Llibre _ Girona, Temps de Flors _ Ed. 2013

Page 1

Girona, Temps de Flors

58a Exposici贸 de flors, monuments, patis i jardins

del 11 al 19 de maig de 2013 |

58a Exposició de flors, monuments, patis i jardins | “Girona, Temps de Flors “


(Castellano)

(English)

Este primer libro de “Girona, Temps de Flors”, pretende ser un recopilatorio fotográfico de la 58a exposición de flores, monumentos, patios y jardines que se celebra cada primavera en la ciudad. Con una selección representativa de los montajes que decoran los espacios, especialmente del casco antiguo, este libro quiere ser una muestra física y perenne que inmortalice la belleza de este festival.

This first book of “Girona, Temps de Flors” is a photographic compilation of the 58th exhibition of flowers, courtyards, and gardens, which is celebrated in the city every spring. Containing a selection of the displays that decorate the city, especially the old part of town, this book hopes to be physical and lasting testimony of this festival and to immortalize its beauty.

El libro de “Girona, Temps de Flors”, quiere asimismo transmitir que cada imagen tiene un trasfondo, un sentido fruto de una inspiración, de una conceptualización... en cada decoración efímera y floral. Porque en cada uno de los montajes convive una historia y unas personas, este libro quiere ser también un reconocimiento a todos aquellos, aparezcan o no en este libro, que con su aportación y creatividad hacen posible el “Temps de flors”.

The book of “Girona, Temps de Flors” also aims to show that each image has a background, a meaning which is the fruit of an inspiration, a conceptualization… in each ephemeral and floral decoration. Since there are people and a story behind each and every one of these works, this book also hopes to give recognition to all those - whether they appear in this book or not - who, through their contributions and creativity, make “Temps de Flors” possible.


Aquest primer llibre de “Girona, Temps de Flors”, pretén ser un recull fotogràfic de la 58ª exposició de flors, monuments, patis i jardins que se celebra cada primavera a la ciutat. Amb una selecció representativa dels muntatges que decoren els espais, especialment del casc antic, aquest llibre vol ser una mostra física i perenne que immortalitzi la bellesa d’aquest festival. El llibre de “Girona, Temps de Flors”, vol també transmetre que cada imatge té un rerefons, un sentit fruit d’una inspiració, d’una conceptualització... en cada decoració efímera i floral. Perquè en cadascun dels muntatges hi conviu una història i unes persones, aquest llibre vol ser també un reconeixement a tots aquells, apareguin o no en aquest llibre, que amb la seva aportació i creativitat fan possible el “Temps de flors”.


Busdam vendio ipsam que laborrum coreicipsam, solorume vent id eos net ilique volupta verum alit quasit audit officim poruptatem. Busdam vendio ipsam que laborrum coreicipsam, solorume vent id eos net ilique volupta verum alit quasit audit officim poruptatem. Busdam vendio ipsam que laborrum coreicipsam, solorume vent id eos net ilique volupta verum alit quasit audit officim poruptatem.

Acte inaugural de la 58a edició de “Girona temps de flors”. Acto inaugural de la 58a edición de “Girona temps de flors”. Opening ceremony of the 58th edition of “Girona temps de flors”.Vistes del carrer Ferran el Catòlic. El casc antic de la ciutat s’omple de visitants. Vistas de la calle Ferran el Catòlic. El casco antiguo de la ciudad se llena de visitantes. Views from Ferran el Catòlic street. The old city gets packed with vistors.
“Vitalitat” “Vitalidad” “Vitality”

El projecte emfatitza la vitalitat creixent del carrer mitjançant elements disposats en el seu recorregut que serà plena quan el vianant interactuï amb ells, estirant de la corda dels elements i generant el moviment conjunt. El proyecto enfatiza la vitalidad creciente de la calle mediante elementos dispuestos en su recorrido que será plena cuando el peatón interactúe con ellos, tirando de la cuerda de los elementos y generando el movimiento conjunto. The project emphasizes the growing vitality of the street through the components that have been placed along it. The vitality will be at its fullest when the pedestrian interacts with these components, pulling the cord they are attached to and generating the whole movement. Escola EDRA 1

c. de la Força


Llu誰sa Xarnach 2

Jardins Doctor Figueras
“Calanthoscopi”

Homenatge a Anne Frank …I a aquells que mai perdran la innocència. Homenaje a Anne Frank …Y a aquellos que nunca perderán la inocencia. Tribute to Anne Frank... And to those who will never lose their innocence.

E. Redondo, A. Gorgorió, Climent & Eduard Pont, M. Fornells, L. Santos 3

Jardins Doctor Figueras

Exposició floral Exposición floral Flower exhibition

Victor Almazan, Imma Alonso 4

Jardins Doctor Figueras


“Espais duals” “Espacios duales” “Dual spaces”

Muntatge que pretén simbolitzar la unió de dos entorns: urbà i natural. Alhora que fer al.lusió a l’arribada d’enguany del TAV a Girona i la unió amb la capital catalana. Inspiració en la rajola floral present a gran part de l’Eixample de Barcelona. Montaje que pretende simbolizar la unión de dos entornos: urbano y natural. A la vez que hacer alusión a la llegada este año del TAV a Girona y la unión con la capital catalana. Inspiración en la baldosa floral presente en gran parte del ensanche barcelonés. Display symbolizing the union between two environments - the urban and the natural - whilst also alluding to the arrival this year of the TAV in Girona and the union with the Catalan capital. It is inspired by the floral tiles that can be found throughout most of the Eixample area of Barcelona.

Helena Prat i Neus Cutrinas 5

Sant Pere de Galligants (darrera absis)


“Papers de flors” “Papeles de flores” “Flower paper”

Muntatge que sorgeix de la mirada a les grans ciutats europees, que han optat per millorar alguns espais de difícil control amb àrees verdes. El projecte es conceptualitza a partir de la idea d’una bola de paper que cau d’una paperera. La geometrització dels doblecs crea una sèrie de “muntanyes i valls” on se situen conjunts florals. Montaje que surge de la mirada a las grandes ciudades europeas, que han optado por mejorar algunos espacios de difícil control con áreas verdes. El proyecto se conceptualiza a partir de la idea de una bola de papel que cae de una papelera. La geometrización de los dobladillos crea una serie de “montañas y valles” donde se sitúan conjuntos florales. A piece pointing to the big European cities which have opted to improve some of their more difficult to control areas through the development of green zones. The project is conceptualized from the idea of a paper ball falling from a waste paper basket. The geometrization of the folds creates a set of mountains and valleys where the flowers are located. Mireia Sandoval 6

Sant Pere de Galligants (darrera absis)“Reciclatge” “Reciclaje” “Recycling”

Obra que recicla materials per fer una obra nova. Construint en l’espai unes figures geomètriques en forma de triangles i cubs. Obra que recicla materiales para hacer una obra nueva. Construyendo en el espacio unas figuras geométricas en forma de triángulos y cubos. A piece which recycles materials to make a new piece of work, creating geometrical, triangular and cube-shaped figures.

Jordi Pascual i Pascual & Equip creatiu de l’Escola d’Art Floral Smilax 8

“Un respir aromàtic” “Un respiro aromático” “An aromatic breath”

Idea de generar un espai de descans entre plantes aromàtiques a partir d’elements de mobiliari que permetin asseure’s o estirarse per desconnectar de l’activitat durant la jornada. Idea de generar un espacio de descanso entre plantas aromáticas a partir de elementos de mobiliario que permitan sentarse o estirarse para desconectar de la actividad durante la jornada. The idea is to create a resting place amongst aromatic plants from parts of furniture that allow people to sit down or stretch, thereby enabling them to disconnect from the daytime activity.

Tallerdarquitectura 0 7

Sant Pere de Galligants (darrera absis)

Riu Galligants (primer tram)Exposició floral Exposición floral Flower exhibition

Escola d’art floral Rosa Valls Formació 10

“L’interior natural” “El interior natural” “The natural interior”

Representació d’una flor a gran format. Possibilitant a l’espectador veure-la des de fora o des de dins. Al.lusió al sentiment de l’empatia. Representación de una flor a gran formato. Posibilitando al espectador verla desde fuera o desde dentro. Alusión al sentimiento de la empatía. A representation of a flower in large format. It allows the visitor to see it from the inside or from the outside. A reference to empathy.

G. Casteràs, E. Pujol, S. Faja. Col.lab.: J. Llovera, M. Puigbert 9

Passeig Arqueològic

Passeig Arqueològic

“Sortir-se’n” “Salir adelante” “To come through”

Intervenció que es basava en el mite grec de Teseu i el Minotaure i el fil d’Ariadna. Volia representar la metàfora de la situació que ens toca viure. La vida com a laberint però sempre amb la possibilitat de sortir-se’n. L’incivisme d’uns indesitjables va convertir en flames el muntatge, però els autors van saber reconvertir i donar poètica a l’espai lluint-lo per l’exposició. Intervención que se basaba en el mito griego de Teseo y el Minotauro y el hilo de Ariadna. Quería representar la metáfora de la situación que nos toca vivir. La vida como laberinto pero siempre con la posibilidad de salir adelante. El incivismo de unos indeseables convirtió en llamas el montaje, pero los autores supieron reconvertir y dar poética al espacio luciéndolo por la exposición. A contribution based on the Greek myth of ‘Theses and the Minotaur and Ariadna´s thread. It aims to represent the metaphor of the situation in which we have to live. Life as a maze but always with the possibility of getting out. The uncivil behaviour of a few turned the display into flames, but the artists remodelled it and gave poetics to the area, making it shine through the exhibition.

Actua! & La ColActiva P. Rodríguez (arq.), S. Cros (escr. i ed.), A. Lòpez (arq.), X. Bayona (arq.), J. Callís (arq.) i A. Forasté (enginy.) 11

Plaça dels Jurats


“La màgia del drac” “La magia del dragón” “The magic of the dragon”

Llegenda de Sant Jordi. Leyenda de Sant Jordi. Sant Jordi legend.

R. Isern, O. Mascort, C. López Proicatec Industrial 2010 SL 13 “Entropia” “Entropía” “Entropy”

L’univers tendeix a distribuir l’energia uniformement. L’entropia màxima és aquella que arriba a l’equilibri. El muntatge mostra una sèrie de continguts energètics (flors de crisantem i globus blancs) troben en la verticalitat dels arbres l’ocasió a partir de la qual tendir a equilibrar-se tot generant en la proposta un sèrie de sensacions, canvis d’ordre, d’escala, de formes, de llums i de colors. El universo tiende a distribuir la energía uniformemente. La entropía máxima es aquella que llega al equilibrio. El montaje muestra una serie de contenidos energéticos (flores de crisantemo y globos blancos) que encuentran en la verticalidad de los árboles la ocasión a partir de la cual tender a equilibrarse generando en la propuesta un serie de sensaciones, cambios de orden, de escala, de formas, de luces y de colores. The Universe tends to distribute energy uniformly. Maximum entropy takes place when it is balanced. The display shows a set of energetic contents (chrysanthemum flowers and white balloons) that find, in the verticality of the trees, the opportunity to balance themselves out. This generates a whole series of sensations, changes of order, scale, shape, light and color.

J. Arqué, G. Batllori, C. Rafart, A. Garcia (APEVC) Grup de paisatge. 12

Passeig Arqueològic

Passeig Arqueològic
“Cant gregorià” “Canto gregoriano” “Gregorian chant”

Muntatge dedicat al cant gregorià, tipus de música normalment cantada a cappella pròpia de la litúrgia cristiana, que s’origina en l’alta edat mitjana. Alguns estudis mantenen que el claustre de la Catedral de Girona dedicat a Maria reprodueix en pedra la majoria dels sons diferents de l’antífona a la Mater Dolorosa. La germanor de la pedra i el cant gregorià, amb l’afegit del xiprers com a símbol d’acolliment volen ser un reconeixement d’aquest espai tranquil i recollit que és el claustre de Santa Maria. Montaje dedicado al canto gregoriano, tipo de música normalmente cantada a cappella propia de la liturgia cristiana, que se origina en el alta edad mediana. Algunos estudios mantienen que el claustro de la Catedral de Girona dedicado a María reproduce en piedra la mayoría de los sonidos diferentes de la antífona a la Mater Dolorosa. La hermandad de la piedra y el canto gregoriano, con el añadido del ciprés como símbolo de acogida quieren ser un reconocimiento de este espacio tranquilo y recogido que es el claustro de Santa María. Display dedicated to the Gregorian chant, a style of music characteristic of Chirstianity normally sung “a cappella”, which has its origins in the middle ages. Some studies maintain that the cloister of Girona Cathedral , which is dedicated to Maria, is a stone reproduction of most of the different sounds of the antiphon to the Mater Dolorosa. The brotherhood of the stone and the Gregorian chant, together with the cypress, a symbol for shelter, aim to give the quiet and peaceful cloister of Santa Maria its due recognition.

Maria Àngels Perpinyà 14

Claustre Catedral


Exposici贸 floral Exposici贸n floral Flower exhibition

C. Garcia, B. Garcia, A.Abalde 15

Paret Sarra茂nes“Esclat de primavera en blanc” “Estallido de primavera en blanco” “Spring outbreak in white”

Combinació de flors, olors i sensibilitat per fer una al·.legoria de la primavera. Combinación de flores, olores y sensibilidad para hacer una alegoría de la primavera. Combination of flowers, odours and sensitivity to form an allegory of spring.

Mercè Martí 16

Sarraïnes (baix)


“Una composició per ser retratada per Francisco de Goya” “Una composición para ser retratada por Francisco de Goya” “A composition to be portrayed by Francisco de Goya” Muntatge que va rebre el premi a la innovació a la Copa d’Espanya d’Art Floral, organitzada per AEFI . Montaje que recibió el premio a la innovación a la Copa de España de Arte Floral, organizada por AEFI . A piece which received the award for innovation in the Floral Art Spain Cup, organized by AEFI.

Eduard Maynegra 0

17

Sarraïnes (1er pis)


Exposició floral Exposición floral Flower exhibition

Sra. Maria Bach. Decoració Floral Mercè Martí (arts i flors Banyoles) 19

Banys Àrabs (caldarium esquerra) 0

Exposició floral Exposición floral Flower exhibition

Maria Jesús Miranda Menendez, Alla Sokolova, Alumnes de l’Escola d’Art Floral Smilax Taller de Florística, Alumnes de l’Escola d’Art Floral Flordesing Planta-A de Sant Petersburg 18

Banys Àrabs (Apoditeryum)
Exposició floral Exposición floral Flower exhibition

Anna Mª Figa, Margarita Pla 20

Banys Àrabs (tepidarium dreta)

Exposició floral Exposición floral Flower exhibition

El Sitjar 0

21

Banys Àrabs (exterior)


Exposició floral Exposición floral Flower exhibition

Tony Vallory, Montse Ollé 22

Banys Àrabs Furnus (forn i caldera)Joan Pujol, Laia Torner 23

Passeig Arqueològic (inici)


L. Casadevall, A. Santal贸, Ll. Vila 24

Pati casa c. Ferran el Cat貌lic


“Manaies de Girona”

Concurs de flors. 25

Sant LLuc


“Estima’t per estimar” “Ámate para amar” “Love yourself to love others”

Formes amigables, combinació de colors i textures emmarquen el reflex d’un mateix. Formas amigables, combinación de colores y texturas enmarcan el reflejo de uno mismo. Friendly forms, combination of colors and textures frame the reflection of yourself.

P. Quera, Mª A. Sans, M. Quera 26

Sobreportes“El camí de la vida” “El camino de la vida” “The path of life”

Metàfora del camí de la vida. Els diferents colors representen les diferents etapes vitals. Els troncs i pedres representen els entrebancs, els obstacles, les dificultats que s’han de passar i que et fan aprendre. Metáfora del camino de la vida. Los diferentes colores representan las diferentes etapas vitales. Los troncos y piedras representan las trabas, los obstáculos, las dificultades que se tienen que pasar y que nos hacen aprender. A metaphor for the path of life. The different colors represent the various stages of life. The trunks and stones represent the hindrances, the obstacles, the difficulties which have to arise and from which we learn.

Lluís Vilagran Llopis. Col.laboradors: J.M. Guillén, L.Torrijos, M. Palleja, Floristeria Vellut, Floristeria Dante. 27

Escales de la Catedral


“Àfrica” “Africa” “Africa”

Colors rosats propis del flamenc i colors ataronjats típics d’una posta de sol en aquest àrid continent. Colores rosados propios del flamenco y colores anaranjados típicos de una puesta de sol en este árido continente. Pink colors of flamingo and orange colors typical of a sunset in this arid continent.

Famíla Folch. Decoració floral: Mercè Martí, Art i Flors, Banyoles 28

Cor de Maria


“El Croscat”

Representació floral d’un volcà en erupció. Metàfora de l’aflorar de les idees que cadascú té dins seu. Idees que ens fan créixer, avançar i que escriuen el futur. Representación floral de un volcán en erupción. Metáfora del aflorar de las ideas que cada uno tiene en su interior. Ideas que nos hacen crecer, avanzar y que escriben el futuro. Floral representation of an erupting volcano. A metaphor for the abundance of ideas that everyone has inside themselves. Ideas which make us grow, move forward and which write the future.

Oleguer Prat 29

Pia Amoina (col·.legi d’Arquitectes)“Entre terra i cel” “Entre tierra y cielo” “Between heaven and earth”

Projecte que neix com a proposta d’experimentació, com a joc, un camí de recerca cap al nostre interior. Inspirat en la recerca dels camins. Laberints circulars. Proyecto que nace como propuesta de experimentación, como juego, un camino de búsqueda hacia nuestro interior. Laberintos circulares. A project born from a proposal for experimentation, as a game, a quest to our interior. Circular mazes.

Laura Barbera i Miquel Escobar 31

“Pavelló de fusta” “Pavellón de madera” “Wood pavilion”

Sistema de construcció modular i flexible. Muta i s’adapta com un sistema natural en el paisatge històric de Girona. Sistema de construcción modular y flexible. Muta y se adapta como un sistema natural en el paisaje histórico de Girona. Regulated and flexible construction system. Mutates and fits like a natural system into the historical landscape of Girona.

J.Brazil, K.Chikaher, C.Parson, N.Waissbluth 30

Plaça de la Catedral

Plaça dels Lladoners


“La forma de l’aigua” “La forma del agua” “Water form”

Aigua com a sinònim de vida. Idea de “l’aigua hexagonal” formada per sis molècules d’aigua fortament lligades entre sí. Capacitat de l’aigua per adaptar-se a l’entorn on s’ubica. Agua como sinónimo de vida. Idea de “el agua hexagonal” formada por seis moléculas de agua fuertemente ligadas entre sí. Capacidad del agua para adaptarse al entorno donde se ubica. Water as a synonym for life. The idea of ‘hexagonal water’ formed by six molecules of water strongly bound together. The ability of water to adapt itself to its surroundings.

E. Cabalo, P. Calvet, R. Cervera, C.Torio, C. Vilà 32

Casa Boadas Formiga. c. Alemanys, 8“El somni d’un bosc per descobrir” “El sueño de un bosque por descubrir” “The dream of a forest to discover”

Conte infantil sobre les criatures que viuen al bosc. Cuento infantil sobre las criaturas que viven en el bosque. A children’s story about creatures living in the forest.

S.Moreno (Artista Floral), E. Carrillo (Creativa Il.lustració), M. Sánchez (Tècnica d’arquitectura efímera) 33

Escales de Sant Domènec


“Hort botànic” “Huerto botánico” “Botanical allotments”

Evocació dels antics horts botànics. La formalització es basa en l’estructura en creu, de tradició ancestral, que disposa els quadrants amb un punt d’aigua al creuer. Evocación de los antiguos huertos botánicos. La formalización se basa en la estructura en cruz, de tradición ancestral, que dispone los cuadrantes con un punto de agua en el crucero. Evocation of the old botanical allotment. Following ancestral traditions, this installation takes the form of a cross which provides the quadrants with water the at intersection. I. Esteve, Ll. Vilar, M. Vicens. Amb la col.laboració de l’escola Forestal Casa Xifra de Santa Coloma de Farners 34

UdG Les Àligues. Pl. Sant Domènec, 3


“Gronxar-se” “Columpiarse” “Swing”

Gronxadors florits. Espai convertit en un jardí flotant. Columpios floridos. Espacio convertido en un jardín flotante. Flowered swings. Space become a floating garden.

Mar Hugas 35

Jardins Alemanys

Marta Marcén, Marta Barragán 36

Jardins Alemanys
“Corpus dels Segadors”

Rosa Ferrer (florista), John Martín (escultura), Colum pettit (música) J. Tarrés, A. Amoros, P. Bosch, V. Moratalla 38

“Requiem per les abelles” “Réquiem por las abejas” “Requiem for the bees”

Interpretació de la fràgil cadena natural entre les abelles i les flors. Inversió del procés. Interpretación de la frágil cadena natural entre las abejas y las flores. Inversión del proceso. Interprepation of the nature fragile chain between bees and flowers. Process inverted.

Espai Josep Tarrés. Muntatge floral: Xavier Lloveras i Michaela Schmidt, Escultura: Pia Crozet. 37

Torre Gironella (soterrani I)

Torre Gironella (soterrani II)


“Corpus dels Segadors”

Rosa Ferrer (florista), John Martín (escultura), Colum pettit (música) J. Tarrés, A. Amoros, P. Bosch, V. Moratalla 38

Torre Gironella (soterrani II)


Cristina Delgado, Berta Parera, Abel Soler 39

Museu d’Art (pati)


Ana Quintana, Núria Vila 40

Carrer Cúndaro


“Les línies de l’aigua” “Las líneas del agua” “Water lines”

Al.lusió a les grans extensions de Perhamites Australis i les línies d’aigua dolça dels nostres paisatges. Símil a l’evolució de les ciutats. Crítica a la impermeabilitat de l’urbanisme. Alusión a las grandes extensiones de Perhamites Australis y las líneas de agua dulce de nuestros paisajes. Símil a la evolución de las ciudades. Crítica a la impermeabilidad del urbanismo. An allusion to the large stretches of the Perhamites Australis and the fresh water that lines our landscapes. A comparison to the evolution of the cities. A critique of “waterproof ” urbanism.

ESPAIsatge. A.Berbegal, J.L. Campoy, E.Climent, M.Coves, A.Sáez 41

Escales de la pera


“Trasllum floral” “Trasluz floral” “Transparent-light flowers”

Transparència i ombres en l’arquitectura. Transparencia y sombras en la arquitectura. Transparency and shadows in architecture.

Ra. Carnero, A. Camacho, I. Garcia, J. Villarino, M. Feijoo 43

“Estimaràs al teu proïsme com a tu mateix” “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” “Love your neighbor as yourself ”

Nir Taub 42

Casa Lleó Avinay (jardí)

Casa Lleó Avinay (pati)“Ta ch’u. El cel dins la muntanya” “Ta ch’u. El cielo dentro de la montaña” “Ta ch’u. Heaven within the mountain”

El quadrat i el rombe com a imatges que composen el masculí i femení. Parts d’una sola cosa. Figures andrògines del cos humà, cossos platònics com a símbol de l’infinit. Colors blanc i negre com a símbol del bé i el mal i la nit i el dia. El cuadrado y el rombo como imágenes que componen el masculino y femenino. Partes de una sola cosa. Figuras andrógenas del cuerpo humano, cuerpos platónicos como símbolo del infinito. Colores blanco y negro como símbolo del bien y el mal, la noche y el día. The square and the diamond as images that make up the masculine and the feminine. Parts of the same thing. Androgynous figures of the human body, platonic bodies symbolizing infinity. The colours black and white as symbols of good and evil, day and night.

J. Serrano Bou 44

Casa Lleó Avinay (sala de Roques)


“Flors de llum” “Flores de luz” “Light flowers”

La penombra esdevé sempre un escenari màgic, perquè el suspens sobre allò que ens podem trobar manté expectant al visitant. La penumbra se convierte siempre en un escenario mágico, porque el suspense sobre aquello que nos podemos ncontrar mantiene expectante al visitante A magical scene always takes place in the semi-darkness because the suspense as to what can be found there always keeps the visitor waiting excitedly.

Flash! Light Collective 45

Casa Lleó Avinay (entrada)Secció Florista del Liceu Professional E.R.E.A. Joan Miró (Perpinyà) 47

Esfuma’t, Alba Garcia, Isabel Garcia 46

Casa Lleó Avinay

Centre Bonastruc ça Porta c. de la Força, 8


“Arquitectura de somni ” “Arquitectura de ensueño ” “Wonderful architecture ”

Paisatge que embolcalla al visitant. Sobre un buit a la trama urbana del call jueu s’hi dibuixa una arquitectura de somni. Una casa per un col.leccionista amant de les flors. Només unes línies de façana i una coberta de margarides blanques que ompli l’espai d’un joc d’ombres. Paisaje que envuelve al visitante. Sobre un vacío a la trama urbana del núcleo judío se dibuja una arquitectura de ensueño. Una casa para un coleccionista amante de las flores. Sólo unas líneas de fachada y una cubierta de margaritas blancas que llene el espacio de un juego de sombras. A scene which envelops the visitor. A wonderful design sketched over a hole in the urban landscape of the Jewish quarter. A house for a lover of flowers. Only a few lines of a facade and a cover of white daisies that fill the space with a game of shadows.

Mireia Iuzárraga i Alejandro Muño 48

Casa Foix Boschmonar


“Núvol de pètals” “Nube de pétalos” “Cloud of petals”

Representació del pètal com a element volàtil, lleuger, delicat, representant la puresa de la naturalesa. Metàfora de l’explosió de la primavera. Representación del pétalo como elemento volátil, ligero, delicado, representando la pureza de la naturaleza. Metáfora de la explosión de la primavera. Representation of the petal as volatile, light, delicate, representing the purity of nature. A metaphor for the eruption of spring.

Irene Muñoz Díez. Col.lab.: C. Masferrer, E. Moreno, L. Guerrero, F. Alcázar, P. Díez. 49

La Pabordia. Escales de la pera, 4


“Al.lusió d’una il.lusió” “Alusión de una ilusión” “Allusion of an illusion”

Recorregut definit per negació, contrast i il.lusió. La il.lusió d’un miratge, d’un reflex al.lusiu a una flora captiva, es convertirà en la guia del recorregut. Recorrido definido por negación, contraste e ilusión. La ilusión de un espejismo, de un reflejo alusivo a una flora cautiva, se convertirá en la guía del recorrido. A path defined by negation, contrast and illusion. The vision of an illusion, of a reflection alluding to captive flora, will lead the way.

Iabaula estudi (Hernández, A.Siri, M.P.Coda) 50

Pati germanes Gay. c. de la Força.


“Mosca” “Mosca” “Fly”

Composició a base de cortines i espígol, elements de referència per evitar la presència de mosques al interior de les cases. Composición a base de cortinas y lavanda, elementos de referencia para evitar la presencia de moscas en el interior de las casas. A piece based on curtains and lavender, components that serve as a reference to the avoidance of the presence of flies inside the home.

Pau Sarquella, Carmen Torres. Col.lab.: Kriska Decor, E.R.Arq., Matacàs 51

Casa Sambola-Pla Dalmau c. de la Força, 13


“Sabates florides” “Zapatos floridos” “Flowery shoes”

Reduir, reciclar i reutilitzar. Simplicitat, innovació i emoció. Reducir, reciclar y reutilizar. Simplicidad, innovación y emoción. Reduce, recycle and reuse. Simplicity, innovation and emotion.

M. Ylla, A. Gratacós, D. Teixidor 52

Escales Doctor Oliva i Prats
“Marietes voladores” “ Mariquitas voladoras” “ Flying ladybugs”

Escola viver Castell de Sant Foix. 53

Escales de Sant Martí


Exposició floral Exposición floral Flower exhibition

A. Nicolazzi, K. Masaguer, E. Galí, Mª Á. Morales, M. Palomeras, R. Pairoli, P. Duran, M. Mallorquí, Mª C. Serrats, R.Lidón, R. Puig, M. Benito, A.Herrero, A. Garasa, C. Carreras, E. Salvatella, I. Sau, D. Busquets, P. Blanch, J. Ramió, I. Arpa, G. Roca, N. Franch, P. Pujol, M. Casas, M. Lozano, M. Tabares, C. Gómez, L. Fernández, N. Pérez / Projecte i realització: M. Galí, R. Maria Plana, C. Simón, C. Casagran, G. Casagran, S. Soley / Col·laboradors: Col·legi de Mediadors, Bonadona Terrissaires de Quart

54

Església de Sant Martí


Exposició floral Exposición floral Flower exhibition

ADAC - Ateneu d’acció cultural. M. Bosch, A. Cumi, D. Vilaplana 55

Pda. Sant Domènec, 2Exposició floral Exposición floral Flower exhibition

La Foule 56

Can Forn Diputació. Pda. Sant Martí, 4

Exposició floral Exposición floral Flower exhibition

Asunción Plana 57

Església del Carme


“Els 29 rens” “Los 29 renos” “The 29 reindeers”

El conte del ren negre (…) l’ última ànima de la població dels 29 rens; el dol i la tristesa que van quedar atrapats a l’illa per sempre. El cuento del reno negro (…) la última alma de la población de los 29 renos; el luto y la tristeza que se quedaron atrapados en la isla por siempre jamás. The tale of the black reindeer (...) the last soul of the population of the 29 reindeers; the mourning and sadness that remained trapped on the island forever more.

Piotr Rybaczek (Galeria la basílica) 58

Pati cambra de la Propietat. c. Ciutadans, 12


Muntatge elaborat per persones adultes amb discapacitat intel.lectual al centre especial de treball Mas Xirgu. Montaje elaborado por personas adultas con discapacidad intelectual en el centro especial de trabajo Mas Xirgu. A display made by adults with learning difficulties in the special work centre “Mas Xirgu”. Fundació Ramón Noguera & Oscobe 59

CaixaForum Girona / Fontana d’Or c.Ciutadans, 19“Tallers escolars” “Talleres escolares” “School workshops”

Organitza: La Caseta de la Devesa Ajuntament de Girona, Escola d’Art Floral de Catalunya 60

Pati casa Solterra (Serveis Territorials Cultura). c. Ciutadans, 18


“Bones notícies” “Buenas notícias” “Good news”

Paraules i més paraules, ventall de noticies, batec de mots. Alegria i tristesa tot barrejat i tan efímer? com la flor? Temps al temps, encarem el futur amb les seves llums i ombres, però amb esperança… Com la flor que voldria, algun dia, deixar de ser efímera. Palabras y más palabras, abanico de noticias, latido de palabras. Alegría y tristeza todo mezclado y tan efímero? como la flor? Tiempo al tiempo, encaremos el futuro con sus luces y sombras, pero con esperanza… Como la flor que querría, algún día, dejar de ser efímera. Words and more words, a wide range of news, a vibration of words. Happiness and sadness all mixed together and so transient? Like flowers? All in good time, we face the future with its lights and shadows, but with hope... Like the flower which would like, one day, to stop being ephemeral.

Lara Pujol Garriga 61

Pati casa Audouard (Salieti) c. Ciutadans, 8Façana Ajuntament de Girona Fachada Ayuntamiento de Girona Girona’s City Hall Facade

Disseny: Francesc Porres, professor de l’Escola d’Art Floral de Catalunya Realitza: Alumnes de Cicles Formatius d’Art Floral: Jardineria 62

Plaça del ViExposició floral Exposición floral Flower exhibition

X. Juscafresa, M. Abuin. Llars de l’Amistat Cheshire. Llar Oxalis. 63

Escales Teatre Municipal. Pl. del Vi.


Exposici贸 floral Exposici贸n floral Flower exhibition

Grup MIFAS Associaci贸 64

Pati Teatre municipal


“Filmflor”

X.Bayona, A. Moura, V. Vitoriano, +CUB 65

Placeta del Carrer dels Vern
50è aniversari annexió de Palau-Sacosta, Sta. Eugènia i Vall de Sant Daniel a la ciutat de Girona. 50 aniversario de la anexión de Palau-Sacosta, Sta.Eugènia i Vall de Sant Daniel a la Ciudad de Girona. 50th anniversary of the annexation of PalauSacosta, Sta.Eugènia and Vall de Sant Daniel to the city of Girona.

Ester Monreal Sebastià 0 66

Rambla de la llibertat

“Refugi per a un jove poeta” “Refugio para un joven poeta” “Shelter for a young poet”

Les paraules del poeta Rainer Maria Rilke ressegueixen els murs i proposen complicitats, i només ens deixa intuir l’atmosfera interior si ens hi apropem i participem de les llums i olors que s’escolen per entre les escletxes que l’articulen. Las palabras del poeta Rainer Maria Rilke resiguen los muros y proponen complicidades, y sólo nos deja intuir la atmósfera interior si nos acercamos y participamos de las luces y olores que se cuelan por entre las rendijas que lo articulan. The words of the poet Rainer Mario Rilke run along the walls and suggest complicity, only allowing us to get a sense of the atmosphere inside if we move closer and experience the lights and smells seeping through the cracks.

Projecte: Pep Admetlla. Alumnes del Taller d’Ocupació de “Viverisme i manteniment de les Hortes de Santa Eugènia”. SMO Ajuntament de Girona 67

Plaça de Santa Susanna


“Miratges” “Espejismos” “Mirages”

Paral.lel 68

Pont de les Peixateries Velles“Sant Feliu el màrtir” “Sant Feliu el mártir” “Sant Feliu the martyr”

Sant Feliu fou un màrtir que vingué a Girona cap a finals del segle III dC. L’Empordà, terra de fruiters, i concretament Empúries fou la seva porta d’entrada a la península. El muntatge en palots de fruita marquen el camí de les escales de Sant Feliu. Sant Feliu fue un mártir que vino a Girona hacia finales del siglo III dC. L’Empordà, tierra de frutales, y concretamente Empúries fue su puerta de entrada a la península. El montaje en palots de fruta marcan el camino de las escaleras de Sant Feliu. Sant Feliu was a martyr who came to Girona towards the end of the III century. L´Empordà, the land of fruit sellers, and more specifically Empuries, was the entry gate to the peninsula. The display, made from wooden fruit boxes, traces the path of Sant Feliu’s stairs.

Michaela Schmidt, Escola d’Art Floral de Catalunya 70

Floristes de Polònia, França, Espanya, Rússia, Alemanya, Anglaterra i Portugal. (Rosa Valls Formació) 0 69

Museu d’Història de Girona. Carbonera)

Escalinata església de Sant Feliu
“Vida i color” “Vida y color “Life and color”

Muntatge representant l’espai, el moviment, el color i la vida. Com la setmana de “Temps de Flors” a la ciutat. Montaje representando el espacio, el movimiento, el color y la vida. Como la semana de “Temps de flors” en la ciudad. A piece representing space, movement, colour and life, just like the ‘Temps de flors’ week in the city.

Col.legi de dissenyadors d’interiors i decoradors de Catalunya (Girona) 71

Casa Casals. c. de la Barca, 19“Cop de vent” “Golpe de viento” “Gust of wind”

Al.legoria de les fulles que ballen empeses pel vent i que prenen formes arrodonides moltes vegades en forma de remolí. Alegoría de las hojas que bailan empujadas por el viento y que adoptan formas redondeadas muchas veces en forma de remolino. An allegory of the leaves that dance when propelled by the wind, and that take on rounded, often swirling shapes.

Disseny espai: Ignasi Casadesús. Composició Floral: Jordi Albà 72

Sant Nicolau


“Captura d’un instant ” “Captura de un instante ” “Capturing a moment”

Captura d’un instant de bellesa continguda, un cotó en suspensió s’exposa a mirades passatgeres. Captura de un instante de belleza contenida, un algodón en suspensión se expone a miradas pasajeras. A shot capturing a moment of reserved beauty, a suspended cotton plant exposed to the looks of passers-by.

C. Masferrer, G.A. Torres, E. Clemente, A. Puignau 73

Capella de Santa Llúcia, Jardins de John Lennon


PlĂ nol de la ciutat | Plano de la ciudad | City map


37 35

38

36

34 73

4

3

32 39

2 5

33

6

9

7 8

31

12 11

72

54

10 14

13

15

16

18 20

53

17 23

30

42 43

19 21

22

40

24

28

25

27

29

41

57

45 44 49 48

26

55

47 1

46

52 51 50

59

69 70 71

66

68

N Exposicions florals Patis Jardins Cartografia cedida per UMAT (Ajuntament de Girona)


56 58

60 61 64 63 62

65

67


El festival “Girona, Temps de Flors” és l’esdeveniment més internacional de la ciutat de Girona, una mostra d’excel•lència, de bellesa, d’art, una expressió de sensacions i de sentiments que compta amb la col•laboració desinteressada de centenars de persones que el fan possible, any rere any. “Girona, Temps de Flors” és, sobretot, l’expressió d’una ciutat que mira el futur amb optimisme, conscient de les seves potencialitats i valors. Girona aposta per conjugar amb enginy i rigor el ric patrimoni històric i monumental, l’encant dels seus paisatges urbans, la màgia dels seus jardins i patis, amb la fragilitat i la bellesa d’una exposició floral que combina i accentua tots els elements per obtenir un producte turístic, cultural i lúdic de primera categoria. “Temps de Flors, el llibre”, és la manifestació d’aquest esclat de bellesa i el testimoni perenne d’un esdeveniment que cada any enceta la primavera i convida tothom a gaudir d’aquesta ciutat que sempre és acollidora i amable.

És un goig pensar que aquest any es compleix el 58è aniversari d’aquesta festa floral. Durant aquests 58 anys s’han decorat espais emblemàtics de la nostra ciutat, amb gran participació d’artistes amb les seves obres o els seus muntatges efímers. En els diferents indrets i en tots els itineraris les flors i les plantes engalanen els escenaris per a donar plaer als ulls dels visitants. I trobo que Girona és un espai ben adequat per a aquestes ambientacions de gala: el barri vell amb les parets de pedra, les escalinates, els patis, els claustres i muralles, i els carrers moguts de pendents, els plans arquitectònics... Qualsevol d’aquests racons es presenta com una sorpresa de colors i formes amb plantes i flors. O amb el que sigui, que al natural ja tenen el seu encant. Però el valor més gran és el de les persones que fiten, que s’agrupen en ritmes trencats plens de silencis provocats per la comunió de l’esdeveniment. Són uns dies de maig per a la història de Girona enflorada.

Us convido, doncs, a gaudir de “Girona, Temps de Flors”, també a través del llibre que teniu a les mans. Ben segur que hi reviureu moments, sensacions i sentiments que no oblidareu. Il.lustríssim Sr. Carles Puigdemont (Alcalde de Girona)

Sr. Domènec Fita (artista)


La gràcia de l’efímer Si us haig de ser sincers el que, des de sempre, m’ha cridat més l’atenció del ”Temps de Flors” és el contrast. Però el contrast de la permanència contundent i rotunda dels patis o dels monuments que acullen la fragilitat i la bellesa caduca de les flors. Unes flors que per uns dies senyoregen amb els seus colors i il•luminen la grisor i la fredor de les estructures de pedra o de ferro que aguanten impertèrrites el pas dels anys. En un racó o altre de Girona, mentre dura el ”Temps de Flors” hi ha persones que capturen amb la seva càmerades d’un temps cap aquí amb el mòbil- els muntatges, les creacions, les manifestacions artístiques que com que són efímeres, és possible que el dia següent, o la setmana que vé, ja no les puguin veure. Aquest que teniu a les mans és un llibre que per mi no és només un llibre de fotos de flors, no. Té l’encant que ha sabut capturar la frescor, la bellesa, la naturalitat, l’autenticitat, l’essència, fins i tot si tanquen els ulls goso dir que també l’olor.

Un cop fet esclat el nostre primer brot en forma de restaurant l’any 1986, pels volts de la primavera del 1988, recordo com emplatàvem amb gust de primavera boscosa uns badocs farcits de bolets. Amb aroma de primavera marina, els farcíem altres vegades de marisc. Dos plats de l’anomenada cuina de les flors, tradicional i característica de la comarca, homenatge a la truita de badocs popular i deliciosa, servida a les cases, adoptada als restaurants. D’ aleshores ençà, les flors han irromput a la nostra cuina amb força, més encara en l’actualitat arrel del treball d’investigació Terra Animada, que fem amb el biòleg i botànic Evarist March. Amb ell estem redescobrint l’entorn natural més proper aprofitant-ne i recuperant per al plat les flors, plantes, fulles i arrels del nostre entorn proper. Aquesta recerca coincideix aquests dies amb el màxim esplendor de la ciutat de “Girona, el Temps de Flors”, la ciutat emplatada, engalanada, florida. I pol.linitzada. Aquests dies Girona genera un magnetisme especial i fecund, que ens ha de fer palesa la importància de crear sinèrgies entre els comerços, el que els ciutadans fan a les cases i les institucions. La ciutat és viva i oberta.

Un llibre que atresora la gràcia de l’efímer. Martí Gironell (periodista i escriptor)

Joan Roca (xèf )


(castellano)

(english)

(castellano)

(english)

El Festival “Girona, Temps de Flors” es el acontecimiento más internacional de la ciudad de Girona, una muestra de excelencia, de belleza, de arte, una expresión de sensaciones y de sentimientos que cuenta con la colaboración desinteresada de centenares de personas que, año tras año, lo hacen posible.

The festival, “Girona, Temps de Flors” (Girona, Time of Flowers), is the city of Girona´s most international event. It is a display of excellence, beauty, and art, an expression of feelings and sensations, made possible, year after year, by the generous collaboration of hundreds of people.

“Girona, Temps de Flors” es, sobre todo, la expresión de una ciudad que mira el futuro con optimismo, consciente de sus potencialidades y valores. Girona apuesta por conjugar con ingenio y rigor el rico patrimonio histórico y monumental, el encanto de sus paisajes urbanos, la magia de sus jardines y patios, con la fragilidad y la belleza de una exposición floral que combina y acentúa todos los elementos para obtener un producto turístico, cultural y lúdico de primera categoría.

“Girona, Temps de Flors” is, above all, the expression of a city looking towards the future with optimism, conscious of the potential and value it holds. Girona encourages the ingenious and rigorous coming together of its rich historical and monumental heritage, charming urban landscapes, magical gardens and courtyards, with the fragility and beauty of a floral display. The exhibition combines and accentuates all of these components to produce a first-class touristic, cultural and entertaining event.

Es un placer pensar que este año se cumple el 58 aniversario de esta fiesta floral. Durante estos 58 años se han decorado espacios emblemáticos de nuestra ciudad, con gran participación de artistas y sus obras o sus montajes efímeros. En los diferentes rincones y en todos los itinerarios las flores y las plantas engalanan los escenarios para proporcionar placer a los ojos de los visitantes.

It is a pleasure to think that this year is the 58th anniversary of this floral celebration. Over these 58 years, artists have participated in decorating the emblematic parts of our city with their works or (by their very nature) temporary displays. In the different corners of the city and along all of the paths running through it, flowers and plants have decorated the stages, to please the eye of the visitors.

Y creo que Girona es un espacio muy adecuado para estas ambientaciones de gala: el casco antiguo con sus paredes de piedra, las escaleras, los patios, los claustros y murallas, y las calles con sus pendientes, los planos arquitectónicos...

I believe that Girona is the ideal place to set this celebration: the old city with its stone walls, the steps, courtyards, cloisters and ramparts, and the streets with their slopes, the architectural design….All of these places surprise with their colours and shapes, with the plants and flowers, or with whatever it might be, for these places are charming in and of themselves. However, the greatest asset of all is the people who come, who gather around in broken rhythms filled with the silences produced by the communion of the event.

“Temps de Flors, el libro”, es la manifestación de este estallido de belleza y el testimonio perenne de un acontecimiento que cada año da paso a la primavera e invita a todos a disfrutar de esta ciudad, siempre acogedora y amable. Os invito, pues, a disfrutar también de “Girona, Temps de Flors”, a través del libro que tenéis entre las manos. Seguro que reviviréis momentos, sensaciones y sentimientos que no olvidaréis. Ilustrísimo Sr. Carles Puigdemont (Alcalde de Girona)

“Temps de Flors”, the book, is the expression of this burst of beauty and the eternal testament to an event which, every year, gives way to spring and invites everyone to enjoy this forever welcoming and friendly city.

Cualquiera de estos rincones se presenta como una sorpresa de colores y formas con plantas y flores. O con lo que sea, que al natural ya tienen su encanto. Pero el valor más grande es el de las personas que vienen, que se agrupan en ritmos rotos llenos de silencios provocados por la comunión del evento.

These are a few days in May to celebrate the history of Girona in bloom.

Son unos días de mayo para la historia de la Girona florecida.

I therefore invite you to enjoy Girona, “Temps de Flors” through the book you are holding in your hands. You will undoubtedly re-live moments, feelings and sensations that you will never forget. Mr. Carles Puigdemont (Mayor of Girona)

Sr. Domènec Fita (artista)

Mr. Domènec Fita (artist)


(castellano)

(english)

(castellano)

La gracia de lo efímero

The grace of the ephemeral.

Si os soy sincero, lo que desde siempre me ha llamado más la atención del “Temps de Flors” es el contraste. Pero el contraste de la permanencia contundente y rotunda de los patios o de los monumentos que acogen la fragilidad y la belleza caduca de las flores. Unas flores que por unos días hacen gala con sus colores e iluminan el color gris y la frialdad de las esculturas de piedra o de hierro que aguantan impertérritas el paso de los años.

IIf I am to be honest, what has always struck me most about “Temps de Flors”, is the contrast. But the contrast between the blunt, emphatic permanence of the courtyards or monuments and the fragility and transient beauty of the flowers they welcome. Flowers which, for a few days, show off their colors and brighten up the grey and cold of the stone or iron structures that have valiantly withstood the passing of the years.

Después del estallido de nuestro primer brote en forma de restaurante en el año 1986, alrededor de la primavera de 1988, recuerdo como emplatábamos con sabor a primavera boscosa unos “badocs” (flor de calabaza) rellenos de setas. Con aroma de primavera marina, los rellenábamos otras veces de marisco. Dos platos de la llamada cocina de las flores, tradicional y característica de la comarca, homenaje a la tortilla de badocs, popular y deliciosa, servida en las casas, adoptada en los restaurantes.

En un rincón u otro de Girona, mientras dura el “Temps de Flors” hay personas que capturan con su cámara (desde hace un tiempo con el teléfono móvil) los montajes, las creaciones, las manifestaciones artísticas que como son efímeras, es posible que al día siguiente, o la semana próxima, ya no se puedan ver.

In one corner or another of Girona, whilst “Temps de Flors” is on, there are people who capture on their cameras (and for some time now on their mobile phones), the montages, creations, and artistic expressions which, given their transient nature, already by the following day or week might no longer be able to be seen.

Este que tenéis entre manos en un libro que a mi entender no es solo un libro de fotos de flores, no. Tiene el encanto que ha sabido capturar el frescor, la belleza, la naturalidad, autenticidad, la esencia, y hasta si cierran los ojos, me atrevo a decir que también el olor.

What you have in your hands is a book, which, for me, is not only a book of photos of flowers – not at all. It has the allure of having captured the freshness, the beauty, the naturalness, authenticity, essence, and, even, if you close your eyes, dare I say, the smell too.

Un libro que atesora la gracia de lo efímero.

A book that possess the grace of the ephemeral.

Martí Gironell (periodista y escritor)

Martí Gironell (journalist and writer)

Desde entonces, las flores han irrumpido en nuestra cocina con fuerza, más aún en la actualidad a raíz del trabajo de investigación “Terra Animada”, que llevamos a cabo con el biólogo y botánico Evarist March. Con él, estamos redescubriendo el entorno natural más próximo aprovechando y recuperando para platos las flores, plantas, hojas y raíces de nuestro entorno. Esta investigación coincide estos días con el máximo esplendor de la ciudad de Girona, el “Temps de Flors”, la ciudad emplatada, engalanada y florecida. Y polinizada. Estos días Girona genera un magnetismo especial y fecundo, que nos ha de evidenciar la importancia de crear sinergias entre los comercios, aquello que los ciudadanos hacen en las casas y las instituciones. La ciudad está viva y abierta. Joan Roca (chef )

(english) (english) Once our first shoot had sprouted in the It is a pleasure to thinkinthat thisaround year is the form of a restaurant 1986, 58th of this floral celebration. time anniversary of spring 1988, I remember how, with Over 58 years, artists haveweparticia hintthese of a forest in springtime, served pated in decorating the emblematic parts up some mushroom stuffed “badocs” of our city flowers). with theirOn works (by their (pumpkin otheroroccasions, very displays. sea, In the with nature) the scenttemporary of the springtime we different corners of the city and along all filled them with seafood. Two dishes from of paths running through traditional it, flowers thethe so-called flower cuisine, and plants have decorated the stages, to characteristic of the region, a homplease of the and visitors. age to the the eye popular delicious “tortilla de badocs”, served in the home, adapted by Ithe believe that Girona is the ideal place to restaurants. set this celebration: the old city with its stone the steps, courtyards, cloisters Since walls, then, flowers have entered our kitchand and the so streets withdue their en inramparts, force, even more recently to slopes, the architectural of the research project “Terradesign….All Animada” that these surprise with colours we areplaces conducting with the their biologist and and shapes, withMarch. the plants botanist Evarist Withand himflowers, we are or with whatever might environment be, for these rediscovering the itnatural places in and oftothemselves. that isare in charming closest proximity us, taking However, asset allcuisine, is the advantagethe of greatest and using for of our people who plants, come, who gather around in the flowers, leaves and roots from broken rhythms filled the silences our surroundings. For awith few days, this reproduced by the communion of the search coincides with “Temps de event. Flors”, which sees the city of Girona served up in These are a few adorned, days in May to celebrate all its grandeur, blooming. the history of Girona in bloom. And pollinated. Over these few days, Girona generates a special and fertile magnetism - one which can only but remind us of the importance of creating commercial synergies - created by the city´s inhabitants in their houses and institutions. The city is alive and open. Mr. Fita JoanDomènec Roca (chef ) (artist)
“Girona, Temps de Flors” 58ª exposició de flors, monuments, patis i jardins.

Idea original, disseny, maquetació, edició i col·.laboració en fotografia: Lara Pujol Garriga (www.larapujol.com) Fotografia: Joan Altés Royo (www.joan-altes.com) Comunicació i promoció: Flora Rodríguez Rivero Laia Vall Gener Col.laboració en maquetació: Alba Domínguez Pera Traducció: Liz Elliott ISBN - 13: 978-84-616-4362-2 D.L.: B-14046-2013 Nº REGISTRE: 201331460 1era edició - Juny 2013 Imprès per:


Agraïments (Per part de Lara Pujol, autora del llibre)

A l’Ajuntament de Girona per subvencionar el projecte. A la Diputació de Girona i Cafès Cornellà per el seu suport econòmic. Als prologuistes per haver aportat les seves paraules: Sr. Carles Puigdemont (Il.lm. Alcalde de Girona), Sr. Domènec Fita (artista), Martí Gironell (escriptor i periodista) i a Joan Roca (xèf ). Un privilegi comptar amb tots ells. A l’Associació Amics de la Girona Antiga. En especial a la Sra. Rosa Labayen per la col.laboració i suport moral al llarg del procés d’elaboració del llibre. A tots i cadascun dels ciutadans que participen d’una manera o altre fent possible el “Girona, Temps de flors”. A Joan Altés, per la seva dedicació, entusiasme i talent.

A la família i amics. Sempre imprescindibles.Amb la col路路.laboraci贸 de :

I el suport de:
Amb la col路路.laboraci贸 de :

I el suport de: