Page 1

2016 ANALYSER

Odla med förståelse om hur plantan mår. Jordanalys, Vattenanalys, Växtsaftsanalys

RÅDGIVNING

Vi hjälper dig till ett bättre resultat. Använd inte mer pengar och resurser än nödvändigt.

GÖDSELMEDEL Allt du behöver för ett framgångsrikt arbete. Rätt ämne på rätt plats.

Box 700 251 07 Helsingborg

Telefon: 042 - 29 20 05 E-post: info@lmiab.com

WWW.LMIAB.COM

Produktkatalog


Analyser - Rådgivning - Gödselmedel Familjeföretag i andra generationen LMI grundades av Lennart Månsson 1948.Vid starten var tanken att assistera yrkesodlare med bekämpning av skadegörare och växtsjukdomar. Vid kontakt med odlarna kom ofta frågor om växtnäring på tal och assistans gavs med provtagning, analys och tolkning. Analys av växtnäring blev snabbt intressantare än bekämpning. LMI har idag som målsättning att bistå odlingen med de bästa analyserna, komplett sortiment av gödselmedel och en rådgivning grundad på lång erfarenhet och stor kunskap. Detta för att odlingen ska bli så lönsam som möjligt. Vår huvudsakliga kundkrets är inom växthus, frilandsodlingar, frukt, bär samt grönytor. Skånegatan 14 Helsingborg

Annika Martinsson - Kontorist

LMI har en egen fabrik för gödselmedelstillverkning. I vår fabrik har vi möjlighet att specialanpassa gödselmedel efter kundens behov. Vi utför även utveckling av produkter och tjänster hela tiden för att ligga i framkant när det gäller det senaste inom odling.

Analyser För att möjliggöra en optimering av tillväxten under rådande säsong ställer den moderna odlingen krav på snabba och säkra analysresultat. LMI´s speciellt utvecklade Växt, Vatten och Jordanalyser svarar mot dessa krav. Resultaten för jord- och plantsaftanalyserna presenteras grafiskt. Det åtföljs av en anpassad gödslingsrekommendation med lämpliga gödselmedel och mängder. Normalt är analyssvaren färdiga nästa arbetsdag. Rådgivning Genom åren har LMI samlat en mängd erfarenheter bla. genom försök på egna grönytor. I företaget finns kunskaper om kemi, odling och teknik något vi gärna delar med oss av till odlarna. Våra kunder är välkomna att rådgöra med oss. Målet för LMI är att kunderna själva ska kunna tolka sina analyser och utföra rätt åtgärd efter detta. Vår stora erfarenhet bygger på mycket eget arbete med att testa olika produkter i praktiken. Varför LMI ? LMI är ett företag med fokus på att lösa kundens eventuella problem. Vårt laboratorium kan kvantifiera och hitta de allvarligaste problemen. Vår långa erfarenhet ger oss ofta en möjlighet att komma med förslag på lösningar. Bakomliggande småskalig produktion ökar dynamiken i antal olika lösningar och insatsåtgärder. Praktiska egna försök utvecklar kunskap och möjligheter. Nära samarbete med växthus ,friland och grönytor under lång tid förstärker erfarenhetsbank och möjliga lösningar. Summerat ger vi en helhetslösning med mindre bekymmer på sikt. LMI arbetar på en konkurrensutsatt marknad, detta borgar för din trygghet.

2

VD - Ingemar Månsson


Analyser

Golf & grönytor

Rutinanalyser

4

Golf

20-23

Specialanalyser

5

Fotboll

24-25

Tillverkning

6

Register

26-27

Yrkesodling Växthus

8-11

Friland & Jordbruk

12-13

Torvproducenter

14

Skogsplantskolor

15

Visste du ….. Att i Europa deklarerar man gödselmedel i oxidform ? För att räkna ut det rena ämnet kan följande formler användas:

P2O5 Till P = P2O5 / 2,29

K2O Till K = K2O / 1,2

MgO Till Mg = MgO / 1,66

SO3 Till S = SO3 / 2,5

CaO Till Ca = CaO / 1,4

Att

85 % fosforsyra innehåller 24 % mer rent fosfor än 75 % fosforsyra.

Detta kan betyda att billig 75 % fosforsyra blir dyrare att använda

pga. att det åtgår 24 % mer.

Fosforsyra 85 % innehåller 454 g rent fosfor / liter

Fosforsyra 75 % innehåller 367 g rent fosfor / liter

Att

53 % salpetersyra innehåller 26 % mindre kväve (N) än 62 % salpetersyra

Att

Hög densitet på ett gödselmedel ger lägre Kg pris än liter pris.

Till exempel om Magnofoss kostar 7 kr / liter = 5 kr / Kg Liebigs tunna. Behovsanpassad växtnäringstillförsel har under hela 60 år varit LMI:s affärsidé. Ett utmärkt sätt att visa detta på är att studera Liebigs tunna*. Liebig använde tunnan för att visa att det är den största bristen som bestämmer hur mycket växten kan producera. Både odlarens ekonomi och miljön vinner om dessa obalanser kan rättas till. Här får ni samma bild som när man ställer LMI:s analysintyg på högkant, de låga staplarna visar på låga halter och de höga på överskott. För att få maximal effekt av gödslingen måste balansen mellan de olika växtnäringsämnena vara riktig för varje enskild gröda. En annan konsekvens är att brist på ett näringsämne skapar överskott av andra och ökar risken för näringsläckage. Cirkeln är sluten - LMI har förädlat Justus von Liebigs baskunskaper till att styra växtnäringstillförsel i de toppmoderna odlingssystemen vilket ger bästa skörden – lägsta kostnaden – minsta näringsläckaget. *Justus von Liebig var en tysk kemist som levde 1803-73. Han anses ofta som den moderna jordbrukskemins grundare.

3


Rutinanalyser Vattenanalyser Vattenanalysen visar vad vattnet innehåller. Provet kan vara bevattningsvatten, näringslösning till eller från odlingen, recirkulerad näringslösning (vad behöver tillföras?) Vattenanalys omfattar pH(pH), ledningstal(Lt), nitratkväve(NO3-N), ammoniumkväve(NH4-N), P, K, Mg, S, Ca, Na, Cl, Mn, B, Cu, Fe, Zn, Mo, Si, Al. Råvattenanalysen samma som ovan + Alkalinitet och dH. Vattenprov i växthus tas vanligtvis på ingående och utgående vatten. Dvs. innan plantan får vattnet och det som lämnar plantan. På friland så handlar det om råvattenprov för att se vad som tillförs till odlingen genom bevattningen.

Tillval vattenanalys: Alkalinitet

Marmoraggressiv kolsyra

Biotest

Nitrit-N

BOD7

Sulfat-svavel

COD-cr

Suspenderat material

COD-mn

Svavelväte

Fluor

Syremätning

Fosfat-fosfor

TOC

Färgtal

Total-fosfor

Lukt

Total-kväve Turbiditet

Jordanalyser Spurway är den vanligaste typen av jordanalys vi utför. Detta är idag den analystyp som ger det bästa resultatet där man ser vilka ämnen som plantan kan ta upp inom den närmsta tiden. Jordanalys, enligt Spurway, omfattar pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, P, K, Mg, S, Ca, Na, Cl, Mn och B. Komplettering av Spurway med mikroämnen Cu, Fe, Zn, Mo och Al.

Alternativa jordanalyser Al-analys ( pH, P, K, Mg, Ca)

Lerhalt (Jordartsbestämning)

Bor varmvattemetod

Mullhalt

C/N

N-min (KCI)

Cu-HCI

Siktkurva+ Inkl. Lerhalt

K-HCI

Vattenhållande förmåga

Plantsaftsanalyser Plantsaftsanalysen omfattar pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, P, K, Mg, S, Ca, Na, Cl, Mn, B, Cu, Fe, Zn, Mo och Al. Att analysera växtsaften är ett mycket bra sätt att se hur plantan mår samt hur den kommer att må. Resultatet visar vad plantan har tagit upp men ännu inte använt. Detta ger odlaren tid att åtgärda eventuella problem innan det syns.

4


Specialanalyser LMI AB utför ett stort antal olika analystyper utöver de rutinanalyser som genomförs dagligen.

Urval av övriga specialanalyser

I vissa fall som t ex vid bakterieanalyser anlitar LMI underleverantörer som är specialiserade på de analyser de enskilda uppdragen gäller, allt för att tillfredställa kundens behov i det enskilda fallet och lösa kundens enskilda problem. Detta innebär att LMI kan lösa praktiskt taget alla analysuppdrag.

Analys 26 ämnes, ICP Ovanstående omfattar: Zn, Cd, Mn, Ni, Sr, Na, Mg, Ca, K, W, Se, Co, Pb, P, S, Cr, As, Bi, Fe, Al, B, V, Mo, Ti, Hg, Cu

Analys 16 ämnes, ICP Ovanstående omfattar: P, K, Mg, S, Ca, Na, Cd, Fe, Zn, Mo, Al, Si, Ni, Cu, Mn, B

ICP-MS 8 Tungmetaller Ovanstående omfattar: Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb

Vanliga analysuppdrag kan vara analys av: vatten, jord, växtdelar, näringslösning, gödselmedel, metall, blod, urin mm.

LMI:s svarstid är mycket kort. Viktiga instrument finns i två exemplar för att tex. under service eller reparationsarbete alltid kunna ge kunden snabbast möjliga analyssvar. LMI:s datorer samlar kunskaper och erfarenheter från praktiskt taget varje enskild analys vilket innebär att vid många analystyper kan datorerna ange ett förväntat värde. Detta är mycket värdefullt när man t ex skall styra en växtodling och vill veta vilka värden som är höga eller låga, det är också viktigt vid medicinska analyser där den medicinska experten omedelbart får databasens uppfattning om vad som avviker från det normala och i vilken omfattning. LMI:s laboratorium är även ackrediterat av SWEDAC.

