Page 1

ján ťapák t h e s l ova k s c u l p to r

Clear Mind č i s t á m y s e ľ I00X69X29 cm


l e v i tat i o n l e v i t รก c i a

6 2 , 5 X 7 0 X 3 9 cm


voyag e r s m o r e p l a v c i

5 9 X 5 I X 5 I , 5 cm

“Fo r i n t h e v ery to r r en t, t em p e s t, a n d, a s i m ay say, t h e w h i r lw i n d o F pa s s i o n , yo u m u s t acq u i r e a n d b eg e t a t em p er a n c e t h at m ay g i v e it s m o ot h n e s s .“ „Práve v najprudších prívaloch a búrkach a takpovediac tornádach vášne musíte nájsť a ustrážiť si zdržanlivosť — iba tak dosiahnete ľahkosť.“ William Shakespeare


toro querencia I 0 7 X 8 4 X 5 6 cm

“. . . yo u c a n h e a r v e ry w e l l w h at ancient my ths oF mankind whisper i n yo u r e a r . . .” „. . . dobre počuješ, čo Ti šepkajú pradávne mýty celého ľudstva . . .“ Ľubomír Feldek


i n F i n i t y l a dy 6 7 , 5 X I I 3 , 5 X 2 5 cm


king & the queen

kráľ a kráľovná

I 0 7 X 8 4 X 5 6 cm


LUbOmIR fELDEk To: Jan Tapak re: I go

Today, now Sent - lubomír feldek…storyteller

LF

A HAPPY JOURNEY TO LONDON! Dear Janko, Your Dad was my friend – while you belong to the generation of “my sons“ (counting my son Martin as well as my young friend, the writer Ľubo Dobrovoda), so it is an even greater pleasure for me to write this fatherly friendly greeting to you and your statues on your journey to London. And since I am not only a poet and fairy-tale writer, but also found time to translate into Slovak eighteen of Shakespeare´s plays and his Sonnets, at the very beginning of this letter I ask myself a question: What would William Shakespeare say about your statues that are about to visit London in the year that marks the 400th anniversary of his death? He would definitely like them. Slovakia cannot equal England in royal history. However, we Slovaks also have kings – and queens as well – in our history. In historical sources our supreme ruler Samo is designated as the “rex“. His seat Wogatisburg could be nowhere else but on the hill where Bratislava Castle stands today – and according to the Chronicle of Fredegar, Samo was the first ruler who united our ancestors, and not only by founding Samo´s Empire in 623 – he also established a beautiful family here. He lived his fruitful life with 12 wives who gave birth to his 22 sons and 15 daughters. Does it not sound like a fairy-tale? From even earlier times there are accounts of our mythological kings, Popolvár (The Ashboy) or Lomidrevo (The Timberbreaker). Slovakia is a small country, but in terms of folk art, it is a great power, since our fairy-tales are woven from fantastical stories, with many kings surrounded by fairy creatures. Also this would greatly please William Shakespeare! He wrote many historical plays, but he also loved to write about fairy rulers like Oberon and Titania in the Midsummer Night´s Dream or Prospero in the Tempest – and he surrounded them with further fairy-tale creatures like Puck or Ariel, elves, fairies, Macbeth´s witches… And we must not forget the most important fairy-tale creature – the ghost of Hamlet´s father. If the ghost had not appeared on Elsinore ramparts, “the play of plays”, the most wonderful play ever written, could not be put in motion. You, Janko, are also watched by the ghost of your father. He was from Orava (the Slovak “Forest of Arden”, region where Slovak songs were born and where ballads and fairy-tales sprang up like mushrooms after rain) so it is not surprising he was endowed by so many Muses. He was a musician and a singer as well, he was also an actor, dancer and choreographer. You also inherited these talents. In your youth you were also a dancer, a soloist of the world-famous Slovak artistic ensemble Lúčnica, so it’s not just by chance but also thanks to your experience with dance that your statues have such dynamic movement hidden in their stillness. But your father was first and foremost a film director. The films he created are Slovak myths. (Not surprisingly his favourite actor and friend was Jozef Króner, an Oscar-winning Slovak actor.) And you, Janko, are your father´s continuator above all in fine arts. You are a modern sculptor from the third millennium and, at the same time, you can hear very well what ancient myths of mankind whisper in your ear – the titles of your statues prove that. Just like your beloved world-famous sculptors, you are not tied by a straightjacket of programs – you are “simply working”. The result of your work can be a statue of a king and a queen or a neat sculpture form, it is never in contradiction – it is always you and your inspiration from real life and from fairy-tales as well. You create genially and at the same time easily, as if listening all the time to the advice given to actors by Shakespeare´s Hamlet: “For in the very torrent, tempest, and, as I may say, the whirlwind of passion, you must acquire and beget a temperance that may give it smoothness.“) I am absolutely sure that thanks to you London will have a good opinion of Slovak art – and that you will be welcomed not only as a Slovak artist but also as their artist. I wish you a happy journey to London. ĽuBOMír FELDEK View more from: Lubomír Feldek


