Page 1

СУБОТА

5 лютого

2000 р. N2 9 (91 08}

Виходить з 17 1937

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

Голова Верховної Ради Україн~'~ ПЛЮЩ Іван Степанович

ДОВІРУ ТРЕБА ВИПРАВДУВАТИ Президент України Леонід Кучма охарактеризував як «Знаменний день»

обрання нового керівництва Верхов­ ної Ради. Довіру колег, яку отримало нове керівництво парламенту, «необ­ хідно підтвердити конкретними спра­ вами», зазначив Л. Кучма. Завдання Президента та уряду налагодити

таку співпрацю, щоб "У людей з'яви­ лася віра в те, що в Україні, зрештою, закінчилося протистояння, яке було протягом останніх 6 років", додав він. Новий спікер Верховної Ради Іван Плющ, коментуючи останні подіі у пар­ ламенті України, підкреслив: «Те, що відбувається, відрежисована так зва­ ною опозицією, яка впродовж багать­ ох років була при владі" і не хотіла взяти на себе відповідальність за си­ туацію в країні. У свою чергу пер­ ший віце-спікер Віктор Медведчук на­ звав обрання нового керівництва пар­ ламенту «компромісом, покликаним

забезпечити курс реформ і розв'язан­ ня тих невідкладних завдань, що сто­

ять перед українським народом».

ЛИЖНЯ ВЕТЕРАНА Понад 40 років життя присвятив спорту- лижам, легкій атлетиці, ве­ лоспорту наш земляк Володимир ЗОТОВ. Весь цей час він достойно представляв наше місто на різних спортивних змаганнях як в Україні, так і за їі межами. Лише один промовис­ тий факт він один з небагатьох спортсменів брав участь у всіх 12 Спартакіадах України, демонструючи значні спортивні досягнення. За його ініціативи у місті започатковано лег­ коатлетичний пробіг "Кільце пам'яті", маршрут якого проходить біля всіх мо­ нументів на честь загиблих воїнів. Володимир Ілліч - Національний ди­ ректор спілки любителів лижного спорту України, члени якої, особливо старшого віку, виїжджають на міжна­ родні змагання, де гідно представля­

народження. Йому буде присвячено лижний забіг на 5, 1О і ЗО кілометрів, який відбудеться у Броварському лісі (від автобусної зупинки "Базар" по Чернігівській трасі - один кілометр). Реєстрація учасників з 9 до 9-30 ран­ ку. Запрошуються всі бажаючі.

Є

на

світі

добрі люди! Постійною опікою місцевої влади оточені вихованці будинку милосер­ дя, які з різних причин спізнали гірку сирітську долю, навіть за живих батьків. Але його працівники з вели­ ким задоволенням приймають допо­ могу і від щиросердних людей. Так, нещодавно тут побував наш земляк, керівник київського підприємства "Ве­ лес" Олександр Олексійович Євтушен­ ко, який вирішив допомагати вихован­ цям будинку на постійній основі. З

першого ж разу цей намір був підкріпений щедрим дарунком - 32 кілограмами відбірної свинини, де­ сятьма кілограмами високоякісної ковбаси. А депутат міської ради Пав­ лина Кирієнко передала від Міжна­ родної організаціІ. "Жіноча громада", яку очолює Марія Драч, та громадян­ ки ФРН українського походження Ольги Мороз взуття і одяг, а також 800 пакетів вермішелі швидкого при­ готування, які надав Київський благо­ дійний фонд.

інформації та кореспондентів «Нового жипя»).

Народився 11 вересня 1941 року в м. Борзна Чернігівської об­ ласті в селянській родині, українець. Трудову діяльність розпочав 1959 року після закінчення сільсько­ господарського технікуму. Працював бригадиром, агрономом, ке­ руючим відділком радгоспу на Київщині. Без відриву від вироб­ ництва здобув вищу сільськогосподарську освіту. Закінчив Ака­ демію суспільних наук при ЦК КПРС. З 1967 року- голова колгоспу, директор радгоспу, з 197 4 року - заступник директора Баришівського тресту овече-молочних радгоспів Київської області. Дев'ять років був на партійній роботі - інструктором, заступником завідуючого, завідуючим сіль­ ськогосподарським відділом Київського обкому. У 1984 році обраний першим заступником голови, а потім головою виконкому Київської обласної Ради народних депутатів, у 1990 році - головою Київської обласної Ради народних депу­ татів. Депутат Верховної Ради Української РСР одинадцятого скли­ кання, народний депутат України дванадцятого, тринадцятого та

летики, який нещодавно прохо­ див у легкоатлетичному манежі.

чотирнадцятого скликань .

для штовхання ядра показав кра­

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ 3А НАРОАНПІП ІНЩІАТИВОІО СВІДОЦТВО про реєстрацію ініціативної групи з всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Відповідно до статті 17 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», статті 15 Закону України «Про Центральну

виборчу комісію» та постанови Центральної виборчої комісї! від 11 січня 2000 року N2 1 (за по­ данням голови Броварської рай­ онної ради Л.Слободянюка) за­ реєстровано ініціативну групу з всеукраїнського референдуму за народною ініціативою N2 258. Строк збирання підписів до 24

березня 2000 року. Голова Центральної виборчої комісіІ М.РЯБЕЦЬ

11

січня

2000 року

м.Киів

Додаток 40 до постанови Центральної виборчої комісії від 11 січня 2000 року N!! 1

список членів ініціативної групи з всеукраїнського референдуму за народною ініціативою

утвореної зборами громадян, що відбулися 21

N!! 258,

грудня 1999 року в с. Калині­ вка Броварського району

Київської області

1. ВІНЦЕВІЧ Галина Василівна 2. ДВОРСЬКА Ольга Трохимівна З. НАСТИЧ Людмила Олександрівна

4. РУБАНКА Галина Миколаівна 5. КУЗЬМИК Ніна Петрівна 6. ПОПЛАВСЬКА Неллі Володи­ мирівна

7. МЕЛЬНИК Микола Петрович 8. СЕМЕНЕНКО Володимир Іванович

9. ДЯЧЕНКО Тетяна Миколаівна 1О. ШУСТЬ Ядвіга Павлівна 11. ШКРАБАЦЬКИЙ Віктор Пет­ рович

12. МУДРЕВСЬКА Валентина Степанівна 13. ПЕТРЕНКО Лідія Петрівна 14. ПИЛИПЧУК Валентина Ми­ хайлівна 15. КОЗІЙЧУК Оксана Григорів­

на

16. ДЯЧЕНКО Катерина Митро­ фанівна 17. РУДОБАБА Юрій Григорович 18. ОВДІЄНКО Раїса Миколаів­ на

19. ТКАЧЕНКО Микола Серафи­ мович

20. ПРУДКИЙ Василь Степано­ вич

21. КАПЕЛЬКА Вас;иль Степано­ вич

(За повідомленнями засобів масової

рад, районної державної адміністраціі

У 1990 році обраний першим заступником Голови Верховної Ради України. В 1991-1994 роках- Голова Верховної Ради України. Член Народно-демократичної партії. Одружений, має доньку.

ють нашу державу.

6 лютого, у неділю, численні учні та послідовники, друзі-спортсмени з інших міст приїдуть вітати свого на­ ставника та колегу із ювілейним днем

районної

Секретар Центральної виборчої комісіі Я.ДАВИДОВИЧ

У останні дні січня гро­ мадськість України, в тому числі й представники партії Український народний рух від Броварів, вшанували пам' ять героїв Крут. ... 29 січня 1918 року за Ніжи­ ном на залізничній станції Крути спалахнув перівпий бій між українськими юнаками­ патріотами і ШССТИТИСЯЧ!ІОІО більшовицькою ар~rісю, яка наступала з боку Москви з метою :1агарбання України. У степу чернігівського краю впа­ ли смертю хоробрих понад 300 чистих совістю й по~шслами

студентів, гімназистів. Їхній

подвиг навічно залишиться в

пам' яті українського народу . Біля підніжжя Кургапу сла­ ви відбулися мітинг і панахи­ да. Про~ювці називали героїв Крj'Т ВСЛИКИ~ІИ КІІЯЗЯ~!И духу, цвітом тогочасної української спільноти, пайкращою інтелі­ генцією, ентузіастами укра­ їнської національної ідеї, які

стерли залишки рабства у свідомості народу. На мітингу виступив народ­ ний депутат України, заступ­ ник голови Українського на­ родного руху Іван Заєць, пред­ ставники від Конгресу украї­ нських націоналістів, Украї­ нськоїконсервативноїреспуб­ лікавської партії, обох РУХів, Української республіканської партії. На вшануванні пам'яті за­ гиблих були присутні пред­ ставпики

народно-демокра­

тичної партії, українського козацтва, ліцеїсти і студенти Киево- Могилянської акаде~rії, духовенство української пра­ вославної церкви Київського патріархату.Було відправлено молl•бень. До могили Кургану лягли квіти, вінки від вдячних сучасників. Надія ГРИЦЬКОВА. депутат БроІЗарської міської ради, ЧЛl'ІІ Українсь­ кого на родного руху .

Здасться, розrубленістт, серед пра[\івників будівсльноі галузі

дас колектив індиnілуалJ,тІ!!;-.т за­

минула.

зnелсні вправни;-.ІИ будіnельни­ ка~ти, прикрашаюп, Випшевс, Конча-Заспу, інші НсJСl'Лені пуп­ кти СТОЛИЧНОЇ ООЛі1СТі.

~тагас

ду:-.тати

про

день

завт­

рашній, працювати тта перспек­ тиву. Отже, попит па продук­ тфо будівельників, незважаючи тта скотто~тічтту скруrу, з кожни~т дне~т зростас. [ хоча багато організацій переоріснтувалося, змінило пріоритети, в кінцево­ му результаті за наявності фінансування зводяться і жит­ ло, і адміністративні будинки, і заклади СОІ(іально-побутового Колективу Броварського ВАТ

оо Будівелr,rю-монтажтте управлін­ ня N2 5 (голова правління Ле­ онід Павлович Буряков) не литпс вдалося зберегти людей від безробіття, а й справами до­ вести свою здатність виконува­ ти буДJ,-які обсяги загалт,нобу­ 00

дівельттих робіт якістю і в строк. Прикладоч

;-.южутт,

будоnникам. Приватні котелжі,

Раціонально ІЗикорист<JВуєп,­ ся і спсцавтотранспорт, який ко­

лектив БМУ -5 здас в оренду своїч колегам. Є попит HcJ nс­ ликі гусеничні крашr rдк nан­ тажопідйомністю 25 тонн, яких

налічусться понад І О штук, та автокрани. Вчіло обслуговують робітники упраnління палебій­

ну чашину, бульлозср. <'кскаnа­

призпачРННЯ.

слугувати

два престижні багатоповерхові

будинки у Києві із вбудовани­ ми гаражачи та покрівлею з фінсr,кої мсталочсрепитrі, які зводип, відо;-.та столична фір~Іа оо Житлобудоо. А прат(івники суб­ підрядного БМУ-5 встановили тпахти ліфтів і східцеві чарші, з~тонтуnали мсталеві конст­ РУКІІЇі, проnоли покрівсльні ро­ боти. Добре зареко~тендували себе броварчани і на ре:.юнтних ро­ ботах. Так, у короткий тер~тін вони зробили стяжку стін двох будинків на вул. Тургенсnській у Києві. Широкий спектр послуг на-

Перша команда міста виборола І місце, випередивши своїх одвіч­ них суперників з Білої Церкви. Най­ більше очок до командної скарб­ нички вніс наш уславлений бога­ тир Заслужений майстер спорту Олександр БАГАЧ, який у секторі щий у світі результат з початку се­ зону - 20м 92см. З такого висо­ кого результату Сашко не починав ще жодного сезону. Тож маємо надію, що цей олімпійський рік буде для нього врожайним на ме­ далі. Ще одна вихованка Заслужено­ го тренера України Івана ПАЛА­

МАРЧУКА Олена ДЕМЕНТІЙ стала

другою у змаганнях зі штовхання ядра. Ініціативу переможців підхо­ пили Олена ТРУСОВА (стрибки в довжину), Ігор БАДЗЮК (потрійний стрибок), подружжя Андрій та На­ талка КОСОРУКОВИ (висота, 60м з бар'єрами), Людмила БЛОНСЬ­ КА (довжина), Марина ЩЕРБИНА (висота), Олександр КОРЧМІД (жердина), Євген ПАЩЕНКО (по­ трійний), Наталка КРАВЧЕНКО (ви­ сота). Особливо хочеться відзначити наших ветеранів - майстрів спорту міжнародного класу Олександра ЧЕРНЯЄВАта Юрія ШЕВЧЕНКА, які після довгої перерви знову вийш­ ли в сектори для стрибків із жер­ диною та у висоту, і разом зі свої­ ми вихованцями сприяли успішно­ му виступу нашо1 команди, а Саш­ ко навіть наблизився до рекорду Європи серед ветеранів. Друга міська команда, за яку пе­ реважно

виступала

наша талано­

зайняла високе п'яте місце.

