__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


TURINYS

•  •  •  • 

Vadovo žodis Apie organizaciją Socialinės atsakomybės filosofija Socialinė atsakomybė veikloje Atsakomybė darbo aplinkoje Atsakomybė rinkoje Atsakomybė ir kitos suinteresuotos šalys Partnerystė ir rėmimas •  Priedai Kredito unijų paslaugos Kredito unijų kontaktai

2 4 10 12 12 16 20 24 28 28 30

TURINYS

1


VADOVO ŽODIS

V

ienas pagrindinių organizacijos tikslų – skaidriai veikti, siekti užsibrėžtų uždavinių, vykdyti numatytą misiją ir siekti vizijos. Tačiau vien tik to neužtenka. Labai svarbu ne tik tai, ką veikia organizacija, nemažiau svarbu, kaip ir kokiais pasirinktais būdais siekiami organizacijos tikslai.

2

VADOVO ŽODIS


Pasirinkome socialiai atsakingą veiklos kelią. Kredito unijų pagrindai remiasi į kooperaciją ir kooperatinę bankininkystę, kuri skatina drauge susitelkti, spręsti, padėti, dalytis ir žengti pirmyn. Todėl stengiamės ne tik gauti, bet ir kuo daugiau suteikti darbuotojams, nariams, klientams, visuomenės ir bendruomenių nariams. Kruopščiai pasirenkame veiklos būdus, kurie ugdytų darbuotojų kompetencijas ir atsakomybes, narystė suteiktų pridėtinės vertės, bendruomenė praplėstų galimybes tobulėti ir gerinti aplinką, o pasaulis išsaugotų pamatinius, „žaliuosius“ pagrindus. Todėl būtent 2012 Tarptautinių kooperatyvų metais pradėjome sodinti kooperacijos parką, surengėme draugišką aplinkai dviračių žygį, analizavome kooperacijos aktualijas mokslinėse konferencijose, kredito unijų atvirų durų dienų metu, ugdėme jaunosios kartos finansinį raštingumą, dalijomės patirtimi su studentais. Atrodo, žengėme visur po žingsnį, tačiau visus žingsnius sudėjus į vieną – sukūrėme ilgą kelią atsakingos socialinės atsakomybės link. Todėl linkiu visiems toliau sėkmingai vystyti kooperatinę bankininkystę, plėtoti kooperatines vertybes ir puoselėti aplinką!

Fortunatas Dirginčius

Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas

VADOVO ŽODIS

3


APIE ORGANIZACIJĄ

L

ietuvos centrinė kredito unija (LCKU) – strateginis visų Lietuvos kredito unijų partneris, teikiantis pažangias finansines paslaugas ir padedantis kredito unijoms užimti žymią rinkos dalį. Šiuo metu LCKU jungia 63 kredito unijas.

4

APIE ORGANIZACIJĄ


M isija • Būti kredito unijų partneriu ir pagalbininku, įgyvendinant narių siekius ir tenkinant jų poreikius. • Lietuvos centrinės kredito unijos nariams teikti šiuolaikiškas, kokybiškas, savalaikes bei konkurencingas finansines ir su jomis susijusias kitas paslaugas bei konsultacijas. • Padėti kredito unijoms aktyviai dalyvauti finansų rinkoje, užtikrinant jų saugumą, stabilumą bei konkurencingumą. • Skatinti ir plėtoti kooperacijos principus.

Vertybės • Kooperatiniai principai – mes laikomės kooperatinių principų. • Bendruomeniškumas – mes skatiname tarpusavio pagalbą, narių pasitikėjimą savo jėgomis, mes rūpinamės kredito unijų bendruomenių narių problemomis. • Savanoriškas darbas – valdymo organų nariai savanoriškai dirba bendruomenės ir visuomenės labui. • Atsakomybė – mes prisiimame atsakomybę valdydami bendruomenės finansus, atsakingai žiūrime į veiklą, esame atsargūs ir sąžiningi. • Veiklos skaidrumas – mes teikiame skaidrią informaciją apie kredito unijų ir Lietuvos centrinės kredito unijos veiklą nariams ir visuomenei. • Pagarba nariams – mes gerbiame kiekvieną kredito unijos narį. • Novatoriškumas – mes nuolat siekiame žengti žingsnis į žingsnį su naujovėmis. • Nuolatinis žinių siekimas – mes nuolat mokomės ir tobulėjame. • Patirtis ir kompetencija – mes siekiame būti kompetentingi. Kredito unija – kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija, teikianti paslaugas savo nariams. Kredito unijos nariai sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami sau priimtinas sąlygas. Nariai vienijasi ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal Lietuvos įstatymus.

APIE ORGANIZACIJĄ

5


Lietuvoje veikia 75 kredito unijos, iš kurių 63 priklauso LCKU ir Asociacijai Lietuvos kredito unijos (ALKU). Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia platų finansinių paslaugų spektrą, jų veiklą papildomai prižiūri pati LCKU, taip pat šios unijos turi papildomus Stabilizacijos ir Likvidumo fondus.

Pagrindiniai rezultatai Rodiklis

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Nariai ir klientai

112 608

124 383

135 920

Kapitalas, Lt

122 163 269

152 916 184

173 086 560

Pelnas / nuostolis, Lt Indėliai, Lt Paskolos, Lt Aktyvai, Lt Likvidumas, proc. Kapitalo pakankamumas, proc.

- 4 740 870 985 157 545 696 973 606 1 181 563 245 43,19 19,58

- 3 145 978 1 210 681 371 849 906 804 1 432 367 472 44,32 19,68

2 041 843 1 400 028 498 971 254 548 1 653 235 826 44,42 21,35

Valdymas Valdymo struktūra. LCKU valdymo organus kas keturis metus renka kredito unijų atstovai per vi-

suotinį narių susirinkimą. Tuomet renkami LCKU valdybos, stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos, stabilizacijos fondo komisijos nariai.

6

APIE ORGANIZACIJĄ


STEBĖTOJŲ TARYBA

PIRMININK AS

NARĖ

Vytautas Barsteiga

kredito unija „Germanto lobis“ (Telšiai)

Genovaitė Kimbrienė Šilutės kredito unija

NARYS

Kun. Jonas Stankevičius

Kauno arkivyskupijos kredito unija

APIE ORGANIZACIJĄ

7


VALDYBA PIRMININK AS

PIRMININKO PAVADUOTOJAS

Fortunatas Dirginčius

kredito unija „Moterų taupa“ (Kaunas)

Ramūnas Stonkus

kredito unija „Tikroji viltis“ (Naujoji Akmenė) NARĖ

NARĖ

Nijolė Petraitienė

Jurbarko kredito unija

Otilija Stirkienė

Biržų kredito unija

NARYS

NARYS

Ramūnas Džiugas

Pakruojo ūkininkų kredito unija

Talvaldas Ikvildas

Žemaitijos valstiečių kredito unija (Plungė) NARYS

Vincentas Macijauskas Raseinių kredito unija

8

APIE ORGANIZACIJĄ


Vidaus audito tarnyba Vadovė

Armina Leikauskienė

Miglė Blažauskienė

Lietuvos centrinė kredito unija

Ona Leščinskienė

Raseinių kredito unija

Petras Vaidžiulis

Administracija

kredito unija „Savas rūpestis“ (Šiauliai)

Administracijos vadovas

Fortunatas Dirginčius Administracijos vadovo pavaduotojas

Deividas Burokas Administracijos vadovo pavaduotoja

Miglė Blažauskienė

Paskolų komitetas Pirmininkė

Rita Latviūnienė

kredito unija „Jonavos žemė“ (Jonava) Nariai:

Arnoldas Fokas

Akademinė kredito unija (Kaunas)

Stabilizacijos fondo komisija Pirmininkė

Rima Danilevičienė Sedos kredito unija Nariai:

Egidijus Žaltauskas

Jurgita Kubilienė

Lietuvos centrinė kredito unija (Kaunas)

Milda Krivickienė

kredito unija „Moterų taupa“ (Kaunas)

Violeta Kirlienė

kredito unija „Prienų taupa“ (Prienai)

Kėdainių krašto kredito unija

APIE ORGANIZACIJĄ

9


SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS FILOSOFIJA

LCKU

ir jai priklausančių 63 kredito unijų socialinės atsakomybės politika grindžiama visuotinėmis kooperacijos vertybėmis. Socialinė atsakomybė yra integruota į 63 kredito unijų sistemos valdymo strategiją ir įgyvendinama tvirtai laikantis tarptautinių kooperacijos principų ir standartų, atsižvelgiant į vietos verslo rizikos iššūkius bei galimybes. Mes tikime, kad tokia socialinės atsakomybės politika veiksminga tik tada, kai ji integruota į kasdienį darbą ir valdoma kaip bet kuri kita veikla. Mūsų tikslas – būti skaidria bendrove ir aktyvia bendruomenės nare, todėl skatiname ūkio plėtrą, bendruomenių aktyvumą ir esame už atvirą visuomenę.

10 SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS FILOSOFIJA


Prioritetinės kooperacijos ve

rtybės

• Savanoriška ir atvira narystė • Demokratinis narių valdymas • Narių ekonominis dalyvavimas • Autonomija • Švietimas, mokymai ir informacija • Kooperacija tarp kooperatyvų • Rūpestis bendruomene

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS FILOSOFIJA

11


SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE ATSAKOMYBĖ DARBO APLINKOJE

M

ūsų veiklos sėkmę lemia 63 kredito unijų ir LCKU komandos nariai. LCKU sistemai priklausančiose kredito unijose 2012 m. dirbo 566 darbuotojai. Mes – patrauklus darbdavys, įtraukiantis, padedantis tobulėti bei išlaikantis kvalifikuotus ir motyvuotus žmones profesionalioje darbo aplinkoje. Dirbantiems kredito unijose užtikrinamas darbo apmokėjimo skaidrumas bei visos socialinės garantijos. Kredito unijų darbuotojai nuolat stiprina kompetencijas, dalyvauja socialinėse iniciatyvose, dalijasi patirtimi.

12 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE


Kredito unijų priežiūra ir kons

ultacijos

Veiklos priežiūra ir informacijos teikimas. LCKU papildomai prižiūri 63 kredito unijų vykdomą

veiklą, teikia rekomendacijas, kaip gerinti veiklos rezultatus. Kredito unijų darbuotojai nuolat konsultuojami teisiniais, finansų, verslo, buhalterijos, komunikacijos, marketingo klausimais.

Kompetencijų stiprinimas Mokymai. LCKU mokymo sistema leidžia darbuotojams tobulėti ir stiprinti kvalifikaciją. Mokymai

darbuotojams ir vadovams vykdomi šiomis kryptimis:

• Mokymai darbuotojams. Pradėdami veiklą, nauji komandos nariai visada supažindinami su visa

kredito unijų sistema – šiam tikslui rengiama atskira paskaita apie kredito unijų judėjimą, veiklos specifiką ir išskirtinumus. Pažengusiems komandos nariams kartą per metus apmokami individualiai pasirenkami mokymai, skirti profesiniam tobulėjimui. Taip pat sudaromos visos palankios sąlygos derinti darbą su bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijomis.

• Paskaitos kredito unijų vadovams. Pakitus vienam ar kitam kredito unijų teisiniam, techniniam ar

programiniam veiklos procesui, kredito unijų darbuotojams ir / ar vadovams pristatomi pokyčiai ir nauji procesų valdymo būdai. Be to, kredito unijų atstovai supažindinami su aktualiomis marketingo, viešųjų ryšių, personalo ir strateginio valdymo, taip pat rizikos valdymo ir kitomis temomis.

• Stažuotės kredito unijų valdymo organų nariams, darbuotojams. Kredito unijų valdymo organų

atstovai bei darbuotojai reguliariai vyksta stažuotis į užsienio kredito unijas, kooperatinius bankus ar mikrofinansines paslaugas teikiančias įstaigas. Pasisemta patirtis praverčia tobulinant ir vystant kredito unijų judėjimą Lietuvoje. Apžvelgti Lietuvos kredito unijų judėjimo į mūsų šalį taip pat atvyksta ir užsienio partneriai.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE

13


Sveikos gy vensenos ugdymas Kredito unijų sąskrydžiai. Kiekvienais metais kredito unijų darbuotojai drauge su nariais susiburia gamtoje, kur aktyviai žaidžia komandinius žaidimus, neformaliai dalijasi metų įspūdžiais, uždega sąskrydžio laužą ir užsiima kita veikla.

Darbo sauga ir sveikatos apsauga. Taikome papildomas saugą darbe užtikrinančias priemones (daugiau nei reikalauja įstatymai). Darbuotojų patogumui į bendrovę kviečiami gydytojai: profilaktiškai skiepijama bei atliekamas privalomas sveikatos patikrinimas.

Dviračių žygiai. Kartu su kredito unijomis Sporto turnyrai. Periodiškai, remiantis darbuokasmet rengiame tradicinius dviračių žygius. 2012 m. kredito unijų dviračių žygis vyko nuo Karklės iki Klaipėdos, jame dalyvavo virš 300 dalyvių.

tojų iniciatyvomis, rengiami kėglių, tinklinio ar krepšinio turnyrai. Taip pat darbuotojams suteikiamos išskirtinės nuolaidos sporto klubuose.

Tradicijų puoselėjimas Tarptautinė kredito unijų diena. Tarptautinę kredito unijų dieną, kasmet minimą trečią spalio ketvirtadienį, kredito unijos rengia atvirų durų dienas. Ši diena kiekvienoje unijoje švenčiama drauge su savo nariais: susibūrimuose aptariami pasiekimai, bendraujama prie arbatos puodelio. Taip pat dalis kredito unijų tą dieną paskiria jaunimo švietimui: vyksta į vidurines mokyklas, gimnazijas ar aukštąsias mokyklas. Unijų dienos renginiuose susibūrę kredito unijų darbuotojai skelbia metų darbuotojus, išrenka labiausiai nusipelniusius vadovus.

Poreik ių tyrimai Kredito unijų darbuotojų poreikių tyrimas. Mums svarbu, kaip jaučiasi bendrovėje dirbantys

asmenys, kokių lūkesčių bei idėjų tobulėjimui turi LCKU narės – 63 kredito unijos. Įvairūs tyrimai rodo, jog darbuotojų pasitenkinimo rodiklis tiesiogiai koreliuoja su klientų pasitenkinimo rodikliu. Kredito unijų poreikių bei rekomendacijų tyrimai pradėti vykdyti 2012 m.

