistentų

33,9

20,6

18,6

18,67

20,6

18,06

1.2

Mokslo darbuotojai

4,5

5

4,9

4,9

4,4

7,3

1.2.1

Vyriausieji mokslo darbuotojai

0,5

0,5

0,5

0,5

0,3

1,5

1.2.2

Vyresnieji mokslo darbuotojai

1,5

1,5

2

1,5

1,7

2

1.2.3

Mokslo darbuotojai

1,5

1,5

1

1

1

1

1.2.4

Jaunesnieji mokslo darbuotojai

1

1,5

1,4

1,9

1,04

2,8

1.3

Mokymo pagalbinis personalas

124,05

130,2

128,8

123,96

112,28

117,6

1.4

Administracijos personalas

49,5

50

52,25

48

54

57

1.5

Ūkio personalas

6,5

3,5

5

7

7

7

1.

Nr.

2 lentelė. Muzikos fakulteto dėstytojų etatų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.

Padalinys

Profesoriai

Docentai

Lektoriai

Asistentai

Specialistai studentų praktiniam mokymui

1

Bendrojo fortepijono katedra

1,65

1,64

3,53

0

0

2

Choro dirigavimo katedra

5,36

4,4

1,49

0

0

3

Dainavimo katedra

6,98

7,38

1,08

1,01

0


133

4

Dainavimo katedra Operos studija

0

1,83

1,36

0,52

0

5

Dirigavimo katedra

1,28

2,05

0,3

1,19

0

6

Džiazo katedra

1,16

2,79

5,89

0,25

0

7

Etnomuzikologijos katedra

2,06

2,49

0

0

0

8

0

1,26

0,31

1,14

0

9

Filosofijos ir kultūros mokslų katedra Fortepijono katedra

4,9

1,14

0,71

0,15

0

10

Kalbų katedra

0

0

2,59

0,96

0

11

Kamerinio ansamblio katedra

2,94

0,88

1,74

0,9

0

12

Koncertmeisterio katedra

1,76

3,25

0,5

0

0

13

Kompozicijos katedra

3,07

2,2

0,54

1,39

0

14

Liaudies instrumentų katedra

1,01

1,65

1,46

0

0

15

Akordeono katedra

1,33

1,26

0,31

0,25

0

16

Muzikos istorijos katedra

1,97

5

0,72

0,05

0

17

Muzikos teorijos katedra

2,65

2,82

2,37

1,56

0

18

Pedagogikos katedra

0,82

1,77

0,87

0

3,94

19

5,23

2,29

4,81

3

0

20

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedra Styginių instrumentų katedra

4,38

1,92

2,62

0,94

0

21

Vargonų ir klavesino katedra

0,74

1,6

0,93

0

0

49,29

49,62

34,13

13,31

3,94

Iš viso Muzikos fakultete:

3 lentelė. Teatro ir kino fakulteto dėstytojų etatų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.

Padalinys

Profesoriai

Docentai

Lektoriai

Asistentai

Specialistai studentų praktiniam mokymui

3,25

9,96

9,26

3,51

2

0

3,05

2,54

0,42

0,3

1

Vaidybos ir režisūros katedra

2

Šokio ir judesio katedra

3

Meno istorijos ir teorijos katedra

2,64

3,74

2,61

0,38

0

4

Kino ir televizijos katedra

4,62

2,87

8,78

0

0,57

5

Meno vadybos skyrius

0,39

1,64

1,75

0,44

0

10,90

21,26

24,94

4,75

2,87

Iš viso Teatro ir kino fakultete:


134

4 lentelė. LMTA pedagoginio ir administracinio personalo komandiruotės 2017 m.

Šalis

Įvairiais tikslais komandiruotėse dalyvavusių darbuotojų skaičius

Tikslas Kvalifikacijos kėlimas

Dėstymo vizitas

3

5

Koncertinė veikla

Kita (posėdis, žiuri, monitoringas)

Austrija

13

5

Baltarusija

2

Bangladešas

1

Belgijos Karalystė

7

4

Čekija

1

1

Danija

17

11

Estija

11

Gruzija

8

Islandija

3

Ispanija

2

1

Italija

10

2

Izraelis

1

1

Japonija

1

JAV

3

3

Jungtinė Karalystė

11

6

Kinija

2

2

Kroatija

6

6

Latvija

19

1

17

Lenkija

4

2

2

Nyderlandų Karalystė

7

4

Norvegija

7

1

Pietų Korėja

1

1

Portugalija

3

2

1

Prancūzija

3

2

1

Rusija

4

2

Serbija

4

2

Slovakija

2

Suomija

9

2

2

5

Švedija

11

1

7

3

Šveicarija

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

9

2

2

5 3 1

2

3

3

1

3

2

1

3 3

3

2 2 2


135

Taivanas

1

Vengrija

2

Vokietija

2

Iš viso komandiruočių į užsienio valstybes

1 1 1

1

1

181

5 lentelė. Darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo dinamika

Eil. Nr.

1.

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius iš viso:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100

617

203

58

52

77

1.1

Moterys

91

524

160

44

42

67

1.2

Vyrai

9

93

43

14

10

10


136

5 PRIEDAS. PROJEKTINĖS VEIKLOS PLĖTRA 1 lentelė. 2017 m. vykdytų projektų sąrašas I. 2017 m. LMTA vykdomi projektai, kuriuose LMTA yra partneris (Europos Sąjungos parama) Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Laikotarpis

Bendra projekto suma

Skirta parama

Nuosavos lėšos /Partnerių lėšos

Įsisavintos lėšos 2017 m. pabaigai per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį

Įsisavintos lėšos per 2017 m.

