Page 1

2008/2009


Copyright Slovenská debatná asociácia 2009 Bratislava Fotografie: Lukáš Lehotský, Juraj Špilda, Noel Selegzi


Predslov

5

O akademickej debate

6

O Slovenskej debatnej asociácii

7

Organizaèn? štruktúra a ¾udia v SDA

8

Slovenská debatná liga

12

Anglická debatná liga

14

Sie klubov

16

Pôsobenie SDA v západoslovenskom regióne

19

Pôsobenie SDA v východoslovenskom regióne

20

Medzinárodné aktivity

21

Semináre a tréningy

26

Letné aktivity

27

Spolupráce

28

Inštitucionálne

29

Finanèn? èas

30

Partneri

35

Sponzori

37

Kontakt

40


Vážení priaznivci akademickej debaty!

Na zaèiatok si dovolím poveda, že školský rok 2008/2009 bol pre našu asociáciu ve¾mi úspešný. Èoraz viac ¾udí sa zapája do debatného programu. S radosou môžem konštatova, že napåòame ciele rozvoja, ktoré sme si stanovili v roku 2007. Za posledné dva roky sme zaznamenali nárast poètu registrovaných èlenov z 264 èlenov na takmer 400. Aj do vedenia Asociácie bolo v tomto školskom roku zapojených viac ¾udí než kedyko¾vek predtým. V súèasnosti teda už neleží bremeno všetkej práce na jednej osobe a každý má viac èasu a priestoru na to, aby vykonával svoju úlohu èo najlepšie.

Juraj Špilda Èlen správnej rady SDA

Pokrok sme zaznamenali aj po metodickej stránke. Slovenský tím na Majstrovstvách sveta v debate sa etabloval ako rešpektovaný oponent a už po druhý raz sa umiestnil medzi najlepšími tímami, ktorých materinský jazyk nie je angliètina. Medzi rozhodcov dôležitých medzinárodných debát sa poèítajú aj tí slovenskí. Ïalším dôležitým metodickým pokrokom bolo zorganizovanie prvého roèníka Letného debatného inštitútu. Jeho cie¾om je vzdelávanie debatérov a poskytuje priestor na zaškolenie nových trénerov a rigoróznejšie budovanie metodiky debatného programu. Nadchádzajúci školský rok 2009/2010 bude pre SDA desiatym rokom samostatnej existencie. Už teraz vieme, že sa bude nies v duchu masívnej expanzie a ešte väèšieho zaktivizovania èlenskej základne. Dúfame, že sa nám podarí založi debatné kluby na èo najväèšom poète škôl a rozšíri program o nové vzdelávacie aktivity. Bohužia¾ sa kvôli štúdiu v zahranièí nebudem môc v plnej miere podie¾a na tejto k¾úèovej fáze rozšírenia debatného programu. Musím ale poveda, že za túto príležitos vïaèím v koneènom dôsledku práve debate. V neposlednom rade by som rád poïakoval všetkým, ktorí nám v tomto školskom roku prejavili dôveru a finanène nás podporili. Tiež by som sa chcel poïakova všetkým dobrovo¾níkom, ktorí sa podie¾ajú na debatnom programe a umožòujú jeho existenciu. Neby rozhodcov, trénerov, vedúcich klubov a organizátorov podujatí, ktorí svoj vo¾ný èas venujú debate, nemali by sme ani tú najmenšiu možnos ovplyvni vývoj mladých ¾udí na Slovensku. Ich práca a zanietenos pre debatu spolu s podporou našich partnerov nám umožòuje prispie k formovaniu nových generácií a uèi ich tolerancii a kritickému mysleniu.

5


Akademická debata je vzdelávacia aktivita, v ktorej trojèlenné tímy, reprezentujúce opaèné strany názorového spektra, presviedèajú panel rozhodcov o platnosti zadanej kontroverznej tézy. Tímy v debate pritom majú za úlohu súhlasi alebo nesúhlasi s tézou bez oh¾adu na ich osobné preferencie. Musia sa vedie vži do postavenia opaènej strany, s ktorou môžu nesúhlasi. Uvažovanie o problémoch a rôznych poh¾adoch na problematiku debatérov núti utvára si k nim vlastný postoj nezaložený len na informáciách prebratých od svojich kamarátov, rodièov alebo uèite¾ov, ale hlavne na faktoch a informáciách, ktorých správnos si overujú sami. Debatné tézy pokrývajú široké spektrum spoloèensky relevantných a aktuálnych tém, akými sú: ? ? ¾udské práva („Použitie sily so zámerom ochráni ¾udské práva je oprávnené.“), ? školstvo („Vysokoškolské štúdium by malo by spoplatnené.“), ? politika („Spojené štáty by mali zruši embargo voèi Kube.“), ? etika („Nevylieèite¾ne chorým by malo by umožnené podstúpi eutanáziu.“), ? témy týkajúce sa mládeže („Predaj a konzumácia alkoholu by mali by zakázané.“). Víaza debaty urèia rozhodcovia na základe zhodnotenia kvality argumentácie jednotlivých reèníkov a ich tímov. Rozhodcami sú Asociáciou školení a akreditovaní uèitelia, študenti a skúsení absolventi debatného programu. Akademická debata má na rozdiel od rozhovorov poèas školských prestávok èi televíznych politických diskusií presne stanovenú formu. Študenti sa musia nauèi rýchlo a priamo reagova na oponenta a v èasovo obmedzených intervaloch formulova a prezentova svoje myšlienky jasno a zrozumite¾ne. Po svojej reèi absolvuje debatér krížový výsluch, v ktorom odpovedá na otázky jedného z protivníkov. Dobré individuálne výkony neznamenajú pre tím automaticky výhru v debate. Každý reèník má svoju špecifickú úlohu a tím musí by poèas celej debaty jednotný. Bez úspešnej spolupráce a súhry všetkých reèníkov je ve¾mi ažké dovies debatu do víazného konca.

