Page 1

ПРОnЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ?

КОМ f НІСТИЧНО І ПАРТ І І УКР А ІНИ, Д . Е П У ТА Т І В К И І В С Ь К О І О Б Л А С Т І

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ

* .М 9 (7090) *

Газета виходить з 17 квітня t937 року

З

Середа,

січня

15

П Е Р Ш И Х

Д Н І В

у Д А Р Н І К ОЛЕ{{ТИВ ємства,

люючи

схва­

вироблений

нв1тневому

му ЦК

підпри -

rаряче

та

на

жовтнево­

р. ) Пленумах КПРС курс на при­

(1985

скорення

Цій

на

розвитну

Річний

план

ЦІї виконати до

rруд­

29

Забезпечити дуктивності

ріст

праці

про­

МАШИНОБУДУВАННЯ ІМЕНІ

р. JЩ 4,6 процента. Добитися зниження со­ бІвартостІ продукції п{Jо­ ти плану на 0.6 процента. Одержати умовно річ­ ного економічного ефекту

надплановий фонд еконо­ мП у розмірі 55 тисяч

від

пІдвищення

За

рацІо­

пропози-

рахунон

норм

снорочення

витрат

створити

карбованців . З

метою

подальшоrо

ефективностІ ЯКОСТІ ВИ·

виробництва

1

КОМСОМОЛЬСЬКИИ ТЕЛЕТАИП

Переможець ~ А. Бруханда

У цеху металок&Ветрукцlй ремонтво-механічноrо заводу вІдмінно трудиться електрозварником Сергій Касян. ВІв є такрж НІМсомольськІім ватажком брвгt:дв~ бере активну у .•а,.:ть у rромадському житті пІдприємства. На знІмку: заступник бригадира комсомолець

У Пі

Першокласне, Хлібороби

радгосnу

сЗаеqр~кий•

· особливу

придІ.JLяюrь

насІ·ння

•u

ПИJІЬТЯЙ,

кондицtине

сягли

тІв.

ковІ М. Д. Бобошку.

у

Я.кІсть :насІн·ня система.

пІдго.

тично перевіряють праців­

сІt!би

ники ра:йоІНноУ

до

дерокавн-оУ

иасІннЄІВої бороби

ки ра~оІ комори, до­

щоб н~н1 у гру!Нт ЛЯ'Г­

вели ~о

ло якІсне насІння .висо·ко­

nершого

класу.

кОJ!Ід'Иіuйн€ .

Воно nередане

молодих

Іdііститут 1

маса тисячі

иа­

сlнин С'І'ановить 26-28 rраміІВ. Со:рт середньостиt'­ лий, 1НІ'І'Е!ІіСН'ВНОГО ТИnу,

ШИІНRО'І"О

середньому ЗІбрали no цен'11Нера зе.рна з

34.6

гектара.

'Кій

<< КиївсЬІІ<е-

,районоване в Киї:всь­ oб.rnac:ri .

В.

третьою стала

ма.

ІВОСОКі'

ПОІКаЗІНИ~И В nраці ДОЗВО­ ЛИЛИ молодІ:й майс:r;рині завоювати п-ере.JСідний

nрИІЗ і!Мені М. З. Пильтяй. .Як

UJi ,

і ІВ ооперед,ні

в . аванга-рдІ

цrва

сутrерни­

з

мемпта-

хозаводv ,<<Рудня• .

Надо­

ЇІВШИ

Ві\!1 І}(ОЖНОІ корови 377 ніло-грамів молона

щодоби

молока.

ви.

Валове

молока

вона

н-а­

вить

,в.иробн~о

по її г.руnі

12.997

стано,

кілоr:ра.l~fів.

О. ГОНЧАРЕВИЧ, заступник ВіддіЛОМ

завtдуючоrо КОМСОМОJІЬСЬ­

КИХ оргаИІзацlй міськ­ кому ЛКСМУ.

За прогресивними мвтодами тисяч карбовая­

175

КОВАЛЬЧУК.

міськвиконкому. Вагомий г~у

внесСJІН

трудову

v

за­

N'9 2.

який

нав рІ'ЧНИЙ

обігу на

142

В.

БІлич, О.

перевІШ<о­

план товаро­

тисячі нар­

бованціJВ.

ВмІю-rь запропонувати товар ПОКУІІЩЯМ, ШВИДf<О і

Строкач.

Іх

досвід .щ~реймають молодІ ПІродавЦі Людмила Мару­ щак. Тетяна Ашrема. А

досялrи

ДОІПОМОГЛО

уепІхів

нам

ВИИ{>~ИСТаННЯ

н·ових ІІJРОГресивних форм тор-гівлtі: самообслугову-

ЯРІМЩЖіВ,

замовленнями

органІзо:sана

на за­

оо;Цах: ремонтно-механlч. н<JІМу, свІтлотехно:ч.ному, ею:пЄІрИ!м·енталЬІНому не- · стандартного

комуналь-но­

го обладнання, а також на д~ре.вообр()()ном~ комбіна-

·

тІ.

Щоб ~qраще

знати nо-

1ІІИТ наших ві~ачів·, у nершому рону

КІВартал1

маємо

ференцІю

цього

про,вести

ион.

пОІКу.rщШ.

Г. ДАНИЛЕНКО, директор об' Є.ЦВ8ИІІJІ .N9 2 управління тор­ rІ.вJІІ.

ваНІня, виїми на nромис­ лові пі\Ціn1риємства, органі­ зація Яірма.рніJВ та лі11Ньо'і

торгівЛІ.

16

ТОJJІГ!Вля ·за

була

іКультурно їх обслужити fІ!;J8.1J,ІВІНИІНИ ЩЖЛІаm<а Т. Пархоменко. Н . Гальцева,

nеремогу

зробив колектив гастроно­

му

ВЛаШ"l'У'ВаЛИ

Тільки то,рі·к ми

Наnружений перІод ни­ НІ у црацІ9нИ;J<Ів госло­ дарств районного агроnро­

мислового о6'Є.ДН;8ННЯ. ВО· ни

наm>леrливо

·готуються

веснтrо-,польових

po-

бlrr. ЦішІ·у Ін1ц1ативу n;ро­ ЯІВили механізатори, Ін­ женерно-те:ХЮчн1 П!РацІв­ нини р8ідJІ'ОСПУ «Аван­ гард•, ЯКІ дали слово за. вершити піtдrотовку І'РУН­

тообрОбних

розвантажуваль­

на

залізничнІй

заходів

1 пос1вних ма­ 1 вже

шин Ід0 ИО'ВОГО року

до.билнс.я уОО!Ху. Вся тех­ ніка, а також бІльшІсть

зЄІРІJозбира.ль.нвх комбай­ нІе стоять на лlнdІtц1 го-

товнос.тІ.

Цьощr СІJіРИЯли РМ. цін. них

нововведень

та

висо­

ка о,рГЗІНізацLя пращі. КожнІй ланЦІ ремон:тнИЩв бу ло своєчас.но доведеJЮ

no

1

заВідашrя. ремонту вІ!дновленню вyGJJiв та аг­ регатів. Між механІзато­ р&'VІи

НЯ

р03ГОРНУ"І'О

за ~чу

ЗІМагая­

;nрод.УlІЩLї

з

першого Іl!Ред' Я'ВЛен·ня. ПІ!д'rримуючи почин іНі.

в

.рІччя СРСР, «Плосківсь­ l<ий», і·менІ І\ІJрова, J.мені ДоІКучаєва та н1затори

інші .

Меха­

!Pa,дroony

ІменL

Що.рса поставили на лІніЙІКу ·ГОТОВНОСТі майже 90 іЦРОЦенrrів ІКОм6айн1в,

60-

усІ

члени

ланок

механ!зОІВаних

по

виро~ашІю

v

вІ.ДІІовьдност1 з вимо­

Продовжили розмову Уже

стає

традицією

розпочинати районний мінар пропагандистів

ВИІН'Ористовуватись

IretP:ШO'I"O

на

ви­

ках .

І0JІЬ}(іСТЬ

ІlЇДРЯІдОМ.

сnеціа.л.ІстІв і

до почаmиу

д~>угого клас'ІВ весняно-пооьо.

вих робіт знаЧЖІ зросте.

Однак в ООфемих гоСЛР­ дарСtГВах ,району ще не веl машини поставленІ на

се­ із

секЦійних занять, Так бv­

ло і ПОЗавчора, !{ОЛИ ПО­

літбіЙЦІ обговорили цІлий .ряд

важливих

обмінялися п1дrотовии до

питань,

методикою зустрічІ зі

слухачами.

А на пленарному засі­ данні, яне відкрила сек­ ретар мІсьнному Компар-

тії

України

А. Я. Теп­

люк, бу ло розглянуто два

питання.

Одне

своєрІдним

з

них є

визначенням

шляхІв nосилення бороть­ би з пияцтвом і алного ­ лІзмом, викорінення само­ гоновар!ннІіІ. На мину ло­ му занятті про це йшла

мова у вцступІ прокурора міста В. Г. Кабанця. Цьо­ го

ж

разу

розмову

про­

довжив завідуючий будин­

ном полІтосвІти

Ц}{ Ном­

партії Унраїни кандидат філософських наук Ю. В. Килимнин.

який

nрочитав

л'енцію на тему : «Викори­ стання занять у системі марксистсьно - ленінської для

посилення

ан­

пропаган­

ди•. Лентор детально зу­ пинився на ролі бійців

ідеологічного

мобілІзації

фронту

слухачів

у

на

вирІшен.ня заВдань, перед­

бачених постановами пар­ І уряду, їх участІ у

"111

профІлактиці

пияцтва.

