Page 1

Leader Halland

2007-2013

LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND


Inledning Leader Halland har haft 130 projekt för 153 miljoner i Halland under programperioden 2007-2013. I Halland har det lagts ner 104 hela år i ideellt arbete av 12 233 personer i olika leaderprojekt. Det är människans vilja att utveckla och gestalta sin egna direkta omgivning som är drivkraften bakom engagemanget. Dessa människor har räknat, skrivit, schaktat, rivit, tränat, byggt, processat och workshopat, sammanträtt och planerat, ansat, passat, skruvat, företagsutvecklat, hamrat och bakat Hallands landsbygd under dessa år. De goda nyheterna är att de fortsätter med det. De fortsätter också med det utan medel. Men de fortsätter förstärkt, eftersom Halland prioriterats medel till lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Halland 2014-2020. Alla leaderprojekt i Halland vittnar om att aktiviteterna inte hade kunnat genomföras i samma utsträckning som utan Leader Hallands stöd. Vi har valt att göra denna projektkatalog av leaderprojekten i Halland för att läsaren ska kunna få en bild av bredden av det som genomförts och vilka projekt som faktiskt varit leaderprojekt i Halland. Samtidigt har vi valt att sammanställa våra resultat här för att visa på vad alla dessa projekt tillsammans åstadkommit. Vi är mycket stolta över de resultat som leaderprojekten åstadkommit. Dessa har tillkommit genom hårt arbete som skett i projekten, men vi tror också att vårt arbetssätt bidragit till de goda resultaten. Utan Hallands kommuners och Region Hallands finansiering hade Leader Hallands verksamhet inte varit möjlig. Hur de 153 miljonerna som beviljats genom Leader Halland har finansierats redovisar vi på sista sidorna. Ett stort, varmt TACK för ert bidrag till Leader Hallands resultat, god läsning och på återseende, Anette Ivarsson Ordförande Leader Landsbygd Halland Ulrika Rylin Ordförande Leader Kustbygd Halland Marion Eckardt Verksamhetsledare Leader Landsbygd Halland Leader Kustbygd Halland


3


Arbetssätt I Leader Halland har vi arbetat enligt leadermetoden. Leadermetoden innebär att ta tillvara på det lokala perspektivet där de som berörs av projekten - alltså att de som bor, arbetar och verkar på orten där projektet genomförs - ska vara de som äger och initierar projekten. Leadermetoden innebär även trepartnerskap. LAG (Local Action Group) som fattar beslut om projekten ska bestå av ett jämbördigt trepartnerskap ur ideell, privat och offentlig sektor. Detta partnerskap eftersträvas också i projekten. Projekten ska vara innovativa, nytänkande, främja de övergripande målen i strategin och ha en hållbarhet över tid. I Leader Halland har vi arbetat med sex beslutande möten per år. Dessutom har vi haft två strategiska möten med styrelsen per år. Vid dessa tillfällen har strategin följts upp och strategiska åtgärder för att stärka uppfyllelsen har beslutats om. Exempel från andra leaderområden har visats på, besökts och föredragits från verksamhetsledare. Vi har placerat oss i positioner som gett oss försprång genom kunskap. Vår personal har suttit med i nationella och internationella sammanhang och representantskap vilket gett oss information för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid. Inom de områden som behövts stimuleras extra har vi arbetat med att anställa kunnig personal och vidareutbilda denna för att nå ut till våra målgrupper och utveckla nya metoder. Vi har samlat våra projekt till projektledarträffar fyra gånger om året. Syftet har varit att öka lärandet och nätverkandet mellan projekten, att tillhandahålla relevant information för projektens genomförande samt stärka projekten i de områden som efterfrågas av projekten själva. Vi har gett stöd till projekten i redovisningen och haft upp till tre anställda under programperioden som haft kompetens att ge rådgivning i det området. Vi har skapat utbildningspaket för projekten från idé till avslutat projekt. Vi ser fram emot att arbeta vidare med de nya möjligheter för att utveckla lärande på flera nivåer, för att nå nya målgrupper, för metodutveckling och innovation som lokalt ledd utveckling i Halland erbjuder.

4


Byutveckling & mรถtesplatser

5


4 Hip Hop Elements Går det att stärka ungdo-

ten att delta i hiphopverksam-

mars entreprenörskap och

het till landsbygden.

självkänsla genom hiphop?

Under hösten 2011 startades

Självklart! Tidigare projekt i

dansgrupper för ungdomar

Stockholm, Göteborg, Malmö

mellan 13-18 år i Oskarström

och Umeå har visat att hiphop

och Getinge. Samtidigt påbör-

är ett framgångsrikt verktyg

jades planering för workshops

för att integrera ungdomar

och shower. Verksamheten

i utanförskap och att föra

har genomsyrats av entrepre-

samman ungdomar från olika

nörskap och ungdomarna har

sociala och etniska bakgrun-

fått utbildningar i arrangör-

der. Hiphopens fyra element

skap och ledarskap. På så

i projektet. Hiphopkulturen

framträdanden och utveckla

består av rap, DJ, graffiti och

vis är deltagarna med och

har traditionellt sett domi-

sig själva. Projektet har lett till

breakdance. I Halmstad fanns

arrangerar showerna men kan

nerats av manliga deltagare

att ungdomarna har startat

några av Sveriges duktigaste

även vara ledare för grupper

och därför lades kraft på att

upp egen verksamhet inom

breakdansare som ständigt

som startas upp efter projekt-

få med tjejer i grupperna. Att

film, musik, sång och parkour.

fick förfrågningar om att kom-

tidens slut.

dessa tankar fanns i uppstar-

För Studieförbundet Vuxen-

ma till skolorna och uppträda

Det största problemet i

ten av projektet gjorde att 25

skolan har projektet inne-

eller hålla i workshops och

projektet var att hitta en bra

av 45 deltagande ungdomar

burit att de kunnat starta

kurser. Det utbud av aktivite-

lokal i Oskarström. På grund

var tjejer.

upp hiphopverksamhet i fler

ter som finns i Halmstad når

av detta startade färre grup-

4 Hip Hop Elements har bidra-

kommuner i Halland och

inte alltid ungdomar på lands-

per än förväntat där, istället

git till att 45 ungdomar från

kunnat starta en dansstudio i

bygden. Istället för att vända

hamnade fokus på Getinge

Getinge och Oskarström har

Halmstad. Projektet behövdes

sig mot förortsområden ville

där fler grupper än förväntat

fått en mer aktiv och kreativ

för att knyta kontakter och få

Studieförbundet Vuxenskolan

startade. En annan utmaning

fritid. De har fått möjlighet att

igång verksamhet med eko-

vända sig till ett par mindre

i projektet var att få en bra

lära sig nya saker, stå på scen,

nomisk bäring för att kunna

orter för att sprida möjlighe-

blandning av tjejer och killar

arrangera workshops och

driva verksamheten utan projektstöd.

Fakta Kommun: Halmstad Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Offentlig finansiering: 949 188 Privat finansiering: 386 333

Resultat

6

Nya arbetstillfällen:

4

Nya nätverk:

4

Fortsatta verksamheter:

7

Nya mötesplatser:

1


Arbeta i projekt När Leader Landsbygd Halland och Leader Kustbygd Halland

startade upp under 2008 såg Hela Sverige ska leva Halland en möjlighet att driva på utvecklingen på Hallands landsbygd. De ville erbjuda en projektledarutbildning för framtida projektägare inom Leaderområdenas verksamhetsområde. Tanken var

Fakta Kommun: Hela Halland

också att få fram projektidéer inom utvecklingsstrategierna som

Projektägare: Hela Sverige ska leva Halland

projektägarna kunde arbeta vidare med inom sin organisation

Offentlig finansiering: 130 182

eller närområde. Projektet hade som huvudsakligt mål att aktivt

Privat finansiering: 25 400

stödja grupper som vill genomföra ett utvecklingsprojekt. Totalt genomfördes fem utbildningstillfällen med fokus på olika projektrelaterade ämnen såsom: projektstruktur, avgränsningar för projekt, ekonomi och projektprocesser. Föreläsningsavsnitt

Resultat Nya nätverk:

4

Fortsatta verksamheter:

10

blandades med praktiska övningar och gruppdiskussioner. Antalet deltagare var 35 stycken, 24 var från den ideella sektorn, 9 från privata sektorn (företagare) och 2 var från offentliga sektorn. En tid efter utbildningarna hade 18 deltagare sökt projektstöd eller förstudiemedel genom Leader, 10 deltagare arbetade med andra projekt och 7 deltagare var vid intervjutillfället inte engagerade i något projekt men uppgav att de haft stor nytta av utbildningen i sina företag eller byautvecklingsarbeten.

Blankeredsgården fritidsgården har öppet två kvällar i veckan. Under projekttiden kunde föreningen även erbjuda olika prova-på aktiviteter som exempelvis dans men även utbildning för ungdomar som ”Ung företagsinspiration” med syfte att inspirera ungdomar till entreprenörskap och företagande.

Blankeredsgården är en fritidsgård i Knäred som ligger i anslutning till Knäredsskolan, bibliotek, idrottshall och fotbollsplan. Det förekom diskussioner om att lägga ned fritidsgården, men istället för att avveckla ville engagerade människor i Knäred istället utveckla. Syftet med projektet var att fortsättningsvis kunna erbjuda ungdomar i Knäredsområdet möjlighet till aktivitet och fritidssysselsättning. Fritidsgårdar är ett nödvändigt instrument

Fakta Kommun: Laholm Projektägare: Blankeredsgården ek. förening Offentlig finansiering: 694 500 Privat finansiering: 378 261

för att aktivera och inspirera ungdomar och målet med ”Blankan”

Resultat

är att kunna erbjudan ungdomarna en trygg och trivsam miljö

Nya arbetstillfällen:

3

där de kan utöva sina intressen. Utöver att vara en fritidsgård

Fortsatta verksamheter:

1

finns det möjlighet att använda ”Blankan” till andra aktiviteter.

Nya mötesplatser:

1

Fastigheten rustades upp för att bli trivsammare och för att passa målgruppen, men även för att kunna fungera som ett allaktivitetshus för bygden. Uthyrningsverksamheten kom igång och

7


Boost HYLTE En ökad känsla av att

Boost HYLTE pågick under

gare och föreningar men inte

hela 2014 i olika delar av Hyl-

minst hos målgruppen själv.

te kommun med unga vuxna,

Exempel på aktiviteter har

18-30 år, som målgrupp. Bak-

varit föreläsningar med artis-

grunden till projektet var att

ten Petter, inspirationskväll

ohälsotalen för målgruppen

med Johannes Hansen och

gång och att det är vik-

ökade och i samband med

Anders ”Ankan” Johansson

nedskärningar på en av de

eller prova-på-aktiviteter som

tigt att värna om oss och

största arbetsplatserna i kom-

dans, kanot eller mamma-

munen befarades ohälsan öka

bebis-träning.

än mer. Syftet med projektet

Totalt har 178 unga vuxna

var att öka ungas tilltro till

deltagit i de 18 aktiviteter

framtiden, den egna förmå-

som genomförts under året. I

gan och att visa på möjlighe-

utvärderingar av projektet får

terna med att bo och verka i

aktiviteterna höga betyg. Pro-

Hylte kommun.

jektet har skapat ett intresse

Utbudet av aktiviteter och

och kommer fortsätta ytter-

Fakta

evenemang formades utifrån

ligare ett år med finansiering

Kommun: Hylte

målgruppens önskemål som

av Hylte kommun och Region

Projektägare: Hylte kommun

samlades in via en webbsida –

Halland.

Offentlig finansiering: 983 810

kommunen faktiskt ser oss unga vuxna som en till-

lyssna på oss för att få oss att stanna i Hylte.

Privat finansiering: 421 700

Resultat

boosthylte.se. Det har anordnats föreläsningar, workshops och olika prova-på-aktiviteter. Olika företag och föreningar har haft möjlighet att visa upp sin verksamhet och skapat möjlighet för ungdomar att knyta kontakter med eventuella arbetsgivare. Tack vare projektet har målgruppen unga vuxna satts i fokus bland politiker, tjänstemän, företa-

8

Nya företag:

1

Fortsatta verksamheter:

1

Nya mötesplatser:

3


En småbåtshamn för framtiden Hamnen i Träslövsläge har genom tiderna varit en aktiv fiskehamn som särskilt sommartid spelat en stor roll för turismen på orten. Träslövsläges båtklubb såg möjligheter att utveckla

Fakta

och förbättra upplevelsen för besökare till hamnen, både för de

Kommun: Varberg

som kommer med båt eller husbil. För att rusta hamnen inför

Projektägare: Träslövsläge Båtklubb ek. förening

framtidens växande skara turister behövdes en serviceanläggning

Offentlig finansiering: 386 381

som kunde tillgodose de behov som fanns. Projektet har därför

Privat finansiering: 308 763

genomfört en mängd åtgärder för att utveckla hamnområdet.

Resultat

Marknadsföring och uppmärksamhet i media har ökat spridning av hamnen som intressant besöksmål och ett flertal hamnföreningar har gjort studiebesök i hamnen för att inspireras av arbetet med servicestationen. Besöksfrekvensen från andra turister än båtfolk har också ökat och därmed även försäljning av kaffe, glass och andra kioskvaror. Reaktioner från båtgäster, övriga turister och grannar har varit

Bevarade arbetstillfällen:

5

Nya arbetstillfällen:

2

Nya produkter och tjänster: 1 Nya nätverk:

4

Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

8

översvallande positiva. Klubbkänslan och samhörigheten på orten har stärkts genom det ideella engagemanget, som varit

marhalvåret och skapat bättre förutsättningar för en bättre miljö

mycket högre än vad projektägarna först förväntat sig.

och renare vatten.

Sammanfattningsvis har projektet skapat en bättre service till

En småbåtshamn för framtiden utsågs till Årets Leader Kustbygd

hela det rörliga friluftslivet, skapat nya arbetstillfällen under som-

Halland vid Leader Hallands årsmöte 2014.

Framtid Ugglarp Året runt bor det ca 250 personer i Ugglarp. Den siffran ökar med 1500 personer under sommarhalvåret. Föreningen Framtid Ugglarp ville öka antalet fast boende och därmed också öka antalet företag samt underlaget för god social service,

Fakta Kommun: Falkenberg

arbetstillfällen och en rik fritid. Genom en förstudie kom det

Projektägare: Framtid Ugglarp ek. förening

fram önskemål från ortens befolkning om vilka områden som

Offentlig finansiering: 301 033

borde satsas på.

Privat finansiering: 276 712

För att öka attraktiviteten för både boende och besökare har en vandringsled anlagts och projektgruppen har varit involve-

Resultat Nya nätverk:

1

Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

3

rade i framtagande av en Gateway vid stranden. Det fanns även många bra idéer om att utveckla området med brygga, bastu och kallbadhus men byråkratiska snårighetersatte stopp för de planerna. Framtid Ugglarp har under projekttiden byggt upp ett fungerande företagsnätverk för ortens företagare, som ses och utbyter erfarenheter och tankar över lunch med jämna mellanrum.

9


Fotbollsarrangemang i Tvååker

Tvååkers IF såg flera möjligheter att utveckla aktiviteter kring idrottsplatsen Övrevi i Tvååker. För att utnyttja området fullt ut och ha möjlighet att bedriva olika typer av verksamhet kunde

Fakta

föreningen genom projektet anlägga en konstgräsplan och få

Kommun: Varberg

möjlighet att bygga verksamhet kring denna.

Projektägare: Tvååkers IF

Under projekttiden utvecklades TIFunny Cup, en fotbollscup för

Offentlig finansiering: 999 400

flicklag. Under 2014 deltog 96 lag, med sammanlagt 1100 delta-

Privat finansiering: 1 605 000

gare och många fler föräldrar och andra besökare. Totalt räknade

Resultat

föreningen med 2500-3000 besökare till Tvååker under cupen. Genom investeringen i konstgräsplanen har Övrevi blivit mer attraktiv för träningsläger och andra arrangemang som lockar besökare till orten. Detta har ortens företagare redan märkt av i form av högre beläggning på bed & breakfast och ökad försäljning hos restauranger och livsmedelsaffärer.

10

Bevarade arbetstillfällen:

1

Nya produkter och tjänster: 3 Nya nätverk:

2

Fortsatta verksamheter:

2

Fysiska anläggningar:

1


Funtaliden

I Fagered finns ett engagerat byalag som ville utveckla sin hembygd genom att göra Funtaliden mer attraktivt för turism, nya invånare och mer företagande. Projektet kretsade kring att lära

Fakta

fler personer tekniken att lägga sticketak, ett hantverk som är på

Kommun: Falkenberg

väg att gå förlorad. Platsen deltagarna fick lära sig hantverket på

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan

var vid Funtaliden. Funtaliden är en gammal plats för tillverkning

Offentlig finansiering: 158 209

av dopfuntar på 12-1300-talet. Genom teori och praktik har del-

Privat finansiering: 93 485

tagarna i projektet varit delaktiga i hela processen från att välja träd till att lägga taket.

Resultat Nya produkter och tjänster: 1 Nya nätverk:

1

Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

1

Projektet har bidragit att personer som bor och arbetar i området fått möjlighet att samarbeta kring ett gemensamt projekt. Totalt har 17 personer fått kunskap kring ett gammalt hantverk. Deltagarna har på så sätt möjlighet att föra en del av landsbygdens hantverkskunskap vidare, samtidigt som besöksmålet restaurerats för besökare.

Förstudie - Förskola i Ysby Projektet var en förstudie för att utreda om det fanns möjligheter att driva den kommunala skolan i Ysby vidare i Föräldrakooperativet Möllans regi, efter det att kommunen beslutat att avveckla skolan. Förstudien skulle även undersöka om underlag fanns för att driva skolan för årskurs F-4. Underlag och en ansökan skickades till skolinspektionen. Ansökan beviljades och förskola och skola drivs nu i föräldrakooperativets regi. Genom förstudien kunde arbetstillfällen bevaras och när årskurs F-4 startar skapas ytterligare arbetstillfällen. Ett lyft för hela Ysby med omnejd.

Fakta Kommun: Laholm Projektägare: Föräldrakooperativet Möllan Offentlig finansiering: 92 000 Privat finansiering: 71 662

Resultat Bevarade arbetstillfällen:

5

Nya arbetstillfällen:

4

11


Företagsamma Bolmenbygden - projektutveckling Syftet med projektet var att

tvärgeografiska projekt ökar

ta tillvara den potential och

samhörigheten i ett område

drivkraft som fanns i området

och har skapat ett ökat samar-

kring BoImen och att profes-

bete över gränserna, både

sionellt utveckla dess möjlig-

ideellt, affärsmässigt och of-

heter i form av

De eldsjälar som

att skapa

finns här har en sak

nya projekt och

fentligt. Resultaten av

gemensamt: De backar projektet

aktivite-

inte för en bra idé!

visar

nyttan av

Projektet ska utveckla och samordna projektidéer, initiativ och aktiviteter, så att Bolmenbygden blir den mest attraktiva regionen i södra Sverige att besöka, bo och verka i.

ter. Målet var 10 nya utveck-

att i projektform testa stöd-

lingsprojekt och resultatet

funktioner för landsbygdens

administrationen men även

betsgrupper och nätverk som

blev över 30 stycken. Genom

eldsjälar. Genom att tillsätta

främjandet av gränsöver-

bildades är fortfarande aktiva.

att skapa mötesplatser och

en resursperson som under

skridande verksamheter i

arenor fick verksamma i om-

tre års tid stöttade landsbyg-

”verkligheten” bland invå-

rådet kring Bolmen stöttning,

dens invånare och företa-

narna som projektet berörde.

stimulering och möjlighet

gare kunde över 30 projekt

Projektet har skapat väldigt

att formulera sina idéer till

initieras till ett värde av 5,7

många ringar på vattnet och

konkreta projekt samt även

miljoner kronor.

majoriteten av de samar-

stöd i att finna finansiering för

En framgångsfaktor från

att genomföra

Företagsamma

projekten.

Bolmenbygden

En utmaning

Projektutveck-

för projektet

ling var att

var att arbeta

projektet från

gränsöverskri-

start var poli-

dande. I områ-

tiskt förankrat i

det kring sjön

alla deltagande

Bolmen finns

kommuner.

Resultat

fyra kommuner,

Att det fanns

Nya företag:

8

tre län och tre

politisk vilja

Bevarade arbetstillfällen:

25,5

leaderområden.

att projektet

Nya arbetstillfällen:

12,5

Erfarenheten av

gick framåt

Nya produkter och tjänster: 5

detta var tydlig:

underlättade

Nya nätverk:

33

att våga skapa

hantering av

Fortsatta verksamheter:

23

Hallandsposten 20091023

12

Fakta Kommun: Hylte Projektägare: Hylte kommun Offentlig finansiering: 852 967 Privat finansiering: 264 964


Förstudie av småskalig kooperativ biogasanläggning Bakgrunden till projektet var

produktion av biogas som

att göra en förstudie till en

affärsidé för att kunna jobba

biogasanläggning i kooperativ

vidare med i ett senare skede.

form och i mindre skala för

En utbildningsdag hölls om

att se om det var möjligt att

biogas och den större kalkyl

starta upp och driva utan för-

som innefattar tio lantbruk,

lust. Projektet skulle i så fall

tänkbar anläggningsplats,

kunna bli ett föregångspro-

tänkbar typ av produktion och

jekt för andra att starta små

slutprodukt, samt tänkbara

anläggningar. Det skulle gynna

köpare och konsumenter av

miljön och företagsamheten

biogasen.

på landsbygden.

