Page 1

Huishoudelijk reglement schooljaar 2012 - 2013:

Leerlingenraad MAB I.

Inleiding: Het huishoudelijk reglement legt de werking van onze leerlingenraad “Leerlingenraad MAB” van het Maerlant Atheneum uit Blankenberge. Met dit reglement geven we een beeld van de structuur en werking van onze leerlingenraad. Met vriendelijke groeten, Leerlingenraad MAB

II.

Wat doet de leerlingenraad? De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de 2de en 3de graag van het Maerlant Atheneum uit Blankenberge. De leerlingenraad is de spreekbuis van de leerlingen, komt op voor de mening van de leerlingen, realiseert een aantal activiteiten en werk er aan om de school nog leuker en ‘beter’ te maken. Als leerlingenraad kunnen we op vraag van de schoolraad, op vraag van de directie of op eigen initiatief onze mening geven over heel wat onderwerpen zoals: het schoolreglement, schoolkosten, infrastructuurwerken, schoolse activiteiten, stage, ‘springuren’, middagpauze, einde of begin van de schooldag, leerlingenraad, schooluitstappen, examenrooster, huiswerk- en toetsenplanning, maaltijden, studie- en leerlingenbegeleiding, etc. We werken ook samen met leerlingenraden van de campus indien nodig.

III.

Hoe wordt de leerlingenraad samengesteld? Voorbereiding Op het einde van een schooljaar duidt de leerlingenraad enkele mensen aan die het volgende schooljaar de leerlingenraad opnieuw zullen opstarten. Deze leerlingen gaan bij het begin van het schooljaar alle klassen rond en leggen de werking en het doel van de leerlingenraad uit.

Pagina 1 van 4


Klasvertegenwoordigers De leerlingenraad bestaat uit klasvertegenwoordigers. Iedere klas duidt in overleg vertegenwoordigers voor de leerlingenraad aan. Kernleden Niet iedereen binnen de leerlingenraad heeft het zelfde enthousiasme om echt actief meetewerken aan de leerlingenraad terwijl ze toch lid zijn en iedere vergadering aanwezig zijn daarom hebben wij ook nog onder de leden onze kernleden. De kernleden worden aangesteld door de raad van bestuur en komen samen op de algemene vergaderingen maar ook op de bestuurvergaderingen. Werkgroepen Het kan gebeuren dat de leerlingenraad naar aanleiding van een bepaald onderwerp een werkgroep opricht. Alle geïnteresseerde leerlingen zijn welkom. Ze hoeven niet ‘verkozen’ te zijn.

IV.

Hoe werkt de leerlingenraad? De voorbereiding Voorstellen voor nieuwe projecten of te bespreken agendapunten worden doorgegeven aan de voorzitter en secretaris. De secretaris maakt dan de agenda op en deelt deze mee enkele dagen voor de aanvang van de vergadering. De vergadering De leerlingenraad vergadert minstens twee keer per maand. Tijdens examenperiodes of andere moeilijke periodes kan dit misschien maar 1 keer zijn per maand. Bij de discussie proberen we een consensus te bereiken, maar indien nodig kan er gestemd worden. Ieder lid heeft een stem. Het bestuur komt minstens 1 keer per maand samen en bespreekt de voorstellen en projecten die eerder zijn ingediend op algemene vergaderingen. Minstens 1 keer per maand komt de Raad van Bestuur samen en analyseert en bespreekt nogmaals de voorstellen en projecten. Na iedere samenkomst van de Raad van Bestuur trekken ze samen naar de directie van de school. Pagina 2 van 4


Er wordt een verslag gemaakt door de secretaris. Dit verslag hangen we uit op verschillende plaatsen, plaatsen we op de website, etc. Belangrijke projecten worden aangekondigd in de klassen.

V.

Welke functies zijn er binnen de leerlingenraad? Tijdens de eerste vergadering worden een aantal taken en functies verdeeld. Bestuursfuncties: 

Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris

Penningmeester

Afgevaardigde van de schoon in de Blankenbergse Jeugdraad o

Hoofdafgevaardigde v/d school in de Bl’Gse Jeugdraad (fractieleider)

o

1ste Afgevaardigde v/d school in de Bl’Gse Jeugdraad

o

2de Afgevaardigde v/d school in de Bl’Gse Jeugdraad

Webmaster

Bij het begin van de eerste vergadering wordt er uitleg gegeven bij de verschillende functies. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor elke functie. Uit de kandidaten wordt iemand gekozen. Hierbij heeft iedereen één stem. De kandidaat met de meeste stemmen is verkozen voor die functie. De begeleidende leerkracht: De begeleidende leerkracht voor het schooljaar wordt aangesteld door de directeur. De leerlingenraad kan altijd een 2de begeleidende leerkracht aanstellen in samenspraak met de directie van de school.

Pagina 3 van 4


VI.

Hoe kunnen we het huishoudelijk reglement wijzigen? De leerlingenraad kan dit huishoudelijk reglement steeds wijzigen. Daarvoor moet minstens de helft van de leden van de leerlingenraad aanwezig zijn en de meerderheid de wijziging goedkeuren. Voorstellen voor wijzigingen moeten schriftelijk aangekondigd worden aan het bestuur van de huidige leerlingenraad.

Het huishoudelijk reglement wordt ondersteund door de hervorming van de leerlingenraad die is opgesteld voor schooljaar 2012 – 2013 door Lien Mylle en Evert Van Herreweghe. Dit huishoudelijk reglement + hervorming wordt volledig ondersteund door de leerlingenraad van het Maerlant Atheneum te Blankenberge 2011-2012. Dit huishoudelijk reglement + hervorming zal in acht worden genomen mits de goedkeuring van de directie van de school. Indien dit huishoudelijk reglement + hervorming niet wordt goedgekeurd zal er gewerkt worden op de basisregeling.

Voor akkoord en goedbevinding van het huishoudelijk reglement en de hervorming voor schooljaar 2012 - 2013:

X J. Balbaert Directeur Maerlant Atheneum Blankenberge

Pagina 4 van 4

Huishoudelijk Reglement Leerlingenraad MAB  

Huishoudelijk Reglement Leerlingenraad MAB

Advertisement