установ

не. Треба вже з.а~аз поІдУ­

які црацюІОО'Ь за

ти­

Шсля цього з інформа­ діями про вИконання ко­

11\ульrгур,

НО.тІе:ІМ'И.ВНИМ

но­

80

НерІ.ваинам 1 tІІеціаЛІс­ там rосподарств JЮТ:РІбно негайно ліквwваrи не:до­

тообробні 1 noc.lml1 атрега. ти. Особлива увага nриді­ ляється техніці. яка буде

ІКV на ОЩ>еІМИх майданчи­

ремDІНт­

!іМені

курсах лідІВищують свою щрофесійну майстЄІРніоеть

ня

гами. Пое11І.ь.но ведеться п:ідго:говка техні!кн до вес· ни у радгосnах Імені М1чу:р1н а, с 3ал.JL'аmий •, «Ліrr.КІ!вtсWtий• та tнших.

ліІКи,

вих

також

ра­

сільсь,коrоспод. а р с ь к .и х

рощуваннІ СіJІІЬСЬКОГОСЛО­ дарських ЩJІЬ1"У'Р за Ьщу. стрІальною технологією. Вона проходить пер-евІjр­

робІт

господарствах

1 зимове зберІган­

nовністю rюлаГОtдНЛИ г.рун­

цІаторІв змаrання, нщю­ щують темnи пІдготовЮІ технІни до весняно-польо­

нИЮІ Радrооп111

У'Сіх

йонного агроп,ромисловото об'€Д!іання органІ:зовано навчання для мехqнlзаrrо­ рів. На но·роткострО'Кових

ремонт

по

з.боІРах колективу.

тиалкогольної

Готуються до весни механізатори до

-

СоцІалІстичні зобов'язання обговоренІ t прийняті на загальних

освІти

НАШ КОМЕНТАР У цІ зимові дні майже

скорочення

комплексно навантажу­

вій технІцІ на суму сяч карбованцІв.

на

no 10,2 кІ.

доІла його в груднІ оо 317 1\ііло,грамІ.в від но.ро-

доїmя Лідія

·

ми,колdєнно

rw

ло.грама

метою

роботи

ЛохотдLнова.

Одержуючи

перебувqла оператор

машинноrо

радгоспу

міся.

В.

з

в суперни­ труд·ІІВннця

ІЮmну корооу

праціввики об'е,цнаІІJНs .М 2 у.правJІJ.ния торrtвлі

ний а'flРОфон. Урожайнtсrь

80•

А Ц(І'!Ві

11.352

«ЖердtвсЬіКИ'Й'> Алли Бру­ ханди . ПрО'тяго.м минуло­ го МLСЯ!ЦЯ П!РИ nлані 200

На

;ВИСОКа: на сОрТОІДіЛЬІНИЦЯХ

Жито озиме

МОЛОДа

вало,в.ий надій до кі-лограмів . Тю<"!

сназатв

д'О.УJІ-!НЯ

·ПРИ ·ПЛа'Іfі

.н:омуніІст:ка зайняла друге мІЮце в соціалістичному ·:)МаrаНІНі.

опе­

C.rn!Д,

оператора

інстру-

ято­

енергоресу:рсLв;

вадження

обробки

твердосплавног,о

300,

винористанням

Одержати рІчний еко­ номічний ефект від впро­

техноло-

процес

деталей

колії.

обігрівальний реЖ,им);

·зма ­

цІв понад ПJІ8И продали П}ЮдуКтіJВ МІDІУЛОГО року

добре реа-гує н.а· пі,дJвище. у

ч~рrу,

адресу

модернізувати два котли (перевести ~а водо­

иий'>

~езульта­

ПОХ'ВаЛИ

пІД­

-

гічний

з

вально

радгос1п-у <<Великодимерсь­

ТВ8,РИН'НИНИ ДО­

Оло-ва

зварювання

впровадити

техноло­

загартування

ні

донІв;

-

впровадити

-

корови по 516 юІлогра­ міВ молока, дооівши його

!ВИборю­

-

ручної працІ механІзувати

те,

жито

ОЗИМЕ землеробства sив~дений новий сорТ жита оонмого сКиІвсьпrе-80•. Рослини заавишки 130-135 сан­

ХлІ­

npo

В. САФРОНЕНКО.

комІ~и-

В У.краУНоСЬJ«>Му науІ!О-

Інс.пенції.

дбають

яиі

хороших

nершу

на

врожайних со.ІУ.Jів.

за сnецІ:

альними актами

тиметрШ,

се'РЄд

Брqва:рщини,

ярих tН>уІЛ'Ьтур. Ще восени

ІЮіЦ.оООЛІ.Д'НОМу

соціалістичного

для

ви­

rенерато­

гічний процес поверхнево­

вач

вона одержала вІд кожноУ

ро­ ета­

ють nриз І'мені Г-ероя С<J­ utалkтичної ПраЦі М. З.

вони засипали його в засІ­

Все насІння

мн:нулого

останньому

ратQJРіів машинного доїння

Фото В. Городиьоrо.

. товцІ

на

гання

С. КАСЯН.

~ary

грудІНІі

-

ку

ний

допомогою

ра;

рикних

З'ІЗДУ КПРС

XXVI

за

на установЦі ВГЧ; - ввести газопІдІгрІ-

ТАЛЬНОГО ЗАВОДУ ТОРГОВЕЛЬНОГО

проти

впровадження

поворот-

КОЛЕКТИВУ БРОВАРСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕН­

1985

налізаторсьних

кондуктор

з о б о в'язання

продук­

ня 1 виготовити її додат­ ково до плану на 100 ти­ сяч карбованців .

менту

соиочастотного

тн і ВІПІРО'ВадИТИ у вщюбни­

С о ц і а л і с т и ч н ·і

по вироб­

товарної

коп.

3

Е М П И!

го

нраїни,

Ціва

Р О К У­

готовлюваної продукцІї впроqадити танІ заходи: ...:.._ розробИТИ, ВИ'ГОТОВИ.. цтво

хунок.

бере тані соцІалІстичнІ зобов'язання на 1986 рік : ництву

нарбован­

Перевести три бригади господарський розра­

соцІально-еноно­

мічного

тисяч

12l5

ц!в.

·Т

*

року

1986

мми

tНащолужНТ'Я '

npo

прогая­

о'J)гакізацlЮ вес­

няно-ооІЛЬових JPO(Jtт, С'11ВО­ рення загонів по та сІвбі: Всебt-чно ТУ'Ватись

:вести ЦІ

і

о.ра·нці: пt.цго­

УФ1ШІL'О' про•

І})Обоо.'Іt

-

зна­

чить ЗЗІJСЛаС111 н.а;Д:ій:ну ос­ :нооу майбу;mьОго- ііВ;рОЖ&lО.

лективами

1

пІдприємств,

орrан1зац1й мІс ­

та та району планів

бов'язань

1985

1

зо­

року.

всієї п'ятирічки перед присутніми виступили rо­

лова міської планової но­ місії О. І. Єщенко та го­

лова райплану А. Г. І\ру­ ковський.

Л. СЕМЕНЕНКО.


*

2 стор.

~нов~

15 січня 1986 року

жиrrя.

ПЛАН ДВОХ МІСЯЦІВ

ОБГОВОРІОЄМО

·

Залісь1(е

цегельне ви·

робниц'ГВО переживає свою iZIJI>yJГy аvюJюдІсть . Тут за осrа'Нн-ій час збудовані но ­ ві Ц€ХИ, каnіта льно ренон­

с.wуйовані раніше діючІ. Це дало можли.вість осво­ їти ВИІПу<:іІ< НОВОЇ ПрОДУК·

• ·ПlД СИЛJ'

"Пам

цНі:

ВВАЖА€ НАЧАЛЬНИК МОСТОЗАГОНУ-112 Останні

місяц1

психолога

оди·

надцятої п'ятирічки і пер·

хідно.

ші дні нинішньої відзна­ чаються високим політич·

Цівник повірив

ним

-

nІднесенням

дящІ

нашої

країни

що

ви­

вчають

передз'їздівські

партійні

документи .

щоб

також

nіхові цтва.

строково

колектив

справилися

одинадцятої

-

-

були~ про свої успіхи 1 досягнення. Робітни ків

.

що

веде

можна

пах

робітників,

працівни­

ків

виробничих

підР9~і-

пе­

трьох

лад.

.переХід

багато

які

застосовуємо ,

нову

бурінfія

npaцl.

я

на

40

адже

-

ви

Хоч

броварчанам

об ' єкт

Доб­ цей в

водіїв,

у

процента . Це

таких.

які

вплива­

ють на позитивні зміни в

ПРО МИСЛОВ ІСТ.Ь -

його

Хочу

заспокоїти

мешканців

це

вже

ч~ться

на

так

другу міста.

не

nозна ­

рухові

транс·

.f1

І раніше ми завжди

27.4

На

порту.

два~й

вимагає проведення бага­ тьох ~аходів, 1 в першу '!ергу

що

ре­

раніше - заплано·

здати

чергу.

за­

наших планів та соЦіаліс­ тичних зобов'язань.

ти на

·

розповів лише про деякі організаційно -тех · нічні заходи. які ми пла­ нуємо на дванадцяту п'я­ тирічку : Але найголовні· ше це повна підтрим· ка всІма членами колен~

тиву курсу І<омунІстичної партІУ на nриснарення на: шого nоступального ру~

вnеред.

· lirrepв'!O. провела

Н. ЧЕМ·ЕРНЧЕНКО.

У лІч~і С€ну:нди визна­ темnературу

3ер.І(а

в· ел€8аторах, на сКЛадах · І базах елетроннІ lІІj)Яла­

ди, серійний вJtІtJycк яю.іх почав Хариівс~ий елеRТ. ромехані'ІниІt ~од сСnеЦ­ меваторМЛИ1Wаш•. Танl Ч)"'МН:Вl

фаДуСНИюf

ВІД•

кубомефІВ

плит-утеnлювачів

Ц€гель­

не

витото.