En insikt som kom genom

Projektets mål var att få

projektet var att inte satsa

kunskap om tillverkningen av

på en biogasanläggning med

biogas och kunskap om vilken

bara tre lantbruk. Långsik-

typ av biogasanläggning som

tigt var målet att starta upp

skulle passa initiativtagarna.

kooperativet, starta och driva

ter och lokal försäljning och

studiebesök för intresserade.

Målet var även att få tillräck-

biogasanläggningen och gene-

konsumtion. Anläggningen

Dessa långsiktiga mål finns

ligt med information för att

rera arbetstillfällen genom en

skulle fungera som en modell

kvar, nu med en fullständig

kunna skapa ett komplett

miljövänlig företagsidé - lokal

av småskalig biogasproduk-

och väl utarbetad affärsidé.

och individuellt koncept för

produktion, korta transpor-

tion för andra och öppet för

Fakta Kommun: Varberg Projektägare: Flahults gård Offentlig finansiering: 22 305 Privat finansiering: 7 700

13


Förstudie för utveckling av Glommen Glommens samhällsförening genomförde en workshop för att engagera och visionera

Fakta

tillsammans med Glommens

Kommun: Falkenberg

invånare. Resultatet till av

Projektägare: Glommens samhällsförening

workshoparna har skapat ett

Offentlig finansiering: 1 478

underlag för samhällsfören-

Privat finansiering: 10 750

ingen att arbeta vidare med i

Resultat

framtida utvecklingsfrågor.

Nya nätverk:

1

Fortsatta verksamheter:

1

Förstudie Kvarnträdgården Syftet med förstudien var att undersöka förutsättningarna för att skapa en realistisk handlingsplan för en större satsning på en Kvarnträdgård i Alafors. I Alafors Kvarnby i Anneberg utanför Kungsbacka ligger Alafors kvarn med anor från 1400-talet. Tanken var att skapa en kvarnträdgård och idéerna var många kring hur de olika delarna i Kvarnbyn kunde utvecklas. Kungsbacka Trädgårdsvänner med ca 1000 medlemmar har starka kopplingar till platsen och härigenom finns potential att utveckla området för exempelvis trädgårdsentusiaster, turister eller kursverksam-

Fakta Kommun: Kvarnträdgården Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Offentlig finansiering: 14 608 Privat finansiering: 0

het.

Resultat

Förstudien resulterade i att en projektplan för ett större projekt

Nya nätverk:

skrevs fram och lämnades in till Leader Halland. Dessvärre fanns det inte projektmedel kvar för att stödja projektet.

14

2


Förstudie Landeryds Järnvägsmuseum Det fanns ett behov av att strukturera upp verksamheten i järnvägsmuseet och skapa affärsplaner för museitågtrafik samt undersöka möjligheter för kommersiell frakt, infrastruktur och kompetensutveckling. En del saker, som exempelvis kommersiell

Fakta

frakt, krävde enorma insatser, kunskaper och nätverk samt en

Kommun: Hylte

omfattande ombyggnad av infrastrukturen i Landeryd. En sak

Projektägare: Landeryds Järnvägsmuseum

som framkom under förstudien var idén om Tågdagarna i Lande-

Offentlig finansiering: 154 000

ryd, där en del infrastrukturella satsningar kunde göras i samver-

Privat finansiering: 55 730

kan med en satsning på ett evenemang som lockar besökare till

Resultat

Landeryd och Landeryds Järnvägsmuseum. Projektet Tågdagarna i Landeryd finansierades med stöd från Leader Landsbygd Halland och har blivit en succé med uppemot 10 000 besökare

Nya företag:

1

Fortsatta verksamheter:

1

under evenemangshelgen.

Förstudie Spannarpsbygden Spannarps Hembygdsförening arrangerade en framtidsverkstad för att skapa engagemang och uppslag om saker som kunde förändras i byg-

Fakta Kommun: Varberg

den. Genom uppstartskvällen

Projektägare: Spannarps hembygdsförening

skapades ett nätverk mellan

Offentlig finansiering: 43 000

engagerade personer i bygden

Privat finansiering: 18 500

och ett samarbete mellan 4 föreningar inleddes. Föreningssamarbetet har mynnat ut

Resultat Nya nätverk:

2

i ett bättre samarbete mellan föreningar och mer samarbete kring de aktiviteter som föreningarna arrangerar.

15


Gateway Halland Region Halland har satt upp ett antal Gateways på den halländska landsbygden och projektet vill medverka till att fylla dem med information.

Fakta

På så sätt kunde upplevel-

Kommun: Hela Halland

seföretag på landsbygden

Projektägare: HIT Halland

ges möjlighet att nå ut till en

Offentlig finansiering: 96 900

större marknad. Intresset från

Privat finansiering: 51 800

HIT Hallands medlemmar var dock inte så stort som förväntat men det har ändå skapats information som lagts till i Gateways i Ullared, Glommen och Fegen.

Gröna Vessigebro Området runt Vessigebro

för möjligheterna med att

är ett av landets djurtätaste

producera biogas. Under

områden. Det innebär att det

projekttiden har tre gårdar

Fakta

finns ett stort underlag för

byggt varsin biogasanläggning

Kommun: Falkenberg

stallgödsel som kan rötas till

för att producera el. Målet på

Projektägare: Vessige biogas ek. förening

biogas. Vid projektstart var

sikt är att kunna koppla ihop

Offentlig finansiering: 863 000

Vessige biogas ekonomisk

den gårdsbaserade biogasen

Privat finansiering: 383 000

förening under bildande.

till ett gasnät och förflytta den

Resultat

Föreningen är en samman-

till en gemensam uppgrade-

slutning av företag och

ringsanläggning för att kunna

privatpersoner som ser biogas

bli fordonsgas.

Nya nätverk:

5

Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

3

som en möjlighet för bygdens utveckling. Genom att kartlägga varje gårds förutsättning tog projektet fram underlag

16


Gör Leader skillnad I samarbete med 11 leader-

projektägare, tjänstemän,

områden i Skåne, Blekinge

politiker och andra organisa-

och Halland genomfördes

tioner som samarbetat med

detta projekt. Syftet var att

leaderområdena. Resultatet

ta reda på om leadermeto-

sammanställdes och analyse-

den gör skillnad och främjar

rades och ett presentations-

Fakta

samhällsutvecklingen i ett

material togs fram. Arbetet

Kommun: Hela Halland

lokalt och regionalt perspektiv

har gjorts i samarbete med

Projektägare: Leader Halland

eller om metodens resultat

alla deltagande leaderom-

Offentlig finansiering: 82 684

inte berättigar en fortsatt

råden samt handledare från

Privat finansiering: 35 700

verksamhet. Två studenter

SLU. Leader Halland ville med

som studerade till landsbygds-

projektet analysera leader-

utvecklare på SLU utförde

verksamheten i södra Sverige

utvärderingen som sitt exa-

genom att undersöka det

mensarbete på masternivå.

lokala och få en sammanställd

Studenterna genomförde

regional översikt med faktiska

dels en enkät med frågor

resultat. Rapporten visade

som skickades till samtliga

att leadermetoden bidrar till

projekt i de 11 leaderområ-

samhällsutvecklingen genom

dena och dels genomfördes

att skapa nya diskussions- och

22 kvalitativa intervjuer med

mötesforum.

Hyltes Internationella vänner Fakta Kommun: Hylte Projektägare: Hylte kommun Offentlig finansiering: 25 108 Privat finansiering: 17 325

Hylte kommun tog initiativ till

som har resulterat i ett större

detta projekt för att under-

och bättre engagemang för

söka nya metoder för en ökad

kommunens integrations-

integration. Tanken i projektet

verksamhet. Projektet var en

vara att genomföra ett antal

förstudie för att undersöka

mobilseringsmöten för att

intresset och mynnade ut i

undersöka intresset för kon-

att en styrgrupp bildades på

ceptet Internationella Vänner.

nära tio organisationer/delta-

Det var ett stort intresse på

gare som vill finna former för

mötena att diskutera integra-

bättre integration.

tion och det nya konceptet

17


Handkraft i Simlångsdalen Fakta Kommun: Halmstad Projektägare: Handkraft i Simlångsdalen Offentlig finansiering: 589 436 Privat finansiering: 260 000

Resultat Nya arbetstillfällen:

2

Nya produkter och tjänster: 2 Nya nätverk:

1

Fortsatta verksamheter:

5

Handkraft i Simlångsdalen har varit väldigt lyckosamt och

besök på olika aktiviteter, caféer eller studiecirklar. Projektet har

uppskattat och väl förankrat bland Simlångsdalens befolkning.

medverkat till att Simlångsdalens kultur- och fritidsutbud har

Stationshuset har blivit en fantastik mötesplats och arena som

berikats, kunskap har förts vidare till kommande generationer

samordnar kreativt skapande/hantverk i en modern, funktionell

och genom den verksamhet som startat upp har Simlångsdalen

och väl utrustad miljö, där aktiviteter kan bedrivas såväl i sta-

utvecklas som besöks- och turistmål.

tionshuset som i dess trädgård. Under 2014 hade huset ca 1000

Helg på landet I Sällstorp genomfördes en studiecirkel med fokus på marknadsföring av bygden och att skapa bättre kontakt mellan stad och land. Målet med cirkeln var att hitta vägar för att locka turister till bygden kring Sällstorp. Projektet har även marknadsfört aktiviteter och evenemang i bygden med utskick till bygdens invånare.

18

Fakta Kommun: Varberg Projektägare: Föreningen Sällstorpsgården Offentlig finansiering: 19 779 Privat finansiering: 24 900


IT-center för SibbarpDagsås Fakta Kommun: Varberg Projektägare: Sibbarp-Dagsås föreningsråd Offentlig finansiering: 118 000 Privat finansiering: 80 150

Resultat Efter genomförd bredbandssatsning under 2008 där fiber lades ned i området och de flesta hushållen anslöt sig, fanns det nu önskemål om utbildning inom IT och dataanvändning. Bygde-

Nya produkter och tjänster: 1 Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

2

gården i Sibbarp är en flitigt använd samlingsplats för bygdens befolkning med lunchservering flera dagar i veckan. Idén var att skapa en datasal i bygdegården samt utveckla en hemsida för bygden.

att hålla flertalet kurser inom exempelvis nybörjardata och bild-

Sagt och gjort. En datasal på övervåningen i bygdegården och en

behandling. Det kom även förfrågningar från närliggande bygder

hemsida utvecklades. Under projekttiden hanns det även med

om att kunna nyttja salen.

Kunskapscentrum för landsbygdens byggnader och byggnadsmiljöer Projektidén bygger på att

på stort intresse för bygg-

det finns en problematik på

nads- och hållbarhetsfrågor

landsbygden, i form av bygg-

på landsbygden. Förstudien

nader och gårdar som står

visar även att det är nödvän-

oanvända och förfaller i brist

digt att samla allsidig kompe-

på underhåll och användning.

tens för att kunna tillgodose

Problemet intensifierades

boende på landsbygden med

genom pågående rationalise-

opartiska och relevanta svar

ringar inom byggbranschen

på frågor och funderingar

och avflyttningar från vissa

kring byggnadsvård av lands-

Resultat

landsbygdsdelar. Landsbyg-

bygdens byggnader. Projektet

Bevarade arbetstillfällen:

2

dens bebyggelse är en del av

fortsätter efter projekttidens

Nya nätverk:

2

ett värdefullt kulturarv som

slut att arbeta vidare med

Fortsatta verksamheter:

2

det finns anledningar att för-

frågan för att kunna bygga

valta. Projektet genomförde

upp ett kunskapscentrum dit

ett testseminarium, som blev

intresserade kan vända sig för

mycket uppskattat och visar

att få stöd och råd.

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Grupp Atmen Offentlig finansiering: 147 900 Privat finansiering: 73 500

19


Källsjö Bonnaby Källsjö upplevs av de boende

samt marknadsföra Källsjö på

som en av de vackraste de-

TUR-mässan i Göteborg 2010.

larna av Halland som trots

En hemsida utarbetades för

detta inte riktigt hittat sin

att marknadsföra bygdens

plats på turistkartan. Under

företagare. Nya företag eta-

Projektägare: Källsjö Mejeri

sommarmånaderna finns en

blerades. Flera bussbolag har

Offentlig finansiering: 408 138

viss turisttillströmning men

genomfört turer till besöks-

Privat finansiering: 288 376

resterande del av året faller

målen i Källsjö.

byn i dvala och blir förhållan-

Samarbetet i byn har stärkts

devis anonym. Detta ville en

och utvecklats som en följd av

rad företagare i Källsjö med

projektet och nu finns det en

omnejd ändra på.

marknadsgrupp som förvaltar

Under projekttiden anord-

projektets resultat med mål

nades 4 marknader med

att driva marknaderna vidare i

lokala utställare. Företagarna

projektets anda.

kraftsamlade för att gemen-

20

Fakta Kommun: Falkenberg

Resultat Nya företag:

2

Bevarade arbetstillfällen:

9

Nya arbetstillfällen:

2

Nya produkter och tjänster: 3 Nya nätverk:

2

Fortsatta verksamheter:

1


Landsbygdslyftet Bakgrunden till projektet var

den om förutsättningarna

att de båda LAG-grupperna i

för landsbygdsutveckling och

Halland, Leader Kustbygd Hal-

vilka utmaningsområden de

land och Leader Landsbygd

såg för framtiden.

Halland initierade en process

Workshoparna var välbe-

där de såg ett behov av mer

sökta och totalt deltog ca 320

kunskap och uppslutning kring

personer i de 6 workshoparna

lokal utveckling i Halland.

och seminariet, med en god

Projektet verkade i tre steg:

variation av deltagare (politi-

information, mobilisering och

ker, tjänstemän, föreningsakti-

avstamp. Målet var att det

va, företagare etc.). Resultatet

skulle finnas färsk kunskap om

från varje workshop finns

Hallands landsbygd som kan

sammanställt, även en sam-

vara ett (av många) underlag

manställning som gäller för

inför programperioden 2014-

hela Halland finns. Projektet

2020. Målet med projektet

har genom workshoparna

var att göra en nulägeskoll på

satt fokus på lokal utveckling

Hallands landsbygd och vilka

och landsbygdsutveckling och

områden som landsbygdsbon

har skapat diskussioner om

ansåg vara viktiga områden

förutsättningar för utveckling

Fakta

att arbeta med i framtiden.

på landsbygden.

Kommun: Hela Halland

Totalt genomfördes en

Sammanställningar och resul-

Projektägare: Leader Halland

workshop i varje halländsk

tat finns tillgängliga på www.

Offentlig finansiering: 462 873

kommun samt ett semina-

leaderhalland.se. Materialet

Privat finansiering: 158 226

rium med deltagare från hela

är därmed öppet och tillgäng-

Halland. Inför workshoparna

ligt för organisationer och

Resultat

genomfördes även en turné

aktörer som vill fördjupa sina

där projektmedarbetarna

kunskaper om attityder och

reste runt i kommunerna och

prioriteringar gällande den

intervjuade ca 400 boende

halländska landsbygden.

Fortsatta verksamheter:

1

och verksamma på landsbyg-

21


Landsbygdsriksdagen Inför Landsbygdsriksdagen i Sunne 2010 initierades ett projekt för att skapa mervärde utav de halländska LAG-gruppernas medverkan.

Fakta Kommun: Hela Halland

Under Landsbygdsriksdagen

Projektägare: Leader Halland

genomfördes en framtids-

Offentlig finansiering: 102 207

verkstad med fokus på ökat

Privat finansiering: 0

samarbete och utökade kontaktytor. Deltagarna i projektet skapade internationella kontakter och fick inspiration

Resultat Nya produkter och tjänster: 2 Nya nätverk:

3

Fortsatta verksamheter:

1

som kunde hämtas hem och användas i Halland.

LED i Glommen Projektet ”LED i Glommen”

mervärde för invånarna i

genomfördes under 2009-

Glommen, som numera kan

2013 i Glommen. Syftet

gå ut på kvällen utan att

med projektet var att pröva

riskera att halka på isfläck

samarbetet mellan Falkenberg

som inte hade setts utan

kommun, Västkuststugan och

belysningen eller snava på

Glommen samhällsförening

någonting som gömmer sig i

och samtidigt ge invånarna i

mörkret. Att vara ute under

Glommen en bättre utemiljö

längre tid på dagen har även

med en högre trygghetskänsla

ett mervärde för folkhälsan

utan att behöva lysa med fick-

då flera kan gå eller cykla de

lampa på promenader under

kortare sträckorna istället

årets mörka månader eller

för att ta bilen. Det är väldigt

Projektägare: Glommens samhällsförening

dygnets mörka timmar. Syftet

positivt att belysningen bidrar

Offentlig finansiering: 1 547 000

var också att energieffektivi-

till en bättre folkhälsa och

Privat finansiering: 808 000

sera kommunens gatubelys-

en bättre miljö. Projektet ger

ning, vilket kommunen strävar

ett mervärde till kommunen

efter, samtidigt som den nya

då det positiva resultatet har

LED-tekniken får prövas med

lett till större tillförsikt för

en betydligt mer flexibel styr-

framtida insatser.

utrustning. Projektet har gett ett stort

22

Fakta Kommun: Falkenberg

Resultat Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

2


Lindbergaguiden När fyra församlingar i områ-

ferande kunde en komplett

det slogs ihop till Lindberga

sammanställning av bygdens

församling sammanföll den

olika verksamheter visas upp

nya församlingsgränsen med

i en guidebok. I guiden visas

Lindberga hembygdsfören-

Lindbergas olika verksamhe-

ings geografiska verksam-

ter och besöksmål upp vilket

hetsområde. I anslutning till

har lett till ett ökat antal besö-

detta diskuterades det bland

kare till medverkande företag.

Fakta

människor i området på vilket

Besöksmål inom natur och

Kommun: Varberg

sätt invånarna själva kunde

kultur bidrar indirekt till ett

Projektägare: Lindberga hembygdsförening

betona områdets helhet ur

ökat underlag för samhällelig

Offentlig finansiering: 124 418

kulturell, historisk som kom-

och kommersiell service på de

Privat finansiering: 110 164

mersiell synvinkel. Hem-

olika orterna.

bygdsföreningen drev frågan

Genom ett samarbete med

Resultat

vidare och formade idén om

skolor i Lindberga används

Nya nätverk:

5

Lindbergaguiden.

guiden som lärobok i ”hem-

Fortsatta verksamheter:

2

I samråd och samtal med trak-

bygdskunskap” med tips om

tens företagare, genom besök

bl.a. lämpliga utflykter. Den

på alla ortens besöksmål,

har också använts för att

textförfattande och fotogra-

marknadsföra området till

Nya produkter och tjänster: 2

nyinflyttade men även till de

många olika sorters besökare

som tänkt flytta till området.

till bygden. Hembygdsfören-

Guiden har funnits tillgänglig

ingens teatergrupp framför

på Varbergs Turistbyrå men

varje år ett bygdespel med

även delats ut på alla kustnära

frivillig entré. Sommaren 2011

campingplatser i Varbergs

var antalet besökare dubbelt

kommun. Lindbergaguiden

så många och den frivilliga

har också ökat lokalkännedo-

entrén dubbelt så stor i jäm-

men bland de boende, som

förelse med sommaren 2010.

hittat nya utflyktsmål i sitt

Bygdespelet finns beskrivet i

närområde.

Lindbergaguiden och dubb-

En tid efter att projektet

leringen anses vara en effekt

avslutats kunde hembygdsför-

av guidens popularitet och

eningen fortfarande upptäcka

spridning.

konsekvenser och effekter av Lindbergaguiden. Områdets företagare och föreningar satte stort värde i guiden och menade att den lockade

23


Lokal fiskevattenutveckling i Hallands inland För att synliggöra och utveckla

6 fiskevårdsplaner tas fram.

den resurs som fiskevattnen

Föreningarna har genom

utgör behövs fakta om vatt-

projektet fått bättre kunskap

nen och tydliga åtgärdsförslag

om sina resurser och vad

för utveckling av fisket och

som kan utvecklas och hur

Fakta

fiskevård. Många fiskevårds-

detta kan göras. Tillsammans

Kommun: Hela Halland

områdesföreningar (FVOF) har

med ett ökat intresse bland

Projektägare: Hushållningssällskapet Halland

stora utvecklingsbara resurser

vattenägarna har detta skapat

Offentlig finansiering: 622 817

genom sitt vattenägande.

positiva effekter för de med-

Privat finansiering: 265 370

Med en fiskevårdsplan får

verkande FVOF.

föreningen tydligare mål med

Områdena har stora utveck-

Resultat

sina vatten och sin verksam-

lingsmöjligheter inom guide-

het.

verksamhet, boende, natur

Genom insamling av uppgifter

och paketering av upplevelser.

från exempelvis SMHI, SLU

På sikt hoppas projektansvari-

och Länsstyrelsen tillsammans

ga att fler företag inom turist-

med provfiske, enkätunder-

fiskeverksamhet skapas, även

sökningar, arbetsmöten och

om det är en svår bransch

inventering av sjöarna kunde

som kräver långsiktighet.

