Page 1

Lainurkobjektiiviga võimendatud kaader Luiga Mody Hääl Borenius partneritest seismas Riigikohtu paraadtrepil. Võidukad näod dramaatilises valguses.


Juristid – nagu te meid ette kujutate


Ükski poseeritud pilt ei räägi tervet lugu


Igal pildil on erinevaid tõlgendusi. Hoolikalt valitud sõnad seevastu kirjeldavad olukordi, üksikasju ning tegevusi üheselt ning täpselt. Me oleme juristid ning valime sõnu, jätmata ruumi liigsele tõlgendamisele.


J채tke pikad tekstid meie lugeda


Luiga Mody Hääl Borenius pakub usaldusväärseid õigusabiteenuseid kõigis äritegevusega seotud valdkondades. Süveneme juriidilistesse üksikasjadesse, et teie saaksite tegeleda oma asjadega. Meie üle kolmekümnest juristist koosnev meeskond on tuntud oma leidlikkuse poolest. Lisaks juriidilistele probleemide lahendamisele aitame klientidel sageli näha uusi perspektiive nende äris. Koos meie Soome, Läti ja Leedu partneritega moodustame ühtse Borenius Grupi – 165 juristi esindamas kõikjal teie huve. Oleme aastatega loonud püsivad suhted advokaadibüroodega Euroopas, SRÜ riikides ning Põhjamaades.


Kui meie palkaks juristi... Sobiva juristi palkamine võib olla keeruline. Vajadus tema järele tekib ootamatult ning aega erinevate büroode tausta hoolikaks uurimiseks ei ole. Lisaks on kõik advokaadid juba sünnipäraselt head kõnemehed, mis muudab nende vahel valimise raskeks. Oma rolli mängib kindlasti ka klientide umbusk õigussüsteemi vastu üldiselt. Iga protsess on mäng võidu peale ja klient soovib kindlust, et advokaat mängib just tema meeskonnas. Millised oleksid siis nõudmised heale advokaadile? Tõenäoliselt see, et ta tunneks erinevaid ärivaldkondi, oleks asjatundlik, põhjalik, hea suhtleja ja veel palju muudki. Paraku iseloomustavad kõik need märksõnad, nagu ka täislahenduste paketi pakkumine ja pikaajalistele suhetele orienteeritus, pea kõiki kaasaegseid advokaadibüroosid. Kui võtta lisaks arvesse, et Eesti õigusabiturg on hästi arenenud, konkurents büroode vahel tihe ja advokaatide kvalifikatsiooni pole ka muude Euroopa riikide kontekstis põhjust häbeneda, siis kuidas peaksite kliendina leidma selle kõige õigema büroo oma äri edendamiseks? Esmapilgul võib advokaadibüroo valik tunduda lihtne. Eksisteerib mitmeid eri valdkondadele spetsialiseerunud firmasid, majandusadvokaate on palju, õigusteenuse turg funktsioneerib efektiivselt ning hinnakonkurents teenusepakkujate vahel on terav. Teisalt muudavad just needsamad loetletud asjaolud valiku tegemise keeruliseks. Laias laastus on ju ka advokaadibürood teenusepakkujad, lihtsalt mõningate erisustega, mida oleks oma ärile uut partnerit valides otstarbekas silmas pidada.

Rõhutatult hästi riietatud ja kergelt hallikate juustega jurist antiikse raamaturiiuli ees, vasak jalg toetumas redeli alumisele pulgale, piilub kulmu kergitades üle disainerprilliraami. Käes hoiab ta avatud seadustekogu. Taskukella kett helgib päikese käes.

Piltlikult võib juristide tööd võrrelda turvafirmade omaga. Nähtav ja hinnatav kasutegur avaldub alles siis, kui teie isikut või vara tabab näiteks kurikaela rünne või mõni ootamatu loodusjõud. Sisimas loodate, et sellist olukorda ei teki, kuid rahuliku une tagab teadmine, et kriisi korral hoolitseb võimalike probleemide eest selleks treenitud ja koolitatud spetsialist. Teadmine, et kõik on kontrolli all ega vaja teie sekkumist, võimaldab teil rahus oma põhitegevusele keskenduda. Selleks aga peab teie kindlustunne olema täielik – 99%-line kindlus on sama hea kui mitte midagi. Just seetõttu saab nii turvafirma kui ka advokaadibüroo valikul määravaks firma suurus, pidev kättesaadavus ja võimalikult lai teenuste valik. Majandusadvokaadi töös võib välja tuua kolm põhisuunda – ennetav, dokumenteeriv ja probleeme lahendav teenus. Ennetav tegevus eeldab klien-

