Page 1

Πξφγξακκα Τπνδνκψλ θαη Αζηηθψλ Αλαπιάζεσλ ΠΡΟ΢ΥΔΓΗΟ Ννέκβξεο 2013

1


α.1. Έξγα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ ηεο Πάθνπ

α.1.2 ΢ηφρνη

α.1.1 Γηαπηζηψζεηο

Κχξηα επηδίσμε είλαη λα δνζεί ζην θέληξν ν ραξαθηήξαο θαη ε αηκφζθαηξα πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ψζηε λα αληαλαθιά ζηνλ θάηνηθν θαη ζηνλ επηζθέπηε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ηδηαίηεξν ρξψκα πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ηζηνξηθά γηα ηελ Πάθν. Δπίζεο, ε επίηεπμε αεηθνξίαο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ αθηηλνβνιία θαη έιμε ηνπ επηζθέπηε, ηελ πνηφηεηα δσήο ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα.

Γηαρξνληθά ην θέληξν ηεο Πάθνπ έρεη ππνζηεί πνιιέο κεηακνξθψζεηο, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ δελ ππήξμαλ απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη δηαβνχιεπζεο. Δηδηθά ζηα ρξφληα ησλ πνιιψλ θαη κεγάισλ ηδησηηθψλ αλαπηχμεσλ, ν δεκφζηνο ρψξνο δελ έηπρε ηεο απαηηνχκελεο πξνζνρήο, βειηηψζεσλ, εμέιημεο θαη ζπληήξεζεο. Σαπηφρξνλα, ν εμνπιηζκφο ηεο πφιεο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο έκεηλε ζηάζηκνο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψζεθαλ απζφξκεηα ήηαλ:     

Δπηκέξνπο ζηφρνη:  

Ζ κεγάιε πζηέξεζε ζε κέγεζνο. Ζ έιιεηςε θεληξηθήο πιαηείαο κεγέζνπο αλάινγνπ αθφκα θαη κε ηε ζεκεξηλή έθηαζε ηεο πφιεο είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Ζ θπξηαξρία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ε κε θηιηθφηεηα πξνο ηνλ πεδφ θαη ηνλ πνδειαηηζηή Ζ έιιεηςε πξαζίλνπ Ζ έιιεηςε ζεκαληηθψλ ρψξσλ πνιηηηζκνχ Ζ αξγή ή αλχπαξθηε απηνξξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ. Απφ ηα θαηαζηήκαηα πθαζκάησλ θαη πξνκεζεηψλ θάζε κνξθήο ηεο επνρήο κεηά ην 1974 πεξάζακε ζηα θαηαζηήκαηα ξνχρσλ, κεηά ζηα ζνπβελίξ θαη ζηε ζεκεξηλή άλαξρε δηαζπνξά ρξήζεσλ αθαηάιιεισλ γηα έλα ηζηνξηθφ θέληξν πφιεο. ΢πλνιηθά, ε έιιεηςε αεηθνξίαο ζε επηρεηξεκαηηθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη πνιενδνκηθφ επίπεδν.

 

   

Δμειηθηηθά, ε αλαςπρή μεθίλεζε ηηο δεθαεηίεο ηνπ '70 θαη ηνπ '80 ζηελ Κάησ Πάθν θαη ζηα λεφδκεηα ηφηε θαη παιαηφηεξα μελνδνρεία θαη θέληξα αλαςπρήο γηα λα αληηζηξαθεί πεξίπνπ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 θαη λα κεηαθεξζεί ζηηο πεξηνρέο γχξσ θαη θνληά ζηνλ Γεκφζην Κήπν αιιά θαη ζην θαζαπηφ ηζηνξηθφ θέληξν. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαρσξίζηεθε αξρηθά ην ζηελά ηνπξηζηηθφ κέξνο ηεο αλαςπρήο απφ ην απεπζπλφκελν ζηνπο ληφπηνπο . ΢ηε ζχγρξνλε επνρή πνπ ε αλαδήηεζε γλήζησλ ηνπηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηνλ επηζθέπηε απμάλεηαη ζπλερψο, ηα φξηα ησλ δπν γίλνληαη νινέλα θαη πην δπζδηάθξηηα.

 

2

Αλάπηπμε πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ ελζάξξπλζε εηδηθψλ θεληξηθψλ ρξήζεσλ. Δκπινπηηζκφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ελζάξξπλζε ηεο ρεηκεξηλήο επηζθεςηκφηεηαο. Πξνβνιή ηεο ηδηαίηεξεο ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο, ρεηξνηερλίαο, νηλνπνηίαο θιπ. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο κε θαηάιιειε ηνπηνηέρλεζε, αλάπιαζε φςεσλ θαη γεληθφηεξα, ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο είηε θαηά ηελ θαηαζθεπή, είηε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ Δλζάξξπλζε ηεο επαθήο θνηλνηήησλ, πνιηηηζκψλ, ρσξψλ θαη ιαψλ κε πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζέγγηζε κε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο. Βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ κε ηε δεκηνπξγία ζθίαζεο, θαιά ζρεδηαζκέλε θχηεπζε, ηε ρξήζε πδαηνδηαπεξαηψλ επηθαιχςεσλ, ηε ρξήζε ΑΠΔ. Αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο κε θάζε κνξθή ηέρλεο: Δηθαζηηθά, ζέαηξν, κνπζηθή, νπηηθναθνπζηηθά κέζα θιπ Πξνζέιθπζε λενιαίαο κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο. Καζνξηζκφο ηεο ηδεαηήο εηθφλαο πνπ ε πφιε ζα ήζειε λα πξνβάιεη σο ραξαθηεξηζηηθή γηα ηνλ εαπηφ ηεο (branding)


Με θίηξηλν ρξψκα νη αλνηρηνί ρψξνη πνπ ζπλδένπλ ηα θηίξηα θαη γίλνληαη ε ζθελή γηα ηελ αλαςπρή, εθδειψζεηο, ηε δσή ηεο πφιεο. Γχξσ απφ ηνλ Γεκφζην Κήπν ε λέα θεληξηθή πιαηεία.

3


Απφζπαζκα απφ ην Σνπηθφ ΢ρέδην Πάθνπ 2013. Πεξηνρή Δηδηθνχ Υαξαθηήξα ζην Κέληξν.

4


α.1.3. Έξγα

5


α.1.3.α. Αλαδηάξζξσζε ρξήζεσλ. ΢ηα ζχγρξνλα ηζηνξηθά θέληξα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο φπσο ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ πνιενδνκηθή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Σνπηθνχ ΢ρεδίνπ Πάθνπ θαη ηεο Πεξηνρήο Δηδηθνχ Υαξαθηήξα ην θέληξνπ. Απηέο νη ρξήζεηο είλαη κνλαδηθέο, βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηνλ εηδηθφ ραξαθηήξα ηνπ θέληξνπ θαη δελ είλαη ζε αληίζεζε κε ρξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ άιισλ πεξηνρψλ ή ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ Σέηνηεο είλαη, αλάκεζα ζε άιιεο:  Δηδηθνχ ραξαθηήξα θέληξα αλαςπρήο κε παξαδνζηαθά πξντφληα.  Μπαξάθηα, νηλνζήθεο ηνπηθψλ θπξίσο θξαζηψλ.  Παξαηήκαηα ηνπηθψλ εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ (ινπθνχκηα, αιιαληηθά θιπ)  Σερλίηεο παξαζθεπήο εδεζκάησλ παξαδνζηαθψλ ή άιισλ, θαγεηφ δξφκνπ.  Σερλίηεο παξαδνζηαθψλ ρεηξνηερλεκάησλ  Καιιηηερληθά εξγαζηήξηα.  Γθαιεξί θαη άιινη εθζεζηαθνί ρψξνη  Καηαζηήκαηα, εξγαζηήξηα ή γξαθεία θαηλνηνκίαο λέσλ αλζξψπσλ.  ΢πάλην ιηαληθφ εκπφξην  Μηθξνκάγαδα φπσο παπνπηζήδεο, ξνινγάδεο θιπ.  Μηθξνί ρψξνη ζπγθεληξψζεσλ ψζηε, καδί κε κεγαιχηεξεο αίζνπζεο λα επηηξέςνπλ ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ  Άιιεο ρξήζεηο ζπκβαηέο κε ηα παξαπάλσ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ κείγκαηνο ρξήζεσλ πξνβιέπεηαη ζεηξά θηλήηξσλ:  Υξεκαηνδφηεζε κέξνπο ηεο επέλδπζεο γηα ην ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ρξήζεσλ.  Σερληθή βνήζεηα κε πξφηππα ζρέδηα θαη ιεπηνκέξεηεο ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ζρεηηθά νκνηφκνξθε αιιά φρη κνλφηνλε εκθάληζε.  Έληαμε ζε έλα νξγαλσκέλν πιάλν πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο γηα ληφπηνπο θαη επηζθέπηεο γηα ην ζχλνιν ηνπ θέληξνπ  Απαιιαγή απφ δεκνηηθή θνξνινγία γηα ην αξρηθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο  Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε δεκηνπξγίαο ρψξσλ ζηάζκεπζεο, φπσο ήδε ηζρχεη Δίλαη πξνθαλέο φηη η θαηάινγνο δε κπνξεί λα είλαη εμαληιεηηθφο θαζψο πνιιέο επηζπκεηέο ρξήζεηο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθεπξεηηθφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Δηδηθή επηηξνπή ζα εγθξίλεη ηελ έληαμε ζην θαζεζηψο θηλήηξσλ νηαζδήπνηε λέαο επέλδπζεο πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ παξαπάλσ θηινζνθία. Ο κεγάινο αξηζκφο άδεησλ Σ/Κ θαηαζηεκάησλ δεηήζεθαλ ήδε απφ ηνλ Κεδεκφλα Σ/Κ πεξηνπζηψλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ κέζσ ηεο παξαρψξεζήο ηνπο ζε ελδηαθεξφκελνπο επηρεηξεκαηίεο κε πξνηεξαηφηεηα ζε λένπο θαη άλεξγνπο. Σα θελά θαηαζηήκαηα έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ε δηαδηθαζία έρεη μεθηλήζεη.

Χάπηερ με ηα κενά καηαζηήμαηα, Οσηώβπερ 2013. Με λιλά ηα Τ/Κ καηαζηήμαηα , με γαλάδιο ηα άδεια Ε/Κ, κίηπινο ηα ςπό διεπεύνεζε και ππάζινο οι ςποτήθιοι για αξιοποίεζε ανοισηοί συποι.

6


α.1.3.β. Πιαηεία Κέλλεληπ, δηακφξθσζε πιαθφζηξσησλ θαη λέσλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζην θέληξν Ζ δηακφξθσζε ησλ πιαθφζηξσησλ θαη ε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ θέληξνπ ηνπ Κηήκαηνο.     

Νέεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο κε πεξηζηαζηαθέο πεδνδξνκήζεηο Δλνπνίεζε δξφκσλ κε αλνηρηέο πιαηείεο. Νέα δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο Κέλεληπ κε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ρξήζεο απφ πεδνχο. Πξφβιεςε λέσλ ρξήζεσλ αλαςπρήο Βειηίσζε ηεο ζηάζκεπζεο ζηελ πιαηεία Κέλλεληπ.

7


α.1.3.γ. Ζ λέα ελ δπλάκεη θεληξηθή πιαηεία ηεο Πάθνπ Οη ρψξνη γχξσ απφ ηνλ δεκφζην θήπν ελνπνηνχληαη θαη, κε δηαθξηηηθέο επεκβάζεηο ζηελ πεξίθξαμε, ελνπνηνχληαη κε ηνλ θεληξηθφ ρψξν πξαζίλνπ ηεο πφιεο. Έηζη ν ρψξνο νπηηθά εθηείλεηαη απφ ην κέησπν ησλ λενθιαζηθψλ έσο ηα απέλαληη θηηξηαθά κέησπα ζε κηα κεγάιε πιαηεία αλάινγε ηνπ κεγέζνπο ηεο πφιεο ζε βάζνο ηθαλνπνηεηηθνχ ρξφλνπ. Οη ρξήζεηο αλαςπρήο, θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα θαιιηηερλψλ πνπ ήδε αλαπηχζζνληαη εθεί, εκπινπηίδνληαη θαη επεθηείλνληαη κε εηδηθά θίλεηξα ψζηε λα απνθηήζεη ν ρψξνο ηε δσληάληα πνπ απαηηείηαη. Ζ δηακφξθσζε επεθηείλεηαη έσο ηελ Έμσ Βξχζε θαη ηνλ Μνπζαιιά ελνπνηψληαο απηνχο ηνπο ρψξνπο ζε έλα εληαίν θεληξηθφ πεξίπαην πνπ πεξηιακβάλεη ηε Μεηξφπνιε θαη ην Δζλνγξαθηθφ Μνπζείν σο ηνπφζεκα. Ζ παξαρψξεζε ηνπ παιηνχ θηηξίνπ ηεο Αζηπλνκίαο ζηνλ Γήκν Πάθνπ θαη ε πξνηεηλφκελε ιεηηνπξγία αλψηαηεο ζρνιήο ή άιιεο παξεκθεξνχο ρξήζεο ζα εκπινπηίζεη πεξαηηέξσ ηελ πνηθηιία ησλ ρξήζεσλ θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ρψξνπ ΢εκαληηθφ γηα ηελ πεξηνρή είλαη ε πξνηεηλφκελε πεξίιεςε ησλ θηηξίσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηα θίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ α.1.3.α

8


9


10


α.1.3.δ. Σν Υάλη ηνπ Ηκπξαήκ- The Open Chan Project Σν έξγν ηεο αλάπιαζεο ηνπ Υαληνχ είλαη εηθνληθφ ηεο φιεο θηινζνθίαο ηνπ Πάθνο 2017 θαη ηεο θεληξηθήο ηνπ ηδέαο γηα ην Open Air Factory. Ο παιηφο ρψξνο φπνπ αλαπαχνληαλ ηα θαξαβάληα ησλ ηαμηδεπηψλ θαη πξακαηεπηψλ κε ηηο θακήιεο θαη αληάιιαδαλ πξντφληα, ηζηνξίεο, πνιηηηζκφ απνρηά κηα λέα δσή. Ο Γήκνο Πάθνπ δεηά ηελ παξαρψξεζε ησλ άδεησλ ή παξάλνκα παξαθξαηνχκελσλ ππνζηαηηθψλ κέζα θαη γχξσ ζην ράλη κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζεί εθεί ε έλα πνιχβνπν παδάξη παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ, εθδειψζεσλ κνπζηθήο, εηθαζηηθψλ θαη άιισλ κνξθψλ ηέρλεο. Σν Υάλη ζρεδηάδεηαη σο ν πην εκβιεκαηηθφο ρψξνο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ, εθεί φπνπ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ζπκππθλψλνληαη θαη απνηεινχλ ηνλ έλα ηφπν φπνπ θάζε επηζθέπηεο πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξάζεη γηα λα έρεη δεη, γεπηεί θαη κπξίζεη θαη αθνχζεη ηνλ παικφ ηεο πφιεο. ΢εκαληηθφ γηα ηελ πεξηνρή είλαη ε πξνηεηλφκελε πεξίιεςε ησλ θηηξίσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηα θίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ α.1.3.α

11


12


α.1.3.ε. Ζ αλάπιαζε ηνπ Μνχηηαινπ Ζ Σ/Κ γεηηνληά ηεο Πάθνπ δέρεηαη κηα ηδηαίηεξε αλάπιαζε. Απηή πεξηιακβάλεη:    

Αλαδηακφξθσζε ησλ πιαθνζηξψζεσλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ζε ζπλέρεηα κε ηελ ππφινηπε πφιε. Αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην ηδακί ηεο Αγίαο ΢νθίαο. Αλάπιαζε ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Μνπηηάινπ Γηακφξθσζε ησλ ζπειηψλ ηνπ γθξεκνχ θαη ηεο πεξηκεηξηθήο δψλεο πξαζίλνπ. Οη ρψξνη πνπ ππήξμαλ θαηαθχγην ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ θαηά ηηο ζπγθξνχζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ γηα ηνλ πνιηηηζκφ. Πεξίιεςε ησλ θηηξίσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηα θίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ α.1.3.α

13


14


15


α.1.3.ζη. Αλάπιαζε θηλεκαηνγξάθνπ Οζέιινο Ο παιηφο Σ/Κ θηλεκεηνγξάθνο γίλεηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ θέληξνπ θαη ησλ ρψξσλ πνιηηηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη. Ζ αίζνπζα πνπ ζα αλαδηακνξθσζεί ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο ελψ κε ηε ζηήξημε ηεο Παιηάο Ζιεθηξηθήο, ηνπ ππάηζξηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη άιισλ κηθξψλ αηζνπζψλ ζην θέληξν ζα επηδησρζεί ε ρξήζε ηεο σο κηθξφ ζπλεδξηαθφ θέληξν. ΢ρεηηθή πξφλνηα ζα ελζσκαησζεί ζην ζρεδηαζκφ.    

Καζαξίδνληαη απφ πξφρεηξεο απζαίξεηεο παξεκβάζεηο νη πιαηλνί αλνηρηνί ρψξνη. Δλνπνηνχληαη νη πεξηκεηξηθνί ρψξνη κε ηελ αλάπιζε ηεο πιαηείαο Κέλλεληπ θαη ησλ γχξσ δξφκσλ. Με ζηξαηεγηθά ηνπνζεηεκέλν άλνηγκα ηεο κεζνηνηρίαο ελνπνηείηαη ν ρψξνο ηνπ ζεξηλψλ πξνβνιψλ κε ηελ απιή ηεο Παιηάο Ζιεθηξηθήο πνπ ήδε ιεηηνπξγεί. Ο θηλεκαηνγξάθνο δηακνξθψλεηαη ζε ρψξν εθδειψζεσλ.

΢εκαληηθφ γηα ηελ πεξηνρή είλαη ε πξνηεηλφκελε πεξίιεςε ησλ γεηηνληθψλ θηηξίσλ ζηα θίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ α.1.3.α

α.1.3.δ. Αλάπιαζε αίζνπζαο Μαξθηδείνπ ΢ήκεξα ν κεγαιχηεξνο θιεηζηφο ρψξνο εθδειψζεσλ ηεο Πάθνπ, δέρεηαη κηα επέκβαζε πνπ ηνλ θέξλεη μαλά ζηε δσή θαη επηιχεη ρξφληα πξνβιήκαηα φπσο ην κέγεζνο ηεο ζθελήο, δηεπθνιχλζεηο πξνο ηνπο θαιιηηέρλεο επηδηφξζσζε νξνθήο θαη γεληθή λάπιαζε ψζηε λα κπνξέζεη λα παίμεη ην ξφιν ηνπ σο ζχγρξνλνο ρψξνο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Βαζηθά πιενλεθηήκαηά ηνπ ε εγγχηεηα ζην θέληξν, ε γεηηλίαζε κε άλεην ρψξν ζηάζκεπζεο θαη ε πξνζβαζηκφηεηά ηνπ. Πνιχ θαιχηεξν απνηέιεζκα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ πξνβιεπφκελε απνκάθξπλζε ηνπ ζπλεξγείνπ απηνθηλήησλ θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ θνπήο καξκάξσλ θαη ηε κεηαζηέγαζή ηνπο ζε βηνηερληθέο/ βηνκεραληθέο πεξηνρέο. Ζ αίζνπζα πνπ ζα αλαδηακνξθσζεί ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο, ελψ κε ηε ζηήξημε ηνπ ππάηζξηνπ θηλεκαηνγξάθνπ

16


θαη άιισλ κηθξψλ αηζνπζψλ ζην θέληξν ζα επηδησρζεί ε ρξήζε ηεο σο κηθξφ ζπλεδξηαθφ θέληξν. ΢εκαληηθφ γηα ηελ πεξηνρή είλαη ε πξνηεηλφκελε πεξίιεςε ησλ θηηξίσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηα θίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ α.1.3.α.

17


18


α.4. Δλδεηθηηθέο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηνηήηεο ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο

Με θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο ζα δνζεί ην κήλπκα ηεο ζπλερνχο εμέιημεο θαη βειηίσζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζεζκψλ. Νέεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ζρεδηαδφκελν θέληξν νηλνγαζηξνλνκίαο, ε αλαβαζκηζκέλε αγνξά, νη λέεο ρξήζεηο ηνπ θέληξνπ ζα δέζνπλ κε ηνπο λένπο ζεζκνχο εθδειψζεσλ πνπ ζα απμήζνπλ ηελ νιφρξνλε επηζθεςηκφηεηα.

Οη εθδειψζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζηνρεχνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ λα δπλακψζνπλ ην ηνπηθφ ζηνηρείν θαη ην ηδηαίηεξν ρξψκα ηεο θαξδηάο ηεο Πάθνπ.

19


β. Έξγα ηεο θάησ Πάθνπ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ.

20


Απφζπαζκα ηνπ Σνπηθνχ ΢ρεδίνπ Πάθνπ κε ηελ Πεξηνρή Δηδηθνχ Υαξαθηήξα ηεο Κάησ Πάθνπ

21


β.1. Ζ ελνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ Ζ χπαξμε ηφζν εθηεηακέλεο αξραηνινγηθήο δψλεο ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηε ζχγρξνλε πφιε είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηαπηφηεηαο ηεο Πάθνπ. Βξαβεπκέλε κε ηνλ ηίηιν ηνπ κλεκείνπ παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, ε αξραηνινγηθή θιεξνλνκηά ηεο αξραίαο πξσηεχνπζαο ηεο Κχπξνπ, ε Νέα Πάθνο, ρξεηάδεηαη λα μαλαβξεί ηνπο ζχλδεζκνχο ηεο κε ηελ ηζηνξία θαη λα αλαδείμεη ην λέν πξφζσπφ ηεο ζε ζπλέρεηα θαη αξκνλία κε απηφ. Πφιεηο κε ειάρηζηε ηζηνξία ζήκεξα αγσλίδνληαη λα ηελ αλαδείμνπλ ελψ ε Πάθνο ζα έπξεπε λα πξσηνζηαηεί. Δίλαη ε επθαηξία λα ζρεδηαζηεί κηα πξσηνπνξηαθή ζπζρέηηζε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ κε ην ζήκεξα θαη φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο. Σε δεθαεηία ηνπ '70 ε λέα ράξαμε ηεο Απνζηφινπ Παχινπ (7) δηρνηφκεζε ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν θαη ην ηείρνο (24) αθήλνληαο ην ιφθν ηεο Φάκπξηθαο (10) μεθνκκέλν ζηελ Αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά. Σν ηείρνο ησλ λέσλ θηηξίσλ επί ηεο Γπηηθήο πιεπξάο ηεο ιεσθφξνπ απέθνςαλ νπηηθά απφ ηνλ επηζθέπηε ηελ θπξίσο αξραηνινγηθή πεξηνρή, βξαβεπκέλε κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο κλεκείν ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απφ ηελ UNESCO θαη ηα αμηνζέαηά ηεο. Σα ςεθηδσηά, ηελ αξραία Αγνξά, ην αξραίν σδείν (1), ην θάξν (2). Γηρνηνκήζεθε επίζεο κηα πεξηνρή ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, πεξηιακβαλφκελε ζην ζρέδην Natura 2000. ΢ηελ πεξηνρή ππάξρεη ην ζπάλην παγθφζκηα γεγνλφο ηεο ζπλχπαξμεο δψλεο πξνζηαζίαο κε αξραηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα κε πνιχ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ, κε θαηάιιειε πξνβνιή, ζα κπνξνχζε λα απμήζεη θαηά πνιχ ηελ επηζθεςηκφηεηα απφ εηδηθέο νκάδεο επηζθεπηψλ. ΢ην Βνξξά, ε ιεσθφξνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ απέθνςε ην ηξίγσλν Σ/Κ γεο ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαθπιαρζεί γηα κειινληηθή δηακφξθσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο Υαξνππφκπινπο (22), ηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ (20), ήδε επξηζθφκελα εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ θαη ην Σ/Κ λεθξνηαθείν (19) Μειινληηθέο ελέξγεηεο ησλ νπνίσλ ε ππνζήθε κπαίλεη ζην ηξαπέδη κε ηα έξγα ηνπ Πάθνο 2017 ζα είλαη έλαο κεγ'άινο δηεζλήο αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο γηα ην επξχηεξν master plan ηεο πεξηνρήο.

Ζ πξνηεηλφκελε γεθχξσζε (9) ζα ελνπνηήζεη θαη πάιη ην αξραίν ηνπίν κε απφιπην ζεβαζκφ ζηελ ηζηνξία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αξραηνινγίαο. Με δηαθξηηηθφ ηξφπν ζα πξέπεη λα απνθαζηζηά ηε ζπλέρεηα ελφο επιαβηθνχ πεξηπάηνπ ζηελ ζεκαληηθή απηή δψλε. Παξάιιεια, κε θαηάιιεια κέηξα, ζα απνηειεί έλαλ νηθνινγηθφ δηάδξνκν κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα επαλελσζεί ην νηθνζχζηεκα απφ ηηο δπν πιεπξέο ηεο ιεσθφξνπ.

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη:    

Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ αξραίνπ ηνπίνπ. Τπνβνήζεζε ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο θαη πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηνλ επηζθέπηε. Δλνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφο ηεο αξραηνινγηθήο εκπεηξίαο θαη δηαζχλδεζή ηεο κε ζηξψκαηα λεφηεξεο ηζηνξίαο θαη ηε ζχγρξνλε πφιε. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο

Ζ νπηηθή θαη ζπκβνιηθή ηεο ζεκαζία είλαη επίζεο πξνθαλήο: Θα απνηειεί ηελ Πχιε Δηζφδνπ ζηνλ ηζηνξηθφ θφζκν ηεο Νέαο Πάθνπ. Σν εγρείξεκα, κε ηελ θαηάιιειε δεκφζηα πξνβνιή, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο Πάθνπ σο κηα πφιε φπνπ θαλείο κπνξεί λα δεη αδηαηάξαθηε ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο θαη ηεο ζπλερνχο ηεο εμέιημεο.

22


Ζ πιαηεία ησλ ζξεζθεηψλ

23


24


Σα ζηξψκαηα ηεο ηζηνξίαο πνπ απνθαιχπηεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε είλαη ήδε νξαηά. Σν ίδην θαη νη δηαδνρηθέο ζξεζθείεο πνπ πέξαζαλ απφ ηνλ ηφπν. ΢ηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ ηεο Φάκπξηθαο ζπλππάξρνπλ ήδε:        

Σα αξραηνειιεληθά / Διιεληζηηθά / Ρσκατθά εξείπηα (10) θαη ιαηξεία ηνπ δσδεθάζενπ. Σα κεζαησληθά / Οζσκαληθά ινπηξά (7), (13) κε ηνλ θαζαξηηθφ ηνπο ζπκβνιηζκφ. Οη ειιελνξζφδνμεο εθθιεζίεο ηεο Θενζθέπαζηεο (18), θαη ηνπ Αγ Γεσξγίνπ ( ) Ζ Αγία ΢νισκνλή (16) κε ηνλ ηζρπξφ ηεο ζξχιν. Σν Σ/Κ ηδακί (12) Ζ Αγία Κπξηαθή, ζήκεξα Καζνιηθή εθθιεζία, πνπ ηελ επηζθέθζεθε ν ίδηνο ν Πάπαο κε φιν ην ζξεζθεπηηθφ ζπκβνιηζκφ πνπ απηφ δεκηνπξγεί Ζ ζπειηά ηνπ Άγηνπ Αγαπεηηθνχ (17) φπνπ ην θαληήιη ησλ εξσηεπκέλσλ είλαη ζπλερψο αλακκέλν γηα αηψλεο, αλεμάξηεηα απφ ζξεζθείεο Σν εθηεηακέλν ζχζηεκα ζπειηψλ θάησ απφ ην ιφθν, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά πεξηφδνπο σο ιαηνκείν, ιαηξεπηηθφο ρψξνο, ζηάλε, αθφκα θαη θξεζθχγεην ησλ αγσληζηψλ ηεο ΔΟΚΑ Σα ππνιείκκαηα ηνπ παιηνχ ςαξάδηθνπ ρσξηνχ (11) πνπ ήηαλ θάπνηε ε Κάησ Πάθνο

΢ε απηφ ην ρψξν δηαρξνληθήο ιαηξείαο, ζξχισλ, παξαδφζεσλ, ηζηνξίαο, ζξεζθεηψλ, θαηαθηεηψλ θαη ζπγθξνχζεσλ, πξνηείλεηαη κηα ππαίζξηα δηακφξθσζε πνπ ζα ηα πεξηδηαβάδεη φια απηά κε ηνλ απαξαίηεην ζεβαζκφ. Έλα πάξθν, κηα πιαηεία, φπνπ φια ηα ζηνηρεία ζα αλαδεηρζνχλ γηα ηνλ επηζθέπηε. Ζ ζπκππθλσκέλε απηή δφζε ηζηνξίαο θαη ζξχισλ ζα θαηαιήγεη κέζα απφ κηα επαλάγλσζηε πεξηδηάβαζε ζηε ζχγρξνλε δψλε αλαςπρήο ηεο Αγίνπ Αλησλίνπ. Δθεί, ειπίδνπκε φηη κε ηε ζπλέξγεηα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ ε ηνπηθή γαζηξνλνκία θαη ρεηξνηερλία καδί κε επηρεηξήζεηο πνηφηεηαο πνπ λα απεπζχλνληαη ζηνλ απαηηεηηθφ επηζθέπηε. Δπηπξφζζεηα, ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζνλ ζα κπνξνχζε λα δηεπζεηεζεί κηα δεχηεξε είζνδνο ηνπ ελνπνηεκέλνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ κε φιεο ηηο ζπλεπαθφινπζεο ζπλέξγεηεο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή. ΢εκαληηθφ γηα ηελ πεξηνρή είλαη ε πξνηεηλφκελε πεξίιεςε ησλ θηηξίσλ ηνπ επξχηεξνπ ςαξάδηθνπ ρσξηνχ ζηα θίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ α.1.3.α

25


γ.1. Οινθιήξσζε θαη ελνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ρψξσλ δεκνζίνπ πξαζίλνπ. Πξάζηλνο Γαθηχιηνο.

1. Ζ Εψλε πξνζηαζίαο ηνπ ρεηκάξξνπ 2. Υψξνη δεκνζίνπ πξαζίλνπ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζηελ πεξηνρή. 3. Δθηάζεηο θπβεξλεηηθήο γεο πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηα παξαπάλσ.

Ζ άλαξρε αλάπηπμε ηεο πφιεο κε έληνλε ηελ απαμίσζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ φπσο ζπληειέζηεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη ππεχζπλε γηα ην κε ζρεδηαζκφ κεγάινπ αζηηθνχ πάξθνπ κέζα ζηα δεκνηηθά φξηα.

δ. Ζ πξνζηαζία θαη αλάδεημε γεσκνξθσκάησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηφπνπ θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ/ηζηνξηθψλ πεξηνρψλ βιάζηεζεο.

α. Πιενλεθηήκαηα δεκηνπξγίαο πάξθσλ: 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Καηαθξάηεζε ξχπσλ ηνπ αέξα θαη ησλ νκβξίσλ Βειηίσζε ηεο άλεζεο ησλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ κε  Σε δεκηνπξγία κηθξνθιίκαηνο  Σε Πνιενδνκηθή ερνκφλσζε απφ Οδηθνχο άμνλεο Παξνρή αλνηρηψλ ρψξσλ γηα άζιεζε, ζπλαλαζηξνθέο θαη αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο φκνξεο γεο Καηαθξάηεζε θαη θαζπζηέξεζε νκβξίσλ πδάησλ. Αλαθνχθηζε ζπζηεκάησλ απνξξνήο. ΢θηαζκφο νξηδφληησλ επηθαλεηψλ κε αληίζηνηρε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο.

Πποηεινόμενε δώνε πποζηαζίαρ ηος γκπεμού από ηο λόθο ηος Μούηαλλος, Δςηικά, έυρ ηε Γεποζκήπος ε. Πξνηείλνληαη πεξίπαηνη, κνλνπάηηα ηεο θχζεο θαη κε επεκβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα κπνξεί ην θνηλφ λα απνιαχζεη ηηο πεξηνρέο πξαζίλνπ. Κάηη πνπ γίλεηαη νινέλα θαη πην δεκνθηιέο ζήκεξα.

β. ΢χκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ Πάθνπ δελ ζεσξνχληαη σο ρψξνη πνπ πεξηζζεχνπλ απφ αλάπηπμε, αιιά απηφλνκεο, ζρεδηαζκέλεο νληφηεηεο. ΢ηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ ηα νπνία ζα έρνπλ ηελ θξίζηκε κάδα θαη ηε ζπλέρεηα πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αεηθφξν εμέιημή ηνπο.

ζ. Δπεηδή ηα δεκνηηθά φξηα Πάθνπ θαζνξίδνληαη απφ ρείκαξξνπο, ν ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη έλα πξάζηλν δαθηχιην πνπ ηνπο αθνινπζεί. ΢ε πξψηε θάζε πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ηκήκαηφο ηνπ απφ ηνλ θπθιηθφ θφκβν εηζφδνπ ηεο πφιεο έσο ηε ζάιαζζα.

γ. Γεκηνπξγία ρψξσλ πςειήο βηνπνηθηιφηεηαο φπνπ ε θχζε ζα αθεζεί λα αλαπηπρζεί κφλε ηεο κεηά απφ κηα αξρηθή πεξίνδν πξνζεθηηθνχ ζηεζίκαηνο. Γεκηνπξγία ηθαλνπνηεηηθψλ δηαδξφκσλ ( habitat corridors ) αλάκεζα ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ. ε. Κνκβηθφ είλαη ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ρεηκάξξσλ θαη άιισλ πξνζηαηεπφκελσλ πηπρψζεσλ ηνπ εδάθνπο ηδηαίηεξα εάλ είλαη θαη ελεξγνί αγσγνί νκβξίσλ. Δδηθά γη απηνχο πξνβιέπεηαη : 1. Ζ επαλαθνξά ζηε θπζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρεηκάξξνπ σο κέζνπ ζπιινγήο, απνξξφθεζεο θαη κεηαθνξάο νκβξίσλ. 2. Ο θαζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε θαηαπαηήζεσλ θαη παξαλνκηψλ. 3. Ο ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ θαζπζηέξεζεο θαη θαηαθξάηεζεο ησλ νκβξίσλ πδάησλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο. ζη. Γηα ηε δηαπιάηπλζε δεκνζίνπ πξαζίλνπ βαζηζκέλνπ ζε ρείκαξξν πξνζηίζεληαη ζηελ ηνπνγξαθεκέλε θνίηε:

26


Πποηεινόμενερ ενοποιήζειρ διάζπαπηυν σώπυν δεμοζίος ππαζίνος

27


Αλακελφκελεο ΢πλέξγεηεο ησλ έξγσλ ΢ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟ΢ΣΟ΢ € 39.200.000 Α/Α

α.1.3.α

α.1.3.β

α.1.3.γ

α.1.3.δ

α.1.3.ε

α.1.3.ζη

α.1.3.δ

β.1

γ.1

ΔΡΓΟ

Αλαδηάξζξσζε ρξήζεσλ

Πιαηεία Κέλλεληπ, δηακφξθσζε πιαθφζηξσησλ θαη λέσλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζην ηζηνξηθφ θέληξν. Οζσκαληθά Λνπηξά. Νέα Κεληξηθή Πιαηεία Πάθνπ

Σν Υάλη ηνπ Ηκπξαήκ

Αλάπιαζε Μνχηηαινπ

Αλάπιαζε θηλεκαηνγξάθνπ Οζέιινο Αλάπιαζε αίζνπζαο Μαξθηδείνπ

Αεηθφξνο Αλάπηπμε

Αλαβάζκηζε Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο

Κνηλσληθή ΢πλνρή.

Αχμεζε ηεο κφληκεο απαζρφιεζεο

Αλάπηπμε Αεηθφξνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

Δκπινπηηζκφο Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο

Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε θξηηήξην γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ

Κίλεηξα επαλάρξεζεο παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ θαη δηακφξθσζήο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα

Ίζεο επθαηξίεο, πξνηεξαηφηεηα ζε άλεξγνπο, λένπο, επάισηεο νκάδεο

Λεηηνπξγία πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ

Νέεο επηρεηξήζεηο. Δπηβξάβεπζε ηεο θαηλνηνκίαο. Κίλεηξα

Αχμεζε ηνπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα νδεγεί ζε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πιεζπζκνχ επηζθεπηψλ

Βειηίσζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο

Διθπζηηθφηεξε εηθφλα πξνο ηνλ επηζθέπηε. Βειηίσζε ηεο ζηάζκεπζεο. Τπνζηήξημε επηζπκεηψλ ρξήζεσλ. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο, θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο

Μέηξα αεηθφξνπ θαηαζθεπήο, πδαηνδηαπεξαηά πιαθφζηξσηα, ζθηάζεηο, θχηεπζε

Αλάδεημε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θηηξίσλ

Μέηξα αεηθφξνπ θαηαζθεπήο, πδαηνδηαπεξαηά πιαθφζηξσηα, ζθηάζεηο, θχηεπζε Μέηξα αεηθφξνπ θαηαζθεπήο, πδαηνδηαπεξαηά πιαθφζηξσηα, ζθηάζεηο, θχηεπζε Μέηξα αεηθφξνπ θαηαζθεπήο, πδαηνδηαπεξαηά πιαθφζηξσηα, ζθηάζεηο, θχηεπζε. Μεγάιε πεξηνρή Γεκφζηνπ πξαζίλνπ Μέηξα αεηθφξνπ θαηαζθεπήο,

Αλάδεημε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θηηξίσλ

Μέηξα αεηθφξνπ θαηαζθεπήο,

Γεθχξσζε Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ. Πιαηεία ησλ ζξεζθεηψλ

Μέηξα αεηθφξνπ θαηαζθεπήο, Τδαηνδηαπεξαηά πιαθφζηξσηα, ζθηάζεηο, θχηεπζε

Πξάζηλνο δαθηχιηνο Πάθνπ. Α' θάζε

Δκπινπηηζκφο πεξηνρψλ θαηνηθίαο κε δεκφζην πξάζηλν. Γεκηνπξγία νηθνινγηθψλ δηαδξφκσλ.

Αλαζηήισζε θαη αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ θαη ρξήζεσλ Αλάδεημε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θηηξίσλ

Αλαβάζκηζε αμηφινγνπ θηηξίνπ

Αλαβάζκηζε αμηφινγνπ θηηξίνπ

Αλαβάζκηζε θαη ελνπνίεζε αξραηνινγηθψλ, ηηζηνξηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ

Βειηίσζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο

Απαζρφιεζε ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο

΢πκκεηνρή Σνπξθνθππξί σλ

Απαζρφιεζε ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο

Απαζρφιεζε επάισησλ νκάδσλ πξνζθχγσλ, ζπκκεηνρή Σ/Κ

Απαζρφιεζε ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο

Πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο

Πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο

Αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ. Πξνζσπηθφ μελάγεζεο Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο

28

Πξνυπνινγ ηζκφο €

Παξαηεξήζεηο

Πξνθήξπμε αξρέο ηνπ 2014 400.000

9.500.000

Νέεο επηρεηξήζεηο. Δπηβξάβεπζε ηεο θαηλνηνκίαο. Κίλεηξα

Διθπζηηθφηεξε εηθφλα πξνο ηνλ επηζθέπηε. Τπνζηήξημε επηζπκεηψλ ρξήζεσλ

Νέεο επηρεηξήζεηο. Δπηβξάβεπζε ηεο θαηλνηνκίαο. Κίλεηξα

Νέεο θαηλνηφκεο ρξήζεηο. Δθδειψζεηο πνιηηηζκνχ Παξαδνζηαθέο ρξήζεηο

2.500.000

Νέεο επηρεηξήζεηο. Δπηβξάβεπζε ηεο θαηλνηνκίαο. Κίλεηξα

Αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Δηδηθέο ραξαθηεξηζηηθέο ρξήζεηο αλαςπρήο Νένη ρψξνη γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο

3.000.000

Πξνζέιθπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ πεξίγπξν

΢πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο ζε ζπλεξγαζία κε κηθξφηεξεο αίζνπζεο ηνπ θέληξνπ θαη ηελ Παιηά Ζιεθηξηθή. Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο

1.600.000

Πξνζέιθπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ πεξίγπξν

΢πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο ζε ζπλεξγαζία κε κηθξφηεξεο αίζνπζεο ηνπ θέληξνπ. Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο

1.200.000

Αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ζπγθέληξσζεο επηζθεπηψλ

Πξνβάιιεηαη ν κνλαδηθφο ραξαθηήξαο ηεο Πάθνπ σο αξραία πξσηεχνπζα, ηφπνο ζξχισλ, παξαδφζεσλ, πνιιαπιψλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ. Δληαία πεξηνρή Natura 2000. Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο.

6.000.000

Γεκηνπξγία αζηηθψλ νηθνινγηθψλ δηαδξνκψλ. Πξνβνιή νηθνινγηθνχ ραξαθηήξα ηεο Πάθνπ ζηνπο επηζθέπηεο

3.000.000

12.000.000

Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο 2000. Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα έηνηκα. Πξνθήξπμε πξνζθνξψλ εληφο ηνπ 2014 Πξνθήξπμε πξνζθνξψλ εληφο ηνπ 2014 Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ 2014. Καηαζθεπή έσο ην ηέινο ηνπ 2016. Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ 2014. Καηαζθεπή έσο ην ηέινο ηνπ 2016 Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ 2014. Καηαζθεπή έσο ην ηέινο ηνπ 2016 Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ 2014. Καηαζθεπή έσο ην ηέινο ηνπ 2016 Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ 2014. Καηαζθεπή έσο ην ηέινο ηνπ 2016 Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ 2014. Καηαζθεπή έσο ην ηέινο ηνπ 2016

Εργα του προγραμματοσ υποδομων