Medicinanalyser LMI AB har en särskild avdelning för medicinska analyser där t ex blod, feces, hår, urin mm analyseras. Detta är ett sätt att utnyttja LMI:s högprecisionsinstrument. Analyserna inom denna sektor sker oftast med högre precision och på fler antal ämnen än tidigare. Analyserna används oftast dels för att mäta ämnesbalansen i kroppen dels för att mäta t ex tungmetallexponering inte minst från tandamalgam. Vissa prover kan patienten ta själv och i andra fall måste sjukvårdspersonal ta proverna. Provutrustning beställes direkt från LMI via telefon eller via hemsidan. För mer information ring oss på 042-29 20 05

5


Tillverkning Stabilt företag med stora möjligheter LMI har producerat egna gödselmedel sedan början av 80-talet vilket har gett företaget bred kunskap och stor erfarenhet. Tillverkningen av flytande gödselmedel är LMI:s starka sida inom produktionen. Vi tillverkar idag ett stort antal produkter som vi själva har utvecklat sedan starten. All typ av produktutveckling sker lokalt och av vår egen personal med olika kompetensområden. Med hjälp av vårt laboratorium kan vi säkerställa alla produkter vid tillverkning såväl som vid full produktion. Vår produktionsanläggning i Helsingborg har kapacitet att producera 17000 ton flytande produkt per år. LMI tillverkar idag produkter till ett stort antal företag inom och utanför växtnäringsbranschen. Vi har bl a en stor tillverkning av träimpregneringsmedel till ett internationellt företag samt växtnäring till andra företag i branschen. I processen finns en automatisk tappningsanläggning för 10,20 och 25 litersdunkar som även klarar frätande och oxiderande ämnen. Dessutom finns tappningsanläggning för 500 – 1000 liters IBC-behållare samt möjlighet att ta emot och fylla tankbilar och tankcontainers. Vår fabrik är byggd med målsättningen att ge minimal miljöpåverkan vilket bl a markeras med att avlopp från fabriken helt saknas. Spill som tvättvatten inne i fabriken återanvänds i produktionen. Varje produkt som tillverkas på LMI genomgår en analys i vårt laboratorium innan produkten godkänns för försäljning, detta för att säkerställa den höga produktkvaliteten. LMI medverkar i utvecklingen av olika produkter tillsammans med kunden oavsett om det är en odlare eller en industrikund. Våra kemister står gärna till tjänst för att förbättra enskilda produkter och för att minska miljöpåverkan. Storleken på företaget gör att vi arbetar med korta beslutsvägar vilket medför snabb hantering av de problem som kommer in till företaget.

6


YRKESODLING

7


Växthus Magnofoss Flytande näring bestående av fosfor, magnesium och nitrat. Till alla kulturer i växthus, lämpar sig speciellt väl till droppsystem. Kan sprutas som bladgödsling. Ljusgrön, lättflytande vätska. Svagt pH-sänkande i näringslösningar. Kan minska utfällningar i droppsystem. Generellt 0,3 l/m3 bevattningsvatten vid varje vattning.

Innehåll Fosfor 175 g/l Magnesium 64 g/l Kväve 10 g/l Cd < 0,004 mg/l Förpackningar

MAGNOFOSS

TM

Magnesiumfosfat Flytande näring bestående av fosfor, magnesium och nitrat. Till alla kulturer i växthus, lämpar sig speciellt väl till droppsystem. Kan sprutas som bladgödsling. Lätt blandbar med alla på marknaden förekommande gödselmedel. Kan minska utfällningar i droppsystem. P Mg N Cd

175 g/l 62 g/l 10 g/l < 0,004 mg/l

NORMALDOSERING: 3 dl per 1000 liter näringslösning ger 52 ppm P - 18 ppm Mg - 3 ppm N Friland: 10 - 25 l / ha. Använd samtidigt Ekovett (1 l / ha till 400 - 800 l vatten). Fryspunkt: - 20 C Densitet: 1,39 Produktbeskrivning: Svagt grön vätska. Alla ingående råvaror analyseras fortlöpande beträffande innehåll av tungmetaller och andra föroreningar

25 L dunk 1000 L IBC

Faroangivelser: H315 H319

Irriterar huden Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser: P264 P280 P303+P361+P353

Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P305+P351+P338 P332+P313 P337+P313

Förpackningar:

25 / 1000 L

WWW.LMIAB.COM

Beskrivning

Varning

Box 700 251 07 Helsingborg

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

Varianter

Micro+ För tillförsel av mikronäringsämnen till bevattningsvatten i växthus. Kan även användas som bladgödsling för frilandskulturer och som basgödsel till jord/torvindustrin. Luktfri mörkröd vätska. Innehåller 3 olika järnkelater. pH-neutral Förvaras frostfritt. Kristaleras vid + 5 °C Växthuskulturer: Normaldosering ca. 0,1 liter/1000 l bevattningsvatten Max dos: 0,3 liter/1000 liter under korta perioder.

Innehåll Järn 20 g/l Mangan 10 g/l Koppar 0,52 g/l Zink 2,9 g/l Bor 4,0 g/l Molybden 0,75 g/l Förpackningar

MICRO+

TM

Växtriktig kombination av alla idag kända mikroelement. Fe Mn Cu Zn B Mo

20 10 0,52 2,9 4,0 0,75

g/l g/l g/l g/l g/l g/l

Vid dosering 1 dl per 1000 liter näringslösning erhålles: 2,0 ppm Fe - 1,0 ppm Mn - 0,052 ppm Cu 0,29 ppm Zn - 0,40 ppm B - 0,075 ppm Mo Järn, Mangan, Koppar och Zink är helt kelaterade. Bor och Molybden förekommer som direkt upptagbara anjoner. Produkten är klorfri och passar därför väl till recirkulering, eller vid bladgödsling på friland. Faroangivelser: H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser: P273 P280 P302+P352 P304+P341

Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshanskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P305+P351+P338

Förpackningar:

25 / 1000 L 25 / 1000 L Box 700 251 07 Helsingborg

WWW.LMIAB.COM

Beskrivning

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

25 L dunk 1000 L IBC Varianter Micro+ -Zn, Micro+ -Bor Micro+ -Cu, Micro+ -Mn

Kaliumnitrat Multi-K Absolute Beskrivning Kaliumnitrat Multi-K Absolute är vår standard kaliumnitrat. Kaliumnitrat i kristallin form till näringslösningar. Finns även som mikroprillad. Finns även en variant som är pH-sänkande som heter Multi-K pHast Produkten är klorfattig. Vattenlöslig. Ersätter Kaliumnitrat Multi-K GG

Innehåll Kväve 12 % Kalium 38 % Förpackningar 25 Kg säck 500 Kg Storsäck 1000 Kg Storsäck Varianter Multi-K Mg Multi-K pHast

Proalexin Proalexin är ett flytande, fullständigt systemiskt gödselmedel baserat på en effektivare och lättillgänglig form, Kaliumfosfit. Fördelen är ökad rörlighet i plantan, vilket ger större skörd, ökad kvalitet samt förbättrad motståndskraft mot sjukdomar. Ljusgrön luktfri vätska pH-neutral Kan blandas med Ca2+ produkter Gurka/Tomat: 1 – 1,5 % vid begynnande mjöldaggsangrepp + Ekovett (vätmedel) 0.1 % alt 1-4 dl / m3 bevattningsvatten

8

Innehåll Kalium 145 g/l Fosfor 120 g/l Förpackningar 20 L dunk 1000 L IBC

PROALEXIN

St ar NU ef ka fe re kt iva och re

Dosering: Växthus ca: 1 - 2 % lösning vid sprutning Friland ca: 5 - 10 liter / ha vid vatten mängder över 200 liter / ha kan man välja 10 - 20 liter / ha. Max dos 20 liter / 600 liter / ha Ph 4 - 6,5 Densitet 1,19 Produktbeskrivning: Svagt färgad väska som är luktfri. Proalexin är ett flytande, fullständigt systemiskt gödselmedel baserat på en effektivare och lättillgänglig form, KaliumFosfit. Fördelen är ökad rörlighet i plantan, vilket ger större skörd, ökad kvalitet samt förbättrad motståndskraft mot sjukdomar. Inehåller nya fosfatjoner. Proalexin som tillförs vid kritiska utvecklingsstadier, perioder med dåligt väder, vid näringsbrist eller när sjukdomstrycket är stort, kan förväntas ge markant förbättring av grödans utveckling. Stärkande och vitaliserande effekt på frilands- och växthuskulturer. Kan användas både som bladbesprutning och vattning .

OBS: Går ej att blanda med FeSO4 Spruta ej i sol Faroangivelser: H319 Skyddsangivelser: P264 P280 P305+P351+P338 P337+P313

Varianter

TM

VÄXTSTIMULATOR

Proalexin innehåller 14,5 % K - 12 % P / vol % Proalexin stimulerar plantans produktion av phytoalexiner som är en viktig del i växtens eget imunförsvar. Proalexin är mycket snabbt upptaget av växten, ca 2 tim.

Orsakar allvarlig ögonirritation Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Förpackningar:

20 / 1000 L

Varning Box 700 251 07 Helsingborg

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

WWW.LMIAB.COM

Beskrivning


Multi-Cal GG Kalksalpeter Beskrivning Kalksalpeter är ett kvävegödselmedel som ger kalkverkan och innehåller nästan enbart nitratkväve. Nitratkväve är den mest lättlösliga kväveformen vilket gör det lättåtkomligt för växterna och därmed mycket snabbverkande. Innehåller lättlösligt kalcium. Kalksalpeter är det gödselmedel där kalcium har den högsta lösligheten. Kalciumtillgången är kritisk för kvaliteten i grödor där man skördar fruktkroppar, exempelvis potatis, frukt och bär.