di enda tegevuse, tema tegevusvaldkonna ja õiguskeskkonna head tundmist. Nende teadmiste baasil toimub kliendi jooksev konsulteerimine majandustegevuses. Dokumenteeriv tegevus sisaldab kõikvõimalike tehingute, kokkulepete ja ärilahenduste õiget, ühemõttelist ja seadusega kooskõlas olevat kirjapanekut välistamaks võimalikke vaidlusi tulevikus. Probleemide lahendamine tähendab aga kliendi esindamist läbirääkimistel, kohtu- ja kohtuvälistes vaidlusmenetlustes või riigiametites, kus klient ei soovi või ei oska ennast ise tulemuslikult kaitsta. Usaldusväärne advokaadibüroo pakub kõiki toiminguid majandustegevuse alastest konsultatsioonidest kliendi esindamiseni erinevates menetlustes. Majandusprotsessid liiguvad sagedasti ühest faasist teise, mistõttu eeldab täisteenindus pidevat valmisolekut osutada kliendile tulemusrikast teenust igas etapis, ilma aega viitmata.


Tähtsaks teguriks just teile sobiva büroo leidmisel on veel see, kas seal töötavad juristid on kompetentsed just teile olulistes valdkondades. Protsessi käigus on kliendil võimatu advokaadi töö sisulist kvaliteeti hinnata, kuna reeglina puuduvad tal selleks vajalikud teadmised. Siin saab valiku tegemisel toetuda advokaadi varasemale kogemusele ja teiste sarnaste probleemidega kokku puutunud klientide referentsidele. Rahuloleva kliendi soovitus on kindlasti üle mistahes enesereklaamist või müügipakkumisest. Tänaseks on Eesti õigussüsteem muutunud juba nii keerukaks, et advokaat teab kas midagi kõige või kõike millegi kohta. Mida keerukama või potentsiaalselt kulukama õigusliku probleemiga tegemist on, seda kitsama profiiliga peab olema seda menetlev spetsialist. Seetõttu on keerulisi majandusõiguse küsimusi lahendavad advokaadid koondunud suurematesse täislahendusi pakkuvatesse büroodesse. Ainult nii saab klient võrdselt hea nõu ka teineteisest kaugel seisvate õigusküsimuste lahendamisel ning mitmest keerulisest komponendist koosneva õigussuhte korrastamisel. Näitena võib tuua ettevõtte ostmist või müümist, mis äriliselt on üsna üheselt mõistetav toiming. Õiguslikult võib see aga hõlmata nii äri-, lepingu-, konkurentsi-, keskkonna-, maksu-, autori-, kinnisvara- kui tööõigust. Keerukamatel juhtudel võivad lisanduda ka rahvusvahelised lepingud, näiteks loodusvarade kasutamise kohta. On päris selge, et täielik valmisolek sellisteks töödeks saab olla üksnes suurematel büroodel. Taoliste tehingute nõustamist suudab läbi viia ainult hästi juhitud töögrupp, kuhu kuuluvad kogenud spetsialistid, kes

Suurus loeb. Samuti usaldusväärsus, kogemus, kompetents, inimfaktor ja teenustevalik. panustavad projekti oma spetsiifilisi teadmisi ja oskuseid. Selle kõige juures on väga tähtis hea kontakt kliendi ja teenust osutava advokaadi vahel. Hoolimata sellest, et vormiliselt on nii advokaadibüroo kui klient juriidilised isikud, on siiski tegu inimestevahelise suhtlusega. Pikaajaline tulemuslik partnerlus saab sündida vaid siis, kui kliendi ja advokaadi vahel on hea inimlik klapp ja usaldus. Usalduslik suhtlemine aitab advokaadil järjest paremini õigusabi osutada. Kliendi ärivaldkonna ja ootuste tundmine säästab kõvasti aega, lihtsustab informatsiooni edastamist ja aitab eesmärke täpsemalt püstitada. Lisaks tagab see hea tulemuse ja kliendi rahulolu. Võib tunduda üllatav, kuid uuringute kohaselt on advokaadi töötunni hind büroo valikut määravatest teguritest alles kolmandal-neljandal kohal. Osaliselt on see seletatav inimfaktori ja kompetentsi ulatusega – neid pole vähempakkumise korras võimalik valida. Teenuse hind ja hinna kujunemise mehhanism hakkab mängima olulist rolli otsuse langetamisel, kui sõelale on jäänud sarnase reputatsiooni ja usaldusväärsusega bürood. Viimaste aastate majandussündmused on aga pannud isegi suurimad advokaadibürood pingutama, et pakkuda võimalikult head teenuste hinna ja kvaliteedi suhet. Ajaga kaasaskäivad advokaadibürood on turu muutunud nõudmistega kohanenud ja tasu oma teenuste eest selliselt ümber struktureerinud, et