6


Slovenská debatná asociácia je jedinou slovenskou organizáciou, ktorá sa zaoberá podporou kritického myslenia prostredníctvom akademickej debaty. Vznikla 17. novembra 1999 ako apolitické obèianske združenie registrované Ministerstvom vnútra. Prevzala debatný program po Nadácii otvorenej spoloènosti, ktorá ho založila v roku 1996. Slovenská debatná asociácia je zakladajúcim èlenom Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie - International Debate Education Association. Tá má momentálne 25 èlenov, èo predstavuje viac ako 70 tisíc jednotlivcov z celého sveta. Èlenovia Slovenskej debatnej asociácie sú organizovaní do debatných klubov, ktoré vznikajú pri gymnáziách. V kluboch prebiehajú pravidelné stretnutia spravidla každý týždeò. V roku 2008/2009 mala Asociácia približne 400 èlenov v 29 kluboch. V roku 2003 bola èinnos Asociácie ocenená striebornou medailou Ministerstva zahranièných vecí SR za prínos k celospoloèenskej debate o prístupe SR do Severoatlantickej aliancie.

7


Najnižšou a základnou organizaènou zložkou asociácie je stredoškolský debatný klub. Èinnos debatných klubov zastrešujú na území Slovenska tri regionálne debatné centrá – západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské. Èinnos asociácie na najvyššej úrovni riadi Správna rada. Okrem riadiacej štruktúry existujú ïalšie orgány, ktoré sa podie¾ajú na fungovaní Asociácie. Kontrolnú funkciu plní Dozorná rada, ktorá dohliada na èinnos riadiacich zložiek. Záležitosti spojené s obsahovou stránkou debaty zastrešuje nezávislý orgán – Národný trénerský tím. Raz za rok sa schádza Valné zhromaždenie SDA, ktoré prerokúva smerovanie organizácie a plány na ïalší akademický rok, schva¾uje rozpoèet, volí èlenov do príslušných orgánov asociácie na celonárodnej úrovni a prerokúva všetky iné dôležité otázky v súlade so Stanovami Slovenskej debatnej asociácie.

Správna rada Správna rada je najvyšším výkonným orgánom asociácie, ktorý riadi jej èinnos. Stará sa o chod organizácie, spravuje finanèné toky asociácie, prijíma interné predpisy, plánuje aktivity asociácie a dozerá na ich vykonanie. Správna rada taktiež koordinuje aktivity spojené so získavaním finanèných prostriedkov. Správna rada má troch èlenov, ktorí sú volení na trojroèné funkèné obdobie tak, že valné zhromaždenie volí každý rok jedného èlena. Èlenovia: ? Mgr. Karol Ïuriga – predseda – mandát vypršal v septembri 2009 ? Bc. Juraj Špilda – mandátu sa vzdal v septembri ? Bc. Martin Dubéci Za nových èlenov správnej rady boli na Valnom zhromaždení v roku 2009 zvolení Andrej Schulcz a Matej Sapák.

Dozorná rada Dozorná rada je kontrolný orgán asociácie, ktorý dohliada na èinnos asociácie (ako napríklad plnenie úloh a nakladanie s finanènými prostriedkami). Dozorná rada má najmenej troch a najviac piatich èlenov, ktorí sú volení valným zhromaždením na funkèné obdobie 2 rokov. Popri vo¾be èlenov dozornej rady je volený aj jej predseda a podpredseda.

8


Èlenovia Dozornej rady v roku 2008/2009: ? Andrej Schulcz – predseda, mandát vypršal v septembri 2009 ? Braòo Feèko-Èegiò – od septembra 2009 zvolený za predsedu ? Mgr. Matúš Kurian ? Mgr. Katarína Mikulová – od septembra 2009 podpredsedníèka ? Lenka Popovièová – mandát vypršal v septembri 2009 Za nových èlenov dozornej rady boli na Valnom zhromaždení v roku 2009 zvolení Marie Bullová a Viktor Vigoda.

Národný trénerský tím Národný trénerský tím zodpovedá za metodické záležitosti v SDA. To znamená vypracovanie a výklad pravidiel jednotlivých debatných formátov, ktoré používame, organizácia metodických seminárov, pomoc pri zakladaní nových klubov a iné podobné èinnosti. Èlenovia ? Andrej Schulcz – metodik SDA a predseda Národného trénerského tímu ? Branislav Feèko-Èegiò ? Monika Hlávková ? Bc. Martin Dubéci V roku 2009 sa zmenilo zloženie Národného trénerského tímu – z NTT odišla Monika Hlávková a jeho èlenmi sa stali Adam Grohe, Matúš Kurian a Matej Sapák.

¼udia v SDA Bc. Martin Dubéci Martin Dubéci debatoval za Evanjelické gymnázium v Tisovci, okrem iného sa stal aj víazom Slovenskej debatnej ligy. V súèasnosti posilnil rady Debatného klubu Fakulty socialních studií Masarykovej Univerzity v Brne, na ktorej študuje politológiu. V roku 2008 získal ocenenie Goldman Sachs Global Leader. Je èlenom Debatného klubu Masarykovej Univerzity v Brne, za ktorý vyhral mnoho èesko-slovenských turnajov spolu s Monikou Hlávkovou. Okrem toho, ich najlepším medzinárodným výsledkom bol postup do semifinále na jednom z najprestížnejších vysokoškolských debatných turnajov – Oxford IV.

9


Mgr. Karol Ïuriga Karol Ïuriga debatoval na strednej škole za Gymnázium Ivana Horvátha. V jari 2009 úspešne ukonèil štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzite Komenského.

Brano Fecko-Cegin Braòo Feèko-Èegiò je bývalý debatér za Bardejov a víaz Slovenskej debatnej ligy z roku 2002. Momentálne študuje na Vysokej školy ekonomickej v Prahe a je èlenom Debatného klubu Univerzity Karlovej, za ktorý aktívne debatuje. V roku 2008 a 2009 sa dostal do finále Akademických majstrovstiev Èeskej a Slovenskej republiky. Na medzinárodnej scéne pôsobí ako rozhodca. V rokoch 2008 a 2009 rozhodoval finálové debaty na Majstrovstvách sveta v debatovaní WSDC, kde v roku 2009 tiež pomáhal hlavnému rozhodcovi s metodikou rozhodovania.