І АПСВІА, І МАЙСТЕРНІСТЬ ви­

Саме так можна оцінити підсум­ ки чемпіонату області з легкої ат­

вита юнь та ті ж ветерани, також

ctшtmwtJn·!:ffЗB

Життя бере свое,

ВІДМІННИЙ ПОЧАТОК ОЛІМПІЙСЬКОfО РОКУ!

тори

оо Білорусr,оо,

па ІІС.'\L'ІJози.

Так, більше 150 палей забито нс­ щодашто на спорудженні гараж­ но-пабутоnого комплексу в ра­ йоні nул. ГрушеткІ,кого (генпіл­ рядник - колектив ОП "Бро­ варипрочжитлобулоо ). Успішній роботі колсктиnу БМ У -5 сприяютr, зла голжені дії всіх ланок виробшщтва і, звичайно, лосвілчені калри. Люди трудяться лобросовісно, старанно,

по-госполарст,ки

ра­

ціонально використовують 'Ча­

теріали й техніку. Визнаними авторитета~ІИ в колсктиnі є ви­ конроби Г.Н.Казаченко та !.!.Тарасенко, началr,ник вімілу механізації Г.С.Стl'Панецт,. Ваго­ ~тий внесок у загалт,ну спраnу роблять ветерани налалчик кранів В.М.Слюсар, електрик В.О.Юдінцев, монтажники В.l.Дс~тчихин, М.І\·І.Ш~таток, П.М .. Муха, В.l.Бондарчук та ба­ гато

ІНШИХ.

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Хочеться подякувати наставни­

кам спортсменів подружжям ГРЕ­ ДУНОВИХ та СТУПАЧЕНКІВ, а та­ кож Валерію ШУЛЬЗІ, Борису ОЗЕРЧУКУ, Олександру ЧЕРНЯЄ­ ВУ й іншим за копітку працю і по­ бажати, щоб 1хні вихованці пора­ дували земляків високими резуль­ татами на зимовому чемпіонаті з

легкої атлетики, який проходити­ ме в Броварах з 7 по 9 лютого. Уперше нам довірено провести

змагання такого високого рівня. Тому зараз йде напружена підго­ товка до них. Директору обласної школи вищо'1 спортивної майстер­ ності з легкої атлетики Миколі ЖИРНОМУ, у підпорядкуванні яко­ го легкоатлетичнний манеж, зараз вистачає клопотів. Але за сприян­ ня міськоІ· влади вже вирішені ос­ новні організаційні питання щодо проживання,

харчування,

авто­

транспортного обслуговування учасників, урочистого відкриття змагань.

Тож запрошуємо всіх броварчан повболівати за наших атлетів, яким будуть протистояти найсильніші

спортсмени України. Тим більше, що ці змагання є відбірковими до чемпіонату Європи. Отже, бороть­ ба буде дуже запеклою. Особли­ во у секторах зі стрибків у довжи­ ну та потрійному, штовхання ядра. До речі, паралельно з чемпіонатом будуть проводитися традиційні змагання на приз Олександра БА­ ГАЧА. Олександр ЧИГИРИН,

завідуючий відділом фізкультури та спорту

міськвиконкому.


[L~щ~9 :~~~~~~~~)- ,---·.-rl~~rn\~л~rct~"'~І~*~і~~~·~й~ь."4ііtі~·~--~~~,~,.-~--~ :}~(i;ljlii..Ь* t~м, ;, , ,і, ,),% КЩ' 'і' ' ' ' ')' ' ' ' "'~' ' ' і' ' ' ' '""'""?"" , ;, :аіІ" '" ' ' '""""1''{1. .

5.02 ;!Ю

ПОНЕДІЛОК,

7

:lН

13.15-14.00 Національна акаде­ мія наук України. Електронна комn'ютерна газета •Все­

всім''·

15.00 УТН. День. 15.20 Студія •5». 16.00 Мультсеріал •Нові nриго­ ди томів)).

16.30 Серіал •Чи боїшся ти темряви?».

17.00 Серіал •Загін Акаnулько». 1 серія. 17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.50 Серіал •Народжена революцією ... 20.25 Нова колекція. 20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.40 Світ сnорту. 22.00 Акцент В. Лаnікури. 22.20 Чемnіонат Євроnи з фігурного катання. Пари, ко­ ротка nрограма.

23.40 Хіт-2000. 23.50 ТРК •Ера» nредставляє: •доброї ночі, Україно!».

дРУГИЙ КАНАЛ УТ

УТ-2 10.00 Телеанонс. 10.05 Хіт-2000. 10.10 Телеальманах •Основи». 10.40 Худ. телефільм •Мина Мазайло•. 1 серія.

12.05 Док. серіал •Загадки на­ уки''·

12.30 Берег любові. Сnіває народний артист України І. Бобул. Ч.2. 13.00 Мультфільм. 13.1 О Діловий канал. Тиждень. 13.55 Хіт-2000. 14.00 Освітній канал. Історія

ВІВТОРОК,

8

ПЕРШИЙ КАНАЛ УТ

06.00 Анонс. 06.05 ТРК •Ера» nредставляє:

•доброго ранку, Україно!•. 09.00 Док. серіал •Американські національні nарки". 09.55 Хіт-2000. 1О.ЗО Бути жінкою.

11.00 УТН. День. 11.20 Худ. фільм •Поцілунок•. 12.25 Нова колекція. 12.55 Закон є закон. 13.15-14.00 Національна акаде-

мія наук України. Електронна комn'ютерна газета •Все­

всім''·

15.00 УТН. День. 15.20 Студія •5». 16.00 Мультсеріал •Чорний ПіраТІІ,

16.ЗО Серіал •Чи боїшся ти темряви?''·

17.00 Серіал •Загін Акапулько ... 2 с. 17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.50 Серіал •Народжена революцією ... 20.15 Захист. 20.35 Щоденник сесіі Верховної Ради України.

20.45 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21 .40 Світ сnорту. 22.00 Акцент В. Лаnікури. 22.20 Чемnіонат Євроnи з фігурного катання. Чоловіки, коротка nрограма.

2З.50 ТРК •Ера• nредставляє: •доброї ночі, ,Україно! •. дРУГИИ КАНАЛ УТ УТ-2 10.00 Теnеанонс. 10.05 Хіт-2000. 1О. 1О Твори А. Дворжака у ви ко-

9

ПЕРШИЙ КАНАЛ УТ

06.00 Анонс. 06.05 ТРК •Ера .. nредставляє: •доброго ранку, Україно!».

09. ОО Захист. 09.20 Док.фільм •Жива душа американських національних парків». 10.З5 Наш дім. 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Худ-фільм •Сині гори». 1с. 12.55 Закон є закон.

1З.15-14.00 Національна акаде-

мія наук України. Електронна

комn'ютерна газета •Все­ всім». 15.00 УТН. День. 15.20 Студія •5•. 16.00 Мультсеріал •Чорний nірат•. 16.30 Серіал «Чи боішся ти темряви?•. 17.00 Серіал •Загін Акапулько». з с. 17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той.

18.40

Серіал

•Народжена

20.~~вg~~~~~і,~нс. ІіІ

20.З5 Щоденник сесіі Верховної Ради України. 20.45 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.40 Світ спорту. 22.00 Акцент В. Лапікури. 22.15 Чемnіонат Європи з фігурного катання. Пари, до­ вільна nрограма. Церемонія нагородження.

23.50 Хіт-2000. 00.00 ТРК •Ера• nредставляє: •доброї но~і. Україно!•. дРУГИИ КАНАЛ УТ УТ-2

10.00 Телеанонс. 10.05 Хіт-2000. 10.10 Худ. телефільм •Вигідний контракт•. 1 с. 11.15 Свято народної музики. Концертна nрограма до юві­

лею народного артиста Украї­

ни М. Різоля. 12.15 Док. серіал •Загадки на­ уки''·

07.00, 08.45 Сніданок з •1+1•. 08.00 Серіал •Загадкова леді•. 09.30 Серіал •Всі мої діти•. 10.00-16.00 Програми 16.00

УТ-2 Серіал •Веселий аерод­

ром•.

16.30 Серіал •Баффі- винищу­ вачка вамnірів•.

17.20 Серіал •Будьмо знайомі•. 17.55 Лото-забава. 18.30 Серіал •Авантюрист•. 19.30 тсн. 19.50 Просnорт-новини. 20.00 Серіал «Коломбо•. 21.50 СВ-2000. 22.25 Серіал •Солдати удачі•. 23.20 Особливий nогляд з М. Вереснем. 23.50 тсн.

00.05 Серіал •Війни майбутНЬОГО І>,

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ

ctiHTEP» 07.00 Новини. 07.1 О Інтерсnорт. 07. 15 Прогноз nогоди. 07.20 Класна комnанія. 07.30 Життя тварин. 08.00 Новини. 08.05 Інтерсnорт. 08.10 Серіал •Ніжна отрута ... 09.00 Новини. 09.05 Прогноз nогоди. 09.10 Гарний настрій. •Елка і ко­ реші•. 09.20 Серіал •Тіні зникають оnівдні». 1 с. 10.40 Уік-енд. 11.1 О Серіал •Небезnечна nого-

ня''· 1 с.

12.00 12.05 12.15 12.30

Новини. Інтерсnорт. Мультфільм. Мелорама.

наннJ оркестру •Філармонія

нацІи». Ч 2. 10.55 Худ. телефільм •Мина Ма­ зайло». 2 с. 12.30 Док. серіал •Загадки на­ уки•.

12.55 •Берег любові•. Сnіває на­ родна артистка України Л.

Сандулеса.Ч 2. 1З.25 Діловий канал. 1З.55 Хіт-2000. 14.00 Освітній канал. О. Грибоє­ дов. Сторінки життя 1 твор­ чості. Братські школи ХVІ-nо­ чатку XVII СТ. КАНАЛ«1+1» 07.00,08.45 Сніданок з •1+1». 08.00 Серіал •Загадкова леді". 09.ЗО Серіал •Всі мої діти•. 10.00-16.00 Програми УТ-2. 16.00 Серіал •Веселий аеродром~~.

16.ЗО Серіал •Район Мелроуз ... 17.20 Серіал •Будьмо знайомі». 17.50 •Імnерія кіно» nредставляє. Худ. фільм •Мій охоро­ нець•.

19.ЗО тсн. 19.50 Просnорт-новини.

20.00 •Імnерія кіно» nредстав­ ляє. Худ. фільм •Хмарина рай~~.

21.ЗО Гумо_ристична nрограма •Золотии гусак•. 22.1 ОСеріал •Солдати удачі». 2З.00 •Особливий ПОГЛЯД» З М. Вереснем. 2З.З5 тсн.

23.50 Серіал •Війни майбут-

ньо~РЕrІЙ КАНАЛ УТ ctiHTEP»

23.40 Хіт-2000.

СЕРЕДА,

української державності. Пе­ редача 2. Музика в кіно. КАНАЛ «1+1»

07.00 07.10 07. 15 07.20 08.00 08.05 08.10 09.00

Новини. Інтерсnорт. Прогноз nогоди. ВІД і до. Новини. Інтерсnорт. СерІал •Ніжна отрута ... Новини.

12.40 Сільський час. 1З.25 Діловий канал. 1З.55 Хіт-2000. 14.00 Освітній канал. Нова су­ часна освіта. Людина і сус­ пільство. Українська літерату­ ра. }'рок французької мови N11. •Твоя земля, Маріє!• Про художницю М.Башкирце­ ву.

КАНАЛ«1+1»

· 07.00,08.45 Сніданок з •1+1». 08.00 Серіал •Загадкова леді•. 09.30 Серіал •Всі МОЇ ДіТИ». 10.00-16.00 Програми УТ-2.

16.00 Серіал •Веселий аеродром•.

16.30 Серіал •Район Мелроуз•. 17.20 Серіал •Будьмо знайомі». 17.50 Серіал •детектив Мартін

Бек•. 19.30 тсн. 19.50 Просnорт-новини. 20.00 •Імnерія кіно• nредстав­ ляє. Худ. фільм •Смертельне захоплення''·

21.50 Старі та нові •Маски». 22.30 Серіал •Солдати удачі». 23.20 •Особливий погляд• з М.Вереснем. 2З.50 ТСН.

ОО. 1О СеріаЛ'"\. Війни майбутнь­ ого".

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ

ctiHTEP»

07.00 07.1 О 07. 15 07.20 08.00 08.05 08.10 09.00 09.05 09.10

Новини. Інтерсnорт. Прогноз nогоди. Від і до. Новини. Інтерспорт. СерІал •Ніжна отрута ... Новини. Прогноз погоди. Смачно з Борисом Бур­

дою.

09.35 Серіал •Тіні зникають опівдні». З серія.

10.45 Телевізійна nатрульна служба. Ситуація. схnутник •Планети Здоров Я». 11.25 Серіал •Небезпечна nого­ ня». З серія. 12.00 Новини.