Nya arbetstillfällen:

1

Nya produkter och tjänster: 7 Nya nätverk:

1

Fortsatta verksamheter:

1

Mittpunkten Karl Gustav Byns invånare saknade den

har bygdens föreningar och

nedlagda affären och den

företag engagerat sig och

naturliga mötesplats som

tillsammans har det skapats

den utgjorde. Därav kom

en gemytlig mötesplats och

önskemål om att skapa en

en ny naturlig träffpunkt.

ny mötesplats för bygden.

Bygdelaget, som förvaltar

Fakta

Bygdelaget hörsammade

Mittpunkten efter projekt-

Kommun: Varberg

önskemålet och beslöt att

tidens slut, samarbetar bra

Projektägare: Karl Gustavs bygdelag

försöka förbättra möjlighe-

med bygdens föreningar och

Offentlig finansiering: 9 939

terna att mötas genom att

företagare med mål att hålla

Privat finansiering: 18 550

skapa en informationsvrå med

informationen uppdaterad

anslagstavla där informa-

och relevant.

Resultat

tion kan spridas, utbytas

På plats finns även en idélåda,

och hämtas. Målgruppen är

som regelbundet töms av

primärt bygdens invånare och

bygdelaget, där invånare kan

företag men även turister och

lämna idéer om utvecklingen i

passerande har god nytta av

närområdet. På så sätt skapas

mötesplatsen.

en dialog och diskussion om

I arbetet med Mittpunkten

utvecklingen i Karl Gustav.

24

Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

1

Nya mötesplatser:

1


Långaryd - Världens släktbygd Långaryd är hembygd för

cykelled, Släktleden, som går

världens största utforskade

genom de tre kommunerna

släkt, Långarydssläkten. Släk-

där flest Långarydssläktingar

Fakta

tingarna är numera utspridda

bor i – Gislaved, Hylte och

Kommun: Hylte

över hela världen men en stor

Halmstad. Det har även fun-

Projektägare: Långaryd-Landeryd i samverkan

koncentration finns i närheten

nits möjligheter att aktivt

Offentlig finansiering: 1 977 500

av Långaryd med omnejd.

marknadsföra bygden genom

Privat finansiering: 848 250

Målet med projektet var att

en utvecklad grafisk profil och

få fler personer att besöka

större aktivitet på internet

Resultat

Långaryd genom att utveckla

och sociala medier. Ett omfat-

ett besökscentrum i Nyarps

tande arbete har lagts ned för

bygdegård samt utveckla

att skylta upp olika sevärdhe-

aktiviteter som skapar ökad

ter och historiska platser. Det

sammanhållning i bygden

finns nu även en besökskarta

och som även lockar till sig

som pekar ut intressanta

turister.

besöksmål och attraktioner

Genom projektet har fören-

för besökare i området.

ingar och företag aktivt arbe-

Projektet har lett till större

har invånare i Hylte kommun,

sig långt utanför båda Långa-

tat fram koncept kring läger,

samverkan mellan förening-

besökare och turister fått ta

ryds och Sveriges gränser.

dramatiserade vandringar,

arna i bygden. Genom de akti-

del av ett stycke historia som

Under projekttiden startades

guidningar och tagit fram en

viteter som projektet erbjudit

genom Långarydssläkten letar

22 företag i Långaryd.

Nya företag:

22

Bevarade arbetstillfällen:

10

Nya arbetstillfällen:

3

Nya produkter och tjänster: 3 Nya nätverk:

4

Fysiska anläggningar:

4

Nya mötesplatser:

10

Paraplyprojekt Vid uppstarten av Leader Halland startades flertalet så kallade paraplyprojekt där föreningar, företag och organisationer kunde söka en mindre summa pengar för att på olika sätt kunna testa sin projektidé, skapa visioner för bygden eller samla bygdens

Fakta

företagare i nätverk. Målet med projektet var att fungera som

Kommun: Hela Halland

en katalysator för projektidéer så att det skulle komma in bra

Projektägare: Leader Halland

projektansökningar. Över hundra delprojekt genomfördes och

Offentlig finansiering: 962 495

många skapade förutsättningar för att starta igång större och

Privat finansiering: 620 175

väl förankrade utvecklingsinsatser och projekt för landsbygden.

Resultat

Paraplyprojekten har haft olika inriktningar: framtidsverkstad, företagsnätverk samt förstudie projektidé.

Bevarade arbetstillfällen:

2

Nya nätverk:

40

Fortsatta verksamheter:

24

Nya mötesplatser:

2

25


Samlingspunkter i Halland Gamla tider anslagstavlor

portal på internet skapades

digitala anslagstavlor skapar

Projektet har skapat mervär-

vid affären eller kyrkan har

för att samla alla anslagstavlor

även möjlighet för företag

den för lokala samarbeten

försvunnit. Dessa var infor-

och all information.

och föreningar i bygden att

kring bygdegårdarna runtom i

mationskällorna som samlade

Projektägaren ville genom

synliggöra sina aktiviteter och

Halland. Bygdegårdsstyrelser-

bygdens folk och skapade

projektet bidra till en mo-

erbjudande och på så sätt öka

na har föryngrats för att han-

gemenskap i bygden. Gemen-

dernisering av landsbygden

antalet kunder/medlemmar.

tera tekniken. Det finns goda

skapen innebar att man kände

och på så sätt även göra den

En lärdom projektgruppen

förutsättningar för företag och

samhörighet och stolthet över

mer attraktiv för boende och

gjorde var att utveckling av

föreningar att annonsera och

den plats man bor på.

inflyttare men även för att

webbverktyg är komplext

sprida evenemang. Trafiken

Hallands bygdegårdsdistrikt

känna och skapa stolthet över

och det krävs ofta mer tid

till de lokala hemsidorna har

kunde genom projektet Sam-

bygden. Genom att skapa

och pengar för att få det att

ökat under projektets gång

lingspunkter i Halland skapa

digitala mötesplatser kan

fungera önskvärt. Efter själva

och uthyrningen av bygdegår-

digitala anslagstavlor för

marknadsföring av aktivi-

utvecklingsfasen anställdes

dar har ökat.

varje bygd som administreras

teter och mötesplatser ske

en projektledare som hade

Projektet pågick från hösten

genom bygdegården/lokala

via internet, den nya tidens

kontakt med bygdegårdsför-

2009 till våren 2011. Under

bygdegårdsföreningen. En

mötesplats. Att skapa dessa

eningarna och hjälpte dem att

2013 flyttades de 65 lokala

ta kontakt med lokala företag,

sidorna till att finnas under

organisationer och föreningar

Bygdegårdarnas Riksförbunds

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Hallands bygdsgårdsdistrikt Offentlig finansiering: 536 636 Privat finansiering: 235 910

Resultat Nya företag:

1

Bevarade arbetstillfällen:

5

Nya arbetstillfällen:

21

Nya produkter och tjänster: 65

26

Nya nätverk:

20

Fortsatta verksamheter:

12

för att göra fler medvetna om

hemsida, www. bygdegar-

möjligheterna med portalen.

darna.se.


Kvinnors bomärken Möt landet vid havet Projektet hade som mål att

I projektet genomfördes också

uppmärksamma kvinnor på

berättarkvällar, kompetenshö-

landsbygden genom textila

jande åtgärder för utveckling

arbeten. Traditionellt har

och start av företag och

textilier som kulturarv varit

turismutvecklande sats-

Fakta

knutna till kvinnor. Halländska

ningar genom det nätverk

Kommun: Falkenberg

mönster- och klädtraditioner

av konsthantverkare som

Projektägare: Stiftelsen Olofsbo Hembygdsgård

kring Olofsbo bygdegård, Staf-

bildats. Detta genomfördes till

Offentlig finansiering: 276

fens och Glommens hamn har

stor del för att inspirera och

Privat finansiering: 51 300

fått nytt liv och inspirerat lo-

stärka kvinnors företagande

kala konstnärer att uppdatera

inom turism, design och textil

Resultat Nya företag:

1

dess form.

verksamhet.

Bevarade arbetstillfällen:

5

Det fanns en hel del textila

Ett resultat av projektet var

Nya produkter och tjänster: 3

hantverk runt om på gårdarna

att hela 22 nya textilmönster

Nya nätverk:

2

som ligger halvt bortglömda

kunde tas fram och 6 av dem

Fortsatta verksamheter:

1

och dagens generation har

kunde tas upp i produktion

inte kunskapen om hantver-

av Horreds Linneväverifabrik.

ket i samma utsträckning

Gamla mönster fick inspirera

längre. Ett mål med projektet

till nya mönster och kunskap

var att stärka kvinnorna i

kunde överföras från en gene-

området genom att återuppta

ration till en annan.

detta hantverk och stärka

Genom nätverket av konst-

deras självkänsla genom att

hantverkare och andra

uppdatera och nyskapa möns-

deltagare som arbetat fram

ter, textilier och hantverk.

nya mönster, har kvinnor-

Genom projektet kunde en

nas självkänsla stärkts och

mängd av olika aktiviteter

inspirerats till företagande

genomföras. Studiebesök,

och framåtanda. För delta-

inbjudna föreläsare och

garna i projektet har det även

workshops har inspirerat

inneburit nya erfarenheter

till samtal, diskussioner och

av skapande arbete och ett

studiecirklar där nätverk av

sätt att arbeta med ett

lokala konsthantverkare har

kulturhistoriskt material som

startats upp, nyskapande av

exempelvis att dokumentera

textila mönster har skett och

textilier, intervjua likasinnade

utställningar och presentatio-

kvinnor eller skapa nytt under

ner av hantverken har skapat

designers ledning.

intresse och nyfikenhet kring projektet och dess produkter.

27


Planta till planka Förbundet Skog och Ungdom har drivit detta projekt för att öka

deltagare varit med på två olika läger med fördjupad kunskap.

kunskapen om skogen och skogsbruket hos unga och att unga

Projektet har varit ett samarbete med Falkenberg och Varberg

ska få vara ute i skogen och uppleva den. Möjligheterna för detta

kommuner men även med Skogsstyrelsen, Skogsbolagen Sydved,

på skoltid är mycket begränsad och därför tog förbundet initiativ

Derome, Södra samt Vildmarksgymnasiet i Unnaryd.

till detta projekt. Totalt har 342 elever från årkurs 4-5 i Varberg och Falkenbergs kommuner från nio skolor fått en skogsdag med inriktning skogsbruk, miljöarbete, upplevelser och framtida arbetsmöjligheter inom skogsindustrin. Av dessa elever har 22

Fakta Kommun: Varberg, Falkenberg Projektägare: Förbundet Skog & Ungdom Offentlig finansiering: 420 792 Privat finansiering: 311 830

Resultat Fortsatta verksamheter:

1

Nya mötesplatser:

1

Utveckling av Enslövsbygden 2011 bildades Enslövs Samhällsförening som en paraplyorganisation för föreningar, organisationer och företag i Enslövsbygden. Redan då fanns flera olika utvecklingsområden prioriterade som samhällsföreningen skulle arbeta vidare kring och projektet tog form för att utveckla några av dessa områden. Syftet med projektet har varit att stärka Enslövsbygdens attraktionkraft och tillgänglighet för boende och besökare. Projektet har verkat inom tre områden: arrangemang, information om bygden och friluftsområden. Samhällsföreningen har genom projektet arrangerat Valborgsmässofirande och Enslövsdagen. Samtidigt har det tagits fram fyra informationstavlor för olika besöksmål i Enslövsbygden och en informationsbroschyr om bygdens olika besöksmål. Fler personer har under projekttidens gång engagerat sig och samhällsföreningen och dess arbete har blivit mer känt i bygden.

28

Fakta Kommun: Halmstad Projektägare: Enslövs samhällsförening Offentlig finansiering: 274 000 Privat finansiering: 158 725

Resultat Nya produkter och tjänster: 2 Nya nätverk:

1

Fortsatta verksamheter:

3

Nya mötesplatser:

1


Ung i Halland Ung i Halland har varit ett samarbetsprojekt mellan Leader Kustbygd Halland och Leader Landsbygd Halland och har genomförts i hela Hallands län exklusive tätorterna Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Syftet med Ung i Halland har varit att ta till vara ungas potential och göra unga delaktiga i utvecklingen av sin hembygd. Minst två unga mellan 13-25 år har kunnat söka upp till 15 000 kr för en projektidé och har sedan med stöd från Ung i Hallands ungdomscoach kunnat planera, genomföra och följa upp sina projekt. Ung i Halland har beviljat 90 projekt varav 82 har haft verksamhet. Totalt har 905 personer i olika åldrar satsat ideell tid för att driva dessa projekt. Bland annat har skateramper byggts, badplatser har rustats upp, en fritidsgård och en skidbacke

gruppen. Vissa tar på sig ledartröjan och utvecklar sitt ledarskap.

har öppnat, flera mekerier har utrustats och öppnat, ett antal

Andra blir förebilder för yngre.

replokaler och studios har byggts och öppnats. Ett naturgym

Olika aktiviteter har genomförts i Ung i Halland för att inspirera

och två inomhus gym har anlagts och öppnats. 52 verksamheter

unga till aktivitet och få stöttning i att driva utveckling. Bland

har startat upp som levde kvar efter att projektet avslutats och

annat har 33 idéworkshops arrangerats med totalt 810 deltagare.

27 nya mötesplatser har skapats. Ett flertal konserter, festivaler,

Ung i Halland var med och utvecklade konceptet Ungagemang

LAN, turneringar, paintballdagar, graffitihelger, matlagnings-

som sedermera fick stöd från Landsbygdsnätverket som gjorde

kurser, dansträningar och filminspelningar har arrangerats och

att flera regionala Ungagemang kunde arrangeras. Ungt Nätverk

genomförts med goda resultat.

där Ung i Halland har varit en aktiv partner sedan 2009 har bland

Unga har tagit en aktiv del i utvecklingen av sin hembygd och har

annat arrangerat en ungkulturfestival, Hållplats, som samlat runt

lärt sig mycket genom att själva driva projekt. Det har gett posi-

100 unga från Halland varje år samt UKM, Ung Kultur Möts.

tiva effekter i byarna genom att nya mötesplatser har skapats och

Ung i Halland har pågått i 5,5 år och kostat drygt 4 miljoner kro-

fler aktiviteter har genomförts för och av unga i Halland. Många

nor, 7500 personer har deltagit i olika aktiviteter i de 82 projekt

av projekten lever kvar och utrustning som köpts in används även

som haft verksamhet under åren.

efter att projekten har avslutats. I slutrapporterna vittnar många unga om att deras självförtroende har stärkts och att de fått lärdomar och kunskaper i arbetet som de exempelvis kommer ha nytta av när de söker jobb. Unga lär sig att lägga upp och följa en budget, aktivitetsplan, mål och driva en verksamhet framåt, fatta gemensamma beslut som är demokratiska och godkända av hela

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Leader Halland Offentlig finansiering: 4 183 902 Privat finansiering: 1 867 040

Resultat Nya företag:

5

Nya produkter och tjänster: 1 Nya nätverk:

28

Fortsatta verksamheter:

52

Fysiska anläggningar:

22

Nya mötesplatser:

27

29


Unnarydsdagen Genom lokalt engagemang

eller organisationer samt 17

från ortens föreningar och

lokala företag samarbetade el-

företag anordnades en

ler stöttade projektet på olika

aktivitetsdag i samband med

vis. Unnarydsdagen är ett bra

den traditionella marknaden,

exempel på hur skapandet av

9 juli 2008. Unnarydsdagen

en mötesplats ökar samhälls-

genomfördes som ett pilot-

engagemanget. Föreningslivet

projekt med syfte att vara till

stärks och aktiviteten lockade

glädje för invånare, besökare

besökare till Unnaryd och på

samt hemvändare i alla åldrar.

sikt nya invånare till byn. I

Privat finansiering: 243 463

Syftet är också att genom ett

en enkätundersökning som

Resultat

utökat aktivitetsutbud bidra

genomfördes var flertalet

Nya nätverk:

5

till ett bättre fritidsliv, att

besökare mer positiva till att

Fortsatta verksamheter:

1

öka samhällsengagemanget

kunna tänka sig flytta till orten

och att bibehålla en levande

i framtiden. Unnarydsdagen

landsbygd och därav gynna

har lagt grunden för flera

befintliga företag, föreningar

samarbeten och fortsatta

och ortsbor samt locka nya

verksamheter. Uppskattnings-

invånare till bygden.

vis besökte uppemot 3500

Samarbetet i bygden gick inte

personer Unnaryd den dagen.

att ta miste på. 14 föreningar

30

Fakta Kommun: Hylte Projektägare: Unnaryds samhällsförening Offentlig finansiering: 81 511


Unneparken Idén om att skapa en natur-

finns boulebana, badplats och

lekpark uppstod på en fram-

marknadsplats. Planen var

tidsverkstad som ägde rum

att bygga en mötesplats och

kring årsskiftet 2009/2010.

lekpark med användning av

En projektgrupp arbetade

enbart naturmaterial såsom

vidare med idén och spånade

sten, träd, sand och rep. Det

lösningar och idéer. Projektet

planerades och genomfördes

kunde dessutom underbyg-

arbetsdagar och aktiviteter.

gas av att det saknades en

Unneparken invigdes den 15

lekpark, utöver skolans gamla

juni 2013.

Resultat

lekplats. I en enkät ställd till

Tack vare parkens läge har det

Nya nätverk:

1

turister som besökte Unnaryd

lett till att skolan använder

Fortsatta verksamheter:

1

framkom också ett behov

parken för utomhusaktivite-

Fysiska anläggningar:

1

av aktiviteter för barnfamil-

ter. Genom ett kompletteran-

Nya mötesplatser:

1

jer. Lekplatser är ett viktigt

de projekt finansierat via Ung

besöksmål i många länder.

i Halland har ett naturgym

Genom en lekpark kan nya

byggts och iordningsställts.

turistgrupper lockas till Unna-

Projektgruppen har efter pro-

ryd som då även på andra sätt

jekttidens slut fortsatt arbetet

använder service och handlar

och skapar främst aktiviteter

i Unnaryd med omnejd.

och evenemang där Unnepar-

Unneparken ligger mitt i Un-

ken finns i fokus.

Fakta Kommun: Hylte Projektägare: Kreativa Bolmenbygden Offentlig finansiering: 222 936 Privat finansiering: 247 538

naryd bakom idrottshallen på kommunal mark. Intill parken

31


Waypoint Gottskär Fas 1 Gottskär har med sitt unika läge en gedigen potential för långsik-

samt inledande diskussioner om hur hamnstråket skulle kunna

tig och hållbar utveckling. Idén var att utveckla hela Gottskär till

utveckla för att skapa ytterligare förutsättningar för ökad trivsel

en attraktiv livskraftig ort året runt för företagare, boende och

för boende och besökare.

besökare. Inledande fas 1 i utvecklingen av Gottskär var fokuserat på att mobilisera intressegrupper och ge inspiration och energi till entreprenörsandan som finns på orten. I november 2008 arrangerades en heldags framtidsverkstad, med representanter från lokala näringslivet, föreningar och kommunen. Utöver workshopen genomfördes även intervjuer med besökare, boende och

Fakta

verksamma i Gottskär för att få en samlad bild av vilken riktning

Kommun: Kungsbacka

arbetet med det framtida Gottskär skulle ta. Under hösten 2008

Projektägare: Segelsällskapet Kaparen

engagerades totalt ca 300 personer i diskussioner om Gottskärs

Offentlig finansiering: 338 025

framtid.

Privat finansiering: 114 229

Under processen kom många förslag på aktiviteter fram som kan

Resultat

bidra till att öka attraktivitet och trivsel för företagare, boende

Nya nätverk:

3

och besökare. Arbetet i Waypoint Gottskär Fas 1 resulterade bland annat i att det finns ett gemensamt intresse för utveckling av orten, det togs fram information- och marknadsföringsmaterial för att med gemensamma krafter marknadsföra Gottskär, diskussioner om företagscenter och företagsnätverk initierades

Fas 2 Andra delen i Waypoint Gottskär fokuserar på att realisera en del av de idéer och aktiviteter kom fram under fas 1. Ett fokusområde var att bilda nätverk för att ett fortsatt bra engagemang för

Fakta

ortens utveckling. Ett annat fokusområde var även utveckling av

Kommun: Kungsbacka Projektägare: Segelsällskapet Kaparen Offentlig finansiering: 1 111 131 Privat finansiering: 558 594

entreprenörskap som kan skapa upplevelsepaket som bygger på natur- och kulturupplevelser. Projektet ville även inleda diskussioner om ökad tillgänglighet, att börja undersöka möjligheter och förutsättningar för natur-

Resultat

liga flöden av gång-, cykel- och båttrafik för att besökare lättare

Nya företag:

4

ska kunna ta del av restauranger, kiosk, affär, konditori, bad och

Nya arbetstillfällen:

1

andra aktiviteter.