14 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE


Metiniai pokalbiai su darbuotojais. Mums svarbūs ne tik bendrieji komandos poreikiai. Būtina

žinoti ir individualius komandos narių interesus, todėl kiekvienais metais vykdome metinius pokalbius su komandos nariais, diskutuojame apie kolegų poreikius, jų rekomendacijas ir idėjas, kaip tobulinti veiklą.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE

15


ATSAKOMYBĖ RINKOJE

E

same patikimi partneriai, kuriuos rinktųsi esamos ir potencialios kredito unijos bei jų klientai. Teikiame kokybiškas finansines paslaugas už patrauklią kainą ir taip prisidedame prie mūsų narių bei klientų sėkmės. Saugome mūsų narių duomenis ir užtikriname privatumą. Siekiame tapti patrauklia kooperatine bendrove – mums rūpi ilgalaikis, tvarus augimas. Apie visus svarbiausius projektus, kurie daro įtaką bendrovės vertinimui, mūsų narius ir rinkos subjektus informuojame sutartinai, skubiai ir skaidriai.

16 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE


Atvirumas kooperatyvams, smulk

iajam ir vidutiniam verslui

Verslumo skatinimas. LCKU drauge su 57 Verslo konsultacijos ir finansinis švietikredito unijomis skatina pradedančiuosius vers- mas. LCKU ir Verslumo skatinimo fondas ugdo lininkus drąsiau įgyvendinti naujas verslo idėjas. Verslumo skatinimo fondas (VSF) suteikia paskolas iki 86 tūkst. litų. Vienas pagrindinių paskolos išdavimo privalumų – kompensuojama 95 proc. faktiškai sumokėtų paskolos palūkanų. Nuo 2010 iki 2012 m. kredito unijos su smulkiojo verslo įmonėmis sudarė net 372 paskolų sutartis, kurių bendra suma siekia 20,45 mln. litų. Paskolų gavėjams iki 2013 m. sausio 1 d. buvo išmokėta 19,76 mln. litų VSF lėšų.

pradedančiuosius verslininkus: surengta 340 mokymų temomis „Verslo plano rengimas“, „Buhalterinės apskaitos tvarkymo ir mokesčių pagrindai“, „Verslo ir darbo teisės pagrindai“, „Verslo vadybos pagrindai“, „Marketingo pagrindai“, „Personalo vadyba versle“. Taip pat LCKU komanda atskirai skaitė paskaitas apie verslumą „Versli Lietuva“, verslo centrų, darbo biržų, aukštųjų mokyklų renginiuose.

Atvirumas ūk ininkams Finansinių sprendimų konsultacijos. Ūkininkai – vieni pirmųjų kredito unijų judėjimo puoselėtojų, kadangi kredito unijos – tai naudingų finansinių sprendimų patarėjas. Šiuo metu 63 kredito unijose yra per 14,5 tūkst. ūkininkų, kurie naudojasi visomis unijų teikiamomis finansinėmis paslaugomis. Lojaliems ir ilgametę ūkininkavimo patirtį turintiems ūkininkams teikiami išskirtiniai pasiūlymai veiklos plėtojimui. 2012 m. kredito unijos išdavė daugiausia paskolų su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijomis. Taip pat kredito unijos yra aktyvios ūkininkų ir žemdirbių asociacijų narės bei partnerės: bendradarbiauja rengiant smagias šventes, padeda ištikus bėdai.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE 17


Atvirumas privatiems klienta

ms

Informavimas apie paslaugas. LCKU siekia, unijų paslaugų vartotojai, nariai bei klientai. Čia

kad informacija apie paslaugas – tarifus, paslaugų teikimo sąlygas, apmokėjimo būdus ir finansines veiklos ataskaitas – klientams būtų pateikta aiškiai ir laikantis asmens duomenų saugumo principų. Informacija apie visų kredito unijų paslaugų įkainius bei jų pokyčius vartotojams teikiama interneto svetainėje www.lku.lt. Informacija taip pat pasiekiama Lietuvos banko tinklalapyje www.lb.lt.

Susitikimai su nariais. Kiekviena kredito uni-

ja reguliariai rengia narių susirinkimus bei atvirų durų dienas, per kurias nariams yra pristatomi finansiniai veiklos rezultatai, įgyvendintos iniciatyvos. Taip pat diskusijų metu išklausomi narių poreikiai, atsakoma į aktualius klausimus. Tai užtikrina kredito unijų narių pasitikėjimą, organizacijos skaidrumą ir atvirumą klientams.

Bendravimas socialiniuose tinkluose. So-

cialiniame tinkle „Facebook“ sukūrėme profilį „Kredito unija“, kuriame gali bendrauti kredito

Dialogas su klientais ir naria

taip pat dalijamasi patarimais, garsių žmonių mintimis apie finansų paskirstymą, taupymą, galima sužinoti kredito unijų judėjimo naujienas. Naujai sukurtoje unijų paskyroje socialiniame tinkle „Youtube“ talpinami visi reportažai iš kredito unijų gyvenimo.

Aptarnavimo prieinamumas. Lietuvoje iš-

vystytas 185 narių aptarnavimo vietų tinklas. Kredito unijos įsteigtos ne tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir mažuose miesteliuose bei rečiau apgyvendintuose regionuose, todėl vietos gyventojai patogiai bei reikiamu laiku gauna klientų aptarnavimo specialistų konsultacijas įvairiais finansų valdymo klausimais.

Saugumo užtikrinimas. Teikdami paslaugas, įsipareigojame užtikrinti duomenų saugumą ir konfidencialumą, todėl kredito unijos laikosi visų Lietuvos banko įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Elektroninių ryšių įstatymo reikalavimų.

is

Gyventojų nuomonės tyrimas. Reguliariai vykdome Lietuvos gyventojų nuomonės apie kredito

unijas ir teikiamas paslaugas Lietuvoje tyrimus. Tai viena iš priemonių, padedančių išsiaiškinti gyventojų poreikius, nustatyti jų pasitikėjimo kredito įstaigomis lygį. Tai mums suteikia galimybes tobulinti visas teikiamas paslaugas ir plėsti unijų veiklos ribas.

18 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE


Atsakingas požiūris Etiškas ir atsakingas požiūris. Ypač daug dėmesio kredito unijos skiria etiškam klientų aptarnavimui, todėl periodiškai atnaujinamas Lietuvos kredito unijų etikos kodeksas, kuriame yra oficialiai patvirtintos elgesio normos bei vertybės kredito unijų darbuotojams bei vadovams.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE 19


ATSAKOMYBĖ IR KITOS SUINTERESUOTOS ŠALYS

S

iekiame patikimos partnerystės, todėl visą dėmesį skiriame ilgalaikiams verslo ryšiams ir produktyviam bendradarbiavimui. Tikimės, kad mūsų partneriai laikysis tarptautinių žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkosaugos ir antikorupcijos standartų. Skatiname partnerius savo veiklą grįsti ir mūsų vertybėmis – tai svarbu užmezgant naujus ar toliau vystant esamus santykius.

20 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE


Atsakingas požiūris Visuomenė. Tobulindami esamą infrastruktūrą ir paslaugas visoje rinkoje, įsipareigojame mažinti

ekonominę atskirtį. Skatiname augimą ir ekonomikos plėtrą, kuriame darbo vietas ir teikiame visuomenei finansinę naudą. Mūsų tikslas – ilgalaikės investicijos ir pilietiškumas.