1.

Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (09.3.3-ESFA-V711-01-0004)

2016 m. iki 2019-05-20

1 303 290

23 286

0

17 167

9 167

Iš viso:

1 303 290

23 286

0

17 167

9 167

II. Lietuvos kultūros tarybos remiami projektai per 2017 metus (įgyvendinti per 2017 metus) Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Laikotarpis

Bendra projekto suma

Fondo skirta parama

LMTA ir partnerių indėlis į projektą

Įsisavintos fondo lėšos 2017 m. pabaigai

2.

Lietuvos kultūros politikos modelio sukūrimas. Lietuvos kultūros politikos formavimo perspektyvų analizė

2016-01-01 iki 2017-12-25

40 000

40 000

0

40 000

3.

Viena Lietuva - penki etnopasauliai

2016-01-04 iki 2017-06-30

4 500

4 500

0

4 197

4.

Šiuolaikinės dramaturgijos festivalis DRAMOKRATIJA

2017 m.

6 750

5 400

1 350

5 400

5.

Audiovizualinis projektas „...Prieš, tarp ir po...“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai

2017 m.

12 500

8 000

4 500

8 000

6.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kolektyvų sklaida Lietuvos regionų mokyklose

2017 m.

6 000

3 500

2 500

3 500

7.

Jaunųjų Europos kino profesionalų kūrybinės

2017 m.

22 500

18 000

4 500

18 000


137

dirbtuvės „Vasaros media studija“ 8.

Baltijos akademijų orkestras, I etapas

2017 m.

11 875

9 500

2 375

9 500

9.

Kūrybinės dirbtuvės, tarptautinė konferencija, KKI tinklaveika „Muzika naujosiose medijose ir kine“

2017 m.

11 125

8 900

2 225

8 900

10.

Lietuvos kompozitorių muzikos natų leidyba

2017 m.

10 000

7 000

3 000

7 000

11.

III tarptautinis Juozo Naujalio choro dirigentų konkursas

2017 m.

10 000

8 000

2 000

8 000

12.

Inovatyvių erdvinio garso renginių ciklai tarpsritiniuose ir medijų kontekstuose

2017 m.

5 875

4 700

1 175

4 700

13.

Baltijos akademijų orkestras, II etapas

2017–2018 m.

31 250

25 000

6 250

6 500

172 375

142 500

29 875

123 697

Iš viso:

III. Kiti projektai (Lietuvos mokslo tarybos, Kultūros ministerija, KPD, ŠMM, ŠMPF, MITA) Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Laikotarpis

Bendra projekto suma

Fondo skirta parama

LMTA ir partnerių indėlis į projektą

Įsisavintos fondo lėšos 2017 m. pabaigai

2016-09-01 iki 2018-12-31

85 000

85 000

0

85 000

14.

Mokslo projektas „Nailono uždanga? Lietuvių muzikų korespondencija Šaltojo karo kultūriniuose ir politiniuose kontekstuose“

15.

Vasaros media studija „Jaunųjų Europos kino profesionalų kūrybinės dirbtuvės“

2017 m.

2 000

2 000

0

2 000

16.

Vasaros media studija tarptautinės kūrybinės dirbtuvės

2017 m.

10 000

10 000

0

10 000

17.

„XXI amžiaus meno srities studentų profesinių kompetencijų tyrimas: ko nori

2017 m.

5 000

5 000

0

5 000


138

studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos“ 18.

Parama Institucijos Tyrėjo mokslinės išvykos konkursui

2017 m.

1 920

1 710

286

1 634

19.

Parama tyrėjo mokslinei išvykai

2017 m.

2 260

2 476

427

1 833

20.

Parama doktoranto akademinei išvykai

2017 m.

1 140

1 140

0

1 016

21.

Parama mokslo renginiui „Tarptautinė mokslo konferencija „Menas ir socialinė įtrauktis: iššūkiai ir galimybės“

2017 m.

3 989

3 989

0

3 988

22.

Parama mokslo renginiui „2-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Muzika ir garso dizainas kine/naujosiose medijose“

2017 m.

2 949

2 949

0

2 949

23.

Nepanaudotų lėšų, skirtų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau MTEP) užsakymų vykdymui remti, skyrimas Institucijai ilgalaikėms institucinėms MTEP programoms vykdyti

2017 m.

2 865

2 865

0

2 865

24.

Parama kviestiniams dėstytojams iš užsienio, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose (14 dėstytojų)

2017–2018 m.

32 029

22 420

9 609

10 260

149 151

139 548

10 321

126 544

Bendra projektui skirta parama

Fondo skirta parama LMTA

LMTA ir partnerių indėlis į projektą

Įsisavintos lėšos 2017 m. pabaigai

Iš viso: IV. Tarptautinių ryšių skyriaus vykdomi projektai. Eil. Nr.

25.

Projekto pavadinimas

Erasmus mobilumo projektas KA103, 022897

Laikotarpis

2016–2017 m.

66 650

66 650

0

66 650


139

26.

Erasmus mobilumo projektas KA107, 013368

2015–2017 m.

25 850

25 850

0

25 850

27.

Erasmus mobilumo projektas KA107, 022898

2016–2018 m.

22 930

22 930

0

4 549

28.

Nordplus intensyvūs kursai NORD+MIX

2016–2017 m.

33 870

33 870

0

33 870

29.

