Page 1

Ă…rsregnskap 2009


Videregående skoler: Ansvarlig: Elin Anita Verdal

Årsmelding 2009 Livsglede for Eldre ble etablert som forening i mai 2005 etter initiativ fra to sykepleierstudenter ved Høyskolen i Agder (HIA), Annette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal. Foreningen Livsglede for Eldre ble endret til en Stiftelse den 13. August 2007 og har sitt sete i Kristiansand. Stiftelsen har eget styre. Livsglede for Eldre bygger på verdiene respekt, omsorg, trygghet, glede og mot. Livsglede for Eldre er en ressurs og et supplement til den eksisterende eldreomsorgen. Det som skiller Livsglede for Eldre fra andre frivillige organisasjoner er at dette er en organisasjon som engasjerer unge mennesker i å skape livsglede for eldre. Gjennom tema livsglede for eldre som del av sykepleiestudiet innenfor høyskoler og helse- og sosialfag innenfor videregående skoler, møter ungdom eldreomsorg på en annen måte - fra teori til praksis. Dette ser stiftelsen som et middel til rekruttering av fremtidige medarbeidere innenfor eldreomsorgen.

Stiftelsens styre frem til 02.06.09 Kurt Mosvold - styreleder Ernst Håkon Jahr - styremedlem Arild Nilsen – styremedlem Silje Viktoria Solbakken - styremedlem Sigrid Seppola - styremedlem

Stiftelsens styre fra 02.06.09

Ernst Håkon Jahr - styreleder Arild Nilsen - styremedlem Britt Møll Abrahamsen - styremedlem Kristin Molnes - styremedlem Solveig Danielsen - representant for videregående skoler Sandra Fredheim Jahr - representant for lokalforeningene Det har vært 6 styremøter i løpet av året og 64 saker har blitt behandlet. Viktige saker som er behandlet er regnskap, budsjett, årsmelding, aktivitetskalender, sponsoravtaler og ansettelse av ny daglig leder. Regnskapet for 2008 er sendt til Lotteri -og stiftelsestilsynet den 31.08.09 og er godkjent.

Ansatte

Laila Nygård Generalsekretær, 100% stilling frem til oktober 2009 Elin Anita Verdal Utviklingskoordinator, 100% stilling Ble konstituert generalsekretær mai 09 -> Annette Skeie Jakobsen Sponsor – og markesansvarlig, 100 stilling. Fødselspermisjon frem til mars 2009 Sigrid Seppola Livsgledekoordinator, 100% stilling Arbeidsområdet Trondheim kommune, samt omliggende kommuner. Kenneth Strømsvold Webansavarlig, 20 % stilling. Det har på grunn av sykefravær og permisjoner vært en presset personalsituasjon for stiftelsen dette året. Vi har vært lavt bemannet, men driften har likevel blitt opprettholdt.

Aktiviteter i 2009

Oppfølging av lokalforeninger: Ansvarlig: Elin Anita Verdal og Laila Nygård I løpet av 2009 er det ikke opprettet lokalforeninger på grunn kapasitetsutfordringer for Stiftelsen. Det er 22 aktive lokalforeninger spredt ut over hele landet. Noen viderefører styret, mens andre har fått nye medlemmer. Lokalforeningene i Tromsø og Oslo er gjenopprettet ved at flere studenter har dannet nytt styre. Lokalforeninger som har fått oppfølging i form av besøk er Farsund, Tromsø, Vennesla, Sola, Kristiansand, Arendal, Odalen, Elverum og Oslo. Stiftelsen deltok på et arrangement under Livsgledeuka til lokalforeningen i Sola og Kristiansand. Det har ellers vært telefonoppfølging med de fleste lokalforeningene.

Gyldendal Forlag inviterte utviklingskoordinator i Stiftelsen med på møteserie med lærere i videregående skoler. Det ble holdt foredrag om Livsglede for Eldre i Stavanger, Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim. Gjennom disse møtene ble det gjort avtaler om foredrag for flere videregående skoler i hele landet. Som følge av dette, har det i 2009 vært 17 nye videregående skoler som har lagt Livsglede for Eldre på timeplanen. Pr. desember 2009 er det 33 videregående skoler som er en del av Stiftelsen Livsglede for Eldre. Av de skoler som har fått oppfølging i form av foredrag kan nevnes Gjøvik vgs. og Malakoff vgs. Videre har det vært regionsvise fellesmøter med de fleste videregående skolene. Det har vært møte med Fylkesmannen i Vest-Agder for å se på muligheter for å få midler fra Kompetanseløftet 2015 som er en del av den statlige satsingen for å møte fremtidens behov for omsorgstjenester. Etter søknad til Helsedirektoratet, fikk vi tildelt kr 190 000,- for jobben som er gjort i 2009 i forhold til etablering av Livsglede for Eldre på de videregående skolene. Dette ble sett på som godt rekrutteringsarbeid for å få elever til å velge helsefagutdanning. Det er videre søkt om kr 515 000 for 2010. Vi har hatt møte med Media Service for å se på mulighetene om å lage film i forbindelse med rekrutteringsarbeidet. Livsgledesykehjem og arbeidet i Trondheim: Ansvarlig Sigrid Seppola Det er i løpet av året laget disposisjon til veileder i prosjektet, framdriftsplan for prosjektgruppa og forslag til nytt mandat for styringsgruppa. Arbeidet med kriterier for Livsgledesykehjem har pågått dette året. Ragnhild Lien fra HiST er gått inn i pilotprosjektet for å skrive en veileder knyttet til kriteriene. Det har vært møter med Helsetilsynet i Sør-Trøndelag både når det gjelder utarbeidelse av kriterier for- og sertifisering av Livsgledesykehjem. Kristin Indal ble engasjert for å foreta evalueringsarbeidet i pilotprosjektet. Hun startet sitt arbeid i august. Ansatte på Buran og Havsteinekra Helse og Velferds senter

er involvert i pilotprosjektet og har bl.a. vært på inspirasjonstur til Åfjord sykehjem i Sør Trøndelag sammen med Livsgledekoordinator. Det er arrangert møte med foredrag av stipendiat Anders Havig om ledelse i sykehjem for 15 personer som er tilknyttet livsgledekoordinator og hennes arbeid. Det er utarbeidet rapport om stillingen som Livsgledekoordinatoren, og den har vært orienteringssak for formannskapet i Trondheim. Det har vært holdt møter med bl.a politikere, fagfolk, organisasjoner og utdannelsesinstitusjoner om samarbeid med Livsglede for Eldre i Trondheim. Det ble arrangert rekrutteringsdag om ”Flere frivillige inn i eldreomsorgen”, og det jobbes med å få ledere av helsetjenesten til å ta imot de frivillige på en bra måte slik at det skjer en rekruttering. Det er kommet signaler fra pensjonistorganisasjonene om at de har mye ressurser i forhold til frivillighetsarbeid. Nytt i 2009 er Livsgledestafetten og Livsgledebarnehage. Livsgledestafetten er tenkt å være en bedriftsstafett der bedrifter engasjerer seg i eldreomsorgen. Det er LFE som er primus motor og det ble startet en slik stafett i Trondheim mai i fjor. Arbeiderpartigruppen i byen som tok med 10 eldre fra sykehjem og ut på trikketur med gammeltrikken, og opp til Lian Restaurant. Politikerne brukte 3 timer av arbeidsdagen, og etter endt arrangement sendte de stafettpinnen videre. Mange bedrifter har deltatt utover 2009 og de holder kostnadene selv. Dette har fått stor plass i media. Livsgledebarnehager er barnehager, som er med i Livsglede for Eldre, og som har fått til et nært samarbeid med et eller flere av Trondheims sykehjem. De har fått gule skjorter til barna, og de prøver å få til månedlige og, noen ukentlige besøk på sykehjem. LFE har vært primus motor og arrangert samarbeidsmøter mellom lederne i barnehagesektoren og sykehjem. De utarbeider avtaler på egenhånd i etterkant. LFE har også inngått nært samarbeid med Grønt flagg ordningen. Det vil si at barnehagene kan ha LFE som tema og de blir sertifisert for dette. Det er ca 20 barnehager i Trondheim som samarbeider med LFE. Livsgledekoordinator har holdt diverse foredrag i Trondheim og Trøndelag kommuner, ved videregående skoler i fylket samt ved sykepleierutdanninger i Agder og Hordaland. Deltok på lokalforeningens grillfest for 500 personer under Livsgledeuken hvor også daværende. helseminister Bjarne Håkon Hansen var en av gjestene, og orienterer om arbeid som Livsgledekoordinator.


