Page 1

สถานทีท่องเทียว อําเภอท่าใหม่,อําเภอนายายอาม จัดทําโดย นางสาวลลิตา สาทรกิจ

เลขที 24

ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 6/1

เสนอ อาจารย์สุรินทร์ สุ รรัตนากร รายงานเล่มนี"เป็ นส่วนหนึงของรายวิชา ง 40207 โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี


คํานํา ดังนั"นรายงานเล่มนี" จาํ ทําขึ"นเพือบอกความเป็ นมาและทีต" งั ของสถานทีอาํ เภอท่าใหม่ อํา เภอนายายอามได้จัด ทํา ขึ" นเพื อ เป็ นสื อ ในการเรี ยนการสอนและเป็ นแหล่ ง ชั ก จู ง ให้ นักท่องเทียวต่างถิ นมาท่องเทียวในจังหวัดจันทบุรี ผูจ้ ดั ทําหวังว่ารายงานเล่มนี" จะสามารถให้ ประโยชน์แก่ผอู้ ่านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในจังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเทียวมากมาย เป็ นทั"งแหล่งเรี ยนรู้ และแหล่งท่องเทียวใน เชิงสวยงาม

ผูจ้ ดั ทํา ลลิตา สาทรกิจ


สารบัญ เรื อง

หน้ า

คํานํา

สารบัญ

หาดคุง้ วิมาน

1

หาดเจ้าหลาว

3

หาดคุง้ กระเบน

4

วัดเขาสุ กิม

6

สวนสะเด็ดยาด, จันทบุรี

9

เจดียย์ อดเขาพลอยแหวน

10

หาดแหลมเสร็ด

11

หาดแม่นกแก้ว

12

วัดสะพานเลือก

13

วัดโพธิ? ลังกา

14

วัดเขาบายศรี

15


1

หาดคุ้งวิมาน ถนนเลียบหาดทีสวยทีสุดในภาคตะวันออก จ.จันทบุรี

หาดคุ้งวิมาน ตั"งอยูใ่ นเขตอําเภอนายายอาม ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณ 25 กิโลเมตร เป็ น หาดทรายยาวเหมาะแก่การพักผ่อน ริ มหาดมีทีพกั บริ การ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคมเป็ น ช่วงทีเหมาะเดินทางมาท่องเทียว นอกจากนั"นถนนเลียบหาดคุง้ วิมานยังถือเป็ นถนนเลียบหาดที มีความทีสุดในภาพตะวันออกเลยทีเดียว

ข้ อมูลเพือ การเดินทางไปหาดคุ้งวิมาน หาดคุง้ วิมานอยูใ่ นเขตอําเภอนายายอาม ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 50 กิโลเมตร สามารถ ใช้เส้นทาง โดยใช้ถนนสุ ขมุ วิท เมือถึง หลักกิโลเมตรที 301 จะมีทางแยกให้เลี"ยวขวา เข้าไป


2

ประมาณ 18 กิโลเมตร ก็จะถึงแหล่งท่องเทียว หาดคุง้ วิมาน จ.จันทบุรี โดยก่อนทีจะถึง หาดคุง้ วิมานก่อนทีจะถึงคุง้ วิมานประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าไปจุดชมวิวอยูบ่ นเนินเขา ชือ จุดชมวิวเนินพญาก่อน ซึงนักท่องเทียวสามารถหยุดพักผ่อนก่อนได้ เนืองจากทีจุดชมวิวเนิน พญา เวลามองออกไปรอบๆ จะเห็นประกายแดด ทีส่องสัมผัสกับละอองของนํ"าทะเล เป็ น ระยิบระยับ เหมือนหนึงกับว่า เราได้ล่องลอยอยูบ่ นวิมาน แห่งความสุ ข จากนั"นหาดคุง้ วิมาน ประมาณ 8กิโลเมตรก็จะถึงคุง้ กระเบนซึง มีหาดทรายสี ขาวสะอาด และมีบริ การทีพกั สําหรับ นักท่องเทียว


