Page 1

UNG I HALLAND Beskrivning, resultat och reflektioner

”Vi är stolta över att ha skapat ytterligare en aktivitet i samhället för unga!” ”Detta projekt kommer man ha nytta av hela livet!”

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 1

2015-05-05 11:24:40


Kära läsare! I din hand håller du resultatet av 5,5 års aktiviteter, framgångar och lärdomar i Ung i Halland. Detta är ett projekt som drivits i ett samarbete mellan Leader Landsbygd Halland och Leader Kustbygd Halland. EU och staten har finansierat genom Landsbygdsfonden och den lokala offentliga finansieringen har Hallands kommuner stått för genom Region Halland. Syftet har varit att göra unga delaktiga i utvecklingen av sin hembygd. Minst två personer mellan 13-25 år som bott i Leader Hallands verksamhetsområde har kunnat söka upp till 15 000 kr för en projektidé som syftar till en utveckling av den egna bygden. I form av evenemang, upprustade badplatser och byggda skateramper m.m. Totalt har 905 personer i olika åldrar satsat ideell tid för att driva utveckling på sina hemorter. Projektgrupperna har själva ansvarat för att planera, genomföra och följa upp sina projekt med stöd från ungdomscoachen. Mötesplatser och nya verksamheter har skapats där många fortfarande lever kvar. Totalt har 90 projekt beviljats pengar från Ung i Halland, 8 projekt kom aldrig igång med någon verksamhet. De 82 projekt som har haft verksamhet presenteras i denna rapport. Det är många som bidragit till Ung i Hallands resultat. TACK till alla fantastiska unga i Halland som genom sitt engagemang, driv och kompetens har gjort Hallands landsbygd till en bättre plats att vara ung på. Lycka till idag och i framtiden med allt ni tar er för. Se till att vara delaktiga i utvecklingen - för det blir mycket bättre då! Tack till alla föräldrar, lokala företag och föreningar och andra vuxna runtom i Halland som stöttat unga att genomföra sina idéer. Tack till Hallands kommuner, Region Halland, Ungt Nätverk, Landsbygdsnätverket och tack till nätverket U LAND. Ung i Halland har totalt kostat 4 183 902 kr i faktiska pengar. Leader Halland är stolta över att i denna rapport kunna presentera resultaten för dessa pengar. Vi hoppas att du som läser tycker att det var väl investerade medel i ungas och i Hallands landsbygds utveckling.

Trevlig läsning! Hyltebruk 2015-05-11

Ulrika Rylin

Ordförande Leader Kustbygd Halland

Anette Ivarsson

Ordförande Leader Landsbygd Halland

Karin Back

Projektledare och ungdomscoach, Ung i Halland

2

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 2

2015-05-05 11:24:40


Olika teman I denna rapport finns en beskrivning av samtliga delprojekt och dess verksamheter i Ung i Halland. Delprojekten är indelade i kategorier. I rapporten finns också beskrivningar av Ung i Hallands andra verksamheter förutom delprojekten, effekter som uppstår när unga blir delaktiga i utvecklingen och sammanställningar av de resultat som synts som effekter av Ung i Halland. De olika temana som är dem samma för Leader Hallands andra projekt är:

Hälsa och naturupplevelser Mat, måltid och hantverk Byutveckling och mötesplatser Kultur och evenemang

Hälsa och naturupplevelser

Projekt som beskrivs inom kategorin Hälsa och naturupplevelser är initiativ som tagits av unga för att bygga, rusta upp eller anlägga nya platser att utöva träning på eller andra utomhusaktiviteter. Det handlar exempelvis om skidbackar, badstränder, gym och ridleder. Karaktäristiskt för dessa projekt är att unga har identifierat ett problem eller en brist och har sedan genom bred samverkan med lokala företag, med föreningar och andra vuxna startat ett projekt för att påverka utvecklingen. Genom samverkan i bygden har projektgrupperna skapat något som lever kvar långt efter att projektet slutredovisats till Ung i Halland. Många projektgrupper har skapat nya mötesplatser där unga kan mötas och i flera fall handlar det även om möten mellan generationsgränserna.

3

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 3

2015-05-05 11:24:41


Fixa Nabben På en idéworkshop som Ung i Halland arrangerade i Älvsered i samarbete med LISA-projektet och den lokala ridklubben började en grupp att fundera över badplatsen, Nabben. Gruppen önskade att badplatsen skulle rustas upp och att det skulle finnas mer att göra vid vattnet så att fler unga skulle välja att vara där under somrarna.

Fakta Kommun: Falkenberg Ort: Älvsered

Projektgruppen tog kontakt

badplatsen Nabben. En ”Fixa

Projektstöd: 15 000 kr

med vägföreningen och Fal-

Nabben-dag” arrangerades

Privat finansiering: 10 575 kr

kenbergs kommun för att reda

där alla i bygden bjöds in att

ut vilket ansvar som låg på

hjälpa till att rusta upp bad-

respektive part. Tillsammans

platsen. Med hjälp av vägför-

beslutades att skötseln av

eningen och lokala företagare

badplatsen i framöver skulle

anlades en beachvolleyplan.

skötas av vägföreningen. Efter

En ny grillplats fixades också

många samtal och plane-

samt uppfräschning av toalet-

rande kunde projektgruppen

terna och nya papperskorgar.

börja med upprustningen av

Genom gruppens engage-

Resultat Antal deltagare: 21 aktiva, 70 besökare Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

4

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 4

2015-05-05 11:24:45


mang och arbete så har en ny

ett liknande projekt i Fagered

mötesplats skapats i Älvsered

som heter Töresjöstranden.

med en välbesökt volleybollplan. Gruppen hade som mål att fler unga skulle stanna i Älvserd och spela beachvolley, istället för att åka till andra platser på somrarna och flera unga vittnar om att detta har lyckats.

”Beachvolleyplanen har g jort att ungdomar samlas och har kul ihop”.

Gruppen inspirerade också till

5

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 5

2015-05-05 11:24:45


Starski - Unnaryd ”Vi är stolta över att ha skapat ytterligare en till aktivitet i samhället för unga”. ”Fått mycket stöd från lokala hantverkare”. ”Aktiviteten blev väldigt uppskattad även av folk som inte bor i bygden”. Några unga ställde sig frågan om det inte var på tiden att öppna skidbacken i Unnaryd igen som varit stängd närmare 15 år. De sökte pengar från Ung i Halland för att undersöka möjligheterna

Fakta

med att öppna skidbacken igen. Med projektstödet genomfördes

Kommun: Hylte

en besiktning av liftsystemet samt nödvändig renovering av

Ort: Unnaryd

systemet. Det visade sig att det bara var mindre reparationer

Projektstöd: 15 000 kr

som behövde göras och bara några veckor efter att idén uppstått

Privat medfinansiering: 10 237 kr

kunde projektgruppen i stor samverkan med lokala företagare och det lokala föreningslivet öppna skidbacken. Den gamla klubbstugan fick en nystart och genom skänkt begagnad utrustning kunde också skiduthyrning erbjudas. Efteråt startade projektledaren ett eget företag inom bland annat naturturism.

Resultat Antal deltagare: 26 aktiva, 69 besökare Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja Företag: 1 nystartat företag

6

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 6

2015-05-05 11:24:47


Hultagärdes funpark I Hultagärdesbacken i Torup finns en ungdomsgrupp som ville utveckla åkandet för snowboardåkare eftersom det är många unga som åker snowboard. De ville göra backen mer attraktiv

Fakta

för unga åkare. En projektgrupp bildades och med stöd från Ung

Kommun: Hylte

i Halland kunde gruppen bygga rails och boxar för snowboard-

Ort: Torup

åkning och köpa in snowboardutrustning för uthyrning, så att

Projektstöd: 15 000 kr

fler unga kan prova på att åka snowboard. Målet var att göra

Privat medfinansiering: 6707 kr

skidbacken i Torup attraktiv för många olika målgrupper och på detta sätt erbjuda boende i området en aktiv fritid. I projektet har det funnits ett bra samarbete över generationsgränserna. Många människor har glädje av boxarna och railsen som kommer att kunna användas under lång tid framöver. Ungdomsgrup-

Resultat Antal deltagare: 30 personer Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Ja

pen uppger i slutrapporten att de är stolta över samarbetet och gemenskapen som de har utvecklat i gruppen och att de har lärt sig mycket under arbetets gång.

”Vi är stolta över vårt samarbete i gruppen. Vi tycker att vi har lyckats arbeta tillsammans trots olika åldersgrupper och olika intressen enades vi i olika beslut”.

”Bygden har fått ytterligare en fritidsaktivitet framförallt för ungdomar som vill testa gränserna”.

7

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 7

2015-05-05 11:24:48


Ponnystigen I Åhs finns det ett stort ridintresse med en drivande ridförening och många engagerade personer. I en av skogarna hade fler och fler ryttare ridit, men det var inte säkert och inte framkomligt längs hela vägen. En grupp unga beslutade tillsammans med ägaren av marken att de skulle anlägga en säker, rolig och tillgänglig ridled, primärt för ponnyhästar och barn och unga som ville rida i skogen. Gruppen började att dra loss rötter och stubbar för att lägga ett bra underlag. Idag sköts ponnystigen (cirka 500 m lång) av den lokala ryttarföreningen, så att många ryttare kan träna sina hästar även efter att projektet är avslutat. Målen med projektet var att skapa större samhörighet i bygden och att skapa ett större intresse av ridning. Enligt flera har de målen redan uppnåtts och ridleden används flitigt av många ryttare.

Fakta Kommun: Varberg

”Ridvägen används nu och framåt i tiden”.

Ort: Åhs Projektstöd: 12 319 kr Privat medfinansiering: 17 067 kr

Resultat Antal deltagare: 16 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

8

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 8

2015-05-05 11:24:49


Jump up Femsjö Några ridintresserade i Femsjö ville att det skulle kunna gå att utveckla ungas ridhoppning i Femsjö. I Femsjö är unga beroende av att bli skjutsade av vuxna eftersom det inte finns kollektivtrafik. Gruppen bestämde att de ville satsa på att köpa in ordentliga

Fakta Kommun: Hylte

hinder och ta dit en ridlärare istället för att alltid åka iväg själva.

Ort: Femsjö

Projektgruppen har anordnat hoppträningar för hästintresse-

Projektstöd: 15 000 kr

rade personer, men också andra aktiviteter för boende i bygden.

Privat medfinansiering: 14 810 kr

Hindren finns kvar och ägs av hembygdsföreningen och kan användas av unga och vuxna i bygden. På så sätt kan unga utföra sin sport på hemmaplan utan att vara beroende av att vuxna skjutsar dem.

Resultat Antal deltagare: 45 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

”Att driva ett eget företag hade varit spännande, projektet har fått en att inse hur mycket man faktiskt kan påverka och forma något själv”.

Paddock Jävsgård En grupp unga som rider i

ansvarar för skötseln och att

Holm såg ett behov av en pad-

paddocken är öppen för alla

dock som alla unga i området

unga att använda i områ-

skulle kunna få använda.

det även efter att projektet

Fakta

Tidigare var alla paddockar

avslutats.

Kommun: Halmstad Ort: Holm

privata och många hade inte tillgång till att träna i en paddock. Gruppen bildade ett nätverk som beslutade om förhållningsregler för paddocken och med hjälp av bidrag från Ung i Halland och en privat finansiär så kunde paddocken anläggas av projektgruppen. Verksamheten fortsätter och nätverket

”Vi har kunnat skapa samhörighet mellan stallen och det har varit det mest lyckade och uppskattade när det gäller detta projekt”.