Jaunimas, švietimas, tyrimai Studentų praktika ir stažuotės. Partnerystė su švietimo ir mokslo organizacijomis bei įstaigomis leidžia mums prisidėti prie studentų finansinio raštingumo didinimo ir kompetencijų tobulinimo. Drauge su 63 kredito unijomis aktyviai bendradarbiaujame su Vilniaus kooperacijos kolegijos ir Aleksandro Stulginskio universiteto studentais. Jaunuoliai nuolat semiasi naujų finansinių žinių, atlieka praktiką ir stažuotes LCKU centrinėje būstinėje bei įvairiose šalies kredito unijose. Paskaitos moksleiviams. Aktyvūs, motyvuoti

ir kūrybingi moksleiviai yra stiprėjančios Lietuvos potencialas. Įvairių kredito unijų iniciatyva moksleiviams periodiškai skaitomos paskaitos apie atsakingą finansų valdymą. Yra kredito unijų, kurios itin gerai besimokantiems jaunuoliams skiria

vardines skatinamąsias stipendijas. Tokiu būdu skatiname jaunimą semtis žinių apie finansų valdymą ir planavimą, motyvuojame moksleivius ir primename jiems, kad geriausia investicija gyvenime – žinios.

Konferencijos. Kredito unijų veiklos plėtoji-

mui būtini moksliniai tyrimai. Prie šios išvados prieita per 2012 m. vykusias kredito unijų mokslines konferencijas „Kooperatinės bankininkystės plėtros tendencijos ir perspektyvos“ Lietuvos mokslų akademijoje ir „Kooperacijos plėtros aktualijos Lietuvoje“ Lietuvos Respublikos Seime. Įvairių sričių mokslininkai ir kooperatyvų atstovai pateikė savo įžvalgų apie kooperatinės bankininkystės judėjimą Lietuvoje ir užsienyje. Pripažinta, kad tai perspektyvi sritis mūsų šalyje, todėl jai būtina skirti daugiau dėmesio.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE 21


Bendruomenių rėmimo projek

tas „Neįtikėtina kooperacijos

jėga!“

Projektas bendruomenių gyvenimui gerinti. Jau visą dešimtmetį drauge su Asociacija Lietu-

vos kredito unijos esame bendruomenių rėmimo programos „Neįtikėtina kooperacijos jėga“ steigėjai ir globėjai. Šios programos esmė – paskatinti Lietuvos bendruomenes teikti vietos bendruomenei naudingus įvairios veiklos projektus, kuriuos finansuoja kredito unijos. Įgyvendinant tokius projektus, jau sutvarkyta daugelio bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų aplinka, infrastruktūra, leista specialioji literatūra, vykdytos finansinio švietimo programos.

Darbuotojai – socialinių inici

atyvų dalis

Iniciatyvos ir renginiai. Dalyvaujame skirtingose socialinėse iniciatyvose. Pavyzdžiui, jau keletą

metų projekte „Misija – Sibiras“ dalyvauja Lietuvos centrinės kredito unijos finansų analitikas Arnoldas Fokas. Nepamirštamas ir dalyvavimas Vilniaus maratone, Kredito unijų Kauno dviračių maratone, dviračių žygyje Klaipėdoje.

Atvirumas žiniasklaidai Žiniasklaida. Siekdami užtikrinti išsamų ir teisingą informacijos apie kredito unijų veiklą, pokyčius

bei pasiekimus pateikimą visuomenei, aktyviai bendradarbiaujame su žiniasklaida. Mūsų bendravimas su žiniasklaidos atstovais pagrįstas sąžiningumo, tikslumo ir skaidrumo principais. Žinoma, atsižvelgiama ir į konfidencialumo ribas.

Aplinkos priežiūra Gamta. Klimato pokyčiai – viso pasaulio iššūkis, kuriam ir mes skiriame daug dėmesio bei resursų.

Kredito unijos atsakingai prižiūri ir tausoja aplinką. Tai liudija 2012 m. Pirčiupio kaime (Varėnos r.) kredito unijų darbuotojų pasodintas „Kooperacijos parkas“: daugiau nei 9 tūkst. medelių. Tikimasi, ši tradicija kiekvienais metais tik stiprės, o naujas parkas sulauks vis daugiau lankytojų.

22 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE


Tausojame gamtos išteklius. Kredito unijų veiklos specifika reikalauja nemažų popieriaus sąnaudų, todėl organizacijoje nuolat diegiamos ir tobulinamos informacinės technologijos, optimizuojančios dokumentų judėjimą ir popieriaus naudojimą.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE 23


PARTNERYSTĖ IR RĖMIMAS

K

redito unijos drauge su LCKU nuolat remia šviesias iniciatyvas bei asmenis, kuriems būtina finansinė parama ar kitokia pagalba. Taip pat kredito unijos neabejingos sportui ir sveikai gyvensenai, todėl nuolat remiami skirtingų sporto šakų atstovai.

24 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE


Iniciatyvų rėmimas Rėmimas. Drauge su 63 kredito unijomis suteikėme rėmimą tiek nevyriausybinių organizacijų projektams, tiek įvairioms sporto šakoms bei bendruomenių iniciatyvoms:

• Laida „Bėdų turgus“ – paremtos keturios šeimos • UNICEF Lietuva – gaminami atvirukai ir remiami vaikai • Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos projektas „Misija – Sibiras“, bendrijos „Lemtis“ ekspedicijos • Nacionalinė krepšinio lyga • Kredito unijų Kauno dviračių maratonas • Kelmės tinklinio sporto klubo komanda „Rūta“ • Kitos kredito unijų rėmimo iniciatyvos vietos bendruomenėse (pvz., mokyklų, jaunimo ansamblių, festivalių, sporto komandų ir kt. rėmimas)

Nuolatiniai partneriai Lietuvo

je

Partnerystė Lietuvoje. Įgyvendindami įvairiausius projektus, bendradarbiaujame su partneriais,

kurie yra tarsi mūsų dalis, todėl juos renkamės kruopščiai ir atsakingai. Nuolatiniai kredito unijų partneriai Lietuvoje:

• Lietuvos Respublikos finansų ministerija • Lietuvos Respublikos Seimas • Lietuvos bankas • UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ • Lietuvos kooperatyvų sąjunga • Lietuvos mokslų akademija • Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba • Žemės ūkio rūmai • Aleksandro Stulginskio universitetas • Vilniaus kooperacijos kolegija

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE 25


Nuolatiniai partneriai užsieni

o šalyse

Užsienio partnerystė. Tobulindami kredito unijų judėjimą ir veiklą Lietuvoje, semiamės patirties

tarptautinėje erdvėje: nuolat bendradarbiaujame su įvairiausiais partneriais visame pasaulyje. Kredito unijų nuolatiniai partneriai užsienyje:

• „Proxfin“ • Europos kooperatinių bankų asociacija • Azerbaidžano kredito unijų asociacija (Baku, Azerbaidžanas) • Kirgizijos kredito unijų asociacija (Biškekas, Kirgizija) • Uzbekijos kredito unijų asociacija (Taškentas, Uzbekija) • Vietnamo centrinis liaudies kreditų fondas (Hanojus, Vietnamas) • ADG International (Montabaur, Vokietija) • BCC (Roma, Italija) • „CoopEst“ (Briuselis, Belgija) • Credit Cooperatif (Nanterre, Prancūzija) • Estijos kredito unijų asociacija (Talinas, Estija) • Gruzijos kredito unijų asociacija (Tbilisis, Gruzija) • Latvijos kredito unijų asociacija (Ryga, Latvija) • Developpement international Desjardins (Kanada) • Rabobank Foundation (Olandija) • SKOK (Lenkija) • Nekomercinių organizacijų tarpusavio pagalbos nacionalinė sąjunga (Rusija)

26 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE


SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VEIKLOJE 27


PRIEDAI

KREDITO UNIJŲ PASLAUGOS

Indėliai. Kredito unijose galima atsidaryti banko sąskaitą, padėti terminuotą indėlį, kaupti lėšas tau-

pomosiose sąskaitose įvairiems gyvenimo atvejams.