Monika Hlávková Monika debatovala za Gymnázium Varšavská v Žiline a v súèasnosti pokraèuje v debatovaní v Debatnom klube Masarykovej Univerzity, na ktorej študuje. V roku 2007 získala Monika ocenenie Goldman Sachs Global Leader. Spolu s Martinom Dubécim vyhrala poèas svojho vysokoškolského pôsobenia mnoho debatných turnajov. Medzi najlepšie domáce výsledky patrí výhra Akademických majstrovstiev Èeskej a Slovenskej republiky.

Mgr. Matúš Kurian Matúš Kurian je bývalý debatér za Karlovu Univerzitu, na ktorej je v súèasnosti externým dokotrandom. Pracuje ako uèite¾ na Gymnáziu Jura Hronca, kde popri tom vedie debatný klub. V rámci debatných aktivít sa mu podarilo vyhra množstvo turnajov, medzi inými aj Akademické majstrovstvá Èeskej a Slovenskej republiky. Taktiež postúpil do štvrfinále na prestížnych Univerzitných majstrovstvách Európy v debate.

Mgr. Katarína Mikulová Katka Mikulová je bývalá debatérka za gymnázium Vazovova a absolventka Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity. V súèasnosti je doktorandskou študentkou na Bratislavskej vysokej škole práva. Tiež pracovala ako právnièka v Centre právnej pomoci v Bratislave. S fungovaním Asociácie má rozsiahle skúsenosti, keïže pôsobila 2 roky ako jej výkonná riadite¾ka. 10


Lenka Popovièová Lenka Popovièová je bývalá debatérka za Gymnázium Šrobárova v Košiciach. Je víazkou anglickej debatnej ligy z roku 2005, odkia¾ postúpila na Mládežnícke fórum Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie v Macedónsku. Taktiež absolvovala debatný inštitút v talianskom meste Duino. Momentálne študuje právo na Masarykovej Univerzite v Brne, kde tiež pôsobila v Debatnom klube Masarykovej univerzity.

Andrej Schulcz Andrej Schulcz je bývalý debatér Evanjelického lýcea v Bratislave a najlepší reèník Anglickej debatnej ligy. V súèasnosti študuje politológiu a sociológiu na Fakulte socialních studií Masarykovej Univerzity v Brne, za ktorú aj debatuje. Pôsobil na medzinárodnej debatnej scéne ako tréner slovenského tímu na stredoškolských Majstrovstvách sveta v debatovaní, menovite pripravoval tímy na Majstrovstvá sveta v debatovaní v rokoch 2008 a 2009. V roku 2009 bol okrem toho hlavným rozhodcom na turnaji Mládežníckeho fóra Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie v Bosne a Hercegovine. Od roku 2008 je tiež èlenom správnej rady Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie.

Bc. Juraj Špilda Juraj je bývalým debatérom za Evanjelické lýceum v Bratislave. Do roku 2009 študoval finanènú matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a debatoval v debatnom klube Univerzity Komenského. V roku 2009 odišiel do Oxfordu, aby tam pokraèoval v magisterskom štúdiu.

11


Jadrom aktivít Slovenskej debatnej asociácie je Slovenská debatná liga. V rámci nej sa uskutoènilo devä turnajov: osem regionálnych (vo dvoch regiónoch) a finálový, prièom sa odohralo dokopy 319 debát na 26 rôznych debatných téz. Vo východoslovenskom regióne sa turnajov zúèastnilo 29, v západoslovenskom 18 tímov. Z nich sa na postup do finálového turnaja kvalifikovalo 23, resp. 11 tímov, èo urèilo zastúpenie regiónov na finálovom turnaji. Finále Slovenskej debatnej ligy sa zúèastnilo 18 tímov, z toho 12 z východoslovenského a 6 zo západoslovenského regiónu. Finálová debata X. roèníka SDL sa uskutoènila v Rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, pod záštitou predsedu NRSR Pavla Pašku. Finálovej debaty sa zúèastnili viacerí významní hostia, vrátane vedúcej zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrey Elschekovej-Matisovej, predsedníèky poslaneckého školského výboru Tatiany Rosovej a vedúcej partnerstiev a projektov Britskej rady Aleny Rebrovej. Finálovú debatu Slovenskej debatnej ligy vyhral tím è. 2 Gymnázia Trebišovská v Košiciach. Debatovali zaò Ján Búza, Miroslav Nemèok a Zuzana Vargová. Stali sa tak prvým tímom, ktorý v rovnakom zložení obhájil titul z predchádzajúceho roku.

12


13


V roku 2008/2009 sa na Slovensku konali dva anglické turnaje: prvý ligový turnaj v Košiciach a finálový turnaj v Bratislave. Anglická liga sa opä konala s podporou Britskej rady. Košický turnaj sa konal aj s podporou spoloènosti U.S.Steel, Košice. Aj víazom finálovej debaty ADL, a reprezentantom Slovenska na Majstrovstvách sveta v Debate Karla Poppera, sa stal tím è. 2 Gymnázia Trebišovská v Košiciach Ján Búza, Miroslav Nemèok a Zuzana Vargová. Debatných turnajov v angliètine sa žia¾ zúèastòuje podstatne menej študentov, lebo majú obavy, že sa v škole nenauèili dos dobre po anglicky, aby mohli súvislo rozpráva v debatách.

14


15


Celkovo v roku 2008/2009 zaniklo 10, ale vzniklo 7 stredoškolských debatných klubov. Kluby, ktoré vznikli, sú však aktívnejšie a väèšie než kluby, ktoré zanikli, a niè nenasvedèuje tomu, že by mali ukonèi svoju èinnos v blízkej budúcnosti. SDA mala k 31. augustu 2009 395 èlenov, kým k 1. januáru 2009 ich bolo 320 a k 31. augustu 2008 iba 264. V západoslovenskom regióne v roku 2008/2009 zanikol debatný klub Gymnázia L. Sáru v Bratislave a debatný klub na 1. súkromnom gymnáziu neodovzdal registraèné listiny. Svoju èinnos obnovil debatný klub na Gymnáziu Tilgnerova. V stredoslovenskom regióne zanikli málo aktívne kluby Bilingválneho gymnázia a Gymnázia Varšavská v Žiline, SOU Turany a Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Èinnos stredoslovenského regionálneho debatného centra preto bola pozastavená, a debatéri zo stredného Slovenska sa zúèastòovali podujatí v iných regiónoch. Na jar vznikol debatný klub na Gymnáziu J. M. Hurbana v Èadci, po tom, ako sa pre jeho študentov uskutoènil jednodòový úvod do debatovania. Neskôr ïalšie školy v regióne prejavili záujem o vlastný debatný klub. Vo východoslovenskom regióne zanikli debatný kluby na Gymnáziu M. R. Štefánika v Košiciach a Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožòave, ale vznikli kluby na košických gymnáziách Alejová, sv. košických muèeníkov, Opatovská a Poštová, a na Súkromnom gymnáziu v Bardejove. Èlenmi valného zhromaždenia SDA sa stali debatné kluby Karlovej a Masarykovej univerzity, ktorí sú tvorené predovšetkým absolventmi slovenského stredoškolského debatného programu. Súèasou SDA sa stal aj debatný klub pri Ekonomicko-správnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

16


17


Mapa stredoškolských debatných klubov Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana Gymnázium Leonarda Stöckela Súkromné gymnázium

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Gymnázium Malacky

Evanjelické kolegiálne gymnázium

Èadca Bardejov

Východoslovenský región Prešov

Suèany

Vranov n. Top¾ou

Stredoslovenský región Tisovec Malacky

Košice

Trnava

Bratislava

Západoslovenský región

Gymnázium vo Vranove nad Top¾ou

Evanjelické gymnázium v Tisovci Gymnázium Angely Merici Gymnázium Jána Hollého

Evanjelické lýceum Gymnázium Bilíkova Bilignválne Gymnázium C.S. Lewisa Gymnázium Grösslingová Gymnázium Jána Papánka Gymnázium Jura Hronca Gymnázium Metodova Gymnázium Tilgnerova

18

Gymnázium Alejová Gymnázium sv. košických muèeníkov Gymnázium Opatovská Gymnázium Poštová Gymnázium Šrobárova Gymnázium Trebišovská Gymnázium Tomáša Akvinského


Poèas debatnej sezóny 2008/2009 sa uskutoènili 4 regionálne ligové turnaje a jeden neligový turnaj. Pre jednotlivé podujatia bol charakteristický ve¾mi premenlivý poèet tímov. Úvodný a závereèný turnaj mali znaène menšiu úèas. Dôvodom nižšej úèasti je nieko¾ko, predovšetkým krátke èasové rozpätie medzi zaèiatkom školského roka a usporiadaním prvého turnaja. Nízka úèas na závereènom podujatí bola sèasti spôsobená stratou motivácie debatérov bez možnosti postupu na Finále Slovenskej debatnej ligy. V závere sezóny sa opätovne organizoval turnaj GJH Open, ktorého sa môžu zúèastòova aj zmiešané tímy stredoškolákov a absolventov. Podujatie je ve¾mi ob¾úbené aj v radoch východoslovenských debatérov, ktorí sa ho pravidelne zúèastòujú. Zo strany úèastníkov sa objavila iniciatíva organizova obdobnú akciu aj v úvode sezóny, èo by bolo prínosom hlavne pre zaèínajúcich debatérov Finanèné prostriedky nadobudnuté od Komáròanských tlaèiarní umožnili usporiada jedno z regionálnych kôl mimo školských priestorov, èo sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Priebeh jednotlivých podujatí pritom ukázal, že pre debatérov je dôležitou súèasou turnajov aj veèerný organizovaný program. Kvalitné pokrytie organizácie debatnej èasti turnaja, zabezpeèenie rozhodcov, stravy, ubytovania a programu si vyžaduje prácu širšej skupiny než len samotného koordinátora. Na jednej strane bolo pozitívne vnímané zlepšenie pripravenosti, organizovanosti a zabezpeèenia podujatí, na strane druhej slabšie zabezpeèenie programu mimo debát ukazuje priestor na rozšírenie spolupráce medzi vedúcimi klubov v regióne. Spolupráca s vedúcimi DK bola pritom oproti minulým rokom systematickejšia a organizovanejšia. Naïalej však ostávajú limitujúcimi faktormi pre kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj regiónu poèet vedúcich klubov a systematická príprava vo vnútri klubov od úplného zaèiatku školského roka. Každý z turnajov však mal kvalitné obsadenie rozhodcovských panelov a iba ojedinele rozhodoval debatu samorozhodca. Nieko¾ko tohtoroèných maturantov prejavilo záujem zúèastni sa na jeseò 2009 rozhodcovského seminára a pokraèova v debatnom programe ako rozhodcovia.