3

หาดเจ้ าหลาว

อยูห่ ่างจากตัวเมืองจันทบุรี 60 กิโลเมตร ทางถนนสุ ขมุ วิทตรงหลักกิโลเมตรที 301 หรื อ เดินทาง จากอําเภอท่าใหม่ ระยะทาง 17 กิโลเมตร เป็ นหาดทรายขาวสะอาดปนสี เทายาวเหยียดสุ ดสายตา มีบรรยากาศสงบเงียบ ชายหาดมีตน้ มะพร้าวเป็ นระยะๆ เหมาะสําหรับเป็ นทีพกั ผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารและทีพกั เปิ ดให้บริ การ ราคาไม่แพงมากเหมือนพัทยาหรื อเกาะเสม็ด แผนที อ่าวคุง้ กระเบนหาดเจ้าหลาว


4

อ่ าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

อ่าวคุง้ กระเบนยังเป็ นทีต" งั ของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนอันเนืองมาจาก พระราชดําริ เป็ นศูนย์ฯ ทีได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเทียว ปี ๒๕๔๕ รางวัลประเภทรายการ นําเทียว ประเภทองค์กรส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเทียว ทีศนู ย์ฯ นี"มีหน้าทีศึกษาค้นคว้าและ วิจยั เพือ เป็ นแนวทางการพัฒนาทีเหมาะสมต่อสภาพพื"นทีชายฝังจังหวัดจันทบุรี โครงการหนึง ทีศนู ย์ทาํ ขึ"นเพือให้ประชาชนทีสนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบ นิเวศในป่ าชายเลนและรู้จกั ใช้ทรัพยากรเหล่านั"นให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ สะพานเดินศึกษา ธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุง้ กระเบน ตั"งอยูต่ รงข้ามศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อัน เนืองมาจากพระราชดําริ ใช้เวลาเพียง ๓๐-๔๕ นาที บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร ทอดผ่านป่ าชายเลนทีมีพนั ธุ์ไม้หลายชนิด จะทําให้ได้รับความรู้ และความ ประทับใจในธรรมชาติ มีจุดสื อความหมายธรรมชาติอยูต่ ามบริ เวณจุดต่าง ๆ ของสองข้างทาง ทําให้ทราบความสําคัญของป่ าชายเลนนอกจากจะช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ชายฝังแล้ว ยังทําให้เกษตรกรเลี"ยงกุง้ ทะเลได้อย่างยัง ยืน เป็ นทีอาศัยของสัตว์น" าํ และแหล่งอาหารธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งสมุนไพรสําหรับชุมชนทีอาศัยอยูโ่ ดยรอบอีกด้วย