Erasmus+ strategiių partnerysčių projektas ECMA NEXT STEP

2016–2018 m.

398 789

20 510

0

10 082

30.

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas METRIC

2016–2018 m.

353 300

22 535

0

4 707

31.

Barry Primus meistriškumo kursai ir paskaita, Amerikos fondas BAFF

2016–2017 m.

7 000

7 000

0

7 000

32.

Polart Circle

2016–2019 m.

14 888

14 888

0

0

33.

Erasmus+ mobilumo projektas KA103

2017–2018 m.

94 970

94 970

0

66 479

34.

Erasmus+ mobilumo projektas KA107

2017–2019 m.

24 110

24 110

0

16 177

35.

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas INTERMUSIC

2017–2019 m.

439 000

80 985

0

504

36.

Nordplus plėtros projektas "Virtuali perklausa"

2017–2018 m.

27 530

27 530

0

3 790

37.

Nordplus intensyvūs kursai NORD+MIX

2017–-2018 m.

41 110

41 110

0

0

38.

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „Actor training in a globalised world“

2017–2019 m.

239 935

20 855

0

685

39.

Erasmus+ strateginių partnersysčių projektas Entrepreneurial Challenges to Theatre Higher Education (École des Écoles).

2017–2019 m.

305 477

34 317

0

1 968


140

40.

Nordplus intensyvūs kursai „Sustainability of the theatre artist“

2017–2018 m.

60 000

0

0

0

41.

CILECT

2017 m.

10 000

10 000

0

10 000

Iš viso:

2 165 409

548 110

0

252 311

VISI PROJEKTAI:

3 790 225

853 444

40 196

519 719

VISI PROJEKTAI, tūkst. Eur.:

3 790


141

6 PRIEDAS. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 1 lentelė. LMTA finansavimas 2017 m. (įtraukiant nemokamai gautą turtą) (tūkst. Eur)

2016

2017

Bendras 2017 m. biudžetas %

Pokytis palyginti su 2016 m.

5 770,28

5 863,88

81,59 %

+2 %

Tikslinis finansavimas iš kitų valstybės institucijų

435,08

266,08

3,70 %

–39 %

ES struktūrinių ir kitų fondų lėšos

266,78

385,99

5,37 %

+45 %

LMTA nuosavos lėšos

579,56

651,10

9,06 %

+12 %

Kitų šaltinių lėšos, parama

19,23

20,15

0,28 %

+5 %

7 070,93

7 187,20

100 %

+2 %

Finansavimo šaltinai

Valstybės biudžeto asignavimai

Iš viso:

2 lentelė. LMTA gautos lėšos 2014–2017 m. (tūkst. Eur) Programos pavadinimas / finansavimo šaltinis

Kodas

2014

2015

2016

2017

Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas

01.010

5 140,37

5 267,10

5 589,78

5 672,88

Studentų rėmimas

01.002

163,59

156,56

180,50

191,00

549,74

601,55

579,56

651,10

Mokamos studijos

333,91

387,17

363,28

374,56

Karjeros ir kompetencijų centro veiklos pajamos

11,44

16,14

15,72

17,11

15,64

6,86

7,76

10,82

101,65

115,36

121,47

122,73

Parduoti leidiniai

7,24

4,18

6,56

4,85

Kitos paslaugos

28,96

13,22

12,73

63,43

Už teikiamas paslaugas, prekes, turtą, iš jų:

Kitos mokamos švietimo paslaugos Bendrabučio nuoma

nuosavos lėšos


142

Kita veikla (patalpų ir kito turto nuoma, pardavimas)

47,39

53,59

49,44

54,49

Baudos, delspinigiai, palūkanos

3,50

5,03

2,6

3,11

0

0

0

0

2 409,70

872,31

721,09

672,22

119,42

99,06

58,15

194,18

Europos Sąjungos

1 738,20

430,47

208,63

191,81

Valstybės biudžeto

500,46

328,61

435,08

266,08

Iš kitų šaltinių

51,61

14,17

19,23

20,15

8 263,39

6 897,52

7 070,93

7 187,20

Kompensuotų vykdomų projektų sąnaudos Gautas tikslinis finansavimas iš tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių pagal vykdomus projektus, programas, sutartis, iš jų: Tarptautinių organizacijų

Iš viso:

3 lentelė. Ilgalaikio turto pokytis 2016–2017 m. (likutine verte, tūkst. Eur) 2016 Turto grupės

2017

Metų pradžioje

Metų pabaigoje

Pokytis

Metų pradžioje

Metų pabaigoje

Pokytis

47,3

34,1

–13,2

34,1

24,3

–9,8

13 561,6

13 595,6

+34,0

13 595,6

13 517,8

–77,8

6 824,5

6 779,9

–44,6

6 779,9

6 730,9

–49,0

0,0

134,5

+134,5

134,5

121,7

–12,8

4 534,0

4 685,0

+151,0

4 685,0

4 846,0

161,0

Mašinos, įrengimai ir transportas

436,5

336,4

–100,1

336,4

240,1

–96,3

Baldai ir biuro įranga

156,1

138,9

–17,2

138,9

88,3

–50,7

Nematerialusis turtas: Ilgalaikis materialus turtas: Pastatai Infrastruktūros statiniai Nekilnojamos kultūros vertybės


143

Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai Iš viso:

1 610,5

1 520,9

–89,6

1 520,9

1 444,9

–76,1

0,0

0,0

0

0,0

46,0

+46,0

13 608,9

13 629,7

+20,8

13 629,7

13 542,1

–87,6

4 lentelė. LMTA nuosavos lėšos projektų finansavimui 2017 m., Eur Projekto pavadinimas

