Page 1

O ŠOLI Najboljša učna krivulja je prijazen nasmeh. Douglas Pagels

Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapomnil. Vzbudi mi zanimanje in bom razumel. Kitajski pregovor

Učenje je prvi korak, življenje šele drugi. Johann Christoph Friedrich von Schiller

Nekje v nekem kotičku svojih src smo še vedno vsi učenci. Rabindranath Tagore

Pogumno in z nasmehom v novo šolsko leto!

Ravnateljica: mag. Metoda Kolar


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

ŠOLSKI KOLEDAR ZA 2013/2014 predvidenih dni pouka in dejavnosti ponedeljek, 2. sept. – začetek pouka ponedeljek – sreda, 28. okt. – 30. okt. – jesenske počitnice četrtek, 31. okt. – dan reformacije petek, 1. nov. – dan spomina na mrtve torek, 24. dec. – pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti sreda, 25. dec. – božič četrtek, 26. dec. – dan samostojnosti in enotnosti petek – torek, 27. – 31. dec. – novoletne počitnice sreda, 1. jan. – novo leto petek, 31. jan. – pouk in zaključek 1. ocenjevalnega obdobja petek, 7. feb. – pouk in proslava pred slovenskim kulturnim praznikom sobota, 8. feb. – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik petek in sobota, 14. in 15. feb. – informativni dan za vpis v srednje šole ponedeljek – petek, 17. feb. – 21. feb. – zimske počitnice ponedeljek, 21. apr. – velikonočni ponedeljek nedelja, 27. apr. – dan upora proti okupatorju ponedeljek – sreda, 28. – 30. apr. – prvomajske počitnice četrtek in petek, 1., 2. maj – praznik dela petek, 13. jun. – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda, razdelitev spričeval in obvestil torek, 24. jun. – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda, razdelitev spričeval in obvestil; pouk in proslava pred dnevom državnosti sreda, 25. jun. – dan državnosti četrtek – petek, 26. jun.– 29. avg. – poletne počitnice

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2. sept. 2013 – objava sklepa o izboru predmetov in določitvi 3. predmeta za 9. razred NPZ 6. maj 2014 – NPZ iz matematike za učence 6. in 9. razreda 8. maj 2014 – NPZ iz slovenščine za učence 6. in 9. razreda 12. maj 2014 – NPZ iz tretjega predmeta za učence 9. razreda in iz tujega jezika za učence 6. razreda 2. jun. 2014 – seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu 9. jun. 2014 – seznanitev učencev z dosežki NPZ v 6. razredu

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE: 16. jun.– 30. jun. 2014: 1. rok – učenci 9. razreda 26. jun.– 9. jul. 2014: 1. rok – učenci od 1. do 8. razreda 18. – 29. avg. 2014: 2. rok – učenci od 1. do 9. razreda

2


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

O ŠOLI ________________________________________________________________________________________ 1 ŠOLSKI KOLEDAR ZA 2013/2014 __________________________________________________________________ 2 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ___________________________________________________________ 2 OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA ___________________________________________________________ 4 ADMINISTRATIVNE ZADEVE ____________________________________________________________________ 5

PROGRAM.................................................................................................................................................. 7 ŠOLSKE URE __________________________________________________________________________________ 8 OBLIKE DIFERENCIACIJE ______________________________________________________________________ 9 IZBIRNI PREDMETI ___________________________________________________________________________ 10 DNEVI DEJAVNOSTI __________________________________________________________________________ 14 PREDVIDENE INTERESNE DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI ________________________________ 16 PEVSKI ZBOR _________________________________________________________________________________ 16 PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA ŠOLA _________________________________________ 17 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA ______________________________________________________ 18 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA __________________________________________________________ 19

PREDSTAVIMO SE ..................................................................................................................................... 20 IZVAJANJE POUKA ____________________________________________________________________________ 22 URE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA POUKA, INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI TER URE DODATNE STROKOVNE POMOČI ___________________________________________________________ 23 ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA (OPB) ______________________________________________________ 23 GOVORILNE URE _____________________________________________________________________________ 24 RODITELJSKI SESTANKI IN PREDAVANJA _______________________________________________________ 26 RAČUNALNIŠTVO NA OŠ PRIMOŽA TRUBARJA __________________________________________________ 26 VSEBINE ŠPORTA _____________________________________________________________________________ 26 PODRUŽNIČNA ŠOLA TURJAK __________________________________________________________________ 27 PODRUŽNIČNA ŠOLA ROB _____________________________________________________________________ 27 ŠOLSKA KNJIŽNICA ___________________________________________________________________________ 28 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA _________________________________________________________________ 29 ŠOLSKA PREHRANA ___________________________________________________________________________ 30 ŠOLSKI SKLAD ________________________________________________________________________________ 31 VRTEC SONČNI ŽAREK ________________________________________________________________________ 32 ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV ______________________________________________________ 40

OBNAŠANJE V ŠOLI ................................................................................................................................... 42 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA _____________________________________________________________________ 42 PRAVILA HIŠNEGA REDA ______________________________________________________________________ 43 VZGOJNI NAČRT ______________________________________________________________________________ 44

3


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče Ravnateljica: mag. Metoda Kolar E-pošta: metoda.kolar@guest.arnes.si Pomočnica ravnateljice: Irena Budič Pavlič E-pošta: irena.budic@guest.arnes.si Svetovalni delavki: Irena Budič Pavlič, Vesna Hladnik Poslovna sekretarka: Tatjana Đurič Računovodkinja: Irena Indihar Telefon: 01/7881 410 Telefaks: 01/7881 410 E-pošta: group2.osljptvl@guest.arnes.si Spletna stran: http://www.ptrubar.si Transakcijski račun: 01 334-603 068 60 50 Matična številka: 5084539000 Davčna številka: 21805865 Podružnična šola TURJAK Turjak 10, 1311 Turjak Telefon: 01/7881 157 Vodja: PETRA MAROLT

Podružnična šola ROB Rob 1, 1314 Rob Telefon: 01/7889 132 Vodja: DRAGICA DOBRAVEC

Vrtec SONČNI ŽAREK Šolska ulica 9, 1315 Velike Lašče Telefon: 01/7881 582 E-pošta: info@soncni-zarek.si Spletna stran: http://www.soncni-zarek.si Pomočnica ravnateljice: STANKA MUSTAR Oddelek vrtca na PŠ Turjak Turjak 10, 1311 Turjak Trije oddelki vrtca na Karlovici Karlovica 5, 1315 Velike Lašče

4


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

USTANOVITELJ ŠOLE Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Velike Lašče. ŠOLSKI OKOLIŠ, OKOLIŠ VRTCA Šolski okoliš obsega celotno območje Občine Velike Lašče. ŠOLSKI PROSTOR Šolski prostor je območje šole, za katerega velja hišni red, in obsega:  celotno šolsko stavbo v Velikih Laščah,  plato pred vhodom v šolo, parkirišča pred šolo, pot na igrišče, igrišče in garažo,  travnik in jamo za skok v daljino,  parkirišča za šolsko stavbo,  prostor za šolsko kuhinjo, sadni vrt,  stavbi s pripadajočim igriščem vrtca v Velikih Laščah in na Karlovici  prostor, namenjen igralom za vrtcem,  šolsko stavbo z igriščem na Turjaku,  najeti prostor za vzgojno-izobraževalno delo v Robu (šola, telovadnica, igrišče).

ADMINISTRATIVNE ZADEVE Administrativne in denarne zadeve lahko urejate osebno v tajništvu in računovodstvu šole ali po telefonu 01/7881 410 (potrdilo o šolanju, prijava poškodbe za nezgodno zavarovanje, reklamacije v zvezi z računi za šolsko prehrano …).

5


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE V sestavi šole so naslednje enote: ENOTA

ŠTEVILO UČENCEV

Centralna šola Primoža Trubarja

331

Podružnična šola Turjak

26

Podružnična šola Rob

20

SKUPAJ

377

Vrtec Sončni žarek

234

ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE Šolo upravljata RAVNATELJICA in SVET ZAVODA OŠ PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE. Ravnateljica ima petletni mandat, svet zavoda pa štiriletni. Svet zavoda sestavljajo:  trije predstavniki Občine Velike Lašče,  pet predstavnikov zbora delavcev OŠ Primoža Trubarja in vrtca Sončni žarek Velike Lašče,  trije predstavniki iz vrst sveta staršev. STROKOVNI ORGANI ŠOLE so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, projektni timi za I., II., III. vzgojno-izobraževalno obdobje. SVET STARŠEV Na prvem sestanku sveta staršev, ki ga vodi ravnateljica, izmed predstavnikov staršev vseh oddelkov izvolijo predsednika in namestnika SVETA STARŠEV. Mandat traja do 31. 8. 2014. ŠOLSKA SKUPNOST Šolska skupnost je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo jo učenci, ki jih septembra izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Sklicateljica in mentorica šolske skupnosti je Vesna Hladnik. Pobudo za sklic šolske skupnosti lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je mentorica dolžna sklicati šolsko skupnost. 6


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

PROGRAM

7


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Šolske ure URE

ODMORI

1. ura

7.45–8.30

1. odmor

8.30–8.35

2. ura

8.35–9.20

MALICA

9.20–9.40

3. ura

9.40–10.25

3. odmor

10.25–10.30

4. ura

10.30–11.15

4. odmor

11.15–11.20

5. ura

11.20–12.05

5. odmor

12.05–12.10

6. ura

12.10–12.55

KOSILO

12.55–13.15

7. ura

13.15–14.00

6. odmor

14.00–14.05

8. ura

14.05–14.50

7. odmor

14.50-14.55

Malica v 1. triadi po dogovoru. Pričetek pouka Pouk na centralni šoli in na podružničnih šolah Turjak ter Rob je enoizmenski, prične se ob 7.45. Na podružničnih šolah je možen zamik. Jutranje varstvo Jutranje varstvo bo učencem omogočeno na centralni šoli od 5.30 do 7.30. Vanj so vključeni le prijavljeni učenci. Predvsem so to učenci 1. razreda. Varstvo vozačev Jutranje varstvo vozačev za predmetno stopnjo traja od 7.10 do 7.40. Po prihodu v šolo se učenci preobujejo in gredo v avlo ali igrajo nogomet ali košarko na igrišču. Učenci v času opoldanskega varstva vozačev čakajo po pouku v avli šole, v za to določeni učilnici ali v telovadnici, ob suhem vremenu pa na šolskem igrišču. UČENCI ODIDEJO DOMOV TAKOJ PO POUKU. VOZAČI SE ODPELJEJO S PRVIM PREVOZOM. Celoletni urniki jutranjih in popoldanskih prevozov bodo objavljeni prvi teden v septembru na spletni strani šole in na oglasni deski v šoli. Vse učence in starše opozarjamo, naj upoštevajo vozni red prevozov. V primeru

8


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

neupoštevanja se poruši sistem voženj (vozila so prepolna ali premalo polna ali pa je čakalna doba predolga) in se kršijo pravila šolskega reda. Zaradi varnosti otrok moramo vsi skrbeti za točen odhod šolarjev domov. V avtobusu in kombijih morajo biti učenci pripeti Z VARNOSTNIM PASOM. V ČASU POUKA, ODMOROV IN ČAKANJA NA PREVOZE UČENCI ŠOLSKEGA PROSTORA NE SMEJO ZAPUŠČATI. Za varnost učencev po dejavnostih, ki jih vodijo zunanji mentorji in v času, ko ni več podaljšanega bivanja, šola ne odgovarja. Za te učence ne izvajamo varstva.