19


V debatnej sezóne 2008/2009 sa uskutoènili 4 regionálne ligové turnaje a 2 neligové turnaje – celoslovenský anglický turnaj a turnaj Šrob Open. Sezóna by sa dala charakterizova ako jedna z najúspešnejších vzh¾adom na poèet zúèastnených tímov (najviac 29), ako aj zvýšenou kvalitou debát. Finanèná záaž pre debatérov bola èiastoène od¾ahèená vïaka prostriedkom spoloènosti U.S. Steel Košice, ktoré boli použité na financovanie prvých dvoch regionálnych kôl. Vedúcimi klubov aj debatérmi boli pritom regionálne kolá odohrávajúce sa mimo Košíc vnímané viac pozitívne. Problémom regionálnych turnajov sa však stáva ich ve¾kos. Neustále sa totiž znižuje poèet priestorov schopných poòa množstvo zúèastnených debatérov. Súvisiacim problémom boli tiež nevyhovujúce podmienky ubytovne v Gelnici – Turzov, na ktorú sa v závere sezóny objavili viaceré sažnosti zo strany debatérov a ich rodièov. Z toho dôvodu, je dôležité aby sa turnaje presunuli do priestorov, ktoré budú spåòa vyššie štandardy, èím sa tiež obmedzuje výber miest pre konanie regionálnych kôl. Ïalší nedostatok, ktorý sa objavil v uplynulej sezóne, bol pomer medzi rozhodcami a debatérmi. Ten nebol v roku 2008/2009 optimálny a èasto sa stávalo, že debaty rozhodovali samorozhodcovia. Vedúci debatných klubov však spolu komunikovali ove¾a viac ako po minulé roky, èo sa prejavilo na zvýšenej úrovni organizácie jednotlivých turnajov. V ostatných aspektoch bola spolupráca uspokojivá. Región je pripravený na nárast poètu ¾udí schopných a ochotných vies debatné kluby.

20


Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní Od 9. do 19. februára sa v Aténach uskutoènil XX. roèník tohto turnaja za podpory Panheléneskej reèníckej asociácie. Päèlennú slovenskú reprezentáciu vybrala komisia od 3. do 5. októbra. SDA nemala ani tento rok dostatok prostriedkov na to, aby uhradila cestovné náklady a registraèné poplatky úèastníkov. Tí boli preto odkázaní na vlastné zdroje. Niektorým èlenom tímu individuálne prispeli ich školy, obce a nieko¾ko súkromných spoloèností. Z 39 zúèastnených krajín skonèil slovenský tím na 23. mieste, èím potvrdil pozíciu z predchádzajúcich majstrovstiev vo Washingtone, kde skonèil dvadsiaty. Znakom kvality slovenského debatného programu je aj to, že slovenskí rozhodcovia boli nominovaní rozhodova vyraïovacie kolá turnaja a Branislav Feèko druhýkrát za sebou rozhodoval finálovú debatu. Zároveò bol èlenom panelu hlavného rozhodcu turnaja.

21


22


Majstrovstvá v debate Karla Poppera 2009 a Mládežnícke fórum IDEA Najdôležitejšie podujatie Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie sa v tomto roku konalo od 23. júla do 5. augusta v Jahorine v Bosne a Hercegovine. Slovensko na nom reprezentovali vítazi Anglickej debatnej ligy. Z 34 tímov boli po základných kolách na 5. mieste, a boli vyradení v osemfinále majstrovstiev. Slovenskí debatéri sa pocas mládežníckeho fóra zapojili do kurzu britskej parlamentnej debaty. Ján Búza sa v nom stal najlepším recníkom. Branislav Fecko bol trénerom v rozhodcovskom kurze a Andrej Schulcz bol hlavným rozhodcom celého podujatia.

23


24


Valné zhromaždenie IDEA a konferencia IDEA Exchange 2009 Dòa 5. decembra 2009 v Amsterdame zasadlo valné zhromaždenie Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie (IDEA). Zaoberalo sa hlavne pravidelnými holandskými a medzinárodnými aktivitami IDEA. Metodik SDA Andrej Schulcz bol zvolený za èlena správnej rady IDEA. Tá ho na svojom stretnutí zvolila za svojho viceprezidenta. Naraz s valným zhromaždením sa konala konferencia IDEA Exchange, tento raz zameraná na debatné programy v multikultúrnom a znevýhodnenom prostredí. Podporila ju Európska komisia cez program Európa pre obèanov, vïaka èomu sa jej mohlo zúèastni 6 zástupcov SDA.

25


Trénerský seminár Pred valným zhromaždením SDA je zvykom zorganizova metodické stretnutie všetkých, ktorí budú v ïalšom roku pracova s mladými ¾uïmi v SDA. V roku 2007 na riadne takéto stretnutie nebolo dos peòazí, ale v roku 2008 sme zorganizovali stretnutie, ktoré trvalo asi jeden a pol dòa. Stretnutie bolo úspechom, lebo úèastníci-tréneri ocenili, že mali možnos pripravi sa na ïalší rok viac systematicky. Trénerské semináre je potrebné organizova každý rok, lebo zloženie úèastníkov je zakaždým iné, a potrebujeme zabezpeèi presun informácií medzi ich generáciami.

Rozhodcovský seminár V sezóne 2008/2009 sa 14.-16. novembra 2008 uskutoènil rozhodcovský seminár zameraný na rôzne aspekty rozhodovania akademických debát. Tento seminár nebol pre získanie akreditácie nutnou ani postaèujúcou podmienkou. Jeho cie¾om bol hlavne rozvoj rozhodcovských zruèností a oboznámenie s rôznymi legitímnymi poh¾admi na debatu u jednotlivých úèastníkov. Súèasou seminára boli aj rôzne prednášky zamerané na iné debatné školy v zahranièí, ako aj simulovane rozhodovanie debaty s následným hodnotením. Na seminári sa zúèastnilo 14 osôb a bol vedení 2 lektormi z NTT za pomoci jednej zo skúsených debatných rozhodkýò.

Úvody do debatovania Britská rada požiadala SDA o metodické zastrešenie jedného zo stretnutí škôl zapojených do svojho programu Challenges in Schools. Stretnutie sa uskutoènilo 12. februára a Juraj Špilda na òom úèastníkov oboznámil so základmi argumentácie a debaty. 9. októbra viedli Marián Damankoš a Martin Dubéci v priestoroch prešovského Metodicko-pedagogického centra seminár pre uèite¾ov spoloèenských predmetov a ich študentov. Aj úspech týchto krátkych stretnutí motivoval SDA organizova viac vzdelávacích podujatí pre uèite¾ov. Za podpory Britskej rady preto zorganizovala v Britskom centre 26. februára seminár o deliberatívnych metódach vo vyuèovaní. Ïalšie takéto semináre sa nepodarilo stihnú v roku 2008/2009, ale sú naplánované na koniec kalendárneho roka 2009.

