Page 1

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LLIÇÀ D’AMUNT REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE LA SUBZONA 22B SOIBRE CONSTRUCCIONS AGRÀRIES

JULIOL 2018


MODIFICACIO PUNTUAL del POUM de LLiçà


INDEX MEMORIA DE LA INFORMACIÓ ................................................................... 4 1. Objecte del projecte ................................................................................ 4 2. Dades del projecte ................................................................................... 4 3. Antecedents ............................................................................................... 4 MEMORIA DE LA ORDENACIÓ ........................................................................... 5 4. Descripció de la modificació .................................................................. 5 5. Justificació de la proposta ....................................................................... 5 6. Normativa modificada ............................................................................. 5 7. Aspectes mediambientals. ...................................................................... 6 1.

MODIFICACIO PUNTUAL del POUM de LLiçà


MODIFICACIO PUNTUAL del POUM de LLiçà


Exp.:20R2017

1. MEMORIA DE LA INFORMACIÓ 1. Objecte del projecte La present modificació puntual del Pla d’Ordenació Municipal de Lliçà d’amunt té per objecte la modificació de l’article 268 de les normes del Pla, referent la subzona 22b del sòl no urbanitzable del municipi per tal de permetre la construcció de coberts i magatzems agrícoles lligats directament a una explotació agrària.

2. Dades del projecte Situació: Zona 22b del terme municipal Promotor: Ajuntament de Lliçà d’amunt a instancia del particular Jaume Farnés i Costajussà Tècnic redactor: Jordi Alsina i Rull, arquitecte col·legiat 22.299-2

3. Antecedents El text refós del pla d’ordenació urbanística municipal de Lliçà d’amunt va ser aprovat definitivament per part de la comissió territorial d’urbanisme, el 4 de juny de 2014. En el planejament aprovat s’ordena i qualifica el sol no urbanitzable en dos grans zones, la 21 i la 22 i dins d’aquesta darrera la subdivideix en dues subzones la 22a i la 22b a saber: • 21 - Sòl Rural • 22a - Sòl de protecció especial agrícola i paisatgística i • 22b - Sòl de protecció especial forestal i natural. La resta del sòl no urbanitzable tenien la qualificació de serveis tècnics o bé sistemes com el viari, l’hidràulic i espais lliures oberts. Segons les mateixes normes urbanístiques del POUM de Lliçà d’amunt, a l’article 268, la subzona 22b Protecció especial forestal i natural queda definida al punt 1 com “els àmbits forestals o subjectes a reforestació, els seus entorn i altres espais naturals que, encara que no disposin de cap tipus d’arbrat, per llur interès natural , ecològic o paisatgístic, han d’esser exclosos dels processos d’urbanització o edificació i quedar subjectes a intervencions de conservació millora.”. Si bé en el punt 3 sobre usos i activitats s’admet com activitats compatibles les agrícoles i ramaderes, exclusivament en les àrees actualment preparades per a aquest ús, ja que s’entén que “aquestes poden ser tolerades pel medi natural sense un deteriorament apreciable dels seus valors.” I en el punt 4 del mateix article 268 es prohibeix la construcció de nous edificis. Això que serveix de protecció dels terrenys bàsicament forestals , en canvi per aquells finques on l’activitat agrícola té aquest ús de manera exclusiva o majoritària, la possibilitat de realitzar edificacions com ara magatzems o coberts de suport es un impediment per mantenir la mateixa activitat. D’altra banda la subzona 22a definida com Protecció especial agrícola i paisatgística es diu que son aquells sòls de caràcter majoritàriament agrícola o ramader, de regadiu o de seca, que han d’esser objecte d’especial protecció pel seus valors agrícoles i paisatgístics. I es permeten un seguit de construccions i edificacions, entre d’elles els magatzems agrícoles i coberts. Els magatzems agrícoles segons l’apartat 6 de l’article 267 de les normes urbanístiques tindran una ocupació màxima d’una 1% de la superfície del a finca amb un màxim de 400 m2. Es situaran a 10 metres dels límits de la finca i a una distància de 50 metres dels habitatges. L’altura del carener no podrà superar els 5 m d’altura. La finca mínima per a poder edificar-los serà de 3 Ha.