Paskolos. Kredito unijos teikia paskolas verslui, studijoms, būstui, sveikatai ir kitiems būtiniems asmens tikslams. Mokėjimo pavedimai, įmokos ir komunaliniai mokesčiai. Atliekami paprasti arba skubūs pinigų pervedimai, priimamos įmokos, mokesčiai už komunalines ir kitas paslaugas.

Mokėjimo kortelės. Kredito unijos išduoda tarptautines debetines „MasterCard“ ir kreditines „Maestro“ mokėjimo korteles. Nemokamai lėšas iš „Maestro“ kortelių išgryninti galima SEB, DNB, „Swedbank“, „Nordea“, Šiaulių ir „Citadele“ bankų bankomatuose. Internetinė bankininkystė. Kredito unijose galima naudotis internetinės bankininkystės sistema „i-Unija“ ir savo finansus tvarkyti patogiai bet kuriuo metu. Mokėjimo pavedimai. Kredito unijos gali atlikti vietinius ir tarptautinius mokėjimo nurodymus eurais į sąskaitas Lietuvos ir užsienio šalių kredito įstaigose.

Platus kredito unijų narių ir klientų aptarnavimo vietų tinklas. Kredito unijos išvystė platų klientų ir narių aptarnavimo tinklą (185 vietų) visuose, net ir tolimesniuose, mažai apgyvendintuose, Lietuvos regionuose.

28 PRIEDAI


Lietuvos centrinės kredito un

ijos narės PANEV��IO APSKRITIS

Aukštaitijos kredito unija Biržų kredito unija Kredito unija „Kupiškėnų taupa" Panevėžio kredito unija Pasvalio kredito unija Rokiškio kredito unija

KLAIPĖDOS APSKRITIS

TELŠIŲ APSKRITIS

�IAULI� APSKRITIS

PANEVĖŽIO APSKRITIS

ŠIAULIŲ APSKRITIS

UTENOS APSKRITIS

Grinkiškio kredito unija Joniškio kredito unija Kelmės kredito unija Kredito unija „Savas rūpestis" Kredito unija „Tikroji viltis" Kredito unija „Žemdirbio gerovė" Pakruojo ūkininkų kredito unija Radviliškio kredito unija TAURA��S APSKRITIS

TAURAGĖS APSKRITIS

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

KAUNO APSKRITIS

Jurbarko kredito unija Klausučių kredito unija Kvėdarnos kredito unija Pagėgių kredito unija Šilalės kredito unija Tauragės kredito unija

VILNIAUS APSKRITIS

TEL�I� APSKRITIS

Kredito unija „Germanto lobis" Mažeikių kredito unija Naftininkų kredito unija Sedos kredito unija Žemaitijos valstiečių kredito unija ALYTAUS APSKRITIS

ALYTAUS APSKRITIS

Alytaus kredito unija Druskininkų kredito unija Kredito unija „Šešiagrašis" Varėnos kredito unija

UTENOS APSKRITIS

Anykščių kredito unija Ignalinos kredito unija Utenos kredito unija

KAUNO APSKRITIS

- KREDITO UNIJA

Akademinė kredito unija Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija Kaišiadorių kredito unija Kauno arkivyskupijos kredito unija Kauno kredito unija Kėdainių krašto kredito unija Kredito unija „Giminėlė" Kredito unija „Jonavos žemė" Kredito unija „Moterų taupa" Kredito unija „Prienų taupa" Raseinių kredito unija „Achemos" kredito unija

- kredito unijos nutolusi kasa KLAIP��OS APSKRITIS

Klaipėdos kredito unija Kredito unija Skuodo bankelis Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa" Kredito unija „Gargždų taupa" Kretingos kredito unija Pajūrio kredito unija Palangos kredito unija Šilutės kredito unija

MARI�AMPOL�S APSKRITIS

VILNIAUS APSKRITIS

Grigiškių kredito unija Kredito unija „Ūkininkų taupa" Kredito unija „Vievio taupa" Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa" Pareigūnų kredito unija Trakų kredito unija Ukmergės ūkininkų kredito unija Vilniaus regiono kredito unija

Kredito unija Zanavykų bankelis Kredito unija „Sūduvos parama" Vilkaviškio kredito unija

VIENAI SISTEMAI NEPRIKLAUSAN�IOS �� KRE�ITO UNI�� Nacionalinė kredito unija Kredito unija „Laikinosios sostinės kreditas“ LTL Kredito unija

Kredito unija „Amber“ Vilniaus kredito unija Verslo kredito unija

Kredito unija „Vilniaus kreditas“ Kredito unija „Taupyklė“ Kredito unija „Sostinės kreditas“

Kredito unija „Naftininkų investicijos“ Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ Kredito unija ,,Panevėžio regiono taupomoji kasa"

Kredito unija „Žemaitijos iždas“

PRIEDAI 29


KREDITO UNIJŲ KONTAKTAI

MIESTAS

KREDITO UNIJA

ADRESAS

EL. PAŠTAS

TEL. NR.

ALYTUS

Alytaus kredito unija

S. Dariaus ir S. Girėno g. 2A-1, Alytus

alytus@lku.lt

(8 315) 53 646

ANYKŠČIAI

Anykščių kredito unija

Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai

anyksciai@lku.lt unija@res.lt

(8 381) 59 290

Troškūnų kasa

Vytauto g. 2, Troškūnai, Anykščių r.

d.jankauskiene@lku.lt

(8 381) 54 100

Biržų kredito unija

J. Janonio g. 2, Biržai I–V 8.00–17.00

bku@lku.lt

(8 450) 36 268 (8 450) 31 161

Pabiržės kasa Papilio kasa Vabalninko kasa

Biržų g. 2, Pabiržė, Biržų r. Rožių g. 8, Papilys, Biržų r. B. Sruogos g. 11, Vabalninkas, Biržų r.

Druskininkai

Druskininkų kredito unija

M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai

dku@lku.lt

(8 313) 52 315 Mob. 8 672 84 252

GARGŽDAI

Kredito unija „Gargždų taupa“

Kvietinių g. 11-6, Gargždai, Klaipėdos r.

kugt@lku.lt

(8 46) 451 587

GRIGIŠKĖS

Grigiškių kredito unija

Kovo 11-osios g. 39B, Grigiškės I–V 8.00–19.00 val.

gku@lku.lt

(8 5) 243 2315

Lentvario kasa Lazdynų kasa

Klevų al. 32, Lentvaris, Trakų r. Architektų g. 19, Vilnius

Grinkiškio kredito unija

Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r.

Pociūnėlių kasa Šiaulėnų kasa

Pociūnėliai, Radviliškio r. B. Buračio g. 2, Šiaulėnai, Radviliškio r.

Ignalinos kredito unija

Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina

Švenčionėlių kasa Pabradės kasa I Pabradės kasa II Švenčionių kasa Zarasų kasa Dusetų kasa

Kaltanėnų g. 1, Švenčionėliai, Švenčionių r. Vilniaus g. 96, Pabradė, Švenčionių r. Keisūnų g. 2, Pabradė, Švenčionių r. Adutiškio g. 3, Švenčionys, Švenčionių r. Dariaus ir Girėno g. 18, Zarasai Būgos g. 31A, Dusetos, Zarasų r.

