Page 1

Ljono Stauder 2018


Stauder grip om seg . Mykje skjer innan stauder til anlegg. Ljono Stauder har fått vera med i denne utviklinga sidan tidleg på 90-talet, og ynskjer framleis spela ein aktiv rolle. Samarbeid og utveksling av erfaringar mellom planleggjar, produsent og anleggsgartnar vert særs viktig for å lukkast i målet om vakre grøntanlegg, som held seg over tid.

Det nye er større interesse for norske naturplanter. Dei viktigaste grunnane til dette er: Regnbedplanter for handtering av overflatevatn vert meir og meir aktuelt. Det er mange norske naturplanter som eignar seg godt til dette føremålet. BREEAM-NOR er ei ny miljøsertifisering av bygg og grøntanlegg. Bruk av planter som naturleg veks i regionen gjev poeng. Det same gjer planter som har positiv verknad på dyrelivet. Me er stadig på leit etter ville artar som kan forsvara plassen sin i slike naturanlegg. Særleg er det viktig å finna gode artar av gras som kan fylla rommet mellom andre blømande artar. Vel ein å bruka norske naturstauder i eit anlegg, bør desse vera produsert av norsk opphav. Ljono Stauder har sidan oppstarten i 1992 produsert viltveksande stauder frå norsk natur. Dei fleste vert produsert som pluggplanter; M60. Dette er kraftige planter med godt rotsystem, dei er rimelege i innkjøp og planting med holpipe gjev ei effektiv utplanting. Plantene vert stort sett produsert etter tinging. I katalogen vår i år finn du lister over norske viltveksande stauder for ulike føremål. Den viktigaste produksjonen vår er likevel produksjon av kulturstauder og prydgras som kan forsvara plassen sin i offentlege anlegg. Som før finn du òg tilrådde planteavstandar for dei ulike slektene/artane. Det er eit ynskje frå vår side at denne katalogen kan vera ein nyttig reiskap for deg som planleggar og utøvar i bransjen. Fraktavtale med Posten Bring gjer at me kan ordna rask levering over heile Sør-Noreg. Spør gjerne etter tilbod der fraktkostnadane er inkludert. Planlegging. Me ynskjer vera ein samtalepart når det gjeld bruk av stauder. Om ynskjeleg tek me òg på oss planlegging av plantingar. Målet vårt er: Når stauder står på agendaen, er det Ljono Stauder du kontaktar. Bilete over:Engsmelle, Silene vulgaris. Framsidebileta: Øvst: Hakonechloa macra, Epimedium x rubrum, Geranium ‘Patricia, Hosta ‘Elegans’ Rodgersia podophylla. Nedst: Hosta ‘Elegans’, Rodgersia podophylla.. Motsett side: Frå rundkøyring ved E6, Sarpsborg. Bilete over lista med prydgras: Planting av Calamagrostis ‘Karl Foerster’ ved nye E18, Hobøl. I alt vart det planta 19.800 planter av dette graset.

Torunn Hovland Ljone

For referansar, ta kontakt!


Tinging og levering av planter Prisane i lista gjeld for faste kundar og for sal til større plantingar. Elles vert det eit tillegg i prisen på 20%. Ved kjøp av større mengder av ein og same sort, bør du tinga plantene i god tid på førehand. Karplantene vert sendt i plastkassar. Desse vert fakturert med kr. 30,- pr. stk. Høge planter kan og sendast i pallekassar. Pluggplanter M60 vert sendt i systembretta. Tillegg kr. 15,- pr. brett, eller ev. retur. Naturflora- og våtmarks/regnbed-plantene vert berre produsert etter tinging. Desse bør difor tingast i god tid. Er du interessert i dette, ta kontakt. Be gjerne om tilbod på planter, ev medrekna frakt. Hugs at leveringsadressa, så vel som fakturaadressa, vert ført på tinginga. Gje og opp telefonnummer, e-post adresse og ynskjeleg leveringsveke. Prisane er eksklusive mva. og frakt. Dersom ikkje anna er avtala, skal kjøpar betala plantene innan 14 dagar frå fakturadato. Ved betaling etter forfall, skal kjøpar betala 2% rente for kvar påbyrja månad, innan betaling skjer. Reklamasjon på leverte planter må vera oss i hende seinast 8 - åtte- dagar etter at plantene er mottekne.


