Page 1

••

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

Вн.t:ОДНТЬ

------------------------------------------ -----------·--·--·- ---- -·

з

17 квітІUІ 1937 року

AKJYAAbHE

NQ 9

ІНТЕРВ'Ю

(1 0026)

НЕНАЧЕ В ДЗЕРКАЛІ ЖИПЯ

у зверненнях жителів Броварщини до органів влади і підпорядкованих їм структур

відбиваються всі проблеми сьогодення нашого пристоличного регіону Зараз, коли вже є підсумки року мину­ лого, можна робити певні висновки і з'ясовувати, що ж найбільше хвилює земляків, вирішення яких питань їм найбільше болить. І, зрештою, які захо­ ди вживаються і форми роботи вико­ ристовуються, аби повніше задовольни­ ти потреби краян у яких би то не було сферах? Саме це й стало темою нашої

розмови з начальником відділу роботи зі зверненнями громадян апарату рай­ держадміністрації Тетяною Васи­ лівною ПАВЛЮЧЕНКО.

- Почну із цифр . Торік до районної держадміністрації загалом надійшло майже 2800, а якшо точніше, то 2787 звернень громадян. Це загальна їх кількість : і nисьмових, і висловлених nід час особистих nрийомів головою райдержадміністрації. Якщо глибше вникнути в їх зміст, то nобачимо : най­ Іастіше жителі нашого району, а та­ <ож Києва та Броварів nросили роз' яс­ І ити, доnомогти вирішити якусь .роблему щодо nитань сільського гос­ юдарства й землекористування (саме ці моменти червоною ниткою від­ елідковуються у зверненнях, адресова­ них як РДА, так і органам влади вищих рівнів та засобам масової інформації) в листах, заявах і скаргах, авторами яких є мешканці Требухова, Княжич, Кра­

силівки, Русанова, Літок, Калити .. . А от мешканців тих же Княжич і Калити, а ше Калинівки, Шевченкового, війсь­ кового містечка в Семиnолках неnо­ коять ще й проблеми функціонування ~омунального та дорожнього госnода­

рства. Проnозиції й зауваження щодо організації руху транспорту най­

частіше звучали у зверненнях жителів Рожнів, Гоголева, Жердови, Скибина, тих же Києва й Броварів, nитань соціального захисту - Семиnолок, Го­ голева, Тарасівки, екології - Заворич, Vfокреця, Бобрика. У всі часи nевним nоказником Іієвості вжитих заходів органами міс­ ~евої влади щодо комфортного про­ кивання громадян вважалася кількість звернень населення регіону до вищих інстанцій - секретаріатів Президента та Кабінету Міністрів, аnарату Верхов­ ної Ради, облдержадміністрації, ор­ ганів влади вишого рівня та їхніх структур. Так от. Торік на їхню адресу надійшло з Броваршини 248 звернень . Це на 108 менше, ніж було адресовано у nоnередньому, 2007-му, році . Це ще одне свідчення : на місцях стали пред­ метніше перейматися турботами зем­ ляків, шукати й знаходити шляхи ви­ ходу зі здавалося б тупикових ситуа­ цій. І, зрештою, розв'язувати nробле­ ми, що хвилюють односельців і задо­ вольняють їхні інтереси. А теnер про згадувані вже форми ро­

боти зі зверненнями. Вона не зводить­ ся тільки до розгляду порушених у

листах nитань . Практика останніх років nідтвердила ефективність таких акцій, як особисті та виїзні nрийоми голови

райдержадміністрації та його

застуnників безnосередньо в населе­ них пунктах району . Причому останні - виїзні nрийоми - nроводилися у

відnовідності із затвердженим графі­ ком. І не тільки в найбільших - Ве­

ликій Димерuі, Калиті, Калинівці, то­ му ж таки Гоголеві, але й віддалених Літачках, Мокреці, Кулажинцях . Окрім того, райдержадміністрацією ініційовано й використання таких форм сnілкування з жителями району, як "прямі телефонні зв'язки" (про дату проведення

яких

завчасно

інфор­

муємо населення через ЗМІ та Веб­ сайт Броварської РДА), участь застуn­ ників голови та керівників служб на виїзних прийомах, заслуховування інформацій і звітів голів селищних і сільських рад, керівників уnравлінь і

відділів про роботу зі зверненнями ви­ борців і громадян на місцях. Тобто, діяльність у цьому nлані ми не обме­ жуємо лише розглядом змісту викла­ деного

в листах,

заявах та скаргах,

а

намагаємося бути ближче до земляків, аби глибше знати все, що їх турбує.

- Тетяпо Василівно! Нещодавно мені доводилося буrи свідком того, як на виїзному прийомі жителів БобрИІ<а зас­ тупником голови райдержадміністрації Н.А. Откидач був присуrній і представ­ ник Пенсійного фонду. Це що- теж но­ вовведення в практику роботи зі звер­ неннями земляків чи спроба зменшити потік їх надходжень до органів влади, так би мовити на первинному етапі? - Я б сказала трохи інакше: це нама­ гання наблизити районну владу до на­ селення. Ось чому, знаючи з досвіду попередніх років і нинішньої ситуації на місцях, які проблеми найбільше можуть цікавити жителів того чи ін­ шого села й селища, ми включаємо до

складу "виїзних бригад" і працівників відповідних районних служб - управ­ лінь nраці й соціального захисту насе­ лення, економіки, відділу земельних ресурсів, Пенсійного фонду, цент­ ральної райлікарні ... Так було й у Боб­ рику, де представник Пенсійного фонду, володіючи усією необхідною базою даних, зумів буквально за лічені хвилини дати кваліфіковану, а голов­

не, вичерnну відnовідь на порушені nитання . Після цього в людини відпа­ ла необхідність їхати до Броварів, вит­ рачати кошти і час, чекати в чергах . Саме такий nідхід до роботи зі звер­ неннями сnіввітчизників, на мою дум­ ку, маємо тільки nоширювати. Влада, і районна в тому числі, сильною є тоді, коли · люди довірятимуть і головне віритимуть у їі спроможність відnо­ вісти на будь-який виклик, зробити з нього висновки, надати допомогу з то­

го чи іншого nитання. -До речі, про допомогу. Гадаю, не за­ перечите: чимало звернень стосувалося

к9нкретних проблем, що з ними довело­ ся зіткиуrися тій чи іншій людині за тієї чи іншої ситуації. Чи не моrли б Ви на прикладах проілюструвати, що зроблено в цьому плані? - Подібних nрикладів більше, ніж достатньо. Ось деякі з них. Тільки торік за програмою 'Турбота" розгля­ нуто 110 звернень громадян. За ними лише матеріальної допомоги їм надано на суму nонад 23 тисячі гривень. Конкретні факти. Інвалідові Великої Вітчизняної війни зЛіточок М.М. Му­ зиченку, членам сімей загиблих Г.Н. Жеребець та М.М. Павленко відпо­ відно із Требухова та Красилінки виділено по 760 гривень на встанов­ лення стаціонарних телефонів . Для nроведення капітального ре­ монту, а саме : ремонту та заміни газо­ вого обладнання, котлів, плит, кон­ векторів, вхідних дверей, вікон та іншого, nоставлено на чергу 25 жи­ телів району, в тому числі 20 інвалідів Великої Вітчизняної війни та 5 сімей загиблих. 23-м із них (19 інвалідам війни та 4 сім'ям загиблих) уже прове­ дені відnовідні роботи на суму 32 ти­ сячі 700 гривень . Значні кошти витрачено на доnомо­ гу соціально незахищеним категоріям громадян районним фондом соціаль­ ного розвитку "Відродження" для ре­ монту житла, підключення газу, мон­ тажу системи оnалення, nридбання котлів, газових nлит та лічильників то­ що . За минулий рік фондом надано індивідуальну доnомогу

громадянам

на суму nонад 100 тисяч гривень . Зок­ рема, на придбання будівельних ма­ теріалів багатодітній родині з Кула­ жинців матері-героїні Н.П. Тимо­ шенко виділено 6 тисяч гривень, бага-

тодітній сім'ї В . Ф . Кулакевич з Та­ расівки - 5 тисяч гривень, на ремонт квартири сім'ї загиблого учасника війни в Афганістані Н . М. Кулініч з Шевченкового - 4 тисячі гривень, для відбудови nісля пожежі будинку жите­ ля с . Заворичі О.В. Григоренко- 1.2 тисячі гривень ... Факти і прізвища земляків, допомо­ га яким вимірюється сотнями, а то й тисячами

гривень,

можна

наводити

десятками . Головне, в чому нама­ гаємося переконати земляків: жодне їх звернення не залишиться без реагу­ вання і влада завжди приЙде людям на доnомогу в скрутну хвилину,

надасть

сnраведливу і, головне , аргументовану

відповідь . - Поrодьтеся, Тетяпо Василівно, не всі ці відповіді можуrь задовольняти ав­ торів звернень. До того ж вирішення ор­ ганами влади та її структурними підроз­ ділами такої кількості звернень за умови завантаженості вирішенням інших пи­ тань, подеколи змушує посадовців відкладати їх розrляд "на потім". А,

можливо, декому з осіб ще й бракує еле­ ментарної культури відповідального спілкування з людьми? - Не можу із цим не nогодитися, хо­ ча останнім часом вдалося nодібну nрактику звести до мінімуму. Наведу такий nриклад. Ні для кого не секрет, яка наnружена ситуація впродовж кількох минулих років складалася в Красилівці . Законно виділені земельні ділянки людей по двічі-тричі nоnе­ реднім сільським головою передавали­ ся різним громадянам. Дійшло навіть до абсурду. Ділянку, на якій розташо­ вано КНСку, було .. . nродано підпри­ ємцю. Той, не довго гадаючи, дав вказівку замурувати трубу і стоки nо­ текли на nоле . І як результат : ка­ налізаційну мережу було зруйновано, ситуація в селі дійшла до точки ки­ піння . Звісно ж, посипалися справед­ ливі численні скарги в різні інстанції. Повторюю, було то не в минулому році і робилося не нинішнім головою. Але для нас це стало добрим уроком. Розуміючи, що nовноваження місце­ вих органів влади розширюються, ми справедливо вимагаємо від них і адек­ ватного зростання відповідальності перед громадами .

Так, у їх зверненнях інколи nорушу­ ються проблеми, nідгрунтя виникнен­ ня яких формувалося роками . Тож вирішити те чи інше nитання в корот­ кий термін nросто неможливо. Але ж є закон і є, зрештою, культура сnілку­ вання. Дайте заявникові відnовідь, обГрунтовано nоясність: коли nостав­ лене ним питання вирішиться, що цьому заважає нині. Якщо ж ні -то nо­ ясність це на законних підставах. Переконана, людина, отримавши таку

відnовідь, глибше зрозуміє складність справи й не засипатиме скаргами вищі інстанції відповідних структур. На перший погляд видається: нічого складного в роботі зі зверненнями громадян немає . Прийшов лист - вив­ чи його зміст, з'ясуй усі обставини справи, дай відповідь. Насправді ж усе набагато складніше - життя ж бо не стоїть на місці . Змінюється, а з ним і ускладнюються проблеми. Розуміти це, розуміти, що кожен лист, скарга, заява - своєрідний барометр настроїв жителів населеного пункту, ситуації, що є в ньому, робити зі звернень вис­ новки, nрацювати nрозоро nри вирі­ шенні будь-яких питань - ось один із важливих складників авторитету міс­ цевої влади . Без нього, погодьтеся, во­ ни не зможуть сповна виконувати свої функції, покладені на них і державою, і виборцями. Розмову заnисав Володимир НЕБРАТ.

н ниннику на кшталт: "Живіть до ста років" ... Чи то а днях народження часто лунають побажаннн і\1С­

подібних побажань у {і житті було багато, 'ІН , скоріше за все, так шедро Бог відмірнв віку наіістаршііі жительці Рожнів Марії Ігнатівні Малярсвській , але 2 ;lюто­ го вона відзначила свій віковий ювілеіі. Uього холодного зимового дня до оселі Марії Ігнатівни завітали поважні гості: від районного керівництва - заступник голови Бро­ варської РДА Валентина Шульга та нача;1ьник управ.1іннн nраці та соціального захисту населення Лариса Яїцька. Від сільської громади та депутатського корпусу- сільський го­ лова Тетяна Мехед. Завітали, звісно, не з порожні\111 рука­ ми: букети квітів, матеріальна допомога , а ще - продукто­ вий набір, аби було чим відсвяткувати таку дату. Також nовідомили, шо з лютого Марія Ігнатівна отримувати\tс щомісячну надбавку до nенсії за свій поважний вік долt, доnоки житиме на білому світі. Дивлячись на nрисутніх гостей , слухаю•Іи їх ширі по6<1жання доброго здоров'я, ясного розуму, родинного щастн та затишку, ювілярка витирала непрохані сльози, які раз­ nо-раз наверталися на очі ... Народилася на Чернігівшині, та~1 знаіішла свою долю чоловіка Петра, згодом народилося трійко діток - Ана­ толій, Галина, Микола. Весь вік чесно працювали: Марія­ в nолі, Петро- в кузні, виховували-роети.1и дітсіі. Виро~.:ли nташенята - розлетілися з батьківського гніз.:rа, а бабусі Марії 'й неnосидюща вдача не давала часу на спочннок: об­ робляла город, бавила онуків. Нині ж зустрічас ювілей - з наймолодшим сином Миколою та двома онvка\tи. Вонн іі

ДОГЛЯдаЮТЬ стареньку у Тій же хаті, КудИ nсребра.1ИСЯ З Чернігівщини в далекому 60-му, на батьківшину до '10ловіка . Відвідують й інші діти та онуки. Давно вже нс:-..tас серед живих Петра Петровича, зате у Марії Ігнатівни с восьмеро онуків та двоє nравнуків. Тож живіть, дорога на­ ша ювілярко, на радість їм і нам ше багато-багато років ... Світлава ОБОДОВСЬКА.

Читайте і передпаачуйте ··повв житт.я··1 An• індивідуаnьних

Дn1 nідnриємств

nередnnатників

та орrанізацій

(індекс

(індекс

35064):

1місяць- 4 грн. 26 коп., 12 грн. 78 коп., 6місяців - 25 грн. 56 коп. З місяці-

61285):

1місяць- 5 грн. 86 коп . , З місяці - 17 грн.

6місяців- ЗS

58 коп.,

16 коп.

1\ШіІZ;Щ;ПJ."іШ.;!;;? U!ШIAX.Tf'ii;\a~::·E.'.~·~:·.',;·.:(:i


ГРОМААСЬІ(А

Робота віддіпу реестрації актів цивіпьноrо стану в

ПРИМАЛЬ НЯ Відповідно до статrі 49 Цивіль­ ного кодексу України актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов'язані з фізичною особою і започатковують, зміню­ ють, доповнюють або припиня­ ють й можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків. Так, актами цивільного стану є

народження

фізичної особи,

встановлення їі походження, на­ буття громадянства, вихід з гро­ мадянства та його втрата, досяг­

нення відповідного віку' надання повної цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть.

Враховуючи положення цієї статrі, державній реєстрації під­ лягають народження фізичної особи та й походження, гро~адя­ нство, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть. Кабінет Міністрів України

Державному реестрі актів цивіпьноrо стану rромадян особі реєстратором за затвердже­ ними Мін'юстом формами. Крім того, інформація про осо­ бу, яка міститься в Реєстрі, є конфіденційною. Відповідно до наказу Міністер­ ства юстиції Украіни від

- витяг з Реєстру про шлюб що­ до підтвердження дошлюбного прізвища; - витяг з Реєстру про реєстра­ цію шлюбу; - витяг з Реєстру про реєстра­ цію шлюбу із зазначенням відо­

24.07.2008р. N!! 1269/5 "Про зат­ вердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивіль­ ного стану громадян" замість довідок про реєстрацію актів цивільного стану відділи реєстрації

мостей про другого з подружжя;

актів цивільного стану видають ви­

тяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Згідно з Порядком особа має право

звернутися

за

витягом

з

затвердив Порядок ведення Дер­ жавного реєстру актів цивільного

Реєстру незалежно від місця й проживання та місця реєстрації акту цивільного стану, що надає зручності громадянам в отри­ манні цих витягів. Відповідно до Інструкції з ве­ дення Державного реєстру актів

стану громадян.

цивільного стану громадян

22.08.2007

р. постановою

N!! 1064

Порядком визначено, що Реєстр - це єдина комп'ютерна база да­ них про акти цивільного стану,

внесені до них зміни і доповнен­ ня,

видачу

свідоцтв

щодо

ре­

єстрації актів цивільного стану та витягів з Реєстру, а держателем

його є Міністерство юстиції Ук­ раїни, яке забезпечує ведення ви­ ще зазначеної бази. Витяг з Реєстру - документ, що видається фізичній чи юридичній

УТ-1

"Доброго ранку!"

Ранкова молитва Новини

07.10, 08.10 Події

очима майбутнього

15 Аграрна країна

Спорт

, 07.25 Пого~ n~p п равослав. к а л е н,....

Новини

15 Ера бізнесу .20 Спорт 07.30 Рейтингова панорама 07.40 Ера здоров'я 08.00 Новини 08.15 Енергопанорама 08.35 Спорт 08.40 Пого~ 08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс пере~ч 09.05 Новини 09.20 Діловий світ 09.30 Пого~ . Експерти дозвілля 10.10 Вихідні по-українськи 10.35 Служба розшуку дітей 11.00 Життя триває...

- витяг з Реєстру про роз ір ван­ ня шлюбу; - витяг з Реєстру про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові); - витяг з Реєстру про внесення змін відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України; - витяг з Реєстру про внесення змін у зв'язку з усиновленням

відьми" шоп"

09.15, 20.20 Т/с "Ру~" 10.10, 18.35 Т/с "Повернен-

"Міліцейська академія"

12_35 Т/с "П'ять хвилин до метро" 13.25 Х/Ф ·ванечка" 15_20 Т/с "Район Беверлі-

Прийом громадян проводиться з

9.00 до 16.00. Перерва з 13.00 до 13.45. 1. Реєстрація народження -

з

Державного реєстру актів цивіль­ ного стану громадян ження

для

про народ­

виплати допомоги,

у

вівторок, середа, п'ятниця, субота

зв'язку з народженням дитини та

з

про смерть для отримання допо­

моги на поховання, замість до­ відок про народження та смерть. При реєстрації народження та смерті, які проводяться виконав­ чими органами сільських та се­ лищних

рад,

громадянам

-

вівторок,

9.00 ДО 16.00. З. Прийом заяв на реєстрацію шлюбу- вівторок, середа, п'ятниця З

9.00 ДО 16.00. 4. Реєстрація шлюбу - п'ятниця, субота з 9.00 до 16.00. 5. Реєстрація розірвання шлюбу -вівторок, середа, п'ятниця з 9.00 ДО 16.00. 6. Видача повторних свідоцтв

вида­

Порядку ведення

16

смерті

середа, четвер, п'ятниця, субота з

ються довідки на допомогу.

Пунктом

9.00 до 16.00. 2. Реєстрація

Державного реєстру актів цивіль­

ного стану громадян передбаче­ но, що на безоплатне отримання витягу мають право особи, що

проведена відповідно до частини

стану та витягів з Державного

першої статrі 135 Сімейного ко­ дексу України (матір, яка не пе­ ребуває у шлюбі), особи, що звер­

мадян

витяг з Реєстру про реєстра­

на

що реєстрація

про реєстрацію актів цивільного

народження

реєстру актів цивільного стану гро­

ність актового запису цивільного

нулися

для

стану громадян.

отримання допомоги у зв'язку з

внесення змін та доповнень до ак­

народженням

Зазначеною постановою вста­

за

видачею

витягу

також

тових записів цивільного стану, по­

новлено, що плата за видачу ви­

для отримання допомоги

на по­

тягу з

новлення актових записів цивіль­

ховання.

Реєстру становить

73

ром"

10.00, 20.30 Tfc "Обручка" 11.00 Т/с "Вогонь кохання" 12.10 "Позаочі" 13.20 "Вечірній квартал" 15.20 Х/Ф "Оля+ Коля" 17.30 "Чекай на мене" 19.00 Tfc "Вогонь кохання" 20.00, 00.10 "Подробиці" 21.20 Т/с "Псевдонім "Ал-

банець"

22.20 "Кремлівські діти" ІСТV

07 50 д· .ф . ІЛОВІ акти 08.00, 09.00 Пого~ 08.35 300 секfгод "Справжні монстри".

М/с

07.00, 11.45 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт 08.05, 12.35 Каламбур 09.05 "Антиснайпер". Х/Ф 11.10, 16.05 Про-Zікаве.uа 12.45 Факти. День 13.00 "Мисливці за старо-

07.00, 08.00, 09.00, 12.0Р, 17.15 Новини 07.10 "Ранок з Інтером"

виною". Т/с 13.55 "Антикілер". Х/Ф 16.35 їаємниці слідст-

ДО

З метою належного обслугову­ вання громадян та забезпечення

Лідія МАJІЬЧЕНКО, заступник начальника

Броварського міськрайоннш

цивільного стану громадян відділом за згодою з Головним управлінням юстиції у Киівській області вста­ новлено такий розпорядок роботи:

СТБ

10.35 "ТІЛО людини від по• 12 1:~% кінця"р0 6. · иньор ІНЗОН 14.20 Х/Ф "Давня подруга" 16. 15 Х/Ф "Маша і море" 18.10 Т/с "Доктор Хаус" 19.05 "У пошуках істини" 20.00 "Російські сенсаціІ-

l:!g

20.50"Кулагін та партнери" 22.25 "За Вікнами" НОВИЙ КАНАЛ

Т/с "SІсновидючий" Т/с "Парамедики"

07.15, 07.30, 08.40

06.55, МІс "Джунніпер Лі" 07.25, 08.30, 19.20 По~ 09.05, 13.35 "Веселі мелоді1• 09.15, Х/Ф "Випадковий шпигун" 11.05, 19.25, Т/с "Со~ти" 12.10, 16.05, Т/с "Друзі" 13.30, 19.00 Репортер 13.55, М/с "Бетмен" 14.15 Т/с "Однокласниці" 15.00, 16.00 Тееп Тіmе 15.05 Батьків. контроль 15.40 Т/с "Сабрина" 17.00 Т/с "Відчайдvшні до-

могоспо~рки·''

18_00 , 21 _25 , Т/с "Щасливі • разом

~~:~~ ~~~0{;~~~~~:~~кий вік"

22 _20 Х/Ф • 16 кварталів"

УКРАЇНА

05.45 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00 Подіі 06.45, 17.30 Критична точка 07.20 Срібний апельсин 08.00 Т/с "Закон і порядок" 09.00, 15.30 Т/с "Безмовний свідок" 10.00 Зірки гумору 11.00 Грошові хвилини

управління юстиції, начальник відділу реєстрації актів цивільного стану.

Зарічній вулиці"

13.45 Х/Ф "Вря1)'й мене!" 16.00 Федеральний cy/WI 17.20, 19.20 Спортивні подіі 17.25, 19.25 Пого~ 18.10 Т/с "Райські яблучка" 19.30 Шустер Live 20.20 Т/с "Глухар" 21.15 Х/ф "Гудзонський яструб"

23.00

9.00

16.00.

ведення Державного реєстру актів

06.00 Т/с "Грейс у вогні" 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 в 1·кна-Новини 07.00, 08. 10 "Бізнес+" 07 05 Т/с "Вона написала . вбивство" 08 _15 Х/ф "Митниця"

05.30, 06.10,

ного стану- вівторок, середа з

* * *

17.35 "Опери". Т/с 18,45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 19.55 "Морський патруль". Т/с 21.00 "Антикілер-2". Т/с 22.15, 23.00 Свобо~ слова 22.45 Факти. Підсумок дня

2

дитини,

з

а

гривні. Наказом Міністерства юстиції України від 01.09.2008р. внесено зміни до нормативно-правових актів Міністерства юстиції з пи­ тань реєстрації актів цивільного стану, відповідно до яких після реєстрації народження та смерті

06 10 . ' 06.20, 06.25, 06.35

звернулися за видачею витягу про

- вівторок, середа, п'ятниця 9.00 до 16.00. 7. Прийом заяв на зміну імені,

цію встановлення батьківства; - витяг з Реєстру про відсут­

Хіллз" • 19 25 "П · ого~ 21 ·20 Т/с "Маргоша" 23.00 "Проспорт" ІНТЕР 06,00 "Пд країнами світу". Південна Корея

витяги

-

ня Муктара"

11.00 Т/с "ПалаЮ'Іий лід" 11.50, 17.30, 18.00 Т/с

видаються

нень;

батька відповідно до частини першої статrі 135 Сімейного ко­ дексу України; - витяг з Реєстру про смерть;

08.55, 09.05, 12.20 їВ-

стану

те,

ня із зазначенням відомостей про

1+1 06.10 "Школа виживання" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 22.30 ТСН: їелевізійна служба новин" 07.05 Т/с "Шалений янгол" 08.05, 16.10 Т/с "Всі жінки -

ного

(удочерінням); - витяг з Реєстру про внесення до актового запису змін, допов­

письмові заяви фізичних осіб ви­ даються такі витяги: - витяг з Реєстру про реєстра­ цію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України; -витяг з Реєстру про народжен­

11.50 Си1)'ація 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.20 Пого~ 12.25 Служба розшуку дітей 12.35 "Венеція пресвітла" 13.35 д/Ф "N21 у світі" 14.45 Служба розшуку дітей 14.50 Си1)'ація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 По~ 15 35 д1 ·г . с армон11 16.05 Т/с "Джин у домі" 16.30 Інднго 17.00 Аудієнція 18.00 Новини 18.15 Пого~ 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спор1)' 19.50 Пого~ 20.00 "Попередження" 20.50 Ситуація 21.00 Новини 21.30 Діловий світ 21.45 Світ спор1)' 22.00 "Спокуса владою" 22.50 Пого~ 22.55 Кено

відділами реєстрації актів цивіль­

"Зірки покеру" 5 КАНАЛ

0606.000 ~рограма пер~ч . 1 Час-Тайм" 06.15 "Час спор1)'" 06.25, 09.15, 12.25, 17.50, 21.50 "По~ в Україні" 06.30 "Ранок з "5-им" 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин" 09.30, 10.30, 11.30, 12.30

"Прес-конференціІ•

10.15, 13.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Пого~ на курортах"

11.20, 14.15 "Пого~ у с_віті" 13.30, 14.35 "5 елемент" 14.20 Транспорт. тижневик

17.30 "Резонанс" 18.20 "Час економіки", 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин· 19.20 "Новий час" · 21.00 "Час" 22.15 "Бізнес-Час" 22.25 "Велика політика" ТОНІС

~~:~~ ~т~~22Ф 06.50, 18.45 "Банкнота"

07.0кОи'х2тв1.а1рОинХіт-парад ди08.00, 15.50 Зелена варта 08.30 "Життя" 09.00, 19.00 Готелі світу 10.00 Слідом за акулою 11.00 Як це робиться? 11.30 Трансмісія 12.00, 20.00 Програ І "Світські хроніки" 12.20 Школа ремон1)' 13.3<5, 22.10 П'ятий вимір 14.50 Одіссея Кусто 16.20 Атака жуків 17.30 Досконалі акули 18.30, 20.30 "24 години" 18.55 "24 години. Життя" 20.55 "24 години. Бізнес"

11.4;5~~~~~~іі==~2~3-~00~==============~08~.~~09=-=.1=07.":Ра:н:о~к:з:Ін:те:-==:;~ва~·;;;;=;~~;;;===~~=;;;;=~======~1~2~.0~0~====·=в:е:с:н:а~н=а==;15~.;20~,=1~6.~15;="М;а:й:~;н:"=======21:.0:5=;:=:=:="П:о:г:о~:=.. : УТ-1 ·Доброго ранку!"

Ранкова молитва Новини

10, 07.10, 08.10

Подіі

очима майбутнього

15 Аграрна країна 20 Спорт 25, 07.25, 08.30 Пого~ ЗО Православний кален­ ~Р

Новини Ера бізнесу Спорт Буд.май~нчик Новини Рейтингова панорама Спорт Православ. кален~р Ранкові поради

Анонс пере~ч Новини Діловий світ Пого~ д/Ф "Марко Вовчок" 10.35 Служба розшуку дітей 11.00 Життя триває ...

11.50 Си1)'ація 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.20 Пого~ 12.30. "Спокуса влвдою" 13.15 "Попередження" 20 ДаС лі буде... 5 · итуацІя 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Пого~ 15.35 д/с "ГармоніІ·, 16.05 Т/с "Джин У домі" 16.30 Індиго 17 ОО д/Ф "Іван Франко" 18:00 Новини 18.15 Пого•~ .... 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 9 1 .ЗО Діловий світ 19.40 Світ спор1)' 19.50 Пого~ 20.05 "Відчайдушні батьки" 20.50 Си1)'ація 21.00 Новини 21.30 Діловий світ 21.40 Світ спор1)' 21.55 д/Ф "Божичі" 22.20 д/Ф "Шануйте

J:- °

Хіллз"

08 _00 , 16_10 Т/с "Всі жінки _

відьми"

0

08.5шо5, пg9. 5, 12.45 їВ09 _15, 20 _20 Т/с ""'··~·

' ,,..... 10.10, 18.35 Т/с "Повернення Мухтара" 11 00 Т/с "Пал - · • 11.50 17 ЗО аючииО~ІД . ' . ' 18. Т/с "Міліцейська академія" 13.00 Т/с "П'ять хвилин до

метро"

13 ·~

J~· 25

Vc{/ :~аргоша" .~ч~та ~мор".

· Хіллз~ аион верЛІ19 _25 "Пого~· 21 20 Т/ ·м · с аргоша 23.00 "Проспорт"

замолоду"

ІНТЕР

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новини· 07.10, 08.10, 09.10 "Ранок з Інтером"

10.00, 20.30 Т/с "Обручка" 11.00, 19.00 Т/с "Вогонь ко-

12 _ 1':f~~~~к якості"

13.00 Т/с "Бранці місяця" 14.00 "Кремлівські діти" 15.00, 21.20 Т/с "Псевдонім

07.00 Новини 07.15 Ера бізнесу 07.20 Спорт 07.25 Пого~ 08.00 Новини 08.15 Спорт 08.20 Пог~ 08.25 Православ. кален~р 08.30 "Корпорація Сімба" 08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс пере~ч 09.05 Новини 09.20 Діловий світ

09.30 Прес-анонс 09.40 Пого~ 09.50 "Відчайдушні батьки" 10.35 Служба розшуку дітей 11.00 Життя триває ... 11.45 Служба розшуку дітей 11.50 Си1)'ація 12.00 Новини 12. 1О Діловий світ 12.20 Пого~ 12.25 Крок до зірок 13.00 Фа-фа, ля-ля 13.35 Кіно.uа

11.30, 16.35

"Таємниці

слідства". Т/с

12.45 Факти. День 13.00 "Мисливці за старовиною". Т/с

13.55, 19.55 "Морський

15 _00S,1f.~~· ~І(;икілер". Т/с

"Албанець"

18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 22.10 "Хижаки". Х/Ф 22.45 Факти. Підсумок дня

2 о.ОО "Подробиці"

06.00 Т/с "Грейс у вогні" 06.5gікн~~~2~и~~.ОО, 22.00

16.00 Т/с "Боєць" 17.00 "Судові справи" 18.00 "Ключовий момент"

22.20 д/п "Візит до Мінотавра. Сергій Шакуров"

ІСТV

СТБ

07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05, 01.05 Т/с "Вона напи

са а б вс о" л

в и

тв

06.00 Факти 06.10, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00 Пого~ 06.25, 08.35 300 секjгод 06.35 "Справжні монстри" 07.00, 10.15 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт 08.05 Калам 17.35

08.15 Х/Ф "А якшр це кохання?" 10.45 Tfc "Коломбо" 12.20 "Російські сенсаці1· 13.10 ·в пошуках істини" 14.00 "Битва екстрасенсів" 14.55 "Док. детектив" 15.20 Tfc "Комісар Рекс" 17.10 "Навколо світу" 18.10 Т/с "Доктор Хаус" 19.05 "Правила життя" 20.00 "Російські

14.20 Муз.uа 14.50 Си1)'ація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Пого~ 15.35 д/с "ГармоніІ16.05 Т/с "Джин у домі" 16.30 Індиго 17.00 д/Ф "Венесуела" 18.00 Новини 18.15 Пого~ 18.25 Український вимір 19.00 Точка

19.30 Діловий світ 19.40 Світ спор1)' 19.50 Пого~

06.00

11.45

УТ-1 "Доброго ранку!" Ранкова молитва Новини 07.10, 08.10 Подіі очима майбутнього 15 Аграрна країна Спорт Погода

22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Підсумки 1+ 1 06 _05 Служба розшуку дітей 06.10 "Школа виживання" 07 _00 , 07 _55 , 09 _00 , 17.00 , 19.30, 22.30 ТСН 07.05 Т/с "Район Беверлі-

20.05"Відчайдушнібатьки"

20.50 Си1)'ація 21.00 Новини 21.30 Діловий світ 21.40 Світ спор1)' 21.55 Пого~ 22.05 Відкрита зона 22.35 Прес-анонс 22.45 Мегалот 22.50

20.50 "Кулагін і партнери" 22.25 "Нез'ясовно, але факт" НОВИЙ КАНАЛ

Профіпактика 3 OS.OO до

14.00 14_00, 19 _00 Репортер 14.05 М/с "Веселі мелодії" 14.15 Т/с "Однокласниці" Т 15 10 16 05 Т · ' · ееп Іmе 15·15 Батьків. контроль 15·50 Т/с "Сабрина" 116.010 Т/с "Друзі" 7. 5 Т/с "Відчайдушні до-

могоспо~рки"

18.05, 21.25, Т/с "Щасливі разом" 19 15 с . портрепортер 19.20 Пого~ 19.25 Т/с "Сол~ти" 20.25 Т/с "Бальзаківський вік" 22 ·20 Х/Ф "Ходять чутки"

УКРАЇНА

05.00, 06.50, 17.30 Критична точка 05.35 Мультфільми 06.30, 17.00 Подіі 06.40, 17.20 Спортивні подіі 06.45, 17.25 Пого~ 07.20 08.05 23.00

Підсумки

1+ 1

09.00, 15.30

Т/с "Безмов-

ний свідок- 2" 10.00 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.00 Tfc "Райські яблучка"

1З.~~трХу~ф "Гудзонський 15.00 Зіркові історіі 16.00 Федеральний CYfWI 18.55 Футбол. Словаччина -

Україна

20.45 Т/с "Глухар" 21.45 Х/ф "07-й змінює

курс"

10.20, 13.20, 17.20, 18.35, 22.50 10.10, 18.35 Т/с

07, 10, 08.10, 09.10

06.00 Програма пере~ч 06.01 "Час-Тайм" 06 15 ·ч • · ас спор1)' 06.25, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Пого~ в Ук-

раїні"

06.30 "Ранок з "5-им" 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин"

09.30, 10.30, 11.30, 12.30

"Прес-конференціІ.

"Повернен-

ня Муктара"

11.00 Т/с "Палаючий лід" 11.50, 17.30, 18.00 Tfc

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 22.30 ТСН 07.05, 15.25 т;с "Район Беверлі-Хіллз" 08.05, 16.10Т/с "Всі жінки-

13.00 Т/с "Сестри по крові" 13.50, 21.20 Т/с "Маргоша" 19.25 "Пого~· 23.00 "Проспорт"

відьми"

08.55, 09.05, 12.45 їВ-шоп" 09.1 20.20

у світі"

13.30, 14.30 "5 елемент" 15.30 "Не перший погляд" 16.30 "Мотор-ТБ" 17.30 "Особливо небезпечно" 18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 1 9.ОО, 22.00 "Час новин" 19.20 "Новий час" 21.00 ·час" 22.15 "Бізнес-Час" 22.25 "Народний контроль" 23.00 "Час новин" ТОНІС Профіпактика 14.00, 18.55 "Життя" 14.050,022.10 П'ятий вимір 14.5 діссея Кусто 15.50 Небезпечні зустрічі 17.00 Діно сапієнс 17.25 Гучні відкриття 18.30, 20.30 "24 години" 18.45 Програма "Банкнота" 19.00 Найкращі готелі сві1)' 20.00 "Світські хроніки" 20.55 "24 години" Бізнес" 21.05 "Пого~· 21.10

5 КАНАЛ

06.05 Служба розшуку дітей 06.10, 14.40 Т/с "Дівчата Гілмор"

тах"

11.20, 14.20, 16.15 "Погода

"Міліцейська академія"

ІНТЕР

06.00 "Гід країнами світу" 7.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новини

"Ранок з

Інтером"

10.00, 20.30 Т/с "Обручка"

11.00Т/с"Вогонькохання"

12.10 "Знак якості" 13.00 Tfc "Бранці місяця" · 14.00 д/п "Візит до Мінотавра. Сергій Шакуров" 15.00, 21.20 Tfc "Псевдонім "Албанець"- 2" 16.00 Т/с "Боєць. Народження легендн"

17.00


18.00, 05.00

"Ключовий мо­

мент"

'19.00 Т/с "Вогонь кохання 00.20 "Подробиці" Щп їанець зі смертю"

"Таємниці слідства". Т/с

11.30, 16.35

12.45 Факти. День 13.05 "Мисливці за

старо­

виною". Т/с "Морський патруль". Т/с

14.00, 20.00

15.05, 21.00 "Антикілер". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 22.1 О "Гра". Х/ф 22.45 Факти. Підсумок дня СТБ Т/с "Грейс у вогні"

06.05 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05, 01.10 Т/с "Вона

ки не гарантую"

10.40 Т/с "Коломбо" 12. 15 "Правила життя" 13.10 "Паралельний світ" 14.00 "Слідство вели" 14.55 ·Док. детектив" 15.20 Т jc "Комісар Рекс" 17.05 "Навколо світу" 18.10 Т/с "Доктор Хаус" 19.05 "Зіркове життя" 20.00 "Слідство вели" 20.50 "Кулагін та партнери" 22.25 "Нез'ясовно, але факт" НОВИЙ КАНАЛ

06.10 Т/с "Парамедики" 07.15, 07.30, 08.40

11.10, 19.25, Т/с "Солдати" 12.10, 16.05, Т/с "Друзі" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 Мjс "Веселі мелодіІ13.45 М/с "Бетмен" 14.05 Т/с "Однокласниці" 15.00, 16.00 Teen Time 15.05 Батьків. контроль 15.40 Т/с "Сабрина" 17.00 Т/с "Відчайдушні до­ могосподарки"

18.00, 21.25,

УКРАІНА

на­

06.00

писала вбивство" "Особистої безпе-

08.15

УТ-1

06.00 "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Подіі очима майбутнього

06.15 Аграрна країна 06.20 Спорт 06.25 Погода 06.30, 08.25 Православний календар

15 20

Новини Ера бізнесу Спорт Погода Ера якості Новини Спорт Погода Дитячий

Пхьонг Чангу? Щф їerra vermehal". "Червона земля" • 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.05 "Відчайдушні батьки" 20.50 Ситуація 21.00 Новини 21.30 Діловий світ 21.40 Світ

17.25

УТ-1 ·Доброго ранку!"

Ранкова молитва

06.05 Новини 06. 1О, 08. 1О

Подіі очима майбутнього 06. 15 Аграрна країна 06.20 Спорт

06.25 06.30 07 .ОО 07.15 07.20 07.25

09.05 09.20

11.00 Життя триває ... 11.45 Служба розшуку дітей 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12. 1О Діловий світ 12.20 Погода 12.25 Книга.uа 13.10 Наша пісня 13.50 Служба розшуку дітей 14.20 Хай щастить 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.35 Ще "ГармоніІ16.05 Т/с "Джин у домі" 16.30 Індиго 17.00 Чого чекати від

Погода Православ. календар Новини Ера бізнесу Спорт Погода Буд. майданчик Новини Спорт Погода Православ. календар Сімба" Ранкові поради Анонс передач Новини Діловий світ Прес-анонс

Погода "Відчайдушні батьки"

10.35 Служба розшуку дітей 11.00 Життя триває ... 11.45

11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.1 О Діловий світ 12.20 Погода 12.25 "Знайдемо вихід" 13.15 "Надвечір'я" 13.45 Темний силует 14.20 Щф "РяІJРвий армії Довженка" 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15. 15 Діловий світ 15.25 Погода 15.35 Ще "ГармоніІ-

15.40 Наша пісня 16.15 Книга.uа 17.00 Кіно.uа 17.30 Щф "Катерина та

УНІІІеШ,ИТІ!Т ЗірОК

Світ православ'я Крок fJP зірок Анонс передач Погода Прес-анонс Доки батьки сплять "Сузір'я талантів"

09.55 М/Ф 10.15 Хто в ІJРМі хазяїн? 10.45 Експерти дозвілля 11. 15 Вихідні по-українськи 11.40 Фа-фа, ля-ля 12. 15 Парламент 13.00 Погода 13.05 Олімпійський хроно-

21.55 Громадська варта 22.15 Резус-конфлікт 22.45 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено, Максима 2::..00 Підсумки 1+1 06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Тfc "Сестри по крові", 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 22.30 ТСН: "Те­ левізійна служба новин" 07.05, 15.20 Т/с "Район Бе­ верлі-Хіллз" 08.05 "Усі жінки - відьми" 08.55, 09.05, 12.45 їВ­ шоп" 09.15, 20.20 Т/с "Руда" 10.10, 18.35 Т/с "Повернен­ ня Мухтара" 11.00 Т/с "Палаючий лід" 11.50, 17.30, 18.00 Т/с "Міліцейська академія" 13.00 Т/с "Сестри по крові" 13.45, 21.20 Т/с "Маргоша" 14.35 Т/с "Дівчата Плмор" 16.05, 16.35 Т/с "Моя прекрасна нянька" 19.25 "Погода" 23.00 "Проспорт" ІНТЕР

06.00 07

"Гід

22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки 1+1 06.05 Служба розшуку дітей 06.10, 12.35 Т/с "Сестри по крові"

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 тсн 07.05, 15.10 Т/с "Район Бе­ верлі-Хіллз"

08.05, 08.30

"Смішніше за

кроликів"

08.55, 09.05, 12.20

16.05 Т/с "Джин у домі" 16.30 Пазли 17.05 Щф "Ах, не говоріть мені про любов ... • 17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 Фольк-musіс 21.00 Новини 21.30 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.55 Право на захист 22.20 Далі буде ... 22.50

кур"

18.25 Погода 18.30 Х/Ф ·Афганець· 20.05, 21.45 Концерт

до Дня закоханих 21.00 Новини 21.20 Світ спорту 21.35 Погода 22.45 Мегалот 22.50 "Лото·, їрійка", "Кено" На гостину до Івана Поповича

23.00

1+1 06.35 М/Ф 07. 1О "Без табу" 08.00 "Світське життя" 08.50 "ТВ-шоп" 09.05 "Хто там?" 10.00, 10.25 М/ф "Улюбле­

їВ­

шоу"

09.15, 20.20 Т/с "Руда" 10.10, 18.35 Т/с "Повер­ нення Мухтара"

11.00 Т/с "Палаючий лід" 11.55, 17.30, 18.00 Т/с "Міліцейська академія"

13.30, 21.20 Т/с "Маргоша" 14.25 Т/с "Дівчата Плмор" 16.00, 16.30 Т/с "Моя прекрасна нянька" 19.25 "Погода" 22.25 "Наша Russia"

Х/ф "На межі ІJРЗВО­ леного"

22.50

ІНТЕР

06.00 "Гід країнами світу" 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 11.30 Х/Ф "Епоїз сама 13.00 Х/ф "Історія

Біло-

вдома" Попе­

люшки" 14.35 Х/ф "Замочити бабцю" 16.20, 16.50 Т/с "Моя прекрасна няня" 17.20 Концерт Задорнова 19.30 тсн 20.00 Х/Ф "Око за око" 22.00 Х/Ф "Стильні штучки" ІНТЕР

06.00 Щп "Річка гризлі" 07.20 "Свобода на Інтері" 10.20 "Доки всі ВІJРма" 11. ОО "Картата потата" 11.40 "Квадратний метр" 12.30 Х/Ф "Смерть за заповітом"

14.20 Х/Ф "Подвійне

прізви-

ще"

16.20 "Найрозумніший" 18.00 "Позаочі". 18.50 Х/Ф "Лабіринти розу-

ний прибулець" на майдані"

10.50

14.50 Служба розшуку дітей 14.55 Поляки в Україні 15.30 Аудієнція 16.25 Погода 16.35 Біатлон. Гонка переслідування

Сільський час Укравтоконтинент "Корпорація "Сімба" Анонс передач Погода 10 Доки батьки сплять 25 Підсумочки Антивірус для дітей Крок fJP зірок 10.25 Погода 10.30 Нова армія 11.00 Муз. ua 1.30 Стильна штучка 11.55 Погода 12.00 "Лінія долі" 12.30 Здоров'я 13.25 Благовісник 14.00 "Знайдемо вихід"

18.05 Діловий світ 18.50 Погода 19.00 КВК-2008 21.00 "Культурний фронт" 21.30 Ще "Дисиденти" 22.30 Наш футбол 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Ера бізнесу. Підсумки 1+1 06.40 Х/ф "Мерседес тікає від погоні" М/Ф "Улюблений прибулець" 08.50 їВ-шоп" 09.05 "Лото-забава" 10.00, 10.25 М/с "Мої друзі Тигрик та Вінні" 10.50 "Караоке на майдані" 11.40 Концерт Задаранова 13.45 "Різдво Елоїз"

08.00, 08.25

15.15

Т/с "Щасливі

разом" 19.15 Спортрепортер 20.25 Т/с "Бальзаківський вік" 22.20 Х/Ф "А ось і Поллі"

15.45

Т/с "Не краса по­ американськи" "Моя прекрасна нянька" 17.35 Х/Ф "Око за око" 19.30 тсн 20.20 Х/Ф "Тариф но­ ворічний" 22.00 "Світське життя" 22.55 Х/Ф "4 місяці, З тижні і 2 дні"

Мультфільми 17.00 ПОДІЇ

17.50 Новини 07.10, 08.10, 09.10

тю"

ІНТЕР

Бровкіна"

15.00 Концерт Хору Турецького

16.20 "Вечірній квартал" 18.00 Х/Ф "Проста історія" 20.00 "Подробиці тижня" 20.50 Х/ф "Спасибі за любов"

"Псевдонім

"Албанець" 16.00 Т/с "Боєць" 17.00 "СуІJРві справи" 18.00 "Ключовий момент" 19.00 Т/с "Вогонь кохання 20.00 "Подробиці" 22.20 Щп "Володимир Іва­ сюк. Ідеальне вбивство" ІСТV 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.30, 08.35 300 секjгод 06.35 "Справжні монстри" 07.00, 10.15 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок

07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт

08.05. 13.00 Каламбур 09.05, 17.35 "Опери". Т/с 10.50, 16.05 Про-Zікаве.uа 11.25, 16.40 "Таємниці 07.10, 08.10, 09.10

"Ранок з

Інтером"

10.00, 20.30 Т/с "Обручка" 11.00 Т/с "Вогонь кохання" 12.10 "Знак якості" 13.00 Т/с "Бранці місяця" 14.00 Щп "Володимир Івасюк. Ідеальне вбивство" Т/с "ПсеВІJРнім "Албанець" 16.00 Т/с "Боєць" 17.00"Судові справи" 18.00 "Ключовий момент" 19.00 Т/с "Вогонь кохання 20.00 "Подробиці" 21.30 "Свобода на Інтері"

15.00

ІСТV

06.00 Служба розшуку дітей 06.05 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.30, 08.00, 09.00 Погода 06.35, 08.35 300 секjгод 06.40 "Справжні монстри". 07.10, 10.15 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт

08.05, 13.00 Каламбур 09.05 "Опери". Т/с 10.50, 16.10 Про-Zікаве.uа 11.30 їаємниці слідства". Т/с

12.45 Факти. Концерт до Дня зако-

хан их

ІСТV 06.50 Факти 07.05, 07.45 Погода 07.10 Автопарк 07.55 "Богиня праймтайму" 10.45 "Леся+Рома". Т/с 11.15 Анекдоти 11,35 Квартирне питання 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт 13.00 "Морський патруль·. Tfc. Фінал 14.00 "Шпигунські ігри". Х/Ф 16.40 "Зламана стріла". Х/Ф 18.45 Факти 19.00 Х/Ф "Громобій" 21.35 "Змії на борту літака"

Х/Ф

22.50

СТБ їіло Гітлера· "Улюблені м/ф" "Еники-беники" "Навколо Х/Ф

"Смертельний

номер"

ІСТV

05.00 Профілактика ІСТV 06.45 Факти 07.00, 07.30 Погода 07.05 "Альф". Т/с 07.35 "Зламана стріла". Х/Ф 09.35 Квартирне питання 10.40 Ти не повіриш! 11.30 ЧуfJ!)-ЛІОДИ 12.00 "Операція "Шторм333". 12.45 Факти. Світ 12.55, 19.25 Спорт 13.00 "Помилково звинува­ чений". Х/Ф "Операція "Дельтафарс". Х/Ф 16.35 "Громобій". Х/ф 18.45 Факти тижня 19.30 "Дев'ята рота". Х/Ф 22.35 "В полоні у шайтана". 23.00 "Каратель·. Х/Ф

14.45

СТБ

05.50 06.45

їіло

яблучка" Х/Ф "07-й змінює курс" 16.00 Федеральний суддя 18.55 Футбол. Товариський матч Збірної України. між таймами "ПодіІ20.45 Т/с "Глухар" 21.45 Х/Ф "Протистояння"

13.00

КАНАЛ

12.45 Факти. День 13.10 "Мисливці за

"Морський патруль·. Т/С 15.05 "Антикілер-2". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини

14.05, 20.00

21.00 22. 1О 22.45

"Антикілер". Т/с "Потоп". Х/ф Факти. Підсумок дня СТБ

06.00 Т/с "Грейс у вогні" 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05 Т/с "Вона написала вбивство"

08.15

Х/Ф "Вас

06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06. 15 "Час спорту" 06.25, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні"

06.30 "Ранок з 5-им" 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин" 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференціІ-

10.20, 13.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Погода на курор­ тах"

викликає

Таймир"

10.40 Т/с "Коломбо" 12. 1О "Зіркове життя" 13.05 "Нез'ясовно, але факт" 14.00 "Слідство вели" 14.50 "Док. детектив" 15.20 Т/с "Комісар Рекс" 17.05 "Навколо світу" 18.10 Т/с "Доктор Хаус" 19.05 "Моя правда" 20.00 "Слідство вели" 20.50 "Кулагін та партнери" 22.25 світ"

"Погода

у світі"

"Мисливці за старо­ виною". Т/с 14.10, 19.55 "Морський пат­ руль". Т/с 15.10 "Антикілер •. Т/с 16.45 "Вашингтонський снайпер". Х/Ф 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 21.05 Максимум в Україні 21.30 Ти не повіриш! 22.45 Факти. Підсумок дня 23.00 Голі та смішні

13.15

"5-й елемент"

СТБ Т/с "Грейс у вогні"

06.00 06,50, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05, 01.00 Т/с "Вона

на­ писала вбивство" 08.15 Х/Ф "Правда лейте­ нанта Климова" 10.40 Т/с "Коломбо" 12. 1О "Моя правда. Група "Міраж 13.00 "Нез'ясовно, але факт" 14.00 "Слідство вели. Справа про погром" 14.50 "Док. детектив" 15.25 "Кулагін та партнери" 15.55 Т/с "Комісар Рекс" 17.25 "ВусоЛапоХвіст" 18.10 "Невловимі мес-

09.00 вдома" 10. ОО "ВусоЛаnоХвіст" 10.40 Улюблені м/ф 10.66 "ВусоЛапоХвіст" 10.40 Улюблені м/ф 12.20 "Юрмаліна-2003" 14.10 Концерт З3fJ!)рнова 16.00 Х/Ф "Заєць над безоднею" "Історіі кохання" Х/Ф "Невловимі мес­ ники" 21.40 "Зіркове життя" 22.40 "Моя правда"

18.00 19.00

НОВИЙ КАНАЛ

06,05 Х/Ф "Уроки водіння" 07.40 Х/Ф "Еквілібріум" 09.35 Корисна площа 10.25 Зіркові драми 11.10 Т/с їатусеві дочки" 12. 15 Х/Ф "Паризькі канікули" 13.55 Х/ф "Крутий Джо" 15.40 Х/Ф "Угадай, хто?" 17.35 "Підводна братва" 19.10 х· 08.00 "Навколо світу" 09.00 "Їмо ВІJРМа" 10.45 Х/Ф "Максим Перепелиця"

12.25 "За Вікнами" 13.25 "В пошуках істини" 14.35 "Слідство вели" 15.25 "Док. детектив" 16.00 "Правила життя" 17.00 "Нез'ясовно, але факт" 18.00 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.00 Х/ф "Здрастуйте Вам!" 22.00 Х/Ф "Колір неба" НОВИЙ КАНАЛ

06.10 Х/Ф "Крутий Джо" 07.45 Церква Христова 07.55 Запитайте у доктора 08.30 Кліпси 08.55 Руйнівники міфів 09.50 Х/Ф "Паризькі канікули" 11.30 М/Ф "Підводна братва" 12.55 Шоуманія 13.35 Єксклюзив 14.10 Аналіз крові 14.45 Зіркові драми 15.40 Іnfо-шок

"Підйом"

06.55 М/с "Джунніпер Лі" 07.25, 08.30, 19.20 Погода 09.05, 13.35 , М/с "Веселі мелодіІ-

09.15 Х/Ф "А ось і Поллі" 11.10, 19.25, Т/с •Солдати• 12.10, 16.05, Т/с "Друзі" 13.30, 19.00 Репортер 13.45 М/с "Бетмен" 14.05 Т/с "Однокласниці" 15.00, 16.00 Тееп Тіmе 15.05 Батьків. контроль 15.40 Тfc "Сабрина" 17.00 Т/с "Відчайдушні до­ могосподарки" 18.00, 21.25, Т/с "Щасливі разом" 19. 15 Спортрепортер 20.25 Т/с "Бальзаківський вік" 22.20 Х/Ф "40 днів, 40 ночей"

УКРАЇНА

05.35 Мультфільми 17.00, 19.00 Подіі 17.20, 19.20 Спорт 17.25, 19.25 Погода 17.30 і

ники" 20.00 Концерт З3fJ!)рнова

Х/Ф їріо"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Т/с "Парамедики" 06.50, 07.15, 07.30, 08.40 "Підйом"

06.55 М/с •Джунніпер Лі" 07.25, 08.30, 19.20 Погода 09.05 Х/Ф "Угадай, хто?" 11.10, 19.25, Т/с "Солдати" 12.10, 16.10, Т/с "Друзі" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 М/с "Веселі мелодіІ13.55 М/с "Бетмен" 14.15 Т/с "Однокласниці" 15.05, 16.05 Teen Time 15. 1О Батьків. контроль 15.50 Т/с "Сабрина" 17.05 Т/с "Відчайдушні до­ могосподарки·

Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 20.25 Т/с "Ранетки" 22.20 Тільки правда?

18.05, 21.25,

УКРАЇНА

го­

Програ­

УКРАЇНА

Т/с "Безмов-

ний свідок - 2" 10.00, 19.30 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00 Т/с "Райські яблучка" 13.00 Т jc "Зброя" 16.00 Федеральний суддя 18.10 "Райські яблучка" 20.20 Т/с "Глухар" 21.15 Зірки гумору 22.30 "Зірки покеру"

КАНАЛ

5

06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06. 15 "Час спорту" 06.25, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50,21.50 "Погода в Україні"

06.30 "Ранок з 5-м· 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин" 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференцп-

10.20, 13.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Погода на курор­ тах"

11.20, 14.20, 16. 15

"Погода

у світі"

13.30, 14.30 "5 15.30 "Феєрія 16.30

елемент"

ний свідок"

10.00, 21.25 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00 Т/С "Райські яблучка" 13.00 Т/с "Зброя" 16.00 Федеральний суддя 19.30 Життєві сенсаціі 20.30 Т/с "Глухар"

5

на

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні"

06.30 "Ранок з 5-м· 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 "Час новин· 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференціІ"

10.20, 13.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Погода на курор­ тах"

"Погода

у світі"

13.30, 14.30 "5 елемент· 15.30 "Своїми очима" 16.30 "На

07,00. 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 "Час новин"

забо-

бони"

17.00 Х/Ф "Велике кохання" 19.30 Х/Ф "Правила зйому" 21.45 Щиросерде зізнання 22. 15 Життєві сенсаціі 22.50 Х/Ф "Кохання у повітрі" КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15, 07.05 "Час спорту" 06.25, 07.15, 09.20, 11.20, 21.50 "По16.20, 17.

07.35, 08.09, 22.15

"Бізнес­

Час" 07.50 "Новобудова"

08.20, 12.25, 14.20, 15.25 "Погода у світі"

08.30 "Бістро-ТБ" 09.30 "Хроніка тижня" 10.30 "Не перший погляд" 11.30 "Автопілот-Тест" 11.45 їехнопарк" 12.30 "482" 13.30 "Драйв" 14.30 "Страва від шефа" 15.30 "Зверни 16.30

1 Х/Ф "Люди х· 20.45 Х/Ф "Між небом

06.25, 07.15, 09.20, 14.20, 17.50, 21.50 "Погода в

землею" 22.35 "Файна Юкрайна" 23.00 Камеді клаб

Україні" 06.30 "Київський час" 06.45, 08.45 "Огляд преси"

УКРАЇНА

05.30 Мультфільми 06.30, 09.00 Подіі 06.50, 09.20 Спортивні подіі 06.55, 09.25 Погода 07.00 Х/Ф "Наречена і забо­ бони" 09.30 Срібний апельсин 10.30 Мjс "Мисливці на привидів" 11.00 Х/Ф "Велике кохання" 13.00 Концерт Валеріі 14. 15 Х/ф "Правила зйому" 16.30 "Зіркові історіІ17.00, 19.30 Т/с "Куля-дура" 19.00 Подіі тижня 21.30 Щиросердне зізнання 22.20 Футбольний уїк-енд

5 КАНАЛ 06.00 Прагаама передач 06.01 "Час· Тайм" 06.15, 07.05 "Час

06.50, 10.20, 13.15, 17.20, 18. 15, 22.50 "Погода на курортах"

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13,00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18,00, 19.00, 22.00 "Час но­ вин"

07.35, 08.09, 22.15

"Бізнес­

Час" 07.50 "Зодчий"

"Погода у світі" 08.30 "Бістро-ТБ" 09.30 "Вікно в Америку" 09.50 "Улюблена робота" 10.30 "Феєрія подорожей" 11.10, 12.20 "5 копійок" 13.20 "Мир нерухомості" 13.35 "Мотор-ТБ"

08.20, 15.25. 16.20

14.30 15.30

07.00, 21.10

Хіт-парад ди-

ких тварин

08.00 Зелена варта 08.40, 20.55 Бізнес 09.00, 19.00 Готелі світу 10.00, 14.50 Одіссея Кусто 11.00 Кордони 11.55 Служба розшуку 12.00, 20.00 Про "Світські хроніки"

12.20 Школа ремонту 13.30, 22.10 П'ятий вимір 15.50 Небезпечні зустрічі 17.00 Діно сапієнс 17.25 17.30 "Територія закону" 18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 :час новин" 19.20 "Новий час· 21.00 ·час" 22.15 "Бізнес-Час" 22.25 Програма "Резонанс" ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25, 08.30, 18.30, "24 години" 06.40, 18.45 "Банкнота" 06.50, 11.50, 18.55 "24 дини. Життя"

06.55, 08.50, 21.05 07.00, 21.10 Хіт-парад ких тварин

08.00 Зелена варта 08.40, 20.55 "Бізнес" 09.00, 19.00 Готелі світу 10.00, 14.50 Одіссея Кусто 11.00, 23.35 Кордони 11.55 Служба розшуку дітей 12.00, 20.00 Програма "Світські хроніки"

12.20 Школа ремонту 13.30, 22.10 П'ятий вимір 15.50 Небезпечні зустрічі 17.00 Діно сапієнс 17.25 Мисливці і пересліду­ вані

06.50, 17.30 Критична точка 07.20 Срібний апельсин 08.05, 18.10 Зірки гумору 09.00, 15.00 Т/с "Безмов-

тах"

привидів"

11.00 Х/Ф "Матільда" 13.00 Зірки гумору 15.00 Х/Ф "Наречена і

09.00, 15.00

06.30 "Час економіки" 06.45, 08.45 "Огляд преси" 06.50, 10.20, 13.20, 17.20, 22.50 "Погода на курор­

"Незвані гості"

06.00 Шустер Live 09.00, 19.00 Подіі 09.20, 19.20 Спорт 09.25, 19.25 Погода 09.30 Срібний апельсин 10.30 М/с "Мисливці

5

06.55, 08.50, 21.05

11.20, 14.20, 16.15

06.00, 05.40 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00 Подіі , 17.20, 19.20 Спорт 19.25 Погода 21.00 Х/Ф

06.50, 11.45, 18.55 "24 ма

05.30 Tfc "Ясновидющий" 06.10 Т/с "Парамедики" 06.50, 07.15, 07.30, 08.40

22.25

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25, 08.30, 18.30, 20.30 "24 години" 06.40, 18.45 Програма дини. Життя"

13.30, 14.30 15.30

06.00, 06.30, 06.40, 06.45, 06.50, 07.20 08.05

16.30 Програма "Арсенал" 17.30 "482" 18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.20 "Новий час" 21.00 "Час" 22.15 "Бізнес-Час" 22.25 їериторія закону" 23.00 "Час новин"

"Банкнота"

11.20, 14.20, 16.15

КАНАЛ

старо­

виною". Т/с

15.00, 21.20 Т/с

16.35, 17.05 Т/с

05.00 Х/Ф їато" 07.40 "Найрозумніший" 09.20 "Городок" 10,00 "Україно, вставай!" 10.30 Х/Ф "Синя борода" 12.20 Х/ф "Хід у відповідь" 14.00 Щп "Драма солдата І.

"Ранок з

10.00, 20.30 Т/с "Обручка" 11.00 Т/С "Вогонь кохання" 12.10 "Знак якості" 13.00 Т/с "Бранці місяця" 14.00 Щп їанець зі смер-

05,30 06.25 07.25 08.00

ний свідок-2"

10.00 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.00 Т/с "Райські

5

Інтером"

20.30

06.40, 17.20 Спорт 06.45, 17.25 Погода 06.50, 17.30 Критична точка 07.20 Срібний апельсин 08.05 Т/с "Закон і порядок" 09.00, 15.00 Т/с "Безмов-

"Блюдо від шефа" і тижня"

17.30 "Феєрія подорожей" 18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.20 "Новий час" 20.30 "Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "Бізнес-Час" 22.25 "Особливо н•fі""'"ч••n"І 23.00 "Час новин" ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25, 08.30, 18.30, "24 години" 06.40, 18.45 "Банкнота" 06.50, 11.50, 18.55 "24

го­

дини. Життя"

06.55, 08.50, 21.05 07.00, 21.10 Хіт-парад

ди-

ких тварин

08.00 Зелена варта 08.40, 20.55 "Бізнес" 09.00, 19.00 Готелі світу 10.00, 14.50 Одіссея Кусто 11.00 Кордони 12.00, 20.00 Програма "Світські хроніки"

12.20 Школа ремонту 13.30, 22.10 П'ятий вимір 15.50 Небезпечні зустрічі 17.00 Діно сапієнс 17.25 Мисливці і пересліду­ вані

17.30 "Час за Гринвічем" 18.20 "Народний контроль" 18.45 "Київський час" 19.15 їема тижня" 19.30 "5 копійок" 21.20 "Велика політика" 22.25 "На грані" 23.00 "Час новин" ТОНІС

06.00 Спецпроект 06.20 Як це робиться? 06.55 "Погода" 07.00, 09.25 "Життя" 07.05 Зелена варта 07.30 Небезпечні зустрічі 09.00, 19.00 Готелі світу 10.00 Школа ремонту 11.00 За сім морів 11.30 Фотолайф 12.00 Хроніки крокодилів 12.30 Х/Ф "Добровольці" 14.15 Х/ф "Світлий шлях" 16.00 Доісторичні мисливці 20.00 Суперспоруди 23.15 "24 години. Світ" 16.30 "VІР-стажер" 17.30 "Не перший погляд" 18.20 "Транспорт. 18.35 "На грані" 19.15 їема тижня" 19.30 "Майдан" 21.00 "Час" 22.25 "ОсОбЛИВО HRfiR.ГIRЧ>Іn"l 23.00 "Час новин" ТО НІС

06.00 Як це робиться? 06.30 Хроніки крокодилів 06.55, 16.00 "Життя" 07.25 Сильні світу цього 07.40 Зелена варта 08. 1О "Світ" 08.30 За сім морів 09.00, 19.00 Готелі світу 10.00 Школа ремонту 10.50 Х/Ф ·Добровольці" 12.40 Доісторичні мисливці 16.30 Трансмісія 17.00, 20.00 Суперспоруди 21.00 Афон: Священна 22.00 забутий у пус-


'f)

~.

/~·~, ·· ~~ ~~~~··~

'.~~~ життя'' щиро і сердечно вітає з .55-річчям в_ід ~ня наР_одження колегу

по

перу

і

СВОГО

·

господарства редакції

ВІДДІЛОМ

ЗаВІДУЮЧОГО

Володимира ІвановиІІа

"

ТермІново потріІіен

«РАНКОВИЙ ДЕСАНТ»

Колектив редакції Броварської міськрайонної газети ··нове

продавець дпа роІіоти

СІЛЬСЬКОГО

В ПРОДОВОПЬQОМV

маrазинІ. 3/n - rІдна.

He6pa'f'a.

Ten.: 8 Ш67J 959-43-92, 8 1097] 287-09-62•

Зичимо імениннику міцного здоров'я, великого родинного щастя,

творчих

. ' · літа, колего! ,~

злетів,

гострого

натхненного

пера.

Многії

f1h

Новожиттівці.J{j , ~Q?"',j[~~~';'

-

1..ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК 10

лютого

зв ' язок

телефонний

управління

телефоном

13

з

року

2009 з

2009

року з

12-00

до

10.00

12.00

lanP.!WY€MO

прямий

на курси

воА••• трансnоетних

міськрайонного

3асо6ів катеrорІЇ «В)).

за

Мнхайnівно10

ТетRНОІО

телефонний зв'язок з населенням

відбудеться

Броварського

начальником

юстицїі Марійко 6-61-94.

лютого

до

10-00

Нові навчальні автомобілі.

Обладнані класи. Помірні ціни. Група вихідного дня та вечірні заняття.

буде проводити прямий

Тел.:

Київської області заС'fУІ:lНИк голови

(04494) 5-02-86

Київської облдержадміністрацїі Косенко Аматоnій Павnавич за телефонами : 286-84-11; 286-10-06.

м . Бровари , бульв. Незалежності ,

буде проводити прямий

ЧИ МОЖЛИВО В УМОВАХ КРИЗИ ПРИД&АТИ

16

лютого

2009

року з

14.00

телефонний зв'язок з населенням

до

16.00

Київської області заступник голови

Київської облдержадміністрацїі КОМАРУК Ваnерій Петрович за

телефонами:

19

2009

року з

14.00

до

буде проводити прямий

16.00

телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови

Київської облдержадміністрацїі Ков6ас10к ІОрій Васиnьович за телефонами : 286-84-11; 286-10-06.

25

АВТОМО&ІЛЬ НА ВИГІДНИХ УМОВАХ?

286-84-11; 286-10-06.

лютого

лютого

2009

року з

14.00

до

буде проводити прямий

16.00

телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови

ВоnОАИМИР Київської облдержадміністрації Максименко Микоnайович за телефонами: 286-84-11; 286-10-06.

Вона полягає в тому, що декілька чо­

широкий

ловік, що бажають купити один і той

мобілів; захищеність клієнта від кур­

же товар (наприклад, автомобіль),

сових коливань , незалежність відси­

що ні за повну вартість, ні в кре­

об'єднуються у групу і виплачують за

туації на кредитних ринках (послуги

дит реалізувати бажання мати власний автомобіль не вдаєтьсR?

цей товар доступні щомісячні вне­

компанії -до

ски. На зібрані кошти купуються ав­

не підвищуються навіть зараз, під

Звлишається лнше шукати інші

томобілі

між

час економічної нестабільності на

способи, sле чи є вони?

клієнтами

за

світовомуфінансовому ринку); і най­

Пожежна доnомоrа 3амість "О 1" • "1 О 1" Міnіці• 3амість "02" • "1 02" Державна wвидка медична доnомоrа 3амість "03" • "103" Аварійна сnуж6а rа3овоі мережі 3амість "04" • "104" Довідкова сnуж6а 3амість "09" - "1 09" Детаnьна інформаціІІ

за теn.

-

09

до та

109

(пісп11 пере­

5-72-99.

Міні-трактори, мотоблоки

доставка.

картоплесаджалки, картоплеко­ пачі, борони дискові, плуги культи­ ватори, грунтафрези та ін.

І<РИМІНАІ\ЬНА ХРОНІІ<А

року для

АачІиа ·.· &роварЩммі.і .

ло справжнісінькою поШест'ю~ епідемією, лихом. Як хоІІете, ток і

називайте ті. 11исленні .крадJжки ·.~ да'ІНUХ будинків, сотні, а то. й СЯ'ІЇЯКUХ споруджені в садових товариствах поблизу 1щшихІіас'елеІlих

mu- .

на майно да11ників. І тиждень ми-

нулий тому не винЯmок. ... Його злочинний маршрут проліг від Богданівки до Бобрика,

а дал і - до Заворич і Мокреця .•Са-

ме в садових товариствах ''Будk

вельник" та "Сонячне", розташо-

ваних побЛизу двох останніх зі

період, який переживає економіка

всю

Украіні

всього світу, все ж таки абсолютно ком­

найбільшою

є

на

цює

українському

ринку

що на Чер~і~~чцні; приїхав на

~аробf!КИ. ~е чи то сума його не

~all.{i>J:ІYBЗJI~; , .ЧІ{ . ;р "навар" на КрадіЖках ізчух(ихДач буВ значно

прЙgой~ішИМ, !Q~-· і нишпорив ЧбJіовfк сцбрЬжніЛИмй від дач,­ lІ:}іІОв маснв3МИ., J:ІИЩПІЛЯвся, де

цЩt1і.речі ~~?'S!irь і без ~облив их

тодом

-

розбивав віконне скло і

потраnляв до приr.tіщення. А там

}'Же брав усе, що 11ід руку потра-

пить. Здебільшого - електроінструменти. На дачах поблизу Мок­

два

реuя його здоби'І.Ч.ю ··ста:ли

електролобзики "Фіолент"' елект­

рqболrарка "Валер\.. Чому саме

вони становИли інтерес Для

3ЛОJІ,ія? Та з двох прИчин: і сховати

мився" прибирати до рук

-

те-

АДРЕСА:

Ірина Самарцева

з

автомобіль було не так складно, зва­

Детальну

власних автомобілях. І ця кількість

АВТОПЛАН

кредитів. Але сьогодні кредит став

постійно зростає.

найближчих салонах:

про

інформацію можна

у

отримати

практично недоступним. Це пов'яза­

Особливо зараз, в умовах кри­

но з різким збільшенням ставок по

зи, система «придбання у групах»

Мегамеркет їермінал",

26%.

знаходить все більше прибічників, і

фойє, вхід з боку Льодової арени,

більшість експертів прогнозують ій

вул. Київська,

Істотно виріс і початковий внесок. У

успішне майбутнє . Це не дивно, ад­

КИУВ:

більшості банків він складає полови­

же вона має ряд безперечних пере­

ТЦ "Магелан",

ну вартості авто.

ваг. Серед них: просте оформлення

пр-т Академіка Глушкова, 13- Б,

(для підnисання договору потрібний

т.

ТК "Квадрат"СііІьnо",

19%,

у національній-

щомісячні

~g(>pq.м, '!о~();Ж:~~JІ~ше пр~пусти~

навіть такі дорогі покупки як влас­ ний, до того ж новий автомобіль.

жаючи на доступність банківських

від

8(04498) 7-34-32, мо6. 8(050) 446-98-82, 8(050)357-31-16 (17).

реально планувати і здійснювати

1998 року. Завдяки АВТОПЛАНу по­ над 32 500 чоловік вже їздять на

більшості наших громадян придбати

на допомогУ рядовому покупцеві

талі його Ііоходеньок за чужим

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі газети, Броварські міська і районна ради, ра йонна держадміністрація.

Тому, незважаючи на непростий

ор­

проводять

нестабільності національної валюти

йо го зручно, і Зб утИ можна вигідно. Ті ж болгарку й перфора­ тор прихопив в СТ "Волошка", що неподалік Боrданівки. Але й габаритніші речі "не соро­

районної держа вної адміністрації.

сьогодні практично недоступні .

-

беруть на себе фінансові гарантії,

вуn. Київська, 8-А.

згадан их сіл , упродовжгрудня минулого і січня нинішнього року залишив свій "слід" залітний злочинець з Буковини Сергій Рудий. Доnоки слідство з'ясовує всі де-

газета Броварських •НОВЕ ЖИПИ• міської та районної рад,

купівлі, тим паче, що більшість із них

паспорт і початковий внесок

пунктів. Осінньо-зимовоТ пори не . потуг їх r.tожна лоцупити. При буває й тижня, протя.го.м Якого . б ЦЬО!>fУ діяв старИм.цjдівським мене фіксувалися випадки пОсяшння

Вони створюють групи, забезпечу­ ють своєчасне придбання товарів ,

ринку банківського кредитування і

Теn./ф.

істотна економія коштів

головніше

у порівнянні з іншими способами

АВТОПЛАН. Компанія успішно пра­ минулого

на рік у гривнях і

на себе компанії-адміністратори.

панією-адмІнІстратором До осені

4,2".16

функціонуванням таких груп беруть

В

В умовах погіршення ситуації на

&уковинец••.·'6о·tі~і]'. · · · ~:~~~~:ti~X~~~~Zк~~-g~~~::, Для нашого раііону тeпe'ftчЄ dtfo-

Контроль

м. Виwневе,

Причепи тракторні, обприску­ вачі, розкидачі міндобрив, косарки,

- 1 рік,

групи .

ганізаційну роботу і т.д.

понад

Гарантія на трактори

розподіляються

і

страхування,

автокредитах. В іноземній валюті

Техніка ДІІІІ фермерів:

авто­

ряд

модельний

Криза приходить та минає, а мріfІ мати власний автомобіль залишається. Але що робитн, як­

3rідно 3 нака3ом Мініаерава транспорту та 3в'f13ку Украі­ ни від 29.09.2008 р N!!l200, Цент епектро3в'•3ку Ngl пові­ домn•є: 04.02.2009 буде 3діііснено 3аміну індексу виходу (набору номера) до служб екстреного виклику, а саме:

кпюченнІІ),

16.

приходять альтернативні способи придбання

автомобілів,

зокрема

вартості

мінімальний платіж за

393

пр-т Московський, 20- Б,

«Chery ОО• -

грн.jміс.); широка мережа са­

взаємодопомоги».

АВТОПЛАНу в усіх регіонах Украіни ;

JІевJзор~ "Самсунг", "Патріот",

майже вісім

(!)

. .на

користь своєї доньки Катери~

11e.rt.:.

.· ни, 1995 року народження: Отак, гляди, ще якихось зо п'яТь років

. здодЩ , зщщений був визнати свою участь у скоєнні названих

. nоховається від нагадуваньсудви'" конавцін і ... почувай себе вільни1v1

Іlриrіертий до стінкинесnростоІнfими доказами, дачний 3,Лочинів і навіть зізнався ще про. оДИн : у Бобрику. Саме в СТ "Ме-

додія~ він поцупив електронасос "~а[)ків''~ ·. Зараз . співробітники правоохоронних органів з'ясову~ ють nричетність непроханого гос-

тя з БуковИН }і ДО інших подібних крадіжщ:. А там і суд не забариться. Він-то й оцінить по-справж..,

ньому його злочинні діяння на дачній ниві нашого регіону. Дhи, АhиІ КуАИ вас nоАіти?

Куди подіти? Та втечіть, чо-

ловіки, від колишніх коханих дружин і народЖених діток, заховав-

шись за стіною мовчання й

Як це робиться, заnитайте у на-

факт розлучення <(якІlщ )юli:Qo звісно, офіційно оформлен~);а)lе ж, мужики, (коли ви спраВді та:І(И..:

ми є!),. він не звільняє ваq вЩіЗQ~

бов'язань, у тому числі й фінанс<>; вих, перед неповнолітніми Дітьми.

Бо вони- плід вашого коханняпід

сnравжнього чи удаваного?.,

·

За повідомленнями райвідділУ

М -ка, котрий мешкає на території Гоголівської сільради. Ось уже

Броварського ГУ МВС УкраінИ в Киівській обласТі.

Київська обп ., м. Бровари, бульв. Незалежності,

V

Редактор :

-.autoplan.com.ua АПТ "Ритм" :аакуnо•ус ВРХ ТО КОІІ8Й :аа 8ИСОКИМИ qІиами.

8 (096) 324-80-58, 8 (095) 285-29-08, 8 (050) 448- 17-48.

Тел:

Шановні читачі! Ви хочете привітати з ювілеєм чи

Таке

рідних,

(без

поздоровлення

50 гривень для 1ОО гривень для

окремих осіб і організацій. Оголошення про загублений документ приватної особи - 20 гривень. Довідки за тел.:

4-23-26.

~ Втрачений сертифікат на земель~ частку

(пай) серіі КВ ~0170154 в КСП · Велико­

димерське", виданий на ім'я Хитgої Ганни Ва · силівни і за~єстр. за N2204 від 24 07.1997 р. , вважати неДІ ис ним .

[!;і Втрачене пенсійне посвідче ння N2436108, видане УПФУ у БроварськомУ. районі на ім'я К а бан Валент и н и Макси мІвн и, в важ ати недійсним. ~~ ВтQачене посвідчення ветерана nраці сеgія Ад N2060701, видане УПQавлінням nраці та СЗН м. Бровари від 2.1 1.2005 р . на ім'я Хоменко Стефаніі Миколаївни , вважати недійсним. ;І:і Втрачений диnлом про вищу освіту ТВ N!947567, виданий ВПІ від 19061990 р. на ім'я Данилюка Ігоря Івановича, вважати недІйсним.

2. Друк офсетний .

4-03-76.

Обсяг

4-21-34; nромисловості і соціальних.nитдНь, вlцповідальноrо секретаря 4-04-81 ; листів і масової poбorn 4-02-92; бухгалтерія, прийом оrалошень 4-23-26.

_·" _.

·.,. ...•:~':~~~;;~~:,:.;~с:;::~~~;~~~~~;Б:::: .""

1 друкований

аркуш .

Віддруковано в ЗАТ

.иБроварська

·

• Ре~акціr. не зеажди поділм; позицію евтор/е.

·• ~ : тo,~~f?n._·_ ~~~Іи!~ених_ фв~tтів. ~і,qповідіJє' В_втор~_',' _,... _..:. ,.,.-..· _.

народження

фото) коштує

Відділи: громадсько-nоліrnчноrо жипя

newlife@meta.ua

днем

близьких або знайомих?

Не один він так»й. НаІ1:рнзво... ляще, а якщоточніще, наРУкйм&..: терів облишИ:ли . дітей~крИхіток Лізу, 2005 року нароД)кеіпUІ щна..: зара, 2006 року народЖенtj,sі й. інЩі наші зеМЛЯК}f. - РуСлан .м~ . із ее:; миполок та · Анатолій . Н. із Рудні, Кохання-коханНям, а "штемrіёд~'і у . пасnорті тільки аідтвеІщжує

шого земляка, 38-річного Сергія

07400,

(044) 223-70-69.

птахом після досягнення донькою . > повнолітrя. .

вечоровими зорями . От тільки

байдужості.

т.

років зліснq- уі{И{

мікрохвилЬову nіч, повітрянцй ·.· тіється він ві.rі. ,tпЛатЙ. аЛіментї'~ елекТрообігрівач, дитячий велоси-

20, т. (044) 206-05-1 О ;

вул . Гната Юри , ТРК "Плазма",

лонів, яка забезпечує присутність

• касу

(044) 496-86-93;

доступні

«придбання у групах• . Ця система нагадує

316, т. (044) 223-99-12;

(наприклад,

авто);

платежі

- 3%

БРОВАРИ:

,,_,..

з

17 Д ні

<·:,:;;:

ви х оду:

середа. субота.

друкарня".

#9 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you