BIRŽAI

GRINKIŠKIS

IGNALINA

30 PRIEDAI

(8 450) 59 126 (8 450) 58 116 (8 450) 54 292

(8 528) 29 860 (8 5) 216 8962 grinkiskis@lku.lt

(8 422) 46 331 (8 422) 46 323 (8 422) 46 649 (8 422) 49 631

ignalina@lku.lt iku.ignalina@gmail.com

(8 386) 52 561 (8 387) 31 659 (8 387) 53 807 (8 387) 54 564 (8 387) 66 120 (8 385) 51 582 (8 385) 56 958


JONAVA

„Achemos“ kredito unija“

Jonalaukio k., Jonavos r. I–IV 7.30–16.45 val.

achema@lku.lt unija@achem.com

(8 349) 56 180 (8 349) 56 380

Kredito unija „Jonavos žemė“

Kauno g. 6, Jonava

kujz@lku.lt

(8 349) 50 121 (8 349) 50 875

Žeimių kasa Upininkų kasa Šėtos kasa Savivaldybės kasa Kulvos kasa Ruklos kasa

Kauno g. 47, Žeimiai, Jonavos r. Jaunystės g. 7, Upininkai, Jonavos r. Kauno g. 1, Šėta, Kėdainių r. Žeimių g. 13, Jonava Tarybų g. 2, Kulva, Jonava Karaliaus Mindaugo g. 5, Rukla, Jonavos r.

Joniškio kredito unija

Miesto a. 4, Joniškis

Skaistgirio kasa

Aušros g. 13, Skaistgirys, Joniškio r.

Jurbarko kredito unija

Dariaus ir Girėno g. 55-18, Jurbarkas

Raudonės kasa

Kaštonų g. 2, Raudonė, Jurbarko r.

Eržvilko kasa

Ryto a. 1, Eržvilkas, Jurbarko r.

Šimkaičių kasa

Liepų g. 4, Šimkaičiai, Jurbarko r.

Girdžių kasa

Girdžių bendruomenės centras, Girdžiai, Jurbarko r.

KAIŠIADORYS

Kaišiadorių kredito unija

Birutės g. 4-2, Kaišiadorys

kvku@lku.lt

(8 346) 52 395 Mob. 8 614 81 452

KAUNAS

Kauno arkivyskupijos kredito unija

Vilniaus g. 3, Kaunas

arku@lku.lt finansai@arku.lt gerasisganytojas@ kaunas.lcn.lt

(8 37) 422 672

KAUNAS

Akademinė kredito unija

Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas

info@aku.lt

(8 37) 408 555

Vilniaus kasa

Pylimo g. 2/6-209, Vilnius

Kredito unija „Giminėlė“

M. K. Čiurlionio g. 29, Kaunas

JONIŠKIS

JURBARKAS

KAUNAS

(8 349) 45 288 (8 349) 35 676 (8 347) 64 285 (8 349) 50 183 (8 349) 31 609 (8 349) 73 508 joniskis@lku.lt

(8 426) 53 486 (8 426) 51 065 (8 426) 53 633 (8 426) 68 240

jku@lku.lt

(8 447) 71 751 (8 447 )71 754 (8 447) 45 300 Mob. 8 620 19 632 (8 447) 43 112 Mob. 8 620 19 635 (8 447) 41 480 Mob. 8 620 19 639 Mob. 8 620 19 645

(8 5) 262 1713 giminele@lku.lt

(8 37) 224 436 (8 37) 203 929

PRIEDAI

31


KAUNAS

Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija

Laisvės kasa

Taikos pr. 21B, Kaunas

info@taikosunija.lt

Laisvės al. 84, Kaunas

(8 37) 330 779, (8 37) 406 582, Mob. 8 685 62 121 (8 37) 330 651 Mob. 8 652 60 066

KAUNAS

Kredito unija „Moterų taupa“

Parodos g. 1-3, Kaunas

kumt@lku.lt

(8 37) 324 457

KAUNAS

Kauno kredito unija

K. Donelaičio g. 62-301, Kaunas

ktuku@cr.ktu.lt kreditas@cr.ktu.lt gytis@cr.ktu.lt

(8 37) 752 762 (8 37) 752 782

„Autrolio“ kasa Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų kasa

Islandijos pl. 209, Kaunas Studentų g. 11-116, Akademija, Kauno r.

Kelmės kredito unija

Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė

Kražių kasa Tytuvėnų kasa Užvenčio kasa

Valančiaus g. 59, Kražiai, Kelmės r. Maironio g. 1, Tytuvėnai, Kelmės r. Žemaitės g. 1, Užventis, Kelmės r.

KLAIPĖDA

„Mėmelio taupomoji kasa“

Liepų g. 5, Klaipėda

kumtk@lku.lt info@mtk.lt

(8 46) 210 728

KLAIPĖDA

Pajūrio kredito unija

Taikos pr. 17, Klaipėda

juku@lku.lt

(8 46) 256 777 (8 46) 341 135

Mažojo kaimelio ir neįgaliųjų kasa Dituvos kasa

Liepojos g. 10, Klaipėda S/B „Dituva“, Derceklių k., Klaipėdos r.

KLAIPĖDA

Klaipėdos kredito unija

Rūtų g. 4 / Alyvų g. 2, Klaipėda

klaipeda@lku.lt

(8 46) 410 710

KLAUSUČIAI

Klausučių kredito unija

A. Daugėlos g. 1, Klausučių k., Jurbarko r.

klausuciai@lku.lt

(8 447) 43 767 (8 447) 43 655

Seredžiaus kasa Vilkijos kasa Veliuonos kasa Babtų kasa

Neringos g. 6, Seredžius, Jurbarko r. Čekiškės g. 122, Vilkija, Kauno r. A. Juškos g. 1, Veliuona, Jurbarko r. Nevėžio g. 1A, Babtai, Kauno r.

Kėdainių krašto kredito unija

Josvainių g. 39-18, Kėdainiai

Krakių kasa Akademijos kasa

Vilniaus g. 18, Krakės, Kėdainių r. Ruokio g. 5, Akademija, Kėdainių r.

Kretingos kredito unija

J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga

Salantų kasa

Valančiaus g. 5, Salantai, Kretingos r.

KELMĖ

KĖDAINIAI

KRETINGA

32 PRIEDAI

(8 37) 386 611 (8 37) 397 677 kelme@lku.lt

(8 427) 61 431 (8 427) 65 003 (8 427) 65 004 (8 427) 65 001 Mob. 8 699 63 008 (8 427) 60 210 (8 427) 56 021 (8 427) 57 139

(8 46) 214 777 (8 46) 477 479

(8 447) 42 319 (8 37) 440 036 (8 447) 42 602 (8 37) 556 424 kkku@lku.lt

(8 347) 50 590 (8 347) 38 052 (8 347) 37 601

kretinga@lku.lt

(8 445) 78 810 (8 445) 58 570


KUPIŠKIS

Kredito unija „Kupiškėnų taupa“

Vytauto g. 9-2, Kupiškis

Subačiaus kasa Skapiškio kasa

Aukštaičių a. 13, Subačius, Kupiškio r. Varpo a. 5, Skapiškis, Kupiškio r.

KVĖDARNA

Kvėdarnos kredito unija

S. Dariaus ir S. Girėno g. 24, Kvėdarna, Šilalės r.

kvedarna@lku.lt

(8 449) 55 208 (8 449) 55 288

LAZDIJAI

Kredito unija „Šešiagrašis“

Sodų g. 6-17, Lazdijai

sesiagrasis@lku.lt

(8 318) 53 078

MARIJAMPOLĖ

Kredito unija „Sūduvos parama“

Vytauto g. 19, Marijampolė

kusp@lku.lt

(8 343) 56 496

MAŽEIKIAI

Mažeikių kredito unija

Vilniaus g. 2, Mažeikiai

mazeikiai@lku.lt

(8 443) 35 065

Viekšnių kasa

Tilto g. 12, Viekšniai, Mažeikių r.