5

นอกจากนี"จะเข้าใจได้วา่ ไม้หลากชนิดในป่ าชายเลนเกื"อกูลกันอย่างไร และมีประโยชน์ กับเราอย่างไร อย่างเช่น ลําพูทะเล ทีงอกได้ดีในดินปนทราย จะเป็ นผูส้ ะสมดินเลนทะเลเพือ เตรี ยมพื"นทีให้ไม้อืนได้งอกงามและก่อประโยชน์เป็ นทอด ๆ ต่อกันไป ไม้แสมขาว นอกจากทํา เป็ นฟื นได้ หากแก่นยังนําไปต้มกับแก่น แสมสาร (ขี"เหล็กป่ า) ช่วยขับโลหิตเสี ยของสตรี ได้ กระพี" เป็ นยาแก้พิษงู ควันทีเกิดจากการเผาไหม้ของ ต้นตาตุ่มทะเล ใช้รักษาโรคเรื" อนได้ดี ประสักดอกแดง ทีใช้ประโยชน์ได้ท"งั ลําต้น ฝักนํามาเชือมทานได้ เนื"อไม้แข็งใช้ทาํ ฟื น เครื องมือประมง หรื อสร้างบ้าน และเปลือกนํามาย้อมหนังได้ ไม้โกงกาง นอกจากนํามาผลิต ถ่านคุณภาพดีทีให้ความร้อนสูงถึง ๗,๓๐๐ แคลอรี ต่อกรัม คุนานและมีข" ีเถ้าน้อย ยังนํามาทําเยือ กระดาษได้ เปลือกเมือนํามาต้มกับนํ"าดืมเป็ นยาแก้ทอ้ งร่ วง อาเจียน และเปลือกตําละเอียดนํามา พอกแผลสด ห้ามเลือดได้ดี ในป่ าชายเลนแห่งนี"ยงั มีไม้อีกหลายชนิดทีนาํ มาทําประโยชน์ได้อีก มหาศาล ยังมีความรู้ ความงดงามจากธรรมชาติอีกมากมายทีจะได้รับจากสถานทีแห่งนี"ถา้ ท่าน ตั"งใจจะไปสัมผัสอย่างแท้จริ ง เปิ ดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. การเข้าชมเป็ นหมู่ คณะควรติดต่อล่วงหน้าทีศนู ย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนอันเนืองมาจากพระราชดําริ นอกจากนี"ทางศูนย์ยงั มีบริ การบ้านพักสําหรับบริ การหน่วยงานรัฐทีไปจัดอบรมสัมมนาด้วยโดย ต้องติดต่อล่วงหน้า โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๑๖-๘ โทรสาร ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๑๙ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าว คุง้ กระเบน อยูห่ ่างจากอําเภอท่าใหม่ ๑๕ กิโลเมตร เมือ ๔๐ ปี ทีแล้ว เป็ นพื"นทีป่าทีถูกบุกรุ ก ทําลาย ปัจจุบนั มีตน้ ไม้เบิกนําขึ"นมาทดแทนไม้ด" งั เดิม สภาพป่ าเป็ นป่ า ๔ ชนิดในพื"นทีเดียวกัน ได้แก่ ป่ าดิบแล้ง ป่ าเบญจพรรณ ป่ าชายหาด และป่ าชายเลน นอกจากนี" ทางเขตฯ ได้จดั เส้นทาง ศึกษาธรรมชาติทีผา่ นจุดชมวิวซึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหาดเจ้าหลาวและปากนํ"าแขมหนู ได้ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ ๑ ชัว โมง


6

ว ัดเขาสุกม ิ

วัดเขาสุ กิม อยูใ่ นเขตตําบลเขาบายสี อาํ เภอท่าใหม่ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ ๒๐ กิโลเมตร สร้างขึ"นเมือปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ด้วยแรงศัทธาของพุทธศาสนิกชนทีมีต่อพระอาจารณ์ สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดประสงค์เพือ ใช้เป็ นทีบาํ เพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทัว ไป บริ เวณ วัดกว้างขวาง ตั"งสูงขึ"นไปอยูบ่ นเชิงเขา มีเนื"อที ประมาณ ๓๒๘๐ ไร่ ภายในวัดมีศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ และวัตถุโบรณลํ"าค่าต่างๆมากมาย นอกจากนี"มีการ จัดแสดงหุ่นขี"ผ" งึ ของพระ อาจารณ์ซ ึงเป็ นทีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทัว ไปกว่า ๒๐ ท่าน เช่น หลวงปู่ แหวน หลวงปู่ วัน พระอาจารย์มนั ฯลฯ เปิ ดให้เข้าชมทุกวันตั"งแต่ ๘.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น. การเดินทาง สามารถไปได้ ๓ เส้นทาง คือ สายแรก จากถนนสุ ขมุ วิท ตามทางหลวงหมายเลข ๓ เลี"ยวซ้าย ตรงกิโลเมตร ที ๓๐๕ (บ้านห้วยสะท้อน) เข้าไปอีกประมาณ ๑๓ กิโลเมตร สายทีสอง ใช้ เส้นทางไปนํ"าตกกระทิงจากสี แยก เขาไร่ ยาไปประมาณ ๗ กิโลเมตร ถึงทางแยกเลี"ยวซ้ายไป ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และอีกสายหนึง คือทางเข้า บ้านเนินสูง จากจังหวัดจันทบุรีแยกขวาไป ตามทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๒ เข้าไป ๑๖ กิโลเมตร