Projektstöd: 15 000 kr Privat medfinansiering: 6738 kr

Resultat Antal deltagare: 10 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

9

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 9

2015-05-05 11:24:49


Träningslokal i Fjärås I Fjärås kom en grupp unga på idén att bygga upp ett gym i anslutning till Fjärås sportskytteförening. Många unga är aktiva i föreningen och det behövs mycket fysisk träning för att bli en bra skytt. Dessutom var det många föräldrar som satt och väntade i lokalen medan deras barn och unga tränade och då tänkte projektgruppen att det ju skulle vara bättre om de vuxna kunde träna samtidigt som de väntade. Målet var att skapa en ny mötesplats där människor i alla åldrar kan träffas och träna men målet var också att fler skulle få en bättre hälsa. Projektgruppen fick pengar från Ung i Halland för att bygga upp en träningslokal och lokalen rustades upp med hjälp från lokala företagare och privatpersoner och träningsredskap köptes in. Gruppen arrangerade en invigning med en föreläsning om kost och hälsa. Nu flera år efter avslutat projekt så används gymmet fortfarande flitigt och Fjärås sportskytteförening ser till att det är säkert att träna där och att det är öppet för alla unga att använda.

”Vi har unga och vuxna som tränar tillsammans i vårat gym de delar med sig av erfarenheter och tips till oss yngre”. Fakta Kommun: Kungsbacka Ort: Fjärås Projektstöd: 13 900 kr Privat medfinansiering: 55 107 kr

Resultat Antal deltagare: 44 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

10

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 10

2015-05-05 11:24:51


Fegens gym och motion I Fegen har en grupp under lång tid renoverat bygdegårdens källare till ett gym. Gruppen sökte pengar från Ung i Halland för att kunna köpa in en del utrustning som efter att projekttiden var slut har övertagits av idrottsföreningen Myrorna GK. Projektgrup-

Fakta Kommun: Falkenberg

pens mål var att bygga upp ett gym i bygdegårdens källare som

Ort: Fegen

skulle vara öppen för allmänheten. Gruppen samarbetade med

Projektstöd: 15 000 kr

idrottsföreningen och flera lokala företagare som hjälpt till med

Privat medfinansiering: 10 150 kr

installation av el osv. En ny mötesplats har skapats i Fegen där människor i alla åldrar kan träffas och träna tillsammans.

Resultat Antal deltagare: 45 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

11

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 11

2015-05-05 11:24:53


Unnegymmet

Några unga hade inspirerats av naturgym i Halmstad och på andra platser och tänkte att det borde finnas i Unnaryd också. De hade den perfekta platsen för naturgymmet nere vid sjön, nära ett springstråk, en sporthall och en naturlekplats. Perfekt läge för att avsluta springrundan med ett styrkepass eller för föräldrar som hade barnen på lekplatsen. Med hjälp av många ideella krafter så kunde äntligen naturgymmet invigas efter ett par års arbete. Målet med projektet var att möjliggöra för unga men även andra att vara ute i naturen, röra på sig och leva mer hälsosamt.

Fakta Kommun: Hylte Ort: Unnaryd Projektstöd: 14 728 kr Privat medfinansiering: 19 075 kr

Resultat Antal deltagare: 35 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar

”Vi har byggt upp ett utomhusgym där unga och gamla, kvinnor och män, invånare och turister ska kunna träna. Här ska man kunna träna och samtidigt vara ute i vår fina natur”.

Fortsatt verksamhet: Ja

12

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 12

2015-05-05 11:24:56


Tofta GIF:s tävlingsgrupp En engagerad gymnastikförening som drivs av unga ville skapa möjligheter för unga att tävla i gymnastik i den egna bygden. Genom att köpa in en landningsmatta var förhoppningen att nivån skulle kunna höjas och att Tofta GIF skulle kunna starta en tävlingsgrupp. Projektgruppen ville inspirera alla unga, framförallt de manliga gymnasterna, till att fortsätta med gymnastik genom att bredda utbudet av redskap. Genom projektet skapades fler aktiviteter för unga i området, attraktiviteten ökade i bygden och projektet främjade en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män inom en sport som domineras av kvinnor. Mattan finns kvar och används flitigt fortfarande.

Fakta Kommun: Varberg Ort: Tofta Projektstöd: 14 521 kr Privat medfinansiering: 5950 kr

Resultat Antal deltagare: 103 personer Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Ja

Töresjöstranden Med inspiration från ett projekt i Älvsered tog några

Fakta

unga initiativ till att fixa i ord-

Kommun: Falkenberg

ning stranden vid Töresjön. I

Ort: Fagered

samverkan med Byalaget i Fa-

Projektstöd: 10 893 kr

gered har gruppen röjt upp,

Privat medfinansiering: 8400 kr

grävt ur och lagt ny sand på

Resultat Antal deltagare: 50 personer Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Ja

stranden och har även fixat till parkeringen. Projektgruppens mål var att alla unga och också övriga bybor ska tycka att det är trevligare att vistas vid Töresjöstranden och detta anser gruppen är uppfyllt.

”Att vi har g jort en strand som är jäkligt mycket bättre och en strand som alla kan vara på”.

13

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 13

2015-05-05 11:24:57


Sötvattensprojektet I samarbete med Sportfiskeklubben Laxen Halmstad ville en grupp unga lära sig mera om livet i våra bäckar och åar, vattenvård och miljöarbete. Gruppen arrangerade flera studiebesök bland annat i Hjoån för att ta del av det arbete som gjorts där för att ta den kunskapen tillbaka till Hallands vattendrag. Målet med projektet var att unga ska få ökat intresse, kunskap och förståelse för vikten av små vattendrag i vårt ekosystem. Med erfarenheter från tidigare studiebesök och experthjälp på plats i naturen så lärde sig unga i ytterligare ett projekt mer om vårt ekosystem, kring biologisk mångfald och vad vi själva kan göra för att påverka utvecklingen. Kunskapen sprids vidare och arbetet fortsätter.

Fakta 2 projekt Kommun: Halmstad Ort: Sennan, Skedala, Hjoån. Projektstöd: 26 678 kr Privat finansiering: 25 050 kr

Resultat Antal deltagare: 26 deltagare Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Ja

14

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 14

2015-05-05 11:24:57


Vatten och miljĂśvĂĽrd i Halmstad kommun

15

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 15

2015-05-05 11:24:58


Metoder För att inspirera unga att driva egna projekt har metoder för idégenerering och projektutveckling utvecklats som ett komplement till marknadsföring via broschyrer, hemsida, Facebook och mailutskick. Ung i Halland har utvecklat idéverkstäder ofta tillsammans med en offentlig aktör där unga arbetat fram projektidéer under processledning. 33 idéverkstäder har genomförts runtom i länet. Ungdomscoachen har totalt träffat 6241 unga på skolor och mässor för att inspirera till aktivitet. Ung i Halland utvecklade och genomförde Tagga Landet, en inspirationshelg med syfte att stärka ungas företagsamhet på landsbygden. Ung i Halland deltog på och arrangerade workshops på Landsbygdsriksdagen i Sunne 2010, tillsammans med unga som varit aktiva i olika delprojekt. 2014 deltog unga som varit engagerade i Ung i Hallands delprojekt och projektledaren för Ung i Halland på Almedalsveckan. Deltagandet gjordes i samarbete med unga från flera andra leaderområden genom U LAND och i samarbete med Vi unga och Hela Sverige ska Leva. Syftet med att delta på Almedalen var dels att sätta landsbygdens unga på kartan i debatten och dels att hämta hem kunskaper, idéer och kontakter för att kunna utveckla sin egen hembygd. I detta arbete etablerades #ungapålandsbygden och en debattartikel skrevs som bland annat publicerats i Aftonbladet. Ung i Halland var med och utvecklade Ungagemang. Det första Ungagemang arrangerades i Fagersta. 100 unga från Sveriges landsbygder träffades under en helg för att utbyta erfarenheter, få inspiration, ny kunskap och nya kontakter och bli inspirerade till att driva utveckling på hemmaplan. Ett koncept togs fram kring Ungagemang och med stöd av Landsbygdsnätverket kunde sen regionala Ungagemang arrangeras. Ungt Nätverk där Ung i Halland har varit en aktiv partner sedan 2009 har arrangerat en ungkulturfestival, Hållplats som samlat runt 100 unga från Halland varje år. Dessa har under en dag fått träffa varandra, testat kultur och inspirerats till att göra själv. Ungt Nätverk har också arrangerat UKM, Ung Kultur Möts där unga får visa upp vad som är kultur på lokala och regionala festivaler samt på en nationell festival. För att öka ungas deltagande och inkludering i utvecklingen av Hallands landsbygd har projektledaren för Ung i Halland samarbetat kring flera olika arrangemang och projekt som Leader Halland har drivit. Bland annat en bussresa för kommunpolitiker, flera framtidsverkstäder och projektet Landsbygdslyftet. Detta projekt undersökte vad hallänningar ansåg var Hallands största utmaningar och styrkor och hur dessa skulle kunna utvecklas. En workshop i varje kommun med totalt ca 270 deltagare arrangerades där deltagarna var boende, företagare, kommunalråd och andra intresserade. Inför varje workshop samlades tankar in från drygt 400 personer varav cirka hälften var under 25 år. Ung i Hallands projektledare har fått möjlighet att berätta om Ung i Hallands metoder och resultat för bland annat de halländska riksdagsledamöterna, på Landsbygdsforum, Landsbygdsdepartementet och under konferensen ”Building Bridges for the Future” i Bryssel.

16

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 16

2015-05-05 11:24:58


Mat, måltid och hantverk

Mat och måltid har varit ett priorierat område i Leader Hallands strategier men det har varit få projekt som arbetat inom detta område i Ung i Halland. Två projekt presenteras inom detta tema.

17

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 17

2015-05-05 11:24:58


Den ekonomiska studenten i köket Två personer hade under en längre tid arbetat fram en kokbok som bestod av goda, nyttiga recept för en billig kostnad. Boken riktades till unga med liten budget och begränsade förkunskaper inom matlagning. I receptboken ingår förutom goda recept en del hushållsekonomi. De ville sprida kokboken till målgruppen och deras mål var att få fler unga att tycka om att laga mat. De ville genom boken sprida både recept, ekonomiska tips och inspiration till att laga mat själv. Gruppen fick stöd från Ung i Halland för att genomföra en matlagningskurs för unga för att visa hur enkel god, nyttig och billig mat kan lagas. De gav också ut kokboken till alla som deltog på kursen.

”Det behövs fler som tror på ungdomars kapacitet och förmågor”.

Fakta Kommun: Kungsbacka Ort: Onsala Projektstöd: 789 kr Privat medfinansiering: 12 070 kr

Resultat

”Vi har lärt oss att det faktiskt finns pengar och stöd att söka för ungdomsprojekt”.

Antal deltagare: 13 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

18

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 18

2015-05-05 11:25:01


Knivmakeri Fakta Kommun: Kungsbacka Ort: Fjärås Projektstöd: 14 891 kr Privat medfinansiering: 31 135 kr

Resultat Antal deltagare: 15 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

Personerna som tog initiativ till ett knivmakeri hade under en tid ingått i en förening som tillsammans gjort knivar. De såg ett behov av att tillgängliggöra verksamheten och aktiviteterna för fler unga och att unga skulle kunna delta oberoende av familjens privata ekonomi. De ville därför köpa in en del material och maskiner som kunde vara öppet för alla unga att använda som vill arbeta med knivmakeri. Unga har genom ett gott samarbete med en knivförening i Fjärås lärt sig att göra egna knivar helt från grunden. Ett hantverk som tar lång tid och mycket tålamod. Gruppen har träffats varje vecka där alla varit välkomna att komma och de fortsatte med verksamheten även efter att projektet var avslutat. Niklas Illipe som var initiativtagare till projektet vann pris i KnivSM för sin kniv som syns till höger. Niklas har också varit workshopledare inom slöjd på Hållplats som Ungt Nätverk har arrangerat på Teater Halland varje år sedan 2009 och där Ung i Halland varit en av de drivande aktörerna.

”Genom att vi kunnat skaffa redskap och har byggt upp en kunskapsbas kan vi erbjuda andra ungdomar möjligheten att delta i våra träffar i Fjärås, som vi har regelbundet”.

