Page 1

1. SISTEMA DE VERIFICACIÓ D’AVALS APROVAT COMISSIÓ ORGANITZADORA 1. LLIURAMENT DELS AVALS El dia 1 de març, les diferents candidatures lliuraran en el termini establert, el conjunt d’avals físics de ciutadania i militància o Consell de Federació, així com una relació digitalitzada de les persones avaladores de cadascuna de les candidatures amb les dades bàsiques; nom, cognoms, DNI, telèfon i email. Des de la Comissió Organitzadora es contaran cadascun dels avals físics lliurats i es revisarà que coincideix en nombre, amb els avals consignats a la relació digital. Cada candidatura rebrà un rebut conforme al nombre d’avals recepcionats. Aquest rebut únicament donarà fe del nombre i no de la qualitat dels avals lliurats.

2. VERIFICACIÓ D’AVALS DE MILITÀNCIA O CONSELL DE FEDERACIÓ Dos treballadors del PSC de Barcelona realitzaran la tasca de validació i comprovació dels avals de militància i Consell de Federació. 1. En primer lloc comprovaran que tinguin totes les dades obligatòries 2. Després es farà la comprovació mitjançant DNI a la Base de Dades del PSC per tal de verificar que aquests avals corresponen a militants del partit. En el cas que es trobi un aval que no correspongui a un militant, Aquest aval es llistarà en l’apartat d’avals invàlids i físicament s’inclourà a la carpeta d’avals invàlids

3. Es llistaran els DNI en un excel per cada candidatura 4. En el cas que un mateix militant avali a vàries candidatures, s’eliminarà de totes dues candidatures l’aval. Aquest aval es llistarà en l’apartat d’avals invàlids i físicament s’inclourà a la carpeta d’avals invàlids

5. Es procedirà a recomptar per tal que el nombre d’avals restants sigui igual o superior al nombre d’avals necessaris per a ser candidat o candidata. 6. Es procedirà a realitzar un informe amb tota la informació detallada per candidatura.


3. VERIFICACIÓ D’AVALS CIUTADANIA 1. Cada candidat, candidata, recollirà entre 1000 i 1500 avals. 2. Es procedirà a una primera comprovació física de les fitxes en la que es veurà si hi consten tots els camps obligatoris. En cas que en aquest primer cop d’ull es trobessin avals sense tots els camps obligatoris Aquest aval es llistarà en l’apartat d’avals invàlids i físicament s’inclourà a la carpeta d’avals invàlids 3. A l’objecte de que el procés de verificació d’avals sigui el mateix per a cadascú, cadascuna dels candidats, candidates. La comissió organitzadora acorda demanar als candidats, candidates una taula en format excel que reculli les dades dels avaladors/es ordenats per el numero del DNI/NIE de forma creixent, de menor a major. S’eliminarà els avals que estiguin duplicats. Aquest aval es llistarà en l’apartat d’avals invàlids i físicament s’inclourà a la carpeta d’avals invàlids. Aquesta fitxa no servirà com aval, però sí que formarà part del Registre Obert de Primàries. 4. La taula excel que les candidatures hauran de remetre a la Comissió Organitzadora contindran, com a mínim, les columnes següents i de forma consecutiva : 1.-DNI o NIE 2.-Cognom 1 3.-Cognom 2 4.-Nom 5.-Telèfon 6.-Correu electrònic 5. “Fusionarem” els llistats de totes les candidatures, per tal de detectar possibles avals repetits. En cas de que aparegués algun aval repetit en mes d’una candidatura, aquest aval restarà invalidat automàticament, de totes les candidatures que l’haguessin aportat. Aquest aval es llistarà en l’apartat d’avals invàlids i físicament s’inclourà a la carpeta d’avals invàlids. 6. Dels avals resultants per a cadascuna de les candidatures, escollirem de forma aleatòria els avals suficients per tenir una mostra representativa, que serà d’entre 143 i 150 segons el nombre d’avals entregats . 7. Es permetrà un marge d’error d’un 10% amb un interval de confiança del 99%.


8. Començarem a realitzar les verificacions dels avals amb trucades efectives i segons la següent metodologia: -Es trucarà a totes les persones seleccionades de manera aleatòria  si és donen per vàlids una proporció suficient dels avals presentats i el candidat, candidata passa a la fase de primeries. - La proporció correspondrà al nombre d’avals necessaris (1000) més un 10% (per compensar per l’error (1100 en total) dividit pel nombre d’avals entregats. -Per donar un exemple, si s’entrega 1400 avals, es faran 149 trucades.. a. D’aquestes 149 persones, si un mínim de 117 son vàlids :  és donen per vàlid el conjunt dels avals presentats i el candidat, candidata passa a la fase de primeries. b. Si més de 32 són negatives, es pren una nova mostra aleatòria seguin el mateix procediment. c. I així successivament, es repetirà el mateix procediment, fins que es trobi una mostra que permeti validar els avals o fins que totes aquelles respostes negatives sumin un nombre tal, que deixin al candidat, candidata amb un numero d’avals inferior al numero d’avals mínims previstos per el Reglament. En aquest cas el candidat, candidata no passarà a la fase de primàries. 9.

Es procedirà a realitzar un informe amb tota la informació detallada per candidatura que inclourà: total aval presentats, total avals vàlids, total avals invàlids.

4. Terminis i confidencialitat  

 

El dijous 6 de març a les 10.00 hores l’Autoritat Electoral notificarà l’informe a les candidatures. Les candidatures tindran fins les 19h hores del mateix dia 6 de març per formular les al·legacions pertinents en cas que n’hi hagués i consultar els seus propis avals invalidats. L’Autoritat Electoral podrà resoldre fins a dissabte 8 de març a les 10.00 hores. Els avals es custodiaran a la Federació del PSC de Barcelona i en tot moment els que no s’estiguin verificant es guardaran a la caixa forta fins la proclamació de candidatures. Un cop la resolució de l’Autoritat Electoral sigui ferma es separarà la part de l’aval que conté el nom i cognoms dels candidats a qui cada militant ha avalat.

Verificació d'avals  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you