kliendid ei peaks ka keerulistel aegadel õigusteenuse sisseostmist piirama. Kliendil on märksa vabamad käed teha valikuid vastavalt oma hetkevajadustele ja -võimalustele. Enimlevinud tunnitasule on lisandunud fikseeritud hinnaga teenuspaketid, püsitasuga teenused, tulemustasuga teenused ja mitmed muud variandid, mis lepitakse klientide soove arvestades iga projekti raames eraldi kokku. Muutuvas turusituatsioonis peab advokadibüroode töö muutuma efektiivsemaks. Advokaat peab suutma abistada klienti kasutades varem välja töötatud ja standardiseeritud õiguslahendusi, mitte alustama iga juhtumiga nö tühjalt kohalt. Kombineerituna asjalike nõuannetega aitavad sellised lahendused säästa oluliselt klientide raha ja advokaatide tööaega. See teenib mõlema osapoole huvisid ning on hea pikaajalise koostöö eelduseks. Hea kliendisuhe on meie äri jätkusuutlikkuse alus ning klientide hea käekäik mõjutab otseselt meie käekäiku. Seepärast hindame kõrgelt avatust, aktiivset suhtlust ning head partnerlust, nagu mitmed meie pikaajalised kliendid ja partnerid võivad kinnitada. Me plaanime jätkuvalt kuuluda tippbüroode hulka, mistõttu oleme enda suhtes põhjusega nõudlikud. Soovime pakkuda parimaid lahendusi mistahes keerukusega õigusküsimustele. Soovitame ka teil kliendina advokaadibürood valides näidata üles samasugust nõudlikkust.


Ettev천tete 천igusprobleemide lahendamine on meie tugevaim k체lg


Tehingud Äriühingute juhtimine Kaubanduslepingud Pangandus ja finantslepingud Kapitaliturud Intellektuaalne omand IT ja tehnoloogia Töösuhted ja vaidlused Maksud Konkurents ja riigihanked Energia ja keskkond Kinnisvara, ehitus ja planeerimine Merendus ja transport Pankrotid ja saneerimine Kohtumenetlus ja vahekohus


Portfoolio

Swedbank'i nõustamine Konkurentsiameti poolt turuanalüüsi läbiviimisel seoses mitmepoolsete vahendustasudega vastavalt MasterCardi lahendile ning teistele Euroopa Liidu konkurentsiõiguse arengutele.

Nordea Panga ning Nordea Finance nõustamine erinevate finantstoodete osas, sh sündikaatlaenude väljastamine.

SEB nõustamine erinevates õigusküsimustes.

Investeerimispanga GILD Bankers nõustamine erinevates nende tegevusega seotud aspektides, mh kapitaliturud, ettevõtete finantseerimine, investeerimisfondide loomine ja nende tegevus, finantseerimisasutuste tegevust reguleerivad õigusaktid.

Euroopa Investeerimispanga (European Investment Bank, EIB) Climate Awareness Bonds pakkumise nõustamine Euroopas, väärtusega kuni 1 miljard eurot.

Ravimitootja ja -müügifirma Abbott nõustamine Baltimaade esinduse asutamisel ning edasimüügilepingute koostamisel.

Rahvusliku lennuettevõtte Estonian Air nõustamine seoses lennukite liisinglepingutega.

Eestis suurimat tanklaketti omava kütuse jaemüüja Alexela nõustamine ettevõtte Leedu tanklate keti müügil Helsingi börsil noteeritud Neste Oil’le.

Ida- ja Kesk-Euroopa ühe suurima naftasaaduste müüja Mazeikiu Nafta Trading House nõustamine erinevat liiki müügi- ja kaubanduslepingute, sh arvelduskrediidi, laofi nantseerimise ja faktooringulepingute koostamisel ja läbirääkimisel.


Rootsi alkoholitootja Pernod Ricard nõustamine igapäevastes firmale kuuluvate kaubamärkide haldamise küsimustes.

Kesk- ja Ida-Euroopas juhtivaid sotsiaalportaale opereeriva IT ettevõtte Forticom nõustamine Venemaa ning SRÜ populaarseima portaali odnoklassniki.ru ostutehingul.

Ida-Euroopas kiiresti areneva tarkvara arendusega tegeleva ettevõtte Webmedia nõustamine kõigis ettevõtte igapäevase juhtimisega seonduvates õigusküsimustes.

Meediakontserni Ekspress Grupi nõustamine esmasel ja teisesel aktsiate avalikul pakkumisel Tallinna börsil. Samuti nõustasime klienti DELFI portaali ostutehingul Texas Pacific Gruppi kuuluvalt ettevõttelt.

Investeerimis- ja konsultatsioonifirma Trigon Capital nõustamine Trigon Agri aktsiate esmase ja teisese pakkumise korraldamisel kauplemiseks First North nimekirjas Stockholmis.

Erakapitaliinvestori BaltCap nõustamine Interinfo Gruppi kuuluvate firmade ostu, ostu finantseerimise küsimustes ning sellele järgnenud grupisisesel restruktureerimisel Baltimaades ja Hollandis.

EBRD nõustamine seoses Estonian Cell aktsionäride osaluse ümberkorraldamisel.

Energeetika ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri ehituse valdkonnas tegutseva Empower kontserni Eesti ettevõtmiste nõustamine äriühingu- ja lepinguõiguse valdkonnas ning töötajatega sõlmitud kollektiivlepingu koostamisel ja muudes tööõiguse küsimustes.

Taastuvenergeetika arendamise ja elektritootmise korraldamise valdkonnas tegutseva ettevõtja Nelja Energia nõustamine paljude Baltimaade taastuvenergeetika projektide arendamisel ning ehitamisel.

ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Helsingi börsil noteeritud Outotec gruppi kuuluva Outotec GmbH nõustamine ühisettevõtte loomisel Eesti Energiaga uue põlevkiviõli tootmistehnoloogia Enefit turustamiseks ja tootmistehase ehitamiseks.

Jäätmekäitleja Ragn Sells nõustamine jäätmekäitluse ja keskkonnaõiguse alastes küsimustes.

Arengufondi nõustamine riskikapitali investeeringul robotmannekeene arendavasse ettevõttesse, mis turustab oma teenuseid fits.me brändi all.


Partnerid

Sten Luiga

Jaanus Mody

Marti Hääl

Tehingud Äriühingute juhtimine

Kohtumenetlus ja vahekohus Pankrotid ja saneerimine

Maksud Äriühingute juhtimine Kohtumenetlus ja vahekohus


Karina Paatsi

Peeter Kutman

Kaja Kallas

Äriühingute juhtimine Kaubanduslepingud Töösuhted ja vaidlused

Tehingud Kaubanduslepingud Intellektuaalne omand IT ja tehnoloogia

Konkurents ja riigihanked Energia ja keskkond

Aivar Taro

Margus Mugu

Priit Pahapill

Kinnisvara, ehitus ja planeerimine Kapitaliturud

Merendus ja transport Kohtumenetlus ja vahekohus Riigihanked Kinnisvara, ehitus ja planeerimine

Pangandus- ja finantslepingud Kapitaliturud


Tsitaadid Kliendid näevad bürood üha enam nõustajana, kelle poole pöörduda keeruliste õigusküsimuste lahendamiseks. „Nad suutsid end kiiresti väga tehnilise valdkonnaga kurssi viia. Detailides olid nad väga head,” ütleb üks vastanutest. IFLR 1000 2009 Kliendid hindavad selle büroo „erakordset paindlikkust, kiiret reageerimisvõimet ning mitmekülgseid tehingualaseid kogemusi”. Chambers Global 2010 Büroo on võitnud mitmeid maksuvaidlusi Maksuja Tolliameti vastu ning omab väljapaistvaid kogemusi maksuplaneerimise ning maksuanalüüsi läbiviimisel keerukates ostu-müügitehingutes. Tax Directors Handbook 2010

Meil on sedavõrd tulemuslik koostöö, et ei suudaks ettegi kujutada töötamist mõne teise bürooga. Chambers Europe 2008


Kliendid on äärmiselt rahul meeskonna poolt pakutava teenindusega ning büroo konkurendid nõustuvad, et Luiga Mody Hääl Borenius „on igati ära teeninud oma liidripositsiooni konkurentsiõiguse valdkonnas.” Chambers Europe 2008 Bürool on arvestatav kohtuvaidluste osakond, mida tuntakse eriti hästi maksujõuetuse ja konkurentsiga seotud vaidluste lahendamise poolest. Chambers Global 2010 Konkurendid kinnitavad, et büroo omab erakordselt väljapaistvat kogemust kaubamärkidega seotud õigusküsimuste lahendamises, mille kroonijuveeliks on kahtlemata intellektuaalomandiga seotud vaidluste lahendamine. Chambers Europe 2009


t. 665 1888 f. 665 1899 http://www.lmh.ee lmh@lmh.ee Kawe Plaza P채rnu mnt 15 10141 Tallinn


Lähivõte juristist ja kliendist pompöösses konverentsisaalis kätlemas. Taustal seisavad abid, valmis pakkuma šampanjat.


LMHB tutvustus  

Luiga Mody Hääl Borenius on üks Eesti suuremaid advokaadibüroosid, mis osutab õigusteenuseid kõigis majandustegevusega seotud valdkondades....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you