19

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 19

2015-05-05 11:25:03


Effekter (del 1) Nätverket U LAND består av vuxna som jobbar med ungas delaktighet i landsbygdsutveckling däribland många ungdomscoacher inom Leader, 4H, Vi Unga och Hela Sverige ska Leva. Med hjälp av slutrapporterna och i kontakt med delprojekten har U LAND identifierat vissa effekter som synts i delprojekten vilka beskrivs i ordmolnet till höger. Förutom en rad bestående verksamheter och mötesplatser har delprojekten också utvecklat bygden på andra sätt. Många vittnar om ökad attraktivitet, framtidstro och en positiv identitet för bygden. Delprojekten har också synliggjort unga och ungas behov på orter runt om i Halland. Kontakter över generationsgränser har uppstått och lett till en större gemenskap. Känslan av att kunna vara med och påverka sin bygd genom eget engagemang har ökat. I projekten har 1 867 040 kr rapporterats in i ideell tid och det är bara den tid som rapporterats in, mycket mer tid har lagts ner. Detta visar på att det finns ett mycket stort engagemang hos unga att vara delaktiga att själva genomföra idéer i sin hembygd. Projektgrupperna har kunnat söka max 15 000 kr för ett projekt och ibland har det inte varit pengarna som varit det viktigaste. Det har många gånger varit lika viktigt att projektgruppen har blivit trodda på, respekterade och fått stöd att planera och genomföra sin idé. Många personer som Ung i Halland har kommit i kontakt med hade inte innan tänkt att det var möjligt att söka pengar och driva ett projekt själva. Ett projekt, Ungdomshörnan fick till slut 313 kr i projektstöd men arrangerade för detta flera kvällar med olika teman och workshopledare. Ung i Halland redovisar många mätbara mål men även mjuka värden är viktiga att beskriva för att få hela bilden av vad som kan hända när unga görs delaktiga i utvecklingen. För att förstå vad som händer har samtal förts framförallt med sociologen Lotta Svensson, fil.dr. vid Uppsala universitet som forskat kring ungas flytta/stanna-beteende. Vad är det egentligen som händer när unga är delaktiga i den lokala utvecklingen? Vi kan se att det påverkar ett positivt identitetsskapande, det sociala kapitalet ökar och egenmakten ökar. Det påverkar ungas liv och arbete på landsbygden. Genom att unga fostras in ett demokratiskt samhälle och växer med uppgiften så blir unga medvetna som sig själva och om samhället och vågar hävda sina och andras intressen. Ett exempel på detta är när en person vid första kontakten är blyg och osäker och vid avslutat projekt lätt ringer upp ett kommunalråd för att diskutera hur kommunen tänker göra i en specifik fråga. Som ett komplement till ungas utbildning inom skolväsendet finns det mycket att lära genom ett ideellt engagemang. Unga lär sig att lägga upp och följa en budget, aktivitetsplan, mål och driva en verksamhet framåt, fatta gemensamma beslut som är demokratiska och godkända av hela gruppen. Vissa tar på sig ledartröjan och utvecklar sitt ledarskap. Andra blir förebilder för yngre. Ett exempel på detta är Ralle och Kims mekeri, när projektet skulle avslutas berättade projektledarna om hur de yngre barnen på ungdomsgården tidigare varit rädda för dem men i och med mekeriet fanns nu en plats att vara på även när ungdomsgården var stängd och de med mer erfarenhet kunde ge handledning till andra. I projektet Fritidsgård i Fagered blev några unga nyckelansvariga och gruppen behövde samarbeta för att kunna fatta beslut om regler och förhållningssätt som var godkända av alla. Detta ledde till att dessa förmågor utvecklades hos projektgruppen något som även ger nytta i arbetslivet. I projektet Fixa nabben fick gruppen stor kunskap om hur samhället fungerar och vem som ansvarar för vad när de undersökte skötseln av badplatsen som med gruppens initiativ övertogs av vägföreningen från kommunen.

20

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 20

2015-05-05 11:25:03


Byutveckling och mötesplatser

Inom detta tema återfinns många skateramper, flera mekeri och även fritidsgårdar. Dessa projekt har lett till bestående mötesplatser för unga och i stort sätt alla av dessa finns kvar fortfarande. Intresset för nya skateramper har varit stort och varit väl fungerande projekt inom Ung i Halland, här är några av de lärdomar, utmaningar och synliga effekter som finns kring skateramper: •

Bra att ta hjälp av folk som går byggprogram eller andra som har snickerikunskaper.

Finns bra ritningar att hitta på nätet.

Viktigt med tillstånd från ägaren av marken. Lätt med nyttjanderättsavtal från kommunen om det är kommunal mark,

annars fixa ett avtal med den privata ägaren.

Kolla med grannarna innan så det inte blir problem när bygget är färdigt.

Kom överens om vilka regler som ska gälla på ramperna (eventuellt ihop med grannarna).

På flera platser har föräldrar eller personal på ungdomsgårdarna varit viktigt stöd.

Viktigt att säkerställa att det finns en förening/eller kommun som kan bekosta renovering av ramperna.

Bra är om de skyddas på vintern med presenningar.

En utmaning är att inkludera mer tjejer. I Träslövsläge höll projektledaren speciella dagar med handledning bara för tjejer

till exempel.

Ofta har det varit unga som inte traditionellt har drivit projekt eller tagit liknande ansvar som drivit dessa projekt vilket

gjort att unga har lärt sig att ta ansvar och utvecklat sitt ledarskap.

Ramperna som byggts eller köpts in har skapat nya mötesplatser för unga. Mindre barn och äldre tonåringar har deltagit

på lika villkor och förebilder har skapats.

När unga bygger ramperna själva tar de större ansvar för att de sköts och renoveras vid behov.

21

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 21

2015-05-05 11:25:03


Harplingeplanken Fakta Kommun: Halmstad Ort: Harplinge Projektstöd: 11 433 kr Privat medfinansiering: 15 400 kr

Resultat I Harplinge finns en engage-

Planken är öppna för alla att

Antal deltagare: 105 personer

rad fotbollsförening som sett

använda vilket gör att unga

Ny mötesplats: Ja, som finns kvar

ritningar på speciella plank

när som helst kan gå och

Fortsatt verksamhet: Ja

som varit framgångsrika för

träna. En ny spontanaktivitet

att träna passningsspel. Några

och mötesplats skapades i

unga i föreningen tog saken i

Harplinge och fotbollsklubben

egna händer och byggde upp

kan även använda planken

liknande plank för att möjlig-

under träningarna.

göra övning i passningsspel.

Ullareds bikepark Några unga ville bygga upp en bikepark i Ullared då det fanns ett stort intresse för att cykla och trixa. De samarbetade med Ullareds samhällsförening och en lokal företagare för att tillsammans göra ett bra projekt. Ung i Halland beviljade medel för att köpa grus och bark till gruppen, den lokala grävaren grävde gratis eftersom han ansåg att det är så viktigt att unga ska ha någonstans att vara. Målet var att bygga en bra bikepark, skapa en samlingsplats för unga i Ullared och öka intresset för sporten vilket de gjort.

Fakta Kommun: Falkenberg Ort: Ullared Projektstöd: 15 000 kr Privat medfinansiering: 7740 kr

Resultat Antal deltagare: 21 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

22

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 22

2015-05-05 11:25:04


Att våga göra Fakta 2 projekt Kommun: Varberg Ort: Bua, Träslövsläge, Skällinge och Veddige Projektstöd: 29 445 kr Privat medfinansiering: 13 865 kr

Resultat Antal deltagare: 58 personer Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Nej

Unga inspiratörer från företaget jagfokus utvecklade ett koncept för att väcka engagemang och stärka ungas entreprenörskap. De träffade unga på fritidsgårdar i Bua, Träslövsläge, Skällinge och Veddige. Syftet var att visa på vilka möjligheter som fanns att förverkliga sina drömmar och att genomföra egna projekt. Resultatet blev en ökad aktivitet på fritidsgårdarna och flera nya projekt som också fått stöd från Ung i Halland, bland annat det framgångsrika projektet Film i Bua.

”Vår förhoppning är att vi har uppmuntrat och sått frön för ett kommande engagemang och entreprenörskap hos ungdomarna i framtiden”.

23

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 23

2015-05-05 11:25:06


Antirasism och utanförskap Fakta Kommun: Laholm Ort: Våxtorp Projektstöd: 11 753 kr Privat medfinansiering: 24 960 kr Ett gäng unga hade sett att det fanns ett behov av att diskutera ämnen som handlar om antirasism och utanförskap. De identifierade stora problem med både drogmissbruk och fördomar om andra människor där de bodde och ville genomföra en temadag kring just detta. Arrangörerna fick låna Våxtorpskolan och dess elever för att genomföra temadagen och engagerade både en

Resultat Antal deltagare: 4 personer som arbetade i projektet, 150 personer deltog på dagen. Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Ja Företag: 1 nystartat företag

teatergrupp och föreläsare för att sätta fokus på ämnet. De höll också i egna workshops där olika frågor diskuterades och dagen löpte på mycket bra med stort engagemang från deltagarna. Projektledarna har haft mycket verksamhet efter avslutat projekt med flera workshops och startade även ett eget företag efter att de avslutat projektet.

Sinnesrum Två unga undersköterskor på

hur ett sinnesrum skulle se ut,

ett äldreboende i Oskarström

kunskap de spridit vidare till

fick upp ögonen för sinnes-

andra. Förutom användandet

rum och den positiva effekt

av sinnesrummet och kunska-

som dessa rum kan ha på

pen som spridits så har också

Ort: Oskarström

personer som lider av oro. På

en stolthet för yrkeskåren och

Projektstöd: 2323 kr

äldreboendet där de arbetade

en entusiasm för att det går

Privat medfinansiering: 6738 kr

fick de tillgång till ett rum som

att förändra och driva sina

de inredde med stöd från Ung

egna idéer ökat.

i Halland. Undersköterskorna läste och lärde sig mycket om

”Vi har lärt oss att få inspiration och vara ansvarsfulla”.

Fakta Kommun: Halmstad

Resultat Antal deltagare: 2 Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Ja

24

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 24

2015-05-05 11:25:06


Ungdomshörnan Det fanns ett behov av fler

att skapa en bättre gemen-

kvällsaktiviteter för unga i

skap mellan unga i byn.

Unnaryd och ett gäng unga

Kvällarna blev välbesökta,

tog initiativ till att arrangera

cirka 25 personer kom och

temakvällar som marknads-

arrangörerna var stolta över

fördes i bygden och som var

att de verkligen gjorde något

öppna för alla unga som var

och att det kom folk på deras

intresserade av att komma. En

aktiviteter. Projektet är av-

tårttävling, en recyklingkväll

slutat men engagemanget att

med en workshopledare och

själva genomföra aktiviteter

en filmkväll genomfördes för

har spridits till andra.

Fakta Kommun: Hylte Ort: Unnaryd Projektstöd: 313 kr Privat medfinansiering: 2940 kr

Resultat Antal deltagare: 22 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

Landerydsgården En grupp unga ville öppna upp en fritidsgård i Landeryd. De såg

kom aldrig igång men en del renoveringar gjordes och Ung i

ett behov av en mötesplats för unga och ville renovera, komma

Halland förde dialog med ägaren till huset och även med det

överens om förhållningsregler och sen dra igång verksamheten.

lokala föreningslivet för att se om en fortsättning ändå var

Tanken var att gården skulle skötas av unga själva. Gruppen bjöd

möjlig. Det blev ingen direkt fortsättning men kanske kom-

in till aktiviteter för att unga i bygden skulle kunna vara med att

mer det att öppna en fritidsgård i det gula huset en vacker

arbeta fram verksamheten tillsammans och göra nödvändiga

dag.

renoveringar. Tyvärr flyttade projektledaren och verksamheten

Fakta Kommun: Hylte Ort: Landeryd Projektstöd: 1350 kr Privat medfinansiering: 1225 kr

Resultat Antal deltagare: 3 personer Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Nej

25

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 25

2015-05-05 11:25:07


Rampen

En grupp unga skatare bestämde sig för att de ville bygga nya skateramper i Harplinge och fixa tillstånd från kommunen att vara på den plats där det tidigare fanns några trasiga ramper men där tillstånd aldrig sökts. Projektet fick tillstånd från kommunen och

Fakta Kommun: Halmstad

under sommaren 2010 var det både unga och vuxna som spen-

Ort: Harplinge

derade en stor del av tiden åt att bygga ramper och gensvaret

Projektstöd: 14 894 kr

från många i området var mycket positivt.