OBLIKE DIFERENCIACIJE V šolskem letu 2013/14 bo šola izvajala naslednje oblike diferenciacije: RAZRED 9.

8.

5. in 7.

PREDMET matematika slovenščina angleščina matematika slovenščina angleščina matematika slovenščina angleščina

OBLIKA DIFERENCIACIJE pouk bo potekal v manjših skupinah pouk bo potekal v manjših skupinah fleksibilna diferenciacija (1 ura tedensko)

Pri diferenciaciji ure pouka potekajo v treh manjših skupinah (8. in 9. r.), pri fleksibilni diferenciaciji poteka delo v manjših skupinah eno uro tedensko (5. in 7. r.).

9


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Izbirni predmeti Poleg obveznih predmetov mora šola ponuditi učencem 7., 8. in 9. razreda izbirne predmete, h katerim so se prijavili po predstavitvi. To so predmeti, ki jih učenec izbere v III. triletju po svojih interesih. Izbirni predmeti učencu omogočajo, da uresničuje svoje interese in želje ter razvijajo svoja močna področja. Z začetkom šolskega leta 2013/14 prehajanje med izbirnimi predmeti ni več mogoče iz objektivnih razlogov (pripravljeni urniki, organizacija prevozov …). Izbirni predmeti so redni del učenčevega tedenskega urnika in se tudi ocenjujejo s številčnimi ocenami. So enourni, razen tujega jezika, ki je na urniku učenca po dve uri tedensko. Učenec izbere s soglasjem staršev: 1) dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko: a) dva različna enourna predmeta, b) tuji jezik, ki je dvourni predmet; 2) tri ure izbirnih predmetov tedensko: a) tri različne enourne predmete, b) tuji jezik in en enourni predmet. Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

10


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

V šolskem letu 2013/14 bomo izvajali naslednje izbirne predmete:

PREDMET ANSAMBELSKA IGRA GLEDALIŠKI KLUB IZBRANI ŠPORT ODBOJKA KEMIJA V OKOLJU LIKOVNO SNOVANJE 1 NEMŠČINA 1 NEMŠČINA 2 NEMŠČINA 3 OBDELAVA GRADIV - LES ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU POSKUSI V KEMIJI SODOBNA PRIPRAVA HRANE STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI ŠPANŠČINA 1 ŠPORT ZA SPROSTITEV ŠPORT ZA ZDRAVJE UREJANJE BESEDIL

UČITELJ/ICA VITA MEKINDA ANJA BRIŠKI BOJAN NOVAK

ŠTEVILO UČENCEV 7 5 26

MARJAN KOŠELE MILAN KASTELIC SENTA TEHOVNIK KOLAR SENTA TEHOVNIK KOLAR SENTA TEHOVNIK KOLAR MARTINA MIHELIČ MARJAN KOŠELE

9 6 10 14 7 4 24

MARJAN KOŠELE GORDANA KOS

21 11

NATAŠA TURŠIČ, BOJAN NOVAK KATJA GRINTAL BOJAN NOVAK, NATAŠA TURŠIČ BOJAN NOVAK, NATAŠA TURŠIČ LJUBICA GALUN

42 14 25 28 7

11


V šolskem letu 2013/14 bomo predvidoma izvajali naslednje šole v naravi: RAZRED ŠOLA

VODJA

1.

Pomladna šola v naravi (3 dni)

KATARINA P. SEVER

3.

Pomladna šola v naravi (3 dni)

BRANKA LEVSTIK

4.

Poletna šola v naravi (plavanje – 5dni)

RENATA GRADIŠAR

5.

Šola pohodništva (2 dni)

MARJETKA KOPRIVEC

6.

Zimska šola v naravi (smučanje) – Cerkno (5 dni)

NATAŠA TURŠIČ

7.

Tridnevni naravoslovni tabor – lokacija znana naknadno

8.

Naravoslovno-družboslovni tabor – Osilnica (prva pomoč)

9.

Naravoslovno-družboslovni tabor – Pacug

ANDREJA SVETIČIČ

GORDANA KOS MARJAN KOŠELE

V 2. RAZREDU BOMO IZVEDLI OBVEZNI 20-URNI PLAVALNI TEČAJ.


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

PREDVIDENE INTERESNE DEJAVNOSTI NA RAZREDNI STOPNJI Dejansko izvajanje ID bomo določili glede na izvajanje PB in pogoje, ki jih bomo dobili s strani MIZKŠ. UČITELJ

DEJAVNOST

KATARINA POLZELNIK SEVER GLASBENO-USTVARJALNI KROŽEK BARBARA ZUPANČIČ

USTVARJALNI KROŽEK

VERONIKA LIPOVEC

FOLKLORNA PLESNA SKUPINA

SIMONA BAVDEK

IGRA MED DVEMA OGNJEMA (1. – 2. RAZRED) ATLETSKE VSEBINE (1. – 5. RAZRED)

ELIZABETA ARKO

USTVARJALNI KROŽEK

RENATA GRADIŠAR

USTVARJALNI KROŽEK PLANINSKI KROŽEK

MATEJA GARTNER

PRAVLJIČNO-LIKOVNI KROŽEK

MAJDA GRIZ

ŠAH

MAJA MUGERLE KATJA GRINTAL SUZANA MATIĆ

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA JEZIKOVNO POPOTOVANJE

VITA MEKINDA

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

MIMICA GAČNIK

RAZISKOVALNE URICE

MARJETKA KOPRIVEC

MODRO USTVARJANJE

BRANKA LEVSTIK

IGRA MED DVEMA OGNJEMA (3. – 4. RAZRED) USTVARJALNI KROŽEK

JOŽICA MAVSAR NOSAN

USTVARJALNI KROŽEK

JANJA SAMSA

USTVARJALNI KROŽEK

BOJAN NOVAK

VARNO MLADOSTNIŠTVO (5. RAZRED)

13


OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE

DNEVI DEJAVNOSTI (dopuščamo možnost spremembe dnevov dejavnosti iz objektivnih razlogov) RAZRED

ŠPORTNI

TEHNIŠKI

KULTURNI

NARAVOSLOVNI

DNEVI

1.

2.

3.

4.

5.

Zdravje Kje: naknadno Vodja: razredniki

Travnik Kje: naknadno Vodja: razredniki V mesecu maju

Zdravo življenje Kje: naknadno Vodja: razredniki

Skrbimo za naravo Kje: Lj -Barje Vodja: R. Gradišar

Skrbimo za naravo – žetev Kje: Gradež Vodja: M. Koprivec

Iskanje skritega zaklada Vodja: V. Lipovec V septembru

Zdrava prehrana – peka piškotov Vodja: razredniki V decembru

Orientacija Kje: naknadno Vodja: B. Levstik V februarju

Življenjsko okolje: Gozdna učna pot Kje: Turjak,Rašica Vodja: J. Samsa

Okolje: Lašče po dolgem in počez Kje: Velike Lašče Vodja: M. Koprivec

Življenjsko okolje Kje: okolica šole Vodja: razredniki V mesecu aprilu

Življenjsko okolje – Živalski vrt Kje: Ljubljana Vodja: E. Arko V oktobru

Izdelki iz naravnih materialov Vodja: razredniki V februarju

Domača pokrajina Kje: Občina V. Lašče Vodja: razredniki

Življenje nekoč: Ljubljana nekoč in danes Kje: Ljubljana Vodja: M. Gačnik

Gled. predstava Kje: Ljubljana Vodja: J. M. Nosan V januarju

Gled. predstava Kje: Ljubljana Vodja: J. M. Nosan V januarju

Gled. predstava Kje: Ljubljana Vodja: J. M. Nosan V januarju

Glasbena matineja Kje: Ljubljana, CD Vodja: V. Mekinda 4. 2. 2014

Glasbena matineja Kje: Ljubljana, CD Vodja: V. Mekinda 4. 2. 2014

Glasbena matineja Kje: Ljubljana, CD Vodja: V. Mekinda

Glasbena matineja Kje: Ljubljana, CD Vodja: V. Mekinda

Glasbena matineja Kje: Ljubljana, CD Vodja: V. Mekinda

Najdihojca Kje: Velike Lašče Vodja: razredniki

Najdihojca Kje: Velike Lašče Vodja: razredniki

Najdihojca Kje: Levstikov dom Vodja: razredniki V aprilu

Knjiga Kje: naknadno Vodja: razredniki V februarju

Narodna galerija Kje: Ljubljana Vodja: J. M. Nosan V maju

Zaključek šolskega leta Kje: Velike Lašče Vodja: razrednik

Zaključek šolskega leta Kje: Velike Lašče Vodja: razrednik

Zaključek šolskega leta Kje: šola Vodja: razredniki

Zaključek šolskega leta Kje: šola Vodja: razredniki

Vrt čutil Kje: naknadno Vodja: B. Levstik V juniju

Ohranjanje kult. dediščine Kje: šola z okolico Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kult. dediščine Kje: šola z okolico Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kult. dediščine Kje: šola z okolico Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kult. dediščine Kje: šola z okolico Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kult. dediščine Kje: šola z okolico Vodja: ravnateljica