Nya produkter och tjänster: 4

Fokus fanns även på att skapa mer aktiviteter. I projektet fanns

Nya nätverk:

7

möjlighet att pröva dessa och bygga upp ett intresse för fram-

Fortsatta verksamheter:

1

tiden. Det anordnades företagsträffar med externa föreläsare men även evenemang för att stärka ortens företagare exempelvis en Luciamarknad i samband med Luciaseglingen. Gottskär är

32


traditionellt inriktad mot segling och då blev detta en naturlig utgångspunkt för en del av arrangemangen. Projektet har även arbetet med marknadsföring och kommunikation för att skapa intresse och attraktivitet kring orten. Resultatet av projektet är att företagare har slagit sig samman, några företagare har utökat sin verksamhet för att även omfatta ekoturism. Fyra nya enmansföretag har etablerats som en följd av projektet. Sju formella och informella nätverk har bildats för att arbeta vidare med projektets fokusområden och målsättningar. Under projektet påbörjades att undersöka förutsättningar för att skapa en attraktiv gästhamn med fullgod service till besökande gäster. Detta arbete har de aktiva i Gottskär arbetat vidare med och denna förprojektering är huvudfokus i den tredje utvecklingsfasen för orten – Waypoint Gottskär Fas 3.

Fakta Kommun: Kungsbacka Projektägare: Framtid Gottskär Offentlig finansiering: 395 000 Privat finansiering: 170 250

Resultat

Fas 3

Nya nätverk:

4

Fortsatta verksamheter:

1

Nya mötesplatser:

1

En komplett förundersökning för ett bryggstråk längs hamnens

har förts på många nivåer - med tjänstemän inom planering och

östra sida föreligger och har lämnats in till Kungsbacka kom-

näringsliv, med nämnder - särskilt Fritid & Folkhälsa och Kultur &

mun. Samråd har genomförts med berörda intressenter, tekniska

Turism, med kommunstyrelsens arbetsutskott och med företrä-

undersökningar har genomförts och redovisats, gestaltning,

dare för de politiska partierna direkt.

arkitektritning och visualiseringar har arbetats fram och tillstånd

Ett antal ideella grupper har bildats i kölvattnet av arbetet med

inhämtats från kommun och länsstyrelse.

projektet. Dessa grupper verkar inom områden som konst &

Allt eftersom projektet tog mer konkret form uppmärksammades

kultur, trivsel & fest, fritid & idrott samt barn & ungdom. Orga-

det positivt, exempelvis i press och media. Engagemanget för

nisatoriskt är de undergrupper till Framtid Gottskär, de består

bryggstråket, som dalade när tiden gick, har åter ökat i samhället

vardera av mellan 8-10 personer som träffas med en av fören-

och bland målgrupper och intressenter.

ingens styrelseledamöter som sammankallande. Engagemanget i

I kommunen och inom de politiska partierna har förslaget kunnat

dessa grupper är stort.

presenteras på ett nytt och väsentligt mera trovärdigt sätt. Dialog

33


Vår by - vår framtid Vår by – vår framtid har under

bygden. På mötet har delta-

arbetsgrupp som tagit på sig

fokus flyttas från att ”någon

2011 och 2012 stöttat lokala

garna gruppvis fått rita och

ansvaret.

annan” ska driva den lokala

utvecklingsgrupper, såsom

måla deras vision eller önsk-

En lokal utvecklingsplan för

utvecklingen. Tankegångarna

byalag, bygdeföreningar och

värd framtidsbild. Grupperna

bygden har varit målet för

hämtas från uppmärksam-

samhällsföreningar, med att

har sedan presenterat för

projektet. Att formulera och

hetsprincipen, ett begrepp

arbeta fram en lokal utveck-

varandra. När visionerna har

skriva ned de mål och visioner

inom psykologin som kortfat-

lingsplan för byn. 14 byar var

redovisats har en tillgångs-

som finns tillsammans med

tat innebär att om ett positivt

delaktiga i projektet och för-

inventering genomförts för

de tillgångar som bygden har

beteende uppmärksammas

utsättningarna för varje by var

att se vilka tillgångar bygden

synliggör vilket utgångsläge

ökar sannolikheten för att

unik. Därmed såg processerna

har att bygga utvecklingen

bygden har. Det blir även möj-

det ska hända igen, och de

olika ut, tagit olika lång tid

på. Efter detta moment har

ligt att använda rätt tillgång

positiva effekterna bildar en

och resultaten har varierat.

vägen framåt skiljt sig åt

för att nå rätt mål.

positiv spiral. Samma sak gäl-

Uppstarten för varje by var en

byarna emellan. Hos en del

Projektet utvecklade en

ler för negativ uppmärksam-

framtidsverkstad där bygdens

har en person skrivit utkast

metod för tillgångsbaserad

het, det leder till en negativ

befolkning blivit inbjudna till

till lokal utvecklingsplan, hos

bygdeutveckling. Att arbeta

spiral. Synsättet har översatts

att vara med och utveckla

en del har det funnits en

tillgångsbaserat innebär att

till lokal utveckling. Många

34


byar har fått positiv uppmärksamhet och fokuserar på de tillgångar och möjligheter som finns. De ägnar kraft, uppmärksamhet och värderar det som redan finns, vilket då stärks och blir mer av. En del byar har sökt och beviljats leadermedel för att fortsätta sin utveckling, då med specifika aktiviteter och mål, exempelvis Upplev och vandra i Simlångsdalen eller Projekt Destination Bua.

En lokal utvecklingsplan för Krogsereds socken i Falkenberg kommun.

KROGSERED

o

Var byVAR framtid o

o

Var byo VAR framtid

Fakta Kommun: Hela Halland Båtvänligt Upplevelserikt Attraktivt Lokal utvecklingsplan 2012

Projektägare: Leader Halland Offentlig finansiering: 1 139 396 Privat finansiering: 445 323

Resultat Nya företag:

1

Nya nätverk:

15

Fortsatta verksamheter:

15

35


Världsarvsbygd Grimeton

Boende i Grimeton hade under längre tid känt av en ökad utflyttning som fick till följd att samhällsservicen blev sämre och på så sätt påverkades också livskvalitén. Sju aktörer i området tog initiativ till projektet med övertygelsen om att med hjälp av nya

Fakta

produkter och en gemensam marknadsföring stärka samverkan

Kommun: Varberg

i bygden och utveckla området tillsammans. Det har i projektet

Projektägare: Världsarvet Grimeton

varit fokus på att utveckla aktiviteter för att locka nya besökare

Offentlig finansiering: 1 708 696

till området och använda världsarvets status för att lyfta fram

Privat finansiering: 706 821

andra lokala besöksmål. Det har varit viktigt att samordna och

Resultat

sprida aktiviteterna över tid i området för att förlänga säsongen och erbjuda något både för närboende och turister. Målen var bland annat att öka sysselsättningsgraden, öka omsättningen

Nya företag:

1

Nya arbetstillfällen:

1

Nya produkter och tjänster: 4

hos lokala företag, utbilda lokala bygdeguider och ta fram nya

Nya nätverk:

produkter. Mål som till stor del har uppnåtts. Projektet har bland

3

annat anordnat Dagar i Världarvsbygd med flera aktiviteter med olika aktörer, arrangerat workshops i marknadsföring, värdskap och syntolkning. Projektet har också tagit fram två cykelturer för området med beskrivningar i pdf-format med information

partners. Projektet har indirekt lett till nya kontaktytor mellan

och QR-koder för kartor. Bygden som turistmål har utvecklats

bygdens befolkning exempelvis samordning av aktiviteter och

genom bland annat ökad tillgänglighet på de olika platserna.

samåkning. Ett mindre lokalråd har bildats med syfte att samla

Boende i bygden har fått ett utökat utbud av aktiviteter som är

de ideella föreningarna i bygden och ett gemensamt bygdelag

lätta att hitta via Världsarvsbygd Grimetons hemsida. Förutom

för Hunnestad och Blixtorp har startat upp. Världsarvet har fått

en hemsida så har informationsmaterial i tryckt form tagits fram

mycket bättre relation med bygden och Hembygdsföreningarna

som underlättar för företag och föreningar att sprida information

har börjat samarbeta med gemensamma möten och samordning

till kunder och besökande och även att hitta lämpliga samarbets-

av aktiviteter.

Ölmanäs Fiber Föreningen Ölmanäs Fiber har arbetat med att planera och

projektera kanalisation för fiberkabel till ett fungerande fibernät. Många av de boende i Ölmanäs har möjlighet att arbeta på distans, varför det är motiverat med en fungerande bredbandsanslutning. Från början omfattade projektet ett område med totalt 420 fastigheter men många har visat intresse för projektet i närområdet och vid projekttidens slut fanns 640 fastigheter tilltänkta i en framtida fiberutbyggnad. Under projekttiden har föreningen genomfört ett flertal infor-

Fakta Kommun: Kungsbacka Projektägare: Ölmanäs Fiber ek. förening Offentlig finansiering: 73 600 Privat finansiering: 191 900

mationsmöten och skapat ett bra engagemang i området för

Resultat

fiberutbyggnad. Projektstödet användes till förprojektering och

Nya nätverk:

1

mobilisering av invånare. Under 2014 påbörjades utbyggnatio-

Fortsatta verksamheter:

1

nen ”på riktigt” med stöd från Länsstyrelsens projektstöd för bredband.

36


Återvinn,återkoppla, återfå I Falkenbergs kommun har det genom åren funnits nyfikenhet kring att starta en omställningsgrupp. I projektet planerades en kick-off under namnet Återvinn, återkoppla, återfå. Under kvällen var 24 deltagare på plats för att lyssna på föreläsning om omställning, samt delta i workshops kring hållbar mat och textilt återbruk. Kickoffen blev lyckad och ledde till fler aktiviteter som exempelvis torgdagar, filmkvällar och omställningskaféer. På längre sikt planeras även fler föreläsningar och inspirationstillfällen för att ytterligare kunna engagera intresserade personer.

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Hela Sverige ska leva Halland Offentlig finansiering: 10 390 Privat finansiering: 5 600

Resultat Nya nätverk:

1

Örnvallen - en mötesplats för alla Hyltebruks IF ville förstärka servicen på Örnvallen och anlägga en mötesplats för hela familjen. Så blev det också! Genom projektet kunde en allaktivitetsplats anläggas som blivit ett populärt utflyktsmål för många både inom Hylte kommun och utanför

Fakta

kommungränsen. Klubbstugan har fräschats upp och är tillgäng-

Kommun: Hylte

lighetsanpassad. På sikt finns tankar om att öppna servering för

Projektägare: Hylte IF

ungdomar som väntar på fotbollsträningen efter skolan.

Offentlig finansiering: 1 506 000

Örnvallen används även i Hylte kommuns marknadsföring av

Privat finansiering: 650 000

kommunens intressanta besöksmål. Allaktivitetsplatsen har inte

Resultat

bara blivit en plats för invånare i Hyltebruk och Hylte kommun

Nya nätverk:

2

utan även för långväga gäster.

Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

1

Nya mötesplatser:

1

37


Äventyrsskogen Sibbarp Sibbarps skola och förskola ansågs 2012 ha för få elever för att skolans fortlevnad skulle vara säkrad. Den ursprungliga projektidén handlade då främst om att öka antalet elever men utvecklades snart till tre delar: iordningställande av äventyrsskogen, utbildning för pedagoger i äventyrspedagogik samt skapa begreppet Upplevelsebygden SibbarpDagsås. Alla tre delarna syftade på olika sätt att skapa en attraktivitet kring SibbarpDagsås, som självklar plats för barnfamiljen att flytta till. Ett område i närheten av Sibbarps förskola och skola har iordningsställts med promenadstigar och grillplatser. Området ger stora möjligheter för mängder av aktiviteter. Äventyrsskogen lämpar sig för såväl förskolebarn, som träningspass för motionärer och är en härlig miljö för ett företagsevent. Skogen används flitigt av skola

gynnats av att utbildningar för

och förskola för utövande av

utomstående har arrangerats.

äventyrspedagogiken men

Erfarenhetsutbytet mellan

även av andra skolor eller

orten företagare har ökat.

andra sällskap som vill pröva

Äventyrsskogen och projek-

på äventyr. De marknader och

tets tre delar har gett Sibbarp-

turistevenemang som arrang-

Dagsås ett lyft och skapat en

erats har varit välbesökta och

attraktivare och mer äventyr-

uppskattade. Företagare som

lig bygd.

erbjuder boende och mat har

38


Fakta Kommun: Varberg Projektägare: Vidare med Sibbarp-Dagsås Offentlig finansiering: 1 086 800 Privat finansiering: 507 500

Resultat Nya företag:

1

Bevarade arbetstillfällen:

14

Nya arbetstillfällen:

2

Nya produkter och tjänster: 4 Fortsatta verksamheter:

5

Fysiska anläggningar:

2

39


Vandringsleder och naturturism

40


Cykelinland Intresseföreningen Ekomuse-

material tagits fram. Utifrån

um Nedre Ätradalen önskade

detta har ledskyltning och

att utveckla de två befintliga

vägvisning med avståndsinfor-

cykellederna på de gamla ban-

mation och informationssym-

vallarna i Falkenbergs kom-

boler för mat och sevärdhe-

mun med utgångspunkt från

ter upprättats. Rastplatser

Ullared. Lederna hade länge

har skapats vid intressanta

haft ett minimalt underhåll

utflyktsmål. Genom att koppla

och höll låg kvalitet, dessutom

samman föreningens besöks-

Resultat

fanns det en möjlighet att

mål med befintliga cykelleder

Nya företag:

1

knyta ihop de besöksmål som

har antalet besökare ökat.

Bevarade arbetstillfällen:

32

medlemmarna i föreningen

Slingorna har digitaliserats

Nya arbetstillfällen:

3

utgör genom att kunna cykla

och finns tillgängliga på hem-

Nya nätverk:

3

till olika platser i Falkenbergs

sidor och appar, t.ex. appen

Fortsatta verksamheter:

2

inland.

Scandinavian Trails. Genom

Fysiska anläggningar:

25

Efter provcyklingar i grupp

projektet har föreningen tagit

och workshopar för att fast-

fram en underhållsplan för

ställa de bästa knytpunkterna

cykellederna för att säkra

genomfördes insatserna. För

hållbarheten över tid.

att marknadsföra lederna och

Medlemmarna i Ekomuseum

vägleda besökare har kart-

Nedre Ätradalen har redan

Fakta Kommun: Falkenberg Projektägare: Ekomuseum Nedre Ätradalen Offentlig finansiering: 2 167 025 Privat finansiering: 514 875

märkt ett ökat antal besökare.

finns goda förutsättningar

Med en långsiktig plan för

för fortsatt positiv utveckling

hur cykelleder och rastplatser

inom cykelturismen i Falken-

ska förvaltas och underhållas

bergs inland.

41


Järnmölle utmarker I Järnmölle utanför Tvååker finns en unik betesmark – Järnmölle utmarker. Projektet har tillgängliggjort området genom att anlägga en naturstig med tillhörande parkeringsplats, sittplatser och informationstavlor. Genom

Fakta Kommun: Varberg Projektägare: Nils-Mårtens gård Offentlig finansiering: 214 000 Privat finansiering: 107 000

projektet har besökare fått

Resultat

tillgång till ett unikt område

Bevarade arbetstillfällen:

att uppleva. I projektet har

Nya produkter och tjänster: 1

det lokala samarbetet stärkts,

Nya nätverk:

1

exempelvis med Bosgårds-

Fortsatta verksamheter:

1

skolan, om kommande årliga

Fysiska anläggningar:

1

naturvandringar för skolans

Nya mötesplatser:

1

mellan- och högstadieklasser.

42

1


Konstsnö i Hylte Skidklubben Hylte hade en

erbjuda de som vill komma till

idé om att bygga en konstsnö-

Hyltebruk och träna längd-

anläggning med ett 6 m brett

skidåkning.

och 2 km långt elljusspår och

Projektet har medfört många

intilliggande lekplats. Instabila

positiva effekter och skapat

vintrar och viljan att skida

många bra samarbeten med

på snö är en inte helt lyckad

andra föreningar och företag.

kombination. Därför fanns ett

Exempelvis arrangerades

tydligt behov av en anlägg-

Götalandsmästerskapen i

ning som var mer tålig för det

februari 2013 med över 300

Resultat

halländska vintervädret.

deltagare från hela Götaland.

Nya nätverk:

4

Syftet med projektet var att

En annan positiv effekt var att

Fortsatta verksamheter:

1

främja folkhälsan genom att

medlemsantalet från 2009 till

Fysiska anläggningar:

1

ge aktiva tränings- och täv-

2013 har fördubblats.

lingstillfällen samt att väcka

Investeringarna och skötseln

intresset för längdskidåkning.

av anläggningen förvaltas nu

Projektet syftade också till att

av Skidklubben Hylte som

läger och tävlingar. Med bra

vesteras. Utan konstsnöan-

skapa kontakter med före-

fortsätter att utveckla verk-

förutsättningar (kyliga vintrar)

läggningen hade detta varit

tagarna i närområdet för att

samheten med mål att utöka

generas mer intäkter till

omöjligt.

erbjudanden om tränings-

föreningen som kan återin-

skapa paket och produkter att

Fakta Kommun: Hylte Projektägare: Skidklubben Hylte Offentlig finansiering: 3 660 250 Privat finansiering: 768 695

Kattegattleden Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Region Halland Offentlig finansiering: 502 767 Privat finansiering: 48 300

Resultat

sevärdheter, ha övernatt-

ett samarbete mellan Laholms

ning, mat, dryck, cykelverk-

kommun, Region Halland,

städer, guidning, aktiviteter

Mellbystrandföreningen, väg-

och naturupplevelser längs

föreningen, fastighetsägare

leden. Projektet byggde en

samt företag längs kusten.

sträckning av Kattegattleden

Många bra former för dialog

samt tog fram en gateway i

och samarbete har utvecklats

norra Mellbystrand där lokala

i projektet. Cykelvägen invig-

entreprenörer sköter driften.

des sommaren 2012 under

En gateway är ett naturligt

festliga former i samband

Nya nätverk:

1

stopp och en knutpunkt där

med Mellbystrandkalaset.

Fysiska anläggningar:

1

cyklisterna kan få olika typer

Det har märkts en markant

av service, information och

ökning av cykelturister under

faciliteter. Projektet genom-

projektets gång i Mellbystrand

fördes för att bygga en ny

och fler företag och boende

cykelled och på så sätt öka

i området har sett nyttan av

förutsättningar och möjlighe-

cykelturism.

Kattegattleden är en bilfri

stor utvecklingspotential för

cykelled som är havsnära och

företag att ansluta till leden

fylld av upplevelser. Det finns

och besökare kan ta del av

ter till utveckling och tillväxt för företag inom upplevelsenäringen. Projektet har varit

43


Pilgrim Halland 1 & 2 Ett ökande svenskt och

eningar och turistbyråerna i

internationellt intresse för

Kungsbacka, Varberg, Falken-

pilgrimsvandringar och med

berg, Halmstad och Laholm.

idéer om att utveckla närings-

Ett etablerat samarbete med

verksamheter i Hallands in-

Göteborgs stift och pilgrims-

land var bakgrunden till detta

organisationer byggdes upp

projekt. Projektgruppen ville

för att säkra ledens överlev-

skapa en halländsk pilgrims-

nad efter projekttidens slut.

led som band samman många

I den andra fasen gick projekt-

av de halländska medeltida

gruppen vidare i arbetet för

kyrkorna och knyta samman

permanent finansiering av le-

Halland med det europeiska

den. Stor vikt lades också vid

pilgrimsvägnätet.

att marknadsföra leden mot

I den första delen i projektet

danska och tyska marknaden.

togs det fram en pilgrims-

Fokus fanns även på att samla

led som band samman 25

information om övernatt-

halländska kyrkor, fulla med

nings- och matställen och att

sevärdheter, i en 18 mil lång

märka leden vid strategiska

led från Lindome till Våxtorp.

platser.

Längs leden har 35 övernatt-

Via pilgrimhalland.se har

ningsställen samt 15 matstäl-

besökare tillgång till kartor,

len identifierats i samarbete

de kan finna övernattning

med lokala företagsnätverk.

och matställen, sevärdheter

Mycket arbete har lagts på att

och fördjupad kunskap kring

skapa varaktiga nätverk med

pilgrimsvandring.

församlingar, hembygdsför-

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Föreningen Pilgrim Halland Offentlig finansiering: 842 480 Privat finansiering: 311 593

Resultat Nya företag:

1

Nya arbetstillfällen:

3

Nya produkter och tjänster: 1

44

Nya nätverk:

6

Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

1


Skidskytteanläggning i Ätran Området kring Ätran ville stärka sin attraktionskraft för att skapa tillräckligt underlag för att serviceföretag i bygden

Fakta

skulle kunna existera och

Kommun: Falkenberg

utvecklas. Detta i sin tur för

Projektägare: Ätrans IF

att området ska fortsätta vara

Offentlig finansiering: 6 497 158

attraktivt som boende- och

Privat finansiering: 2 902 854

verksamhetsort. En förstudie

Resultat

för området rekommende-

Bevarade arbetstillfällen:

4

rade en satsning på en idrotts-

Nya produkter och tjänster: 2

anläggning som skulle fungera

Nya nätverk:

2

som en attraktionshöjare för

Fortsatta verksamheter:

3

bygden.

Fysiska anläggningar:

10

En allians av idrottsföreningar i Ätranområdet har byggt en komplett anläggning med skidskyttebana, servicebygg-

Ätran har blivit ett lyft för

nader, tillfartsvägar, tränings-

hela bygden och det pågår

slingor m.m. I projektet har

diskussioner i föreningarna

även viss marknadsföring av

hur området kan utvecklas

anläggningen genomförts och

ytterligare. Projektet har

föreningarna har påbörjat ett

stärkt samarbetet mellan de

arbete att tillsammans med

medverkande föreningarna.

företagare på orten ta fram

Boende och verksamma i om-

paketlösningar innehållande

rådet kring Ätran har skapat

boende, mat och transporter

en idrottsanläggning som kan

för besökare och användare

nyttjas av gammal som ung

av anläggningen.

under hela året.