внробющтво

ІІИТЬ Д.'ІЯ треСТу •ПJ.вдt Н· захtдтран сбуд,•. який в.ва·

.еа~т.ащ~о пІдпРиємств~­ . :Х.ЛібопродУkТ!)В УІКраіНи 1 Binepycl( . . до<:І .вmначе.ння «Х/11мату.. всередині хлІбних .

бу.ІJТ!а .буЛО -трудомtстmЮ

.·1 .'І\РИВ3ЛОJQ. ЩІ)ІЩОЮ. Май·

же триметрову щтанrу до. ВQДИЛ«.ІІ :·ilJOJЩic'l'JO · ІJІЩу•

J

жається одним з QCJІOВflИX

дозувальниця:

його за•мовників.

М. Є . Ton.ap-, оператор су .. шильного ба:р.аба.иа О. І .

·Г. АНДРІЄНКО.

.

Вааевтнна

піспа

w.oi

Дмн-тріеаа

заJdнчеив_ я

сере~-

,

шко.ІJИ вкрІ.ІшtJІа ста-

працюаааши

три роки

ва

ГоrолІвськlА стрl'ІКОТКацІо·

.коМсомо~

C"!'&.U. !І р!веаь в пере.АО­

.І . •нками аtцариєІСст•а. Нк· к1 воsа кожиоІ зміа .... ..,,, _:._ коку• своє ;J88Аа8ИJІ 8а · · <' . 115-120 .uроцеат18.

·!

.>

На фото: В. Д•втрієва.

:>-:;. ~~·.

Фото А Козака.

І

:~

КОЛИ

речовина

жує теnлооу ЗО'ВНіШН'ЬОГО

на

одеР·

ен€'РJ'іЮ від джереда ,

ГЮВИНJНа

ВО·

1J<ІГр1ваТИСЯ .

Яюuо ж цього не від.бува. ється ,

ЗіНач ить

вона

пере·

явИІЩе

н~

;рІДкість

у

природі . Хто не бачив. на­ лпжклад,

я.к

випаровуєть -

зв;;.ну теорію фаз Qвих nе­ рех.:-.дів д:руrого роду. Во­ н•а ·да.1а змо-гу в широко­ му дІа-r11азо ні вимірювань визна чати такі властиво<:­ ті речовини , я.к вільна енергія, теТ!ілоємн ість. ен-· 1'роn;Ія . Сфера застосуванtН·я

те о рі'і

вел ич езна .

Вона

Матеріали, невідомі природі ся

І

нонденсує'!'ься

ІІJІавиться

і

вода,

твердн-е

ме.

т.ал ... Однан особли·вий і;І­ Т€рес уче<Них багатьох и.раїн ос ь уже баг ато д е­ СЯ'!'ИІріч на

ви,кликає · noвe;J,lн.

різних

ре човин

у

мо­

мен:г п~етворенн я.

Такий

досліджень

стан,

фазовим об' єкто-м

учених

безм,ежнl

Львів·

пер·

спе.ктиви перед матеріало. зн ав с-nвом . Скажі-мо, nрин­ цал ово

м о жлив о

розраху­

в а ти з д опомогою ЕОМ . ЯК rІОВОДИТЮ·!еТЬСЯ багато .. компонентн ий

сма в

сегнетое.1~ктри•ший

критичний

який називають переходом, став

відкриває

тал

при

зм іні

або

крис·

те:vmе рату.

ри, ТИС!f\У, . <Ж.Л аду . ІНШИ· :.ш словам и , Йдеться цро розробІRу теоретичних ос­

СЬJ\Ого В ідд.ілення lн сr иту . ту те-оретичної фLзиіки АН УРСР. Щоб цідесп;ря.мо­

нов

ва.но

ТЯС\1И, оовіть таких . ян! не зус'І1J)ічаються в nрироді.

ви1<ористати

незви~

чаt:Іщ власт ивості , які . з ' яапя~я матеріаmв

v

у

момент

цих

.ZЬ,'ІЯ

творення

мате.

ріа.'І ів з nевними, заздале­ гі дь

зада н ими

властиІВос­

Г. МАЦЕНКО, кор. РАТАУ.

леретІю­

•РеJ:іь, фізИКИ створи ли та:!\

С.ЕЛУ -========::::;::::===::с:;;::;::::;::=:===~============

Градусник дng . з.ерна чаЮ'ГЬ

'ГИСЯЧ

30

у

сІ-!1 uркпапа р.о Ауші. Про­

к-е

nІвроку

виконання

автотt>анс­

nlдцрнємства

~ ти ткUе10. · Обрана ~ · :

було завдано багато тур·

важливий

ясності

повинна .зрос­

ПОірТНоrо БрDІВар ах .

лі з М . О . БоrуwевсьКИІМ . Не постуnа ються йому роботІ

завзято.

над.Ійш.1и для

пе р едз'їздLвсьному

·і

бот із спорудженням шля­ хопроводу через залі з· ничну колІю , але колек­

вано

вона

но,

ч.лени друж· Перш! сотні

виn ущених ними nJІІі'Т вже

с оціалІстичному з.маганн1 по витотов.1€ННЮ фІль1jро­ перлітовоrо nорошку 1 в олнетрив-кої нераміни ве. де перед бригада на чо­

в

Г. М. Ше.

nелявий та іншІ брНІгади пІРацюють

за­

·u

х01дить в інший стан . Та­

Від

річці

Разом з цим цегельне виробн ицтво виготовляє ВО ГНе Т:РИВіІ<У І<ер аМLІ<у ДЛЯ заводv ~ленінсьна куз.

сортувальник-ПЗІку·

оол.ьни.к плнт

,

вже rотує

тив дільниці Л. Ю. ровольського ввів

крес·

давали nриріст обсягів виробництва, добивалися зрост!lJіНЯ проДуктивності nраці . У нинішній n ' яти·

замовюшам.

У

п лит.

нерів.ник

-

споруд.

бачу,

кордно стиспі строки .

-

іншим

леон.но,

мовлення.

не . nотріб»о

леНЬ, ЯКі ВИГОТОВJ)ЯЮТЬСЯ техвІдділом мостозагоиу.

особJІНвоrо

л·іну ,

зинонув.ати

метрів.

руджено у нашому місті? тп.

А майстер Т. В. Гаси­

. Що

В. І . Ленін а у Куйбишев , а також енергетикам Чор· ноби.1 ьсь.ко ї та С моленс ь­ ~юї АЕС . геоло гам Саха·

УоQП'ішно

сантиметрів

ближчим -часом буде сп '. ' ·

мов у своєму виступі пропонував з перши х днів нової п'ятирічки різно

-

металургійний зав од Ім-ен1

на

для

тесь заnитати, а rцо най

завжди.

~~с буде в п'ятирічцІ?

договорами

З а .1ісьн е виробництво nоч· не відпра&1ЯТИ фL'!ЬТJ>о· nе рлітов ий порошок на

иолетяв.

року

Вона дозволяє різі<о пІд­ внrцити продуктнвн1сть

стан сnрав у бригадах, ДіЛЬІІИЦЯХ, ЯКИЙ би базу· !Jався саме на авторитеті спецІаліста? На жаль, не

мірі

ундаденющ

згі:дно з

нулого

Ії

формуtВальниця Н. В . Гу­ диІМ. опе.ратор Г. О . Носу.

.ний n~діРЯ\д. робі·тнкки цьо· го ви;робиичого підроздіяу все роб.пя.ть для тоrо. щоб

свердловин дlа~

і глибиною до

піДвищен­

великій

Н еза баром

кІнці ми·

n ерлітових

утеплюва ч Lв .

тих заnовнювачLв, ЯіІ<ИМ "ерує А. І . ЯрмоленJЮ.

Пе:рейшовши в

норм и.

луску

ко­

nорис­

наnрик­

ності

доля

ся .

збі .1ЬШУЄТЬ·

nрацює

об'єкті

установКу

170 ·

метром

ня матеріального добро­ буту. А чи завжДи ми

у

П•род уюф

важли­

тут

зручностей

сійного

також

ної

ЦІЄІ

Добре

СТВО"

опор на місЦ1-...спрrіяє та нож яності роботИ. мJц­

лежить

замо.вник!в

пост ааху

населен ня . лектив нового цеху

кубометрів

Переви конує з міННі завдання і бригада по ви·

товяяти ц еглу для потреб

карбованЦів ,

нових. У нас робиться ба. гато чого для їх профе·

чіткості .

Кільн іс ть на

ше

виго­

рів·

перевозити велину !<ІЛЬ· кість палів . Монтування

їх

1

ІК• ІJО Ш!іу.

продовжуватиме

киян.

ми

якість

.

Ме1'р іВ

во

80

по

ПЄ1J''1і1)'-ПОрОШІ<у, ЩО б і.'ІЬ·

тепе р За лісь.ке виробнИІЦт·

транспортна

на

никІв середньої ланки м айстрі в, викон робів . лан­

піДвищити

в и:рі шч.ли до дня вІдкрит­ тя форуму комущс:тІв ви­ конати nл а н двох місяцLв додатново випустити цродукції на нільна тисяч карбованцІв .

правив 600 нубічних мет. рі.в ф ільrrроперліт у, що бІльше від зобов'язання. До кінця м ісяця донечча­ нам надійде ще 400 кубо.

ють

1

так

Вони

ВИГОТОВЛЯ·

Jl!

мостозаго­

вплив

тут

від·

роки.

та іншІ .

ЗМіНИ

і кlі фабрицІ,

люди,

що _ус піх роботи багато в чому залежить від керів­

їх

КПРС,

січня

попередн і

об'єк­

Саме на цьому

вболівають . за спільну · справу, кінцеві її резуль· тати. Зокрема . ме·х~нік В . О. Барабаш наголосив.