26


Debatný inštitút Na zaèiatku prázdnin sa 6. – 11.7.2009 v Bardejove za podpory Konta Orange na Gymnáziu L. Stöckela konal Letný debatný inštitút. Približne 35 úèastníkov bolo rozdelených do troch kurzov: na zaèiatoèníkov, pokroèilých a maturantov. V každom kurze preberali s lektormi metodické náležitosti jednotlivých fomrátov. Okrem prednášok a cvièení o debatnej metodike viedli lektori aj všeobecnovzdelávcie prednášky a cvièenia o témach z politickej teórie, psychológie, teórie hier a ïalších.

Debatný tábor Tak ako každý rok, opä sa konal Letný debatný tábor. Tohtoroèný tábor sa konal v stredisku Jahodník a zúèastnilo sa ho približne 40 ¾udí. Tábor je už tradiène miestom, kde sa popri debate kladie dôraz aj na možnos socializácie debatérov v prostredí inom ako turnajovom, s uvo¾nenejšou atmosférou.

27


Evanjelické gymnázium v Tisovci EGT je jednou zo škôl, ktoré najviac podporujú svoj debatný klub. Vedenie školy požiadalo SDA, aby nauèila debatova tisovských prvákov, aj keï nie sú v školskom debatnom klube. Plánované školenie pre prvákov bolo rozšírené aj na druhákov, lebo sme vedeli zabezpeèi dostatoèný poèet lektorov. Školenie neformálne dostalo názov Tisovský debatný týždeò, a bolo úspechom nad oèakávania. Úèastníci v spätej väzbe opakovali, že sa zbavili trémy, že sa nauèili lepšie vyjadrova a že by radi debatovali viac.

Metodicko-pedagogické centrum Nieko¾ko rokov organizuje MPC zasadnutia Modelového európskeho parlamentu. Na jar 2009 oslovilo SDA s možnosou spolupráca na tomto projekte. Martin Dubéci preto viedol èas školenia prezidentov výborov (40 stredoškolských študentov so skúsenosami s projektom) 6. mája v Budmericiach o zásadách a hodnotení kvalitnej argumentácie. V ïalšom roèníku projektu oèakávame intenzívnejšiu spoluprácu SDA s MPC.

Regionálne európske informaèné centrum Banská Bystrica REIC organizovalo v roku 2008/2009 za podpory Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku súaž Debate Europe - Argument. Po schválení projektu kontaktovalo REIC SDA s žiadosou o spoluprácu na jeho metodickej stránke. Náplòou projektu bola debatná súaž stredoškolských tímov na témy súvisiace s vo¾bami do Európskeho parlamentu. SDA radila REIC pri tvorbe debatného formátu aj celej podoby súaže. Martin Dubéci a Branislav Feèko viedli úvodné školenie pre zapojené školy a ïalší skúsení èlenovia SDA rozhodovali jednotlivé kolá súaže. Debaty boli vysielané lokálnymi rozhlasovými a televíznymi stanicami.

Slovenská televízia V júni požiadali SDA pracovníci STV, aby im nieko¾kí debatéri pomohli pri príprave novej verzie diskusnej relácie O pä minút dvanás. Martin Dubéci, Branislav Feèko a Andrej Schulcz sa preto zúèastnili skúšobného natáèania s novým moderátorom, štúdiom a koncepciou relácie.

Èlovek v ohrození Mimovládna rozvojová organizácia Èlovek v ohrození nás v júni požiadala, aby sme zabezpeèili krátky tréning o vedení diskusie. Tréning bol urèený predstavite¾om srbských mládežníckych a ¾udskoprávnych mimovládnych organizácií. Viedol ho Matúš Kurian. 28


Chod kancelárie Kanceláriu SDA spravoval bez nároku na odmenu èlen správnej rady Juraj Špilda. Vïaka nemu sa administratíva organizácie dostala do stavu ako asi nikdy predtým, a preto bude ma ïalší vedúci kancelárie jednoduchšiu prácu. Registrácia èlenov v roku 2008/2009 prebehla hladšie než v predchádzajúcich rokoch, stále však bolo potrebné niektorých èlenov registrova až na podujatiach SDA. Isté problémy spôsobilo oneskorené zasielanie niektorých žiadostí o preplatenie cestovných nákladov. Nepríjemnosou na jar 2009 bolo vykradnutie kancelárie SDA. Prišli sme o dva stolné poèítaèe, zámok nebol porušený. Polícia ukonèila trestné stíhanie proti neznámemu páchate¾ovi. Poèítaèe našastie neboli vo ve¾kej miere využívané, a starší, menej výkonný poèítaè v kancelárii ostal.

Internetová prezentácia 19. októbra sme spustili novú verziu stránky www.sda.sk, ktorá je spravovaná v systéme Drupal. Predtým mala SDA len provizórnu oficiálnu stránku a stránku Debatné listy, na ktorej sa objavovali pozvánky na podujatia, iné aktuality a metodické èlánky. Nová stránka integrovala funkcie oboch predchádzajúcich. Od svojho vzniku bola stránka navštívená viac ako 27 tisíc krát. 55% návštev trvalo do 10 sekúnd, 25% od 11 sekúnd do 3 minút, 10% od 3 do 10 minút a 10% viac ako 10 minút. 30. januára sme vytvorili kanál debatnaasociacia na YouTube. Postupne cez neho pribúdajú nahrávky debát pre èlenov SDA aj iných záujemcov. 18. apríla založili èlenovia vedenia SDA blog na stránke www.debatnaasociacia.blogspot.com. Blog má debatnej komunite sprostredkova atmosféru debatných podujatí na Slovensku a v zahranièí a iné zaujímavosti, ktoré súvisia s debatovaním. Ako nikto iný, ani SDA sa nezaobíde bez skupiny na Facebook-u. Tá má momentálne asi 250 èlenov, èo je viac ako skupiny skoro všetkých ostatných debatných asociácií v strednej a východnej Európe.