Delavnice ob novem letu Kje: v šoli Vodja: razredniki

Delavnice ob novem letu Kje: v šoli Vodja: razredniki

Delavnice ob novem letu Kje: v šoli Vodja: razredniki

Delavnice ob novem letu Kje: v šoli Vodja: razredniki

Delavnice ob novem letu Kje: v šoli Vodja: razredniki

Paraplegiki Kje: šola Vodja: B. Levstik

Paraplegiki Kje: šola Vodja: B. Levstik

Paraplegiki Kje: šola Vodja: B. Levstik

Obdelava lesa Kje: v šoli Vodja: razredniki

UNICEF-PUNČKE, materinski dan Kje: Velike Lašče Vodja: razrednik

Izdelki iz odpadnih materialov Kje: Velike Lašče Vodja: razredniki

Cerkniško jezero Kje: Cerknica Vodja: M. Gačnik

Jesenski pohod Kje: Ahac Vodja: S. Štrukelj

Jesenski pohod Kje: Ahac Vodja: S. Štrukelj

Jesenski pohod Kje: Ahac Vodja: S. Štrukelj

Plavanje, vod. igre Kje: Debeli Rtič Vodja: R. Gradišar

Pohodništvo Kje: Kočevje Vodja: M. Koprivec

Zimski športni dan Kje: naknadno Vodja: razredniki

Zimski športni dan Kje: naknadno Vodja: razrednik

Zimski športni dan Kje: naknadno Vodja: razrednik

Pohod Kje: Debeli Rtič Vodja: R. Gradišar

Pohodništvo Kje: Kočevje Vodja: M. Koprivec

Zlati sonček Kje: naknadno Vodja: razredniki V maju

Plavanje Kje: Ribnica Vodja: športni pedagog

Srečanje z vrstniki Stara Cerkev Vodja: B. Levstek V juniju

Pohod Kje: Slivnica Vodja: J. Samsa

Kolesarjenje, igre Kje: Velike Lašče Vodja: M. Gačnik

Športne igre Kje: pri šoli Vodja: razredniki V marcu

Plavanje Kje: Ribnica Vodja: športni pedagog

Športne igre Kje: pri šoli Vodja: razredniki V februarju

Igre na snegu Kje: Velike Lašče Vodja: razredniki

Igre na snegu Kje: Velike Lašče Vodja: razredniki

Pomladni pohod Kje: Senožeti Vodja: V. Lipovec

Pomladni pohod Kje: Grmada Vodja: S. Bavdek

Pomladni pohod Kje: naknadno Vodja: S. Bavdek

Igre brez meja Kje: Turjak Vodja: P. Marolt

Plavanje – Atlantis Kje: Ljubljana Vodja: K. Š. Čirović


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

7.

8.

9.

Zdravo življenje Kje: v šoli Vodja: I. Budič Pavlič

Mokrišča Kje: Rašica Vodja: M. Košele

Biodiverziteta Kje: Osilnica Vodja: G. Kos

Prva pomoč Kje: Pacug Vodja: M. Košele

Značilnosti kraja Kje: Cerkno Vodja: N. Turšič

Gozd Kje: okolica V. Lašč Vodja: M. Košele

Reševanje ponesrečencev Kje: Osilnica Vodja: G. Kos

Reševanje ponesrečencev Kje: Pacug Vodja: M. Košele

Gledališka predstava, Plečnikova Ljubljana Kje: Ljubljana Vodja: M. Oblak

Gledališka predstava, Emona Kje: Ljubljana Vodja: N. Turšič

Gledališka predstava, Narodna galerija Kje: Ljubljana Vodja: A. Svetičič

Gledališka predstava, Moderna galerija Kje: Ljubljana Vodja: A. Briški

Cerkljanske pustne maske Kje: Cerkno Vodja: N. Turšič

Rastem s knjigo Kje: MKL, Knj. P. V., Vič Vodja: M. Lušin Restavratorstvo Kje: Rest. center, LJ Vodja: M. Kastelic

Glasbena predstava, Mestni muzej Ljubljana Kje: LJ Vodja: V. Mekinda 8. 4. 2014

Glasbena predstava, Cekinov grad Kje: Ljubljana Vodja: V. Mekinda 8. 4. 2014

Zaključek šolskega leta Kje: šola Vodja: razrednik

Ekskurzija Dolenjska *1 Kje: Stična, Muljava, Višnja Gora Vodja: M. Grajš

Levstik, Stritar Kje: D. Retje, Podsmreka Vodja: M. Oblak

Obisk Trubarjeve domačije Kje: Rašica Vodja: A. Briški

Ohranjanje kulturne dediščine Kje: šola in okolica Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kulturne dediščine Kje: šola in okolica Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kulturne dediščine Kje: šola in okolica Vodja: ravnateljica

Ohranjanje kulturne dediščine Kje: šola in okolica Vodja: ravnateljica

Delavnice ob novem letu Kje: v šoli Vodja: M. Griz

Delavnice ob novem letu Kje: v šoli Vodja: M. Griz

Delavnice ob novem letu Kje: v šoli Vodja: M. Griz

Delavnice ob novem letu Kje: v šoli Vodja: M. Griz

Obisk muzeja Kje: Cerkno Vodja: N. Turšič

HE in umetne snovi * Kje: Grosuplje z okolico Vodja: S. Dedo Lale

Poklicna orientacija Kje: CIPS – LJ, Podgorica Vodja: I. Budič Pavlič, M. Mihelič

Tehniški muzej * Kje: Bistra Vodja: V. Pajk

Papir Kje: v šoli Vodja: M. Kastelic

Les Kje: Ribnica Vodja: S. Dedo Lale

Optika Kje: v šoli Vodja: V. Pajk, M. Mihelič

Priprave na valeto Kje: v šoli Vodja: razredniki

Jesenski pohod Kje: Šmarna gora Vodja: B. Novak

Jesenski pohod Kje: Sv. Ana Vodja: B. Novak

Jesenski pohod Kje: Veliki Malinjek Vodja: B. Novak

Jesenski pohod Kje: Krim Vodja: B. Novak

Športne igre Kje: v šoli Vodja: N. Turšič

Športne igre Kje: v šoli Vodja: N. Turšič

Športne igre Kje: v šoli Vodja: N. Turšič

Športne igre Kje: v šoli Vodja: N. Turšič

Zimske aktivnosti Kje: Cerkno Vodja: N. Turšič

Zimske aktivnosti Kje: Športsiti, Ljubljana Vodja: B. Novak

Zimske aktivnosti Kje: Športsiti, Ljubljana Vodja: B. Novak

Zimske aktivnosti Kje: Ljubljana, bowling Vodja: B. Novak

Atletski mnogoboj Kje: v šoli, na igrišču Vodja: B. Novak

Atletski mnogoboj Kje: v šoli, na igrišču Vodja: B. Novak

Atletski mnogoboj Kje: v šoli, na igrišču Vodja: B. Novak

Atletski mnogoboj Kje: v šoli, na igrišču Vodja: B. Novak

Plavanje Kje: Cerkno Vodja: B. Novak

Aktivnosti v naravi Kje: naknadno Vodja: N. Turšič

Treking Kje: Osilnica Vodja: B. Novak

Plavanje, pohod Kje: Pacug Vodja: B. Novak

RAZRED DNEVI

NARAVOSLOVNI

6.

1

ŠPORTNI

TEHNIŠKI

KULTURNI

Kamenine Kje: okolica V. Lašč Vodja: M. Košele

Ekskurzija na Dolenjsko se združi s tehniškim dnevom v Grosuplju (HE in umetne snovi)

15


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

PREDVIDENE INTERESNE DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI UČITELJ MAJA MUGERLE

DEJAVNOST ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

KATJA GRINTAL

JEZIKOVNO POPOTOVANJE

SUZANA MATIĆ SENTA TEHOVNIK KOLAR MAGDA GRAJŠ

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

MARIJA OBLAK ANJA BRIŠKI ANJA BRIŠKI MAGDA GRAJŠ MARIJA OBLAK VITA MEKINDA RENATA LESAR HRŽIČ LJUBICA GALUN BOJAN NOVAK MARJAN KOŠELE

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA

GLEDALIŠKI KROŽEK LITERARNI KROŽEK LITERARNO-NOVINARSKI KROŽEK MLADINSKI PEVSKI ZBOR, ORFFOVA SKUPINA OTROŠKI PARLAMENT ROLI – RAČUNALNIŠKI KROŽEK MED DVEMA OGNJEMA (5. in 6. r.) PRIPRAVA NA ŠPORTNA TEKMOVANJA (6. – 9. r.) VRTNARSKI KROŽEK

Pevski zbor Vita Mekinda bo vodila otroški pevski zbor na centralni šoli in na podružnični šoli Rob ter mladinski pevski zbor na centralni šoli. Zbori bodo nastopali na šolskih in občinskih proslavah in prireditvah ter srečanjih in revijah pevskih zborov. Z vidika odgovornosti verjamemo in pričakujemo, da se bodo učenci redno udeleževali vaj. Tako kot do sedaj, tudi v letošnjem letu pričakujemo pomoč staršev za prevoz na občasne nenačrtovane vaje.

16


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA ŠOLA SHEMA ŠOLSKEGA SADJA MARJETKA KOPRIVEC

mednarodni projekt, v katerega so vključeni vsi učenci (navajanje otrok na zdravo prehrano)

skozi vse leto

USTVARJANJE

proslave, koncerti, nastopi, izid Lešnikov, likovne razstave

skozi vse leto

ohranjanje dejavnosti iz preteklosti, pustovanje, sodelovanje na dnevih ohranjanja kulturne dediščine

skozi vse leto

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

srečanje s šolama iz Laškega in Bazovice

maj

dežurstvo pri prehodu za pešce preko magistralne ceste, akcija Bodi viden, bodi previden

september, oktober

akcija Otrok – policist, Jumicar, Varno kolo, usposabljanje za vožnjo s kolesom, Pasavček

skozi vse leto

TRADICIONALNO SREČANJE ŠOL, KI NOSIJO IME PO PRIMOŽU TRUBARJU

VARNOST OTROK V CESTNEM PROMETU

aktivnosti Zavoda Varna pot zdravstveni delavci posredujejo otrokom zdravstvene vsebine (teden preventive)

november

nasveti kozmetičarke o negi kože in lasišča

februar

tekmovanje za čiste in zdrave zobe, ki ga vodi zobozdravnica; zdrav življenjski slog

skozi vse leto

ZDRAVA ŠOLA BARBARA ZUPANČIČ

državni projekt o delovanju šole, ki je namenjen vzgoji učencev za zdravo življenje

skozi celo leto

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA RENATA LESAR HRŽIČ

državni projekt (naslov naloge naknadno), promocija kraja v širšem okolju

skozi vse leto

ŠPORTNE PRIREDITVE BOJAN NOVAK

Krpanov kros, Dan druženja in gibanja treh generacij, športni kviz, različna športna tekmovanja …

skozi vse leto

skozi vse leto

SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI, DRUŠTVI … VODSTVO IN UČITELJI

OŠ Stara Cerkev, VDC Ribnica, Zavod Prizma, Glasbena šola Ribnica, Društvo podeželskih žena Velike Lašče, Konjerejsko društvo Velike Lašče, Društvo upokojencev Velike Lašče, Zavod za ohranjanje kulturne dediščine Gradež, Čebelarsko društvo Velike Lašče, Javni zavod Trubarjevi kraji, Parnas – zavod za kulturo in turizem Velike Lašče, Zavod sv. Terezije Videm Dobrepolje, srednje šole

skozi vse leto

E – ŠOLSTVO LJUBICA GALUN, VESNA HLADNIK

kakovost šole v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in z Zavodom za šolstvo: urejanje spletnih strani, spletna učilnica, digitalna fotografija, uporaba interaktivne table, osnove računalništva zbiranje zamaškov, papirja, kartuš – Rdeči noski, Novoletni dobrodelni koncert, sodelovanje s Centrom za brezdomce, Freerice

skozi vse leto

DOBRODELNE AKCIJE UČITELJI BRALNA KOMPETENCA

slovenska, angleška, nemška bralna značka, Rastem s knjigo, Cici vesela šola

skozi vse leto

odzivanje na sprotne ponudbe, Unicefove punčke,Umaknimo otroke z ulic Ruande, Popestrimo šolo

skozi vse leto

MEDNARODNI PROJEKTI DEJAVNOSTI OB ZAKLJUČKU ŠOL. LETA

zaključek šolskega leta, predaja ključa, valeta,sprejem bodočih prvošolčkov

junij

PODJETNIŠTVO

razvoj podjetništva v osnovni šoli; sodelovanje z ZRSŠ

skozi vse leto

LIKOVNI PROJEKT

odzivanje na razpisane natečaje

skozi vse leto

SKRB ZA ZDRAVJE IRENA BUDIČ PAVLIČ

17


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Namen izvajanja projektov in drugih dejavnosti šole je vseživljenjsko učenje ter povezovanje s krajem in širšo okolico. Razvijamo in spodbujamo interese učencev in posledično njihovo aktivno vlogo v življenju in delu šole. Natančen čas izvedbe posameznih projektov bo predstavljen ob začetku vsakega meseca v obvestilu Aktivnosti in na spletni strani. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA S preverjanjem znanja učitelj zbira informacije o tem, v kolikšni meri učenec dosega cilje iz učnih načrtov in ni namenjeno ocenjevanju znanja. Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje znanja. Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori, pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti. Znanje učenca iz posameznega predmeta ocenjuje učitelj, ki poučuje predmet. Pri ocenjevanju znanja učencev mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja, ki je omogočena:  s predstavitvijo ciljev, opredeljenih v učnem načrtu,  s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja,  z določitvijo načina in rokov ocenjevanja (plan pisnega ocenjevanja je javno objavljen v začetku vsakega ocenjevalnega obdobja),  z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine,  s sprotnim obveščanjem učencev in staršev o doseženih rezultatih,  tako, da se učencem in staršem omogoči vpogled v ocenjene pisne in druge izdelke. V prvem in drugem razredu se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami, v tretjem razredu in v drugem vzgojno – izobraževalnem obdobju pa s številčnimi ocenami, ki jih učitelj ustno obrazloži. V tretjem vzgojno – izobraževalnem obdobju s ocenjuje s številčnimi ocenami: nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5). Ocena nezadostno je negativna in pomeni, da učenec ne dosega minimalnih standardov znanja, druge ocene so pozitivne. Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. Pri ocenjevanju ustnih odgovorov učitelj učenčevo znanje oceni takoj in ga seznani z oceno. Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov mora učitelj znanje učencev oceniti in jih seznaniti z oceno ter jo vpisati v redovalnico oddelka najkasneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko učenci izdelke oddajo.

18


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Ob koncu prvega in drugega razreda učitelj pri vsakem predmetu oblikuje zaključno opisno oceno, s katero opiše učenčev napredek pri doseganju ciljev, opredeljenih v učnih načrtih. Ob koncu 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda učitelj pri vseh predmetih oblikuje zaključno številčno oceno, pri čemer oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja iz učnih načrtov in upošteva ocene, ki jih je učenec dobil pri predmetu med šolskim letom. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Nacionalno preverjanje znanja obvezno opravljajo vsi učenci 6. in 9. razreda. Učenci 6. razreda opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine. Učenci 9. razreda opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru. Dosežek je dodatna informacija o znanju učencev in je vpisan v zaključno spričevalo.

19


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

PREDSTAVIMO SE CENTRALNA ŠOLA RAZREDNIK

NADOMESTNI RAZREDNIK

UČENCI

DEČKI

DEKLICE

MATIČNA UČILNICA

1. a

BARBARA ZUPANČIČ

VERONIKA LIPOVEC

18

13

5

I

1. b

KATARINA P. SEVER

VERONIKA LIPOVEC

19

12

7

IV

2. a

SIMONA BAVDEK

ELIZABETA ARKO

16

9

7

II

2. b

ELIZABETA ARKO

SIMONA BAVDEK

17

10

7

III

3. a

JOŽICA M. NOSAN

BRANKA LEVSTIK

15

9

6

XVIII

3. b

BRANKA LEVSTIK

JOŽICA M. NOSAN

15

5

10

IVa

4. a

RENATA GRADIŠAR

JANJA SAMSA

16

10

6

XIX

4. b

JANJA SAMSA

RENATA GRADIŠAR

17

12

5

XVI

5. a

MIMICA GAČNIK

MARJETKA KOPRIVEC

25

15

10

Mavrica

5. b

MARJETKA KOPRIVEC

MIMICA GAČNIK

23

14

9

XVII

6. a

RENATA LESAR HRŽIČ

SUZANA MATIĆ

14

9

5

IX

6. b

MARIJA OBLAK

MAJA MUGERLE

17

9

8

XX

7. a

GORDANA KOS

MARJAN KOŠELE

21

9

12

XV

7. b

NATAŠA TURŠIČ

MAGDA GRAJŠ

18

9

9

X

8. a

BOJAN NOVAK

LJUBICA GALUN

21

9

12

XI

8. b

ANDREJA SVETIČIČ VITA MEKINDA

18

7

11

XII

9. a

ANJA BRIŠKI

STANKA DEDO LALE

21

10

11

XIII

9. b

MARTINA MIHELIČ

SENTA TEHOVNIK KOLAR

20

7

13

XIV

/

/

SKUPAJ

331

178

153

/

20


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

PODRUŽNIČNA ŠOLA ROB RAZREDNIK 1./2.

DRAGICA DOBRAVEC

3./4.

SONJA ŠKRLJ

/

/

NADOMESTNI RAZREDNIK

UČENCI DEČKI DEKLICE MATIČNA UČILNICA

SONJA ŠKRLJ

4+6

3+3

1+3

NOVA

DRAGICA DOBRAVEC

6+4

2+1

4+3

VELIKA

SKUPAJ

20

9

11

/

PODRUŽNIČNA ŠOLA TURJAK RAZREDNIK

NADOMESTNI RAZREDNIK

1./2.

STANKA ŠTRUKELJ

KRISTINA Š. ČIROVIĆ

5+7

2+1

3+6

VELIKA

3./4.

PETRA MAROLT

STANKA ŠTRUKELJ

3+5

1+4

2+1

MALA

5.

KRISTINA Š. ČIROVIĆ

PETRA MAROLT

6

4

2

ZGORAJ

26

12

14

/

/

/

SKUPAJ

UČENCI DEČKI DEKLICE MATIČNA UČILNICA

21


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

IZVAJANJE POUKA UČITELJ/UČITELJICA

BRIŠKI ANJA

POUČUJE

SLJ: 9. r. (skupina), 8. r. (sk.), 7. r. (FD*), GKL, OPB

DEDO LALE STANKA MAT: 9. r. (sk.), 8. r. (sk.), 6. b, 7. b, TIT: 6. a, 7. a GALUN LJUBICA

MAT: 9. r. (sk.), 8. r. (sk.), 5. r. (FD*), 7. r. (FD*), UBE, IKT

GRAJŠ MAGDA

SLJ: 9. r. (sk.), 8. r. (sk.), 7. b, 6. a, 5. r. (FD*)

GRINTAL KATJA

TJA: 9. r. (sk.), 8. r. (sk.), 5. r. (FD*), 7. r (FD*), ŠI1

KASTELIC MILAN

LVZ: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, TIT: 6. b, 7. b, 8. b LS1

VITA MEKINDA

GVZ: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; MPZ; OPZ - CŠ, PŠ Rob; ANI

KOS GORDANA

GOS: 6. a, 6. b; BIO: 9. a, 9. b; NAR: 7. a, SPH, OPB

KOŠELE MARJAN

NAR: 6. a, 6. b, 7. b; KEM: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; BIO: 8. a, 8. b; ONA, POK, KEO

LESAR HRŽIČ RENATA

ZGO: 9. a, 9. b, 8. a, 8. b, 7. a, 7. b, 6. a, 6. b; DDE: 7. a, 7. b, 8. a, 8. b

MATIĆ SUZANA

TJA: 9. r. (sk.); 8. r. (sk.), 7. a, 6. a, 5. a, 4. a

MIHELIČ MARTINA

MAT: 9. r. (sk.), 8. r. (sk.), 7. a, 6. a; TIT: 8. a, OGL

MUGERLE MAJA

TJA: 9. r. (sk.); 8. r. (sk.), 7. b, 6. b, 4. b, 4. r. PŠ Rob

NOVAK BOJAN

ŠVZ fantje: 9. a, 9. b, 8. a, 8. b, 7. a, 7. b, 6. a, 6. b; ŠSP, ŠZZ, IŠP, SDP

OBLAK MARIJA

SLJ: 9. r. (sk.), 8. r. (sk.), 7. a, 6. a

PAJK VERONIKA

FIZ: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b

SVETIČIČ ANDREJA

GEO: 9. a, 9. b, 8. a, 8. b, 7. a, 7. b, 6. a. 6. b; OPB

TEHOVNIK KOLAR SENTA

NI1, NI2, NI3, OPB

TURŠIČ NATAŠA

ŠVZ dekleta: 9. a, 9. b, 8. a, 8. b, 7. a, 7. b, 6. a, 6. b; ŠSP, ŠZZ, SDP

*

FD - fleksibilna diferenciacija

22


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

URE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA POUKA, INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI TER URE DODATNE STROKOVNE POMOČI Za pripravo na tekmovanja bomo izvajali dodatni pouk iz kemije, biologije, fizike, zgodovine, slovenščine, angleščine za učence 8. in 9. razreda, matematike in logike za učence 7., 8. in 9. razreda. Učencem na razredni stopnji bomo nudili dopolnilni pouk, prav tako učencem 6. in 7. razreda iz slovenščine, matematike in angleščine. Individualno in skupinsko pomoč bomo učencem zagotavljali v okviru razpoložljivih ur. Na razredni stopnji bomo te ure namenili učencem z učnimi težavami, v višjih razredih pa tudi delu z nadarjenimi učenci. Šola za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvaja program dodatne strokovne pomoči. Osnova za tovrstno pomoč je odločba, izdana učencem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Delo poteka po vnaprej pripravljenem individualiziranem programu. Učno pomoč bodo zagotavljali naši učitelji razredne in predmetne stopnje, svetovalni delavki in naši zunanji mobilni sodelavci. ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA (OPB) V letošnjem šolskem letu bo PB potekalo na centralni šoli in na PŠ Turjak. Učenci se lahko v oddelke PB od 1. do 5. razreda vključijo prostovoljno s prijavo staršev v mesecu juniju. Učencem v času podaljšanega bivanja nudimo prehrano, usmerjamo jih k opravljanju domačih nalog in utrjevanju učne snovi, v interesne in sprostitvene dejavnosti in v ustvarjalno preživljanje prostega časa. Učenci morajo v času PB upoštevati hišni red šole in oddelka PB. Učenci, ki so vključeni v OPB in obiskujejo zunanje interesne dejavnosti, morajo imeti za vsako dejavnost ali drugo aktivnost napisano uro odhoda in prihoda nazaj, če se vrne v PB. Vedeti moramo tudi, kateri mentor bo prevzel otroke iz OPB in jih pripeljal nazaj v oddelek. Učenci oddelka ne smejo zapuščati sami. Točno in redno morajo obiskovati OPB, o vsaki spremembi vključevanja v oddelek pa morajo starši učiteljico v oddelku PB pisno obvestiti (lahko tudi po elektronski pošti, če se tako dogovorite z učiteljico/učiteljem PB). Učiteljica o spremembah obvesti pomočnico ravnateljice. Otroka ob odhodu domov prevzamejo starši ali drugi ožji sorodniki, starejši od 10 let, vendar ti le s pisnim pooblastilom staršev. Nihče drug otroka ne more prevzeti in odpeljati. 23


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Novosti in dogodke PB lahko spremljate na spletni strani šole. Vsak oddelek PB ima svoj urnik. Vsak učitelj OPB je dolžan pravočasno obvestiti starše o vseh spremembah urnika (odhod na igrišče, sprehod, izlet in podobno). Jasno napisana obvestila bodo visela na oglasni deski, namenjeni informacijam OPB. Šolske ure v OPB na CŠ 1. ura

11.20–12.10

2. ura

12.10–13.00

3. ura

13.00–13.50

4. ura

13.50–14.40

5. ura

14.40–15.30

6. ura

15.30–15.50

7. ura

15.50–17.00

Po vnaprej dogovorjenem urniku se bodo posamezne skupine OPB po 15. uri med seboj združevale. V šolskem letu 2013/14 bodo delo v oddelkih podaljšanega bivanja predvidoma vodili in izvajali: ANJA BRIŠKI

MATIC PRAZNIK

KATJA GRINTAL

MATEJA GARTNER

HELENA RUPERT

RENATA LESAR HRŽIČ

GORDANA KOS

ANDREJA SVETIČIČ

MATEJA LAKNER

SENTA TEHOVNIK KOLAR

GOVORILNE URE Popoldanske govorilne ure bodo enkrat mesečno ob četrtkih (običajno tretji četrtek v mesecu), in sicer od 17.00 do 19.00. V tem času imajo starši in učenci možnost pogovora tudi z ravnateljico in svetovalno službo. Dopoldanske govorilne ure bodo prav tako ob četrtkih, o njihovem natančnem razporedu pa boste starši seznanjeni septembra. Tudi učilnice, v katerih se bodo izvajale govorilne ure bomo določili naknadno. 24


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

UČITELJ

UČILNICA pop. GU

UČILNICA dop. GU

XIII

naknadno

STANKA DEDO LALE

naknadno

naknadno

LJUBICA GALUN

kabinet IKT

kabinet IKT

MAGDA GRAJŠ

X

naknadno

MILAN KASTELIC

naknadno

naknadno

POLONA KLUN

knjižnica

knjižnica

VITA MEKINDA

naknadno

naknadno

GORDANA KOS

naknadno

naknadno

MARJAN KOŠELE

XV

naknadno

RENATA LESAR HRŽIČ

IX

kabinet GVZ

MARTINA MIHELIČ

XIV

XIV

naknadno

naknadno

BOJAN NOVAK

XI

kabinet ŠVZ

MARIJA OBLAK

XX

XX

VERONIKA PAJK

naknadno

naknadno

ANDREJA SVETIČIČ

XII

XII

NATAŠA TURŠIČ

X

kabinet ŠVZ

SENTA TEHOVNIK KOLAR

naknadno

naknadno

SUZANA MATIĆ

naknadno

naknadno

ANJA BRIŠKI

MAJA MUGERLE

Kontakti s svetovalno službo bodo možni vsak dan od 8.30 do 9.15 in v času popoldanskih govorilnih ur. Pri šolskem delu so dobrodošle pobude, mnenja in opažanja staršev. Želeli bi si veliko konstruktivnega sodelovanja s starši in tudi konstruktivnega reševanja morebitnih težav. V primeru, da pride do kakšnih nejasnosti ali nestrinjanja, prosimo, da upoštevate vrstni red reševanja problemov: učenci in starši ter pedagoški delavec; če do rešitve ne pride, se vključi razrednik otroka; sledi svetovalna služba in ravnateljica.

UČENEC – STARŠI PEDAGOŠKI DELAVEC

RAZREDNIK

SVETOVALNA SLUŽBA

RAVNATELJICA

25


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

RODITELJSKI SESTANKI IN PREDAVANJA september: 1. roditeljski sestanek oktober: Skrb za zdravje zob in ustne votline za starše učencev 5. razreda (dr. Emilija Lušnic) november: predavanje za učitelje in starše januar: predavanje za starše PŠ Turjak (Vesna Hladnik) februar: vpisni postopek za starše učencev 9. razreda (Irena Budič Pavlič) marec: predavanje za starše PŠ Rob (Vesna Hladnik) maj: poklicna orientacija za starše učencev 8. razreda (Irena Budič Pavlič) Po dogovoru: predavanja strokovnjakov v okviru e-šolstva RAČUNALNIŠTVO NA OŠ PRIMOŽA TRUBARJA Računalništvo dobiva vedno večjo vlogo v življenju in delu šole. V šolskem letu 2013/14 prehajamo na elektronsko vodenje šolske dokumentacije. Zaradi prenove šole bo računalniška učilnica polno zasedena. V njej bo potekal pouk angleščine in matematike, občasno pa bodo prihajali učenci razredne stopnje, nemščine, geografije, zgodovine, slovenščine, tehnike in fizike. Tu poteka priprava na kolesarski izpit. Učenci izbirnega predmeta računalništvo in krožka ROLI se bodo udeležili mednarodnega tekmovanja BOBER. Poleg tega ti učenci pomagajo pri pripravi in dokumentiranju šolskih dogodkov, postavitvi spletnih strani, oblikovanju Lešnikov in drugih šolskih gradiv ... V šolskem letu 2013/14 bomo nadaljevali delo v vseslovenskem projektu SIMBIOZA, ki predstavlja preplet računalniškega znanja in sodelovanja dveh generacij. VSEBINE ŠPORTA Na naši šoli ima šport posebno in pomembno mesto. Tudi v šolskem letu 2013/14 se bomo trudili ure športa in športnih izbirnih predmetov izvajati na visoki kakovostni ravni. Poleg tega se bomo udeleževali številnih šolskih športnih tekmovanj (v atletiki, košarki, odbojki, nogometu, bowlingu, namiznem tenisu). Posebno mesto bodo imela tekmovanja ŠKL Med dvema ognjema, kjer bodo naši učenci branili naslov državnih prvakov. V sodelovanju z OŠ Dobrova bomo predvidoma v začetku oktobra organizirali ekipni atletski mnogoboj za učence in učenke. V aprilu bomo pripravili 17. Krpanov kros. Učencem, ki so nadarjeni na psihofizičnem področju, bomo tako kot pretekla leta ponudili dodatne aktivnosti. 26


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Učencem 6. razreda bomo ponudili zimsko šolo v naravi v Cerknem, učenci 7., 8. in 9. razreda pa bodo športnih aktivnosti deležni v okviru tridnevnih taborov. Poseben poudarek bomo dali dvema pomembnima športnima dogodkoma. Septembra pripravljamo številne aktivnosti ob evropskem prvenstvu v košarki, ki ga letos gosti Slovenija. Ob zaključku šolskega leta (junija) bomo izvedli nekaj aktivnosti ob svetovnem prvenstvu v nogometu v Braziliji. Podružnična šola TURJAK Podružnična šola Turjak stoji na hribu v centru naselja. Šola nudi izobraževalni program za učence od 1. do 5. razreda ter nudi varstvo otrokom v oddelku vrtca. Je tesno povezana s krajem in z različnimi društvi, ki delujejo v njem. Učenci in učiteljice PŠ Turjak sodelujemo s centralno šolo in PŠ Rob pri načrtovanju in organizaciji različnih aktivnosti in šole v naravi. V šolskem letu 2013/2014 šolo obiskuje 26 učencev v treh oddelkih. Vodja podružnične šole Turjak je Petra Marolt. Trem oddelkom se pridružuje oddelek vrtca, ki odpira svoja vrata ob 6.00. V ta oddelek se vključujejo tudi šolski otroci, ki potrebujejo jutranje varstvo. Po pouku imamo na šoli organizirano tudi podaljšano bivanje. Šolski kombi pripelje otroke v šolo ter jih po pouku odpelje tudi domov. Pouk se pričenja ob 7.45. Malica je predvidoma po prvi šolski uri, kosilo pa po 12. uri. PREDVIDENE INTERESNE DEJAVNOSTI NA PODRUŽNICI TURJAK 1. DRAMSKI KROŽEK 2. LIKOVNO-USTVARJALNA DEJAVNOST 3. GIBALNE URICE 4. KOLESARSKI KROŽEK Podružnična šola ROB Šola ima 144-letno tradicijo. Tesno je povezana s krajem in z različnimi društvi. Na šoli sta organizirana dva kombinirana oddelka. Kombinacijo 1./2. razreda poučuje Dragica Dobravec, ki je tudi vodja podružnične šole, kombinacijo 3./4. razreda pa Sonja Škrlj. OPZ vodi glasbena pedagoginja Vita Mekinda, angleščino poučuje predmetna učiteljica angleščine. V šolskem letu 2013/2014 šolo obiskuje 20 učencev. Poskrbljeno je za varstvo vozačev od 6.30 dalje. Pouk se pričenja ob 7.45, malica je od 9.30 do 9.50. Po končanem pouku šolski kombi odpelje otroke v podaljšano bivanje na centralno 27


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

šolo, kjer lahko dobijo kosilo, za ostale pa poskrbimo v popoldanskem varstvu vozačev do odhoda domov. Pri dnevih dejavnosti se bodo razredi podružnične šole združevali s centralno šolo in PŠ Turjak. PREDVIDENI INTERESNI DEJAVNOSTI NA PODRUŽNICI ROB 1. RAČUNALNIŠKI KROŽEK: DRAGICA DOBRAVEC 2. USTVARJALNI KROŽEK: SONJA ŠKRLJ

ŠOLSKA KNJIŽNICA Šolski knjižničarki sta Marija Lušin in Polona Klun. Šolska knjižnica s svojim gradivom dopolnjuje in bogati vzgojno-izobraževalno delo, učenje in življenje na šoli. Član postane vsak v šolo vpisan učenec, ki dobi člansko izkaznico. Poleg knjig knjižnica ponuja tudi avdio-vizualno gradivo ter učbenike, delovne zvezke in priročnike za učitelje, omogoča tudi branje časopisov in revij ter računalniški dostop do svetovnega spleta. URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan pouka predvsem:  zjutraj pred poukom: 7.00–7.45,  med glavnim odmorom: 9.20–9.40,  po pouku: od 11.20 do predvidoma 14.00 (natančnejši urnik za ta čas bo objavljen naknadno). Knjižničarka je v knjižnici ves čas od 7.00 do 14.00, vendar je preostali čas namenjen tudi drugim opravilom in skupinskim obiskom knjižnice. Izposoja na dom in izposoja v čitalnici Učenci si na dom lahko brezplačno izposojajo knjige in avdiokasete, drugo gradivo pa je namenjeno za uporabo pri pouku in v čitalnici. Ravno tako imajo učenci možnost v knjižnici uporabljati računalnik. Pri tem morajo upoštevati knjižnični red (izobešen tudi ob vhodu v knjižnico). 28


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Čeprav ne zaračunavamo zamudnine, je za dovolj hitro in urejeno kroženje gradiva potrebno upoštevati: - 14-dnevni rok izposoje za vse knjige; to je še posebno pomembno pri knjigah za domače branje – izposoje teh ni mogoče podaljšati. Če knjiga ni na seznamu za domače branje in jo po 14 dneh ni nihče rezerviral, je rok izposoje mogoče podaljšati še za 14 dni. - Učenec naj naenkrat ne bi imel doma več kot 3 knjige (izjema so npr. poučne knjige, ki jih učenec potrebuje za pripravo referata, govornega nastopa, izdelavo plakata ali seminarske naloge …). Skupinski obiski knjižnice Knjižnico, njeno gradivo, urejenost, značilnosti gradiva in možnost uporabe tega, način izposoje ter knjižnični red učenci spoznavajo skupinsko, postopoma, v vsakem razredu 4 ure na leto v obliki t. i. ur knjižnično-informacijskega znanja, ki jih knjižničarka pripravlja skupaj z učitelji ob različnih učnih temah. UČBENIŠKI SKLAD Skrbnica učbeniškega sklada bo ga. Magda Grajš. Učenci si na podlagi od staršev podpisane naročilnice iz učbeniškega sklada lahko za celo šolsko leto 2013/2014 na začetku šolskega leta brezplačno izposodijo komplet učbenikov za svoj razred, na koncu leta pa ga morajo vrniti. Če kakšnega učbenika ne vrnejo (ga želijo obdržati ali so ga izgubili), plačajo odškodnino. Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni, k čim boljši ohranjenosti lahko prispeva vsak že s tem, da jih skrbno zavije. Prosimo, da vsak učenec na začetku šolskega leta pod žig na naslovni strani vsakega izposojenega učbenika napiše letnico šolskega leta ter svoje ime in priimek (npr.: 2013/14 Franci Novak). Tako bomo vedeli, kolikokrat je bil učbenik že izposojen in kako so »začasni lastniki« ravnali z njim. Prosimo še, da pred vračanjem konec šolskega leta učbenike malo uredite (očistite, poberete ven razne listke, poravnate ušesa …).

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Področja njenega delovanja so: šolanje otrok, poklicna orientacija, telesni, osebnostni in socialni razvoj otrok, vzgoja, šolska klima, učenje in poučevanje. Pomaga tudi pri reševanju socialno-ekonomskih stisk otrok. Šolska svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj na šoli. Pomoč nudi tako učencem kot staršem in učiteljem. 29


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Veliko pozornosti nameni otrokom s posebnimi potrebami. Sodeluje v strokovnih skupinah, ki tudi s pomočjo staršev oblikujejo individualiziran program za učence s posebnimi potrebami. Vse strokovne skupine se trikrat letno (pred začetkom šolskega leta, pred zaključkom prvega ocenjevalnega obdobja in pred zaključkom šolskega leta) sestanejo in oblikujejo, dopolnjujejo ter evalvirajo individualizirane programe za te učence. Tovrstno sodelovanje celotnega učiteljskega zbora, svetovalne službe in vodstva šole ter staršev je bistveno za otrokov napredek in razvoj. Poleg učiteljev, svetovalnih delavk in specialne pedagoginje dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami izvaja tudi mobilna specialno pedagoška služba Zavoda za usposabljanje Janeza Levca Ljubljana. Tel. številka za stike: 01/7881 410 ŠOLSKA PREHRANA Skrb za zdravje otrok se izraža tudi pri načrtovanju šolske prehrane in prehrane otrok v vrtcu. Večina otrok preživi v šoli in vrtcu dve tretjini svojega aktivnega časa, zato z vso odgovornostjo in strokovnostjo pripravljamo obroke za posamezno starostno obdobje. Jedilnik je ves čas na vpogled staršem na oglasnih deskah ter na spletni strani šole oz. vrtca, tako da lahko starši ves čas spremljajo prehrano svojega otroka in jo ustrezno dopolnjujejo doma. Na podlagi zdravniškega potrdila zagotavljamo v šoli in vrtcu tudi dietno prehrano. Šola in vrtec skušata uvajati zdrave prehranjevalne navade, uspeh pa je v veliki meri odvisen tudi od sodelovanja s starši. Za šolsko prehrano učencem enkrat mesečno izstavimo račun in položnico, ki jo je potrebno poravnati do roka, označenega na njej. Vodja šolske prehrane: Gordana Kos Vodja prehrane v vrtcu: Marjana Samsa REGRESIRANA PREHRANA Splošna subvencija za malico je bila že s šolskim letom 2012/13 ukinjena. Starši lahko uveljavljajo regresiranje prehrane na pristojnem centru za socialno delo.

30


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

ŠOLSKI SKLAD Na šoli deluje tudi Šolski sklad. Njegov osnovni namen je pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin, da lahko spremljajo osnovni in razširjeni učni program. Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo predstavniki učiteljev šole in starši učencev šole. S takšno sestavo je zagotovljeno, da sklad dejansko zasleduje potrebe učencev. Vsi člani svojo funkcijo opravljajo prostovoljno. Sredstva za financiranje dejavnosti pridobiva sklad s prostovoljnimi prispevki posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami šole, v katerih sodelujejo učenci in učitelji naše šole. V preteklem šolskem letu je sklad zbiral sredstva z voščilnicami, z božičnonovoletnim koncertom, z zbiranjem odpadnega papirja, z donacijami podjetij in s prostovoljnimi prispevki staršev. Zbrana sredstva so bila namenjena za sofinanciranje šole v naravi oz. dnevov dejavnosti socialno ogroženim učencem, pokrivanju prijavnin za tekmovanja, nakupu šolskih potrebščin socialno ogroženim učencem, nagrad ob koncu šolskega leta in sofinanciranju različnih materialov in delavnice za učence.

31


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

VRTEC SONČNI ŽAREK O VRTCU Naslov: Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče Vrtec Sončni žarek, Šolska ulica 9, 1315 Velike Lašče Tel.: 01/7881-582, 01/7889-866 (oddelek na Turjaku), Karlovica (01/4272-792) Gsm.: 031-618-300 E –mail: info@soncni-zarek.si Spletna stran: www.soncni-zarek.si Ravnateljica: mag. Metoda Kolar Pomočnica ravnateljice: Stanka Mustar Vrtec Sončni žarek je javni vrtec in deluje kot organizacijska enota osnovne šole Primoža Trubarja. Ustanoviteljica šole in vrtca je Občina Velike Lašče. V letu 2013/2014 je organiziranih 13 oddelkov predšolskih otrok. Poslovni čas vrtca Vrtec Sončni žarek Oddelek na PŠ Turjak Enota Karlovica

od 5.30 – 17.00 od 5.30 – 16.30 od 5.30 – 16.45

Poslovni čas prilagajamo in spreminjamo glede na potrebe staršev v soglasju z Občino Veliko Lašče. Spoštujemo ga vsi, da ne bi prihajalo do nepotrebnih razburjenj in obtoževanj. Cena zamude: 3€ (15 minut). Cena zamude velja od 1. 9. 2011 dalje. Okvirni dnevni red, ali: Kaj se pri nas vsak dan dogaja? 5.30–8.00 sprejemanje otrok, igre po želji otrok 8.00–8.30 zajtrk 8.30–10.00 načrtovane dejavnosti 10.00 sadna malica 10.15–11.30 načrtovane dejavnosti na prostem, igra na igrišču, sprehodi, priprava na kosilo 11.00 kosilo za otroke 1. starostnega obdobja 11.30 kosilo za otroke 2. starostnega obdobja 12.30–14.00 pravljica, spanje ali počitek, umirjene dejavnosti 14.00–15.00 igre po želji otrok, načrtovane dejavnosti 15.00 popoldanska malica 15.30–16.30/17.00 združevanje otrok, igra, odhajanje domov 32


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Prihodi in odhodi otrok Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo na poti do vrtca in domov imeti spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oz. mladoletnice, če to pisno dovolijo starši, posvojitelji oziroma posvojiteljice, skrbniki oziroma skrbnice in rejnice oziroma rejniki otrok (5. odstavek 91. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, Ur. l. RS, št. 56/08). Vrste programov Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči. 1. DNEVNI PROGRAM: 6 do 9 ur za otroke od 1. do 3. leta starosti, 2. DNEVNI PROGRAM: 6 do 9 ur za otroke od 3. do 6. leta starosti, 3. KRAJŠI PROGRAM: 4 do 5 ur za otroke od 3. do 6. leta starosti - zajtrk, sadna malica, kosilo, - zajtrk, sadna malica, - brez hrane. Skupine Otroci so razdeljeni glede na starost v naslednje skupine:  HOMOGENE SKUPINE (1. starostne stopnje, 2. starostne stopnje)  HETEROGENE SKUPINE (otroci v starosti od 1 do 3 let in otroci v starosti od 3 do 6 let)  KOMBINIRANE SKUPINE (otroci prvega in drugega starostnega obdobja) Predstavitev programov za predšolske otroke Programi temeljijo na ciljih in načelih, zapisanih v Kurikulumu za vrtce, ki sta ga kot najpomembnejši vsebinski dokument za izvajanje predšolske institucionalne vzgoje leta 1999 izdala Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad RS za šolstvo. Kurikulum vključuje dejavnosti iz naslednjih področij: gibanje, umetnost, narava, družba, jezik in matematika. 33


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Dnevni program za otroke od 1. do 3. leta starosti Za to starostno obdobje je značilno, da potrebujejo otroci veliko gibanja, nege, osebne pozornosti in telesne topline. To obdobje je zelo pomembno za otrokov kasnejši razvoj. Največje dovoljeno število v teh oddelkih je 14 otrok. Dnevni program za otroke od 3. do 6. leta starosti V tem starostnem obdobju je igra zelo intenzivna, otrok potrebuje družbo svojih vrstnikov, s katerimi navezuje prijateljstva, obenem pa v partnerstvu spoznava, raziskuje svet okrog sebe in doživlja raznolikost medsebojnih odnosov. V tem starostnem obdobju je lahko otrok vključen v skupino enako starih vrstnikov ali v skupino otrok različne starosti. V skupinah otrok, starih od 3 do 4 leta, je lahko največ 19 otrok, v skupinah starejših pa je lahko največ 24 otrok. Otroci s posebnimi potrebami Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. Tako kot za vse otroke, vključene v vrtec, se tudi za otroke s posebnimi potrebami načrtuje dejavnosti na osnovi ugotovljene stopnje razvojnih potreb otroka in na osnovi njegovih individualnih značilnosti. Za vsakega otroka se izdela Individualiziran program, pri katerem sodelujejo starši, vzgojiteljice in zunanji strokovnjaki. Otroci s posebnimi potrebami imajo v vrtcu organizirano tudi dodatno individualno strokovno pomoč v skladu z Odločbo o usmeritvi otroka. Dodatno pomoč zagotavljajo strokovni delavci ustrezne smeri in vzgojiteljice, ki so usposobljene za individualno delo z otroki s posebnimi potrebami. Krajši programi V krajši program so lahko vključeni otroci drugega starostnega obdobja. Pri vpisu v vrtec imajo prednost otroci, ki se vpisujejo v dnevni program. Obogatitveni program Poteka v okviru dnevnega programa in je del izvedbenega kurikula. Aktivnosti izvajajo vzgojiteljice, starši pa prispevajo za stroške zunanjih izvajalcev. Dejavnosti obogatitvenega programa so: Mali sonček, Bralni nahrbtnik, Ciciuhec, otroški pevski zbor, dramska dejavnost, plavalni tečaj, gledališke predstave v vrtcu in v lutkovnem gledališču, športne aktivnosti v telovadnici, pohodništvo, folklora. V vrtcu izvajamo različna praznovanja, ki popestrijo naš vsakdan. Tako praznujemo: rojstne dneve otrok, praznovanje letnih časov, teden otroka, veseli december, pustovanje, kulturni dan, praznik družin, zaključek šolskega leta. 34


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Dodatni program Dejavnosti dodatnega programa plačajo starši v celoti in ga izvajamo v popoldanskem času izven poslovnega časa vrtca (od 17.15 dalje).  plesne urice,  mini šport,  učenje drugega jezika. Dodatni program izvajajo zunanji izvajalci, ki morajo imeti vsa potrebna dokazila za njegovo izvajanje. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizira na željo staršev. Otroci, za katere ste se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne smejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridete iskat po končani dejavnosti. Po odhodu otroka iz vrtca na dodatno dejavnost vrtec ne prevzema več odgovornosti za otroka (za prevzem otroka iz vrtca je potrebno podpisati izjavo). Projekti  Mali sonček,  Turizem in vrtec,  oddelčni projekti. Program uvajanja otrok v vrtec Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti. Staršem priporočamo: * Za uvajanje si vzemite čas. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili. Uvajanje naj bi trajalo en teden. * Otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti. * Priporočamo, da prinese s seboj v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo potolažil. * Svetujemo stalen ritem prihodov in odhodov, saj to daje otroku občutek varnosti in zaupanja. * Priporočamo, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenile, načrtujete za kasneje, ko se bo že privadil na vrtec. * Otrok naj doživlja, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z vzgojiteljico. S tem mu pomagamo, da se bo bolje počutil in imel občutek varnosti.

35


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Pravice staršev in otrok, določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljevanju besedila: starši). Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jih mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost, odgovornost, spoštovanje, sodelovanje ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.  Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.  Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.  Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka tako, da smejo biti določen čas skupaj z njim v skupini.  Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku.  Starši imajo pravico, da v dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu.  Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnost pristojnosti.  Vrtec nudi možnosti za otrokov razvoj, ne posega pa v sfero zasebnosti družine oziroma v pravice staršev.  Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje.

36


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Obveznost staršev do vrtca K dobremu počutju prispeva pristno sodelovanje vrtca in družine. Prosimo vas, da:  pred vključitvijo v vrtec z otrokom opravite zdravniški pregled in ga oddaste vzgojiteljici ob prihodu v vrtec,  spoštujete dogovore in naš poslovni čas,  redno izpolnjujete finančne obveznosti do vrtca in do roka vložite Vlogo za znižano plačilo vrtca na občino stalnega bivališča,  sporočite spremembo bivališča, telefonsko številko za primer nujnih sporočil,  prihajate po otroka pravočasno (otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur),  se vključujete v različne oblike sodelovanj,  obolele otroke zadržite doma in v vrtec sporočite vzrok odsotnosti,  ob sprejemu v vrtec, vzgojiteljico opozorite na otrokove zdravstvene posebnosti (vročinski krči, epilepsija, alergije,…),  spremljate obvestila na oglasni deski,  zagotovite, da otrok v vrtec ne prinaša nevarnih predmetov, igrač. Vašim potrebam, problemom, željam in pobudam v zvezi z otrokom bomo radi prisluhnili in jih skupaj z vami poskušali uspešno reševati. Oblike sodelovanja vrtca s starši Sodelovanje med vrtcem in starši predstavlja velik korak h kakovostni predšolski vzgoji, prav to sodelovanje pa pomeni nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje. Odgovornost za vzgojo otrok nosimo starši in strokovni delavci vrtca, zato si zaposleni v vrtcu prizadevamo za kakovostno delo s starši z ustreznim in dostopnim obveščanjem, večjo raznovrstnostjo v ponudbi programov ter za neposredno sodelovanje med vrtcem in starši. Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki iz vsakega oddelka. Sestaja se najmanj enkrat letno, obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko in daje pobude Svetu zavoda. Roditeljski sestanki so namenjeni vsem staršem ene ali več skupin otrok. Na teh srečanjih so staršem posredovane informacije o letnem delovnem načrtu oddelka in vrtca. To je priložnost za medsebojno spoznavanje staršev, za nudenje medsebojne pomoči in izmenjave informacij s področja vzgajanja otrok.

37


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Pogovorne ure so namenjene individualnim pogovorom staršev in vzgojiteljev o razvoju, težavah, uspehih ter posebnosti njihovih otrok. Govorilne ure v šol. letu 2013/14: DATUM 8. oktober 2013 12. november 2013 14. januar 2014 11. februar 2014 8. april 2014 13. maj 2014

URA 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30

Druge oblike sodelovanja s starši so predvsem neformalne, z namenom povezovanja vrtca in družine, za vzpostavljanje prijetnih medsebojnih odnosov ter zaupanja, od katerega je odvisen razvoj vsakega otroka. Prehrana v vrtcu Skrb za zdravje se izraža tudi pri načrtovanju prehrane v vrtcu. Večina otrok preživi v vrtcu dve tretjini svojega aktivnega časa, zato z vso odgovornostjo in strokovnostjo pripravljamo prehrano za posamezno starostno obdobje. Jedilnik je ves čas na vpogled staršem na oglasnih deskah, tako da lahko dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo z določenimi živili dopolnjujejo doma. Na podlagi zdravniškega potrdila zagotavljamo v vrtcu tudi dietno prehrano. Pri uvajanju novih živil in jedi se zgodi, da otroci hrano odklanjajo, ker je ne poznajo. Tedaj je potreben vzgojni pristop in vzpodbuda, da otroci postopno usvojijo nov okus. Pri uvajanju zdravih prehranjevalnih navad smo uspešni le, če z nami sodelujejo tudi starši.

38


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Dobro je vedeti še naslednje Odsotnost Če otroka ne bo v vrtec javite to vzgojiteljici oz. v enoto vrtca do 9. ure. V tem primeru se od oskrbnine odšteje strošek prehrane. Vrtec poleti in v času šolskih počitnic Zaradi racionalizacije poslovanja v vrtcu združujemo oddelke v enoti in združujemo enote med letom in v času poletnih počitnic. Do takih sprememb bo prihajalo ob praznikih in med šolskimi počitnicami in to predvidoma za: * jesenske šolske počitnice * novoletni prazniki (organizirano varstvo v enoti vrtca v Velikih Laščah) * zimske šolske počitnice * prvomajski prazniki (organizirano varstvo v enoti vrtca v Velikih Laščah) * poletne šolske počitnice (organizirano varstvo v enoti vrtca v Velikih Laščah). V poletnih mesecih (junij, julij, avgust) lahko starši koristite rezervacijo za neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka iz vrtca. Višino rezervacije določi Občina Velike Lašče. Obrazec za rezervacijo je potrebno oddati 15 dni pred napovedano odsotnostjo. Vpis, izpis iz vrtca Obrazec za vpis otroka v vrtec lahko dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca: info@soncni-zarek.si Največ otrok sprejmemo v mesecu septembru, kasneje pa v primeru prostega mesta v skupini. Otroka izpišete iz vrtca z obrazcem. Pri izpisu je potrebno upoštevati 30 dnevni izpisni rok. Vloga za znižano plačilo vrtca Vlogo je potrebno oddati 30 dni pred prihodom v vrtec na pristojni center za socialno delo.

39


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV V prostorih osnovne šole Primoža Trubarja imamo lepo in sodobno opremljeno zobozdravstveno ordinacijo. Za preventivno in kurativno zobozdravstveno varstvo otrok in mladine, z območja Velikih Lašč skrbita Emilija Lušnic, dr.dent.med., in Laura Omerza, zdr. tehnik, s ciljem, ohraniti otrokom in mladini čim več zdravih zob in jim privzgojiti odgovornost za lastno zdravje. SPREJEMNI ČAS: ponedeljek, torek 13.00 – 18.30 sreda, četrtek 7.30 – 13.00 petek 7.30 – 11.30 TELEFON ORDINACIJE: 01/788-16-51 Bolečine in poškodbe zob V primeru bolečin naj se učenci čimprej oglasijo v zobni ordinaciji, kjer jih bo pregledal zobozdravnik. V primeru poškodb stalnih zob, kadar pride do izbitja ali odloma zoba, naj se otrok v spremstvu staršev čimprej oglasi v najbližji zobozdravstveni ordinaciji. Izbit ali odlomljen košček zoba dajte v manjšo posodo z mlekom ali fiziološko raztopino ali vodo in ga prinesite s seboj v ordinacijo.

Vključeni smo v on line sistem (neposreden dostop do podatkov o zdravstvenem zavarovanju), zato je za vsak obisk pri zobozdravniku potrebna zdravstvena kartica. STARŠE VLJUDNO PROSIMO, naj poskrbijo, da bo učenec/otrok na dan obiska naše ambulante ali ko bo klican od pouka, vedno imel pri sebi zdravstveno kartico. UČENCI bodo predhodno obveščeni o predvidenih dneh, ko bodo klicani v našo ambulanto. Brez zdravstvene kartice mu na ta dan zobozdravstvenih storitev ne bomo mogli nuditi.

POSVETI ZA STARŠE V ZOBNI AMBULANTI Vsak torek v mesecu med 13 in 14 uro se lahko osebno ali po telefonu pogovorite glede zdravljenja zob vašega otroka v šolski zobni ambulanti. Priporočamo, da se starši vsaj enkrat letno oglasijo v zobozdravstveni ordinaciji in se pozanimajo o zdravljenju zob svojega otroka in o zobozdravstveni preventivi. 40


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

PREVENTIVNA DEJAVNOST OBSEGA: 1. SISTEMATSKI PREGLED: V šolskem letu 2013/2014 bodo predvidoma pregledani vsi učenci OŠ Primoža Trubarja s podružnicama Turjak in Rob. Zobozdravnik enkrat letno opravi sistematski pregled zob in ustne votline in otroka po potrebi naroči na zdravljenje. Pregled vključuje tudi demonstracijo čiščenja zob in navodilo o zdravi prehrani. O datumih pregledov boste obveščeni preko mesečnih šolskih obvestil.

2. Demonstracija čiščenja zob na modelu za učence od 1. do 5. razreda devetletke dvakrat letno. Učenci, ki tehniko umivanja zob slabo obvladajo, bodo vabljeni na dodatno individualno demonstracijo v ordinacijo. 3. Učenci od 1. do 5. razreda so vključeni v akcijo TEKMOVANJE ZA ČISTE IN ZDRAVE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI, katere pokrovitelj je Slovensko Zdravniško Društvo in poteka po vsej Sloveniji že 30 let. Akcija poteka tako, da otroke dvakrat mesečno nenapovedano v razredu obišče med. sestra in naključno izbranim razdeli testne tablete, ki obarvajo zobne obloge. Otrok s čistimi zobmi prisluži razredu točko. Razred, ki zbere največje število točk, postane zmagovalec. Zmagovalni razred se ob koncu šolskega leta udeleži zaključne zabavne prireditve. 4. PREDAVANJE za otroke 5. razreda devetletke. TEMA: Moja skrb za dobro ustno zdravje. Spoštovani starši, zavedajte se, da lahko tudi vi z zdravimi življenjskimi navadami (dobra ustna higiena, zdrava prehrana – ne prepogosto uživanje sladke hrane in pijače) veliko pripomorete k dobremu ustnemu zdravju svojega otroka. NAJ ZDRAVI ZOBJE POSTANEJO SIMBOL USPEŠNOSTI MLADE GENERACIJE.

41


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

OBNAŠANJE V ŠOLI PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Osnova za oblikovanje šolskega reda je 60. člen Zakona o osnovni šoli. Pravila predstavljajo ORGANIZACIJO vzgojno-izobraževalnega programa in določajo:  pravice, dolžnosti in odgovornosti učencev in delavcev šole,  načine zagotavljanja varnosti,  pravila obnašanja in ravnanja,  vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,  organiziranost učencev,  opravičevanje odsotnosti,  sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. Temeljne pravice učencev: - pravica do spoštovanja človekove osebnosti, individualnosti, dostojanstva in pravične obravnave, - pravica do obiskovanja pouka in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, - pravica do kakovostnega pouka, - pravica do razvijanja vseživljenjskih znanj, - pravica do varnega in spodbudnega okolja, - pravica do zasebnosti, - pravica do zdravstvenega varstva, - pravica do spoštovanja različnosti civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur, - pravica do varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi, - pravica do upoštevanja učenčeve radovednosti, razvojnih značilnosti, predznanja in individualnih posebnosti, - pravica do sprotne in utemeljene povratne informacije o svojem delu, - pravica do pomoči pri svojem delu, če jo učenec potrebuje, - pravica, da se vsak posameznik lahko svobodno in brez negativnih posledic izreče o vseh vprašanjih v povezavi z življenjem in delom šole, ki ga zadevajo, - pravica do vključevanja v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta, - pravica do sodelovanja pri ocenjevanju in dogovorjenih skupnih aktivnostih.

42


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Dolžnosti in odgovornosti učenca so: - da spoštuje pravila hišnega in šolskega reda, - da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola drugih učencev in delavcev šole, - da upošteva pravila spoštljivega in lepega vedenja ter medsebojnega komuniciranja, - da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, - da izpolnjuje učne in druge šolske obveznosti (prinaša šolske potrebščine, opravlja domače naloge, pri pouku sodeluje, uporablja sodobno tehnologijo, razvija veščine vseživljenjskega učenja …), - da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, - da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole, - da varuje premoženje šole in odgovorno ravna z njim, z lastnino učencev in delavcev šole ter le-teh namerno ne poškoduje, izposojene stvari v dogovorjenem času vrne lastniku, - da se v šoli in izven nje spoštljivo in nenasilno vede do drugih, - da sodeluje pri urejanju šole in njene okolice ter ima spoštljiv odnos do narave, - da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva in drugih zadolžitvah učencev, - da sporoča resnične podatke, - da skrbi za red in čistočo, - da obvesti strokovnega delavca o kršitvah, ki jih zazna v šolskem prostoru. Pravila šolskega reda so objavljena na http://www.ptrubar.si/images/dokumenti/pravila_solskega_reda.pdf. PRAVILA HIŠNEGA REDA Pravila hišnega reda določa Pravilnik o hišnem redu. Podlaga pravilniku je 31.a člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, ki določa:      

območje šole in površino, ki sodi v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče, načine obveščanja učencev in staršev.

43


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Pravilnik o hišnem redu najdete na http://www.ptrubar.si/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Ite mid=49. VZGOJNI NAČRT Vzgojni načrt Osnovne šole Primoža Trubarja zajema: TEORETIČNA IZHODIŠČA, ki vsebujejo normativne dokumente, določajo vzgojna načela, temeljne vrednote in sodelovanje s starši ter KONKRETNI OPERATIVNI NAČRT z vzgojnimi dejavnostmi (preventivne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje učencev s cilji) in vzgojnimi postopki in ukrepi (restitucija, mediacija, administrativno vzgojni ukrepi). Celotni vzgojni načrt najdete na http://www.ptrubar.si/images/dokumenti/vzgojni%20nacrt.pdf. Vsi trije dokumenti so v pisni obliki na voljo pri dežurnem učencu, svetovalni delavki in vodstvu šole. Objavljeni so tudi na spletni strani šole. V primeru naknadnih sprememb pravilnikov šolskega in hišnega reda ter vzgojnega načrta, bomo učence in starše obvestili preko razrednikov, na roditeljskem sestanku ali na spletni strani šole.

44


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE Razrednik lahko izreče pohvalo posameznikom ob koncu ocenjevalnega obdobja za učni uspeh ali vzorno vedenje in prizadevno delo v oddelčni skupnosti. Učitelj lahko izreče učencem pohvalo ob koncu šolskega leta za prizadevno delo v razredu, pri interesnih in drugih dejavnostih šole. Mentorji izrečejo priznanja učencem za dosežke na tekmovanjih. Športna pedagoga ob koncu šolskega leta izročita nagrado za najboljšega športnika in športnico šole izmed učencev 9. razreda ter proglasita športnika in športnico razreda. Ravnateljica izreče pohvalo za večletno izjemno prizadevnost pri pouku in drugih dejavnostih devetošolcem ob koncu njihovega izobraževanja. Posebno pohvalo izroči najboljšemu učencu šole, ki ga predlaga učiteljski zbor. Ravnateljica učencem zaključnega razreda ob koncu devetletnega šolanja podeli priznanja za izjemne učne rezultate in dosežke na tekmovanjih znanja. Ti učenci se vpišejo v zlato knjigo šole. Ravnateljica ob koncu šolskega leta za POPSZ vrednote (poštenost, odgovornost, prijateljstvo, spoštovanje, znanje) podeli priznanja tistim učencem od 4. razreda dalje, ki te vrednote najbolj izkazujejo. Nagrado v obliki enodnevnega izleta prejmejo učenci/učenke, ki vsa leta osnovnega šolanja obiskujejo pevski zbor.

45


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Publikacija šole: 2013/14 Pripravile: mag. Metoda Kolar, Irena Budič Pavlič, Stanka Mustar Podatke prispevali: učitelji Uredila: Senta Tehovnik Kolar Lektorirala: Marija Oblak Računalniška obdelava: Senta Tehovnik Kolar, Ljubica Galun Grafična priprava in tisk: prijatelj & prijatelj, d.o.o. Naklada: 720 izvodov Izdala in založila: OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče Na naslovnici: likovni izdelki učencev, mentor Milan Kastelic, OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

Velike Lašče, julij 2013

46

Publikacija 2013 14