віДчуваємо

честь

декадt

у

ФІ.лонеюю }{ОЖНОЇ

МОСТОВИЙ для

реказ деяких виступів пе­

росту,

з'їзду

XXVII

на

першій

МосJ<ІВич . о6nал!ОВ4ч М. Є.

ського с Червоний жов. тень• І Васил.ь1<Jвсьного JІ1Ш1олІ.кового заводів. Ян

Братимемо •Штурмрм• 1 Дніпро. Новий Південний рить

зборах.

у

вахту

:nу;аковоrо об'єкта ме­ та.турrlйноrо ко..11бінату імені В . І. Леніна, що на Д онеччині, "Іюлен:тив v

ня•, що у КиЄІВL, Фастів·

насамперед;

мільйонів

розповісти про пропози­ цІї, яні прозвучали на

що

трудо.ву

Для

дівельно.. монтажнцх робіт становить близько 17

не мorJJН б ви дdtІ':rаднlше

труДЯться

ви,кОtнав завдання п'яти. ріІЧ.ки і з аверш ал ьного ро· ку. Добре nочав він І 1986-й рік. Ставши на

слова.

нях у Києві . Вартість бу ­

лів та управління · - ВіJалію І вановичу,

нt

тані

Це .

розв'язка

реконує.

успішн о

данОtго

в

спо~удити

мріяти.

вщ;ту­

короткий

перед

но

унікальна

Лише

тех­

Інакше й не мож· Адже нам заnланова­

у

-

нової.

на.

варіантах

різних

будівни·

Загальновідомо, ваш

повторювалося

у

технічне

·нолектнв

Виробничн'ИІкн дотриму. ють

ти, про рівень механіза· цlї яких десять років то­ му ми не могли навіть

з.робити для тоrо, аби пра­ цювати ще ~q>аще. Це nи­ тання

і

ус­

XXVII З'ІЗДУ і_<ПРС

освоєнні новинок техніки.

п 'я­

тирічки та 1985 року. Ці­ каво те. що всі нІби « за­

турбувало.

сприятиме

прогресивної

ніки.

з

це нам

застосування

більш

пра ­

фактором .

стане

загальних зборах колек­ тиву І ми обговорили їх. Бу.1о це наприкінці мину­ лого року. На той час до­

· планами

-

переоЗброєння

На

Необ­

кожний

під силу! Неабияким

тру·

до'Ву.

людей.

nлит-утеплю·

Незважаючи на перебу­

ВІТАЛІЯ ІВАНОВИЧ ВАЩЕНІ(О

-

nерліту,

вачііВ і фільтропе:рлtту -f!о­ РОШ\!\У, Я!НІ використову. ються у металу:ІJгії, енер­ гетиці, геології і будіВІНИ· ц-rві . ПродуJ\ІЦія вигоrов. ляється з вуЛ!канІчної ма­ си., нку заJs-о ;1нть на виро-б­ ництво з Вірмен ії.

рубежі"-

ВИСОКl

ДО ВІДІ(РИТТЯ

-

Для металургІв, енергетиків, геологів

nЕРЕдз'їздівські

~X~i~l,~i!.r.tiч

РОІ(У

р~;ати в ЗерN о, а дані •n j)O темttе;ратуру Надходи­ .J1н лише чере:r nІівгодw1Н1.

Тепер а.д!омІнієВі щу•ПИ з &монтованими в них мjІfіа­ 'ГtорІщ,мй

1іадчуr,1НВИМИ

дат.чm<амИ nостійНО знало· дя:r~л

в

бу,ртвх.

nlДІН.іІЮ'ЛіТИ ДО

з.

Hkx

ТрОR!ІПЙ

досuть

бу ДЬ·ЯІК()ТО

kОМІІЗffі'ІJИЙ ІЦрИЛад,

елек­

Я}( BJJ1

ТУ'!'

же

nо каже

ства

вати·

підІІtриєм·

nро довжують

над

Інструкції Суворий контроuц. вета .. новлемо

працю.

-рооширенням

сф~рf! засrосуван.ня елек­ тронного nриладу.

Нор. РАТАУ.

зараз

з.а

вит.ра·

чанням на~опрод~т~. Це й зрозумІло, бо сьо.

ro,;wi,

я.к н Ікоди,

увага

велнна

приділяється поси·

де.тJю режиму

еконо:.1Ії .

Яи записано у rи.роекті Ос­ Н'Овн их ;напрямів еконо­ м і ч~юго І соцІального роз· вит~у СРСР, 'l'J)€6a наnо.

рух

npo

nального,

але А"

уназУІВати серію та номер єдНІНих талонів , янІ вида­

ні. Яіщо такий заnис віД­ су:rні.й, то відлуснати наф. TO«]J)OдY'tmt водіям заборо­ нено.

НаnрикінЦІ груІдня ми. ну111ого року було також затрим ЗІНо водіїв дослtд­ !ІОІ'О

заводу

металокоо.

легливо добиватис я раціо­ нального й економного ви­ трачання всіх вид ів ре· cy•pk:lв.. зниження їх ВТ'рат.

СJІРУЩІй і техо6ла.д.нания, авто6ази МЗ. СПМК·513.

Але як показала пере· вІрка на одщй з аБ'Тоза.

М

nравок

мІста.

не

nо-державно.мv

всі

ще

ставJ1ЯТЬ·

с я до цієї сD.рави. Таи. у

ВОіІІlя '11Рантора

ДТ-75 Із

заводу пластмас не було щляхо,вого листа. А у во­

дія

автомашини

50-59

НХС, що належить paй.lll.

А

у

водія

аБ'ТО'Іран·

Сtюр'І1!ЮГО

підrrриємс:rва

11063

Сидоренка бу ••о

вилучено талон

lншоІ ор­

rанізац!ї на одержання

пасажирсь.иого

соорТІНоrо

автотран­

nWXJ>иє мC'I'lla

.NQ 11034. Всього

ж з

18

по

nrо'ДИЯ

лонlв

Інших nІДдриємс:тв та

на

заnравлення

ВО.Ді'і

3ГаданИJt

нафrоІ1JРQдУІСтамя ие були

нладів

записанІ лнс.тІ .

J<О4ШО заnра-вити

у

шляховому

.рі.в

Тут доцІ.льно

30

наrад.ати

nуНІ}(Т LНструІІЩ!Х про ·rюрядон обліку талонІв нафтопро,.!Іукти І ВІд· щvснаН'Ня Ух, де заnисано, що nі~nриємстза та за•

tta

~адк nри видаваннІ водІ. ям т.рЗіІfС.Порmих засо61в

єдиНих талсщ~s зобов'яза· Ні не

лише

заnова~юв~тн

у UWЩJt80H)' ЛИСТІ IIO~I.n

20

літрів бензину. Чимало JЮРУWіНИІК~ згаданоУ ІН· ст,руащїІ 1 серед водіІв

нариl, номери та серії та:

'l'~млера.

Т.У'РУ з~рна . Нищо режи.м ~беріrаЮі'Я ПОР'УШеНО, ТО .n1po це негайно nов ІДо­ мить світ лоІВий lндІ-!І<атор.

СnецІаЛісіrк

Дотрим увотись

намагалися

nального.

та

за.

не.за·

540

На

24

лІт·

них

'Офо,рмл.ено акти. Матеріа· .а~ цІ будуть

узагалJ>НенІ

і ~дані в органи внут.

·і>~іх справ та в мtсьниІ! wм!тет наро.щноrо КОН'ГРО·

tЛЮ. Тих, rro має намір вба.rатитися за держІUІН ий рахуІІоk, чекає nокараІІfІНЯ.

""

СЕЛЬНИЦЬКИИ, ~жхаф'tоівсUекtор.

.11.


«НОВЕ

ЖИТТЯ•

січня

15

*

року

1986

стор .

3

ЗИМА НА ФЕРМІ====-===========:===== Трудівн-ики ордена сЗнак Пошани• радгосnу і.меяt Н!,рова, як і всl ра­ дянськІ люди. ахтн:вно об. гаворюють передз 'Хздівсь­ кІ nартійні документи, СJЮІВ0<М і ді"ЮМ ПіД'І'ВЄрД­ ЖУЮТЬ

СВОЮ

nІдтрим.ку

стратегічної на

лінії

прискорення

соціаль­

но -економічного

краХни.

З

зультатами

ПЗJРТІІ

розвит.кv

:високими

ре­

завершили

во­

ляють селекцНШо-nлемін. ній роботІ. На KOЖJJI сто иор!в вводимо щороку в стад10 до ·rридцяти первіс­ ток.

впевнено·го

старту

Важлн·ву

оДJержали no грЗІМ!в молока.

нормови:х

гоапі.

ло

зміЦненню

рад­

Завдяни цьо:v~у збалансовуються тва,рин

за

належно раціо-ни

nожиВіНИМИ

Радують

успіхи

ре­

опера­

:м.ашинного

доїння

Варва,ри Нкі:вни Кравчен­ ко і Людмили Миколаїв­ ни Лип,виненко, ян! одер­ жали від кожної коро-ви за

рік

у

середньому

кІлоrрам.І!в

4556

по

молока.

зміцнення нормової бази . nідвищення поживності фуражу. Якщо раніше в структур! кормових посl­ в~в ма.1и тільки 30 про. центrІв багаторічних т,рав.

Вони очолюють соціал!. етичне змаrання праціБНи­ :ків молочнотоварних

то тепер понад 50. Цри зрошеНІІІІ вони дають

тори Ніна ФедорІВна Бар­ бон та Ольга Ки.рил!вна Каnжим. Вони 1 НИІНl йдуть поnереду. Успіхам слрияє зацро.

ПО

трИ-ЧО'рfрИ

VІНОСИ.

Зооветсnец!алісти

рад­

rоопу ~ели·ку увагу nрид!.

