Page 1

DIRECTRIUS PER A LA PLANIFICACIÓ    DELS OBJECTIUS GENERALS   COL∙LEGI SANT MIQUEL DELS SANTS  VIC, 2008‐2012 


2


NOTA INTRODUCTÒRIA  3


4


Sant Miquel  dels  Sants  és  una  escola  singular;  aquesta  singularitat  es  fa  palesa  en  el  tracte  que es dispensa als alumnes, en l’atenció que reben les famílies, en la selecció del personal  docent i en les metodologies d’ensenyament basades en el treball en equip, en la recerca i en  la  innovació  pedagògica.    Les  directrius  següents  són  el  resultat  de  la  reflexió  sobre  l’exigència d’adequar l’escola a les característiques actuals del món de l’educació i expressen  la voluntat de millora constant en el camp de l’ensenyament. El document es desplega en dos  apartats ‐l’ensenyament i la política d’empresa– i en vuit àmbits:  

1. Valors   2. Ensenyament.   3. Docència   4. Finançament i gestió econòmica, recursos humans i infraestructures.   5. Serveis i personal d’administració.   6. Institucions, societat, comunicació i màrqueting.   7. Gestió de la qualitat en els processos.   8. Comunitat educativa. 

5


6


VALORS 7


8


ESTABLIMENT DE PRIORITATS     Objectiu 1  Potenciar de manera transversal els valors de l’esforç, la responsabilitat i la convivència mit‐ jançant la prevenció dels conflictes i l’aplicació de la mediació  Objectiu 2  Fomentar la implicació i la participació  Objectiu 3  Fomentar l’acceptació de l’autoritat, amb respecte i pensament crític 

9


10


ENSENYAMENT 11


12


QUALITAT EN L’EDUCACIÓ  

Objectiu 4   Desvetllar en els alumnes l’interès pel treball i pel procés que porta a la seva maduresa inte‐ l·lectual i personal      Objectiu 5   Atendre les necessitats diversificades dels alumnes per tal d’obtenir‐ne un rendiment òptim    Objectiu 6   Aconseguir uns resultats per sobre dels indicadors estàndards.  Innovació i recerca     Objectiu 7  Promoure  la  innovació  constant  en  tots  els  processos  que  es    fan  al  centre:  processos  d’aprenentatge, materials i eines didàctiques, activitats escolars i activitats complementàries    Objectiu 8  Educar els alumnes per a la recerca científica i la presentació dels resultats 

INCORPORACIÓ DE LA TECNOLOGIA DIGITAL     Objectiu 9  Implantar la comunicació telemàtica entre tota la comunitat educativa per mitjà de la plata‐ forma digital.     Objectiu 10   Introduir la informació digital a l’aula com a mitjà de suport o de substitució del llibre de  text. Fer‐ne una eina pedagògica.     Objectiu 11  Educar en l’ús de la tecnologia digital. 

ESCOLA MULTILINGÜE     Objectiu 12  Dotar els alumnes i altres membres de la comunitat educativa d’una competència lingüística  notable en la llengua catalana i la castellana i del nivell B1/B2 en una o dues llengües estran‐ geres d’acord amb els nivells descrits en el Portafoli Europeu de les Llengües.      Objectiu 13  Continuar l’aplicació del pla d’innovació en llengües estrangeres fins a implantar‐lo a tots els  nivells curriculars.     Objectiu 14  Preparar els alumnes de l’escola per realitzar els exàmens dels nivells que duu a terme la  Universitat de Cambridge a les etapes que es dissenyin i establir la infraestructura necessà‐ ria.   13


14


DOCÈNCIA 15


16


COMUNITAT DE CONEIXEMENT     Objectiu 15 

Potenciar la comunitat de coneixement.  Fomentar l’intercanvi de coneixements que millorin  la qualitat educativa.            FORMACIÓ PERMANENT, INNOVACIÓ I RECERCA     Objectiu 16     Establir criteris de prioritat en la formació permanent.     Objectiu 17     Vincular tots els professors del centre a un departament, que vetllarà per a la seva formació i  recerca pedagògica permanent.     Objectiu 18    Elaborar plans de recerca i d’innovació per departaments.              SERVEI DE PUBLICACIONS      Objectiu 19    Mantenir i impulsar la publicació de llibres i revistes de recerca pròpia i de difusió de la vida  escolar 

17


18


FINANÇAMENT I GESTIÓ ECONÒMICA,  RECURSOS HUMANS I INFRAESTRUCTURES  19


20


FINANÇAMENT I GESTIÓ ECONÒMICA  

Objectiu 20  Obtenir recursos i gestionar‐los eficaç i eficientment. Objectiu 21: Mantenir el rigor en el con‐ trol dels recursos  Objectiu 22  Mantenir l’economia sanejada.   Objectiu 23  Aconseguir que el major nombre possible de famílies faci les  aportacions econòmiques or‐ dinàries. Establir una política de beques conjuntural, flexible, singular i personalitzada.   Objectiu 24  Informar amb transparència de la gestió económica        RECURSOS HUMANS   Objectiu 25  Aplicar el document “El perfil dels professionals del Col·legi Sant Miquel”.      Objectiu 26  Vetllar perquè els professionals del centre es formin de manera permanent en l’àmbit propi  o  en  la  pedagogia,  i  tingui  un  contacte  continuat  amb  la  seva  especialitat  o  en  el  món  de  l’educació.   Objectiu 27  Vetllar per l’estabilitat i la cohesió de l’equip humà.          INFRAESTRUCTURES   Objectiu 28  Planificar i incloure totes les intervencions en el Projecte d’infraestructures vigent redactat  d’acord  amb  les  necessitats  actuals  i  futures  del  centre,  i  que  s’adequa  a  les  exigències  d’espais i a la normativa actual.          PREVENCIÓ   Objectiu 29  Conscienciar els professionals del Col·legi Sant Miquel en la prevenció dels riscos. 

21


22


SERVEIS I PERSONAL  D’ADMINISTRACIÓ  23


24


OFERTA  

Objectiu 30  Crear  serveis  complementaris  adequats  a  les  necessitats  de  les  famílies.  Vetllar  per  la  seva  eficiència i perquè s’actuï d’acord amb el saber fer de l’escola.     Objectiu 31  Establir contactes per tal de millorar l’oferta de serveis amb entitats afins, tals com escoles  d’idiomes, entitats esportives i entitats culturals.          PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS   ´  Objectiu 32   Promoure la innovació i la recerca en les funcions que els són pròpies, per tal que estiguin  capacitats per emprendre tasques i desenvolupar objectius nous, quan ho requereixi la con‐ juntura.    Objectiu 33  Vetllar per la formació continuada del personal de secretaria i serveis del centre  

25


26


INSTITUCIONS, SOCIETAT   COMUNICACIÓ I MÀRQUETING  27


28


PRESÈNCIA INSTITUCIONAL    Objectiu 34  Establir relacions amb altres entitats amb l’objectiu d’obtenir un benefici conjunt en presèn‐ cia social        RESPONSABILITAT SOCIAL   Objectiu 35  Establir polítiques de responsabilitat social amb la cultura, particularment amb la catalana,  amb el medi ambient i la realitat social        COMUNICACIÓ   Objectiu 36  Elaborar un pla de comunicació i màrqueting. Tenir una presència regular en els mitjans         ATENCIÓ A LA DEMANDA EDUCATIVA   Objectiu 37  Estar atents a la demanda educativa de la ciutat i comarca, analitzar les necessitats de reduc‐ ció i ampliació de línies i fer, si s’escau, oferta de nous estudis i serveis 

29


30


GESTIÓ DE LA QUALITAT EN ELS PROCESSOS  31


32


Objectiu 38    Avançar cap a la gestió de la qualitat en els processos, perseguint la millora de la gestió per  tal d’obtenir les qualificacions ISO i EFQM. 

33


34


COMUNITAT EDUCATIVA 

35


36


PARTICIPACIÓ I SATISFACCIÓ  

Objectiu 39    Establir  els  canals  adequats  de  participació  de  tots  els  membres  que  la  componen:  profes‐ sors, alumnes, exalumnes, pares i personal d’administració i serveis; avaluar‐ne el nivell de  satisfacció i buscar els mecanismes adients per millorar‐la. 

37


Directrius per a la planificació  dels objectius generals, 2008—2012   Publicacions del Col·legi Sant Miquel dels Sants  Vic, 2008  38

Directrius per a la planificació  
Directrius per a la planificació  

Directrius per a la planificació dels objectius generals del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic

Advertisement