Forskergruppen ”Klinisk sykehjemsarbeid” arbeider med forslag til en antologi. Livsgledekoordinator er bedt om å skrive et eget kapittel om Livsglede for Eldre og prosjektet ”Livsgledesykehjem”. Prosjektet Årtidsbord er et prosjekt som er startet opp våren 2009, i samarbeid med LFE og Kristin Wigum. Wigum er økologisk industridesigner og jobber med måltid i sykehjem. Hun er prosjektleder og prosjektet utprøves på Buran og Havsteinekra. Prosjektet har fått støtte fra Folkehelsa og Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Det skal fungere som et verktøy for sykehjem for hvordan de kan jobbe med kriteriene i sertifiseringsordningen. Sluttproduktet skal være en håndbok om måltidet i sykehjem og skal følge veilederen for sertifiseringsordningen. Sponsor - og markedsarbeid: Ansvarlig: Annette Skeie Jakobsen Område Sponsorer:

Stormberg

Det er i henhold til samarbeidsavtalen avholdt flere sponsormøter mellom Stormberg og Stiftelsen. Det ble designet nye livsglede t-skjorter og jakker våren 09. Stormberg sponset Stiftelsen med tøy til en markedsverdi på ca 2,5 millioner i 2009. Det ble i tillegg planlagt og gjennomført to sponsorarrangementer under Livsgledeuka Kristiansand 2009, ”Stormberg turdag i Dyreparken” hvor det deltok ca. 1000 personer, samt moteoppvisning av ”Stormberg seniortøy”, hvor det deltok ca 1500 personer i Gimlehallen i Kristiansand. Stormberg har ikke fornyet avtalen med Stiftelsen fra 01.01.10 pga endringer i sponsorprogrammet sitt. Stormberg og Stiftelsen har hatt ett samarbeid over to perioder fra 01.01.07 -01.07.08 og 01.07.08 -31.12.2009. Vi er svært takknemlige for hjelpen vi har fått av Stormberg i denne perioden. Stormberg har bidratt til at Livsglede for Eldre er synlige over hele landet med de gule livsglede t-skjortene.

Vitusapotek

Vitusapotek og Stiftelsen har hatt samarbeid siden 01.08.06 og frem til 31.12.09. Støtten fra Vitusapotek har gjort det mulig å bygge opp stiftelsen på landsbasis i denne perioden, samt drifte stiftelsen i sin helhet. Stiftelsen har bidratt med inspirasjonsforedrag av Annette Skeie Jakobsen og Sandra Fredheim Jahr på 5 regionsmøter til Vitusapotek på landsbasis. Det ble også holdt foredrag på ledersamling for 80 ledere fra Vitusapotek i Strømstad i Sverige i mai 09. Planlegging og gjennomføring av ”Vitusdilten”, en times spasertur igjennom hele året hver torsdag fra kl 11-12 i fra Vitusapotek på Sandens i Kristiansand, har også vært en del av avtalen. Vitusapotek ønsket å forlenge samarbeidet med Stiftelsen utover 2009, og har inngått ny avtale med stiftelsen fra 01.01.10-31.12.2012. Den nye avtalen omfatter stillingsressurs knyttet til”aktivitets – og event koordinator” samt ”Vitusapotekfondet”, som skal gå til å lage arrangementer

i lokalforeninger og i videregående skoler. Vitusapotek AS og NMD Norsk Medisinal Depot, har gjort det mulig å bygge opp Livsglede for Eldre fra å være en lokalforening i Kristiansand i 2006, til å bli en landsdekkende Stiftelse med 22 lokalforeninger og 33 vgs i 2009. Vi gleder oss til ett videre spennende samarbeid.

Recommended

Recommended Reklame har hatt ett samarbeid med stiftelsen siden 01.05.05 til 31.12.09. Recommeded har siden 2005 sponset Livsglede for Eldre med gratis byråarbeid. Vi har fått bistand med nettverksbygging, avtaleinngåelser med nye sponsorer og utformingen av samarbeidsavtaler mellom stiftelsen og sponsorer. Våren 2009 laget designer Anne Britt Thompson ny logo og designmanual til Livsglede for Eldre i Norge og Sverige. Grafisk formgiver Ronny Reisvold har laget alt av produkter til lokalforeningene til stiftelsen samt brosjyrer og annet materiell til stiftelsen. Sommeren 09 ble det blant annet laget nye brosjyrer med ny logo og design til stiftelsen og lokalforeningene. Blant annet informasjonsbrosjyre, vervebrosjyre og samarbeidsbrosjyre med stiftelsen og Solgården. Recommended ble i desember 2009 kjøpt opp av Osigraf. Stiftelsen ser på mulighet for ny avtale med Recommended og deres nye eier Osigraf i begynnelsen av 2010.

Gosh Online Reklame

I 2008 innledet Stiftelsen Livsglede for Eldre samarbeid med Gosh Online Reklame i Kristiansand for levering av profileringsprodukter. Gosh Online Reklame har laget en egen web-shop og drifter denne for alle våre Livsgledeprodukter, helt gratis. I dag kan alle lokalforeninger, videregående skoler og sponsorer gå inn på en web-shop å bestille Livsglede t-skjorter og jakker. Trenger vi noe annet, skaffer Gosh Online Reklame alt av profilerings produkter. Samarbeidet har spart oss for mye tidkrevende arbeid og denne avtalen er svært viktig for Stiftelsen. Kontaktpersoner er daglig leder Bodil Løland og kundekontakt Paal Jon Lo. Samarbeidsavtalen går frem til 31.12.2012.

Varodd

I 2008 kom stiftelsen via Gosh Online reklame i kontakt med Varodd A/S og administrerende direktør, Tor Arve Monan. Varodd har siden 01.01.08 sponset stiftelsen med gratis lagerplass til alle våre produkter. I tillegg gjør lagersjef Hans Eriksen og Jonny Ånensen og alle på lageret en fantastisk innsats og pakker alt av varer og sender dem ut til lokalforeningene i Norge og Sverige

Solgården

Solgården ønsker samarbeid med Stiftelsen Livsglede for Eldre og avtale ble inngått i februar 2009. De ønsker at lokalforeningene skal organisere turer for eldre via lokalforeningene. LFE har mulighet til å ha egne turer eller være en del av andre besøkende på Solgården. Det er også mulig for Stiftelsen å bruke Solgården til workshop for ansatte.

Arbeid med nye sponsorer National Oilwell Varco (NOV) Det har vært flere møter med sponsorgruppen i NOV i 2009 og NOV har ønsket å støtte stiftelsen og lokalforeningen i Kristiansand. National Oilwell Varco`s ansatte og kommunikasjonsansvarlig Kjell Anders Olsen ga 50 000,- i gave til stiftelsen i 2009. Det skal våren 2010 planlegges sponsorarrangement mellom NOV og lokalforeningen i Kristiansand under Tall Ship Race i sommeren 2010, samt sponsorstøtte til stiftelsen. Choice Hotels Det har vært møte med markedsdirektør Liv Kindem i Choice hotels med sikte på å få gratis hotellovernatting for ansatte og lokalforeningene, samt dekke hotell og konferanser til lands/regionsmøter. Intensjonen er å få til en nordisk avtale mellom stiftelsen og Choice Hotels. Nordea Det har vært møte med Arne Lambech, markedsdiretør i Nordea Norden. Lambech ønsket å støtte stiftelsen og lokalforeningene på nordisk basis. Venter på et nytt møte januar 2010 med banksjef Gunn Værsted og Arne Lambech for videre samarbeid.

Området markedsføring:

Stiftelsen har ikke hatt økonomi til å annonsere i aviser eller blader. Vi har vært aktive på Facebook. Her fortelles nyheter om stiftelsen, det vises til avisinnlegg og lenker til andre medier om nyheter i Livsglede for Eldre i hele Norge. Stiftelsen har 2400 tilhengere å på sin Facebook side. Vi har hatt egen Facebook konkurranse hvor man kunne vinne livsglede t-skjorter og jakke, hvor det deltok 136 personer. Vi har lagt ut filmer fra Livsglede for Eldre på Youtube, og brukt Twitter. Noen lokalforeninger har laget egne sider på Facebook hvor de forteller siden ”tilhengere” hva de driver med og om kommende arrangementer.

Annet:

Laget ”Live Livsgledekalender” i sammen med Kenneth Strømsvold, for å registrere alle arrangementer til lokalforeningen igjennom hele året. Sponsoransvarlig har holdt foredrag, vært med på opplæring av frivillige medarbeidere samt deltatt på ulike livsgledearrangementer. Websidene Ansvarlig: Kenneth Strømsvold Nettsidene har gått gjennom en del endringer både designog oppsettsmessig og teknisk i løpet av 2009. På grunn av flere lokalforeninger og videregående skoler, har det vært nødvendig å endre en del på oppsettet og på tekniske løsninger. Dette har vært et tidkrevende arbeid. Designet er oppdatert. Nettsidene benytter også et velkjent hjemmeside system. Det har vært oppdatert etter hvert det har kommet nye versjoner. Alle komponenter som benyttes, blir også oppdatert kontinuerlig. Mange av lokalforeningene bruker gmail som mailsystem. Vi arbeider med å få det som kalles Google apps under vårt domene. Det vil si at en får tilgang til alle google sine tjenester under vårt eget domene. Samarbeidsprosjekt Ung Etat ”Vårprosjektet” er videreført av ”Høstprosjektet” og er et prosjekt som innbærer at ungdom mellom 16 -20 år besøker eldre på sykehjem, en dag i uka, på tre forskjellige sykehjem, i åtte uker. Det er ungdommer, som blant annet er i kontakt med barnevernet, flyktninger, ungdommer som er barn av langtids mottakere av sosial hjelp, som får mulighet til å delta. I forbindelse med avtalen (prosjektet) er det holdt innlegg hos Helse og Sosialstyret i Kristiansand og samt informasjonsmøter med aktuelle sykehjem. LFE holder GROMT – kurs for Ung Etat før ”Vårprosjektet” og ”Høst prosjektet” startet.


Årsberetning 2009 Virksomhet og lokalisering

Stiftelsen Livsglede for Eldre arbeider for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen. Livsglede for Eldre vil ha fokus på økt livskvalitet og livsglede, som sykdomsreduserende og helsefremmende faktor for eldre og deres pårørende. Stiftelsen har sitt hovedkontor og driver sin virksomhet herfra.

Rettvisende bilde over resultat og balanse

Stiftelsens årsresultat er på kr 171 354. Styret er tilfreds med stiftelsens utvikling. Egenkapitalen er positiv med kr 432 771. Totalkapitalen er på kr 1 329 728. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Resultatregnskap 2009 Stiftelsen arbeider løpende gjennom rekruttering og forfremmelser for likestilling mellom kjønnene.

Påvirkninger ytre miljø

Stiftelsens virksomhet kan etter vår oppfatning ikke forurense det ytre miljø i betydelig grad.

2009

13.08.07-31.12.08

Sponsorinntekter

3 325 329

1 000 000

Gaver og annen inntekt

222 009

2 202 064

Sum driftsinntekter

3 547 338

3 202 064

DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER

Ernst Håkon Jahr, Styrets leder

Lønnskostnader m.m.

2

1 306 580

1 583 785

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

5

105 377

160 629

Annen driftskostnad

2

1 951 718

2 382 860

Sum driftskostnader

3 363 674

4 127 275

DRIFTSRESULTAT

183 663

-925 211

Annen renteinntekt

4 969

49 933

Annen rentekostnad

17 278

21 527

Resultat av finansposter

-12 309

28 406

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

171 354

-896 804

ÅRSRESULTAT

171 354

-896 804

Avsatt til annen egenkapital

171 354

0

Overført fra annen egenkapital

0

896 804

171 354

-896 804

Sandra Fredheim Jahr, Styremedlem Britt Møll Abrahamsen, Styremedlem

FINANSPOSTER Solveig Danielsen, Styremedlem

Arild Nilsen, Styremedlem Kristin Molnes, Styremedlem

Arbeidsmiljø og likestilling

Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i året. Det er vår oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i løpet av dette året, men ledelsen vil til enhver tid vurdere tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet ytterligere. Stiftelsen har gjennom året hatt 6 ansatte, 5 kvinner og en mann. Styret består av 4 kvinner og 3 menn.

Note

Kristiansand, den 1. juni 2010

Fortsatt drift

Stiftelsen har en sponsoravtale med Vitus-apotekene som sikrer inntekter med 1 million i 2010. Selskapet har også fått tilskudd fra Helse- og Omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet til prosjektene ”Livsgledesykehjem” og ”Flere Helsefagarbeidere” med hhv 500 000 og 190 000. Forutsetningen for fortsatt drift er etter vår mening tilstede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Kjell Paulsrud, Styremedlem Hege Lønning, Daglig leder

DISPONERINGER

Sum overføringer

3


Balanse 2009 Eiendeler

Note

2009

2008

50 128

155 505

Sum varige driftsmidler

50 128

155 505

SUM ANLEGGSMIDLER

50 128

155 505

Kundefordringer

74 700

-14 926

Andre fordringer

171 898

176 344

Sum fordringer

246 598

161 418

1 033 002

867 522

SUM OMLØPSMIDLER

1 279 600

1 028 940

SUM EIENDELER

1 329 728

1 184 445

ANLEGGSMIDLER Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

5

OMLØPSMIDLER

Bankinnskudd, kontanter o.l.

4

Note 1 Regnskapsprinsipper

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Grunnkapital

3

Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital

Noter 2009

3

100 000

100 000

100 000

100 000

Stiftelsen ble opprettet 13.08.2007

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og stiftelsesloven.

332 771

161 417

Sum opptjent egenkapital

332 771

161 417

Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet.

SUM EGENKAPITAL

432 771

261 417

Eiendeler knyttet til den løpende drift er klassifisert som omløpsmidler. Det samme gjelder for kortsiktig gjeld.

Fordringer og gjeld ellers er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter

regnskapets avslutningstidspunkt. Øvrige eiendeler/gjelder klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner

6

186 078

191 719

Omløpsmidler er verdsatt til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, tilsvarende vurderingsprinsipp er

Øvrig langsiktig gjeld

200 000

200 000

også benyttet for kortsiktig gjeld.

Sum annen langsiktig gjeld

386 078

391 719

Anleggsmidler er verdsatt til anskaffelseskost, med nedskrivning for ikke forbigående verdifall hvis dette er

aktuelt og- for avskrivbare eiendeler- etter fradrag for planmessige avskrivninger. Langsiktig gjeld vurderes

etter samme prinsipper som anleggsmidler.

Sum langsiktig gjeld

386 078

391 719

Leverandørgjeld

138 791

335 244

Skyldig offentlige avgifter

199 853

103 470

Kundefordringer er i balansen oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til

Annen kortsiktig gjeld

172 234

92 596

tap gjøres på grunnlag av individuell vurderinger av de enkelte fordringene.

Sum kortsiktig gjeld

510 878

531 309

Øvrige fordringer er oppført til pålydende.

Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter.

SUM GJELD

896 956

923 028

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1 329 728

1 184 445


Note 2 Lønnskostnader, godtgjørelser og lån til ansatte Stiftelsen har 4 årsverk sysselsatt. Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

Note 5 Varige driftsmidler

2009 1 114 224 162 783 19 272 10 301 1 306 580

2008 1 334 073 196 206 28 571 24 935 1 583 785

Daglig leder 414 878 8 298 9 846

Styret 0 0 0

Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser for daglig leder, andre ansatte, styreformann eller andre nærstående parter.

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsen har opprettet slik avtale.

Honorarer til revisor (alle tall uten mva): Kostnadsført revisjonshonorar utgjør Teknisk regnskapsbistand Annen bistand

20 100 3 325 10 575

Note 3 Egenkapital Egenkapital 01.01 Resultatdisponering Egenkapital 31.12

Grunnkapital 100 000 0 100 000

Annen EK 161 417 171 354 332 771

Note 4 Bundne midler

I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med kr 34 580.

Sum 261 417 171 354 432 771

Dr. løsøre Anskaffelseskost pr. stiftelsesdato 316 134 Tilgang driftsmidler 0 Avgang driftsmidler 0 Anskaffelseskost pr. 31.12 316 134 Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12 266 006 Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12 0 Reverserte nedskrivninger pr. 31.12 0 Balanseført verdi pr. 31.12 50 128 Årets avskrivning 105 377 Forventet økonomisk levetid: 3 år Driftsmidlene består av pc-pakker som lånes ut til lokalforeninger.

Sum 316 134 0 0 316 134 266 006 0 0 50 128 105 377

NOte 6 Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapets gjeld til banken er tatt opp av ansatt, Annette Skeie Jakobsen, og hun står som ansvarlig lånetaker. Kr 138 000 forfaller til betaling senere enn 5 år.


me&du visuell kommunikasjon

Lev livet - livet ut Solbergveien 14, 4615 Kristiansand /// post@livsgledeforeldre.no /// www.livsgledeforeldre.no /// Telefon: 934 98 500

Årsmelding LFE 2009  
Årsmelding LFE 2009  
Advertisement