7

เริ มสร้ างวัดเขาสุ กิม ใน ปี พ.ศ. 2509 พันโทสนิท พร้อมด้วยคุณนายประนอม บูรณะคุณและคุณรัตนา เอกค รพานิช ได้มีจิตศรัทธาบริ จาคทีดิน จํานวน 6 ไร่ 50 ตารางวา ถวายเพือสร้างวัด ต่อจากนั"น ประชาชนชาวบ้านได้เข้ามาสนับสนุน ส่ งเสริ มด้านต่าง ๆ เพิมมาก ขึ"น เป็ นต้นว่า ได้ช่วยกัน บริ จาคทุนทรัพย์ในการสร้างกุฎิกรรมฐานขนาดเล็กขึ"นจํานวนหลายหลัง เพือทดแทนกุฏิ ชัว คราวทีได้จดั สร้างไว้ในครั"งแรกทีได้ ชํารุ ดทรุ ดโทรมลงไปและได้ทาํ การปลูกสร้างสิ งอํานวย ความสะดวกด้านอืนๆ อีกหลายอย่างเพือถวายแก่พระภิกษุ สามเณรและผูป้ ฏิบตั ิธรรม ในระยะ เวลาต่อมา กุฏิกรรมฐานขนาดเล็กก็ได้พฒั นาขึ"นเป็ นกุฏิกรรมฐานขนาดถาวรขนาด สองชั"นมี ทางเดินจงกรมยาว 25 ก้าว ทั"งชั"นล่างและชั"นบน ตลอดระยะเวลาที หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริโย ได้กา้ วขึ"นมาบนภูเขาสุกิมแห่งนี" นับเป็ น ระยะเวลาถึง 30 ปี เศษ( 2507-2543 ) หลวงปู่ ท่านเป็ นผูบ้ ุกเบิก ริ เริ มและสร้างสรรค์ ภูเขาซึงเป็ นป่ าดงดิบ ให้เป็ นวัดทีร่มริ น เป็ นสถานทีปฏิบตั ิธรรมของพระภิกษุสาม เณรและผูท้ ี สนใจปฏิบตั ิกรรมฐาน เป็ นสถานทีทศั นาการของประชาชนทั"งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใน เวลา 30 ปี เศษ วัดเขาสุกิมได้พฒั นา ขึ"นมาอย่างช้าๆ แต่ทุกสิ งทุกอย่างทีเกิดขึ"น ได้แก่ ศาสน สถาน ศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ เช่น เสนาสนะ กุฎิ อาคาร สิ งของต่างๆ และวัตถุโบราณต่างๆ ที มีอยูใ่ นวัดเขาสุ กิมทั"งหมดนั"น เกิดขึ"นด้วยบุญญาบารมีของ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริโย ทั"งสิ" น กล่าวคือทุกสิ งทุกอย่างเกิดขึ"นด้วยพลังศรัทธาของประชา ชนทีมีความเคารพนับถือเลือมใส พิจารณาแล้วจึงได้เสี ยสละทุนทรัพย์จดั สร้างและบริ จาคสิ งของสนับสนุนเป็ นประจําวันมิได้ขาด ทุกสิ งทุกอย่างเกิด ขึ"น จากผูท้ ีมีศรัทธานํามาถวายทั"งสิ" น ปัจจุบนั วัดเขาสุ กิมมีเนื"อทีในการขอ อนุญาตสร้างวัด จํานวน 6 ไร่ 50 ตารางวา มีเนื"อทีเป็ นของวัด 3,344 ไร่ ต่อ มาได้ยกทีให้ โรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุกิม 50 ไร่ และโรงพยาบาลวัดเขาสุกิม 14 ไร่ จึงเหลือเนื"อทีของวัด 3,280 ไร่ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริโย ได้เริ มบุก เบิก จนเป็ นทีรู้จกั ของผูป้ ฏิบตั ิธรรมและสาธุชนทัว ไปเป็ น ทีศกั ดิ?สิทธิ? เป็ นสถานทีมีความสําคัญอีกแห่งหนึงของจังหวัดจันทบุรี ในแต่ละวัน ทีวดั เขาสุ กิมจะมีสาธุชนเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริโย เป็ น ประจําทุกวันมิได้ขาด ทั"งประชาชนในท้องถิน และต่างจังหวัด ตลอดจนทั"งชาว


