Page 1

ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-ΠΩ5

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΘ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙ΢ΜΟΤ ------ΔΙΕΤΘΤΝ΢Θ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙ΢ΜΙΚΘ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Θ΢ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------Σαχ. Δ/νςθ Σ.Κ. – Πόλθ Emaıl Πλθροφορίεσ Σθλζφωνο Fax

: Ανδρζα Παπανδρζου 37 : 151 80 ΜΑΡΟΤ΢Ι : dipode2@minedu.gov.gr : Β. Καλογεράκθσ : 210-344.3836 : 210-344.2299

ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Μαροφςι, 29 - 11 - 2012 Αρικμ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.821 /2458B /150607 / Η1 ΑΠΟΦΑ΢Η

ΘΕΜΑ: Απόςπαςθ εκπαιδευτικϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Ο.Δ. Γερμανίασ (΢.Γ. Βερολίνου) Ζχοντασ υπόψθ: 1. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 εδ. βϋ του άρκρου 18 του ν. 4027/2011 «Ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α΄ 233/04.11.2011), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10-8-2012, τ. Αϋ) 2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 16 παρ. 9 κεφ. Γϋ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 85, τ. Αϋ) και τθσ παρ. 3 του άρκρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78, τ. Αϋ) 3. Σο Π.Δ 86/2012 (ΦΕΚ141/21-06-2012 τ.Αϋ) «Διοριςμόσ Τπουργϊν…», ςφμφωνα με το οποίο διορίςτθκε ο κ. Κωνςταντίνοσ Αρβανιτόπουλοσ Τπουργόσ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. 4. Σθν υπ.αρικμ. Φ.908/84294/Θ/23-07-2012 (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ 363/30.07.2012)Κοινι Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςφμφωνα με τθν οποία ορίςτθκε ο κ.Ακανάςιοσ Κυριαηισ ωσ Γενικόσ Γραμματζασ του ΤΠΑΙΘΠΑ. 5. Σθν υπ.αρικμ. Φ.908/73597α/Θ/12-07-2011 (Φ.Ε.Κ Τ.Ο.Δ.Δ 211/01-07-2011 –Α.Δ.Α: 4A΢99-ΕΟΤ) Κοινι Απόφαςθ των κ.κ Πρωκυπουργοφ και τθσ Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, ςφμφωνα με τθν οποία διορίςτθκε θ κ.Λινοφ Ακθνά ωσ Ειδικι Γραμματζασ του Ενιαίου Διοικθτικοφ Σομζα Θεμάτων Εκπαιδευτικοφ ΢χεδιαςμοφ, Εκπαίδευςθσ Ελλθνοπαίδων Εξωτερικοφ, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ και Αποκζντρωςθσ του ΤΠΔΒΜΘ. 6. Σο Π.Δ 85/2012, άρκρο 3 (ΦΕΚ 141/τ.Βϋ/21-06-2012), ςφμφωνα με το οποίο ιδρφεται Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. 7. Σθν υπ’ αρικμ. Φ 821.4/1786 Α/109053/Η1/18-9-2012 Τπουργικι Απόφαςθ 8. Σθν υπ’ αρικμ. Φ.821/1906 Π/113112/Η1/25-9-2012 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ εκπαιδευτικϊν περί απόςπαςθσ ςτο εξωτερικό για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 9. Σο υπ’ αρικμ. Φ.1/5/761 / 21-09-2012 ζγγραφο του ΢υντονιςτι Εκπαίδευςθσ Βερολίνου ςχετικά με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ


ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-ΠΩ5

10. Σουσ επικυρωμζνουσ αξιολογικοφσ πίνακεσ των εκπαιδευτικϊν για απόςπαςθ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Ο.Δ. Γερμανίασ, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 8/20-11-2012 Πράξθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ Εκπαιδευτικϊν για απόςπαςθ ςτο εξωτερικό. 11. Σισ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων εκπαιδευτικϊν για απόςπαςθ ςτο εξωτερικό

Αποφασίζουμε: Αποςποφμε για ζνα (01) ςχολικό ζτοσ (2012-2013) τουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του ΢.Γ. Βερολίνου, με τισ τακτικζσ αποδοχζσ τουσ ςτθν Ελλάδα, με το ειδικό επιμίςκιο εξωτερικοφ και με το αντίτιμο των ειςιτθρίων οριςτικισ επιςτροφισ ςτθν Ελλάδα των ιδίων και των προςτατευόμενων μελϊν των οικογενειϊν τουσ, εφόςον δεν το ζχουν λάβει, και τουσ κζτουμε ςτθ διάκεςθ του ΢υντονιςτι Εκπαίδευςθσ, προκειμζνου να τοποκετθκοφν ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του:

Α.α

Α.Μ.

ΕΠΩΝΤΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟ΢

ΕΣΟ΢ ΑΠΟ΢ΠΑ΢Η΢ (ΣΟ ΕΣΟ΢ 2012-2013)

Δ/΢Η Β/ΒΑΘΜΙΑ΢Α/ΒΑΘΜΙΑ΢

1

209549

ΚΡΙΕΗΘ

ΕΛΕΝΘ

ΠΕ02

1

Δ/Ν΢Θ Δ.Ε. ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ΢

2

615262

ΣΡΙΚΚΟΤ

ΔΕ΢ΠΟΙΝΑ

ΠΕ60

1

Δ/Ν΢Θ Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ΢

3

611938

ΠΑΠΑΠΟΤΛΙΟΤ

ΑΘΑΝΑ΢ΙΑ

ΠΕ60

1

Δ/Ν΢Θ Π.Ε. Β’ΑΘΘΝΑ΢

4

220223

ΑΓΓΙ΢ΣΑΛΘ

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ

ΠΕ02

1

Δ/Ν΢Θ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ΢

Οι ανωτζρω οφείλουν, με τθ λιξθ τθσ απόςπαςισ τουσ, χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ να παρουςιαςτοφν και να αναλάβουν υπθρεςία ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα, όπου ανικουν.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤ

ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ΢


ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-ΠΩ5

Εςωτερικι διανομι: 1. Γραφείο Τπουργοφ 2. Γραφείο Γεν. Γραμματζα 3. Γραφείο Ειδ. Γραμματζα 4. Δ/νςθ Προςωπικοφ Π.Ε. Σμ. Γϋ 5. Δ/νςθ Προςωπικοφ Δ.Ε. Σμ. Γϋ 6. Δ.Ο.Τ. Σμ. Εϋ 7. ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. Σμ. Βϋ 8. Τπθρεςία Επιτρόπου Ελεγκτικοφ ΢υνεδρίου Κοινοποίθςθ 1. ΢. Γ. Εκπαίδευςθσ Βερολίνου Botschaft der Hellenischen Republik, Erziehungsabteilung Wittenbergplatz 3a, 10789, Berlin, DEUTSCHLAND Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (με τθν υποχρζωςθ να ςταλεί ςε όλα τα γραφεία και ςχολεία περιοχισ ευκφνθσ τουσ) 2. Δ/Ν΢Θ Δ.Ε. ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ΢, Διοικθτιριο, 521 00 ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ 3. Δ/Ν΢Θ Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ΢, 2ο χλμ. Εθνικής Πέλεκα-Αλεπού, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 4. Δ/Ν΢Θ Π.Ε. Β’ ΑΘΘΝΑ΢, Μεσογείων 448, 15342 ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΥΗ 5. Δ/Ν΢Θ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ΢, 21θσ Ιουνίου 141, 61100 ΚΙΛΚΙ΢ 6. Ε.Ο.Π.Τ.Τ.: Κθφιςίασ 39, 15123 ΜΑΡΟΤ΢Ι 7. Τπουργείο Εξωτερικϊν Ε1 Διεφκυνςθ Μορφωτικϊν και Πολιτιςτικϊν Τποκζςεων, Ακαδθμίασ 3, 10671 Ακινα 8. Τπουργείο Εξωτερικϊν, ΢Σ1 Διεφκυνςθ Προςωπικοφ, Σμιμα Διαβατθρίων, Ακαδθμίασ 1, 10671 Ακινα

ΒΕΡΟΛΙΝΟ  

Καθηγητές - απόσπαση