10.55

13.00-18.00 Програми обласних та регіональних телеком­ nаній. 18.00 Новини. 18.10 Життя видатних людей. В. Тихонов. 18.50 Серіал •Сімнадцять мит­ тєвостей весни•. 1 серія. 20.00 Інформаційна nрограма •Подробиці•. •Час•. 20.50 Минуле. 20.55 Інтерсnорт. 21.00 Прогноз nогоди.

21.10 Серіал •Профайлер•. 22.00 Ток-шоу •Акули пера ... 22.45 Вчасно. 23.05 Подробиці. Підсумки дня. 23.15 Худ. фільм •ТАРС уповноважений заявити». 1 с. 00.30 Телевізійна патрульна служба. Ситуація. 00.40 Худ.фільм «Сnенсер: церемонія•. 01.55 Прогноз nогоди. КДРТРК 13.00 Анонс. 13.05 Київські новини. 1З.20 Серіал «Мистецтво жити від Наталі•. 13.55 Крихітка. 14.20 Док. фільм •Коли оживає історія''· 14.40 Шлягер nредставляє. 15.25 Правочин. 15.50 Пульс. 16.05 На ранковому nрийомі. 17.00 Серіал •Мистецтво жити від Наталі». 17.30 За київським часом. ЗО-й КАНАЛ есТЕТІ>

07.25 Сnаси і сохрани. 07.ЗО

Медичний

тижневик

•36,6•. 08.00 Християнська програма. ..київ ..

08.ЗО СТН. Тижневик.

09.05 Прогноз nогоди. 09.1 О Натурnродукт. 09.25 Серіал •Тіні зникають оnівдні». 2 с. 10.35 Телевізійна nатрульна служба. Ситуація. 10.45 Сім'я відАда Я. 10.55 Серіал •Небезnечна погоня". 2 с. 11 .45 Вчасно. 12.00 Новини. 12.05 Інтерспорт. 12.15 Мультфільм. 12.ЗО нло. 13.00-18.00 Програми обласних та р_егіональних телеком­ nанІи.

18.00 Новини. 18.1 О Відгадай ка. 18.45 Серіал •Сімнадцять мит­ тєво-стей весни". 2 с. 20.00 Інформаційна nрограма

«Подробиці~~. «Час». Минуле. Інтерсnорт. Прогноз nогоди. Худ. фільм •Час nід вог­ нем''· 22.40 Як це було. •Розстріл парламенту Вірменіі». 23.15 Подробиці. Підсумки дня. 2З.25 Худ.фільм •ТАРС уповноважений заявити ... 2 с. ОО.З5 Телевізійна nатрульна служба. Ситуація. 00.45 Мультфільм для дорос­ лих. •Народження Єрота". 00.55 Прогноз nогоди. l<дрТРК 1З.ОО Анонс. 13.05 Київські новини. 13.20 Серіал •Мистецтво жити від Наталі•. 13.55 Хіт-базар. 14.ЗО Док. фільм •Лавочки Рем-

20.50 20.55 21.00 21.1 О

Дзвони Києва. Чорний квадрат. есТЕТ>> 09.ЗО Фільм-казка •Кам'яна квітка». 11.00 Тема з варіаціями. В. Рєпін. 11.50 Розnовіді старого nлітка­

08.55 09.00

ря.

Візит. Марокко -долина У ріка. 08.ЗО На сьомому небі. 09.00 Серіал •Готель». 10.50, 11.45, 12.ЗО Телемагазин Elit ІІаІіа 11.00 Серіал •Чарльзів клоnіт». 11.ЗО, 1З.50 Сократ-Свінг. Теле-

08.00

магазин.

12.20 Худ.фільм •Піткін та крадіжка в універмазі».

13.45 Джаз-стеn-танц-клас сtКИЇВ»

14.00 Арт-афіша. 14.ЗО Парламентський вісник. 15.15 Телевистава •Войцек•. есТЕТ>>

16.ЗО Ретроім'я (П'єр Рішар). 17.15 Мультфільм. 17.30 Телефільм •Сон у руку•. 18.00 Трансформа. 18.ЗО Серіал •Історія кохання". 19.25 У Міжнародний фестиваль журналістики "Віра. Надія. Любов•. 19.50 З5 хвилин.джазу. сtКИІВ» 20.ЗО СТН. 20.50 Дзвони Києва. 20.55 Музична моза:іка. есТЕТ>> 21.00Антресолька. 21.20 Чому і як? 21.ЗО Вісті. 22.00 Телефутбол. 22.15 Міські новини.

«КИЇВ»

22.ЗО Київські ділові новини.

22.40 Худ. фільм •Багряниця». 00.55 Кіноколо. 01.10 Астрологічний nрогноз. 01.40 Вікна у світ. 02.1 О Комn'ютер •Х».

!Jd'l

07.00 Територія А. 07.50, 18.20, 21.ЗО

Новини

звідусіль.

від Наталі».

Мультсеріал •Вуді Вуд­ nеккері його друзі». 16.35 Мультсеріал «Космічні

16.15

рятувальники".

17.00 Серіал 17.25 Серіал

•Чарльзів клоnіт».

•Нас n'ятеро ... 18.ЗО Серіал •Команда •А". 19.ЗО Худ. фільм •Колосе». Всеукраїнський телевізійний конкурс ·Міс Теле­

21.15

шанс''·

22.00 Серіал •Шовкові тенета". 2З.ОО Серіал •Таємниці Нью­

Йорка". 00.00 Територія А. 00.50 Голос •Перемоги». ~

06.55 Програма nередач. 07.05 Програми •Біз- ТБ». 07.ЗО Бізнес-студія. Програма •Виnадковий свідок''· 08.40 «Вікна ... Новини. 09.05 Серіал •Селеста•. 10.00 «Вікна». Сnорт. 10.ЗО,13.10, 16.10Телемагазин •ІДЕЕА-студіо». 10.50 Програми •Біз-ТБ». 13.35 Серіал •Наполеон і Євро­

08. 1О

па''· Мультсеріал •Бабар». Мультсеріал •Череnашки

14.40 15.05

Міські новини. 22.ЗО Худ. фільм .. у всьому вин­ ний алігатор». 00.00 Серіал •З метою безпеки

ЗО-й КАНАЛ

есТЕТ''

06.55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські новини. 07.15 Антресолька. 07.ЗО Вісті.

08.00 Християн<;J>Ка nрограма. «КИІВ»

держави» .. 01.40 Серіал •Історія кохання». IC1V 07.00 Територія А. 07.50, 18.20, 21.ЗО Новини

звідусіль.

08.ЗО стн.

08.50 КиївсІ1кі ділові новини. 09.00 Дзвони Києва. 09.05 Споживач. 09.20 Музична мозаїка. 09.30 Худ. рільм •Багряниця". 11.45 Комn ютер .. х". 12.00 Світ. Україна. Київ. есТЕТ''

08.00 •Час .ч

... Військовий теле-

журнал.

08.ЗО Економічний вісник. 09.00 Худ.фільм •Колосе".

10.50, 11.45,12.30 Телемагазин Elite ltalia. 11.00 Серіал •Чарльзів клоnіт". 11.ЗО, 1З.50 Сократ-Свінг. Телемагазин.

12.30 Магічні ландшафти. 1З.ОО Серіал •Історія кохання". 1З.50 Джаз-стеn-танц-клас' 14.00 Ток-шоу •Бар •Чорний кіт»(Ю.Іллєнко та Л.Єфимен­ ко).

14.30 Худ.фільм •Мертвий на 99,44%». 16.1 О У Міжнародний фестиваль журналістики •Віра. Надія.

«КИЇВ»

16.30 стн. 16.45 Мультфільм. 17.05 Дитяче коло.

12.00 Територія А. 1З.ОО Шлягер бо шлягер. 14.20 Серіал ·Соколине гніздо». 15.20 Телемедіа. ТV-магазин. 15.50 Мультсеріал •Роккі і Бульвінкль". 16.15 Мультсеріал •Вуді Вудnеккері його друзі". 16.З5 Мультсеріал .. касnер ... 17.00 Серіал •Чарльзів клопіт ... 17.25 Серіал .. нас n'ятеро ... 18.10 Міс Телешанс. 18.ЗО Серіал •Команда •А». 19.ЗО Худ. фільм •Приватний курорт".

17.З5 Київ класичний.

17.55 Все про nодатки. 18.10 Жива вода •Кивнаукфіль­

22.00 Худ. фільм •Галактична МІСІЯ".

14.40 Недільні зустрічі. 15.40 Оnлески, оnлески ... 16.25 Солодке життя. 17.00 Серіал •Мистецтво жити

21.00 Антресолька. 21.15 Чому і як? 21.ЗО ВісТІ. 22.00 Вікна, що ми обираємо.

Територія А. 00.50 З лю­ бов'ю. СТБ 06.55 Програма nередач. 07.05 Програми •БІЗ- ТБ». 07.50 •Вікна". Бізнес. 08.1 О Серіал •Кувалда». 08.40 •Вікна». Новини. 09.05 Серіал •Селеста». 10.00 •Вікна» у світ. 10.ЗО,13.00, 16.10Телемагазин •ІДЕЕА- студіо». 10.50 Програми •Біз-ТБ". 1З.25 Серіал •Пригоди Шерло-

12.05 Інтерсnорт. 12. 15 N-кілометр. 12.25 Зоряна година. 1З.ОО-18.00 Програми обласних

08.50 Київські ділові новини. 09.00 Дзвони Києва. 09.05 Мультфільм.

10.50, 11.45, 12.ЗОТелемагазин Elite ltalia. 11.00 Серіал .. чарльзів клоnіт".

згіга''·

та регіональних телеком­ nаній. 18.00 Новини.

му•.

18.50 Мерія. 19.20 Серіал •Нічна невідкладна доnомога».

Київські ділові новини. 20.ЗО СТН.

20.20

20.50 Дзвони Києва. 20.55 Музична мозаїка. есТЕТ)'

есТЕТ" 09.ЗО Фільм-казка •Горбоконик".

18.40 Серіал •Сімнадцять мит­

10.40 35 хвилин джазу. 11.15 Мова тварин. 11.45 Театр на долонях. 12.15 Худ. фільм •У всьому

тєвостей весни». З с. 19.50 Національна лотерея.

1З.45 Джаз-стеІ)_-танц-клас.

18.1 О З легким nаром. В гостях уМ. Євдокимова.

20.00 Інформаційна nротама •Подробиці•. •Час ... 20.50 Минуле. · 20.55 Інтерсnорт. 21.00 Прогноз погQди. 21.10 Худ. фільм •Гі алібі». 22.40 Док.детектив •Таємниця nідземного склеnу•. Сnрава 1998 року. 23.1 О Подробиці. Підсумки дня. 23.20 Худ. фільм •ТАРС уnовноважений заявити». З с.

00.30 Телевізійна nатрульна служба. Ситуація. 00.40 Серіал •Лекс». 1 с. 01.25 Прогноз nогоди. КДРТРК 13.00 Анонс. 1З.О5 Київські новини. 1З.20 Серіал •Мистецтво жити від Наталі». 1З.55 Хіт-базар. 14.ЗО Ми разом на межі тися­ чоліть. 14.55 Молодіжна телевізійна служба. 15.25 Крила. 15.55 Медичний центр •Довіра•. 16.05 Домашній доктор. 16.25 Люди і долі. Г.Коваль. 17.00 Серіал •Мистецтво жити від Наталі». 17.30 За київським часом. ЗО-й КАНАЛ

ccTEf,,

06.55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські новини. 07.15Антресолька. 07.ЗО Вісті. 08.00 Християн>;:_ька програма.

.. киrв.

08.ЗО СІТ

вин­

ний аліг.атор''· Серіал

•Нічна невідкладна допомога".

14.55 Мерія. 15.25 Музичний маршрут. 15.55 Нон-стоn рандеву. 16.25 Анонс. ссТЕТ11

16.ЗО Фішка. Програма Олега Баси­

17.00

лашвілі аЗі стелі». 17.З5 Я - nам'ятник собі.. К. Шахазаров та О. Бородянсь­ кий. Ч. 2. 18.ЗО Серіал •Історія кохання ... 19.25 Лавка старожитноствй. 19.55 Мій цирк ... «КИІВ» 20.30 стн 20.50 Дзвони Києва. 20.55 Музична мозаїка. есТЕТ" 21.00Антресолька. 21.15 Чому і як? 21.ЗО Вісті.

22.00 Щоденник Йорка. 22.15 Міські новини. ·КИЇВ» . 22.30 Київські ділові новини. 22.40 Худ-фільм •Уолл-стріт». 00.40 Молодіжна телевізійна служба

01.10 Київські мініатюри. 01.40 Астрологічний nрогноз. 02.10 Комn'ютер .х

...

!Jd'l

07.00 Територія А. 07.50, 18.20, 21.30 Новини звідусіль. 08.00 Вітражі.

08.ЗО Перехрестя.

09.00 Худ. фільм рорт•.

11.ЗО, 1З.50 Сократ-Свінг Телемагазин.

12.00 На всі сторони. 1З.ОО Стиль та інтер'єр. 13.25 Ноїв ковчег nливе. 14.20 Серіал •Соколине гніздо". 15.20 Телемедіа. ТУ-магазин. 15.50 Мультсеріал •Роккі і Бульвінкль».

Мультсеріал •Вуді Вуд­ nеккері його друзі".

16.15

сtКИІВ»

14.00

00.00

•Приватний ку­

16.35

Мультсеріал •джимі- су-

nер-хробак».

17.00 Серіал •Чарльзів клоnіт". 17.25 Серіал •Нас n'ятеро". 18.30 Серіал •Команда .д ... 19.20 Міс Телешанс. 19.ЗО Худ.фільм •Райська алея•. НАК •Нафтогаз України" nовідомляє, роз'яснює,

21.50

nоnереджає

..

Худ.фільм •Людина оnів­ ночі". 00.15 ТериторіяА. 01.00 •Час «Ч». Військовий теле­

22.05

журнал.

СТБ 06.55 Програма nередач. 07.05 Програми •Біз-ТБ". 07.50 ·Вікна». Бізнес. 08.10 Серіал •Кувалда». 08.40 •Вікна ... Новини. 09.05 Серіал •Селеста». 10.00 Бізнес nоза законом. 10.20 Музика на СТБ. 1О.ЗО, 1З.ОО, 16.10 Телемагазин •ІДЕЕА-студіо ... 10.50 Програми •Біз- ТБ•. 1З.25 Худ. фільм •Крах інжене­ ра Гаріна". 1 с. 14.З5 Мультсеріал •Бабар». 15.00 Мультсеріал •Череnашки

00.50

НІНЗЯ>>

15.ЗО Програми •Біз- ТБ».

2З.25 Музика на СТБ. 2З.З5 ·Вікна ... Новини.

НОВИЙ КАНАЛ

06.50,07.20,08.55 Підйом. 06.55 Мультсеріал •Симба-фут­ бОJlіст".

07.45 Серіал •Спрут-1 .. 09 ЗО Худ. фільм •Кентервільсь­ кий nривид».

Худ.фільм ·Сімнадцять миттєвостей весни ... 5 с. 12.15 Ток-шоу •Важливий гість». 12.ЗО Серіал •Луіза Фернанда". 1З.25 Худ.фільм •Ти Є». 14.55 Вітрина. Скидки. 15.00 Репортер. 15.05 Банани в піжамах. 15.15 Мультсеріал •Симба-фут­ боліст». 15.40 Худ.фільм •Пригоди Електроніка•. 1 с. 16.55 Серіал •Горець-4>•. 17.45 Худ. фільм •Сімнадцять миттєвостей весни». 6 серія. 19.00 Репортер. 19.15 Серіал •Спрут-1 ... 20.30 Вєрка Сердючка в гостях у •Стерха». 20.З5 Худ. фільм •два придурки

11.00

з nоросятком».

22.00 Реnортер. 22.15 Худ.фільм •Раnтовий гнів''· 2З.45 Репортер. Тема дня. 00.00 Серіал •Горець-Фо. ка Холмеа і доктора Ватсо­ на~~.

14.З5 Мультсеріал •Бабар». 15.00 Мультсеріал •Череnашки нінзя". 15.25 Програми •Біз- ТБ». 16.00 ·Вікна». Новини. 16.35 Програми <>Біз- ТБ". 18.05 Серіал ·Селеста". 19.00 .. вікна". Новини. 19.ЗО Худ.фільм •Крах інженера Гаріна ... 2 с. 20.40 .. вікна". Бізнес. 21.00 Серіал •Кувалда". 21.ЗО .. вікна". Новини. 21.45 Худ.фільм <>Рік Джульєт­ ти".

2З.20 Музика на СТБ. 2З.45 .. вікна». Новини.

НОВИЙ КАНАЛ

06.50,07.20,09.00 Підйом. 06.55 Мультсеріал «Симба-фут­ боліст''·

Серіал •Сnр_ут- k 09.ЗО Худ. фільм •два придурки

07.45

з nоросятком

...

Худ.фільм <>Сімнадцять мит-тєвостей весни". 6 серія. 12.1 О Ток-шоу •Важливий гість". 12.25 Серіал •Луіза Фернанда". 1З.1 О Вітрина. Скидки. 1З.15 Худ.фільм <>Поnелюшка•. 14.З5 •Зх4». Найкумедніше домашнє відео. 15.00 Реnортер. 15.05 Банани а nіжамах. 15.25 Мультсеріал •Симба-фут­ боліст". 15.50 Худ.фільм •Пригоди Електроніка». 2 серія. 17.00 Серіал •Горець-Ф•. 17.50 Худ.фільм •Сімнадцять миттєвостей весни». 7 серія. 19.00 Реnортер. 19.15 Серіал •Сnрут-2 ... 1 серія. 20.20 Здоровий сон від •Вене-

10.55

ранком.

Спорт, nогода. Кримінал. 05.З5,07.45 Цікаве кіно. 05.50,07.20 Про заnас. 06.20 Карданний вал. 06.З5 Мультфільм. 06.50 Великі гроші. 07.55 Серіал • Вона наnисала убивСТВО». 08.50 Мультфільм.

05.15,07.15 05.20,06.15

09.00 Сьогодні. 09.25 Вчора в •Итогах». 10.45 Ляльки. 11.00 Сьогодні.

га''·

Цілком таємно. Інформація для роздум ів. 21.00 Сьогодні. 21.45 Двоє. 22.ЗО •Итого» з В.Шендерови-

19.55

чем.

Сьогоднячко. 2З.З5 Сьогодні оnівночі. 2З.55 Антоnологія.

22.55

20.30 Худ.фільм •Наліт". 22.00 Реnортер. 22.15 Худ.фільм •Зникнення Фінбара ... 2З.55 Реnортер. Тема дня.

00.10 Серіал •Горець-4". 01.00 Вітрина. Скидки. НТБ

05. ОО ,05. ЗО, 05. 45,06 .ОО, 06. ЗО, 06.45,07.00, 07.ЗО Сьогодні ранком.

Спорт, nогода. Кримінал. 05.З5,07.45 Цікаве кіно. 05.50,07.20 Про запас. 06.20 Карданний вал. 06.З5 Мультфільм. 06.50 Великі гроші. 07.55 Цілком таємно. Інформація для роздумів. 09.00 Сьогодні. 09.25 Герой дня без краватки. 09.55 Третій тайм. 10.45 Мультфільм. 11.00 Сьогодні.

05.15,07.15 05.20,06.15

11.ЗО Худ.фільм • Транзит .. 1 с. _..; 1З.ОО Сьогодні. 1З.ЗО Худ. фільм •Сентимен­ тальна nодорож на

15.З5 Серіал •Лоїс та Кларк. Нові nригоди суnермена".

16.25 Про заnас. 16.40 ЦІкаве кіно. 16.50 Серіал ·Любов

і таємниці Сансет Біч». 17.40 Кримінал. 18.00 Сьогодні. 18.З5 Герой дня. 18.55 Серіал •Швидка доnомо­ га>>.

Серіал •Агент національної безnеки".

19.45

то''·

у ·Стерха".

00.05

Худ.фільм •Грошk Музика на СТБ. 2З.З5 •Вкна». Новини.

21.45 2З. 25

НОВИЙ КАНАЛ

14.00 14.05

Репортер. Худ.фільм

.. наліт". 15.ЗО Мультсеріал •Симба-фут­ боліст". 15.55 Худ.фільм .. nригоди Електроніка ... З с. 17 05 Серіал •Горець-4». 17.55 Худ.фільм •Сімнадцять миттєвостей весни ... 8 с. 19.00 Реnортер. 19.15 Серіал ·Сnрут-2». 2 серія. 20.25 Здоровий сон від •Венето".

20.ЗО Вєрка Сердючка в гостях у ·Стерха". 20.35 Худ.фільм .. nатріот". 22.00 Реnортер. 22. 15Худ.фіnьм •Брехливі клятви~~.

23.45 00.00 00.50

Реnортер. Тема дня. Серіал <>Горець-Ф•. Вітрина. Скидки. НТВ

05.00, 05.30, 05.45, 06.00, 06.ЗО, 06.45, 07.00, 07.ЗО Сьогодні ранком.

05.15.,07.15 Спорт, nогода. 05.20,06.15 Кримінал. 05.З5,07.45 Цікаве кіно. Про заnас.

05.50,07.20

2З.45 Сьогодні оnівночі. Антроnологія.

Карданний вал. 06.З5 Мультфільм. Великі гроші. Серіал •Агент національної безnеки». 09.00 Сьогодні. 09.25 Глас народу. 10.45 Середовкце. 11.00 Сьогодні 11.ЗО Худ.фільм •Транзит». 1З.ОО Сьогодні. 1З.25 Муз.фільм •Коли nісня не кінчається''. 15.00 Сьогодні 15.35 Серіал <>Лоїс та Кларк. Нові nригоди суnермен а". 16.25 Про заnас. 16.40 Цікаве кіно. 16.50 Серіал ·Любов і таємниці Сансет Біч". 17.40 Кримінал. 18.00 Сьогодні 18.З5 Геройдня. 18.55 Серіал •Швидка доnомо­

06.20

06.50 07.55

га~~.

Серіал ·Агент національ­ ної безпеки". 21.00 Сьогодні, 21.45 Незалежне розслідування з М.Нколаєвим. 22.З5 Сьогоднячко. 2З.25 Сьогодні оnівночі. 2З.45 Антропологія.

19.45

16.З5 Програми •Біз- ТБ•.

Кt>Нт.акrнf _т-епСФонІf: (Київ)

544-60-14 6-03-87 6-49-86

(Бровари)

картоn­

лю".

15.00 Сьогодні.

21. ОО Сьогодні. 21 .45 Глас нараду. 23.05 Сьогоднячко.

20.25 Вєрка-t:ердючка в гостях

-t"

11.ЗО Худ. фільм ·Королі і капуста». Заключна серія. 1З.ОО Сьогодні. 1З.ЗО Кримінал. Щире зізнання. 1З.55 Серіал •Вулиці розбитих ліхтарів-2". 15.00 Сьогодні. 15.З5 Серіал •Лоіс та Кларк. Нові nригоди суnермен а" 16.25 Про заnас. 16.40 Цікаве кіно. 16.50 Серіел •Любов і таємниці Сансет Біч ... 17.40 Кримінал. 18.00 Сьогодні. 18.40 Герой дня. 19.00 Серіал •Швидка доnомо-

НІНЗЯІІ.

19.ЗО Худ.фільм •Крах інженера Гаріна». З с. 20.40 •Вікна". Бізнес. 21.00 Серіал •Кувалда• 21.30 •Вікна". Новини.

Вітрина. Скидки. НТБ

05. ОО, 05. ЗО, 05.45, 06 .ОО, 06.30, 06.45, 07.00,07.ЗО Сьогодні

15.25 Програми •Біз- ТБ". 16.00 •Вікна». Новини. 18.05 Серіал •Селеста ... 19.00 •Вікна». Новини.

•••• ,

W~>";m:::ffl::O::~~~--

16.00 ·Вікна». Новини. 16.35 Програми •Біз-ТБ». 18.05 Серіал •Селеста». 19.00 ·Вікна». Новини. 19.30 Худ.фільм •Крах інженера Гаріна». 1 серія. 20.40 ·Вікна". Бізнес. 21.00 Серіал •Кувалда». 21.30 ·Вікна». Новини. 21.45 Худ. фільм •Патріоти».

Бульвінкль)).

22.15

17.30 За київським часом.

Любов".

12.00 Вітражі. 1З.ОО Шлягер року. 14.20 Серіал •Соколине гніздо". 15.20 Телемедіа. ТV-магазин. 15.50 Мультсеріал •Роккі і

·w.


------------------------.---------------

5.02 ЧЕТВЕР,

10

ПЕРШИЙ КАНАЛ УТ

06.00 Анонс. 06.05 ТРК «Ера» представляє: •доброго ранку, Україно!».

09.00 Антосапієнс. 09.30 Док.фільм •Йосемітський національний парк. Дарунок природи".

10.30 Не все так погано ... 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Худ-фільм •Сині гори». 2 с.

12.55 Закон є закон. 'f-3.15-14.00 Національна акаде­ мія наук України. Електронна комп'ютерна газета «Все всім)).

15.00 УТН. День. 15.20 Студія "5". 16.00 Мультгеріал " Чорний пірат>'. 16.30 Серіал •Чи боїшся ти темряви?". 17.00 Чемпіонат Європи з фігурного катання. Танцю­ вальні дуети, оригінальний танець.

УТ-2

10.00 Телеанонс. 10.05 Хіт-2000. 10.10 Милосердя. 10.30 Худ. телефільм •Вигідний контракт». 2 с. 11.35 Бенефіс М.Луківа. Твор­ чий 11ечір поета. Ч. 2. 12.40 Док. серіал •Загадки на-

революцією».

20.15 Зона права. 20.35 Щоденник сесіі Верховної Ради України.

20.45 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.40 Світ спорту. 22.00 Акцент В. Лапікури. 22.15 Чемпіонат Європи з фігурного катання. Чоловіки, довільна програма. Церемо­

нія нагородження.

23.50 Хіт-2000. 00.00 ТРК «Ера» представляє: «Доброї ночі, Украіно'"·

П'ЯТНИЦЯ,

15.20 Студія "5". 16.00 Мультсеріал «Чорний nірат''·

16.ЗО Надвечр'я.

фігурного катання. Жінки, ко­ ротка програма.

17.25 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Серіал «Народжена революцією».

20. 1О Погляд у світ. 20.40 Щоденник сесіі Верховної Ради України.

ніч на суботу з Оленою Ромі­ ною.

22.45 Студія «5»-М. 00.00 Чемпіонат Європи з фігурного катання. Танцю­ вальні дуети, довільний та­ нець. Церемонія нагороджен­ ня.

01.30 Хіт-2000.

12

ПЕРШИЙ КАНАЛ УІ

07.25 Анонс. 07.30 ТРК •Ера" представляє:

«Доброго ранку, Україно!». 09.00 Мультфільм. 09.25 Пригорща. 10.30 Зірки, на сцену! 11.00 Погладу світ. 11.ЗО Classic-npeм'єp. 12.00 УТН. День.

12.20 Серіал •Шерлок ХОЛМС». 13.20 Надвечір'я.

1З.50 МультфІльм. 14.00 Перехрестя. 14.30 Альманах «Основи". 15.00 УТН. День. 15.20 •Не все так погано ... », 16.00 Всесвітній спортивний огляд «Gillette». 16.ЗО Чемпіонат Європи з фігурного катання. Жінки, довільна програма. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 ХП-2000. 18.55 Худ.фільм «Кіт і собака». 2 с. 20.45 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.40 Світ спорту. 22.00 Телефортуна. 22.З5 Худ. фільм «Смерть і дівчи­

на''·

00.20 Хіт-2000. ОО.З5 ТРК «Ера .. представляє: .. доброї но;~і, Украіно!». дРУГИИ КАНАЛ УТ УТ-2 10.00 Телеанонс. 10.05 Хіт-2000. 10.10 Сімейна кухня. 1О. 25 Музична пошта. 10.55 Банк ідей. 11.25 Надзвичайна ситуація. 11.55 Чарівна панночка-талант. Конкурс дитячої творчості. 12.55 Хіт-2000.

с.

служба. Ситуація.

10.55 Сім'я від А до Я. 11.05 Серіал «Небезпечна пого-

4 с.

та регіональних телеком­

паній.

18.00 Новини. 18.1 О Кохання з першого погля­ ду.

«Імперія кіно" представляє: Худ. фільм •ГріШНИЙ ЯНГОЛ». 21.50 Серіал •Ноти і банкноти". 22.30 Серіал «Солдати удачі". 23.20 «Особливий погляд• представляє: •Версіі Ольги Герасим'юк». 23.50ТСН. 00.1 О Серіал ·Війни майбут­ нього~~-

ТРЕТІИ КАНАЛ УІ «ІНТЕР» 07.00 Новини. 07.10Інтерспорт. 07.15 Прогноз погоди. 07.20 Від і до. 08.00 Новини. 08.05 Інтерспорт.

дРУГИЙ КАНАЛ УТ УТ-2 10.00 Телеанонс. 10.05 Хіт-2000. 1О. 1О Худ. фільм «Вигідний кон­ тракт". 3,4 с. 12.20 Відкриваємо Біблію. 12.45 Док. серіал •Загадки науки,~.

13.10 Мультфільм. 1З.25 Діловий канал.

13.55 Хіт-2000. 14.00 Осагпиі канал. М. Гоголь. Початок творчого шляху.

14.ЗО Право. КАНАЛ «1+1» 07.00,08.45 Сніданок з •1+1». 08.00 Серіал «Загадкова леді". 09.30 Серіал •Всі мої діти". 19.00-16.00 Програми УТ-2. 16.00 Меломанія. 16.50 Серіал «Шnигунські ігри». 17.45 •Імперія кіно" представляє. Худ. фільм «Смерть Ве­

12.30 Медичний тижневик

фільм «Привіт від Чарлі-тру­

2З.25 тсн. 2З.40 •Кіноnристрасті» представляють. Худ.фільм

"Бутч Кессиді та Санденс

ТРЕТІЙ КАНАЛ УІ «ІНТЕР»

Новини. Інтерспорт. Прогноз погоди. Від і до. Новини. Інтерспорт. Серіал «Ніжна отрута». Новини. Прогноз погоди. 09.10Домосtрой. 09.25 Серіал «Тіні зникають оnівдні». 5 серія.

07.00 07.1 О 07.15 07.20 08.00 08.05 08.1 О 09.00 09.05

13.00 Спортивний канал. 14.00 Блок громадського телебачення. КАНАЛ«1+1» 07.00 Парк автомобільного пе­ ріоду 07.40 Як стати зіркою. 08.15 Мультсеріал .. назад у

майбутнє". 08.45 Гумо.9истична програма «Золотии гусак''. 09.20 Доброго ранку, країно!

10.00-14.00 Програми УТ-2. 15.00 Парк автомобільного періоду. 15.З5 Серіал •Конан».

16.30 Розважальна програма • Як стати зіркою". 17.05 Серіал •Нові пригоди ментів».

18.00 •Імперія кіно» представ­ ляє. Худ.фільм •Майже су­ пергерой''· 19.50ТСН. 20.1 О •Імперія кіно» представ­ ляє. Худ. фільм «Бутч і Сан­ денс: ранні роки». 22.10 Табу. 22.55 •Кінопристрасті пред­ ставляють. Худ. фільм •Без­ жальний-Ф>. 00.35 Серіал «Поліцейські з Лос­ Анджелес<!". ТРЕТІИ КАНАЛ УІ «ІНТЕР» 09.00 •Інтер"-анонс. 09.05 Прогноз пагоди. 09.1 О Програма для маленьких •Вулиця Сезам». 09.40 Серіал «Пригоди лісового патруля».

10.05 Програма для дітей •Сім бід-один одвіт».

10.20 Ранкова зірка. 11 .ОО Ранкова пошта. 11.ЗО нло. 12.00 Смак. 12.15 Не час.

~<ТЕТ>> «36,б».

13.00 СеріаЛ .. Історія кохання ... 13.50 Джаз-степ-танц-клас! 14.00 Концерт О. Городницького.

15.00 Худ.фільм «Насредцін у

22.30 Прем'єра. Слідство ве­ дуть гравці у новій програмі «Детектив-шоу ... 23.05 Подробиці. Підсумки дня. 23.15 Худ. фільм •ТАРС уповноважений заявити». 4 с. 00.25 Телевізійна патрульна служба. Ситуація. 00.35 Серіал •Лекс». 2 с. 01.20 Прогноз погоди. КдРТРК 13.00 Анонс. 13.05 Київські новини. 13.20 Серіал •Мистецтво жити від Наталі». 13.55 Хіт-базар. 14.30 Ключі від міста. 15.05 Солодке життя. 15.35 Не панський маєток. 15.55 Острів скарбів. 10.ЗО Телевізійна патрульна служба. Ситуація. 10.40 Джентльмен-шоу. 11.1 О Серіал «Небезпечна погоня ... 5 серія. 12.00 Новини. 12.05 Інтерспорт. 12.15 Мультфільм. 12.ЗО Телевізійний центр меди. 13.00- 18.00 Програма обласних та регіональних телеком­ панй. 18.00 Новини. 18.1 О Смачні історії. 18.20 Планета КВН. 18.55 Гарний настрій. «Елка і корешk 19.05 Поле чудес. 20.00 Інформаційна програма •Подробиці" ... час ... 20.50 Минуле. 20.55 Інтерспорт. 21.00 Прогноз погоди. 21.10 Худ. фільм •Криза особис­

тості''·

23. 15 N-кілометр. 23.25 Подробиці. Підсумки дня.

ляє. Худ. фільм «Люди-тіні».

tсТЕТ"

06.55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські новини. 07.15 Антресолька. 07.30 Вісті. 08.00 Християнська програма. ес КИЇВ» 08.30 СТН. 08.50 Київські ділові новини. 09.00 Дзвони Києва. 09.05 Худ. фільм •Уолл-стріт". 11.05 Комп'ютер .. х ... 11.20 Український хокейний ог­

•Подробиці". «Час". 20.50 Минуле. 20.55 Інтерспорт. 21.00 Прогноз погоди. 21.1 О Прем'єра- 2000. Худ.

20.00 Серіал •Нові пригоди

22.50 Фонтан-клуб.

від Наталі''. 17.30 За київським часом. ЗО-й КАНАЛ

ляд,

22.45 Лоліта Мілявська у про-

ментів!).

Серіал «Мистецтво жити

17.00

11.50 Чорний квадрат. 12.20 Мультфільм.

19.ЗО тсн. 19.50 Проспорт-новини.

21.05 «Імперія кіно» представ-

з України. !.Мірош­

ниченко.

18.40 Серіал •Сімнадцять мит­ тєвостей весни". 4 с. 20.00 інформаційна програма

бача".

19.30 тсн. 19.50 Проспорт-новини. 20.00

16.25 Родом

10.45 Телевізійна патрульна

Пушкіна в музиці. І. франко. •Великі роковини•. КАНАЛ сс1+1» 07.00,08.45 Сніданок з •1 +1 •. 08.00 Серіал «Загадкова леді". 09.30 Серіал •Всі мої діти». 10.00-16.00 Програми УТ-2 16.00 Парк автомобільного періоду. 16.30 Серіал «Район Мелроуз». 17.20 Серіал «Будьмо знайомі». 17.50 «Імперія кіно» представляє. Худ. фільм «Під прикрит-

Кід».

20.50 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.40 Свгг спорту. 22.00 Акцент В. Лапікури. 22.1 О ТРК •Ера" представляє: В

4

12.00 Новини. 12.05 Інтерсгюрт. 12.15 Прокинься і співай' 13.00-18.00 Програми обласних

ликого монстра''·

17.00 Чемпіонат Європи з

опівдні)'·

ня)),

уки~~-

11

ПЕРШИИ КАНАЛ УІ 06.00 Анонс. 06.05 ТРК «Ера" представляє: «Доброго ранку, Україно'"· 09.00 Зона права. 09.20 Мультфільм. 09.30 Док.фільм «Великий л нічний захід Америки». 1О.ЗО Медичний тижневик «З6,6". 11 .ОО УТН. Ранок. 11.20 Худ.фільм «Прорив". 12.40 Мультфільм. 12.55 Закон є закон. 13.00 Хіт-2000. 1З.15-14.00 Національна акаде­ мія наук України. Електронна комп'ютерна газета «Все­ всім~~. 15.00 УТН. День.

08.1 О Серіал «Ніжна отрута". 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09. 1О Аквасвіт. 09.25 Серіал •Тіні зникають

13.05 Мультфільм. 13.25 Діловий канал. 13.55 Хіт-2000. 14.00 Освітній канал. Поезія О.

тям)).

18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.50 Серіал •Народжена

СУБОТА,

дРУГИЙ КАНАЛ УТ

грамі «Жіночі історіі' J).

2З.З5 Худ. фільм •ТАРС уповноважений заявити». 5 с. 00.45 Телевізійна патрульна служба. Ситуація. 00.55 За північ. О 1.40 Серіал • Незнайомці». 02.10 Прогноз погоди. КдРТРК 13.00 Анонс. 13.05 Київські новини. 13.20 Серіал «Мистецтво жити від Наталі. 1З.55 Не панський маєток. 14.15 Док. фільм •Сnогади про

Відень''·

14.25 Історія однієї картини.

Бухарі".

«КИЇВ» 16.30 стн. 16.45 Лакмус життя. 17.15 Усмішка. А .Демчук. 17.25 Київ класичний. 17.45 В.Щербачов представляє. 18.15 Створи себе. 18.35 Збережемо здоров'я. 19.05 Столиця. 19.20 Серіал «Нічна невідкладна допомога".

20.20 20.30 20.50 20.55 21.00 21.20 21.30

Київські ділові новини. стн. Дзвони Києва. Музична мозаїка. есТЕТ" Антресолька. Чому і як? Вісті.

22.00 22.15 22.30 23.45 01.25

Вікна, що ми обираємо

14.35 Мультсеріал «Бабар". 15.00 Мультсеріал «Черепашки

ІСТV Територія А.

15.25 Програми •Біз- ТБ». 16.00 •Вікна". Новини.

07.00 07.50, 18.20, 21.30 Новини звідусіль. 08.00 Економічний вісник. 08.30 Візит. Афіни, Каїр. 09.00 Худ.фільм «Райська алея». 10.50, 11.45,12.30 Телемагазин

Elite ltalia. 11.00 Серіал «Чарльзів клопіт". 11.30, 1З.50 Сократ-Свінг.

Бульвінкль". Мультсеріал .. вуді Вудпеккер і його друзі". 16.З5 Мультсеріал .. каспер». 17.00 Серіал "Чарльзів клопіт". 17.25 Серіал .. нас п'ятеро". 18.ЗО Серіал "Команда "А". 19.ЗО Худ.фільм "Вир вічного

16.15

сну".

21.1 О «Руст", або Стороннім вхід заборонено. 21.55 МісТелешанс. 22.00 Худ. фільм .. неприємності з Гарі». 00.00 ТериторіяА. 00.50 В. Щербачов представляє. СТБ 06.55 Програма передач. 07.05 Програми "Біз-ТБ". 07.50 «Вікна". Бізнес. 08.10 Серіал .. кувалда". 08.40 .. вікна". Новини. 09.05 Серіал .. селеста». 10.00 Програма •Великий репортаж".

10.ЗО, 13.00,16.10 Телемагазин «ІДЕЕА- студіо". 10.50 Програми «Біз-ТБ". 22.ЗО Київські ділові новини.

22.40 Худ. фільм •Німе кіно". ОО. 1О Нічний канал. 02.10 Комп'ютер .. х ...

07.ЗО Вісті.

08.00 Християнська програма. «КИЇВ»

08.ЗО стн 08.50 Київські ділові новини. 09.00 В.Щербачов представляє.

09.30

«Перша

рукавичка».

10.55 Блеф-клуб. 11.З5 Решето. Гурт

.. друіди".

12.30 Худ. фільм «Тривога". 1З.45 Джаз-степ-танц-клас' «КИЇВ» 14.00 Дзвони Києва. 14.05 Серіал «Нічна невідкладна допомога».

15.05 Кіногороскоп. 15.25 Музичний маршрут. 15.55 Вікна у світ. 16.25 Анонс. есТЕТІ>

16.30 Мій цирк. 17.00 Академіки. Життя у мистецтві (А.Чебикін). 17.ЗО Контакт. 18.00 Світ Аліси. 18.ЗО Серіал •Історія кохання». 19.25 Телефутбол. 19.45 Прем'єра програми •Цар­ ська ложа" (І. Кол лакова).

«КИЇВ»

20.ЗО СТН. 20.50 Дзвони Києва. 20.55 Музична мозаїка. ссТЕТ>І

ІСТV 07.00 Територія А. 07.50, 18.20, 21.ЗО Новини звідусіль. 08.00 НАК «Нафтогаз України" повідомляє, роз'яснює,

08.ЗО Територія А. 09.00 Худ.фільм «Вир вічного

магазин.

12.00 На сьомому небі. 1З.ОО Територія А. 14.20 Серіал «Соколине гніздо". 15.20 Телемедіа. 1V-магазин. 15.50 Мультсеріал «Роккі і Бульвінкль". Мультсеріал «Вуді Вуд­ пеккері його друзі". 16.35 Мультсеріал «Космічні

16.15

рятувальники".

17.00 Серіал «Чарльзів клопіт". 17.25 Серіал «Нас п'ятеро». 18.ЗО Серіал •Команда «А». Худ.фільм .. nрокляття

19.30

вовкулаки».

22.00 Серіал •Шовкові тенета". 22.55 Міс Телешанс. 23.00 Серіал .. таємниці Нью­ йорка•. 00.00 Територія А. 00.50 Док. серіал «Остання адреса".

СТБ 06.55 Програма передач. 07.05 Програми •Біз-ТБ». 07.50 «Вікна». Бізнес. 08.10 Серіал «Кувалда". 08.40 ·Вікна". Новини. 09.05 Серіал «Селеста". 10.00 Імпреза. 10.30,1З.ОО, 16.10Телемагазин

12.ЗО Фан-клуб.

11.45 Збережемо здоров'я. 12.15 У<;мішка. А.Демчук. 12.25 Анонс.

14.00 В.Щербачов представляє. 14.40 НАК «Нафтогаз України"

есТЕТ'' 12.ЗО Гармонія краси.

попереджає ... 15.00 Сократ-Свінг. Телемагазин. . 15.05 Телемедіа. 1V-магазин.

1З.ОО ТелевізІйний центр моди. 1З.30 Життя тварин. 14.00 Спорт-тайм. 14.30 Мультазбука. 15.15 Серіал «Ті, що біжать пагорбами». 1 та 2 с. 16.00 Шукаю тебе. 16.50 Худ.фільм «Корона

Російськоїімперіі, або Знову

невловимі". 1 с. 17.55 Нові одеські оповідання. 18.20 Худ. фільм •Одна на мільйон>•.

19.50 Національна лотерея. 20.00 Інформаційна програма «Подробиці».

20.15 Авторська програма С.Доренка.

21 . ЗО Прогноз погоди. 21 .З5 Худ. фільм" Устриці з Ло­ занни)).

22.55 Програма «Читаємо зано­ во Геннадія Хазанова».

Худ.фільм" Країна батьків~~. 01.40 Прогноз погоди. КдРТРК 08.00 Повернення. Духовне сло­ во Патріарха Київського і Всієї Руси-України Філарета. 08.1 О На ранковому прийомі. 08.50 Духовне зцілення. Лікар­ палеолаг Лідія Бахно. '· ЗО-й КАНАЛ есТЕТ•• 07.10 Спаси і сохрани. 07.15 Антресолька. 07.30 Вісті. 08.05 Міські новини. 08.20 Музика Н<J.каналі • ТЕТ».

23.50

«КИІВ»

08.ЗОСТН.

08.50 Дзвони Києва. 08.55 Арт-афіша. 09.25 Худ, фільм •Німе кіно". 10.55 Музичний маршрут. 11.25 Створи себе.

«КИЇВ»

13.00 Світ людини. Медицина. 1З.25 Фішка. 1З.55 Атлетик-ревю.

14.25 Часи та воїни. Ацтеки. 14.50 Магічні ландшафти. 15.20 Балет- любов моя. Ігор Мойсеєв. 15.50 ТеледебатJо1. ес КИІВ'' 16.30 стн. 16.45 Економічний вісник 17.15 Ліра. 17.55 Мультфільм. 18.10 Лакмус життя. 18.40 Парламентський вісник. .19.25 Три кити. 19.45 Чорний квадрат. 20. 15 Кіноколо. 20.30 стн 20.50 Дзвони Києва. 20.55 Музична мозаїка. ссТЕТ11

21 .ОО Оповідки про казки. 21.15 Розповіді старого плітка­ ря.

21.45 Міські новини. 22.00 Худ. фільм «Загорніть мені норку".

23.20 НІчний кінозал. Худ. фільм .. вогненне кохання".

!.Q]Y 07.00 Шлягер - бо шлягер. 06.00 Голос •Перемога". 08.ЗО З любов'ю.

09.00 ДОК. фіЛЬМ «ІСТОТИ». 10.00 Економічний вісник, 1О.ЗО Стиль та інтер'єр. 11 .ОО Модний час. 11.25 На всі сторони. 11.50, 12.ЗО, 1З.50, 14.30Телема­ газин Elite ltalia. 12.00 Перехрестя. 1З.ОО Шлягер року.

повідомляє,

роз'яснює,

15.З5 Серіал «Мандрівний ли­ цар".

16.30 Мультсеріал .. nотворна СИЛа".

17.00 АТ •Оболонь" представ­ ляє:

2З.20 Музика на СТБ. 2З.35 «Вікна". Новини.

НОВИЙ КАНАЛ 06.50,07.20,09.00 Підйом. 06.55 Мультсеріал .. симба-футболіст ... 07.45 Серіал .. спрут-2 ... 2 серія. 09.ЗО Худ. фільм .. nатріот". 10.50 Худ.фільм «Сімнадцять миттєвостей весни" 8 с. 11.55 Ток-шоу .. важливий гість". 12.10 Серіал «Луіза Фернанда". 12.55 Влрина. Скидки. 1З.ОО Худ.фільм «Папуга. який говорить на ідиш». 14.З5 •Зх4». Найкумедніше домашнє відео. 15.00 Репортер. 15.05 Банани в nіжамах. 15.10 Мультсеріал •Симба-фут­ бошіст". 15.З5 Худ. фільм «Повітряні пра­ ТИ».

16.50 Серіал «Горець-Ф•. 17.40 Худ.фільм «Сімнадцять миттєвостей весни". 9 с. 19.00 Репортер. 19.15 Серіал «Сnрут-2 ... З с. 20.20 Здоровий сон від «Венето''·

20.25 Вєрка Сердючка в гостях у •Стерха». 20.ЗО Худ. фільм «Поїзд до Брук­ ліна>>.

10.50 13.25

ра Гаріна" З с. 14.З5 Худ.фільм «Дівчина-перлина''·

16.00 .. вікна". Новини. 16.З5 Програми «Біз-ТБ".

18.05 Серіал «Селеста". 19.00 «Вікна». Новини. 19.40 Серіал «Еллі Макбіл". 20.40 Бізнес поза законом. 21.00 Програма .. випадковий

Футбол.

Англійська

прем'єр-ліга. Центральний матч туру.

19.00 СеріаЛ «Молодість Герак-

21.ЗО «Вікна». Новини.

21.45 Худ.фільм •Фіктивний шлюб". 2З.25 Музика на СТБ.

боліст".

07.45 Серіал «Сnрут-2». З с. 09.ЗО Худ.фільм «Сімнадцять

10.50 Худ. фільм

9 с.

«Поїзд до Брук-

лІна''·

12.25 Ток-шоу «Важливий гість". 12.45 Серіал «Луїза Фернанда". 13.30 Вітрина. Скидки. 13.З5 Худ.фільм «Доживемо до

понеділка''.

15.15 Репортер. 15.20 Банани в піжамах. 15.25 Мультсеріал •Симба-фут­ боліст".

15.50 Худ.фільм •Тарганячі переГОНИ».

17.00 Серіал «Горець-4". 17.50 Худ. фільм «Сімнадцять миттєвостей весни». 1О с. 19.00 Репортер. 19.15 Серіал -.. спрут-2". 4 с. 20.17 Здоровий сон від «Венето''·

20.20 Вєрка Сердючка в гостях у «Стерха».

20.25 Худ. фільм «Американка". 22.00 Репортер да світу ... "Зх4о·. Найкумедніше до­ машнє відео.

10.00

10.25 Здоровий сон від .. вене­ ТО>'.

10.30 Худ.фільм «4:0

на користь ТетянкИ>>. 11.55 Худ. фільм "Кохання фран­ цузьке та російське". 1З.ОО Вітрина. Скидки. 13.05 Худ.фільм «Доки пливуть хмари".

15.20 Новий зір з клінікою ..опти-мед".

15.36 Репортер. 15.45 Худ.фільм «Жінка в біло­

на-

18.00 Серіал «Коралева Марго". 18.55 Вєрка Сердючка в гостях

19.55 Серіал •Альф". 20.30 Худ. фільм «В ім'я батька". 22.45 Худ. фільм •Полювання на

у ·Стерха". 19.00 Репортер . 19.10Худ.фільм .. nривіт від тез­

19.30

Серіал

.. чудернацька

ука~~.

ки~~.

тигра"

00.25

Серіал •Поліція Маямі.

Відціn моралі».

СТБ

08.00 Програма передач. 08.05 Програми •БІз-ТБ". 09.40 «Вікна". Новини. 10.00 Програма •Маппет-шоу". 10.ЗО,12.00 Телемагазин •ІДЕЕА-студіо». 11.00 Серіал •Солті». 1 с. 11.30 Клуб «Білий папуга». 12.25 Програми •Біз-ТБ» . 15.15 Худ.фільм •Бомбей".

17.45 "Вікна" у світ. 18.20 Худ. фільм «80 днів навколо світу». З с.

20.00 Серіал «Лекс". 21.00 ·Вікна». Новини. 21.15 Худ, фільм •Хануссен". 2З.15 Нічний кінозал. Худ. фільм "Турецькі СDJ10ДОЩі». НОВИИ КАНАЛ 08.00 Мультфільми. 08.50 Банани в піжамах. 09.05 Док.фільм «Дика приро-

НТБ

05.00, 05.ЗО, 05.45, 06.00, 06.ЗО, 06.45, 07.00, 07.ЗО Сьогодні ранком.

05.15,07.15 Спорт, погода. 05.20, 06.15Кримінал. 05.З5,07.45 Цікаве кіно. 05.50,07.20 Про запас 06.20 Карданний вал 06.35 Мультфільм. 06.50 Великі гроші. 07.55 Серіал «Агент національ­ ної безпеки". 09.00 Сьогодні. 09.25 Незалежне розслідування з М.Ніколаєаим.

10.15 Великі батьки. 10.45 Мультфільм 11 ОО СьогоднІ. 11.ЗО Худ. фільм «Транзит". 1З.ОО Сьогодні. 1З.З5 Худ. фільм «Вечори на ху­ торі біля Диканьки" 15.00 СьогоднІ. 15.З5 Серіал «Льюіс та Клерк. Нові пригоди супермена". 16.25 Про запас. 16.40 Цікаве кіно. 16.50 Серіал «Любов і таємниці Сансет Біч". 17.40 Кримінал. 18.00 Сьогодні 18.З5 Герой дня. 18.55 Серіал .. швидка допомога".•

19.45 Серіал "Агент національ­ ної безпеки".