Skidskytteanläggningen i

45


Upplev och vandra i Simlångsdalen Med en vision om att Simlångsdalen ska blir en välkänd plats och ett begrepp som associeras med vacker natur, avkoppling, rekreation, hälsa och god mat sjösattes Upplev och vandra i Simlångsdalen. Ett första steg i att förverkliga visionen är att få människor från när och fjärran att komma till Simlångsdalen för att vandra, vilket i sin tur kräver ett nätverk av vandringsleder som finns tillgängliga och marknadsförs. Projektet har iordningsställt och anlagt sammanlagt 9 vandringsleder samt en motionsslinga. För att locka människor till Simlångsdalen finns nu även skyltar uppsatta utmed riksväg 25 men även informationsskyltar som markerar respektive leds startplats. Det finns även broschyr med kartor som beskriver lederna och guidar vandraren genom landskapet. Samarbetet mellan företagare och föreningar på orten har fördjupats och kan idag erbjuda olika vandringspaket som enkelt kan anpassas efter målgrupp och efterfrågan. Tanken är att fö-

retag, organisationer och föreningar ska uppleva den nystartade turistföreningen som en positiv kraft. Strävan är att turistföreningen inte bara ska bygga ett nätverk av vandringsleder utan också ett nätverk av kontakter och gemensam plattform där de aktiva kan visa allt som Simlångsdalen har att erbjuda.

Fakta Kommun: Halmstad Projektägare: Simlångsdalens samhällsförening Offentlig finansiering: 1 207 357 Privat finansiering: 514 875

Resultat Nya arbetstillfällen:

1

Nya produkter och tjänster: 3

46

Nya nätverk:

1

Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

10


Vattenleder Hallands kustbygd Projektet har drivits av Kungsbacka Surfklubb som är en ideell förening för Stand Up Paddel board (SUP), vindsurf, vågsurf, kitesurf men även andra brädsporter. Under 2012 kom idéen om att skapa en portal med information och sökfunktioner som beskriver vattenleder för primärt SUP (Stand Up Paddle board) men som även kan användas till kajak och kanot. Detta kan nu göras via www.supguiden.se.

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Kungsbacka Surfklubb Offentlig finansiering: 470 100

Surfklubben vill ge möjligheten att enkelt kunna välja plats, längd

Privat finansiering: 308 765

och svårighetsgrad på färdiga leder med kartor och GPS-punkter

Resultat

som visar i- och urstigningsplatser, parkeringar, risker, mat- och

Nya arbetstillfällen:

sovmöjligheter, hyrplatser och organiserade paddlingar.

Nya produkter och tjänster: 1

5

Fortsatta verksamheter:

1

Sporten växer hela tiden och det finns ett intresse och nyfikenhet för att paddla. Det utvecklas också nya möjligheter med sporten som ex SUP-yoga eller andra varianter av träning och upplevelser.

Östdanmark I gränsbygden mellan

finns det möjligheter för före-

flitigt av lokalbefolkningen då

till rekreation, motion och en

Västergötland och Halland i

tagare att genom marknads-

vandringslederna inbjuder

aktiv vardag.

området kring Älvsered och

föring och lokal samverkan

Fagered finns många intres-

locka till sig fler besökare till

santa platser med anknytning

gränstrakterna.

till den gamla svensk-danska

Lederna iordningsställdes och

Fakta

gränsen. Fram till freden i

projektet började marknads-

Kommun: Falkenberg

Brömsebro 1645 var områ-

föra möjligheterna och områ-

Projektägare: Älvsereds byalag

det de östligaste delarna av

det. Genom marknadsföring

Offentlig finansiering: 366 306

Danmark men har därefter

på mässor, i tidningar och på

Privat finansiering: 197 590

varit svenskt. Byalaget ville

nätet har information spridits.

tillsammans med företag och

En hemsida skapades,

Resultat

föreningar i området arbeta

ostdanmark.se, och broschy-

Nya nätverk:

1

fram ett hållbart koncept för

rer på svenska, danska och

Fortsatta verksamheter:

3

utvecklingen av turismen i

tyska trycktes upp.

Fysiska anläggningar:

2

området.

Projektet har skapat en

Genom att anlägga vandrings-

större sammanhållning mel-

och cykelleder med avstickare

lan bygderna samt en ökad

till intressanta sevärdheter

turism. Lederna används även

Nya produkter och tjänster: 3

47


Åkulla bokskogar - natur och kultur ”Åkulla bokskogar var ju lite känt sen tidigare. Många sa att åk ut till Åkulla och vandra, men ingen visste var de skulle vandra någonstans. En del

åkte ut och gjorde tappra försök men de gick alltid vilse…”

Fakta Kommun: Varberg Projektägare: Åkulla Bokskogar Intresseförening Offentlig finansiering: 1 028 499 Privat finansiering: 589 982

Resultat Nya företag:

3

Bevarade arbetstillfällen:

29 9

Hur kan ett redan känt tu-

Initiativet kom från Åkulla

Nya arbetstillfällen:

ristområde utvecklas och bli

Bokskogars Intressefören-

Nya produkter och tjänster: 2

ännu bättre? I Åkulla Boksko-

ing. I projektet har intres-

Fortsatta verksamheter:

1

gars turistområde var svaret

seföreningen arbetat upp

Nya mötesplatser:

1

ett fördjupat samarbete med

ett samarbete med Hallands

intresseförening, markägare

Kulturhistoriska Museum där

och Länsstyrelsen. Genom

museet erbjuder dramatisera-

ett projekt

området är exempelvis Bexells

de vandring-

”talande” stenar, Stigs MC-

ar. Detta med

och Motormuseum och Ästad

Bockstens-

skolmuseum. Mer information om Åkulla Bokskogar

konkreta.

ute i skogen, men

mannen som gemensam

finns på www.akullaboksko-

Numera

nu känns det som

nämnare.

gar.nu. Något som är tydligt

Fyndplatsen

är att projektet har engagerat

för Bock-

många verksamma i området,

stensman-

men tydligast är att boksko-

nen, Bock-

garna är mer välbesökta nu.

har fokus för utvecklingen varit på det

finns det tolv strövstigar anlagda i

”Förr var det inte en människa

att det kryllar av folk.”

området med ett unikt länksystem (för-

stens mosse, finns i området.

bindelser) mellan stigarna.

Andra intressanta besöksmål i

Foto: Eva Rynefors

Foto: Eva Rynefors

48


Mat, m책ltid och hantverk

49


Förstudie - Romdestilleri i Laholms kommun Förstudien hade som syfte att

har projektet lyckats få fram

kartlägga förutsättningarna

ett embryo till produkt och

och möjligheterna för att star-

projektet fungerade som

ta ett romdestilleri i Laholms

en igångsättare av verk-

kommun, med utgångspunkt

samheten. Uppbyggnad av

att från lokala råvaror som

romdestilleriet fortsätter

Projektägare: Laholms kommun

sockerbeta kunna förädla

efter projektets avslut med

Offentlig finansiering: 190 000

en innovativ produkt som

förhoppning om att färdig

Privat finansiering: 135 726

kan sätta Laholm på kartan.

produkt finns på marknaden

Förstudien har visat att det

mot slutet av 2015. En lokalt

finns intresse hos producen-

utvecklad produkt som invol-

ter och näringsidkare för att

verar lokala producenter kan

fortsätta med utvecklingen

skapa attraktionskraft både

av ett romdestilleri i Laholm.

för Laholm och hela regionen.

Fakta Kommun: Laholm

Resultat Nya företag:

1

Nya nätverk:

1

Genom provdestilleringar

Saluhall i Laholms kommun Näringslivsenheten i Laholms kommun tog initiativ till att göra en förstudie kring en saluhall. Enskilda producenter, förädlare och restauratörer såg behov av att hitta nya vägar för att nå ut till slutkonsumenten och på så sätt öka sin omsättning. Projektägaren såg att intresset ökade för att handla närodlat och

Fakta

lokal matkultur samt matupplevelser i olika former. Syftet med

Kommun: Laholm Projektägare: Laholms kommun Offentlig finansiering: 93 000

förstudien var att kartlägga förutsättningarna för att etablera en saluhall i Laholm som skulle vara inriktad på lokalproducerade och förädlade livsmedel och på så sätt skapa utveckling för lokala

Privat finansiering: 39 900

landsbygdsföretagare. En kartläggning av engagerade företag

Resultat

och en analys av den lokala marknaden genomfördes. Möjliga

Nya nätverk:

1

affärsmodeller för att kunna ta fram ett verksamhetsinnehåll

Fortsatta verksamheter:

1

med grafisk profil och en affärsplan gjordes också. Som en positiv bieffekt av projektet har ett nätverk av 8-10 företag skapats som heter ”Smaker av Laholm”. Nätverket har börjat marknadsföra sig och sälja produkter tillsammans. Det är dock oklart om det kommer vara denna konstellation som kommer gå vidare med att realisera en lokal saluhall. Det arbete som projektet gjorde kan användas av de intressenter som vill gå vidare med att realisera en etablering av en saluhall.

50


Förstudie Grislyftet Hushållningssällskapet Halland genomförde en workshop med grisföretagare för att ta reda på vad grisföretagare efterfrågar för satsningar inom grisproduktion för att behålla arbetstillfällen samt stimulera till nya företag och arbetstillfällen. Workshopen var välbesökt och idén om ett större projekt fick positivt gensvar bland deltagarna. Resultatet från förstudien används som grund för projektet Grislyftet.

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Hushållningssällskapet Halland Offentlig finansiering: 72 792 Privat finansiering: 64 050

Grislyftet En nedåtgående trend i

Projektet har genomfört After

grisbranschen behövde

Work för grisföretagare, ett

mobilföreläsningar så att ut-

vändas och genom Förstudie

sätt för företagare i branschen

bildningar kan bli mer tillgäng-

Grislyftet fanns det förankring

att lära känna varandra och

liga för deltagarna. Genom att

och underlag för att gå vidare

utbyta erfarenheter. Projektet

skapa mobilföreläsningar som

och arbeta med de halländska

har även kunnat erbjuda en

är ca 5 minuter långa ges en

grisproducenterna. Projektet

mängd olika expertföreläs-

möjlighet för en företagare

har arbetat med att skapa

ningar inom ämnen som för-

att få en kort föreläsning om

aktiviteter för att utbilda och

handlingsteknik, arbetsgivar-

exempelvis foderoptime-

skapa sammanhållning mellan

frågor eller framtidsspaning

ring, protein till grisar eller

grisproducenter men även att

inom livsmedelsfrågor.

ledarskap.

grisföretagarna ska komma

Projektgruppen har även

Många medverkande före-

närmre konsumenten.

utvecklat ett koncept kring

tagare har lyckats vända den

negativa trenden och har under de senaste åren ökat sin produktion, vilket skapar ytterligare konkurrenskraft för de halländska grisföretagarna. Grisproduktionen har bevarat arbetstillfällen bland de medverkande företagen. Produktionen har även ökat och lett till fler arbetstillfällen i hela Halland.

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Hushållningssällskapet Halland Offentlig finansiering: 1 039 988 Privat finansiering: 495 475

Resultat Bevarade arbetstillfällen:

82

Nya arbetstillfällen:

12

Nya produkter och tjänster: 4 Nya nätverk:

6

Fortsatta verksamheter:

2

51


Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Hallands Primörer ek. förening Offentlig finansiering: 3 077 750 Privat finansiering: 1 015 750

Resultat Nya företag:

1

Bevarade arbetstillfällen:

40

Nya arbetstillfällen:

10

Nya nätverk:

4

Högre krav på riktigt fin

utvecklas för att öka kvalitén

att de olika leden i potatisens

potatis av hög kvalitet,

på potatisen. Odlarna visade

väg från fält till konsument

det var anledningen till att

stort intresse av att medverka

har lärt känna varandra. Som

några potatisodlare i Långås

i projektet och 20 gårdar

en effekt av projektet så bilda-

med omnejd tog initiativ till

har fått individuella växtod-

des företaget Hallands Primö-

detta projekt. Både odlare

lingsplaner. Provgrävningar

rer. Det är ett nätverksföretag

och handeln hade upplevt att

genomfördes hos odlare och

för potatisodlare, packerier

det var allt fler konsumenter

utbildningar arrangerades i

och handel som fortsätter att

som ställde allt högre krav på

växtodlingsplanering. I den

arbeta med att öka potatisens

potatisens kvalitet. Främst

andra delen av projektet var

kvalitet.

gällde det kvalitén på potati-

handeln i centrum. Målet

sens skal. En grupp personer

var att höja kunskapen om

började fundera över hur

betydelsen av rätt hantering

de gemensamt skulle kunna

av potatisen i butiken. Pro-

höja kvaliteten på potatisen,

jektet tog fram en utbildning

hela kedjan från potatisåkern

- Potatisskolor i butik som har

till middagsbordet och 2010

genomförts i flera butiker i

startade projektet igång sin

länet. Konceptet finns kvar

verksamhet. I projektets

och fortsätter att spridas även

första del var potatisodlarna

efter att projektet avslutades i

den primära målgruppen. Här

slutet av 2014. Projektledaren

var fokus rådgivning och på

berättar att det stora mervär-

vilka sätt produktionen kunde

det med projektet har varit

52


Matproduktion i Halland LRF Halland tog under 2011 initiativ till en förstudie kring matproduktion i Halland med syfte att stimulera till ny innovativ affärsutveckling och produktutveckling. 40 procent av de svenska konsumenterna tycker att det är viktigt att maten är regionalt eller lokalt producerad. Hela 95 procent av dem uppger att de skulle köpa mer närproducerat om det fanns större tillgång i butik. Tillsammans med andra aktörer såg LRF Halland utvecklingsmöjligheter kring lokal matproduktion. Förstudien genomfördes som en workshop där 36 deltagare under två dagar tog fram en handlingsplan med idéer och konkreta

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: LRF Halland Offentlig finansiering: 75 011 Privat finansiering: 42 000

aktiviteter som ska föra Hallands matproducenter ytterligare ett

Resultat

steg mot tillväxt och lönsamhet.

Nya nätverk:

1

Resultatet av förstudien blev först och främst ovan nämnda

Fortsatta verksamheter:

1

handlingsplan men även att det bildades en samverkansgrupp bestående av representanter från LRF, Hushållningssällskapet, Växa, Region Halland, Signerat Halland, Länsstyrelsen och Leader Halland som har till syfte att stärka samarbetet och samverkan i länet mellan olika aktörer i den gröna näringen.

53


Närproducerat Kött i Köinge Intresset för att lyfta den gamla handelsbyn Köinge har länge funnits i bygden. Med ett strategiskt bra läge utmed väg 154 mellan Falkenberg och Ullared fanns stora möjligheter att locka besökare och kunder till byn. Många boende i området ville få liv i byn och det fanns en tanke om ett nätverk av lokala köttproducenter, som kunde leverera råvaror till en butik. Projektet projekterade kostnader för att iordningställa en fastighet som skulle kunna fungera som butik.

Fakta Kommun: Falkenberg Projektägare: Bygdeutvecklingsrådet Okome, Köinge, Svartrå Offentlig finansiering: 160 159 Privat finansiering: 133 437

Kostnaden blev dock väldigt hög och ansågs av ägarna som en

Resultat

stor risk. En ny vändning i projekt kom då Köinge Lantmän visade

Nya företag:

2

intresse att utveckla idén tillsammans med intressenten Gud-

Nya arbetstillfällen:

1

mundsgården. De startade provförsäljning från vagn vid sidan av

Nya produkter och tjänster: 1

Lantmännen. Detta mottogs mycket positivt av kunderna. Prov-

Nya nätverk:

1

försäljningen utvecklades snabbt till konceptet Köinge Bonnatorg

Fysiska anläggningar:

1

där kunder varje torsdag kan handla lokalt producerade råvaror

Nya mötesplatser:

1

från gårdar i närheten av Köinge.

Slow Valley i Ätran Fakta Kommun: Falkenberg Projektägare: Falkenbergs kommun Offentlig finansiering: 114 069

skulle kunna bli världens första Slow Valley – en klimatvänlig livsstilsdestination med tydliga kärnvärden. Besökaren kan uppleva

Privat finansiering: 61 541

Ätradalen i sin egen takt: Färdas långsamt och miljövänligt, äta

Resultat Nya nätverk:

och mervärden som kan utvecklas i ett större projekt. Ätradalen

god, ekologisk och lokalproducerad mat, bo småskaligt på ställen 1

där man blir väl omhändertagen, vistas på tysta platser, uppleva natur och kultur samt vårda kroppen och själen. Under arbetet söktes i första hand kontakt med entreprenörer som var intresserade av hållbar landsbygdsutveckling, men även med kommuner och föreningar. Under förstudien genomfördes sex träffar på olika platser i dalgången och det gjordes ett stort

Förstudien om Slow Valley i Ätran genomfördes i samarbete

antal intervjuer.

med Leader Sjuhärad och Leader Östra Skaraborg. Bakgrunden

Förstudien visade att det finns tillräckligt med intresse för att

till projektet var idén om att marknadsföra hela Ätradalen som

fortsätta arbeta med Slow Valley i Ätran. Idag samlas aktörerna

”Slow Valley” och att i detta första steg identifiera intressenter

på slowvalley.se för att gemensamt marknadsföra konceptet.

54


Mjölklyftet Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Hushållningssällskapet Halland Offentlig finansiering: 1 449 496 Privat finansiering: 834 600

Resultat Nya nätverk:

4

Fortsatta verksamheter:

1

Mjölklyftet startade 2011 på efterfrågan från några mjölkfö-

produktion, rutiner och ekonomistyrning. Utöver dessa erbjöds ERFA-

retagare i Halland som såg ett behov av att försöka vända den

grupper och möjlighet att delta på studieresor.

negativa trenden för mjölkproduktionen i Halland. Projektet

Aktiviteterna som anordnades har uppskattats av deltagarna och

genomförde aktiviteter som syftade till att sprida kunskap om

många samarbeten som uppstått under projekttiden kommer fortleva

möjligheterna som finns för mjölkproduktionen. Utbildningar och

efter projekttidens slut.

seminarier genomfördes med inriktning på kunskapsförmedling,

Förstudie - Växtodlingslyft Genom att arrangera arbetsmöten för både lantbrukare och växtodlingsrådgivare ville Hushållningssällskapet undersöka vilka möjligheter det finns inom växtodlingsproduktion. Genom diskussioner kom deltagarna fram till flertalet viktiga utvecklingsområden som de vill arbeta vidare med i framtiden för att utveckla växtodling och växtodlingsproduktionens konkurrenskraft.

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Hushållningssällskapet Halland Offentlig finansiering: 59 132 Privat finansiering: 0

Resultat Nya nätverk:

2

Fortsatta verksamheter:

2

55


Viltland Halland Företrädare för jägare och viltslakterierna initierade detta projekt då de såg ett behov av att knyta samman producent och konsument genom ökat kunskapsutbyte om vildsvin och vildsvinskött. Marknaden för vildsvinskött är ung jämfört med annat vilt och den ökade vildsvinsstammen medför också problem. Genom att avskjutningen ökar så minskar skador på mark och inom trafiken. Syftet med Viltland Halland var att bidra och stimulera till fler och bättre insatser inom viltförvaltningsområdet i Halland och genom

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Hushållningssällskapet Halland Offentlig finansiering: 1 437 500 Privat finansiering: 610 000

detta skapa möjligheter till affärsutveckling och tillväxt. Projektet

Resultat

har också syftat till att höja kompetensen för att öka produktion

Bevarade arbetstillfällen:

5

och förädling av vildsvinsråvara och skapa ett större utbud av

Nya arbetstillfällen:

5

produkter. Tanken har varit att kvalitetssäkra vildsvinsprodukter

Nya produkter och tjänster: 25

från jakt till färdig produkt. Kompetensutveckling för ca 700

Nya nätverk:

4

jägare har genomförts som har lärt sig rätt omhändertagande av

Fortsatta verksamheter:

1

och närproducerade vildsvinsköttet. Landsbygdsdepartementet har visat intresse för projektet och i regleringsbrevet 2014 för Jordbruksverket framkommer att 500 000 kr ska användas till kompetensutveckling och att: ”Jordbruksverket ska samråda med projektet Viltland Halland om användningen av medlen och därefter utbetala medlen till Viltland Halland”.

det fällda viltet. Projektet har också arbetat med marknadsföring för att sprida kännedom om halländska produkter baserade på vildsvinskött till handel, restauranger och konsumenter. Som ett resultat av projektet har intresset för vildsvin ökat markant i Halland. Vildsvinsstammen har under projektperioden minskat med 30 % i södra och mellersta Halland. Vildsvinsklubben har utvecklat ett fungerande samarbete mellan jägare, lantbrukare och markägare. Efterfrågan på vildsvinskött är mycket stor. Nya produkter har tagits fram och blivit populära tack vare detta projekt. Ett halländskt varumärke har lanserats ”Vild från Halland – vildsvin” som står för kvalitetsmärkt vildsvinskött. I samarbete med en kock har nya recept tagits fram som använts i kontakten med besökare på marknader och mässor. Uppskattningsvis har projektet mött 50 000 personer som upptäckt det goda, nyttiga

56


Lantbruksnavigatorn Projektet syftade till att främja

I projektet genomfördes

livsmedelsproduktion och

ett mentorprogram med 39

förädlingen i Halland så att

deltagande adepter som

fler företag och arbetstillfällen

fick möjlighet till individuell

skapas och befintliga företag

coachning av en egen men-

utvecklas och blir långsiktigt

tor. Mentorerna hade inte

ekonomiskt hållbara. Bak-

nödvändigtvis anknytning till

grunden till projektet var att

livsmedelsbranschen vilket

intresset för och efterfrågan

gjorde att de kunde komma in

Resultat

av lokalproducerade livs-

med nya perspektiv och idéer

Nya företag:

1

medel snabbt ökat hos såväl

till de medverkande adepter-

Bevarade arbetstillfällen:

39

konsumenter som offentlig

na. I projektet genomfördes

Nya produkter och tjänster: 10

verksamhet de senaste åren.