Naftininkų kredito unija

Juodeikių k., Mažeikių r.

Židikų kasa

Ylakių g. 4-3, Židikai, Mažeikių r.

Kredito unija „Tikroji viltis“

L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė

Ventos kasa Papilės kasa Akmenės kasa

Žemaičių g. 39-91, Venta, Akmenės r. J. Basanavičiaus g. 23, Papilė, Akmenės r. Sodų g. 5, Naujoji Akmenė

Pagėgių kredito unija

Vilniaus g. 36, Pagėgiai

Vilkyškių kasa

Vilkyškiai, Pagėgių r.

Pakruojo ūkininkų kredito unija

Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis

Linkuvos kasa Rozalimo kasa Lygumų kasa Pašvitinio kasa Žeimelio kasa

Vienybės a. 8, Linkuva, Pakruojo r. Sodžiaus g. 2A, Rozalimas, Pakruojo r. Naujamiesčio g. 4, Lygumai, Pakruojo r. Joniškio g. 2, Pašvitinys, Pakruojo r. J. Šliavo g. 6, Žeimelis, Pakruojo r.

PALANGA

Palangos kredito unija

Ganyklų g. 6, Palanga

palanga@lku.lt

(8 460) 53 553

PANEVĖŽYS

Aukštaitijos kredito unija

Nemuno g. 73, Panevėžys

ekranas@lku.lt

(8 45) 429 188 (8 45) 435 590

MAŽEIKIAI

NAUJOJI AKMENĖ

PAGĖGIAI

PAKRUOJIS

kukt@lku.lt

(8 459) 54 845 Mob. 8 615 18 061 (8 459) 55 203 (8 459) 42 100

(8 443) 36 713 nafta@lku.lt

(8 443) 93 628 (8 443) 93 627 (8 443) 43 079

kutv@lku.lt

(8 425) 56 288 (8 425) 52 756 (8 425) 40 020 (8 425) 39 150 (8 425) 32 636 (8 425) 59 219

pagegiai@lku.lt

(8 441) 57 010 Faks. (8 441) 57 908 (8 441) 57 701 (8 441) 57 726 (8 441) 76 072

puku@lku.lt

(8 421) 51 156 (8 421) 60 131 Faks. (8 421) 60 130 (8 421) 64 120 (8 421) 43 211 (8 421) 43 690 (8 421) 49 011 (8 421) 45 004

PRIEDAI

33


PANEVĖŽYS

info@pku.lt

(8 45) 581 731 (8 45) 502 341 (8 45) 502 340

Panevėžio kredito unija

Topolių al. 17, Panevėžys

Miesto kasa Krekenavos kasa Ramygalos kasa Naujamiesčio kasa Raguvos kasa Miežiškių kasa Smilgių kasa Vadoklių kasa Velžio kasa Tiltagalių kasa Žibartonių kasa Paįstrio kasa Paliūniškio kasa Bernatonių kasa Jotainių kasa Ėriškių kasa

Statybininkų g. 13-3, Panevėžys Birutės a. 1, Krekenava, Panevėžio r. Bažnyčios g. 2, Ramygala, Panevėžio r. S. Nėries g. 14, Naujamiestis, Panevėžio r. Laisvės a. 13, Raguva, Panevėžio r. Taikos g. 1, Miežiškiai, Panevėžio r. Naujoji g. 12, Smilgiai, Panevėžio r. Ramygalos g. 39, Vadokliai, Panevėžio r. Alantos g. 38, Velžys, Panevėžio r. Paežerių g. 2, Tiltagaliai, Panevėžio r. Žibartonių g. 60, Žibartoniai, Panevėžio r. Gegužinės g. 28, Paįstrys, Panevėžio r. Vabalninko g. 13, Paliūniškis, Panevėžio r. Draugystės g. 22, Bernatoniai, Panevėžio r. Grigalių g. 5, Jotainiai, Panevėžio r. Ėriškių g. 2, Ėriškiai, Panevėžio r.

Pasvalio kredito unija

Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys

Daujėnų kasa Saločių kasa Joniškėlio kasa

Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r. Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r. G. Petkevičaitės-Bitės g. 4/2, Joniškėlis, Pasvalio r.

Žemaitijos valstiečių kredito unija

Telšių g. 3, Plungė

Žemaičių Kalvarijos kasa

Gardų g. 9, Žemaičių Kalvarija, Plungės r.

Kredito unija „Prienų taupa“

Vytauto g. 1, Prienai

Jiezno kasa Stakliškių kasa Veiverių kasa Balbieriškio kasa

J. Basanavičiaus g. 1, Jieznas, Prienų r. Prienų g. 13, Stakliškės, Pienų r. Kauno g. 33, Veiveriai, Prienų r. Klevų g. 4, Balbieriškis, Prienų r.

RADVILIŠKIS

Radviliškio kredito unija

Gedimino g. 8, Radviliškis

rku@lku.lt

(8 422) 54 253 Faks. (8 422) 53 783

RASEINIAI

Raseinių kredito unija

Maironio g.10, Raseiniai

raseiniai@lku.lt

(8 428) 51 962 (8 428) 51 964 (8 428) 51 209

Viduklės kasa Ariogalos kasa Šiluvos kasa

Kęstučio g. 16, Viduklė, Raseinių r. Slėnio g. 1, Ariogala, Raseinių r. Buloto g. 8, Šiluva, Raseinių r.

Rokiškio kredito unija

Respublikos g. 94, Rokiškis

Kamajų kasa Pandėlio kasa Juodupės kasa Obelių kasa

Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r. Vytauto a. 9, Pandėlys, Rokiškio r. Pergalės g. 8B, Juodupė, Rokiškio r. Dariaus ir Girėno g. 6, Obeliai, Rokiškio r.

PASVALYS

PLUNGĖ

PRIENAI

ROKIŠKIS

34 PRIEDAI

(8 45) 527 525 (8 45) 593 105 (8 45) 554 833 (8 45) 554 104 (8 45) 591 395 (8 45) 599 100 (8 45) 553 518 (8 45) 556 300 (8 45) 595 875 (8 45) 559 118 (8 45) 557 417 (8 45) 553 856 (8 45) 559 423 (8 45) 559 882 (8 45) 554 619 (8 45) 555 763 pku@lku.lt

(8 451) 53 406 (8 451) 50 203 (8 451) 48 332 (8 451) 40 204 (8 451) 38 108

zvku@lku.lt

(8 448) 72 088 (8 448) 43 056

kupt@lku.lt

(8 319) 52 833 (8 319) 51 272 (8 319) 57 144 (8 319) 45 535 (8 319) 68 158 (8 319) 59 213

(8 428) 55 124 (8 428) 50 177 (8 428) 43 038 rokiskis@lku.lt

(8 458) 51 393 (8 458) 27 134 Mob. 8 673 98 253 (8 458) 33 863 (8 458) 31 841


SEDA

Sedos kredito unija

Vytauto g. 14, Seda, Mažeikių r.

seda@lku.lt

(8 443) 91 350 (8 443) 91 351

SKUODAS

Kredito unija „Skuodo bankelis“

Vytauto g. 13-33, Skuodas

kusb@lku.lt

(8 440) 73 969 (8 440) 51 761

ŠAKIAI

Kredito unija „Zanavykų bankelis“

Bažnyčios g. 11, Šakiai

kuzb@lku.lt

(8 345) 60 448, (8 345) 60 446

Kudirkos Naumiesčio kasa Barzdų kasa Kriūkų kasa Lekėčių kasa

Dariaus ir Girėno g. 24, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. Barzdų k., Šakių r. Mokyklos g. 1, Kriūkai, Šakių r. Kauno g. 15C, Lekėčiai, Šakių r.