Mediálne výstupy Informova o SDA je pre médiá z pochopite¾ných dôvodov málo atraktívne. Napriek tomu bolo v roku 2008/2009 o debatnom programe viac mediálnych zmienok ako v minulosti. Reportáže o debatovaní boli v Slovenskej televízii v relácii Si v obraze v januári, v televízii Markíza v relácii Reflex 20. mája, v Rádiu Slovensko 6. marca a v regionálnej TVBA 19. augusta. Nieko¾ko printových médií a spravodajských stránok prebralo agentúrne správy o debatnom programe, predovšetkým o medzinárodných aktivitách a Finále Slovenskej debatnej ligy. 29


Školský rok 2008/2009 bol za posledné obdobie prvým, na konci ktorého sa SDA nemusela obáva, èi bude ma dos prostriedkov na zabezpeèenie svojho chodu pre celú nasledujúcu sezónu. Dobrá finanèná situácia nám umožòuje upriami úsilie na rozvoj debatného programu a nových projektov. Zásluhu na tejto pozitívnej zmene nesú všetky organizácie, rodiny debatérov a všetci jednotlivci, ktorí vo väèšej èi menšej miere podporili našu èinnos. Ceníme si ve¾ké aj malé príspevky, lebo všetky svedèia o podpore debatného programu v spoloènosti. Aj na našej èinnosti sme pocítili dopady svetovej finanènej krízy. Nájs podporu pre jednotlivé aktivity bolo nároènejšie, ako minulý rok a vyžadovalo si to viac vynaloženého úsilia. O to viac si však vážime podporu od našich partnerov a sponzorov.

Fondy EÚ Ministerstvo školstva SR Nadácia otvorenej spoloènosti

Iné mimovládne organizácie

Firemní sponzori

Èlenovia SDA

2% dane z príjmu

30


Príjmy SDA Položka

Suma (€)

Suma (Sk)

Ministerstvo školstva SR – ADAM1

8 126

244 804

Zdroje Európskej únie

1 554

46 816

Nadácia otvorenej spoloènosti

5 460

164 488

Iné mimovládne organizácie

6 695

201 694

Britská rada

4 895

147 467

Konto Orange

1 800

54 227

2 822

85 000

1 826

55 000

996

30 000

3 694

111 285

19 145

576 762

559

16 840

18 586

559 922

157

4 730

47 653

1 435 579

Firemní sponzori U.S. Steel, Košice Komáròanské tlaèiarne

Dve percentá dane z príjmu z roku 2008 Èlenovia SDA Èlenské poplatky Úèastnícke poplatky

Mimoriadne a iné Spolu

31


Chod SDA by mohol by ažko lacnejší, než bol v roku 2008/2009. V záujme zníženia nákladov sme nemali žiadneho plateného zamestnanca. Ak SDA vyplácala odmeny organizátorom podujatí, tak iba vo výške nákladov, ktoré mali pri organizácii. Pod¾a našich skúseností to nie je pravidlom pri mimovládnych organizáciách podobne ve¾kých ako naša. V rámci úsporných opatrení sa na niektorých našich podujatiach prespávalo v školách na zemi alebo v ubytovniach s minimálnym štandardom. Toto viedlo k sažnostiam zo strany rodièov a hrozbám, že svoje deti nebudú ïalej púša na debatné podujatia. V odpovediach týmto rodièom sme vysvet¾ovali našu finanènú situáciu. Zároveò sme sa ich snažili vyvies z niektorých omylov, napríklad že ako organizátori sme bývali v lepších podmienkach ako úèastníci, alebo že podujatiam na západnom Slovensku zabezpeèujeme vyšší štandard než v ostatných regiónoch. V budúcnosti by sme chceli zabezpeèi také finanèné zázemie, ktoré umožní v kombinácií so spoluúèasou rodièov debatérov slušnejšie podmienky na našich podujatiach. Taktiež, vzh¾adom na rozširujúce sa portfólio aktivít a èlenskú základòu vyvstáva potreba získania prostriedkov tak, aby SDA mohla ma jedného stáleho zamestnanca. Chod organizácie tohto rozmeru na plne dobrovo¾nej báze totiž nie je dlhodobo udržate¾ný. Anglická debatná liga

Slovenská debatná liga

Letné aktivity

Medzinárodné aktivity Kancelária SDA Tréningy a semináre Mimoriadne a iné 32


Výdavky SDA Položka

Suma (€)

Suma (Sk)

13 052

393 205

Západoslovenské regionálne turnaje

3 244

97 729

Východoslovenské regionálne turnaje

4 674

140 809

Finále Slovenskej debatnej ligy

5 134

154 667

Anglická debatná liga

6 872

207 026

Medzinárodné aktivity

10 159

306 051

Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní 2009

6 108

184 010

Majstrovstvá v debate Karla Poppera 2009 a Mládežnícke fórum IDEA

2 078

62 602

Valné zhromaždenie IDEA a konferencia IDEA Exchange

1 973

59 439

1 596

48 081

1 036

31 211

Rozhodcovský seminár

375

11 297

Úvody do debatovania

185

5 573

5 896

177 622

Letný debatný inštitút

3 170

95 499

Letný debatný tábor

2 726

82 123

5 510

165 994

399

12 020

43 484

1 309 999

Slovenská debatná liga

Tréningy a semináre Trénerský seminár a valné zhromaždenie SDA

Letné aktivity

Chod kancelárie Mimoriadne a iné Spolu

33


Štruktúra nákladov SDA Typ

Suma (€)

Suma (Sk)

Strava a ubytovanie

22 843.7

699 189

Doprava na Slovensku

2 036.39

61 348

353.4

10 647

2 331.64

70 243

5 976.4

180 045

3 808.46

114 734

796.65

24 000

3 878.88

116 855

106.02

3 194

Iné

1 352.15

40 735

Spolu

43 484

1 309 999

Odmeny organizátorom podujatí Ïalšie náklady na organizáciu podujatí Registraèné poplatky na zahranièných podujatiach Doprava na zahranièné podujatia Platba za spracovanie úètovnej agendy Nájomné Hovorné a webhosting