21.00 Сьогодні 21.45 .. жіночий погляд" О. Пушкіної.

22.20 Сьогоднячко. 23.1 О Сьогодні опівночі. 2З.30 Худ. фільм «Отець Джон".

Худ.фільм «Тільки мерт-

вийспитьспокійІіО''· 2З.55 Репортер. Тема дня. ОО 1О Серіал .. горець-4" О 1.00 Вітрина. Скидки НТБ 05.00, 05.ЗО, 05.45, 06.00, 06 ЗО, 06.45, 07.00, 07.30 Сьогодні ранком. 05.15,07.15 Спорт, погода. 05.20,06.15 Кримінал. 05.З5,07.45 Цікаве кіно. 05.50,07.20 Про запас. 06.20 Карданний вал. 06.З5 Мультфільм. 06.50 Великі гроші. 07.55 Серіал «Агент національ-

09.00 Сьогодні. 09.25 Без рецепта. 10.00 Дог-шоу .. я та мій собака"'.

1О. ЗО Служба порятунку. 11.00 Сьогодні. 11.ЗО Худ. фільм .. транзит".

Зак­

лючна с.

13.00 Сьогодні. 13.35 Худ. фільм «За даними карного розшуку ...... 15.00 Сьогодні. 15.З5 Серіал .. лоїс та Кларк. Нові пригоди супер мена".

16.25 Про запас. 16.40 Цікаве кіно. 16.50 Серіал ·Любов і таємниці Сансет Біч".

17.40 Кримінал. 18.00 Сьогодні 18.40 Герой дня. 19.00 Серіал «Крутий

Уокер:

правосуддя по-техаськи".

19.50

Серіал «Агент національ­

ної безпеки". Заключна с.

21.00 Сьогодні. 21.45 Кримінальна

Росія. «Сибірський потрошитель". 2

с.

му".

ла~~.

"Американські

тигри''·

2З.55 Репортер. Тема дня. ОО. 1О Серіал «Горець-Ф•. 01.00 Вітрина. Скидки.

ної безпеки''

23.35 .. вікна". Новини. НОВИЙКАНАЛ 06.50,07.20,08.45 Підйом. 06.55 Мультсеріал «Симба-фут­

миттєвостей весни''·

22.00 Репортер. 22. 15 Худ. фільм

22.15

Програми «Біз-ТБ". Худ.фільм .. крах інжене­

свідок".

10.50, 11.45, 12.ЗО Телемагазин Elite ltalia. 11 .ОО Серіал «Чарльзів клопіт". 11.ЗО, 13.50 Сократ-Свінг.Теле-

21.00 Антресолька. 21.15Інформація для роздумів.

21.ЗО •Вікна". Новини. 21.45 Худ. фільм • Тактичний на­

19.ЗО •Вікна". Спорт.

попереджає .. 08.10 На всі сторони.

В. Тропінін. •Українець». 14.40 Шлягер представляє. 15.25 Автографи. 15.55 Пілігрим. 16.15 Конкурент. 16.45 Ліки майбутнього.

21.30 Вісті. 22.00 Вікна, що ми обираємо. 22.15 Міські НОВИНИ.

16.З5 Програми •Біз-ТБ».

18.05 Серіал •Селеста». 19.00 •Вікна». Новини. 19.30 Худ.фільм «Крах інженера Гаріна». 4 с. 20.40 "Вікна». Бізнес. 21.00 Серіал «Кувалда».

«ІДЕЕА- студіо».

сну>J,

есТЕТ>> Худ.фільм

НЇНЗЯ~>,

пад".

Телемагазин.

12.00 Модний час. 1З.00 Док. фільм «ІСТОТИ». 14.20 Серіал «Соколи не гніздо". 15.20 Телемедіа. 1V-магазин. 15.50 Мультсеріал "Роккі і

від Наталі". 17.30 За київським часом. ЗО-й КАНАЛ

06.55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські новини. 07.15 Актресолька.

Худ. фільм "Крах інжене­ 2 с.

Худ. фільм .. тривога". Худ. фільм «Амбіції' ... Серіал «Історія кохання».

17.00 Серіал •Мистецтво жити

есТЕТ~~

1З.25

ра Гаріна»

Міські новини.

Худ.фільм «Лікування за доктором Лоховським".

19.40

20.15 Худ. фільм «Гараж". 21.55 Худ.фільм «Передчуття вбивства)). 2З.25 Худ.фільм «Навпростець

22.15 Худ. фільм .. опік"

Серіал "Агент національно! безпеки". Заключна серія. Закон джунглів. 08.З5 Міго-інопланетянин. 09.00 Сьогодні. 09.15 Кримінал. Щире зізнання. 09.45 Кругла дата. Лідія Смир-

07. 15 08.00

нова.

1О. 15 Без рецепта. 10.45 Фітіль. 11.00 Сьогодні 11.25 Великі гроші. 11 55 Худ. фІльм

"На

семи

вітрах".

13.45

У нашу гавань заходили

кораблі

15.00 Сьогодні. 15.25 Любовні історії, що по­ трясли

світ.

М.Монро

убивСТВО».

16.50 Дог-шоу «Я та мій собака>'.

17.25 Один день. 18.00 Сьогодні. 17.45 Професія-репортер. Анто­ нов ... чужі". 19.05Телегра .. о, щасливчик'"· 19.50 Серіал .. вулицІ розбитих ліхтарів-2".

до пекла».

00.50 Вітрина. Скидки. НТБ

06.55 Анонс дня:07.00 Сьогодні.

і

ДжДімаджіо.

15:55 Серіал .. вона написала

21.00 Сьогодні. 21.45 Серіал «Джеймс Бонд­ агент 007". 2З.50 Ток-шоу .. про це".

КОМП'ЮТЕРНІ КУРСИ Ми допоможемо вам швидко оволодіти персональним комп'ютером. MS DOS, Nortoп, Wiпdows,. Word, ЕхеІ, антивіруси,

архіватори та інші nрограми стануть для вас зрозумілими і доступними. Навчимо працювати і з клавіатурою. Реалізуємо комп- ютери будь-якої конфігурацїІ. дзвоніть 5-33-24.


УкР-аїнська секція Міжнародної Поліцейської Асоціації ЦеНТР. ~QЛОДЇЖНИХ ІНІЦІатив

Запрошуємо Вас прийняти участь в триденному інформацій­ но-консультативному семінарі «Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні» Програма: 1. Реформування системи бух­ галтерського обліку в Україні з ви­ користанням міжнародних стан­ дартів; 2. Правові основи організації і ведення обліку, складання фінан­ сового звіту у відповідності з за­ коном України <<Про бухгалтерсь­ кий облік і фінансовий звіт в Ук­ раїні»;

З. Новий план рахунків бухгал­ терського обліку; 4. Принципи складання фінансо­ вої (бухгалтерської) звітності за П(С)БО 1 та ·Іх відповідність прин­ ципам, що застосовуються в украї­

нському бухгалтерському обліку;

5. Методика складання балансу за П(С)БО 2; 6. Методика складання звіту про фінансові результати у відповід­ ності до П(С)БО З. Спільна струк­ тура нового звіту і ·Ії порівняння з діючою формою 2 <<Звіт про фінан­ сові результати; 7. Методика складання звіту про рух грошових коштів у відповід­ ності до П(С)БО 4; 8. Складання звіту про власний капітал (П(С)БО 5; 9. Новий порядок ведення обліку основних засобів у відповідності до П(С)БО 7; 10. Розрахунок сумнівно·І дебі­ торської заборгованості і 11 облік у відповідності до П(С)БО 1 О; 11. Методологічні засади фор­ мування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні ак­ тиви П(С)БО 8; 12. Новий порядок виправлення помилок у відповідності до П(С)БО б·

1З. Новий порядок ведення об­ ліку матеріальних запасів згідно з П(С)БО 9; 14. Методологічні засади фор­ мування інформації про доходи згідно з П(С)БО 15. Лекції і консультації проводять викладачі Міжнародного інституту ринкових відносин, Академії Внутрішніх Справ та працівники Податкової служби. Планування розкладу занять буде здійснюватись з урахуванням категорїІ слухачів. Учасники забез­ печуються

НЕДІЛЯ,

13

холостяка.

09.55 Укр.спортлото. 10.00 Наше військо. 10.30 Телефортуна. 11.05 Хто в домі хазяїн? 11.30 Мед. ТИЖН. <>36,6". 12.00 УТН. День 12.20 Нова колекція. 12.30 Сільський час. 13.15 Розслабтесь, ви

ссКИЇВ»

17.00 Трансляція матчу Північ но- євро пейськоІ баскетбольної ліги. БК <>Київ" - ЦСКА (Москва). 18.45 <>Імперія кіно" предс. Х. ф. <>Приятель з пекла" .. 20.15 <>Імперія кіно" представляє. Худ. фільм "у ліжку з ворогом". 22.05 Епіцентр. 22.50 Серіал <>Таємний агент Нікіта». 23.45 Худ.фільм <>Все про Єву ...

ПЕРШИИ КАНАЛ УТ 07.30 ТРК <>Ера" представляє: <>Доброго ранку, УкраІно'"· 08.55 Док.серіал <>Живі заокеанські легенди». 09.25 Шоу самотнього

СТН. 08.50Дзвони Києва. 08.55 Дитяче коло. «ТЕТ» 09.30 Мультфільм. 09.40 Маленькі історіі .. дртобстрілу". 10.00 Худ.фільм .. загорніть мені норку... 11.20 Земля і небо Києва. Трилики Печорська. 11.50 35 хвилин джазу. 12.25 Худ.фільм .. три товариші». ссКИЇВ»

08.30

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ ес ІНТЕР"

14.05 Солодке життя. 14.35 Парламентський

09.05 ПрОГНОЗ ПОГОДИ. 09.1 О Серіал <>Пригоди

в

ефірі.

вісник.

лісового патруля". 09.30 Прокинься і співай' 10.15 Уік-енд. 10.45 Смачно з Борисом Бурдою. 11.05 Доки всі вдома. 11.35 Караоке на майдані. 12.00Мелорама. 12.30 Музичний під'Ізд. 12.50 Підводна одіссея команди Кусто.

13.40 Клуб "Суперкниги". 14.00 Мультфільм на замовлення.

15.00 УТН. День. 15.25 Наш дім. 15.50 Чемпіонат

Європи з фігурного катання. Показові виступи

18.00 УТН. Вечір. 18.20 Хіт-2000. 18.25 Сім днів спорту. 19.15 Бути жінкою. 19.40 Худ. теле-

15.20 Мультфільм. 15.30 Світ. УкраІна. КиІв. 16.00 Астрол. прогноз.

<<Восьминіжок, восьминіжок)~.

1З.35 Планета Здоров'я.

15.00

Худ.фільм

«Тоні

і

16.ЗО Брейн-ринг. 17.25 Худ.фільм «Корона

Російсько! імперіі, або Знову невловимі". 2 серія. 18.35 Худ.фільм «Джентльмени удачі". 20.00 Інформаційно­ аналітична програма «Подробиці ТИЖНЯ». 20.40 Прогноз погоди. 20.50 Джентльмен-шоу. 21.20 КВН-2000. 23.20 Худ.фільм «Дракула Брема Стокера". 01.30 Прогноз погоди. КДРТРК 08.00 Недільні зустріч. 08.30 Дім і стиль. ЗО-й КАНАЛ

дРУГИЙ КАНАЛ УТ УТ-2

10.05 Реальний сектор. 10.35 Клуб-700. 11.05 Хіт-Новини-2000. 11.35 Яхад 12.05 Людина і закон. 12.35 Відкриваємо Біблію. 13.05 Казна. 13.35 Спортивний канал. КАНАЛ «1+1" 07.00 Худ. фільм <>Смерть Великого Монстра". Серіал .. ноти банкноти".

08.40

09.15 Два роялі 10.00-15.00 Програми УТ-2. 15.00 Серіал .. геркулес". 16.00 Серіал .. нові пригоди

«ТЕТ»

Відділ моралі". СТБ 08.05 Програми <>Б із- ТБ". 09.30, 11.50 Телемагазин "ІДЕЕА- студіо".

09.00 Сьогодні. 09.15 Служба порятунку. 09.40 Зрозумій мене. 10.15 Подорож

пощастило... 19.40 Царська ложа. Ірина

10.00 Імпреза. 10.30 Док.фільм

Колпакова.

катастроф".

08.30 Світ людей. Медицина. 09.00 Модний час. 09.30 На сьомому небі. 10.00 Територія А. 10.30 Фант-лото "Бінго". 11.00 Родом з Украіни. М. Хуцієв.

11.25

11ТЕТ>1

Супермена"

«КИЇВ»

Худ. фільм .. кохати". Кіногороскоп. Молодіжна телевізійна служба. 00.35 Комп'ютер .. х... ІСТV 07.00 Шлягер року. 08.00 Це твій день'

Візит. Португалія.

лом і харчуванням.

О В Е

Ж И Т Т Я

Броварських

міськоІ

ma

газета раіІонноІ

рм, раіІонноІ лержавноІ аАМінісmрації.

СПІВЗАСНОВНV!Ю1: релакuії газеmu,

міська і расюнна ралu, расюнна лержалмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від JO_ 12. 1997р_ індекс 61285

Аудиторська фірма

природа світу". 10.00 <>3х4". Найкумедніше Світ індійського

кіно.

11 .45 Здоровий сон від

<>Венето". 13.00 Запитайте у лікаря. 13.15 Вітрина. Скидки.

види аудиторських послуг.

О .Пушкіної. 12.25 Телегра <>Ключі від

Ліцензія Іlалати Аудиторів

форту Буайяр". 14.00 Кримінальна Росія. <>Сибірський потрошитель". 2 серія. 14.30 Професія- репортер. А.Антонов. <>Чужі". 15.00 Сьогодні. 15.35 Великі батьки. 16.05Д.с. <>Холодна війна».

розбитих ліхтарів-2".

"Итого"

В. Шендеровичем.

" Худ.

21.10

України

за

N2001357. Контактні телефо-

ни для довідок:

6-21-29, 5-79-26.

r- - - - - -

16.55 Серіал "Вона написала убивство". І 18.00 Итоги. 19.35 Ляльки. 19.50 Серіал "ВулиціІ 20.50

«Аудит­

облік» надає всі

10.45 Фітіль 11.00 Сьогодні. 11.25 Полундра. Сім. гра. 11.55 «ЖіНОЧИЙ ПОГЛЯД»

фільмІ

фільм 5.

22.50 Третій тайм. 23.40 Худ.фільм "Зовні».

Ме

б

потрІ

.

НІ

І І І

І

столяри.

І

Тел ..- б-58-ЗЗ

1. _ -

спортивна сім'я.

швачки та

РТР

07.00 Служу Вітчизні' І 07.25 Тато, мама і я -

І

-

Л І На

На роботу

І

І

І

меблів-

з І замовлення

"Полщеиська академІя".

Ремонт

-

_ -

_ .1

застутшк JІtіського голови Петро Ва­ сильович ГОНТАРЄВ з Ішmшtь бла­

Шановна ГаАино Бовівно!

гоустрою, /?еМ.ОІІту JIClllllЛ08liX бу­

Прпйміть наші щирі вітання з нагоди

дuuків, водо-, ІІІе/lЛОІІОСІІІU'ІЦІІІІЯ за

Вашого ювіАею. Успіхів Вам у роботі,

тел.:

щастя й здоров Я в житті, радості Вам

5-34-35.

на кожноJJt)' кроgі в gьому Й нarт·vmfln,.,

pogi. Нх, а потому - на довгі Аіта

ПРОДАЕМ

доАн Ваша нехай розквіта!

в Киеве

Колектив МВЖС.

ПРОДАЮТЬСЯ: земельна ділянка під забудову 0,25га (приватизована) у с.Се­ миполках. Госпблок, колонка; авто­ мобіль «ГАЗ-53» бортовий. Т. 5-84-89.

Потрібен бухгалтер на виробництво. Вимоги: освіта -

вища економічна.

Досвід роботи на аналогічній посаді не

шинь• 100 более

'тиnоразмеров

д.п~

номіки, фінансової діяльності, бухобліку.

Чоловік чи жінка до ·Тел.:

Увага!

~

Розшук

темно-синього

кольору,

спортивна кофта зі вставкою зеле­ ного кольору спереду, чорні череви­ ки, шапочка-шарф темно-синього кольору з сіру­ ватими смужками. Якщо вам щось відомо про зник­ лу РОСЕНКО Н.О. - прохання зателефонувати

AilPECA: 07400,

'li

соuіальнuх

:; Загублене свідоцтво N2653 приватного підприє­ мця «ШОВ", видане Броварським міськвиконкомом на ім'я ШВЕЦЯ Василя Михайловича, вважати не­ дійе1-іим.

сільського госполарства пumань,

лuсmів

і

4-02-92;

и

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

точність викладених фактів відпогідає автор.

Листування з читачами

-

на сторінках zазети.

погру:У!о1Ц)t.\,

,., r акже

АККУМУЛЯТОРЬІ И РЕМНИ

''ТЕХНООПТТОРf" .-~ (044) 456-41-84 443-50-ЗЗ '' КСП «Шевченківське" припиняє свою діяльність. Претензії пред'являти протягом двох місяців з мо­ менту публікаціі в газеті.

Колективне сільськогосподарське підприємство «Требухівське» (ЗКПО 00849830), зареєстроване Бро­ варською районною радою народних депутатів від 29 травня 1995 року, р/8 26008203395001 в АПБ «Украї­ на" м.Бровари, МФ 321499, повідомляє про свою ліквідацІю згідно з рішенням зборів уповноважених КСП з 5 лютого 2000 року. Усі претензії кредиторів приймаються протягом одного місяця за адресою: Київська обл., Броварсь­ кий район, с.ТребухІв, вул. Броварська, 46. !~ Житлово-будівельний кооператив «ХІМІК» реор­ ганізовано в Об'єднання співвласників багатоквартир­ ного будинку «ХІМІК», скорочено - ОСББ «ХІМІК».

. 1 зщ:rст.д;rіО)' . ·. ·. . . •. . ·.·

НОМЕР НАБРАНО·:

2.

промuсловосmі

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

+ За +

Терміново ПРОДАЄТЬСЯ блок із

бульв. Незалежності,

~--·py~Joвor··(:;.

; Загублене посвідчення М N2325507 від 20.03. 1996р., видане Броварським військкоматом на ім'я Кульби Віктора Анатолійовича, вважати недійсним.

4-01-22; 5-15-21.

трьох квартир (можливо окремо) за­ гальною площею 266 кв.м. на пер­ шому поверсі за адресою- м.Бро­ вари, вул. Грушевського, 15-а. Тел. у Києві: 228-03-1 О, 228-66-09.

Київська обл., м. Броварu,

бухгалтерія; прuuом оголошень

+

місяців. Тел.:

РеАакmор: 4-03-76. ЗасІJІупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіААілu:

і

Броварське ПТУ -4 оголошує прийом на курси водіІ-в кате­ С». Термін навчання 6

горі-.- «В,

Броварським РВ ГУ МВС Укра·Іни в КиІвській обл. розшукується жи­ телька Калинівки РОСЕНКО Наталія ОлексіІ-вна, безвісти зникла, 1972 р.н., яка 12.01.2000р. пішла з дому і не повернулась. Була одягнена: фу­ файка чорного кольору, спортивні штани

45 років. (044) 228-11-32, 228-49-47.

J1(3'r~<(>r-~<) ~~.:) и

тоансnсрта. сельхозтвхник~

менше З років, знання законодавства, еко­

колекmuв

Броварські

НОВИЙ КАНАЛ

08.00 Мультфільми. 08.50 Банани в піжамах. 09.05 Док. фільм "Дика

,Cfaлut~y rJo&i&ug [JО:М{;:Н:JОК!

5-34-04, 4-04-80, 4-03-69, 5-43-79. •

чотири руки".

фоттй зв 'язок з JІcttme.ляJІtll міста

вників підприємств; бухгалтерів; тих, хто бажає відкрити власне

92-бЗЗ(м.Бровари). Іногородні забезпечуються жит­

"Тінь

з ювіАпІним днем народження

2. Комерційна справа (для кері­

лефонами: (04494) 62-ООЗ, бЗ-029,

Худ.фільм

імператора". 19.20 Бізнес-студія. 20.00 Серіал <>Наполеон і Європа». 21.00 <>Вікна". Новини. 21.15 Худ.фільм <>Машина смерті». 23.20 Музика на СТБ.

начаАЬНІІКа віддіАу ЖИТАОВИХ субсидій

дартами;

Заявки просимо робити за те­

.. о,

щасливчик'"·

7 лютого 2000 року з 1 0-ї до 11 -ї го­

звітності за міжнародними стан­

6. Оператор ПЕОМ (DOS, NORTON, WINDOWS, WORD, EXCEL).

99. 17.1 О

17.20 Худ. фільм <>Наречн4

із Маямk 19.00Дзеркало. 20.00 Худ. фільм <>Соломоч». 2 серія. 21.40 Святковий концерт. 23.00 Худ. фільм .. вечеря У

диuи буде проводшmt пря,ний теле­

ментарі і пояснення спеціалістів по складанню фінансової звітності у відповідності до П(С)БО. Також проводиться підготовка за спеціальностями: 1. Основи фінансового обліку та

питань оподаткування;

<>Легких

перемог не буває". Еверест-

10.25,11.50

11.50, 12.30, 13,50,15.35

ними матеріалами, в які серед інших ввійдуть документи з рефор­ мування бухгалтерського обліку і введення національних стандартів в Україні станом на дату проведен­ ня курсу, новий план рахунків, ко­

З. Основи аудиту; 4. Основи права; 5. Використання непрямих ме­ тодів при перевірці підприємств з

прем'єр-ліга. 16.45 Програма

домашнє відео.

Теле-магазин Elite ltalia. 12.00 Вітражі. 13.00 Шлягер- бо шлягер. 14.00 .. час .,у" Військовий

нормативно-методич­

підприємство);

11.00 Серіал <>Л екс". 12.25 Програми <>Біз-ТБ". 14.30 <>Вікна". Спорт. 15.00 Футбол. Англійська

16.00 Док. фільм <>Світло його зірки". 17.00 Перед <>Дзеркалом".

.. вулиці

розбитих ліхтарів-2". 08.15 Телегра

натураліста.

<>Анатомія

11.00Російськелото. Мультфільм. Вісті. 12.20Парламентськагодина. 13.05 Стара квартира, 90-і роки. 14.05 Діалоги про тварин. 15.05 Серіал .. закон і порядок".

11.40 12.00

НТБ

16.30 Прем'єра фільмуконцерту <>Ігор Бойко з друзями". 17.30 Джаз-степ-танц-клас' 18.05 Худ. фільм <>Просто так

«ТЕТ» Оповідки про казки. Мультфільм. Блеф-клуб. Часи та воіни. Нінзя.

М:2О'ВуСТамІГмаЛЯ\'іХ .''''

08.55 Доброго ранку, краІно! 09.30 <>Аншлаг" і Ко. 10.30 Ретро-містечко.

вини". 00.05 Вітрина. Скидки.

що Віллі Бой тут". 00.35 Серіал .. поліція Маямі.

22.30 23.45 00.05

07.00 Спаси і сохрани. 07.05 Міські НОВИНИ. 07.20 Атлетик-ревю. 07.50 Антресолька.

наука". 19.55 Серіал .. дльф". 20.30 Худ.фільм

13.20 Худ.фІНьм ;tJСТіі:"нн~

субота». 14.35Худ.фільм <>Христина". 16.1 О Репортер. 16.25Худ.фільм<>Біжи,тигре, біжи... 18.00 Серіал <>Королева Марго". 18.55 Вєрка Сердючка в гостях у <>Стерха". 19.00 Репортер. 19.10Худ.фільм <>Будинок на Різдвяному бульварі». 20.15 Худ.фільм <>Ледідракон». 21 .55 Худ.фільм "Теле но-

07.00 СьогоДНГ 07.20 Серіал

21.00 21 15 21.25 22.00

Ненсі".

ковчег пливе. Сократ-Свінг. Телемагазин. 15.05 Телемедіа. TVмагазин. 15.45 Мультфільм. 16.00 дт .. оболонь" представляє: Футбол. Чемпіонат ІталіІ. Серія А. Центральний матч туру. 18.00 Серіал .. команда Мандрівного лицаря". " 19.00 Серіал .. молодість Геракла". 19.30 Серіал .. чудернацька

<>Народжений 4-го липня».

20.30 СТН.Тижневик. 20.55 Дзвони Києва.

з Неаполя».

14.30 НоІв 15.00

23.00 Худ.фільм <>Скажи Ім,

ес КИЇВ»

14.05 Сміхопанорама. 14.35 Мультфільм ><Хлопчик

фільм"Каштанка". 20.45 Вечірня казка. 21.00 7днів. 22.00 Худ.фільм "Емма Сорель". 23.40 Хіг-2000. 23.50 ТРК "Ера" представляє: <>Доброі ночі, Украіно'"·

тележурнал

•· ...

КОМП'ЮТЕРНОМУ ЦE[ffp]

•НОВQГО )!(~ТЯ:.~

ра~~Ф.~ ~~%І?Аі!~~і

~··t71$:ІІtQjн~(.1937; р;

Арук oфcemнuu. І Арукованuu аркуш.

ВіАдруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

npecu ma інформаuії Київської

) ..

JS..···.и •. I. с5 u.хо•ду.;.···

cq)e,Aa; ty~!)m.-t;.

Обсяг

облАержаАмінісmраuії.

Зам.

З58

Тираж 2140 прим.

#9 2000  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you