Page 1

Grup Municipal Socialista Districte de Sant Martí Plaça Valentí Almirall, 1 08018- Barcelona Tel. 93 291 60 41

IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SANT MARTÍ

Mª Lluïsa Latasa de Aranibar Balagueró, en la seva condició de Consellera del Grup Municipal Socialista en aquest Consell Municipal, actuant en el seu nom i representació, manifesta:

I.

Atès que en els darrers cursos s`han posat en funcionament diverses escoles al districte de Sant Martí.

II.

Atès que la planificació i posada en funcionament d’ aquestes escoles va significat també la planificació de nous instituts ( IES)

Per això, i d’acord amb al que estableixen els articles 64.2 i 98 del Reglament Orgànic Municipal formula la següent

PREGUNTA PER A RESPOSTA ORAL AL CONSELL MUNICIPAL DE SANT MARTÍ Quina és la previsió de posada en funcionament d’ instituts ( IES) per tal de garantir que els nens i nenes del districte puguin accedir a l’ ensenyament secundari públic obligatori de qualitat a Sant Martí?.

Signat: Mª Lluïsa Latasa

Barcelona, 5 de març de 2.013

POSADA EN FUNCIONAMENT INSTITUTS  

El Grup Socialista pregunta, a través de la Consellera Mª Lluïsa Latasa per la previsió de posada en funcionament dels instituts a Sant Mart...