Page 1

ОРГ А НБР О В А Р С Ь J( О ГОМ І С Ь _К О ГОК 4> М І ТЕТ У МІСЬКО'

І

~АЯОННОІ

Газета 8ИХодит. 3 17 квітни 1937 року •

РАД

НАРОДНИХ

N! 207 (6663)

КОМ У НІС ТИЧ Н О І ДЕПУТАТІВ

пАР ТІ'

КИІВСЬКОІ

ОБЛАСТІ

Субота, 31 ГРУДНЯ 1983 року

п'ятврlчкв, а сьогодві стоїмо на порОзІ'lЄтвертого. За доброю тра­ ДJЩI8Io в переддень року прийдеш­ нього п1двОДJIТЬся підсумкн Зробле­

11-1

ного - в

рік МВRyJIkЙ. Чим

пам'ятввм;

ІсторІю творевва?

був -в1в

які нові ·стор1вкв IЦІВсав славноro

комувіствчвоro

.

Перш за все, третій, серцевввввй РІК RIПIlmвьoІ п' пирl'ІКВ, був напов­ _невий самовіддавою мирною працею всіх p8ДJlВCЬКВX JIЮдеЙ. В кожному

-

куточку вашОlрlдноІ Батьк1вщввв є його ""обрі прикмети. Це новІ заводн 1 фабрики, вовl квapт8JIВ будввк1в, нові ІПКОJIВ

ві установи

_ві

ДРИХ на БАМі, новий мar1етр8JIЬВВЙ

газопровід

Уревroй

-

ПОМIiРН

.-

Ужгород. Та всьоrO не перетчвтн.

РАДИ СРСР МОСКВА. (ТАРС). Рада СРСР

Верховна

одноголосно Постанову

строкове викон8вии триріЧНОro ппану яввtшвьоі п'ятврі'.ІВІІ. Чимало добрих

справ

тажу. А CJdJIЬKH наші труд1вввкнl

на рахуику

ДJIВCЬКOI державн.. Постанові

дьо

Заявн

plan:ax фудневого (1883 р.) Пленуму цк КПРС 1 дев'ЯТОІ сееІІ ВерховноІ Ра.цв СРСР, ва ак1й затверджено Дер2В8ВІІІІЙ ПJIан економічноro - 1 соцtaJIЬHOro розвнтку СРСР на· 1984

краще,

в1ж

два роки, попрацюВ8JIR

рів.

,

лавів

тресту сБ~ СПМК-580,

дострокове

рапортуваJIВ

виковаввя ПJIaиy

в

Й

зaroТОВВJIВ

кормів

дn:я

труд1вии-

у

від

«з

пози­

спроб

воєнної

до­

перева­

гм.

НаЙВИЩИЙ орган вла· Радянсьноі держави

,Щ'

неоБХ1дВУ

висловлює що розум

впевненість, може іпови·

нен вберегти людство від ядерно! натастрофи, гово­ риться в

постанові

ХовноІ РадИ

викоиaввl

Вер­

СРСР.

Ва·

гомий вклад у розв'язан­

про на «Знак Пошани. paдrоспу 1мeвl

цар:ламенти і народи всіх краІН світу, до чого за­ БЛИмають їх Верховна

трьох Кірова,

_ Характерно, що збlJIЬшеВВJI виробщщтва продукціі 8Д1йсвювалось па. paвeJIЬВo з поJIiпmеивам іl якості, розшвреВИJlМ асортименту. Т1JIЬKH за період IIВIdшиьоі п'JIТВp1чки ва під.

ВРН8ІІСТВах міста освоєно

249 нових виробів, в тому чнст 66 - вперіпе

радГОСПУ·К«;Jмб1вату

.КaJIИ-

всіма колективамн

цює творчо, натхвевво, 3 BOI'IIIIКOM.

Саме -до цього закJIВК8ЮТЬ нас вро·

за вопередвlмв підрахунками додатково до ПJIaиy ввробn:ено продукціі

му Пn:евумl ЦК КПРС: .Тецер вай­ ваЖJIИВlmе не BтpaТВ'lll- набраного

якостІ. _ рнша Ю. В. Андропова на груднево·

го вжитку.

темпу, зar8JIЬноі позитивноl настров­ ності на дІпа, актввв1ще розвивати DОЗНТВВві процеСD.

Вся країна ивв1 rо'tyвтьCJI до вибо­

_ Правофлaвrоввмв, соцlamстн'ПІОГО

рів у Верховну Раду СРСР. Безпе­

змarания _у вас

речно,

праву називають

коn:ектнви 88Вод1в aJIIOм1вlвввх будІ·

вeJIЬВВX конструкцій, порошкової меTuyprli iMeR1 6().рIЧЧJl PaдJlВCЬKOЇ Увраlии, TOproвoro мamивобудувавиа

lмеві ХХVI з'іаду КПРС, деревоОО-

вони стануть новнм

JIВВим свідчеИВJIМ

верекон­

непорушноl

lдей­

. Плакат ХуДОЖНИRа В. Петренка. , (ФотохронІна

У нраїнІ триває вання тати

СРСР.

вису­

нандидатів удепу· Верховної Ради

ЦЯ кампанія про·

ходить в ОбстаНОВЦі ви­ соноі ХРУДОВОї і ПОлітич­ ної антввноетІ, виклина· ноі рішеннями груднево­

го (1983 р.) Пленуму ЦК МПРС, виступом товари­ ша Ю. В. Андропова, до·

мІста і району пparвуть, озвамеиува­

ники

лев1вської

партіl.

Трудащ1

З Новим роком, дорогl товаришіl

РАТАУ).

Висове довір'и народу

нументами, прийнятими на сесН Верховної Ради

рідної

доповідь

секретаря

лІ сесІя затвердила Укази

ho-поштичвоІ ~ДHOCтl 1 зrfPТOваво­ СТі P8ДJlВcЬКJiX JIЮдеА: навколо

робноro комб1вату виробввчого об'вд- тн кож~й день новоro рОку ударною lI8IIIUI «БроваримНШ., фабрикн верх. працею - Із честю виконатв державві ньоro ДВТJl1l0ГО трикотаЖІ' молоко за· плави 11-1 п'атирlчкн. вою". Іх BКJI8Д в вайбіJIЬШИИ у до·

На

нр~:шд1і ВерховноІ Ради СРСР Т. М. МентешашвІ·

У переддень Нового року від ду-

ш1 і серця поадОРОВJIJl8МО всіх, хто примножув трудовІ адобутки, навчав Hamвx ДІтей, охоровав -адоров'я JIЮ­ дей, прикрашає наш побут, хто пра·

в вaпdй :краlві. Одна п'па частниа

на суму 7 міJlЬЙовtв карбовавцІв, Іі тому чиc.JIJ. бlJIЬше в1ж на одни міn:ьйов карбоваиц1в товарів широко·

Рада СРСР і радJlНСЬНИЙ

народ.

paдroc·

ВИКJIИВі слова з тексту внступу Гене-­ paJIЬHoro секретаря ЦК КИРС това·

по

політини

сили.,

сягнення

дена ЖовтневоІ РеВОJIЮц1І радroспу .ПлоcкlвсьКВЙ., імеВі Щорса, орде·

на 11- про- ,дувавва

Знаком

всі

З тим,

ня цієІ найбільш пенучої на сьогодні проблеми мо­ жуть І повиннІ внести

дбачаяось ПJIaRОМ.

ЗІ

занли-

винористати

можливосТі

миру

ц1ї

тварвивицтва, що спрнJiтиме збlJIЬ­ шеввю вирООвицтва тварввивцькоІ продукціі в період звм1вJIl худобн. Н8Йбшшвх усп1х1в

Рада

щоб уряди цих країн від­ :tІ:>вifлиоь від проведення небезпечної для справи

1І0передві

громадськоro

центів, що ЗВ8'П10 біJIЬШе, віж пере- пів 1 птахофабрвк.

П вивуекаеТЬCJI

року.

1983

НАТО

років в' 8'l'RplЧКн по зar8JIЬНОМУ об. ТJlВСЬJ?IЙ. імеві 5Q.рlЧЧJ1 СРСР, Кв­ cяrу виробництва продукції. ПрирІст Івської птахофабрики, радroeпy сПу­ і1 за цей час зріс на 19,6 процента; хівСЬКИЙ•. Іх прИК.lIaд ~дввй насш­ а про""уктиввість праці -

СРСР

тваРИВВИЦт88 ДОCJlrJIВ КОJIeКТИВН ор­

ro міста _та району. Ще на початку грудва трудовІ коn:ектнвн ПРОМВCJIО.

