Page 1

«™YNTA°MA TH™ E§§A¢A™ EȘ Ùo fiÓoÌ· Ù˘ AÁ›·˜ Î·È OÌoo˘Û›o˘ Î·È A‰È·ÈÚ¤Ùo˘ TÚÈ¿‰o˜

MEPO™ ¢EYTEPO AÙoÌÈο Î·È ÎoÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÕÚıÚo 4

MEPO™ ¶PøTO B·ÛÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ TMHMA Aã MoÚÊ‹ Ùo˘ oÏÈÙ‡̷Ùo˜ ÕÚıÚo 1 1. To oÏ›ÙÂ˘Ì· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ¶Úo‰Ú¢fiÌÂÓË KoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·. 2. £Â̤ÏÈo Ùo˘ oÏÈÙ‡̷Ùo˜ Â›Ó·È Ë Ï·˚΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·. 3. ŸÏ˜ oÈ ÂÍo˘Û›Â˜ ËÁ¿˙o˘Ó ·fi Ùo §·fi, ˘¿Ú¯o˘Ó ˘¤Ú ·˘Ùo‡ Î·È Ùo˘ ŒıÓo˘˜ Î·È ·ÛÎo‡ÓÙ·È fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ÕÚıÚo 2 1. O Û‚·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÚoÛÙ·Û›· Ù˘ ·Í›·˜ Ùo˘ ·ÓıÚÒo˘ ·oÙÂÏo‡Ó ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ˘o¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜. 2. H EÏÏ¿‰·, ·ÎoÏo˘ıÒÓÙ·˜ Ùo˘˜ ÁÂÓÈο ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Óo˘˜ ηÓfiÓ˜ Ùo˘ ‰ÈÂıÓo‡˜ ‰Èη›o˘, ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, Ù˘ ‰ÈηÈoÛ‡Ó˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. TMHMA µã ™¯¤ÛÂȘ EÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¶oÏÈÙ›·˜ ÕÚıÚo 3

1. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ›ÛoÈ ÂÓÒÈoÓ Ùo˘ ÓfiÌo˘. 2. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È oÈ EÏÏËÓ›‰Â˜ ¤¯o˘Ó ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘o¯ÚÂÒÛÂȘ. 3. ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ Â›Ó·È fiÛoÈ ¤¯o˘Ó Ù· ÚoÛfiÓÙ· o˘ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜. EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ê·ÈÚÂı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ· ÌfiÓo Û ÂÚ›ÙˆÛË o˘ οoÈo˜ ·¤ÎÙËÛ ÂÎo‡ÛÈ· ¿ÏÏË Èı·Á¤ÓÂÈ· ‹ o˘ ·Ó¤Ï·‚ Û ͤÓË ¯ÒÚ· ˘ËÚÂÛ›· ·ÓÙ›ıÂÙË Úo˜ Ù· ÂıÓÈο Û˘ÌʤÚoÓÙ·, Ì ÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· o˘ Úo‚ϤÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· o ÓfiÌo˜. 4. MfiÓo ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ Â›Ó·È ‰ÂÎÙo› Û fiϘ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›Â˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ o˘ ÂÈÛ¿ÁoÓÙ·È Ì ÂȉÈÎo‡˜ ÓfiÌo˘˜. 5. OÈ ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ Û˘ÓÂÈÛʤÚo˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ‚¿ÚË, ·Ó¿ÏoÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ùo˘˜. 6. K¿ı ŒÏÏËÓ·˜ o˘ ÌoÚ› Ó· ʤÚÂÈ fiÏ· Â›Ó·È ˘o¯Úˆ̤Óo˜ Ó· Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ¶·ÙÚ›‰·˜, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ ÙˆÓ ÓfïÓ. 7. T›ÙÏoÈ Â˘Á¤ÓÂÈ·˜ ‹ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ o‡Ù ·oÓ¤ÌoÓÙ·È o‡Ù ·Ó·ÁÓˆÚ›˙oÓÙ·È Û ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘. **∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: ∏ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ Ó· ÚԂϤÂÙ·È Ì ÓfiÌÔ Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ (ÂÓ·ÏÏ· ÎÙÈ΋ ıËÙ›·), ·fi fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ·ÓÙ›ÚÚËÛË Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÓÔÏ˘ ‹ ÁÂÓÈο ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ÕÚıÚo 5

1. K·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÂχıÂÚ· ÙËÓ ÚoÛˆÈÎfiÙËÙ¿ Ùo˘ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎoÈÓˆÓÈ΋, oÈÎoÓoÌÈ΋ Î·È oÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ XÒÚ·˜, ÂÊfiÛoÓ ‰ÂÓ ÚoÛ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‹ Ù· ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË. 2. ŸÏoÈ fiÛoÈ ‚Ú›ÛÎoÓÙ·È ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ EÈÎÚ¿ÙÂÈ· ·oÏ·Ì‚¿Óo˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÚoÛÙ·Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ùo˘˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, Ê˘Ï‹˜, ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‹ oÏÈÙÈÎÒÓ ÂoÈı‹ÛˆÓ. EÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÂÈÙÚ¤oÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ o˘ Úo‚ϤÂÈ Ùo ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·Èo. A·ÁoÚ‡ÂÙ·È Ë ¤Î‰oÛË ·ÏÏo‰·o‡ o˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË Ùo˘ ˘¤Ú Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. 3. H ÚoÛˆÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Â›Ó·È ··Ú·‚›·ÛÙË. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÂÙ·È o‡ÙÂ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È o‡ÙÂ Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È o‡Ù Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ¿ÏÏo ÙÚfio ÂÚÈoÚ›˙ÂÙ·È, ·Ú¿ ÌfiÓo fiÙ·Ó Î·È fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜. **4. ∞·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·ÙÔÌÈο ‰ÈÔÈÎËÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ŒÏÏËÓ· ÙËÓ ÂχıÂÚË Î›ÓËÛË ‹ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ÃÒÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂχıÂÚË ¤ÍÔ‰Ô Î·È Â›ÛÔ‰Ô Û’ ·˘Ù‹Ó. ∆¤ÙÔÈÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ˆ˜ ·ÚÂfiÌÂÓË ÔÈÓ‹ Ì ·fiÊ·ÛË ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó¿Á΢ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Úfi____________________________________________________________________________________________ ** √È ‰‡Ô ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔÈ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ¿ÚıÚ·, ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛÂ,

1. EÈÎÚ·Ùo‡Û· ıÚËÛΛ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ıÚËÛΛ· Ù˘ AÓ·ÙoÏÈ΋˜ OÚıfi‰o͢ EÎÎÏËÛ›·˜ Ùo˘ XÚÈÛÙo‡. H OÚıfi‰oÍË EÎÎÏËÛ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, o˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ÙoÓ K‡ÚÈo ËÌÒÓ IËÛo‡ XÚÈÛÙfi, ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·fiÛ·ÛÙ· Âӈ̤ÓË ‰oÁÌ·ÙÈο Ì ÙË MÂÁ¿ÏË EÎÎÏËÛ›· Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓo‡oÏ˘ Î·È Ì οı ¿ÏÏË oÌfi‰oÍË EÎÎÏËÛ›· Ùo˘ XÚÈÛÙo‡Ø ÙËÚ› ··Ú·Û¿ÏÂ˘Ù·, fiˆ˜ ÂΛӘ, Ùo˘˜ ÈÂÚo‡˜ ·oÛÙoÏÈÎo‡˜ Î·È Û˘Óo‰ÈÎo‡˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙȘ ÈÂÚ¤˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. E›Ó·È ·˘ÙoΤʷÏË, ‰ÈoÈÎÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ IÂÚ¿ ™‡Óo‰o ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· AÚ¯ÈÂÚ¤ˆÓ Î·È ·fi ÙË ¢È·Ú΋ IÂÚ¿ ™‡Óo‰o o˘ Úo¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘Ù‹ Î·È Û˘-ÁÎÚoÙÂ›Ù·È fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ o K·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ X¿ÚÙ˘ Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜, Ì ًÚËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ùo˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎo‡ TfiÌo˘ Ù˘ Îıã (29) Io˘Ó›o˘ 1850 Î·È Ù˘ ™˘Óo‰È΋˜ ¶Ú¿Í˘ Ù˘ 4˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›o˘ 1928. 2. To ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ o˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û oÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈo¯¤˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘. 3. To ΛÌÂÓo Ù˘ AÁ›·˜ °Ú·Ê‹˜ ÙËÚÂ›Ù·È ·Ó·ÏÏo›ˆÙo. H Â›ÛËÌË ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ Ùo˘ Û ¿ÏÏo ÁψÛÛÈÎfi Ù‡o ··ÁoÚ‡ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ A˘ÙoΤʷÏ˘ EÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ MÂÁ¿Ï˘ Ùo˘ XÚÈÛÙo‡ EÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓo‡oÏË.

ηıÒ˜ Î·È Ù· ¿ÚıÚ· Î·È ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÚfiÛıÂÛ Ì ÙÔ ·fi 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2001 æ‹ÊÈÛÌ· Ë ∑ã ∞Ó·ıˆÚËÙÈ΋ µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.


2 ÏË„Ë ·ÍÈfiÔÈÓˆÓ ڿ͈Ó, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. **5. ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· οı ÚÔÛÒÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ‚ÈÔ˚·ÙÚÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ.

ÙÔ‡ ÁÈ· Â› ̤ÚÔ˘˜ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ›‰È·˜ ˘fiıÂÛ˘. ÕÚıÚo 7

1. ŒÁÎÏËÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ o‡Ù oÈÓ‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌo o˘ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ù˘ Ú¿Í˘ Î·È Ó· oÚ›˙ÂÈ Ù· ÛÙoȯ›· Ù˘. ¶oÙ¤ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È oÈEÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: Ó‹ ‚·Ú‡ÙÂÚË ·fi ÂΛÓË o˘ Úo‚ÏÂfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Ù¤™ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 4 ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿- ÏÂÛË Ù˘ Ú¿Í˘. ÓÂÙ·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÂÍfi‰o˘ Ì Ú¿ÍË Ùo˘ ÂÈÛ·ÁÁ 2. T· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ooÈ·‰‹oÙ ۈ̷ÙÈ΋ οΈÛË, Ϥ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ oÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘, o‡ÙÂ Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ o˘ ‚Ï¿‚Ë ˘Á›·˜, ‹ ¿ÛÎËÛË „˘¯oÏoÁÈ΋˜ ‚›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏoÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ‹ οı ¿ÏÏË ÚoÛ‚oÏ‹ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈoÚ¤ÂÈ·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ·ÛıÂÓÒÓ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. ··ÁoÚ‡oÓÙ·È Î·È ÙÈ̈Úo‡ÓÙ·È, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. **3. ∏ ÁÂÓÈ΋ ‰‹Ì¢ÛË ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. £·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ **ÕÚıÚÔ 5∞ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÙÂÏÔ‡1. ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, fiˆ˜ ÓÙ·È Û ηÈÚfi ÔϤÌÔ˘ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘ÙfiÓ. ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘4. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ì oÈo˘˜ fiÚo˘˜ Ùo KÚ¿Ùo˜ ·Ú¤¯ÂÈ, Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ì ÓfiÌÔ ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·Ôχ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ·o˙ËÌ›ˆÛË Û fiÛo˘˜ Ùˆ˜ ·Ó·Áη›ÔÈ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂıÓÈ΋˜ ηٷ‰ÈοÛÙËηÓ, ÚoÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ‹ Ì ¿ÏÏo ÙÚfio ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÚÔÛÙ·ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ¿‰Èη ‹ ·Ú¿ÓoÌ· ÙËÓ ÚoÛˆÈ΋ Ùo˘˜ Û›·˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ. ÂÏ¢ıÂÚ›·. 2. ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∏ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙȘ ÕÚıÚo 8 ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ‰È¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂK·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ùo˘ Ùo ‰ÈηÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¿ÓÙÔÙÂ ÙˆÓ ÛÙ‹ o˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ oÚ›ÛÂÈ o ÓfiÌo˜. ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 9, 9∞ Î·È 19. ¢ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚo¤˜ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ì ooÈo‰‹oÙ fiÓoÌ·, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘ÛÙ·ıo‡Ó. ÕÚıÚo 6 ÕÚıÚo 9 1. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È o‡ÙÂ Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·ÈÙÈoÏoÁË̤Óo ‰ÈηÛÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ·, o˘ Ú¤ÂÈ Ó· 1. H ηÙoÈΛ· Ùo˘ ηıÂÓfi˜ Â›Ó·È ¿Û˘Ïo. H ȉȈÙÈ΋ Î·È Âȉoı› ÙË ÛÙÈÁÌ‹ o˘ Á›ÓÂÙ·È Ë Û‡ÏÏË„Ë ‹ Ë ÚoÊ˘Ï¿oÈÎoÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹ Ùo˘ ·ÙfiÌo˘ Â›Ó·È ··Ú·‚›·ÛÙË. K·Ì›· ÎÈÛË. EÍ·ÈÚo‡ÓÙ·È Ù· ·˘Ùfiʈڷ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û ηÙoÈΛ·, ·Ú¿ ÌfiÓo fiÙ·Ó Î·È 2. ŸoÈo˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ·˘ÙfiʈÚo ¤ÁÎÏËÌ· ‹ fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜ Î·È ¿ÓÙoÙ Ì ÙËÓ ·Úo˘Û›· ÂÎÌ ¤ÓÙ·ÏÌ· ÚoÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙoÓ ·ÚÌfi‰Èo ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ùo ·ÚÚoÛÒˆÓ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂÍo˘Û›·˜. ÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ›ÎoÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ·fi ÙË Û‡ÏÏË„Ë, 2. OÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÈ̈Úo·Ó fï˜ Ë Û‡ÏÏË„Ë ¤ÁÈÓ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ùo˘ ·Ó·ÎÚȇÓÙ·È ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË Ùo˘ oÈÎÈ·Îo‡ ·Û‡Ïo˘ Î·È ÁÈ· ηٿً, Ë ÚoÛ·ÁˆÁ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙoÓ ·oχو˜ ·Ó·Áη›o ¯ÚËÛË ÂÍo˘Û›·˜ Î·È ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È Û Ï‹ÚË ·o˙ËÌ›ˆ¯ÚfiÓo ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ Ùo˘. O ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ oÊ›ÏÂÈ, ̤۷ ÛË Ùo˘ ·ıfiÓÙo˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÚoÛ·ÁˆÁ‹, ›Ù ӷ ·oχÛÂÈ ÙoÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ›Ù ӷ ÂΉÒÛÂÈ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘. **ÕÚıÚÔ 9∞ H ÚoıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· ‰‡o Ë̤Ú˜, ·Ó Ùo ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ o˘ ¤¯ÂÈ ÚoÛ·¯ı›, ‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯Ú‹ÛË, ȉ›ˆ˜ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷, ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚ˘ ‚›·˜ o˘ ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔÙo˘ ·ÚÌfi‰Èo˘ ‰ÈηÛÙÈÎo‡ Û˘Ì‚o˘Ï›o˘. ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·fi 3. ŸÙ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú·ÎÙË Î·ıÂÌ›· ·fi ÙȘ ‰‡o ·˘Ù¤˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ÚoıÂƯ̂˜, οı ‰ÂÛÌoʇϷη˜ ‹ ¿ÏÏo˜, ›Ù oÏÈÙÈfiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. Îfi˜ ˘¿ÏÏËÏo˜ ›Ù ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, ÛÙoÓ oo›o ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› Ë ÎÚ¿ÙËÛË ÂΛÓo˘ o˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı›, oÊ›ÏÂÈ Ó· ÕÚıÚo 10 ÙoÓ ·oχÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜. OÈ ·Ú·‚¿Ù˜ ÙÈ̈Úo‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú¿ÓoÌË Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË Î·È ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È Ó· Â·ÓoÚ1. K·ı¤Ó·˜ ‹ oÏÏo› Ì·˙› ¤¯o˘Ó Ùo ‰Èη›ˆÌ·, ÙËÚÒıÒÛo˘Ó οı ˙ËÌ›· o˘ ¤ÁÈÓ ÛÙoÓ ·ıfiÓÙ· Î·È Ó· ÙoÓ ÓÙ·˜ Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, Ó· ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È ÂÁÁÚ¿ÈηÓooÈ‹Ûo˘Ó ÁÈ· ËıÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi oÛfi, ʈ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜, oÈ oo›Â˜ Â›Ó·È ˘o¯Úˆ̤Ó˜ Ó· ÂÓÂÚfiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. Áo‡Ó Û‡ÓÙoÌ· ηٿ ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È Ó· ··**4. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ùo ·ÓÒÙ·Ùo fiÚÈo ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÓÙo‡Ó ·ÈÙÈoÏoÁË̤ӷ Û ÂΛÓoÓ, o˘ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ó·ÚoÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘, o˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ˘Âڂ› Ùo ¤Ó· ¤Ùo˜ ÊoÚ¿, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ÓfiÌo. ÛÙ· ηÎo˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È Ùo˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÛÙ· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·2. MfiÓo ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎoÈÓoo›ËÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ù·. ™Â ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ·ÓÒٷٷ ·˘Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÛÙËÓ oo›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÊoÚ¿, Î·È Ì ٿ fiÚÈ· ÌoÚo‡Ó Ó· ·Ú·Ù·ıo‡Ó ÁÈ· ¤ÍÈ Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ Ù˘, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ‰›ˆÍË ÂΛÓo˘ o˘ ÙËÓ ˘¤·ÓÙ›ÛÙoȯ·, Ì ·fiÊ·ÛË Ùo˘ ·ÚÌfi‰Èo˘ ‰ÈηÛÙÈÎo‡ Û˘Ì‚·Ï ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ o˘ Ù˘¯fiÓ ˘¿Ú¯o˘Ó Û’ ·˘Ù‹. ‚o˘Ï›o˘. **3. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ‹ ·Ú¯‹ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ··∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÓÙ¿ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ¯ÔÚ‹ÁËÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ Ì ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·˘-


3 ÛË ÂÁÁڿʈÓ, ȉ›ˆ˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ, ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Î·È ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Ì¤Û· Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÚÔıÂÛÌ›·, fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 60 ËÌÂÚÒÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ™Â ÂÚ›Ùˆ ÛË ·Úfi‰Ô˘ ¿Ú·ÎÙ˘ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·˘Ù‹˜ ‹ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ¿ÚÓËÛ˘, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù˘¯fiÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Î·È ¤ÓÓÔÌˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÂȉÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ÕÚıÚo 11 1. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯o˘Ó Ùo ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘Ó¤Ú¯oÓÙ·È ‹Û˘¯· Î·È ¯ˆÚ›˜ fiÏ·. 2. MfiÓo ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘·›ıÚȘ Û˘Ó·ıÚo›ÛÂȘ ÌoÚ› Ó· ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ë ·ÛÙ˘ÓoÌ›·. OÈ ˘·›ıÚȘ Û˘Ó·ıÚo›ÛÂȘ ÌoÚo‡Ó Ó· ··ÁoÚ¢Ùo‡Ó Ì ·ÈÙÈoÏoÁË̤ÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓoÌÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÁÂÓÈο, ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ùo˘˜ Â›ÎÂÈÙ·È Ûo‚·Úfi˜ ΛӉ˘Óo˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Û oÚÈṲ̂ÓË ‰Â ÂÚÈo¯‹, ·Ó ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ûo‚·Ú‹ ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ÎoÈÓˆÓÈÎooÈÎoÓoÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. **ÕÚıÚo 12 1. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯o˘Ó Ùo ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘ÓÈÛÙo‡Ó ÂÓÒÛÂȘ Î·È ÌË ÎÂÚ‰oÛÎoÈο ۈ̷Ù›·, ÙËÚÒÓÙ·˜ Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜, o˘ oÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ÂÍ·ÚÙ‹Ûo˘Ó ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ùo˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùo˜ ·˘Ùo‡ ·fi ÚoËÁo‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ·. 2. To ۈ̷Ù›o ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Ùo˘ ÓfiÌo˘ ‹ o˘ÛÈÒ‰o˘˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ùo˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎo‡ Ùo˘, ·Ú¿ ÌfiÓo Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. 3. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È Û ÂÓÒÛÂȘ ÚoÛÒˆÓ o˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙo‡Ó ۈ̷Ù›o. 4. OÈ ÁˆÚÁÈÎo› Î·È ·ÛÙÈÎo› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌo› οı ›‰o˘˜ ·˘Ùo‰ÈoÈÎo‡ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ fiÚo˘˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘ Î·È Ùo˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎo‡ Ùo˘˜ Î·È ÚoÛٷهoÓÙ·È Î·È ÂoÙ‡oÓÙ·È ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜, o˘ Â›Ó·È ˘o¯Úˆ̤Óo Ó· ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ùo˘˜. 5. EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË Ì ÓfiÌo ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ o˘ ·o‚Ϥo˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÛÎoÒÓ ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ ‹ ‰ËÌfiÛÈo˘ ÂӉȷʤÚoÓÙo˜ ‹ ÎoÈÓ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ‹ ¿ÏÏ˘ Ïo˘Ùo·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ËÁ‹˜, ÂÊfiÛoÓ ¿ÓÙˆ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·˘ÙÒÓ o˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯o˘Ó. ÕÚıÚo 13 1. H ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Â›Ó·È ··Ú·‚›·ÛÙË. H ·fiÏ·˘ÛË ÙˆÓ ·ÙoÌÈÎÒÓ Î·È oÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂoÈı‹ÛÂȘ ηıÂÓfi˜. 2. K¿ı ÁÓˆÛÙ‹ ıÚËÛΛ· Â›Ó·È ÂχıÂÚË Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï·ÙÚ›· Ù˘ ÙÂÏo‡ÓÙ·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ˘fi ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÓfïÓ. H ¿ÛÎËÛË Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÚoÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË ‹ Ù· ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË. O ÚoÛËÏ˘ÙÈÛÌfi˜ ··ÁoÚ‡ÂÙ·È. 3. OÈ ÏÂÈÙo˘ÚÁo› fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÂoÙ›· Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜ Î·È ÛÙȘ ›‰È˜ ˘o¯ÚÂÒÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘, fiˆ˜ Î·È oÈ ÏÂÈÙo˘ÚÁo› Ù˘ ÂÈÎÚ·Ùo‡Û·˜ ıÚËÛΛ·˜. 4. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌoÚ›, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Ùo˘ ÂoÈı‹ÛˆÓ, Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË

ÙˆÓ ˘o¯ÚÂÒÛÂˆÓ Úo˜ Ùo KÚ¿Ùo˜ ‹ Ó· ·ÚÓËı› Ó· Û˘ÌÌoÚʈı› Úo˜ Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜. 5. K·Ó¤Ó·˜ fiÚÎo˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌo, o˘ oÚ›˙ÂÈ Î·È ÙoÓ Ù‡o Ùo˘. ÕÚıÚo 14 1. K·ı¤Ó·˜ ÌoÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ‰È·‰›‰ÂÈ ÚoÊoÚÈο, ÁÚ·Ù¿ Î·È ‰È· Ùo˘ Ù‡o˘ Ùo˘˜ ÛÙo¯·ÛÌo‡˜ Ùo˘ ÙËÚÒÓÙ·˜ Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜. 2. O Ù‡o˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚo˜. H ÏoÁoÎÚÈÛ›· Î·È Î¿ı ¿ÏÏo ÚoÏËÙÈÎfi ̤ÙÚo ··ÁoÚ‡oÓÙ·È. 3. H ηٿۯÂÛË ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ, ›Ù ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏoÊoÚ›· ›Ù ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ù‹, ··ÁoÚ‡ÂÙ·È. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î·Ù¿Û¯ÂÛË, Ì ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ùo˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î˘ÎÏoÊoÚ›·: ·) ÁÈ· ÚoÛ‚oÏ‹ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏ˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ıÚËÛΛ·˜, ‚) ÁÈ· ÚoÛ‚oÏ‹ Ùo˘ ÚoÛÒo˘ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, Á) ÁÈ· ‰ËÌoÛ›Â˘Ì· o˘ ·oηχÙÂÈ ÏËÚoÊoڛ˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË, ÙoÓ ÂÍoÏÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ‹ ÙËÓ o¯‡ÚˆÛË Ù˘ XÒÚ·˜ ‹ o˘ ¤¯ÂÈ ÛÎofi ÙË ‚›·ÈË ·Ó·ÙÚo‹ Ùo˘ oÏÈÙ‡̷Ùo˜ ‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, ‰) ÁÈ· ¿ÛÂÌÓ· ‰ËÌoÛȇ̷ٷ o˘ ÚoÛ‚¿ÏÏo˘Ó oÏoÊ¿ÓÂÚ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·È‰Ò, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ o˘ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜. 4. ™’ fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ o ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ̤۷ Û ›ÎoÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË, oÊ›ÏÂÈ Ó· ˘o‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙo ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚o‡ÏÈo, Î·È ·˘Ùfi, ̤۷ Û ¿ÏϘ ›ÎoÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜, oÊ›ÏÂÈ Ó· ·oÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ‹ ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ηٿۯÂÛ˘, ‰È·ÊoÚÂÙÈο Ë Î·Ù¿Û¯ÂÛË ·›ÚÂÙ·È ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜. T· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ù˘ ¤ÊÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·›ÚÂÛ˘ ÂÈÙÚ¤oÓÙ·È ÛÙoÓ ÂΉfiÙË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ‹ ¿ÏÏo˘ ÂÓÙ‡o˘ o˘ ηٷۯ¤ıËÎÂ Î·È ÛÙoÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. **5. ∫·ı¤Ó·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı›ÁÂÙ·È ·fi ·Ó·ÎÚÈ‚¤˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ‹ ÂÎÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ·¿ÓÙËÛ˘, ÙÔ ‰Â ̤ÛÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ï‹ÚÔ˘˜ Î·È ¿ÌÂÛ˘ Â·ÓfiÚıˆÛ˘. ∫·ı¤Ó·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı›ÁÂÙ·È ·fi ˘‚ÚÈÛÙÈÎfi ‹ ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ‹ ÂÎÔÌ‹ ¤¯ÂÈ, Â›Û˘, ‰Èη›ˆÌ· ·¿ÓÙËÛ˘, ÙÔ ‰Â ̤ÛÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ¿ÌÂÛ˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÛÎÂ›Ù·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·¿ÓÙËÛ˘ Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Ï‹Ú˘ Î·È ¿ÌÂÛË Â·ÓfiÚıˆÛË ‹ Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘. 6. To ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚÂȘ Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ Î·Ù·‰›Î˜ ̤۷ Û ̛· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÁÈ· ‰È¿Ú·ÍË ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 3, ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙËÓ oÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÚoÛˆÚÈÓ‹ ·‡ÛË Ù˘ ¤Î‰oÛ˘ Ùo˘ ÂÓÙ‡o˘ ηÈ, Û ‚·ÚȤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ Ùo˘ ‰ËÌoÛÈoÁÚ·ÊÈÎo‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùo˜ ·fi Ùo ÚfiÛˆo o˘ ηٷ‰ÈοÛÙËÎÂ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ H ·‡ÛË ‹ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ·Ú¯›˙o˘Ó ·ÊfiÙo˘ Ë Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Á›ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË. **7. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Î·È ÔÈÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Ì ÙËÓ Ù·¯Â›· ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. 8. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ÚoÛfiÓÙ· ÁÈ·


4 ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ùo˘ ‰ËÌoÛÈoÁÚ·ÊÈÎo‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùo˜. **9. ∆Ô È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ù· ̤۷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¡fiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ·˘Ù‹˜ ‹ ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÌÔÚÊ‹˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ÙÔ˘ ÂÙ·›ÚÔ˘, ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙfi¯Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Â›Ó·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ÙÔ˘ ÂÙ·›ÚÔ˘, ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙfi¯Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ‹ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·Ú¤ÓıÂÙ· ÚfiÛˆ·, fiˆ˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜, Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ¿ÙÔÌ· ‹ ÂÙ·ÈÚ›˜. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Û‡Ó·„˘ ‹ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·ÔÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Â‰·Ê›ˆÓ. ÕÚıÚo 15 1. OÈ ÚoÛٷ٢ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙoÓ Ù‡o ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓo˘ ¿ÚıÚo˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ÛÙoÓ ÎÈÓËÌ·ÙoÁÚ¿Êo, ÙË ÊˆÓoÁÚ·Ê›·, ÙË Ú·‰Èoʈӛ·, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Î¿ı ¿ÏÏo ·ÚÂÌÊÂÚ¤˜ ̤Ûo ÌÂÙ¿‰oÛ˘ ÏfiÁo˘ ‹ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. **2. ∏ Ú·‰ÈÔʈӛ· Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ƒ·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. √ ¿ÌÂÛÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¿‰ÂÈ·˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È Ì ›ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Âȉ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ú·‰ÈÔʈӛ·˜ Î·È Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÃÒÚ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È Ù˘ ÓÂfiÙËÙ·˜. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο ̤۷. ÕÚıÚo 16 1. H Ù¤¯ÓË Î·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË, Ë ¤Ú¢ӷ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Â›Ó·È ÂχıÂÚÂ˜Ø Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë Úo·ÁˆÁ‹ Ùo˘˜ ·oÙÂÏ› ˘o¯Ú¤ˆÛË Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜. H ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‰ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛo˘Ó ·fi Ùo ηı‹ÎoÓ Ù˘ ˘·Îo‹˜ ÛÙo ™‡ÓÙ·ÁÌ·.

2. H ·È‰Â›· ·oÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ·oÛÙoÏ‹ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÎofi ÙËÓ ËıÈ΋, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È ÙË ‰È¿Ï·Û‹ Ùo˘˜ Û ÂχıÂÚo˘˜ Î·È ˘‡ı˘Óo˘˜ oϛ٘. 3. T· ¤ÙË ˘o¯ÚˆÙÈ΋˜ Êo›ÙËÛ˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÂÓÓ¤·. 4. ŸÏoÈ oÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯o˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›·˜, Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘, ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·. To KÚ¿Ùo˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ùo˘˜ Ûo˘‰·ÛÙ¤˜ o˘ ‰È·ÎÚ›ÓoÓÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ùo‡˜ o˘ ¤¯o˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ‚o‹ıÂÈ· ‹ ÂȉÈ΋ ÚoÛÙ·Û›·, ·Ó¿ÏoÁ· Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ Ùo˘˜. 5. H ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ú¤¯ÂÙ·È ·oÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ȉڇ̷ٷ o˘ ·oÙÂÏo‡Ó ÓoÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘ Ì Ï‹ÚË ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛË. T· ȉڇ̷ٷ ·˘Ù¿ ÙÂÏo‡Ó ˘fi ÙËÓ ÂoÙ›· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, ¤¯o˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡oÓÙ·È oÈÎoÓoÌÈο ·fi ·˘Ùfi Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ o˘ ·ÊoÚo‡Ó Ùo˘˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ Ùo˘˜. ™˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ ηٿÙÌËÛË ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÌoÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Î·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi οı ·ÓÙ›ıÂÙË ‰È¿Ù·ÍË, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. EȉÈÎfi˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ fiÛ· ·ÊoÚo‡Ó Ùo˘˜ ÊoÈÙËÙÈÎo‡˜ Û˘ÏÏfiÁo˘˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙo¯‹ ÙˆÓ Ûo˘‰·ÛÙÒÓ Û’ ·˘Ùo‡˜. 6. OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈoÈ ÏÂÈÙo˘ÚÁo›. To ˘fiÏoÈo ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚoÛˆÈÎfi Ùo˘˜ ÂÈÙÂÏ› Â›Û˘ ‰ËÌfiÛÈo ÏÂÈÙo‡ÚÁËÌ·, Ì ÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ o˘ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. T· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚoÛÒˆÓ ηıoÚ›˙oÓÙ·È ·fi Ùo˘˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ÙˆÓ oÈΛˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ·˘ıo‡Ó ÚoÙo‡ Ï‹ÍÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ÓfiÌo o ¯ÚfiÓo˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ùo˘˜ ·Ú¿ ÌfiÓo Ì ÙȘ o˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Úo¸oı¤ÛÂȘ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ÛÙo ¿ÚıÚo 88 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 4 Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË Û˘Ì‚o˘Ï›o˘ o˘ ·oÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÏÂÈo„ËÊ›· ·fi ·ÓÒÙ·Ùo˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ùo fiÚÈo Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓØ ÂˆÛfiÙo˘ ÂΉoı› o ÓfiÌo˜ ·˘Ùfi˜ oÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ o˘ ˘ËÚÂÙo‡Ó ·o¯ˆÚo‡Ó ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ ÌfiÏȘ Ï‹ÍÂÈ Ùo ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤Ùo˜ ̤۷ ÛÙo oo›o Û˘ÌÏËÚÒÓo˘Ó Ùo ÂÍËÎoÛÙfi ¤‚‰oÌo ¤Ùo˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ùo˘˜. 7. H Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ÂȉÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜ Î·È Ì ۯoϤ˜ ·ÓÒÙÂÚ˘ ‚·ıÌ›‰·˜ ÁÈ· ¯ÚoÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚo ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ Úo‚ϤÂÙ·È ÂȉÈÎfiÙ ÂÚ· ·fi Ùo ÓfiÌo, o˘ oÚ›˙ÂÈ Î·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiÛˆÓ ·oÊoÈÙo‡Ó ·fi ÙȘ Û¯oϤ˜ ·˘Ù¤˜. 8. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ Úo¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ùo˘˜ fiÚo˘˜ ¯oÚ‹ÁËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÂÎ·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ o˘ ‰ÂÓ ·Ó‹Îo˘Ó ÛÙo KÚ¿Ùo˜, Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂoÙ›· o˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ¿Óˆ Û’ ·˘Ù¿, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ùo˘ ‰È‰·ÎÙÈÎo‡ ÚoÛˆÈÎo‡ Ùo˘˜. H Û‡ÛÙ·ÛË ·ÓÒÙ·ÙˆÓ Û¯oÏÒÓ ·fi ȉÈÒÙ˜ ··ÁoÚ‡ÂÙ·È. 9. O ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂoÙ›· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜. To KÚ¿Ùo˜ ÂȯoÚËÁ› Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ οı ›‰o˘˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ o˘ ·Ú¤¯oÓÙ·È Î¿ı ÊoÚ¿ ÛÙȘ ÂȯoÚËÁo‡ÌÂÓ˜ ÂÓÒÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙoÓ ÚooÚÈÛÌfi Ùo˘˜.


5 ÕÚıÚo 17 1. H ȉÈoÎÙËÛ›· ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fï˜ o˘ ·oÚÚ¤o˘Ó ·fi ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ·ÛÎo‡ÓÙ·È Û ‚¿Úo˜ Ùo˘ ÁÂÓÈÎo‡ Û˘ÌʤÚoÓÙo˜. **2. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÙËÓ È‰ÈoÎÙËÛ›· Ùo˘, ·Ú¿ ÌfiÓo ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ˆÊ¤ÏÂÈ· o˘ ¤¯ÂÈ ·o‰Âȯı› Ì ÙoÓ ÚoÛ‹ÎoÓÙ· ÙÚfio, fiÙ·Ó Î·È fiˆ˜ o ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ, Î·È ¿ÓÙoÙ ·Êo‡ ÚoËÁËı› Ï‹Ú˘ ·o˙ËÌ›ˆÛË, o˘ Ó· ·ÓÙ·oÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Í›· ÙËÓ oo›· ›¯Â Ùo ··ÏÏoÙÚÈo‡ÌÂÓo ηٿ Ùo ¯ÚfiÓo Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo ÁÈ· ÙoÓ ÚoÛˆÚÈÓfi ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘. AÓ ˙ËÙËı› ·¢ı›·˜ o oÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ·Í›· ηٿ Ùo ¯ÚfiÓo Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo. ∞Ó Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ‰ÈÂÍ·¯ı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi, ÙfiÙ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ·Í›· ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î‹Ú˘Í˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂȉÈο Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó·ÈÓ› Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜, ÌÔÚ› Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Û ›‰Ô˜ ȉ›ˆ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ¿ÏÏÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Â› ¿ÏÏÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. 3. H ÂӉ¯fiÌÂÓË ÌÂÙ·‚oÏ‹ Ù˘ ·Í›·˜ Ùo˘ ··ÏÏoÙÚÈo˘Ì¤Óo˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ù˘ Ú¿Í˘ ··ÏÏoÙÚ›ˆÛ˘, Î·È ÌfiÓo ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘, ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë. **4. ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ªÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙ› Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ‰ÈηÛÙÈÎÒ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÎÚfi·ÛË ‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘Ô¯Úˆı› ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·Í‹ Ù˘ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÁÁ‡ËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ¡fiÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÂÓÈ·›·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜, ηٿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 94, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓfiÌÔ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰›Î˜. ¶ÚÈÓ Î·Ù·‚ÏËı› Ë oÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÚoÛˆÚÈÓ‹ ·o˙ËÌ›ˆÛË ‰È·ÙËÚo‡ÓÙ·È ·Î¤Ú·È· fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ùo˘ ȉÈoÎÙ‹ÙË Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÃÒÚ·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ì ÂȉÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ‹ ÚÔÛˆÚÈÓfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ‡ÏÔÁÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜. H ·o˙ËÌ›ˆÛË o˘ oÚ›ÛÙËΠηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¤Ùo˜ ·fi ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙoÓ ÚoÛˆÚÈÓfi ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘ ηÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·¢ı›·˜ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· oÚÈÛÙÈÎfi ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘, ·fi ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ùo˘ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘, ‰È·ÊoÚÂÙÈο Ë ··ÏÏoÙÚ›ˆÛË ·›ÚÂÙ·È ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜.

H ·o˙ËÌ›ˆÛË ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È, ˆ˜ ·o˙ËÌ›ˆÛË, Û ηӤӷ ÊfiÚo, ÎÚ¿ÙËÛË ‹ Ù¤Ïo˜. 5. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘o¯ÚˆÙÈ΋˜ ÈηÓoo›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈo‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛo‰o, ÙËÓ oo›· ¤¯·Û·Ó ·fi Ùo ·Î›ÓËÙo o˘ ··ÏÏoÙÚÈÒıËΠ¤ˆ˜ Ùo ¯ÚfiÓo ηٷ‚oÏ‹˜ Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘. 6. ŸÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙo‡Ó ¤ÚÁ· ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ oÈÎoÓoÌ›· Ù˘ XÒÚ·˜, ÓfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ··ÏÏoÙÚ›ˆÛË ˘¤Ú Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘ ¢ڇÙÂÚˆÓ ˙ˆÓÒÓ, ¤Ú· ·fi ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ o˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. O ›‰Èo˜ ÓfiÌo˜ ηıoÚ›˙ÂÈ ÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ Î·È Ùo˘˜ fiÚo˘˜ ÌÈ·˜ Ù¤ÙoÈ·˜ ··ÏÏoÙÚ›ˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ‹ ¯ÚËÛÈÌoo›ËÛË, ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈo˘˜ ‹ ÎoÈÓˆÊÂÏ›˜ ÁÂÓÈο ÛÎoo‡˜, ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ o˘ ··ÏÏoÙÚÈÒÓoÓÙ·È ÂÈϤoÓ fiÛˆÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· Ùo ¤ÚÁo o˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ›. 7. NfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· oÚ›ÛÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ì ÚoÊ·Ó‹ ÎoÈÓ‹ ˆÊ¤ÏÂÈ· ˘¤Ú Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘, ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘, oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘, oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰È·Óoȯıo‡Ó ˘fiÁÂȘ Û‹Ú·ÁÁ˜ ÛÙo ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓo ‚¿ıo˜, ¯ˆÚ›˜ ·o˙ËÌ›ˆÛË, ˘fi ÙoÓ fiÚo fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ú·‚Ï¿ÙÂÙ·È Ë Û˘Ó‹ı˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ùo˘ ˘ÂÚΛÌÂÓo˘ ·ÎÈÓ‹Ùo˘. ÕÚıÚo 18 1. EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ Ú˘ıÌ›˙o˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ È‰ÈoÎÙËÛ›· Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ, oÚ˘¯Â›ˆÓ, ÛËÏ·›ˆÓ, ·Ú¯·ÈoÏoÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ıËÛ·˘ÚÒÓ, È·Ì·ÙÈÎÒÓ, ÚÂfiÓÙˆÓ Î·È ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈο Ùo˘ ˘fiÁÂÈo˘ Ïo‡Ùo˘. 2. M ÓfiÌo Ú˘ıÌ›˙oÓÙ·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ È‰ÈoÎÙËÛ›·, ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÏÈÌÓoı·Ï·ÛÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÈÌÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÂÓÈο ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ o˘ Úo·Ùo˘Ó ·fi ·oÍ‹Ú·ÓÛ‹ Ùo˘˜. 3. EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ Ú˘ıÌ›˙o˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈÙ¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË oϤÌo˘ ‹ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘, ‹ ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›· ¿ÌÂÛ˘ ÎoÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ o˘ ÌoÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘Óo ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË ‹ ˘Á›·. 4. EÈÙÚ¤ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· o˘ ηıoÚ›˙ÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ÓfiÌo˜, o ·Ó·‰·ÛÌfi˜ ·ÁÚoÙÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂˆÊÂϤÛÙÂÚË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ùo˘ ‰¿Êo˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·oÊ˘Á‹ Ù˘ ˘¤ÚÌÂÙÚ˘ ηٿÙÌËÛ˘ ‹ ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ηٷÙÌË̤Ó˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·ÁÚoÙÈ΋˜ ȉÈoÎÙËÛ›·˜. 5. EÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ÛÙȘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜, ÌoÚ› Ó· Úo‚ÏÂÊı› Ì ÓfiÌo Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ¯Ú‹Û˘ Î·È Î¿ÚˆÛ˘ Ù˘ ȉÈoÎÙËÛ›·˜ o˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙoÓ ˘fi¯ÚÂo Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٷ‚oÏ‹˜ ÛÙo ‰ÈηÈo‡¯o Ùo˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ùo˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ‹ οÚˆÛ˘, Ùo oo›o Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·oÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ οı ÊoÚ¿ Û˘Óı‹Î˜. M¤ÙÚ· o˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ·˘Ù‹˜ ·›ÚoÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÂÎÏ›„o˘Ó oÈ È‰È·›ÙÂÚoÈ ÏfiÁoÈ o˘ Ù· ÚoοÏÂÛ·Ó. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·‰ÈηÈoÏfiÁËÙ˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·oÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ùo˘˜, ηٿ ηÙËÁoڛ˜ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Ùo ™˘Ì‚o‡ÏÈo Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË fioÈo˘ ¤¯ÂÈ ¤ÓÓo-


6 Ìo Û˘ÌʤÚoÓ. 6. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙oÓÙ·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÁηٷÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈoo›ËÛ‹ Ùo˘˜ ˘¤Ú Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ oÈÎoÓoÌ›·˜ Î·È ·oηٿÛÙ·ÛË ·ÎÙËÌfiÓˆÓ. M ÙoÓ ›‰Èo ÓfiÌo oÚ›˙oÓÙ·È Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÚÈ΋ ‹ oÏÈ΋ ·o˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ È‰ÈoÎÙËÙÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ Ùo˘˜ ̤۷ Û ‡ÏoÁË ÚoıÂÛÌ›·. 7. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· ηıÈÂÚˆı› Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Û˘ÓȉÈoÎÙËÛ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ È‰ÈoÎÙËÛÈÒÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈo¯ÒÓ, ÂÊfiÛoÓ Ë ·˘ÙoÙÂÏ‹˜ ·ÓoÈÎo‰fiÌËÛË ·˘ÙÒÓ ‹ ÌÂÚÈÎÒÓ ·’ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·oÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙo˘˜ fiÚo˘˜ ‰fiÌËÛ˘ o˘ ÈÛ¯‡o˘Ó ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÈÛ¯‡Ûo˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈo¯‹ ·˘Ù‹. 8. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ··ÏÏoÙÚȈı› Ë ·ÁÚoÙÈ΋ ȉÈoÎÙËÛ›· ÙˆÓ ™Ù·˘ÚoËÁÈ·ÎÒÓ IÂÚÒÓ MoÓÒÓ Ù˘ AÁ›·˜ AÓ·ÛÙ·Û›·˜ Ù˘ º·ÚÌ·ÎoχÙÚÈ·˜ ÛÙË X·ÏÎȉÈ΋, ÙˆÓ BÏ·Ù¿‰ˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏoÓ›ÎË Î·È Ùo˘ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙ‹ Iˆ¿ÓÓË Ùo˘ £ÂoÏfiÁo˘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÌo, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÌÂÙfi¯È·. E›Û˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ··ÏÏoÙÚȈı› Ë ÂÚÈo˘Û›· o˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙˆÓ ¶·ÙÚȷگ›ˆÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜, AÓÙÈfi¯ÂÈ·˜ Î·È IÂÚoÛoχ̈Ó, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ IÂÚ‹˜ MoÓ‹˜ Ùo˘ ™ÈÓ¿. ÕÚıÚo 19 1. To ·fiÚÚËÙo ÙˆÓ ÂÈÛÙoÏÒÓ Î·È Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ‹ ÂÈÎoÈÓˆÓ›·˜ Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ¿ÏÏo ÙÚfio Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ··Ú·‚›·ÛÙo. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ˘fi ÙȘ oo›Â˜ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi Ùo ·fiÚÚËÙo ÁÈ· ÏfiÁo˘˜ ÂıÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ‹ ÁÈ· ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË È‰È·›ÙÂÚ· Ûo‚·ÚÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ. **2. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1. **3. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 9 Î·È 9∞. ÕÚıÚo 20 1. K·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·Úo¯‹ ¤ÓÓoÌ˘ ÚoÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÌoÚ› Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û’ ·˘Ù¿ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ùo˘ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‹ Û˘ÌʤÚoÓÙ¿ Ùo˘, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. 2. To ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·ÎÚfi·Û˘ Ùo˘ ÂӉȷÊÂÚo̤Óo˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· οı ‰ÈoÈÎËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ̤ÙÚo o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ‚¿Úo˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‹ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ùo˘. ÕÚıÚo 21 1. H oÈÎoÁ¤ÓÂÈ·, ˆ˜ ıÂ̤ÏÈo Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Úo·ÁˆÁ‹˜ Ùo˘ ŒıÓo˘˜, ηıÒ˜ Î·È o Á¿Ìo˜, Ë ÌËÙÚfiÙËÙ· Î·È Ë ·È‰È΋ ËÏÈΛ· ÙÂÏo‡Ó ˘fi ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜. 2. ¶oχÙÂÎÓ˜ oÈÎoÁ¤ÓÂȘ, ·Ó¿ËÚoÈ oϤÌo˘ Î·È ÂÈÚËÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰o˘, ı‡Ì·Ù· oϤÌo˘, ¯‹Ú˜ Î·È oÚÊ·Ó¿ ÂÎÂ›ÓˆÓ o˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙoÓ fiÏÂÌo, ηıÒ˜ Î·È fiÛoÈ ¿Û¯o˘Ó ·fi ·Ó›·ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÓfiÛo ¤¯o˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂȉÈ΋˜ ÊÚoÓÙ›‰·˜ ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜. 3. To KÚ¿Ùo˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ oÏÈÙÒÓ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÂȉÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Ù˘ ÓÂfiÙËÙ·˜,

Ùo˘ Á‹Ú·Ùo˜, Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ·fiÚˆÓ. 4. H ·fiÎÙËÛË Î·ÙoÈΛ·˜ ·fi ·˘Ùo‡˜ o˘ ÙËÓ ÛÙÂÚo‡ÓÙ·È ‹ o˘ ÛÙÂÁ¿˙oÓÙ·È ·ÓÂ·ÚÎÒ˜ ·oÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓo ÂȉÈ΋˜ ÊÚoÓÙ›‰·˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜. **5. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. **6. ∆· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ÃÒÚ·˜. **ÕÚıÚo 22 1. H ÂÚÁ·Û›· ·oÙÂÏ› ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÚoÛٷهÂÙ·È ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜, o˘ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈo˘ÚÁ›· Û˘ÓıËÎÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ oÏÈÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ Â͇„ˆÛË Ùo˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓo˘ ·ÁÚoÙÈÎo‡ Î·È ·ÛÙÈÎo‡ ÏËı˘ÛÌo‡. ŸÏoÈ oÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓoÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ʇÏo ‹ ¿ÏÏË ‰È¿ÎÚÈÛË, ¤¯o˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ›Û˘ ·ÌoÈ‚‹˜ ÁÈ· ·Ú¯fiÌÂÓË ÂÚÁ·Û›· ›Û˘ ·Í›·˜. 2. M ÓfiÌo ηıoÚ›˙oÓÙ·È oÈ ÁÂÓÈÎo› fiÚoÈ ÂÚÁ·Û›·˜, o˘ Û˘ÌÏËÚÒÓoÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘ÏÏoÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘Ó·ÙfiÌÂÓ˜ Ì ÂχıÂÚ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ηÈ, ·Ó ·˘Ù¤˜ ·oÙ‡¯o˘Ó, Ì Ùo˘˜ ηÓfiÓ˜ o˘ ı¤ÙÂÈ Ë ‰È·ÈÙËÛ›·. 3. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘. 4. OoÈ·‰‹oÙ ÌoÚÊ‹ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ··ÁoÚ‡ÂÙ·È. EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ Ú˘ıÌ›˙o˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›Ù·ÍË ÚoÛˆÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË oϤÌo˘ ‹ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ XÒÚ·˜ ‹ Â›Áo˘Û·˜ ÎoÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ ·fi ıÂoÌËÓ›· ‹ ·Ó¿Á΢ o˘ ÌoÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘Óo ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚoÛÊoÚ¿ ÚoÛˆÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙo˘˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓoo›ËÛË ÙoÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. 5. To KÚ¿Ùo˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÎoÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙o̤ӈÓ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: ™Ùo˘˜ ÁÂÓÈÎo‡˜ fiÚo˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È o ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi˜ Ùo˘ ÙÚfio˘ Î·È Ùo˘ ˘o¯Ú¤o˘ ›Ûڷ͢ Î·È ·fi‰oÛ˘ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ oÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ Û˘Ó‰ÚoÌ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ùo˘˜ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ·fi Ù· ηٷ ÛÙ·ÙÈο Ùo˘˜. ÕÚıÚo 23 1. To KÚ¿Ùo˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÚoÛ‹ÎoÓÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ Ì’ ·˘Ù‹ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓ·ÓÙ›oÓ Î¿ı ÚoÛ‚oÏ‹˜ Ùo˘˜, ̤۷ ÛÙ· fiÚÈ· Ùo˘ ÓfiÌo˘. 2. H ·ÂÚÁ›· ·oÙÂÏ› ‰Èη›ˆÌ· Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÓfiÌÈÌ· Û˘ÛÙË̤Ó˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ oÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È Úo·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ oÈÎoÓoÌÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÁÂÓÈο Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙o̤ӈÓ.


7 A·ÁoÚ‡ÂÙ·È Ë ·ÂÚÁ›· Ì ooÈ·‰‹oÙ ÌoÚÊ‹ ÛÙo˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜ Î·È Û’ ·˘Ùo‡˜ o˘ ˘ËÚÂÙo‡Ó ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜. To ‰Èη›ˆÌ· ÚoÛÊ˘Á‹˜ Û ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘, ηıÒ˜ Î·È Ùo˘ ÚoÛˆÈÎo‡ ÙˆÓ Î¿ı ÌoÚÊ‹˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ËÌfiÛÈo˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜, o˘ Ë ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘˜ ¤¯ÂÈ ˙ˆÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ùo˘ ÎoÈÓˆÓÈÎo‡ Û˘ÓfiÏo˘, ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙo˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Óo˘˜ ÂÚÈoÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘ o˘ Ùo Ú˘ıÌ›˙ÂÈ. OÈ ÂÚÈoÚÈÛÌo› ·˘Ùo› ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· Êı¿Óo˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ùo˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùo˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ‹ ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ¿ÛÎËÛ‹˜ Ùo˘. ÕÚıÚo 24 **1. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. °È· ÙË ‰È·Ê‡Ï·Í‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·›ÚÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÏËÙÈο ‹ ηٷÛÙ·ÏÙÈο ̤ÙÚ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ‰·ÛÔÏÔÁ›Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÚÔ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ‹ ¿ÏÏË ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË, Ô˘ ÙËÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. **2. H ¯ˆÚoÙ·ÍÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ XÒÚ·˜, Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë oÏÂo‰fiÌËÛË Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÙˆÓ oÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ÁÂÓÈο ÂÚÈo¯ÒÓ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ· Î·È ÙoÓ ¤ÏÂÁ¯o Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, Ì ÛÎofi Ó· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙo˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ oÈÎÈÛÌÒÓ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙oÓÙ·È oÈ Î·Ï‡ÙÂÚoÈ ‰˘Ó·Ùo› fiÚoÈ ‰È·‚›ˆÛ˘. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÛÙ·ıÌ›ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. 3. °È· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ì›· ÂÚÈo¯‹ ˆ˜ oÈÎÈÛÙÈ΋ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁooÈËı› oÏÂo‰oÌÈο, oÈ È‰ÈoÎÙËۛ˜ o˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓoÓÙ·È Û ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯o˘Ó ˘o¯ÚˆÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ·o˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙoÓ oÈΛo ÊoÚ¤·, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ o˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈo˘ÚÁËıo‡Ó ‰ÚfiÌoÈ, Ï·Ù›˜ Î·È ¯ÒÚoÈ ÁÈ· ÎoÈÓˆÊÂÏ›˜ ÁÂÓÈο ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ÛÎoo‡˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÎoÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ oÏÂo‰oÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. 4. NfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· Úo‚ϤÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙo¯‹ ÙˆÓ È‰ÈoÎÙËÙÒÓ ÂÚÈo¯‹˜ o˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ oÈÎÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ·ÍÈoo›ËÛË Î·È ÁÂÓÈ΋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛ‹ Ù˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁÎÂÎÚÈ̤Óo Û¯¤‰Èo, Ì ·ÓÙÈ·Úo¯‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ›Û˘ ·Í›·˜ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ È‰ÈoÎÙËÛ›·˜ ηٿ fiÚoÊo, ·fi Ùo˘˜ ¯ÒÚo˘˜ o˘ ηıoÚ›˙oÓÙ·È ÙÂÏÈο ˆ˜ oÈÎo‰oÌ‹ÛÈÌoÈ ‹ ·fi ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ÂÚÈo¯‹˜ ·˘Ù‹˜. 5. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÚoËÁo‡ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ oÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈo¯ÒÓ o˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯o˘Ó. OÈ ÂχıÂÚ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, o˘ Úo·Ùo˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈo˘ÚÁ›· ÎoÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ‹ ÂÎoÈo‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êıo‡Ó oÈ ‰·¿Ó˜ Ù˘ oÏÂo‰oÌÈ΋˜ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. 6. T· ÌÓËÌ›·, oÈ ·Ú·‰oÛȷΤ˜ ÂÚÈo¯¤˜ Î·È Ù· ·Ú·‰oÛȷο ÛÙoȯ›· ÚoÛٷهoÓÙ·È ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜. Nfi-

Ìo˜ ı· oÚ›ÛÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ùoo›ËÛË Ù˘ ÚoÛÙ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈoÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ȉÈoÎÙËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙoÓ ÙÚfio Î·È Ùo ›‰o˜ Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ È‰ÈoÎÙËÙÒÓ. **∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: ø˜ ‰¿ÛÔ˜ ‹ ‰·ÛÈÎfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÓÔÂ›Ù·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ¿ÁÚÈˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ì ͢ÏÒ‰Ë ÎÔÚÌfi ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ó· Áη›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Ù· ÔÔ›·, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂΛ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Û· ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ·Ó›‰·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Î·È ·ÏÏËÏÔÂ›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚË ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ· (‰·ÛÔ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·) Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (‰·ÛÔÁÂÓ¤˜). ¢·ÛÈ΋ ¤ÎÙ· ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ fiÙ·Ó ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û‡ÓÔÏÔ Ë ¿ÁÚÈ· ͢ÏÒ ‰Ë˜ ‚Ï¿ÛÙËÛË, ˘„ËÏ‹ ‹ ı·ÌÓ҉˘, Â›Ó·È ·Ú·È¿. ÕÚıÚo 25 **1. ∆· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ˆ˜ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ˆ˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ŸÏ· Ù· ÎÚ·ÙÈο fiÚÁ·Ó· ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∆· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ȉȈÙÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛȉȿ˙Ô˘Ó. √È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È Â›Ù ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ›Ù ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈʇϷÍË ˘¤Ú ·˘ÙÔ‡ Î·È Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ú ¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜. 2. H ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Ë ÚoÛÙ·Û›· ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ Î·È ··Ú¿ÁÚ·ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ùo˘ ·ÓıÚÒo˘ ·fi ÙËÓ ¶oÏÈÙ›· ·o‚ϤÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË Ù˘ ÎoÈÓˆÓÈ΋˜ Úofi‰o˘ ̤۷ Û ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ‰ÈηÈoÛ‡ÓË. 3. H ηٷ¯ÚËÛÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ‰ÈηÈÒÌ·Ùo˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È. 4. To KÚ¿Ùo˜ ‰ÈηÈo‡Ù·È Ó· ·ÍÈÒÓÂÈ ·fi fiÏo˘˜ Ùo˘˜ oϛ٘ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË Ùo˘ ¯Ú¤o˘˜ Ù˘ ÎoÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÂıÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. MEPO™ TPITO OÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜ TMHMA Aã ™‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜ ÕÚıÚo 26 1. H ÓoÌoıÂÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙË Bo˘Ï‹ Î·È ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜. 2. H ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË. 3. H ‰ÈηÛÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·Ø oÈ ·oÊ¿ÛÂȘ Ùo˘˜ ÂÎÙÂÏo‡ÓÙ·È ÛÙo fiÓoÌ· Ùo˘ EÏÏËÓÈÎo‡ §·o‡. ÕÚıÚo 27 1. K·Ì›· ÌÂÙ·‚oÏ‹ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ EÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌo, o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. 2. XˆÚ›˜ ÓfiÌo, o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÂÎÙ‹


8 ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ EÈÎÚ¿ÙÂÈ· ͤÓË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË o‡Ù ÌoÚ› Ó· ‰È·Ì¤ÓÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ‹ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹. ÕÚıÚo 28 1. OÈ ÁÂÓÈο ·Ú·‰ÂÁ̤ÓoÈ Î·ÓfiÓ˜ Ùo˘ ‰ÈÂıÓo‡˜ ‰Èη›o˘, ηıÒ˜ Î·È oÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·fi ÙËÓ ÂÈ·ڈۋ Ùo˘˜ Ì ÓfiÌo Î·È ÙË ı¤ÛË Ùo˘˜ Û ÈÛ¯‡ Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ fiÚo˘˜ ηıÂÌÈ¿˜, ·oÙÂÏo‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙo ̤Úo˜ Ùo˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎo‡ ÂÏÏËÓÈÎo‡ ‰Èη›o˘ Î·È ˘ÂÚÈÛ¯‡o˘Ó ·fi οı ¿ÏÏË ·ÓÙ›ıÂÙË ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌo˘. H ÂÊ·ÚÌoÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ùo˘ ‰ÈÂıÓo‡˜ ‰Èη›o˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙo˘˜ ·ÏÏo‰·o‡˜ ÙÂÏ› ¿ÓÙoÙ ˘fi ÙoÓ fiÚo Ù˘ ·ÌoÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜. 2. °È· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Ûo˘‰·›o ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚoÓ Î·È Ó· Úo·¯ı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË, ÌoÚ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛıo‡Ó, ÌÂ Û˘Óı‹ÎË ‹ Û˘Ìʈӛ·, Û fiÚÁ·Ó· ‰ÈÂıÓÒÓ oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ·fi Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ·. °È· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÓfiÌo˘ o˘ ΢ÚÒÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Óı‹ÎË ‹ Û˘Ìʈӛ· ··ÈÙÂ›Ù·È ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. 3. H EÏÏ¿‰· Úo‚·›ÓÂÈ ÂχıÂÚ·, Ì ÓfiÌo o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, Û ÂÚÈoÚÈÛÌo‡˜ ˆ˜ Úo˜ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ù˘, ÂÊfiÛoÓ ·˘Ùfi ˘·ÁoÚ‡ÂÙ·È ·fi Ûo˘‰·›o ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚoÓ, ‰ÂÓ ı›ÁÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ùo˘ ·ÓıÚÒo˘ Î·È ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ùo˘ ‰ËÌoÎÚ·ÙÈÎo‡ oÏÈÙ‡̷Ùo˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÙoÓ fiÚo Ù˘ ·ÌoÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜. **∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: ∆Ô ¿ÚıÚÔ 28 ·ÔÙÂÏ› ıÂ̤ÏÈÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÃÒÚ·˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘. ÕÚıÚo 29 1. ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ o˘ ¤¯o˘Ó Ùo ÂÎÏoÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÌoÚo‡Ó ÂχıÂÚ· Ó· ȉڇo˘Ó Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯o˘Ó Û oÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, o˘ Ë oÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë ‰Ú¿ÛË Ùo˘˜ oÊ›ÏÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ ÂχıÂÚË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘ ‰ËÌoÎÚ·ÙÈÎo‡ oÏÈÙ‡̷Ùo˜. ¶oϛ٘ o˘ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó ·ÎfiÌË Ùo ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÎϤÁo˘Ó ÌoÚo‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯o˘Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ó¤ˆÓ ÙˆÓ ÎoÌÌ¿ÙˆÓ. **2. ∆· ÎfiÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰·¿Ó˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ÁÂÓÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ªÂ ÓfiÌÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÌÔÚ› Ó· ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÏfiÁÔ ¤ÎÙˆÛ˘ ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÂȉÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ‰Èη-

ÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ªÂ ÓfiÌÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ¿ÏϘ ·ÈÚÂÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ. **3. ∞·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·Ôχو˜ ÔÈ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ˘¤Ú ‹ ηٿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜. ∞·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·Ôχو˜ ÔÈ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ˘¤Ú ‹ ηٿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË ‹ ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô. TMHMA Bã ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ KEºA§AIO ¶PøTO AÓ¿‰ÂÈÍË Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ ÕÚıÚo 30 1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ùo˘ ¶oÏÈÙ‡̷Ùo˜. EÎϤÁÂÙ·È ·fi ÙË Bo˘Ï‹ ÁÈ· ÂÚ›o‰o ¤ÓÙ ÂÙÒÓ, fiˆ˜ oÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 32 Î·È 33. 2. To ·Í›ˆÌ· Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Â›Ó·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙo Ì ooÈo‰‹oÙ ¿ÏÏo ·Í›ˆÌ·, ı¤ÛË ‹ ¤ÚÁo. 3. H Úo‰ÚÈ΋ ÂÚ›o‰o˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ oÚΈÌoÛ›· Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘. 4. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË oϤÌo˘, Ë Úo‰ÚÈ΋ ıËÙ›· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË Ùo˘. 5. E·ÓÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ›‰Èo˘ ÚoÛÒo˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ì›· ÊoÚ¿ ÌfiÓo. **ÕÚıÚo 31 ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏÂÁ› fiÔÈÔ˜ Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙË, ¤¯ÂÈ ·fi ·Ù¤Ú· ‹ ÌËÙ¤Ú· ÂÏÏËÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹, ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙfi ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ÓfiÌÈÌË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ. ÕÚıÚo 32 *1. H ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙË Bo˘Ï‹ Á›ÓÂÙ·È Ì oÓoÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊoÊoÚ›· Î·È Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, o˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ¤Ó·Ó Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙo Ì‹Ó· ÚÈÓ Ï‹ÍÂÈ Ë ıËÙ›· Ùo˘ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, ηٿ Ù· oÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi Ù˘ Bo˘Ï‹˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË oÚÈÛÙÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘, ηٿ Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 34 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË o˘ o ¶Úfi‰Úo˜ ·Ú·ÈÙËı›, Âı¿ÓÂÈ ‹ ÎËÚ˘¯ı› ¤ÎÙˆÙo˜ ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜, Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏoÁ‹ Ó¤o˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÂ

____________________________________________________________________________________________ * √È ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔÈ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Ô˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛÂ Î·È ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÚfiÛıÂÛ Ì ÙÔ ∞ã „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ 6 ª·ÚÙ›Ô˘ 1986 Ë ™Ùã ∞Ó·ıˆÚËÙÈ΋ µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.


9 ‰¤Î· Ë̤Ú˜ Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ·ÊfiÙo˘ ¤ÏËÍ ÚfiˆÚ· Ë ıËÙ›· Ùo˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓo˘ ¶Úo¤‰Úo˘. 2. H ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Á›ÓÂÙ·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· Ï‹ÚË ıËÙ›·. 3. ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂÎϤÁÂÙ·È ÂΛÓo˜ o˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡o ÙÚ›ÙˆÓ Ùo˘ Û˘ÓoÏÈÎo‡ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. AÓ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Ë ÏÂÈo„ËÊ›· ·˘Ù‹, Ë „ËÊoÊoÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙ Ë̤Ú˜. AÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› o‡Ù ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË „ËÊoÊoÚ›· Ë oÚÈ˙fiÌÂÓË ÏÂÈo„ËÊ›·, Ë „ËÊoÊoÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Ì›· ÊoÚ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙ Ë̤Ú˜, ofiÙ ÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΛÓo˜ o˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. *4. AÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› o‡ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË „ËÊoÊoÚ›· Ë ·˘ÍË̤ÓË ·˘Ù‹ ÏÂÈo„ËÊ›·, Ë Bo˘Ï‹ ‰È·Ï‡ÂÙ·È Ì¤Û· Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ „ËÊoÊoÚ›·, Î·È ÚoÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ÂÎÏoÁ‹ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ Bo˘Ï‹˜. H Bo˘Ï‹ o˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ӥ˜ ÂÎÏoÁ¤˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ Û˘ÁÎÚoÙËı› Û ÛÒÌ·, ÂÎϤÁÂÈ Ì oÓoÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊoÊoÚ›· ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. AÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÏÂÈo„ËÊ›· ·˘Ù‹, Ë „ËÊoÊoÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Î·È ÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΛÓo˜ o˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. AÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› o‡Ù ·˘Ù‹ Ë ÏÂÈo„ËÊ›·, Ë „ËÊoÊoÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Ì›· ÊoÚ¿, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙ Ë̤Ú˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡o ÚoÛÒˆÓ o˘ ÏÂÈo„‹ÊËÛ·Ó Î·È ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΛÓo˜ o˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÏÂÈo„ËÊ›·. 5. AÓ Ë Bo˘Ï‹ Â›Ó·È ·o‡Û·, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÎϤÍÂÈ ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, ηٿ Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 4. AÓ Ë Bo˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı› Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ÙÚfio, Ë ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ÒÛo˘ Ó· Û˘ÁÎÚoÙËı› Û ÛÒÌ· Ë Ó¤· Bo˘Ï‹ Î·È Ì¤Û· Û ›ÎoÛÈ Ë̤Ú˜, Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo, ·fi ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· oÚ›˙oÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜ 3 Î·È 4, ·Êo‡ ÙËÚËıo‡Ó Î·È oÈ oÚÈÛÌo› Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 1 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 34. 6. AÓ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏoÁ‹ Ó¤o˘ ¶Úo¤‰Úo˘, o˘ oÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜, ‰ÂÓ ÂÚ·Ùˆı› ÂÁη›Úˆ˜, o ‹‰Ë ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂÍ·ÎoÏo˘ı› Ó· ·ÛΛ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ùo˘ ÒÛo˘ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ó¤o˜ ¶Úfi‰Úo˜.

¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘, ‰›ÓÂÈ ÂÓÒÈoÓ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÙoÓ ·ÎfiÏo˘ıo fiÚÎo: “√ÚΛ˙oÌ·È ÛÙo fiÓoÌ· Ù˘ AÁ›·˜ Î·È OÌoo‡ÛÈ·˜ Î·È A‰È·›ÚÂÙ˘ TÚÈ¿‰·˜ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛˆ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜, Ó· ÌÂÚÈÌÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙ‹ Ùo˘˜ Ù‹ÚËÛË, Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ˆ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ XÒÚ·˜, Ó· ÚoÛٷهˆ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ó· ˘ËÚÂÙÒ Ùo ÁÂÓÈÎfi Û˘ÌʤÚoÓ Î·È ÙËÓ Úfio‰o Ùo˘ EÏÏËÓÈÎo‡ §·o‡”. 3. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙË ¯oÚËÁ›· o˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ o˘ oÚÁ·ÓÒÓoÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘. ÕÚıÚo 34 1. ToÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, fiÙ·Ó ·o˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙo Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚo ·fi ‰¤Î· Ë̤Ú˜, ·Ó Âı¿ÓÂÈ, ·Ú·ÈÙËı›, ÎËÚ˘¯ı› ¤ÎÙˆÙo˜ ‹ ·Ó ΈχÂÙ·È ÁÈ· ooÈoÓ‰‹oÙ ÏfiÁo Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘, ÙoÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ ÚoÛˆÚÈÓ¿ o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜Ø ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Bo˘Ï‹, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Bo˘Ï‹˜ ηÈ, ·Ó ·˘Ùfi˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, Ë K˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÏÏoÁÈο. K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›o‰o Ù˘ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 32 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4, ηıÒ˜ Î·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÛË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÚoÛÊ˘Á‹ Û ‰ËÌo„‹ÊÈÛÌ·, ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 38 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2 Î·È Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 44 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2. 2. AÓ Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ¤Ú· ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ˘o¯ÚˆÙÈο Ë Bo˘Ï‹, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›, ÁÈ· Ó· ·oÊ·Û›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÏoÁ‹˜ Ó¤o˘ ¶Úo¤‰Úo˘. ™Â η̛· ¿ÓÙˆ˜ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÎÏoÁ‹ Ó¤o˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚo ·fi ¤ÍÈ Û˘ÓoÏÈο Ì‹Ó˜, ·ÊfiÙo˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·Ó·Ï‹ÚˆÛ‹ Ùo˘ o˘ ÚoÎÏ‹ıËΠ·fi ·‰˘Ó·Ì›· Ùo˘. KEºA§AIO ¢EYTEPO EÍo˘Û›Â˜ Î·È Â˘ı‡ÓË ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ ÕÚıÚo 35

*1. K·Ì›· Ú¿ÍË Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ o‡Ù ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚoÛ˘oÁÚ·Ê‹ Ùo˘ EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: ·ÚÌfi‰Èo˘ Yo˘ÚÁo‡, o oo›o˜ Ì ÌfiÓË ÙËÓ ˘oÁÚ·Ê‹ ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ o˘ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ÚÈÓ ·fi Ùo˘ Á›ÓÂÙ·È ˘‡ı˘Óo˜, Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘Û‹ Ù˘ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ùo˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤Úo˜ ÛÙËÓ ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ÂÎÏoÁ‹ o˘ Â·ÎoÏo˘ı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ Ùo˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË o˘ Ë K˘‚¤ÚÓËÛË ··ÏÏ·Á› ·fi Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ù˘ Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo 38 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ ÕÚıÚo 33 1, ·Ó o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊÂÈ Ùo oÈΛo ‰È¿Ù·ÁÌ·, ·˘Ùfi ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌfiÓo ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo 1. O ÂÎÏÂÁfiÌÂÓo˜ ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜. Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘ ·fi ÙËÓ Âo*2. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚoÛ˘oÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ̤ÓË Ù˘ Ë̤ڷ˜ o˘ ¤ÏËÍÂ Ë ıËÙ›· Ùo˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓo˘ ÙȘ ·ÎfiÏo˘ı˜ Ú¿ÍÂȘ: ¶Úo¤‰Úo˘Ø Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ Âo·) Ùo ‰ÈoÚÈÛÌfi ¶Úˆı˘o˘ÚÁo‡, ̤ÓË Ù˘ ÂÎÏoÁ‹˜ Ùo˘. ‚) ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙoÏ‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì 2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ùo ¿ÚıÚo 37 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 2, 3 Î·È 4,


10 Á) ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 32 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 4 Î·È Î·Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo 41 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ÚoÛ˘oÁÚ¿„ÂÈ o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜, Î·È Î·Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo 53 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ÚoÛ˘oÁÚ¿„ÂÈ Ùo Yo˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo, ‰) ÙËÓ ·Ó·oÌ‹ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 42 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 ÓoÌoۯ‰›o˘ ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌo˘ o˘ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË Bo˘Ï‹, Â) Ùo ‰ÈoÚÈÛÌfi Ùo˘ ÚoÛˆÈÎo‡ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶Úo‰ڛ·˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜. *3. To ‰È¿Ù·ÁÌ· Ì Ùo oo›o ÚoÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ‰ËÌo„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÓoÌoÛ¯¤‰Èo, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo 44 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2, ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ Bo˘Ï‹˜.

ÕÚıÚo 36 1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, Ì ًÚËÛË oˆÛ‰‹oÙÂ ÙˆÓ oÚÈÛÌÒÓ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 35 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, ÂÎÚoÛˆ› ‰ÈÂıÓÒ˜ Ùo KÚ¿Ùo˜, ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÏÂÌo, Û˘ÓoÌoÏoÁ› Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘, Û˘ÌÌ·¯›·˜, oÈÎoÓoÌÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙo¯‹˜ Û ‰ÈÂıÓ›˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ‹ ÂÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó·ÎoÈÓÒÓÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹, Ì ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰È·Û·Ê‹ÛÂȘ, fiÙ·Ó Ùo Û˘ÌʤÚoÓ Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ Ùo ÂÈÙÚ¤o˘Ó. 2. OÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÂÌfiÚÈo, ÊoÚoÏoÁ›·, oÈÎoÓoÌÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÌÌÂÙo¯‹ Û ‰ÈÂıÓ›˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ‹ ÂÓÒÛÂȘ, Î·È fiÛ˜ ¿ÏϘ ÂÚȤ¯o˘Ó ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ oo›Â˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜, Ù›oÙ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· oÚÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌo, ‹ oÈ oo›Â˜ ÂÈ‚·Ú‡Óo˘Ó ·ÙoÌÈο Ùo˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡o˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ù˘ÈÎfi ÓfiÌo o˘ ÙȘ ΢ÚÒÓÂÈ. 3. M˘ÛÙÈο ¿ÚıÚ· Û˘Óı‹Î˘ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó oÙ¤ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„o˘Ó Ù· Ê·ÓÂÚ¿. 4. H ·ڈÛË ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ·oÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓo ÓoÌoıÂÙÈ΋˜ ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛ˘ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 43 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 2 Î·È 4. ÕÚıÚo 37 1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÈoÚ›˙ÂÈ ÙoÓ ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi ηÈ, Ì ÚfiÙ·Û‹ Ùo˘, ‰ÈoÚ›˙ÂÈ Î·È ·‡ÂÈ Ù· ÏoÈ¿ ̤ÏË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ùo˘˜ YÊ˘o˘ÚÁo‡˜. *2. ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ ‰ÈoÚ›˙ÂÙ·È o ·Ú¯ËÁfi˜ Ùo˘ ÎfiÌÌ·Ùo˜ Ùo oo›o ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ. AÓ Î·Ó¤Ó· ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›·, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙoÓ ·Ú¯ËÁfi Ùo˘ ÎfiÌÌ·Ùo˜ o˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÏÂÈo„ËÊ›· ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙoÏ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚÈ‚ˆı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌo‡ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ o˘ Ó· ·oÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ Bo˘Ï‹˜. *3. AÓ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙˆı› ·˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙoÏ‹ ÛÙoÓ ·Ú¯ËÁfi Ùo˘ ‰Â‡ÙÂÚo˘ Û ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÎfiÌÌ·Ùo˜ Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊoÚ‹ÛÂÈ Î·È ·˘Ù‹, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰›ÓÂÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙoÏ‹ ÛÙoÓ ·Ú¯ËÁfi Ùo˘ ÙÚ›Ùo˘ Û ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÎfiÌÌ·Ùo˜. K¿ı ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙoÏ‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. AÓ oÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙoϤ˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊoÚ‹Ûo˘Ó, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ηÏ› Ùo˘˜ ·Ú¯ËÁo‡˜ ÙˆÓ ÎoÌÌ¿ÙˆÓ Î·È, ·Ó ÂȂ‚·Èˆı› Ë ·‰˘Ó·Ì›· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌo‡

K˘‚¤ÚÓËÛ˘ o˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ Bo˘Ï‹˜, ÂȉÈÒÎÂÈ Ùo Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi K˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏoÁÒÓ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ·oÙ˘¯›·˜ ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ ‹ Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘ ‹ Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘ Ùo Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi K˘‚¤ÚÓËÛ˘, fiÛo Ùo ‰˘Ó·ÙfiÓ Â˘Ú‡ÙÂÚ˘ ·o‰o¯‹˜, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÂÎÏoÁ¤˜, Î·È ‰È·Ï‡ÂÈ ÙË Bo˘Ï‹. *4. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٿ ÙȘ oo›Â˜ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜, ÂÓÙoÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌo‡ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙoÏ‹ Û ·Ú¯ËÁfi ÎfiÌÌ·Ùo˜, ·Ó Ùo ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯ËÁfi ‹ ÂÎÚfiÛˆo, ‹ ·Ó o ·Ú¯ËÁfi˜ ‹ o ÂÎÚfiÛˆfi˜ Ùo˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙoÏ‹ Û’ ·˘ÙfiÓ o˘ ÚoÙ›ÓÂÈ Ë ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ oÌ¿‰· Ùo˘ ÎfiÌÌ·Ùo˜. H ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÂÓÙoÏ‹˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ o˘ o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ‹ o ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Ùo˘ ·Ó·ÎoÈÓÒÓÂÈ ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÎoÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË Bo˘Ï‹. Ë ·Ó·Îo›ÓˆÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ·fi οı ·Ó¿ıÂÛË ÂÓÙoÏ‹˜. *EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: ™ÙȘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙoϤ˜, ·Ó ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÛo‰‡Ó·Ì· Û ‚o˘Ï¢ÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜, ÚoËÁÂ›Ù·È ÂΛÓo o˘ ¤Ï·‚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ „‹Êo˘˜ ÛÙȘ ÂÎÏoÁ¤˜Ø ÓÂoÛ¯ËÌ·ÙÈṲ̂Óo ÎfiÌÌ· Ì ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ oÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ oÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi Ù˘ Bo˘Ï‹˜, ¤ÂÙ·È Ùo˘ ·Ï·ÈfiÙ Úo˘ Ì ›Ûo ·ÚÈıÌfi ‰ÚÒÓ. ™ÙȘ ‰‡o ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ú¤¯oÓÙ·È ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙoϤ˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù·. ÕÚıÚo 38 *1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ·fi Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ù˘ ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ó ·˘Ù‹ ·Ú·ÈÙËı›, ηıÒ˜ Î·È ·Ó Ë Bo˘Ï‹ ·oÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 84. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 2, 3 Î·È 4 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 37. AÓ o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ Ù˘ ·Ú·ÈÙo‡ÌÂÓ˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜ ‹ ÂÎÚfiÛˆo˜ ÎfiÌÌ·Ùo˜ o˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 37 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 3 ‰¿ÊÈo Áã. * 2. ∞Ó Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·ÈÙËı›, ÂÎÏ›„ÂÈ ‹ ·‰** ˘Ó·Ù› ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË µÔ˘Ï‹ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ. ∏ ÚfiÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ‹ ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‹ ·fi ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ∞Ó Î·Ó¤Ó· ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË µÔ˘Ï‹ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 Î·È Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·fi ÙË µÔ˘-


11 Ï‹ Ì ÂȉÈ΋ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË µÔ˘Ï‹ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ. ™Â οı ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÚfiÙ·ÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù· ‰‡Ô ¤ÌÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ∂ˆÛfiÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ô Ó¤Ô˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ÛΛ Ô ÚÒÙÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÀÔ˘ÚÁfi˜. *EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: H ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 2 ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È Û  ڛÙˆÛË ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 34. ÕÚıÚo 39 (To ¿ÚıÚo 39 ηٷÚÁ›ٷÈ). ÕÚıÚo 40 1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Û˘ÁηÏ› ÙË Bo˘Ï‹ Ù·ÎÙÈο Ì›· ÊoÚ¿ οı ¯ÚfiÓo, fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ Ùo ¿ÚıÚo 64 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, Î·È ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ οı ÊoÚ¿ o˘ Ùo ÎÚ›ÓÂÈ Â‡ÏoÁoØ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·˘ÙoÚoÛÒˆ˜ ‹ ‰È· Ùo˘ ¶Úˆı˘o˘ÚÁo‡ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·È ÙË Ï‹ÍË Î¿ı ‚o˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰o˘. 2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ì›· ÊoÚ¿ ÌfiÓo ÌoÚ› Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ‚o˘Ï¢ÙÈ΋˜ Û˘Ófi‰o˘, ›Ù ·Ó·‚¿ÏÏoÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Â›Ù ‰È·ÎfiÙoÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ·ÎoÏo‡ıËÛ‹ Ùo˘˜. 3. H ·Ó·ÛÙoÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚo ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ o‡Ù ӷ Â·Ó·ÏËÊı› ηٿ ÙËÓ ›‰È· ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ Û‡Óo‰o ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜. ÕÚıÚo 41 *1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÌoÚ› Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙË Bo˘Ï‹, ·Ó ¤¯o˘Ó ·Ú·ÈÙËı› ‹ Î·È Î·Ù·„ËÊÈÛÙ› ·fi ·˘Ù‹ ‰‡o K˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. OÈ ÂÎÏoÁ¤˜ ÂÓÂÚÁo‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË o˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ ‰È·Ï˘fiÌÂÓ˘ Bo˘Ï‹˜. ™Â οı ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ùo ÙÚ›Ùo ‰¿ÊÈo Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 3 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 37. *2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰È·Ï‡ÂÈ ÙË Bo˘Ï‹ Ì ÚfiÙ·ÛË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ o˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ „‹Êo ÂÌÈÛÙoÛ‡Ó˘, ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÓÙoÏ‹˜ ÚoÎÂÈ̤Óo˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÂıÓÈÎfi ı¤Ì· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. AoÎÏ›ÂÙ·È Ë ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Ó¤·˜ Bo˘Ï‹˜ ÁÈ· Ùo ›‰Èo ı¤Ì·. 3. To ‰È¿Ù·ÁÌ· ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ Bo˘Ï‹˜, ÚoÛ˘oÁÚ·Ì̤Óo ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ·fi Ùo Yo˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘-Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙËÓ Úo΋ڢÍË ÂÎÏoÁÒÓ Ì¤Û· Û ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ Î·È ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ Ó¤·˜ Bo˘Ï‹˜ ̤۷ Û ¿ÏϘ ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ ·fi ÙȘ ÂÎÏoÁ¤˜. *4. H Bo˘Ï‹ o˘ ÂÎϤ¯ıËΠÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ¤Ùo˜ ·ÊfiÙo˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 37 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 3 Î·È Ù˘ ·Ú·-

ÁÚ¿Êo˘ 1 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ ·˘Ùo‡. 5. H Bo˘Ï‹ ‰È·Ï‡ÂÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 32 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 4. *EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·›ÚÂÛË Ùo ‰È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Úo΋ Ú˘ÍË ÂÎÏoÁÒÓ Ì¤Û· Û ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ Î·È ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ Ó¤·˜ Bo˘Ï‹˜ ̤۷ Û ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ ·fi ·˘Ù¤˜. ÕÚıÚo 42 *1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΉ›‰ÂÈ Î·È ‰ËÌoÛȇÂÈ Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ o˘ ¤¯o˘Ó „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË Bo˘Ï‹ ̤۷ Û ¤Ó· Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛ‹ Ùo˘˜. M¤Û· ÛÙËÓ ÚoıÂÛÌ›· o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ÛÙo ÚoËÁo‡ÌÂÓo ‰¿ÊÈo, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÌoÚ› Ó· ·Ó·¤Ì„ÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹ ÓoÌoÛ¯¤‰Èo o˘ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ·fi ·˘Ù‹, ÂÎı¤ÙoÓÙ·˜ Î·È Ùo˘˜ ÏfiÁo˘˜ Ù˘ ·Ó·oÌ‹˜. *2. ¶ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌo˘ ‹ ÓoÌoÛ¯¤‰Èo o˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÂÌÊı› ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË Bo˘Ï‹ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ¿ Ù˘ ηÈ, ·Ó ÂÈ„ËÊÈÛÙ› Î·È ¿ÏÈ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 76 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ùo ÂΉ›‰ÂÈ Î·È Ùo ‰ËÌoÛȇÂÈ ˘o¯ÚˆÙÈο ̤۷ Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÂÈ„‹ÊÈÛ‹ Ùo˘. ÕÚıÚo 43 1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΉ›‰ÂÈ Ù· ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· o˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÌoÚ› oÙ¤ Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Ùo˘˜ o‡Ù ӷ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ Ùo˘˜. 2. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ùo˘ ·ÚÌfi‰Èo˘ Yo˘ÚÁo‡ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¤Î‰oÛË Î·ÓoÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ì ÂȉÈ΋ ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛË ÓfiÌo˘ Î·È Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘. EÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛË ÁÈ· ¤Î‰oÛË Î·ÓoÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·fi ¿ÏÏ· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ‰Èo›ÎËÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÚoÎÂÈ̤Óo˘ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙo‡Ó ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ‹ ı¤Ì·Ù· Ì ÙoÈÎfi ÂӉȷʤÚoÓ ‹ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù¯ÓÈÎfi ‹ ÏÂÙoÌÂÚÂÈ·Îfi. 3. (H ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 3 ηٷÚÁ›ٷÈ). 4. M ÓfiÌo˘˜ o˘ „ËÊ›˙oÓÙ·È ·fi ÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÌoÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛË ¤Î‰oÛ˘ ηÓoÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ o˘ ηıoÚ›˙oÓÙ·È Û’ ·˘Ùo‡˜ Û ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈo. M Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ ·˘Ùo‡˜ ¯·Ú¿˙oÓÙ·È oÈ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È oÈ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ o˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎoÏo˘ıËı› Î·È Ù›ıÂÓÙ·È ¯ÚoÓÈο fiÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛ˘. 5. T· ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 72 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ OÏo̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ·oÙÂϤÛo˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓo ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛ˘ ηٿ ÙËÓ ÚoËÁo‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·Êo. ÕÚıÚo 44 1. ™Â ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›Áo˘Û·˜ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ˘ ·Ó¿Á΢ o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÌoÚ›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘, Ó· ÂΉ›‰ÂÈ Ú¿ÍÂȘ ÓoÌoıÂÙÈÎo‡ ÂÚȯo̤Óo˘. OÈ Ú¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ˘o‚¿ÏÏoÓÙ·È ÛÙË Bo˘Ï‹ ÁÈ· ·ڈÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 72 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, ̤۷ Û ۷ڿÓÙ· Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ¤Î‰oÛ‹ Ùo˘˜ ‹ ̤-


12 Û· Û ۷ڿÓÙ· Ë̤Ú˜ ·fi ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Û ۇÓo‰o. AÓ ‰ÂÓ ˘o‚ÏËıo‡Ó ÛÙË Bo˘Ï‹ ̤۷ ÛÙȘ Úo·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÚoıÂƯ̂˜ ‹ ·Ó ‰ÂÓ ÂÁÎÚÈıo‡Ó ·fi ·˘Ù‹ ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘o‚oÏ‹ Ùo˘˜, ·‡o˘Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó ÛÙo ÂÍ‹˜. *2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÚoÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· ‰ËÌo„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÎÚ›ÛÈÌ· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÏÂÈo„ËÊ›·˜ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÚfiÙ·ÛË Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘. ¢ËÌo„‹ÊÈÛÌ· ÚoÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· Î·È ÁÈ· „ËÊÈṲ̂ӷ ÓoÌoÛ¯¤‰È· o˘ Ú˘ıÌ›˙o˘Ó Ûo‚·Úfi ÎoÈÓˆÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰ËÌoÛÈoÓoÌÈο, ÂÊfiÛoÓ ·˘Ùfi ·oÊ·ÛÈÛÙ› ·fi Ù· ÙÚ›· ¤ÌÙ· Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡o ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ Î·È fiˆ˜ oÚ›˙o˘Ó o K·ÓoÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Î·È ÓfiÌo˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ·˘Ù‹˜. ¢ÂÓ ÂÈÛ¿ÁoÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›o‰o Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡o ÚoÙ¿ÛÂȘ ‰ËÌo„ËÊ›ÛÌ·Ùo˜ ÁÈ· ÓoÌoÛ¯¤‰Èo. AÓ ÓoÌoÛ¯¤‰Èo ˘ÂÚ„ËÊÈÛÙ›, Ë ÚoıÂÛÌ›· Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 42 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ùo˘ ‰ËÌo„ËÊ›ÛÌ·Ùo˜. *3. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÌoÚ› Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ Úo˜ Ùo §·fi ‰È·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘. T· ‰È·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊoÓÙ·È ·fi ÙoÓ ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi Î·È ‰ËÌoÛȇoÓÙ·È ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ÕÚıÚo 45 O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ EÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ XÒÚ·˜, o˘ ÙË ‰Èo›ÎËÛ‹ Ùo˘˜ ·ÛΛ Ë K˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. AoÓ¤ÌÂÈ Â›Û˘ Ùo˘˜ ‚·ıÌo‡˜ Û fiÛo˘˜ ˘ËÚÂÙo‡Ó Û’ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. ÕÚıÚo 46 1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÈoÚ›˙ÂÈ Î·È ·‡ÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ÓfiÌo, Ùo˘˜ ‰ËÌfiÛÈo˘˜ ˘·ÏÏ‹Ïo˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ o˘ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜. 2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·oÓ¤ÌÂÈ Ù· Úo‚ÏÂfiÌÂÓ· ·Ú¿ÛËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ Û¯ÂÙÈÎo‡ ÓfiÌo˘. ÕÚıÚo 47 1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ Ùo ‰Èη›ˆÌ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ùo˘ Yo˘ÚÁo‡ ¢ÈηÈoÛ‡Ó˘ Î·È ÁÓÒÌË Û˘Ì‚o˘Ï›o˘ o˘ Û˘ÁÎÚoÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÏÂÈo„ËÊ›· ·fi ‰ÈηÛÙ¤˜, Ó· ¯·Ú›˙ÂÈ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ‹ ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÈ ÙȘ oÈÓ¤˜ o˘ ÂÈ‚¿ÏÏo˘Ó Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·›ÚÂÈ ÙȘ οı ›‰o˘˜ ÓfiÌÈ̘ Û˘Ó¤ÂȘ oÈÓÒÓ o˘ ¤¯o˘Ó ÂÈ‚ÏËı› Î·È ÂÎÙÈı›. 2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÌfiÓo Ì ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ¤¯ÂÈ Ùo ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·oÓ¤ÌÂÈ ¯¿ÚË Û Yo˘ÚÁfi o˘ ηٷ‰ÈοÛÙËΠηٿ Ùo ¿ÚıÚo 86. *3. AÌÓËÛÙ›· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÌfiÓo ÁÈ· oÏÈÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, Ì ÓfiÌo o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Ì ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. 4. AÌÓËÛÙ›· ÁÈ· ÎoÈÓ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È o‡ÙÂ

Ì ÓfiÌo. ÕÚıÚo 48 *1. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË oϤÌo˘, ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ‹ ¿ÌÂÛ˘ ·ÂÈÏ‹˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ·Ó ÂΉËψı› ¤ÓoÏo ΛÓËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚo‹ Ùo˘ ‰ËÌoÎÚ·ÙÈÎo‡ oÏÈÙ‡̷Ùo˜, Ë Bo˘Ï‹, Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘, o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘, ı¤ÙÂÈ Û ÂÊ·ÚÌoÁ‹, Û oÏfiÎÏËÚË ÙËÓ EÈÎÚ¿ÙÂÈ· ‹ Û ÙÌ‹Ì· Ù˘, Ùo ÓfiÌo ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË oÏÈoÚΛ·˜, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ‹ ̤Úo˘˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 5 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 4, 6, 8, 9, 11, 12 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 1 ¤ˆ˜ Î·È 4, 14, 19, 22 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 3, 23, 96 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 4 Î·È 97. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ËÌoÛȇÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜. M ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ oÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛ¯‡o˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ë oo›· ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ˘Âڂ› ÙȘ ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜. *2. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·o˘Û›·˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ‹ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· Û˘ÁÎÏËı› ÂÁη›Úˆ˜, Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ Ï·Ì‚¿ÓoÓÙ·È Ì Úo‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· o˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘. To ‰È¿Ù·ÁÌ· ˘o‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË Bo˘Ï‹ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÌfiÏȘ ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û‡ÁÎÏËÛ‹ Ù˘, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¤ÏËÍÂ Ë ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜ ‹ Ë Bo˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›, Î·È ¿ÓÙˆ˜ ̤۷ Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo. *3. H ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙȘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜ ̤ÙÚˆÓ ÌoÚ› Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ·Ó¿ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚo ÌfiÓo Ì ÚoËÁo‡ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Ë oo›· Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Ë ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜ ‹ Ë Bo˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›. *4. T· ηٿ ÙȘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜ ̤ÙÚ· ·›ÚoÓÙ·È ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÚoıÂÛÌÈÒÓ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜ 1, 2 Î·È 3, ÂÊfiÛoÓ ‰ÂÓ ·Ú·Ù›ÓoÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ì ÙË Ï‹ÍË Ùo˘ oϤÌo˘, ÂÊfiÛoÓ Â›¯·Ó ÂÈ‚ÏËı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ oϤÌo˘. *5. AÊfiÙo˘ ·Ú¯›Ûo˘Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÚoËÁo‡ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÌoÚ› Ó· ÂΉ›‰ÂÈ Ú¿ÍÂȘ ÓoÌoıÂÙÈÎo‡ ÂÚȯo̤Óo˘, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙo‡Ó Â›Áo˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ ‹ ÁÈ· Ó· ·oηٷÛÙ·ı› Ù·¯‡ÙÂÚ· Ë ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ. OÈ Ú¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ˘o‚¿ÏÏoÓÙ·È ÁÈ· ·ڈÛË ÛÙË Bo˘Ï‹ ̤۷ Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·fi ÙË Û‡ÁÎÏËÛ‹ Ù˘ Û ۇÓo‰o Î·È ·‡-o˘Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó ÛÙo ÂÍ‹˜, ·Ó ‰ÂÓ ˘o‚ÏËıo‡Ó ÛÙË Bo˘Ï‹ ̤۷ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÚoıÂƯ̂˜ ‹ ‰ÂÓ ÂÁÎÚÈıo‡Ó ·fi ·˘Ù‹ ̤۷ Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·ÊfiÙo˘ ˘o‚Ï‹ıËηÓ. *6. OÈ Î·Ù¿ ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜ 2 Î·È 3 ·oÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Ï·Ì‚¿ÓoÓÙ·È Ì ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ Û˘ÓoÏÈÎo‡ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 1 ·fiÊ·ÛË Ì ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ Û˘ÓoÏÈÎo‡ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. H Bo˘Ï‹ ·oÊ·Û›˙ÂÈ Û ̛· ÌfiÓo Û˘Ó‰ڛ·ÛË. *7. ™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌoÁ‹˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ ·Ó¿Á΢, Ù· oo›· Ï·Ì‚¿ÓoÓÙ·È Î·Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo ·˘Ùfi, ÈÛ¯‡o˘Ó ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 61 Î·È 62 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰È·Ï‡ıËÎÂ Ë Bo˘Ï‹ ‹ ¤ÏËÍÂ Ë ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜.


13 KEºA§AIO TPITO EȉÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÕÚıÚo 49 1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È oˆÛ‰‹oÙ ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ o˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘, ·Ú¿ ÌfiÓo ÁÈ· ¤Û¯·ÙË Úo‰oÛ›· ‹ ·Ú·‚›·ÛË, Ì ÚfiıÂÛË, Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. °È· Ú¿ÍÂȘ o˘ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙oÓÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘ Ë ‰›ˆÍË ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÂˆÛfiÙo˘ Ï‹ÍÂÈ Ë Úo‰ÚÈ΋ ıËÙ›·. 2. H ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ηÙËÁoÚ›· Î·È ·Ú·oÌ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Û ‰›ÎË ˘o‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙË Bo˘Ï‹ ˘oÁÚ·Ì̤ÓË ·fi Ùo ¤Ó· ÙÚ›Ùo Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·o‰ÂÎÙ‹ Ì ·fiÊ·ÛË o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡o ÙÚ›ÙˆÓ Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. 3. AÓ Ë ÚfiÙ·ÛË Á›ÓÂÈ ·o‰ÂÎÙ‹, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÛÙo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 86Ø oÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì’ ·˘Ùfi ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹. 4. AÊfiÙo˘ ·Ú·ÂÌÊı›, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘ Î·È ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· oÚ›˙oÓÙ·È ÛÙo ¿ÚıÚo 34. ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÏÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘, ·ÊfiÙo˘ Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 86 ÂΉÒÛÂÈ ··ÏÏ·ÎÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÂÊfiÛoÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ Ë ıËÙ›· Ùo˘. 5. NfiÌo˜ o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ ·˘Ùo‡. ÕÚıÚo 50 O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏϘ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ú¿ ÌfiÓo fiÛ˜ Ùo˘ ·oÓ¤Ìo˘Ó ÚËÙ¿ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È oÈ ÓfiÌoÈ o˘ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓoÈ Ì’ ·˘Ùfi. TMHMA °ã Bo˘Ï‹ KEºA§AIO ¶PøTO AÓ¿‰ÂÈÍË Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÕÚıÚo 51 1. O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ oÚ›˙ÂÙ·È Ì ÓfiÌo, ‰ÂÓ ÌoÚ› fï˜ Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚo˜ ·fi ‰È·ÎfiÛÈo˘˜ o‡Ù ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚo˜ ·fi ÙÚÈ·ÎfiÛÈo˘˜. 2. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÚoÛˆ‡o˘Ó Ùo ŒıÓo˜. 3. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÎϤÁoÓÙ·È Ì ¿ÌÂÛË, ηıoÏÈ΋ Î·È Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊoÊoÚ›· ·fi Ùo˘˜ oϛ٘ o˘ ¤¯o˘Ó ÂÎÏoÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. O ÓfiÌo˜ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ÂÚÈoÚ›ÛÂÈ Ùo ÂÎÏoÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ·Ú¿ ÌfiÓo ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚˆı› ηÙÒÙ·Ùo fiÚÈo ËÏÈΛ·˜ ‹ ÁÈ· ·ÓÈηÓfi ÙËÙ· ‰ÈηÈoÚ·Í›·˜ ‹ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˘ oÈÓÈ΋˜ ηٷ‰›Î˘ ÁÈ· oÚÈṲ̂ӷ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. **4. √È ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ¡fiÌÔ˜ Ô˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ›ÙˆÓ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁ›˜ Ô˘

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ·Ú¯‹ Ù˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‰ÂÓ ÎˆÏ‡ÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÈÛÙÔÏÈ΋ „‹ÊÔ ‹ ¿ÏÏÔ ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ, ÂÊfiÛÔÓ Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Î·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È fiÔÙ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·. **5. ∏ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ÕÚıÚo 52 H ÂχıÂÚË Î·È ·Ófiı¢ÙË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ı¤ÏËÛ˘, ˆ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏÂÈÙo˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜, o˘ ¤¯o˘Ó ˘o¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙË ‰È·ÛÊ·Ï›˙o˘Ó Û οı ÂÚ›ÙˆÛË. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ oÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ·Ú·‚·ÙÒÓ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜. ÕÚıÚo 53 1. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÎϤÁoÓÙ·È ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘Ó¯‹ ¤ÙË o˘ ·Ú¯›˙o˘Ó ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÂÎÏoÁÒÓ. Mfi ÏȘ Ï‹ÍÂÈ Ë ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜, Ì Úo‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·, o˘ ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi Ùo Yo˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo, ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÂÓÈÎÒÓ ‚o˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏoÁÒÓ Ì¤Û· Û ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ Î·È Ë Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ Ó¤·˜ Bo˘Ï‹˜ Û ٷÎÙÈ΋ Û‡Óo‰o ̤۷ Û ¿ÏϘ ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ ·fi ·˘Ù¤˜. 2. Bo˘Ï¢ÙÈ΋ ¤‰Ú· o˘ ÎÂÓÒıËΠ̤۷ ÛÙo ÙÂÏÂ˘Ù·›o ¤Ùo˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰o˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÂÎÏoÁ‹, fiÙ·Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ Ùo ÓfiÌo, ÂÊfiÛoÓ oÈ ÎÂÓ¤˜ ¤‰Ú˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ùo ¤Ó· ¤ÌÙo Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. 3. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË oϤÌo˘ Ë ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ùo˘. AÓ Ë Bo˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›, Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÏoÁÒÓ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÂˆÛfiÙo˘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ o fiÏÂÌo˜, ·Ó·Î·ÏÂ›Ù·È ‰Â ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ Ë Bo˘Ï‹ o˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı› ¤ˆ˜ Ùo Ù¤Ïo˜ Ùo˘. ÕÚıÚo 54 **1. ∆Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÓfiÌÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙȘ ÌÂıÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÚԂϤÂÙ·È Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ¿ÌÂÛ· ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÚËÙ‹ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ›ÙˆÓ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. **2. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î¿ı ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÁÚ·Ê‹, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙ· ÔÈΛ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘. 3. M¤Úo˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜, fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚo ·fi Ùo ¤Ó· ÂÈÎoÛÙfi Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, ÌoÚ› Ó· ÂÎϤÁÂÙ·È ÂÓÈ·›ˆ˜ Û oÏfiÎÏËÚË ÙËÓ EÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙË Û˘ÓoÏÈ΋ ÂÎÏoÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ùo˘ οı ÎfiÌÌ·Ùo˜ ÛÙËÓ EÈÎÚ¿ÙÂÈ·, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. KEºA§AIO ¢EYTEPO


14

KˆÏ‡Ì·Ù· Î·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ ÕÚıÚo 55 1. °È· Ó· ÂÎÏÂÁ› ηÓ›˜ ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ oÏ›Ù˘, Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÓfiÌÈÌË ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÎϤÁÂÈ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ùo ÂÈÎoÛÙfi ¤ÌÙo ¤Ùo˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ùo˘ ηٿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂÎÏoÁ‹˜. 2. Bo˘ÏÂ˘Ù‹˜ o˘ ÛÙÂÚ‹ıËΠοoÈo ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚoÛfiÓÙ· ÂÎ›ÙÂÈ ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ ·fi Ùo ‚o˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·. ÕÚıÚo 56 **1. ŒÌÌÈÛıÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ¿ÏÏÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ˜ ÛÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, ·ÈÚÂÙ¿ ÌÔÓÔÚfiÛˆ· fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜, ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ‹ Úfi‰ÚÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ‹ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ ‹ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ‹ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚ›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË ‹ ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô‡Ù ӷ ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·Ó ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ∏ ·Ú·›ÙËÛË Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Ì ÌfiÓË ÙË ÁÚ·Ù‹ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë Â¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ô˘ ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ∆· ·ÓÒÙÂÚ· ·ÈÚÂÙ¿ ÌÔÓÔÚfiÛˆ· fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô‡Ù ӷ ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÂϤÁËÛ·Ó, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó. 2. Afi Ùo˘˜ ÂÚÈoÚÈÛÌo‡˜ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ÂÍ·ÈÚo‡ÓÙ·È oÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙoÓ ÙÚfio Ù˘ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ‹˜ Ùo˘˜Ø ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚o˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰o˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·ÚÌo‰ÈoÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ùo˘ ηıËÁËÙ‹ o˘ ÂÎϤ¯ıËÎÂ. **3. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Ô‡Ù ӷ ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Û fiÔÈ· ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ‹ Û fiÔÈ· ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Ë ÙÔÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰ÂηÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙÔ‡˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘: ·) √È ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜, ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ¤˜, Úfi‰ÚÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Î·È ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, ÏËÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÂÈ·ÎÒÓ, ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚ›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË ‹ ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜. ‚) ∆· ̤ÏË ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 101∞, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÓfiÌÔ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ‹ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜. Á) √È ·ÓÒÙÂÚÔÈ Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. ‰) √È ¤ÌÌÈÛıÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ

ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ ·ã Ô˘ ηÙ›¯·Ó ı¤ÛË ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‹ ¿ÏÏË ·ÓÙ›ÛÙÔȯË, fiˆ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. À¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â‰¿ÊÈÔ Î·È Â›¯·Ó ¢ڇÙÂÚË ÙÔÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ¿ÏϘ ·fi ·˘Ù‹Ó Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘˜, ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù›¯·Ó ı¤ÛË ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‹ ¿ÏÏË ·ÓÙ›ÛÙÔȯË, fiˆ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. Â) √È ÁÂÓÈÎÔ› ‹ ÂȉÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ‹ ·˘ÙÔ ÙÂÏÒÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ ‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·È fiÛÔÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÍÔÌÔÈÒÓÂÈ Ì ·˘ÙÔ‡˜. ¢ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. 4. ¶oÏÈÙÈÎo› ˘¿ÏÏËÏoÈ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎo› ÁÂÓÈο, o˘ ¤¯o˘Ó ηٿ Ùo ÓfiÌo ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˘o¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Ú·Ì›Óo˘Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· oÚÈṲ̂Óo ¯ÚfiÓo, ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ıo‡Ó ˘o„‹ÊÈoÈ o‡Ù ӷ ÂÎÏÂÁo‡Ó ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÛo ¯ÚfiÓo ‰È·ÚΛ Ë ˘o¯Ú¤ˆÛ‹ Ùo˘˜. **ÕÚıÚo 57 1. ∆· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Â›Ó·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· Ì ٷ ¤ÚÁ· ‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ‹ ÂÙ·›ÚÔ˘ ‹ ÌÂÙfi¯Ô˘ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ‹ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ‹ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‹ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛ˘, Ë ÔÔ›·: ·) ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ‹ ÌÂϤÙ˜ ‹ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ Û˘Ó¿ÙÂÈ Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Û˘Ó·Ê›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ‚) ∞ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ. Á) ∫·Ù¤¯ÂÈ ‹ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ‹ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ‹ ÂΉ›‰ÂÈ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ‰) ∞ÛΛ ηٿ ·Ú·¯ÒÚËÛË ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ‹ ‰ËÌfiÛÈ· Âȯ›ÚËÛË ‹ Âȯ›ÚËÛË ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜. Â) ªÈÛıÒÓÂÈ ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. °È· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂÍÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù· ¿ÏÏ· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, Ù· ÎÚ·ÙÈο ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚ›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË ‹ ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜. ª¤ÙÔ¯Ô˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÔÈÔ˜ η٤¯ÂÈ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¤Ó· ÙÔȘ ÂηÙfi. ∆· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Â›Ó·È Â›Û˘ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ‹ ¿ÏÏÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·ã ¤ˆ˜ ‰ã Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜.


15 ∏ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ· Î·È ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‹ ڿ͈Ó, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. 2. µÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó, ̤۷ Û ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ·ÊfiÙÔ˘ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈ΋, Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁˆÓ ‹ ȉÈÔًوÓ. ∞Ó ·Ú·ÏÂÈÊı› ·˘Ù‹ Ë ÂÌÚfiıÂÛÌË ‰‹ÏˆÛË, ÂÎ› ÙÔ˘Ó ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. 3. µÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ‹ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ‹ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÚıÚÔ Î·È Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÒÏ˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ‹ fiÙÈ Â›Ó·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· Ì ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·, ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ· ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. 4. ∂ȉÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ‹ ÂίˆÚÔ‡ÓÙ·È ‹ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ‹ ·fi Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ùfi˜ ÌÂÙ›¯Â ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜ ‹ Ì ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·. ÕÚıÚo 58 O ¤ÏÂÁ¯o˜ Î·È Ë ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏoÁÒÓ, ηٿ Ùo˘ ·Úo˘˜ ÙˆÓ oo›ˆÓ ·ÛÎo‡ÓÙ·È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ o˘ ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È Â›Ù Û ÂÎÏoÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÏoÁÒÓ Â›Ù Û ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÚoÛfiÓÙˆÓ, ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÛÙo AÓÒÙ·Ùo EȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈo Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 100. KEºA§AIO TPITO K·ı‹ÎoÓÙ· Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ ÕÚıÚo 59 1. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚o˘Ó Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘˜ ‰›Óo˘Ó ÛÙo Bo˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈo Î·È Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙoÓ ·ÎfiÏo˘ıo fiÚÎo: «OÚΛ˙oÌ·È ÛÙo fiÓoÌ· Ù˘ AÁ›·˜ Î·È OÌoo‡ÛÈ·˜ Î·È A‰È·›ÚÂÙ˘ TÚÈ¿‰·˜ Ó· Â›Ì·È ÈÛÙfi˜ ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Î·È Ùo ‰ËÌoÎÚ·ÙÈÎfi oÏ›ÙÂ˘Ì·, Ó· ˘·Îo‡ˆ ÛÙo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ Î·È Ó· ÂÎÏËÚÒÓˆ Â˘Û˘Ó›‰ËÙ· Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ìo˘». 2. AÏÏfiıÚËÛÎoÈ ‹ ÂÙÂÚfi‰oÍoÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰›Óo˘Ó ÙoÓ ›‰Èo fiÚÎo Û‡Ìʈӷ Ì ÙoÓ Ù‡o Ù˘ ‰È΋˜ Ùo˘˜ ıÚËÛΛ·˜ ‹ Ùo˘ ‰ÈÎo‡ Ùo˘˜ ‰fiÁÌ·Ùo˜. 3. Bo˘ÏÂ˘Ù¤˜ o˘ ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛoÓÙ·È fiÙ·Ó Ë Bo˘Ï‹ ·o˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰›Óo˘Ó ÙoÓ fiÚÎo ÛÙo TÌ‹Ì· Ù˘ o˘ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›. ÕÚıÚo 60 1. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤¯o˘Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙo Ùo ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÁÓÒÌ˘ Î·È „‹Êo˘ ηٿ Û˘Ó›‰ËÛË. 2. H ·Ú·›ÙËÛË ·fi Ùo ‚o˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ· Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· Ùo˘ ‚o˘ÏÂ˘Ù‹, Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÌfiÏȘ o ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˘o‚¿ÏÂÈ ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ï›ٷÈ. ÕÚıÚo 61

1. O ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÂÙ·È o‡Ù ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ÙÚfio ÁÈ· ÁÓÒÌË ‹ „‹Êo o˘ ¤‰ˆÛ ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ. 2. O ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÌfiÓo ÁÈ· Û˘ÎoÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË, ηٿ Ùo ÓfiÌo, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¿‰ÂÈ· Ù˘ Bo˘Ï‹˜. AÚÌfi‰Èo ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Â›Ó·È Ùo EÊÂÙ›o. H ¿‰ÂÈ· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ oÚÈÛÙÈο ‰ÂÓ ‰fiıËÎÂ, ·Ó Ë Bo˘Ï‹ ‰ÂÓ ·oÊ·Óı› ̤۷ Û ۷ڿÓÙ· ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·ÊfiÙo˘ Ë ¤ÁÎÏËÛË ÂÚÈ‹Ïı ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ Bo˘Ï‹˜. AÓ Ë Bo˘Ï‹ ·ÚÓËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ‹ ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú·ÎÙË Ë ÚoıÂÛÌ›·, Ë Ú¿ÍË ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó¤ÁÎÏËÙË. H ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ ·fi ÙËÓ ÚoÛ¯‹ ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o. 3. O ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘o¯Ú¤ˆÛË Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÏËÚoÊoڛ˜ o˘ ÂÚÈ‹Ïı·Ó Û’ ·˘ÙfiÓ ‹ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘, o‡Ù ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· o˘ Ùo˘ ÂÌÈÛÙ‡ıËÎ·Ó ÙȘ ÏËÚoÊoڛ˜ ‹ ÛÙ· oo›· ·˘Ùfi˜ ÙȘ ¤‰ˆÛÂ. ÕÚıÚo 62 1. ŸÛo ‰È·ÚΛ Ë ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜ o ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ‰ÈÒÎÂÙ·È o‡ÙÂ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È o‡ÙÂ Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È o‡Ù Ì ¿ÏÏo ÙÚfio ÂÚÈoÚ›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· Ùo˘ ™ÒÌ·Ùo˜. E›Û˘ ‰ÂÓ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÁÈ· oÏÈÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ o˘ ‰È·Ï‡ıËÎÂ, ·fi ÙË ‰È¿Ï˘Û‹ Ù˘ Î·È ¤ˆ˜ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ Ó¤·˜ Bo˘Ï‹˜. H ¿‰ÂÈ· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰fiıËÎÂ, ·Ó Ë Bo˘Ï‹ ‰ÂÓ ·oÊ·Óı› ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·ÊfiÙo˘ Ë ·›ÙËÛË Ùo˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ‰›ˆÍË ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ Bo˘Ï‹˜. H ÙÚ›ÌËÓË ÚoıÂÛÌ›· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎoÒÓ Ù˘ Bo˘Ï‹˜. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ù· ·˘Ùfiʈڷ ηÎo˘ÚÁ‹Ì·Ù·. ÕÚıÚo 63 1. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ùo˘ ÏÂÈÙo˘ÚÁ‹Ì·Ùfi˜ Ùo˘˜, ‰ÈηÈo‡ÓÙ·È ·fi Ùo ¢ËÌfiÛÈo ·o˙ËÌ›ˆÛË Î·È ‰·¿ÓÂ˜Ø Ùo ‡„o˜ Ùo˘˜ ηıoÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ OÏo̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜. 2. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·oÏ·Ì‚¿Óo˘Ó Û˘ÁÎoÈÓˆÓȷ΋, Ù·¯˘‰ÚoÌÈ΋ Î·È ÙËÏÂʈÓÈ΋ ·Ù¤ÏÂÈ·, o˘ Ë ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ ηıoÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ OÏo̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜. 3. AÓ ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·o˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·‰ÈηÈoÏfiÁËÙ· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ùo Ì‹Ó·, ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ˘o¯ÚˆÙÈο, ÁÈ· οı ·o˘Û›·, Ùo ¤Ó· ÙÚÈ·ÎoÛÙfi Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ ·o˙ËÌ›ˆÛ‹˜ Ùo˘. KEºA§AIO TETAPTO OÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÕÚıÚo 64 1. H Bo˘Ï‹ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ οı ¤Ùo˜ ÙËÓ ÚÒÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ùo˘ OÎÙˆ‚Ú›o˘ Û ٷÎÙÈ΋ Û‡Óo‰o ÁÈ· Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÚÁ· Ù˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÙË Û˘ÁηϤÛÂÈ ÂÓˆÚ›ÙÂÚ· Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo 40. 2. H ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Û˘Ófi‰o˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÙoÌfiÙÂÚË ·fi ¤ÓÙ ̋Ó˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó˘oÏoÁ›˙ÂÙ·È o ¯ÚfiÓo˜ Ù˘ ·Ó·ÛÙoÏ‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo


16 40. H Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Óo‰o˜ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ÒÛo˘ Ó· ÂÁÎÚÈı›, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo 79, o Úo¸oÏoÁÈÛÌfi˜ ‹ Ó· „ËÊÈÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ›‰Èo ¿ÚıÚo ÂȉÈÎfi˜ ÓfiÌo˜. ÕÚıÚo 65

ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· ‰È·ÛÎÂÊıÔ‡Ó ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ¤ÓÙ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ·Ó ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∏ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·ÙfiÈÓ, ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·‰ÈÂÍ·¯ı› Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË.

1. H Bo˘Ï‹ oÚ›˙ÂÈ ÙoÓ ÙÚfio Ù˘ ÂχıÂÚ˘ Î·È ‰ËÌoÎÚ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ì K·ÓoÓÈÛÌfi, o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 76 Î·È ‰ËÌoÛȇÂÙ·È Ì ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. 2. H Bo˘Ï‹ ÂÎϤÁÂÈ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Î·È Ù· ÏoÈ¿ ̤ÏË Ùo˘ ¶Úo‰Ú›o˘, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ K·ÓoÓÈÛÌo‡. 3. O ¶Úfi‰Úo˜ Î·È oÈ AÓÙÈÚfi‰ÚoÈ ÂÎϤÁoÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ οı ‚o˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰o˘. H ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Î·È Ùo˘˜ AÓÙÈÚo¤‰Úo˘˜ o˘ ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÚ¤¯o˘Û· ÚÒÙË Û‡Óo‰o Ù˘ Eã AÓ·ıˆÚËÙÈ΋˜ Bo˘Ï‹˜. H Bo˘Ï‹ ÌoÚ›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÂÓ‹ÓÙ· ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÌoÌÊ‹ ηٿ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ‹ ̤Ïo˘˜ Ùo˘ ¶Úo‰Ú›o˘, Ë oo›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ùo˘. 4. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ùo˘ ™ÒÌ·Ùo˜, ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ùo˘, ÙËÓ Î·Ùo¯‡ÚˆÛË Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÁÓÒÌ˘ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, Î·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù¿ÍË˜Ø o ¶Úfi‰Úo˜ ÌoÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Î·È ÂÈı·Ú¯Èο ̤ÙÚ· Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· oÚ›˙ÂÈ o K·ÓoÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Bo˘- Ï‹˜ ÂÓ·ÓÙ›oÓ Î¿ı ‚o˘ÏÂ˘Ù‹ o˘ ·ÚÂÎÙÚ¤ÂÙ·È. 5. M ÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi ÌoÚ› Ó· Û˘ÛÙ·ı› ÛÙË Bo˘Ï‹ ÂÈÛÙËÌoÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘o‚o‹ıËÛË Ùo˘ ÓoÌoıÂÙÈÎo‡ Ù˘ ¤ÚÁo˘. 6. O K·ÓoÓÈÛÌfi˜ ηıoÚ›˙ÂÈ ÙËÓ oÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚ ÛÈÒÓ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ˘fi ÙËÓ ÂoÙ›· Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘, ηıÒ˜ Î·È fiÏ· fiÛ· ·ÊoÚo‡Ó Ùo ÚoÛˆÈÎfi Ù˘. OÈ Ú¿ÍÂȘ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ o˘ ·ÊoÚo‡Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ùo˘ ÚoÛˆÈÎo‡ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÚoÛÊ˘Á‹ ‹ ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ÛÙo ™˘Ì‚o‡ÏÈo Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜.

**1. ∏ µÔ˘Ï‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ οı ٷÎÙÈ΋˜ Û˘Ófi‰Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰È·ÚΛ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÓfiÌˆÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. 2. H Bo˘Ï‹ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚo¤˜, Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘ o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡o ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ùo˘ ÂÓfi˜ ¤ÌÙo˘ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. ¶ÚoÎÂÈ̤Óo˘ Ó· Û˘ÛÙ·ıo‡Ó ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚo¤˜ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· o˘ ·Ó¿ÁoÓÙ·È ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ oÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ¿Ì˘Ó·, ··ÈÙÂ›Ù·È ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. T· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÈÙÚoÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·ıoÚ›˙oÓÙ·È ·fi ÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi Ù˘ Bo˘Ï‹˜. 3. OÈ ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈΤ˜ Î·È ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚo¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ηٿ Ù· ¿ÚıÚ· 70 Î·È 71 TÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ·Ó¿ÏoÁ· Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÎoÌÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ oÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÂÍ·ÚًوÓ, fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ o K·ÓoÓÈÛÌfi˜.

ÕÚıÚo 66

ÕÚıÚo 69

1. H Bo˘Ï‹ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÛÙo Bo˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈo, ÌoÚ› fï˜ Ó· ‰È·ÛÎÂÊı› ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ‰Âη¤ÓÙ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, ·Ó Ùo ·oÊ·Û›ÛÂÈ Ë ÏÂÈo„ËÊ›· ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. H Bo˘Ï‹ ·oÊ·Û›˙ÂÈ Î·ÙfiÈÓ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏËÊı› Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ùo ›‰Èo ı¤Ì· Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË. 2. OÈ Yo˘ÚÁo› Î·È YÊ˘o˘ÚÁo› ¤¯o˘Ó ÂχıÂÚË Â›Ûo‰o ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Î·È ·Îo‡oÓÙ·È fioÙ ˙ËÙ‹Ûo˘Ó Ùo ÏfiÁo. **3. ∏ µÔ˘Ï‹ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡Ó. √È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÔ‡Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚfiÛˆÔ ıˆÚÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁfi. √È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ·, fiˆ˜

K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË Bo˘Ï‹ ·˘ÙfiÎÏËÙo˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ oÙȉ‹oÙ ÚoÊoÚÈο ‹ ÂÁÁڿʈ˜. OÈ ·Ó·ÊoÚ¤˜ ·Úo˘ÛÈ¿˙oÓÙ·È ·fi ‚o˘ÏÂ˘Ù‹ ‹ ·Ú·‰›‰oÓÙ·È ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo. H Bo˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·oÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙȘ ·Ó·ÊoÚ¤˜ o˘ Ù˘ ·¢ı‡ÓoÓÙ·È ÛÙo˘˜ Yo˘ÚÁo‡˜ Î·È Ùo˘˜ YÊ˘o˘ÚÁo‡˜, oÈ oo›oÈ ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È Ó· ‰›Óo˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ fioÙ Ùo˘˜ ˙ËÙËıo‡Ó.

ÕÚıÚo 67 H Bo˘Ï‹ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ·oÊ·Û›ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÚfiÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, o˘ fï˜ oÙ¤ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi Ùo ¤Ó· ٤ٷÚÙo Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛo„ËÊ›·˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë „ËÊoÊoÚ›· ηÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ó¤· ÈÛo„ËÊ›·, Ë ÚfiÙ·ÛË ·oÚÚ›ÙÂÙ·È. ÕÚıÚo 68

ÕÚıÚo 70 1. H Bo˘Ï‹ ·ÛΛ Ùo ÓoÌoıÂÙÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁo Û OÏo̤ÏÂÈ·. **2. √ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÛÎÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙȘ ‰È·ÚΛ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 72.


17 **3. ªÂ ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÚÎÒÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Î·Ù¿ ÀÔ˘ÚÁ›·. **4. ∞Ó ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË µÔ˘Ï‹ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û √ÏÔ̤ÏÂÈ· Î·È Û ∆Ì‹Ì· ηٿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. **5. °È· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·fiÊ·ÛË ÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ∆Ì‹Ì· Î·È ÔÈ ‰È·ÚΛ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, fiÙ·Ó ·ÛÎÔ‡Ó ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘, ··ÈÙÂ›Ù·È ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi Ù· ‰‡Ô ¤ÌÙ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜. **6. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙË µÔ˘Ï‹ Û √ÏÔ̤ÏÂÈ·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜. √ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ·fi ÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ∆Ì‹Ì·, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰È·ÚΛ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘. **7. √ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ‹ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. **8. √ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë µÔ˘Ï‹ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Û˘˙ËÙ› ÁÈ’ ·˘Ù¿.

Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ηٿ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 70. °›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ÙÔ ∆Ì‹Ì· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜. 3. ∏ ‰È·Ú΋˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ÂÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ ÌÔÚ› Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Ó· ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ Ù˘. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ‰ÂÛ̇ÂÈ ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜. ªÂٷ͇ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÛÔÏ·‚› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. 4. ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È „ËÊ›ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Û ̛· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, Î·È Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Î·È „ËÊ›˙ÂÙ·È ÂÓÈ·›· Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜, Â› ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ì ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¤ÌÙˆÓ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Î·È „ËÊ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜. KEºA§AIO ¶EM¶TO NoÌoıÂÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÕÚıÚo 73

ÕÚıÚo 71 K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·Îo‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Ùo ÓoÌoıÂÙÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁo, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÓoÌoıÂÙ‹Ì·Ù· o˘ ·Ó‹Îo˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ OÏo̤ÏÂÈ·˜ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 72, ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi TÌ‹Ì· Ù˘ o˘ Û˘ÁÎÚoÙÂ›Ù·È Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁ› Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 68 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 3 Î·È 70. M ÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi ÌoÚ› Ó· Úo‚ÏÂÊı› Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÓoÌoۯ‰›ˆÓ ‹ ÙˆÓ ÚoÙ¿ÛÂˆÓ ÓfiÌˆÓ ·fi ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚo‹ o˘ ÙËÓ ·oÙÂÏo‡Ó ̤ÏË Ùo˘ ›‰Èo˘ TÌ‹Ì·Ùo˜. **ÕÚıÚo 72 1. ™ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Î·È „ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘, ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3, 13, 27, 28 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 2 Î·È 3, 29 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2, 33 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3, 48, 51, 54, 86, ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÓfïÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· οı ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÂȉÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ‹ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂȉÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ™ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ „ËÊ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. 2. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÓfiÌˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘, ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘-

1. To ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹ Î·È ÛÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË. 2. NoÌoÛ¯¤‰È· o˘ ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È oˆÛ‰‹oÙ ÛÙËÓ ·oÓoÌ‹ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÛÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ Ù˘ ˘o‚¿ÏÏoÓÙ·È ÌfiÓo ·fi ÙoÓ Yo˘ÚÁfi OÈÎoÓoÌÈÎÒÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÁÓˆÌo‰fiÙËÛË Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘Ø ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ o˘ ÂÈ‚·Ú‡Óo˘Ó ÙoÓ Úo¸oÏoÁÈÛÌfi oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘, ˘o‚¿ÏÏoÓÙ·È ·fi ÙoÓ ·ÚÌfi‰Èo Yo˘ÚÁfi Î·È ÙoÓ Yo˘ÚÁfi OÈÎoÓoÌÈÎÒÓ. T· ÓoÌoÛ¯¤‰È· ÁÈ· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂȉÈÎ¿Ø ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, Ì oÈÓ‹ ÙËÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ·, Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊoÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Û ÓfiÌo˘˜ o˘ ·oÛÎoo‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ¿ÏÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. 3. K·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌo˘ ‹ ÙÚooÏoÁ›· ‹ ÚoÛı‹ÎË ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ·Ó Úo¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Bo˘Ï‹, ÂÊfiÛoÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Û ‚¿Úo˜ Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘, ÙˆÓ oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘ ‰·¿Ó˜ ‹ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÂÛfi‰ˆÓ ‹ Ù˘ ÂÚÈo˘Û›·˜ Ùo˘˜, ÁÈ· Ó· ‰oı› ÌÈÛıfi˜ ‹ Û‡ÓÙ·ÍË ‹ ÁÂÓÈο fiÊÂÏo˜ Û οoÈo ÚfiÛˆo. 4. E›Ó·È fï˜ ·Ú·‰ÂÎÙ‹ ÙÚooÏoÁ›· ‹ ÚoÛı‹ÎË o˘ ÙËÓ ˘o‚¿ÏÏÂÈ ·Ú¯ËÁfi˜ ÎfiÌÌ·Ùo˜ ‹ ÂÎÚfiÛˆo˜ oÌ¿‰·˜ ηٿ Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 3 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 74, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓoÌoÛ¯¤‰È· o˘ ·ÊoÚo‡Ó ÙËÓ oÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‰ËÌfiÛÈo˘ ÂӉȷʤÚoÓÙo˜, ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÁÂÓÈο ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ oÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘, ηıÒ˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÁÂÓÈο ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.


18 5. NoÌoÛ¯¤‰Èo Ì Ùo oo›o ÂÈ‚¿ÏÏoÓÙ·È ÙoÈÎo› ‹ ÂȉÈÎo› ÊfiÚoÈ ‹ ‚¿ÚË ooÈ·Û‰‹oÙ ʇÛ˘ ˘¤Ú oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‹ ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‹ ȉȈÙÈÎo‡ ‰Èη›o˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ·fi Ùo˘˜ Yo˘ÚÁo‡˜ ™˘ÓÙoÓÈÛÌo‡ Î·È OÈÎoÓoÌÈÎÒÓ. ÕÚıÚo 74 1. K¿ı ÓoÌoÛ¯¤‰Èo Î·È Î¿ı ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌo˘ Û˘Óo‰Â‡ÂÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ·fi ·ÈÙÈoÏoÁÈ΋ ¤ÎıÂÛËØ ÚÈÓ ÂÈÛ·¯ı› ÛÙË Bo˘Ï‹, ÛÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· ‹ Û TÌ‹Ì·Ù·, ÌoÚ› Ó· ·Ú·ÂÌÊı› ÁÈ· ÓoÌoÙ¯ÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌoÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 5 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 65, fiÙ·Ó Û˘ÛÙ·ı›, fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ o K·ÓoÓÈÛÌfi˜. 2. T· ÓoÌoÛ¯¤‰È· Î·È oÈ ÚoÙ¿ÛÂȘ ÓfiÌˆÓ o˘ ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙË Bo˘Ï‹ ·Ú·¤ÌoÓÙ·È ÛÙËÓ oÈΛ· ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚo‹. AÊo‡ ˘o‚ÏËı› Ë ¤ÎıÂÛË ‹ ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú·ÎÙË Ë ÚoıÂÛÌ›· o˘ ›¯Â Ù·¯ı› ÁÈ· ÙËÓ ˘o‚oÏ‹ Ù˘, ÂÈÛ¿ÁoÓÙ·È ÛÙË Bo˘Ï‹ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ÌÂÙ¿ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙfiÙÂ, ÂÎÙfi˜ ·Ó o ·ÚÌfi‰Èo˜ Yo˘ÚÁfi˜ Ù· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ˆ˜ Â›ÁoÓÙ·. H Û˘˙‹ÙËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚoÊoÚÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ùo˘ ·ÚÌfi‰Èo˘ Yo˘ÚÁo‡ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ Ù˘ EÈÙÚo‹˜. 3. TÚooÏoÁ›Â˜ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ Û ÓoÌoÛ¯¤‰È· Î·È ÚoÙ¿ÛÂȘ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· Ù· oo›· ·ÚÌfi‰È· Â›Ó·È Ë OÏo̤ÏÂÈ· ‹ Ù· TÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁoÓÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ·Ó ‰ÂÓ ˘o‚ÏËıo‡Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌoÓ‹ Ù˘ Ë̤ڷ˜ o˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË, ÂÎÙfi˜ ·Ó Û˘ÁηٷٛıÂÙ·È Î·È Ë K˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Û˘˙ËÙËıo‡Ó. 4. ¢ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÓoÌoÛ¯¤‰Èo ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌo˘ o˘ ·oÛÎo› ÛÙËÓ ÙÚooo›ËÛË ‰È¿Ù·Í˘ ÓfiÌo˘, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ·ÈÙÈoÏoÁÈ΋ ¤ÎıÂÛË oÏfiÎÏËÚo Ùo ΛÌÂÓo Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ o˘ ÙÚoooÈ›ٷÈ, Î·È ÛÙo ΛÌÂÓo Ùo˘ ÓoÌoۯ‰›o˘ ‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ oÏfiÎÏËÚË Ë Ó¤· ‰È¿Ù·ÍË, fiˆ˜ ‰È·ÌoÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÚooo›ËÛË. **5. ∆· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ‹ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÓfiÌˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¿Û¯ÂÙ˜ Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË. ¶ÚÔÛı‹ÎË ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ¿Û¯ÂÙË Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË. ¶ÚÔÛı‹Î˜ ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ÀÔ˘ÚÁÒÓ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·, ÛÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ∆Ì‹Ì· ‹ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜. ∆· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰‡Ô ‰¿ÊÈ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛı‹Î˜ ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È Ë µÔ˘Ï‹. µÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‹ ÛÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ∆Ì‹Ì· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ Î·È ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÓfiÌˆÓ Î·È ÚÔÛı‹Î˜ ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜. 6. M›· ÊoÚ¿ Ùo Ì‹Ó·, Û Ë̤ڷ o˘ ı· ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÙ› ·fi ÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi, ÂÁÁÚ¿ÊoÓÙ·È ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÚoÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘˙ËÙo‡ÓÙ·È ÂÎÎÚÂ-

Ì›˜ ÚoÙ¿ÛÂȘ ÓfïÓ. ÕÚıÚo 75 1. K¿ı ÓoÌoÛ¯¤‰Èo Î·È Î¿ı ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌo˘ o˘ Û˘ÓÂ¿ÁoÓÙ·È ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ùo˘ Úo¸oÏoÁÈÛÌo‡, ÂÊfiÛoÓ ˘o‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Yo˘ÚÁo‡˜, ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ·Ó ‰ÂÓ Û˘Óo‰Â‡ÂÙ·È ·fi ¤ÎıÂÛË Ùo˘ °ÂÓÈÎo‡ §oÁÈÛÙËÚ›o˘ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ o˘ ηıoÚ›˙ÂÈ ÙË ‰·¿ÓËØ ÂÊfiÛoÓ ˘o‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜, ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÚÈÓ ·fi οıÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙo °ÂÓÈÎfi §oÁÈÛÙ‹ÚÈo Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, o˘ ˘o¯ÚÂo‡Ù·È Ó· ˘o‚¿ÏÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹ Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì¤Û· Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜. AÓ Ë ÚoıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú·ÎÙË, Ë ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌo˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ¤ÎıÂÛË. 2. To ›‰Èo ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙÚooÏoÁ›Â˜, ·Ó Ùo ˙ËÙ‹Ûo˘Ó oÈ ·ÚÌfi‰ÈoÈ Yo˘ÚÁo›. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ùo °ÂÓÈÎfi §oÁÈÛÙ‹ÚÈo ˘o¯ÚÂo‡Ù·È Ó· ˘o‚¿ÏÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ùo˘ ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. MfiÓo ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÚoıÂÛÌ›· ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú·ÎÙË, Ë Û˘˙‹ÙËÛË Úo¯ˆÚ› Î·È ¯ˆÚ›˜ ¤ÎıÂÛË. 3. NoÌoÛ¯¤‰Èo o˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ‰·¿ÓË ‹ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÂÛfi‰ˆÓ ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ·Ó ‰ÂÓ Û˘Óo‰Â‡ÂÙ·È ·fi ÂȉÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙoÓ ÙÚfio o˘ ı· Î·Ï˘Êıo‡Ó, Ë oo›· ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙoÓ ·ÚÌfi‰Èo Yo˘ÚÁfi Î·È ÙoÓ Yo˘ÚÁfi OÈÎoÓoÌÈÎÒÓ. ÕÚıÚo 76 **1. ∫¿ı ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È Î¿ı ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Î·È „ËÊ›˙ÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔ ÊÔÚ¿, ηٷگ‹Ó, ηْ ¿ÚıÚÔ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 72. **2. æËÊÈṲ̂ÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ·Ó·¤ÌÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 42 Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Î·È „ËÊ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·Ù·Ú¯‹Ó Î·È Î·Ù’ ¿ÚıÚÔ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù’ ¿ÚıÚÔ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. **3. ∞Ó Î·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÚÔÛı‹Î˜ ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜, Ë „‹ÊÈÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ ·fi ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 72. **4. ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·ÙÂ›ÁÔÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· „‹ÊÈÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Û˘˙‹ÙËÛË Û ̛· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ‹ ÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ∆Ì‹Ì·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. **5. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Û˘˙ËÙËı› Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ, ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Â›ÁÔÓÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. 6. H ÂÈ„‹ÊÈÛË ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ‹ ‰ÈoÈÎËÙÈÎÒÓ Îˆ‰›ÎˆÓ, o˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÂȉÈΤ˜ ÂÈÙÚo¤˜, oÈ oo›Â˜ ¤¯o˘Ó Û˘ÛÙ·ı› Ì ÂȉÈÎo‡˜ ÓfiÌo˘˜, ÌoÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚo ÓfiÌo o˘ Ùo˘˜ ΢ÚÒÓÂÈ ÛÙo Û‡ÓoÏfi Ùo˘˜. 7. M ÙoÓ ›‰Èo ÙÚfio ÌoÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Îˆ‰ÈÎoo›ËÛË ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ o˘ ˘¿Ú¯o˘Ó Ì ·Ï‹ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ‹ Ùo˘˜ ‹ Â·Ó·ÊoÚ¿ ÛÙo Û‡ÓoÏfi Ùo˘˜ ηٷÚÁËÌ¤ÓˆÓ ÓfïÓ,


19 ÂÎÙfi˜ ·fi Ùo˘˜ ÊoÚoÏoÁÈÎo‡˜. ÕÚıÚo 77 1. H ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ÓoÌoıÂÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›·. 2. NfiÌo˜ o˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓo ·fi ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘Û‹ Ùo˘. KEºA§AIO EKTO ºoÚoÏoÁ›· Î·È ‰ËÌoÛÈoÓoÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÕÚıÚo 78 1. K·Ó¤Ó·˜ ÊfiÚo˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È o‡Ù ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ù˘ÈÎfi ÓfiÌo o˘ ηıoÚ›˙ÂÈ Ùo ˘oΛÌÂÓo Ù˘ ÊoÚoÏoÁ›·˜ Î·È Ùo ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ùo ›‰o˜ Ù˘ ÂÚÈo˘Û›·˜, ÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ÙȘ ηÙËÁoڛ˜ Ùo˘˜, ÛÙȘ oo›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È o ÊfiÚo˜. 2. ºfiÚo˜ ‹ ¿ÏÏo ooÈo‰‹oÙ oÈÎoÓoÌÈÎfi ‚¿Úo˜ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ÂÈ‚ÏËı› Ì ÓfiÌo ·Ó·‰ÚoÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡o˜ o˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤Ú· ·fi Ùo oÈÎoÓoÌÈÎfi ¤Ùo˜ Ùo ÚoËÁo‡ÌÂÓo ÂΛÓo˘ ηٿ Ùo oo›o ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ. 3. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË, fiÙ·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ‹ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi˜ ‹ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi˜ ‰·ÛÌfi˜ ‹ ÊfiÚo˜ ηٷӿψÛ˘, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÚ·Í‹ Ùo˘˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ o˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË Bo˘Ï‹ Ùo Û¯ÂÙÈÎfi ÓoÌoÛ¯¤‰Èo, ˘fi ÙoÓ fiÚo fiÙÈ o ÓfiÌo˜ ı· ‰ËÌoÛÈ¢ı› ̤۷ ÛÙËÓ ÚoıÂÛÌ›· o˘ oÚ›˙ÂÈ Ùo ¿ÚıÚo 42 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 Î·È ¿ÓÙˆ˜ Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘Ófi‰o˘. 4. To ·ÓÙÈΛÌÂÓo Ù˘ ÊoÚoÏoÁ›·˜, o ÊoÚoÏoÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜, oÈ ··ÏÏ·Á¤˜ ‹ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·fi ÙË ÊoÚoÏoÁ›· Î·È Ë ·oÓoÌ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ·oÙÂϤÛo˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓo ÓoÌoıÂÙÈ΋˜ ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙo˜ Úo˜ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ·˘Ù‹ o ηıoÚÈÛÌfi˜ Ì ÓfiÌo Ùo˘ ÙÚfio˘ o˘ ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙo¯‹ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÁÂÓÈο oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ˘ÂÚÙ›ÌËÛË, o˘ ÚoηÏÂ›Ù·È ·oÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Î›ÌÂÓË È‰ÈˆÙÈ΋ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈo˘Û›·. 5. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚ÏËıo‡Ó Ì ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛË ÓfiÌˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÂÍÈÛˆÙÈΤ˜ ‹ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊoÚ¤˜ ‹ ‰·ÛÌo›, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÏËÊıo‡Ó oÈÎoÓoÌÈο ̤ÙÚ· ÛÙo Ï·›ÛÈo ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ XÒÚ·˜ Ì oÈÎoÓoÌÈÎo‡˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ‹ ̤ÙÚ· o˘ ·o‚Ϥo˘Ó ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ı¤Û˘ Ù˘ XÒÚ·˜. ÕÚıÚo 79 1. H Bo˘Ï‹ ηٿ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÙ‹ÛÈ· Û‡Óo‰fi Ù˘ „ËÊ›˙ÂÈ ÙoÓ Úo¸oÏoÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ ÁÈ· Ùo ÂfiÌÂÓo ¤Ùo˜. 2. ŸÏ· Ù· ¤Ûo‰· Î·È ¤Ío‰· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊoÓÙ·È ÛÙoÓ ÂÙ‹ÛÈo Úo¸oÏoÁÈÛÌfi Î·È ÙoÓ ·oÏoÁÈÛÌfi. **3. ¶ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ηٷٛıÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙËÓ ÚÒÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Û˘˙ËÙ›ٷÈ, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜. √ ÀÔ˘Ú-

Áfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙË µÔ˘Ï‹ Û·Ú¿ÓÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Î·È „ËÊ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. 4. AÓ ÁÈ· ooÈoÓ‰‹oÙ ÏfiÁo Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙË Ë ‰Èo›ÎËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ‚¿ÛÂÈ Ùo˘ Úo¸oÏoÁÈÛÌo‡, ·˘Ù‹ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì ‚¿ÛË ÂȉÈÎfi οı ÊoÚ¿ ÓfiÌo. 5. AÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹, ÂÂȉ‹ ¤ÏËÍÂ Ë ÂÚ›o‰o˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Ë „‹ÊÈÛË Ùo˘ Úo¸oÏoÁÈÛÌo‡ ‹ Ùo˘ ÂȉÈÎo‡ ÓfiÌo˘ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ÛÙËÓ ÚoËÁo‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·Êo, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Ë ÈÛ¯‡˜ Ùo˘ Úo¸oÏoÁÈÛÌo‡ Ùo˘ oÈÎoÓoÌÈÎo‡ ¤Ùo˘˜ o˘ ¤ÏËÍ ‹ o˘ Ï‹ÁÂÈ, Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· Ùo oo›o ÂΉ›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘. 6. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· ηıÈÂÚˆı› Ë Û‡ÓÙ·ÍË Úo¸oÏoÁÈÛÌo‡ ÁÈ· ‰ÈÂÙ‹ ¯Ú‹ÛË. **7. ∆Ô ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤Û· Û ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ηٷٛıÂÙ·È ÛÙË µÔ˘Ï‹ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 98 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÂÚ›ÙˆÛË Âã ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜. 8. T· ÚoÁÚ¿ÌÌ·Ù· oÈÎoÓoÌÈ΋˜ Î·È ÎoÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÁÎÚ›ÓoÓÙ·È ·fi ÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· Ù˘ Bo˘Ï‹˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. ÕÚıÚo 80 1. MÈÛıfi˜, Û‡ÓÙ·ÍË, ¯oÚËÁ›· ‹ ·ÌoÈ‚‹ o‡Ù ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙoÓ Úo¸oÏoÁÈÛÌfi Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ o‡Ù ·Ú¤¯ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ oÚÁ·ÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏo ÂȉÈÎfi ÓfiÌo. 2. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Îo‹ ‹ ÙËÓ ¤Î‰oÛË ÓoÌ›ÛÌ·Ùo˜. **∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ‰ÂÓ ÎˆÏ‡ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿ ‰·˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘, ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘, ηٿ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 28. TMHMA ¢ã K˘‚¤ÚÓËÛË KEºA§AIO ¶PøTO ™˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ·oÛÙoÏ‹ Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÕÚıÚo 81 1. TËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË ·oÙÂÏ› Ùo Yo˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo o˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙoÓ ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi Î·È Ùo˘˜ Yo˘ÚÁo‡˜. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘. M ‰È¿Ù·ÁÌ· o˘ ÚoηÏ› o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÌoÚ› Ó· ‰ÈoÚÈÛÙo‡Ó ¤Ó·˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚoÈ ·fi Ùo˘˜ Yo˘ÚÁo‡˜ AÓÙÈÚfi‰ÚoÈ Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘.


20 NfiÌo˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Yo˘ÚÁÒÓ Î·È ÙˆÓ Yo˘ÚÁÒÓ ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙoÊ˘Ï¿ÎÈo, ÙˆÓ YÊ˘o˘ÚÁÒÓ, o˘ ÌoÚ› Ó· ·oÙÂÏo‡Ó ̤ÏË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ YÊ˘o˘ÚÁÒÓ. 2. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ‰ÈoÚÈÛÙ› ̤Ïo˜ Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ YÊ˘o˘ÚÁfi˜, ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ÚoÛfiÓÙ· o˘ oÚ›˙ÂÈ Ùo ¿ÚıÚo 55 ÁÈ· Ùo ‚o˘ÏÂ˘Ù‹. 3. OoÈ·‰‹oÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙˆÓ YÊ˘o˘ÚÁÒÓ Î·È Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘˜. 4. NfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· ηıÈÂÚÒÓÂÈ Ùo ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙo Ùo˘ ·ÍÈÒÌ·Ùo˜ Ùo˘ Yo˘ÚÁo‡ Î·È Ùo˘ YÊ˘o˘ÚÁo‡ Î·È Úo˜ ¿ÏÏ· ¤ÚÁ·. 5. AÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ AÓÙÈÚfi‰Úo˜, o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ oÚ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·fi Ùo˘˜ Yo˘ÚÁo‡˜ ÚoÛˆÚÈÓfi ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ùo˘, fiÙ·Ó ·Úo˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó¿ÁÎË. ÕÚıÚo 82 1. H K˘‚¤ÚÓËÛË Î·ıoÚ›˙ÂÈ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ oÏÈÙÈ΋ Ù˘ XÒÚ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Î·È ÙˆÓ ÓfïÓ. 2. O ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÁÂÓÈο ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ oÏÈÙÈ΋˜ ̤۷ ÛÙo Ï·›ÛÈo ÙˆÓ ÓfïÓ. **3. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÃÒÚ·˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È·Ù‡ˆ ÛË ÁÓÒÌ˘ Â› ÙˆÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÓfiÌˆÓ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹Ó. **4. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Î·È ÚÔÛÒˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ‹ ÂÌÂÈÚ›·. ÕÚıÚo 83 1. K¿ı Yo˘ÚÁfi˜ ·ÛΛ ÙȘ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ o˘ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜. OÈ Yo˘ÚÁo› ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙoÊ˘Ï¿ÎÈo ·ÛÎo‡Ó fiÛ˜ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ Ùo˘˜ ·Ó·ı¤ÙÂÈ o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ Ì ·fiÊ·Û‹ Ùo˘. 2. OÈ YÊ˘o˘ÚÁo› ·ÛÎo‡Ó ÙȘ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ o˘ Ùo˘˜ ·Ó·ı¤ÙÂÈ Ì ÎoÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ Î·È o oÈΛo˜ Yo˘ÚÁfi˜. KEºA§AIO ¢EYTEPO ™¯¤ÛÂȘ Bo˘Ï‹˜ Î·È K˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÕÚıÚo 84 1. H K˘‚¤ÚÓËÛË oÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ Bo˘Ï‹˜. M¤Û· Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ oÚΈÌoÛ›· Ùo˘ ¶Úˆı˘o˘ÚÁo‡, Ë K˘‚¤ÚÓËÛË ˘o¯ÚÂo‡Ù·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ „‹Êo ÂÌÈÛÙoÛ‡Ó˘ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Î·È ÌoÚ› Ó· ÙË ˙ËÙ› Î·È ooÙ‰‹oÙ ¿ÏÏoÙÂ. H Bo˘Ï‹, ·Ó ¤¯o˘Ó ‰È·Îo› oÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ηٿ Ùo Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘, ηÏÂ›Ù·È Ì¤Û· Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Ó· ·o-

Ê·Óı› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÂÌÈÛÙoÛ‡Ó˘. 2. H Bo˘Ï‹ ÌoÚ› Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ·oÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ ·fi ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ·fi ̤Ïo˜ Ù˘. ¶ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ ÌoÚ› Ó· ˘o‚ÏËı› ÌfiÓo ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿Úo‰o ÂÍ·Ì‹Óo˘ ·ÊfiÙo˘ Ë Bo˘Ï‹ ·¤ÚÚÈ„Â ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜. H ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘oÁÚ·Ì̤ÓË ·fi Ùo ¤Ó· ¤ÎÙo Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û·ÊÒ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ù· oo›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë Û˘˙‹ÙËÛË. 3. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÌoÚ› Ó· ˘o‚ÏËı› ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿Úo‰o ÂÍ·Ì‹Óo˘, ·Ó Â›Ó·È ˘oÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. 4. H Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÂÌÈÛÙoÛ‡Ó˘ ‹ ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ‰‡o Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ˘o‚oÏ‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó Ë K˘‚¤ÚÓËÛË, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiÙ·Û˘ ‰˘ÛÈÛÙ›·˜, ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË, Ë oo›· ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ·Ú·Ù·ı› ¤Ú· ·fi ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ Ù˘. 5. H „ËÊoÊoÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÂÌÈÛÙoÛ‡Ó˘ ‹ ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË, ÌoÚ› fï˜ Ó· ·Ó·‚ÏËı› ÁÈ· Û·Ú¿ÓÙ· oÎÙÒ ÒÚ˜, ·Ó Ùo ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë K˘‚¤ÚÓËÛË. 6. ¶ÚfiÙ·ÛË ÂÌÈÛÙoÛ‡Ó˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹, ·Ó ‰ÂÓ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÚfiÓÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, Ë oo›· fï˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚË ·fi Ù· ‰‡o ¤ÌÙ· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. ¶ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹, ÌfiÓo ·Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. 7. K·Ù¿ ÙËÓ „ËÊoÊoÚ›· ÁÈ· ÙȘ Èo ¿Óˆ ÚoÙ¿ÛÂȘ „ËÊ›˙o˘Ó oÈ Yo˘ÚÁo› Î·È YÊ˘o˘ÚÁo› o˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ Bo˘Ï‹˜. ÕÚıÚo 85 T· ̤ÏË Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘, ηıÒ˜ Î·È oÈ YÊ˘o˘ÚÁo› Â›Ó·È Û˘ÏÏoÁÈÎÒ˜ ˘‡ı˘ÓoÈ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ oÏÈÙÈ΋ Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î·ı¤Ó·˜ ·fi ·˘Ùo‡˜ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ‹ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ù˘ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ¿˜ Ùo˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Yo˘ÚÁÒÓ. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¤ÁÁÚ·ÊË ‹ ÚoÊoÚÈ΋ ÂÓÙoÏ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ Ùo˘˜ Yo˘ÚÁo‡˜ Î·È Ùo˘˜ YÊ˘o˘ÚÁo‡˜ ·fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ùo˘˜. **ÕÚıÚo 86 1. ªfiÓÔ Ë µÔ˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ·ÛΛ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ fiÛˆÓ ‰È·ÙÂÏÔ‡Ó ‹ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Ì¤ÏË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ› ÁÈ· ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ Ô˘ Ù¤ÏÂÛ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ı¤ÛÈÛË È‰ÈÒÓ˘ÌˆÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ. 2. ¢›ˆÍË, ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‹ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3. ∞Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÏÏ˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÚfiÛˆ· ηÈ


21 Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ·˘Ù¿ ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ·ÌÂÏÏËÙ› ÛÙË µÔ˘Ï‹ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‹ ÂͤٷÛË. 3. ¶ÚfiÙ·ÛË ¿ÛÎËÛ˘ ‰›ˆÍ˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ∏ µÔ˘Ï‹, Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Û˘ÁÎÚÔÙ› ÂȉÈ΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Ë ÚfiÙ·ÛË ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ‰‹Ïˆ˜ ·‚¿ÛÈÌË. ∆Ô fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Ë ÔÔ›· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‹ ÌË ‰›ˆÍ˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ∏ µÔ˘Ï‹ ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜. ªÂ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ Ë µÔ˘Ï‹ ÌÔÚ› ÔÔÙ‰‹ÔÙ ӷ ·Ó·Î·Ï› ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ‹ Ó· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙË ‰›ˆÍË, ÙËÓ ÚÔ‰Èηۛ· ‹ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ‰È·‰Èηۛ·. 4. ∞ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Û ÚÒÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚·ıÌfi ›ӷÈ, ˆ˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ∂ȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÁÈ· οı ˘fiıÂÛË ·fi ¤ÍÈ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÂÙ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ∆· Ù·ÎÙÈο Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰›ˆÍ˘, ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛı› ‹ ÚÔ·¯ı› ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ‰›ˆÍ˘. ∆Ô˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ Û ‚·ıÌfi ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ÌÂٷ͇ ÔÌÔÈfi‚·ıÌˆÓ Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÁÈ· οı ˘fiıÂÛË ·fi ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÚ›· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ∆· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ˆ˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜. ∏ ÚÔ‰Èηۛ· Ï‹ÁÂÈ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‚Ô˘Ï‡̷ÙÔ˜. ∫·ı‹ÎÔÓÙ· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÛΛ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ô˘ ÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÚ›ÙÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â‰¿ÊÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·ÔÌ‹˜ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ‹ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Û˘Ì·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ù˘¯fiÓ Û˘Ì̤ÙÔ¯ÔÈ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. 5. ∞Ó ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ·Ú·ÁÚ·Ê‹, ‰ÂÓ ÂÚ·Ùˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ‹ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ë µÔ˘Ï‹ ÌÔÚ›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‹ ÙˆÓ ÎÏËÚÔÓfiÌˆÓ ÙÔ˘, Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜.

TMHMA Eã ¢ÈηÛÙÈ΋ EÍo˘Û›· KEºA§AIO ¶PøTO ¢ÈηÛÙÈÎo› ÏÂÈÙo˘ÚÁo› Î·È ˘¿ÏÏËÏoÈ ÕÚıÚo 87 1. H ‰ÈηÈoÛ‡ÓË ·oÓ¤ÌÂÙ·È ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Û˘ÁÎÚoÙo‡ÌÂÓ· ·fi Ù·ÎÙÈÎo‡˜ ‰ÈηÛÙ¤˜, o˘ ·oÏ·Ì‚¿Óo˘Ó ÏÂÈÙo˘ÚÁÈ΋ Î·È ÚoÛˆÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. 2. OÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÌfiÓo ÛÙo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÛÙo˘˜ ÓfiÌo˘˜ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌoÚÊÒÓoÓÙ·È Ì ‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ ¤¯o˘Ó ÙÂı› ηٿ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. 3. H ÂÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ‰ÈηÛÙ¤˜ ·ÓÒÙÂÚo˘ ‚·ıÌo‡ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙoÓ EÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È Ùo˘˜ AÓÙÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘, ÙˆÓ ‰Â ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ·fi ·ÚÂo·Á›Ù˜ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ·ÓÒÙÂÚo˘ ‚·ıÌo‡, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘. ÕÚıÚo 88 1. OÈ ‰ÈηÛÙÈÎo› ÏÂÈÙo˘ÚÁo› ‰ÈoÚ›˙oÓÙ·È Ì Úo‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÓfiÌo o˘ oÚ›˙ÂÈ Ù· ÚoÛfiÓÙ· Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÈÏoÁ‹˜ Ùo˘˜, Î·È Â›Ó·È ÈÛfi‚ÈoÈ. **2. √È ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘˜. ∆· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂͤÏÈÍË Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈο ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜. ∫·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 94, 95 Î·È 98, ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ οı ›‰Ô˘˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÚÔÛÒˆÓ, ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 99. ∆Ô ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ ÂÈϤÔÓ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ηıËÁËÙ‹ Î·È ÂÓfi˜ ÂÈϤÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘¯fiÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ‰ÈÎÒÓ. 3. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· Úo‚ÏÂÊı› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È ‰oÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙo˘ÚÁÒÓ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ, ÚÈÓ ‰ÈoÚÈÛÙo‡Ó ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎo›. K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›o‰o ·˘Ù‹ ÌoÚo‡Ó Ó· ·ÛÎo‡Ó Î·È Î·ı‹ÎoÓÙ· Ù·ÎÙÈÎo‡ ‰ÈηÛÙ‹, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. 4. OÈ ‰ÈηÛÙÈÎo› ÏÂÈÙo˘ÚÁo› ÌoÚo‡Ó Ó· ·˘ıo‡Ó ÌfiÓo ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ oÈÓÈ΋˜ ηٷ‰›Î˘ ‹ ÁÈ· ‚·Ú‡ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ· ‹ ·Ó·ËÚ›· ‹ ˘ËÚÂÛȷ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, o˘ ‚‚·ÈÒÓoÓÙ·È fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Î·È ·Êo‡ ÙËÚËıo‡Ó oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 2 Î·È 3 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 93. 5. OÈ ‰ÈηÛÙÈÎo› ÏÂÈÙo˘ÚÁo›, ¤ˆ˜ Î·È Ùo ‚·ıÌfi Ùo˘ ÂʤÙË ‹ Ùo˘ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÂÊÂÙÒÓ Î·È Ùo˘˜ ·ÓÙ›ÛÙoȯo˘˜ Ì ·˘Ùo‡˜ ‚·ıÌo‡˜, ·o¯ˆÚo‡Ó ˘o¯ÚˆÙÈο ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌfiÏȘ Û˘ÌÏËÚÒÛo˘Ó Ùo ÂÍËÎoÛÙfi ¤ÌÙo ¤Ùo˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ùo˘˜ Î·È fiÏoÈ fiÛoÈ ¤¯o˘Ó ‚·ıÌo‡˜ ·ÓÒÙÂÚo˘˜ ·fi ·˘Ùo‡˜ ‹ Ùo˘˜ ·ÓÙ›ÛÙoȯo˘˜ Ì ·˘Ùo‡˜ ·o¯ˆÚo‡Ó ˘o¯ÚˆÙÈο ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌfiÏȘ Û˘ÌÏË-


22 ÚÒÛo˘Ó Ùo ÂÍËÎoÛÙfi ¤‚‰oÌo ¤Ùo˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ùo˘˜. °È· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ˆ˜ Ë̤ڷ o˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ùo fiÚÈo ·˘Ùfi Ë 30‹ Io˘Ó›o˘ Ùo˘ ¤Ùo˘˜ Ù˘ ·o¯ÒÚËÛ˘ Ùo˘ ‰ÈηÛÙÈÎo‡ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡. **6. ªÂٿٷÍË ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÌÂٿٷÍË ÌÂٷ͇ ·Ú¤‰ÚˆÓ Û ÚˆÙÔ‰ÈΛ· Î·È ·Ú¤‰ÚˆÓ Û ÂÈÛ·ÁÁÂϛ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ ÌÂٷٷÛÛÔ̤ӈÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÚÔ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÛÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. 7. ™Ù· Úo‚ÏÂfiÌÂÓ· ÂȉÈÎÒ˜ ·fi Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‹ Û˘Ì‚o‡ÏÈ·, ÛÙ· oo›· ÌÂÙ¤¯o˘Ó ̤ÏË Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘, Úo‰Ú‡ÂÈ fioÈo˜ ·fi Ù· ̤ÏË Ùo˘˜ Â›Ó·È o ·Ú¯·ÈfiÙÂÚo˜ ÛÙo ‚·ıÌfi.

‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞˘Ùfi Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ™ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ∞ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ™ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Û ·˘Ù¿ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ›·˜. ™ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ˘Ë**EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: ÚÂÙ› Û ·˘Ùfi. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 88, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ™ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ- „‹ÊÔ Î·È ‰‡Ô ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔÓ Î‹˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿ - ÔÔ›Ô ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, ‚·ıÌÔ‡ ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂʤÙË ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘, Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Ì ÂÊfiÛÔÓ ÚԂϤÂÙ·È ‰È·‰Èηۛ· ÎÚ›Û˘ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁË - ÎÏ‹ÚˆÛË, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. Û˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. **2. ∆Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Ì ·˘ÍË̤ÓË Û‡ÓıÂÛË, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ, fiÙ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ ÕÚıÚo 89 ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ·ÚÂÔ·ÁÈÙÒÓ, ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿1. A·ÁoÚ‡ÂÙ·È ÛÙo˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜ Ó· ÁÔ˘, Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ·Ú¤¯o˘Ó οı ¿ÏÏË ÌÈÛıˆÙ‹ ˘ËÚÂÛ›· ηıÒ˜ Î·È Ó· ∂ÊÂÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ∂ÊÂÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ·ÛÎo‡Ó ooÈo‰‹oÙ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÂÈÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ**2. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ. ∫·Ù¿ ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÂÎϤÁÔÓÙ·È Ì¤ÏË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ‹ Ù· ÏÔÈ¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1. È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ‹ ÂÈ**3. ∞Ó Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ ÎÚ›ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡, ÂÏÂÁÎÙÈÛË ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔ‡ ‹ ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Û ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·¤ÌÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, ÂÊfiÛÔÓ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÚÔ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¢Èη›ˆÌ· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ‚ϤÂÙ·È ÂȉÈο ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. ¡fiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·ÓÙȤ¯ÂÈ Î·È Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ·fi ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ÎÚ›ÛË, ˘fi ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ∫·Ù¿ ÛÂ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ‹ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È ‹ Û ¤ÚÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈÁ· Ô˘ ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ‰‹ÏˆÛË ‚Ô‡ÏËÛ˘ ȉÈÒÙË, ÂÓ ˙ˆ‹ ηÛÙËÚ›Ô˘ ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ‹ ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔËÛ˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Â‰·Ê›ˆÓ ÙÚ›· ¤ˆ˜ ÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘. ¤ÍÈ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1. ™ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿**3. ∏ ·Ó¿ıÂÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Û ‰ÈηÛÙÈÎÔÁÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ÌÂÙ¤‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. ∫·ı‹ÎÔÓÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ¯Ô˘Ó ÌÂÙ¿ „‹ÊÔ˘ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ô˘ ¶¿ÁÔ˘. ‰ÈηÛÙÈο. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó¿ıÂÛË Û ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈ**4. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ Ù˘ ÃÒÚ·˜ ÌÈÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÂÌÊı› Û ·˘Ù‹Ó, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·ÈÙËÛÈÒÓ ·fi ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙȘ ÔÔ›ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˜ ‰ÂÓ ‰È·ÊÒÓËÛÂ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ˘Ô¯ÚˆηıËÎfiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ÙÈΤ˜. 4. A·ÁoÚ‡ÂÙ·È ÛÙo˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜ Ë **5. √È ÚÔ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙo¯‹ ÛÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË. ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ 5. EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ¤ÓˆÛ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÂÓÂÚÁÔ‡Ùo˘ÚÁÒÓ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. ÓÙ·È Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂÙ·ÕÚıÚo 90 ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂ**1. √È ÚÔ·ÁˆÁ¤˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ, ·ÔϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì fiÌÔÈÔ ‰È¿Ù·ÁÌ·, Ì Û¿ÛÂȘ Î·È ÌÂٷٿÍÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔ·ÁˆÁ‹


23 ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÚfiÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì fiÌÔÈÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· Ì ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ °ÂÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ›·˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÚfiÔ˘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì fiÌÔÈÔ Â›Û˘ ‰È¿Ù·ÁÌ· Ì ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ °ÂÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÂÊÂÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ıËÙ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ∂ÈÙÚfiˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ Ô˘ η٤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜. √ Ù˘¯fiÓ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌË ˘ËÚÂÛ›·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. 6. OÈ ·oÊ¿ÛÂȘ ‹ Ú¿ÍÂȘ ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ùo‡ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ ‰ÂÓ ÚoÛ‚¿ÏÏoÓÙ·È ÛÙo ™˘Ì‚o‡ÏÈo Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜. ÕÚıÚo 91 1. H ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÍo˘Û›· ÛÙo˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜, ·fi Ùo ‚·ıÌfi Ùo˘ ·ÚÂo·Á›ÙË ‹ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘ Î·È ¿Óˆ, ‹ ÛÙo˘˜ ·ÓÙ›ÛÙoȯo˘˜ Ì ·˘Ùo‡˜, ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ·ÓÒÙ·Ùo ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚o‡ÏÈo, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. TËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ·ÁˆÁ‹ ÂÁ›ÚÂÈ o Yo˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈoÛ‡Ó˘. 2. To AÓÒÙ·Ùo ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo Û˘ÁÎÚoÙÂ›Ù·È ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, ˆ˜ ¶Úfi‰Úfi Ùo˘, ·fi ‰‡o ·ÓÙÈÚo¤‰Úo˘˜ ‹ Û˘Ì‚o‡Ïo˘˜ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, ‰‡o ·ÓÙÈÚo¤‰Úo˘˜ Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘ ‹ ·ÚÂo·Á›Ù˜, ‰‡o ·ÓÙÈÚo¤‰Úo˘˜ ‹ Û˘Ì‚o‡Ïo˘˜ Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘ Î·È ‰‡o Ù·ÎÙÈÎo‡˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÓoÌÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ Û¯oÏÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ù˘ XÒÚ·˜, ˆ˜ ̤ÏË. T· ̤ÏË Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ oÚ›˙oÓÙ·È Ì ÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ o˘ ¤¯o˘Ó ˘ËÚÂÛ›· ÙÚÈÒÓ Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ ÂÙÒÓ ÛÙo oÈΛo ·ÓÒÙ·Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo ‹ Û ÓoÌÈ΋ Û¯oÏ‹ Î·È Î¿ı ÊoÚ¿ o˘ Ùo ™˘Ì‚o‡ÏÈo ηÏÂ›Ù·È Ó· ·oÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ̤Ïo˘˜ ·ÓÒÙ·Ùo˘ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘, ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ‹ ÂÈÙÚfio˘, ·oÎÏ›oÓÙ·È ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ Ùo˘ Ù· ̤ÏË o˘ ·Ó‹Îo˘Ó ÛÙo oÈΛo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo. EÊfiÛoÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ ÌÂÏÒÓ Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, ÛÙo AÓÒÙ·Ùo ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo Úo‰Ú‡ÂÈ o ¶Úfi‰Úo˜ Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘. 3. H ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÍo˘Û›· ÛÙo˘˜ ÏoÈo‡˜ ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜ ·ÛÎÂ›Ù·È Û ÚÒÙo Î·È ‰Â‡ÙÂÚo ‚·ıÌfi ·fi Û˘Ì‚o‡ÏÈ· o˘ Û˘ÁÎÚoÙo‡ÓÙ·È Ì ÎÏ‹ÚˆÛË ·fi Ù·ÎÙÈÎo‡˜ ‰ÈηÛÙ¤˜, ηٿ Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘. TËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ·ÁˆÁ‹ ÂÁ›ÚÂÈ Î·È o Yo˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¢ÈηÈoÛ‡Ó˘. 4. OÈ Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ùo‡ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ·oÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚoÛ‚¿ÏÏoÓÙ·È ÛÙo ™˘Ì‚o‡ÏÈo Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜. ÕÚıÚo 92 1. OÈ ˘¿ÏÏËÏoÈ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÒÓ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌoÈ. MoÚ› Ó· ·˘ıo‡Ó

ÌfiÓo Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ oÈÓÈ΋˜ ηٷ‰›Î˘, ‹ Ì ·fiÊ·ÛË ‰ÈηÛÙÈÎo‡ Û˘Ì‚o˘Ï›o˘ ÁÈ· ‚·Ú‡ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷, ·Ûı¤ÓÂÈ· ‹ ·Ó·ËÚ›· ‹ ˘ËÚÂÛȷ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· o˘ ‚‚·ÈÒÓoÓÙ·È, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. 2. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ù· ÚoÛfiÓÙ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ Ùo˘˜ ÁÂÓÈο. **3. √È ÚÔ·ÁˆÁ¤˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ, ·ÔÛ¿ÛÂȘ Î·È ÌÂٷٿÍÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚ·Ú¯Èο ÚÔ˚ Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ ‹ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ‹ ÂÈÙÚfiÔ˘˜ ‹ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∫·Ù¿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÚÔÛÊ˘Á‹, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. **4. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ˘ÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ Â›Ó·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. √È Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÌÈÛıÔÈ Ê‡Ï·Î˜ ˘ÔıËÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‹ ı¤ÛÂȘ. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜. 5. OÈ Û˘Ì‚oÏ·ÈoÁÚ¿ÊoÈ Î·È oÈ ¿ÌÈÛıoÈ Ê‡Ï·Î˜ ˘oıËÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ·o¯ˆÚo‡Ó ˘o¯ÚˆÙÈο ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌfiÏȘ Û˘ÌÏËÚÒÛo˘Ó Ùo ‚‰oÌËÎoÛÙfi ¤Ùo˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ùo˘˜ Î·È oÈ ÏoÈo› ÌfiÏȘ Û˘ÌÏËÚÒÛo˘Ó Ùo fiÚÈo o˘ Úo‚ϤÂÈ o ÓfiÌo˜. KEºA§AIO ¢EYTEPO OÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈηÈo‰oÛ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÕÚıÚo 93 1. T· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‰È·ÎÚ›ÓoÓÙ·È Û ‰ÈoÈÎËÙÈο, oÏÈÙÈο Î·È oÈÓÈο Î·È oÚÁ·ÓÒÓoÓÙ·È Ì ÂȉÈÎo‡˜ ÓfiÌo˘˜. 2. OÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ οı ‰ÈηÛÙËÚ›o˘ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛȘ, ÂÎÙfi˜ ·Ó Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo ÎÚ›ÓÂÈ Ì ·fiÊ·Û‹ Ùo˘ fiÙÈ Ë ‰ËÌoÛÈfiÙËÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÛÙ· ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË ‹ fiÙÈ Û˘ÓÙÚ¤¯o˘Ó ÂȉÈÎo› ÏfiÁoÈ ÚoÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ‹ oÈÎoÁÂÓÂȷ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ‰È·‰›ÎˆÓ. **3. ∫¿ı ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂȉÈο Î·È ÂÌÂÚÈÛٷو̤ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË Î·È ··ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ¤ÓÓÔ̘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·‚›·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘. ∏ ÁÓÒÌË Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÛÙ· Ú·ÎÙÈο ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘. 4. T· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙o˘Ó ÓfiÌo o˘ Ùo ÂÚȯfiÌÂÓfi Ùo˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙo Úo˜ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ·. **ÕÚıÚo 94


24 1. ™ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù· Ù·ÎÙÈο ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ, Ì ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ. 2. ™Ù· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÎÔ‡ÛÈ·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. 3. ™Â ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÂÓÈ·›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÂı› Ì ÓfiÌÔ Ë ÂΉ›Î·ÛË Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‹ ηÙËÁÔÚÈÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Ô˘Û›·˜ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 4. ™Ù· ÔÏÈÙÈο ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÂı› Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ʇÛ˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ™ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. √È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ÕÚıÚo 95 1. ™ÙËÓ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ· Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ ·Ó‹Îo˘Ó ȉ›ˆ˜: **·) ∏ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ ‹ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÓfiÌÔ˘. **‚) ∏ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ·Ó·›ÚÂÛË ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. Á) H ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ‰ÈoÈÎËÙÈÎÒÓ ‰È·ÊoÚÒÓ o˘Û›·˜ o˘ ˘o‚¿ÏÏoÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜. ‰) H ÂÂÍÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ o˘ ¤¯o˘Ó ηÓoÓÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. 2. K·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·ÚÌo‰ÈoÙ‹ÙˆÓ Ùo˘ ÛÙoȯ›o˘ ‰ã Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 93 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 2 Î·È 3. **3. ∫·ÙËÁÔڛ˜ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ·Î˘ÚˆÙÈ΋˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÁÔÓÙ·È Ì ÓfiÌÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ê‡ÛË ‹ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙ· Ù·ÎÙÈο ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‰Èο˙ÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. 4. OÈ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ Ú˘ıÌ›˙oÓÙ·È Î·È ·ÛÎo‡ÓÙ·È fiˆ˜ ÓfiÌo˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· oÚ›˙ÂÈ. **5. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∏ ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÁÂÓÓ¿ ¢ı‡ÓË ÁÈ· οı ·ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ÕÚıÚo 96 1. ™Ù· Ù·ÎÙÈο oÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·Ó‹ÎÂÈ Ë ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ o˘ Úo‚Ϥo˘Ó oÈ oÈÓÈÎo› ÓfiÌoÈ. 2. MoÚ› Ì ÓfiÌo: ·) Ó· ·Ó·ÙÂı› Î·È Û ·Ú¯¤˜ o˘ ·ÛÎo‡Ó ·ÛÙ˘ÓoÌÈο ηı‹ÎoÓÙ· Ë ÂΉ›Î·ÛË ·ÛÙ˘ÓoÌÈÎÒÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ o˘ ÙÈ̈Úo‡ÓÙ·È Ì ÚfiÛÙÈÌo, ‚) Ó· ·Ó·ÙÂı› Û ·Ú¯¤˜ ·ÁÚoÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ë ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì Ùo˘˜ ·ÁÚo‡˜ Ù·ÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ

‰È·ÊoÚÒÓ o˘ ·oÚÚ¤o˘Ó ·fi ·˘Ù¿. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡o ÂÚÈÙÒÛÂȘ oÈ ·oÊ¿ÛÂȘ o˘ ÂΉ›‰oÓÙ·È ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ¤ÊÂÛË ÛÙo ·ÚÌfi‰Èo Ù·ÎÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo, Ë oo›· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. 3. EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ oÚ›˙o˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·ÓËϛΈÓ, ÛÙ· oo›· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 93 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2 Î·È 97. OÈ ·oÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌoÚ› Ó· ÌËÓ ··ÁÁ¤ÏÏoÓÙ·È ‰ËÌfiÛÈ·. 4. EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ oÚ›˙o˘Ó: ·) T· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÛÙÚ·Ùo‰ÈΛ·, Ó·˘Ùo‰ÈΛ· Î·È ·ÂÚo‰ÈΛ·, ÛÙËÓ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ oo›ˆÓ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ˘·¯ıo‡Ó ȉÈÒÙ˜. ‚) T· Û¯ÂÙÈο Ì Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo ÏÂÈÒÓ. 5. T· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ùo˘ ÛÙoȯ›o˘ ·ã Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ Û˘ÁÎÚoÙo‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÏÂÈo„ËÊ›· ·fi ̤ÏË Ùo˘ ‰ÈηÛÙÈÎo‡ ÛÒÌ·Ùo˜ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, o˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏoÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÏÂÈÙo˘ÚÁÈ΋˜ Î·È ÚoÛˆÈ΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 87 ·Ú. 1 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. °È· ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Î·È ·oÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 2 ¤ˆ˜ 4 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 93. T· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ·˘Ù‹˜, ηıÒ˜ Î·È o ¯ÚfiÓo˜ o˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÈÛ¯‡˜ Ùo˘˜, oÚ›˙oÓÙ·È Ì ÓfiÌo. ÕÚıÚo 97 1. T· ηÎo˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È Ù· oÏÈÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ‰Èο˙oÓÙ·È ·fi ÌÈÎÙ¿ oÚΈٿ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· o˘ Û˘ÁÎÚoÙo‡ÓÙ·È ·fi Ù·ÎÙÈÎo‡˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ÂÓfiÚÎo˘˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. OÈ ·oÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙ· ¤Ó‰Èη ̤۷ o˘ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜. 2. K·Îo˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È oÏÈÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, o˘ ÌÂ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, „ËÊ›ÛÌ·Ù· Î·È ÂȉÈÎo‡˜ ÓfiÌo˘˜ ¤¯o ˘Ó ˘·¯ı› ¤ˆ˜ ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ÛÙË ‰ÈηÈo‰oÛ›· ÙˆÓ ÂÊÂÙ›ˆÓ, ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ‰Èο˙oÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿, ÂÊfiÛoÓ ‰ÂÓ ˘·¯ıo‡Ó Ì ÓfiÌo ÛÙËÓ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ oÚΈÙÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· ˘·¯ıo‡Ó ÛÙË ‰ÈηÈo‰oÛ›· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÂÊÂÙ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ηÎo˘ÚÁ‹Ì·Ù·. 3. T· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· οı ‚·ıÌo‡ o˘ ‰È·Ú¿ÙÙoÓÙ·È ‰È· Ùo˘ Ù‡o˘ ˘¿ÁoÓÙ·È ÛÙ· Ù·ÎÙÈο oÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. ÕÚıÚo 98 **1. ™ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ·Ó‹ÎÔ˘Ó È‰›ˆ˜: ·. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È Ì ÂȉÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌÔ˘ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·˘Ùfi. ‚. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Í›·˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ ¿ÏÏÔ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÍÔÌÔÈÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. Á. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ Â‰¿ÊÈÔ ·ã ¤ÏÂÁ¯Ô. ‰. ∏ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 73, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· οı ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô


25 ÓfiÌÔ˜. Â. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ¤ÎıÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙË µÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 79 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 7. ÛÙ. ∏ ÂΉ›Î·ÛË ‰È·ÊÔÚÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Û˘Óٿ͈Ó, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ Áã. ˙. ∏ ÂΉ›Î·ÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ÁÈ· οı ˙ËÌ›· Ô˘ ·fi ‰fiÏÔ ‹ ·Ì¤ÏÂÈ· ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ Û ¿ÏÏ· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘. 2. OÈ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘ Ú˘ıÌ›˙oÓÙ·È Î·È ·ÛÎo‡ÓÙ·È, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙoȯ›ˆÓ ·ã ¤ˆ˜ ‰ã Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 93 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 2 Î·È 3. 3. OÈ ·oÊ¿ÛÂȘ Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘ ÁÈ· ˘oı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 1 ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙoÓ ¤ÏÂÁ¯o Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜. ÕÚıÚo 99 1. AÁˆÁ¤˜ ηÎo‰ÈΛ·˜ ηٿ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙo˘ÚÁÒÓ ‰Èο˙oÓÙ·È, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ, ·fi ÂȉÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo o˘ Û˘ÁÎÚoÙÂ›Ù·È ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, ˆ˜ ¶Úfi‰Úfi Ùo˘, Î·È ·fi ¤Ó· ۇ̂o˘Ïo Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, ¤Ó·Ó ·ÚÂo·Á›ÙË, ¤Ó· ۇ̂o˘Ïo Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘, ‰‡o Ù·ÎÙÈÎo‡˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÓoÌÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ Û¯oÏÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ù˘ XÒÚ·˜ Î·È ‰‡o ‰ÈÎËÁfiÚo˘˜, ̤ÏË Ùo˘ AÓÒÙ·Ùo˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ˆ˜ ̤ÏË, o˘ oÚ›˙oÓÙ·È Ì ÎÏ‹ÚˆÛË. 2. Afi Ù· ̤ÏË Ùo˘ ÂȉÈÎo‡ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Î¿ı ÊoÚ¿ ÂΛÓo o˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙo ÛÒÌ· ‹ ÙoÓ ÎÏ¿‰o Ù˘ ‰ÈηÈoÛ‡Ó˘ o˘ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÏÂÈÙo˘ÚÁÒÓ Ùo˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·oÊ·Óı› Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo. EÊfiÛoÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÁˆÁ‹ ηÎo‰ÈΛ·˜ ηٿ ̤Ïo˘˜ Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ ‹ ÏÂÈÙo˘ÚÁÒÓ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈoÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ÛÙo ÂȉÈÎfi ·˘Ùfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo Úo‰Ú‡ÂÈ o ¶Úfi‰Úo˜ Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘. 3. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÁÂÚı› ·ÁˆÁ‹ ηÎo‰ÈΛ·˜. ÕÚıÚo 100 1. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È AÓÒÙ·Ùo EȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈo ÛÙo oo›o ˘¿ÁoÓÙ·È: ·) H ÂΉ›Î·ÛË ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo 58. ‚) O ¤ÏÂÁ¯o˜ Ùo˘ ·Úo˘˜ Î·È ÙˆÓ ·oÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‰Ë Ìo„ËÊ›ÛÌ·Ùo˜ o˘ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Î·Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo 44 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2. Á) H ÎÚ›ÛË ÁÈ· Ù· ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· ‹ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ‚o˘ÏÂ˘Ù‹, ηٿ Ù· ¿ÚıÚ· 55 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2 Î·È 57. ‰) H ¿ÚÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚo‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈoÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ‹ ÌÂٷ͇ Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈoÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·ÊÂÓfi˜ Î·È ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È oÈÓÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·ÊÂÙ¤Úo˘ ‹, Ù¤Ïo˜, ÌÂٷ͇ Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘ Î·È ÙˆÓ ÏoÈÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. Â) H ¿ÚÛË Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ o˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ ¤ÓÓoÈ· ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ÈÎo‡ Ófi-

Ìo˘, ·Ó ÂΉfiıËÎ·Ó ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·oÊ¿ÛÂȘ Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘ ‹ Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘. ÛÙ) H ¿ÚÛË Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÁÈ· Ùo ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ηÓfiÓˆÓ Ùo˘ ‰ÈÂıÓo‡˜ ‰Èη›o˘ ˆ˜ ÁÂÓÈο ·Ú·‰ÂÁÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 1 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 28. 2. To ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ Û˘ÁÎÚoÙÂ›Ù·È ·fi Ùo˘˜ ¶Úo¤‰Úo˘˜ Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘ Î·È Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘, ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ì‚o‡Ïo˘˜ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÚÂo·Á›Ù˜, o˘ oÚ›˙oÓÙ·È ˆ˜ ̤ÏË Ì ÎÏ‹ÚˆÛË Î¿ı ‰‡o ¯ÚfiÓÈ·. ™Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo ·˘Ùfi Úo‰Ú‡ÂÈ o ·Ú¯·ÈfiÙÂÚo˜ ·fi Ùo˘˜ ¶Úo¤‰Úo˘˜ Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ ‹ Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ã Î·È Âã Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ÌÂÙ¤¯o˘Ó ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ùo˘ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘ Î·È ‰‡o Ù·ÎÙÈÎo› ηıËÁËÙ¤˜ ÓoÌÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ Û¯oÏÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ù˘ XÒÚ·˜, oÈ oo›oÈ oÚ›˙oÓÙ·È Ì ÎÏ‹ÚˆÛË. 3. H oÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘, Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙoÓ oÚÈÛÌfi, ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÎo˘Ú›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ùo˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û’ ·˘Ùfi oÚ›˙oÓÙ·È Ì ÂȉÈÎfi ÓfiÌo. 4. OÈ ·oÊ¿ÛÂȘ Ùo˘ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘ Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˜. ¢È¿Ù·ÍË ÓfiÌo˘, o˘ ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋, Â›Ó·È ·Ó›Û¯˘ÚË ·fi ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ‹ ·fi Ùo ¯ÚfiÓo o˘ oÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. **5. ŸÙ·Ó ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‹ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÎÚ›ÓÂÈ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú·¤ÌÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÔÏÔ̤ÏÂÈ·, ÂÎÙfi˜ ·Ó ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ∏ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Û ‰ÈηÛÙÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. **ÕÚıÚÔ 100∞ ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi. ™ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó È‰›ˆ˜ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ Ô Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Û ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ·˘Ùfi. ™ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 88 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 2 Î·È 5 Î·È 90 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5. TMHMA ™Tã ¢Èo›ÎËÛË KEºA§AIO ¶PøTO OÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰Èo›ÎËÛ˘ ÕÚıÚo 101 1. H ‰Èo›ÎËÛË Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ oÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ·oÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. 2. H ‰ÈoÈÎËÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ XÒÚ·˜ ‰È·ÌoÚÊÒÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÁˆoÈÎoÓoÌÈΤ˜, ÎoÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È Û˘ÁÎoÈÓˆÓÈ·-


26 Τ˜ Û˘Óı‹Î˜. **3. ∆· ÂÚÈÊÂÚÂȷο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈ΋ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ∆· ÎÂÓÙÚÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂȉÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ¤¯Ô˘Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. **∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: √ ÎÔÈÓfi˜ ÓÔÌÔı¤Ù˘ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÙ·Ó ‰Ú· ηÓÔÓÈÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. **ÕÚıÚÔ 101∞ 1. ŸÔ˘ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÚԂϤÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÔÚÈṲ̂ÓË ıËÙ›· Î·È ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. 2. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÏÔÈÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ οı ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜. ∆· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÚÔÛfiÓÙ·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢È¿Û΄˘ ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Î·È Ì Âȉ›ˆÍË ÔÌÔʈӛ·˜ ‹ ¿ÓÙˆ˜ Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¤ÌÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ∆· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. 3. ªÂ ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ì ÙË µÔ˘Ï‹ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. **ÕÚıÚo 102 1. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡. À¤Ú ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ¡fiÌÔ˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Î·È ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Â› ̤ÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ªÂ ÓfiÌÔ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ë ¿ÛÎËÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. 2. √È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·. √È ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È Ì ηıÔÏÈ΋ Î·È Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. 3. ªÂ ÓfiÌÔ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÔ› ‹ ÂÎÔ‡ÛÈÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÈÚÂÙ¿ fiÚÁ·Ó·. 4. ∆Ô ∫Ú¿ÙÔ˜ ·ÛΛ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÔÙ›· Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÙËÓ ÂχıÂÚË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ·ÛΛٷÈ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¶ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ÛÙ· ·ÈÚÂÙ¿ fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ·˘-

ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ¤ÎÙˆÛË ‹ ·ÚÁ›·, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈηÛÙ¤˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. 5. ∆Ô ∫Ú¿ÙÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÓÔÌÔıÂÙÈο, ηÓÔÓÈÛÙÈο Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ηٿ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ·˘ÙÒÓ. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Î·È Î·Ù·ÓÔÌ‹, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ‹ ÙÂÏÒÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˘¤Ú ·˘ÙÒÓ Î·È ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. ∫¿ı ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÎÂÓÙÚÈο ‹ ÂÚÈÊÂÚÂȷο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ fiÚˆÓ. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. KEºA§AIO ¢EYTEPO YËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ oÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ‰Èo›ÎËÛ˘ ÕÚıÚo 103 1. OÈ ‰ËÌfiÛÈoÈ ˘¿ÏÏËÏoÈ Â›Ó·È ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ Î·È ˘ËÚÂÙo‡Ó Ùo §·fiØ oÊ›Ïo˘Ó ›ÛÙË ÛÙo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ·ÊoÛ›ˆÛË ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰·. T· ÚoÛfiÓÙ· Î·È o ÙÚfio˜ Ùo˘ ‰ÈoÚÈÛÌo‡ Ùo˘˜ oÚ›˙oÓÙ·È ·fi Ùo ÓfiÌo. 2. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ‰ÈoÚÈÛÙ› ˘¿ÏÏËÏo˜ Û oÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË o˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓoÌoıÂÙË̤ÓË. EÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÌoÚ› Ó· Úo‚ϤoÓÙ·È ·fi ÂȉÈÎfi ÓfiÌo, ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êıo‡Ó ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Î·È Â›Áo˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ Ì ÚoÛˆÈÎfi o˘ ÚoÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· oÚÈṲ̂ÓË ¯ÚoÓÈ΋ ÂÚ›o‰o Ì ۯ¤ÛË È‰ÈˆÙÈÎo‡ ‰Èη›o˘. 3. OÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂȉÈÎo‡ EÈÛÙËÌoÓÈÎo‡ ηıÒ˜ Î·È Ù¯ÓÈÎo‡ ‹ ‚oËıËÙÈÎo‡ ÚoÛˆÈÎo‡ ÌoÚo‡Ó Ó· ÏËÚo‡ÓÙ·È Ì ÚoÛˆÈÎfi o˘ ÚoÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ۯ¤ÛË È‰ÈˆÙÈÎo‡ ‰Èη›o˘. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ùo˘˜ fiÚo˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÙȘ oo›Â˜ ¤¯ÂÈ Ùo ÚoÛˆÈÎfi o˘ ÚoÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. 4. OÈ ‰ËÌfiÛÈoÈ ˘¿ÏÏËÏoÈ o˘ η٤¯o˘Ó oÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌoÈ ÂÊfiÛoÓ ·˘Ù¤˜ oÈ ı¤ÛÂȘ ˘¿Ú¯o˘Ó. A˘Ùo› ÂÍÂÏ›ÛÛoÓÙ·È ÌÈÛıoÏoÁÈο Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ fiÚo˘˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘ ηÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ o˘ ·o¯ˆÚo‡Ó ÏfiÁˆ oÚ›o˘ ËÏÈΛ·˜ ‹ ·‡oÓÙ·È Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÂıo‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÁÓˆÌo‰fiÙËÛË o‡Ù ӷ ˘o‚È‚·ÛÙo‡Ó ‹ Ó· ·˘ıo‡Ó ¯ˆÚ›˜ ·fiÊ·ÛË ˘ËÚÂÛÈ·Îo‡ Û˘Ì‚o˘Ï›o˘, o˘ ·oÙÂÏÂ›Ù·È Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ Î·Ù¿ Ù· ‰‡o ÙÚ›Ù· ·fi ÌfiÓÈÌo˘˜ ‰ËÌfiÛÈo˘˜ ˘·ÏÏ‹Ïo˘˜. K·Ù¿ ÙˆÓ ·oÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚o˘Ï›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÚoÛÊ˘Á‹ ÛÙo ™˘Ì‚o‡ÏÈo Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. 5. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· ÂÍ·ÈÚo‡ÓÙ·È ·fi ÙË ÌoÓÈÌfiÙËÙ· ·ÓÒÙ·ÙoÈ ‰ÈoÈÎËÙÈÎo› ˘¿ÏÏËÏoÈ o˘ η٤¯o˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ˘·ÏÏËÏÈ΋˜ ÈÂÚ·Ú¯›·˜, oÈ ‰ÈoÚÈ˙fiÌÂÓoÈ ·¢ı›·˜ Ì ‚·ıÌfi ÚÂÛ‚Â˘ÙÈÎfi, oÈ ˘¿ÏÏËÏoÈ Ù˘ ¶Úo‰ڛ·˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ùo˘ ¶Úˆı˘o˘ÚÁo‡, ÙˆÓ Yo˘ÚÁÒÓ Î·È YÊ˘o˘ÚÁÒÓ.


27 6. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÚoËÁo‡ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ¤¯o˘Ó ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Î·È ÛÙo˘˜ ˘·ÏÏ‹Ïo˘˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜, oÈ oo›oÈ Î·Ù¿ Ù· ÏoÈ¿ ‰È¤oÓÙ·È ÂÍ oÏoÎÏ‹Úo˘ ·fi ÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙo˘˜ ˘·ÏÏ‹Ïo˘˜ ÙˆÓ oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÏoÈÒÓ ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘. **7. ∏ ÚfiÛÏË„Ë ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿, ÏËÓ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5, Á›ÓÂÙ·È Â›Ù Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ›Ù Ì ÂÈÏÔÁ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÚÔηıÔÚÈṲ̂ӷ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¡fiÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤÂÈ ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ‹ ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÂȉÈΤ˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ‹ ÚÔÛȉȿ˙ÂÈ Û ۯ¤ÛË ÂÓÙÔÏ‹˜. **8. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Â›Ù ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ›Ù ÚfiÛηÈÚˆÓ Â›Ù ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ Î·È ÂÂÈÁÔ˘ÛÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÛΛ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ ‹ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √È ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘. **9. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ «™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË» Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹. ÕÚıÚo 104 1. K·Ó¤Ó·˜ ·fi Ùo˘˜ ˘·ÏÏ‹Ïo˘˜ o˘ ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È ÛÙo ÚoËÁo‡ÌÂÓo ¿ÚıÚo ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ‰ÈoÚÈÛÙ› Û ¿ÏÏË ı¤ÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏo˘ ÓoÌÈÎo‡ ÚoÛÒo˘ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘ ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡ ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÌoÚ› Ó· ÂÈÙÚ·› Ì ÂȉÈÎfi ÓfiÌo o ‰ÈoÚÈÛÌfi˜ Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÂÊfiÛoÓ ÙËÚo‡ÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘. 2. OÈ Î¿ı ›‰o˘˜ ÚfiÛıÂÙ˜ ·o‰o¯¤˜ ‹ ·oÏ·‚¤˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ùo˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓo˘ ¿ÚıÚo˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ì‹Ó· ·ÓÒÙÂÚ˜ ·fi Ùo Û‡ÓoÏo ÙˆÓ ·o‰o¯ÒÓ Ù˘ oÚÁ·ÓÈ΋˜ Ùo˘˜ ı¤Û˘. 3. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚoËÁo‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıo‡Ó Û ‰›ÎË ‰ËÌfiÛÈoÈ ˘¿ÏÏËÏoÈ, ηıÒ˜ Î·È ˘¿ÏÏËÏoÈ oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘. KEºA§AIO TPITO K·ıÂÛÙÒ˜ Ùo˘ AÁ›o˘ ŸÚo˘˜ ÕÚıÚo 105 1. H ¯ÂÚÛfiÓËÛo˜ Ùo˘ Õıˆ, ·fi ÙË MÂÁ¿ÏË B›ÁÏ· Î·È ¤Ú·, Ë oo›· ·oÙÂÏ› ÙËÓ ÂÚÈo¯‹ Ùo˘ AÁ›o˘ ŸÚo˘˜, ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ·Ú¯·›o ÚoÓoÌÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Ùo˘,

·˘Ùo‰Èo›ÎËÙo ÙÌ‹Ì· Ùo˘ EÏÏËÓÈÎo‡ KÚ¿Ùo˘˜, Ùo˘ oo›o˘ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ıÈÎÙË. Afi ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¿o„Ë Ùo ÕÁÈo ŸÚo˜ ‰È·ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰ÈηÈo‰oÛ›· Ùo˘ OÈÎo˘ÌÂÓÈÎo‡ ¶·ÙÚȷگ›o˘. ŸÏoÈ fiÛoÈ ÌoÓ¿˙o˘Ó Û’ ·˘Ùfi ·oÎÙo‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ· ÌfiÏȘ ÚoÛÏËÊıo‡Ó ˆ˜ ‰fiÎÈÌoÈ ‹ ÌoÓ·¯o›, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ‰È·Ù‡ˆÛË. 2. To ÕÁÈo ŸÚo˜ ‰ÈoÈΛٷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ηıÂÛÙÒ˜ Ùo˘, ·fi ÙȘ ›ÎoÛÈ IÂÚ¤˜ MoÓ¤˜ Ùo˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ oo›ˆÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÂÌË̤ÓË oÏfiÎÏËÚË Ë ¯ÂÚÛfiÓËÛo˜ Ùo˘ Õıˆ, Ùo ¤‰·Êo˜ Ù˘ oo›·˜ Â›Ó·È ·Ó··ÏÏoÙÚ›ˆÙo. H ‰Èo›ÎËÛ‹ Ùo˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ·ÓÙÈÚoÛÒo˘˜ ÙˆÓ IÂÚÒÓ MoÓÒÓ, oÈ oo›oÈ ·oÙÂÏo‡Ó ÙËÓ IÂÚ‹ KoÈÓfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·Ì›· ·oχو˜ ÌÂÙ·‚oÏ‹ ÛÙo ‰ÈoÈÎËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‹ ÛÙoÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ MoÓÒÓ Ùo˘ AÁ›o˘ ŸÚo˘˜, o‡Ù ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯È΋ Ù¿ÍË Î·È ÙË ı¤ÛË Ùo˘˜ Úo˜ Ù· ˘oÙÂÏ‹ Ùo˘˜ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. A·ÁoÚ‡ÂÙ·È Ó· ÂÁηٷ‚ÈÒÓo˘Ó ÛÙo ÕÁÈo ŸÚo˜ ÂÙÂÚfi‰oÍoÈ ‹ Û¯ÈÛÌ·ÙÈÎo›. 3. O ÏÂÙoÌÂÚ‹˜ ηıoÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÈoÚÂÈÙÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ Î·È Ùo˘ ÙÚfio˘ Ù˘ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›·˜ Ùo˘˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙoÓ K·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi X¿ÚÙË Ùo˘ AÁ›o˘ ŸÚo˘˜, ÙoÓ oo›o, Ì ۇÌÚ·ÍË Ùo˘ ·ÓÙÈÚoÛÒo˘ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, Û˘ÓÙ¿ÛÛo˘Ó Î·È „ËÊ›˙o˘Ó oÈ Â›ÎoÛÈ IÂÚ¤˜ MoÓ¤˜ Î·È ÙoÓ ÂÈ΢ÚÒÓo˘Ó Ùo OÈÎo˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚȷگ›o Î·È Ë Bo˘Ï‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. 4. H ·ÎÚÈ‚‹˜ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÁÈoÚÂÈÙÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ ÙÂÏ› ˆ˜ Úo˜ Ùo ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ̤Úo˜ ˘fi ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂoÙ›· Ùo˘ OÈÎo˘ÌÂÓÈÎo‡ ¶·ÙÚȷگ›o˘ Î·È ˆ˜ Úo˜ Ùo ‰ÈoÈÎËÙÈÎfi ̤Úo˜ ˘fi ÙËÓ ÂoÙ›· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, ÛÙo oo›o ·Ó‹ÎÂÈ ·oÎÏÂÈÛÙÈο Î·È Ë ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. 5. OÈ Èo ¿Óˆ ÂÍo˘Û›Â˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ ·ÛÎo‡ÓÙ·È ·fi ‰ÈoÈÎËÙ‹, Ùo˘ oo›o˘ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Î·ı‹ÎoÓÙ· ηıoÚ›˙oÓÙ·È Ì ÓfiÌo. M ÓfiÌo Â›Û˘ ηıoÚ›˙oÓÙ·È Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÍo˘Û›· o˘ ·ÛÎo‡Ó oÈ ÌoÓ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È Ë IÂÚ‹ KoÈÓfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÙÂψÓÂȷο Î·È ÊoÚoÏoÁÈο ÏÂoÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ùo˘ AÁ›o˘ ŸÚo˘˜. MEPO™ TETAPTO EȉÈΤ˜ ÙÂÏÈΤ˜ Î·È ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ TMHMA Aã EȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÕÚıÚo 106 1. °È· ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ÎoÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Ùo˘ ÁÂÓÈÎo‡ Û˘ÌʤÚoÓÙo˜ Ùo KÚ¿Ùo˜ ÚoÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È Û˘ÓÙoÓ›˙ÂÈ ÙËÓ oÈÎoÓoÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË XÒÚ·, ÂȉÈÒÎoÓÙ·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ oÈÎoÓoÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ùo̤ˆÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ oÈÎoÓoÌ›·˜. §·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈoo›ËÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ Ùo˘ ÂıÓÈÎo‡ Ïo‡Ùo˘, ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ù· ˘fiÁÂÈ· ‹ ˘oı·Ï¿ÛÛÈ· ÎoÈÙ¿ÛÌ·Ù·, ÁÈ· ÙËÓ ÚoÒıËÛË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙËÓ Úo·ÁˆÁ‹ ȉ›ˆ˜ Ù˘ oÈÎoÓoÌ›·˜ ÙˆÓ oÚÂÈÓÒÓ, ÓËÛȈÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú·ÌÂıfiÚÈˆÓ ÂÚÈo¯ÒÓ. 2. H ȉȈÙÈ΋ oÈÎoÓoÌÈ΋ ÚˆÙo‚o˘Ï›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ‚¿Úo˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈoÚ¤ÂÈ·˜ ‹ Úo˜ ‚Ï¿‚Ë Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ oÈÎoÓoÌ›·˜. 3. M ÙËÓ ÂÈʇϷÍË Ù˘ ÚoÛÙ·Û›·˜ o˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È


28 ·fi Ùo ¿ÚıÚo 107 ˆ˜ Úo˜ ÙËÓ Â·ÓÂÍ·ÁˆÁ‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎo‡, ÌoÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙oÓÙ·È Ì ÓfiÌo Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁoÚ¿ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙo¯‹ Û’ ·˘Ù¤˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÊoÚ¤ˆÓ, ÂÊfiÛoÓ oÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯o˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌoÓoˆÏ›o˘ ‹ ˙ˆÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈoo›ËÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ Ùo˘ ÂıÓÈÎo‡ Ïo‡Ùo˘, ‹ ¤¯o˘Ó ˆ˜ ·ÚÈo ÛÎofi ÙËÓ ·Úo¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙo ÎoÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓoÏo. 4. To Ù›ÌËÌ· Ù˘ ÂÍ·ÁoÚ¿˜ ‹ Ùo ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ù˘ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙo¯‹˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÊoÚ¤ˆÓ ηıoÚ›˙ÂÙ·È ··Ú·Èًو˜ ‰ÈηÛÙÈÎÒ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ï‹Ú˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·oÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Í›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ o˘ ÂÍ·ÁoÚ¿˙ÂÙ·È ‹ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙo¯‹˜ Û’ ·˘Ù‹. 5. M¤Ùo¯o˜, ÂÙ·›Úo˜ ‹ ·ÚÈo˜ Âȯ›ÚËÛ˘, Ù˘ oo›·˜ o ¤ÏÂÁ¯o˜ ÂÚȤگÂÙ·È ÛÙo KÚ¿Ùo˜ ‹ Û ÊoÚ¤· o˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·’ ·˘Ùfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙo¯‹˜, ηٿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 3, ‰ÈηÈo‡Ù·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÁoÚ¿ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙo¯‹˜ Ùo˘ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. 6. NfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· oÚ›ÛÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙo¯‹ ÛÙË ‰·¿ÓË Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘ ·˘ÙÒÓ o˘ ˆÊÂÏo‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ oÈÎoÓoÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ XÒÚ·˜.

ÕÚıÚo 109 1. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÌÂÙ·‚oÏ‹ Ùo˘ ÂÚȯo̤Óo˘ ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰È·ı‹Î˘, Έ‰ÈΤÏÏo˘ ‹ ‰ˆÚ¿˜, ˆ˜ Úo˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘˜ ˘¤Ú Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘ ‹ ˘¤Ú ÎoÈÓˆÊÂÏo‡˜ ÛÎoo‡. 2. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂˆÊÂϤÛÙÂÚË ·ÍÈoo›ËÛË ‹ ‰È¿ıÂÛË, ÁÈ· ÙoÓ ›‰Èo ‹ ¿ÏÏo ÎoÈÓˆÊÂÏ‹ ÛÎofi, ÂΛÓo˘ o˘ ηٷÏ›ÊıËΠ‹ ‰ˆÚ‹ıËÎÂ, ÛÙËÓ ÂÚÈo¯‹ o˘ ηıfiÚÈÛ o ‰ˆÚËÙ‹˜ ‹ o ‰È·ı¤Ù˘ ‹ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚ‹ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·, fiÙ·Ó ‚‚·Èˆı› Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË fiÙÈ Ë ı¤ÏËÛË Ùo˘ ‰È·ı¤ÙË ‹ Ùo˘ ‰ˆÚËÙ‹ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙooÈËı›, ÁÈ· ooÈoÓ‰‹oÙ ÏfiÁo, ηıfiÏo˘ ‹ ηٿ Ùo ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚo ̤Úo˜ Ùo˘ ÂÚȯo̤Óo˘ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ·Ó ÌoÚ› Ó· ÈηÓooÈËı› ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· Ì ÙË ÌÂÙ·‚oÏ‹ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. **3. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÌËÙÚÒÔ˘ ÎÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÂÓÈο Î·È ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ οı ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙË ‹ ‰ˆÚËÙ‹ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ Û˘Ó·Ê¤˜ ˙‹ÙËÌ·. TMHMA Bã

EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 4 ·Í›· ·˘Ù‹ o˘ oÊ›ÏÂÙ·È ÛÙoÓ Ù˘¯fiÓ ÌoÓoˆÏÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ÕÚıÚo 107 1. H ÚÈÓ ·fi ÙËÓ 21 AÚÈÏ›o˘ 1967 ÓoÌoıÂÛ›· Ì ·˘ÍË̤ÓË Ù˘È΋ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎo‡ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Ù˘È΋ ÈÛ¯‡ o˘ ›¯Â Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· o˘ ı· ÂÈÛ¿ÁoÓÙ·È ÛÙo ÂÍ‹˜. TËÓ ›‰È· ÈÛ¯‡ ¤¯o˘Ó Î·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ KÂÊ·Ï·›ˆÓ Aã ¤ˆ˜ Î·È ¢ã Ùo˘ ÙÌ‹Ì·Ùo˜ Aã Ùo˘ ÓfiÌo˘ 27/75 « ڛ ÊoÚoÏoÁ›·˜ Ïo›ˆÓ, ÂÈ‚oÏ‹˜ ÂÈÛÊoÚ¿˜ Úo˜ ·Ó¿Ù˘ÍÈÓ Ù˘ ÂÌoÚÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜, ÂÁηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ·ÏÏo‰·ÒÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ú˘ı̛ۈ˜ Û˘Ó·ÊÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ». 2. NfiÌo˜, o˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È Ì›· ÊoÚ¿ ÌfiÓo ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜, oÚ›˙ÂÈ Ùo˘˜ fiÚo˘˜ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ‹ χÛË ÙˆÓ ÂÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ‰ÈoÈÎËÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ o˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Ì ooÈoÓ‰‹oÙ هo ηْ ÂÊ·ÚÌoÁ‹Ó Ùo˘ ÓoÌoıÂÙÈÎo‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·Ùo˜ 2687/1953 ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ o˘ ¤¯o˘Ó Û˘Ó·Êı› ·fi 21 AÚÈÏ›o˘ 1967 ¤ˆ˜ 23 Io˘Ï›o˘ 1974 ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎo‡, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÂΛӘ o˘ ·ÊoÚo‡Ó ÙË ÓËoÏfiÁËÛË Ïo›ˆÓ Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·. ÕÚıÚo 108 1. To KÚ¿Ùo˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ùo˘ ·fi‰ËÌo˘ ÂÏÏËÓÈÛÌo‡ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ùo˘ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ¶·ÙÚ›‰·. E›Û˘ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ÎoÈÓˆÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Úo·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ o˘ ÂÚÁ¿˙oÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. **2. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÎÊÚ· ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡.

AÓ·ıÂÒÚËÛË Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ÕÚıÚo 110 1. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ·Ó·ıÂÒÚËÛË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂΛӘ o˘ ηıoÚ›˙o˘Ó ÙË ‚¿ÛË Î·È ÙË ÌoÚÊ‹ Ùo˘ oÏÈÙ‡̷Ùo˜, ˆ˜ ¶Úo‰Ú¢fiÌÂÓ˘ KoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋˜ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 2 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, 4 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 1 , 4 Î·È 7, 5 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 1 Î·È 3, 13 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 Î·È 26. 2. H ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÂÓ‹ÓÙ· Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, Ì ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Û ‰‡o „ËÊoÊoڛ˜ o˘ ·¤¯o˘Ó ÌÂٷ͇ Ùo˘˜ ¤Ó·Ó Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ Ì‹Ó·. M ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ηıoÚ›˙oÓÙ·È ÂȉÈο oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆÚËıo‡Ó. 3. AÊo‡ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ·oÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙË Bo˘Ï‹, Ë ÂfiÌÂÓË Bo˘Ï‹, ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Û‡Óo‰fi Ù˘, ·oÊ·Û›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ó·ıˆÚË٤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. 4. AÓ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ¤Ï·‚ ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, fi¯È fï˜ Î·È ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 2, Ë ÂfiÌÂÓË Bo˘Ï‹ ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Û‡Óo‰fi Ù˘ ÌoÚ› Ó· ·oÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ó·ıˆÚË٤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ì ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. 5. K¿ı „ËÊÈ˙fiÌÂÓË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ‰ËÌoÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ̤۷ Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ·ÊfiÙo˘ ÂÈ„ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË Bo˘Ï‹ Î·È Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ì ÂȉÈÎfi „‹ÊÈÛÌ¿ Ù˘. 6. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÓÙ·ÂÙ›· ·fi ÙËÓ ÂÚ¿ÙˆÛË Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘. TMHMA °ã


29 MÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÕÚıÚo 111 1. K¿ı ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌo˘ ‹ ‰ÈoÈÎËÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ Ì ηÓoÓÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, o˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Úo˜ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ηٷÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘. 2. ™˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ o˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙȘ 24 Io˘Ï›o˘ 1974 ¤ˆ˜ ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ Eã AÓ·ıˆÚËÙÈ΋˜ Bo˘Ï‹˜, ηıÒ˜ Î·È æËÊ›ÛÌ·Ù¿ Ù˘, ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘˜ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Úo˜ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÚoooÈËıo‡Ó ‹ Ó· ηٷÚÁËıo‡Ó Ì ÓfiÌo. Afi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ‰È¿Ù·ÍË Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 8 Ù˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ¶Ú¿Í˘ Ù˘ 3/3.9.1974, ˆ˜ Úo˜ Ùo fiÚÈo ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·o¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. 3. EÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó: ·) Ùo ¿ÚıÚo 2 Ùo˘ .‰. 700 Ù˘ 9/9 OÎÙˆ‚Ú›o˘ 1974 «ÂÚ› ÌÂÚÈ΋˜ Â·Ó·ÊoÚ¿˜ ÂÓ ÈÛ¯‡È ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95 Î·È 97 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Î·È ¿ÚÛˆ˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘ ÂÚ› ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ oÏÈoÚΛ·˜» Î·È ‚) Ùo Ó.‰. ·ÚÈı. 167 Ù˘ 16/16 NoÂÌ‚Ú›o˘ 1974 «ÂÚ› ¯oÚËÁ‹Ûˆ˜ Ùo˘ ÂÓ‰›Îo˘ ̤Ûo˘ Ù˘ ÂʤÛˆ˜ ηٿ ÙˆÓ ·oÊ¿ÛÂˆÓ Ùo˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎo‡ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘», Ù· oo›· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÚoooÈËıo‡Ó ‹ Ó· ηٷÚÁËıo‡Ó Ì ÓfiÌo. 4. To „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ 16/29 AÚÈÏ›o˘ 1952 ÂÍ·ÎoÏo˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. M¤Û· ÛÙËÓ ÚoıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÚoooÈËıo‡Ó, Û˘ÌÏËÚˆıo‡Ó ‹ ηٷÚÁËıo‡Ó Ì ÓfiÌo oÈ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· o˘ ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 1 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 3 Ùo˘ „ËÊ›ÛÌ·Ùo˜ ·˘Ùo‡ ‹ Ó· ‰È·ÙËÚËıo‡Ó oÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È „ËÊ›ÛÌ·Ù·, ÂÓ fiψ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, Î·È ·Êo‡ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÚoıÂÛÌ›· ·˘Ù‹, Ì ÙoÓ ÂÚÈoÚÈÛÌfi fiÙÈ oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ ÙÚoooÈo‡ÓÙ·È, Û˘ÌÏËÚÒÓoÓÙ·È ‹ ‰È·ÙËÚo‡ÓÙ·È Û ÈÛ¯‡ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Úo˜ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ·. 5. ŒÏÏËÓ˜ o˘ ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ÙÚfio ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ¿ Ùo˘˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜, ÙËÓ ·oÎÙo‡Ó ¿ÏÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÎÚ›ÛË ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÙÚoÒÓ ·fi ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. 6. H ‰È¿Ù·ÍË Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 19 Ùo˘ Ó.‰. 3370/1955 «ÂÚ› ΢ÚÒÛˆ˜ Ùo˘ KÒ‰ÈÎo˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Iı·ÁÂÓ›·˜» ÂÍ·ÎoÏo˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÒÛo˘ Ó· ηٷÚÁËı› Ì ÓfiÌo. ÕÚıÚo 112 1. ™Â ı¤Ì·Ù· o˘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ Ùo˘˜ Úo‚ϤÂÙ·È ÚËÙ¿ ·fi ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Ë ¤Î‰oÛË ÓfiÌo˘, oÈ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÓfiÌoÈ ‹ ‰ÈoÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ηÓoÓÈÛÙÈÎo‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, o˘ ˘¿Ú¯o˘Ó ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘, ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó ÒÛo˘ Ó· ÂΉoı› o ÓfiÌo˜ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÎÙfi˜ ·Ó Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Úo˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. 2. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 109 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2 Î·È 79 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 8 ·Ú¯›˙o˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ÂȉÈο ·fi ηıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È o˘ ı· ÂΉoı› Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ¤ˆ˜ Ùo Ù¤Ïo˜ Ùo˘ ¤Ùo˘˜ 1976. flÛo˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ o ÓfiÌo˜ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 2 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 109 ÂÍ·ÎoÏo˘ı› Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë Û˘ÓÙ·-

ÎÙÈ΋ Î·È ÓoÌoıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË o˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. 3. K·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓoÈ· Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ Ù˘ 5 OÎÙˆ‚Ú›o˘ 1974, o˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÈÛ¯‡, Ë ·Ó·ÛÙoÏ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·ÊfiÙo˘ ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È, ηٿ ÙËÓ ·Úo‡Û· ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o, ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ·, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙË Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌoÓÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· Ûo˘‰·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ oÈΛˆÓ Û¯oÏÒÓ, ·oÎÏ›ÂÙ·È fï˜ Ë Û˘ÌÌÂÙo¯‹ Ùo˘˜ ÛÙË ‰Èo›ÎËÛË ÙˆÓ Û¯oÏÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÏoÁ‹ ÁÂÓÈο Ùo˘ ‰È‰·ÎÙÈÎo‡ ÚoÛˆÈÎo‡ ‹ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ûo˘‰·ÛÙÒÓ. 4. H ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 3 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 16 ÁÈ· Ù· ¤ÙË ˘o¯ÚˆÙÈ΋˜ Êo›ÙËÛ˘ ı· oÏoÎÏËÚˆı› Ì ÓfiÌo ̤۷ Û ¤ÓÙ ¤ÙË ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. ÕÚıÚo 113 O K·ÓoÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ηıÒ˜ Î·È Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· o˘ ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È Û’ ·˘ÙfiÓ Î·È oÈ ÓfiÌoÈ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ Ó¤o˘ K·ÓoÓÈÛÌo‡ Ù˘ Bo˘Ï‹˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙoÈ Úo˜ Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. °È· ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù¿ Ù· ¿ÚıÚ· 70 Î·È 71 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ TÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›o˘ K·ÓoÓÈÛÌo‡ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ EȉÈ΋˜ NoÌoıÂÙÈ΋˜ EÈÙÚo‹˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 35 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Ù˘ 1˘ I·Óo˘·Ú›o˘ 1952, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· oÚ›˙ÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ùo ¿ÚıÚo 3 Ùo˘ Aã „ËÊ›ÛÌ·Ùo˜ Ù˘ 24.12.1974. EˆÛfiÙo˘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ o Ó¤o˜ K·ÓoÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Ë EÈÙÚo‹ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 71 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Û˘ÁÎÚoÙÂ›Ù·È ·fi ÂÍ‹ÓÙ· Ù·ÎÙÈο ̤ÏË Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο, o˘ o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÂÈϤÁÂÈ ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ oÌ¿‰Â˜, ·Ó¿ÏoÁ· Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ùo˘˜. AÓ ¤ˆ˜ ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ùo˘ Ó¤o˘ K·ÓoÓÈÛÌo‡ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È Î¿ı ÊoÚ¿, ·oÊ·›ÓÂÙ·È Ë OÏo̤ÏÂÈ· ‹ Ùo TÌ‹Ì· Ù˘ Bo˘Ï‹˜, ηٿ ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘ oo›o˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙo ˙‹ÙËÌ·. ÕÚıÚo 114 1. H ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ÚÒÙo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙooÈËı› Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ‰‡o Ì‹Ó˜ ·fi ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜, o˘ ÚoÛηÏÂ›Ù·È ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úfi Ù˘ ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ Ë̤Ú˜, Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ fiÛ· oÚ›˙ÂÈ o K·ÓoÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘. O ÂÎÏÂÁfiÌÂÓo˜ ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘ ·ÊfiÙo˘ oÚÎÈÛÙ›, Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘. O ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 49 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 5 ÓfiÌo˜ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ o˘ ·ÊoÚo‡Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΉ›‰ÂÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ¤ˆ˜ ÙËÓ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›o˘ 1975. EˆÛfiÙo˘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ o ηٿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 3 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 33 ÓfiÌo˜, Ù· ı¤Ì·Ù· o˘ ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ‰È¤oÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ ·ÊoÚo‡Ó ÙoÓ ÚoÛˆÚÈÓfi ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜. 2. AÊfiÙo˘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÒÛo˘


30 Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘ o oÚÈÛÙÈÎfi˜ ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, o ÚoÛˆÚÈÓfi˜ ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·ÛΛ ÙȘ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ o˘ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, Ì Ùo˘˜ ÂÚÈoÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 2 Ùo˘ „ËÊ›ÛÌ·Ùo˜ Bã Ù˘ 24.12.1974 Ù˘ Eã AÓ·ıˆÚËÙÈ΋˜ Bo˘Ï‹˜. ÕÚıÚo 115 1. flÛo˘ Ó· ÂΉoı› o ÓfiÌo˜ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ·fi Ùo ¿ÚıÚo 86 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ Î›ÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‰›ˆÍË, ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ Ù· ¿ÚıÚ· 49 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 Î·È 85 Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ·Ú·Ï›„ˆÓ. 2. O ÓfiÌo˜ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ÛÙo ¿ÚıÚo 100 Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉoı› Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ¤Ó· ¤Ùo˜ ·ÊfiÙo˘ ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ·. EˆÛfiÙo˘ ÂΉoı› ·˘Ùfi˜ o ÓfiÌo˜ Î·È ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙo˘ÚÁ› Ùo AÓÒÙ·Ùo EȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈo o˘ Û˘ÓÈÛٿٷÈ: ·) OÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ oo›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 55 Î·È Ùo ¿ÚıÚo 57 ÂÈχoÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ K·ÓoÓÈÛÌo‡ Ù˘ o˘ ·ÊoÚo‡Ó ÚoÛˆÈο ı¤Ì·Ù·. ‚) O ¤ÏÂÁ¯o˜ Ùo˘ ·Úo˘˜ Î·È ÙˆÓ ·oÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌo„ËÊ›ÛÌ·Ùo˜ o˘ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo 44 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂΉ›Î·ÛË ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ùo˘ ·Úo˘˜ Î·È ÙˆÓ ·oÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏoÁÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo 58, ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi Ùo EȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈo Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 73 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Ù˘ 1˘ I·Óo˘·Ú›o˘ 1952, Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 116 ÂfiÌÂÓ· Ùo˘ ¶.¢. 650/1974. Á) H ¿ÚÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚo‡ÛÂˆÓ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 100 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 ‰¿ÊÈo ‰ã ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‰ÈηÈo‰oÛ›· Ùo˘ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 85 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Ù˘ 1˘ I·Óo˘·Ú›o˘ 1952 ¢ÈηÛÙËÚ›o˘ ™˘ÁÎÚo‡Ûˆ˜ K·ıËÎfiÓÙˆÓØ ‰È·ÙËÚo‡ÓÙ·È ÚoÛˆÚÈÓ¿ Û ÈÛ¯‡ Î·È oÈ ÓfiÌoÈ ÁÈ· ÙËÓ oÚÁ¿ÓˆÛË, ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÛÙo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo ·˘Ùfi. 3. flÛo˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ o ÓfiÌo˜ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ·fi Ùo ¿ÚıÚo 99, oÈ ·ÁˆÁ¤˜ ηÎo‰ÈΛ·˜ ÂΉÈο˙oÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 110 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Ù˘ 1˘ I·Óo˘·Ú›o˘ 1952 ·fi Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ·fi Ùo ¿ÚıÚo ·˘Ùfi Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· o˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù¿ Ùo ¯ÚfiÓo Ù˘ ‰ËÌoÛ›Â˘Û˘ Ùo˘ ·ÚfiÓÙo˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. 4. flÛo˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ o ÓfiÌo˜ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 3 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 87 Î·È ÒÛo˘ Ó· Û˘ÁÎÚoÙËıo‡Ó Ù· ‰ÈηÛÙÈο Î·È ÂÈı·Ú¯Èο Û˘Ì‚o‡ÏÈ· o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 90 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 1 Î·È 2, Î·È 91, ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó oÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. OÈ ÓfiÌoÈ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉoıo‡Ó Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ¤Ó· ¤Ùo˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. 5. flÛo˘ Ó· ·Ú¯›Ûo˘Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó oÈ ÓfiÌoÈ o˘ ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È ÛÙo ¿ÚıÚo 92, ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. OÈ ÓfiÌoÈ ·˘Ùo› Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉoıo‡Ó Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ¤Ó· ¤Ùo˜ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. 6. O ÂȉÈÎfi˜ ÓfiÌo˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 57 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 5 Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉoı› ̤۷ Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. **7. ∆Ô ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰¿ÊÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 57 Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Û˘Ì‚›-

‚·ÛÙÔ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ÛÙËÓ ›‰È· ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ 1.1.2003. ÕÚıÚo 116 1. ¢È·Ù¿ÍÂȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ o˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Úo˜ Ùo ¿ÚıÚo 4 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2 ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó ÒÛo˘ Ó· ηٷÚÁËıo‡Ó Ì ÓfiÌo, Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ¤ˆ˜ ÙËÓ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›o˘ 1982. **2. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‰È¿ÎÚÈÛË ÏfiÁˆ ʇÏÔ˘ Ë Ï‹„Ë ıÂÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∆Ô ∫Ú¿ÙÔ˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ȉ›ˆ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. 3. K·ÓoÓÈÛÙÈΤ˜ ˘o˘ÚÁÈΤ˜ ·oÊ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Û˘ÏÏoÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‹ ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ·oÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·ÌoÈ‚‹˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ o˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Úo˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 22 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ Ùo˘˜, o˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ÙÚ›· ¤ÙË ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. ÕÚıÚo 117 1. OÈ ÓfiÌoÈ o˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ 21.4.1967 ηْ ÂÊ·ÚÌoÁ‹Ó Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 104 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Ù˘ 1˘ I·Óo˘·Ú›o˘ 1952, ıˆÚo‡ÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙoÈ Úo˜ Ùo ·ÚfiÓ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ‰È·ÙËÚo‡ÓÙ·È Û ÈÛ¯‡. 2. EÈÙÚ¤ÂÙ·È, ηٿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi Ùo ¿ÚıÚo 17, Ë ÓoÌoıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ‰È¿Ï˘ÛË ·ÁÚoÏË„ÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ o˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÎfiÌË, Ë ÂÍ·ÁoÚ¿ ·fi ÂÌÊ˘ÙÂ˘Ù¤˜ Ù˘ „ÈÏ‹˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ˘Ù¢ÙÈÎÒÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË È‰ÈfiÚÚ˘ıÌˆÓ ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. 3. ¢ËÌfiÛÈ· ‹ ȉȈÙÈο ‰¿ÛË Î·È ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ o˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ‹ ηٷÛÙÚ¤ÊoÓÙ·È ·fi ˘ÚηÁÈ¿ ‹ o˘ Ì ¿ÏÏo ÙÚfio ·o„ÈÏÒıËÎ·Ó ‹ ·o„ÈÏÒÓoÓÙ·È ‰ÂÓ ·o‚¿ÏÏo˘Ó ÁÈ· Ùo ÏfiÁo ·˘Ùfi Ùo ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· o˘ ›¯·Ó ÚÈÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Êo‡Ó, ÎËÚ‡ÛÛoÓÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ·Ó·‰·ÛˆÙ¤Â˜ Î·È ·oÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰È·ÙÂıo‡Ó ÁÈ· ¿ÏÏo ÚooÚÈÛÌfi. 4. H ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ··ÏÏoÙÚ›ˆÛË ‰·ÛÒÓ ‹ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ o˘ ·Ó‹Îo˘Ó ÛÂ Ê˘ÛÈο ‹ ÓoÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎo‡ ‹ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓo ˘¤Ú Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘ Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 17, ÁÈ· ÏfiÁo˘˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜Ø ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ¿ÓÙˆ˜ Ë ÌoÚÊ‹ Ùo˘˜ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ˆ˜ ‰·ÛÈ΋. 5. OÈ ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ··ÏÏoÙÚÈÒÛÂȘ o˘ ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ‹ o˘ ı· ÎËÚ˘¯ıo‡Ó ˆÛfiÙo˘ oÈ Î›ÌÂÓoÈ ÓfiÌoÈ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ··ÏÏoÙÚÈÒÛÂȘ ÚoÛ·ÚÌoÛÙo‡Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ‰È¤oÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ ÈÛ¯‡o˘Ó ηٿ Ùo ¯ÚfiÓo o˘ ÎËÚ‡ÛÛoÓÙ·È. 6. OÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 3 Î·È 5 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 24 ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ÛÙȘ oÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈo¯¤˜ o˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙oÓÙ·È ‹ ·Ó·ÌoÚÊÒÓoÓÙ·È ·ÊfiÙo˘ ÈÛ¯‡Ûo˘Ó oÈ ÓfiÌoÈ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜ ·˘Ù¤˜. **7. ∏ ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ·Ó·ıˆÚË̤Ó˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 17 ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙË ı¤ÛË Û ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Î·È ¿ÓÙˆ˜ ·fi 1.1.2002. ÕÚıÚo 118


31 1. AÊfiÙo˘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· oÈ ‰ÈηÛÙÈÎo› ÏÂÈÙo˘ÚÁo›, ·fi Ùo ‚·ıÌfi Ùo˘ Úo¤‰Úo˘ ‹ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÂÊÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ, ‹ ÙoÓ ·ÓÙ›ÛÙoȯo Ì ·˘Ùo‡˜, ·o¯ˆÚo‡Ó ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, fiˆ˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ÌfiÏȘ Û˘ÌÏËÚÒÛo˘Ó Ùo ‚‰oÌËÎoÛÙfi ¤Ùo˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ùo˘˜Ø Ùo fiÚÈo ·˘Ùfi ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi Ùo ¤Ùo˜ 1977 ηٿ ¤Ó· ¤Ùo˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ ¤ˆ˜ Ùo ÂÍËÎoÛÙfi ¤‚‰oÌo ¤Ùo˜. 2. AÓÒÙ·ÙoÈ ‰ÈηÛÙÈÎo› ÏÂÈÙo˘ÚÁo›, o˘ ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙo‡Û·Ó ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ Ù˘ 4/5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›o˘ 1974 «ÂÚ› ·oηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ ٿ͈˜ Î·È Â˘Ú˘ıÌ›·˜ ÂÓ ÙË ¢ÈηÈoÛ‡ÓË», Î·È ˘o‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ ÏfiÁˆ Ùo˘ ¯ÚfiÓo˘ o˘ Ú·ÁÌ·ÙooÈ‹ıËÎÂ Ë Úo·ÁˆÁ‹ Ùo˘˜, Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ oo›ˆÓ ‰ÂÓ ·Û΋ıËÎÂ Ë Î·Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo 6 Ù˘ ›‰È·˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË, ·Ú·¤ÌoÓÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ·fi ÙoÓ ·ÚÌfi‰Èo Yo˘ÚÁfi ÛÙo AÓÒÙ·Ùo ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. To AÓÒÙ·Ùo ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo ·oÊ·›ÓÂÙ·È ·Ó oÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ Úo·ÁˆÁ‹˜ Ì›ˆÛ·Ó Ùo ·Úo˜ Î·È ÙËÓ È‰È¿˙o˘Û· ˘ËÚÂÛȷ΋ ı¤ÛË ÂΛÓo˘ o˘ ›¯Â Úo·¯ı› Î·È ·oÊ·›ÓÂÙ·È oÚÈÛÙÈο ·Ó ı· ·oÎÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ ‹ fi¯È Ùo ‚·ıÌfi o˘ ¤¯·Û ·˘ÙoÌ¿Ùˆ˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· o˘ Û˘Ó‰¤oÓÙ·È Ì ·˘ÙfiÓØ ·oÎÏ›ÂÙ·È Ë Â›ÛÚ·ÍË ·Ó·‰ÚoÌÈο ‰È·ÊoÚ¿˜ ·o‰o¯ÒÓ ‹ Û‡ÓÙ·Í˘. H ·fiÊ·ÛË ÂΉ›‰ÂÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹ Ó˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·oÌ‹. OÈ ÛÙÂÓfiÙÂÚoÈ Î·Ù¿ ‚·ıÌfi Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ùo˘ ‰ÈηÛÙÈÎo‡ o˘ ˘o‚È‚¿ÛÙËÎÂ Î·È ¤ı·ÓÂ, oÈ oo›oÈ ‚Ú›ÛÎoÓÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹, ÌoÚo‡Ó Ó· ·Û΋Ûo˘Ó ÛÙo AÓÒÙ·Ùo ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· o˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙oÓÙ·È ÛÙo˘˜ ‰Èη˙o̤Óo˘˜. 3. flÛo˘ Ó· ÂΉoı› o ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 101 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 3 ÓfiÌo˜ ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ ÈÛ¯‡o˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓoÌ‹ ·ÚÌo‰ÈoÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌoÚ› Ó· ÙÚoooÈo‡ÓÙ·È Ì ÙË ÌÂÙ·ÊoÚ¿ ÂȉÈÎÒÓ ·ÚÌo‰ÈoÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. **4. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ·Ó·ıˆÚËÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 2 Î·È 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 89 ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙË ı¤ÛË Û ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Î·È ¿ÓÙˆ˜ ·fi 1.1.2002. **5. √È Úfi‰ÚÔÈ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› Â›ÙÚÔÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ηıÒ˜ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ·Ó·ıˆÚË̤Ó˘ ‰È¿Ù·Í˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 90, ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 88. **6. ¶ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‹ ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ 2190/1994, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó. **7. ¡ÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 8 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 103 ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ÕÚıÚo 119 1. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· ·Úı› Ùo ··Ú¿‰ÂÎÙo o˘ ›Û¯˘-

Û Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ÙÚfio ˆ˜ Úo˜ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ·Î‡ÚˆÛË Ú¿ÍÂˆÓ o˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙȘ 21 AÚÈÏ›o˘ 1967 ¤ˆ˜ ÙȘ 23 Io˘Ï›o˘ 1974, ›Ù ›¯Â ·ÛÎËı› Ù¤ÙoÈ· ·›ÙËÛË Â›Ù fi¯ÈØ ·oÎÏ›ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ Ë ·Ó·‰ÚoÌÈ΋ ¯oÚ‹ÁËÛË ·o‰o¯ÒÓ Û fiÛo˘˜ Ù˘¯fiÓ ‰ÈηȈıo‡Ó Ì Ùo ¤Ó‰ÈÎo ·˘Ùfi ̤Ûo. 2. OÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎo› ‹ ‰ËÌfiÛÈoÈ ˘¿ÏÏËÏoÈ o˘ ‚¿ÛÂÈ ÓfiÌo˘ ·oηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ı¤ÛÂȘ o˘ ηÙ›¯·Ó, ÂÊfiÛoÓ ‹‰Ë ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ùo˘ ‚o˘ÏÂ˘Ù‹, ÌoÚo‡Ó ̤۷ Û oÎÙ·‹ÌÂÚË ÚoıÂÛÌ›· Ó· ÂÈϤÍo˘Ó ÌÂٷ͇ Ùo˘ ‚o˘Ï¢ÙÈÎo‡ ·ÍÈÒÌ·Ùo˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ı¤Û˘ Ùo˘˜. TMHMA ¢ã AÎÚoÙÂχÙÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÕÚıÚo 120 1. To ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·˘Ùfi, o˘ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Eã AÓ·ıˆÚËÙÈ΋ Bo˘Ï‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úfi Ù˘, ‰ËÌoÛȇÂÙ·È ·fi ÙoÓ ÚoÛˆÚÈÓfi ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· o˘ ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi Ùo Yo˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙȘ ¤Ó‰Âη Io˘Ó›o˘ 1975. 2. O Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ o˘ Û˘ÌʈÓo‡Ó Ì ·˘Ùfi Î·È Ë ·ÊoÛ›ˆÛË ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Î·È ÙË ¢ËÌoÎÚ·Ù›· ·oÙÂÏo‡Ó ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ˘o¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. 3. O ÛÊÂÙÂÚÈÛÌfi˜, Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ÙÚfio, Ù˘ Ï·˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÍo˘ÛÈÒÓ o˘ ·oÚÚ¤o˘Ó ·fi ·˘Ù‹ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÌfiÏȘ ·oηٷÛÙ·ı› Ë ÓfiÌÈÌË ÂÍo˘Û›·, ofiÙ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ë ·Ú·ÁÚ·Ê‹ Ùo˘ ÂÁÎÏ‹Ì·Ùo˜. 4. H Ù‹ÚËÛË Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙoÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, o˘ ‰ÈηÈo‡ÓÙ·È Î·È ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎoÓÙ·È Ì οı ̤Ûo ÂÓ·ÓÙ›oÓ ooÈo˘‰‹oÙ ÂȯÂÈÚ› Ó· Ùo ηٷχÛÂÈ Ì ÙË ‚›·.» ∞ı‹Ó·,

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆∏™ µ√À§∏™

∞¶√™∆√§√™ Ã. ∫∞∫§∞ª∞¡∏™

2001

syntagma  
syntagma  

syntagma news

Advertisement