LUbOmIr fELDEk Komu: Jan Tapak re: idem

Dnes, teraz Odoslané - lubomír feldek…rozprávkár

LF

ŠŤASTNÚ CESTU DO LONDÝNA! Milý Janko, Tvoj otec bol mojím priateľom – a Ty zas patríš do generácie „mojich synov“ (medzi ktorých rátam práve tak svojho syna Martina ako aj svojho mladšieho priateľa, spisovateľa Ľuba Dobrovodu), nuž o to radšej píšem tento otcovsko-priateľský pozdrav Tebe a Tvojim sochám na cestu do Londýna. A keďže som nielen básnik a rozprávkar, ale našiel som si čas aj na to, aby som preložil do slovenčiny osemnásť Shakespearových hier a jeho Sonety, hneď na začiatku tohto listu si položím otázku: Čo by tak asi William Shakespeare povedal na Tvoje sochy, prichádzajúce navštíviť Londýn v roku 400. výročia jeho smrti? Určite by sa mu páčili. Slovensko sa nemôže Anglicku rovnať v kráľovskej histórii. No predsa aj my máme vo svojom dejepise kráľov – a takisto kráľovné. V historických prameňoch je ako ,rex‘ označovaný náš panovník Samo. Jeho sídlo Wogatisburg nemohlo byť inde, len tam, kde dnes stojí Bratislavský hrad – a podľa Fredegarovej kroniky sa postaral o prvé zjednotenie našich predkov nielen tým, že tu v roku 623 založil Samovu ríšu – on si tu založil aj krásnu rodinu. Svoj plodný rodinný život viedol s 12 manželkami, s ktorými mal 22 synov a 15 dcér. Znie to ako rozprávka? Ešte z dávnejších čias pochádzajú správy o našich mytologických kráľoch, o Popolvárovi či Lomidrevovi. Naše malé Slovensko je – čo sa folklórneho bohatstva týka – veľmoc, nuž celý rad kráľov, obklopených rozprávkovými bytosťami a opradených rozprávkovými príbehmi, máme aj v rozprávkach. Aj to by sa Williamovi Shakespearovi určite páčilo! Veď aj on, popri historických hrách, rád písal aj o rozprávkových vladároch ako boli Oberon a Titania v Sne svätojánskej noci či Prospero v Búrke – a do sprievodu im dával ďalšie rozprávkové bytosti ako bol Puk či Ariel, elfovia, víly, Macbethove čarodejnice... A nesmieme zabudnúť na tú najdôležitejšiu – na ducha Hamletovho otca. Keby sa ten nezjavil na elsinorských hradbách, nemohla by sa dať do pohybu „hra hier“, najnádhernejšia hra, aká bola kedy napísaná. Aj nad Tebou, Janko, bdie duch Tvojho otca. Pochádzal z Oravy (zo slovenského „ardenského lesa“, z regiónu, kde sa rodili slovenské piesne, balady a rozprávky ako huby po daždi) – nečudo, že ho obdarilo toľko múz. Bol to muzikant aj spevák, bol to herec, tanečník aj choreograf. Aj tieto vlohy si po ňom zdedil. Aj Ty si bol zamladi tanečník -- sólista svetoznámeho slovenského umeleckého súboru Lúčnica – a tak nie náhodou, ale aj vďaka Tvojej skúsenosti s tancom sa dostal do Tvojich sôch ten dynamický, aj v ich nehybnosti skrytý pohyb. No Tvoj otec bol hlavne filmový režisér. Filmy, ktoré vytvoril, sú slovenskými mýtmi. (Nečudo, že jeho najobľúbenejším hercom a zároveň priateľom bol Jozef Króner, slovenský nositeľ Oscara.) A Ty, Janko, si otcovým pokračovateľom vo výtvarnom umení. Si moderný sochár z tretieho tisícročia, a zároveň dobre počuješ, čo Ti šepkajú pradávne mýty celého ľudstva --stačí si pozrieť názvy Tvojich sôch. Podobne ako Tvoji obľúbení svetoví sochári nedávaš sa zväzovať kazajkami programov – Ty „jednoducho pracuješ“. A či Tvoja práca vyústi do súsošia kráľa a kráľovnej alebo do čistého sochárskeho tvaru, nikdy si to neprotirečí – vždy si to Ty a Tvoja inšpirácia zo skutočnosti aj z rozprávky. Tvoríš geniálne, a pritom ľahko, akoby si mal ustavične na mysli radu, čo dáva hercom Shakespearov Hamlet: „Práve v najprudších prívaloch a búrkach a takpovediac tornádach vášne musíte nájsť a ustrážiť si zdržanlivosť – iba tak dosiahnete ľahkosť.“ („For in the very torrent, tempest, and, as I may say, the whirlwind of passion, you must acquire and beget a temperance that may give it smoothness.“) Nepochybujem, že si vďaka Tebe aj Londýn utvorí dobrú mienku o slovenskom umení – a že Ťa tam uvítajú nielen ako slovenského, ale zároveň aj ako svojho umelca. Šťastnú cestu do Londýna Ti želá ĽUBOMír FELDEK Zobraziť viac od: Lubomír Feldek