även temadagar, workshops,

Nya nätverk:

1

Samtidigt fanns det ett behov

expertföreläsningar, studie-

Fortsatta verksamheter:

2

av kompetensutveckling för

besök och andra utbildnings-

att stimulera produktionen av

tillfällen. Temana på dessa

lokalproducerade livsmedel.

kompetensutvecklingsinsatser

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Hushållningssällskapet Halland Offentlig finansiering: 3 534 700 Privat finansiering: 1 566 600

har exempelvis varit ”Vägen

positiv effekt av projektet är

till marknaden”, ”Prissättning

att många företag har börjat

och produktpaketering” eller

utveckla nya produkter och

”Marknadsföring via sociala

påbörjat nya samarbeten och

medier”.

affärsrelationer. En del företag

Många deltagare upplevde

har även valt att ha kvar sin

det positivt och värdeska-

mentor även efter projektet.

pande att träffa företagare från andra branscher för att på så sätt få nya insikter och tankar om sitt företagande. En

57


Kultur och evenemang

58


Fegenfesten Attraktiva aktiviteter för ung-

tvådagarsfestival med attrak-

och växa. På sätt har flertalet

inför att på egna ben arrang-

domar var 1997 en bristvara i

tivare band och fler kringak-

arbetstillfällen bevarats.

era 2013 års festival valde

samhället Fegen i Falkenbergs

tiviteter. Genom projektstöd

2010-2012 genomfördes en

föreningen att satsa på en

inland. På eget initiativ anord-

fanns det därefter möjlighet

årlig tvådagarsfestival och

endagarsfestival, då det finns

nade några ungdomar en fest

att bygga upp en organisation

har varit ett väldigt uppskat-

en stor ekonomisk osäkerhet

för vänner och bekanta för att

för den nybildade Föreningen

tat arrangemang av besö-

kring festivaler och liknande

få fler ungdomar att besöka

Fegenfesten, som klarar av ett

kare. Som mest var det ca

arrangemang. Målet om att

samhället. De startade den

så pass stort arrangemang.

1500 besökare (2010). När

fortsätta att utvecklas och bli

ideella föreningen Kulturklub-

Liksom tidigare har Fegenfes-

Föreningen Fegenfesten stod

större kvarstår.

ben Kamraterna och festen

ten varit beroende av ideella

blev efter detta ett årligt

insatser och ett engagemang

återkommande arrangemang.

från de boende och verksam-

När festen 2009 hade nästan

ma i Fegen.

900 besökare, ansåg myn-

En del i projektet var att sam-

digheterna att Fegenfesten

ordna och utveckla kontakter

knappast var en medlemsfest

mellan samhället föreningen

och därmed ställdes andra

och företag. Hemsidan www.

krav på tillstånd. Alternativen

visitfegen.se lanserades och

som då fanns var att antingen

är fungerar fortfarande som

lägga ned eller utveckla festen

en portal för besökare i om-

till något ännu större.

rådet. Samarbetet fortgår och

Det sistnämnda alternativet

utvecklas över tid. Projektet

valdes och genom en leader-

har haft stor lokal betydelse

finansierad förstudie kunde

och skapat förutsättningar för

de första stegen tas mot en

lokala företag att visa upp sig

Fakta Kommun: Falkenberg Projektägare: Föreningen Fegenfesten Offentlig finansiering: 945 000 Privat finansiering: 1 768 553

Resultat Nya företag:

3

Bevarade arbetstillfällen:

6

Nya arbetstillfällen:

2

Nya produkter och tjänster: 3 Nya nätverk:

1

Fortsatta verksamheter:

1

59


Freden i Knäred Fakta Kommun: Laholm Projektägare: Laholms kommun Offentlig finansiering: 3 480 000 Privat finansiering: 1 800 000

Resultat

Ett medborgarförslag blev

Bevarade arbetstillfällen:

starten för 400-årsjubileum

3

Nya produkter och tjänster: 30

för Freden i Knäred. År 2013 var det 400 år sedan freden i Knäred slöts mellan Sverige

Nya nätverk:

4

Fysiska anläggningar:

3

och Danmark. Jubiléet av freden i Knäred var ett unikt tillfälle att väcka intresse och skapa uppmärksamhet kring Knäred, Laholm och Halland. Genom ett brett engagemang bland föreningar och företagare i Knäred och runtom i Laholms kommun lyckades projektet genomföra över 400 publika evenemang och aktiviteter under jubileumsåret. Aktiviteterna varierade från exempelvis fredsseminarium med dåvarande utrikesminister Carl Bildt, fö-

familjen samt konserter och

variant av det klassiska möb-

medverkat till detta är svårt

reläsning med historikern Dick

utställningar. Utöver aktivite-

lemanget ”Holmsund”.

att avgöra, men tillfälligheten

Harrisson till tipspromenader,

terna togs produkter fram på

Evenemangen och aktiviteter-

är värd att notera.

Det inte alls blev

olika håll

na har haft uppskattningsvis

Föreningslivet i Knäred men

som jag tänkt mig

för att be-

20 000 besökare och haft ett

även i övriga Laholm har fått

guidade

turismekonomiskt värde på

ett lyft med mer engagemang

vandringar

– det blev mycket bättre!

lysa freden. Bland annat

ca 5,8 miljoner kronor. Värt

och drivkraft. En positiv at-

röstades en

att notera är att inflyttningen

titydförändring och stolthet

fredsmarscher,

och avslutades med

fredsbakel-

till Knäred har ökat efter flera

har utvecklats i Knäred med

ett fredskalas i september

se fram och möbeltillverkaren

års negativ befolkningsutveck-

omnejd.

2013 med aktiviteter för hela

KWA gav ut en dansk-svensk

ling. I vilken grad jubiléet har

60


Tågdagarna i Landeryd I en förstudie skapades en affärsplan för Landeryds järnvägsmuseum och där fanns ett mål och en vision om att skapa ett årligt återkommande evenemang för hela familjen. Navet i projektet var orten Landeryd, en historisk knutpunkt för tågtrafik. Evenemanget bestämdes till att alltid äga rum första helgen i september. 3-4 september 2011 blev premiärdatum. Besökarna till evenemanget hade möjlighet att åka historiska tåg mellan Landeryd, Torup och Smålandsstenar med stopp även på andra mindre orter. Evenemanget sammanföll med Torups marknad och Smålandsstenardagen, vilket utvecklade ett samarbete för kommande år. Första året lockade evenemanget hela 3000 besökare och andra året 5000 besökare. Till evenemanget 2013 skedde även ett samarbete med körprojektet Körgillet som hade sin avslutning i samband med Tågdagarna i Landeryd. Uppemot 10 000 besökare kom då till Landeryd . När Tågdagarna i Landeryd år 2014 genomfördes första gången utan projektstöd från Leader lockades ändå 5000 besökare till Landeryd. Under evenemanget händer mängder med andra aktiviteter i Landeryd som modelltågsutställning, ponnyridning, filmvisningar, våffelcafé och guidade bussturer (genomförda i samarbete med Långaryd – Världens släktbygd). Mellan evenemangen har det gjorts en hel del investeringar och förbättringar kring spårområdet, för att skapa en bra och välkomnande plats.

Fakta Kommun: Hylte Projektägare: Tågdagarna i Landeryd Offentlig finansiering: 1 363 000 Privat finansiering: 1 435 000

Projektet har verkat på två olika håll. Dels har Tågdagarna i

Resultat

Landeryd lockat tusentals besökare till orten, vilket på många

Nya företag:

1

sätt bidragit till ökad omsättning för besöksnäringen i Hylte kom-

Nya nätverk:

2

mun. Dels har projektet fungerat som en utvecklingsmotor och

Fortsatta verksamheter:

1

inkomstkälla för föreningslivet i Landeryd.

Fysiska anläggningar:

4

61


Medeltidsspelen Föreningen Primus Vicus hade slutfört projektet Terra Firma och med det byggt en med-

Fakta

eltidsby utanför Halmstad.

Kommun: Halmstad

Därefter började arbetet med

Projektägare: Primus Vicus Offentlig finansiering: 1 421 000 Privat finansiering: 645 000

att utforma verksamheten och skapa aktiviteter som lockar besökare. Det hade länge fun-

Resultat

nits en tanke om att genom-

Bevarade arbetstillfällen:

2

föra en medeltida olympiad

Nya arbetstillfällen:

3

och kunna bygga upp ett årligt

Nya nätverk:

2

återkommande evenemang.

Fortsatta verksamheter:

1

Medeltidsspelen har möjlighet att locka till sig historiskt intresserade och turister som är nyfikna på något unikt.

Strålande Ullared Ullared – en plats på Sveriges karta som de flesta känner till.

En plats som innebär en stor utmaning för en konstnär att göra platsspecifika verk på, aldrig tidigare hade samtidskonst visats i Ullareds offentliga rum. Initiativtagarna ville skapa en lättillgänglig konstupplevelse och samtidigt lyfta fram spännande grönom-

Fakta

råden och platser med hjälp av ljuskonst. Projektets målsättning

Kommun: Falkenberg

att arbeta med LED-ljus, en miljövänligare belysning. Genom ett

Projektägare: Falkenbergs kommun

samarbete mellan konstnärer, gymnasieelever, lokala företagare

Offentlig finansiering: 1 045 076

och leverantörer inom belysning tog projektet fart.

Privat finansiering: 1 217 724

I oktober 2009 genomfördes ett 15 dagar långt evenemang med

Resultat

8 ljuskonstverk, guidade turer, fototävlingar, tipsrundor, körkon-

Nya arbetstillfällen:

4

sert och diverse konstutställningar.

Nya produkter och tjänster: 6

Projektet uppnådde många effekter: ökat samhällsengagemang

Nya nätverk:

3

i området, inblick i deltagarnas yrkeskunnande och yrkesutveck-

Fortsatta verksamheter:

1

ling, att nå ut med samtidskonst på landsbygden och samtidigt till en stor publik. Strålande Ullared har bidragit till en annorlunda turistupplevelse och samtidigt engagerat lokalbefolkningen i att utveckla och vara delaktiga i Ullareds första stora kultursatsning.

62


Harp Art Lab Harp Art Lab startade 2011 med målet att skapa ett konstlaboratorium i Harplinge väderkvarn. Initiativet syftade till att använda den kulturhistorisk värdefulla byggnaden

Foto: Julijana Nemeti

på ett innovativt och nyskapande sätt genom en helt ny kreativ verksamhet i Harplinge. Idag är konstlaboratoriet verklighet och fungerar som en mötesplats där skapande människor diskuterat, utvecklat och genomfört workshops, konserter och andra konstnärliga insatser. Harp Art Lab har i dagsläget möjliggjort 63 konserter, 30 performances, 13 ljudkonstutställningar, 27 workshops, 232 demonstrationer av ljudkonstverket Kvarnofonen, 125 visningar av väderkvarnen, 10 vernissager, 9 stand-up framträdanden, 6 föreläsningar, 5 permanenta konstverk, 46 filmer, 3 föredrag, filmprojiceringar, ljudkonstpromenader, dansföreställningar, ljudkonstfestival och en zombiefilm. Harplinge väderkvarn har fungerat som den fysiska samlingspunkten för Harp Art Lab och har genom alla aktiviteter lockat

Foto: Julijana Nemeti

9500 besökare till Harplinge. Erfarenheter och kunskaper insamlade under projekttiden har utvecklats till en innovationsmodell – Harp Innovation Model – som är en hållbar utvecklingsmodell för kulturella verksamheter. Modellen syftar till att bevara och förädla projektets resultat genom en rad olika insatser i form av föreläsningar, kompetensutveckling, temporära platsspecifika insatser för utveckling av konst och kultur samt grundliga teoretiska undersökningar av konst, kreativitet och kulturen på andra platser. Harp Art Lab har satt Harplinge på kartan regionalt, nationellt och internationellt vilket skapar ytterligare möjligheter för utveckling av bygden. Genom projektet har 5 personer fått en anställning.

Fakta Kommun: Halmstad Projektägare: Kulturföreningen Harp Art Lab Offentlig finansiering: 4 210 488 Privat finansiering: 1 275 000

Resultat Nya företag:

6

Nya arbetstillfällen:

5

Nya produkter och tjänster: 7 Nya nätverk:

2

Fortsatta verksamheter:

10

Fysiska anläggningar:

1

Foto: Julijana Nemeti

63


Besรถksmรฅl

64


Förstudie Axtorna Upplevelsecenter Förstudien syftade till att undersöka förutsättningarna för att driva ett större utvecklingsprojekt med utgångspunkt från slaget vid Axtorna 1565. Resultatet av förstudien visade att det fanns intresse och potential varpå Axtorna historiesällskap valde att gå vidare och ansöka om ett större projekt – Besökscenter i Axtorna.

Besökscenter Axtorna Slaget vid Axtorna utkämpades år 1565 mellan en svensk och en dansk armé. Efter att ungefär 4000 soldater stupat i striderna vann danskarna en knapp seger. Slagfältet är unikt eftersom det under århundradena varit orört. I samarbete med traktens företagare ville Axtorna historiesällskap utveckla säljbara produkter och tjänster och utveckla Axtorna till en destination. Genom projektet gavs möjlighet att ta fram upplevelsepaket och under projekttiden kunde exempelvis olika guidningar erbjudas.

Fakta Kommun: Falkenberg Projektägare: Axtorna historiesällskap Offentlig finansiering: 6 300 + 3 133 290 Privat finansiering: 14 700 + 648 756

En picknickkorg med produkter från lokala företag togs fram till

Resultat

besökare. Ett flertal olika aktiviteter i renässansstil för grupper

Nya företag:

1

och företag har genomförts med bland annat dramatiserade

Nya arbetstillfällen:

4

guidningar, tävlingar, kanonsalut, musikunderhållning och gästa-

Nya produkter och tjänster: 5

bud.

Nya nätverk:

4

Fortsatta verksamheter:

1

65


Besöksmål Galtabäcksskeppet 2007 hade Galtabäcksskeppets bygglag byggt färdigt en replica av Galtabäcksskeppet, ett medeltida skepp som hittades i Galtabäck utanför Varberg. Så småningom började det dyka upp idéer om att göra något mer med skeppet som utgångspunkt. En förstudie mynnade ut i en projektidé som syftade till att öka kunskapen om råsegling, båtarna, historien, maten samt samhällets uppbyggnad under medeltiden. Under projekttiden har de aktiva genomfört två stora råsegelträffar med tusentals besökare. Att kunna bygga upp evenemang

Fakta Kommun: Varberg Projektägare: Galtabäcksskeppets bygglag Offentlig finansiering: 2 986 144 Privat finansiering: 1 501 500

med projektmedel har varit lyckosamt och gett en bra grund

Resultat

att stå på inför framtida evenemang. Tack vare projektets idoga

Nya arbetstillfällen:

arbeta och nätverkande kommer Ostindiefararen till Råsegel-

Nya produkter och tjänster: 3

träffen 2015. Ett väldigt positivt inslag, som lockar ännu fler

Nya nätverk:

3

besökare och som gynnar hela hamnen. Utöver Råsegelträffarna

Fortsatta verksamheter:

1

har projektet tagit fram en kokbok med medeltida mat, en större

Fysiska anläggningar:

2

5

scanning av området där Galtabäcksskeppet hittades samt arbetat fram en informationsbroschyr om skeppet och medeltiden. Att marknadsföra, sprida information och öka kunskapen om Galtabäcksskeppet har varit en stor del av projektet. Besöksmål Galtabäck har under projektperioden haft ett nära

bättre självkänsla har det lett till att 5 personer har fått anställ-

samarbete med Arbetsförmedlingen och har under projekttiden

ning i olika företag.

kunnat erbjuda praktikplatser för långtidsarbetslösa. Förutom

Verksamheten i Galtabäcksskeppets bygglag fortsätter och arbe-

att de lärde sig nya arbetsuppgifter, fick en sund dygnsrytm och

tet kan utvecklas och nå nya höjder.

66


Bonadsmuseet i Unnaryd Hembygdsföreningens bonadssamling i Unnaryd var i behov att organiseras om, konserveras och arkiveras för att även i fortsättningen vara tillgänglig för allmänheten. Bonadskulturens unika kulturarv i Unnaryd är en kollektion bestående av ca 50

Fakta

naivistiskt berättande bondemålningar från 17- och 1800-talet.

Kommun: Hylte

På senare år har hembygdsföreningen uppmärksammat faran att

Projektägare: Unnaryd Jälluntofta

det skarpa ljuset som behövs för att se alla detaljer i målningarna

hembygdsförening

samtidigt äventyrar beständigheten i detta kulturarv. Hembygds-

Offentlig finansiering: 329 943

föreningen ville även vidareutveckla sin utställning av bonads-

Privat finansiering: 175 062

konst för nya målgrupper och för en bredare publik.

Resultat

I projektet har hembygdsföreningen inrett en ny entré med broschyrställ för foldrar och kataloger, tagit fram broschyrer och bonadsreplikor för nya målgrupper, marknadsfört utställningen, inrett ett referensbibliotek för forskning om bonadskonst som kulturarv, utrustat ett showroom för digital presentation, utvecklat museets digitala arkiv med högupplösta tryckoriginal

Nya arbetstillfällen:

4

Nya produkter och tjänster: 5 Nya nätverk:

1

Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

1

samt kompletterat ljussättningen med miljöriktig LED-teknik. Som avslutning kunde museet nyinvigas med en nyproducerad bygdebonad om riddersmannen Ebbe Skammelson där bygdens

senaste doktorsavhandlingen på bonadsområdet presenterades i

unga musiker satte toner till Unnaryds medeltida legend.

Unnaryd i projektets regi.

Projektet har lett till mycket positivt. Nya donationer av bonader

Antalet besökare ökar stadigt och besökarna med utländsk

har kommit till museet och utvecklingen av det digitala arkivet

härkomst, främst Tyskland, Danmark och Norge men även Eng-

har lett till att Nordiska museet i Stockholm har ställt sin digitala

land, USA och Australien har besökt bonadsmuseet under deras vistelse i Sverige. Hembygdsföreningens enastående bonadssamling har säkrats för framtiden och blivit tillgänglig för en bredare målgrupp.

bonadskollektion till förfogande i Unnaryds referensbibliotek. Projektet har riktat sig till ”barn, bönder och borgare” eller mer specifikt: den yngre generation för att väcka intresse om bonadskonst, de lite äldre som redan har lite kunskap och intresse för detta kulturarv samt konstkännare och studerande som är utövare och konstintresserade av kulturhistoria och konst. Den

67


Bonnaspa hälsa på landet I mitten av 2000-talet ökade antalet verksamheter på landsbygden kopplade till hälsa och friskvård markant. Under 2004 tog Falkenberg Turist fram en vision för hur turismen i Falkenberg kan utvecklas. Ett av sex prioriterade områden var ”Bonnaspa och andra naturaktiviteter”. Idén som var grunden till projektet var att samla företagare med verksamhetsinriktning på friskvård och hälsa under ett gemensamt paraply. Med gemensam marknadsföring och presentation av nya produkter och produkt-

Fakta Kommun: Falkenberg Projektägare: Falkenbergs kommun Offentlig finansiering: 257 790 Privat finansiering: 201 163

kombinationer kan företagarna nå ut till nya kundgrupper och

Resultat

marknader.

Bevarade arbetstillfällen:

Inom projektet togs en gemensam broschyr och presenta-

Nya produkter och tjänster: 10

tion över internet fram. Det gjordes även upp en plan för hur

Nya nätverk:

1

nätverket skulle fortsätta efter projekttidens slut samt en plan

Fortsatta verksamheter:

1

för framtida aktiviteter ska finansieras. De deltagande företa-

Fysiska anläggningar:

1

garna gjorde studiebesök hos varandra för att få ökad kännedom om varandras olika inriktningar och erbjudanden. Genom detta kunde samarbeten skapas och nya produkter och produktpaket utvecklas. Under projekttiden kunde Falkenberg Turist även erbjuda kurser och processdagar kring affärskunskap, marknadsföring samt produktutveckling och paketering. De deltagande företagen blev mer kommersiellt inriktade och bättre rustade för att öka intäkterna. Några företag såg direkt en ökning av bokningar och ökad försäljning. Hemsidan levde vidare ett tag efter projekttidens slut och fanns som en avdelning under Falkenberg Turist (som idag är Destination Falkenberg). Projektet hade ett stort värde i att uppmärksamma och lyfta fram verksamhetsinriktningen inom hälsa och friskvård på landsbygden i Falkenbergs kommun.