Innehåll Kväve 15,5 % Kalcium 19 % Förpackningar 25 Kg säck Varianter Flytande Kalksalpeter

Fosforsyra 85% För pH-justering av närings- och sprutlösning samt som fosforgödselmedel. Densitet 85 % syra: 1.69 Kg/l. Foodgrade P- 85. Växthus: 1-1,5 dl / m3 bevattningsvatten Sprutning: olämplig. pH-sänkning 0,1 L / 100 L. FRÄTANDE.

Innehåll Fosfor 465 g/l Cadmium < 0,004 mg/l Förpackningar 20 L dunk 1000 L IBC

FOSFORSYRA 85 % Densitet 1,68 kg / Liter 450 gr fosfor(P) / Liter Förvaring: Minimum +15 grader. Produktbeskrivning: Klar vätska med hög viskositet. Faroangivelser: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skyddsangivelser: P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla inte kräkning. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella linser om det går lätt. P313 Sök läkarhjälp.

UN 1805 Förpackningar:

34 / 1680 Kg

Varianter

Fara Fara

Box 700 251 07 Helsingborg

WWW.LMIAB.COM

Beskrivning

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

Polyfeed Solo 14-4-21 Beskrivning Polyfeed Solo är ett klorfattigt, vattenlösligt gödselmedel, NPK 14-4-21 med magnesium, svavel och mikronäring. De metalliska mikronäringsämnena är chelaterade med EDTA respektive DTPA för järn. Används till flytande näringslösningar i växthus och på friland. Polyfeed Solo passar bra till odling av prydnadsväxter.

Innehåll N tot 14 NH4-N 4,3 NO3-N 9,6 P 4,3 K 20,8 Förpackningar 25 Kg säck Varianter Polyfeed Menuett Polyfeed Octavia

Järnkelat Fe7 Som järntillskott i växthuskulturer 0,1 L / 1000 L bevattningsvatten pH > 7 Löslighet (vatten) 100 %

Innehåll 70 gr järn / liter 100 % chelaterat Förpackningar

JÄRNKELAT

TM

Fe-Heedta 70g/l Normaldosering

20 L dunk 1000 L IBC Varianter

Tomat Gurka Krukväxter Fruktträd

1,0 dl / 1000 liter vatten. 0,3 dl / 1000 liter vatten. 0,3 dl / 1000 liter vatten. 0,15 dl / 1000 liter vatten.

Vi akut järnbristsymptom använd Fe-5 för bladgödsling.

Förpackningar:

20 / 1000 L Box 700 251 07 Helsingborg

WWW.LMIAB.COM

Beskrivning

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

Fedp 3 Fedp 6

9


Växthus Produktnamn

Förpackning

Form

Aluminiumsulfat

25 Kg säck

Kristallin

Aminosol

10 L dunk

Flytande

Ammoniumnitratlösning 18%

20 L dunk

Flytande

Bindzil 15/500

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Borsyra

25 Kg säck

Kristallin

Ekovett

5 L dunk

Flytande

Vätmedel

Ferrovital

20 L dunk

Flytande

Järncitrat 5%

Fosforsyra 85%

20 L dunk

Flytande

Formalin

25 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Desinficering

Frät-glastvätt

10 L dunk

Flytande

Rengöringsmedel

Järnkelat Fe7

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

HEDTA kelat, Fe 7 vol %

Järnkelat Fedp3

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

DTPA kelat, Fe 3 vikt %

Järnkelat Fedp6

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

DTPA kelat, Fe 6 vikt %, Na och klorfri

Kalciumhypoklorit

45 Kg tunna

Tabletter

Pool / vatten desinficering.

Kalciumklorid

25 Kg säck

Flingor

Kaliumaluminiumsulfat

25 Kg säck

Kristallin

Kaliumklorid

25 Kg säck

Kristallin

Kaliumnitrat Multi-K pHast

25 Kg säck

Kristallin

Kaliumnitrat Multi-K Absolute

25 Kg säck

Kristallin

Kaliumsulfat

25 Kg säck

Kristallin

Kalk Bränd, osläckt

1000 Kg storsäck

Pulver

Desinficering

Kalk trädgård

25 Kg säck

Granulerad

0,15-1,5 mm

Kalksalpeter Multi-Cal GG

25 Kg säck

Prillad

Kalksalpeter Flytande

1000 L IBC

Flytande

Kopparnitrat

10 L dunk

Flytande

Kopparsulfat

25 Kg säck

Kristallin

Magnisal

25 Kg säck

Flakes

Magnesiumnitrat

Magnofoss

25 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Magnesiumfosfat

Mangankelat

20 L dunk

Flytande

Mn 8 vol% EDTA

MAP

25 Kg säck

Kristallin

Monoammoniumfosfat

Micro+

25 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Mikronäringsämnen

MKP

25 Kg säck

Kristallin

Monokaliumfosfat

Magnesiumsulfat

25 Kg säck

Kristallin

Bittersalt

Multicote 15-7-15 + micro

25 Kg säck

Prillad

4,6,8 och 12 mån. Långtidsverkande, CRF

Natriummolybdat

1 Kg burk

Kristallin

Molybden

Nugro

10 L dunk

Flytande

Ekologiskt, NPK 8-3-6 +Mg

Polyfeed Menuet

25 Kg säck

Kristallin

NPK 20-2-16 + mikro

Polyfeed Octavia

25 Kg säck

Kristallin

NPK 9-5-28 +1,2. Svavelfri.

Polyfeed Solo

25 Kg säck

Kristallin

NPK 14-4-21

Proalexin

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Kaliumfosfit

Salpetersyra 62%

20 L dunk

Flytande

Finns som 53% i IBC

Trinatriumfosfat TSP

25 Kg säck

Kristallin

Fotbad och desinficering, Högt pH

Trippelsuperfosfat

25 Kg säck

Granulerad

P20

Urea

25 Kg säck

Prillad

Vitaphos

25 Kg säck

Kristallin

Polyfosfatbaserad NPK

Väteperoxid 19 %

20 L dunk

Flytande

Vattenrening, Desinficering

Zinknitrat

10 L dunk

Flytande

10

Beskrivning

Kisel

Blåfärgning av Hortensia Variant av Multi-K Absolute som är pH sänkande

Ca 190 g/l , N 140 g/l


Frukt & Bärodling Aminosol Innehåll

Beskrivning MINSKAR PLANTSTRESS Kan användas i alla grödor. Kombineras med lantbrukskemikalier för tillväxtstimulation, för att minska plantstress, för att undvika synliga sprutmedelsrester. Aminosol ökar vät- och vidhäftningsegenskaperna och kan därför ersätta sådana speciella medel. Aminosol stabiliserar också pH värdet i sprutlösningen. Aminosol har förstärkande egenskaper hos vissa bekämpningsmedel.

Innehållet består till 55% av olika aminosyror och peptider, vilket motsvarar 9% organiskt kväve. Förpackningar 10 L dunk Varianter Aminomin

Kalcium Forte Innehåll

Beskrivning Kalcium forte är en sprutbar kalciumkälla, partikelstorleken är så fin att produkten tas upp av växtmassan . Kalcium forte är blandbar med de flesta oorganiska gödselmedel, till och med svaga fosforprodukter . Kalcium forte är lämpad som tilläggsgödsel vid kalciumbrist i växten, den ersätter inte kalkning eller lågt Ca2+ i jorden.

Förpackningar 10 L dunk Varianter

Kaliumnitrat Multi-K Mg Innehåll

Beskrivning Kaliumnitrat Multi-K Mg är en prillad kaliumnitrat som ger kompaktare grönare växter. För bär, frukter och grönsaker får man större frukter med bättre smak. Gräs blir tätare, grönare, och behöver inte klippas lika ofta som om vanligt NPK-gödselmedel använts. 2 Kg Multi-K / 100 m2 ger 0,3 Kg N.

Kväve 12 (NO3 -N ) Kalium 35 Magnesium 1 Förpackningar 25 Kg säck 500 Kg storsäck 600 Kg storsäck Varianter Multi-K Absolute kristallin Multiverdo Miniprillad

Produktnamn

Förpackning

Form

Beskrivning

Aminosol

10 L dunk

Flytande

Aminosyror

Ammoniumtiosulfat

25 Kg säck

Kristallin

Blomgallring

Bor flytande

10 L dunk

Flytande

Borsyra

25 Kg säck

Pulver

Ferrovital

20 L dunk

Flytande

Järncitrat 5%

Kalciofoss

20 L dunk

Flytande

Kalciumfosfat

Kalcium Forte

10 L dunk

Flytande

Kalcium för bladgödsling.

Kaliumkarbonat

25 Kg säck

Pulver

Pottaska

Kaliumnitrat Multi-K Absolute

25 Kg säck

Kristallin

Kaliumnitrat Multi-K Mg

25 Kg säck, 5-600 Kg storsäck

Prillad

Micro+

25 L dunk

Flytande

Mikronäring

Polyfeed Solo

25 Kg säck

Kristallin

NPK 14-4-21

Proalexin

20 L dunk

Flytande

Växtstimulator

Urea

25 Kg säck

Prillad

Vitaphos

25 Kg säck

Kristallin

Polyfosfatbaserad NPK

11


Friland & Jordbruk Ferrovital Funktional fertilizer™ Används som järntillskott via bladsprutning till alla växthus- och frilandskulturer. Järnet i Ferrovital är kelaterat med det naturliga kelateringsmedlet citrat. Järncitrat ger ett effektivare bladupptag jämfört med andra kelateringsmedel och kelaterade produkter. 1 liter Ferrovital/100 l vatten ger 500 ppm järn i lösningen. Mycket liten brännskaderisk. 0,1 - 5,0 l / 100 liter sprutvätska. Normalt 5-20 L / ha Ger retarderande effekt på svamp.