Lėšų suma, Eur

Parama užsieniečiams dėstytojams, UD-2017-LT-1515

4397,16

Jaunųjų Europos kino profesionalų kūrybinės dirbtuvės „Vasaros media studija“, Nr. S/KIN-14(6.24) 2017/F16-2077

1,36

„Vaidyba ir tapatumas, performatyvumas ir paveldas. Teatras, kreolizacija, kūryba ir visuomenė“, Nr. F16-264-1

95,98

Tyrėjo Antano Kučinsko mokslinė išvyka, Nr. S-KEL-17-65

286,00

Tyrėjo Girėno Povilionio mokslinė išvyka, Nr. S-KEL-17-419

954,18

III tarptautinis Juozo Naujalio chorų dirigentų konkursas, S/MUZ-78(6.22)/2017 / F162120

1140,28

„Viena Lietuva – penki etnopasauliai“, S/ETN-52(6.23)/2016 / F16-1836

30,69

„Nailono uždanga? Lietuvių muzikų korespondencija Šaltojo karo kultūriniuose ir politiniuose kontekstuose“, Nr. LIP-093/2016

441,67

Broniaus Kutavičiaus oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“, V31-K-3 / F16-2127

4,58

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiamos specialybės kalbos dėstymas, Nr. K5/2016

36,79

Rimos Povilionienės monografijos „Musica mathematica. Traditions and Innovations in Contemporary Music“ parengimas leidybai anglų kalba, Nr. S/MUZ-54(6.22)/2016 (F161811)

662,53

„Kūrybinės užsienio kompozitorių rezidencijos erdvinio garso sferoje“, Nr. S/REZ14(6.31)/2016

933,40

„Baltijos akademijų orkestras (BAO)“, II etapas, S/MUZ-156(6.22)/2017 / F16-2237

1365,00

„XXI amžiaus meno srities studentų profesinių kompetencijų tyrimas: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos“, Nr. S-355/F16-2166

711,25

Iš viso:

11060,87


144

5 lentelė. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos pagal išlaidų straipsnius 2014–2017 m. (tūkst. Eur) Išlaidų straipsnių pavadinimas

Ekonominės klasifikacijos kodas

2014

2015

2016

2017

Sudaro proc. nuo

78,1 %

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

2.1.

4291,99

4199,84

4287,58

4579,94

Darbo užmokestis pinigais

2.1.1.1.1.1.

3244,79

3201,79

3274,17

3481,93

Socialinio draudimo įmokos

2.1.2.1.1.1.

1047,21

998,05

1013,41

1098,01

Prekių ir paslaugų naudojimas

2.2.

841,93

1061,03

1295,63

1092,94

Ryšių paslaugos

2.2.1.1.1.05.

18,16

13,55

14,25

13,95

Transporto išlaikymas

2.2.1.1.1.06.

10,14

7,17

9,23

5,71

Apranga ir patalynė

2.2.1.1.1.07.

4,75

1,35

3,28

4,94

Spaudiniai

2.2.1.1.1.08.

16,42

14,58

31,19

22,45

Kitos prekės

2.2.1.1.1.10.

71,30

79,47

118,55

126,84

Komandiruotės

2.2.1.1.1.11.

12,28

9,63

22,33

26,20

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma

2.2.1.1.1.14.

7,82

10,41

15,35

12,35

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

2.2.1.1.1.15.

10,11

203,12

104,51

84,96

Kvalifikacijos kėlimas

2.2.1.1.1.16.

1,25

1,27

1,79

3,33

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams

2.2.1.1.1.17.

0,55

0,00

0,00

0,00

Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas

2.2.1.1.1.18.

0,00

18,75

0,90

0,00

Veiklos nuoma

2.2.1.1.1.19

4,29

0,00

0,00

0,00

Komunalinės paslaugos

2.2.1.1.1.20.

264,19

242,62

281,06

231,21

Kitos paslaugos

2.2.1.1.1.30.

420,67

459,11

481,54

452,60

0,00

0,00

211,65

108,40

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas

18,6 %

Įmokos į garantinį fondą

2.8.1.1.1.02

6,46

6,25

6,57

0,00

0,0%

Stipendijos

2.8.1.1.1.01

163,58

156,56

180,50

191,00

3,3%

Iš viso išlaidų:

5303,96

5423,68

5770,28

5863,88

100,0%


145

6 lentelė. LMTA gautų asignavimų iš valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų išlaidos 2017 m. (tūkst. Eur)

Išlaidų straipsnių pavadinimas

Ekonominės klasifikacijos kodas

Biudžeto lėšos 01.010 1 pr.

01.010 2 pr.

01.002

Nuosavos lėšos

Iš viso

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

2.1.

3 884,19

695,75

0,00

262,56

4 842,50

Darbo užmokestis pinigais

2.1.1.1.1.1.

2 951,55

530,38

0,00

199,46

3 681,39

Socialinio draudimo įmokos

2.1.2.1.1.1.

932,64

165,37

0,00

63,10

1 161,11

Prekių ir paslaugų naudojimas

2.2.

950,49

34,05

0,00

74,71

1 059,25

Ryšių paslaugos

2.2.1.1.1.05.

13,95

0,00

0,00

0,08

14,03

Transporto išlaikymas

2.2.1.1.1.06.

5,71

0,00

0,00

0,92

6,63

Apranga ir patalynė

2.2.1.1.1.07.