Modificació puntual

4


Exp.:20R2017

Mentre que els coberts, definits com a construccions sense tancaments laterals o com a màxim en un costat, nomes poden estar a un màxim de 5 m de les construccions existents o adossats a l’habitatge rural de la mateixa finca. E situaran a 5 metres de carreteres i vies d’ús col·lectiu . El carener no podrà superar el 5m d’altura màxima i la ocupació màxima no podrà superar l’1% amb un màxim de 400 m2. La superfície mínima de finca es de 3 Ha. D’altra banda, si bé la subzona 22b qualifica terrenys majoritàriament amb un us forestal, existeixen finques dedicades a un ús agrícola des de fa força temps – un fotoplà dels anys 50 ja revela l’existència de força conreus al municipi que s’han mantingut en el temps mentre altres el desús han fet que el bosc es torni a fer present – . Aquest conreus actuals, es troben que pel fet de ser en una zona tan restrictiva no tenen cap mena de possibilitat de tenir una petita edificació de suport a l’explotació com són els coberts o els magatzems ja sigui per guardar collites o per guardar maquinaria agrícola. Des de l’administració municipal es veu adequat modificar la normativa per permetre aquests tipus de construccions, amb una regulació diferent a les construccions que es permeten dins la zona 22a, i d’aquesta manera ajudar a aquestes explotacions.

MEMORIA DE LA ORDENACIÓ 4. Descripció de la modificació Es planteja la modificació de les normes de planejament al seu article 268 referent a la zona 22b que no permet la construcció de noves edificacions en aquesta zona, a fi de permetre la construcció de coberts i magatzems amb una limitació de 200 m2 construïts màxima entre altres exigències. La finalitat es donar sortida a la possibilitat de guardar la collita o la maquinaria agrícola.

5. Justificació de la proposta La proposta es justifica per poder facilitar la permanència de l’activitat agrícola al municipi tot permeten construir un magatzem o un cobert com ajuda a l’explotació i activitat agrícola en finques que es troben qualificades de subzona 22b del planejament de Lliçà d’amunt. Les finques agrícoles dins de la subzona 22b destinada a protegir àrees forestals i naturals no són tantes el que la presencia de noves construccions en aquesta zona seria molt localitzada. Es important tenir un control de les construccions i la normativa que es planteja es molt mes restrictiva que les construccions iguals en altres zones i subzones de manera que el grau de protecció que es pretén en una subzona com la 22b es seguiria mantenint. Finalment, que existeixin àrees de conreu dins de zones forestals es una manera de protegir aquestes darreres ja que l’activitat agrícola actua de control del risc d’incendi de manera que esdevenen tallafocs i eviten la seva propagació, són àrees que el mateix departament d’agricultura i ramaderia en les quals hi posa interès de mantenir anomenant-les de sòl d’infraestructures de protecció i en les quals si no existís una activitat agrícola caldria fer un manteniment del bosc amb els costos que això comporta i que el fet que hi pugui existir un explotació agrària estalvia.

6. Normativa modificada Es modifica l’article 268 referent a la subzona 22b , en el seu apartat 4 subapartat D) que prohibeix qualsevol nova construcció, amb el següent redactat “Art. 268 Subzona 22b Protecció especial forestal i natural. ... 4. Regim general d’intervencions de transformació territorial

Modificació puntual

5


Exp.:20R2017

S’estableixen les següent condicions ... d) Es prohibeixen les noves construccions, exceptuant els magatzems agrícoles i els coberts amb les següent condicions:  Que es justifiqui l’existència d’explotació agrària  Finca mínima 3Ha  Edificabilitat màxima i superfície d’ocupació màxima 200 m2.  Distància de la carretera o vies d’ús col·lectiu 5 m.  Distància mínima dels límits de la finca 10 m.  Altura màxima del carener 5m. ... “

7. Aspectes mediambientals. La proposta de modificació, d’acord amb la Llei 16/2015, DEL 21 DE JULIOL, DE SIMPLIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA I D'IMPULS DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA, ha d’ésser objecte d’avaluació d’impacte ambiental estratègica simplificada d’acord amb l’apartat 6b de la disposició addicional vuitena de la mateixa llei. S’acompanya a aquesta projecte el document d’avaluació ambiental esmentat.

Lliçà d’amunt, juliol del 2018 Jordi Alsina i Rull Arquitecte

Modificació puntual

6

Profile for ajuntament Lliçà d'Amunt

Modificació puntual POUM  

Modificació puntual POUM  

Profile for llicamunt
Advertisement