Innehåll Fe citrat 5% Förpackningar

FERROVITAL FERROVITAL

WWW.LMIAB.COM

Beskrivning

Järncitrat 5% FE-CITRAT

För tillförsel av järn som bladgödsling. Till alla typer av grödor.

20 L dunk 1000 L IBC Varianter

Till bladgödsling av grödor.

Innehåll: 5 vol% järn

Normaldosering 5 L/Ha

Normaldosering: Friland: 5 liter/ha, Maxdos: 20 liter / ha Lagring: Förvaras svalt och frostfritt.

Maxdos 20L/Ha

Speciellt lämplig till sprutning med Proalexin eller i blandningar. Produktbeskrivning: Svart vätska med distinkt lukt av ammoniak. Faroangivelser: H315 H319

Irriterar huden Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser: P264 Tvätta händerna grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd/ansiktsskydd. Lätt blandbar med alla på marknaden förekommande gödselmedel. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla Kan minska utfällningar i droppsystem. nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Fryspunkt: - 20 �C P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i Volymvikt: 1,39 flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Förpackningar:

20 / 1000 L Box 700 251 07 Helsingborg

Telefon: 042 - 29 20 05 Fax: 042 - 29 24 50 VARNING Hemsida: www.lmiab.com E-post: info@lmiab.com

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

Proalexin Proalexin är ett flytande, fullständigt systemiskt gödselmedel baserat på en effektivare och lättillgänglig form, Kaliumfosfit. Fördelen är ökad rörlighet i plantan, vilket ger större skörd, ökad kvalitet samt förbättrad motståndskraft mot sjukdomar. Ljusgrön luktfri vätska pH-neutral Kan blandas med Ca2+ produkter Gurka/Tomat: 1 – 1,5 % vid begynnande mjöldaggsangrepp + Ekovett (vätmedel) 0.1 % alt 1-4 dl / m3 bevattningsvatten

Innehåll Kalium 145 g/l Fosfor 120 g/l Förpackningar 20 L dunk

PROALEXIN

TM

St ar NU ef ka fe re kt iva och re

VÄXTSTIMULATOR

Proalexin innehåller 14,5 % K - 12 % P / vol % Proalexin stimulerar plantans produktion av phytoalexiner som är en viktig del i växtens eget imunförsvar. Proalexin är mycket snabbt upptaget av växten, ca 2 tim.

Dosering: Växthus ca: 1 - 2 % lösning vid sprutning Friland ca: 5 - 10 liter / ha vid vatten mängder över 200 liter / ha kan man välja 10 - 20 liter / ha. Max dos 20 liter / 600 liter / ha Ph 4 - 6,5 Densitet 1,19 Produktbeskrivning: Svagt färgad väska som är luktfri. Proalexin är ett flytande, fullständigt systemiskt gödselmedel baserat på en effektivare och lättillgänglig form, KaliumFosfit. Fördelen är ökad rörlighet i plantan, vilket ger större skörd, ökad kvalitet samt förbättrad motståndskraft mot sjukdomar. Inehåller nya fosfatjoner. Proalexin som tillförs vid kritiska utvecklingsstadier, perioder med dåligt väder, vid näringsbrist eller när sjukdomstrycket är stort, kan förväntas ge markant förbättring av grödans utveckling.

Varianter

Stärkande och vitaliserande effekt på frilands- och växthuskulturer. Kan användas både som bladbesprutning och vattning .

OBS: Går ej att blanda med FeSO4 Spruta ej i sol Faroangivelser: H319 Skyddsangivelser: P264 P280

Orsakar allvarlig ögonirritation Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P305+P351+P338 P337+P313

Förpackningar:

20 / 1000 L

Varning Box 700 251 07 Helsingborg

WWW.LMIAB.COM

Beskrivning

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

Kaliumnitrat Multi-K Mg Beskrivning Kaliumnitrat Multi-K Mg är en prillad kaliumnitrat som ger kompaktare grönare växter. För bär, frukter och grönsaker får man större frukter med bättre smak. Gräs blir tätare, grönare, och behöver inte klippas lika ofta som om vanligt NPK-gödselmedel använts. 2 Kg Multi-K / 100 m2 ger 0,3 Kg N.

Innehåll Kväve 12 (NO3 -N ) Kalium 35 Magnesium 1 Förpackningar 25 Kg säck 500 Kg storsäck 600 Kg storsäck Varianter Multi-K Absolute kristallin Multiverdo Miniprillad

Effekt+ Som tillsatsmedel i vattnet vid växtbesprutning med järn, mangan samt vissa svampmedel. Effekt+ har en kraftigt pH-sänkande egenskap, vilket ökar upptagning av besprutat ämne om pH i vattnet ligger högre än pH i växten. Vid användning av kalkrikt vatten förhindras utfällningar och avlagringar. Halveringstider hos vissa typer av bekämpningsmedel kan förlängas. Normaldosering 1-3 l / 400 l vatten / ha. Vid användande av regn eller ytvatten är doseringen betydligt mindre.

12

Innehåll pH-regulatorer samt chelater Förpackningar 10 L dunk 1000 L IBC Varianter

EFFEKT+

TM

För pH sänkning i sprutlösningar Som tillsatsmedel i vattnet vid växtbesprutning med järn, mangan samt vissa svampmedel. Effekt+ har kraftigt pH-sänkande egenskaper, vilket ökar växtens upptag av besprutat ämne, speciellt märkbart om vattnets pH värde är högre än Ph i växten. Vid användning av kalkrikt vatten förhindras utfällningar och avlagringar. Dosering: Normaldosering 1-3 liter / ha. Vid användande av regn- eller ytvatten åtgår betydligt mindre mängd. Exakt dos kan mätas genom att till en fulltankad spruttank långsamt tillsätta Effekt+ till pH 3 har uppnåtts. Lantbruk: Vid blandning mellan Norotec Mangan eller Mangannitrat 235 och Norotec Bor Comp eller Flytande Bor 150 använd 0,3 liter Effekt+ / 1 liter Flytande Bor 150. R-fraser: Blandas i följande ordning: Bor, Effekt+ och sist Mangan. 36/37/38100 Irriterar ögonen,/ ha andningsorganen och huden. Minimum l vatten · S-fraser: 23 Undvik inandning av ånga/dimma 36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsR-fraser: glasögon eller ansiktsskydd. R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. S-fraser: S23 S36/37/39

Undvik inandning av ånga/dimma. Lågkorrosivt på metall och betong Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Förpackningar:

10 / 1000 L

Xi Irriterande

Box 700 251 07 Helsingborg

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

WWW.LMIAB.COM

Beskrivning


Produktnamn

Förpackning

Form

Beskrivning

Borsyra

25 Kg säck

Kristallin

Bor flytande

10 L dunk

Flytande

Ekovett

5 L dunk

Flytande

Vätmedel

Effekt+

10 L dunk

Flytande

pH-sänkare

Ferrovital

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Järncitrat

Järnsulfat Melstar

25 Kg säck

Kristallin

Kalcium Forte

10 L dunk

Flytande

Kaliumnitrat Multi-K Mg

25 Kg säck, 5-600 Kg Storsäck Prillad

Kopparnitrat

10 L dunk

Flytande

Som koppar tillförsel.

Magnofoss

25 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Magnesiumfosfat

Micro+

25 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Mikronäring

Natriummolybdat

1 Kg burk

Kristallin

Molybden

Norotec Mangan 150

10 L dunk

Flytande

Proalexin

20 L dunk

Flytande

Svavelnäring

25 Kg säck

Pulver

Urea

25 Kg säck

Prillad

Vitaphos

25 Kg säck

Kristallin

Zinknitrat

10 L dunk

Flytande

Kalcium för bladgödsling.

Kaliumfosfit

Polyfosfatbaserad NPK

NoroTec Mangan ™

• • • •

Bästa behandlingseffekt och ekonomi Överlägsen upptagning i växten Enkel användning och lagring Mycket goda blandningsegenskaper

13


Torvproducent Multi-Mix 14-16-18 Innehåll

Beskrivning Produkten är en komplett näringsmix som kan användas som en grundgödsling i torv. Innehåller Kväve, Fosfor, Kalium och mikronäringsämnen. Produceras av råvaror med högsta kvalitet. Enligt rekommendation. Generellt 1 – 2 Kg / m3

NPK 14-7-15 I rena ämnen Förpackningar 25 Kg säck 500 Kg storsäck Varianter

RHP Certifierad

Multi-Mix hög Molybden

Produktnamn

Förpackning

Form

Beskrivning

Ferrovital

20 L dunk

Flytande

Järncitrat 5%

Kalkammonsalpeter

25 / 600 Kg säck

Granulerad

N 28

Multicote

25 Kg säck

Prillad

4,6,8 och 12 mån. Långtidsverkande, CRF

Multi-Mix

25 Kg säck, 500 Kg storsäck

Kristallin

NPK 14-7-15 i rena ämnen

Proalexin

20 L dunk

Flytande

Trippelsuperfosfat

25 Kg säck

Granulerad

Urea

25 Kg säck

Prillad

MultiMix Potting Soil Fertilizer

14

P20


Skogsplantskola Gröna Skog Innehåll

Flytande fullgödselmedel för plantskolor. Klorfattigt Kelaterade spårämnen Beprövad formulering som använts med framgång i många år.