підпрнємств

Рада

- СЩ)ї

У зarаJIЬИВX здсібутках року є ва. пnaвlв по продажу державі продуктів

roма частка праці й трудJIЩВX нашо-

вn

КПРС,

ховноі

Верховна

план по продажу державІ м'яса І яєць, а 5 грудня - MOJIOкa. 'Іруд1в.

кlJIЬкlCTЬ

ЦК

)ІрезвдlІ Вер­

нала конгрес США і пар­ ламенти інших краІн

ШБУ-50 та J.вm1;

викн

ГeHep8JIЬВoro

Го.JIОВН

пада

Трудом, _волею і розумом радо- кн агропромисn:ового коМПJIексу райо· СЬКІІХ JIЮдей, під керівldЩТВОМ Ко. . ну. Завдякн Іх ЗУCВJIJIJIМ ще 3 груд­ мyвlстичноі партП ОНОВJIЮЄться ра. ня цьоro року· рaдrоспв 1 nтахофаб­ ДJIВcькa зеМJIJI, зміцвювться еконо- рикн виковaJIВ народноroсподарський мі'ПІа MOryтвlcть жераїни Рад. Про це докладно повідОМJIJlЄТЬСЯ в мате·

і

.

СтабlJIЬВО, з року В ~1к. виконують заплавоваві обсarв роОlт моетоиоІад-

Значно

У

Ю. В. Андропова від 28 вересва І 24 ВСТО­

147,6

тнсячі квадратввх метрів жвтпа прн пnaвl 132,2 тисячі. Це 111 процен-­

тів до плавуl

1

СХВaJIIOЮТЬСJl

секретаря

СПР88ІШВ новос1,ш. З по'l8ТRy п'ятн­

в

ц1JIкOM

повНістю

споруджено нову ДНТJl1l0ro трико-

pl'IКВ В місТІ введено

Між·

становище

3Оввlшвю поттику Ра­

лургії, aJIIOмівlєвих будlвeJIЬВВX кон-. струкцій, ппастмас, фабрику верхнього

ПРИЙВJlла

.. Про

народне

-.

І в - наших будlвe.JIыпDd8. Це іХ св­ JIUUI BBeдeвl нові ввробввч1I1ОТУЖ­ ності на заводах· порошковоl мета-

1 JI1кapвi, днтячі допndJIЬ­ 814, ПМК-5, БМУ-35 1 З8КJI8ДВ КУJIЬтури, сот- варвпромжвтлобуд.,

юлометрів cт8JIьввx коJIlй, прокпа­

• Ціна 2 коп.

НА СЕСIl ВЕРХОВНОЇ

Настроввість ва дінаl Швидко летнть час. Здається, '11JIЬКВ-HO ми зустрlч8JIВ третій рІк

УКР А , НИ,

CPC~. На зборах їх учас­

- заявляють

одностайну курсу партП, го на дальше

СОЦІалІстично!

про

пLцтримн~ спрямовано­ піднесення

економіки,

П1д:В:ищення добробуту на· РОдУ. на забезпечення за·

гального

миру,

говорить

про рішимість paДJlНCЬHНX людей успІщно виконати 1 перевикоиати завдання

1984

рону.

Найдостойніших~ най· більш авторитетних і ша­ нованих.п~ставникlв ро.

бітннчого

иласу.

колгосп­

ного cen:JlНCTвa 1 наРОДИОІ іитеn:ігеиціl внсувають до найвищоro opгa~y дер­ жа-виої владИ трудові KO~ лентвви. Вони в числі перших кандидатів у де­ путати Верховноі Ради СРСР одностайно назива­ ють керІвникІв Номуні­ стичноІ партії і Радян­ ської- держави. На зборах кандидатами

ПреЗИДії ВерховнОІ Ради СРСР і прийняла. BIдno­ BLцHi занони І постанови.

в депутати Верховної Ра­

ди

СРСР

висунутІ това·

риші Ю. В. Андропов, Г: А. Алієв, В. І. Ворот· НИКОВ. М. С. Горбачов, В. В. Гришнн. А. А. Громико. Д. А. Нунаєв,

Г. В. РОl'48иов, М. С. со­ ло ..енцев, М. Q. -ТИХонов,

Д. Ф. Устинов, Н. У. Чер­ ненко, В. В.Щербиць· КІ:ІЙ, П. Н. Демічев, В. І. Д6лгнх, В. ,В. Нузнецов, Б. М. Пономарьов, В. М. Чебрi.lНОВ, Е. А. Шевард­ надзе, М. В. Зимянін, І. В. НаПіТОНОВ, Є. Н. Лиrачов, Н. В. Русаков, М. І. РШІ(І(О•• Повсюдно обраНІ пред: ставники на окружні пе· редвиборнІ наради, яким доручено

пLцтримати

кандндатури.

ці

(ТАРС).


*

2 стор.

ЗІ грудня 198З року

Пам'ятний

·

р1К Ось

і

занінчився

т'ре-

тій рін п'ятирічни. Нелегним, але пам'ятним став

він для нолентиву завО'ду пластмас, адже були у нас уснладненняз винонанням виробничого плаНУ

через

чання

нечітке

поста-

СИРОВИНИ.

Щаб

випусну

товарів· народно­

го споживання пО'лшше­ ноІ якості з індекс01f! <!Н» \

йон

біJIьше,

ніж

у

ваду

ширана

сВО'ю

рабату на паліпшення організації праці , сувору

еконамію сурсів,

сировинних

ре-

відшунування

до-

датнО'вих щення

резервів,

підви-

ефеНТИВНОСТі

ВІІ-

разгорнулася

рону,

ху

йшов

це­

(на­

чальнин

цеху

А.

П.

панець, сенретар ної організації.

метом рення тивах

широнО'го обго)юв трудових ,Нолен. бригад, дільниць, :lMiH, цехів, на цехових та завО'дсьних партійних зборах , де і були намічені шляхи розв'Я:lання поставлених завдань . Бу:ю вирішено об'єднаТІІ

Нушна), яний вісім разів займав ' перше ·. місце ~ саціалістичному змаганНі. серед оснО'вних цехів за- · вО'ду. Великий внесон в · успішне винонання план~ трьох роніВ одинадцято!' п'ятирічни зробив нО'лек­ ТJlB об ' єднаного цеху

цех скатерти!! і цех нлейКИХ стрічон В єдиниі1 номпленс по випуску ви-

(начальник цеху к А. Вітер, сенретар партійної арганlзації Г. В. Дере­

робів із полівінілхлоридних плівон. Це дало

ка), яний виканав план раку по в'ипусну тавар-

наявні

спрямувати

ресурси

найбільш

на

важливої

дунції ,

поліпшити

зацію

праці.

чергу

за

р€ння

випусн

першу

рахунок

тут

працюють результат :заробітної

ство-

бригад;

як!

на кінцевии з розподілом плати за кО'е-

фіціЄНТОМ

трудової

уча-

сті. Об'єднання двох цехlв дало маж ли вість скаротити і чисельність

основних

та

продунцП

ДосягнутІ

робітнинів.

'

ще

можливими

без

наших

самовід­

Серед

перс­

кращнх

ц~xy ,

М.

М.

Гурина .:...:. каширувал Ь" ника цеху пластикату . і тнанин з пО'лІвінілхлорид­

покриттям,

Струменсьну

П.

3.

ливарни-

-

ПІдвищенню ефективності виробництва . сприя-

цю цеху литтєвих виробів, . безпартійних П. О. .

ло

Гаврилюк

танож

те,

переробляти

робництва труб та

стали

метра

скатертин,

масу стО'ло-

сназа-

тн: намічені заходи виправдали себе. Иолентив заводу

План

завдан-

трьох

років

трьох років п ' ятирічни. Багато лому

товарі6

споживання

народного винонано

ще

достронО'ва,

руху

за

но­

тійної,

одmtадцятої

питань: у

роЦі

в'язати

п' ятирічни по виготовлен- лями ню

якІ

25-рlччя

муністичне ставлення до працІ . винонали . плани

з честю справився

поставленими

\ІЯМИ.

ливарни Ц ю

ка цеху труб та багатьох інших,

збільшив-' до

І ІІІ І їх ширину. Сьогодні можна

:l

-

ви- цеху . лнт,тєвих виробів, лиття і l\1. 8; СО'ву апаратни­

цехів знизили

нвадратного

вих

що

відхоДи

мину­

вдалОС.j{ .

роз­

спільнимлЗуСИЛ­

адміністрації, ' пар­ прО'фСПіЛкО'вої

кО'мсО'мольсьної

і

організа-.