4,94

0,00

0,00

Spaudiniai

2.2.1.1.1.08.

2,46

19,99

0,00

8,64

31,09

Kitos prekės

2.2.1.1.1.10.

126,84

0,00

0,00

1,75

128,59

Komandiruotės

2.2.1.1.1.11.

12,60

13,60

0,00

14,08

40,28

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma

2.2.1.1.1.14.

12,35

0,00

0,00

0,25

12,60

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

2.2.1.1.1.15.

84,96

0,00

0,00

84,96

Kvalifikacijos kėlimas

2.2.1.1.1.16.

3,33

0,00

0,00

3,33

Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas

2.2.1.1.1.18.

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

Komunalinės paslaugos

2.2.1.1.1.20.

231,21

0,00

0,00

1,77

232,98

Kitos paslaugos

2.2.1.1.1.30.

452,14

0,46

0,00

47,11

499,71

Stipendijos

2.8.1.1.1.01

191,00

0,34

191,34

Ilgalaikio turto įsigijimui

3.1.

38,76

147,16

376,37

6 240,25

Iš viso išlaidų:

108,40 4 943,08

729,80

191,00

4,94


146

7 lentelė. Tikslinio finansavimo, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų bei gautos paramos naudojimas (Eur)

Lėšas skyrusios įstaigos pavadinimas ir tikslinė paskirtis

Lėšų šaltinis

Finansavimo lėšų panaudojimas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Gautas finansavimas per 2017 m.

Finansavimo lėšų panaudojimas per 2017 m.

0

33220,00

32739,00

TIKSLINIS FINANSAVIMAS LR švietimo ir mokslo ministerija Lėšų naudojimo sutartis Nr. S-121/F16-2076 Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardinei stipendijai mokėti

VB

0

1520,00

1520,00

Lėšų naudojimo sutartis Nr. S-330/F16-2136. Tarptautinės kūrybinės dirbtuvės „Vasaros media studija“

VB

0

10000,00

10000,00

VB

0

16700,00

16219,00

5000,00

5000,00

0

3000

3000

0

3000,00

3000,00

13248

86803,15

86803,15

Lėšų naudojimo sutartis Nr. S-191/F16-2104 tikslinėms stipendijoms pedagogų rengimo programų studentams mokėti Lėšų naudojimo sutartis Nr. S-355. Projektas „XXI amžiaus meno srities studentų profesinių kompetencijų tyrimas: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos“

VB

Valstybinė lietuvių kalbos komisija Sutartis Nr. K-5/2016

VB

Lietuvos mokslo taryba Jungtinės veiklos sutartis Nr. ESF2016/03/F16340 Projektas „Doktorantūros studijų plėtra“ kodas 09.3.3-ESFA –V-711-01-001

ES

0

45112,87

45112,87

2-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Muzika ir garso dizainas kine/naujosiose medijose“, Nr. SMOR-17-5

VB

0

2948,60

2948,60

Doktorantės Brigitos Bublytės akademinė išvyka, Nr. S-DOC-17-23/F16-2126

VB

0

1015,5

1015,5

Tyrėjo Antano Kučinsko mokslinė išvyka, Nr. SKEL-17-65

VB

0

1634,21

1634,21

Tyrėjo Girėno Povilionio mokslinė išvyka, Nr. SKEL-17-419

VB

1832,92

1832,92


147

Tarptautinė mokslo konferencija „Menas ir socialinė įtrauktis: iššūkiai ir galimybės“, Nr. SMOR-17-4

VB

0

3988,05

3988,05

Nailono uždanga? Lietuvių muzikų korespondencija Šaltojo karo kultūriniuose ir politiniuose kontekstuose, Nr. LIP-093/2016

VB

13248

30271

30271

21922,61

101404,57

101404,57

Lietuvos kultūros taryba Kūrybinės dirbtuvės, tarptautinė konferencija, KKI tinklaveika „Muzika naujosiose medijose ir kine“, S/KIP-32(6.47)/2017 / F16-2111

VB

0

8900,00

8900,00

Jaunųjų Europos kino profesionalų kūrybinės dirbtuvės „Vasaros media studija“, S/KIN-14(6.24) 2017/F16-2077

VB

0

18000,00

18000,00

Lietuvos kompozitorių muzikos natų leidyba, S/MUZ-66(6.22)/2017 / F16-2119

VB

0

7000,00

7000,00

Lietuvos kultūros politikos modelio sukūrimas. Lietuvos politikos formavimo perspektyvų analizė, S/TYR-8(6.51)-2016 / F16-349

VB

19700

19930,02

19930,02

LMTA kolektyvų sklaida Lietuvos regionų mokyklose, S/MUZ-28(6.22)/2017 / F16-2070

VB

0

3500,00

3500,00

Inovatyvių erdvinio garso renginių ciklai tarpsritiniuose ir medijų kontekstuose, S/TRS42(6.26)/2017 / F16-2133

VB

0

4700

4700

Baltijos akademijų orkestras (BAO), II etapas, S/MUZ-156(6.22)/2017 / F16-2237

VB

0

6500,00

6500,00

Baltijos akademijų orkestras, S/ŠIM13(6.97)/2017 / F16-2086

VB

0

9500,00

9500,00

Šiuolaikinės dramaturgijos festivalis DRAMOKRATIJA, S/TEA-21(6.16)/2017 / F162068

VB

0

5400,00

5400,00

III tarptautinis Juozo Naujalio chorų dirigentų konkursas, S/MUZ-78(6.22)/2017 / F16-2120

VB

0

8000,00

8000,00

Viena Lietuva - penki etnopasauliai, S/ETN52(6.23)/2016 / F16-1836

VB

2222,61

1974,55

1974,55


148

Audiovizualinis projektas „...prieš, tarp ir po...“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, S/PTU-14(6.36)/2017 / F16-2069

VB

Neįgaliųjų reikalų departamentas Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

VB

Švietimo mainų paramos fondas

0

8000,00

8000,00

0

3322,8

3322,8

0

3322,8

3322,8

4195,00

66044,00

66044,00

Lėšų naudojimo sutartis dėl paramos skyrimo į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų užsieniečių studijoms, sutartis Nr. MS-2016-LT-1491/F16-373

VB

4195,00

9910,00

9910,00

Parama užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, UD-2017LT-1515

VB

0

10260

10260

Lėšų naudojimo sutartis, 2017-LT-NAC-101

VB

45874

45874

0

2865

2865

0

2865

2865

0

0

0

0

0

0

0

4000

4000

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Sutartis Nr. 31V-72

VB

Vilniaus miesto savivaldybė mikroRAJONAI Karoliniškės, A721588/17(3.1.36-TD2) / F16-2212

VB

Neringos savivaldybės administracija Jaunųjų Europos kino profesionalų kūrybinės dirbtuvės „Vasaros media studija“ , sutartis Nr. V31-k-4/F16-2129

VB

2000,00

2000,00

Broniaus Kutavičiaus oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“, V31-K-3 / F16-2127

VB

2000,00

2000,00

8000

9167,00

1132,85

8000

9167,00

1132,85

0

2211,62

2211,62

Lietuvos mokslų akademija Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas, PML-2016/11 / F16-372 Kitų institucijų lėšos

ES


149

JAV ambasada Vilniuje

UV

0

2211,62

2211,62

ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ FONDŲ,PROGRAMŲ LĖŠOS Foremi projektas Muzikos pedagogų nuotolinis mokslas

VB

Švietimo mainų paramos fondas

30,17

0

170,83

30,17

0

170,83

73331,32

133821

133840,61

66479

56757,6

19995

20760,86

Dotacijos sutartis ES 2017-1-LT01-KA103-034905 Dotacijos sutartis ES

45889,14

ES

2475

ES

14008,25

2016-1-LT01-KA103-022897 Dotacijos sutartis 2074,7

2016-1-LT01-KA103-022898 Dotacijos sutartis 5170

11841,05

ES

16877

1834,49

ES

25300

23953,81

10958,93

0

16618,1

0

145608,65

77467,94

2015-1-LT01-KA107-013368 Dotacijos sutartis 2017-1-LT01-KA107-035020 ES Struktūrinių fondų lėšos 2017-09.3.1-ESFA-V-709-01-0003 Creative Europe 2014-2016 Nr. F16-264-1 Università degli Studi di Siena (IT) „Vaidyba ir tapatumas, performatyvumas ir paveldas. Teatras, kreolizacija, kūryba ir visuomenė“

ES

Nordplus programa Tarptautiniai studentų ir dėstytojų mainai

UV

0

32226,65

29725,35

Nordplus Sibelius

UV

0

68640

3789,99


150

ECMA- NEXT STEP

UV

Nordplus MIX

UV

Tempus Tempus

UV

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektai

0

10872

10082,6

33870

33870

0

0

28,4

0

0

28,4

0

46805,8

3183,89

„Aktoriaus ugdymas globaliame pasaulyje“, Nr. 2017-1-DK01-KA203-034259

ES

685

685

Entrepreneurial Challenges in the Theatre Higher Education Curricula, Nr. 2017-1-PT01-K203035845

ES

13726,8

1967,99

INTERMUSIC 2017-1-IT02-KA203-036770

ES

32394,00

530,90

6175,76

26234,7

30732,31

0

4893,65

4631,2

GAUTA PARAMA Tarptautiniai fondai S. Karoso paramos fondas

UV

0

1508,7

1508,7

Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondas

UV

0

852,68

472,5

Dėdinų fondas

0

2532,27

2650

6175,76

21341,05

26101,11

0

648,5

84,67

Kiti rėmėjai Gyventojų 2 % GPM studentų kelionių į konkursus rėmimui

Alna Intelligence UAB

71,81

ALNA BUSINESS SOLUTIONS UAB

437,18

UAB Alna

UAB „Omnitel“ parama

GEECT

UAB „Jurgena“

5968,27

207,49

5220

4456,1

70

4863,25

10000

10000

0

189,97


151

Asociacija Vilniaus Vytauto Didžiojo „Lions klubas“

Parama (Anoniminė)

Pramoninkų konfederacija

0

Lietuvos chorų sąjunga

0

1800

1800

UAB Būsto projektai

0

1000

1000

Pasaulio dainų šventės fondas

500

500

Arvydas Malcys

212,55

212,55

Audiovizualinių kūrinių autorinių teisių asociacija

300

289,38

0

1500

1596,2

90

0 Iš viso:

600

664508,29

548946,97


152

7 PRIEDAS. LMTA 2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMAS

1 lentelė. LMTA 2017 m. strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų įgyvendinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų reikšmių planas 2017 metams

Atsakingi vykdytojai

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų reikšmių įgyvendinimas 2017 m.

STUDENTŲ RĖMIMAS Užtikrinti stipendijų mokėjimą gerai besimokantiems pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentams Įvertinti pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų pažangumo ir meninės, mokslinės, kūrybinės ar vadybinės veiklos rezultatus, sudaryti studentų geriausiųjų eilę pagal pasiektus studijų rezultatus

Skatinamųjų stipendijų, išmokamų pirmosios ir antrosios pakopos studentams iš valstybės biudžeto lėšų, vidutinis skaičius

Įvertinti trečiosios studijų pakopos studentų pažangumo ir meno tyrimų rezultatus

Stipendijų, išmokamų mokslo ir meno doktorantams iš valstybės biudžeto lėšų, vidutinis skaičius

70

Studijų informacijos ir duomenų skyrius, Fakultetai

93

23

Doktorantūros skyrius

23

AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS Efektyviai ir racionaliai organizuoti studijų veiklą, tobulinant studijų kokybę

Organizuoti ir vykdyti studentų priėmimą į pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijas

Priimtųjų į pirmosios pakopos studijas dalis, pasirinkusių LMTA pirmuoju prioritetu

75 %

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

88,9 %

Valstybės finansuojamų studentų, priimtų studijuoti į pirmosios pakopos studijų programas, skaičius

130

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

137


153

Valstybės nefinansuojamų (savo lėšomis studijuojančių) studentų, priimtų studijuoti į pirmosios pakopos studijų programas, skaičius

20

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

35

Valstybės finansuojamų studentų, priimtų studijuoti į antrosios pakopos studijų programas, skaičius

80

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

87

Valstybės nefinansuojamų (savo lėšomis studijuojančių) studentų, priimtų studijuoti į antrosios pakopos studijų programas, skaičius

3

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

5

Valstybės finansuojamų studentų, priimtų studijuoti į profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų programas, skaičius

9

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

0

Valstybės nefinansuojamų (savo lėšomis studijuojančių) studentų, priimtų studijuoti į profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų programas, skaičius

0

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

0

Valstybės finansuojamų studentų, priimtų studijuoti į trečiosios pakopos studijų programas, skaičius

7

Doktorantūros skyrius

9

Europos Sąjungos projekto lėšomis finansuojamų studentų, priimtų studijuoti į trečiosios pakopos studijų programas, skaičius

0

Doktorantūros skyrius

1

Valstybės nefinansuojamų studentų, priimtų studijuoti į trečiosios pakopos studijų programas, skaičius

0

Doktorantūros skyrius

1


154

Vykdyti visų studijų pakopų studentų apskaitą

Ketinusių studijuoti asmenų skaičiaus ir studentų, priimtų studijuoti į pirmosios pakopos studijų programas, skaičiaus santykis

3

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

3,4

Ketinusių studijuoti asmenų skaičiaus ir studentų, priimtų studijuoti į antrosios pakopos studijų programas, skaičiaus santykis

1,3

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

1,1

Ketinusių studijuoti asmenų skaičiaus ir studentų, priimtų studijuoti į profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų programas, skaičiaus santykis

1,3

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

0

Ketinusių studijuoti asmenų skaičiaus ir studentų, priimtų studijuoti į trečiosios pakopos studijų programas, skaičiaus santykis

1,5

Doktorantūros skyrius

1,7

Valstybės finansuojamų studentų skaičius pirmosios pakopos studijų programose

540

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

547

Valstybės nefinansuojamų studentų skaičius pirmosios pakopos studijų programose

86

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

90

Valstybės finansuojamų studentų skaičius antrosios pakopos studijų programose

180

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

206

Valstybės nefinansuojamų studentų skaičius antrosios pakopos studijų programose

5

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

22

Valstybės finansuojamų studentų skaičius profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų programose

9

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

2


155

Tobulinti (atnaujinti) vykdomas studijų programas

Kurti ketinamas vykdyti naujas studijų programas ir jas akredituoti

Valstybės nefinansuojamų studentų skaičius profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų programose

0

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

0

Valstybės finansuojamų studentų skaičius trečiosios pakopos studijų programose

26

Doktorantūros skyrius

35

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų studentų skaičius trečiosios pakopos studijų programose

2

Doktorantūros skyrius

4

Valstybės nefinansuojamų studentų skaičius trečiosios pakopos studijų programose

1

Doktorantūros skyrius

1

Vidine tvarka patobulintų (atnaujintų) pirmosios pakopos studijų programų skaičius (profilio aprašų arba matricų, arba studijų planų)

4

Studijų programų skyrius

5

Vidine tvarka patobulintų (atnaujintų) antrosios pakopos studijų programų skaičius (profilio aprašų arba matricų, arba studijų planų)

3

Studijų programų skyrius

2

Vidine tvarka atnaujintų trečiosios pakopos studijų programų skaičius

1

Doktorantūros skyrius

3

Parengtų ketinamų vykdyti pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų ir specializacijų skaičius

2

Studijų programų skyrius

1

Akredituotų ketinamų vykdyti pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų skaičius

1

Studijų programų skyrius

1

Naujų trečiosios pakopos studijų programų skaičius

1

Doktorantūros skyrius

0


156

Vykdyti studijų kokybės stebėsenos ir tobulinimo veiklas

Stebėti absolventų karjerą

Plėtoti inovatyvius mokymo(si) metodus, diegti / atnaujinti e. mokymo(si) medžiagą, užtikrinti e. mokymo(si) galimybių plėtrą

Akredituotų ketinamų vykdyti profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų programų skaičius

0

Studijų programų skyrius

0

Įvertintų trečiosios studijų pakopos programų skaičius.

3

Doktorantūros skyrius

3

Akredituotų ketinamų vykdyti pirmosios ir antrosios pakopų jungtinių studijų programų skaičius

1

Studijų programų skyrius

0

Bendrų trečiosios pakopos studijų programų skaičius

1

Doktorantūros skyrius

1

Parengtų vykdomų studijų programų savianalizių suvestinių skaičius

10

Kokybės vadybos skyrius

1

Teigiamai įvertintų (akredituotų 3 metams) studijų programų procentas

0

Kokybės vadybos skyrius

-

Teigiamai įvertintų (akredituotų 6 metams) studijų programų procentas

100

Kokybės vadybos skyrius

-

Įsidarbinusių pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopos absolventų dalis nuo bendro tų metų absolventų skaičiaus

80 %

Karjeros kompetencijų centras

Studijų dalykų (modulių), dėstomų naudojant e. mokymo(si) išteklius ir/ar nuotoliniu būdu, skaičius

35

Karjeros ir kompetencijų centras

54

Studentų, studijoms naudojančių e. mokymo(si) išteklius ir/ar studijuojančių atskirus dalykus (modulius) nuotoliniu būdu, skaičius

500

Karjeros ir kompetencijų centras

584

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo kvalifikacijos tobulinimo programų / mokymo(si) visą gyvenimą

50

Karjeros ir kompetencijų centras

27

ir 81 %


157

programų / perkvalifikavimo kursų ir renginių skaičius Neformaliojo suaugusiųjų švietimo kvalifikacijos tobulinimo programų / mokymo(si) visą gyvenimą programų / perkvalifikavimo kursų ir renginių dalyvių skaičius

Vykdyti studentų ir dėstytojų tarptautinio judumo programas

Atnaujinti bibliotekos fondus

Automatizuoti bibliotekos atliekamų funkcijų procesus

Atnaujinti technologinę įrangą

1500

Karjeros ir kompetencijų centras

759

Studentų, išvykstančių pagal tarptautines judumo programas, skaičius

35

Tarptautinių ryšių skyrius

49

Studentų, išvykstančių trumpalaikiams mainams (projektams, intensyviems kursams), skaičius

120

Tarptautinių ryšių skyrius

139

Dėstytojų, išvykstančių pagal tarptautines judumo programas, skaičius

40

Tarptautinių ryšių skyrius

87

Pagal tarptautines judumo programas atvykusių dėstytojų skaičius

40

Tarptautinių ryšių skyrius

110

Įsigytų knygų, leidinių ir natų skaičius (vnt.)

600

Bibliotekos vedėjas

984 pavadinimai/ 1220 fiziniai vnt.

Prenumeruojamų duomenų bazių skaičius (vnt.)

14

Bibliotekos vedėjas

20

LMTA bibliotekos elektroniniame kataloge (Aleph) parengti bibliografiniai įrašai

4500

Bibliotekos vedėjas

3700

LMTA mokslo publikacijų duomenų bazėje (PDB) parengti bibliografiniai įrašai

50

Bibliotekos vedėjas

78

Kompiuterių, naudojamų mokymo tikslais, bibliotekose, skaityklose,

179

GVITC

194


158

administracijos reikmėms ir kitais tikslais, bendras skaičius

Kurti palankią studijų aplinką atnaujinant studijų paskirties patalpas

Plėtoti projektinę veiklą

Atnaujintų patalpų plotas

700

Infrastruktūros direktorius

1267

Vietų skaičius LMTA bendrabutyje

202

Infrastruktūros direktorius

202

Bendrabutyje gyvenančių studentų skaičius

202

Infrastruktūros direktorius

174

Finansuotų projektų dalis (procentais) nuo teiktų paraiškų skaičiaus

50 %

Projektų vadybos skyriaus vedėjas

67 %

Vykdyti meno veiklą ir meno tyrimus, glaudinant jų sąveiką su studijomis

Vertinti dėstytojų profesinę kvalifikaciją ir meninės/mokslinės/ tiriamosios veiklos rezultatus

Vykdyti mokslinius/meninius tyrimus ir viešinti jų rezultatus

Aukščiausios kvalifikacijos dėstytojų (pripažintų menininkų ir dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį) procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais)

68

Personalo skyrius

68

Dėstytojų, pripažintų menininkų, procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais)

51

Personalo skyrius

50

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais)

21

Personalo skyrius

24

Pedagoginio ir administracinio personalo, tobulinusio kvalifikaciją, procentas nuo bendro pedagoginio ir administracinio personalo

10

Personalo skyrius

14

Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičius, tenkantis vienam dėstytojo tyrėjo/mokslo darbuotojo etatui

1,5

Mokslo prorektorius

1,5


159

Vykdyti kūrybinę ir meninę veiklą, įgyvendinti kultūros ir meno renginius

LMTA įgyvendintų mokslo ir mokslo plėtros projektų skaičius

3

Mokslo prorektorius

11

Meno kūrinių atlikimo ir/ar paskelbimo prestižinėse ir plačiai žinomose meno ir kultūros erdvėse skaičius, tenkantis vienam pripažintam menininkui (etatui)

4

Meno prorektorius

4

LMTA įgyvendintų kultūros ir meno renginių skaičius

400

Meno centro vadovas

605

2017 lmta metine ataskaita  

2017 metų metinė LMTA veiklos ataskaita

2017 lmta metine ataskaita  

2017 metų metinė LMTA veiklos ataskaita

Advertisement