Privat medfinansiering:11 320 kr

Resultat Antal deltagare: 30 Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

”Många människors spontana glädje när de har passerat förbi när vi har byggt”.

26

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 26

2015-05-05 11:25:09


Skateboardteamet i Läjet I Träslövsläge har det länge funnits ett stort intresse av att åka skateboard och i anslutning till ungdomsgården fanns ett gammalt kyllager som inte användes till något längre. Projektgruppen sökte bidrag för material till ramperna och satte igång att bygga, resultatet blev jättebra och både yngre och äldre skejtar där.

Fakta för båda projekten Kommun: Varberg Ort: Träslövsläge Projektstöd: 27 071 kr Privat medfinansiering: 21 700 kr

”Både yngre och äldre skejtar loss där nu vilket är jättekul. Mindre samhällen behöver aktiviteter”.

Resultat Antal deltagare: 89 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

Skate Läjet Några år efter att Skateboardteamet fått pengar till ramper i Läjet så tog en ny grupp initiativ till att utöka parken. Detta var samtidigt som hallen i Varberg var stängd så

”Vi har lärt oss att planera och ta ansvar”.

trycket ökade på bra ramper i Träslövsläge. Projektgruppens mål var att bygga en seriös skejthall att vara stolta över. De byggde ramperna själva, arrangerade en stor och välbesökt invigning och drog igång tjejskate för att få fler tjejer att börja skejta. Efter att projektet avslutats fortsätter hallen vara en naturlig mötesplats för många unga i olika åldrar.

27

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 27

2015-05-05 11:25:09


Torups skatepark Fakta Kommun: Hylte Ort: Torup Projektstöd: 10 000 kr Privat medfinansiering: 8775 kr

Resultat Antal deltagare: 9 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

”Bra att Lennart Ohlsson fångade upp vårt mail till kommunen om att vi saknade en ramp”.

En grupp unga tog kontakt

kunna åka på en ramp. De

bygga en ramp. Med bra

Hylte kommun för att för-

med Hylte kommun för att

ville också skapa en mötes-

ritningar från internet, god

verkliga sitt projekt. Rampen

diskutera möjligheterna med

plats för unga i Torup så att de

hjälp från föräldrar och mor-

finns kvar och kommer kunna

en skateramp i Torup. Grup-

kunde träffas på eftermidda-

föräldrar så kunde gruppen

användas lång tid efter det

pen skejtade mycket och var

garna och kvällarna och skejta

bygga en ramp som nu står på

att projektet avslutats. Unga

beroende av att få skjuts av

tillsammans. Gruppen fick via

skolgården i Torup där den är

har fått en ny mötesplats i

sina föräldrar till någon annan

kommunen kontakt med Ung

tillgänglig för alla att använda.

Torup och behöver inte vara

ort (Falkenberg eller Halm-

i Halland som beviljade medel

Gruppen fick också god hjälp

beroende av skjutsning för att

stad) för att ha tillgång till att

till material för att kunna

av lokala byggföretag och

kunna skejta längre.

28

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 28

2015-05-05 11:25:10


Kul på hjul Under flera år hade en grupp unga tillsammans med ett par drivande föräldrar, arbetat för att anlägga en skejtpark i Fjärås.

Fakta

Gruppen genomförde en enkätundersökning som visade på stor

Kommun: Kungsbacka

efterfrågan av en ramp i samhället och ett ihärdigt arbete star-

Ort: Fjärås

tade för att hitta en plats, asfaltera, köpa in ramper med mera.

Projektstöd: 12 500 kr

Med gott samarbete med Kungsbacka fritid, lokala föreningar

Privat medfinansiering: 4712 kr

och företag kunde gruppen genomföra projektet och inviga ram-

Resultat Antal deltagare: 53 personer

perna. Ung i Halland var en av finansiärerna till projektet och en ny mötesplats har skapats i Fjärås.

Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

Haverdalsskate I Haverdal fanns slitna ramper som projektgruppen ville renovera och komplettera med nya ramper. Gruppen ordnade ett nyttjanderättsavtal med Halmstad kommun och många i Haverdal uppskattade att det kom till nya och hela ramper och nya ordningsregler och blev mer städat på platsen. Det blev en välbesökt mötesplats för unga i Haverdal under flera år och det var ett bra samarbete mellan föreningar, privatpersoner och lokala företagare som hjälptes åt med projektet. Tyvärr kom klagomål från några boende i närheten av rampen som ledde till att projektgruppen till slut fick flytta ramperna.

”Det är svårt att samarbeta med arga grannar”.

Fakta Kommun: Halmstad Ort: Haverdal Projektstöd: 11 738 kr Privat medfinansiering: 11 320 kr

Resultat Antal deltagare: 30 personer Ny mötesplats: Ja, som levde kvar kvar i flera år, dock ej längre. Fortsatt verksamhet: Ja

29

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 29

2015-05-05 11:25:11


Fiber i Asige I Asige fanns ännu inget utbyggt fibernät och gruppen som bestod av unga som brinner för att utveckla sin bygd såg ett stort behov av att mobilisera krafter för att kunna bygga ut fiber i Asige. Projektet gynnade hela bygden och kanske framförallt unga som så småningom kommer få ökade möjligheter att verka och bo i bygden med en snabb uppkoppling. Projektgruppen tryckte med Ung i Hallands hjälp upp ett informationsmaterial och har sen åkt runt till alla boende i Asige för att informera om möjligheten med fiber. Gruppen arrangerade flera stormöten för att informera de människor som bor och verkar i området. Detta gjordes i nära samarbete med den nystartade fiberföreningen i Asige. Efter att projektet avslutats fortsätter projektgruppen att driva processen vidare i fiberförengen där det är de unga som är drivande.

”Vi är stolta över att kunna driva Asige framåt och kunna sätta det på kartan då fler unga söker sig till landsbygden då infrastrukturen är mer utbyggd”.

Fakta Kommun: Falkenberg Ort: Asige Projektstöd: 4230 kr Privat finansiering: 5950 kr

Resultat Antal deltagare: 160 personer Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Nej inte som en effekt av projektet men fiberutbyggnaden fortgår.

30

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 30

2015-05-05 11:25:15


Ralle och Kims mekeri Moppekulturen är och har varit stark i Bua. Rasmus och Kim såg behovet av ett mekeri i Bua dit alla kunde komma och meka. Där de med mer kunskaper kunde lära andra och tillsammans skapades en ny mötesplats för unga i Bua. Projektledaren säger att de förr kanske skrämde de mindre barnen men att de nu faktiskt blivit förebilder för dem och att mekeriet har blivit en positiv plats där alla är välkomna.

”Att vi har funnits för de små barnen när inte gården varit öppen”.

Fakta Kommun: Varberg Ort: Bua Projektstöd: 8858 kr Privat finansiering: 9780 kr

Resultat Antal deltagare: 13 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

31

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 31

2015-05-05 11:25:19


Fritidsgård i Fagered

Under en idéworkshop kom

och aktiviteter. Ung i Hal-

Ung i Halland i kontakt med

land stöttade projektet med

en grupp unga som saknade

inköp av material till gården.

någonstans att vara i Fagered

Fakta

Projektgruppen målade och

Kommun: Falkenberg

på eftermiddagar och helger.

fixade möbler för att få en

Ort: Fagered

En projektgrupp bildades som

trivsam miljö. Till en början

Projektstöd: 7591 kr

tog kontakt med bygdegårds-

drev projektgruppen också

Privat medfinansiering: 6090 kr

föreningen. Genom dialog fick

studiecirklar genom Studie-

gruppen tillgång till bygdegår-

förbundet Vuxenskolan. En ny

dens källare och två personer

mötesplats skapades för och

fick nyckelansvar. En kort tid

av unga i Fagered och gården

efter att idén uppkommit om

har fått mycket uppmärksam-

en egen fritidsgård kunde

het som ett lyckat exempel

gruppen öppna dörrarna till

på ungas förmåga, ansvarsta-

en gård där unga själva satt

gande och drivkraft.

Resultat Antal deltagare: 17 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

ordningsregler, öppettider

32

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 32

2015-05-05 11:25:20


Garaget

Fakta Kommun: Varberg

En grupp unga ville bygga upp ett mekeri dit unga, både tjejer och killar kunde komma och meka med sina mopeder och EPAtraktorer. Gruppen fick tillgång till ett kallgarage i närheten av

Ort: Träslövsläge Projektstöd: 15 000 kr Privat medfinansiering: 8020 kr

ungdomsgården i Träslövsläge, köpte med hjälp av Ung i Halland

Resultat

in utrustning och kunde öppna upp ett eget mekeri. Ungdoms-

Antal deltagare: 9 personer som arbetade i pro-

gården i Träslövsläge har hjälpt till i bildandet av mekeriet och

jektet och 100 besökare

möjliggör för att verksamheten kan leva kvar genom att betala

Ny mötesplats: Ja, som finns kvar

hyra för garaget. Genom Garaget öppnades en ny mötesplats för

Fortsatt verksamhet: Ja

unga i Träslövsläge och en invigning arrangerades med många besökare och aktiviteter.

Verkstad i Skällinge Projektgruppen ville bygga upp en verkstad dit unga kunde komma och meka med sina fordon. Det är många unga som har ett

Fakta

intresse av att meka och i och med detta projekt tog unga själva

Kommun: Varberg

initiativ till att öppna en verkstad där unga kan lära av varandra.

Ort: Skällinge

Genom projektet öppnades en ny mötesplats för unga i Skällinge

Projektstöd: 14 490 kr

med omnejd. Ett samarbete med samhällsföreningen i Skällinge

Privat medfinansiering: 10 020 kr

möjliggör för att verksamheten ska kunna fortsätta under lång tid

Resultat Antal deltagare: 3 aktiva deltagare, 23 besökare

framöver. Deltagarna har lagt mycket tid i verkstaden och hjälpt andra unga att meka med sina fordon.

Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

”Det har blivit mer att göra, folk som bara satt och spelade (dataspel) kommer hit nu istället”.

33

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 33

2015-05-05 11:25:21


Effekter (del 2) Postivit identitetsskapande handlar om ökad självkänsla, känslan av att vara i ett sammanhang, att göra meningsfulla saker för sig själv och sina vänner och bygden en bor i. Många unga har tyckt att projektdagböckerna där den ideella tiden har skrivits upp har varit jobbigt pappersarbete men det är ett viktigt bevis på att allt det ideella arbetet värderas och är ett viktigt bidrag. Här ses alltså unga som en resurs och det väcks en stolthet över vad de har åstadkommit. I många slutrapporter skriver unga just det att de är stolta över att ”de faktiskt kunde genomföra detta”. Många har mött hinder på vägen och är glada över att de inte gett upp utan genomfört projektet trots motgångar. Av de 90 projekt som Ung i Halland beviljat är det några som aldrig kommit igång men av de som kommit igång med verksamhet är det faktiskt bara två projekt som inte genomfört det som avsetts i ansökan och i båda fallen handlade det om att projektledaren flyttade från orten. När unga är aktiva i utvecklingen så skapas fler och andra former av nätverk. Sociala relationer byggs upp där tilliten mellan människor i den egna bygden ökar och det sociala kapitalet ökar. Att det sociala kapitalet verkar stärkas innebär att demokratin fungerar bättre enligt Robert Putnam (Making democracy work: Civic traditions in modern Italy, 1993). Peter Håkansson har dessutom visat på att ungdomsarbetslösheten är lägre hos grupper som har starkt socialt kapital (Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital, 2011).

Förhoppningsvis kan unga förändra och stärka sin positiva syn på sin hembygd och se möjligheterna. En stor fördel som unga upplever på landsbygden är att det finns en kultur av att hjälpas åt och fråga om hjälp. Många projektgrupper har fått mycket hjälp av lokala föreningar och lokala företagare som kört sand, grävt, planerat och stöttat projektgrupperna på olika sätt. Detta finns inte alls på samma sätt i städerna där kontaktnätet inte är lika stort. En förutsättning för ung delaktighet har varit att unga har fått möjlighet att själva initiera, planera, genomföra och följa upp egna idéer som är viktiga för dem, det är på riktigt. Unga gör tillsammans med unga, för unga.