грудня, а пО' товарній ' цій по винонанню рішень продунції 26 грудня. XXVI з'їзду партії, на­ За цей час понад план ступних Пленумів ЦИ IIРОДунції виготовлено на ИПРС. Але ще більш 540 тисяч карбованців. відповідальні завдання на у листопаді 1983 рону, майбутнє поставив груд­ :lваживши свої мажливо- невий (1983 р.) Пленум стІ, нолентив заводу ви- ЦК. ИПРС. І ми готові

14

ступив

одним

із

ініЦіато-

ріrз руху серед промислових підприємств Ииївсьнаї абласті за збільшення

щоб рідне село стало ще

Час зримих

їх

винонати .

В. САФРОНОВ, секретар партійного бюро заводу пластмас.

нрасивішим.

Тільки

року

з

ножен

них

по­

ВИСОКО­

ПРОДУКЦІЯ

ДJ!Я

М.

Семииога;

па

два

і

ка . пО'нличуть 'и-ас. стіл,-. ми свя тновий

думки

.:за

по-

РО'зпочато спо-

рудження

. ЛітнівськїЙ

гуртожитна на швейній фаб-

риці.

іТільки

три

факти,

'1

яні ВОfjИ промовисТІ

оглянемося ще на. жен з

плюс

комфорт

дні.

різних

підприємствах' дІвельнини

організаціях

але И

0-

в рад-

-

. госпl ливих, але приємЩ!х передноворічних. приготувань, і стріЛНli гоДинни-

РО'­

Гордістю Літон є люГарний новорічний поди. Хоч ПРаЦЮЮТЬ вони дарунон підгО'тували бу­ по

Ноли мине пора метуш- . БУДИН1{ах.

Зручність

цього на

БО'тах по благоустроИ;> віД­ працював у середньому

перетворень

14

с!>огодні ' можна назваТl1 комуністів Г. Н. Довга­ люк пресуваль н и Ц ю

допоміжних ним

ПІД­

партіЙ- . В. . С.

данО'ї

І1ресового

ЦЕХІВ

ЗВІДСИ

ФОТО

заводу успіхи були б не­

довинів.

З

ДІТВОРИ. '

кО'лективом

працІ

ЗНІМКУ

ВИХОДИТИ

ЯКІСНА

грудня.

про-

орг.ані-

в

ної

ВЕРХ­ ТРИКО-

Сте-

робництва . Ці питання стали пред-

можливість

ОДНОГО

ЧАЛА

1983

виробів

НА

ІНТЕР'ЄР

ПРИЄМСТВА.

за

l\алентив

литтєвих

.МТЯЧОГО

ТАЖУ.

МІ.

Н08И ..

-

НОВОЗБУДОВАНОГО

успішне винанання . !ІЛ~-. нових завдань' і СОЦlaЛl­

етичних '- зобов'нзань

НОlOliУДО8

ФАВРИКИ

НЬОГО

мину-

В авангарді саціалі­ стичнага змагання, ща

З

' '1'' РОКУ

КОРПУС

JЮМУ раці,

униннути · значних втрат. партійна арганізація заспрямувала

ОДНА

. СТА

(новинна) і вже 'в "1983 році . виготовив Іх на- су­ му більше 5' мlлЬй~нів нарбованців, що на M1JIb-

«ЛітнІвсьний» чи на швейній фабриці, риб-

нолгоспі імені 40-річчя ЖО'втня чи фаБРИЦі хуДОЖНіХ виробів імені Т. Г. Шевченuа, але n прагнення

у

них

одне:

ту

БМУ-З5 трес­

«БроварипромжитлО'-

буд>~ працівнинам заводу алюмінІєвих БУДівельних нонструнцlй здали в енсплуатацlю нОве двогіоверхове приміщення

їдальні і на вих

посадкоОМ

300

м сць

«ИулінарlЯ».

З

магазин

них свідчення трудитися творчо, натна турботи партії про задо- ' хненно, виконувати. пошляху поступу радянсь- волення потреб людини уставлені . завдання. Ян і кого народу . Яним же житлі. личить народним обран-

ти обслуговуючого персо­ налу, тан і для вІдвіду­

земляні в -

нях (

один прожитий був

цей

рік

рін

для

моїх

Та хіба тІльни у жит-

цям,

приклад

літні в чан? лі?- Яку б сферу саціаль- депутати

поназують

сільради. Вони,

у новій їдальні ство ре-

но всі умО'ви як для робо­ вачів. У

просторих нух­

підсобних

примі­

Щ'асливим і Радісним , ного життя ми не взяли, а танож тромадські актиадже кожен день був на- у ножній ЗНИХ минулий вісти надІйна опора

щеЩfЯХ вСтановлено сучасне номпантне облад-

ми перемінами, подолан- здоров'я _ це розширен- рішень. По праву гордяням нових висот. НЯ ПО'ЛінлінІчного відді- ться літківці своїми зем-

На першому поверсІ розташувався дієтичний

повнений глибоким змі- серцевинний - рін ХІ-ої сільвиконному, безпосестом натхненної праці на п'ятиріЧни залишив свій реДНІ пропагандисти, орблаго Вітчизни, приємни- слід. . У сфері охО'рони ганізатори винонання його

лення дільничної Лік_арні лянами депута там и А ле В. І. МехедО'м І А. 1. очевидними є і спорудження аптени, у Опришком, головами вуперетворення сфері тО'ргівлі підви- личних номітетів С. П.

:Вони - - очевидні.

ще більш

соціальні

'села, прО' яні так всеБIЧ- · щення нультури торгоно І глибона йшла мова вельного обслугqвування. на травневому (] 982 р.) А ян не згадати тих Пленумі ЦИ ИПРС. 3 змін, що сталися у бла-

нання: у підвалі розташовані п'ять холодильних намер. ,зал

з

онремО'ю

та магазин

кухнею

«НулінарІя»

на три роБО'чих мІсця. На

другому ' у загальному за­

Вороним і О. П. Пов'янелем, членО'м вуличного номітету О. А. Бондаренко та багатьма іншими. тих пір пройшлО' лише гО'устрої нашого села, «Труд переростає у півтО'ра року, але як ба- яке по · праву. вважається нраСу». Так сна зав пога то за цей коротний про- одним із найвпоряднова.

тер'єр залів і хО'лу. Полl­ ровані меблІ столи на

п в У е жит . приміром, йоні? Всього на виконан- Наші односельці по пра-

ла ,. _ чудово гар' монують із сучасним оформленням

міжак часу зроблено. Візьмімо,

житловий

будинО'к ням вулиць, скверів, грО- багатьох

заповітних

для працівників радгоспу мадсьних місць БУ,ЛО .ви- жань і задумів. «Літнівський». Більше трачено понад 30 тисяч десяти

справили

сімей

сельчан карбованців нооперованих

новосілля

у коштів.

індивідуальних добрОтних :Зробити

ЛітнІвці

все

готові

можливе.

ЯЛИНКА У НОВОМУ БУАИНКУ у новий 250-квартир­ ний будинок, що на розі

вулиць

Нораленна

і

БО

вої металургії і тресту «Теплицьтехмонтаж», фа­ бри}{и верхнього дитячо­

рО'нів ВЛНСМ, в останні ' гО' тринотажу і заводу дні 198З рану заселяють­ «Торгмаш», яні . 9держа­ ся перші lІовосе:ли. 3а ли в цьому будинну нові кільна ДНіВ усі сім сен· квартири. цій дев' ятиповерхівни за­ П' ятиніll1натні нвартисвітяться теплими вогня­ ри одержали багаТОДіТНі ми вікон ... сім'ї ~ слюсаря цеху Все це буде уже в но­ NQ 4 заводу порошкО'вої вому році. А поки що до металургії Б. В. Рижого під'їздів будинку пря­ та слюсаря механо-скла­ мують 'ав томашини з ре­ дальних робіт заводу не­ чами щасливих новоселів . стандартногО' номуналь­ Саме вони понладуть по­ ного обладнання, номуні­

,., чатох заселення нового '. . мінрорайону NQ 34, де . зашт.ановано створити всі . . неабхідні умови для Т.ру.­ дової

.'Іюдини.

Дитсадки.

ста Д. О. Швня. Напружена робота на ПУСКО'ВОМУ об'єкті ~ рад­ '[ОСПі-комбінатІ «Теплич­

будувати­ 3 но­

ному» співпала в ба­ гатьох працівнинів під­ розділів тресту «Теплиць­ техмонтаж» з радісним

ВИМИ ,житловими БУДИlІна­ ми. І тому радіють пра­ цівники заводу порошко-

сімейним святом ново­ сіллям. Незабаром пере­ ~ДYT. у но_І Кlартири

ШКОЛИ,

~YTO'Bi муться

тО'ргО'вельні

занлади

І

потурбувалися

про

1и-

ніших і нрасивіших у ра- еТід"тПеррадВжИЛЬєНісСаТЬм цих слтlяв шість чоловін і м'якІ крlс-

нинішній рін_ У енсплуа- ня робіт, пов'язаних із ву називають рін, що митацію здано 16-квартир- благО'устроєм, О'зеленен- нув, роном здійснення ний

лі працюватимуть дві лІ­ нії . роздачі номплексних обідів. Працівнини заводу самі

по­

одночасно

ба~

М. ПРОКОПЕНКО,

голова

виконкому Лlт-

ківської сільради. сім'ї

стелі, стін і світильників, яні витримані у червоно­ білих тонах. до

праці

М.