Kväve 9 Fosfor 1 Kalium 5

GRÖNA SKOG

TM

NPK 9 - 1 - 5

Förpackningar

NPK 9-1-6 växtnäringslösning med Mg, S och micronärningsämnen Cu, Mn och Zn är kelaterade med EDTA, Fe är kelaterat med HEEDTA, Klorfri. Lagring: minimum + 7 ºC Dosering: Växthus: Vattnas ut baserat på ledningstal. Friland: 30 - 160 l / ha, Eftervattnas vid hög dos, över 70 l / ha. Växtnäringsämnen (Vattenlösliga) Totalkväve varav nitrat varav Ammonium Fosfor Kalium Magnesium Svavel Faroangivelser: H314

93 55 32 11,6 56 64 4,7

g/l

Växtnäringsämnen (Vattenlösliga) Bor Koppar Järn Mangan Molybden Zink

0,18 0,02 0,8 0,42 0,03 0,11

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser: P260 P264 P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 vatten/duscha. P304+P340

1000 L IBC

g/l

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. förvaras i sluten behållare. Förvaras i korrosionsbeständig/… behållare med beständigt innerhölje. Innehållet/behållaren lämnas till, av myndigheter, godkänd anläggning för deponering/destruering.

P305+P351+P338 P310 P363 P404 P406 P501

Förpackningar:

25 / 1000 L

WWW.LMIAB.COM

Beskrivning

Fara Box 700 251 07 Helsingborg

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

Varianter Gröna Plant 9-1-6

Ferrovital Funktional fertilizer™ Används som järntillskott via bladsprutning till alla växthus- och frilandskulturer. Järnet i Ferrovital är kelaterat med det naturliga kelateringsmedlet citrat. Järncitrat ger ett effektivare bladupptag jämfört med andra kelateringsmedel och kelaterade produkter. 1 liter Ferrovital/100 l vatten ger 500 ppm järn i lösningen. Mycket liten brännskaderisk. 0,1 - 5,0 l / 100 liter sprutvätska. Normalt 5-20 L / ha Ger retarderande effekt på svamp.

pH > 7. Löslighet i vatten 100 % Densitet 1,3 Kg / L 50 g järn som järncitrat / liter. Förpackningar

FERROVITAL FERROVITAL Järncitrat 5% FE-CITRAT

För tillförsel av järn som bladgödsling. Till alla typer av grödor. Innehåll: 5 vol% järn

Till bladgödsling av grödor. Normaldosering 5 L/Ha

Normaldosering: Friland: 5 liter/ha, Maxdos: 20 liter / ha Lagring: Förvaras svalt och frostfritt.

Maxdos 20L/Ha

Speciellt lämplig till sprutning med Proalexin eller i blandningar.

20 L dunk 1000 L IBC

Produktbeskrivning: Svart vätska med distinkt lukt av ammoniak. Faroangivelser: H315 H319

Irriterar huden Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser: P264 P280

Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd/ansiktsskydd. Lätt blandbar med alla på marknaden förekommande gödselmedel. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla Kan minska utfällningar i droppsystem. nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Fryspunkt: - 20 �C P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i Volymvikt: 1,39 flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Förpackningar:

20 / 1000 L Box 700 251 07 Helsingborg

Varianter

Produktnamn

Förpackning

Form

Beskrivning

Gröna Skog

1000 L IBC

Flytande

NPK 9-1-5

Telefon: 042 - 29 20 05 Fax: 042 - 29 24 50 VARNING Hemsida: www.lmiab.com E-post: info@lmiab.com

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

Ferrovital

20 L dunk

Flytande

Järncitrat

Multicote

25 Kg säck

Prillad

4,6,8 och 12 mån. Långtidsverkande, CRF

Polyfeed Menuet

25 Kg säck

Kristallin

NPK 20-2-16 + mikro

Urea

25 Kg säck

Prillad

Multicote

WWW.LMIAB.COM

Innehåll

Beskrivning

Controlled Release Fertilizer Kontinuerlig tillförsel Balanserad gödsling Minskad urlakning Miljövänlig

15


Proalexin™ Växtstimulator

TM

St a N ef rka U fe re kt iva och re

VÄXTSTIMULATOR

Proalexin innehåller 14,5 % K - 12 % P / vol % Proalexin stimulerar plantans produktion av phytoalexiner som är en viktig del i växtens eget imunförsvar. Proalexin är mycket snabbt upptaget av växten, ca 2 tim.

Dosering: Växthus ca: 1 - 2 % lösning vid sprutning Friland ca: 5 - 10 liter / ha vid vatten mängder över 200 liter / ha kan man välja 10 - 20 liter / ha. Max dos 20 liter / 600 liter / ha Ph 4 - 6,5 Densitet 1,19 Produktbeskrivning: Svagt färgad väska som är luktfri. Proalexin är ett flytande, fullständigt systemiskt gödselmedel baserat på en effektivare och lättillgänglig form, KaliumFosfit. Fördelen är ökad rörlighet i plantan, vilket ger större skörd, ökad kvalitet samt förbättrad motståndskraft mot sjukdomar. Inehåller nya fosfatjoner. Proalexin som tillförs vid kritiska utvecklingsstadier, perioder med dåligt väder, vid näringsbrist eller när sjukdomstrycket är stort, kan förväntas ge markant förbättring av grödans utveckling. Stärkande och vitaliserande effekt på frilands- och växthuskulturer. Kan användas både som bladbesprutning och vattning .

OBS: Går ej att blanda med FeSO4 Spruta ej i sol Faroangivelser: H319 Skyddsangivelser: P264 P280 P305+P351+P338 P337+P313

Orsakar allvarlig ögonirritation Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Förpackningar:

20 / 1000 L

Varning Box 700 251 07 Helsingborg

Proalexin är ett flytande, fullständigt systemiskt gödselmedel baserat på en effektivare och lättillgänglig form, KaliumFosfit. Fördelen är ökad rörlighet i plantan vilket ger större skörd, ökad kvalitet samt förbättrad motståndskraft mot sjukdomar.

WWW.LMIAB.COM

PROALEXIN

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

Proalexin som tillförs vid kritiska utvecklingsstadier, perioder med dåligt väder, vid näringsbrist eller när sjukdomstrycket är stort, kan förväntas ge markant förbättring av grödans utveckling. Stärkande och vitaliserande effekt på frilands- och växthuskulturer. Kan användas både som bladbesprutning och bevattning .

Ferrovital

™ FERROVITAL FERROVITAL Järncitrat 5% FE-CITRAT

För tillförsel av järn som bladgödsling. Till alla typer av grödor. Innehåll: 5 vol% järn

Till bladgödsling av grödor. Normaldosering 5 L/Ha

Normaldosering: Friland: 5 liter/ha, Maxdos: 20 liter / ha Lagring: Förvaras svalt och frostfritt.

Maxdos 20L/Ha

Speciellt lämplig till sprutning med Proalexin eller i blandningar. Produktbeskrivning: Svart vätska med distinkt lukt av ammoniak. Faroangivelser: H315 H319

Irriterar huden Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser: P264 P280

Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd/ansiktsskydd. Lätt blandbar med alla på marknaden förekommande gödselmedel. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla Kan minska utfällningar i droppsystem. nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

)U\VSXQNW& P305+P351+P338 Volymvikt: 1,39 flera

Förpackningar:

20 / 1000 L Box 700 251 07 Helsingborg

Används som järntillskott via bladsprutning till alla växthus- och frilandskulturer. Järnet i Ferrovital är kelaterat med det naturliga kelateringsmedlet citrat. Järncitrat ger ett effektivare bladupptag och mindre risk för skador, jämfört med andra järnprodukter.

16

WWW.LMIAB.COM

Järnkelat

Telefon: 042 - 29 20 05 Fax: 042 - 29 24 50 VARNING Hemsida: www.lmiab.com E-post: info@lmiab.com

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com


GOLF & GRÖNYTOR

17


Allt till Golfbanor & Grรถnytor Agentur fรถr Haifa Chemicals 18


Bring your green to life

MCP Zeolit fungerar som ett uppladdningsbart batteri. När du gödslar och vattnar tas kvävet upp av MCP Zeolit. Gräsrötterna avger en rothårssyra som gör att zeoliten ändrar polaritet och släpper kväve och vatten. Du får en stabil rotbädd och högre verkningsgrad av tillfört gödningsmedel. Det finns mer än 40 olika typer av naturell zeolit samt flertalet artificiella avarter. MCP Zeolit är en sammansättning kundanpassad efter användningsområde. Innehåller endast naturell zeolit analyserad och godkänd av Hungarian Academy of Science. Fråga en greenkeeper som använder MCP eller en konsulent på LMI.

MCP™ varumärket ägs av RaaTec AB, Råå, Sverige.

19


Golf Foundation Beskrivning Foundation är en blandning av kalcifierad tång, komposterat tångmjöl och mikrobiella inokulanter. Granulat av kalcifierad tång och komposterat tångmjöl. Användningsområde: Renovering och anläggning av grönytor. Doseringsmängd beror på jordens pH-värde och om syftet är att renovera existerande ytor eller att användas vid anläggning av nya. Typiska doseringar borde vara; 500 Kg/ha vid renovering genom iblandning i såbäddar 1000 Kg/ha vid inblandning i nya såbäddar vid anläggning av nya grönytor

Innehåll

Förpackningar 25 Kg säck Varianter

Proalexin Proalexin är ett flytande, fullständigt systemiskt gödselmedel baserat på en effektivare och lättillgänglig form, Kaliumfosfit. Fördelen är ökad rörlighet i plantan, vilket ger starkare gräs, ökad kvalitet samt förbättrad motståndskraft mot sjukdomar. Ljusgrön luktfri vätska pH-neutral Kan blandas med Ca2+ produkter

Innehåll Kalium 145 g/l Fosfor 120 g/l Förpackningar 20 L dunk

Derivat av ”Ascophyllum nodosum” Göemar Turf är packat med hormoner som Giberlinsyra, Auxin, etan och övriga ämnen såsom vitaminer, antioxidanter för att stimulera maximal rottillväxt. Hormoner har mycket god effekt även vid mycket små givor.