34

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 34

2015-05-05 11:25:22


Kultur och evenemang

Unga har visat ett stort intresse för att arrangera konserter och flera replokaler och inspelningsstudios har byggts. Dessa finns kvar även efter att projekten har avslutats så att unga kan fortsätta att använda dem. I Ung i Halland har privatpersoner kunnat driva projekten men när utrustning har köpts in har alltid en förening tagit över ägandet av grejerna. Föreningen har sedan ansvarat för att utrustningen används syftesenligt med projektidén. Vilket innebär att möjliggöra att grejerna och eller lokalerna är tillgängliga för alla unga att använda. I flera fall har det varit studieförbund som övertagit ägandet och i vissa fall har verksamheten drivits vidare i studiecirkelform efter att projektet har avslutats. Förutom musikprojekt har film spelats in och workshops har arrangerats i anslutning till dessa, paintballturnering, kite, LAN, modeshow och graffitihelger har också arrangerats. Inom detta område kan några slutsatser dras. •

I vissa fall har det varit svårt att marknadsföra och få folk att komma på events som arrangeras för första gången och av nya

aktörer.

Det har varit bra med breda samarbeten. I de fall där människor samarbetade i olika åldrar och från olika sektorer blev resul-

taten bättre.

När projektgrupperna vågade att göra större festivaler med en blandad målgrupp så kom det fler människor och resultaten

blev bättre än i de projekt där målgruppen endast var unga.

Många som arbetat med evenemang uppger i slutrapporterna att de lärt sig väldigt mycket kring lagar, regler, marknads-

föring, tillstånd, bokningar, människors förväntningar osv. Lärdomar som de kan ha nytta av i andra sammanhang framöver

även om projektet i Ung i Halland är avslutat och inte lett till någon direkt fortsättning.

35

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 35

2015-05-05 11:25:22


Ugglarpsfestivalen

Projektgruppen anordnade under sommaren 2010 Ugglarps första egna festival på den gamla dansbanan. Det är Ugglarps byalag som sköter om den gamla dansbanan och det var flera som ville se en föryngring bland besökarna där. Gruppen visste att det fanns många unga band med anknytning till Ugglarp och tänkte att dansbanan skulle fungera som en bra rookie-scen för banden att uppträda på. Målet med projektet var att skapa en rolig kväll för bygdens invånare och sommargäster för att öka gemenskapen. Det kom 320 besökare under kvällen och både publik och arrangörer var mycket nöjda.

Fakta Kommun: Falkenberg Ort: Ugglarp Projektstöd: 13741 kr Privat medfinansiering: 7700 kr

Resultat Antal deltagare: 320 besökare Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

”Vi har visat för bygden att det finns en del nya uppslag på vad som kan göras för ungdomar och att det faktiskt finns saker som innebär att man en helg inte behöver åka in till stan för att ha roligt”.

36

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 36

2015-05-05 11:25:24


Fronda i Åsa En grupp unga ville arrangera

städerna. De tog dit rapparen

ett stort drogfritt arrang-

Fronda och flera lokala band

emang för alla unga i Åsa med

var förband. Tyvärr kom det

omnejd. Gruppen tyckte det

inte så mycket folk och ar-

var på tiden att det kom en

rangemanget gick med förlust

Ort: Åsa

stor artist till Åsa och att folk

som lyckligtvis nog kunde

Projektstöd: 15 000 kr

såg att det går att arrang-

täckas av fritidsgården i Åsa.

Privat medfinansiering: 10375 kr

era en konsert även utanför

Fakta Kommun: Kungsbacka

Resultat Antal deltagare: 56 besökare.

”Vi fick lilla Åsa mer intressant. Vi g jorde allt detta för ungdomar i Kungsbacka kommun. För att det skulle hända något”.

Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

R(Å)sa Valborg Projektgruppen arrangerade

att visa att det faktiskt går att

ett drogfritt valborgsmässofi-

arrangera saker själv och att

rande i Åsa med cirka 100 be-

det inte behövs alkohol för

sökare. Genom projektet fick

att ha roligt. Projektgruppen

unga i Åsa med omnjed en

samarbetade med barbro

Ort: Åsa

rolig valborg och projektgrup-

betalar och ”Jag är schysst” i

Projektstöd: 12 500 kr

pen säger att de är stolta över

Kungsbacka.

Privat medfinansiering: 8705 kr

Fakta Kommun: Kungsbacka

Resultat Antal deltagare: 320 besökare

”Jag tror att det är viktigt att visa ungdomar att det faktiskt händer och går att anordna saker på landsbygden med och inte bara i städerna”.

Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

37

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 37

2015-05-05 11:25:25


Rock on Projektgruppen ville att det skulle hända något för unga i Väröbacka och bestämde sig för att arrangera en musikfestival. Gruppen engagerade flera lokala band under musikfestivalen som fick möjlighet att spela och en rolig kväll för unga genomfördes.

Fakta Kommun: Varberg Ort: Väröbacka Projektstöd: 15 000 kr

”Vi har lärt oss jättemycket, bl.a om alla lagar och regler som måste följas”.

Privat medfinansiering: 8312 kr

Resultat Antal deltagare: 127 besökare Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

Double Destination hyr Västerhagen Fakta Kommun: Halmstad Ort: Steninge Projektstöd: 15 000 kr Privat medfinansiering: 56 350 kr

Bandet Double Destination

spelningar så att konserterna

fick medel från Ung i Halland

på landsbygden skulle kunna

för att arrangera en konsert

öka. PA:t övertogs av Studie-

på Västerhagen med lokala

främjandet och har använts

band. Konserten gick av sta-

av många unga band under

peln med många besökare

årens lopp och långt efter att

och flera band som spelade.

projektet avslutats.

Gruppen köpte in ett PA där målet var att underlätta för lokala band att arrangera

Resultat Antal deltagare: 126 besökare Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Ja, utrustningen som köpts in används fortfarande i samarbete med Studiefrämjandet.

38

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 38

2015-05-05 11:25:26


Kulturparadiset LIVE Projektgruppen arbetade

på att arrangera livemusik

aktivt i föreningen Kultur-

på andra platser. Föreningen

paradiset som sedan 2007

hade i stort sätt en komplett

Fakta

arbetat med att ge en scen för

musikutrustning men saknade

Kommun: Halmstad

den unga kulturen i Halland

högtalartoppar och sökte

Ort: Getinge

framförallt livemusik. Hittills

medel från Ung i Halland för

Projektstöd: 15 000 kr

hade verksamheten varit

att kunna köpa in högtalar-

Privat medfinansiering: 8663 kr

knuten till Halmstad och nu

toppar för evenemang och

ville projektgruppen bredda

för att kunna använda inför

verksamheten och arrang-

kommande arrangemang.

era en kulturkväll i Getinge i

Arrangörerna, banden och

samarbete med fritidsgården

besökarna var jättenöjda med

där. Arrangemanget var ett

spelningen och högtalartop-

samarbete med lokala band

parna har använts på många

och det var betydelsefullt

spelningar även efter att detta

att föreningen vågade satsa

projekt avslutats.

Hiphopnight I Åsa tyckte några unga att det skulle vara roligt att arrangera en

Resultat Antal deltagare: 66 besökare Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Ja, den utrustning som köptes in i projektet används fortsättningsvis.

Fakta Kommun: Kungsbacka Ort: Åsa Projektstöd: 15 000 kr Privat medfinansiering: 30 450 kr

hiphop-konsert. De hade undersökt intresset hos andra unga

Resultat

i Åsa och märkt att det just var hiphop som folk efterfrågade.

Antal deltagare: 58 besökare

Alltså ordnade gruppen en kväll med hiphopduon Medina och ett

Ny mötesplats: Ja, under projekttiden

förband från Falkenberg. Gruppen fick pengar från Ung i Halland

Fortsatt verksamhet: Nej

för att arrangera konserten och fixa bra ljud och ljus i lokalen. Gruppen samarbetade nära Kungsbacka Fritid och Ung i Halland var på plats under kvällen och inspirerade unga att driva sina egna idéer och projekt.

39

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 39

2015-05-05 11:25:27


Kvartiåtta Musik i Steninge

Kvartiåtta är ett band där flera

men också att visa upp hur

medlemmar är uppväxta i

vacker landsbygden kan vara.

Steninge. De stod inför att

Med videon ville bandet inspi-

Kommun: Halmstad

spela in en första profesionell

rera människor till att se vilka

Ort: Steninge

musikvideo och ville med

möjligheter det finns till att

Projektstöd: 14 222 kr

denna utmana normer för

skapa kultur på landsbygden.

Privat medfinansiering: 3350 kr

hur en musikvideo ska se

Förutom filminspelningen

ut. De ville spela in videon

så arrangerade bandet en

i sina hemtrakter. Med sina

kulturkväll i Steninge med

barndoms smultronställen

flera band från olika platser

och visa på Hallands mångsi-

i Halland. Konserten blev en

diga och vackra natur. Istället

trevlig kväll med många besö-

för att spela in i storstadsmiljö

kare i olika åldrar.

Fakta

Resultat Antal deltagare: 96 besökare Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Ja, utrustningen som köpts in används fortfarande.

där de flesta musikvideos utspelas. Målet var att sprida sin musik genom videon och etablera sig på musikscenen

40

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 40

2015-05-05 11:25:27


Hardstyle Night Hardstyle är en musikgenre inom elektronisk dansmusik. Några unga hade länge arbetat för att få ihop ett musikarrangemang i

Fakta

Åsa. De inledde ett samarbete med fritidsgården i Åsa, barbro

Kommun: Kungsbacka

betalar och Ung i Halland för att förverkliga sin dröm. Gruppen

Ort: Åsa

bokade två dj:s som spelar Hardstyle och genomförde ett drog-

Projektstöd: 15 000 kr

fritt dansparty för unga. Ung i Halland bidrog med kostnaderna

Privat medfinansiering: 9840 kr

för ett professionellt ljud och ljus. Arrangemanget var välbesökt

Resultat Antal deltagare: 300 besökare Ny mötesplats: Ja, under projekttiden

och projektledaren uppger i slutrapporten att de lärde sig väldigt mycket av att driva projektet. Bland annat kring regler, att hålla i en budget, kontakta främmande människor och inte vara så blyg.

Fortsatt verksamhet: Nej

”Att gå ut och prata med främmande folk och inte vara blyg”.

Hylte LIVE I samarbete med föreningen Kulturparadiset ville några unga som bodde i Hyltebruk arrangera en konsert i Hylte, de upplevde

Fakta Kommun: Hylte

att det saknades kulturakter i kommunen och ville göra något åt

Ort: Hyltebruk

saken. De arrangerade ett stort evenemang med både musik- och

Projektstöd: 15 000 kr

dansakter i Hyltebruk. Det var både lokala grupper och akter

Privat medfinansiering: 39 260 kr

från andra orter i Halland. Arrangemanget var ett samarbete dels med Kulturparadiset men också med Hylte kommun och lokala företagare.

Resultat Antal deltagare: 105 besökare Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

41

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 41

2015-05-05 11:25:27


Trotsa alla lagar

Några unga hade en stark vision om att fler människor skulle få ta del av musik och konst. De ville inspirera andra till att måla och

Fakta Kommun: Halmstad Ort: Getinge, Ysby Projektstöd: 14 184 kr Privat medfinansiering: 28 535 kr

Resultat Antal deltagare: 10 som arbetade med projektet, 1000 besökare. Ny mötesplats: Ja, under projekttiden

känna glädje i sitt skapande. Gruppen arrangerade olika events på Hallands landsbygd under sommaren 2014 med en blandning av konst och musik. Målet var att få folk att känna, vilja engagera sig och våga följa sina drömmar. Eventen var av blandad karaktär, alltifrån konserter där folk lyssnade till workshops där det fanns möjligheter till eget skapande, att få lära nya tekniker och inspireras till att skapa själv. Arrangemangen hade många besökare och gruppen samarbetade med andra satsningar runtom i länet bland annat Ung i Hallands projekt Pollinering.

Fortsatt verksamhet: Nej

42

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 42

2015-05-05 11:25:28


A dream for our future I Gunnarsjö hade några unga en vision om att barn- och ungdomsverksamheten i Kungsäter, Karl-Gustav, Grimmared och Gunnarsjö skulle kunna växa. De ville att samarbetet mellan

Fakta

byarna skulle och borde stärkas. En projektgrupp bildades som

Kommun: Varberg

planerade och genomföre ett disco i Kungsäter. Gruppen ordnade

Ort: Kungsäter

med en buss som hämtade upp unga från de närliggande byarna

Projektstöd: 10 871 kr

och även från Varberg. Gruppen såg discot som startskottet på

Privat medfinansiering: 11 225 kr

mera verksamhet i området så att unga fick mer att göra i området och lära känna varandra. Tyvärr var projektet tungrott och det kom få besökare på discot så gruppen valde att inte gå vidare med mer verksamhet efter att projektet var avslutat.

Resultat Antal deltagare: 52 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

”Att bygga upp något som inte funnits innan är något helt faschinerande, det har verkligen varit en härlig känsla att utföra detta projekt”.

Älvseredsfestivalen Under en idéworkshop 2010

Sverige. På festivalen kom

började en grupp att planera

över 350 besökare och det

för Älvsereds första musik-

blev betydligt större än vad

festival. Det har varit en liten

projektgruppen trott från

grupp som har arbetat med

början. 2012 arrangerades

festivalen men med brett

Älvseredsfestivalen igen. Då

samarbete med ett flertal för-

var målet att bredda festiva-

eningar, lokala företagare och

len och Ung i Halland finansie-

privatpersoner. Ung i Halland

rade ett säkerhetstängsel för

stöttade projektet genom

att garantera en säker festival.

Fakta 2 projekt Kommun: Falkenberg Ort: Älvsered Projektstöd: 27 016 kr Privat medfinansiering: 138 250 kr

Resultat Antal deltagare: 20 personer som arbetat aktivt i projekten, varje festival hade 350 besökare. Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej, men första festivalen ledde till den andra och kanske blir det fler.

att gå in med finansiering av huvudbandet Bonafide. Målet var att öka aktiviteterna, stärka föreningslivet och sätta Älvsered på festivalkartan i

”Jag har länge tänkt att starta eget, att fixa ett eget projekt innan man startar ett företag är inte alls dumt, man lär sig mycket på det”. 43

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 43

2015-05-05 11:25:28


Pollinering Några unga hade en stark vision om att skapa en kulturgård på prästgården i Getinge som de hade fått hyra. Här ville gruppen skapa en kulturscen för unga kulturutövare och ha flera olika arrangemang och utställningar under sommaren 2014. De ville skapa möjligheter för unga kulturutövare att både möta sin publik och varandra. Genom projektet skapades flera aktiviteter, mer kultur i området och en stärkt självkänsla av att det händer grejer i området. Ung i Halland stöttade projektet genom att finansiera byggandet av en scen. Eftersom den byggdes i delar är den portabel och alltså möjlig för andra att använda för att sprida ännu mer aktiviteter och kultur i hela Halland. Studieförbundet Vuxenskolan övertog scenen efter projektavslut.

44

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 44

2015-05-05 11:25:29


Fakta Kommun: Halmstad Ort: Getinge Projektstรถd: 14 698 kr Privat medfinansiering: 28525 kr

Resultat Antal deltagare: 40 personer som jobbat med projektet, 170 besรถkare Ny mรถtesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Ja

45

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 45

2015-05-05 11:25:29


Replokal på Vibes Fakta Kommun: Laholm Ort: Veinge Projektstöd: 15 000 kr Privat medfinansiering: 3025 kr Unga musiker saknade en re-

och som arrangerade flera

plokal i Veinge och utrustade

studiecirklar i replokalen. Pro-

därför en lokal i anslutning till

jektgruppen har i samarbete

fritidsgården. Ung i Halland

med fritidsgården skapat ett

stöttade med ett bidrag för att

replokalskörkort som alla kan

köpa in den utrustning som

ta för att lära sig tekniken och

behövdes. Gruppen samar-

sen kan alla repa och spela in

betade också med Sensus

i lokalen.

som bidrog med instrument

Resultat Antal deltagare: 30 personer Fortsatt verksamhet: Ja, som finns kvar Ny mötesplats: Ja

”Alla ungdomar kommer kunna lära sig att spela instrument här”.

Rock´n Roll Flera band saknade en plats att kunna repa på i Träslövsläge och visste att det fanns ett liknande behov hos många unga som dels ville repa och dels ville lära sig nya instrument. Gruppen köpte

Fakta

in utrustning till en tyst replokal och i samarbete med Studieför-

Kommun: Varberg

bundet Vuxenskolan startade gruppen upp musikverksamhet i

Ort: Träslövsläge

replokalen som ligger i anslutning till ungdomsgården i Träslövs-

Projektstöd: 14 145 kr

läge.

Privat medfinansiering: 21 787 kr

”Det har även fört samman massor av ungdomar och en ny kamratskap hos många så JA det har varit bättre än vi trodde”.

Resultat Antal deltagare: 35 personer Fortsatt verksamhet: Ja, som finns kvar Ny mötesplats: Ja

46

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 46

2015-05-05 11:25:30


Blankans replokal I Knäred fanns det flera unga som var intresserade av att lära sig nya instrument och ordnade med stöd från Ung i Halland en replokal på Blankaredsgården i Knäred. Målet var att reploka-

Fakta

len skulle vara öppen för alla unga att använda, ha kul och få

Kommun: Laholm

ett intresse för musik. Det skapade också en ny fritidsaktivitet i

Ort: Knäred

Knäred. Projektgruppen samarbetade med Blankaredsgårdens

Projektstöd: 15 000 kr

ekonomiska förening, Studieförbundet Vuxenskolan och flera

Privat medfinansiering: 6825 kr

hjälpsamma föräldrar. Ung i Halland finansierade instrument till projektet som övertogs av Blankaredsgården vid avslutat projekt och som kan användas under lång tid framöver.

Resultat Antal deltagare: 34 personer Fortsatt verksamhet: Ja, som finns kvar Ny mötesplats: Ja

Studio GZ Fakta Kommun: Kungsbacka Ort: Onsala Projektstöd: 14 918 kr Privat medfinansiering: 66 850 kr

Resultat Antal deltagare: 15 personer Fortsatt verksamhet: Ja, som finns kvar Ny mötesplats: Ja Bandet Glennartz såg ett behov av en tillgänglig och proffsig studio för musikinspelning, dels för det egna bandet men också för att fler unga skulle kunna få tillgång till en studio utan massa dyra avgifter. Studion ligger straxt utanför Kungsbacka och är öppen för alla att använda även efter att projektet har avslutats och Glennartz kan hjälpa till med tekniken.

47

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 47

2015-05-05 11:25:31


Insidan av en inspelningsprocess Fakta Kommun: Halmstad Ort: Steninge Projektstöd: 11 958 kr Privat medfinansiering: 86 800 kr En musikgrupp ville synliggöra hur en skivinspelning kan se ut för

Resultat

mindre etablerade musiker. Detta gjorde gruppen dels genom

Antal deltagare: 42 personer

en videoblogg och dels genom att öppna upp inspelningen för

Ny mötesplats: Nej

intresserade som kunde följa den live och ställa frågor längs vä-

Fortsatt verksamhet: Nej

gen. Gruppen arrangerade en konsert i Getinge dit alla unga var välkomna och där flera lokala band spelade.

Studio ES I Getinge tog några unga initiativ till att bygga upp en musikstudio på MB-huset som är en mötesplats för unga. De lärde sig

Fakta

tekniken i en inspelningsstudio och öppnade upp studion så att

Kommun: Halmstad

alla unga som var intresserade kunde komma och spela in. Halm-

Ort: Getinge

stad kommun och MB-huset har övertagit studion och unga kan

Projektstöd: 12 718 kr

använda den även efter att projektet avslutats.

Privat medfinansiering: 7920 kr

Resultat Antal deltagare: 12 personer Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

”Vi kan nog erkänna att det här är första gången vi driver ett projekt överhuvudtaget och det känns otroligt kul att ha lagt ner arbete bakom det hela”.

48

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 48

2015-05-05 11:25:31


Cinema Nostalgic Några unga saknade en

verksamhet och satsade på

alternativ biograf i Hyltebruk

ett projekt som skulle sträcka

som kunde visa lite smalare

sig under hela hösten 2010

filmer. De såg att det fanns ett

med totalt fyra filmvisningar.

behov av detta och genom-

De startade upp en hem-

Ort: Hyltebruk

förde en filmlördag för att visa

sida för marknadsföring

Projektstöd: 10 838 kr

film av nostalgiskt värde för

och information och slipade

Privat medfinansiering: 12 162 kr

människor i alla åldrar. Under

på hur de kunde förbättra

dagen genomförde de också

filmvisningarna på bästa sätt.

en enkätundersökning för att

Av personliga skäl kom dock

se vilket intresse som fanns

aldrig filmvisningarna igång.

för liknande dagar/kvällar.

Det surroundsystem som

Det kom drygt 20 personer

köptes in i projektet överläts

under filmdagen då två filmer

till Studieförbundet Vuxensko-

visades och flertalet av dessa

lan som använder det i många

var intresserade av liknande

sammanhang.

Fakta 2 projekt Kommun: Hylte

Resultat Antal deltagare: 26 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

arrangemang. Projektgruppen började planera för mer

RP Records Fakta Kommun: Varberg Ort: Veddige Projektstöd: 14 450 kr Privat medfinansiering: 8735 kr

Unga i Veddige byggde och

rustning. Är någon intresserad

utrustade en musikstudio i

av att spela in så handleder

Resultat

källaren på ungdomsgården.

projektgruppen inspelningen.

Antal deltagare: 4 personer.

Gruppen samarbetade med

Utrustningen som köptes

Ny mötesplats: Ja, som finns kvar

ungdomsgården i Veddige och

in i projektet överläts till

Fortsatt verksamhet: Ja

Studiefrämjandet. För att möj-

ungdomsgården och unga kan

liggöra för alla unga i området

använda studion även efter

att spela in musik finansierade

att projektet avslutats.

Ung i Halland en del studiout-

49

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 49

2015-05-05 11:25:32


Unga fotografer i Oskarström

Två unga fotografer hade som mål att dels visa upp sina talanger men framförallt inspirera andra till att fotogra-

Fakta

fera och även visa upp fina bilder av Hallands vackra och

Kommun: Halmstad

mångsidiga natur. Fotograferna satte ihop en fotout-

Ort: Oskarström

ställning som invigdes på Oskarströms bibliotek med

Projektstöd: 8562 kr

en vernissage. Utställningen turnerade sedan vidare till

Privat medfinansiering: 7050 kr

Hyltebruks bibliotek. Det kom många besökare och såg

Resultat

tavlorna i både Oskarström och i Hyltebruk.

Antal deltagare: 574 besökare Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

50

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 50

2015-05-05 11:25:33


FIFA-turnering Flera unga ville att det skulle

övertogs av Kungsbacka fritid

hända mer saker i Älvsåker

och gruppen fortsätter att ha

för unga. De bestämde sig

aktiviteter i lokalen kontinu-

för att starta upp aktiviteter

erligt även efter att projektet

i en områdeslokal i Älvsåker.

avslutats. Målet var att få liv

Ort: Älvsåker

Gruppen började med att

i områdeslokalen igen och

Projektstöd: 10 969 kr

köpa in utrustning och ar-

arrangera aktiviteter för och

Privat medfinansiering: 2100 kr

rangerade en FIFA-turnering.

av unga vilket gruppen har

Utrustningen som köptes in

lyckats med.

