Page 1

Raminta Melėnaitė

Platonas, Sokrato apologija Dialoge dalyvavo: Sokratas, Meletas

Žodynas: 1. Ditirambas- sen. graikų ekstazinio pobūdžio chorinė daina dievo Dioniso garbei; ką nors entuziastingai šlovinanti daina, himnas; 2. Magėti - imti norui, rūpėti 3. Archontai (gr. ἄρχων „valdantysis“) buvo Atėnų klasikinio laikotarpio 9 aukščiausieji pareigūnai.

Dialogo pristatymas Sokrato kalboje dažnai apeliuojama į žmogaus sąžinę, pabrėžiama žmogaus vidinio pasaulio svarba, mąstytojo išmintimi siekiama atskleisti doro gyvenimo principus. Dialogo metu išryškėja, kad protingas žmogus iš tiesų yra tas, kuris žino, jog nežino nieko; gyvenimą yra svarbu nugyventi taip, kaip jį tau paskyrė dievai, būtina išlikti ištikimam savo keliui, nes kitaip gyvenimas netenka prasmės; klaidinga apie nepažintus dalykus mąstyti vienpusiškai ir kt.

Dialogo analizė. Apie visą išmanantį žmogų ir tikrąjį jo supratimo ribotumą Savo monologe Sokratas atskleidžia, jog žmogus, manantis, kad žino viską, iš tiesų nežino nieko. Tuo Sokratas įsitikino siekdamas įrodyti dievams, jog jis nėra iš visų išmintingiausias kaip kad jie sakė. Pokalbiams Sokratas rinkosi įvairiausius pašnekovus: valstybės vyrus, poetus, amatininkus. Dialogų metu pašnekovo “išmintis” atsiskleisdavo Sokratui uždavinėjant įvairiausius klausimus arba kitaip tariant kvočiant. Pasak mąstytojo, jo esminis pranašumas iš visų turėtų pašnekovų, buvo toks, jog jis niekada nemanė galvoti, kad žino kažką, ko iš tikrųjų nežino, priešingai nei žmogus su kuriuo bendrauta. Didžiam Sokrato nusivylimui teko pripažinti, jog ”labiausiai laikyti šlovingais pasirodė man, tyrinėjančiam juos


pagal dievo ištarmę, vos ne daugiausiai stokojantys, o kiti, laikyti menkesniais, turimos nuovokos atžvilgiu atsiskleidė esą vertesni vyrai”.

Negalime bijoti to, ko nežinome Kvaila yra bijoti ir vengti mirties, teigė Sokratas, nes tai visai tas pats kaip jaustis išmanąs dalykus, kurių nežinai. Mirtis gali būti tokia pat gera kaip ir gera. „Todėl niekada nebijosiu ir nevengsiu dalykų, apie kuriuos nežinau, ar tik jie kartais nėra geri, labiau nei blogų, apie kuriuos tikrai žinau, kad jie blogi”. Prie šios minties Sokratas dar kartą grįžta dialogo pabaigoje užsimindamas apie tai, jog jo vidinis balsas, kuris jį visa laiką įspėdavo prieš darant kažką netinkamo, keliaujant į teismą tylėjo ir nedavė jokio ženklo, visai kitaip nei įprastai. Sokrato teigimu, tai svarus argumentas, įrodantis, jog mirtis kaip ir kiti nepažinti dalykai negali būti bais.i

Visų svarbiausia žmogaus gyvenime dorybė ir ištikimybė sau Sokratas siekia kuo labiau turtinti visuomenę, nesustoti filosofuoti, nes tai jam liepę dievai ir tai yra jo kelias, kuriam paskyrė savo gyvenimą, dėl kurio jis mirti pasiryžęs. Niekino materialinius siekius, teigė, jog jie neprisideda prie žmogaus dorumo, garbės ir proto. „Ne iš pinigų dorybė atsiranda, o iš dorybės pinigai.“ Savo dorybę dar kartą atsleidė papasakojęs apie pasipriešinimą veikimui prieš įstatymą, nes dorybė jam visų svarbiausia, dėl jos jis gyvybę galįs atiduoti. Teiginys apie dorybę ir jos svarbą pagrindžiamas dar ir tuomet, kai Sokratas į teismą nekviečia savo vaikų ir jais nesinaudoja graudžiai prašydamas teismo pasigailėjimo ir mirties bausmės išvengimo. Sokrato nuomone taip elgtis būtų negarbinga ir jei jis iš tikrųjų yra ar nėra laikomas tuo, kuo jį kaltina, yra pakankamai stiprus ir išmintingas pats apsiginti, o jei ne, tai atsiduoda į visuomenės ir dievo teismo rankas. Net ir paskutinis Sokrato prašymas buvo susijęs su morale, jo prašymas stebėti jo sūnus, kad jie gyventų dorą gyvenimą ir siektų tik to, kas iš tiesų žmogui naudinga ir yra puikiausias įrodymas to, kad Sokratas buvo garbingas žmogus ir tikėjo amžinosiomis vertybėmis.

Blogesnis žmogus neturi galios nuskriausti geresnio Neteisingai apkaltintą žmogų nuteisti miriop. Nuspręsdami nužudyti Sokratą, žmonės siekia vėl užmigdyti Sokrato išbudintą visuomenę, tačiau vis dar nesupranta to, kad neilgai trukus Sokrato darbą perims jį sekioję mokiniai ir bus lygiai taip pat ištikimi savo mokymui, kaip kad buvo Sokratas. „Bet jau metas išeiti – man, kad numirčiau, o jums – idant gyventumėte; kas iš mūsų eina prie geresnio dalyko, neaišku niekam, išskyrus dievą.”


MARIUS NAVIKAS

PLATONAS „Sokrato apologija“ KRITONAS


DIALOGE DALYVAVO: filosofas Sokratas ir jo draugas Kritonas. ŽODYNAS: prašalaičiai – atėjęs iš kitur, ne vietinis, svetimas, pašalinis žmogus; tessalėnas – salietis: atvykusieji ir išvykstantieji salėnai – visi pažįstami; išsilenkti - būti greitesniam, pranašesniam, viršyti kitus. beglūdint – būti, slypėti; pritirti – įgyti žinių, išsiaiškinti, sužinoti.


DIALOGO PRISTATYMAS Šiame straipsnyje dualistiškai svarstoma teisinės sistemos, moralės, atsakomybes problema. Sokratas buvo žmogus, suformavęs antikinės Graikinės teisėtvarkos sistemą, tačiau kai jis įkalinamas, iškyla dviprasmiška situacija. Dialogas tarp Sokrato ir Kritono atskleidžia šios situacijos kontraversiškumą – kaip nuteisti žmogų remiantis jo paties sukurtais įstatymais. Sokratas, suvokdamas savo situaciją, galėjo rasti būtų išteisinti save, tačiau jis šia galimybe nepasinaudojo. Tai buvo deklaratyvi Sokrato pozicija, kad prieš įstatymo raidę visi lygūs. Jei atidžiai pažvelgsime į šį kūrinį, mes suvoksime, kad Sokrato argumentai yra skirti įtikinti Kritoną. Analizuodami santykius tarp Sokrato ir Kritono, mes galime pamatyti, kaip gimsta santykiai tarp viešosios moralės ir privačios dorybės.


DIALOGO ANALIZĖ: Šiame straipsnyje Sokrato konfliktas su sofistais atskleidžiamas kaip konfliktas su poli(ti)ne dauguma (polloi), „tikrojo“ teisingumo problema, arba teisingumo ir etiškumo konfliktas. Siekiant suvokti Kritono dramatišką kontekstą ir Sokrato ironiją yra vienintelis kelias suprasti jo argumentus. Dėl tokio požiūrio atsiranda netradicinė išvada, kad Sokrato skleidžiamo politinio įsipareigojimo modelis Atėnų asmeniniams įstatymams nėra jo, bet siekia įtikinti Kritoną jo seniausią draugą ir vienintelį bendrakeleivį, kad turime paklusti įstatymams. Sokrato ir Kritono santykis, kuris šiame kontekste aiškina santykius tarp sokratinės išminties ar filosofijos ir pilietinės dorybės, kelia politinės prievolės problemą.


DIALOGO ANALIZĖ: Sokrato teisumo problema atskleidžiama kaip filosofavimo legitimavimo problema. Sokrato polemikos su sofistais formalusis aspektas: dviejų žmogiškumo tipų sandūra. Sofistiškasis žmogaus matas kaip pirmoji pastanga universaliai apibrėžti žmogiškumą. Žmogus kaip daiktų matas, arba kasdienio mąstymo aspekto išgryninimas. Sokrato polemika su sofistais, arba alternatyvaus (etiškojo) mąstymo aspekto išskyrimas bei alternatyvios universalios žmogaus apibrėžties kontūrų ryškėjimas: svarbiausia ne apskritai gyventi, bet dorai gyventi.


„Todėl, mano bičiuli, nereikia taip labai žiūrėti, ką sakys apie mus daugelis, bet ką sakys tasai, kuris išmano, kas teisinga ir kas neteisinga, – tik jis vienas ir pati tiesa “ Kritonas, 48a.


Ar turėtumėt klausimų Platonui, į kuriuos neradote atsakymų?


1.

Tomas Lazebnikas

2.

Platonas, Kritonas

3.

Dialoge dalyvavo senolis Sokratas ir jį iš kalėjimo pabėgti bandęs įkalbėti Kritonas.

4. Žodynas. Koribantai - Frygijos deivės Kibelės aplinkos augalijos demonai. Taip pat koribantais vadinti Frygijos dvasininkai, kurie garbino deivę Kibelę giedodami, mušdami būgnus ir šokdami su šarvais ritmingai trypdami kojomis. Gyvata – gyvenamoji vieta, sodyba. 5. Dialogo pristatymas. Sokratas atskleidžia tris tiesas: Klausyk ką sako išmanantis žmogus, o ne klausyk daugelio, neleisk aplinkinių nuomonėms nukreipti nuo tinkamo pasirinkto kelio; Gerbk įstatymus ir gyvenk jų nepažeizdamas, jei jau tokią tėvynę su tokiais įstatymais pasirinkai; Mylėk tėvynę ir būk jai ištikimas, nes tėvynė net aukščiau už tėvą ar motina. 6.

Dialogo analizė. Nereikia bėgti iš nelaisvės, nes: 1) Teismo metu nebuvo prieštarauta ir bandyta pasiekti savo tikslų teisėtai. 2) Sokratas pasirinko šią valstybę kartu su jos įstatymais, nes pasak jo šie dalykai neatskiriami. 3) Įstatymai yra viršesni už žmogų, tad jiems priešintis negalima, kaip tėvams. 4) Negalės toliau gyventi savo šalyje, to pasekoje: - Jo vaikai bus auklėjami užsienyje ir taps užsieniečiais širdyje; - Jis negalės kalbėti su žmonėmis, nes kalba tik apie dorybes, o po tokios išdavystės būtų gėda apie dorybes kalbėti; - Jis pasirinks kitos šalies įstatymus ir vistiek turės paklusti. - išduos save ir savo tėvynę. 5) Jis turi būti dėkingas valstybei ir jos įstatymams, kad jis yra toks, koks yra dabar, todėl nevalia jų niekinti.


1. Stud. Loreta Levulytė 2. Dialoge dalyvavo ,,Fedonas“ (I dalis:1-34), Echekratas, svetimšaliais įvardinti: tebietis Simijas, Kebetas, Sokratas ir Kritonas. 3. Bakchantas (gr. Βάκχαι) – bachantėmis vadintos dievo Dioniso žynės ir garbintojos, nes dievą Dionisą šlovindavo ir šaukdavo Bakcho vardu. Bakchas – Senovės graikų vaisingumo, vyno ir linksmybių dievas, taip pat jis vaizduojamas kaip civilizacijos sergėtojas, įstatymų leidėjas, taikos mylėtojas, žemės ūkio ir teatro globėjas. Jis buvo Dzeuso ir Tėbų karalaitės Semelės ) sūnus. Tirsanešiai – tirsas – dievo Bakcho ramentas. Lyra – Senovės Graikų styginis muzikos instrumentas, šiuo instrumentu akomponuodavo senovės graikų deklamacijas. 4. Fliuntietis – Fliunto miesto gyventojas. Fliuntas miestas Sikionijoje (Peloponeso pietryčiuose). Echekratas, kilęs iš Fliunto, susitinka su Sokrato mokiniu Fedonu (iš Elidės), buvusiu prie Sokrato prieš mirtį. 5.

Platono dialoge ,,Fedonas“ svarstoma sielos ir kūno sąryšis, siela pristatoma kaip laisva, atskira nuo kūno, gebanti mąstyti ir pažinti tiesą; siela yra tarsi kūno priešingybė, gebanti išgryninti tai kas yra svarbu ir atsiskirti nuo kūnui svarbių kasdienių dalykų. Dialoge galima įžvelgti pažinimo paieškų, žinojimas lyginama su kažko prisiminimu; dialoge per pateiktus pavyzdžius tarsi apibūdinama sielos nemirtingumo kelionė, įsikūnijimas su žinojimu į kitus kūnus po ,,savojo“ kūno mirties. Taip Sokratas pokalbio metu lyg ragina rūpintis siela ir jos likimu po kūno mirties. Viena pagrindinių išvadų būtų galima įvardinti tai, kad mirties nereikia bijoti, nes žmogaus kūnas yra tik sielos įrankis pažinimui. Pradžioje dialogo paliečiamas ir savižudybės klausimas ir jis pateikiamas natūralus dalykas siekiant išsivaduoti nuo kančių. Platonas aprašydamas šį dialogą matyt taip išreiškė savo mokytojo netekties skausmą. 6. Dialoge Platono žodžiais pateikiamas Sokrato dvasia, jo filosofinėmis mintimis apie sielos ir kūno santykį. Ir tai jis daro savo mirties dieną, tada, kai turėjo išgėręs nuodus mirti kalėjime. Mirties Sokaratas nesibaimina, nesielvartauja ir nenori, kad tai darytų kiti. Kaip pavyzdį būtų galima pateikti, tai kad jis paprašo raudančią moterį su vaiku išvesti. Taip pat jis sako, kad mirdamas išeis į geresnį mirusiųjų sielų pasaulį, bet kartu atrodo jis ir nėra tikras dėl to. Platonas suprasdamas, kad Sokratas yra arti labai artimi mirties analizuoja anapusinį pasaulį, sielos gyvenimą jame ir tarsi nurodo, kad sielą pomirtiniam gyvenimui reikia ruošti visą gyvenimą, nes gyvenimas nesibaigia mirtimi ir sielos gerumas ir tyrumas daug aktualesnis kūnui mirus. Platonas paliečia žmogaus pojūčius lygindamas juos su priešingybėmis ir teigia, kad jeigu esti teigiami dalykai, yra ir neigiami (pvz. malonumas ir nemalonumas, ) ir kad vienas be kito atsirasti negali. Priešingybių sąsaja Platonui irgi svarbi, teigiama, kad viskas atsiranda tokiu būdu „ priešingi dalykai iš priešingų“, gyvybė iš mirties ir atvirkščiai, žinojimas iš nežinojimo. Platonas tiesos ieško mąstydamas, klausdamas ir klausydamas atsakymų. Žinojimą Sokratas laiko prisiminimais, kurie ateina su siela, kuri prieš tai gyveno kažkokiame kūne. Lygybės pažinimas išreiškiamas per daiktų palyginimą ir padaroma išvada, kad lygybės pažinimą žmogus gavo dar prieš jam gimstant, o tai nurodo į tai, kad žmogus dar prieš gimdamas turėjo pažinti dalykus, kuriuos žino dabar, pažinimas yra tarsi žinojimo atgaivinimas. Žmogaus žinojimas siejamas su jusliniu pažinimu. Žmogus pažįsta lygindamas: „pamačius kažkokį daiktą nuo šio vaizdo mintyse atsiranda kitas panašus ar nepanašus“. Tačiau jutimus Platonas sieja su lygybės pažinimu ir tą įrodo kaip žinojimą gautą dar prieš gimstant ir galimai buvo atsikyrę nuo kūno, t.y. dar buvo neįsikūniję į žmogų. Kasdieninėse situacijose žmonės šiandien turbūt nesusiduria su dideliu žinojimo atgaivinimu. Tą pažinimo atgaivinimą galima suprasti kaip žmogaus mokymąsi kažką daryti iš naujo patyrus traumą ar kokį išgyvenimą, kuris priverčia į pasaulį žiūrėti kitaip, kitaip jį pažinti. Tai tarsi Sokrato 1


minimas sielos atsiskyrimas nuo kūno, kuomet siela mąsto lengviau ir pozityviau. Jo nuomone per pojūčiu gauta informacija sielai kliudo, jis sako, kad siela “geriausiai mąsto tada, kada jai nekliudo ne vienas iš pojūčių ar jausmų – nei girdėjimas, nei regėjimas, nei nuliūdimas, nei koks džiaugsmas, bet kai ji daugiausia susitelkia savyje”. Dialoge galima įžvelgti ir pažinimo idėjų. Tikrasis sielos pažinimas atsiranda tada, kai siela mąsto nepaveikiama jokių pojūčių ar jausmų. Šiandien dažnai pasitaiko tokių atvejų, kad žmonės siekdama savęs pažinimo atsiriboja nuo juos supančio kasdienio pasaulio, pakeičia gyvenimo būdą ir ieško to savojo aš, gilindamiesi į savo mintis, galbūt būtų galima pasakyti, kad ieško Sokrato apibūdintos sielos tobulybės pažinimo kaip dorybės pačiam prieš save. Tą atsiribojimą nuo kasdieniškų savo įpročių galima įvardinti savotišku apsivalymu. Galbūt Platonas nori pasakyti, kad gyvenimas yra savęs pažinimas, mąstymas ir nuolatinis tobulėjimas minčių, bet ne kūno, nes kūnas kaip ir paveda sielą, trukdo jos saviraiškai. Platonas filosofavo, kad nešvari ir suteršta siela palieka kūną tada, kai nuolatos ,,vergavo“ kūno normas ir malonumas ko pasėkoje ji tampa ji pereina į regimąją būtį ir neranda ramybės po kūno mirties, t.y. nepatiria kito minties pasaulio, kurį pamatyti gali tik teisingai gyvenusi siela. Sokratas filosofuoja ir apie savižudybę ir ją tarsi pateisina išsivadavimu iš nepakeliamų gyvenimiškų situacijų. Pasakodamas pašnekovams apie savo išgyvenimus, jis filosofuoja apie sielos ir kūno atsiskyrimą. Jis mano, kad mirę yra geresni. Skaitant atsiranda Platono požiūris , kad žmogus yra Dievų nuosavybė. Sokratas tarsi ieškodamas pasiteisinimo dėl savo mirties pateikia pomirtinio sielos gyvenimo ir jos ateities versiją. Filosofavimas suteikia žmogui išsilaisvinimą ir leidžia suvokti, kad mirtis yra didžiausia gėrybė, kuri leidžia išvaduoti sielą nuo kūno. Tik filosofų sielos, laisvai mąstę, filosofavę atsiskyrę nuo kūno ir tyros keliauja pas dievus, turbūt Sokratas turėjo mintyje tai, kad filosofai nėra kūno vergai, jie vergauja minčiai ir idėjai. Atsiskyrusi siela gali pasiekti tiesą, kurios ji negalėjo pasiekti būdama kūne, kuris turi protą. Protą Sokratas įvardija kaip savotišką idėjų pasaulio išraišką. Iš dialogo galima suprasti, kad išmintis ateina tik sielai atsiskyrus nuo kūno ir tikrasis pažinimas atsiranda esant laisvai sielai, o dorybės turo egzistuoti kartu su išmintimi, kad netaptų tik dorybių šešėliu. Šiandien taip pat aktualu yra teisingas ir doras gyvenimas, o ne jo imitavimas, gerų darbų ir pavyzdžių rodymas kitiems, siekiant ne tik visuomenės pripažinimo, bet ir dėl pačio savęs savijautos. Platonas skyrė du pasaulius: realių daiktų pasaulį ir idėjų pasaulį. Realusis pasaulis jam buvo tik idėjų pasaulio atspindys, kurį turbūt iki šiandien mes bandome pažinti. Platonas manė, kad rūpinimasis savo siela, o ne kūno puoselėjimu leidžia atsikratyti geismų ir teisingai žengti savo keliu sekant filosofiją. O kiti eina patys nežinodami kur. Ši Platono filosofinė mintis yra tarsi priešprieša šių dienų požiūriui. Kūno grožio, išvaizdos kultas šiandien yra vieni svarbiausių visuomenėje, nes ,,negrožis“ yra netoleruojamas. Būtent tas kūno, išvaizdos grožio supratimo kultas yra toli nuo filosofinių idėjų, sielos grynumo ir išminties. Tačiau grožio, idealumo supratimas turbūt atitiktų Platono gėrio ir grožio idėjų sampratą. 7. Perskaičius dalį Platono dialogo ,,Fedonas“ susidaro įspūdis, kad pas Platonas bando rasti pateisinimą Sokrato mirčiai. Atrodo, kad jis nori jo sielą pakylėti arčiau Dievų, kaip filosofo. Skaitant kilo klausimas, o kaip Platonas išsivaizdavo iš kur atsirado tas pradinis sielos pažinimas? Iš kur yra ta pradžių pradžia, kur prasidėjo sielos pažinimas? Nes dialoge apie tai su pašnekovais nekalbama. Koks turi būti gyvenimas, kad būtų suderintas sielos ir kūno gyvenimas ir vienas kitam netrukdytų tobulėti? Ir kaip būtų galima paneigti teiginį ,, tik gražiame kūne, graži siela“?

2


1. Gytautė Peseckaitė-Kibickienė 2. Platonas. Faidras. „Gimdymas grožyje“ arba grožio (vertybės) provokuojamos sielos dinamikos fenomenologinis aprašymas. Raštiškojo filosofavimo ištakos ir problemos. 3. Sokratas ir Faidras 4. – 5. Dialoge svarstytos kelios temos. Pirmiausia Sokratas samprotavo apie meilę, iš Lisijaus kalbos. Pagrindinė mintis, kad kiekviename iš mūsų yra dvi pusės: įgimtas malonumų geismas – įžūlumas ir įgyta nuomonė – nuolankumas. Toliau Sokratas samprotauja apie sielą, kuri yra neatsiradusi ir nemirtinga. Trečioji tema apie iškalbos meną. Iškalba gali būti menas ir įrankiai. Kiekviena kalba turi savo struktūrą: įžanga, išdėstymas, paliudijimas, įrodymai – tikėtini samprotavimai. Iškalbos menas – dovana. Sokratas sako, jei iš prigimties skirta tapti oratoriumi, tai tapsi. Sudėtingiems siekiams – sudėtingos kalbos, o paprastiems siekiams – paprasta kalba. 6. Meilė yra priklausomybė tarp mylinčiojo ir mylimojo. Mylintysis pasirengęs atiduoti visą save mylimajam, kaip tarnystę, jis praranda save. Praradus mylimąjį atsiveria skausmas. Nemylintysis tokių kančių nepatiria. Visgi iš nemeilės gimsta draugystė. Siela yra nemirtinga. Ji turi sparnus. Sparnai yra sielos pakilimo ir nuopuolio simbolis. Sielai reikalingi žodžiai. Taip susiejama žmogaus siela su iškalba. Iškalba yra menas, o klaba yra įrankis. Ne kiekvienam skirta būti oratoriumi ir išjausti kalbą. Užrašyta kalba nėra tikroji, nes neatskleidžia žmogaus sielos. 7. -


Valerija Tuomas Platonas, dialogo pavadinimas - Faidras Dialoge dalyvavo Sokratas, Faidras Žodynas Sparnų kiaurymes- sparnų prarajomis; Palinodija- lit. literatūros kūrinys, paprastai poezijos, kuriame autorius atšaukia ankstesnę savo nuomonę, išreikštą kitame kūrinyje; Dialektika- fil. teorija, tikrovės kitimą, raidą aiškinanti vidiniais prieštaravimais, priešybėmis; Bergždžiais- prk. tuščias, neduodantis rezultatų; Kitoniška- ne toks kaip kiti, skirtingas; Dialogo pristatymas : Buvo kalbama apie Lisijaus kalbą, Sokratas teigė,kad Lisijus neišskyrė dvi meilės kategorijas,o nuo to būtena pradėti. Meilė stihiškoji,kuri prilygsta aistrai(toks mylintis neduoda mylimui vystitis ir tobulėti) ir meilė apgalvota,kuri nevaržo žmogaus valios. Tačiau pasak Sokrata aistra nevisada yra blogai,nes aistra kylianti iš tikrosios meilės vaizduoja mylima kaip napsakomo grožio ir gėrio objektą. Taip pat Sokratas randa apribrėžima sielai. Siela - tai kas veda žmogu į priekį,nes joks materialinis objektas negali veikti pats. Pabaigoje Sokratas duoda apibrėžimą dialektikai,nes tikroji filosofija negali gyvuoti be šio metodo,kad prieš pradedant filosofuoti reikia tiksliai nustatyti temą ir subjektą. Taip Sokratas tarsi pasako,ko nebuvo Lisijaus kalboje, bet pasako kad galėtų pripažinti Lisijų ne kaip žinovą,o kaip išminties mylėtoją. Ar turėtumėt klausimų Platonui į kuriuos neradote atsakymų? Ar santykių eigoje meilė negali keisti savo pavidalo? Ar tą pirmoji aistrą,varžanti mylimus,negali gauti tikrosios meilės formą,teikiančia ramybės ir laisvės jausmus?


1. Monika Žvaliauskienė 2. Hipijas Didesnysis 3. Sokratas ir Hipijas 4. Sofistas [gr. sophistēs — gudruolis, išminčius]: 1. sen. Graikijoje — retorikos, politikos, filosofijos ir etikos mokytojas; 2. sen. graikų filosofas, priklausęs sofistų — filosofų švietėjų — mokyklai, kuri buvo dem. tendencijų, skelbė sensualizmą ir reliatyvizmą; 3. žmogus, kuris sąmoningai naudojasi klaidingais samprotavimais, stengiasi įrodyti netikrus dalykus. Lyra - muz. senovės graikų styginis instrumentas, laikomas poetinės kūrybos, įkvėpimo simboliu 5. Dialoge “Hipijas didesnysis” svarstoma filosofinė grožio prigimtis. Dialoge svarstoma, kad grožis nėra tapatus tam kas gražu, o yra greičiau bendra visiems gražiems objektams esmė. 6. Grožio samprata: - Sokratas: “O ar visa kas gražu nėra gražu dėl grožio?” - Sokratas ir Hipijus aiškindamiesi kas yra grožis, nurodo, kad tai tapatintina būtų su: “graži mergaitė”, “graži kumelė”, “graži lyra”, taip pat ir “gražus puodas”.

Kalbėdamas su

Hipijumi, Sokratas nurodo jam, kad grožis yra valdomas tam tikros tvarkos, kuri kartais priklauso nuo pradinio taško, kuriuo prasideda svarstymas, kad grožis, palygintas su kitu - tobulesniu grožiu, atrodo bjaurus. - Sokratas: “O gal tau jau atrodo, kad tas grožis, kuriuo pasipuošia visi kiti daiktai ir dėl kurio jie atrodo gražūs, yra idėja, ir kai ji prisijungia prie ko, šitai tampa gražia mergaite arba gražiu arkliu, arba gražia lyra?” - dialoge apibūdindamas grožio sampratą Sokratas vartoja idėjos terminą. Diferencijuojant kas yra gražu neatsakyta į klausimą kas yra grožis, todėl pereita prie samprotavimo, kad grožis yra tai kuo visi puošiasi ir dėl to atrodo gražūs. - Sokratas: “<...> grožiu vadiname tą malonumo dalį, kuri patiriama bežiūrint ir besiklausant.” - bandoma apibrėžti grožį, kaip per akis ir ausis mus pasiekiantį malonumą. Tačiau kaip konstatuoja Sokratas, susiduriama su dar viena problema, kuomet keliant hipotetinius klausimus iškyla dilema kodėl grožis nėra siejamas su


kitais pojūčiais - maistu ar gėrimais, su lytiniais ar kitais panašiais malonumais. Grožis čia siejamas su pasitenkinimu - patyrimo kokybe. Taigi, grožis tapatinamas su malonumu. Šiuo atveju grožio samprata iš objekto perkėliama į subjektą. - Visi mėginimai apibrėžti grožį patiria nesėkmę. Pokalbio pabaigoje Sokratas konstatuoja: “Dabar, atrodo, supratau patarlę, kad grožis yra sunkiai suvokiamas dalykas”. 7. Ne


Kęstutis Juočeris Valstybė.Pirmoji knyga, Dialogo dalyviai: Sokratas, Glaukonas,Polemarchas,Trasimachas, Adimantas,Kefalas. Sąvokos Siela-žmogaus gyvybė, Siela kaip sinoptinio mąstymo numanomas subjektas, siela kaip etinio mąstymo subjektas. Teisingumas-teisingų dalykų įgyvendinimas, jų praktinis pasireiškimas. Tiesos, teisybės siekis. Lietuvių filosofas K.Narbutas ‘’Logika’’ vieną iš pagrindinių tiesos ypatybių įvardija akivaizdumą. Ypatybė-būdingas bruožas. Visų pirma, dialoge buvo svarstomas senatvės klausimas. Sakoma, kad ji išlaisvina nuo aistrų, meilės ir pasiekiama ramybė, tačiau, kad tai nutiktų, reikia gyventi tvarkingai ir oriai. Vėliau dialoge diskutuojama apie teisingumą. Bandyta apibrėžti teisingumo sąvoką- teisinga tai, kas naudinga stipresniajam. Realiojo (kasdienio)teisingumo prieštaringumas, arba kodėl nėra teisybės. Teisingumas pagal Sokratą arba idealusis teisingumo profilis: teisinga tai, kas dora. Prieitą išvadų, kad teisingumas yra geresnis ir naudingesnis už neteisybę. Dialogo analizė. Sokratas dialoge užima svarbiausią vaidmenį. Trasimachas teisingai pastebėjo, kad jis vengia atsakyti tiesiogiai į klausimą, tačiau puikiai sugeba pastebėti kitų žmonių teiginiuose klaidas, sugeba išskaidyti savo mintį iki smulkiausių vaizdinių, tai atlieka klausinėjant pašnekovą ir iš jo gaunant atsakymus. Taip, dialogo pagalba, gaunamos išvados. Toks daiktų išskaidymas būdingas logikos moksle. Logika(pagal lietuvių filosofą Kazimierą Narbutą- tai mokslas, kuris moko pasiekti ir pažinti tiesą,arba gero mąstymo teorija. Pagal jį, viena iš proto savybių yra mintį išskaidyti į smulkesnius vaizdinius, juos tarpusavyje jungti, keliaujant nuo paprastų dalykų prie sudėtingų, ką Sokratas ir darė. Svarbiausi teiginiai- teisingumo sąvoka, ar teisingumas yra vertybė, teisingumas naudingesnis už neteisybę. Teisingumas- sakyti tiesą ir grąžinti tai, ką paėmei. Argumentai ir klausimai •

Jokiu būdu nereikia atiduoti daikto, jeigu jį grąžinti reikalauja beprotis?

Daikto grąžinimas bepročiui reikštų, kad tai gali sukelti liūdnas pasėkmes. •

Grąžinimas kiekvienam to, kas pridera ir tai Simonidas pavadino skola.

Tačiau grąžinimas kiekvienam to, kas pridera nėra teisingo žmogaus bruožas, nes tai reikštų, kad ir priešui reikia atsilyginti blogu, o teisingumo viena iš pagrindinių vertybių yra dorumas.


Ne teisingo žmogaus darbas kenkti, tai- ar draugui ar kam kitam; tai darbas to, kas jam priešingas, tai yra neteisingo žmogaus.

Pagal apibrėžimą, teisingas žmogus turi siekti teisingų dalykų įgyvendinimo, jų praktinio pasireiškimo, siekti tiesos ir teisybės, o neteisingas žmogus yra jo priešingybė. Todėl teisingas žmogus stengsis ne kenkti, o neteisingas kenkti norės, tačiau tik teoriniame lygmenyje. Teisingas žmogus gali pakenkti ir neteisingai pasielgti, kaip ir neteisingas žmogus gali padėti ir teisingai pasielgti. •

Teisingumas yra tai, kas naudinga stipresniajam. Kiekviena valdžia leidžia įstatymus naudingus savo pačios naudai. Išleidus įstatymus, paskelbiama, kad jie yra teisingi pavaldiniams, nors jie naudingi valdantiesiems.

Valžia, teoriniame lygmenyje, turi stengtis padėti ir leisti tokius įstatymus, kurie yra naudingi pavaldiniams. Valdžiai suklydus ir išleidus blogą įstatymą, jai nebus iš to naudos. •

Neteisingumas naudingesnis už teisingumą. Teisingumas yra vertybė.

Teisingas žmogus nori pranokti į save panašų, teisinguose reikaluose, o neteisingas stengsis pranokti ir panašų ir nepanašų, tai yra ir teisinguose reikaluose ir neteisinguose. Todėl teisingumas yra dorybė ir išmintis, o neteisybė yda ir neišmanymas.Remiantis neteisingumu, neįmanoma dirbti sutartinai. Daiktai, netekę savo ypatybių, negalės vykdyti savo funkcijų. Sielos ypatybė yra teisingumas, todėl žmogus teisingas, gyvens gerai. Kas gerai gyvena, yra laimingas, o būti laimingam yra naudinga, o bloga siela valdys ir rūpinsis blogai, todėl bus nelaiminga, tai yra nenaudinga. Todėl teisingumas naudingiau už neteisingumą. Klausimai Platonui Platonai, koks yra tikslus teisingumo apibrėžimas? Kaip sužinoti, kad mąstydamas priėjai teisingų išvadų?


Platonas “Valstybė” II knyga

Dialoge dalyvavo: • • •

Sokratas Glaukonas Adeimantas

Žodynas: • • • • • • • •

Musajas ir jo sūnus Eumolpas-mitiniai dainiai. Musajas paprastai figūruoja kaip Orfėjo mokytojas arba mokinys. Selenė- graikų mėnulio deivė. Orfikai- senovės graikų religinė srovė,atsiradusi VIIIa.pr.Kr. ir susijusi su Dioniso ir Demetros kultu. Archilochas(apie 714-676m.pr.Kr.) –graikų poetas,rašęs satyrinius eilėraščius-jambus. Aristono vaikai-pažodžiui “geriausio žmogaus vaikai”. Hoplitai-sunkieji pėstininkai,ginkluoti skydais,ietimis,kalavijais. Protėjas-graikų mitologijoje Poseidonui pavaldi jūrų dievybė,nuolat keičianti savo pavidalą. Tetidė-Nerėjo duktė,mirtingojo didvyrio Pelėjo žmona ir Achilo motina. Ji taip pat nuolat keisdavo savo pavidalą.

Žymiojo Platono veikalo “ Valstybė” II knygoje nagrinejama gėrio ir teisingumo samprata, gėrio rūšys ir teisingumo priskyrimas aukščiausiąjam gėriui,jo prigimtis ir esmė. Taip pat šioje knygoje aktyviai aptariamos teisingumo ir neteisingumo sąvokos ir jų tarpusavio santykis.Dialogo dalyviai, samprotaudami apie teisingumą, prieina prie idealios valstybės modelio kūrimo. Pradedami kelti svarbūs klausimai: kokiu pagrindu susikuria valstybė,kaip turėtų gyventi žmonės sveikoje pagal Platoną valstybėje,kaip turėtų būti paskirstytos pareigos. Taip pat šioje knygoje pradedami formuoti sargybinių,kurie Platono požiūriu yra labai svarbūs, auklėjimo pagrindai. Klausimai tekstui: 1. Kokios yra gėrio rūšys? Kokiai gėrio rūšiai priskiriamas teisingumas? (357b-358b) 2. Kokia yra teisingumo prigimtis,kilmė ir esmė? Iš kur atsirado tarpusavio sutartys ir įstatymai? (358c-359c) 3. Koks yra teisingumo ir neteisingumo supratimas?(359c-363e) 4. Kodėl neteisingumas apskritai yra naudingesnis už teisinguma? (364a-367a) 5. Kaip susikuria valstybė? Kokie poreikiai tenkinami,kuriant valstybę?(369b-369c) 6. Kaip turėtų būti paskirstytas ir atliekamas darbas valstybėje?(369c-370d) 7. Kokia yra sveikoji valstybė pagal Platoną? (370d-372d)


8. Kaip atrodo karščiuojanti,apimta prabangos valstybė pagal Platoną?(373a-374a) 9. Kokias savybes turi turėti sargybinis?(374c-376d) 10. Koks turi būti sargybinių auklėjimas? Kodėl pradžioje turi būti mūzų menas,o po to gimnastika? (376c-377a) 11. Koks turėtų būti pirmasis įstatymas dėl dievų idealiojoje valstybėje? (380a-380d) 12. Kokia antroji taisyklė apie dievus ? Kodėl ji yra svarbi auklėjant sargybinius? (383a-383c)


PLATONAS „VALSTYBĖ“ Trečioji knyga 1. Dialogo dalyviai: •

Sokratas

Adimantas

Glaukonas

2. Žodynas ( tekste rasti ir nežinomi žodžiai, asmenys, sąvokos ): •

Kocitas - Kokitas (lot. Cocytus < gr. Kökytös) - senovės graikų mitologijoje: požemio karalystės upė, Stikso intakas; joje gyvenusios vėlės.

Stiksas - (gr. Styx) - senovės graikų mitologijoje: požeminio pasaulio upė, per kurią Charonas valtimi keldavęs vėles į Hadą - mirusiųjų karalystę.

Priamas (gr. Πρίαμος) – Laomedonto sūnus, Trojos karalius Trojos karo metu.

Rapsodas - (gr. rhapsôdôs - dainų kūrėjas): 1. antikos laikais liaudies dainų rinkėjas; klajojantis poetas, dainuojantis liaudies arba savos kūrybos dainas, pritardamas lyra; 2. epopėjos fragmentas arba atskiras epinės poezijos patetinio pobūdžio kūrinys, apdainuojantis įžymius istorinius įvykius arba didvyrius.

Asklepijas, Asklepijus, Eskulapas (Aσκλήπιος, „įpjauti“) – graikų medicinos ir gydymo dievas, Apolono ir mirtingosios Tesalijos karaliaus dukters (kita vers. nimfos) Koronidės sūnus. Pagal trečiąją versiją Apolono ir Arsinojės sūnus. Nuo 300 pr. m. e. Asklepijo kultas labai išpopuliarėjo. Jo šventyklos buvo vadinamos asklepionais, daugybė piligrimų keliaudavo į šventyklas siekdami išgyti. Piligrimai visą naktį jose miegodavo ir kitą dieną pasakydavo savo sapnus Asklepijaus šventikams.

3. Dialogo pristatymas: Kaip jau žinome iš ankstesniųjų Platono veikalų ir jo pažiūrų, Platonas pagal atliekamą darbą idealios valstybės gyventojus skirstė į tris luomus: valdovų filosofų, sargybinių ir gamintojų. Luomai buvo skirstomi pagal prigimtį ir jų atstovai negalėjo daryti kitų darbų, tik jiems paskirtus pagal pareigas. Perėjimas iš vieno luomo į kitą buvo sudėtingas, bet įmanomas, tačiau jis buvo ne išugdomas, o įgimtas, ką puikiai paaiškina finikiečių mitas apie žmogaus pradą. Trečiojoje knygoje aptariama, kaip ( kokiomis priemonėmis ir būdais ) turi būti ugdomi visus idealios valstybės reikalavimus atitinkantys sargybiniai ir kokiomis dorovinėmis savybėmis jie turi


pasižymėti. Dialoge iš pradžių dalyvauja Sokratas ir Adimantas. Vėliau, vietoje Adimanto, atsiranda Glaukonas. Sokratas ir Adimantas aptaria, kokia įtaką sargybinių ugdymui turi Dievų, kaip autoriteto, kultas, o tiksliau, žymiausių poetų mitai apie Dievus ir didvyrius. Aptariama, kaip Dievai neturi būti vaizduojami, norint suformuoti sargybiniams teisingas moralines vertybes. Diskutuojama apie narsą ir tai, kaip Hado karalystės ( pomirtinio gyvenimo ) vaizdavimas suformuoja klaidingą požiūrį į mirtį ir tuo pačiu skatina mirties baimę. Sokratas supažindina Adimantą su pamėgdžiojimo žala ir tuo, kaip pamėgdžiojimas yra susijęs su žmogaus daugialypiškumu, kuris tobuloje valstybėje nėra nei priimtinas, nei reikalingas, kadangi kiekvienas pilietis gali atlikti tik vieną darbą, kuriam turi įgimtus gebėjimus. Sokratas ir Glaukonas toliau plėtoja sargybinių ugdymo temą, tačiau nagrinėja, kokią įtaką jiems daro dailieji menai ir gimnastika, kokia svarbi jų harmonija siekiant išugdyti tobulą sargybinį – tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Taip pat, įvardija, kokie turtiniai apribojimai turi būti taikomi sargybiniams tam, kad jie atliktų tik jiems priskirtas pareigas ir ilgainiui netaptų eiliniais žemdirbiais ar amatininkais, nes turto troškimas nukreipia žmogų nuo tikrosios jo prigimties ir paskirties. Aptariamas ir medikų bei teisėjų įvaizdis Senovės Graikijoje bei kokie bruožai būdingi „ geram gydytojui ir geram teisėjui“, skirtumai kaip tokiais tampama bei sielos įvaizdis ir reikšmė šiose profesijose. 4. Klausimai tekstui: 1. Kokį požiūrį į mirtį formuoja Hado karalystės vaizdavimas? ( 386b – 387c ) 2. Kas, anot Sokrato, nederama tikram vyrui ir didvyriui? ( 387d – 388a ) 3. Dievas – pavyzdys sargybiniui. Dievų bruožai, kurie neturi būti pasakojami mituose. ( 388b – 389b, 391c – 391e ) 4. Ką Sokratas laiko nuosaikumu? ( 389e – 390a ) 5. Pamėgdžiojimas ir žmogaus daugialypiškumas. Kaip tai susieja Sokratas? ( 394e – 397d ) 6. Dailiųjų menų įtaka doro sargybinio ugdyme. ( 401a – 402d ) 7. Ką Sokratas vadina protinga meile ir koks to sąryšis su dailiaisiais menais? ( 403a – 403c ) 8. Dailieji menai ir gimnastika – skirtumai, ryšys, harmonijos svarba. ( 404b – 404e ) 9. Kokią nuomonę išreiškia Sokratas apie teisę ir mediciną? Ką leidžia suprasti apie jų svarbą Senovės Graikijoje ši nuomonė? ( 405a – 405d ) 10. Koks Sokrato požiūris į ligų gydymą? Kas, anot jo, yra verti naudotis gydymu? ( 406c – 407e )


11. Kaip Glaukonas ir Sokratas supranta sąvoką „geras gydytojas“ ir „geras teisėjas“? Koks pagrindinis Sokrato įvardijamas skirtumas tarp šių dviejų sąvokų? ( 408d – 409b ) 12. Ką reiškia sąvoka „teisinga siela“? ( 409a – 409d ) 13. Narsumo ir filosofinis pradas. Koks jų ryšys su gimnastika ir dailiaisiais menais? ( 411b – 412a ) 14. Pagal kokius kriterijus Sokratas siūlo iš sargybinių atrinkti valdančiuosius? ( 412c – 414b ) 15. Finikiečių mitas. Kokiam, anksčiau išsakytam, Sokrato teiginiui apie idealios valstybės gyventojus jis prieštarauja? ( 414c – 415d ) 16. Sargybiniai ir materialiniai turtai. Kuo Sokratas pagrindžia nuomonę, jog tai du nesuderinami dalykai? ( 416d – 417b )


• Gabrielius Povilaitis • Platonas, Valstybė 3 • Dialoge dalyvavo Sokratas, Adimantas, Glaukonas • Žodynas: Dermė - organizuota skirtingo aukščio muzikos garsų visuma, jų tarpusavio ryšių sistema; konkreti tos sistemos rūšis ar tipas

• Dialogo pristatymas Dialoge buvo akcentuojamas vyriškumo klausimas, teigiama, jog tikras vyras visas problemas ir kančias turi įveikti tyloje ir nesiskųsti. Taip pat dialoge buvo minima, jog melavimas nėra nuodėmė, jeigu jis pasitelkiamas vardan kilnių tikslų. Dialoge pristatomas grožio ir bjaurumo kontrastas – bjaurumui priskiriama neharmoningumas, o grožiui išmintingumas ir dorovingumas. • Dialogo analizė. Kodėl žmogui reikia atsikratyti mirties baimės? Ar tai yra vyriškumo bruožas, jei nejaučiamas gailestis dėl savo draugo mirties? Kodėl pabrėžiama, jog žmogaus sugebėjimai yra specializuoti tik į vieną sritį? Kodėl menas yra išaukštinamas ir iškeliamas, kaip priemonė, auklėjant ar formuojant jaunų žmonių asmenybes? Kodėl akcentuojama, jog gera siela yra svarbiau už gerą kūną? Kodėl sakoma, jog gydytojai turi būti ligoti, o teisėjai, kaip tik nepatyrę neteisybės savu kailiu, tik pasimokę iš kitų padarytų nusikaltimų? • Ar turėtumėt klausimų Platonui į kuriuos neradote atsakymų? Ar tikrai yra geriau gyventi nelaisvėje, negu mirti?


Rytis Mitkus

Platonas “Valstybė”, ketvirta knyga.

Dialoge dalyvauja Adeimantas, Glaukonas, Sokratas.

Knyga skaityta iš 2014 m. leidyklos “Margi raštai” leidimo, dėl šios priežasties, tikriausiai, nežinomų žodžių tekste nepasitaikė.

Platonas ketvirtoje knygoje nagrinėja tobulos valstybės sampratą. Taip pat apžvelgia žmogaus ir valstybės sąsajas ir teigia, kad kokie yra žmonės tokia yra ir valstybė. Žmogus (jo siela) ir valstybė, anot Platono, turi tuos pačius polinkius, kurie persipina ir atsispindi tobulos valstybės sampratoje.

Dialoge Platonas, Sokrato lūpomis, argumentuoja kokia turi būti valstybė - narsi, nuosaiki, išmintinga ir teisinga. Pokalbio metu atsako į klausimus, kodėl narsumas, ir kiti bruožai, turi būti atstovaujami tik tam tikrų luomų, o luomai neturi maišytis tarpusavyje. Anot Sokrato, luomų maišymasis tarpusavyje kenkia valstybei ir jos valdymui - kiekvienas žmogus turi dirbti savo darbus pagal įgimtas savybes. Tačiau tai nereiškia, kad amatininkų (žemdirbių) luomui gimęs palikuonis negali tapti kariu (valstybės gynėju), jeigu tai lemia jo įgimtos savybes. Sokratas daug dėmesio skiria pačių luomų savybiu nagrinėjimui ir pagrindimui, kodėl būtent tam tikros savybės atitinka luomų reikalavimus. Nemaža dalis aptartų teiginių yra aktualūs ir šiais laikais, pavyzdžiui: žmogui, norint būti sėkmingu reikia koncentruotis į vieną veiklą, nes kitu atveju jis mokės kelis dalykus, bet nė vieno gerai. Dar viena aktuali Sokrato mintis šiais laikais yra ta, kad visos valstybės narsumas priklauso nuo valstybės gynėjų, tai yra kariuomenės. Jei kariuomenė yra narsi ir nebijanti nieko, ji viso pasaulio akivaizdoje bus narsi. Nes tai yra lyg valstybės atspindys būtent minimoje sferoje. Taip pat aktualus yra ir karių mokymas - kariai privalo paklusti vadovams ir nebijoti. Kitaip sakant karių auklėjimas yra vienas svarbiausių šio valstybės luomo aspektų.

Kita kygos dalis yra skirta nagrinėti pačiam žmogui ir jo sielai. Sokratas teigia, kad žmogaus mirtingoji dalis yra kūnas, o kūnas yra valdomas nemirtingos sielos, kurią sudaro protingasis, geidžiantysis, ir aistringasis pradai. Kurie tarpusavyje kovoja, ir kuris laimi tam tikru momentu, toks žmogus ir tampa.

Iš esmes Sokratas mąsto, kad kokie žmonės gyvena valstybėje, tokia ta valstybė ir yra. Jei žmonės yra teisingi, dori ir nuosaikus, vadinasi visa valstybė yra valdoma teisingai ir ji yra stipri. Jei žmonės pasiduoda pagundoms, vidiniams sielos demonams, valstybė tampa išsigimusi ir silpna. Dėl to Sokratas ypatingai akcentuoja būtina nuo pat mažumės auklėjimą, mokyma, ir pagarbą vyresniems, kas lemtų dorovingų ir teisingų žmonių valstybėje gyvenimą.

Klausimų, kuriuos norėčiau užduoti Platonui nėra daug, tačiau manau, kad jie būtų aktualūs ir įdomūs apmąstymams:

• Kodėl negali žmonės, gimę tam tikruose luomuose, su pagalba (ne įgimta) patekti į kitus luomus, jei gautų tam tikrą pagalbą ar pastumėjimą?

• Ar kariams būtinas tik narsumas? Kodėl jiems nėra svarbūs kiti žmogiškieji aspektai tokie kaip išsilavinimas ar filosofija? Stiprus nereiškia galingas.

• Ar tobula valstybė neturėtų būti valdoma ne tik išmintingų bet ir išsilavinusių ir besigilinančių į visos valstybės gyventojų poreikius?

• Kodėl nekalbama apie nusikaltimus? Žmonės gali būti teisingi arba neteisingi, bet jie gali būti ir blogi. Kas spręstų ir kas baustų nusikaltėlius? Kodėl? Remiantis kuo?


Simonas Navickas Platono Valstybė penktoji knyga Dialoge dalyvavo Sokratas ir Glaukomas Nežinomi žožiai ir jų išaiškinimas: Pitija – (gr.Pythia) – senovės Graikijos žynė, Apolono šventyklos Delfų orakulo pranašė, kurios pranašystės būdavusios miglotos ir daugiareikšmės; jos garbei buvo rengiamos sporto žaidynės. (Lietuvių kalbos žodynas) Platono kurynije Valstybė penktojoje knygoje aptariami prigimtiniai žmogaus gebėjimai, ir jų ugdymas nuo vaikystės ir šių gebėjimų nukreipimas idealios Valstybės tikslui pasiekti. Taip pat kalbama apie moterų ir vyrų padeti idealios Valstybės sąlygomis. Taip pat aptariamas bendruomeniškumo jausmas žmonių gyvenime. Dialoge bandoma atskleisti ir suprasti kas yra tikras pažinimas, teisingumas, žinojimas. Bandoma atskirti kas yra žinojimas, o kas yra nuomonė kur yra riba tarp šių dviejų sąvokų. Klausimai tekstui: Kodėl Valstybę turi valdyti filosofai ? Kaip atskirti filosofą ?

Platono dialogai 2018 TF  
Platono dialogai 2018 TF  

Platono dialogai 2018 TF

Advertisement