Rozdelenie darov cez 2% dane z príjmu z roku 2007 Typ

Suma (€)

Suma (Sk)

Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní 2008 (registraèné poplatky)

1 793

54 011

Západoslovenské regionálne turnaje (strava a ubytovanie)

1 019

30 695

Východoslovenské regionálne turnaje (strava a ubytovanie)

1 300

39 165

Finále Slovenskej debatnej ligy (strava)

373

11 252

Trénerský seminár (strava a ubytovanie)

119

3 582

Rozhodcovský seminár (strava a ubytovanie)

176

5 300

4 780

144 005

Spolu

34


Partnermi Slovenskej debatnej asociácie sú: International Debate Education Association Slovenská debatná asociácia je zakladajúcim èlenom Mediznárodnej debatnej vzdelávacej asociácie, ktorá vznikla v roku 2000. Organizuje medzinárodné debatné podujatia a je fórom pre zdie¾anie skúseností a naväzovanie spolupráce medzi 27 národnými debatnými asociáciami.

World Schools Debating Championships Majstrovstvá sveta v debatovaní sa konajú od roku 1988. Až v roku 2008 však vznikla zastrešujúca organizácia registrovaná v Anglicku. Má 39 zakladjúcich národných èlenov - medzi nimi je aj Slovenská debatná asociácia.

Národná rada Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky spolupracuje s SDA prostredníctvom poskytnutia rokovacej sály na konanie finálovej debaty Slovenskej debatnej ligy.

British Council Slovenská debatná asociácia spolupracuje so slovenskou poboèkou Britskej rady od roku 2005. Jej cie¾om je vytváranie a rozvíjanie vzájomných vzahov hlavne v oblasti vzdelávania a kultúry v anglickom jazyku.

Nadácia otvorenej spoloènosti Debatný program na Slovensku bol založený Nadáciou otvorenej spoloènosti v polovici devädesiatych rokov. Slovenská debatná asociácia spolupracuje s národným programom NOS-OSF, ako aj so sieovým debatným programom pri Inštitúte otvorenej spoloènosti v New Yorku.

35


Regionálne európske informaèné centrum Banská Bystrica Slovenská debatná asociácia spolupracovala s Regionálnym európskym informaèným centrom v Banskej Bystrici na projekte "Debate Europe - Argument".

Evanjelické gymnázium Tisovec Lektori Asociácie v spolupráci s vedením Evanjelického gymnázia v Tisovci pripravili pre študentov prvých a druhých roèníkov týždòový intenzívny kurz argumentácie a verejného vystupovania.

Metodicko-pedagogické centrum Tréner SDA sa podie¾al na príprave zasadnutia Modelového európskeho parlamentu 2009 organizovaného Metodickopedagogickým centrom v Bratislave.

Nadácia Milana Šimeèku Èlenovia Slovenskej debatnej asociácie usporiadali v rámci Týždòa nových menšín verejnú debatu v Bratislave. Spolupráca SDA s Nadáciou Milana Šimeèku bude pokraèova aj pri ïalších príležitostiach v oblasti spoloèného záujmu.

Èlovek v Ohrození SDA zastrešila krátky tréning o vedení diskusie pre predstavite¾ov srbských mládežníckych a ¾udskoprávnych mimovládnych organizácií.

36


Sponzormi Slovenskej debatnej asociácie sú: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Slovenská debatná asoicácia je zaradená do grantovej schémy ADAM 1 Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre podporu systematickej práce s demi a mládežou.

U.S. Steel Košice Spoloènos U.S. Steel Košice podporila v kalendárnom roku 2008 debatné podujatia na východnom Slovensku – 4 regionálne turnaje Slovenskej debatnej ligy, prvý turnaj Anglickej debatnej ligy 2008/2009 a debatný seminár v jari 2008.

Konto Orange Konto Orange podporilo organizáciu prvého Letného debatného inštitútu v júli 2009.

Nadácia Tatra banky Nadácia Tatra banky podporila budovanie kapacít SDA prostredníctvom trénerského a rozhodcovského seminára na jeseò 2009.

Allianz Spoloènos Allianz finanène podporila Slovenskú debatnú asociáciu v roku 2007 a venovala ceny do Finále Slovenskej debatnej ligy 2007/2008.

37


Mayer/McCann - Erickson Sploènos Mayer/McCann-Erickson finanène podporila Slovenskú debatnú asociáciu v roku 2008 a opakovane poskytuje Slovenskej debatnej asociácii reprografické služby.

Komáròanské Tlaèiarne Spoloènos Komáròanské tlaèiarne podporila Slovenskú debatnú asociáciu finanène a tlaèou propagaèných materiálov v roku 2008.

Izola Košice Spoloènos Izola Košice venovala v rokoch 2008 a 2009 èas 2% dane z príjmu Slovenskej debatnej asociácii.

Olympus Slovensko Spoloènos Olympus venovala ceny víazom Finále Slovenskej debatnej ligy 2008/2009.

Oxford University Press Spoloènos Oxford University Press venovala ceny do Finále Anglickej debatnej ligy 2007/2008.

38


Oxico Spoloènos Oxico venovala ceny do Finále Anglickej debatnej ligy 2007/2008.

The Slovak Spectator Týždenník Slovak Spectator venoval ceny do Finále Anglickej debatnej ligy 2007/2008.

39


Slovenská debatná asociácia Pražská 11 811 03 Bratislava Slovenská republika Tel./Fax.: +421 2 5729 7314 URL: http://www.sda.sk E-mail: sda@sda.sk Odporúèame kontaktova e-mailom. Forma: obèianske združenie, registrované dòa 17.11.1999, èíslo spisu VVS/1-900/90-15873 IÈO: 31801480 DiÈ: 2021475445 Èíslo bankového úètu: 2665455121/1100

40

Vyrocna sprava SDA 2008/09  

Vyrocna sprava Slovenskej debatnej asociacie za rok 2008/2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you