Fakta Kommun: Kungsbacka

Resultat Antal deltagare: 22 besökare Ny mötesplats: Ja, som finns kvar Fortsatt verksamhet: Ja

Frisbeesport i Halland I samband med att en stor frisbeetävling gick av stapeln i Tylösand ville några unga öka intresset för frisbeesport i Halland. Gruppen ville bli en självständig förening och öka frisbeeaktiviteterna i området så att fler unga kunde börja engagera sig för

Fakta Kommun: Halmstad

sporten. De arrangerade flera olika aktiviteter under frisbeetäv-

Ort: Tylösand

lingen för att inspirera till aktivitet.

Projektstöd: 2400 kr Privat medfinansiering: 4637 kr

Resultat Antal deltagare: 117 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

51

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 51

2015-05-05 11:25:33


Film i Bua

En grupp unga som aldrig

premiär på Ringhals i juni

tidigare hade sysslat med

2010 dit 170 personer kom

film började intressera sig

och såg filmen. Gruppen

Kommun: Varberg

för att undersöka fältet. De

tävlade även i kortfilmsfesti-

Ort: Bua

bestämde sig för att spela

valen Play och gick vidare till

Projektstöd: 13 916 kr

in en egen film och rekryte-

Novemberfestivalen. Gruppen

Privat medfinansiering: 8175 kr

rade en ung handledare som

säger i utvärderingen att

hjälpte dem att skriva, spela

filmen har spridit och fortfa-

in, klippa och producera en

rande sprider mycket glädje

film. Över 30 personer var

och att flera ungdomar i Bua

aktiva i skapandet av filmen.

har blivit inspirerade att göra

Resultatet blev en rosad film,

saker de tror på när de sett att

”Det luktar fisk”, som hade

filmgänget klarat det så bra.

Fakta

Resultat Antal deltagare: 35 deltagare i filmen och 170 besökare på premiären. Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Ja

52

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 52

2015-05-05 11:25:35


The Bright Ascent Projektgruppen bestod av ett gäng nyexaminerade filmstudenter som valt att satsa helhjärtat på ett kortfilmsprojekt med fokus på ett visuellt Sverige. Med ett manus som följde en traditionell berättarteknik ville projektgruppen berätta en abstrakt, men djup historia med Sveriges landskap, natur- och stadsmiljöer som färgpalett. Kortfilmen illustrerade olika delar av Sverige, där Ung i Halland finansierade den halländska gestaltningen av Grimeton och skogarna kring Hyltebruk. Teamet startade efter projektet ett eget filmföretag.

”Främst så har filmen spridit glädje och en känsla av att allt man vill kan man göra”.

Fakta Kommun: Varberg Ort: Grimeton Projektstöd: 14 934 kr Privat medfinansiering: 37 800 kr

Resultat Antal deltagare: 26 personer spelade in filmen, 254 personer var på premiären. Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Ja Företag: 1 nystartat företag

53

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 53

2015-05-05 11:25:36


West Coast Sessions Fakta Kommun: Halmstad Ort: Flera platser i Halland Projektstöd: 15 000 kr Privat medfinansiering: 12 075 kr

Resultat Antal deltagare: 34 personer Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Ja

Pool Sessions ville med Halland som arbetsfält spela in musiksessions för att visa upp Hallands mångsidighet. De spelade in ett stort antal sessions under en sommar med både etablerade och minde etablerade lokala artister och band. Gruppens tanke var att genom att spela in och sprida dessa sessions visa upp Hallands pärlor. Ett proffsigt foto, bra artister och stort engagemang resulterade i fantastiska sessions.

Ensam bland folk

Fakta Kommun: Halmstad Ort: Heagård

Föreningen Kuliss Enter-

Syftet med filmerna var att

Projektstöd: 14 142 kr

tainment var en nystartad

starta upp ett filmarbete där

Privat medfinansiering: 48 145 kr

kulturförening som ville bygga

människor som var intres-

upp sin verksamhet kring sina

serade av att arbeta med film

lokaler på Heagård. Planen

som konstform kunde lära sig

var att ha en färdig teater-

att göra detta genom praktisk

scen under våren 2013 och

övning. De investeringar som

detta projekt handlade om

gjordes i detta projekt fortsät-

att producera två kortfilmer,

ter att användas till mycket

Överraskning och Öververklig-

annan verksamhet.

Resultat Antal deltagare: 20 personer var aktiva i inspelningarna. 175 besökare på filmvisning Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Ja

het som visades på Heagård.

54

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 54

2015-05-05 11:25:37


Deuces En dansgrupp i Getinge hade dansat under ett par år och hittade alltid inspiration till dansen på internet. De ville börja att inspirera andra och fick därför bidrag från Ung i Halland att spela in filmer som de spred via sociala medier. Gruppen spelade även in andra dansgrupper och spred deras dans och arrangerade en dansuppvisning och flera dansworkshops.

Fakta Kommun: Halmstad Ort: Getinge Projektstöd: 7161 kr Privat medfinansiering: 22 800 kr

Resultat Antal deltagare: 5 personer, 190 besökare Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Ja, utrustningen övertogs av Studieförbundet Vuxenskolan och används fortfarande.

Komediserie

Fakta Kommun: Halmstad Ort: Flera orter runtom i Halland

Filmgruppen Triple T Productions skapade en rolig komedise-

Projektstöd: 15 000 kr

rie där många unga engagerades i filmandet. Projektgruppen

Privat medfinansiering: 470 810 kr (!)

arbetade otroligt intensivt med projektet och skapade över 20 sketcher. Över 70 unga var delaktiga i filminspelningarna och unga fick möjlighet att lära av mer etablerade filmare. Projektgruppen säger i slutrapporten att förutom att de utvecklats inom filmens värld så har dem också lärt sig att arbeta i team för ett gemensamt mål och att hålla deadlines.

Resultat Antal deltagare: 24 personer deltog i filminspelningarna. 52 tittade på filmvisningar. Ny mötesplats: Nej Fortsatt verksamhet: Ja

55

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 55

2015-05-05 11:25:38


Rågelund prova-på-dagar

I samband med KiteTouren i Sverige under 2010 anordnade en projektgrupp prova på dagar under tävlingen i Rågelund. Kitesurfing är fortfarande en ganska ovanlig sport men det finns mycket stora förutsättningar för att kitesurfa längs västkusten. Projekt-

Fakta Kommun: Kungsbacka

gruppen ville att vem som helst skulle få prova på att flyga en

Ort: Rågelund

drake på land för att bli intresserad av sporten. Trots dåligt väder

Projektstöd: 13 597 kr

kom ett 50-tal intresserade personer ner på stranden och Råge-

Privat medfinansiering: 11 638 kr

lund har enligt projektledaren blivit ”en ort på vattensportkartan med sin fina strand och närheten till campingar m.m”. Projektledaren startade efter projektet ett eget företag inom kitesurfing.

”Att genomföra ett event som detta kräver god planering. Detta projekt kommer man ha nytta av hela livet”.

Resultat Antal deltagare: 56 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej Företag: 1 nystartat företag

56

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 56

2015-05-05 11:25:40


Kurser och workshops på Unnarydsdagen På Unnarydsdagen 2010 ville en projektgrupp arrangera workshops i dans och gyckleri. Målet med projektet var dels att

Fakta

deltagarna skulle få prova på nya aktiviteter men också att skapa

Kommun: Hylte

en plattform för unga företagsamma personer i Hylte kommun.

Ort: Unnaryd

Att få möjlighet att utveckla sina företagsidéer och få sprida sina

Projektstöd: 3324 kr

kunskaper. Projektgruppen samarbetade med flera föreningar i

Privat medfinansiering: 4550 kr

bygden och över 200 personer deltog i workshoparna, en mycket lyckad dag enligt projektledaren. Projektet ledde till att många

Resultat Antal deltagare: 215 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden

nya människor möttes och kunde nätverka som enligt projektgruppen kan leda till utveckling eller nya uppdrag.

Fortsatt verksamhet: Nej

”Att det inte är så svårt att arrangera något som man kanske tror”.

57

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 57

2015-05-05 11:25:40


Lerbäcks första förband med paintball

I samarbete med 4H ville en projektgrupp anordna en ny form av paintballdag. De behöll paintballen och la till sjukvård och kunskaper i första hjälpen för att kunna vårda de sårade från

Fakta

paintballen. Det var drygt 20 unga som deltog under dagen och

Kommun: Kungsbacka

spelade paintball och lärde sig om hjärt och lungräddning, spjälk-

Ort: Lerbäck

ning av frakturer, huvudskador med mera. Det blev en lyckad dag

Projektstöd: 12 400 kr

med både paintball och sjukvårdskunskaper som lärdes ut av en

Privat medfinansiering: 7880 kr

läkare som gruppen lyckades engagera ideellt.

”Finns idéer på att vi ska ha en liknande dag även nästa år”.

Resultat Antal deltagare: 22 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

58

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 58

2015-05-05 11:25:41


Lindberg paintball

Varbergs fritid hade en satsning, MUVE där de fick kontakt med många unga på Varbergs landsbygd. En grupp som tog kontakt med Ung i Halland ville arrangera paintballdagar då det fanns ett stort intresse av detta. Gruppen köpte in utrustning och arrangerade flera paintball- och grillkvällar för unga. Kvällarna blev

Fakta

mötesplatser för unga och personer lärde känna varandra och

Kommun: Varberg

fick roliga aktiviteter att göra.

Ort: Lindberga Projektstöd: 5600 kr Privat medfinansiering: 4555 kr

Resultat Antal deltagare: 88 deltagare Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Ja, utrustningen har övertagits av Varbergs kommun och fortsätter att användas.

59

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 59

2015-05-05 11:25:45


GAME Söndagsspelarna var en relativt ny förening i Våxtorp som ville utveckla en aktivitet för unga och arrangera LAN. De behövde testa lite olika koncept i projektform för att sedan implementera detta i sin förening. Från Ung i Halland fick de hjälp att köpa in

Fakta Kommun: Laholm

nödvändig utrustning för att kunna arrangera LAN. Gruppen ar-

Ort: Våxtorp

rangerade två LAN i projektet med många besökare. De byggde

Projektstöd: 15 000 kr

upp ett koncept och etablerade samarbetspartners och har efter

Privat medfinansiering: 40 862 kr

att projektet avslutats kunna arrangera flera LAN i egen regi där den utrustning som köpts in i projektet har använts.

Resultat Antal deltagare: 71 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Ja

SommarLAN 2010 Under våren 2010 gjorde

ett LAN under tre dagar, där

Hylte kommun en förstudie,

unga i Hylte kommun deltog

Ung kultur i Hylte där det

och lärde känna varandra.

framkom att många unga

Projektet genomfördes i sam-

var intresserade av LAN. En

arbete med Hylte kommun

ung projektgrupp tog tag i

som bidrog med lokaler och

planeringen och genomförde

vuxennärvaro under LAN:et.

Fakta Kommun: Hylte Ort: Hyltebruk Projektstöd: 4923 kr Privat medfinansiering: 4700 kr

Resultat

”Att vi kunde arrangera något själva som var roligt”.

Antal deltagare: 9 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

60

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 60

2015-05-05 11:25:46


This is New Africa Den yngre delen av Afrikanska

en lokal och istället hyrdes

föreningen i Halmstad ville

lokaler för de dansworkshops

skapa en mötesplats för unga

och matlagningsträffar som

Fakta

där målet var att lära sig mer

arrangerades i projektet.

Kommun: Halmstad

om den afrikanska och den

Reklam för träffarna gjordes

Ort: Snöstorp

svenska kulturen genom olika

på skolorna i området och

Projektstöd: 14 849 kr

aktiviteter. De ville bidra till

alla var välkomna att delta. En

Privat medfinansiering: 5100 kr

ökad förståelse och socialt

musikutrustning köptes in i

samspel mellan personer

projektet som sen övertogs av

Resultat

med olika kulturellt ursprung.

Afrikanska föreningen där den

Tanken var att hitta en lokal

används till liknande verksam-

att starta upp sin verksamhet

het även efter att projektet

i. Det var dock svårt att hitta

avslutats.

Antal deltagare: 24 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Ja, utrustningen används fortfarande.

61

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 61

2015-05-05 11:25:46


The End - Workshop

En ung filmgrupp ville i samband med en filminspelning anordna workshops för unga för att skapa intresse för filmens värld. Workshoparna handlade bland annat om filmteknik och teatersminkning. Flera unga på orten deltog i workshoparna och bidrog till inspelningen på olika sätt. Genom inspelningen med flera olika workshops har gruppen spritt sina kunskaper inom film och visat på vilka möjligheter som finns inom film till andra unga.

Fakta Kommun: Varberg Ort: Sällstorp Projektstöd: 14 818 kr Privat medfinansiering: 31 625 kr

Resultat Antal deltagare: 18 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Ja

62

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 62

2015-05-05 11:25:49


Studiobygge i Veddige En filmgrupp anordnade ett

och inspirera andra unga att

studiobygge i en lagerlokal i

utvecklas inom filmens värld.

samband med inspelningsda-

Målet var att fler unga skulle

gar av en film. De ville visa

få möjlighet att öva sig på det

hur det var möjligt att skapa

praktiska med teknik och allt

en helt ny miljö med små för-

vad filmvärlden handlar om.

utsättningar och stor kreativi-

Projektledaren startade efter

tet. Projektgruppen bestod av

projektet ett företag inom

unga människor som ville lära

filmbranschen.

Fakta Kommun: Varberg Ort: Veddige Projektstöd: 15 000 kr Privat medfinansiering: 24 160 kr

”Alla som deltog blev inspirerade av filmens värld. Roligt att få öppna ögonen till nya intressen”.

Resultat Antal deltagare: 17 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Ja Företag: 1 nystartat företag

”Kreativitet, tålamod och vänner kommer man långt med! Även helt främmande människor är hjälpsamma om man ber snällt” .

63

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 63

2015-05-05 11:25:51


Hot Like Fashion Show

Några modeintresserade unga ville arrangera en modeshow under Hyltedagarna. 20 unga var involverade i projektet och gruppen samverkade både med Hylte kommun och lokala företag.

Fakta

Projektgruppen ville träna sin förmåga att arrangera modesho-

Kommun: Hylte

wer, sätta sitt eget varumärke på kartan, knyta lokala kontakter

Ort: Hyltebruk

samt erbjuda Hylteungdomar ett roligt och häftigt arrangemang.

Projektstöd: 2102 kr

Modeshowen involverade många unga, det kom många besökare

Privat medfinansiering: 7225 kr

och projektledarna var väldigt nöjda.

Resultat Antal deltagare: 20 personer, 100 besökare

”Vi har lärt oss att planera och fördela tider rätt att organisera mycket människor/saker samtidigt. Hur man skaffar kontakter och använder dem rätt”.

Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

64

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 64

2015-05-05 11:25:51


Girlpower En grupp tjejer kom på idén

serade av att delta, tjejer

att måla hela ungdomsgården

välkomnades lite extra då

med graffiti. De fick tillstånd

graffiti traditionellt målas mer

från Varbergs kommun att

av killar. Tillsammans med

göra detta och arrangerade i

unga från området målades

Ort: Träslövsläge

samarbete med ungdomsgår-

ungdomsgården om och

Projektstöd: 9292 kr

den en målarhelg. De anlitade

blev till ett konstverk som nu

Privat medfinansiering: 1925 kr

en utbildningsledare och bjöd

pryder orten.

in alla unga som var intres-

Fakta Kommun: Varberg

Resultat Antal deltagare: 16 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Nej

Ung Graffiti I Lindberg ville några unga lära sig mera kring graffiti och själva måla skivor som kunde sättas upp runtom i bygden. På så sätt ville gruppen sprida mer färg och kreativitet i området. Genom projektet så skapade unga själva aktiviteter som var viktiga för

Fakta Kommun: Varberg Ort: Lindberg Projektstöd: 6500 kr Privat medfinansiering: 5520 kr

Resultat Antal deltagare: 4 personer.

dem. De tog hjälp av tidigare projekt inom Ung i Halland vilket är

Ny mötesplats: Ja, under projekttiden

positivt och nya kontakter skapades. Gruppen samarbetade med

Fortsatt verksamhet: Ja, material kan användas

Varbergs fritid och satsningen MUVE.

till framtida målningar.

65

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 65

2015-05-05 11:25:52


Delicious Dance Crew

Delicious Dance Crew var när de startade upp den första breakdansgruppen av tjejer i Halland. Gruppen ville lära sig att dansa och bygga en egen show. De skapade en hobby och aktiviteter där de bodde och de uppträdde också på lokala festivaler och ar-

Fakta Kommun: Halmstad

rangemang. Målet var att genom dansen och aktiviteterna stärka

Ort: Oskarström

unga tjejer att våga ta sig för nya utmaningar. Projektet genom-

Projektstöd: 14 993 kr

fördes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Detta

Privat medfinansiering: 20 820 kr

projekt tillsammans med Dance Soldiers la grunden till 4-hiphop elements som var ett stort projekt som fick stöd från Leader Halland. 4-hiphop elements ledde i sin tur till att Studieförbundet Vuxenskolan öppnade en dansstudio i Halmstad som är mycket välbesökt.

Resultat Antal deltagare: 12 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Ja

66

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 66

2015-05-05 11:25:52


Dance Soldiers Många unga var intresserade av breakdans och några unga tjejer startade en dansgrupp i Getinge. Gruppen lärde sig att dansa, utvecklas som en grupp, bygga en show och inspirera andra tjejer till att börja dansa och att göra det en tror på. Projektet

Fakta Kommun: Halmstad

genomfördes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Ort: Getinge

och ledde ihop med projektet Delicious Dance Crew till ett större

Projektstöd: 14 925 kr

Leaderprojekt som hette 4 -hiphop elements och som i sin tur

Privat medfinansiering: 5275 kr

ledde till att Studieförbundet Vuxenskolan öppnade upp en dansstudio i Halmstad.

Resultat Antal deltagare: 9 personer Ny mötesplats: Ja, under projekttiden Fortsatt verksamhet: Ja

Beat yourself En grupp unga startade ett projekt för att samla unga som ville

Fakta Kommun: Varberg Ort: Bua Projektstöd: 8542 kr Privat medfinansiering: 18 050 kr

lära sig att dansa breakdans. Målet var att inspirera andra unga

Resultat

och barn i Bua och runtomkring att börja dansa, dels spontant på

Antal deltagare: 12 personer

ungdomsgården, dels genom att gå på de workshops som arrang-

Ny mötesplats: Ja, under projekttiden

erades. Ung i Halland finansierade en danslärare så att gruppen

Fortsatt verksamhet: Ja

kunde lära sig att dansa och uppträda på olika platser.

67

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 67

2015-05-05 11:25:53


Ung i Hallands resultat 90 delprojekt har beviljats varav 82 haft verksamhet. 905 personer har rapporterat in ideell tid som lagts i projekten. 284 tjejer under 25 år, 408 killar under 25 år, 79 kvinnor över 25 år och 134 män över 25 år.

7502 personer har deltagit i aktiviteter i projekten, 2170 tjejer under 25 år, 2820 killar under 25 år, 1111 kvinnor över 25 år och 1401 män över 25 år.

270 unga under 25 år har deltagit i utbildningar i projekten, 151 tjejer och 119 killar.

33 idéworkshops har arrangerats med 810 deltagare. Delprojekten i Ung i Halland har skapat dessa effekter, som fanns kvar efter projekttidens slut:

• • • • •

28 nya nätverk/samarbetsgrupper 52 nya verksamheter 27 nya mötesplatser 22 nya fysiska anläggningar 5 nya företag

68

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 68

2015-05-05 11:25:53


Sammanställning Antal projekt Totalt 90 st

Utbetalt projektmedel Totalt 977 010 kr 57 746 107128,5

Kungsbacka

13

14

Varberg

Varberg

Halmstad

108471 265322 286878,6

5

Kungsbacka

151464

Falkenberg

Halmstad 10

24

Hylte

Falkenberg Hylte

Laholm

Laholm

24

Upparbetad ideell tid Totalt 1 867 040 kr 131666,5

75672,5 250863

194855 297337

Kungsbacka Varberg Halmstad Falkenberg

916646

ProjektstĂśd 977 010 kr

Hylte Laholm

Ideell tid 1 867 040 kr

69

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 69

2015-05-05 11:25:54


Ekonomisk redovisning KOSTNADER Löner: Lön, sociala avgifter, milersättning, försäkring, pension för projektledare och lön till ungdomsgrupp

2 642 917

Övriga kostnader: Hyra, telefon, kontorsmaterial, informationsmaterial, möten, hemsida, kompetensutveckling, ungdomsgruppen och nätverksaktiviteter

563 975

Delprojekt: Projektstöd till unga projektgrupper TOTALA KOSTNADER FINANSIERING Projektstöd från Jordbruksverket 70% Lokal offentlig finansiering 30%

977 010 4 183 902

TOTAL FINANSIERING

4 183 902

2 928 731 1 255 171

70

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 70

2015-05-05 11:25:54


Avslutningsvis I Ung i Halland har unga själva ägt sin organisering och projekten har i de allra flesta fall drivits av privatpersoner, unga har alltså inte behövt vara organiserade i en förening även om detta ibland blivit effekten av engagemanget. När makten ges till unga blir det efterfrågade och förankrade projekt och resultat. För att unga ska kunna göra detta behövs bra vuxna som kan stötta och visa på möjligheter. I många av projekten har föräldrar, ungdomsledare och andra vuxna stöttat projektgrupperna så att de kunnat genomföra sina idéer. Det är betydelsefullt att även vuxna som sitter på makt låter unga engagera och organisera sig på sina egna villkor. Lotta Svensson lyfter fram betydelsen av att satsa på de unga som vill bo i området och vara lika stolt över sin dotter om hon flyttar till London som att hon väljer att stanna på den egna orten. Vi behöver många smarta, kreativa personer som utvecklar samhället – det finns stora utmaningar och genom att involvera unga i utvecklingen skapas glädje, aktiviteter och innovativa lösningar. Det är viktigt att våga öppna upp för ungas engagemang och involvering även i frågor som inte är traditionella ungdomsfrågor. Unga har drivit projekt inom kulturområdet där det egna musikintresset varit drivkraften men det finns också många exempel på där unga tagit ett större grepp om bygdens utveckling än så t.ex. upprustning av badplatser och skidbackar. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visar att unga mellan 16-29 år prioriterar samma politiska frågor som personer mellan 35-79 år. Så det är betydelsefullt att involvera unga i lokalt utvecklingsarbete för det lönar sig både för individerna och för bygden. Genom att ge unga ökad makt och inflytande så fostras demokratiska medborgare som har ett engagemang att utveckla sig själv, andra och sin bygd. Ungas engagemang på fritiden skapar arbete på landsbygden och ett roligare liv både för unga och vuxna.

Tack till dig som läst detta, tillsammans bygger vi starka lokalsamhällen där alla oavsett ålder, kön och bakgrund är delaktig – för det blir så mycket bättre då! Förslag på vidare läsning inom området: • Strategi för Lokalt Ledd utveckling i Halland 2014-2020, www.leaderhalland.se/admin/files/20141201113145.pdf • U LAND:s publikationer om varför det är viktigt att engagera unga i lokal utveckling och metoder för detta, www.u-land.se/publicerat/ • Lotta Svenssons avhandling, Vinna och försvinna?: Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter, www.avhandlingar.se/om/Svensson+Lotta+Vinna+eller+f%C3%B6rsvinna/ • Landsbygdsnätverkets rapport, Tema Unga – om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet, www.landsbygdsnatverket.se/download/18.6b0af7e81284865248a80001523/1370172367419/ tematisk_rapport_final_lag4.pdf

71

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 71

2015-05-05 11:25:54


Unga 채r inte bara framtiden. Unga 채r h채r och nu och en viktig resurs i den lokala utvecklingen.

ungihalland.se leaderhalland.se

150430 Projektkatalog Ung i Halland.indd 72

2015-05-05 11:25:58

Projektkatalog Ung i Halland, Leader Halland  

Här finns alla ungdomsprojekt som genomfördes av Leader Halland 2007-2013

Projektkatalog Ung i Halland, Leader Halland  

Här finns alla ungdomsprojekt som genomfördes av Leader Halland 2007-2013

Advertisement