старшого

номунlстичної

Є.

Громова.

виконроба,

кО'-

муніста О. Л. Друяна з СМПl{-2, екснаваторника В. І. Тначенка та диспетчера Н. И. Т'еплюн З управління механізації тресту.

Донедавна

«будинон

поняття

готельного

ладу

. ' В. ХУТОРНА, техиолог' комбінату rpoмадського харчуванни.

елентрО'зварника.

ударнина

у січні їдальня стане

ХО'четься буде

своїх

дО'дати,

нуди

будинну

~M

друзІв.

що

запросити

В

вперше

в

цьому

нашо­

му місті частина квартир готельногО' типу - ' дво­ нІмнатнl. Іх одержали багатодітнІ сІм'ї. Причому, з часО'м вони полlпшать СВ.О'ї житлО'ві УМО15 И . - Ян бl;l багато робо-

ТИ- · ти не було, але О'бов'яз­

пу» асоціювалося із невеликими німнатами, маленькими кухнями. Будино/{, яни й піднявся вгО'ру поб.ryизу нінотеатру «Про-

НОВО' поставимО' новорІч­ ну ялинку,- говорить господиня Ніна ВасилІв>­

метей» , важно вlдрізнити від будинку з пО'вно-

на. - Нехай дітям радість буде подвійна. - Про тану квартиру можна тільни мріllТИ,­

метражними

ділиться

-

квартирами .

Навіть є свої перева-

ги,- жартуючи,

один

тресту

з

говорить

новоселів,

водій .

«Броварипромжит-

лО'буд» Минола Минолайович Юхта.- Є спільний норидор. Иожна 'сім'я має дітей. А для наших Наталки,

Сергійна

і

ма-

JleHbHOro Сашна це дуже

важливо: буде ДРУЖИТИСJ!.

з

ким по:

своєю

раДістю

номбінату

Любов

робітниця ГО'

заводобудlвно­

Олексіїlща

Велика

Гальченио.­

кімната,

нухня,

балнон через всю нварти­ ру, Хочеться сназати бу­ Дівельнинам щире «спа­ сибі», по~.тIiР1iЛl!ся вони. Н.

На

ЧЕМВРИЧЕНЕО.

фото:'

новий ·

250:

.

нвартирмий будижж. Фото А. . . . . .


«.Н О В Е

С ОЛОДНО санна.

ленька.

Уї.

спить

Ок-

'Іа· столІ цонає годинник у шибку сторожко за­ Місяць.

а

~e ПРИХО!цить.

сон

но ж. теМНОО1(а вродлива Дівчина з пишнимн довги­ ми косами. З таким про­

lІеться до аркуша. на па-. никливим голосом.

діста­

l1ір . лягають стрімкими вала головні ролі. НІ. ворядками слова: на ніКОли не мріяла про ХаА иаlтиут~. хт6а. кар'єру артистки. а прохай ХJlI(Іа досткrаIOТ~. nlсиl оСЬкииио.аl иад С8іТО.

Хай

",...ата

nlleТYT~

І

сто любила співати. любила рідне CBO~ - село з

ltунаlOТ~

поетичною

8110",,".1

.ltepeaeclla,

няне.

аlд ИОІІИРУ жита

.уде ·'С.IWio иа саlтl.

А

-

селянську

закоханість

пІсню робила.

Ії

у

життя

повним, дозволила

Вже позавтра новорІчна ніч. А вона. доросла жін-

Вес

назвою

нелегку

'працю.

&уде с.IТIІО на C~~IIO.

глиб-

ше віДчувати красу отчого краю. рІдного народу.

ка. ще й зараз чекає чуУ родині було шестеро дес. що принесе Новий дітей, а вона найстар­ pJK уй. Ії донькам. синові- ша_ Ганні хотілося швид­ солдату. усім людям пла-

нетя? Хочеться . щоб був вІн мирним. щасливим. щоб над світом усім лунав дзвІнкий дитячий смІх.

.

_

Xo .. eT~CII.

смиу.

.

щоб

РІС

тее. СМН.

_, щоб наш аlн "~:.

ше

стати

помічницею.

принести У сім'ю і свій за­ роблений карбованець. ЗаКінчила школу. пlШJІа працювати У колгосп. І де б не була. завжди спl-

вала.

Бо таку вже веселу

вдачу мала.

четверо.

ОРАІІТИОМ зроста. на

І діти. до

А що вже вдачі

Руся.иЙ, щаСIІН.НЙ ~:~

всІ

успадкували вІд

матерІ любов

paдlCT~ усІм.

співу.

веселої.

доБРі і лагідні. годІ й ка-

У кімнатІ пахне хвоєю. зати. Якось зятеві Місячні

променІ.

сподlвано

що

ковзнули

не-

бать­

ки. У яких живуть

моло­

через ді.' запропонували.

фlраику І зупинилися

на

ляв. давайте.

MO~­

дІти. хату

ялинці, зробили її відразу вам допоможемо збудува­ казковою.

Як

дитинствІ,

коли

колись у ти. А дочка на те катего­

далеко рично віДказала:

вІД села. у горах.

«Нікуди

поро- я від вас. мамо. не пІДу •.

слих лІсом. допізна пасла (Це так про свекруху). овець.

І співала.

співала.

І ще одне захоплення у

А голос. красивий і мЩ- Ганни ' Іванівни є. суто ний, линув над полоииною жіноче. Любить шити. кудись у Співала

незнані

Ганнуся

світи. Саме тому її дівчатка та­

і

вдома.

кими

нарядними

ходили.

1 в ШНОЛі. де без HeJ не І в будень мов на свято. проходив жоден концерт. Повиростали ' діти. Стар­

жодиа репетиція драма- ші дві вже й заміж пови­ ТИЧНОгО гуртка. І, звичай- скакували. А вона. ще

зовсІм

МОД0да.

бабусею

стала.

А

тягнуло

ближче

ДО

так

дітей.

яних

доля закину ла аж під Ниїв_ Ось так

.::.;;rr;r..;~.

і в Княжнчі · ~'iJ't~~~~.!I!

переїха"а. щоб ближче до І вже· тут --ще одне хоплення відкрила

себе любов до тварин. Власне. не відкрила. бо Ії серце

завжди

перепов­

нювалося любов'ю до всього живого. Та це бу­ ло щось інше. Ганна Іва­ нівна прийшла на ферму уже

в

зрілому

віЦі.

прн­

йшла учитися. Було це чотири рони тому. Жод­ ного

разу

не

жалнувала.

що саме так змІнилася ІХ доля. Щасливо змінила­ ся. Підм1нною доярною відразу взяли. Відтак . по­ трапила у здружений. пра­ цьовитий колектив. де трудяться

хорошІ

люди.

таКі. як Валентина Воро­ бей. Надія Лисенко. Пам' ятає. першого ж дня дівчата прийняли ЇУ як свою. відразу забрали до­ дому на обід. І . здалося тоді. ніби знала їх давно. Місяць

всього

Ганна

ІваніВна була пІДм1Нною доярною. а потім набра­ ла групу нетелей. СКіЛЬ­ ни турбот J радо)Ців тоді пережила. скільки від­ критт.fв принесла їй ро­

бота. Навіть вІД вИХіДних вІДмовлялася. Бувало. по вісім телят за дел.ь на­ роджувалося. Стомлена поверталася додому. А ввечері на папір лягали нехитрі

ному

" ""'II:I ІІА ~~ItIOT Г, І 1 В ~ '"

рядки:

сама і

з ІіОДpyraми. знайтц ~e могла. Привела телЯ1JCO корова аж тоді, коли гос­

подарці своїй повtриЩ!.. За неповний . рщ CQo.~

стІЬоу · p~ : ~~~

тоді по 360Q' · -':.td1ЮГрамlВ

молока на Н()~.~

Гоrоn18cwc1й

сяЧ!.

у

листопаді

.JIJI-ТРИДЦJlТВ8~ретаТlllЩ8, ГpвroplвВa СМИРНОВА.

Минулий.

IIIDIY mdt

серцевин­

фабриці

пpaцJt08ІІ'І1СnO тва·

комувіетка Г8JlНИа Наш . коресвовдевт

рік.

праці

п·ровіД.

випередили

час.

ний ріК одииадцятої п' я­ В цілому наша бригада вже в рахунон тирічки. для мене' особли­ працює во знаменний.· У моєму березня 1984 року. житті

відбулося

радісних них

подій.

30

кІльна

Одна

червия

з

рапор­

у загальні досягнення бригади вагомий внесон зробила моя змінниця

Бахарева. яка теж обслу­ особистого п'ятирічнОГО ГОВУЄ 30 верстатіВ. ткалі Нроль і Любов плану. Шдрахувавши свої Марія можливості. я дала сло­ Бутно. поміЧник майстра Мишкоріз. У сі во до IclНЦЯ 1985 року Минала тувала

про

завершення

виконати ще один п'яти­ ріЧНИЙ план. Впевнена.

ми

працюємо

прагненням.

з

єдиним

щоб

якомога

що слово моє не розійде­ повніше~икористовувати ться з ділом. Адже за робочий час і добиватися друге півріччя. витнаRШИ високого виробітку. Радують мене і успіхи один мільйон 384 тисячі

сина Олександра. Ходить у восьмий клас. Вчиться на «5. і «4». Недавно За досягнуті успіхи його прийняли в ряди двічі виходила перемож­ ВЛНСМ. цем соЦіалістичног6 з~­ Новий рік уся моя гання серед передовикІв сім'я зустрічає радісно і виробництва пІДприємств щасливо. Впевнені. що міста і району. Була де­ він для нас принесе ще легатом .ХХІХ місьноІ БІльше щастя й добробу­ партконфереНЦії. На нІй ту. Адже у тенсті висту­ номун1сти виявили мені пу на грудневому Плену­ висоне дов ір' я обрали мІ Центрального Номіте­ делегатом на -ХХV нон­ ту парті! Генерального фереНЦ1ю обласноУ- парт­ секретаря ЦН НПРС то­ органІзац1У. А довір'я вариша Ю. В. Андропова теж дбдає натхнення. підкреслено. що всІ наші Хочеться виправдати його зусилля в економіці в IІl(найповніше-_ нінцевому підсумку спря­ на пІДвищення У цьому році меие при­ мовані зн~чили бригадиром. рівня життя народу. Ми метрів стрічни. я викона­ ла план 1986 року_

-

Збільшилась відповідаль­ ж з честю ність, добавилось pQботи. мо свій Однак paдy~ те. що вже обов' язок 8JlдНО

плодн

Працюючи меТОДОМ.

IВЩRJJВ

за

своєУ

IJраці.

ною

працею

виконуватиме­

патріотичний самовІд да­ вноситимеroro

бри~ним вагомий вклад у зміцнен­

-

ня еноRCМlЧНОУ 1 оборои­ пр6дуиТ1mdсть НОУ MoryTJIOCTl кра!НИ.

ми

значмо

ntд­

І легше.

ше стало

і ц1нав1-

працювати.

Ії

подруги по роботі Люба Слуценко. Надя Гонча­ ренно. Світлана Шкаба­ ра. Ольга Федоренко, Ві­ ра Нудрявсьна дружно...­ мов одна. сім' я. живуть. Радощі І невдачі на - всіх ділять. І молоно теж. Адже саме в цьому ко­ лективі почали впровад­ жувати

систему

оплати

праці за кінцевим резуль­ татом.

- Хороша людина Ганна ІванІвна Паламар­ чук. говорить про неї голова профному радгос­ пу Імені Щорса Н. С. Санталова. Поважають .

уі у нас.

-

f

робіТНИця чудова.

завзята. головний

піДтримує її зоотехнін госпо-

-

пo.nра- СТИJIИ

і . зІбрали

виро-

ст.Ільни

спр а в и в- а ~ПOl"ас""и борr за, ии ппа- переднІ два рони n ят новими завданнями та со- річки. Особливо добре ціалістичними . зобов'язан- вродили столові буряки. нями. Державі продано яких накопано 3100 тонн багато 'надпланооої про- при планІ 2800. НайБІльшись з доведеними

і

З поп в

і

господарства

одержано .понад один мільйон нарбованцlв прибутку. . ' 1983 рІк характерний

Василя

ШеВченка.

ниць

Павловича

Серед

робіт­

овочшниць слід

відзначити Галину Ісаків­

ну Миколаєнно та Єфросинію І.ваИlВИу

Волоху з

для БІльшості нащих ви- третьоУ бригади. ЛіДіЮ РОбничих І1ІдРОЗlЦілів сві- ГригоріВНу НраСНИ1(ОВУ і жим

фермі.

струменем· в органі-

-

ставленням кожного

боти

Г. 1.

Паламарчук це жінки

стала оператором машинного доїння другого кла-

су

.

.

А нинІшній

Новий рік

трудівниця зустрічатиме вдруге. Адже з річним

планом

пО виробництву і

продажу

молока

охороняє

сьо-

повниться

гор­

упорався давно.

раз

Щоб

на

всІх

кожнІй.

континентах nllанати

3 АИТИНИ маnоі зростаа

боrатир. Щоб на свІтІ. веnмкому І тІсному.

Що може вмlСТИТМСІІ в

материнському

серцІ.

Вос:н не стаnо. був МИРІ

...Ганна Іванівна неться до шухляди. ще

дістю і радістю. ХочеТЬСІІ матерІ

колентив

перечитати

вІД сина. І раптом

тягщоб лист

. На

Н. ГАМАЛІИ. фото: Г. І. Пала­

марчук.

помі-

Фото М. Семинога.

НОВІ . висоти

або майже вдвічі більше норів по 6007 нілограмІв плану. Не набагато вІд- "Мол'она. Найвищо! про­ стала і бригада Миколи ДУНТИВНОСТі досягли Лю' 1вановича Топіхи. Цього бов Минолаї.вна Стро­ норму закладено в ГОСПО· кач ло 6700 кілогра­ Aapc'l\Bi більше -п'ятнадця- МіВ на корову. Петро Пав­ тJiI. тися'! тонн. ПО 528. лОвич Цюрr.tщ,;'І'а ,1 Неля центнерів М;іСИ з гекта- Михайлівна Бондар по ра зібрав ланковий меха- 6600. А всього у нас на­ нізовано'і ланки Микита лічується 23 операrори. Устимович Летиченко. На які одержали більше ше­ вирощуваННі

кормових

роботі добнлися

тру-

ра. в1дзначився ланковий Петро Нузьмович Краснинов. а на заготівлі сіна - ланковий Валерій Власович ПеркатиЙ. Для радгоспно! худоби створено МіЦну нормову базу на. період зиміВлі. що є заподосягнення

з чеТтвеРТОІ. шого піДвищення її Чудових результатів у дуНТИВНОСТі. І

ги. багатьох

висоиих по- ОбхіДНУ кількІсть

досягнуто

сти

тисяч

кілограмів

ще

про-

му

наші

впер- грубих

.

Взsn:и. напринлад. ОВОчівницьку галузь. Бригади. очолюваиі Григорієм Іллічем М1іценном та

мів.

1

Так.

соковитих перша

Нез ва­ нолентиву

зерна. молока. цієІ

один

крок

lВинонаннl

в

успішно­

рішень

з'Узду ' НПРС, листопадового (1982 р.) і червневого (1983 р . ) Пленумів ЦН партії. Упевнено вступаємо ми і в новий 1984 рік. бо вІ­ римо. що буде він таким

XXVI

що забезпечує прибутки від- же щасливим і рясним на

нор­ стаБІльнІ

бригада.

мо­

Колекпершої

бригади надоїв у серед­ ньому по 6078 нг. З хорошим настроєм проводжають наші тру­ дівнини рін 1983-Й. Віи принІс їм багато радощів у праці і житті; нових творчих удач. - Зроблено

даль-

ГорДістю всього Ііашого є молочно-тоїх обов·язків. Напевне. ці жаючи на неспрИЯТЛИВі варна ферма_ Уще багато фактори стали вирішаль- погоднІ умови минулого років ЇУ працівники добиними у здобутті перемо- літа. вони заготовили не­ ваються високих надоїв

дівнина до виконання сво- кормодобувннки.

ше.

всіх дітей

За норотний строк РО- ' годнІ її син Віктор. Сер­

Марію . АнтоніВну Малюгу руною

зації соцІалістичного змагання-, більш свідомим

назників

теплих, затишних будин­ ках односельчан гаснуть вогні. СВіт огортає тиша. Цю тишу і мирний сон

ша заслуга в цьому лан- буряків, яних зібрано по лона вІд норови. Ферм. :кового механізованої лан- 1360 центнерів з' гекта- тив операторІв

Ще більше зміцніла ено- ки

номіна

з посмішною: -:- Аж тісно від її дошнульних са: тиричних віршів ледарям. які ще трапляються на

.

ДОСТРОНОВ0

дук·

дарства М. С. Голота. чає за вікном іде сніг. Щоправда. люблять її не То-то зрадІє завтра Ок­ всі. І тут же пояснює санка, пронинувшись. У

А' ОnАЕМО

цюваJIИ і овОчівнини. І ГOPOДHЬO~ продунцlї. щ~ нормодобувнини і меха- ІУ вистачнло не лише ви нізатори. і т~ариннини. кона!" цьогорічні план~

цlї

і

примі­

одинадцятої

СЬRИЙ •.. СумліннЬ

А. Козак попросив П РОЗDов1етв, чим знамен­

ний ДЛЯ неІ

У

щенні змонтували МОЛОНО'

люції радгоспу «ПЛОСКі'В- чем Беліловським,

cтp!'IICOТK8Цltк1l

8eJIIIICOJO

році

А в

нинішньому -" !llaйже .10. чотири, . . з . половиною ти--;

п'ятирічни досяг колектив Оленсандром Трохимови' ордена Жовтневої Рево-

060В 'I~~OI ~ C.ll881l'l'ЬeJl е&оею

L-ч........

дівчатон .

НАШІ ІНТЕРВ'Ю - - - хівВеликих трудових успіу третьому. серцевин-

На

3 стор.

все

Перед нею

{Ілька списаних сторІнок. а в душі знову народжують~я рядки. і рука тяг-

І

*

року

1983

.м АТ ЕРИ Н С ЬКА .. nІ с НІ

ку­

ТJaчна пІд щічну. Чути. як

~лядає

грудня

. -----'-----ПРО nЮIЕR хOPOUJИХ--------

наймен-

пlдмостивши

31

Ж И Т Т Я8

галузі.

зростання

нерована Іваном Ничи­ рентабеЛЬНОСТі. НИНі твапоровичем Накуном. зіб­ ринники подолали недорала 10759 тони зеленої сяжНий ранІше рубіж маси кунурудзн на силос. на,цоУти на кожну з 1260

нові

здобутки у. праці. П. ВОЛОХА,

директор радгоспу,

дидат ук.

кан­

економічних иа­

СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЯР РаДіСНУ · подію

вІдзна­

чила HanepeAoAJji Нового року родина НрсяніВ. Ста-

- рійшині

роду Минолі Му­

Чотирьох синів і трьох дочок виростив

М.

М. НаСЯН. І

праця

стала

і виховав

для них

першою жит-

сійовичу виповнилося 1 ОО тєвою пО'!:'ребою. Син Ми­ рокіВ-. більше ніж будь­ хайло близько 40 років ному із житеЛІв Шевчен­ також трудився стрілоч­ нового.

ником на станції Бо6рик. На думну ювіляра. ос­ 35 ронів свого )l(И1·ТЯ в1Д­ нова його довголіття­ дала праці на залізниці І праця. Все свое свідоме дочка Наталка. . А син життя Минола Мусійович Дмитро працює в радгос­ труДився не понладаючн .Вобриць:кИЙ. директо­ на фото: ЮВіЛяр МикоРУН. Близько 40 роКів n1 ром трудову сім'ю попов­ ром sасолзаводу. він працював залізнични­ нять 1 його прав~у-ни. ла МусійОВИЧ Касян зІ ком на станц1У Бобрик. п. КУДІН, НайрІзноманІтніші про­ с.оІн правRyJtом Іваном. А BCьoro його трудовий фесіІ обраJfИ В"УНН МиКО­ rpомаяс.мкІ кореоиов­ Фото М. Семикоrа. стаж стано.ит. рокі•. лк Мусl10lнча. а ~"'баA8f·

.

75


*

4 CNp.

с Н 08 Е ' Ж ИТ Т 11»

31 ГРУДНЯ 1983 року.

8L ЛfТНУ

IOC11 «610"'''Н''»­

цього

року таврували

,

' частину

своїх

каиі- вого

'

я провела у ВеесQ,lOЗ-

:.,IIIJJ1te

рев,

кущІв,

,зІ,

зустрІчалися

нами

з

руху,

сниками Великої няної війни.

ВІєнко

ріДної

ріЗНИХ

сценах

ликих

і

диться

1

дово­

НінІ ра­

несе

вона

маму ,

ПОіЗДКИ

ti1ЖНОl душі.

ts

11 Пl~нях

Вітчиз-

дитячі

роки ,

б

успіх,

на

гастролІ

залишила

чі в

люЬОв до матерІ, дитини, коханого, смуток 1 ра­ Д1СТЬ жіночої долі , життє­

залІ

мали

автографи

на

ули згадку всім бажаючим. А по

довго

змогу не стихаючими оплесками

переконатися, що lіінавітав П і запрошував lVlатвієнко не тільки та- приїжджати знову.

народний лановита співачка, а й ' Ці-

Народний

хор

дяНську

з

народним

прекрасним .

мяко,

задушев­

но, дуже довірливо

1

до-зустріч

у

но.

виконаннІ

мантою

ка

поета

миколи

І,.;ома

ОСОQЛИВО

па­

'ри .

м ятним. шанувальники ЙОГО талан ­ ту вітали у люолеиого поета з вихо-

oцi~KY

J:SoHa

критиків ,

гро­

нещодавно

письменниКіВ

презиДІя

УКРаіНИ

визначною ПОДіЄЮ.

СпІлкИ

18.30

Клуб мандрlвннкlв.

НІ . :Ю

с110ВОРІЧННЙ

вистава.

21.0о

нрограма

ВОРІЧНИЙ

сЧаСI>.

атракцIOН ~.

"t"ort"AMA

1 СІЧНЯ,

Т~It;t>А-tа::НrtН

3АI ' Алt»НоСОЮ 10.15 у ДНІ ШКІл ьних канl11t"UI !'АМА ЦТ кул. ХУДОЖНІй фільм 8 ,20 lVIул_ьтqllЛЬМИ сКазка сnоворічНl приroДИ Машl мовиться., сnайученlШНЙ заєць.,

сжовтиа

сло,н

і

•.

9.UV со>имовии РІІНОК:>. 1\ОМПОЗИЦІЯ за в.рШIІМИ роСІИСЬКИХ і радянських

~оюзуl

шузичиа передача Cr'I1HKoBa пошта:> .

у

1:.!.~5

У

СВІті

А.

15.15 Запрошує канський

м.

С

16

І

З

годи

акто-

й

КЛІО

,

кота

Леопольда.

ХудожнІй

14.45

сВогнеинt

РозповІдають

иаші

корeqnоиденц. ' .4О туд ясолоти чик. . t;cTpaAHa циркова 16.30 1ЮицеP'l' каМерної му­ вистава Д1Jя ДІтей. знки. с(;права за тоООЮ.. 17.50 Jllтературиий вечір 16.50 Подорож у Новий рІк. 12.50 !\'1узичиий КІОСК. поета Н. l-лазовоГО. 17.30 Від усівІ душІ. ЗустрІч l:J.:.!O нрограма телебачення 19.00 Актуальна камера. з сІльськими труДlвника­ Куби, присвячена 25- 1\J.:S0 Художній фІЛЬМ с.'Іа-

11.;Sv l1рем єра художнього теле"'UlЬМУ Д1Jя ДІтей

...

РІЧЧЮ . перемоги і(уБИНської революЦії. 14.20 спорт-ts:.l. Підсумки

рівнИКИ.. 1 серІЛ. 20.45 11а добраиlч, дlтнl 21 .00 Програма сЧас. ;

мн

Брянсько! областІ.

сДозвольте Про ПРОблемн сім'l.

19.30

увІйти •. молодої

спортнвного року. 21.35 Лудожній фuJы4 сЧа15.00 clSecem' нотки... КонРIвВИКК•• 2 Q8P1a. 20.00 Ве'1tiрия казка. курс юиих, BOKaJtiCTiB. '1 3ArAJIwiocolO38lA 20.15 ДокументалЬНі фlльмн 16.00 ХУДОЖJiIЙ Ф І ль 104 ПРОШ ' -АМА - 11:1' "nPQАЧI про , спорт сЦех здо­ .ІдеальниЙ

чоловlх..

