Page 1


คำ�ว่า “นิตยสาร” มาจากรากศัพท์ คือ นิตย (สมำ่ �เสมอ) และสาร (เนื้อหา) นิตยสาร คือสิ่งพิมพ์รายคาบที่ ออกเป็นระยะสำ�หรับผู้อ่านทั่วไป มี เนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้ และความบันเทิง หารายได้จากการ โฆษณาและวางขายทั่วไป ผู้อ่าน สามารถบอกรับเป็นสมาชิกได้

ประเภทของนิตยสาร 1.นิตยสารทั่วไป (general magazines) เนื้อหาสำ�หรับผู้อ่านทั่วไป เนื้อหากว้างๆในทำ�นองเดียวกัน 2. นิตยสารเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคหรือเฉพาะด้าน (specialized magazines) จะจัดตาม ลักษณะ ของกลุ่มผู้บริโภคตามหลักการของการตลาด ยกตัวอย่างเช่น นิตยสารข่าว นิตยสารผู้หญิง นิตยสารผู้ชาย นิตยสาร ธุรกิจ นิตยสารบ้านและการตกแต่ง นิตยสารเด็ก นิตยสารรถยนต์


กระบวนการทำ�งาน กองบก. 1. ประชุม 2.หาข้อมูล 3.ผลิตต้นฉบับ 4.ส่งจัด Artwork 5.ตรวจต้นฉบับ 6.ส่งโรงพิมพ์

กระบวนการทำ�งาน ช่างภาพ 1. ต้องรู้ว่าแต่ละวันช่างภาพมีกำ�หนด ถ่าย ที่ไหน เมื่อไหร่ 2.เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในแต่ละงาน 3.หน้างาน คือ เตรียมกล้อง เลนส์ คอมพิวเตอร์ และไฟ 4.เช็ค และเก็บอุปกรณ์


BATTLE BETWEEN

BAREFOOT นิตยสารหัวไทย ต้องสร้างตลาดใหม่ อิสระในการเลือกธีม อิสระในการเลือกคอลัมน์ เข้าถึงลักษณะนิสัยของคนไทย


AND

CASAVIVA นิตยสารหัวนอก

มีฐานตลาดอยู่แล้ว ต้องใช้ธีมบังคับจากเจ้าของหัว มีทีมงานที่ตรวจดูคุณภาพของเล่ม มีคอลัมน์ที่แน่นอน(ส่วนของแปล) มีConnection


e-Magazine คือแมกกาซีน หรือนิตยสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเปิดอ่านจาก คอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย และเครื่องมือต่างๆที่ สามรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ปัจจุบัน นิตยสารต่างๆได้พัฒนา E-mag ขึ้นมาใน รูปแบบของ Application เพื่อให้ง่ายต่อการเปิดอ่าน และง่ายต่อการดาวน์โหลดซึ่งลูกค้าต้องติดตั้งลงไปใน เครื่องของตัวเอง

E-Magazine

1.นำ�เสนอเนื้อหา ได้คล้ายคลึงกับหน้านิตยสาร 2.ค้นหาข้อมูลจากเนื้อหาภายในเล่มได้อย่างรวดเร็ว 3.เลื่อนไปยังหน้าที่ต้องการอ่านได้ทันที 4.กำ�หนด URLs ให้คลิกเพื่อเปิดไปหน้าเว็บเพจต่างๆ 5.สามารถการแนะนำ� e-Magzine จากบุคลหนึ่งไปยัง บุคคลอื่นๆ ได้


ฝ่ายบรรณาธิการต้นฉบับ การประสานงาน หัวเรื่องในการนำ�เสนอ อุปกรณ์ในการทำ�งาน การปิดต้นฉบับ งบประมาณ จำ�นวนคน

ปัญหา

อุปสรรคการทำ�งาน ฝ่ายช่างภาพ การประสานงาน อุปกรณ์ เวลา คุณภาพงาน สถานที่ การเดินทาง การแบ่งงาน


BEHIND TH


HE SCENE


BEHIND TH


HE SCENE


ตัวอย่างผลงาน


ตัวอย่างผลงาน


ตัวอย่างผลงาน


ตัวอย่างผลงาน


North EAST west south ข่าว คือเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นที่ได้รับ การรายงานเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้ความสนใจ เพราะถ้า เหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะมีคนสนใจมากเพียงใดแต่ไม่ได้ รับการรายงานก็ไม่ถือว่าเป็นข่าว หรือว่าข่าว จะเป็นสิ่ง ใหม่ๆ หรือข้อมูลใหม่ๆ ที่มีเนื้อหาสาระและประโยชน์ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก


Reportor

“ผู้ที่ทำ�หน้าที่รายงานข่าว”

ต้องปฏิบัติหน้าที่หลักอย่างเดียวกัน คือ เสาะแสวงหา ข่าว เจาะข่าว และทำ�ข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม เข้าร่วมฟังในที่ประชุมแถลงข่าว การสัมมนา เขียนข่าวตามรูปแบบของการเสนอข่าวที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ส่งข่าวให้กับกองบรรณาธิการ เพื่อ พิจารณาก่อนเผยแพร่โดยการออกอากาศหรือลงพิมพ์ ในสิ่งพิมพ์ตามวัตถุประสงค์ ของการเสนอข่าวแก่ สาธารณชน


กระบวน การ ทำ�ข่าว


สถานที่ ทำ�ข่าว (สังคม)


ส ถ า น ที่ ท ำ� ข่ า ว

ก า ร เ มื อ ง


Journalist Tips • จดประเด็นที่สำ�คัญๆ • สำ�คัญมาก อย่าจดผิด! ถูกฟ้องได้ • ซักถามในประเด็นต่างๆ • หากมีเอกสารแจกรับมาด้วย ช่วยได้เยอะ • สัมภาษณ์เสร็จรีบส่งข่าวให้ช่อง/วิทยุ/SMS/ online อย่ามัวแต่คุย • หากจดไม่ทันให้เลือกถามพี่นักข่าว/ผู้สื่อ ข่าวที่ใจดีเท่านั้น ที่สำ�คัญต้องมีความน่าเชื่อ ถือ


ส่งให้กองบรรณาธิการ (หากไม่ด่วนมาก/รอได้) • แบบออนไลน์ • แบบ SMS • แบบวิทยุ

Journalist Tips หากข่าวด่วนมาก อยู่ในกระแส - การรายงานสด - การ phone-in


EXAMPLE

ONLiNE NEWS

e


e

ชาวนนท์ร้องศาลปกครองต้านการปิดประตุระบายน้ำ�และกู้ ถนน 340 ศาลปกครอง 23 พ.ย. - นางทศสิริ พูลนวล ประชาชนอำ�เภอ บางบัวทอง จ.นนทบุรี มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ไต่สวน ฉุกเฉินและมีคำ�สั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย(ศปภ.)และกทม. ระงับการกู้ถนนสาย 340 โดยมีการเรียกร้องขอให้ศาลมีคำ�สั่งไต่สวนฉุกเฉินการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ�ของกรุงเทพมหานคร จนกว่าจะมีการหารือหรือหา มาตรการที่เหมาะสม ชัดเจน และขอให้ศาลไต่สวนการกู้ถนน 340 และถนนกาญจนาภิเษกที่มีการวางท่อปูนขนาดใหญ่ตลอดแนว ถนนพร้อมทั้งสูบน้ำ�ออกจากถนนลงไปยังชุมชน สร้างความเดือด ร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก นางทศสิริ กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้ ศปภ. มีแผนการระบาย น้ำ�ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ให้แต่ละจังหวัดรับผิดชอบและให้ทำ� อย่างเปิดเผย โดยให้นึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ด้าน นายสุรัตนะ พูลนวล ประชาชนอำ�เภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี กล่าวว่า จะไม่ใช้ความรุนแรง จะใช้วิธีสงบโดยการยื่น คำ�ฟ้องแทน เพราะเดือดร้อนมาประมาณหนึ่งเดือนแล้ว และน้ำ� ยังคงท่วมขังอยู่ในระดับสูงประมาณ 70 เซนติเมตร จึงอยากขอให้ รัฐบาลและ ศปภ. หาทางระบายน้ำ�ออกให้เร็วที่สุด


ความแตกต่างของ MCOTและ SPRiNG News


MCOT -รายงานสดผ่านรถ OB (Outside Broadcast) -กระบวนการทำ�งานเป็นระบบ มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน -การออกอากาศมีความ แน่นอน มีรายได้จากการโฆษณามาก -บุคลากรมีจำ�นวนมาก

SPRING NEWS -รายงานสดผ่านระบบ 3G -ไม่มีการแบ่งงานอย่างชัดเจน -การออกอากาศขึ้นอยู่กับ ปริมาณข่าวแต่ละวัน -มีรายได้จากโฆษณาน้อย -บุคลากรมีจำ�นวนน้อย

แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ ตามข่าว กระฉับกระเฉง ฉับไว เวลาไม่แน่นอน เครียด ทำ�งานแข่งกับเวลา ตรงต่อเวลา ความถูกต้อง ของข่าวสาร รวมถึงมีจรรยา บรรณของผู้สื่อข่าว


BEHind

th


eScene


News n magazine  
News n magazine  

สารนิพนธ์ ข่าวและนิตยสาร ของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มก.

Advertisement