Kredito unija „Žemdirbio gerovė“

Aušros al. 41-1, Šiauliai

Gruzdžių kasa Kuršėnų kasa

S. Dariaus ir S. Girėno g. 6, Gruzdžiai, Šiaulių r. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.

Kredito unija „Savas rūpestis“

Vilniaus g. 154, Šiauliai

Kasa „Savas rūpestis“

Aušros al. 66A, Šiauliai

Šilalės kredito unija

Maironio g. 19-21, Šilalė

Kaltinėnų kasa

Varnių g. 7, Kaltinėnai, Šilalės r.

Šilutės kredito unija

Lietuvininkų g. 32 / Kęstučio g. 1, Šilutė

Žemaičių Naumiesčio kasa Švėkšnos kasa Kintų kasa Vainuto kasa Usėnų kasa Rusnės kasa Vilkyčių kasa Katyčių kasa Juknaičių kasa Gardamo kasa Saugų kasa

Klaipėdos g. 1, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. Liepų g. 24, Švėkšna, Šilutės r. Kintai, Šilutės r. Baranausko g. 7, Vainutas, Šilutės r. Veržės g. 2, Usėnai, Šilutės r. Neringos g. 2, Rusnė, Šilutės r. Vilkyčiai, Šilutės r. Katyčių k., Šilutės r. Šiloko g. 3, Juknaičiai, Šilutės r. Liepų g. 4, Gardamas, Šilutės r. Mažosios Lietuvos g. 4, Saugos, Šilutės r.

ŠIRVINTOS

Kredito unija „Ūkininkų taupa“

Vilniaus g. 50, Širvintos

kuut@lku.lt

(8 382) 51 361 Mob. 8 616 85 969

TAURAGĖ

Tauragės kredito unija

S. Dariaus ir S. Girėno g. 28, Tauragė

tku@lku.lt

(8 446) 54 266 Mob. 8 600 28 856

Skaudvilės kasa

Kelmės g. 6, Skaudvilė, Tauragės r.

ŠIAULIAI

ŠIAULIAI

ŠILALĖ

ŠILUTĖ

Mob. 8 685 73 222 Mob. 8 685 73 111 Mob. 8 685 73 999 Mob. 8 699 95 110 kuzg@lku.lt

(8 41) 434 968 (8 41) 372 456 (8 41) 581 919

kusr@lku.lt rupestis@splius.lt

(8 41) 595 529

sku@lku.lt

(8 449) 74 094

(8 41) 200 677

(8 449) 57 340 kuus@lku.lt

(8 441) 75 070 (8 441) 61 677 (8 441) 75 071 (8 441) 61 676 (8 441) 59 616 (8 441) 48 293 (8 441) 47 106 (8 441) 44 100 (8 441) 40 106 (8 441) 50 047 (8 441) 44 834 (8 441) 49 236 (8 441) 75 324 (8 441) 45 553 (8 441) 44 623

(8 446) 72 073

PRIEDAI

35


TELŠIAI

Kredito unija „Germanto lobis“

Sedos g. 6, Telšiai

TRAKAI

Rietavo filialas Luokės kasa Tryškių kasa Varnių kasa Nevarėnų kasa Žarėnų kasa Viešvėnų kasa Trakų kredito unija

Oginskių g. 10, Rietavas Kuršėnų g. 1, Luokė, Telšių r. Stoties g. 1, Tryškiai, Telšių r. Vytauto g. 2, Varniai, Telšių r. Liepų g. 16, Nevarėnai, Telšių r. Varnių g. 1, Žarėnai, Telšių r. Getautės g. 1, Viešvėnai, Telšių r. Vytauto g. 19-1, Trakai

UKMERGĖ

Lentvario kasa Aukštadvario kasa Ukmergės ūkininkų kredito unija

Bažnyčios g. 3, Lentvaris, Trakų r. Skrebės g. 2A, Aukštadvaris, Trakų r. Kauno g. 16A, Ukmergė

uuku@lku.lt

(8 528) 29 929 (8 528) 65 266 (8 340) 63 365

UTENOS

Molėtų kasa Utenos kredito unija

Vilniaus g. 42, Molėtai Aušros g. 34-3, Utena

utena@lku.lt

(8 383) 53 160 (8 389) 50 995

VARĖNA VIEVIS

Tauragnų kasa Užpalių kasa Molėtų kasa Varėnos kredito unija Kredito unija „Vievio taupa“

Musteikio g. 35, Tauragnai, Utenos r. Basanavičiaus g. 1, Užpaliai, Utenos r. Vilniaus g. 99, Molėtai Basanavičiaus g. 40-13, Varėna Ausieniškių k., Elektrėnų sav.

VILKAVIŠKIS

Elektrėnų kasa Vievio kasa Vilkaviškio kredito unija

Draugystės g. 19-44, Elektrėnai Ežero g. 5, Vievis Statybininkų g. 9, Vilkaviškis

Gražiškių kasa Pajevonio kasa Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“

Gražiškių k., Vilkaviškio r. Pajevonio k., Vilkaviškio r. Konstitucijos pr. 15, Vilnius

Vilniaus regiono kredito unija

S. Konarskio g. 21/1-62, Vilnius

www.vrku.lt info@vrku.lt vnk@vrku.lt

Rudaminos skyrius

Vilniaus g. 2 (II a.), Rudamina, Vilniaus r.

rnk@vrku.lt

Didžiosios Riešės skyrius Šalčininkų skyrius

Molėtų g. 13 (PC „Link Molėtų“), Didžioji Riešė, Vilniaus r. Vilniaus g. 33, Šalčininkai

dnk@vrku.lt snk@vrku.lt

Pareigūnų kredito unija

Birželio 23-osios g. 15, Vilnius

unija@pareigunai.lt

VILNIUS

VILNIUS

VILNIUS

36 PRIEDAI

kugl@lku.lt

trakai@lku.lt

vku@lku.lt kuvt@lku.lt

kuzp@lku.lt

kujk@lku.lt info@taupomojikasa.lt

(8 444) 69 651 (8 444) 69 650 (8 444) 33 788 (8 448) 42 292 (8 444) 43 180 (8 444) 46 624 (8 444) 47 424 (8 444) 44 160 (8 444) 40 531 (8 444) 43 584 (8 528) 51 234 (8 528) 51 311

(8 389) 32 225 (8 389) 61 766 (8 383) 51 024 (8 310) 31 369 (8 528) 26 487 (8 528) 34 574 (8 528) 34 574 (8 528) 37 747 (8 342) 51 423 (8 342) 20 012 (8 342) 43 637 (8 342) 40 641 (8 5) 279 0748 (8 5) 279 0784 Faks. (8 5) 279 0677 (8 5) 231 3615 (8 5) 231 3614 Mob. 8 676 03 505 (8 5) 233 4233 Mob. 8 601 78 599 (8 5) 215 7399 (8 380) 44 000 Mob. 8 671 28 068 (8 5) 260 8934 (8 5) 219 9496


Profile for LKU LKU

Soc. atsakomybė  

LCKU sistemos soc.atsakomybė rinkoje ir visuomenėje.

Soc. atsakomybė  

LCKU sistemos soc.atsakomybė rinkoje ir visuomenėje.

Profile for lku-63
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded