Page 1

Паnкий

nрИВІТ

••

rtPOЛETAPI

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

І

ВСІХ

МІСЬКОГО

РдйОННОІ

РАД

комсомоду.

П. Скок оnератор ордена Тру;rово ·о Червоного Прапора радгосnу-комбінату « І(а,lитянськиіі• і мені 50-рі•Ічя СР( Р,

Визначними

трудовими

здо­

НІІГОрОllЖЄНа Знаком ЦК ЛОДИЙ

стартували

і в

ки, розвисають

труд:овій

вахті

першому

році

досягнуте

на

честь

з'ізпу

ВЛКСМ, XXIV з'їзllу комсомо,,у Укра· їни та бО-річчя СРСР. Керуючись істори••ними рішеннями

XXVI з'їзllV КПРС

та

Ко~шартії України,

з'їнv

XXVI

nостановамн

па-тріотІвму,

Однією

з

ск.~адових

частин

чн є

ідеііно-по.1ітичне загартування

мо­

.~оді. Вє.шка ро.1ь у формуванні в ни" марксистсько-.1енінського світог .1я ll у, акТІНІНОЇ

ко'Чсомо.•ьської по.1ітичної освіти.

Нині

у

оtетемі

комсомо.1ьськоrо

і

но:~о~і•tного навчання діють \.')5 тео!!етичю•х семінарів. Значних в

(}{)ганізації

по.1ітичного

шкі.7 і успіхів

н.ао•Іання

Залучення

мо.1оді

до

активно:r<І

гання,

пере­

завершити

вмі.~е

досвіду

мо­

,,о.,_ї" досяr.1и комітети ко~tсомо.1у 3аВО· дv п.1астмас, ПМК-5, ).'крНДІ, уnрав­ .r~іюtя торгів.1і міськвиконкому.

що

створення економно~ еко­

прискорення

прогресу

-

все

11е

на~·ково-техючно;о завданн,я

трудового

виховання мо.1о:t.і. Ми по праву горл.;і­ мося наш11ми мо.lо:tнми переловика!ІІА

виробництва, правоф.1анговимн стичного змаt·ання трудівників

650

юнаків та дівчат,

\;)

соніа.1і­ району.

комсомо.1ьсько­

мо.~одіжних кО.lІ!КТИІІів промис.1ових та сі .~ьськогnспnдарських підприємств, за­

. к.1адів во

сфери

закінчн.1и

обс.1угnвув;о.ння зав.1ання

одинадцятої п'ятирічки. СЬІ\О-молодіжна бригада

достроко·

першого

А

року

комсомо.1ь·

Jlli 4 ск.1ада.1ь·

нnго цеху заво;tу алюмініевих будіве.1~· нчх конструкцій (керівник І. Ф. ФандІ­ кnп, групкомсорг Б. Сірик) раnортуна

r1a

прn .Jавершения річної nроrрами ще 16 )\\08ТНЯ

\981

року.

Cepell кращих мо.1одих виробни•шиків міста та району С. Воронецький

С)"~1.1ІННіС­

ві.вначаЕтІ>о1

8

всього

ор1·анічних

дot'J·

~ру;;ириі

ня

внеокопродук­

рапортува.1и

рокове

про

.1авершсння

дое г-

вирn6-

ничої

прп:·рами

ІІrrшоІо

por;y

о.тинадцятої

п·~л;рі·J·

ки.

Нині

на

.Іовому

тень

Ї.\ііЬ1•~у

тр:;­

-

І\3.тсндарі

І 982

8

В. І. Лені­

радянського

11'1.1Я

ra-

кві·

М!іюша СОМ,

рuІ;у.

Ден~

н~r'івищої

про·

Комсомольська юнь

-''''' нвності праr1і. прп~оч­ ч;ниіІ .\Xvi міській звітн<1-

Вилітають

внборніtі r-;о~tсо~ІО:Jьській ~онференuії. бу.то провед~· но на ,'lітківській шяеr1ній фаnрrші. За ІlЄЙ ,!eHh v~·.IIJ

випущено

35.26.)

му З

знаменні nодії. Гідно зустріти 60-рі•І· чя утворення СРСР, ХІХ з'їз11 ВЛКСМ

-

і

брюк

НЗ

Ч.JСНІі

ДІІ

lht'p;~­

ШАЕ'іІ-~ІО!ОрИСН•І\

кn\!сmІп;Ікн

В.

В

.\\~;,1риr;,

Ми

з

піснею

ЗапаІта.'ІИ

Нас

усіх на

ковалі,

·

Fедпь

Нё!с коl'хунісrп

квітучій ...

рцісній

3е~1:І1.

тІдьr:ш CH!iE:CJ!, день

Світ .1ий

цвіт.

ХВЮІЮЄТЬСЯ

В

Ми йде~tо і Леніна У житті

J.ружили,

сонпе у

час

Юнь моя! Нам спокій

в полі,

кучерявий :'Іtоя!

добрий

По

поа!т,

Юнь

йдемо.

юнІ

сивини!

ЗадзвенІла, зашуІ.І'tі.'Іа Захитада

В. Кури.1о. Н. Ко:том нІічеf:­ КІJ. Rnнн переяикона.1и .іо­ ведені завдання.

В. РОГАЧ, nерший секретар міськкому ЛКСМУ.

завзяті, бадьористі,­ Хаібороби,

батьки,

Ми

Пе ти у комсомоаІ Піднлаася в зорян"!ІЙ

HIJK ·"'· М. [Jархо\Іенко. груп­ коv.сорІ' Н. Ри;кова). ят;r ПnІІІИ . ТН ЦhОІ О JНЯ 49() kOCTI0\1ЧHKiR. [Jрик.та 1 товарІJ· !ІІЗ\\ у праці ПОІ'<13\"Аі\.1И

і XXIV з'їзд JIKC.'\\ Украіни -сnрава честі кожного кnмсомольня. І я впевне­ ний, що юнаки і Аівчата району вічла­ :~ут~о ній справі уміння мО.1О!1ИХ рук, запа.11 сердець, допитливість розуму.

А весна, що Жовтнем

не знає Юнь моя!

1\<J\JCCJ-

брИІ З·

Осіян1 rрозаnш

СтІ.11ьки літ

заюятгяч

\\l).lhCI,KO-ЧO.lO.JitІ.;нoЇ

споряди.m

мужні соколята, Виростають В 1.\'ІаТєрІ СИНИ, розпочата,

('У­

карбованllів.

осоі"і.1ивнм

rрудИ.l!ІСЯ

народу,

.!ИТЯ'ШХ

3.2il0

hОСТЮ,І'ІИІ\іR

вк.~ючи.~ися у Всесоюзнv «Літопис Великої Вітчизн:~·

і

RiH

На

oJOM

Попере11.у в житті ко:~~сомо.1ії Бровар­ як

ЯkУ

риuька та Н. Тістt"ЧОК. Зі САОЇ.\1 НаСТаВНИІ\rJМ :1. 11. Іузь вr,ни ще ї жовт·

програ­

НОЇ». щини:

.lИ>!hll, ,.іО\" і·авІІ.lИ

тивною праuею відзначаю· ться 1\0~ICO~\O,lЬUi Р. 1\0H.l'

беруть участь у Всесоюзному походІ місцями рево ,1юційноі·, бойової і труn,)· вої с.1аnи радянського нароnу. Пона11.

-

Бог дановнq,

Серо робітників місь·

коj

У комп.1ексному п.1ані комуністн•ІНОІ о виховання мo.~olli особливе місце займає мора.1ьне виховання ч.1енів ВЛ КС І\\. Майже 5 тисяч мn.1о~их пошуковці~

10 тисяч е~спедицію

С.

року ч~єни мє.ха­

тоні-!

1..50()

передоврго

імені

пnчатhу

рив.

передових загонів міської комсо· організації шиноремОІІтно­ го заводу, орл.еиа «Знак Поtнани:о pa:tгосп'' і~tені Кірова, рай.1ікарні, КалІпян­ на.

виробництва,

пра11і

н; '.ОВ<іНІJЇ

ність

ської середньої шко.1и

номіки,

ocnб,lИROIO

в

ОЧО.lЮf.

хаrактернзує ліял>.­

nартії, мобі,1із11ція юнаків nідвищення ефектив11ості

дівчат на суспі.1ьного

те~tпа­

мо.1ьської

ко.1ективі мr.хані.•~­ ралоспу .:БобрнІtь­

КІJНфРрrнtІ ії

партії "·"

рІчну

викоrн1стання

ось

-

творення в життя економі•Іної по.1іти.;и і

кий»

ТЮ

му 1982 року До дня відкриття ХІХ з'і"" ВЛКСМ. Боііовитість, иисокиИ організаторський rівень, автор11тет І"ОІtіалістичного зма­

еко·

У

З

зобов яlа.1ися

життєвої позиції на.~ежить сІІ­

стемі

8

:V,,.

ко~tуністичного вихоиання юнакіа і :J.Ї11·

~.,.

торІв

Багато юнаків т.1 JІ.іВЧ<ІТ Аемонстру­ ютt. зразки самовідданої праці, нра,·­ н_vть успішно справитися із зав!t~ннями ll.p~тoro року п:ятнрі•Ікн. Так, мо.,о~і токарі неху .N! 8 заводу порошкової ме­ та.1ургії імені 60-річчя Радянської раїни ч.1ени комсомо.'М>сько-м·моJІ..іжно•·о ко.1ек;иву, який очо.1ює Гри~орій Бузюн,

··

важ:швих

коп .

2

§

дить пі.~ девізом «Від з 'їзду

ударними

Ціна

року

R .\ 11 11 ]І t) .1 С) Д 11 Х

мн•.

nро.ІІетІІрськоrо

1нтернаtJ.іона.~1:\му.

1-•

ВЛКСМ «М'1тваринництва»,

-

1982

СЇ"4НЯ

;ІІІІІІІІІІІІІІІІШІШШІІІІІНІІІІІШІІІІІІf.

ВЛКС~\.

Jе.тегат .\\\'1 міськnі с:ніт· но-ваборнnї ~nм,·очо.тJ,,·ь"ої

комсомолу

ОБЛАСТІ

ИОН-§

.

тріотичний рух молоді «Одинадцятій п'ятирічці ударну працю, Jнання, іні· ціативу і творчість мо.1одих•. Трудоаа вахта комсомо .~ьпів та мо.~оді прохо­ з'їзду

UK

партії і п,,енумів цк влксм. міські\ комсомо.1ьська. організація виховуе мо­ лодь у дусі кoмyІtrotИ'tNlli- ідtйності, JH· nянськогt'І

§ФЕРЕНЦІ Я.

[Uирокого розмаху набув у районі nа­

на

-

ХІХ

~ИОМСОМОЛЬСЬНА

Авраменко - механізатор ордена «Знак Пошани» рад1·осnу імені Юроиа, Н. Ганnак -- формува.~ьниця заво,,_обу· дівного комбінату та багато інurих.

п'ятнрі·•·

й нині

передоІІнк

16

1 НИ,

і РАХ РОЗПОЧИНАЄ РО- ~ ~БОТУ XXVI МІСЬИА ~

8.

дійний вклад у сnраву вті.~ення в житrя завдань, що стоять перед Країною PaJ. у цей важ.1ивиі\ період. Вони удар.ю

І<ИІВСЬКОІ

УКР Л

І СЬОГОДНІ у &РОВА- ~

спіІІ.а.1ьник цеху .М 5 ~aвolly nорошко­ вої металургії імені 6fJ-річ•1я Радянської ~'країни, групкомсорг комсомо.~ьськu­ мо.1одіжного ко,1ективу, наr·ороджеИІ.і4

бутками зустрів радянський народ XXVI з'їзд КПРС. У Іtих лосягН\!ННЯХ-­ значний внесок юнаків і дів~ ат нашо• о району. Мо.~оді бровар••ани зробІми на­

Субота,

ПЛРТІТ

~mmппПІІппmппnІПІПІІ 1 ~

Період, що минув nіс.1я ХХ V міської комсомольської звітно-виборної конф~­ ренції, був ознаменований подіями істо­ ричного значення в житті нашої кра­ їни, Комуністичної партії і Ленінсь~ого

ЦК

КОМУНІСТИЧНОТ

ДЕПУТАТІВ

грамотою

€ДНАИТЕСЯ!

КОМІТЕТУ

І РОСТЕМО, І ДІ€МО Почесною

КРАІН,

НАРОДНИХ

Газета виходить з 17 квітня 1937 року •

МІСЬКОІ

конференції!

КОМСОМОЛЬСЬКО І

ОРГАН

XXVI

делегатам

••

вінІЖ.

nодвиг

показує

СерцЯХ,

правиця:

нам

ш.1ях,

----------------·---РОЗПОВІДАЄМО ПРО ДЕЛЕГАТІВ КОНФЕРЕНЦП - - - - - - - - - - - - - - - На сьогоднішній ренцїі комсомо.1ію жнвспі.1ки

конфе- у нас теж бу.1и о.JНаІ\ові. запита.1а ,. Та· райспо­ Ко.1ись

представ.1яють

чотнри делегати. Серед них

мари,

чому

прnфесію

яона

·обра.1а

продавttя~

У

від­

І старший nродавець відllі­ повідь ПОЧVіІЗ: - З днтинстяа .нма.·1а JІУ трикотажу райуніверма· npoдaвrrt'\1. Завжди гу Тамара Олійник. Позна· стати йомилась з нею у школі- уявля.1а себе серєд людеіі. Що Ж, Мрія .1НТИНСТВ:1 магазині райспоживсnі.~ки, І Тамара Н(' Куди ВСТ)'ПИЛИ ПіСJІЯ ДеС.іІ- 3.1ійсни,1ась. 6. ·ІJічки. Відтоді, можні! жалкує, щn ста.1а праrІ.іR~

'Сказати, А не розлучалися.

адже й на роботу були на­ правлені в nдин магазин­ універмаг імені 110-річчя Великого /1\овтиІІ. Було це еіМ

рокіР

Шкен···

~ії щн

нико:о.~

(nосттр'

ПfJM ИЛJ!,1<1СЬ.

Шо

й ~а.чти, пр<ч/>r·,·і:-І вимага• l'ПРtІі~.l<,нnї пі1·

ГО\1V,

ІІІ!

rайбу!Ні професtї

Uілий

і тoff факт. ЩО

nрИ.1:1ВКа.

r·аючи за її роботою, Ri.t'!' ваеш, що у виfіорі вона ІІ<

ГОТОRКИ

Й

день

RІІТ)1ИЧ~И.

ЗН;j;І•·.

nеребув аЕ ш

у

ВІРНА ТРАДИЦІЯМ ІІзпружt>нні. І що бнв: вар,

б не ро·

чи впк.1адав f!овий то­ чи обс ,,уговував по-

купuів,

заRжди

\І'ятати,

ЩО

ТИ

повинен

па­

ПОh.1Иl<іІНІІЙ

пворювал• .1ю.1я \-І .1nбри й настрій. Така й Та\ІіІріі О.тііІНИІ\ -- уважна, ввіч.1Н­ ІІ<J .1 яі:tВі.1\'83Ча~!И. ГОТОRіІ.

'ІfJІІІ'ітrr

nr16opi

ім

обнови.

Гr.ппr~чи •І<>:-r;H:l

(.1\В

-на допомогу \'

не

ПрО

про

То~<ару.

сказати

КО.1ЄКТИВ,

не

.хороши:<

у

ІІКОМУ

вона

вирос.:Іа

ЯJ(

про.1авс•<•·.

план

товарообороту бу~о на \()2,2 прrн;ен­

в~к_онано

~' KIJ.l(·i,IИ~i <:ІаютІ> Тзчіір)' r-~irл\y

своіх

Вона ••биріі.ІіІСЯ 1-.:()\iCГ)ЧO.lhChhoЇ

НЮ

вчилаrя

Пріі.І!ЮВі!ТІІ

З

вмін·

•1ЮДhМ !і

Адже трнкт ажнин відJ і., -- fl.lHH :; Пf'[)С:10ВНХ R унr ІJРР\ІіІ.,і . l ];~ йorn р<тnот,· Н<' буває наріканп ні з 6ок1 а;rмінісrрщії, ні з боку П"· ІІуnців: продавні підібра.1иl'Я дrУжні. прапьп!3иті. С3\!е, l!P й сприя• ·tхніі\ rит­ \!ічніИ

внcr>k<1ПJ:>O.l\.k тияній

роботі. Так, за мнн}·.шй р1к

І·ро:-.·1

уніRС[•.\12!:.' \і'!\ aEi;·-

;,.ll'hJ,n: П

іЕІП ТІ'

секрет <1" "·: Of1l-<1Hi.1Cl!i: !.

раЙСП()/КНІ-Н.'Іl:."Jі\И, !I(/(),11<!R3.'J(i

"lRЗ

\10.'1(),[1}

ГНН~І!

\f.:1i·;1-~i1-

Піс.тя вступу Jп .Рі' !\очу'Іістн•;нrrї п:1ртіі Ра­ .tян,·ькоrо Сою,:\' cra.lil п•r l l\'.

ІіТіН'fН>СІ\ІіІlОf'О\1. Ri1.1i.li J'~1 ар я

Ji

;,

! оКі1і111іЇ

О€'!Н'

в

рнх

органі.заuії

лочннанt")

універ~1агу.

то.

набира .1ася досвіJу. Саме ~ колРr

гає

!1

ROHo

ТИВННХ

У СFН!ОІ)'

1'1СТ)іІlІіІіКО\! Cf'h·":Cn\\O,ryhChKПЇ np-

з.м

li1.10Rr>."!Ci1HC.'I

\'Ч3СТЬ

ar аннях,

у

СПІJр­

;ronoм а-

їО

ДО,lаТН

"ТhП\ІУ

І

\"Сі\

ЯhШrr

дn

Н(}R'І3ННЯ

1 ОрГОSО·РІ;ОІІ< >\1 і<І. ~!ОГО

:уту,

ІІісткrt

·:1ь

тре ..

ІНСТІІ•

туrfюти, '\·\Г1:1r1,1:~

іІ\НtЧ'

:r:.;тИRІ1ІІЧ

uоо­

НЗ

J\ІІІВСЬЕО~О

r;yrci

,·:щ·ііІІі ~Y\1ІEur, JJto

JОб­

кочсочn .1ьU1В

3po1\0~-1~·~

псІRІІоr..;роFНіП\!.

жппяч.

остпрпнh

не

сто­

JГ0\13.1C!,EIJX

·п;->.1R. FІІІ\ОП.1ІІ:1 н:1 тp:1J!J­ iliяx ,,1 lr~~iнt·h~-:nг() І..:n~1cn~\10-

iy, ;hrЯ

вrJH;:t

:l(lRiK:t;!

вірною

Н. секретар

.1r:І.llfШa!:­

·,·ч.

.!ІУП>ВА, l\f1MCGM0.1t,·

ської орr:зн'зації споживсnілки.

рай ·


НОВЕ НА ВСІХ !'!~пах: комувістwmого бу-

період 3Нмівп1 гро~та:~сьних тварин НОЧСО\ІО 1ЬСЬНО· 'I'J.Т!O:ti ;t'Hi H•llf'!{TI{fШ.

:КОМСQМОЛу.

урочисто:~ту

RО!"ІУ 60-рІччю

засіданнІ,

ВЛКСМ,

лрисІ!JІІЧ~-

товариш

Л.

в· ленІнською ударною бl'иrамю.

сяпщ мІльйонів $Єликі сnрави.

Взяти,

членів

наnринлад,

якої

tонанІв

1 дІвчат.

З них:

Ііа:ІІ

nонад

Він

пості/1-

1(0 веде ро{Sоту по вдосконаленню керів­ 'fицтва ко~tст.ю.1о:.1, підвишенню полJ­ ~ичної і трудової активності юнаків 1 JІівчат.

Партко~т

по,1ає

пранrичну

як

доп'1-

які

-

закрuтені

і

RQМСОМ{)ЛЬСЬКИХ

1\о:~t!ТЄТ

беруть

за

у

СПііІЬНО

11

т<Ік

і

в

ко\Іуністи

щІ

na ртнr"!

nр1щІсі'яє

11

l1)1f',1CTiJRHII·

на

зустріч

ч.·1енів

прези.::tіУ робітничого l\ІО.'!ьськют антнво:ІІ. Партно~т

всіх

ny

ра:ш:ч

no('тif:\нn

Ч-'Н"НіR

![

гцrосnу,

робіТJ>н'"Са:ІШ

ТJа:\ГОСІ1\'

з ночІтетом Н'1:'.ІС'1~Ю-

учн.1ІІщах

та

на

нурсах.

піднесення

рівня

ку.lЬТУР''

се.1а.

Г. 1\ЛЕПНО, радгоспу <•Тре­

І

секретар nарткому бухівський~.

nроведеннq

обрядів. Останні:>! часr<'т ,дІnавюн-І, :1~·!~-

.![Ирек-

!ip:l·

ПостіІ'tна увага !{<');І\' 1 1іСТіБ ,10 cnr;;R Ч!'1.1О;!і Лрі!НОС!!Тh СRОЇ, ,:(06)"1[ f1(':\~'.1ЬTaT,J. :'lf<).'Jo.JI трудІвнш;н п.nго.1ні pnfi"1ЯTh !Н'· .1НІ\ІІЙ I'JICCOJ; ~· .l)lnCTiH!Ш! ('!{ОRОЧі J:І!

1'

но"ітету :з нпчс:о·

R'(ocr;nнa:tюf.

\ln.ln.]!!Ш!

НО-ТСХНі'ІШІХ

пpoRrJe-

паrпn,т?.

внf{ону-­

наш!

Н<~ сього:-tнішнІr'\ день ра,1госп ч~,, шісп, спшсндіатів. а ;~ва:~uпть юнаІ\іfІ Та ;:ti!1'1:JT Ні1!3ЧіІЮТhСЯ В рі:11!11Х профссіІ!­

,~

Ра.1н народнах Jrпутатів. У нас в;т;е yr;iiiш.:ro в практику !lРТJіn­ дично ТJО3Г.lЯ,lіІТІТ "~ засі;:tанні па rrsп­ ~ІY' питаннн про рnботу кочсо.чп.1ьсьт;n'(

O\'.la

де

дnручення

\'Яагу пад::1r. н::1nчанню ~1с.1оз.!. Tn'Y\' я~· ;tС'ТЬСЯ ІІОСТ:ЙНІІЙ !itl<J;pn.1h :1а Ri;!BiJif· 11~ r1ня ,, аа нять v Rr''i І rні й нІ ко.~'. Po.lrnб.1cнo !iO)IП"lC!iCllii(І 11.1ан ПО 111,11'0Т0'1· НІ С!ІРЦ!а.lіСТіБ :І!аСОВІІХ Пpnr\JC'Ci і\ -.'-- :І!Р­ '\і1НіЗаТО)JіП. nо.1Ії~>. тnіlрrrннпнІr,. Hafiyr;ar наша :~то.10.1Ь RІІС'11\'-' ква.1іфіsацію також у яу~ах і ~rxн 1 t;y:~Iax.

J

кІв \ІQ.lo;:i обра;ю .::•·rrутата\ІИ сі"1ЬСЬК'1Ї

організації. У Н181 рпц!

по.1ітнавча ння.

nііртійнІ

nрrтагандиств.

З~

.1H;j

їі;щга,1ІІр~в

смї

--------------------комсомольсько-молодіжна брига~:~а, крайній справа).

відмІнними

яку очо.1ює

1 ентузІазмом трудитьсІІ

І\Іикола

Городній

Ц<'й колектив успішно виконав зобов'язання

(на

знімІіу року.

1981

nоказинками у пр1JцІ почали молодІ виробничники

Л ер винна

З

друrий рі~ п'я-

1НРі'ІRН.

номсомольсько-ммодІжна

бриrа~а М. Городньоrо.

тресту

О;:{· на а найбільшнх у райо·

ні. Вона на.1ічу~ в своїх: ря;t<~Х понад 230 r:оисо• ~ю.lт,цlв. Переважна бі:Іь• шість

-

лrре;щ­

виюr 1 нnватори

із

виробни­

цтв<J,

них

аnтивісти

~1о"lhсь!\ого кого

нпмсо­

та

громадсь­

Ж!ІТТЯ.

У зв! тно~1у neplnJrt ко­ ~т!тет ЛКСМУ тресту особ;шву увагу nриділяв трудово,\!у

юнаІіів

вихпваншо

і

дівчат.

ва;r;ілм ~;

.10

Діііовнм

цій справі

соціа.1іСТПЧНС

ста·

ЗМіJГаН•

ня. Нют охоn,існі ко,1ек· твви всіх яr1робтшчнх піЦ· роз.д1.1ів. Участь у ньому .lШJО~ІаГаЄ

МО.1С'ДИМ

Пра•

цівюrна\1

прnявнтп

свій

тру:~овні'r

Рнтузіазм,

умін·

мтrслити.

ВЮ(О•

ня

творчо

растпвувати

досвід

l!ере­

:JОВІШів.

таний

ЩJннла~.

!-\o~ІCOM0.1bChHn 'МО.'JО• .lіН\НПЙ !\f1.1еІ<ТИВ МУЛЯ· рів-штукатуr!в nересув­ ної механІзованої ко.'!они 7 нrо,l!Юра~ово оавав

.'\<,

nrpe~Іnшur"

соц1~тагання

серед KO"l!'!\ТI!BiR Пі;:ІрО:lД[• :Іія тпесту. А R другому нварталі

"'rнулого

ч.1е1ш іНШИ~Ш

у

рпnу

яибГJрО.1И

IO\tK

::сршість

На фото: Інтер'єр цеху гальванозахисних пІЖрить:

номсомо.'!Ь•

rька органІзація <,f>роварнс·ільбу.::t»

Наведу

Одним із ОСНОВЮІХ ЦеХІВ заводу АЛЮМІНІІ=>ВНХ будlве.ІJЬННХ RОнструкцНt Є ЦІ''!: rа.ІJьванозахнсних nоІtрить. Т~·т з творчим піднесенням

ГАРТУЄМОСЬ У П.РАUІ

:ІІа11ііС!ІСТСh!\О·Л,~­

.'1;Н-:nіП.1СНі НаСТаВНЕ!\И. l[арТІ'О" RС'.'ІИК~'

I;n\1-

rоІ;ів.

f{O\ICO~IO.lЬiJi -- r;o,:i'IШif'H бр!!ГСІ;І.