Naturplanter til ulike vekseplassar Undervegetasjon, skogsparti, Woodland, eller andre stader med vandrande skugge Aconitum septentrionale (tyrihjelm) Anemone nemorosa (kvitsymre) Aquilegia vulgaris (akeleie) Athyrum filix-femina (skogburkne) Brachypodium sylvaticum (lundgrønaks) Calamagrostis arundinacea (snerprøyrkvein) Centaurea jacea (vanleg knoppurt) Circaea lutetiana (stortrollurt) Deschampsia flexulosa (smyle) Digitalis purpurea (revebjølle) Dryoptheris filix-mas (ormetelg) Elymus caninus (hundekveke) Eupatorium cannabinum (hjortetrøst) Festuca altissima (skogsvingel) Festuca gigantea (kjempesvingel) Galium odoratum (myske) Geranium sylvaticum (skogstorkenebb) Luzula sylvatica (storfrytle) Matteuccia struthiopteris (strutseveng) Melica nutans (hengeaks) Roegneria canina (hundekveke) Silene dioica (jonsokblom) Stellaria holostea (lundstjerneblom) Veronica chamaedrys (tvesjeggveronika) Veronica longifolia (storveronika)

Næringsfattig turreng. Takplanting. Turre vekseplassar Achillea millefolium (ryllik) Agrostis tenuis (engkvein) Alchemilla alpina (fjellmarikåpe) Anthoxanthum odoratum (gulaks) Campanula rotundifolia (blåklokke) Carum carvi (karve) Festuca ovina (sauesvingel) Festuca rubra (raudsvingel) Fragaria vesca (markjordbær) Galium verum (gulmaure) Leucanthemum vulgare (prestekrage) Linaria vulgaris (lintorskemunn) Lotus corniculatus (tiriltunge Origanum vulgare (kung) Hyperikum maculatum (firkantperikum) Hypericum perforatum (prikkperikum) Sedum anglicum (kystbergknapp) Sedum acre (bitterbergknapp) Sedum rosea (rosenrot) Verbascum nigrum (mørk kongslys) Verbascum thapsus (filtkongslys) Viscaria vulgaris (engtjøreblom)

Næringsrik eng. Område med sol Alchemilla vulgaris Alopercus pratensis Arrhenatherum elatius (hestehavre) Aquilegia vulgaris (akeleie) Centaurea jacea (vanleg knoppurt) Galium mollugo (stormaure) Geranium sylvaticum (skogstorkenebb) Holcus lanatus (englodnegras) Knautia arvensis (raudknapp) Lythrum salicaria (strandkattehale) Molinia caerulea (blåtopp) Sanguisorba officinalis (blodtopp) Silene dioica (jonsokblom) Trifolium pratense (raudkløver) Trollius europaeus (ballblom)

Strandeng Agrostis tenuis (engkvein) Campanula rotundifolia (blåklokke) Carex arenaria (sandstarr) Carum carvi (karve) Conopodium majus (jordnøtt) Festuca ovina (sauesvingel) Festuca rubra (raudsvingel) Geranium sanguineum (blodstorkenebb) Heracleum sphondylium (kystbjørnkjeks) Leymus arenarius (strandrug) Lotus corniculatus (tiriltunge) Plantago maritima (strandkjempe) Trifolium pratense (raudkløver)


Naturplanter til ulike vekseplassar (forts.)

Regnbed. Kantplanting. Langs bekk, grøft, dam/basseng Athyrum filix-femina (skogburkne) Caltha palustris (soleiehov) Carex acuta (kvasstarr) Carex elata (bunkestarr) Deschampsia caespitosa (sylvbunke) Eupatorium cannabinum (hjortetrøst) Filipendula ulmaria (mjødurt) Geranium sylvaticum (skogstorkenebb) Geum rivale (enghumleblom) Iris pseudacorus (sverdiris) Luzula sylvatica (storfrytle) Lysimachia vulgaris (fredlaus) Lythrum salicaria (strandkattehale) Matteuccia struthioptheris (strutseveng) Molinia caerulea (blåtopp) Phalaris arundinacea (strandrøyr) Sanguisorba officinalis (blodtopp) Succisa pratensis (blåknapp)

Rensedam Carex rostrata (flaskestarr) Eupatorium cannabinum (hjortetrøst Trollius europaeus (ballblom) Valeriana sambucifolia (vendelrot) Filipendula ulmaria (mjødurt) Iris pseudacorus (sverdiris) Lythrum salicaria (strandkattehale) Phalaris arundinacea (strandrøyr) Phragmites communis (takrøyr)


Planteliste 2018 full sol

vandrande skugge

full skugge

god dekkplante

god drenering

krypande vekst

frilandsadiantum



anisisop



anisisop



1013 Ajuga reptans ‘Catlin’s Giant’ 20 cm, blå, 4-5, store blad og blomar

jonsokkoll



1005 Alchemilla mollis

praktmarikåpe

 

amsonia



amsonia



1028 Amsonia tabernaemontana var. salicifolia amsonia



1010 Adiantum pedatum Ny! 30-40 cm, elegant bregne, mørk bladstilk

1001 Agastache ’Blue Fortune’ 70-80 cm, blå-lilla, 8-10

1038 Agastache ‘Black Adder’ 70-80 cm, m. blå-lilla, 8-10

25 cm, gulgrøn, 6-9, Søknadspliktig!

1036 Amsonia orientalis 50 cm, blålilla, 7-8

1003 Amsonia tabernaemontana 80 cm, lys blå, 6-7

80 cm, lys blå, 6-7, vakker haustfarge

1008 Anaphalis triplinervis

sølvevigblom



haustsymre

 

haustsymre



kjempekvann



30 cm, kvit, 7-9

1006 Anemone hup. 'September Charm' 100cm, lys rosa, 8-10

1009 Anemone hybr. 'Honorine Jobert' 70 cm, kvit, 8-10

1002 Angelica gigas 140 cm, m. burgunder, 7-9


lundaralia



krypmalurt



hasselurt



aster



skogaster



storblada aster



1040 Aster pyrenaeus ‘Lutetia’ 50 cm, lilla, 8-10

aster



1023 Astilbe chinensis ’Purpurlanze’

kinaspir



kinaspir



kinaspir

 

spir



parasollblad



stor stjerneskjerm



stor stjerneskjerm



hjartebergblom

 

hjartebergblom



1042

Aralia racemosa 150-200cm, gulgrøn blomsterstand

1035 Artemisia schmidtiana ’Nana’ 15 cm, sølvgrått bladverk

1016 Asarum europaeum 10 cm, vintergrøn

1004 Aster ageratoides ‘Harry Schmidt’ 70 cm, blå, 8-10

1039 Aster divaricatus Ny! 60 cm, kvit, 8-10

1011 Aster macrophyllus ‘Twilight’ 80 cm, blå-lilla, 8-10

120-150 cm, purpurraud, 8-9

1020 Astilbe chinsensis ‘Visions in Pink’ ® 50-60 cm, rosa, 7-8

1024 Astilbe chinensis ‘Vision in Red’ ® 50-60 cm. karminraud, 7-8

1045 Astilbe simplicifolia ‘Snowdrift’ 50cm, kvit, 7-8

1012 Astilboides tabularis 60 cm, kremfarge, 7-8

1034 Astrantia major ‘Roma’ ® 70 cm, rosa, 6-9

1007 Astrantia ‘Snow Star’ ® 70 cm, kvit m/grøne spissar, 6-8

1050

Bergenia hybr. 'Bressingham White’ 30 cm. kvit, 4-5

1054 Bergenia ‘Eroica’ Ny! 30 cm, purpurraud, m. raude blad vinter


hjartebergeblom



hjartebergblom



forglemmegeisøster

 

forglemmegeisøster



kalamint



knappblomst



1103 Cephalaria gigantea 250 cm, lys gul, 6-8, spreier seg m/frø

stor knappblomst



1102 Chelone obliqua

duehode



1053 Bergenia ‘Ouverture’ 30 cm, m. rosa, 4-5

1055 Bergenia ’Perfect’ 35 cm, rosa-raud, 4-5

1052 Brunnera macrophylla 30 cm, blå, 5-6

1051 Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ ® 30 cm, blå, 5-6, sølvmarmorerte blad

1101 Calamintha nepeta ssp. nepeta 40 cm, grå- blå, 7-10, duft, blomsterrik

1106 Cephalaria alpina Ny 150 cm, lys gul, 6-8, spreier seg m/frø

70 cm, rosa, 8-10



1104 Cimicifuga racemosa var. cordifolia 100-200 cm, 8-10, gulkvite

1108 Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea'

haustormedrue

 

haustormedrue



haustormedrue



skjoldsildre



løyntnanshjerte



rustrevebjelle



storrevebjølle



sauetelg



200cm, kvit, 9-10

1110 Cimicifuga ramosa ’Brunette’ 150 cm, kvit, 9-10

1105 Cimicifuga simplex ‘James Compton’ 200 cm, kvit, 9-10

1150 Darmera peltata 50-100 cm, kvit, 5

1157 Dicentra spectabilis 70 cm, rosa/kvit, 5-7

1155

Digitalis ferruginea ‘ Gelber Herold’ 150 cm, gulbrune aks, 7-8, fleirårig

1152 Digitalis grandiflora 80 cm, lys gul, 6-7, fleirårig

1151 Dryoptheris assimilis Ny! 40-60 cm, bregne


1158 Dryopteris filix-mas 70-120 cm, vintergrøn

ormetelg



1205 Echinacea purpurea ‘Happy Star’

kvit purpursolhatt

N



purpursolhatt

N



purpursolhatt

N



fylt purpursolhatt



storbispelue



raud bispelue

 

hjortetrøst

 

flekkhjortetrøst

 

flekkhjortetrøst



70 cm, kvit, 8-10

1208 Echinacea purpurea ‘Magnus Superior’ 70 cm, purpurraud, 8-10

1200 Echinacea purpurea ’Rubinstern’ 70 cm, purpurraud, 8-10

1211 Echinacea purpurea ‘Secret Passion’ 70 cm, raudoransje, 8-10

1202 Epimedium grandiflorum 15-30 cm, kvit, 5-7

1203 Epimedium x rubrum 30 cm, raud, 5-6

1212 Eupatorium dubium ‘Little Joe’ Ny! 80 cm, rosa, 8-10

1204 Eupatorium maculatum ’Atropurpureum’ 150-200 cm, vinraud, 8-10

1201 Eupatorium maculatum Purple Bush’ 140 cm, m. rosa, 8-10



1209 Eupatorium maculatum ‘Riesenschirm’ 150 cm, vinraud, 8-10

1210 Euphorbia polychroma ‘Purpurea’

vårvortemjølk



kantabstorkenebb



kantabstorkenebb



30-40 cm, gul, 5-7

1252 Geranium cantabrigiense 'Biocovo' 20 cm, l. rosa, 6-7

1250 Geranium cantabrigiense ’Karmina’ 20 cm, karmin- rosa, 6-7

1259 Geranium macrorrhizum ‘Czakor’ Ny! rosestorkenebb



30 cm, margentraud, 6-7

1255 Geranium macrorrh.. ‘Ingwersen’s Variety’ rosestorkenebb 30 cm, raudlilla, 6-7




rosestorkenebb

 

julistorkenebb



skuggestorkenebb



blodstorkenebb



blodstorkenebb



1267 Geranium ‘Azure Rush’ ® 60, lys blå, 6-10, kompakt

mutasjon frå G. ‘Rozanne’



1253 Geranium ‘Patricia’

hybrid-storkenebb



hybrid- storkenebb



hybridstorkenebb



trebladgillenia



solbrud



1339 Helenium bigelovii ‘The Bishop’ 60 cm, djup gul, 7-8

solbrud



1333 Helenium ‘Rubinzwerg’

solbrud



solbrud



hybrid-solsikke



bladsolsikke



1256 Geranium macrorrhizum 'Spessart' 30 cm, kvit/rosa, 6-7

1262 Geranium x magnificum ’Rosemoor’ 50 cm, fiolett, 7-8

1251 Geranium oxonianum ‘Rose Clair’ 50 cm, klar, lys rosa, 6-10

1258 Geranium sanguineum ‘Apfel Blüte’ 20 cm, lys rosa, 6-7

1261 Geranium sanguineum ‘Max Frei’ 20 cm, raudlilla, 6-7

50 cm, cerisraud, 6-9

1254 Geranium ’Rozanne’ (før Jolly Bee) 50 cm, blå m/lys midte, 6-10

1266 Geranium ’Sirak’ 40 cm, l. rosalilla, 6-9

1264 Gillenia trifoliata 80 cm,kvit m/raude begerbl.7-9

1332 Helenium aut. ‘Pumelium Magnificum’ 60 cm, gul, 8-9

90 cm, raud, 7-9

1335 Helenium ‘Ruby Tuesday’ 110cm, rosaraud, 7-9

1303 Helianthus hybr. ’Lemon Queen’ 200 cm, sitrongul, 9-10

1330 Helianthus salicifolius 150-200 cm, 10-11, gul


1307 Hemerocallis citrina

daglilje



daglilje



daglilje



hybriddaglilje



hybriddaglilje



hybriddaglilje



hybriddaglilje



hybriddaglilje



hybriddaglilje



hybr. alunrot



hybr. alunrot



breibladlilje



breibladlilje



breibladlilje



breibladlilje



bladlilje



100cm, sitrongul, 7-8

1320 Hemerocallis lilioasphodelus 80 cm, gul, 6-7

1331 Hemerocallis middendorfii 60 cm, orangegul, 6-7

1318 Hemerocallis ’Cool It’ 70 cm, kvit-lys gul, 8-9

1300 Hemerocallis ‘Golden Chimes’ 80 cm, guloransje, 7-9, storblomstra

1306 Hemerocallis ’Green Flutter’ 60 cm, sitrongul, 7-9, grønt svelg

1309 Hemerocallis ’Happy Returns’ 40 cm, lys gul, 6-8, remonterer

1312 Hemerocallis ’Pardon Me’ 60 cm, raud, 7-9

1341 Hemerocallis ‘Serena Sunburst’ Ny! 70 cm, aprikosfarga, 7-8

1311 Heuchera 'Rachel' 30 cm, rosa, 6-7

1304 Heuchera ‘Prince’

Ny!

40 cm, kvit, mørke purpurfarga blad

1308 Hosta ‘Captain Kirk’ 40cm,l.gul bladplate grøn kant

1302 Hosta ‘Fortunai Aureomarginata’ 40-50 cm, lys lilla, 6-8, gul bladkant

1301 Hosta ’Fortunei Halcyon’ 30 cm, blågrøne blad, lite utsett for snigel

1316 Hosta ’Fortunei Hyacinthina’ 50 cm, reint grøne blad

1313 Hosta ’Francee’ 40-50cm, grøn bladplate, kvit kant


1336 Hosta ‘Guacamole’

bladlilje



bladlilje



doggbladlilje

 

doggbladlilje



55 cm, gulgrønt bladverk

1337 Hosta ‘June’ ® 30 cm, gul bladplate/grøn kant

1305 Hosta sieboldiana 'Elegans' 60 cm, blågrøne blad

1338 Hosta sieboldiana ‘Frances Williams’ 60 cm, blågrøne blad m/gul kant

1315 Hosta ‘Striptease’ bladlilje 50 cm, kremkvitt mønster i grøne blad



1340 Hosta ‘Sum and Substance’ Ny! 75 cm, lys grøne blad 1350 Iris pseudacorus 100 cm, gul, 5-6

bladlilje



sverdiris

 

1400 Kalimeris incisa ‘Madiva’

fjæraster



fjæraster



1403 Kirengeshoma palmata 80 cm, 8-9, lys gul klokkeforma blom

voksklokke



1402 Knautia macedonia

macedoniaraudknapp 

70 cm, lys lilla, 7-10

1401 Kalimeris incisa ’Blue Star’ 70 cm, blålilla, 7-10

100 cm, burgunder, 7-9



1456 Lamium maculatum ‘White Nancy’ 20 cm, kvit, 5-7

lavendel

N 

1461 Lythrum salicaria ‘Blush’, 90 cm, lys rosa, 7-9

strandkattehale



1463 Lythrum salicaria ’Ziegeunerblut’

strandkattehale



prydkattehale



strutseveng

 

1453 Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' 30 cm, blåfiolett, 7-9

90 cm, m. rosa, 7-9

1451 Lythrum virgatum ‘Dropmore Purple’ 100 cm, 7-9, purpurraud Ny

1500 Matteuccia strutioptheris 100 cm, sporeblad


1501 Monarda ‘Torunn’

etasjemynte



prydkattemynte



prydkattemynte



prydkattemynte



vinterglans



blodslirekne



blodslirekne



ormerot



80 cm, raudlilla, 7-8

1550 Nepeta x faassenii ‘Six Hills Giant' 50 cm, blå, 6-9

1551 Nepeta x faassenii ‘Walker’s Low’ 60 cm, blå, 6-9

1552 Nepeta mussini 30 cm, lavendelblå, 6-9

1625 Pachysandra terminalis 30 cm, vintergrøn

1601 Persicaria amplexicaulis ’Rosea’ 100 cm, rosa, 7-10

1629 Persicaria amplexicaulis ’Firetile’ 100 cm, raud, 7-10

1631 Persicaria bistorta 50 cm, m. rosa, 6-7, kan remontera



1620 Peucedanum verticillare 220 cm, gulgrøne blomeskjermar, 6-8



1604 Phlomis russeliana 100 cm, gul, 6-7

1600 Phlox paniculata ‘Fujiyama’

haustfloks



haustfloks



haustfloks



haustfloks



storkonvall



augustprimula



70-90 cm, kvit, 8-10

1605 Phlox paniculata seleksjon Jensvoll 70-90cm, kvit m/lysblå mønster

1624 Phlox paniculata ’Rosa Pastell’ 70-90 cm, lys rosa, 8-10

1608 Phlox paniculata 'Kirshenfürst’ 70-90 cm. raud, 7-9

1611 Polygonatum multiflorum 70 cm, kvit, 5-6

1630 Primula florindae Ny! 50 cm, lys gul, 7-8

1656 Rheum rhabarbarum ‘Red Champagne’ matrabarbra 70 cm, raudleg stilk

N


1650 Rodgersia aesculifolia Ny!

kastanjebronseblad



bronseblad



praktsolhatt



stjernesolhatt



glanssolhatt

 

steppesalvie



steppesalvie



steppesalvie



steppesalvie

engsalvie



blodtopp



blodtopp



blodtopp



skjoldbærer



100 cm, kvit, 6-7

1652 Rodgersia podophylla 100 cm, kvit, 7-8

1654 Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ 70 cm, gul m/mørk brun midte, 8-9

1651 Rudbeckia fulgida var.deamii 70 cm, gul, 8-9

1653 Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' 200 cm, gul, 9-10

1703 Salvia nemorosa ‘Amethyst’ 60 cm, lilla, 7-9

1701 Salvia nemorosa ‘Caradonna’ 80 cm, mørk lilla ,6-8

1704 Salvia nemorosa ‘Mainacht’ Ny! 60 cm,mørk blå, 6-8,

1700 Salvia nemorosa 'Ostfriesland' 30-40 cm, fiolett, 7-9

1706 Salvia pratensis ‘Dear Anja’ 100 cm, intens blå, 7-9

1731 Sanguisorba off. ‘Arnhem’ 150 cm, m.raud, 7-9

1716 Sanguisorba tenuifolia ’Alba 150 cm, kvit, 7-9

1708 Sanguisorba tenuifolia ’Purpurea’ 170 cm, rosaraud, 7-9

1719 Scutellaria incana 80 cm, lys blå, 8-10



1732 Sedum ‘Red Cauli’ 25 cm, klår raud, 8-9, brunraudt bladverk

1730 Sedum spectabile ’Brilliant’

oktoberbergknapp



40 cm, rosa, 9-10


1713 Sedum telephium ‘Herbstfreude’

oktoberbergknapp

40 cm, m.rosa, 9-10

 

silkekattost



klasefjør



gullris



1711 Stachys byzantina ‘Big Ears’ 30 cm, rosa, grågrøne, lodne blad

lammeøyre



1720 Stachys byzantina ’Silver Carpet’

lammeøyre



aksbetonika



tellima



frøstjerne



klaseskumblom



1733 Sidalcea ‘Elsie Hoegh’ 80 cm, lys rosa, 7-8

1709 Smilacina racemosa 60-80 cm, kremkvit, 5-6

1710 Solidago ‘Citronella’ 80 cm, sitrongul, 8-9

15cm, sølvaktige, lodne blad

1723 Stachys monieri ’Hummelo’ 20-50 cm, rosaraud, 8-9

1753 Tellima grandiflora Ny! 40 cm, gul-grøn, 6-7

1751 Thalictrum delavayi 150 cm, lys fiolett, 8-9

1750 Tiarella cordifolia 20 cm, kvit, 5-6



1752 Trachystemon orientalis 40 cm, blå, 4-5

1754 Trollius ‘Orange Crest’

ballblom



kongslys



kransveronika



kransveronika



sibirmuregull

 

65, oransje m/svart senter, 5-6

1800 Verbascum nigrum var. album 90-100cm, kvit m/lilla senter, 7-8

1802 Veronicastrum virginicum 'Alba' 120-150 cm, kvit, 8-9

1806 Veronicastrum virginicum ’Fascination’ 100-120 cm, blålilla, 8-9

1850 Waldsteinia ternata 10 cm, gul, 5-6, vintergrøn


Prydgras 2001 Calamagrostis x acutiflora ’Karl Foerster’ hagerøyrkvein Veks i tette tuer. Bryt tidleg om våren. Aks i opprette toppar, fløyelsgrå på farge, korngule om hausten. ’Karl Foerster’ er meir kompakt enn arten. Trivst best i sol eller delvis skugge. Vanleg hagejord. 100 cm. høg. Stråa vil leggja seg ved mykje regn, men rettar seg fort opp igjen. 2014 Calamagrostis x acutiflora ’Overdam’ hagerøyrkvein (kvitstripa) Som over, men med kvitstripa bladverk. Har stivare stenglar enn ’Karl Foerster’ og held seg derfor betre oppreist, sjølv når aksa er tunge av regn. 80 cm. høgt. 2003 Calamagrostis brachytricha koreansk hagerøyrkvein Veks i kompakte tuer med fonteneform. Vakre oprettveksande aks i september. Friskt grøne overhangande blad som seinare får gul haustfarge. 80-140 cm høg. 2036 Carex folioissima ‘Irish Green’ 30 cm. Mørk grønt bladverk. Vintergrøn. God til botndekke. Trivst best der det er litt skugge. 2018 Carex morrowi ’Ice Dance’ japanstarr Tette stive, stive vintergrøne tuer. Tydelege gul-kvite striper langsetter ytterkant av blada.Vintergrøn. Toler vintersola betre enn C. m. ’Variegata’. Trivst best på litt fuktig jord. Spreier seg lett med rotskudd. God til botndekke. Delvis skugge eller skugge. 30 cm høgt.


2020 Carex morrowii ‘Variegata’ japanstarr Mørkegrøne blad med svak kremkvit kant. Får aks i april-mai. Trivst best i skugge eller delvis skugge. Tette tuer som kan brukast som botndekke under tre og buskar, eller som gruppe mellom låge botndekkeplanter, som Asarum eller Waldsteinia. 30 cm høgt. 2017 Carex muskingomensis skråningstarr Friskt lgrøne blad som går mest vannrett ut frå strået. Tette brunraude blomsterstandar frå juli. .Føretrekkjer litt fuktig jord, gjerne i delvis skugge. 50-70 cm høgt. God dekkevne. 2031 Deschampsia cespitosa ’Goldschleier’ sølvbunke 50 cm, med aks 100 cm. Bløming frå juli. Mørkegrøne blad dannar flotte, tette tuer. Lette, luftige aks i juni-juli. Vakker, bronsefarga haustfarge. Sol til delvis skugge, gjerne humusrik jord. Spreier seg med frø. 2032 Festuca gautieri bjørnesvingel 15 cm – 25 cm høgt. Smale trådforma blad. Tette mørkegrøne, runde tuer. Aks i juni –juli. Trivst best i full sol. 2033 Festuca glauca ’Elijah Blue’ blåsvingel 20-35 cm høgt. Smale trådforma blad med stålblå farge. Krev godt drenert jord og full sol. 2022 Hakonechloa macra hakonegras 70-80 cm. Tueform, sterkt overhengjande bambusliknande blad som bøyer seg mot marka. Elegant, overfløymande vekst, som kan minna om rennande vatn når planta i større grupper. Mørkt grønt bladverk. Trivst best i vandrande skugge. Fuktig jord, men veldrenert. Toler ein del turke. 2008 Hakonechloa macra ‘Albostriata’ 70-80 cm. Tueform, sterkt overhengjande bambusliknande blad som bøyer seg mot marka. Elegant, overfløymande vekst, som kan minna om rennande vatn når planta i større grupper. Bladverk med svakt kvite striper. Trivst best i vandrande skugge. Fuktig jord, men veldrenert. Toler ein del turke. 2045 Hakonechloa macra ‘Aureola’ 40-50 cm. Gule blad med grøn stripe. Har ikkje så kraftig vekst som den reine arten og sorten ‘Albostriata’. Eignar seg godt i krukke. 2042 Leymus arenarius (frå norsk natur) strandrug Gras som naturleg veks innst på stranda, gjerne mellom litt større fjørstein. Viltveksande i Noreg. 2015 Luzula nivea snøfrytle Vintergrønne blad, grågrøne og sterkt håra. Aks i juni, desse er kremkvite. Trivst best i lett skugge, men kan og stå i sol.


2004 Luzula sylvatica (frå norsk natur) storfrytle Likar seg på skuggefulle stader. Humusrik jord. Breie glinsande blad i tette rosettar. Vintergrøn. Spreier seg med utløparar. Botndekkande. Brunlege blomsterstandar i mai. 30-40cm høgt. 2021 Miscanthus floridulus ’Giganteus’ elefantgras 300 cm høgt, breie mørkegrøne blad med kvit midtstripe. Tydeleg overheng. Bevegelse og raslelyd ved det minste vindpust. Ingen aks. 2007 Miscanthus sinensis ’Dronning Ingrid’ silkekinagras 110-140 cm. Noko meir opprett vekstform enn mange andre silkekinagras. Blad og stenglar får raudleg farge i juli-august. Raudlege, glinsande aks mot siste halvdel av september. Trivst best i sol og næringsrik, godt drenert jord. Eit gras som også høver i krukker på terassehagen. 2005 Miscanthus sinensis ’Ferner Osten’ silkekinagras 100-120 cm. Elegante blad, med raudleg midtstripe. Raudlege, glinsande, fyldige og lett overhengande aks mot slutten av september. Raud-oransje haustfarge. God vekstform. Vakker solitærplante. Trivst best i sol og næringsrik jord. 2013 Miscanthus sinensis ’Flamingo’ silkekinagras 120-170 cm. Overhengjande blad og aks. Aks mot slutten av august, sølvaktige med svakt rosa skjer. Trivst best i sol og næringsrik, godt drenert jord. 2025 Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontäne’ silkekinagras 150-170 cm. overhengande aks med rosa skjer. Set aks i byrjinga av august. Trivst best i sol. 2006 Miscanthus sinensis ’Maleparthus’ silkekinagras 170-200 cm. Overhengjande breie blad, med tydeleg kvit midtstripe som vert meir raudlilla utover sommaren. Raude aks siste halvdel av september. Denne sorten har stor bladmasse. Får vakre haustfargar. Varm vekseplass, god jord og god drenering. 2038 Miscanthus sinensis ‘Nischidake Göteborg’ Ein eigen klon av M. sin. ‘Nischidake’ Dannar kraftige tuer med mange aks. Set aks i august. Eit silkekinagrasgras som høver godt for tnordleg klima. 160-190 cm. 2044 Miscanthus sinensis Yaku Jima silkekinagras 140-160 cm. Smalblada. Lys brune aks i september. Overhengande vekst. 2039 Molinia arundinacea ‘Cordoba’ kjempemolinia Overhengande vekst. 80-170 cm. Sol eller delvis skugge. Dette graset får svært vakker haustfarge. 2009 Molinia arundinacea ’Transparent’ kjempemolinia Florlette, nesten gjennomsiktige aks. Svært elegant. 160-180 cm høgt. Vakker haustfarge. Sol eller delvis skugge


2040 Molinia caerulea ‘Edith Dudszus’ blåtoppmolinia 40-110 cm. Mørke aks. Sol eller delvis skugge. Vakkert gras med mørke aks. Vakker haustfarge. 2002 Molinia caerulea ‘Heidebraut’ Ny blåtoppmolinia 50-120 cm. Sølvglinsande aks. Sol eller delvis skugge. Vakker haustfarge. Sol eller delvis skugge. 2010 Molinia caerulea ’Moorhexe’ blåtoppmolinia 30-70 cm. Stivt opprett tueforma gras med mørk grøne blad. Mørke aks i august. Brungul haustfarge. Trivst i full sol eller vandrande skugge, på dei fleste jordtypar. 2011 Molinia caerulea ‘Overdam’ 30-60 cm. Blad og stenglar skrått opprettveksande. Trivst i sol eller vandrande skugge. 2016 Sesleria autumnalis Vakkert tueforma gras. Limegrønt bladverk. Tett vekst. Aks i august-september. 50 cm høgt. Trivst best i full sol 2035 Sesleria heufleriana Mørk grøne blad med blåaktig underside. Sidan blada veks mest som i spiral, gjev dette eit blågrønt fargespel. Vintergrøn. Dekorative blågrøne aks alt i april. Trivst i sol og dlvis skugge. God til botndekke og toler det meste. 40 cm høg. 2041 Sesleria nitida 50 cm høgt. Flotte blågrå tuer. gråkvite aks i april-mai. Fin i framkant av rosebed, eller som steppeplante. Trivst der det er varmt og turt. 2042 Spartina pectinata ‘Aureomarginata’ 130-200 cm høgt. Elegant med overhengjande, grøne blad med gul lengdestripe. Set aks i august-september. Breier seg med underjordiske utløparar. Sol/vandrande skugge. 2043 Sporobolus heterolepis 30-80 cm. Smalblada, tette tuer, med svært lette, transparente aks. Kan brukast som botndekke/mellomvegetasjon på turre vekseplassar. Er viltveksande på den amerikanske praærien, òg i sørlege delar av Canada. Er lite utprøvd hjå oss. 2030 Stipa calamagrostis sylvfjørgras 70-110 cm. Dannar lette overhengjande tuer. Sølvaktige aks frå juni til november. Trivst godt i sol, men vil også trivast i vandrande skugge.

Høgde 40-140 cm tyder; 40 cm utan strå, 140 cm med strå.


PLANTETETTLEIK/TAL PLANTER / KVADRATMETER. Dei fleste av staudene som høver til anlegg har svært rask tilvekst. Mange har nådd full storleik i løpet av ein eller to sesongar, på dette området er det stor skilnad i høve til buskar. Ved vurdering av tal planter pr. kvadratmeter er det kostnad med vedlikehald i etableringsfasen som må leggjast til grunn (fjerning av frøugras). Som regel svarar det seg ikkje å spara på plantekostnaden. Plantar ein høveleg tett, har ein eit tett plantedekke fyrste eller andre sesong.

Agastache Alchemilla mollis Amsonia tab. var salicifolia Anaphalis triplinervis Anemone hupehensis Asarum europaeum Aster Astilbe Astilbe ’Purpurlanze’ Astrantia Bergenia Brunnera macrophylla Calamintha Chelone Cimicifuga Darmera Dryoptheris Echinacea Epimedium Eupatorium Galium odoratum Geranium cantabrigiense Geranium hybr. Geranium macrorrhizum Geranium x magnific. Geranium oxonianum Gillenia trifoliata Helianthus Helenium

Tal planter 7-9 6 5-7 7-9 5-7 12-16 6-7 6 4 7-9 6 6 9 5-7 3-5 5-7 6 9-12 9-12 4-6 9-12 9-12 6 9-12 9 7-9 4-6 3-5 7-9

Hemerocallis (store) Heuchera Hosta (sterktveksande) Hosta(middels sterke) Kalimeris incisa Lamium Lavandula Ligularia Lythrum Matteuccia Monarda Nepeta Persicaria Phlox pan. Pulmonaria Rudbeckia Rodgersia podophylla Salvia Sanguisorba Scutellaria Sedum Smilacina Stachys Thalictrum Vinca minor Veronicastrum Waldsteinia

7-9 9-12 4-6 6-9 6-7 9-12 7-9 3 9-12 4-6 9 7-9 4-6 7-9 9-12 7-9 4 7-9 4-6 7-9 7-12 7 9-12 7 12-16 6 9-12

Prydgras Calamagrostis Carex Carex muskingomensis Deschampsia Hakonechloa Luzula

4-6 6-9 4-5 4-6 7-9 9

Miscanthus Molinia små Molinia, store Panicum Sesleria Stipa

Oversikt over kva tal planter pr. kvadratmeter utgjer i planteavstand 1 2 3 4 5 6

100 cm 71 cm 58 cm 50 cm 45 cm 41 cm

7 8 9 12 16 20

38 cm 35 cm 33 cm 29 cm 25 cm 22 cm

3-6 7-9 3-6 6-7 7-9 6-7


Amsonia tabernaemontana

Helenium ‘Rubin Zwerg’

Ajuga reptans ‘Catlin’s Giant’

Amsonia tabernaemontana

Hemerocallis ‘Serena sunburst’

Stachys monieri ‘Hummelo’

Profile for Ljono Stauder

Katalog2018  

Ljono Stauder sin katalog for 2018

Katalog2018  

Ljono Stauder sin katalog for 2018

Advertisement