the embassy of the slovak Republic in london To: Jan Tapak re: I go

Today, now Sent - The Embassy of…

AM

clear mind Achieving clear mind is difficult in this busy modern world. Has Ján Ťapák called this exhibition Clear Mind on purpose? What does it represent and what is his ambition to share with us? Is it the spiritual aspect, the physical one or is it the both? Can we fully manage to absorb Ján’s intentions of creating these sculptures? Culture is one of the ways we express the talent we have in Slovakia. Culture unites us. Seeing Ján’s work, I knew straight away that his talent must be seen in London during the Slovak Presidency of the Council of the European Union. His passion for art and desire for harmony is strongly visible and can be felt in every single piece of his work. Use all your senses and enjoy his Clear Mind to clear your mind in a positive way. ĽUboMír rEHák, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Slovak republic to the Court of St. James´s in London view more from: Ambassador of the Slovak republic

veľvyslanectvo slovenskej Republiky v londýne To: Jan Tapak re: idem

Dnes, teraz odoslané - Veľvyslanectvo Sr…

VE

čistá myseľ Dosiahnuť čistú myseľ je v dnešnej unáhlenej dobe veľmi náročné. Nazval Ján Ťapák túto výstavu Čistou mysľou zámerne? Čo sa za týmto názvom skrýva a s akými predstavami sa chce autor s nami podeliť? Poukazuje na duchovný, či fyzický rozmer, alebo zahŕňa oba rozmery zároveň? Vieme plne pochopiť Jánov zámer vytvorenia týchto sôch? kultúra je jedným zo spôsobov, akým vyjadrujeme talent, ktorý na Slovensku máme. kultúra nás spája. Po tom, čo som uvidel Jánovu prácu, mi bolo hneď jasné, že jeho talent musí byť prezentovaný v Londýne počas predsedníctva Slovenskej republiky v rade Európskej únie. Jeho vášeň pre umenie a jeho túžba po harmónii sú jasne viditeľné a možno ich cítiť v každej z jeho prác. Použite všetky Vaše zmysly a vychutnajte si jeho Čistú myseľ, ktorá Vám pozitívne očistí tú Vašu. ĽUboMír rEHák, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pri Dvore sv. Jakuba v Londýne Zobraziť viac od: Veľvyslanec Slovenskej republiky vo Veľkej británii…


Ján Ťapák Sculptor

(* 27 December 1962, Bratislava, Czechoslovakia) Sculptor Ján Ťapák was born in Bratislava/Slovakia on 27 December 1962 In years 1978—1982 he studied at the Secondary Art and Crafts School in Bratislava/Slovakia. From 1983 to 1987 he studied at the Academy of Fine Arts, at the Department of Sculpture (Professor L. Snopek, Professor J. Kulich). Since 1989 he dedicated his creation to sculpture, drawing and fine arts. Akademický sochár Ján Ťapák sa narodil v Bratislave, 27. decembra 1962. V rokoch 1978—1982 študoval na Strednej umeleckej priemyselnej škole v Bratislave. V rokoch 1983—1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení, v odbore sochárstvo (profesor L. Snopek, profesor J. Kulich). Od roku 1989 sa venuje sochárstvu, kresbe a voľnej výtvarnej tvorbe.

Ľubomír Feldek

From Wikipedia, the free encyclopedia

(* 9 October 1936, Žilina, Czechoslovakia) is a Slovak poet, writer, playwright, and translator. Feldek is the author of several books of poetry (Kriedový kruh, Paracelsus, and Milovanie pred usnutím), the novel Van Stiphout, and several plays including Teta na zjedenie or Jánošík podľa Vivaldiho. He translates works of modern world poets (Alexander Blok, Vladimir Mayakovsky, or Guillaume Apollinaire) as well as classical plays (such as those by Sophocles and William Shakespeare). He has also written a couple of books for children, most notably the Modrá kniha rozprávok and Zelená kniha rozprávok illustrated by Albín Brunovský. According to the Index Translationum statistics, he is among the top ten most translated authors writing in Slovak language. Ľubomír Feldek, 1969

In January 1989 he protested against the arrest of Václav Havel and signed a political manifesto A Couple of Sentences. During the Velvet Revolution he closely cooperated with the movement Public Against Violence, which transformed itself into a political party later on. Feldek and his family moved to Prague in 1995, but he himself moved back to Bratislava several years later.

EN: © Ján Ťapák: CLEAR MIND, 2016 — Exhibition Organizer Ján Ťapák and The Embassy of the Slovak Republic in London — Exhibition Curator Ľudo Petránsky, jr. — Text writer © Ľubomír Feldek, © Ľubomír Rehák — English translation © PhDr. Erika Mináriková — photo & design © Štefan Seko & Anna Oravcová, Base et Silhouette, s. r. o. — Retouch Oldřich Ďurove, Base et Silhouette, s. r. o. — edition © Ján Ťapák and Base et Silhouette, s. r. o. — SK: © Ján Ťapák: ČISTÁ MYSEĽ, 2016 — usporiadateľ výstavy Ján Ťapák a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne — kurátor výstavy Ľudo Petránsky, ml. — autor textu © Ľubomír Feldek, © Ľubomír Rehák — preklad do angličtiny © PhDr. Erika Mináriková — foto a dizajn © Š. Seko & A. Oravcová, Base et Silhouette, s. r. o. — retuš O. Ďurove, Base et Silhouette, s. r. o. — vydali © Ján Ťapák a Base et Silhouette, s. r. o.


“. . . t h e r e s u lt o F yo u r wo r k c a n b e a s tat u e o F a k i n g a n d a q u een o r a n e at s c u l pt u r e Fo r m , it i s n e v er i n co n t r a d i c t i o n . . .“ „. . . A či Tvoja práca v yústi do súsošia kráľa a kráľovnej alebo do čistého sochárskeho tvaru, nikdy si to neprotirečí . . .“ Ľubomír Feldek

little happy bhutan malý šťastný bhutánčan

I 0 7 X 8 4 X 5 6

c m


beekeeper

v

č

e

l

á

r

6 7 X 3 5 X 2 2 cm

“J u s t l i k e yo u r b e lov ed wo r l d - Fa m o u s s c u l pto r s , yo u a r e n ot t i ed by a s t r a i g h tJac k e t o F p r o g r a m s – yo u a r e s i m p ly wo r k i n g .“ „Podobne ako Tvoji obľúbení svetoví sochári nedávaš sa zväzovať kazajkami programov — jednoducho pracuješ.“ Ľubomír Feldek


the boy on the not a pipe c h l a p e c

n a

n e f a j k e

6 7 X 2 3 X 6 7

c m


s ta r g a z e r

h v e z d รก r

I 3 0 X 5 0 X 4 0 cm


h u m a n

č

l

o

v

e

k

I 0 0 X 5 3 X 2 5 cm


9 788096 97013 1 sculptor Jan tapak since 1989 he dedicated his creation to sculpture, drawing and fine arts. in year 1996 he created the scene for the slovak national theatre, ballet i. stravinsky — “the rite of spring”. in year 2004 he obtained a grant scholarship by the pollock — krasner Foundation. in year 2010, he organized a large successful exhibition “samurai”, which was taken under the patronage by the Japanese ambassador mr. yoshio nomoto. among his major works belonge the statue “slovakia, heart of europe”, created for the united nations building in nairobi/ kenya and monumental five-meter bronze statue “the prince laborec” for slovak village habura. as artist has participated in the completion of the visual of slovak pavilion at eXpo 2000 in hannover. his work can be seen in many slovak hotels such as hotel marrol’s bratislava, hotel crowne plaza bratislava, grand hotel kempinski high tatras, at double tree by hilton kosice, tulip house boutique hotel in bratislava, all of them he enriched artistically. For artistic national folk ensemble “lúčnica” he created a scene to programs: carpathian, slovak triptych and youth & beauty. his fine art work can be found in private collections in usa — chicago, dallas, Finland — helsinki, germany, italy, austria. solo and join exhibitions are witness to his rich activities. the most important exhibition took place in year 2015 on the western terrace of the bratislava castle. Ak Ademický sochár Ján ŤAPák sa od roku 1989 venuje sochárstvu, kresbe a voľnej výtvarnej tvorbe. V roku 1996 vytvoril scénu pre Slovenské národné divadlo, Balet i. stravinskij — svätenie jari. V roku 2004 mu bolo udelené štipendium The Pollock — krasner Foundation. V roku 2010 zorganizoval veľkú výstavu ,,samuraji”, nad ktorou prebral patronát japonský veľvyslanec Yoshio nomoto. medzi významné diela patrí aj jeho socha ,,Slovensko, srdce európy”, ktorú vytvoril pre budovu OSN v Nairobi, kenya a päť metrová monumentálna bronzová socha ,,knieža Laborec” pre slovenskú dedinu habura. Ako výtvarník sa zúčastnil na výtvarnom dotvorení slovenského pavilónu eXPo 2000 hannover. Výtvarne dotvoril také hotely, ako sú hotel marrol’s v Bratislave, hotel crowne Plaza v Bratislave, Grand hotel kempinski Vysoké Tatry, hotel double Tree by hilton košice, Tulip house Boutique Bratislava. Pre umelecký súbor Lúčnica vytvoril scény k programom karpaty, slovenský triptych a mladosť a krása. svoje výtvarné diela má v súkromných zbierkach v UsA — chicago, dallas, Fínsko — Helsinki, Nemecko, Taliansko, rakúsko. má za sebou niekoľko desiatok spoločných aj samostatných výstav. Jeho najvýznamnejšia sa uskutočnila v roku 2015 na západnej terasu Bratislavského hradu.

cl ea r m i n d

I 0 0 X 6 9 X 2 9 cm

č i st á mys e ľ

978 - 8 0 -9 69701 -3 -1 Slovak Presidency of the Council of the European Union

Ján Ťapák Čistá myseľ / Clear Mind  

Výstava "Čistá myseľ" na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Londýne v roku 2016.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you