Page 1

Læs mere på

www. grafiske-uddannelser.dk

Ombrydning ● Typografi ● Internetproduktion ● Grafik ● Layout ● Design


Uddannelsen som mediegrafi-

En uddannet mediegrafiker kan

Grundforløb

Endvidere kan uddannelsesaf-

ker er målrettet både mod trykt

derfor selvstændig varetage ar-

Forløbet varighed fra 60 til 40

talens parter tilvælge yderligere

og digital kommunikation.

bejdsfunktionen som mediegra-

ugers skoleundervisning. Ele-

op til fire ugers skoleundervis-

Uddannelsen som mediegrafi-

fiker - uanset type af virksom-

verne kan indgå uddannelsesaf-

ning med „valgfri specialefag“

ker sikrer den uddannede teo-

hed.

tale med en godkendt virksom-

som erhvervsrettet påbygning.

retisk viden og praktisk erfaring

Adgang til de uddannelsesret-

hed før forløbet, under forløbet

inden for områdets arbejds-

tede områdefag forudsætter, at

eller efter forløbet. Elever med

funktioner. Ved uddannelsens

skolen optager eleven på den

en forudgående skolebaggrund

afslutning kan den uddannede

kvote af elever, som årligt tilde-

som student, HF, HTX eller HHX

selvstændigt planlægge, gen-

les skolen. Adgang kan også op-

kan opnå merit. Meritten gør, at

nemføre og kontrollere medie-

nås ved, at eleven har indgået

grundforløbet har en varighed

grafiske arbejdsopgaver.

en uddannelsesaftale med en

på 25 uger, der udelukkende

Den uddannede har derfor vi-

godkendt virksomhed. Aftalen

omfatter de uddannelsesret-

den om - og forståelse for - om-

skal dog påbegyndes senest på

tede områdefag.

råderne:

det tidspunkt de uddannelsesrettede områdefag indtræder.

• Ombrydning og typografi

Hovedforløb Hovedforløbet veksler mellem

• Internetproduktion

Struktur og varighed

skoleundervisning og praktikud-

• Grafik

Uddannelsen til mediegrafiker

dannelse.

• Layout og design

har en varighed på ca. fire år

Mediegrafikeren gennemfører

fordelt med et grundforløb af

i hovedforløbet 15 ugers skole-

ca. et års varighed og et hoved-

undervisning, heraf ti uger med

forløb på tre år.

obligatorisk indhold og fem uger med „valgfri specialefag“.

Mediegrafiker-folder  

En folder vi lavede om mediegrafikeruddannelsen på Aarhus Tech

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you