Innehåll

Förpackningar 5 L dunk

Ferrocarb+ En blandning av tångextrakt, järnkelat och kolhydrater. Derivat av Ascophyllum nodosum. Ger en jämn fin grön färg på gräsytan. Plantstärkande.

Innehåll

Förpackningar 10 L dunk Varianter

MolTurf Beskrivning Varje gång gräset skadas eller stressas behövs kolhydrater och energi för att reparera och stärka upp gräset. Molturf är använt på flera av världens finaste golfbanor. En bestämd blandning av sockerrörsextrakt med tillsatts av humussyror och spårämnen för ökad gräsväxt och styrka på professionella gräsytor vid hög belastning.

Innehåll Totalt organiskt innehåll : 71% Fukthalt : 29% Furfurolinnehåll : ~50mg/Kg (varierande) Förpackningar 10 L dunk Varianter

20

St ar NU ef ka fe re kt iva och re

Dosering: Växthus ca: 1 - 2 % lösning vid sprutning Friland ca: 5 - 10 liter / ha vid vatten mängder över 200 liter / ha kan man välja 10 - 20 liter / ha. Max dos 20 liter / 600 liter / ha Ph 4 - 6,5 Densitet 1,19 Produktbeskrivning: Svagt färgad väska som är luktfri. Proalexin är ett flytande, fullständigt systemiskt gödselmedel baserat på en effektivare och lättillgänglig form, KaliumFosfit. Fördelen är ökad rörlighet i plantan, vilket ger större skörd, ökad kvalitet samt förbättrad motståndskraft mot sjukdomar. Inehåller nya fosfatjoner. Proalexin som tillförs vid kritiska utvecklingsstadier, perioder med dåligt väder, vid näringsbrist eller när sjukdomstrycket är stort, kan förväntas ge markant förbättring av grödans utveckling. Stärkande och vitaliserande effekt på frilands- och växthuskulturer. Kan användas både som bladbesprutning och vattning .

OBS: Går ej att blanda med FeSO4 Spruta ej i sol

Varianter

Beskrivning

TM

VÄXTSTIMULATOR

Proalexin innehåller 14,5 % K - 12 % P / vol % Proalexin stimulerar plantans produktion av phytoalexiner som är en viktig del i växtens eget imunförsvar. Proalexin är mycket snabbt upptaget av växten, ca 2 tim.

Faroangivelser: H319 Skyddsangivelser: P264 P280

Varianter

Goëmar Turf Beskrivning

PROALEXIN

P305+P351+P338 P337+P313

Orsakar allvarlig ögonirritation Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Förpackningar:

20 / 1000 L

Varning Box 700 251 07 Helsingborg

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

WWW.LMIAB.COM

Beskrivning


Hi-Green 13-0-17+6 Beskrivning Hi-Green är en så kallad ”slow release fertilizer” specialanpassad för golfgreener och andra kortklippta gräsytor. Den tillför en balanserad näring för ett starkare och friskare gräs. Blandningen av direktåtkomligt och långsiktigt kväve bidrar till att snabbt få en bättre färg på gräset som varar längre. Den långtidsverkande delen i Hi-green är baserad på Methylenurea.

Innehåll

Förpackningar 25 Kg säck Varianter Hi-Green 22-5-10 Hi-Green Start 16-23-10+3 Hi-Green Kali Kompact 0-0-46

Ekovett - Vätmedel Beskrivning Ekovett ger större spridning, bättre vidhäftning och snabbare inträngning, vilket ökar vattnets och växtskyddsmedlens effekt. Ekovett kan blandas med ogräs-, svamp- och insektsmedel om tillsats av nonjoniskt vätmedel rekommenderas på etiketten för respektive bekämpningsmedel. Ekovett är biologiskt nedbrytbart. Skummar inte. Kontaktallergitestad. Följ etikettens anvisningar vid allt handhavande med Ekovett. Ekovett är utvecklad och tillverkad i Sverige.

Innehåll

Förpackningar 5 L dunk 3 dunkar / låda Varianter

Gröna Plant Växtnäringslösning med NPK 9-1-6 plus magnesium, svavel och mikronäring. De metalliska mikronäringsämnena är chelaterade med EDTA förutom järnet som är chelaterat med HEEDTA ,DTPA och EDDHSA för bästa möjliga upptag under varierande förhållanden. Grönaktig lättflytande lösning med svag lukt och lågt pH

Innehåll Kväve 90 g/l Fosfor 10 g/l Kalium 60 g/l

GRÖNA PLANT

TM

NPK 9 - 1 - 6 NPK 9-1-6 växtnäringslösning med Mg, S och micronärningsämnen Cu, Mn och Zn är kelaterade med EDTA, Fe är kelaterat med HEEDTA, Klorfri. Lagring: minimum + 7 ºC

Förpackningar

Dosering: Växthus: Vattnas ut baserat på ledningstal. Friland: 30 - 160 l / ha, Eftervattnas vid hög dos, över 70 l / ha. Växtnäringsämnen (Vattenlösliga) Totalkväve varav nitrat varav Ammonium Fosfor Kalium Magnesium Svavel Faroangivelser: H314

25 L dunk 1000 L IBC

Skyddsangivelser: P260 P264 P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 vatten/duscha. P304+P340 P305+P351+P338 P310 P363 P404 P406 P501

g/l

Växtnäringsämnen (Vattenlösliga) Bor Koppar Järn Mangan Molybden Zink

g/l 93 55 32 11,6 56 64 4,7

0,18 0,02 0,8 0,42 0,03 0,11

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. förvaras i sluten behållare. Förvaras i korrosionsbeständig/… behållare med beständigt innerhölje. Innehållet/behållaren lämnas till, av myndigheter, godkänd anläggning för deponering/destruering.

Förpackningar:

25 / 1000 L

WWW.LMIAB.COM

Beskrivning

Fara Box 700 251 07 Helsingborg

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

Varianter

Aminosol Beskrivning MINSKAR PLANTSTRESS Aminosol ökar vät- och vidhäftningsegenskaperna och kan därför ersätta sådana speciella medel. Aminosol stabiliserar också pH värdet i sprutlösningen. Aminosol har förstärkande egenskaper hos vissa bekämpningsmedel.

Innehåll Innehållet består till 55% av olika aminosyror och peptider, vilket motsvarar 9% organiskt kväve. Förpackningar 10 L dunk Varianter Aminomin

Effekt+ Som tillsatsmedel i vattnet vid besprutning med järn, mangan samt vissa svampmedel. Effekt+ har en kraftigt pH-sänkande egenskap, vilket ökar upptagning av besprutat ämne om pH i vattnet ligger högre än pH i växten. Vid användning av kalkrikt vatten förhindras utfällningar och avlagringar. Halveringstider hos vissa typer av bekämpningsmedel kan förlängas. Normaldosering 1-3 l / 400 l vatten / ha. Vid användande av regn eller ytvatten är doseringen betydligt mindre.

Innehåll pH-regulatorer samt chelater EFFEKT+

TM

För pH sänkning i sprutlösningar

Förpackningar 10 L dunk 1000 L IBC Varianter

Som tillsatsmedel i vattnet vid växtbesprutning med järn, mangan samt vissa svampmedel. Effekt+ har kraftigt pH-sänkande egenskaper, vilket ökar växtens upptag av besprutat ämne, speciellt märkbart om vattnets pH värde är högre än Ph i växten. Vid användning av kalkrikt vatten förhindras utfällningar och avlagringar. Dosering: Normaldosering 1-3 liter / ha. Vid användande av regn- eller ytvatten åtgår betydligt mindre mängd. Exakt dos kan mätas genom att till en fulltankad spruttank långsamt tillsätta Effekt+ till pH 3 har uppnåtts. Lantbruk: Vid blandning mellan Norotec Mangan eller Mangannitrat 235 och Norotec Bor Comp eller Flytande Bor 150 använd 0,3 liter Effekt+ / 1 liter Flytande Bor 150. R-fraser: Blandas i följande ordning: Bor, Effekt+ och sist Mangan. 36/37/38100 Irriterar ögonen,/ ha andningsorganen och huden. Minimum l vatten · S-fraser: 23 Undvik inandning av ånga/dimma 36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsR-fraser: glasögon eller ansiktsskydd. R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. S-fraser: S23 S36/37/39

Undvik inandning av ånga/dimma. Lågkorrosivt på metall och betong Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Förpackningar:

10 / 1000 L

Xi Irriterande

Box 700 251 07 Helsingborg

WWW.LMIAB.COM

Beskrivning

Telefon 042 - 29 20 05 E-post info@lmiab.com

21


Golf Produktnamn

Förpackning

Form

Beskrivning

Aminomin

10 L dunk

Flytande

Aminosyror

Aminosol

10 L dunk

Flytande

Aminosyror

Ammoniumsulfat

25 Kg säckar

Fast

Bindzil 15/500

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Kisel

BioRZ

25 Kg säck

Fast

Komposterad tång

Bor flytande

10 L dunk

Flytande

Borsyra

25 Kg säck

Kristallin

Compost Tea System

1000 L behållare

Dry Turf

10 L dunk

Flytande

Avdaggningsvätska

Effekt+

10 L dunk

Flytande

pH-sänkare

Ekovett

5 L dunk

Flytande

Vätmedel

Fairway NPK + Fe

500 Kg storsäck

Kompakterad

Metylenurea, 4-veckors 16-2,6-8,3

Ferrocarb+

20 L dunk

Flytande

Ferrovital

20 L dunk

Flytande

Järncitrat 5%

Foam Mark

5 L dunk

Flytande

Skummarkör

Foundation

25 Kg säck

Fast

Komposterat tångmjöl

Goëmar Turf

5 L dunk

Flytande

GreenUp

10 L dunk

Flytande

Gröna Plant

25 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

NPK 9-1-6

Gröna plant X2

25 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Gröna plant med dubbel mängd micro, 9-1-6

Gröna Tee

1000 L IBC

Flytande

NPK 10-1-6, Baserad på Urea

Hi green 13-0-17+6

25 Kg säck

Kompakterad

8 veckors metylenurea

Hi-green 22-5-10

25 Kg säck

Kompakterad

8 veckors metylenurea

Hi-green 15-5-25+2

25 Kg säck

Kompakterad

8 veckors metylenurea

Hi-green Start 16-23-10+3

25 Kg säck

Kompakterad

8 veckors metylenurea

Hi-green Kali Kompakt 0-0-46

25 Kg säck

Kompakterad

Invigo

20 L dunk

Flytande

Organisk NPK 6-1-5

Järnkelat Fe7

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

HEDTA kelat, Fe 7 vol %

Järnkelat Fedp3

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

DTPA kelat, Fe 3 vikt %

Järnkelat Fedp6

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

DTPA kelat, Fe 6 vikt %, Na och klorfri

Järnsulfat Ferrogent

15 Kg säck

Granulerad

Torr

Järnsulfat Melstar

25 Kg säck

Våtkristalin

Kalcium Forte

10 L dunk

Flytande

Kalksalpeter Multi-Cal GG

25 Kg säck

Prillad

Kaliumkarbonat

25 Kg säck

Pulver

Pottaska

Kaliumnitrat Multi-K Absolute

25 Kg säck, 500 Kg storsäck

Kristallin

Kristallin kaliumnitrat, vattenlöslig

Kaliumnitrat Multi-K Mg

25 Kg säck, 500 Kg storsäck

Prillad

Prillad kaliumnitrat

Kaliumsulfat

25 Kg säck

Kristallin

Kalk IG 200

25 kg säck

Mjöl

0-0,2 mm

Kalk IG 200-2000

25 Kg säck

Krossad

0,2-2 mm

Kalk kornad

20 Kg säck

Granulerad

1-4 mm

Kalk trädgård

25 Kg säck

Krossad

0,15-1,5 mm

Kopparnitrat

10 L dunk

Flytande

Magnofoss

25 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Mangan Norotec 150

10 L dunk

Flytande

Mangankelat

20 L dunk

Flytande

Mn 8 vol%

MAP

25 Kg säck

Kristallin

Monoammoniumfosfat

22

Bryggningstank

Kalcium för bladgödsling.

Magnesiumfosfat


Produktnamn

Förpackning

MCP

25 Kg säck, 1000 Kg storsäck Fast

Micro+

25 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Mikronäring

MKP

25 Kg säck

Kristallin

Monokaliumfosfat

MolTurf

10 L dunk

Flytande

Kolhydrater

Multicote 15-7-15 + micro

25 Kg säck

Prillad

4,6,8 och 12 mån. Långtidsverkande, CRF

Multiverdo

25 Kg säck

Mini Prillad

Kaliumnitrat

Mycopro

10 Kg hink

Pulver

Märkfärg

1 liters flaska

Flytande

NPK 11-5-18

25 Kg säck

Granulerad

Polyfeed Menuet

25 Kg säck

Kristallin

NPK 20-2-16 + mikro

Proalexin

20 L dunk

Flytande

Kaliumfosfit

ProloNg Mini

20 Kg säck

Mini prillad

16-2-10

ProloNg Just N

20 Kg säck

Prillad

46-0-0

Urea

25 Kg säck

Prillad

Vitaphos

25 Kg säck

Kristallin

Zinknitrat

10 L dunk

Flytande

Analyspaket

Form

Beskrivning

Blå

Polyfosfatbaserad NPK

Efter förfrågan har vi tagit fram ett speciellt analyspaket för golfbanor till ett förmånligt pris.

Paketet innehåller följande: 1 st Vattenprov 2 st Jordprov 8 st Växtsaftanalyser 1 st Flaska 10 st Påsar 11 st Frankerade och adresserade kuvert Fri rådgivning.

Vi stärker vår portfölj med ännu en samarbetspartner. Produkter med hög kvalitet och tillförlitlighet.

23


Fotboll Foundation Beskrivning Foundation är en blandning av kalcifierad tång, komposterat tångmjöl och mikrobiella inokulanter. Granulat av kalcifierad tång och komposterat tångmjöl. Användningsområde: Renovering och anläggning av grönytor. Doseringsmängd beror på jordens pH-värde och om syftet är att renovera existerande ytor eller att användas vid anläggning av nya. Typiska doseringar borde vara; 500 Kg/ha vid renovering genom iblandning i såbäddar 1000 Kg/ha vid inblandning i nya såbäddar vid anläggning av nya grönytor

Innehåll

Förpackningar 25 Kg säck Varianter

Goëmar Turf Beskrivning Derivat av ”Ascophyllum nodosum” I dagens fotboll är det höga krav på ständig bevattning. Detta skapar ett grunt och icke fördelaktigt rotsystem. Göemar Turf är packat med hormoner som Giberlinsyra, Auxin, etan och övriga ämnen såsom vitaminer, antioxidanter för att stimulera maximal rottillväxt. Hormoner har mycket god effekt även vid mycket små givor.

Innehåll

Förpackningar 5 L dunk Varianter

Hi-Green 22-5-10+2Mg Beskrivning Hi-Green är en så kallad ”slow release fertilizer” specialanpassad för sportarenor och andra kortklippta gräsytor. Den tillför en balanserad näring för ett starkare och friskare gräs. Blandningen av direktåtkomligt och långsiktigt kväve bidrar till att snabbt få en bättre färg på gräset som varar längre. Den långtidsverkande delen i Hi-green är baserad på Methylenurea.

Innehåll

Förpackningar 25 Kg säck Varianter Hi-Green 13-0-17 + 6

Aminosol Beskrivning MINSKAR PLANTSTRESS Kallas sol på burk. För fotbollsplaner och arenor med låg ljusintensitet eller hög stressfaktor. Aminosol ökar även vät och vidhäftningsegenskaperna av vissa bekämpningsmedel. Perfekt att spruta dagarna innan match när slitaget väntas öka. Aminosol ökar vät- och vidhäftningsegenskaperna och kan därför ersätta sådana speciella medel. Aminosol stabiliserar också pH värdet i sprutlösningen. Aminosol har förstärkande egenskaper hos vissa bekämpningsmedel.

Innehåll Innehållet består till 55% av olika aminosyror och peptider, vilket motsvarar 9% organiskt kväve. Förpackningar 10 L dunk Varianter

MolTurf Beskrivning Varje gång gräset skadas eller stressas behövs kolhydrater och energi för att reparera och stärka upp gräset. Molturf är använt på flera av världens finaste fotbollsplaner. En bestämd blandning av sockerrörsextrakt med tillsatts av humussyror och spårämnen för ökad gräsväxt och styrka på professionella sportarenor vid hög belastning.

Innehåll Kemisk Specifikation Totalt organiskt innehåll : 65% Fukthalt : 32% Furfurolinnehåll : ~50mg/Kg (varierande) Förpackningar 10 L dunk Varianter

24


Analysprogram för fotbollsplaner Få direkt rådgivning med besök, utbildningar och analyser. Ring för mer information. Tel. 042-29 20 05 Produktnamn

Förpackning

Form

Beskrivning

Bindzil 15/500

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Kisel

Effekt+

10 L dunk

Flytande

pH sänkande för sprutvätskor.

Ekovett

5 L dunk

Flytande

Vätmedel

Ferrocarb+

10 L dunk

Flytande

Hi green 13-0-17+6

25 Kg säck

Kompakterad

8 veckors metylenurea

Hi-green 22-5-10

25 Kg säck

Kompakterad

8 veckors metylenurea

Hi-green 15-5-25+2

25 Kg säck

Kompakterad

8 veckors metylenurea

Hi-green Start 16-23-10+3

25 Kg säck

Kompakterad

8 veckors metylenurea

Hi-green Kali Kompakt 0-0-46

25 Kg säck

Kompakterad

Järnsulfat Melstar

25 Kg säck

Våtkristalin

Kaliumnitrat Multi-K Mg

25 Kg säck, 5-600 Kg storsäck

Prillad

Kalk IG 200

25 kg säck

Mjöl

0-0,2 mm

Kalk IG 200-2000

25 Kg säck

Krossad

0,2-2 mm

Kalk kornad

20 Kg säck

Granulerad

1-4 mm

Kalk trädgård

25 Kg säck

Krossad

0,15-1,5 mm

LMI Fairway

500 Kg storsäck

Kompakterad

16-2,6-8,3 Metylenurea

Multicote

25 Kg säck

Prillad

4,6,8 och 12 mån. Långtidsverkande

ProloNg Mini

20 Kg säck

Mini prillad

16-2-10

ProloNg Just N

20 Kg säck

Prillad

46-0-0

Vitaphos

25 Kg säck

Kristallin

Polyfosfatbaserad NPK

VITAPHOS-K Stabil vid högt pH och hög dosering NPK 4-13,1-39 Innehåller 100% polyfosfat. Fäller inte ut i sprutan. Används vid både uppstart och invintring. När plantorna behöver extra stimulans. 25


Produkter A-Ö A

B

Förpackning

Form

Beskrivning

Aluminiumsulfat

25 Kg säck

Kristallin

Aminomin

10 L dunk

Flytande

Aminosyror

Aminosol

10 L dunk

Flytande

Aminosyror

Aminosol Bio

10 L dunk

Flytande

Aminosyrer för ekologisk odling

Ammoniumnitratlösning 18%

20 L dunk

Flytande

Ammoniumsulfat

25 Kg säck

Fast

Ammoniumtiosulfat

25 Kg säck

Kristallin

Bindzil 15/500

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Kisel

BioRZ

25 Kg säck

Fast

Komposterat tång

Bor flytande

10 L

Flytande

Borsyra

25 Kg säck

Kristallin

C

Compost Tea System

1000 L behållare

D

Dry Turf

10 L dunk

Flytande

Avdaggningsvätska

E

Effekt+

10 L dunk

Flytande

pH sänkande för sprutvätskor.

Ekovett

5 L dunk

Flytande

Vätmedel

Fairway NPK + Fe

500 Kg storsäck

Kompakterad

Metylenurea, 4-veckors 16-2,6-8,3

Ferrocarb+

10 L dunk

Flytande

F

G

H

Bryggningstank

Ferrovital

20 L dunk

Flytande

Järncitrat

Foam Mark

5 L dunk

Flytande

Skummarkör

Formalin

25 L dunk. 1000 L IBC

Flytande

Desinficering

Fosforsyra 85%

20 L dunk

Flytande

Foundation

25 Kg säck

Fast

Komposterat tångmjöl Rengöringsmedel

Frät-glastvätt

10 L dunk

Flytande

Goëmar Turf

5 L dunk

Flytande

GreenUp

10 L dunk

Flytande

Gröna plant

25 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

NPK 9-1-6

Gröna plant X2

25 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Gröna plant med dubbel mängd micro, 9-1-6

Gröna Skog

1000 L IBC

Flytande

NPK 9-1-5

Gröna Tee

1000 L IBC

Flytande

NPK 10-1-6, Baserad på Urea

Hi green 13-0-17+6

25 Kg säck

Kompakterad

8 veckors metylenurea

Hi-green 22-5-10

25 Kg säck

Kompakterad

8 veckors metylenurea

Hi-green Kali Kompact

25 Kg säck

Kompakterad

Kaliumsulfat 0,7-1,5 mm

Hi-green Start 16-23-10+3

25 Kg säck

Kompakterad

8 veckors metylenurea

I

Invigo

20 L dunk

Flytande

Organisk NPK 6-1-5

J

Järnkelat Fe7

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

HEDTA kelat, Fe 7 vol %

Järnkelat Fedp3

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

DTPA kelat, Fe 3 vikt %

Järnkelat Fedp6

20 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

DTPA kelat, Fe 6 vikt %, Na och klorfri

Järnsulfat Ferrogent

15 Kg säck

Granulerad

Torr

Järnsulfat Melstar

25 Kg säck

Kristallin

Kalciofoss

20 L dunk

Flytande

Kalciumfosfat

Kalcium Forte

10 L dunk

Flytande

Kalcium för bladgödsling.

Kalciumhypoklorit

45 Kg tunna

Tabletter

Pool / vatten desinficering.

Kalciumklorid

25 Kg säck

Flingor

Kaliumaluminiumsulfat

25 Kg säck

Kristallin

Blåfärgning av Hortensia

Kaliumkarbonat

25 Kg säck

Pulver

Pottaska

Kaliumklorid

25 Kg säck

Kristallin

K

26

Produktnamn

Kaliumnitrat Multi-K Absolute

25 Kg säck, 500 Kg storsäck

Kristallin

Kristallin kaliumnitrat, vattenlöslig

Kaliumnitrat Multi-K Mg

25 Kg säck, 5-600 Kg storsäck

Prillad

Prillad kaliumnitrat

Kaliumnitrat Multi-K pHast

25 Kg säck

Kristallin

Variant av Multi-K Absolute som är pH sänkande

Kaliumnitrat Multi-K TOP

25 Kg säck

Kristallin

Teknisk kaliumnitrat

Kaliumsulfat

25 Kg säck

Kristallin


Produktnamn

Förpackning

Form

Kalksalpeter Multi-Cal GG

25 Kg säck

Prillad

Kalk Brunnskalk / filter

25 Kg säck

Beskrivning

Kalk Bränd, osläckt

1000 Kg storsäck

Pulver

Desinficering

Kalk IG 200

25 Kg säck

Mjöl

0-0,2 mm

Kalk IG 200-2000

25 Kg säck

Krossad

0,2-2 mm

Kalk kornad

20 Kg säck

Granulerad

1-4 mm

Kalk trädgård

25 Kg säck

Krossad

0,15-1,5 mm

Kalkammonsalpeter

25 / 600 Kg säck

Granulerad

N 28

Kalksalpeter Flytande

1000 L IBC

Flytande

Ca 190 g/l , N 140 g/l

Kopparnitrat

10 L dunk

Flytande

Kopparsulfat

25 Kg säck

Kristallin

L

LMI Fairway

500 Kg storsäck

Kompakterad

16-2,6-8,3 Metylenurea

M

Magnesiumsulfat

25 Kg säck

Kristallin

Bittersalt

Magnisal

25 Kg säck

Flingor

Magnesiumnitrat

Magnofoss

25 L dunk, 1000 L IBC

Flytande

Magnesiumfosfat

Mangan Norotec 150

10 L dunk

Flytande

Mangankelat

20 L dunk

Flytande

Mn 8 vol%

MAP

25 Kg säck

Kristallin

Monoammoniumfosfat

MCP

25 Kg säck, 1000 Kg storsäck

Fast

Grov eller fin

Micro+

25 L dunk

Flytande

Micronäring

MKP

25 Kg säck

Kristallin

Monokaliumfosfat

MolTurf

10 L dunk

Flytande

Socker

Multicote 15-7-15 + mikro

25 Kg säck

Prillad

4,6,8 och 12 mån. Långtidsverkande

Multi-Mix

25 Kg säck, 500 Kg storsäck

Kristallin

NPK 14-7-15 I rena ämnen

Multiverdo

25 Kg säck

Mini Prillad

Kaliumnitrat

Mycopro

10 Kg hink

Pulver

N

P

S

T U V Z

Märkfärg

1 liters flaska

Flytande

Blå

Natriummolybdat

25 Kg säck

Kristallin

Molybden

NPK 11-5-18

25 Kg säck

Granulerad

Nugro

10 L dunk

Flytande

Ekologiskt, NPK 8-3-6 +Mg

Polyfeed Menuet

25 Kg säck

Kristallin

NPK 20-2-16 + mikro

Polyfeed Octavia

25 Kg säck

Kristallin

NPK 9-5-28 +1,2. Natrium, klor och svavelfri.

Polyfeed Solo

25 Kg säck

Kristallin

NPK 14-4-21

Proalexin

20 L dunk

Flytande

Kaliumfosfit

ProloNg Mini

20 Kg säck

Mini prillad

16-2-10

ProloNg Just N

20 Kk säck

Prillad

46-0-0

Salpetersyra 62%

20 L dunk

Flytande

Svavelblomma

25 Kg säck

Pulver

Svavelnäring

25 Kg säck

Pulver

Trinatriumfosfat TSP

25 Kg säck

Kristallin

Fotbad och desinficering, Högt pH

Trippelsuperfosfat

25 Kg säck

Granulerad

P20

Urea

25 Kg säck

Prillad

Vitaphos

25 Kg säck

Kristallin

Polyfosfatbaserad NPK

Väteperoxid 19 %

20 L dunk

Flytande

Vattenrening, Desinficering

Zinknitrat

10 L dunk

Flytande

27


Ingemar Månsson Verkställande Direktör E-post: ingemar@lmiab.com Mobil: 0706-29 20 06 Rådgivare & Säljare Analyser, Växtodling

Anders Bruce Platschef E-Post: anders@lmiab.com Mobil: 0705-29 20 91 Säljare, Marknad

Staffan Månsson Produktchef E-post: staffan@lmiab.com Mobil: 0705-29 20 05 Rådgivare & säljare Golfbanor, Växtodling, Fotboll

Peter Tibemo Produktionschef / IT-Chef E-post: peter@lmiab.com Mobil: 0705-51 72 53 Produktion, Inköp, Marknad

Jens Zetterqvist E-post: jens@lmiab.com Mobil: 0702-77 68 41 Säljare växtodling, Analyser

Jan Wennberg E-post: jan@lmiab.com Mobil: 0705-65 40 13 Rådgivare & säljare Golfbanor, Fotboll

Lena Skoug E-post: lena@lmiab.com Specialanalyser

Catrin Hansson Ekonomiansvarig E-post: catrin@lmiab.com Fakturor, Bokföring

Annika Martinsson E-post: annika@lmiab.com Kontorist

Martin Åkerberg E-post: martin@lmiab.com Kemist, Säkerhetsdatablad

Laboratorium Lars-Erik Jönsson Ingela Gustafsson Susie Andersson Monika Barath

Produktion / Lager Tonny Pettersson Daniel Paulsson Robin Eiselt Mattias Blomdell

Postadress: Box 700 251 07 Helsingborg

Tel. 042 - 29 20 05 Fax. 042 - 29 24 50

Besöksadress: Långebergavägen 40 256 69 Helsingborg

E-post. info@lmiab.com Hemsida. www.lmiab.com

Karta

Hemsida

Katalogen

QR koder för att snabbt kunna komma till vår hemsida och besöksadress med en smartphone som har en QR kod läsare. Har du ingen sådan idag så kan man ladda ner detta gratis till de flesta telefoner.

Version 2015:2

Produktkatalog web  

LMI AB Produktkatalog

Advertisement