ютп

справаще

:2:J

JO

\Іn ·rьcьsnro

уnрамІннl

гро\rаJсьr;юш

K0p.\10,106YВJJ!!X

заходах.

КО:'r!СОМОду

і

Тах. трн брнг~;ш ферч о•ю.1юють

цехоsи:ни

участь

виробництв\,

co:vro::ьцi і

дають дев'ять ч.1енів nартії. Відчутну допомоrу отримує мо:зозь і вІд ч.1енів арrРJ1зац1.ІfМИ

на

дер;навнюш

могу в плануванні роботи, заходів no виконанню рішень з'їззів партІї, .ко~rсо­ молу та nостанов вищих nартійних і НО:УІсомо.1ьських органів. Ретє.1ьно віл­ бираються і rотуються надри д:т роботи в комсомольській організації. Секретар 'ІЮМ!-rету но:vІсо:чолу та секретарі трьо~ цехових но:-.Ісо\!О.1ьсьюІх організацій це молоді но:.~ун!сти ;1 вищою та се­ редньою сnеціальною освітою. Ядро комсо~юльсьної організацІї сК.'Іа­

щ1.рrкому.

~-няr:-:

rrво.1Ю!Іійннх. ТРУ:ІОВНХ і боііnВІ!Х тр'і­ ;щцілх радЯНСhКОГО HC!jJ:),1Y. І ТУТ СRОЮ Пnli!TTICIIY p0.1h Bl;:tiГpi\C CI!CTC\ta НОЖ'')­

СП РІМОВ У .ЄМО, АОПОМАrАЄМО

120

•Y·

господарс-тва.

nсІ'\б::и R''

форчуЕ1і1ННJО у ~!n.ln,11

«Требу-

Розглядаючи виховання молоді ян за­ rальноnар1'\йну, заrа.1ьнодержавну cnpanартком заJ>жди трю1ає у ценїрі ува­ ~ дlяльнlсrь ко~Ісо:.юльської орrан;зацїі.

молоді

д!.1ЯНІШ

НіІКhІ:nго rRiTnr.ч:.1y. Н<асовпго п).1Хn.1У ВСіХ П)ІС'ЯВІБ ;ііІ!ТТ:l. Бf!Х011і\ІН!Ю ЇЇ H;J.

ІЦ1.

:ас!єї

вІдnоRі -1"-1ЬНі

f{O\ТC!~\TO.'Jy.

.1n

кожо:.іо.'1ь­

68 -

госnодарства

І \І

вершать

радrосп

хtвськцй•. У ньо:о.Іу nрацює

де­

до .'!ав Радя;J­

сьної Армії, вечори трудоІЮї с.1ави, nо­ сняченнn Б роfіітннчніі f{.1ac. свята nер­ шого РІОШІ. рt>єrтранІї ш.1юбу І нnвон'1.­ родЖЕ'НИХ. На RCI~ І\ТІХ 1<1ходах присут­ ні Прf'.1П~ВІІІ!f{И П~JПііП\Іу, f{О\ІіТеТу

-

Партксщ з упrвнРністю в успіх дов!ряс: ~ю;rодИ.\1 • спеціа:Іістач і трудівн,t·

1.

Брt;:ЖНЄВ rоворив, ЩО КОМСО:\ІОЛ І CЬOГO:I­

:Jtl

товними ста.1и прово.:~и

ц!е:ю, пар-тко~юм paдrocny, визначають 1 затверджують КО:І1СО;о.rольсько-:нолодІжН1 en!naжl nІд час nо-r.lвної намnанії. :lб+ рання зернових. заготів1і f{Ормів, а в

дівництва наша партія постійно л!Ц{д~ляла велику увагу своє;о.Іу наt'tближчому по:-.rічникові і резерву

На

ЖИТТЯ

супсрнпцтяі

~Ш.'ІОД[)!іНШШ

з

ТРУ•

довимн пб'цнаннямн бу• .1іве.1ьннх організацій ра• йону. Ця їхня пrpr~1ora не

за.1ншн,'1ася

НОЮ. ки

:\fо.1оді

ста"·т

тrго.

nрндив"-;яттrсл

ЯІ\

Н:\ПС

nrпо~ІІЧР-·

RII)"106HJІЧ!IIf4

працюють

виR,1!1І{алтr

змагання. змагання

ДІ)

'!Лепи

Ух

Танпм па:то

на

·чином, ;ІІЙоІІ!·

шим.

тнщітно nідвиши,1а­ ся Bi;tПnBIДi1.%HiCTh /j~·дt­ вe"lhi!I!I\iR :;а ре:Jулhтата своєї роботн. І

Hr І

можна не фСІ!\Т. ІД()

ТОЙ

трrсту

І."Т<іі!а

вахту,

СІГ«.1НТИ

M0.10Jb

Ні!

тру;'1r<БУ

nрнсвя•Іену

з'їад·~·

RЛІ\(';\І.

\1()ЛhЦІ На rшх ~JI'iopax

ХіХ

Нощо-

ЗВіТНО-ВІІОО}')• пі;сrрим~ ·тtr

ініціатнву чпrнів в:!І·:с:.t з ~н:6.1І"Р.ОІ'n цеху до!-;у про

розгпртання

t:упсрна-

,, R:-1

цпза пі.1 Jrвi:Jo~I з'ї:ц~' партії ;1о і\О\1ССШО.ІУ

У.1а[JНЮШ

тота~ІІі'>.

У

,l\'nTIIБHil'Тh \ІО.1ьulв,

у

мо.,Jо,:~,а

8

• аи:tна

В та

xo;:ti операцій ~УреЧ· <· .\Іі.1ьііон Батьні><· П~ОНера"!И "IiCbi-;,)f ШfіО.'І І

ТОЙ'-' ЩИНІ» .N9 5 ~JбраНО 15 ТОНН \!ЄТЗсІОЛСJ· му та 5 тонн \Іакулатури.

8

ІОн! .1енінц! Поrребської середньої шнопи вийш.1и nере­ можцюІІІ

якай

районного

проводнвсп

..-до снаги одно\ІУ му l\ІЗТИ

вдrща».

ЛІ{ і реалізува.lи ЩТУК !iPO-liB.

1\онr;урсу.

пlд

;:tевізо:.J

-- F;ро,1єфе:J­ Учні

вирости­

.:~єржаві 920

8

Чдещі щонерсьnої друж11нц 1-{~.;цrтя,нсьпо! rередньої шко­ ли ІменІ в. 1. .·lеніна nідхопили іН!Ц!а.ТИВУ f\І):'>!Со:І!ОЛЬUЇВ «Кожному уро1-;у n!дrоивf\у». За друrої

чверті

ві;:tмінну під.сvмками

нинішнього

нaR­

чaJiqІJoro рону ЕОЖЄН .:\РУГИЙ лtопеn навчається rі.1ькн ІЧ

«4:11 і «5~.

8 шніл

ЧервонюІН Броварщини

зима.

х:Jіборобів

ра:~тсну іМР

ні Кірова не з'\тєншплnся. Втш дбають про :ІІаіібутнііі ypna;aii

н~

жнивах

працюва.1о

шістh СІ\і :.Іі:к с;1

готують насіння :10 cir.бit яр:1х.

КП:І:СО:І!О,1ЬСЬі\О-ЧІJ,:fп;(і;f,ШіХ

Вl!RОЗЯТЬ РрГаніЧНі ;to(ij111Rii !Ііі ТJO.lH. рс:чонтують техІІіІ<,.. Г'іІ·

n~;Еів. БоНІІ :щаrа.їсіІ'Я і1пк>. ll~ПJ,HЯ lll,lt}:;Б~.їlH'Я

зо'\І

І'_І"'"ІJ\;І

з

ІІІІ

і

у.·,ма

НаШі

гnт~:ютьгn

,lп

ІН'··­

1\ІЩСОМО,lЬl\і.

Прага;~ую жнива-81. Ч1І~Іа.1r' труднощів довелося ПРрrборrнІІ нам. мсхішізаторач. я періГJ1 збнраннп

t;y,1ьryp.

ні

врожаю

Нє:~пспані

світа!ІЮ!, Rf1o<кaii

:Ja

за:ІПШІІТІ..ся

:зср:~овrrх

НО'Іі,

рося­

наnо.1СГ.1ІІГ>d

,1нтг-,,

вrr

не

!1HK•Jfl;<!lfl:l

:1:'F;:tdHh,

Н<ЦПRГО

пам'яті.

Я nрацював разо'\т з Воло:-~и­

ПІ.:І

.(IІRCli'HI!X

BII;НJ;І'!d,'!if:/1

ІІС'рЄ:ІІІJ;І;·

ці.

Зізнаюс-я: ЗМ<JПІТ!ІrfІ 15уло не .1СТКО, OC!\I,l!oKll Ясі Х.'!І)!Щі ;tІІб·

i1f' пГJізІШІІі з то:нікпю. ~тають ~пбрі практичні т:авнчfіп. !lr pa:J нас nнrrrpr;t;;;;нз' Зі! тюІ\а'З­ ІІІ!!іі!:ІШ [JCOCJTII 1\О:ІІІ.:О\ІОЛЬСhІ\О­ ~!О.'ІО)!і;ЕНІІІі

Ніюора

С'І\іІІі1;\{

Лагіс<1.

НО~103ЙНЕ'ра

Але;

в

fііІщсво-

ро,')о_1ТИ

ДНІ ПІ.'f'С.]О!<і!Х

i\yвaG.\!tJ

нові

J1P("

Ri:lЧ\'tІctf-:TI)('f1

r:HJI!~.\I![ Ііі.'ІЬ!\іСТ;.,

Зі\0

n ПRГЮJ 11

Н:1

·п

наГ):r;~;!~СІ!НЯ.

ря_:(-1~.1іf

пrJ:Іагn;І;І<СІІ<t

Щ<J

Е'КlП~;;;:в.

JІІання.

Н ('~~30~ ))(о~!

ТЕ.'\l!іт;а,

проііш.ш

І';І;с

Gі.їЬІ!Іає

1(11\!lJ<'.ЙH\B,

pє'YlmJт.

Tp:.;;:ti RHHHI! rа;ц·пс·пу pofJ:IЯTb Ri'('.

Цi

:з~l)prlTf!

IHn()

шr.іj)ІІіr.

R

:зr;\l:ІЯ о;ІІ'р;;;с\:Іа пpi'lR~· ;:oiJpІIRiJ.\IIІ. Пr<;:tСІрСТRі

НСІД

Jr'1l-'.(\!vJY

13riBr;J,1H ТІІІ'ЯЧ\'

JJ!J-

вро:r:;1іі.

;topi.lHI!ii

хорошу :JdТорі!; R гос­ НСІ

ПІІ.1Н

ПО-

~1ic"ІJrRIIX

'1\ .l"CPI!B, :r rто1.

:;ерна. Урnж<tііність rчJ\" Ra.1a КоГІ;єн f.; 16:ї гrю~rі" ,Jав у rерезньп~rу пn :JJ.H ЦРfІТ нера

;:;астьиt

I'oїoRHf' R н:шпіі ро·'іотl .lf))!"_:бa. :!:c!:rJ.Іrc.1:ii; СТІ-о. Т'СНІJІІ JR ·Я~)nf{ :~ І\'1'11~Т і ~·та~,'1lІ, р;1 101 'Т!

нео:щоразоно цєм

ІІ<t

ні

вІІХОДІ!Б

соціа:ІіСТІІчногп

;І;нввах·R 1.

11 ри

нсроrо;r;­ :щагання

;]ІІбов · я:Jа н­

.'500 тонн ~!І! памо:ютн.1н .'140

тонн

"'1

зерна

Звнчайпо.

,·спіх

не

ПjlОБО;(НВ

г;сщіТСТ

Пr;

nrшйшог,

вслнна органі:затоіJСhf(~ pofinтa. НКУ

:ІІ,V

J(ШІСІУІ!ІІ·

1

І

Чн

r:>нн

я

працюрапщу

Сн,1орєнкn...і

Н<\)Jо:юrнтн 50() Д:rл ш,огп ;~o6pr :~~l!ipi~.'J~'1!:Іif :;;t HctMII

Hd

рrнцію.

T<JH!f ні;І;

JІ1аІІ~·на­

'lrІif'

о6нрСІ.:ш

;tr.:r•·Гd

!\()~.1~-СІ\}'_!,'!ЬСЬІ\У

f~OHrPc

J1

.lctR

t",lПqo,

ЩО

HJHTi

:1обов'_::;J~-!Н1І:1 НАР-

:1

6удь ;н;і

НС1І."Т3ВН!І

спі.жовою

:\rІ'\1і~f-1!1Ч

5~й'ни.

госп у.

;...j

arrc•шr:o11.

т;.~}-\(JР,-,"

;1е

Н~ВЧ~(_:,\}rJ('Я

"Нівчає;,Іо

в

Jосвід

ЦTRi

1-!ctUJ rкlІ1с:;1-: в::!\0 1 1rcno. нс;н:-І;r~п.ючн Hri

І!!У:\НІ_ІШі і ІІС'JІЕ'Ш!\СЦІІ

:шіцні:rа

тру;Іо•

ll!ЧІІТЬ,

-нн

JІрІІ!{."Т~;(,

ПO~iH.lVЯil.·:тt

т~~СР)

H'lЧ\~TnчrJ

;з''.i";~Jj".

~".'іН:іІ

~rf­

:з(.Г..l?~':r::t

j()'j. -110 ;;роцr>:піn.

!':1

с~"е {1-\~·Е

;;.;нттн

rті.пвrр,1·

!:p?.R;r:н")Hic1·h

:t\'MJ\!f.-

!Jіlііс•фrктнвіrіш!!Іt Ш."ІЯХ У Tll\":JOB\o~!\' R'!XrJR<iHH! 1()!J.J i\t R і .1 і.ВЧ~Т --!110

СТЯ(ірЄННП

i-\'!\1COЧn,;ь~·t,J-t(} ...

\Т\).1(),\ і і і{;;: І\

f\O.'T('hT!! ~j R.

;;іння ,.;'ІНЯ

,lo Г()

рок,·

rтояr

н;rн'ІJІ'JІ,о­ "o:Jn:Jjн;нe

TP\.lORE'

r.{)f:дн~ння

ПBOfj('f\01

•:сре;1

ІIJn;iя

онпчr·воrr>

nn~,тбf нсt т~· LL':!i

fіуде

і),- Ji T'l',1h-

p:J;!ll>rпv­

. . ·r~_,п .1!-rчн тrft >•

•6

1\:l .. іІ~НіЛЦЇ.

СьІJІ"І);Jні с,що.l\'

кn-viiT~'l'

Ri!(IIB<1C

1н·іх

!!nч-

:1axn-

.'\i Б.

Щr)(і П t.1НССТІІ jJІFH'HЬ <'ОЦі<J.lІПІ!ЧfІПГО -'1'1<1Г<!ННЯ І'l")"1 1 ';1 'l.lPHiH К:\І!-1 І тнм !'?.:Н~С•І '1;-1\)p:nІ('ЧJ!Tf! ~lJHY :1птрі•; ХІХ " J:J.]V

П.l!tC:\J

;;:);\JCO:'.!O."Iy

ІСІ

:\\1\

:1'ї:цу

\"Fір<JЇІ!ІІ.

f\d)\ і!. О.

3L'!ІНі1.

li'T.\'ГЧrJ

рад

nанішr.

намі•нсмо

.1у разо:11 з п~rтііінпю ТоІ нроф анізаціюJи

J\О\1С<J\Іо.1ьця.ч.

Bo.1rJ;(J!M1!))()\І

над 1.300 і~Іен піонерів·rерої 1. учасннкі~;~ Becll!l{Oi Ві тчизняноі

opr

Н,і~І.

HP,:rrr ТО;\У

\іі:ІЬШС',

!li)(J·

КІJ\ІСО•

пrавпфлангові. nпа· ІІіВНІ1ЮІ -- І. :\lllfШ.'J, . IJ. J.іостнж. .'\. КІІf1І!Чсm:о . Rо~ш 1\ ~<1раз всдун п~· PE',l у тр~':tово:ч~· ry:rcp:m-

F~1 1 11l:JE~·Rn:laCl)

TJ1~KTOjІ[B.

і

наші

rс:Jу.Іьтаті Ш{ пrrсмог.ш. У Ці :!Ні R I'OCI!O.:ld [XTR[ [!Ol non.Ji!IOТbCH СІЩіа:ІkТІ!'ІНі Зобо п'язі1ШІЯ на дрvпrіі рі!; оаннад 11ято'і п'ятнрічІш. !Тrзабзrо:vr >'i\·лr:~Jo нрніі:vrати їх на :JaraJJhІІІІX :>борах робіТНІіІ\[В ра.]ГОс­ і!\'. 1-іо~.1ІІ.1Е'І;тутптhсn r!\i;raжi н;~ :•~ріо:\ ;J;ннв·8~. Перевага нп­

ШІРО\1 Сндоренnоч. ІІаш т;n~І­ с OMO.lioCh!\0· ~І о.:ю;tі Ж HJii і С' І\ і !Jct;I\

са;ут по собі. · По~ІУ с:І11ІІfІ.1~ п С1іJопитамн на:шано ле-

ПАМ'ЯТНІ

А.1е турбпr

яахпr

іtр;щі

.1ІІС'Ці!І1:Іі!І~.

Ні\

НАДВОРІ

хо:~і

Пі,1ВІ!ЩН.1nСf1

fl:)\!iTHO

ЯС\

:1 ї::;;у

В. ЛВРАNІЕШЮ. мех;знjJатор радrоспу імені Ні рова,

ДОЦЕlШО, комітету ЛRCl\1Y ч)ссту «БрО• варисІ.1ьбуд~. сенрfт~.r


)І{МТТЯ

"OBl РОЗПОВІДАЄМО ПРО ДЕЛЕrАТІВ

8

МОЖЛИВО, 3 точюr зору пе;tІІ·

kОНФЕРЕНЦІУ

rоrіки. оцінки результативностІ ро­ боти,

о д и н з двадцяти ·восьми

воно

і

вірно.

шо

проnаган-

дист повинен . nостійно 11ести янийсь о;~нн семінар ЧІ! шно :rу . Це дасть й ому змог~; г.1нбоко ~на­ ти с-вій пред~1ет і краще Б!ІК.1а~а­ ти йогn с ,1ухача:~1. Я В іІі~ ось третій рін вrду З<J · НЯТТЯ

В

СІІСТе:ІІ!

nолlтичногn

« l\lonoдi

про

Але

ставлення

протягоч

до

пра ц і -> .

ць о ~

часу

ха'Іі майже не міня :шся.

.111 Ч:JЄНІ!

НО.1СКТ!ІБ У

пресовог о

цеху

Нюш

бу­

чує

!ІрОПаГаІЦІ ІСТ<J .

встанон:І е нню

зі

зворотноІ·о

знаііамою

Зараз ц.ять

у

цій

дев'ять

ШіСТЬ З НІІХ

с .1ухачів.

Є

ЇХ

,'l,ва,lцять

Ні-1 R'lct HH Я

А

3 .Я R 1 1ВСЯ

nп .,t і• Інн к. о-.І парт ііі н ої

КО}!СО:І!О.lЬСЬКОЇ

Ц!Й дерсвообробного

бінаr у є

штаб

,ІО.1Ь t: ького

Тх два.:щять в ісІ :н 1\Ю .·ІЬ С ЬКОГО

1\О ,' ІЄ'ІПІ!Б У

лос.l<>нців ве.1нкnгn ко~tС. 1· :З<':НО;І~·

ІЮ)JІІШІ\ОВОЇ

МСТа.lур-

Гії і.\ІРНі 60-rіччя Ра.:t.1н с ьІ;ої Україин на місьнv конф еренцjю. І Іщжни й з них гі~ннй оnре.\ІОЇ роЗ­ n ові;.t і.

A.l<' ~Ієні хочеться І'і .1ька с.1ів сказати про Сер ­ rія : JFІігіІЩ "В<J. токСІ.рn цеху ,\;, 8. То~І У що не~авно у га]стаііі ;нщі тці нід заt·о ; ювком <<ІТятнрічІ>у За

Ч О ТІІ)JІІ

РПІ\11

•>

ІІрОЧИТСІВ.

ЩО f\ОМСОМО.lЬСЬКО-:\10.10 -

ді;.кнніі к о.lСІіТІ ІВ . у якому працює

і

пере~tожець

об.1а ~.:ного та у'Іасннк рсt:публіканt:ького конкурсів nртjн:сіі іної ІІаі!с тсрності <..:сргій ЗвігіІщсА, nерР­ r.lян ~·в свої вщюбннчі моа;:швості. Иого ч.1енн на честь ХІХ :з' ї ;;ду В.'ІІ\С:\1 взнаи нові зобов·яз;шняБІІ[JіU ! ІІ :ІІ[ ВІІКОН<ІТІІ ПіБріЧІІИіf П.l<ІН І fJ82 року ;10 дня ніJІірІІПЯ :І'їз:~у . " rцнна;щяту r(яшрі•Іку в ц:­ .'JО~ІУ За ЧОТІ!рІ! [JCJI\H.

І щє ншу. щr1 ІіорОТІ\<І пою! що біпrрафія Сергія, ТІІІІова ~ля його о;що.1: шів. illf'o.la, Ар~Іія. :зараа удень ·- за всрстато.\І , .а увечері за

сту,lС'НТською' ланою.

.д.. •Іе.

на ІІс внс .

м ожут ь

;rа тн

наіікращу

xm

ті,

хараисрнпику

ІІрацював

СтаршІІіІ .ІІаіІстер цеху А.

з

нИ.\І

йому

nоруч.

Грнгор'янс:

<..:.

Сергій хорошІІіі rобітнІІк ! чу:~ова .1ЮJИ­ Він не потребус н<1гадувань у роботі . Працює

-

Ні1.

добре і ~ІО;іі е ІJОвсстн за собо ю іншнх. зав·mдн органі:JrJFІував

ком со~І о.1ьцін

Наирнк:Іа:~.

цсху

на

су бот­

н ики. !IpaЦJOB i:l:JІ I В ЦСХ У .J\~ 1, ~С ЙW,la fJС'КОН~ТруК­ Ц і Я.

:rеон!д НспсреНІ;о. товарнш

по робо ·r і :

-:.· НЬОГО ,1у;;;є fJО:JБИНуте ПОЧУТТЯ АіДЛОВіда.1Ь · за зван!ІЯ но~Ісомольця. І 3<1 ве]ктато~f. і в ко.\І rо мольськ(щу опер01тнвно:.Іу загоні .:ІР~їюІнннкіF<. -

ності

;:ze

він раніше був старшюt грулн, а зара :>-- ко.чан ·

днро~І

-

Томі .1 ець .

Сергій бі .'!ьше ,

:teraт п ~t

товариш

се кр ета ря

К'J:.І с о~ю .lь с ької

,\:~;r;e

він

:ц аюп,

заnнтатт.

Пt' р ІІЮГО

Сєргііt

про

себе:

----· 1\ТrіяА статн конструкrортt . F l\нївсьІ<О~ІУ

Зараз інституті.

по.lітехнічно~ІУ

Г о.1 nяне :~ля мене в роботі -

навчаюсь ІІрацюю.

якість. За цей nоназ­

НІІк

борЮТЬСЯ ВСі Ч.'І€'НІІ ІІ~ШОГО KOMCOMO.'IbCbKO-MO,lOJ tiliJIOI'O. Аді!\С В НЬО:ІІу, ЛІ< у ДЗСрКа .lі, Відба-

!іііЮТЬ<.·я

;~ш

~!Opa.lblli

Jараз

ЯІ\ОсТі.

на з нваюtо

ЦіІІНО СТ і

робітнІІчою

ЛЮ,lННІІ,

со вkтю .

ТЄ,

Щ()

ВваіІ>аю ,

ЩО К ОіІіНИЙ ЮНа!' 1 !Н Д і А'ІІіНа ІІОВІІІІНі БіддаваТИ l<ІJ\1 · с r"то.1у

частк у

своєї

душі.

І

це

nовертається

CTJ·

РІШС'Ю.

У 1\Іі .\ c. loFІax Сrр І·іІ! ·· - ііого а;нтт;;ІJа CCI\fH~ T <ІІН(ІрІІТСТУ і no!1~Пl TORnrJIІJJJif'!.

4,,

Іюзнція.

ВОдОШИНЕНКО, иarn

кор.

лрш;:rгІ;І.

ри с ними

\ІІІ нають 6F' з рrаr ~·в ~н ­ •r ,lcІii в нашого штабv.

С.

1-\ра снщ а.

Ф.

Ш пнга

НСС .ї ІІ

.ll'!JiHCb KOГO

K(J\1('0 \JO .ї'.' .

ТраІІ.lЯ.lІtся

АІІІІадкІІ , н ·J-

J;O .\Il'O~IO.'!bCЬiii

З6N1Н.

п ир~·ш сншr

ві:~rа. , у

скс п:Іуата-

ра'· BiJ соро:ІІ\' х:Іопн і 11е :'.ІІі\. ІІІ.

ба бу.10 JдrtТII На \ICTa.l'Jа.'ІС

.10:1-1, ННХ

У

Hi;JIJOBi;J a.ї J . ·

nраЦіВІІІ І І;ів

TV . .:10 ЦЬОГО

руІіІ!.

КО:ІІбін : t· ДО ХОДІJ.l; J

IJ('

І тоді в

цю с пр <J :! ,.

npOiiil'IiTO·

втрутн:шся

рнстн .

За

~Іаrеr іа.lа:ІІІІ

перевірки б~· в АІtп~'[Ц l'ІІ І : іі

к~·дн

ховат11

О стан ні .\ ! JІЯ

но

ПІ ІТ <JІІ· 'І .їеН:t

R ІІріШ).'ЮТ Ь

СП'.ї Ь-

НJРП.lІІІІ.\!11

.·Іс ра.чн

сп іrцр уіІ.;н ість

доJІЗО.1НЄ

:І!ОГ.lО .

Hp c~ R. l CHHЯ:II

UJнp o1;e J;o:Io IIHTill'!o .:ІОВо.:щться внріш уна·•ІІ нашюІ акТІІвіста ~І. l(c і

Сьогодні мо;ю!а впснІІЄ'но ска:>а ТІІ. ІІt о робrна штаб\' " 1\О .\!<.: О:ІJО.: Іь с ьІ;ог ,J

ВІІХОRаННЯ ОСіб. CXII.l bii •IX ;ю СКОЄННЯ дрібНІІХ Іір<І­

11 ро ·,,;ентора ''

ро.lю

і за

ціі\снення

1-іОІІ

навч а ння.ч

\ItJ . JГ>­

··-

праІІіВНІІКіВ :V ШііО.!і робіТНІ!ЧОЇ \IO,'IOJi . .lОТр1І ­

C:Ipar: .

Ф<t !;TtJpiв, НК!Ііі СІІрІ:яє ~-.:­ JJiІJJJJ :P 1Y ВІІ~:ШІі!НІJЮ р, :зп­ ТІІХ liO.l('JiTИIJ(І;Il .юno в 'я­

:J <J Hh .

\•ІаНІІЛ:ІІ

Ні .ЇІ\С:\[У ПіJS!ІЩіІТІІ і\ ОRІІТіСТЬ орГаіJ! :J;Щіі,

ІіО:ІІСЩІО."1ЬUН .\І~ !

шення

11010

юнако~І

НОр .\1

'ІІІ

:t іВЧІІ ·

Ні\Ш (> ГО

іІ: і ІТТЯ

1

о:t !'ІІ

J Hx

статvrннх в:І ~юг. 1-kн; н іі вс:~о.1 !к. найченшс п ору­

І' Я

.10110\ІаГаС

ТІ!ВІІіСТЬ

ЇЇ

ІіО~ІіТСТО­

б '1а!-і ­

'!.l('ІJiB.

А . ГОПКАЛО, нача.1ьник штабу "КП•.

ЖАДАН.

ном­

-

.:~обрими И'1·

Іюна

Бойовий аванrард ;1СІіТІІА і.

Cвot.'J<J ( HO :1po(нr.ll! JoбриІ\ з;ц і.l J.lя в :1 cm;"ili''J · д У КТ1ІRН ОЇ П[JаЦІ у НН ·

показ у ють

його

не

.1нше

вш;он пт•І.

· ·

тн с: яч Іі<J}хюв<Jнц : в.

:17

ІІе

їх самоf!і;tд<І- будє- наш І І\І с;;рu~·ІН ІІ\І nrJ· тор 1 н наша ,'ta pyHiiQЧ на ч rсть бО рі' ! ·

чотири· рази· ..f'ІИ• чя утворєння Сf'СГ. у соЯn 1 торіІі. 1 - 0 ,1 онJІ·іt

перемогІ'щ~~f

ІНср Ш J ШіІ

на

~маганні . Ri..'IГYf\H~i:II !- ~' ПОр

:н'Іерненшч

\:ХП

з"із:~у

1 УІ;раї Іш

пнбш е ~ВІ!В'ІІІТІІ. ту •ш ".' - І

Ш.\· проо.lС:ІІу , краще ор1 <1 І ii : j\f33TII r;orпpo .l ь за ~·1-

швІц·

БНЯБ:JЯ•

дP .ler:-;-

ЩЄ'ННЛ

С Т і1 ВІІ ~І О

Н<!

п : дВІ f[

11/)ОJ~ї:ТІІВНСJСТі

по.1іпшення

якості

n рn-

ті в ХХ\'! з'їз;tу ІН1РС і ;(уІщії. А:~;І~r ВІІ роGн .1 н~-

Таі :СІ

с тан у

М.

с:vспі .1ьно

н іалістн чн омv

;\[ JI

контро-

J;;Jчб\нату.

ІЮ~іеr « Но\І со :~ю .l ьсьІ ;о :·о проsкектора». І це д оІи·

.lі<І\ОК.

хnдн .1а

сфС'ПІІВ ­

Б!ІjJ:JОНІЩТБі!

ІІ!Табу

бршада

очі.

<Jat:o~.I

І! іДА ІІІІ(СНН Я

НfkT i

110'1~.111

пponaraHiiHCT.

сnраваю1

Завдяки нііі nраці

І! ІЮ;г;еііТО·

Jавно

тре -

я ;ке

Натеr нн<І І~ононенно, а ну внробнн чу ГІ\1 'Н І' · І· також ко~ 1 rо~Іо.1 ьці . Ra- м~· :;aArpumтн il.n 20 r1·· ~ ;1.1снтина Ващ енно: -· лс.~Я ··JJл- ·· І НІ\2 РОК-'' 1 R І!ІІ.Іrm Агафонова . .lюбов О nана- тн nонад . п : Іан р::чІп_,І;:;­ СС'НКО та багаТО · lНШИ~--_: . . f_!ITJ;;IIX CIIIТIJ;:JJ,HI!КlR 11 '1

Стату-~·

:!реагу ва в

цїі.

вn;е

ініціатнву.

JС'> сн ть

Rol!i!

і

rt

Jld

придатне д.1я

·

ти

молодіжна .

піднриємства

r;oл t cO.\IO.ї blli .'\ . Б.Іf1 !ІШНІІК. Н. O.l C!l!KO . ;{. 0B:Jit:HKO ПР ОПУСКJ.l ІІ

СІJ'.і0:1ЬСЬКОГ<J

Пого

Трш;оз.

ОСВОЇ.1ІІСЯ

H<JC у шнrг Ха pчt'H J{O та

Ч .'Іе НІІ nартії. комеоrг це- a.'rc псревш;оІ·J.аТІІ . :~ ху Ва.1снтrнrа Боrн спо- ні r.ю 'Іrтою ро:;ро6~ · :: ;~ l .1 r ць . депутат мі с ьк11ї Ра- . о.1ностаі'!но <ХFІа:ІЕ.lіІ r o ,11! наро:~них :~спутат і в ніа .1істн чні зобон'пз::н: : ;J, О.1ек с юцра Но с енкова. Я!іШІИ пере:~ба•;Є'но р: '

:JJr

ріга :юсл

НЄ

до

Ві ра

Ос о б .11rво хороший nрнк - нішньому рпц!. Л:~: :; є .1ад на конвейєрніfі .lінїі 11 •1 ан у :на с :1~-жr:> нпл р.1 ·· ! в rромадсьиому житті їJ;еннй . А:1 е ~І ІІ R iipiiJІii.lІ{

'l.le r!i!

зБаІІШІ

-- 0\'.10 BI! JIVIIICHO 'ІЄ!JГІJ­ ВІІіі Гостри і! ''но\!ср << І\ о -.1-

об .l d,lНСІІІІІЯ.

н с щ о даянn

НО

До неї РХО;\:ТТЬ вІ<:!VІ :11 '),lOJHX комуністів і шіrт НаДЦЯТЬ КО:ІІС'ОМО .lЬЦі'А.

та іюuнх. В онІ І ;\Oii:Ia.ld· ють всіх : jу<.: ІІ.'іЬ. щоб 'І.l С ­ ІІН оргавіJаuїі бу .1н в з ір­ п е ч J.l Я TfJ:V'J iB HІІKi R , R!l·

шта6

це

підтвсрJіJ>УЄ почесне :оtван­ нл І{О;Іе~:тиву КО~ІУНІСТИ'І­ НОЇ праuІ.

У ІІЬО~ІУ JaC.l\'1'<1 liO\JC.O\IO.lbCbK II X аКТ 11 AiC T' R

кn~І\r< : ­

І навіТІо я цьnм у !!і .lч~-в~>=:ться. ІН() рnЮІ На!!ЧnННЯ НР ПрОЙШ . 1іІ .l 'ІЯ .l ii'I'HIT 1'\е : ІС . lі;-JНО . .10 П0 ,13Гаj()Тf, Ї?.\ у nовсяндеяній роботі і n;Jtrтi.

рсжу

тrудовюІИ і

не нл

со:;о

<<У:Jарнш:

Гр~' НТ О В у"ІОТЬ.

Бrигца у FІа~ І-\ожноrо

пер­

Зараз коа;нніt с :І ~·х<~'! !і Р<ЩЮЕ: на ;( СВОЇ)Ш СО Ціі!.lіСТ ІІ'!НЮІІ·І зnбо· в·язаншшн. !!а на •·т \П :ІІ):.Іу заня: т· ті ві;~б уд rть с я їх захІ~ст. Tn~1 ~· в ~ ! JYiKe ссрііозно rтaя.lRTh<'Я J'J кn:-J.; НОГО П у НП у, А СС ЗВЮНУІОТЬ, 06--

в

-

ві :1д 1.1 з

Інші за нь ого бо-·

прнІіш :ш

Надіn

npe,l.ЯB.1CHHil.

('омо .1ь с ьно

Трава :шй час бі . Ія одво1· · > з Цt"XiR rтід!lрйєжтва ~!О'' ­

ві;:r

ІІ<ІрТіЙНОЇ

про та

.l! Іс я

в

-

зобов'я~ан -

ціtі ~nр аві ;~обн-

найкращнх

річне

зав:tання

успіхів:

пrревшю-

на.їн на 9.8 nроцента . :"\

не :~а.1о

:~юж.1ивість

строr;ово

Аш.;онатн

програ~ІУ

~!аркою

не

перс;(

ппсту·

кrа щн~І "

l'BiTOBII:\11! ;Jpa:Jha~!I J . !J ~il' i

прод у ктнвні с ть свіпІльннюІ ii :t\'11, на rJ.: :·OJ!fH nроцент норт бі:Іьш m; ·у :ю заrу ­

взятого

І

шою

Ннївсьної паютьсл

ОрГаНіЗаЦіЇ

І:ідвнщипІ праці на

ня.

І-\п~шартїі

усі х

:j

бі;юшх

ну

країн.

Ос ь зара а на конвє>іі,:n­ .lіНію

:зап~·стt:.ж

нрrщнt: .1ові

Прн

н•)rІ

сві тн .: Іn Н!ІІС !.

з ~Іінно~І\'

д · І· fiOO ШТУ!і

З<іВ.lаІІ' Іі

ск.1а.1JСс.1 о ПІ'J

ri чн~· 6.)0 - 700 с ві тн.їп mн;і А .

техніJ.: с-

С Іі ОНО:ІІіЧНІ! Х ІТО Ка .1ННКіВ.

Багато увагrr прнд і.1 я ЧІ

так

з

кожн tш

~11-J O)J; ~·t:мo здоб у п;Іr.

:нІrч

СВОЇ

nр!І·

Т )Ч'Д r>ІJ і

:щіuненню трудової і ви ­ J; он авсьЕої дисцнІІ .lіН•І.

бригадир с.1юсарів-ск.н-

ІІОСІІ: ІСННЮ

да:хьників

~-Іії.

рЄ'С!іfІ~І\'

СКОНО­

створенню сЇІрнят:ш-

І\. РОМАНЕНКО,

ноrо

св1т.1оrехніч-

заводу.

8 РОЗПОВІДАЄМО ПРО ДЕЛЕГАТІВ 1\ОНФЕРЕНЩІ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ва · все

оrганізац!ї

iiBTO]JIITCTOM.

таІіиі\

А

днску­

т!.1ьхи

~'

здає

рютьсл .

:JaHЯTh.

вс .111

1яання

А і\<' .lrІ·а т \: Х\"1 ~іської кощ· о ­ .\1:-J:tьс ької конфсремнІї ІрІІ'І:.t ІJІв<Jйко. яка пrанює пресува.1ью!·

СІ!-

не

КО.lС!\ТІІВу.

Наведу

---

цеху. !Іс ІJОтрібно с кнаатн з ра ху НІ>:V і те. що ві·н ще й навчСІ є ть с я в ін с тит у ті, користується вс.шюш

роботі :

конфер ен ції.

<< h' о"с·· >­ •>.

ІІроа;еІітор<J

ності ро:.~внваt:: в юнаків і Jівчат гро:~Іадськ :v актІ ІІJ· нІсть, непрюшрсвн kть .\.-> порушень тру:~ової дІІl'· U.НП,1іЮ І , RІІХОВ~'Є nо• І уП: І ВіJІІОВ і да .l ЬНОС1і за CJJpa-

ніж інші, заспуrоАує Gути ;te-

ко~І~омо.•Jь<.:ької

заст~їІІІІrІ\

по

J.: О \1-

Боротьба його ч.1енів :5 рі ;Jно,Іанітнюш щюлn аш 1 безrоспо:~арностJ . кра.:t іа;· КЮІИ СО Ціа ;Ііt:ТІІЧНОЇ R.lal'·

загону .

Валентин

і

оргаІJі.Іа­

рюtа.1ІІ

стичної nr·aцl~.

ВНЩЮШ

ДО

!HTf'pec

п рожентористІв Активнн.\1

3

Пrю:~укнію контро ,1ю

шого разу. За ці рою;, що н ве:~у заняття, 60 nrоцснтів с.1уХ і!Ч 1 В от­

RІІЯВ .'Ія:нr більше активності,

KpiJb ПРИJМУ ад~t і ністраuії,

пр о цrнтів. технічного

ВJЯТІІ. наІІрІrк.lад. ;\[аr і ю І~оптіr-:в.v або ст <Jросту сr ,І і н ар~· Т rl я­ ну Пр !!бІІ.lпв~·. RI)HII бра .1 н зобо­ R·я :J аН!m AI!h'(\fi\'BrtTH :J~І і НН і Н О р~! Н r.нрооітІ:~· на І ns --- 1 J () проаентІР.. а R !І ІіО!!.Іrоть на 115. І продукнію

:111<Ід-

:.Ja цей час я зро:Jумів і яі .1чув r.1нбокнй зчіст фра : ш. щn О,1ІІісю із ван;.1н внх фоrм роJвІпку Іlm мад сьно ї і тrY.lOJmї <JJ;ТІІАно сті КОМСО~ІО.'lЬЦіВ

року, коли вона прн йш :1а в зміну.

НЄСМі:JНВО.

\'ЗГО і\іІ;\' ЮТЬ С Я

задава .111

К ОМl'О~!О.'Н,Ці.

-

ЯК ОСЬ

сі ю. І не ІІ ІЮіІВ!І.lося не навчанні. а:Іс й роботі .

зв·н:щу

шІ; о: Іі

ІЮІШ

Rонн

ауднторісю.

ВІ :ІНО ·

;\1о !ЮДеНЬІН! , Н С'С :.Іі іІИRа. 38раЗ Ірина -- nrrедовпк Rі Ір обниuтва: !IO~icopr Uf1 !ІГ аJІІ, акшя Іс ткп. CB 'JJ планов! завд анн я А нкп нус. на 11 ь

ВОН И

;tiR'I3T

~ОІІОЧ31'3Є

ВСІХ

Час !шов. l\Іи А с е ча с тіше т~о­ реrичп! пнтания стали :юв'язумти .1 П'JTpr бiOT JI ІІЄХу, ЖІІТТЯ .\1 КО.1Єf\ · тияУ . С.1vхача:~~ наво;щ .1нсь нонк­

п : rана~т. 't я ст~в nо~Іічати . що у

ІJ:ІаслІас.

у

шеннях . Па:~~ ' ятаю її з сrрпня 1979

ЯК

Мені це здається rфсІпІrвнішІІМ . Робота над різНІІМІ! т с,,тами, а:Іс з nостііішш сн:Іадюt с: І ух ачІн :з\і<Jга­

СХО~ЖЄНН!'І\1

.аіачат

ПОВОДІ­

.'ІУ

<<S·,.

багатьох

nr o вe:JPНI на заво­ по .1,тшко.1і t:.та .1 и

ко .ш

с:І.І'­

J:.ІіНІ І

заво;Іу

заняття,

ЯІі і :J.lP.

роки . навчання в

no,1 pyr.

б~' .10 зібрати . Та Й

СХОАІЕННІl

Зараз

шнола «Розвнток СОІ\ іа лістн ч· ного з магання . вихов ан ня І : о~Іуні ­ стичного

дійс-НО

nерші

ретні фанти, цифри, показувалось,

Ііожного

нартію•

дую ~И С Ь

року в новій шко.1 і . Першого року це бу.'JІІ «ОСНОВІ! кому­ НіСТИЧНОЇ моралі >>. На ,, rугнн р ік

-

її ді .

ВЯЖІ\С

ІНJ~ІСО:\10 .1Ь СЬІ\ОёО

н<>вчаннн.

uею7 Д.1.я FІer .

CTe~fl nОМСОМО.'ТЬ<:ЬКС\1 no .'J!т~nJ TИ. Цей вис .1l в д.1я ~1ене набув матеріального ЗН<ІЧІ'НЮІ. Прига-

П о· р! : аю.1tу. ся

.1юдь Ііі

сt;.їад;~Іо

Д().lі.

У

'''

1\ атс­

рннн 10хЮ1СІІІіО UJ.lЯX рівний і світ.111іІ. б о ні­ ко.lи не ходи.1а ~І ан і nн;; ­

:1111 .

не

шуна.1а

.lєп;or:J

х.1іба. Ще І! ШКО.lі Bllj:Ji шн.1а стати дояркою. ІІ а­ ~t'ята<:. як хидн .. а на фср 11у

до

:ІІа~ІИ.

яка

.1а

Те . -ІНТ НІ ЩеЮ ,

працю к:1-

а

З Г ОJО . •І

ЖНТТJІ F.I H'JlliCТiO ІІ Е·р ш ~·

заn;І,JІІ

:JОрОГЩО

.\JИ.

СТ<І.ї:J

r!li~

,\0

фе р­

.1Р\'ГПІЛ

·,Ї

:\1с .1СІ.1,а

УР~'ДіВНН!lЯ

3

ді :І ІІ:Іаса

С ВОЮ

J !:!їВ

снrн~·ті

А.

ВС

;! ~їІІІНЯТІІСІІ

снrнуто.\Іу,

зі

ШІ<;ю

-

Р >JЗ ­ J ~>­

1\0j.JiR , На

:;ава;:ІІІ

з

хо.lеr;т!! в сщ,

·J;tl' p;i;a .-: a І: І;й ra рт. ІІа~!' лт<t є

пстн 1шй

1\.

році у

Ja успіхн , до праці,

бу.1а

r ородн;е на бронзовою Jа.'І.lю ВДНГ СРСР.

ва ­

ме­

У с ІІіШНЮІ був Д .lЯ КОІІ · СО\ІО:Ію!

і

п ер ший

рік

ХІ

Дv·

іт , І

о.1ер ;ііа.1а

В'ІІІ ­

'!е

тrу;:о­

ІОхюІЄ!ІІі О

ТОіі

в ід

: ш;ріп:Ієннх корів !l •> .)(~97 J;i.loгpa:~ti~J .\ІО.10к.1 . ]\О .ІІС3 :1>10.1ЬСЬК О · ~10:1 )· .lіJКНІІЙ KO .le!\ТJ!B :\•!ТФ .\~ 1 радго с n у << П:тсків ський» неоднора зо во вІJ ­ ходІІВ

пс ре\юа;цс~І

а.lіСТІІ'ІІІОго

. 1Н

.li ;·t;І J:І\

}\( І \J~"(І\ ](\ .1}\()\{) ,

Пран~ч:~тюІ ,. Ш" КрІІЩе, ЩОО Ще МОГ}' ТНі·

г;оrІО!'JЇ

:2f>

l:HiT.lJ Jii .lC Hb (1\Є (Jy'(>J \' Сі' ІНі ] rJї 7 рок~·). Іі<'' · CTd . 1'~1

)'

с:юва.

rІ· ятнрічки. Пр11 . соціа.1і · s: І ~ЧНО:\1~:з обов ' язанн і .J2.-)0 1\і:Jогра\Іів в оІІа

\'ПЄJ.JC.l. Все. ІІtо бу:ю світ­ ;Іа .ІІ.ЯТІІОГО В :ІТОt:\1 \' ; ІіJІТТl. нов' я :J анс :з фс ;J ­ чо ю,

вона.

.:tаного

Г.

.\нтонівна

іІО:ІІаrа:Іа ДОЇТІІ . їі\

-

j(>\ІiBfi<lfl).

ПJ11iГd,l.l' (:

Е«стаянІщю

ІІабутю·І .lОСВі ДО .\ І , ІІОВ іда Є 1-іатсрн на.

і

RОГО ;(ІІП

·

Ганна •

-

.jусr р і чає

но·

тоді

рІд­ Юхи .VІ гш.;о. Євдо !і ії Стро­ nообіц.'!­ Ііа ' !, Васн .1ннн Гер~Іан 1а

cra .1 a

Дів•шна :1 честю ;~.orp>! ·

Строка•І.

.їоrо .

народа;сннn

.1СІ

\Іа .1а

сrаршої сестри. Н ібн ~:он , відшу~ІіВ u с:­ та нr tій ШІ\іЛьІНІЙ 6а .1 . R раніншє стще. як сІІ\1· JIO.l НОВОГО і І іІП ТЯ . ;зу стрі · 'Іа.lІІ ~· по. 1і . Тепер часто

l JO

UІOin. баrатшоІf> на В ігІІІJНа, -

рЄ',l

ІІ. І ЧН Н но, є

соu:­

:ошагання

С•'·

J; ІJ\J(' O~InЛhCb1iO - "n лr>·

liO,'J('JiTI! FiR

J;ІІЇ F< ·

І 11 ЦЬЮІУ . 61" :1\' \\0~ і з.tc.1yra .Катерин~

багатьох й ПО JРУГ ПО )1') · боті. В .11іюrь Jобре n оП Р 'І ­ цюватн , юJіють , !\ІіповrІо ВіДІІОЧІІВаТІІ

П.lОСІіі ВСЬ •{і

ко:ІtСО\ІО.lЬці.

ІОхюІе НІ:о

I-\aтep JНJ;j

разо:11

;; чo .l \J·

nii\O~I Григорі є ч 1\оротсн­ ІіО:Іr, пк11й нrauюL: R pa;:r госпній 6 .':д івс .1ЬНіІі брнп­ .11. та :1 ІІО;:( Р :І' ГЮШ ;~о

роботі

'Іасто відві:~уr. СТ()­

.lІІЧ ІІі тсатрІІ, бн~а є: 'Га ІіОНЦС'рТСІХ ~ІаЙСТрів СС Т])'І ·

.11! . ВсТJІгаt:: НОН<! BH!i OH.v· Gi!TII '!I!C.1l'llli i дnpy<JЄ'IIH:-J:: вона

ч .1сн

h'O:IJCO~IO:IV.

п iJrocтae: ,,

ІіО:ІІ ітету

т;aт('j:J J!I!<-1

"а.їснька ДQІJЬ!;а. :! рОбІІ .lа ЩС Ti .lb!-ill

В она ПС'РLШ

СFІо ї

1;ртт

нрm;ІJ

перші

Jif> .Іl'ІІ .lі, nІ,\. JJa:JiЙrІo тр·<ІІ;J~>ть R Р.' '"" ·' ОІ : І ьні Р ':>· ііП'Іі f''."lil! {j~ p,І; JR Н.

СИДОРЕНКО~


*

~ стQр.

16 січня Ї982 року

НОВЕ ЖИТТЯ . ----------------------------~~----------------------------------------

Молодість,

яка

------

• .закІнчується

не

Сонячні

НАШІ ДІАЛОГИ Дla.1or з Петром Мнкоаайовнчем ФЕ­ РІЄРІ

підпо.'Іковником

-

ветераном партії

відстаєц! ,

вїіни , ко.1ишнІм вІй­

1

сьІ:ови~t .1ьотчнком ,

иаrороджени~t

~Іеда ;ІЯМИ,

орденамн

у

1\ореспон;~.ент : Аюивність Е< і ~нт на картка сьоrо Jнішньої \1 r1.И .1і. І в он а 61· ;+;ає залишит и nі с.1я себе в аr n ми й r .li.J. :\Іені

16

КО~1СОntО .1 ЬЦеМ

ту

комсомолу ,

секретар

комІте -

СВІТ.1ОТеХНІ'ІНІJГО

1\0;tJCІJMO •lY

рок ' в

1978-1980

вам.

Пі! І'Іrвні.

б аграф і я

H'TІ'

нашої країн;І . ян і .1.1я ба га ThOX ваших роRеснн !іі в . ue ваша біограф:я: в 21-\1'-'

\·ІИ

qac

.1ове.1ось

\'У'і<Н'Н <І ~10 .10 .1Ь.

го

Пi ,JBC':tf'fІH i ~'R іі ГУ

MI'J.lhЦЯ НІ"

у

Ті.~hКИ

:>аrІ.1аннях

пі:1ні,·Іа:н1

ч .1rн ' я

Гl i ' tr- ~· \1 1\ ' B

Нє>

i H .lHB i;[~• a.%110· перш

;t;ІПТ і . JП

по вн іс по

за

I<O \Iroщоб RiH

~' 'lil r Th

J:н;:нка

<•B' ::t

~КТТ'ЯН'І.іМ.

про

R І і Рі lІ111.'ІІІ

змагання

3B CIJ T<! TH На Гр0:11і\JСhКО.І1 У

кmt l­

:1<1Bn,ly

ннт анн я

R."IHC:\1 .

сn ціа .l і стач ноrо

РСР

nереrt>итн,

11а

С АіТ.1'ІН'ХН і' І НnГО

.1 -ЗR IH !ict»

б ув

Б !-mn~в .1<1 .1n

rР­

..1'1

I1P' >' l:1UJT; J

т с· :\J\' .

ІІО~:: :- І;r :: ; .

т <1

товарІІОЇ

!ІІ:\1 і~ f.: .

~Ji!<JH.

В ! Ііі І! J (>н

Г. К І І('СО

Т і .lhІ :ІІ

;рт ;Г _

І І Є'

на з ахис т країни і

ніrть.

с а:vrовІJ.lані с ть.

вст у n

~-

к очсnмn .1

це

вlііни

вступ

що ~·

нnміте т у

комс11мо.1 у.

П. М. ФерІєрІ:

щюяви.1н м~·а: ­

Вваrt>аю.

-

всі

рошнт;ої

~Іі й

~Іет<J .1~·рг1ї

Пі.1П!1Нf.\!ПR

вє.lНІ\е .

ВО

ц : nаве ;t;иття. Ті.1ьки · час не стоїть н а :~~icui. біо :-рафія !\ р аїни проJовrt>уп ься . і С!,"ГО 1Ні ЇЇ С ТВОрЮЄТе ВИ, KOMCO:I!O.lb· ЦІ 80-х.

ЯК

Я

Ч ЛЄН

1Ч'Чnn!J,

чар ку

nро;ювжувачє .ч .lєн і н с ьк о го ко .чсо ­

б\·дівнинтво па .ч · ятннка

віJ і С.1ані

в

то

в y ---

ст арши,,

3

п оч атк~·

нинішньо!'•)

на вча.1ьно г о

р оку

юні

.1':-

:niнui вк .1 Ю Ч І І .1 І І СЯ у Все­ сою з н у п я тирічnу тр у .:r '> ­ внх п іn н е р с ь1;н х с і1Р<JБ . ~­ ході n п ера аії ,. ХІ і .1ьИон Б а т ьr;!в ЩІІНі » n,ne :1 і­

б ра.1и

І

rn a\t iв

\1 аку ..l<І тури.

ТОН Н ~'

:.300 J-; i.IO· Гі<'Рt' ·

:J.\ lal'i:i HHi

В!і ·

йшов загін і\t Є ні Ва.1 і ТІ!На 6 - Б !і :1 3С\' , на

1-\ о­ р<І ­

~Юrt-:ЦЄ\1

ху нк~' Я J-;О ГО З ї'О r< i .10Гpd ­ )!iB

.зібран о ї

~·с і

\1<ІЕу.lатур ' !.

пі оне р .: ь ;; і

~ пГП'іІ І

п! f'J н e pa\І·re ­

то ва .

i\,'ll!i)O JL'I!Hct

К ІІ \! СО\!0.1.

в:ІЯТі

за к .l И!і О \1

;~ОЇ

др\'і-h:ІНі!

!н lц і а то ро:ч

n ров е.1 є.· нн п

на

rвайсько r о

с т?. . І іі

;;а х ІІ П

в

~а ра ­

по, І уніс:та

А+

тоніо !\1а йJ а НІІ :; і б ра .ї ІІ : j~ ­

r они іч ені Ba :ri }-;от Іі r<а та i J-1PHi . lя .1і У б ні!вrн>І; . Н айак тн в н іш н :.-rн

н а\ш

Інна

б\' .1 Н

О.1 е н а

П ет ре нко,

Іt\І!Т :-<25 И Ч.

H a;roRro 1

п ! оне ра~1

веJе ннй

~-

« Ор.1яткn• . Ц ЮВа .l И

Т УТ

учаСН•1 ·

І-і у к сn .

В ік торія

~ ан <с~<t' ятав.:я яр\1арок .

ф nн .1

пnсран l

Jоб ре ;о ні

про-_

п о nра: .'1ЄН!Ні11

загонів. що борЮ'ГhСЯ -Н пр аво н оСІіТИ і\І·я Зі~н П І'J ртн ово ї та .lьон ; Гn.1і · нова. зо!і р е:ч а . Оксач а М а.'!н гtн а . Оне ана Пінч ук,

НАША

АДРЕСА

-

І Т Е ЛЕФОНИ:

Oy,le:O.IO вт; он<ІТ И

.'.Іn .1 n.1 11 ~.т.

ФерІ єрі: C mtcІr6i

AaX r1 Bi\H1(i1 ~~ n.иJ;po

J;II\! C(!\1 ().'1~-.З іІR ;І;:І ! 1

.l.1я

. 1\І ене .

<:Пі :; : ; І· ~:R ННЯ

н а тх нrння ,

р аді стю

З

цьо г о

приєдк ую ть ся

д'>

л оздор о в .1 е нн я.

1110.10·

це

ді с ть, яка н е заІ;l нчу оьс я .

пе рших

Ti iJhf-<11

не

S.OO t\ .4.)

Решетоя

їtю,

стяв

і

!6 .4 Н До Дня .1еж.ніс т ь

Kll Р С м а ш.

Х .10П Є· І( Ь

~- кр<JЇ НІІ

з

RіИ

був

за

я н г ра в шн

R

21.00 21 .J ;,

пrн з ове

:JаІ ·. по h ою є т ппІ

бі .1Ь Ш Ш1

І

н о в пх

рtАОІ<ТDра

. KOI!tC Пt!" JI:tRTA

л ром ис.1овос тІ.

анстІ~

І

О!асовоf

робDтІІ

і гри

.1

-tO·

м о .1одіж ...

бо к су.

Дn мінчrн .

к а нт ата

д J В О НН ~> ,

ор ..1ята! .. Зу стрІч 3 Вt"ТС р а н а МН див і з і ї.

і

Укр аінс ько­ р ад і о.

І !l . І)() А к 1· ~ <і ..1ь на к амеріі . 19 ..1U 'Іrм r1іо н а т C P C f' .1 х о к ею : « СП<ірТ а І\ » с: Сnкі -1 •. (lf

ІІІ

nrp i on. І •

).

tt a до ііра н і 1 І , 2 1.011 « ІJ <І С» .

п ерер ві

-

діти !

з6.1 нз ьк 3! •. ар тн е т СРСР

2 1 . 3."~ « :і на ііом с тво

Jl a p n д Інtji Твмnфіі\ f'\Ї ' І' І Я

Реда ктор Є . Ф Е ДЯй,

PAJI:iOMt!IJitRRA

п ро

Р ес п уб.lіk. а н с ьк і

І -~ ..111 1\ о н н rrт хору го тr .1 сба ч ення

хлистав.

МfсПt80ГО

•Ср і б нtt ~і л.зв і н n ч с tї:» . Jl .1Я CTitp iUO K.il i!C H HKiB . ~ТО·

і

8lD.Af.1y

ВІд

16. 10 t 6.:J(I

ІU КО .l ЯР Ї В .) ;. ї t · n a pдiikь.,; o i

з

Р<Аа к тора,

ме .l оЛ.ії

tІnвини .

Н(І ІН «R І1 Є' рrд .

він

Ковnа­

c:l\apn;t·

тр е тій

І 6 . 0Н

кі

ГОТУЄ·

аа с т.

пр о

Фі .1ьм

К а р п а т и ... ».

с:Пr рсяс .1 авсь кі

п оr: ­

CtK()tTADЯ,

сДу ма

ка» .

17. 10 1\.

<1 .1 ексан::tр Ні l Еду ард 1-\ а лн ­

1!-3-82:

хокею:

С В іТі .

тн ...

17.10

:щ агань.

ІІ Аn<ІаfАЗJІ!.RОГО

з

Rар ~ІІІІ » . Р оз м nRа .l О Rі •І ИЙ \ctp <i KTCp,

Фото П. Голованя.

A• JICTBa,

у

1 З .2.) З н <tЙОІ'І1і « Ват t>а•.

н ов .

19· 4-4 7;

СРСР

Д о брп І · о sа м здоро в ' я~ 1 1 .2 ~ Т е.л: фі .1ьм сПо с м ішк а те• PC1k0Tit» • 11.-10 Шкі .lhннА ек ран . Ф і зика .

тренер.

На фото: кі тІ н ( в rорі)

Nt

щж е с т рам .

Akтya .1hH a к :tмера. Фі .,ь м · h. о нu ерт ~с ніr н • .

t o.on

t o.J .) Jo.:;;>

В

ще

К о нцерт

< 'І ас•. 'І t м пі онат

(ЬО І " О ДН і

м lr цс .

:J і!В:'. ЯТТЯ\1

в.

ради

Jlt c т .

П РОІ'І'ЛМЛ :VІ\ І' дІН С ЬКОГ О ТЕЛІ: БЛЧЕННЯ

.10

Цh О \ТУ

.1юди » .

( Ри r•) Ц С І\А. 2 і :~ nері п ;щ. В перерв І .-..

ш ко ­

nn п r pP .1 ніх

а ' !ЗJІ:у с:Атом ...

жнт т я.

J

•д•н а мо •

пrршост l

6.1 !13 h1Ш М

.'\ИН Ках . А.1 е на

до

у

-

д.1 я фортt пі а н о з

при ·

серед

Тун іс у.

вірші.

Д i .1tt.

19.3U Ф.

ШТj"р іІІ У Є

На

бо к с у

н аг о ро.1 11

тьс я

• r т исті•

19 . :;0 «СімНа,.'І.ЦЯlh MИTTfBOC. T t A оеснІ І •. 5 се р ія .

І r tюрТІІR Ні

н апо.1РГ.1 ІІ ВО .

не

В11 сту л

І і А :'} У .1юЬ .'Іt>Ні

t 8. 1ZJ Наш са д . 18.4-> l-ьоІ од н і у св і т і . 19.00 Рішен ня XXVI

K IJ fJ HCTyf: ThCЯ В ШІ<П .lі Й Е .1 уа рд І-\ а..1 нн о R. тa nort> Rf'p!11И HJI

житт:а

бо ]>отьб н за веза­ Т у н і ( )' , К і нопро.

rp cн\oftt,

17.1,;

х оро шо г о ком rомо.1ь ця

~-ч С'Н fІ fl 1;.1ary.

п і с ні • . с:т орі нк н

:Vc.1c .

твор ч ост і .

l U ti.l ac. 12.1 0 Фi .l hM

А в торите том това р иша і

.1 ярі в

с та р ти.

н а ші

15.40 1·.

тог о

3 \І аrаНЬ

Вес е .1 і

нt.іtмов і рне. 1 u.Зtl Фі.1ьм «Гrм)6а Ga. wкa • ., П о за І;і н 4 енні Н о ви н и. 14 . ЗU Нов•ии . 14.511 До r U - річчя VI (Пра3f,. 1mї) Ііl еро\ і Яськоі кон Фе· р си ц їі Р СД РП . Док . ф l .1 ьм. 15.111 Фі.lьМ·tооонuерт •Т обі . кр -'і..

п ерш1ши

ВСЕ'<:ОЮ С: НИ Х

сЧас»~

!~. :)0 О че RІі д не

перШ ЮІ ІІ

бути

за в ; t а .r -

ЖИТТІ

.\Іикола

з

ct чн"

ІВ

І ЗЛГА J!ЬНОСОЮ ЗНА ПРОГРАМА Ц Е Н1 РАЛЬНО ГО ТЕ : ІЕБАЧЕННЯ

Су х умі .

Т ЕЛ F. ФОН Н :

154.

1\1.

що

І

ін терн<.~т і .

пра гнуть

;'!ЄjJ0 \1

О. ПУ З ІНА.

м. БРОВАРИ, 8

вуІt. Киівс~ока,

Н <1 :І в а ти

в

:\·І икn.1а

дружини.

255020,

о.1 ні

.1 f' ГКІіХ,

заступник roJloви

н ;; \І .

П.

Праu і вннки ~І і ськ р а!Іо~· н ої rа Jети .: Н ове ж итт я:о 1

~- н а я чанні І І' По рті . Е::tуард І .1ьїн -- Ч€'~tп іон м . Ни є ва .

n.l " СТаратн:· n . Щ І0 lint·n з •trc nn.

:1

c .1nRJ. н~ ~~~- ття . c.l OB'l сі1оr;ц ;І , що В и не­

ро­

1-\ нєв а.

1 .1h Ї Н

ur ;Jt'!C jJ ·

ЗRн ч а І іJІ r),

Н Е'

м.

В n НИ

й

.

:; п

...

нa .'{R .li ііа: І; а ю З Jороо.' я . к n ~t rп~'І О.1J,­ спкого З8І І R .1у, гnрінн я . ; ( як І• ю в ~ ~1 :за ті

п р нїх <t :m ІЗ д а .1f'КОГО с ибір ­ с пк ого мі с т а Rнхо р івкн. а .1е

R і .l ;; р ; п тн ХІХ .-,' ї ;1 :1 у в І І~ С:\ 1 [iJ RО·річчя ІJіО ­ нrр с ьк с'і о рга ні :ч І[і Ї. Пі о ­ нснн n .

fІ а яча:rhного

«пі онєра мн "

б оксу

} \ щ;_'. І 0.11' .\ І . ){ Hl:hK ,1Ї

Гl l .lfjl H \!a .'IИ

1\ГІГ С'. I) i.l R <"І,огn \' С' ,ЩіІ БІ Т <!ІО В ~с . П С'тре :'І!І ІІ; п.1 аііпнІ! Ч У. з !!!І \1 І І юві .1 е ям н

се т е

Віr­

А д~тіністраu і я , па ртійн а, профспі .1 кова 1 кожо~1о.1ьська орган іза uіf р адгос пу «Русан і всь· КИЙ JО,

в

11'1fJHYIO ГЬ

~ю а;на

І-і а шп є ріА с h;:ої cc p r .1rІ hn i ІІІ ЕО'І ІІ Т єті ї r.сьІ;о гn райо­ н у т а і чf'Ні Ti!p i1 Шd l !t:Ьfi ~'> · го 1!0.1 !;\' Та ра ІІ! <іі : с htі ·1Ї CЄ [lC'.lH h O Ї LШі0.1І і ,\о ] П[J ' ) RНКОН<ІІІНЯ :rr.o x ptHiiF ІІі І1 · н с•1с ької п 'ятнр і чь::! до

Н С' І1И

пср::> бУ r. а нн я

б.1а rо р ідн о ї

на

чи зни .

с по~ннвнн м J.f

їх 110 праву

Ііа

м і с ті операці ї <, І; ебрачп•> . Н айбі.1ьше nі:нt исів n i.1

Н а ша

р rн; ів

ДОLІ •

пон r.д r .1ок .

і'і r к сє р іR шк о;ні.

:юnt1в'я :; <J н -

•r ес ть (-ІО - р і<J ЧЯ В с с,:о ю ;J Н 'J Ї піnнrрспкої ор 1а н і :нн1 ' ї і\І с ні В. І . .'І с н іна rй :\ І Х ; J'ї :І.l І' B .l i\ C \1 , .\НІ пrpcr 1ян ~· .'ІІ·! . Е о ;J;('н :1 <-\Г:н об г ово р н н :1вер нення п !о · H C' [JC Ьf< li X Jру ;ІіІНІ іІ І С Н і

nі яр : ччя

Е .1уа рд

с ка .•. а тІІ .

др_І' ;nИНОЮ

;З і

P ciiH'ToR --

Б.1и :з ьr<о сІ ч J е ся тн К І ІНГ ві.1і с .ч.'! Н n і онери Jр уп; н ­ нн ~- Б~· ча н сьt; ні1 JНТб.\' ·

Н е щ о .l <tБ но

50

(>,іІ 3їОПО.l\'Ч ЧЯ ,

р о;;ін ік итт я .' успіхі в у

nraui

cn nc I:J 1' іч чя , <1 в .1юто~ту вi;:~n:· .1 f'Th r- я !І! Р O.lHil :ЗНС:\!'~ННіІ ПО.l і Я у !)3·

пrn x ї,lli .1 i\ \' гр~·;ІН і ~1Н Ну.1ОГ •) рок у, зайнян П!'рш е м і сце .

'Іа \1 r,щ·т \· ;ш Віт:1.1ія У: :· ра їн ськоrо. В l І;то рі ї До "І ­ r о п ят. 0 .1~ Н І І 1·\ ук с І, :\І аксн :11 а В ак ;: rс н ка . І ще про OJHY х о п о шу

нn.

\lC it нnІ·o

гнх

І; уяа.lн

~-

господа рства

Ш :ш овна .Ч ар і € З ах ~р; g. н •-. ' Щ :і r~> в і таеч о Бас з ІІ І R Bi k t.>R ІJ \1 юні.1~01 . З и чи мо В а ч \Іі ІJІІ r>го здоров'я , ci-

B ' J C RЯ T·

T' .1To;ili·Hn

ЦК

м. з. пи льтяи .

1\ОМ С О-

-

~· ч i .l n

1Іершос т і

11 і.1шефн о го ;щтс аJh· а <' Ч сб_І· раш;;а ,, ,-, ко І1 н с р тп ч . Сkоб.'І ІІЕr> cno::t-•· б а .1ІJС:1 .11 d.1 t' Hh І; ;I.\1 Г .1 ЯJа­

,1 1 JІ ІnІ;,

!!1>0~1~·

ра д• деn у­

працівникіІІ

сідьськоrо

С \ , f)Гn ,;ні.

R

І

членові

профспі.1ки

1\ореспон;:~.ент: f3 \!ііН\' У' \1 ~- рон\ F H· 11 '1Іі нн :Іосh GO р о;: ' н з ,1 1:п Бa t:Jro~o в ст:·:1 :;

R

« Р ус~нівськ ий ~,

деnу татів,

ку зак інчив 6е3 тp ! fi m\ , а на

\! <1 .1ЯТ

ю ть за ста н ш к і .1ь ного :ІІ а І{На . ПрОRО .JЯТ Ь р Є Й.lІі · n е р евір r< и бr~ pcrt>.1Ивnc f) ста в ·r е ння до х .1іб а , с т е ­ ж ать :за ЄКОНО\!і Є Ю Є.l еfі ­

ВО ІІІІ

;t;И ТТЯ,

шє

Ч .'І СН ІІ Jl !O ІI Є' jJ ~hJ-;'>Ї аГіТ ­ К\'.1hТ6р : І Г3ДИ .\ а р,; Ті1 .1И ;!О

х о ч Р т ь t:я

Та

і

мо,1 очно­

ферми

тату об,lас ної Рад и на роl! Н !1Х

т р;онуяаннями . Т~ І~ . нап рнн.1а;r . 0.1Рк rз н :~ р ІІ і ;; ітін пrр­

« hІіЇВ

\!n.l iOHOK

.lР ЄБНіі і і ві чно \10-lO.l Hii ~ Ш Є СП1 К .'І nС ЕНКі'І ВаJ Ю! З Про 1-:опrю;а. А на по •1 атку ГРУ .lн ::І

с п равv

ІР М Н Е' РГі Ї .

ГО

В~і

навча ння

1500'>, Н ай!іраtціі .>1

бєру ть аfан внv ~·часть !! оп е рації <· ll !'J Х ід б e pc rt>. 1 ,; в и х»: ств о рн ., н І ЮС Т!і бе ­ реm.швих . як і в і J rю в ; д :; ­

Х ,1()11111

св r >Ї Х с:.1 у ха чів

:>ІJ ,> ;< _І'\1 ' 11

б о н ср р !в 0.1 eJ> c aнJp a Н : н іті­ на , E JyapJa І.1ь'іна. Едуар· J a І-\а.1Іін о ва. ;\lнк о .1 у Рrшс­

poR:\-1.

БІ! :іНаНО

J РУ:' Я .\1 .

:Ja[l ' !i<111 .1ЄH[

Гр::!м о тн і. А без знань . ос обли-

Я

Ця розповідь пр-о уч ­ шн о.1 и - Ін терна ту . юних

\! . 1-\иєві

Ціr;аво, 3 вн со кnю а к тивністю ПiJGX nJHB у на с ! конкурс \Іа .1 юнкї в << 1-\v.f:-

св оі ~t

'ІН­

гос п у

ЯК

нів

:;а

справ моау. J СЬОГ0.1Ні ПІОІІерач др ужини і }І Є Ні 2 - ї Пов і rр :шої Ар :чії )1і с ь !іо ї с <? ­ Р ~.'ІНЬОЇ Ш!іО .l Н ,\~ 6 є Пf)-1 раn n р туватн

Hf'O,"{HOp<JЗ() ·

«:ЗН;1 ННЯ•:

('fi ~.i aR.

·'

п срс · конс:т І І

'!) rJ п

І СПОРТІ

О .тена Янченко. Нататя Щерба к . Вир:-·чені на я•J ­

r i i1HI01

інших

І>ір : І; t• '_'

І;;-:·,І: ~: :

бриг ад и р у

У НАВЧАННІ

~art>.1И 50i СПравн, Hirt> бу­

nо шти

~~·стпічавrя

,lій r но .

Jівчата.

турбота П :JЧЇЧ НИІ\ОМ,

багатпох

тав J.lя нчх .1екц : ї . nрихо .щя на збори.

Одна у нас

ВірНЮІ

та

Т О !!,?.))И ПАі\

СПРАВИ ПІОНЕРСЬЮ

У п іон е рів н е \Іає б і.1 ьш

мn.1 оцю ~аво:е> по ­

:1

і\

l k <')'"'·i:khІ; :· ~J~- з' ї :і.Іі 1'1\С:\1 п рn т е. ЩІ> \1'1.10;\h ~to: І:l' Ai1 J1 i lllit ГІ І :;a R;1;J.HHi1 (j y . ;І \R Н І І І\ТВd І; '• 'ІІ" !!і :; ~І у, Ti.l !,Kil nвo ..1П ,l ' R · llilf RC'i \1 l '\' 'I <JC H !i\1 іІІ! сіНІіfЩ . 1\Я ДJ"~ІНа

l

ста .1н

п ри~начення .

Gітч из няної

R!!

я

11 ;ліІІ І f' П rJ T · р і6Ні о'і:,-:111 l'!lr' І i i;t.'J·J, І:i ;;н~ : !!ІН. 1! ;;~1-ЯПІІ';· т r c.'I" R<t I; •J.ї~>.l f i'. ! i'J>~ І.т 1і ча на ll! !ІР

Щ!

оrоб JИRо го

Со ці~ .1істичнІ)Т

Праці,

шт-1:: ;І ; нтті

Ве.1 иІ\ n ї

Герою

t1:·.т-:

:'.! ct R.

Ітра~. ! І:! !-, :: ості свnїх

Г11~' ПНІ!~ІСГ> t1 Г і А R i пн Г айд<JІі. · R d .1РН тинн ,lнт внн. Люn о в і Гн і .1ої . ~· Rc ix с пра n<1 х вnни :J<Jв;t: ;ІИ (')~· .1и П<'РІU И~ІИ П О М [ ЧНІ!І<а ­

час

: tt·f-; ll i1-0

.l tHI.ІC у І Іен нс·ні ст~. у

бе. З радістю :>гад ую rhornднi

ПіJ

~ I t lf' f' .'lct ЧIOЧ СІ'­ Hel ?.r; Г t! J H': .liГ ii"ir-1 /

С ~!rці d..їІ,' ! іІХ ~~ ~!ct!I J , Н('

нас на nеошому ~ti cц l бу.1о почуття віJ · п овіJа .1hН опі. вп r вненості в правоті своє ї с п ра ви . :\І и. к o ~t cn~H1.1b!Il. створю ­

пр і3Аища

ВІТ анн я

f'.·Є.l Г•!i ~- c;\"c·i.l1!f; і\ \!ЇСТ Г> ~. J

aJrt>e навіть не заБrt>.1Н ми БJоста.1ь н аї­ J а :ш rя . І . все п: в хара nтері кn;.J;ного з

ваJи ча ст ини

8

П <J\t'я-гаю .

НРО,1Н ора:зnв n

Г1І1И

П . М. ФерІєрі: Д І й с но . :зrаJатн є про Ваа-;1\ий

.ЗН~ЧЄННі

1\n:I-!Cn\1 0.1~1

<JКТНІНІ і стп

rra.lH І\О~ІСО:ІІn.1Ьl!Є:І1, ПРіШЮІ'а .lН. В'І И.l !І · с я. ni.1 чаС' віНни .< axrrt.ш~.1н Б ' Т'ІІі~'1 У . І с тоn і я ще,1ро на.1і .1ІІ.lі'! Б аше rt>иття no.1 ями . що.

п п;а ­

.\ :1е :за с покnюRаПіl' Я \НІ не \t n ;;;r .чn. ,"(є ­ не- дr, як ipi-ha. спого.1ні з'яя .1пю тьrя і

НАК.

:Кореспондент: ЗазJрю

llnBH(H1 Y

[!Ю<: А

3380;\:V

ПОТ'УР -

Світ.1ана

KП~1cn,H1.lhChHi

та.1Ургlї і:11сн і fЮ - річ•rл Р <І.1ян с ь кої Ук­ раїни j ('J;.1а.1<І .1 І,НОГО ~ :J<i!Jn .1~' і\ 1Ю М іНіІ.> 1'!1Х бy JiB E' .lJ, HJ!X І\·1НС'ТР\КІІ ііі . ТІ"Т 11[1(1 -

20-х років веде наш кореспондент. член мІськко~ІУ

ПOJnfiaiO T h І' Я

НіЗаЦіЇ 1!1-'Х~- ,:'\'Q .) ~а Rn;:ty ПОр011!1\ОІ'nЇ, 'ІЄ·

во ;:;ар~з . r pnn o НЄ'>1 'j n:.1НБО. Приrа Jую, я ~; nс Ь Н3 П [Jа Ві1Н .\1Є'НЄ Е Q \ 1С Г)\1rJ .1І,С І,КИЙ nce-

в1 D.41 -1у

n•pтlll noro

С f ,1 ЬС ЬКОГО

1 ~·3·18;

ГОС ЛО•

BlAJІ:l.TlB

І 9·4· 67,

Боuваоська ,о,рукарня !\иівс.ькоrо обді'ІОJІіrрафвидаву. м. Бровари, вул. Київська. 154. Друк ВИСС'КИЙ. ОбС"ІГ

cH n t-~ iirl

Ж И 3А t. »

n :J rкr.o ! о

1 <)J1 <J.;to

!l <tHI! hІ

nf'Гi'!:A

-

l'.n'' '1 \Нн~· t ~~' j t• o., (нi

.nr n

Г')\)()Лt' h 1 l Гn

C. '!r. ('T n t~

н ,l!" ' l .'\. ! 1 1-otx

;,; н .'ІІl. І<О fІ

o6.'1 aCt 11.

1t

.Лr n ч ук . д. нn

( До

~0-

на рnд.жен н я ) .

«;

П о.1 і технік•

(О л..еса

).

~ :"' ~·

Іо: І1 ч итета

r ! ;.tfl r І І И

.,

2.i .n.) НnRІІНІt . 2-1 .2!1 'l r,.tni n н a т (Р С Р :t В О.1 РА · 60.1\·. Ч n .1nвi к tt . с!lнна мо » ( м с1скn мс ь..: а об~lасть )

~К·

Г! ?. М n Н!-І!'Н О

Г аз ета

е и х одн1 ь

с еrеду ,

п ' ятни цю

.1еnута тоn

у

вf втоn"ІС•

та

IRAtKC 61964.

----

---за~І --·48, .

І друковани й аркуш. Тираж 12.400.

суботv.

9 номер 1982 рік  

9 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you