відді;rку

фер.."t'І

господарства. По кілограмів молока

4400 на

корову

надоїли

оп·ера­

ще

в

МВФ проти

період

Hirepii

переведеІНня худоби на зи­ мо-во-стійло·ве утримання було Пущено в дію кормо­ цех.· його продукпmність

Неnосиnьннм обернуnась дnА

становить 30-40 тонн .кормосумішей за день (за· лежно

від

потреби) .

ринн

саn~оно,

і

nнною

10,5

:vІОЛОКа, ЩО rрама

На

ЯН ДОХОДИ

міnьярдів

XXVI!

ти,

ту,рбота працlВнИ'кісв май­ стерні районноrо об'єдfіан.

лів

ня

иання.

«Сtль.rоспте.Jt.НІJ<а•

Пі\дrотовна

маuтн

-

та

Ін­

в~нянях.

го

ремоН'r

основних

(тра.нсмісlІ,

моста.

Ші

вуз­

передньо­

елею-рооблад­

гtдрамЬки.)

~

на­

майс11ри.

nо­

Двигуни лагодять наші

льов.их робіт. f\рафІ:к ре­ .мон:ту · т.ехіJ!·ЮІ В oQIOBHO.

СУІМ!жняки ~ Фа<:11&сЬІКО1 ІРайсІЛЬгоспт€хнЬ<и . На

МУ В,И11РН'М'УЄТЬСЯ. Так, МИ·

жаль.

веНІ'J'а<рЯ

нулоrо

·до

А. СКРИПНИК, головинА зоотехнtr..

міСяця

по:tагодже­

якіс.ть

ВІ!)кону.ваних

ними .робіт невисока. Так,

ио 10 'І'раЩОtрІв. ЩО ВДВІ­ Чі білЬІJ)е, Н!ж nла.иУІВа­ лося. Всього ж за !:\ру­

дІВЗ дВигу-ни ми nовернули

день

За недаІВнLм рішенщя.м райоНJІого аtрооtромисло­ вого об'є,дІНання лагодимо сьоrодні й трав'яні жа·'llКИ

вmю.наио

ре.'\Іонтних

робіт на 47 ТІJСЯЧ карб<>­ ва.нцm, що . на 3 тисячІ 1<З(І)6о;ваJщlв бІЛьше зав­ дання.

Згідно з графІном над­ ходять зараз у майстерню Із rооподарств району

тракгори

ЮМЗ-6.

Із ІОН­

ця та середини грудня ре:

моктуЄІМо 7 траІ<тQ'р1в рад. rocn.lв сЗаворицЬІКий•, с«расилІвсь.кий», сПлос­ к!всь:ки:й•, с А:ваигщ~•. Імені Докучаєва. а з кLи· ця

листопада

радгоспу ЗначнІй ШІІН

-

сГоголtвський•. частині цих ма­

цро. водимо

НИІЙ. · я.к

1\paJМ'QP

не

nоточ­

передбачалося,

а

ІМ у г.руднl ДЛЯ ПОВІГО·р!ІО· го

ремонту.

до комбайна КСК-100. Добру ДОПОІМОІ'У В Цій

справі нам Подали nрацlв­ ни:ки

радгосnу

<<Аван.

rам••· Завдяки Іх опера­ тивності двІ ГООПОДІарс"І'.Ва

.100нтували.

жа11ки цього ІВЖе ВідРЄ·

А

ось прац!:в-

ннки радгоспу «Велико­ диме:рсь:кий• nоставилися до

ТаJного

ж

завдання

Інакше: зац!Ікавлеоостt в nрискоренні ходу рОбіт

.не

виявили.

везли

ну · і,

Жа"лкv

при­

розномплектоЕа­

хоч nісля

цьо·го

зо.­

tсап!тальний ремон.т. Скла­ дання та 'РОзбирання ма.

бов'язалися доУ'Ком:nле:кту­ ьати П, слова не дотри.­

ШИН

мали.

Ні

ВІ!)КО.НуЮТЬ ві,дрЯДЖ·Є­ рад•госпа.ми тракторне-

Ремонтуємо

в

ЦІ

днІ

виконано

Значних успІхів у працІ. досягли оператори ма­ ШРІИого доїння корів радгоспу «Авангард• Ольга Григорівна Кочутенко та П дочка Наталія Сорока . Вони одними з nерших у господарствІ досягли ми­ нулого. року більШ як п'ятитисячних надоїв аJолока ВІД ,КОЖНОЇ JtopOJIИ.

На знІмку: правофланговІ соцlалtсТн;меrо гання О. Г. КОЧ)'ТЕНКО 1'а Н. СОРОКА; .

замов­

лення радгосп!Jв «Краси. Л!ВС.ЬКИЙ» 1 «ЗаворИЦЬ­

КИіЙ» . З ремотом решти ДВИJГУНіВ «Дружба-4» Є п:евні тру~ощ! через вІд­ сутність заnчастин, поста. чан.ня

я.ких

nо.ки

налагоджене техн!кою.

що

не

облсlльrосл­

ність

верст~т~оrа

о6лад­

НЗІННІІ майстеІЖJ CYЧCiCHlfM

іВНІМогам.

Цю карtшtу бу.

ло зафі•ксовано торІшньо"f

І nі:д

час

щвентаризацtї

СПОСІБ ЖИТТЯ

-

застарІле

ти.

М. КОВБАСИНСЬКИП, завідуючий

майстернею

райсільrооптехвJки.

тьох свят д.яtьс.я

1

~

маля:та

над

еКІСЛоната­

ми для майбутНьої вИстав-

nре~СТЗІВНИК!В династій .

Щедрим

було

с.вято.

РО'ЗІІОВі,ЛИ

ГtріН~ИХ

на

111р0

~уЛіщь у До­

·.·iyr регулярно -

Лікування без На

иафедру

київського

терапн

Інституту

вдо­

сконалення лІкарів нерід­ Jю звертаються хворі, якІ лікуються вже nротягом

багатьох ні

років .

nреnарати

магають. ся

їм

але

жод·

не

доnо­

СлабО І1ІДДають­

медикаментозному

лІ­

нуванню. зокрема. такІ алергІчнІ , захворювання, як ревматохднRй · артрит. червоний воачак, склеро­

дерм1я, ма

броохlа.цьuа

аст­

...

Природ~ цих недуг сьо­ годнІ вже відома. Іх на­

зивають А

аут6t~унними.

розвиваються вони

то­

дає в бій антитіла. мовані

nроти

клітин.

ньому

антивно

нагромаджуються

токсич­

нІ

у

спря­

власних

речовини.

Юлькість захворювань

алерrічних на

nланеті

безперервно зростає. При­ чин тут багато: і ВІК ЛЮ· дини

став

старості

довшим.

захиснІ

а

в

реакцl'і

організму

1

в

сnотворюються; оточуючому середови­

щі стало 6Ільше забруд­ нювачів. Сучасну людину з усіх боків атакують так звані ксенобіотики 'ІУ­ жорідн! для організму р€:

човини.

За

даними

Все­

Л1RІВ-

бруднюється Не· тільни зовнішнє, а й внуtрішtіє середовище

Інституtу баrа"Тьох дит.щ:я

ніЗму .

медииаментами .

том

Отже. за-

взагалі

без

даленJІя з орrаmзму сичщІХ речовин.

·

ють такі . вшанування сn!tЛьно na:ptriйн! 1 радян. сьщ органи., раЙ1<ОМИ ком­ <:омолу. а.нтнв.істи будко­

МІ!в, ЖЕКів.

Поочальн.им

є дос.вrд nроведення тВІКюс

·

заході·& 'Районом.

Прметарсь.ким ЦИtа:во nрово-

Старожили.

тар.ській.

лищ іменІ ФелІ:кСа Кона, ветерани війни I]JJO ге­ роїчне мннуле шахтарсь-

Нолониа суті

ІJа

nоза

що nра­

орrащзмом.

видаляє

з

кровt

Во­

· М.

СТОЛЯРОВ,

хор. Р.АТАУ.

ток­

з сорбен·

виконує ро~ь

болlли м'язи, .нlяІ« не вда· валося

ну

НlІЗЬКОfііОЛе.кулярнІ

дещо

Jintєь

t1

iior<>

сnолуки,

ЯІ>І, yTBO.IJ.I11!.~У л!>та'rі ·.Вtr­

RрЩлеІ{Ь в робО'Fі · tму·н­ ноІ · снсте~ІІ. мQжуть цо ·

рущуватSІ

робо'І'У

органів.

Іна·кwе-

<!Орбент

nоглинає

нй, ч,н

р1зннх

.і;;ажучи.

речови­

що виклm<ають той Інший nатод()гічний

стан. На основі І~ аналі­ зу можна з' ЯСУІtати nри. чини хвороби. Цє нинІ одИ!! з найефективніших методІв б()роtьбц з ксено­

двох

років

хворtла

на

червоіщй вов"І.а~- у ·.дуже

т~щкій фopr.~r. жеН'і

б»·. »анн

S.УЩІ .Qра­

шкІра, . м'АЗ!f; сугло­

серце.

З'явй:іmсЯ

Інтоксиlіац1ї ,:

uцувалася

оз·

nідви­

температура,

перемогти

сла:tіlсть.

сичнІ

Иа J<афелрt вже r1po# йщ.[ІИ лlкув~Нtі.Я ,десЯТ1; и ·XSQ,PI{x. O.Cq. JЖ.Ше одИн nр,иJ(лад. ЖffіІ:Щ nротягом

лює Імунну сисrему орга~

no

штучної nечінки, цює

меди­

Гемосорбція н115!{ моде­

до

тих.

привели

до

що

вже

«третього

тисном

світу•.

МВФ.

Інтереси

який вели­

тирами

в

США,

було нав'язано

Н!гер!І

однобоку

спеціалІзацію на видобу­ ваннІ нафти на шкоду розвитиові Інших галузей. насамперед

сільського

господарства. новІ кредити

В обмін на МВФ вима­

продукти для

го ринку

на

60

внутрішньо­

девальвацІю

1

nроцентів

вої одиницІ найри.

грошо­

НІгерІї

-

З tн!цlативи уряду цієї західноафриканської ресnублІки питання npo дальші

взаємовІдносини

МВФ

стало

темою

гальнонаціональної

з

за­

диску­

умов МВФ nри3вело б до

іСТОріІ() ВУ·

враження

б!QтнкІ;імц.

ток­

Ій

подІбні

тей. серед JJ!ffix 1 зетера­ ни. І молодь. Вдаштов.у-

дять Іх і в Інших районах м!.Ста . Недавно пройш.л.и свята на просnектІ Дзер. жи.нсЬІКого, вулиці Проле-

обхо­

naptвюmo ~е,цаЩІо. Основ· ннм ЙОГО П}JІЩЦURрМ Є )'111·

мІльйонів. Причому деяиі з них ми постійно нов­ таємо разом з їжею та

«чужих» .

виnадках

яаментів. Цей метод rеl40Фр6ція~ · ВUнJЩ: він

чується близько чотирьох

І

вдосиоц~леиня

л1карlв, да€ 'f!ЮЖJ'ІИ.61tть в

всім

«своїх•

як

ліки . До тоrо Ж ЦІ nреnа­ рати нерідпо справJІяють не(5ажану .nОбічну дію. М~тод, я!Gfti застосову­ ють на кафе.т;>і тepan.li

onlp

В результатІ орrанlзм Jщ·

І

далеко не аавждн ефек­ тивн:І навіть иай.новітнІш!

світньої організації охо­ рони здоров ' я, Іх налl·

тати

.r~юдиfІи.

реЗультат різИ! ащф­ г1 чні хворобИ, QP.o'rн f!нifx

дІ . коли захисні сІНІІІ ор ­ ганІзму. nоющканІ чинити

·мІкробам, вІрусам та Іншим чужорідним сагентам•. nочинають nлу­

давав

реномендац!ї ,

ри. Ііа с1'а-дІонах. І всюди збJ:ІраІОтJ> · числеНних гое­

ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЯ=============================::::::===

економІчнІ

сії. Представники проф­ спілок. ділових кіл. еко­ номІсти обгрунтовано від­

·

готузали

торти,

стали бага­

в кл:У()ах. оалацах іКульту.

Сусідп ло вулиці tфиЩ>а... ша<'!И' 6У'дИtіЮІ 1 двори. ха­ nцррrи

про

нец:ьІКу. теnер во1ц1 прово­

weY

зяйКи на кух»І

.-

ТакІ програма традиціІЙЮL'\'І'і:f длЯ

Задоосо до nриз»ачено­ c1]j:IO{(Y тут цо!{аліf го. ту.ватося до nодіІ.

го

мІста. ,. nреJ(сtавники

тру до вих динас.тlй рІдне nідцрИЄМС11ВО.

Донецьку.

ки . Я.к най;цорожЧІіх rо<:­ тей запросили на е5ято ветеранів війни 1 nраці.

ПІРИІМІ!Щення . Питання зло­ боденне, тому вирішення його необхІдно n;рисJ\ори.

ного

му колі, в гостях, а й ра. зом з десят.ками сооїх су­ сідів. Саме таке тор-мест­ во відбулося, коли в!дз.на­ чали !іМенини вулиці шах­ та,р!в і!Мен! Фе.аі:кса Кона

техн•іки намІчають у

ре.конС'!lРуювати

РАД~Н(:ЬКИЯ

Чай можна пити не тільки в т!скому сімейно­

11рудилиея

бутІньому оновити DЄР· статний nар:к майстерні,

су­

гав nрийняття кабальних умов, яні передбачали. зокрема, << лібералізацІю• Імпорту. свободу Дій Іно­ земного капіталу. скасу­ вання субсидій на нафто·

ЧАЮВАННЯ НА ВУ ЛИЦІ

рОбочих МІ!Сць у · піДрозді­ лі. Нерівники райсільt·оспмай­

ама­

Фото М. Семиноrа.

в

Нашою ооутрішньою сщrЛад~істю є не~ідпов!Д·

70-х

ких транснаціональних корпорацій з штаб-квар·

дущіІ.

сьогодні

ЦІсі

роцІ.

Нігерії ,

виражає

Щ1(і ­

д.1LЯ радrоспm район'У ·1 ДІЩГУИИ 4Дружба·4» ДО nо.лІ:fва:nьннх уст.Знооо·к «'ВоджаfІка• . Тані двиrу· !Нtі завезецо в майстерні з баJ>а.тьох рад~nl-в. На

nоnовнии

«лікувати•

Пlд

Першочергова турбота . першочергова

до

країну

. ЗА В~СОІ(ИЯ УРОЖАЯ 1986 РОКУ=====;:=======-

Rи'нtшня

тоАІ

2 22

фІнансової кризи не одну

з'їзду КПРС виІНонатІІ nлан двох м!сяцЬв rro ви· робницmу й rnродажу дер· mаршншцмюї

доnарІ•,

середині

минуnому

в

чорноrо

2овн1шня nеревищиnа

3МеНШИnИСЯ

у

ми

недуги

1\l

дні торІ!к. Вони зо6ов'я:1а

жав!

Ії

ромів

ся

0,4 К!.'ІО­

лися до в!дкриrгтя

100

Пок!рни.й американцям Міжнародний валютний фонд (МВФ). який узяв­

в серед­ кі.1ограма у

чисеnьністю

державою

20 міnьярдів

rnродук­

більше, ніж

континенту... 3аборrованість

Нині працівники ферм одержують від кожної добу

найбіnьша

насеnення (nонад мІль­ йонІ• .. оnовім) нраїна тро­ nічноі Африки Ніrерія, яну .нерідко наsивають ••е­

rивІНост! дійного стада.

корови за ньому по

nершому місці в сnисну боржників

оnиниnас~о НіІЙРО38Инутіша в економічному відношенні

кормоцеху подрібнюються і з.мішуються грубі та со. КО·ВІІТі КОРМИ, ЗДОQрЮЮТЬ· ся м!нера..пьними добавка· мИ . Все це сnрияє поміТ · піДвищенню

ТАrарем нраїн Аф­

3аборrованос­

на

довrому

задІл

ному

виnnата

ті sахідннм банкам, АНа на nоча·тон :1986 рону nереви­ щиnа 170 міnьярдІ• Доnарів. І, хоч АН це не n•радон­

~,

Добрий торів

оnеціал!ст.Іів до своІх без­ nосередніх обов'язків. ПередусіJМ nодбали про

у

.rrоловину

площ займають високобі.1. кові багаторічні трави.

економІКИ

насамrrеред, завдяки від. пов~дальному ставленню

1

с:труктури

сівозмін

човинами .

галузі. Зрушення сталися,

підіНе·

ІВідігра,1о

Майже

кіло. Це сп;рия­

4329

роль у

галузІ

вдос:коналення

д,ванад­

ц.ятоІ. Ісrо:що :nіДвищили про. . Д}'ІJМ'ИВНість дІйного стада n;рацівни·ки молОЧН9"J'Овар­ Н'НХ ферм госоода.рства. Торі.к від 1южної корови

і\ІУ

сен'Н!

ни одинадцяту n'ятир!ЧJКу, зробили добрий заділ для

вадження двозмінної ро­ боти на фермах. нових форм 1 методів орrан!за. цtї праці. На За:шмсько-

загаль­

ПреднІзолон

nолеrшу.вав

хворої,

але

.доа

стан

змгншення

одразу ж nри­

· зІ!Ощмо

.загострення.

до

МИ цpoвeJUJ JіИШЄ! два ее·

ЩІСІі rем~рбцН ~ проrtустиJІJ-І

ване

· вугілля.

нилася

.JUі

крізЬ

кров

аJСтиво­

Хоора

невпІзнанно:

змі­ зник­

. інтоксикації, · повністю відмо­

ознаии

вдалося

витися

в1д

І таких

преднtзолону.

хвор){х багато .

~штучна nечtнІі:а» вnрав­ но очищає нров, иQрмалl­ зую'{R всІ функції opra· tІізму . ЗаС'І'()І(:ОВуІОТЬ те 1 nри

рlзннх О!руєннях.

t. ДоІ{ТQр

ГАВДЖА,

мерчиіа наук,

uрофесор,

завіду:ІочІііІ

хафедроК.

· ІНсrвт.уту

вДОСИОН~UІІЯ .ЛіlІарів,

r. .ПИСЕВ1Щ,

~tІІІе~

·~·

. (РАТАУ).

значали.

що

ущемлення

nрийняття

нацІонального

суверенітету,

nідриву

економічної самостійнос­ тІ, nосилення nолітичної нестабільностІ 1 встанов· лення в Нігерії безнонт­ рального

nанування транс­

національних корnорацій. В цих умовах nрези­

дент Нігерії І. Бабангtда nрийняв рішення про відмову від нової кабаль· ної nозики МВФ. Одно­ часно було nрийнято рішення перебудувати струнтуру нацІональної економіни, сnираючись на внутрішнІ ресурси, НР вдаючись до захІдноУ «до­

помоги•. Особливу увагу буде nридІлено розвитко­ ві

иафтохім!У та металур·

гІї. піднесенню землероб­ сtва 1 тваринництва. Знайшлись.

ли. яким

однак,

си­

Ці заходи, що

відповідають

бtльwост!

Інтересам

нtге,рlйцtв.

не

до вnодоби. НаприкінцІ грудня. у країнІ було зроблено. але зІрвано спробу державноГо nере­ вороту. «За ним стояли

сили, зв'язані з Заходом, - заявив голова НІгерій­ сьної ради нацІональної

lВlдомостІ Н. Онlороро.­ Злочинщ роль

відігравали

знаряддя

в

руках

імперlалістІв. розлючених нашою відмовою вІд гра­

бІжницької Нігерія молодою

ще

МВФ. однІєю

державою,

ти я.коІ ЦРУ веде

війну• .

nозики

стала

про­

американське неоголошену

· С. Ю"ЛИК, orPдn ТАРС.


*

4 стор .

січня

15

року

1986

«НОВЕ

·~

ЖИТТЯ»

СТОРІНКИ ГЕРОІЧНОІ ·ІСТОРІІ В ІТЧИЗНЯНА

·

1812

війна

року

ва. Вони теж nlДtнял.ись на nовстання. На заК'ЛИІК неріlівни.ків ВасильRlвсьtюї управи ~- І . Муравйо­ ва-Апостола і М. П . Бес-

перед

усім овітом показала ие­ зла!МНУ бойову єдність на­ родІв бага·тонаціональної Росії, зОіКрема, російсько­ го, ~раїн·ськото і бі .1о­ .руського в боротьбі з інО­ ?е!МНИМи зага,рбни.ками. ПереможЦі цринесли ви­ зволення від напо.леоні!В­

.

року повстали дві роти ЧЕ\рнLгівського nол:ку­ (в селі 'tрилісах). НастУ'fІ­ но•го дня Васильщв опи­ НИІВ<СЯ

:І<\)ІіІrюоне nраво уже бу ло скасоване. Але Г·~рої-ви3В<JЛИ1'елі обурю1'іались, що в Росії пІсля занін­ чення війни жахлИві са,мо­ д~жавно•КІріІІІоснИІЦНКІ ПJО­ :ря:цни ЗОІВСі'М не ЗМІНИЛИ· Росія rnyxo хвиnюваnася. Протягом 1813-1825 років відбуnося nонад 200 висту­ пів сеnян і робітників. Трон Романових захитався. По­ чаnнся заворушення і в ар­ мії . Створюваnнс:я таємні то­ nюціонерів,

моnо"днх

побуваnн

за

rоту$аnнся

з

до

яке

де

СІWІад,

ІВ1>к,

й

міцні

зв'язки

між

діяnи

собою

і

влИ1ВСя

14

роти

у

с!чн.я з

чоло­

повстання.

по.востанці

села

в

ви.

на>nрям:­

.ку БLлої Церкви і далі на Волинь, щоб !111Дняти на повстання війсмювІ части­ ни,

в

яких

служили

чл-е­

в

.діючу

чаТІ}(у

ЖО')>СТОRО шпі'Цруrrенами.

Чому ж

П . І.

за єдини~ пnаном.Починаю­ чи з ,182'2 року, чііенн Пів­ денного, а коnи потрібно

п~редози.ми . час­

чись,

теж

що

гусари

до

них

приєднаються,

черні.

гі'вц~ пі.д командою

С. І.

Мураовйова-Апостола

гор~ути'м

фронтом

во

руІШили

за

наказом

роз-

сміли­

вперtщ .

Але

комащци:ра

аР­

тилерІя ·гусарської див!GіІ зу!Стрlл.а течн.им

Цар

Іnоветалих

Та крИІЕrаві nодlї в Пе­ тербу))'Зі не зушmили чле. ні.в Південя·ого товарист-

Rap.

вогне:.'\1.

жорстоко

вився з усtма

поразки.

домо,

ЯІХИ~

раним

.розпра ­

учасниками

rюстания в Пете.рбурз! й на Українl . П'ятьох керtвників пов-

, п ,аануваося nолі- 'І

у

депутати.

Російсь- І

на рес:пубnіка повинна буnа І мати однопаnатннй napna- 1 мент nід назвою •Народне ІІ

віче•.

Щоб

не

країні

вІдродиnося

самовпаддя,

·

в І

П.

І. 'і

Пестеnь розробив особnивий І порядон виборної системи І

'!

президента респубnІки. ЗrІд- І

но з

«Руською

Правдою•,

президент повинен був змі- І нюватнся в Росії щороку і І кожний обра·ний у n'ятірку 11 винонавчої

закону

засу~е­ nершим?

був

І

11 11 11 ресnубnікою. Кожний гро- 11 мадяннн Росії бідний чи 11 баrатнй, освічений чи не- 11 осаІчений мав право 11 обкратн деnутатів і бути об- 'І

бИЛИ

8/ВТОірОМ

вnади

ставав

внасnідон

СіІоt

президен­

том Російської· респубnікн в останній рік свого перебування у п'ятірці. Таким чином ревоnюціонерн-декабрнстн гадаnн 3дійсннтн вnадУ народу. •Народ російський, гово­ рнnося у •Руській ПравІ;\і•, не є гnасність яко·Ісь особи або родини: навпани уряд

є

вnасністю

народу,

1

ноtі

Благородна сцрава ре- 1 волюціонерів. не проnала. І

насмерть

nереляхала

само;Цержавство?

nюдстау•,

«рабство

поаннно бути рішуче зни­ щене, І дворянство повинно неодм·інно, аідрентнся від !""ерзенноІ

переваги nюдьмн•.

Іншими

хто чинитиме nенню

еоnодіти

Коnи

опір

сеnян,

Правда•

ж

визво­

то

•Руська

вммагаnа

«такого

негідника без аагання не­ гайно в3ЯТН під аарту І .на­ нnасти на ньоrо найсуворІ­ шу на~у, як на ворога віт­ чизни 1 зрадника ...•.

Земnя

ватною вони,

не

може бути

вnасністю,

вона

nоді офіцери темної ночі в І пр~о~дорожній нана.ві. 1

Легенда npo Золоту гра- ІІ мо:ту

Кріпосне право, читаємо ми в ревоnюцІйному наназі Пес:теnя, . •є справа ганебна,

при­

говориnн

повинна,

як

по­

вітря, наnежати асім nю.дям разом, оснІnьни вони не можуть без неї існувати, Ane дворянські ревоnюціо­ нерн не буnн посnідовними. Всупереч; щойно сказаному вони визнаваnн І земnю приватною вnаснІстю. Ви-

J;Іо­

жила

в

С€/РЦЯХ

ЗІН.е

.. 1

долених, :вселяла надію і · впевненість у Jqpaщe май­ бу:rнє, яке з час<>ІМ стало ресмьнО'ІО дійснІстю. Визначна пам'.ятна ро­ сійської ревоJІЮЦійної д:У·МІКИ <<РусЬRа Прав­ да~ ~ тепер видана пов. ністю це сьомий там

rвидання

«Повстання

де- 'І

кабристШВ•. Ножний, кому І доро•ге славне минуле ре- :

волюцІ;йного руху нашого І н~роду, 3 ~вилюваннЯІМ 1 nрочитає ці славетні сто- 1 рінки, зі:r1рІт! тлибОкою І

любо·в'ю до бать.кІвщини. / Н.' ГРИГОРЕНКО, /І лекrо,р обласної opraнl-

11

зації :товариства ~знавня»,

:: 11

вчитеJІЬка.

+ СПОРТ + СПОРТ + + СПОРТ + СПОРТ У місті ходили

Могильові nро­

зональні

змагання

першості СРСР · з гандбо­ лу серед дівчатон 19701971 років народження . Номанда дівчаток Бро­ варської школи-інтернату спортивного nрофілю представляла другу збір­ ну Украіни. У турнірі виступали танож сnортсмении Біло-

русlї,

Ленінграда,

ТА НАСЕЛЕННЯ! року всі безготівкові пере­

1986

на

вклади

в

ощадні

наси

повинні

проводитись тільки на nопередньо відкриті в ощадних

касах

самим

внладНИ!(ОМ

рахунки .

Всі перерахування без вказаного в списку номера рахунку і номера ощадної каси бу· дуть повертатись підприємствам без виконан ­ ня. За втрату ощадної книжки вкладник ви­ nлачує ощадній касі. в якій знаходиться його вклад, номісійну винагороду в розмірі 5 карбованців. За розшуки вкладів населен­ ню ощадкаси беруть комісійну винагороду в розмірі 1 карбованець. Адміністрація.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІП, УСТАНОВ І НАСЕЛЕННЯ Якщо вам потрібно провести будь-JПd зем­ JІЯні роботи, з"Ясуйте у виноиномі місцевоt Р.ади народних деJІУІТатІв, чи не ІІJРОХОДЯТЬ на місці намічених робіт пlдземВі кабельні ліВіі зв'язку і кому вони належать . На заміськ~х ділянках траси nідземні лініІ зв'язку позначені замірними стовnчинами І nо­ знаками.

/

лиnня

1969

ро~<у М

nри

567.

ні в лінійно-технічному цеху Nl!. 44 (ЛТЦ-44)

за адресою: м. Бровари, вул . Свердлова. 7, тел. 5-42-98, 25-10-08 (киїось.кий) по віВ-

. торках і n'ятницях з 9 .00 до 11 .00.

·

При проведенні земляних робіт у селищі на~

лита. селах Семиполки І Оnанасів проентИ ро~ біт повиннІ бути nогоджені у лінійно-технічно­ му цеху N2 49 за адресою: ЧернІгівська об лаrп'Ь, :м. Нооелець, sул. НомсомольсЬЮІ, 10, тел. 2-14-73. За вказівкою nрацівників ЛТЦ-44 nроект"ІІ земляних робіт можуть nогоджуватись також у НиУвському технічному вузлі ресnублІкан­ ських магістральних зв'язJ<ів (НТВРМЗ) за адресою: м. Ниїв, вул . І. Сірка, 2, тел,

24-20-36. Без дозволу виноЯкому 1 вlдмітu :в ордері внробничоі діJІЬницl та винJІНRу представинко підприємства, JII(e обслуговує кабе.ІІ'hНУ лі~ міжмісЬRоrо зв'азху, виконааня робіт ІВ oxct. ронній зоні кабеJІЬвоІ niвli забороНJІється. За пошнодження набельннх ліній мІжмІсько­

го зв'язк~ УРСР віД

Указом

15

Президії Верховноі Ради

грудня

1969

року встанов.nена

кримінальна віДпо~::ідальн!сть.

ТехніЧНИй вуоо,п союзних магІстраль· них ЗІВ'язків та rелебачеНИJІ .N9 4. Технtчннй вуаол .республ1.кавських маrk:тральнвх за'азкlв.

ІІ

І Есто- І

22

nроведенні земляних робіт в м. Бровари, се­ лах БроварсьRого району, а також в смузі автодороги Ниrв - · Бровари Семиполки .rроекти земляних робіт повинні бути nогодже­

І

нії. Латвії і Литви .

січня

рахування

+[і

Вийwnи у фінал .

1

СРСР від

зоnоту

КО!fСтитуціУ.

ховаnн

З

ВІдповІдно до «Правил охорони ліній зв'яз­ ку•. затверджених постановою Ради Міністрlь

«Русьаrої ПраJВди• пер ­ шої російської револю.ц,ИІ:­ Чому ж сРусьна Прав­

УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІП

nереджувальними

1

він засноааннй дпя бnага народу, а не народ Існує дпя бnага уряду ... •. Ось яку rрамоту

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМёТВ,

умовах І nporpe· І

ної Росії? Безправна самодержавна Росія повинна буnа стати

ар­

заарештований

ХТО

заnншаnась у :~

ТИЧНИЙ уСТІріЙ реВ()ІЛЮЦіЙ· ~~

і

наІ!ІередодІИі і не міг бра­ ·ти безnосередньоІ участі в повстаннІ . Справа в то­ му, що МиколІ І стало ві­

огидна

3

рок. НаспраіІ!дІ ж снnадаnи й обговорюваnн пnан здій­ снення збройного повстан­ ня, яке намічаnося на тра­ вень 1826 року. Ane 13 (25) грудня 1825 року за доно· сом nровонатора буnо за­ арештовано П. І. Пестеnя. Чnенн Північного товариства, дізнавшись про це, вирішиnи внетупити негай­ но 14 (26) грудня 1825 року, а день присяги військ новому царю Мнноnі І. У кінцевому пІдсумну пов­ зазнаnо

&vв

mнувся

тинами гусарськоІ диві·зіУ, нап,равлено-ї ЩІ придУшен­ ня повстання. СподLваю­

ярма­

ВLн

Сло!ВІ'Я!Н'Сьної у111,рави . Та 15 СІЧНЯ у ВЇД.І(РИТО­ МV гюлі бLл.я Білої Церк. ви Чернігівський nолк зі­

буnо, то й представники Північного товариств з!\~ра­ nнся щорічно в Києві · ні6н­

Крнтрактовий

сом.

Пестель

стої.ть у спис.ку них до страти

її

nоміщиків. Все ж в того часу це буnо

мІю на Нав:каз, в 1 ому числі й сОJІдат, яких сnо­

да•

ни

Південне това­

nідтримуваnн

приєд.налИІСя

тут дві

понад тисячу

рушили

ви.

ПІвнІчttе

них

Чер.н~nіосЬRо·го поm<у. На ранок 13 січня увесь його

поn­

рист.ва

до

розміщенІ

повстан­

очоnював

поnовина

.

ковник М. І. Пестеnь. Крім керованоJ ним Туnьчинської уnрави, воно маnо . Кам'ян­ ську і Васиnьківську упра­

ста· ння

вІ;щраалено

.рядовІ

кор­

ня протИ царизму Північне товарист,о з центром у Пе­ тербурзі і Південне товари­ ство на Україні, На Україні буnо досить розгаnужене Південне това­

то на

в

OroJiomeнвa

Правди•, за якою міnьйо . ни І~

Вішена. 121 чоловіка за. слано до Сибіру на катор­ гу , багатьох офі.церів б,уло розжалува•но

11

дворянська обме- 11 .1 автора •РуськоТ І[

сеnян ставаnн вІnьнимн і І надіnяnнся земnею, проте І

було по­

офіцерів російської

янІ

риство,

К Ф . Рилєєва, П. Г . На­ ховсьІюго, С . І. Муравйо. ва-Апостола, М . П. Бестv­

ж.ава- РІюміна -

"

явиnась женість

Пестеля,

ПОЛКУ ПРОТИ САМОДЕРЖАВСТВА

доном, гnибше ознайомнnи­ ся з демократичними ідея­ ми французької· буржуазної ревоnюціТ. 3 1821 · року найактивні­ ше

І.

ДО 160-РІЧЧЯ ПОВСТАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО

рево­

переважно

ловсталих

.

П.

-

ЗОЛОТА ГРАМОТА

ся .

арміІ,

pyu<ax

в

(цриєдналися ще три ро­ ти). Надвечір того самого ід:НЯ повстанЦі црийшли в с . ·велика МотовилІ.&Rа,

європейським наро;Цам, де

дворянських

січня

1826

ського нашестя і баГатьом

вариства

10

тужева-Рюмі:на

станІНя

До~ручностікредиту

Одержавши перемогу в 1 чотирьох зустрічах і зі- І

гравши внічию з коман- І

дою

Литви.

наші

лістки . завоювали

гандбо­

nраво І

виступати у фіналі nер­ шості СРСР. Тренують

команду тренери Г. Ф . t 1 В. Д. Похильченки . 1 В. РАТУШНИП. ~ 11

Суnерник був

~

З ІнІцІативи ~=:..~ Н Іт~І~':' п'ятій дощ .ах ~

Rів

районного

будинJ<у

ЛИіКОДИМЄ!рСЬКОЇ

середньої

піонерів та дирекції Ве-

•'fl ·--~

шаховий

матч

командами

-

київсько-

За

матчем

татов

Киоевской

обJіІІсТи.

(На

Е.

·

украІІІRсИОМ

ФЕД.ЯЯ.

язЬІке).

Газета ВЬІ:ІІЮQИ'ІІ' с 17 апреля 1937 rода. дни ВЬІХ-еда: ln'OIJUIIК, среда, пятвица, суббота.

одна.

три виграіп1 , :

партія

внічию.

за гос- 'і

І хоч

закінчилася 1

загальний 'І

результат не на нашу но- :.

ристь, все ж nоверталися 11

зустрічатися

мерки додому задоволені . ІІ Це бу ла бойова поразка 11

сnортсме-

мають досвід

високого рангу,

І ось шахові годиннини

увімкнуто.

ли дві nеремоги,

наші

nомітно хвилюва-

змагань

депу.

кооnерації

значно

жуються встановлені гарантійні строJ<и корис­ тування І порядоR обміну. Чергові суми пла­

Школи.

доводилося вперше.

иародиЬІХ

споживчої

подарями -

Великодимерсь-

середньої

нами. які

Советов

1

магазинах

н1вцями

зі столичними

P&ЙDI!IНIDro

результа-

господарів.

кінцевому

У

розширено асортимент товарів, якІ можна придбати в кредит. Залежно від суми кредиту подовжено 1

строк платежІв

лися. Адже

и

У

11

ті наші спортсмени здобу- ,;

Перед

сновля жизнь~ BPQII8PC1t0ro rородсно· К~ичееной nартИ"Н УкраинЬІ,

1 11

го Палацу піонерів імені

хлопці

rородсноrо

решті

На

користь

між

кожну J<оманду виступали

ro · номН'І'еТа

гравцями .

кавий

по шість шахістів.

Фото Б. Горбачевськоrо.

ми

дошоR дії розвивалися на

кої

Незнайомха.

вага за великодимерськи-

школи було проведено ці-

М. Островського та гурт-

•''='

уже в дебюті була пере- І

На

АДРЕСА РЕДАКЦІJ:

першій,

255020,

шахісти

з . Вели~<оУ Ди- 11

із серйозним суперником. ~~~ М. БАЗИР,

тренер з шахів.

РІАактор Є. ФЕдІ1А.

І

! і

І!

воі роботи

~

до

3-4

років.

тежів . ви можете вносити самі або через бух­ галтерію за місцем роботи. Товариші! Нуnувати товари в нредит ви­ гідно . Це дає можливість раціонально плану­ вати сімейний бюджет. Заnрошуємо до універмагів та магазинів сnоживчої кооnерації, де ви зможете отрима­ ти більш детальну інформацію щодо умов

nродажу товарів у нредит 1, звичайно, nридба­ ти необхідні речі. Укоопторrреклама. •

Київська область, м. &роаарм, вуя. Кмівс~оиа,

154.

Теnефони: редантора -1-03-76; аіддІnупартІftноrожмттІІ -1-0,..61; вІдnовІдап~оноrо сенретарІІ, Іідаіnу сіn~ое~омого rосnодарстІа 1-02-92; коресnондента місцевого ра.

дІомовnеннІІ -

-

На товари, придбані у .кредит, розnовсЮд­

1-02-79; ~астуnимка редактора, аІддІnІІ nромисnоІостІ, ІІМсті1 І масо­ 1-о<І-81.

Вроварське. друкерш КНІвс1>коrо обтасиоrо у_nрunщ.:ня у cnpQI&aDC ви.давництв, noolrpaфlt І ~ниожковоУ тopnen4. Адреса друКІІ!РНІ: 25QQ2Q, КWвс~ока осmасть, м. ВРQаари, вуn. КиУ·веьІ<& , 154.

Індекс Друк

дрУJОС88ИИЙ

13.500

61285.

'Офсе'rнИА.

аркуш.

ОбСJІr

nриміриииів.

3aNoвnletmiR НІ

J

Тиреас

55.

#9 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you