68

1


Destination Asige Asige är en bygd i utkanten av Falkenbergs kommuns södra del med ca 300 invånare och 60 företag. Asige har stor mångfald både vad gäller företagsbranscher men även miljö, natur och historia. Syftet med projektet var att stärka och främja de företag som finns och skapa förutsättningar för nya företag att skapas och göra Asige till en stark och konkurrenskraftig bygd. Asiges invånare och företag behövde stärka sin samverkan och öka kunskapen

Fakta Kommun: Falkenberg Projektägare: Asige bygdegårdsförening Offentlig finansiering: 425 264 Privat finansiering: 205 391

om vilken samlad kompetens det finns på orten.

Resultat

Ett företagsnätverk har byggts upp under projekttiden. Knut-

Nya företag:

3

punkten för att samla företag, föreningar och invånare blev en

Bevarade arbetstillfällen:

7

gemensam portal – www.asige.se. På hemsidan finns över 40

Nya arbetstillfällen:

5

företag och föreningar registrerade. I projektet har även en in-

Nya produkter och tjänster: 3

formationsfolder tagits fram över den historiska vandringsleden

Nya nätverk:

1

genom Asige – I spåren av Hagbard och Signe – som spreds via

Fortsatta verksamheter:

1

hemsida och turistbyrån.

Fysiska anläggningar:

4

Projektet har lett till många positiva effekter för Asige. Gemenskapen mellan bygdens företag har stärkts, antalet besökare till bygdegården har ökat, ett företagsnätverk har etablerats, ökade

mellan företagare har skapats, 2 nya företag har startats och 5

marknadsföringsmöjligheter för företagare genom hemsidan har

nya arbetstillfällen har skapats. Projektet har haft stor betydelse

skapats, inflyttningen till Asige har ökat, det lokala bussföretaget

för Asige och framtidstron för de verksamma i Asige och har

har anställt fler och köpt fler bussar, invånarna i Asige har fått

fungerat sammansvetsande för bygden. Hemsidan uppdateras

upp ögonen för de lokala företagen och väljer att använda lokal

kontinuerligt och den senaste tiden har bygden lagt kraft och

kompetens när det behövs hjälp med något. Fler samarbeten

energi på att få fiberuppkoppling till Asige.

Destination Viskan Destination Viskan utvecklades ur ett tidigare projekt som fokuserat på turism kring Viskans dalgång i Sjuhäradsbygden. Det fanns ett behov och intresse hos företagarna i området att utvecklas och samtidigt ta ett grepp om hela Viskans dalgång.

Fakta

Genom Leader fanns möjligheten att driva projektet både i

Kommun: Varberg Projektägare: Coompanion Sjuhärad Offentlig finansiering: 574 093

var att öka kännedomen om Viskans omgivningar och stärka befintliga företag och föreningar så att de tillsammans skapar

Privat finansiering: 266 029

gemensamma produkter och tjänster för turismen. Att ha en

Resultat Nya företag:

Sjuhärad och i Halland. Det övergripande syftet med projektet

3

Nya produkter och tjänster: 1

projektledare som samordnade företag och förening kring olika upplevelsepaket upplevdes som en stor fördel. I Halland ledde projektet till nya nätverk och samarbeten mellan företagare, utbildning av guider samt deltagare i en marknadsföringsfolder för Viskadalen. Genom projektet skapades möjlighet att överbrygga administrativa gränser mellan Halland och Sjuhärad och skapa informationsmaterial som sätter Viskadalen på kartan.

69


I Grevens tid Föreningen Hunehals Borg ville synliggöra den bortglömda medeltidsborgen, belägen vid Hanhals holme utanför Kungsbacka. Föreningen ville skapa en ny betydelsefull turistattraktion och ett nytt turistmål för Kungsbacka kommun.

Fakta Kommun: Kungsbacka Projektägare: Hunehals borg Offentlig finansiering: 5 014 500 Privat finansiering: 1 948 000

Resultat Nya företag:

3

Bevarade arbetstillfällen:

14

Nya arbetstillfällen:

3

Nya produkter och tjänster: 12 Genom projektet har hela området fått en uppfräschning. Stranden är uppröjd, parkeringsplatser har anlagts och hela borgområdet har städats och gjorts iordning. Projektet har även

Nya nätverk:

2

Fortsatta verksamheter:

5

Fysiska anläggningar:

7

kunnat påbörja byggnationen av ett besökscentrum där det finns möjlighet att ta emot besökare och gäster. I besökscentrat kommer även finnas café/kiosk under sommarhalvåret. En självguidande vandringsled är anlagd med 5 stora väderbeständiga skyltar. Dessa berättar om borgen och dess historia, är försedda med QR-koder, som leder till korta filmer som informerar om borgen och livet på 1200-talet. Två ytterligare längre vandringsleder har iordningsställts som går i Hanhalsholmes omgivningar. Dessa vandringsleder används för skattjakter och andra evenemang.

Projektet har genomfört en mängd olika aktiviteter under projekttiden. De har kunnat utföra utgrävningar av området för att fördjupa kunskapen om hur området såg ut vid 1200-talet. Projektet har anordnat äventyrspedagogik för skolklasser i området och även gjort besök i flertalet skolor i Kungsbackaområdet, för att med hjälp av dramatisering lära barnen medeltidshistoria på ett kreativt sätt. I juli anordnades en medeltidsdag, vilket blev en publiksuccé med över 2000 deltagare i aktiviteter på Hanhalsholme. Sammantaget har projektet skapat ett nytt turistmål i Kungsbacka kommun, ett besökscentrum, strövområde, tillgängliggjort en badvik, bra parkeringsmöjligheter samt skapat samarbete mellan boende och föreningar i Hanhals!

70


Industrihistoria i Nissandalen Vattnet i Nissan har i alla tider spelat en stor roll för industrin. Unika miljöer har vuxit fram på de platser där vattenkraften kunde tas tillvara. Många av dessa miljöer är borta idag, men att sprida kunskap om dessa och få besökare inspirerade är fortfarande viktigt. Syftet med projektet var att stärka området

Fakta

som turistmål och synliggöra unika miljöer och på så sätt öka sys-

Kommun: Hylte, Halmstad

selsättningen inom besöksnäringen.

Projektägare: Hylte kommun

Projekt arbetade fram informationsmaterial kring de olika

Offentlig finansiering: 496 000

industriområdena längs Nissan. I Oskarström utvecklades en

Privat finansiering: 212 600

vandringsled ”Lilla Nissastigen – en vandring i industrihistoriens

Resultat

fotspår”. I samarbete med Halmstad kommun sattes stolpar och informationsskyltar upp längs vandringen.

Nya arbetstillfällen:

1

Ett koncept med guidad busstur prövades inom ramen för projektet. En buss startade vid Slottsmöllan i Halmstad och reste uppströms längs Nissan. En buss startade i Taberg med visning av Taberggruvan och körde sedan nedström. Bussar med resenärer möts i Landeryd för gemensam lunch för att sedan fortsätta sina respektive färder. Ett lyckat koncept där det finns möjligheter för ex bussbolag att arbeta vidare. Det togs även fram en geocachingslinga med totalt 9 ”skatter” gömda från Gislaved till Halmstad. När en geocach hittas och öppnas finns där information och fakta om platsen och området. Geocacherna är sökbara via geocaching.com och loggades (hittades) flitigt under projekttiden.

71


Projekt Destination Bua Under våren 2011 arrang-

En kartläggning och under-

erades en framtidsverkstad i

sökning av olika möjligheter

Bua i samarbete med Leader

till vandrarhem i befintliga

Hallands egna projekt ”Vår

fastigheter har gjorts. En

by vår framtid”. Ett 60-tal

enkätundersökning genom-

personer deltog och sam-

fördes för att kartlägga behov

hällsföreningen Buas Framtid

och önskemål kring exploate-

fick i uppgift att färdigställa

ring av delar av Bua som gett

en lokal utvecklingsplan.

Varbergs kommun värdefull

Detta ledde till att föreningen

information till den framtida

också tog initiativ till att söka

planprocessen. Projektet har

medel för projektet Destina-

intervjuat 192 husbils- och fri-

tion Bua för att utveckla de

tidsbåtsbesökare för att kart-

mål och visioner som tagits

lägga nöjdhet, behov, önske-

fram. Projektet har byggt och

mål och trivsel. Hamnområdet

inrett en Gatewaybyggnad där

har rensats upp och ger nu ett

det finns turistinformation.

mer välkomnande intryck och

Ett lokalt företagsnätverk i

broschyren ”10 pärlor du inte

Bua skapades med hjälp av

får missa” har tagits fram där

projektet med cirka trettio

besökare och boende får tips

lokala företag. En broschyr

om värdefulla upplevelser.

(karta) med information om

Dessutom har broschyren

vad bygden kan erbjuda för

Välkommen/Welcome tagits

såväl besökare som boende

fram för att ge besökare

har utvecklats med delvis stöd

information om platsen. Flera

från näringslivet. En grafisk

processer fortgår även efter

profil för Bua Fiskeläge som

att projektet avslutats med

bygger på samma profil som

boende, besökare, företagare

Bua center har tagits fram.

och kommunen.

Fakta Kommun: Varberg Projektägare: Båtfjordens Hamn AB Offentlig finansiering: 1 329 740 Privat finansiering: 906 981

Resultat Nya företag:

2

Bevarade arbetstillfällen:

3

Nya arbetstillfällen:

5

Nya produkter och tjänster: 4

72

Nya nätverk:

1

Fortsatta verksamheter:

3

Fysiska anläggningar:

4


PR-Ost

Bakgrunden till detta projekt var att öka kunskapen i Ryssland om Halland som ett turistmål. Konceptet som använts har tidigare haft framgång i en liknande satsning med Polen. I projektet har besök och deltagande på turistarrangemang, mässor och work-

Fakta

shops genomförts i Moskva och St. Petersburg. Flera studiebesök

Kommun: Falkenberg

hos lokala entreprenörer inom besöksnäringen i Halland har

Projektägare: Fascinerande Fegen

arrangerats tillsammans med ryska reseagenter och journalis-

Offentlig finansiering: 677 875

ter. Besök hos ryska researrangörer och på ryska besöksmål har

Privat finansiering: 805 800

också gjorts för att ta hem kunskap till Hallands besöksnäring om vad den ryska besökaren önskar på en destination. En marknadsanalys med utvärdering har gjorts tillsammans med Sveriges exportråd i Ryssland. Två ryska TV-kanaler har gjort inslag om Hallands besöksmål. Projektets mål var att öka antalet turister

Resultat Nya nätverk:

3

Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

1

från Ryssland och att förlänga besöksnäringens säsong i Halland. En ökning har skett av ryska turister och området finns med i ryska reseagenters utbud.

Terra Firma Medeltidsbyn, som ursprungligen byggdes som ett inslag i

Under projekttiden har intresset för föreningen och förening-

Halmstad 700-årsjubileum, kunde inte ligga kvar på sin ursprung-

ens aktiviteter ökat och medlemsantalet stiger. I medeltidsbyn

liga plats. Föreningen Primus Vicus som bildades med byn som

arrangeras en vårmarknad och en julmarknad med många besö-

utgångspunkt riskerade att läggas ned. Det visades sig att det

kare. Att byn är på plats har också möjliggjort för föreningen att

fanns intresserade markägare som var beredda att hyra ut ett

kunna ta emot skolbesök och företagsevent. En verksamhet som

markområde utanför Halmstad.

föreningen på sikt kommer satsa ytterligare på. Genom återupp-

Föreningen har byggt upp Medeltidsbyn igen i Jonstorp utanför

förandet av medeltidsbyn har ett unikt besöksmål skapats på

Halmstad och består av 16 byggnader i varierande storlek, fler

landsbygden med goda förutsättningar för fortsatt utveckling.

byggnader är under planering.

Fakta Kommun: Halmstad Projektägare: Primus Vicus Offentlig finansiering: 2 074 848 Privat finansiering: 955 915

Resultat Bevarade arbetstillfällen:

1

Nya arbetstillfällen:

4

Nya nätverk:

2

Fortsatta verksamheter:

4

Fysiska anläggningar:

1

Nya mötesplatser:

1

73


Samtidsmuseum i Morup Swedish Forcelanding Collection är en förening som samlar på material och föremål som har direkt koppling till de flygplan som på ett eller annat sätt tvingades ned i Sverige under andra världskriget. Ibland är det tillfälligheter som görs att fynden hittas och ibland är det idogt detektivarbete. Men föreningen vill inte enbart visa upp och tillgängliggöra historiska föremål utan går ett steg längre och söker efter piloternas historia, släktingar och livsöde. Idéerna på ett samtidsmuseum har funnit under en längre tid och tack vare projektstödet har arbetet kunnat förverkligas. Mycket av arbetet har gjorts genom att bygga

Fakta

montrar och tittskåp för att

Kommun: Falkenberg

göra föremålen mer levande

Projektägare: Swedish Forcelanding Collection

för besökare. Montrarna är

Offentlig finansiering: 142 187

byggda på lastpallar vilket gör

Privat finansiering: 113 750

hela utställningen mobil och

Resultat

möjlig att förflytta. Målgruppen för museet är allmänheten men främst skolor, utbildningar, forskare, journalister och andra särskilt intresserade, nationellt och internationellt. Besökare till museet får en unik och intressant upplevelse av ett stycke samtid som är viktig att förvalta vidare för kommande generationer.

74

Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

1


Utveckling av Båtfjordens hamnplan Fiskenäringen i och kring Bua hamn har på senare tid minskat. Därför behövde AB Båtfjordens Hamn se över andra möjligheter till framtida inkomster. Hamnen har under senare år arbetat aktivt för att skapa förutsättningar för kustnära fiske och fritidsbåtar samt för att utveckla turismen. Under senare år har speciellt antalet husbilar som besöker Bua ökat i antal.

Fakta Kommun: Varberg Projektägare: Båtfjordens Hamn AB Offentlig finansiering: 349 300 Privat finansiering: 212 013

Resultat

För att göra hamnen mer attraktiv planerade projektägaren att anlägga ställplatser för husbilar, bygga sommarbodar samt installera elstolpar med uttag. Hamnplanen i Bua är nu asfalterad och projektet har iordningställt 37 ställplatser för husbilar samt parkeringsplatser för personbilar. Det uppfördes 6 stycken elstolpar och det har byggts 2 stycken sommarbodar. Utöver detta har projektet även iordningställt 2 grillplatser med bord och bänkar. Tack vare sommarbodarna har ny verksamhet startat upp och skapat nya arbetstillfällen, exempelvis försäljning av kioskvaror under sommarhalvåret. AB Båtfjordens Hamn har över tid utvecklat ett nära samarbete

Bevarade arbetstillfällen:

1

Nya arbetstillfällen:

3

Nya nätverk:

1

Fortsatta verksamheter:

1

Fysiska anläggningar:

5

med samhällsföreningen Buas

fram till utvecklingsprojektet

Framtid. Buas Framtid var en

Destination Bua, som mer

drivande part i framtagande

aktivt undersöker förutsätt-

av en lokal utvecklingsplan för

ningarna för att skapa en

Bua. Den lokala utvecklings-

modern marina i Bua med

planen arbetades fram inom

fokus på turism. Samarbetet

ramen för ett annat leader-

med Varbergs kommun och

projekt, Vår by – vår framtid.

Marknad Varberg har fördju-

Utvecklingsplanen samt resul-

pats och ett nätverk mellan

tatet från projektet Utveckling

hamnarna i Varbergs kommun

av Båtfjordens Hamn ledde

har upprättats. Antalet gästnätter i hamnen har ökat markant. 2008 hade hamnen ca 700 gästnätter och 2012 hade hamnen ca 2 800 gästnätter. Projektet lever vidare på flera olika sätt och har gett lärdomar i framtida utvecklingsarbete. Inkomsterna, från den ökade användningen av ställplatserna, genererar ekonomiska medel för en fortsatt positiv utveckling av hamnen.

75


Virtuell guidning via QR-koder Värö Stråvalla Hembygds-

som finns i närheten.

förening ville tillgängliggöra

Förutom att datamognaden

de sevärdheter som finns i

inom föreningens medlemmar

bygden. Föreningen har tre

har ökat så har även projektet

Fakta

museer som endast kunnat

möjliggjort för ungdomar i

Kommun: Varberg

hållas öppna ca 5 dagar per

bygden att förstå hur bygdens

Projektägare: Värö-Stråvalla hembygdsförening

år, mest på grund av att det

invånare hade det förr i tiden.

Offentlig finansiering: 628 400

saknats

Mobilappli-

Privat finansiering: 313 600

guider som

kation och

kunnat

QR-koder-

Resultat

förklara

na gör det

Nya produkter och tjänster: 1

föremålen.

möjligt för

Nya nätverk:

1

Genom att

turister och

Fortsatta verksamheter:

1

spela in

besökare

berättelser

att få in-

och fakta

formation

om bygg-

om bygden

nader och

och under

föremål och koppla dessa till

resans gång få tips om andra

en QR-kod kan besökare med

lokala sevärdheter.

sin mobiltelefon läsa in koden

Inom hembygdsrörelsen är

och höra den inspelade ljud-

detta ett pilotprojekt som

filen. Ett stort antal ljudfiler

skapat intresse bland andra

skapades för att täcka in alla

föreningar nationellt. Många

föremål på de tre museerna.

föreningar har inspirerats vi

En mobilapplikation skapades

kommer säkerligen se fler

för att underlätta för besöka-

exempel på liknande projekt

ren att hitta museerna, andra

i Sverige.

sevärdheter i bygden samt vilka affärer och restauranger

76

Nya företag:

1


Aff채rsutveckling

77


Affärsutveckling QNIV Under våren 2009 genomfördes projektet Affärsutveckling i Varberg. 26 kvinnor deltog i projektet. Affärsutveckling i Varberg var ett pilotprojekt för att utvärdera och testa en arbetsmetod som skall stödja utvecklingen av företagandet bland småföretagare på landsbygden. Målgruppen för projektet var kvinnor i nätverket Qniv (Qvinnligt Nätverk i Varberg) som redan drev företag eller som funderade på att starta företag. Sammanlagt 26 personer deltog, varav 18 drev företag och 8 tillhörde ”tänkte-starta-

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: QNIV - Qvinnligt Nätverk i Varberg Offentlig finansiering: 196 740

gruppen”.

Privat finansiering: 158 009

Projektidén uppstod genom att Qniv tillsammans med andra ak-

Resultat

törer identifierat olika behov av affärsutvecklingsprogram riktat

Nya nätverk:

1

särskilt till kvinnliga företagare. Deltagarna erbjöds ett paket av olika åtgärder där deltagarna själva kunde välja vad som passade just dem bäst. Många behövde stärka sitt självförtroende för att våga starta företag och tro på sin affärsidé. Mot bakgrund av detta ville Qniv testa och utvärdera två arbetsmetoder med syfte att stödja utvecklingen av företagande på landsbygden. De ena arbetsmetoden riktade sig mot deltagare som ännu inte startat företag. Genom föreläsningar, gruppövningar och individuell coaching fick deltagarna lära sig att ta tillvara på sin entreprenöriella kraft och skapa/starta upp ett företag baserat på de egna förutsättningarna. Nystartade och etablerade företagare erbjöds stöd i att själva identifiera de områden som är viktiga för att utveckla företagets affärsmässighet.

78

Kan inte annat än att ge högsta betyg. Jag har gjort så genomgående förändringar i mitt företagande som jag inte att gjort utan Affärsutvecklingen. För mig har allt varit enbart positivt.


Besöksanläggningars form och funktion Med kunden i fokus ville föreningen HIT-Halland (Halland I Tiden) öka besöksanläggningarnas attraktionskraft. HIT-Halland är en förening bestående av turistföretagare i Halland som med gemensamma krafter vill marknadsföra sig och sina upplevelsetjänster. Upplevelseindustrin är en starkt växande bransch och

Fakta Kommun: Hela Halland

föreningen HIT-Halland såg en möjlighet för företag i Halland att

Projektägare: HIT Halland

vara med och ta tillvara på denna utveckling.

Offentlig finansiering: 760 358

Projektidén bygger på att utveckla medverkande besöksan-

Privat finansiering: 439 579

läggningar till att bli mer moderna med en tydligare profil där begrepp som värdskap, färg, form, tillgänglighet, kommunikation och kvalitet gör företagen mer attraktiva och lönsamma. Målet med projektet var att höja konkurrensförmågan för besöksanläggningar i Halland dels genom att stärka och öka

Resultat Bevarade arbetstillfällen:

37

Nya arbetstillfällen:

2

Fortsatta verksamheter:

1

företagens kunskap om design och arkitekturens betydelse som konkurrensmedel. Samtidigt kan anläggningarna fungera som goda exempel och inspirera andra turistföretagare. I en serie av workshops i huvudsak förlagda på medverkande företags anläggningar kunde varje anläggning få individuell feedback kring hur besökare upplevde anläggningen. Arbetssättet var

landsbygdsföretagen, fanns det viljekraft och engagemang att

processorienterat och tog hänsyn till anläggningarnas förutsätt-

genomföra projektet och ta vara på de resultat som workshopar-

ningar och utvecklingsmöjligheter. Varje deltagande anläggning

na och affärsutvecklingssamtalen gav. De deltagande företagen

fick också möjlighet att utveckla sin verksamhet genom individu-

uppger i utvärderingen av projektet att de är mycket nöjda med

ell affärscoaching. Liknande projekt har genomförts i andra delar

projektets utveckling.

av Sverige men inte i Halland, på så sätt var det unik tillfälle för

Besöksanläggningars form och funktion har genom kompetens-

de deltagande företagen att få ta del av och vara med i utforman-

utvecklande åtgärder utvecklat de medverkande anläggningarna

det av projektet.

i en positiv riktning. Processen tog ungefär ett år från första

Projektet utvecklades väl och kunde ge företagen en god knuff i

till sista workshop. Då fanns det även möjlighet att under året

rätt riktning. Eftersom projektet var efterfrågat av de deltagande

utveckla och utvärdera konkreta åtgärder.

79


Halland är mer än havet Aktörer inom besöksnäringen på landsbygden och offentliga intressenter hade under längre tid efterfrågat en samlad bild av vad som behövs för att utveckla företagandet, inte minst ekonomiskt. Projektet har genomfört workshops och intervjuer med representanter från besöksnäringen och gjort en behovsin-

Fakta

ventering och analys av materialet som kommit fram. En viktig

Kommun: Hela Halland

målgrupp i projektet har varit ungdomar, med mål att fånga upp

Projektägare: HIT Halland

perspektivet kring hur ungdomar på bästa sätt kan vara delaktiga

Offentlig finansiering: 420 869

i att utveckla sitt närområde.

Privat finansiering: 27 543

I analysen framträder sex arbetsområden där deltagarna efterfrå-

Resultat

gar vidare stöd och support: försäljning av befintliga produkter, produktutveckling, kompetensutveckling, omvärldsbevakning,

Fortsatta verksamheter:

9

besparingar samt personalfrågor. Projektet har gett en grund för projektägaren HIT Halland där de kan gå vidare för att fånga upp sina medlemmars intresse och skapa en fristående ekonomisk verksamhet som är självbärande. Ett led i detta är projektet Gateway Halland.

Lokal biogassamverkan i Kungsbacka Det övergripande målet med projektet var att öka kunskapen och intresset för lokal biogasproduktion. Målet var även att bygga upp ett fungerande samarbete mellan olika lantbruksföretag kring biogasproduktion på gårdsnivå, vilket i sin tur leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Projektet ville även på lokal

Fakta

nivå börja verka för en övergång till förnybara energikällor.

Kommun: Kungsbacka

Deltagarna i projektet har arbetat i flera steg, dels genom

Projektägare: Biogas i Kungsbacka ek. förening

studiebesök på andra orter och kunskapsinhämtning men även

Offentlig finansiering: 265 455

inventering av befintliga lantbruk. Fokus har även varit på att

Privat finansiering: 45 675

bygga samarbete mellan gårdar för att initiera arbete med gemensamma anläggningar. Slutsatserna i projektet är att det finns ett stort intresse för biogasproduktion och det tekniskt sett är fullt möjligt att starta igång arbetet. Ekonomiskt är det dessvärre inte möjligt, det finns i dagsläget ingen lönsamhet i att samverka kring biogasanläggningar i Kungsbacka. När möjligheten för lönsamhet finns är förberedelserna gjorda och förutsättningarna finns.

80

Resultat Nya företag:

1

Nya nätverk:

1

Fortsatta verksamheter:

2


Hemsida åt Kungsbacka Guide och Turism Projektet kom till som en fortsättning av en guide- och turismutbildning som anordnades i Kungsbacka kommun. Vid slutet av utbildningen hade ett tjugotal personer erhållit guideauktorisation för Kungsbacka och Göteborg. Vid utbildningen slut fanns det idéer om att starta en guide- och turismförening för att på ett samlat sätt kunna synliggöra och marknadsföra den nya samlade kompetensen som nu fanns i kommunen. Målet med projektet var att skapa en hemsida som skulle vara bestående och ständigt aktuell men också enkel för föreningens medlemmar att administrera och sköta även efter projekttidens slut. Hemsidan finns fortfarande tillgänglig och uppdateras efter hand. Genom projektet har föreningens medlemmar även fått tillfälle att tänka över hur guider kan presentera och marknadsföra sig mot möjliga kunder. En effekt av arbetet med hemsidan har blivit

Fakta Kommun: Kungsbacka Projektägare: Kungsbacka Guide & Turism Offentlig finansiering: 26 000 Privat finansiering: 14 000

Resultat Nya företag:

13

Bevarade arbetstillfällen:

7

Nya produkter och tjänster: 20 Nya nätverk:

7

Fortsatta verksamheter:

1

att många av föreningens medlemmar har startat företag, andra har ökat sina arbetstimmar i redan startade firmor och några arbetar som anställda. I stort sett alla föreningens medlemmar arbetar och har inkomst från turismnäringen i olika omfattning. Föreningen har haft ett nära samarbete med Kungsbacka Turistbyrå och har under projekttidens gång knutit viktiga kontakter med andra turism- och researrangörer. Samarbetet mellan föreningens medlemmar har även utvecklats. Genom inventering av färdigheter i samband med publicering av material på hemsidan har föreningens medlemmar fått bättre överblick över varandras kunskaper och kompetensområden vilket i sin tur har ökar möjligheterna för samarbete och möjlighet att erbjuda kunder bättre produkter. Projektet Hemsida åt Kungsbacka Guide och Turism visar att en förening med en väl förankrad idé, samarbete och relativt lite pengar kan åstadkomma väldigt mycket för att utveckla företagsamheten på landsbygden och inom turismnäringen.

81


Singelaktiviteter som affärsidé Sverige har ungefär 2,3 miljoner singlar. Föreningen Singel i

Sverige såg en möjlighet att göra Halland till ett centrum för singlar. Singlarna utgör ett kundsegment som företagare inom service och tjänstesektorn behöver lära sig mer om. Syftet med projektet var att ge företagare ge möjlighet till affärsutveckling med fokus på kundsegmentet singlar. Under hösten 2010 hölls 3 förberedande informationskvällar med syfte att skapa intresse för affärsutvecklingsprogrammet, som skulle gå av stapeln under

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Singel i Sverige Offentlig finansiering: 483 653 Privat finansiering: 180 153

våren 2011. 23 företag och 1 förening deltog i utvecklingspro-

Resultat

grammet. Dessa utvecklade tillsammans 32 olika aktiviteter varav

Nya företag:

2

12 av dessa är skapade via samarbete.

Bevarade arbetstillfällen:

23

Nya produkter och tjänster: 20 Nya nätverk:

2

Fortsatta verksamheter:

11

Vattenstrategiplaner för lantbruksföretagen I projektet har vattenstrategisk rådgivning på gårdsnivå genomförts hos markägare för att skapa planer för lantbruksföretagens vattenanvändning. Vattenstrategiplanerna har dels varit

82

Fakta

allmänna i vissa fall och mer specifika i andra (utredning kring

Kommun: Hela Halland

strukturkalkning eller bräddning av dagvatten till åkermark).

Projektägare: Hushållningssällskapet Halland

Dessutom har projektet medverkat i befintliga vattenrådsmöten

Offentlig finansiering: 490 960

(ex Genevadsåns och Suseåns vattenråd). Projektet har arbetat

Privat finansiering: 276 413

med vattenstrategier på gårdsnivå ur en mängd olika aspekter

Resultat

som översvämningsproblematik, invasiva arter, m.m. Projektet

Bevarade arbetstillfällen:

5

Nya arbetstillfällen:

5

Nya nätverk:

3

har också skapat ett helt nytt vattenråd (Skintan) godkänt av Vattenmyndigheten.


Trygga Hästköp Föreningen Trygga Hästköp bildades med en idé om ett unikt samarbete mellan små uppfödare och hästförsäljare. Projektgruppen planerade och genomförde en hästshow med bl. a. professionell visning av hästarna. Showen fick positiv respons av besökarna. Idén om samarbete nådde

Fakta Kommun: Laholm Projektägare: Trygga Hästköp i Laholm Offentlig finansiering: 83 443 Privat finansiering: 25 351

inte hela vägen fram och projektet avslutades.

Startboxen

Det fanns ett behov av anpassade kompetensutvecklingsinsatser

hittat nya samarbeten. Projektet har lett till att nya företag har

och etablering av nätverk för blivande och befintliga hästföretag.

startats och att arbetsplatser har skapats men även att ett nät-

Utifrån en behovsinventering hos hästföretagen genomfördes ett

verk med hästföretagare inom olika inriktningar är igång. Organi-

antal workshops, studiebesök och nätverksträffar med ämnen

sationer med koppling till hästnäringen kommer fortsätta träffas

som exempelvis affärsplan, ekonomi, kundfokus, ledarskap, kom-

och driva aktuella frågor. Det uppbyggda nätverket underlättar

munikation eller hästjuridik. Hästföretagen fick även möjlighet

fortsatt samarbete där aktörer och företagare i hästbranschen

till individuell coachning av personer utanför hästbranschen.

kan ha fortsatt utbyte av erfarenheter, metoder och idéer.

Riktade insatser för unga under 25 år gjordes tillsammans Ung Företagsamhet Halland på två hästgymnasier, med föredrag av framgångsrika hästföretagare och workshop kring affärsidé inom häst. Resultatet av projektet är att befintliga hästföretag fått ökad kompetens att driva företag, några har utvecklat nya tjänster och

Fakta Kommun: Hela Halland Projektägare: Hushållningssällskapet Offentlig finansiering: 706 914 Privat finansiering: 265 000

Resultat Nya företag:

3

Bevarade arbetstillfällen:

3

Nya arbetstillfällen:

8

Nya nätverk:

2

83


Kooperativ Affärsutveckling Vad finns det för möjligheter för halländska kooperativ att arbeta

så att de kan hitta utvecklingspotential och i förlängningen inte

mer aktivt med affärsutveckling? Genom en förstudie och tidi-

bara kunna behålla sin personal utan även nyanställa. Genom att

gare utbildningar identifierade Coompanion Halland ett behov

paketera affärsutvecklingssystemet till ett koncept finns det även

hos kooperativa företag i Halland. Genom projektet Kooperativ

möjlighet att erbjuda delar att konceptet till kooperativa företag

Affärsutveckling ville projektägaren testa och genomföra ett af-

även i framtiden.

färsutvecklingssystem anpassat för kooperativa företag och deras

Vid projektet slut hade det i de deltagande företagen skapats 6

utvecklingsbehov. Modellen för affärsutvecklingsprogrammet

nya arbetstillfällen. Ett år efter projektet avslutats har det skapats

skulle ge deltagarna verktyg i kompetensutveckling och affärs-

ytterligare 4 arbetstillfällen, vilket vittnar om att företagen har

coachning för att bidra till ökad kunskap och möjlighet till tillväxt.

haft god nytta av de kompetenshöjande insatser som Kooperativ

16 olika företag med 2-3 deltagare från varje företag deltog i

Affärsutveckling kunde bidra med.

affärsutvecklingsprogrammet. I projektet genomfördes utbildningstillfällen med fokus på effektivt föreningsarbete och företagsanalys, ledarskap, ekonomi och planering, säljutbildning, kundorientering samt klimat och miljö. På deltagarnas önskemål

Fakta

genomfördes ytterligare ett tillfälle där fokus låg på arbetsgi-

Kommun: Hela Halland

varansvar. På så sätt har deltagarna fått kunskap om många

Projektägare: Coompanion Halland

områden som är viktiga för företagande och affärsutveckling. 12

Offentlig finansiering: 652 976

deltagande företag har även fått en affärscoach knuten till sig för

Privat finansiering: 298 506

att ge möjlighet att utveckla företaget utifrån egna behov och förutsättningar. Resultatet av projektet blev att en helhetsmodell för affärsutveckling för kooperativa företag har arbetats fram. Modellen har byggts upp och reviderats efterhand, för att i möjligaste mån bidra till att uppfylla projektets målsättningar om ökad

Resultat Bevarade arbetstillfällen:

10

Nya arbetstillfällen:

6

Nya produkter och tjänster: 1 Nya nätverk:

1

hållbarhet i företagen. Samtliga kurstillfällen och verktyg (som affärscoachning) har anpassats för respektive deltagande företag

Hallands Sommarlovsentreprenörer Vill du vara din egen chef?

ungdomar mellan 15-20 år

finns ungdomar med som en

där de bor och verkar.

Det var frågan som ställdes

att skapa sina egna sommar-

prioriterad målgrupp för att

I Halland var det totalt 33

till ungdomar i Halland inför

jobb och driva sina idéer som

nå tillväxt på landsbygden.

ungdomar som skapade sina

sommaren 2011. Redan under

sommarlovsföretag. I Halland

På landsbygden är det dock

egna sommarjobb. I början av

hösten 2010 undersöktes

deltog Laholm, Hylte, Falken-

svårt för ungdomar att få

sommaren anordnades en re-

intresset av att ta konceptet

berg och Varbergs kommun i

sommarjobb. Projektet skulle

gional kick-off, där ungdomar-

Sommarlovsentreprenörer

satsningen.

möjliggöra för ungdomar att

na samlades för utbildning,

till Halland – en möjlighet för

I Leader Hallands strategi

skapa sina egna sommarjobb,

inspiration och vägledning i

84


vad som krävs för att starta

retag som hobbyverksamhet.

upp en egen verksamhet. I

En majoritet av ungdomarna

varje deltagande kommun

säger i utvärderingen av pro-

fanns det handledare för ung-

jektet att de kan tänka sig att

domarna som var behjälplig

starta och driva företag i fram-

och kunde stötta ungdomar-

tiden. En stor vinst med pro-

nas företagande.

jektet var att ungdomarnas

Projektet leddes av en pro-

kunskaper kring företagande

jektledare som samordnade

och entreprenörskap har ökat.

insatser regionalt och höll

Projektet har även skapat

kontakt med handledare och

förståelse hos deltagande

ungdomar. Det var också vik-

ungdomar vad det innebär att

tigt att ungdomarna fick kon-

driva och administrera före-

takt och kunskap om andra

tag. Roligast har varit ”driva

aktörer inom näringslivet men

eget företag”, ”lära känna nytt

även med företagsrådgivande

folk” och ”tjäna egna pengar”.

funktioner som Nyföretagar-

Jobbigast har varit ”de

centrum, Coompanion och

administrativa delarna” eller

upplevdes också som goda

Ung Företagsamhet.

”tidiga mornar och att pla-

erfarenheter införa framtiden

Flera av ungdomarna har

nera arbetet själva”. Många

i arbetslivet.

fortsatt sitt företagande efter

ungdomar poängterade att de

Sommarlovsentreprenörerna

projektet. Några har ansökt

kommer ha nytta av sina nya

fick större medial upp-

om F-skattsedel och driver sitt

kunskaper om administration

märksamhet än förväntat,

företag vid sidan om studier.

och bokföring. Kunskaper

vilket upplevdes som mycket

Några har drivit vidare sina fö-

om hur arbetslivet fungerar

positivt. Det blev många

Fakta Kommun: Laholm, Hylte, Falkenberg och Varberg Projektägare: Leader Halland Offentlig finansiering: 1 051 300 Privat finansiering: 202 172

Resultat Nya företag:

2

Fortsatta verksamheter:

2

radioinslag och tidningsartiklar om de företagsamma ungdomarna. Genom projektet kunde testades det om konceptet Sommarlovsentreprenörer var något för Halland. Det fungerade och flertalet av de halländska kommunerna erbjuder konceptet för ett antal ungdomar per år.

85


Finansiering Leader Halland har finansierat 130 projekt med 153 445 780 miljoner kronor. Privat faktisk medfinansiering 8 134 941

Ideell resurs 1 270 988

Leader Halland

Ideell tid 33 886 264

Projektmedel 76 926 753

Offentliga resurser 5 927 913

Övrig offentlig faktisk finansiering 10 965 006

Region Hallands LAG-pott 16 333 915

Leader Halland

Region Halland och därigenom också Hallands kommuner har medfinansieriat verksamheten med 16,3 miljoner kronor. Projekt har bidragit med lika mycket offentliga medel utan denna fasta medfinansiering. Totalt har Leader Halland

Total privat medfinansiering 43 292 193 28%

medfinansierats med 22% av den totala finansieringen från offentlig sektor. Den privata faktiska finansieringen uppgår till ännu mer. Mer än 8 miljoner har varit i faktiska medel, mer än 33 miljoner har varit idell tid. 28 % har varit privat finansiering.

Total offentlig medfinansiering 33 226 834 22%

86

Projektmedel 76 926 753 50%


Resultat

Leader Hallands övergripande mål har varit att skapa ett livskraf-

I denna statistik förekommer även de FAS II-arbetare som kom-

tigt företagande av olika slag på landsbygden. Styrelserna har

mit in i arbetslivet efter att ha deltagit i leaderprojekt.

beviljat de projekt som de bedömt har kunnat bidra till att uppnå

När det händer något på orten ger så påverkar detta flera små

detta mål.

företag som i förlängningen kan bevara arbetsplatser. Exempelvis

För att mäta huruvida målet uppnås, togs ett antal indikatorer

leder event till ökat besöksunderlag och därigenom ökad köpraft

fram i samband med strategiskrivningen. Dessa spetsades ytter-

som leder till bevarande av arbetstillfällen. Tillsammans har

ligare under strategiska styrelsemöten. Indikatorerna har mätts

leaderprojekten bidragit till 434 bevarade arbetsplatser.

löpande under programperioden 2007-2013. De i denna katalog

Projekten har visat på en stor hållbarhet över tid. Antalet

redovisade indikatorer som uppnåtts genom vår verksamhet har

fortsatta verksamheter visar på att 130 projekt lett till 261

varit mätbara först i slutet av programperioden, i april 2015. Det-

fortsatta verksamheter. Detta innebär delvis att projektaktivi-

ta eftersom mer än 40 % av våra projektmedel varit i arbete fram

teterna fortsätter i samma grad, delvis att avknoppningar under

till december 2014 och projekten kunnat slutredovisa fram till

projektet börjat leva sitt eget liv. Vi tror att hållbarheten över tid

mars 2015. En stor andel av våra projekt har en hållbarhet över

säkras genom att de aktörer som ska förvalta resultaten också

tid, så resultat och indikatorer fortsätter att stiga även därefter.

är de som initierar och äger projekten. Viljan bakom att projek-

Leader Halland har bidragit till 103 nystartade företag. Indi-

ten genomförs syns i det enorma ideella engagemanget. Under

katorn mäter alla former av företag. Den större delen av de

programperioden har Hallands invånare lagt ner 23 578 dagar i

nystartade företagen är enskilda företag. Ideella och ekonomiska

leaderprojekt, vilket motsvarar 104 års helårsarbete. Observera

föreningar kommer på en delad andra plats. Företagen sysslar

att detta är bara den tiden som uppgetts i slutrapporterna och

med exempelvis guidning, catering, hantverk, konst, film, kok-

timsedlar. När projekten kommit upp i den tiden de åtagit sig att

böcker, julbord, försäljning av närproducerade produkter, biogas,

medfinansiera med, har de i de flesta fall slutat föra protokoll

kitesurfing, hästnäring, terapi, kultur, ysteri, massage och frisk-

över den ideella tiden.

vård, övernattningsverksamhet, smycketillverkning m.m. Företa-

Leader Halland har mätt mycket fler saker som:

gen har startats som ett direkt resultat av leaderverksamheten.

• 4 222 deltagare i utbildningar (framförallt kurser)

Indikatorn anger inte hur många personer som är engagerade i

• 12 233 aktiva deltagare (som lagt ner arbete eller ideell

företagen. I många fall är fler än en person verksamma, även om det till en början inte är heltidssysselsättning i företagen. Leader Halland har skapat 197 nya arbetstillfällen. Runt denna

tid i projekten) • 272 958 passiva deltagare (besökare och åskådare och andra som berörts av projekten utan att delta aktivt i dem)

indikator har det rått en hel del förvirring. Hur definieras ett

• 83 förädlade råvaror

arbetstillfälle? I början av programperioden menade Leader Hal-

• 312 skapade nätverk

land ett årsarbetstillfälle när vi talade om indikatorn, men när det

• 269 framtidsverkstäder

stod oss klart att Jordbruksverket, Region Halland och Statistiska

• 59 nya produkter

Centralbyrån (SCB) använder sig av indikatorn per utbetald löne-

• 131 nya tjänster

timme, så har vi också godtagit den definitionen. De arbetstillfäl-

• 150 fysiska anläggningar

len som leaderprojekten redovisat in till verksamhetskontoret

• 111 nya mötesplatser

består av lönearbete som är hållbara över tid, alltså att de består

För mer information och analys av resultat och indikatorer hänvi-

efter projekttidens slut. Det är allt från helårsarbete till 25 %

sar vi till vår slutrapport som kommer att finnas på

tjänster och sommarjobb. Exempel på arbetstillfällen som upp-

www.leaderhalland.se senast i oktober 2015.

stått är administratör i bygglag, kanslist hos fotbollsförening, butiksbiträde, distriktssköterska, konferensvärd, värdshusanställd, rådgivare inom växtodling, kvalitetsarbetare, glassförsäljare, smycketillverkare, butiksbiträde vid försäljningsvagn, marknadsstånd, fotbollstränare, korvförsäljare, lärare, dagispersonal m.m.

87


LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND

projektkatalog leader halland  

Här finns alla genomförda projekt 2007-2013

projektkatalog leader halland  

Här finns alla genomförda projekt 2007-2013

Advertisement