,

г

... , ......~

роВ'Я.,

сРапкан

-

спор­

17.30 зустрІчІ на радяВ~к1й " ,: КИІ~ (ТА ~.- , тивнt гектари •• 8eмnl, , ,': $ ,20 КонцеP'J' z_CbKO{ 21.00 Програма счас • • 17.46 По сторінКах днтячо- ' iapoДВOl П1СВ1. . 21.35 Художиlй телефілЬМ ' ro ГУМОРИСТИЧilОro жур- ~.OQ ' ДітЯМ ПРО , ~· сНаречена з Пlвночі •• налу сЄралаш.. 9.30 ВI!ІС'І'Упае aJJС8ІІІб4ь Те сНОВА5І ЖИЗНЬ,.

комитета

-

орган Бjюварского городского

Коммуннстической

партни

СК9 ГО и райоиного Совета народищ с ко:і

о бл аСТІ! ,

дlІИ

(На украНИСКО/ll

депутатов

l18Ь1ке).

город­

Киев­

,

Редактор Е. ФЕд5lА.

Газета 8Ь1XOAII.Т

8ыхда;;

УкраИИbl.

8 17

sторник,

апрелll

~peдa,

1937 года .

питиица,

суббота.

І

Адреса редакції; 255020,

Цього

зусиль,

бе

За

сказати,

рів 1 шк'оmrpів. учевв­ Ц8 ШlCОЛВ ом 3.

ііа . межі

зІ

'

з

допомоги

.,,

'

рІк

1983 і

при ч е т н н й.. бере

кавалер

нерал-майор Сергєєв.

артилерІї

17.00 Мамина школа. 17.30 Художиlй телефільм

_Пригоди ЕлектроНіка.. 1 серІя - сВтеча.. 18.45 СьогоднІ у світІ, 19.00 сЗемля сибlрська.. 19.30 сЗимовий берег. , Видовий фІльм.

!4. БРОВАРИ КИlвtькOJ ВУ JII. кщвсы(,. 154. ,

1

А. !(ВІТНЕВА,

насе-

_ЦІна одного дня ••

Шахова школа. ХудожнІй телефільм сДlвчнна І море. . ' 10.20 Разом ~ дружиа сІм'я. 10.50 Документальні фlльмн

8.45 9.15

про Народні промислн с"1'аємниця птаха CiplH~, сПоеми про килими

ПРОГРАМА УКРАIНСI:оКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

••

ХудожнІй

телефільм

сЧарlвники..

1 І 2 се-

ріУ.

Поезія М . Лукон1на . ФІльм ~ дІтям. сВаль­

13.05 14.05

У світІ , тварин. сДавайте створнмо

15.25 15,30 15.55

МультфІльм

вІтрила

•.

оперу.. ФІльм-концерт. Новини. Лlричиl мелодії.

стрlч з кращими спортсменами краІни І республlии. ' 16.10 СрІбний дзвІночок. 16.30 Вперед, орлята! Зустріч юнкорІв з аЛЬПlиl- , ста ми п lДКОРЮвачами

народний

11 .20 11.55

чинІ

12.35 ОрІєнтир. 13.40 МрІють чемпІони ... Зу-

Евересту.

в. іфЕ п аа.

(

тя •.

10.15

,.......

РeAIUOР

22,35 Сьогодиі у свІтІ.

'

-

га, юриста.

ХУДожнього телефільму _Остання нІч РОку, що мннає • • 21 , ОО lIрограма сЧас • . 21 .35 Прем'єра телефільму І сlгор Володимиро вич ' lльУнськнЙ. Уроки жит-

17.45 Телепост

Участь

1984

жуть одержати поради гі­ неколога у психоневроло-

обслу-

жІночого

16.10 Новини. 16.15 СторІнки ІсторІІ. сОсотрьох орденІв Бойового Червоного Прапора ге-

~Ka бу-

же працlOвати­

TIj.M

чимало,

культури

17.25 СпІває

бнсто

чоХ кощ:ультаціJ,

ІхніХ де введена в дію в

Для вряту- JXЩі.

15.40 сЗимовl

Музична казка,

у 1~83 році пологове

19.45 ПреМ'єра

ху-

сЕкаамеи на зрілІсть.. аквар е л і. .

лень.

операцП на об єднання одержало но­ обласноІ клініки ве , приміщення для жіно-

говування

сРосlя..

сЧIП. , сВоцман.. ' Мультфільм сПригодн капІтана Врунгеля. . 1 і 2 серll. 14.50 Сільські горнзонти. Докумеитальнt фільми сДім вlкнамн в поле., стУрботи сПlвиічиоro.,

думки

BeJIIIКoro подввrу. мі­ cыcro Будввку пlоие­

зроблено по поліпшенню

, 11.20

цІ

[ САМО'І'ЮК uєи клубу ' «Стдош

якості

самблю

щоб

здІйснилися.

ли мобілізованІ -сотні до- шлюб., , де бажаlOO\ змо­

акушерІв-гінеко­

ДОЖиl фlльмн Д1JЯ дІтей сРальф, здрастуй!.,

Новий

нуватиме на нашІй плане ­ тІ. Будемо докладати

стерності

Досить

ж.

постави-

вання життя породіль ' бу- ме консультацІя ~Сім' я

досягнуто

впровадженню

10.10 КороткометраЖНі

телефілЬМ ' дороги.. 8 се-

рlя ,

16.00

звичайно

"'1І1адках' ·ме- ')]єюrя, благЬустрою відді­

спеціалІстів.

смерт­

Державиого республІканського росlЙського народного ан-

••

М;ультФlльми -про , ПРИ -

але

шу . Остап Вншня..

ек-

знати

сім

МИ сСизрань., сТак і пи-

владивостока .

14.05

Республі-

будинок

ра.

ll.OV

все

вже

9.30 Внступ

сСправа майстра боїться. . Конкурс учнІв ' суДНОбуДl&еЛЬИИХ ПТУ

СРСР

артистка

Роговцева.

фlльми ...• '

13.00

балету .

Катрусии КІнозал. 14.1:> КІНОМОЗlUка. !Sедуча

народна

сХочу

що

ПОНЕДІЛОК, 2 СІЧНЯ І ЗАГАIlЬНОСОIOЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8 .20 Новорічний карнавал за участю Великого дитячого ХОру ЦТ і ВР. 8.50 ДокументалЬНі фlль-

••

11.55 Документальннй

І

за рІк з надією, що !'t!ир па­

звичайно ж, завдяки ви ­ сокій професЩній май­

логів.

го камерного оркестру .

12.~(}

ПIД!J1вСЯ

ново! сучасної апаратури, норlв, всі зусилля і вм1нДОбре налагодженому об- ня. НИНі і матері, і діти почувають себе добре . стеженню вагітних і ,

Твори Н.-А. Моцарта виконаннІ Московсько­

ран .

в району.

ЗfoQ_ ,\"ІІІ CЇII' 11

колектив ' працює

завдяки

fiaвno­

ДокументалЬНі мн сСкульптура і сПейзаж 9 ••

тому,

ності.

" про

ХУСТку

11 .00

11.25 Слава солдатська. lJ.;Ю

ПU~I'IВ.

9 .JV l:>УДИЛЬНИК. 1о .ОО '-J1УЖУ Радянському

!SITI•.

сСказания

во-посадську

'

YKPAIHCt»KUfO

ЗНА

9 .55 10.10

~l , J ;) • нро",uвжеиня· естрад­ НО'ЦНРКОВОІ вистави сnо­

НЕДІЛЯ,

за

імені

кон Е (Куба).

атрак-

t;страдно·цнркова

днями

яю вІддали своє життя у боях за на-

результатами

без материнськоІ

А. СіРЕДА.

затвердила

ЦІ ОН:>.

премії

в

років

району. Другим став наш землян Ми­ кола Сом. Щиро вітаємо його з цією

_..... _---

мадськості.

А

лауреатом ,

що

НайваГОМlШНЙ же здобу~ РІВНі

присуджується

року.

ням ' нашого " народу до членіВ агресивного бло­

~~~~~r' ~~~:J~~~'"oox

В: L:осюри ОУВ J:Sасиль Швець, ро­ дом Із сусІДнього БориспільсЬКОГО'

одержала СХlSальну

літературної

преМІЯ

книжку

llершнм

дом у CB~ новоХ книжки «llрисвяти і ПОСJ1ання».

Ця

кращу

табір

зустрічає Новий рік. На­ що в п'яти : селення міста 1 району дики стояли зросло на 2,5 тисячІ , що {)Ільше , ніж у попередньоскладності му році. , ток

по-

знання, щоб потІм з ко­ ристю використовуваПJ їх у дІлі. ' Учні нашої школи, як і всІ школярі міста, взя­ ли активну участь у збо­ рі ПіДШісІв під звернен­

малювали на чорноморців,

плакати,

хорошими

М. <';ома дауреатом республlнансько~ літераТУРН01 прем1У lмен1 В. с.:осю­

lbr(),j став ДЛЯ нашого земля­

Наступними

пере­

Колектив районного по­ логового об'єдиаilня з

для

JlaypeaT преМіІ - наш земляк М. Со. Рік

ми

асфаЛЬТі

В. ІСКРА:

спІвачки

державу,

юного

ку НАТО припинити гонну озброєнь, вІдгукну­ то друзів У мальqвнич1й' тися на заклик народів радянській краІнІ, - ска- світу 'оберігати мир зала, прощаючись, з , нами , на землі. Ми провели цю артеківцями , Саманта роботу серед своІх шеСміт. фів, серед жителів мікро-

весь

райбу­

1· ~aB

. вишня •.

чарувала всіх.

ніж­

представники

Назавжди запам ' ятали­ сигналом о 4-и годині ся нам і Саман ті ті дні. ранку. Разом з наUUfМИ На артекІвському стадІо­ гостями учасник а м и ні ВіДбувся святковий Великої Вітчизняної ві,Йкарнавал. ВІн став своє- ни ми поклали квіти , ріДним початком полІтич­ ДО пам'ятника загиблому ноІ акцll «f{оли я думаю матросу. ' Цей монумент про мир». Разом Із Са­ створений У пам' ять про

тепаМFI, не залишила нl- l-l1ни МатвlЄНI(О пісню кого байдужим, просто за- А . , Пашкевича «Мамина

t.;,вOl шснІ Ніна МатвієнкО виконує

гумором,

континентів.

Саманта умовила своїх коління, поклялися доб­ батьків дозволити їй ре вчитися; здобувати

продовжилась всі без виияткуl свІдчитися особисто " що ~ApтeKY» ~Коли я ДУМаю ли сво! піДписи. весь радянський народ акція про мир» . ' 22-го червня Вступаємо у прагне миру.

співрозмовник і динку культури попросив гумор . 1\ОЛИ вона вихо­ кавий lі розпов1Дь, спіВачку СфОтограq>увати­ дить на сцену, в серці на­ оповідач. ІСК!JOМетиим ся разом на.гадку про роджуt;ться передчуття переснпана ' ЗУ~ТР1чt

різиих

можливе, щоб не виник­ ло на , землі третьої сві­ товоІ війни. Юрій Воло­ димирович віДповІв '$ і запросив відвідати Ра­

ЛlQДИ-СУСіДи ,

KpaiНl '1 за кордон. <.;луха- ПO'l'Ім зал стоячи,

щира

стверджуючий

мен1

дитинства

і

провести кілька днІв не весниця із Сполучених в готелІ , а в табоРі, сеШтатів Америки Саман­ ред нас. Дівчинка розпота Сміт. На весь світ вlдала про себе. Вона прозвучав ГОлос цієї аме­ добре вчиться, багато ЧН, риканської дtвчинки, яка тає. Любить і вміє катазвернулася до Генераль- тися на роликових ков· нщо секретаря ЦН НЩ>С, занах. Останнє вона ПіД-

влаштував

людям тепло своєї щедрої тім прийшов

1

КИ», «Ой, ПОЇJ{aВ вІк у поле орати., жуть

на , територію нашої країни . На цьому мІтингу МІ!,

Толови ПрезИДі! Верхов­ твердила на асфальтован61 Ради СРСР Ю. В. них доріжках табору. чоло­ зробити все .- У мене тепер бага«На- ' :Андропова

На закінчення зустріЧі

яну

вторглися

щаСJZивоrо

трош­

Ніна МатвІєнко вІдповІла на запитання слухачІВ, виконала кілька пісень на прохання присутніХ,

завжди

зом з піснею

весною

11

про те, як вона, тендІтна сором ' язлива діВчииа з 110лісся, приїхала до Ниєва навчатися співу. По-

свою

ве­

виступати

lУ1аТВIЄНК(),

«Ой,

ожила

РОЗПОВ1Дала артнстка про

-

-

малих

зелено!р

краІНИ .

слухаЧіВ

межами

На

нашо­

родні пІсні

далеко

Союзу, її меЛОДіЙНИЙ спіз за

жителями

го ' мІста,

знають і любля'l'Ь на р1Д­ ній Україні і в інших республіКах Радянського полонив

з

прозвуча;Щ- українські на­

що до мене Ma:r1HKa їде» " «Летіла зозуля з гори та клуб ~J:?роварчанка» , що в долину», ' «Ой, там на дІє при районному Будин­ горІ . ой, там на крутІй», ку культури. «ип, мала 11 ЧОЛОв1чна», Тепло 1 схвильов а н о «Щедрий вечір. та ІНШі.

Д о б Р е

роюі

42

Голос

уча­

Так співпало,ЩО під ' час нашо! зміни в «Ар­ теку» побувала наша ро­

неповтор­

ЯІ\ 'рівно

тому, на світанну, німець­

----------------------------------

ветера­

комсомольського

піонерського

і

у ВіЛИ ,

J\Р~ЯЛІІ ,

,.~кy(:' навколо

численні чивають· І лІкуються діти,

Цікаво проходило на­ ше дозвілля. Ми подоро­ жували узбережжям Чор­ ного моря, були в турист­ ських походах на Аю-Да­

L:півачку

Батьківщину. 'Перед

нами ви с тупили ' l-:QлишнІ фронтовики . ВОН І! розпо­

сотні була приємно вражена де- тим, що в Артеку вІдпо-

клумби , з найкрасивіши­ ми на землі квІтами зу­ стрІнеш тут .

ииЙ .

на

ко-фашистські загарбники цЬого ' чарІвного містечка пІонерського вогнища. оголощення вЩни Чорномор'ї можна гоЮна громадянка С,ША без

І МРИТИ безкінечно : І найрізноманітніших

своєріДний

CBiTO~ шу

" ЖI\f'I'Я ,' народІв.

У)9.онерсьном,' 1J.9o- ' А'іютbt ~ .. \ «Артек.. рро кР.аСу СТИМКОI1У н

НІІ' IІА1""'О

Співачка - час т а І'ОЛОС заслуженої арти­ стки УРСР, солістки Дер­ гостя у трудівників рес­ жавного УкраїНСЬКОГО на­ публІки. родного хору імені Г. Г. Взаємно хвилюючою tЗерьовки НіНИ Матвієнко була зустрІч Ніни Мат ­

замахи

імперіалізму

роиька

•.

Лауреатн премІй УРСР галузі науки 18.00 Новини.

'17.00

. ССНIГУ-

Дерщавних 1983 р. в технШи.

1

18.20 СпІває Є. Устинова. 18.45 с ... До шістнадцяти

ар-

тист СРСР А. Кочерга.

на удариlй

стаР.ше

••

ток

цнрк

Рух без неб_пекн. ВечІрня казка. сКви­

будовІ. Запорізька АЕС. 18.00 ТелефІльм сУ сі твоі

19.30 20.00

18.30 Музичний фІльм сМоя

20.15

19.30 ' ХудожнІй телефільм сСlльва.. 1 серія. 20.40 На добранІч , діти! 21 .00 Програма сЧас:>. 21.35 ХудожнІй телефілЬМ

21.00 Програма .Час •. 21 .35 , Науково - популярний

дочки ••

справа

-

сПівати • .

сСпlв-

сКварц самоцвІт­ фільм ний •• Чемпіонат світу з хо­ кею серед молодіжних команд. ЗБІрна Канадн

сСlльва. . 2 серІя. , 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

-

зБІриа

пеРІОДИ.

НА КИl8 ТА О&ЛАСТI:о

22,20

Документальний фІльм

СРСР,

У

2

перервІ

І

3

Новнни.

,\

t " 'lJlде"КС 61.285. Друк високий. Обсиг І ДPYKOBl'

Телефони: редактора- 19·3,82; заступ_ика редактора, ' аіддlлу партійноrо жнття 19-4-47; аіповlдanьиOfО секретаря, віддІлу сlлы;кого . господарства - , 19~· 18; кореспондента мlсцеllQfO радfомовлення _ 19·3,05; - 'вlДДІлів промнсловостl , листіа і масової роботи _ 19+67.

управління ' у j:правахандавннцтв. ПОJlіtрафіІ і КНИЖКОВОЇ торгівлІ. Адреса друкарні : 255020. м. Бровари Київсько! області, ' аул. Київська, 154.

_

ОБЛАСТІ, ,

•.

21.45

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧ'

8 .20

у

Тележурнал

дружнІсть ••

lІиil а:ркуш. Тlf\tаж 1~.55$ ПРИМlрниIifВ. Зам; 5047. Б~варська

друкарня

Телефон 19+37.

Київського

обласного

№207 1983  
№207 1983  
Advertisement