8

ต่างประเทศ บุคคลทีไปนั"นไม่เฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั"น ศาสนิกในศาสนา อืนก็ได้ไปเยียม นมัสการอยูเ่ ป็ นประจํา เช่น ศาสนาคริ ตส์ อิสลาม ซิกส์ เป็ นต้น หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริโย ท่านได้จดั ระบบการบริ หารการปกครอง เป็ นไปตามระเบียบแบบ แผน ของกรมการศาสนาและมหาเถรสมาคม คือท่านได้แต่งตั"งให้ลกู ศิษย์ของท่านเป็ นเจ้า อาวาส มีหน้าทีในการบริ การปกครอง คอยสอดส่ องดูแลและอบรม สังสอนพระภิกษุสามเณร และเป็ นผูป้ ระสานงานกับทางราชการ คณะสงฆ์ฝ่ายปกครอง โดยตัวของหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริ โย เป็ นประธานสงฆ์ของวัด


9

สวนสะเด็ดยาด, จันทบุรี

อยูเ่ ยื"องกับวัดเขาสุ กิม มีเนื"อทีประมาณ 180 ไร่ เป็ นสวนผลไม้ ปลูกเงาะและทุเรี ยนเป็ น ส่ วนใหญ่ช่วงทีเหมาะแก่การมาเทียวชม คือช่วงทีผลไม้ออกชุก ในราวเดือนเมษายนถึงมิถุนายน เปิ ดให้เข้าชมทุกวัน ตั"งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 50 บาท สามารถรับประทานเงาะ ทีปลูกในสวนได้ ภายในสวนมีทีพกั พร้อมห้องประชุม สระว่ายนํ"า และห้องอาหารไว้บริ การแก่ นักท่องเทียว รายละเอียดเพิมเติมสอบถามได้ทีสาํ นักงานหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ กรุ งเทพฯ โทร. 272-1030 ต่อ 1431 หรื อทีจนั ทบุรี โทร. (01) 211-2968 ,(039)313007


10

เจดียย ์ อดเขาพลอยแหวน

ข้ อมูลเบือ& งต้ นทัว ไป เวลาเปิ ดทําการ ทุกวัน ค่าธรรมเนียมในการใช้บริ การ ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าชม หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานวัฒนธรรม โทรศัพท์ 039-303298-9

ประวัตโิ ดยย่ อ “เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน” ตั"งอยูใ่ น ต.เขาพลอยแหวน อ.เมือง อยูบ่ นเส้นทางหลวงหมายเลข 2147 สร้างขึ"นเมือปี พ.ศ. 2375 บนจุดทีสูงของเขาพลอยแหวนเป็ นเจดียท์ รงกลมแบบลังกา บรรจุพระบรม สารี ริกธาตุ และมีมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองทีสร้างขึ"นเมือ พ.ศ. 2471 แทนพระ พุทธบาทเดิมทีแตกหัวแล้ว บริ เวณโดยรอบวัดเขาพลอยแหวนเป็ นแหล่งขุดพลอยแห่งแรกของ จังหวัดจันทบุรี ซึงปัจจุบนั บ่อพลอยมีจาํ นวนน้อยลง แต่ยงั มีบางแห่งเปิ ดดําเนินการอยู่


11

หาดแหลมเสด็จ

เป็ นหาดทรายละเอียดสี ขาวหม่น มีความยาว 2 - 3 กิโลเมตร ร่ มรื นไปด้วยเงาของสน ทะเลและพันธุ์ไม้ชายหาดนานาชนิด ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - เมษายน คลืนลมสงบ เมือเข้าสู่ ฤดูมรสุ ม นํ"าทะเลค่อนข้างขุ่นและคลืนแรง ไม่เหมาะจะเล่นนํ"า มีร้านอาหารทะเลตั"งเรี ยงราย ตลอดชายหาด มีหอ้ งนํ"า ห้องอาบนํ"า และสถานทีสาํ หรับตั"งแคมป์ พักแรมไว้คอยบริ การ ติดต่อ สํานักงานป่ าไม้ ฝังตรงข้ามถนนเลียบชายหาด นอกจากนี"ยงั มีพอ่ ค้าแม่คา้ หาบเร่ นาํ อาหารและ เครื องดืมมาจําหน่ายแก่นกั ท่องเทียวตลอดทั"งวัน ที อยู่ : อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี การเดินทาง : อยูห่ ่างจากอําเภอท่าใหม่ 25 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางท่าใหม่บา้ นหมูดุด เวลาให้ บริการ : ไม่ระบุ ค่ าบริการ : สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที สํานักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 4 (ระยอง-จันทบุรี). 153/4 ถ.สุ ขมุ วิท ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 เบอร์ โทรศัพท์ : +66 (0) 3936 9226 ,+66 (0) 3866 4585 บริการทีพ กั : จันทบุรี


12

หาดแม่ นกแก้ว

ตั"งอยูท่ ีหมู่ 10 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม ไปตามเส้นทางสายนายายอาม - ช้างข้าม เป็ น ถนนลาดยางประมาณ 13 กม. และเป็ นถนนลูกรังเข้าสู่หาดประมาณ 2 กม. ตําบลตําบลช้างข้าม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี


13

วัดสะพานเลือก

พระนอนใหญ่ทีสุดในโลก วัดสะพานเลือก อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี วัดสะพานเลือก เป็ นอีกสถานทีศาสนสถานทีงดงาม และสร้างจิตศรัทธาต่อพุทธศิลป์ ได้เป็ น อย่างดี และยังถือเป็ นสถานทีทาํ ให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนจันท์อีกด้านหนึง ที วัดแห่งนี"มีพระพุทธไสยาสน์(พระนอน) ขณะนี"ถือว่ามีความสูง ยาว ทีสุดในประเทศไทยเเละใน โลก มีขนาดความยาว 56 เมตร สูง16 เมตร อยูภ่ ายในวิหารขนาดใหญ่และสวยงาม องค์พระมี สง่า สวยงามมากๆ วัดสะพานเลือก ตั"งอยูห่ มู่บา้ นสะพานเลือก หมู่ 6 ต.ทุ่งเบญจา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เปิ ดมนัสการเเละเข้าชมทุกวัน ปิ ดเวลา 17.00 น.จากถนนสุขมุ วิทฯ(ตลาดหนองคล้า) เเยกเข้าไป 10 กม.ทางเดียวกับบ้านพักคนชราจันทบุรี ถนนลาดยางตลอด


14

วัดโพธิ0ลงั กา

ตั"งอยูท่ ีหมู่ 13 บ้านห้วงหิ น ต.นายายอาม อ.นายายอาม อยูต่ ิดถนนสุขมุ วิท ห่างจากทีวา่ การ อําเภอ 2 กม. เป็ นวัดทีสร้างมาประมาณ 50 ปี เศษ ชือวัดมาจากการทีพระสงฆ์รูปหนึงไป ท่องเทียวแสวงบุญทีประเทศศรี ลงั กา และนําต้นโพธิ? มาปลูก ต่อมาชาวบ้านจึงเรี ยกว่า "วัดโพธิ? ลังกา"


15

วัดเขาบายศรี

ชุมชนตําบลเขาบายศรี ตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็ นชุมชนเก่าแก่ทีมีวถิ ี ชีวติ อยูอ่ ย่างเรี ยบง่าย ตามสภาพของสังคมเกษตรกรรม "ชาวสวน" ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรในชุมชน และการสังสมภูมิปัญญาในการทําสวนผลไม้มาอย่างยาวนาน ทั"งพืชพันธุ์ ผลไม้พ"ืนบ้านเก่าแก่ไม่ตาํ กว่า 100 ปี ทียงั มีให้เห็น อาทิ ทุเรี ยนโบราณสถาน เงาะพันธุ์พ"นื บ้าน ลางสาด มังคุด มะปราง สละ ฯลฯ รวมถึงสมุนไพรพื"นบ้านด้วย


แหล่งอ้างอิง www.khaosukim.org www.moohin.com www.touronthai.com www.chanforchan.com www.nayayam.com www.teepuck.com


ผู้จดั ทํา

นางสาวลลิตา สาทรกิจ เลขที 24 ม.6/1 โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์

_สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี__  
_สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี__  

_สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี__