Page 1

LLIBERADA FERRARONS OLOT—Març 2003 N° 23

Butlletí informatiu sobre la Causa de Canonització de la Serventa de Déu

LLIBERADA FERRARONS I VIVÉS model de joves obreres.

UN NOU BUTLLETÍ La causa de la Lliberata va fent el seu curs. Teniu a les mans un nou Butlletí. Vol ser, com fins ara, el portaveu dels qui treballem per tirar-la endavant, i el lligam amb els devots de la Lliberada. Confiem en la vostra col•laboració.

••■TULIIRIPNt

• 1.1

,,, N t

PrNark......0••••••••• t•••••••••••••d.e.•f■ a' C•sle N•te • CI•at •••• ti•••• 1••••• •••■fflia 11.•••■•• ••••••• , +^••••2■••• • C••• 11....mene • C.•■ ••••• Sewvm • •••••• Mai• ■ ••■ •■ rotleOn...N■ raun

••••••

••••

sa. oa• 0,01. ••••, onnue ta.■ ••• N•at••■ ••.

••• •••••

der•••• ektm

•••••••

•••••• molde

•••• •• •• • •••••• •••■••■ ••••• ••••••■•

POSTULACIÓ GENERAL DELS CARMELITES Vut Guwann■lynza. 138 • Roma. Tff 0646201848 - E•Mad

net- Fax: 0646201847

Prot. N. 3/02 Nós, Fr. Felip Maria Amenós i Bonet, Ord. Carm.,

Postulador General de l'Orde dels Germans de la Benaurada Verge Maria de la Muntanya del Carmel, al nostre estimat en Crist Rvnd. Senyor Joan Baburés i Noguer, prevere.

Com sigui que cal tractar de la Causa de la Beatificació de la Serventa de Déu Lliberada Ferrarons i Vivés, verge secular del Tercer Orde dels Carmelites, i com sigui que trobant-nos impedits per altres ocupacions a la Ciutat de Roma no puguem exercir personalment el càrrec de Postulador en altres llocs, a tu, de qui ens consta per testimonis fefaents, la doctrina, la idoneïtat i la integritat, per aquestes lletres et constituïm i et designem com a legítim Vicepostulador en la Cúria de Girona i en altres llocs, però fora de la Ciutat de Roma, i t'atorguem totes i cadascuna de les facultats necessàries i oportunes perquè puguis exercir convenientment el càrrec de Vicepostulador en la dita Causa. Manem, mentrestant, a tots aquells a qui pertoqui, que et considerin i et reconeguin com a Tal.

■•■ ••■ • azarw.

Roma, 4 de març de 2002.

••• ••••••

Signat:

0••••■■

■ ■ 1.• •■ • ■ 11«. 1. 1N. 0■ 0ffil

oirm•

Nomenament del nou Vicepostulador:

~,.

hu un wgell

••••• 10••• ••• X01

ar ••••••011•FelaC••••••■

Fr. Felip Maria Amenós. O. Carm. Postulador General dels Carmelites


LLIBERADA FERRARONS I VIVES (1803-1842)

BICENTE DE DÉU L

Lliberada nasqué a Olot el dia 19 d'abril de 1803. Filla d'una senzilla família obrera, rica en

Des d diferents

virtuts cristianes. Una llarga malaltia del pare i la

200 anys

seva mort prematura els va reduir a una gran

(Olot, 180

pobresa. Per això, Lliberada, amb només vuit anys

per promo, esperonar

d'edat, hagué d'anar a treballar a la fàbrica. Però

Per Set

va saber santificar el seu treball unint-lo a la

amb les es

pregària. Deia sovint: "Noies, els ulls a la feina i el

publicats,

cor a Déu".

olotins,

Mentre pogué, combregà cada dia; i cada

destinada s'organitzar

vespre, tornant de la fàbrica, feia la visita al

una Eucari:

Santíssim i a la Mare de Déu a l'església del Tura

Girona Mo

o del Carme. Fou especialment devota de la Santíssima Trinitat.

l'Ajuntamen

La Lliberada des de sempre havia estat molt

centenari c Predilecta

Galeria d'O

dèbil i malaltissa. Però, a l'any 1829 la greu

de ('Ajuntar

malaltia l'obligà a deixar el treball i els 13 anys

La "Posi

últims de vida els hagué de passar al llit. Ella mai

aprovada p

no es queixà, deia: "Molt més va sofrir Jesús per

passar a la

mi; i els meus pecats no mereixen altra cosa". Ja al seu temps fou admirada per l'apostolat que duia a terme i per les virtuts que demostrà d'humilitat, de senzillesa de cor, de mortificació, laboriositat i pietat. Malgrat els seus sofriments ella sentia joia i la

si les pr

l'herokitat

aquest pare

"Comissió d Papa que é$ declarar-la Si ja hi

això podric

pau de Déu en el seu cor. Va morir el 21 de juny

retardar, j■

de 1842 a Olot, als 39 anys d'edat, amb fama de

tenen un pr

santedat.


103-1842)

BICENTENARI DEL NAIXEMENT DE LA SERVENTA DE DÉU LLIBERADA FERRARONS

' d'abril de

Des de l'inici d'aquest nou any es van preparant

:ra, rica en

diferents actes per tal de recordar i commemorar els

Jel pare i la una gran

200 anys del naixement de la Lliberada Ferrarons i Vivés (Olot, 1803 - 1842) i al mateix temps aprofitar l'ocasió

s vuit anys brica. Però ,

lint-lo a la la feina i el

per promoure el coneixement de la Serventa de Déu i esperonar la devoció popular. Per Setmana Santa es té previst fer una exposició amb les estampes, fotos, documents, butlletins, llibres publicats, dibuixos i quadres de diferents artistes olotins, També s'editaran noves estampes amb l'oració

lia; i cada la visita al

■ ia del Tura vota de la

destinada a aconseguir la beatificació. Per al 21 de juny s'organitzarà una Jornada dedicada a la Lliberada amb una Eucaristia a sant Esteve, presidida pel bisbe de Girona Mons. Carles Soler, i un acte honorífic a l'Ajuntament, ja que l'any 1942, en la celebració del centenari de la seva mort, se li donà el títol de Filla

estat molt

29 la greu

Predilecta de la Ciutat i el seu retrat va ser collocat a la Galeria d'Olotins Illustres que hi ha ai Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olot.

els 13 anys

La "Positio" o ponència de la Causa, que ja fou

lit. Ella mai

aprovada per la "Comissió Històrica", està a punt de

•• Jesús per

passar n la "Comissió Teològica", que es la que estudiarà

cosa". l'apostolat

e demostrà

lortificació,

si les proves exposades en la "Positio", demostren l'heroicitat de les virtuts de la serventa de Déu. Si aquest parer és favorable, a continuació ha de passar a la "Comissió de bisbes i cardenals" per arribar finalment al Papa que és el qui ha de donar el decret corresponent i declarar-la Venerable.

atia joia i la 21 de juny

nb fama de

Si ja hi hagués un presumpte miracle en estudi, tot això podria accelerar-se, del contrari, es pot encara retardar, ja que li passaran al davant les causes que ja tenen un presumpte miracle en estudi."


Favors rebuts per mediació de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS Convé molt que aquelles persones que hagin confiat alguna gràcia a la intercessió de la Lliberada i hagin vist complert el seu desig, ho comuniquin al Vicepostulador. Per això, i per donar fe que es manté ben viva entre els fidels la fama de santedat de la Serventa de Déu agrairem les vostres col.laboracions que publicarem aquí mateix.

- Escric aquestes quatre ratlles, per donar testimoni d'un favor rebut per intercessió de la nostra Lliberada Ferrarons. El dia 31 de novembre de 2001 diada de Sant Andreu el meu pare de 73 anys va ésser intervingut quirúrgicament d'aneurisma d'aorta abdominal i se li fa un By-Pass Aorto-Bifemoral, era una operació difícil. Vaig pregar perquè tot anés bé i ho vaig demanar per intercessió de la nostra Lliberada, gràcies a Déu tot va seguir el seu curs normal i ara ja el tenim entre nosaltres recuperant-se. En dono gràcies a Déu i ho he escrit, perquè així consti, ho signo. - Dono gràcies a Lliberada Ferrarons per favors rebuts. R.S. Voldria fer constar el meu agraïment a la intercessió de la Lliberada Ferrarons a qui vaig invocar en una situació difícil. Gràcies. F.C. - Gràcies per un favor rebut. L.S. - Por una gràcia alcanzada por mediación de la Liberada Ferrarons. E.P. - Per la Lliberada Ferrarons una gràcia obtinguda. M. Prat - C.C. Vda. P. Dono gràcies a Déu per favors rebuts per intercesió de la Lliberada Ferrarons. ORACIÓ PER OBTENIR DE L'ESPERIT SANT LA CANONITZACIÓ DE LA SERVENTA DE DÉU LLIBERADA FERRARONS Oh Esperit Sant Diví!, consolador i santificador de les ànimes. Ja que adornàreu l'ànima de l'angelical Lliberada Ferrarons, Terciària Carmelita, amb el tresor dels vostres dons, i ella, com a fidel administradora, va distribuir-los als pobres i afligits, passant per la terra fent el bé; feu que, per la seva eficaç intercessió a favor de nosaltres pecadors i per mitjà dels prodigis de la vostra Serventa, experimentem com n'és de suau i confortador el vostre amor, Senyor. Pere nostre, avemaria, glórie. Alllb aprovació

eclesiesn.

Per a la comunicació de gràcies rebudes, així com per a la remesa de donatius a fi de sufragar les despeses de la Causa de Canonització, els interessats es poden adreçar a: Vicepostuladors: P. Jaume Llagostera, Pares Carmelites Verge del Portal, 10 Telf. 972 26 05 93 17800 OLOT (GIRONA) Mn. Joan Baburés i Noguer Seminari de Girona Pujada Sant Martí, 12 Telf. 972 20 04 62/ 639 26 92 81 17004 GIRONA C.A.M. (Caja de Ahorros del Mediterraneo) 2090.6964.80.00000965.77

Donatius per a la Causa de Canonització de Lliberada Ferrarons: De mica en mica s'aniran publicant tots els donatius des de l'últim butlletí (abril 1997). C. Soy, 2000ptes.; Una família de les Preses, 5000ptes.; C. Vilanova, 6000ptes.; J. Esquena, 5000ptes.; L. Castanys, 2000ptes.; R. Súria, 5000ptes.; E.V.G.S. 30.000ptes.; Esteve C. 20.000ptes.; Miquel V. 10.000ptes.; L. Quera, 12.000ptes.; M.C. 1000ptes.; Farmàcia 011er, 2000ptes.; R. Durant, 5000ptes.; F.R. 25.000ptes.; Via Crucis Montsacopa, 33.662ptes.

núm 23  

Butlletí informatiu sobre la Causa de Beatificació i Canonització de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS i VIVÉS donzella, model de joves...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you