Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯІ

РІК ВИдАН"Я З2-А

-.:r-" #

оо' #..:<''''00',.;0,4

#

9 (3161)

ЧЕТВЕР

21 СІЧНЯ р.

1971 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОro КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАFЮННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

парrj:itиим з~ізД'ам-rjД'иу зусrрjУl Виростити в закритому грун­ ті 10 тонн помідорів, 95 тонн огірків та іlllUИХ ранніх овочів, забезпечити городні бригади достатньою кількістю розсади - таке зобов'язання взялн на першин рік п'ятирічки праців­ никн

парниково-тепличного

гос­

подарства радгоспу «Літківсь­ кий». Для цього створена тут відповідна база: парники на сім тися" рам, розводки пло­ щею 1400 квадраТlIИХ метрів, beC-НЯllі 1'еплиці під поліетнле­ lIОВОЮ. плівкою 3,5 гектара.

Хороше організовано роботу на Рожнівському відділку. 3а­ слуга

в

цьому

насамперед

бригадира Івана Хавра та лан­

"ової СВОЇМ

Галини Хавро . Разом з колективом вони вирос­

тили

і

КlІєва

продали

в

магазини

3200 кілограмів цибулі­

пера, буряка-вигонки, петрушки та інших ранніх овочів. Про­ даж вітамінних овочів про­ довжується.

На відділку

всі

2500 парни­ відремонтоваllі. 145

кових рам рам вже забито землею

і

біо-

році виро­ шуватимемо огірки на солом'я­ них тюках. Та'ку площу вже підготували на двох тисяча:"

&1®©1r 5lY®~

к'вадратних метрів. На кожно­ му

передових

паливом. Овочівницl почали сіяти в них розсаду ранньої капусти і помідорів, які виро­ щуватимуться

на

одному

мати,

свідчить

досвід

господарств,

можна

бу де виростити по дванадцять і більше огірків.

гек­

кілограмів

Велику

тарі під поліетиленовою плів­ кою. Вони дали слово одержа­ ти 240 центнерів надранніх по­ мідорів. 3араз виготовляють

солом'яні

них, І!К

3

ранніх

допомогу

нам шефи

надають

колектив

-

ПМК-3.

Вони споруджують нам блочні теплиці

на

півгектарній

площі.

У

соціалістичному змаганні на честь ХХІУ з'їзду КПРС і ХХІV з'їзду Компартії Українн працівники парниково-теплич­

заготовляють

у С~МИПОJJlках етворена поетій­ на мехаНlЗОван,а БРИІГalДа ,ІЮ з.аГО­

била·ся велИlКОГО У'спі.ху в роо'оті,

;'І·о' 6рив прир.іЧНОIМУ плаlні

сяч Т·О'НlН: 3а це гро.ШОВУ

16

ти­

ЄГИlпетсь!юму КQlМЮНі!<е, висловила високу оЦінку і tвою :вдячНіСТЬ за рІшучу піДtpиміКу, яку ПОоДМ ОАР Радян-

у

про·во.ци-

СЬJШЙ Союз Ів И боротьбі про-

лись Об'єднаною Арабською р.еС:ПУ'бліIКОЮ з нагоди заlвер>Шення БУЩі,вництва 1 введенНЯ J3 дію Асуансь'Ного гІдро-

торжествах,

ти ізраїльської агресії 1 ЯіНа да·ла можливість єги.пет,сь>ко.му наРОідов.і не тілЬJ\И устояти .перед силами агресІї, але

енергетично·го

ой відновити і зна.чно посили-

ТИ СВОЮ магут,нІ,сть перед лицем Цієї в,се ще триваючої

це

агресії.

ЗУСТР;·Чі

Радянська

варом Садатом. Відбувся в,се-

сторона

весь єгипетський народ в тому, що Радянськи.Й Союз і

Нарощую1'Ь темпи роботи овочівники першого вІдділка.

в

моральне і матеріальне заохо­ чеННІ!. Несучи трудову вахту

Ланка Надії Кабан у розводці

на

виростила і здала на продаж 1600 кілограмів цибулі-пера.

шість

честь

знаменних

рОбітниць

дат,

біль­

значно пере­

виконують норми виробітку.

Вона дозріває ще на 250 квад­ ратних метрах. Нде сівба роз­

агроном, бригадир закрито­

сади ранньої капусти і надраll-

го

А. ПЛШКl8СЬКА,

також

по

міжнарс>ІДНИХ

3twплановwно.

На ПМ'Я BЇVl:JVЇIJI1Ka, крїім Me·xa~i­

12 ТО'НН до,б-рив. ТРYlil'і.ВЮ\lКИ к,рема

.птахоФа6рики,

мех!(tнrзат-ори, все

зо­

а

на!Й.ваmливіШИХ

боротьбі

проблемах

агресії,

су-

ізраїльської

ВИlзволення

всіх

Оіку!по,ваних

до

ких територій, за с:праведли-

приділено

питаннЯІМ

ста-

Ізра.їдем арабсь-

ве врегулювання блИ(зЬJ{ОСхіД-

Ара6сьна сторона, го'вори-

'ного ко,нфлt.нТУ.

ра,дяНlCЬКО-

(ТАРС).

1aaaaaaaaa~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaQaQLaDDD

На

Нрwворі.зько'му

мета-

ЛеНі'на

1П0чались

СаlЯ.но·Ш~еIНlСька

І.

'роботи ,по

на'ЙlП'ОТУЖIН,ішою

СiflOР.У\дженню нової !ЦОІМНИ, я,ка ,за ' обсЯІГОМ :зна,чно пере­ вершуєвсі~нші, lПечі ЦЬOlГ'() П:іД11РИЕ1МіС1'ва. НО'ВИЙ агрегат зможе

:ВliJПШIIВЛяrrи

за

,ни~кча,

ніж

на

нуг':Й

д;ючих

ся

на.сТalВ

гребля.

оон,ов,НИ'Й

.ново'Ї

ГЕС

е1'ап

- бето'ну·

Щ':.НИ', А ,неIПOjда",'1К в,:щ будіі.веЛIЬ1l0·

:заВОlДуаВ'томатичних

технологі,чне

здіЙlма.єть­

'В а'нlНlЯ ,Bep.x~,bOЇ ві'ДOlкрем.пю·ваЛblНОЇ

Мін­

,нов1тнє

XlребтаlМИ СаlЯН,

6У1JJ:If3Jни,ц:т:ва

ЩНІй

СІ>КОГО

Щоб з,абез·

гра.віта,ц;IЙ;}ю-аIРОЧlНа Теlпер.

ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ фіЛіалу

К;~fOiв,ат.

\lI..ae з в,иoorrи ПOlНа,д 2{)() Me'Tp,tB. , У 1':ІС,Н;'" і вyrзьюіit ущеЛWНlі , заТИIС­

печах.

БУДі'В.НИЦТВО

буде

IНУТIР(lбна е,нерl[);1Я 6н'.сею, ЯІКИН па­

рік

більш ,fIJH два мільйони тонн чавуну, собі,вартїlCТЬ щюго буде

м,іЛЬЙОl}Jа

6,4

ГЕС

crаlНllIjі€ю ОВ;ІТУ-

ПепІИТИ п>рое'КТН'У ПО:Т)'1ЖIНI:СГЬ ГЕС,

,го

маlЙ\J.а:Нlчи!ка

с е ."ище

,ви,роіС.,о

Р1)6:'f'н·иче

Черемушки.

-

На фото, : ,",р·а'ООІбере,жниЙ ко:тnо,

кваідР~ТНИХ IMeтp:JB, О'держить

lВа 'н.

устат­

(ФоТОіXlрон~ка РАТАУ).

"ування.

ділком.

проти

за

народ

справедлнвій

ЧСІІсності. Особливу увагу бу-

ться У спільному

ЛYlргі'Йному ізаводі ім,ені В.

со­ бо­

8. ТИМЧЕНКО, керуючий Першотравневим вІд-

його

ДОМНА-ВЕЛЕТЕНЬ

ширше

ле,ре,Ц'з,'Ї':J}JJЇI&'СЬК'Є 3МаіГання.Вони

Рес.пylБЛі,КОЮ,

новища на Близькому Сході.

грунту.

зяову

запеіШИJlа керіlВни,ків ОАР 1

бічний оомі,н думками в питаннях дальшоrо розвитку дружніх відносин між Радян-

п;щтри,муватиме

впроваджені

ли на мая6ут,ню плаmтащію карТWСЯЧ 'І'()НН

між

ОАР

широко

радгоспу

Тах же не вто,мно ме'Х<UНlr3аfГОІРИ і в I нинішньt)МУ :р()ці . сяці. За д'ві декади Clі'l'НЯ вО'ни 'достави­

двох

розмови

далі.

оЮва'рrгалу по вwв' езЄ'нню o-рга'ні'Ч­ 'І'РУцЯТЬСЯ юп Дt)б'рll1В вик,онати' за д'ва мі-

блИlЗЬКО

і

ним І преЗИідентом ОАР Ан-

АРaJбсЬJ{ОЮ

господарства

ліні'й почалось ry Баранови­ чах. Голо'вний \корпус, ,площа ЯІІ{ОГО становитиме 90 ТИІСЯЧ

тоtПlFі

компле.ксу.

Пі:д час перебуваl;lНЯ М. В. Шдгарногов ОАР мали міс-

СЬіКим Союзом і Об'f1~наною

РЮТІ>СЯ за -т-е, ЩОО ,пла'н пе'РШОоГО

'ВанцЙ:в.

якІ

сприяють

р' оогортають присудже,но ціаліlСІИЧ1не 100 кар'60-

премію -

МИР;У

множать трудову славу. Успіху

ного

~О1ВаІНОЇ брИІГЩДИ, Щ{)ІДНЯ д-оста.'В­ тів,,'Fі НВИlоозен.ню орга'ніlЧ'НИХ доб­ ЛЯ-ЄТЬ'СЯ .ш~сJ1tі!дз, НWШОЇ nтахофе,р­ ,рив н,а поля, як,ою керує Антон аш ГУЖОівим 'J1р.а.нСПОоРТОМ. Щ()ДtНЯ ОХ'IJiDМ'ОВИЧ 3аїка. ТОіР'і'к Bt)Ha до­ .ч'о.ти,р,ма іПІЇ!Д!ВО'Д<lJМИ Ї'М'О8Ї ВIІ1ВOt3ЯТЬ ДО<С'l'а:вИlВШИ пц картOlПЛЮ, ()Jво·чі та інші культУ'рИ 23 тиеячі ТОНІ!

ІНТЕРЕСАХ

біопаливо. Тепер у Рожнах є п'ятнадцять плівкових теплиць 110 500 квадратних метрів кож­ на, а буде споруджено ще п'ять.

Івана СТЄlПl\Ін(}вича Геруса та г.ри­ го,рія Ол~rocі'Йовича Р'ОЗІС(}ХИ виве­ з,е-н,о 4 тисячі тО'Нн доор,И1В, я,к і ·

ЗА ДВА МІСЯЦІ

коп,

Завершився офіційний візит в ОАР ГОЛОіВи Президії Верхо,вної Рщци ОР СР М . В. Підrорного,. Він взяв участь

~-------------------------------------------

КВАРТ АЛЬНИЙ -

2

СПІВРОБІТНИЦТВО

В

ніх помідорів. Вперше в цьому

[В~Д~

Ціlна

КИ1ВСЬКОІ ОБЛАСТІ

іІ'шіlСТЬ 06рИІВТИlCЯ'Ч. при ЩОЩ:Н'Я юва'jJ.та'льн,ОоМУ план.і, -======================:(Р:А=Т:А:У:):.============================_= працює п'ять а' а.вт()еЗJМОС.КИlд·ів,

тра-ктор «ДТ-54}) з на'ва,н'І1аоЖУООЧЄL'ІІ kPY-О,5» та

бу.1ЬІДОО~Р. Всі рооі'ІIНИlКИ 8WKO'H'YЮТЬ і Iпер'еВIfКО'НУІ<УГЬ змі'нні HO-Р1Юf ,вИРOlбітку. Вщії автоеа· москцців «3ИЛ-555» Мwкола ЬЩJИСОВИЧ

І\lЮіль та МИХWН:ЛО МwкеИJ.'ІІ·ОВИЧ СНІдорен.ко .п~ревОІ:JЯТЬ за дЄ'Нь по 50-55 тонн, а водІИ машини « r А3-93» Іва,н СтепанOlВИЧ К'ОіР­ 'ІієооЬІКИ1Й 30 ТОНІН. ьезпе'ре6ін,ну JЮOOту тра'1I>СПO'jJТУ за:6езпе­ ЧУЮ'ІЬ Iмеохаяї3аТОРИ Гplf1Г'Oopii Юхи­ мо,вич Кулик ТІа Во;юдЮlИР B'a'h-о­ вич Кирич~н.ко, які ва'Н'l'ажат'Ь доfJrрива.

OCTaHRuM чаі(::()~ ,м' ехаIl'ООВ'8.ІНа бри,га,'lа ДО'ста'вляла ,пташиний по­ сл,і>д :1 КИlїВСЬКОІЇ IltтахОФа'б.рики на

ПО\llЯ Пе' РШ()'fIpiaJIJ1Н(JiВО, го в~ділка. На 1 оо ГЄ:КТalРМВ карт~ПlJlЯlНОЇ П;ІМIТ<Щі:ї

меХа'ніоов~н:их

лалюк

ШІІІІІІШІІІЩІІІІІІІUІІПІІІІІІІІІІІШІШІІІШІІІІІІІ

З високою нагородою За

вепикі

успіхи,

досягнуті

tрудящими, міста в господарсько­

му і купьтурному будівництві, у виконанні завдань п'ятирічного плсжу по розвитку і

метапургійної

Президія

гірничорудної промисповості,

Верховної

Ради СРСР

нагородипа місто Нривий Ріг орденом Леніна, (ТАРС),

ПЩСУМНИ ТРУlдОВИХ зв-ершень радян­ сь,кого наіРо.ду за минулу I!l'~тирlчку В ма,()штабl КРCl!їни ще будуть .предметом детального івивчення па'рТі'ЙНИХ і радян­ ських орга,нів, вчених, е.нономістів. За­ раз

же, .коли

тільки,но

ре.можна хода,

в1длунала

,результа'ти

її ле­

п'ятиріЧНJI

анал;:зуютьеяколекти.вами окреомих гал у­ ;уе.Й народного господарства, си,стем і під­

зростанням життєвого добробуту трудя­ щих. В них реальне втілення політини НомуНі,СТИЧНОЇ парт і·ї , ви'раження осноз­ ного за,кону Iсоціалll3МУ про l;Іа,йбільш повне задоволення постійно зростаючих ЗСІІПlП;'В людей . Із дев'яти споживчих товарисТіВ п'яти­ річний план не виконали лише кол€Iкти­ ви ВеликодимерськОІГО ра;дГОСПР,ООКООIП:>

приємств. При цьому вилвл·яютl>ся неви­ користані ре3elРВИ, ни на майбутнє.

НСІІкреСЛЮЮТЬСЯ

пла­

Саме цьому питанню й було ПРИІСВЯ­ чене РОЗlllшрене 3{1сilдання , ПРСІІвління

Броварської 'раЙОПОЖИВСПіЛ.ки, що недав­

но відбулося. З і.нфОРМацією про резуль­ тати роботи кооператорі:в у ми.нулому п' ятиріччІ ВНlCТYlIIила на,чальник пла.ново­ е,кономічнОІГО В'Їlдділу Н, О. Нриленко. За восьму П'ятирі,чку системою рай­ с,поживспілки ОСНОВИИіЙ .шЖaJЗни.к-план роіздрібно:го товаРООООір6ту ви.конано н.а 10.1,7 процента. Ві.н збільши.всяв по­ рівн,ян.ні з H~65 .,роо<ом на 12,8 мільйо­ на кa.p6oвaНlЦiB. Населенню району про­

да.но това'рі,в на 134661 тисячу нарбо­ ванці.в. Завдання р(Х31др16нOrо товарообо­ рооу ро:мрібиої ТОіPf'€IIIЄ'ЛЬНОї мережі ,здіlйснено на 101,5 процента, підіПРИ­ є·жтв ГPOMatЦ1CpKOГO ~ц;рчrвaн.ня -1 06,2, Iпла:1t реаліІзації сіЛЬГОСіПllфодуктів

по ці­

нах мі,сцевого .ринку на 102,7 про­ цента . На душу населення ::за п'ятиріч­ ну прода,но товарі,в на 1,399 :карбованцl.з. ОСО'бливо високий шжаЗНИJ( продажу в Семип·ол,кіВСl>каму ра'ДГQ.опроБКООПі 1696 карБОlВаНЦі'В, ГОіГолів,ськаму-1617, Т,ребуХ.івському 1359. За цими цифра.ми ти<.;ячі телевізорів, радіOlПри.Й!мачі-в, сотні мебльових гарні­ турів і мотоциклів, придбаних трудіlВНИ­ на'ми сільськогогосncщаРСТ1ва Брова,р­ щини

-

це те, що ,зв:е·тI>СЯ В економіцІ

П'ЯТИРІЧКА КООПЕРАТОРІВ (голова М. Д. Теплюк) і Гоголівського (І. А. Хан). П'ятиРі'ч:не за'Відання заготі,вель І за­ ку,пок

С;ЛЬСl>ко,гое,подарських

ПРОоДУІКТіВ

системою раЙlСlПоживс;піЛ'ки перекрито на 154 Іпроценти. РайоннаЗaJГОТі'вельна кон­ тора ПОСТСІІвила житеЛ'ЯІМ мі,ста 37,8 міль­ йо,на ШТУІК яєць,3330 танн ОВОЧіВ, 1724 ..6 тонни м'яса і багато іншої сіль­ СЬ!ЮГОісподарської проду,кції. Непоган ~) ПOlпрацювали ПРCllців.ники виробничо.ї га· луз'! раЙспоживспіл,ки. За п'ять років ПРОIМКО:vlбіна1'ОМ РОС вироблено проду.к­ фї на 3789,5 ТИlснчі карбованців, одер­ жано 303,6 тwснчі ка:j}бова.нц;:в прибут­ ку. Значно під/вищилась ПРOlду.кти.вні.сть праці р06ітникі.в. Пра,вління райспоживсПілки ,ПOlСТllИна ту,рбує'ТЬСЯ п.ро зміцнення ма1'еріально­

техніч.ної бaJЗИ. За :період П'ятиріч,ки по· бу.довано 52 магазини на 120 робо,чих місць,

три

п:!дпри>Ємства

гро.мадського

харчування на 1:50 посадочних місць, ХОЛQДИЛI>НИК мі'ст,к:стю 50.0 тонн, овоче­ сховище на 550 тонн, ковбасний цех

IПОТJ'!жністю 1000 .кіЛОіГрамі'В на дОібу, ,цех бе.залкогольних 'НaJПOlїВ 500 ген­ ТОЛlтрів на добу, швеЙ·ниЙ цех. На зас'j,.ц.aнні був 'РООІГЛЯНУ:ТИІЙ танож проект соціаліс'тичних зооов'юань СИlсте­ ми на 1971 рік, Нікі обго.ворюва·тимуться сьогодні на aJl\тивl кооператорів. Прагну-

чи г:!дно ,зустр1ти ХХІУ 'З'ЇG~ КПРС і ХХІУ з ' ї.зд НП Укра.ї:ни, кооператори району в цьому році зна.чно збільшать об.сят роз ­ ~р!бного товарообі['у я,к за раху'н<ж дер­ жавних фонді'В, так і шляхом широкого залучення това,рі.в Івласного виробництва і Місцевої ПРОМИlсловоcrі. У пеРШОІМУ 'році нової п'ЯТИір: чки роз· дрібний товарообіг раоопожи:В'спіл,ки до· СЯlгне 33250 ТИСf!Ч карбованців, зрісши

проти даж

МИlнулOlГО на

товарів

7,8 процента. Про­

на душу

на>Селення

стано-

витиме 353 каpБOJван,ці. РО\зраховуємо виконати річний план таварооб:гу до 28 гру дня і про:дати понад пла,н на 14() тися'ч ка'РбоваИlці;в рllзнома'н~тних ТОВ<І­ рів.

У

1971

Ші,сть

році бу:д€

мага,зи.нів,

реконструйовано

Вlведено

.дію

пе,pwу

чергу YHi'BepMaIГY на 14 робочих МіСЦІ, у Броварах. Під час польових робіт тру­ дівни,кі,в села обслу,говувати'ме 20 лар­ ків без п.РОідаIВЦЯ, 25 ГУЖОВИХ РО'З'ВОЗОН, с і м аВ:ТОlкрамниць. За рахунок заощад­ жених

матер;аЛі,В

,пJ'!стити додатно.во

передбаlча.ється ' ви·

ПРОДУІКції на

10 ти­

сяч карбоваНЦіВ. 3ІВИ"lаIЙRО, це лише основнІ наші за'в­ ,дання ро.ну. НОOlпера'ТОРИ, ВКЛЮЧНІВШИСh у всенародне змагання на честь з'їl3Д'1 НrП~С, подвоять свої ЗYlСИJIля, аби пе· ревикона,ти в:з'Яті соu;зобо:в'~ання, пІд­ нести на ще ВИЩИ,Й СТYlПЇНЬ обслугову­ вання

трудівни.н'iJв сеяа.

Ф. ХМІЛЬ, економІст р8ЙспоживспIJIJ(JI.


з РАйонноl НАРАДИ ПРАfjlВНИКIВ промис.лОВОСТI Як уже повіідОМЛЯЛос.я, ми,ну­ лої л'ятниці вщбулаlСЯ нарада

минулому році Р:liдгослам і лта-І за лереВИlКона'нНJI nлані·в 1970 хофа6ри,ка1М іІ10дано :ДОПОМОГИ року по випуску TOBap~B народ-

.праіЦівнИlК~В ЛРОМИlСЛОВО·СТі. З насуму245тиe.яJЧ Iкар60ва;НЩі9. rдОПО.Ві!ДДЮ .«Про ПіДСУ,М'ки робо­ Це шІсть новroбу!Дованих силости .ко·лективі·в промислових під­ Лtри€,мств,

БYlдО.в,

них траншей, 'a!CLM 'гноєсховищ, 91,7 тисячі ;квадратнихмеТРl13

транслорту,

зв'ІоКУ, торгі'влі і побуту в 1970 ,сонячних теплиць Іпід поліетироці та їх заВlдання ІІЮ забюпе­ лено,вою 'Плівкою . НаЙtбільіп діченню

ви!ко.наНlН'Я

,план;в і в'яз ань в

!Йову ІДОІПОМОГУ подавали заlВОДИ торговельного ма'Ши:нorБYlдуванНЯ, ШJaJС'l1ма,с, холодильник!.В,

!державних

'СОф.алtСТИtLНИХ зобо­ році» ВИСТYlПив

197,1

за,ві.дуючиJj

будвиробі.В, IПОСТ ~ЙНQДіючий пої.зщ Nq 2, з аводоб.Ylдів.ниЙ ко.м:БУ.нат. Ко,лектив,у 1'ОРІ1маші;ВIЦ LВ прису\джено ЧеРtВОНИ1Й IПРaJПОР рalЙiКому НП У,}('раїни 1 ра,йвиt}{OHHO:'t1y Іза шефСI>КУ допомогу.

ПРОМИlСлово-;транс­

:IlОРТНи.м вliд;ДiJЮМ

,рашюму КП

У,храїни Л. І. Павленко. . 1VlИіНУЛИЙ р;.к приніс нашш кра;їні нові Іпере.моги в усіХ га­

Л)'l3Я.Х КОІМу,нLcти'чноl'О БУДіIВНИЦТ­ ва, і в перщу чергу енОНОМl­ ці. Ці 3доtбутки є яскравИІМ під­ ;твердженням

.ном.~ч;ної

лравильності

політики нашої партії,

В ці дні ТРYJдЯщі Броварщи,ни, Я'К і всі ра:дяНІСl>кі ЛЮідИ, ока­

!юго

злочуттям

задо,волени,я

tП і lдСУМКИ

вели­

підБИlвають

ви.нонання ,ГОСП о,да,рс ь­

,ких план!в

року ів Ціло­

1970

му п'Яlти!1іЧКИ. П ' ятирі,q,ний

НаЙl!{ращих ллан

ці.аЛ:IСТИ1Ч,НО.МУ

позагаль­

НОМУ обсЯtГу виробництва Jюлек­ тива,ми промислових л ід!ПР и­ є.:'t1,стврай,ону завершений .дос:тро­

lЮВО

,колектив

19 листопада 1970 р. За

зрі,с

втрич і ,

прод.у,к'ТИВ­

н ість IП'РaJці -у 2,3 .рaJЗа . Пла­

кі

НО.ві заВіданІіЯ lМинулого року ло реал іtЗaJції ,продукції .викона­

,:'t10НТНИtки

ні

ЩІ ЛРОДУIКці.ї на суму йона

l\арБСlВанці;в.

.ІІ,У С І(У

товарної

,ви­

про­

105

проц е нт і в. .вс і про:'t1И'СЛОВі .п іlдпри,ємства З 3lбез п е чили .викона·ння планів

110 вип,У CtI\У , ва л ової і товарної ЛР Diд ух,ц і ї , а також її реаліі3а­ ціІ, б іл ьші'стьз .нихраПОРТУlВа ­ із авершення

~Шl!'да.нь п',Я'тиріЧ'.ки. Таких УСtпі­ Х і в, піv)Jнр еслив Л. І. ПавлеНl!\О, досягнуто з аН'ДЯЮI висоні.й твор­ ч і!Й а· I\Тн.вност: робіТНИ;Кі'В, інже­

га, нiJ.зЗJТОРСЬКОЇ й ІпОЛітичн ої ро­ боти .первинних ,партійних орга­

н іі3 ац і Й. ІВеЛИЮIХ тру до,вих пеР~МОIГ R 1970 р оці ІЗДобули ; сіЛI>Сh'кі тру\д :.вники району, особливо но­

радгоапі·в

,мають

шиноре­

«Плоаків'СЬ­

!ШЙ», і меНі Кі:рова, «Русані&сь­ ІШЙ», « і Красилівський», Киїнсь­ !юї, Вогдан і вської та Калитян­

С bilЮЇ птаХофабрик . У СJП іш НОМУ виконанню соЦіа­ лістичних зобов "язань ТРУ:Ді,вни­ к і в ,села сприяла шефСl>ка допо­

в

останньому

.кварта­

року. На заво,ді розроблено зраз.ки ВИДі,В :товарі.В ширвжитку

рух

за

'ниці

.уже

прИtCвоєно

;звання. ·За

це

ченням ,перехІ,дного tПраlпо'ра

та

на

ра­

йонну Д ОШКУ пошани. ХорошихреЗУЛl>татііВ, 'про­ Довжу€ Ідопов і,дач, добився j ,колектив :заВQДУ пла<:тмас. Пла­ ни

четвертого

ні по всіх tПОНaJзнИt1{ах

кварталу

ви,кона­

texhi,ko-еКОНОІмі:чних - лише за цей

:!\Вартал Пі:дJПРИє.мство 'випусти­ ло товарів ,нарОідНОГО спожива·н­

н,я на 5,.5 мільйона ,карбоваНlців . ЗaJГальний обсяг реаЛізаЦії в ПО ­ 'рі,вн,янні з 1969 роном З'ріс на 16,8 лроцента : 'рі,чнИ1Й ллан по ІПРОДУ'КТИВНОСТ; Іпраці в И'КОНано на 103,7 процента. Колентиву 'за,вОІДУ

плас'l1мас

IНОВИlЙ ТРУДО' ВИИ

:~aBOI;(Y « Плаlс'гмаlС». У ц~xa·x і на гвиро6юІ'ЧИХ діль.НІJIЦ'ЯХ 'все ШWРШOlI'О розма;ху наl бирає соціа­

.1~стwчне зма'ган'ня !на чее~ь XXIV з'їl3ДУ КПВС і XXIV Зl'3Ду К'О(IIІIJIaР'!'И Укра.ї'ни. ВЗlваНlга'mі Й'О­ 'IVомсомолщі,

п.рофСП1іл,ко,ві

акти,вїtcти.

НеЩ()І;(авно IпаР'l1і'Йlнаор: гаIНЇІ3'аl~ія illiР(}!leла ч'ер­ говИіЙ семіна'р cЄlK, petra.piB це.х'о' вих LIIapтopiI'(iJ!IIiI3la­ цій, ПШРТГРYlПО'РІ1ів, ГOlJlїrB цехOlВИХ K~'firrerriB проф­ спілк'И_ 3 Д()l",овr;JJДЮ про IВИlріобничу діяльнkть КОЛ' екrrиву за МИНУWlИlЙ на 1971 рік ВИ' СТУ'ПИВ М. Ф. ПмїlЩYJК.

рік і ЗIi'ВіДat~ня й(}го ДИІректор IIJЩJfi.рием'Ства

ВliH З0к' рема Бід' значив, що tILЛ'а.ст,маеі:вці успіш­

HQ ,ВfШ(~нмІИ J.II' ЯТИР: FЧНИЙ LПЛа'н і ДQМОІІ1JIИlСЯ хоро­ ШИ!, е, кон,imі!Чщюс і Ф~на'Нt СОВИХ :IlOlIOalзникrв_ Понад з(ЩДаніМВ'ИГ~о 2285 тонн ш:шіerrиленОІВ'ОЇ ПЛtїВ8\И, 'fО'Ва'ріВ:КУЛЬТУl ptIlО-lІЮбyrrового IЦjню'начен­ ня на CYIМY 4943 'ГисЯ'Чі IК(iJр!60ВМJlЦЇВ, Якщо, на­ ПРИКЛЗJд, ~ 1966 jЮці ЗЗ,іВQ4Д : ма:в ПРИJбутКlї1В 138 тисяч ,каp6otва'нців, ТО торік оде,ржано 9,5 мільо

2

стор,

при­

500 1'НlCЯч .кар­

,ііз зменшенням

.кіль­

,кості працюючих на 45 чоловllК. Приємно ,вї:дзначити, що за­ ВОіД тО'рговельного маши·нобуду­ вання на честь lОО"рl'l'!.Я з дня ·на,РDlдження ,в. І. ЛенLиа брав

Червоного

занесенням

інженерно--техн,іЧlliі Пtрщі:JJoНИКИ

го Йі;\УТЬ К ОМУ'ніІСТИ,

одержано

3 .м:ілЬ\Йони

бо.ванців

Ідили 'зааоду ;перше місце з вру­

НАВЧАЮТЬСЯ АКТИВІСТИ Й

мі

за четвертиІЙ квартал райком .кп У,кра(іни та ,виІконком раtЙра­ ,,ДИ деПУ'таті,в 'тру:Дящих прису­

ІПРИСУДЖУЄТЬ­

раlЙОННУ Дошку пошани і наго­ роджеННЯt:'vl Почесною грамотою

Д' Р'У ЖНО, а'к'ринно розпоqми

О

мебльо­

раAIlобут,ко.мбінат

по асортименту. 1з завд.аннtЯми по іlЮМlпленсн:й мехаНilзафї і '3ІВТома1'изації

-

rрудилися

в юв,ілейному

РОЦі

колективи БУідlюща

Nq 2,

lВельно1МОН'l'ажного

улравліНН;І

буді­

Ctп е:ціальним

дИІПЛОМОМ

звання

по

при­

піДприємства

ВІІСОКОЇ культури .виробництва . Високих техні,ко-економіч·них IпонatЗlшків

тал! ів снг

у

197'0

колектив

четвертому

Кlвар ­

році в ц:лому до­ заво,ду

вої металургllї. ,За

порошко­

впроваджен­

ня

в мин,улому році нової тех­ н:,ки і прогресивної теХНОЛOl'ії

'мотою .

У ювілейному році велика У Ва>Га при.дlлялась пи:танню під­ вищення якості вироблювакої IПРOlду,к,цlї,И ;на'дій,ності і .довго­ 'вічнOtCт:. Ра,йно'м Па!ртІ,ї та рай­ IВИКОНКо.м

наг.ородили

ЛОДИЛЬНИlк1 в тою

за

ЗaJВо,д

Почесною

CToopo~eHTHe

хо­

,грамо­ Bn'pOBa~­

женнtЯ у .вироБНИlцт,воси-стеми бездефектної здачі ПРО'ДУlщії

на склаід з першого пред'явлен ­ ня; ; фабрину верхн.ього ,дитячо­ ['о трикотату Почесною тра­ мотою за ВИlПуск восOtко.якісної tПРС1ду,нцjtї і систе.'VIатичне ПОНОВ­ л ення її а,сортИ\мен1'У.

Далі то·в . Л. ворить .про

І.

Павленко го­

неВИJI(ористані

ре­

IзервивИ'рorбннцтва і недолLки .в роботі промислових піДпри­ ємств. Це, насамперед, НИЗЬКНЙ .рl;ст обсягу виробництва і реа­ ЛЇ/.3aJції ІПРОДУКції на Л:ткі,всL­ ,ній швейніІЙ фабриці, Залісько·

и.ома ЮlіроБОВaJНlЦiіВ.

'}10В, Поліщук

на

роком

на

но

ди~ого

про­

ВВОіДЯІТЬ

деякі IПРОМИСЛО'Б.t

і

сільсыкl'оспо,царськіi об' є.кти. Не виконують

пl~рн­

-

10, ТИСЯІЧ ЛlQДин<>-<днІв, фабршка BepxHЬQ['o

10!:J,1

.

Одн,а,к, ЦРОДОІВЖУЄ ДОЛОВ 1!ДаJ, у БУIДів,ництві є багато недолі­ .ків . .bm'Y-39, ПМК-3 несвоєчас­

є.мегвах 3рOlC1'ають вт.ра.ти робо­ чо.го часу. За роки п'ЯТИР;ЧКИ ВТ.рати ч,асу Іпринесли збит.кі;в державі на cytМy більш ян 2,8 lМіЛI>Йо.на карбованфв. НaJЙбі.ль­ ші втрати робочого часу мають l3а,вод ПОРOШlКоВ();ї металург.і,ї

Nq 814.

власни.ми силами на

маш».

З ,КОЖНИL1\І

tМОСТОПО'ЇJЗда

Nq 39,

цента

,ня ,n1:дrтРИЄlМства ВНСОКОЇ ,культу­ ри вироБНіицтва, просуджено Це Iзва,ння лише завQДy «Торг­

рІст промислової ПРОДУlКц!.ї ,в су­

I піДСУМ.Ками робот>! ЙОІГО Н3Jгороджено Почесною tГP:.\­

lJ~ПРИЄМСl'В, будівельних; тра,н­ опортних орга,ні:заціЙ . Лише 11

P~K ро' бі'J'НИк.и

1 lнші_ ЦИtМи

підприємствами

ви,сок·е

>ол 'Д;Р'Ylге ,мі·оце ііз занесеннtЯ.м на

іколектив1в

йонна LЦру,карня

,комуніс­

ЛРО.ми:словил

мога

машинобуду.вання, мебльова фaJбрика, будкомбінат N~ 2, ра­

т ичну лра: цю. За зв ання удар­ НИlк а номуністично,ї працІ бо · рються 366 .робітни,!\ів, LЦBa це­ ізмLни З1 хи, 24 брwгаідИ і (ЗІвання колективу .комунl.cтичної IUPaJЦi. Двом ~Mi,HaiM іOlдній діль­

та

слуncбошщ:в, в іідповідальності ,І\ер і в,ників і вис оно.му рівню ор­

JlEЖТИВIІ

за­

1970

роз горта,ється

ВШ(Q­

прафвнин:в

IV

ців капітальних в кла'день , в то­ му ЧИlСлі буді вельно-монтажних ,робіт на суму 60 міЛЬЙОНDВ ,нар­ бова.н.ці·в. Введено в дію вели,!{у tКіЛЬІКість ПРОМИСЛОВИХ і сільсь­ когоспо,д<ltpських об'єкті;в, жит­ ла, дитячиіХ заНЛаід і,В . Добре по­

Най­ Далі доповlдaJЧ говорить ЛРJВИJробни,чих процесі·в на 1970 ,нРaJщі :ІЮКi:JJЗНИtКи за п ідсуtNIка,ми те, що 8 ni.дIIpOOMCTB райо.ну р і,к не оправилось ремонтно-.ме­ 1970 РОКУ і четвертого к.ва,рта­ приріст промислової ПРQДYlкції Х3Jні~ний 'завод, заводоБУДіВНИЙ лу зонрема має iIl0сті'йнодіючиtЙ одержали зар~унок росту про- I!ЮМ1бінат, фаБРИІкаверхнього будпої~д Nq 2. План ввє;дення !дУ;КТИlВН:ОІС1'і працї _ Це заВOtда дитя'lОГО трикотажу. ,з л'яти ко­ аб'ЄlКті.В :в четве.ртому кварталі ХОЛQдильни,кlв, торговельного лективів, які боролись за зван- [(о ,генпідря~у винонано на 107,,5 процента, в таму числі

с' воєнню

ПРQДу;кції

нерно - техн:'чних

тих соціалістичних зобов'язань ПРОТЯГОМ OOЇIEJЇ ІВОСЬМОЇ П'миріч,ки .

д і'В основно·го виробництва. На п іlДЮРИEJмстві все ширше

по

Рожн.яНСh'кого • торфоіІІідnри­ ємства не виконали плану реаліЗaJціІ за К!J!a'РТал; ГOl'олІв­

т і ! систематичне виконання взя- І ва фабрика,

міль­

3,4

Гl л а,н

ДОСТР Оl\ове

Сl>Ка стрі'Чіково-mкацька,

риrrМі'lність в робо-

і освоюється їх випуск із ,відхо­

груд­

. н аниЙ на 104,6 пр оц ента, ду.hтивн ості пра,ц : на

ла .про

шинорем,онт: ного

rдОCJ!lгнеНlН'Я

п 'яти

країна

грамоту Іза

оrдержа-

лі

.ня .

Іплан

1

участь 'у всесоЮЗtнOtМу змаганні за ПРИСВОЄННJI звання :підприєм­ ства ВИlСOlюї культу.ри вироб­ ництва_ Раща Міністрів СРСР і ВЦРПС .нагородили ,коле.ктиJ3

Т;1}(QЖ ДО,СТРОt!юво-24

IIoHar;:\

IПОК3JЗНИt1{ів у со­ змаганні досяг

воДу. Р і,ч.юm пла.н 'реалізацlї [(po,дy~Цi,ї ,виконано 22 грудня і .випущено її понад [(лан май­ же .на пі.вмілыонаa карбованців_ ,р іІчне завданНІЯ ло ,випус.КУ 1'0,ва,р,ної :nР()lДYlкщі,ї здійснено на 108,5 процента, лро,дYlКТИlВності праці l07,1. Особли.во висо­

п',яТИір l·чЧ'я ви['отовлено й реалі­ ,зо.вано рі,ЗНО,:'t1а,нітної лроду,кцlї на су.му 443 мільйони карбован­ ців . Q()CЯtГ ви,робництва за ці роки

ської ФабрИІКИ худОжніХ виробіВ

Третє Iмі'СіЦе присуджено заВОдУ електРО'технlчиих вироБLв. йому також вруч·ено Почесну

ПІДСУМКИ ПІДВЕДЕНО, ЗАВДАННЯ ВИЗНАЧЕНО

еко­

вwро,бленої ХХИl з'ї:з,дом КПРС.

зав ід()ПОВіlда,ч,

НОІГО апоживаиНJI_

му цегелl>Ному заводі, у 'Р'а:ЙlIІО­ БУ'lжомЮLнаТі. Колектив ЛіткІв­

трикот~у

треот ВЗівоД

намі:чених

завдань

«Вроварисільбуд» , навий заліlЗобе:'l'OННИХ виробів _

ВелИt1{у роботу повинен провес­ ти трест на БУ'Дівництв і найго ­ ловншюго об'єкту Кал ит,ян­ ської СВИ'lюфа.бри.ки. Крі,м цьо­ го,

В

рerзу льтаТl

НИЗЬІКої

орга,ні­

зації ПРaJці на БYlдівельних май­ да.нчинах

допускаються

втрати роБОЧОІГО

'Белині

часу. Та.к, за

три J\lВaJртали втрати становлять

в БМУ-39 МОІС1'ОПО}ЇJЗiді ПМК-3 -

5526 . ЛЮДИіно-дн.ів, М 814 5284, 2311.

Первинні

партійні

організа­

тимч!, ,ГоголLвська стрічко­ во-т,кацька 3,8 ТИlCячі' Л1QДИ­ !НО:ДН;ІВ. Зби.тки 1970 ро.куста­ НОВЛЯ'ТЬ 696 тисяч lІ<арбованtЦіІв.

ції .не забезпечили дійового контролю за ходо.м БУДі,вництва об'ЕЖті.в, а лрофСПіJLКОВі не­ достатньо дtбають про полі;пшен ­

J1Щприємcrва пе­ реви;конали Іплан по прибутках . .Белика робота лро.ведена по

тового і\1!в.

4,7

HpOBapCI>Ki

еl\ономlї

і

матерlальRИХ ресурсів ВИIКОРНСТ3ІН.НЮ внутрішніх ре­

ізервl.в цьому

Івиробництва _ соБІвартІсть

знижена

в

За'В'Д~КfI ПРО!дукЦії

порі в,нян,н і

з

пла·но­

вою на 972 ТИ1сячі карбоваНЦі.в . Вагомий ВКЛ3lД вносять і раціо­ на.ліt3а.тори. ОДНЗіН в . .колещТИlВах ще не ведеться Н3Jполег лива бо­ ротьба за 31меншення нenРОДУl(­ ТИ·ВНИХ

витра'т.

Сьогодні першочерговими зав­ lЦаннями ємств

Є

промислових ' пщпри­ ви.КQнанНІЯ

СQцlап:сти.ч­

нихзобов'tЯiзань, IВ'ЗЯlТИХ ,на честь

ХХІУ З")j3ДУ

КПРС.

Це перш

ня умов праці і tКУЛI>ТУРНО,ПО@У­

обслуговування

робlтни­

П:,сля цього почалось о,осов о­ Ірення допо·віді. В її обгов{}рен­ Іні вз.яли у'часть ,директор з аво­ ду порошково.ї металургії О, Г .

Большечеико,

секретар

партор­

ган іt3ацИ завOrдУ [(ластмас

Г, Я.

Мархотко, М aJйстер механ1чн'о.го цеху

заводу

елеКТ'ротехнічних

виробі,ВВ. В .. ВасилеИRО, на­ чальни,к БУ'Дівельно-'монтаж.ног,) управліlНН,я М 39 Е. С, Суй­ цев, партгру'поtpг цеху NQ 3 за­ воду торговельного машинобу­

!дуван:нtЯ П, І. тор

Рижова,

дирек­

автопідприє.мства

09034

В, П. Прохорчук, нухар но,мб і ­ нату

г,ромадсь.кого

харчування

tЗавершення

Л, ф, Власенко, сенретар па'рт­

першого квар­

щення темпів рОСТ'у [(tpоду,кти:в­ ,ності праці, !зниження собі вар­

кому .ра'~Qапу «трооухі&сый» М . П. ГрlичеИRО, ,в'язальниця фабрики 'верхнього дитячого трикотажу К. М. Малюга, неру­

'тості

юча

аа

все

плану

талу

дострокове

реалLзаЦіlї нинІшнього

проду,юції,

року,

tII~дви­

дальше

УідОС­

tКоналення 1:еХНОЛOl'іЧНИХ проце­ с і в, IпіДВИ1Щен,ня ції .

ЯНО.сті

продук­ І

М.

бу,ді,вельних організацій було оС'воєно 72 мільйони а>а·рбован-

в і.дділ еннЯlМ

де:ржбаНIКУ

Гоryн, ['олов,ни.Й

інженер

шинореМОНТНОГОЗaJВОДУ

В.

М,

Герасимов:

Далі Л. І. ПaJВленко Р03повt­ дає про широкий ,масштаб бу­ ,ді,вництва в нашому рaJЙоні . За роки п' ятиріч,ни ,колектива,ми

І,

У'чaJCНИ:КИ

на,ради

схваЛИЛIІ

соціаліСТИЧіні зобов'язання пра­ Ф'ВНИlкі'в tIltpо'мисловостl, . буд і В­ ництва, транооорту, зв'язку, торгі,влі та пolбуту Бро.варсько­ го ра,йону на 197,1 рік\

Jюкравих

IПРИlкла'ДаJC пока'зав :рlcт зав·оду, становле!llнtJI lКо­ ЩЖТИlВу, ' РOl3ІЮВUВ іІ1')JЮ пе>РСJПективи ~1ІіЛЬШОГОI)'(}З­ ВИfItюу і ·З'а;вдаIННЯ, ,наод J1JКIІІМИ належить працюва­ ти ІВ 'НИН'~ШНЬОМуfЮЦі. Iнrrep' ocB учаIClНИК;ИВ ,сем'ЇІна,ру IІ'нкликt1l·ла допо­ відь 'Ш1Ч'аWlьника від\Цілу .теХ!ноіЧіНОГО , контJЮЛЮ Б. П. ЧепЇJК:Ка. про ООіlllДаlН'НЯ ЦІПОВИХ партш, них

О!рлa:WзaiЦrй і іІ1а'J)11ГРУШ по 'ВИIСОНіІІННЮ Поста"нOOJИ ЦК mпрс і Ращи

MiнiC'l1piB

СРСР « , л,ро Щщви­

Ще<нняролі lCТa'IIДa:pTi:в і IполіIllшеН'ня ЯК'ОІСТЇ 'ВИГО­ ТОВЛЮ'ВМIi>tї Iщю,,\УI!ЩIЇЇ». І ПРО ХІ~виконаЮ!l. Я захо­

дів ' В с' вітлі Листа ЦК КПРС, Ра:ди МінЮтрів евср, ВЦРПС і ,цк ВЛ·ІЮМ «lljЮ поліІПшенНЯ tВИ­ ,К'Ористаll'НЯ рerзte·Р1lів

1ІирООющтва fl'a \lЮсиле,Ю!lЯ

IрежWfУ е;кОНОМЇЇ .В ,на'JЮДlНОМУ ГООПОДaJрс.тві» про­ ~НформуваіЛа !Гмо()вmш eкOOlQ.МiїiC.т 3. І. ПотаЙчук.

На ПИТаІН'НЯХ ІПрtilJкТИlКИ IПJЮве,ц· еIflНtJI LIIд.!ртіін.их оооріlВ,ве,цен,ня tIIрЖfIЮI'O гоопцд;а;Р'С'І'ва ДОоICJIа~но зушинИ!вся У своїй ЩOllIовjд;іС' ехрета,р Iпа:P'l'iitної ОJ)lганilзaщіі Г, Я.МWj)ХОТК' О, Г()tJIOOJa 3a!8IКilllY цроф­ 'ClIJ:ШК'И Г. 0_ Са:вицЬІКИЙ розповів IПРИСУТНіх про

ОРГд.!НIЇlЗaЦЇЮ 'на заlвщі П~j)eД'з'іЗlДti.вcькОІГО змaraн­ НЯ, пr~несеfl\НЯ йОО'о ;1\,імО'вООІіі і гл<юнOtC1'і, На ,семіна' рі па.ртШlflі lі :щюФ<mmко:ві аюгИВЇіСти l :)aJПООИЧи.J1И .ДЛЯ !Себе ОаІГз,то 'KO-POOIIIOlГO і ціка'ВМ) ,

що ~ОПОМО-Жte ЇN 'У прatКТИ"lНlїЙ l{>О6оті. Р. ЛИТОВЧЕНКО, громадський

о

неВЕ

ж,тrя

кореспондент,

о

добрий

старт

8Зll8

:.

перших

дні8 HOBorO року колектив заводу холодильників, Змагаючись за гід­ ну зустріч ХХІV З'ЇЗАУ КПРС і ХХІV з'їзду КПУ, робітники день у день перевикоиують вироби.чі норми. ОсоіJlИВО високі зразки продуктивності працІ показує

бригада верстатників АнатолІя Панасовича Бражевського. 117120 процентів - такий щоденний показник роботи кожного робітни­ ка бригади.

На

фото:

А,

П,

БРАЖЕВ-

СЬКИЯ.

Четвер, 21 сі'IJUI 1971 року

ф<YJ'Q А. }(.ОО alК а ,

о


========СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ======== ~,_"" •

. , . ' . . . ..,. . . . . . . . . . _

ЗРАЗКОВИЙ ООЛДАТ

.., . . . . . . . . . ". . . . . _ . , ..... . , . . . . . . . 4

I'IIС,ЯЧlllllt ОБОРОННО·

МАсс)воl РОБОТИ

Класний

Бюро Президії ЦК ДТСААФ прийняло постано­ ву, якою зобов'язало комітети оборонного товарист­ ва провести з 23 , січня по 23 люroro 1971 'року тра­ диційний воесою3!ний мkячник 'оборонно-маоооо; роботи, приовячений 53-й ріЧНИlці РаДЯIН'СЬКИХ

спеЦІаЛІ ст ... Вогн.евиЙ

ру;біОН. Дме СИ'J],ЬНИІЙ півн:і'чни:й ві3'ер. Це

3бр,ойних Сил.

у,труднюєстрwьбу, до того он Іщрава сьогодні· ДОСИТЬ

~oмiTe'Гa.м, перВlИ'Н'Н;ИМ оргаlнї'заціям ДТСААФ за­ пр'опо,но'ва:но В3ЯllИ aJК11ИВНУ участь в заходах, які

еКЛajДна.

Але

для

бilЙlця,

Я!{1ИЙ СlЮтематичJЮ заЙмає,ть·

проюдять до цієї дати па'РтіЙ1ні іра,ДЯlНсМ<і органи. Вся робота оборонного товаРИС11ва має буТlИ на­ праlвлена на успішне ВИlЮНЗIННЯ

ол

тре,н:уванНІЯІМ,

Hi~i

труд­

НОІЩі не страшні. І дiJЙсно, м.икол,а Чу:нJЯК ,стріл.яtЄ без

КіолеКТlИlвами то­

пром~у.

ваРИСТІва ооціалістичНlИХ зобов'язань по гідній зу­ стрічі ХХІУ з'їзду КПРс.

... Тм;.тичне

за.няття. Екі­

паж рat.ціос:таНЩії, в складі Л!{10ГО Ми.кола Ч\уWDК, швиlД­ ко

піідГО'І)у:вавс.я

ня

до

наВ'чальноl'О

Раптом

НЗlдійшла

на. А деякі

виконан­ зав.дання.

нова

Y·Bi,~­

'радИ'с1'И бу ли в

цей час заіЙня:ті на у,ста,новц;

Генерал -майору у відставці, заступ­

антени .

нику

окла;дне

за

директора

радгоспу Щорса д.

і мен і В. Ва­

силевському

від бійця грома­ дянської війни до

пало

Давиду

велике

ви­ щас­

тя: він бачив і І

слухав Володими­ ра Ілліча Леніна. reHepaJI і зараз у строю успіш­ но

виконує

служ­

бові обов'язки, бе­ ре

активну

у

військово-патрі­

отичному

ні

участь

виховаи­

На знімку: гене­ рал-майор у вІд­ ставці Д. ВАСИ­ ЛЕВСЬКИЯ. К . ДАВИДОВ.

А.

ти'Чного

навчаНіНIЯ,

Коза,ка.

класним

С.І1еці.ал:стOlМ,

СI10рюмено'м-

РОЗРЯlднИlКО,М .

йому ввірено

IlJOC'T

,N'Q 1 біля Прапора час­

тини.

А та.ке до.руча.Є1'ься тільки кращим з кращих. І Микола випра:в.дову,є це довір'я прак­

тичними ділами. До кожного ,наряду він

ретельно

вщм-іННИJКа,

здати

пї/двищити

нормативи

КО, МП:

ле!{1СУ першого Сl'уленя. вфимо: так бу!Де!

І ми

Ко:м.аНідування частини дя­ дує батька.м МиI\'OЛ.и Фе­ дору МефО!діIЙО-ВИЧУ та Тетя ­ ні Про,копівні за вшшвання сина .

ДЕГТЯРЬОВ, офІцер.

============~=============================a

У ДОСКОНАЛЮ€МО ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ'

l{еРі,вництва

j,

партійна

орган;'зація

нашаго

ра~ГООПIУ П'РИIДіЛНЮТЬ пOtст іlЙIНУ Y'BaIlY rnро.пагаНІді ЦО. НавчаННЯIМ охоmлені ,ВІсі робl'11НИКИ і с.l'уж:баВЦі гооподарс:тва . На ,Ві,ДДі'Л\І{ах оБЛ<lДнані ~У,Т.ОЧlКіИ, матеріали яких о:\оmомагають Т'р'У:;l:іlвни,кам се.ла ГЛИJбаl\'O заовоїти теаретичні

зн Cl!НlНЯ , одержані ,на за НЯl1ТЯ'Х . Цропага.нДі ЗІВань з цивільної обо.рони Пlриавя,чуютьс:я МНте'р,:а·.1И, що їх Д'РУ){ІУЄ 'Ра'~госпна багаТ'ОТИ'Ражка

«За КОІмуністиl.ЩУ п'рацю»,

пеРelд;ачі

місце-

Boro ра,ДіОМОІвлення , сцец;альні КіНОфіЛЬМИ.

Скидан

ської Армії весною

;JJaНЧИIК дЛЯ 'оотерwна'рної ооробки тварин, ВНконано інш.і ,ваЖUJ'ИlЮроботи. А !(1аllVІанща п() захисту рослин (:КОМ<ІІНідИlР В. Ба,ран) !lIродем:аНС'l1ру,ва 1ла ,праli:тич.ні дії по збереженню зер· захисту

зерноокладу

та

з.нешкоДЖleНlНIО

фуражу. дo.qре пijДГОТYlвала Tex.Hil~ .до наВlЧання ко.маlнда ме.Х<llнrзаroр'іIВ ( ,комаНідИ)Р К ЛИЗУ,н). Вона с.таранно ді$lла по дезаКТИlвафї п,роїзнаї ча!стини IlIIЛIЯх:у, виробничихП!ри'м:іще.нь, на

спlец:алыомуy маЙідatнчИlКУ ПlрОІВ(ЩИIJI,а дезактивацLю те",нLки.. 3a,c~гoвyє похвали са!нirrарнИ'й постса.нітарно.ї :ДРУЖИНИ. ЧИ'мала попрацювала напере,l,ОlДні

,наВIЧ'<ІІННЯ

1970

року. До цього він пра­ цював сантехніком в од­

ному

з

СТОJ,lичних

будl­

вельно-монтажни-х

равлінь.

Зараз

служить в

військ

уп­

ВІктор

однІй з

груп

Радянської

Армії

за межами Батьківщини. Про те, як несе

вчиться

службу

ляк,

і

наш зем­

розповідається

листі, який

у

надійшов у

Броварський

райвІйськ­

комат.

За ЛOVUIJНJI\Н-О КОllнmшй час ря-

[;'\ІУВИ!Й

еКИlда>н

Л:іIК<:ІР

міс:цево'Ї

ДOlб-1Jе

шnйв у бой,овому і

Ні1Іівчаl!l!lІ'і.

ТеІІІе'р

lІІ'ооітИ'Ч'JI:О'МУ

пиJJыоo

несе

' кої Армії», має

~екіЛl>к'а 3аІ()хо-

ВОЄІІ, офіцеРІ! запасу нізаціям ДТСААФ.

надають дійову ДОПО~ІОГУ пеРВИIІНИМ орга­ Т. БАРИЛО, rолова райкому ДТСААФ.

ВЛУЧНІ ПОСТРІЛИ Активно ГОl1УЮТЬСЯ ВИПУСК­ ники ,веЛИlкаДИlмерської се­ ре.ДНЬОії школи да служби в Радянській АрмШ: з інтере­

К3Jзник 47 очон з 50 можли­ в, их. ВіlдJзна'ч,ились т,акож Ва­ ЛOjДНlмир Пашк,е>В,И1Ч, Іван Ли· аун та ВаJFQДИМ,WР Євтушен­

сом ВИВlчають ,віЙСЬКО.ВУ спра­ ву, слухають розповіді вете­

.ко.

ра,НіlВ війни.

учні

ВНlКо,нали

нарму

R.О:vllпл,е!{1СУ

«,Готовий

до

юнаки

Нещода.вна

взяли

уча,сть

в

73

стрі­

л ецькихзма,г.аннях.

На першаму мі'Оці Во­ ладимир Соломаха. йага пз-

22

Тут сплять вічним сном 7 офіцеріВ, 49 солдатів, 6 партизанів, в тому числі одна дівчина . Серед захоронених

вання.

осoбcmого

СЬRиЙ~.

ПОШУК ТРИВА€ ... Коли підходиш

да Семи-

-: 17,,Рj,ЧНИЙ .кулеметник, доо-

роволець з КРИІМУ. Партизани... Хто вани? Це нолишні учні нашої шко­ ли. В той час вони бу ли зов­ сім молодими . Керував цим невеликим загоном нолишнlй

директор школи Юлій Фран­

цович

КрасуцькиЙ. 3а брат-

сьною моги.'ЮЮ любовна да­ глядають

вихованЦі

невелична магилна перезахо­

роненого

тила члена сім'ї на фронтах Віт­ чизнян'ОІЇ вШши. Та у наоС hi-х'Го не з.а.бy-rиЙ, ніщо не ЗaJбy-rо ... Т'ру­

дящі глибоко

Ro,iHi'B,

ша. нують

п.а.м' ять

що віддали житгя в боях

за Ві'І"Ч изн У • ~о, каз ЦЬОМУ -

Q

00.0-

Четвер,

то ПО'К'РИlВ:аЛО 3 тм' JFl'Н1ика «Су­

ЄlМlства,

щО'

,не

ПOlВ~Р'НУJlИСЯ:.s

мyкvча м'атги». 411 літкіItчaJН 3а­ фр' OIlП1y. у Р-o:жm· ах, Y'Di"l'Jl1e1l'O шт'ц ПаlOOШТИ nрощеьк'ОС1Ч у Ру­ ГИН'Ули, Вlїv\!cто.юючи ЧelСТЬ, С"воООд:у 200 О>;\IIf1О1СЄillЬЧaJН. Трудящі ГОГО­ саlН'ІУві ClПО'jJI~'Жео1Ю ~icк. По­ і lНet3алежН1ЇIСТЬ Вї'І"Чизни. Лїткївча­ леlМ ,в'tдд.али ЩlНО<ДI!'В'ІІIІІЙ за:рOOirroк 'НаД 300 прrз.ВИlЩО1Д'нО'Сельча'н ни !наоо:вжди 3'б~ли ,в ,своїх еер­ на CllJlOij)'}'ЩЖI!'НoRЯ ООІИ\II'l'lиmа завиJtalр6уш.а.'JI1і на ньому. ЛР:Ї'3!ВИЩit ЦJWC . п&\!:' ЯТЬ .пр'() СІВО'їх зе<МЛIЯJюіlв ~ гиблll!М вО'їнам. У 1971 році пе­ ТИ'Х,ЩО не'П'ове']JIН'УЛИ1СЬ ДО;Д'О'МУ 3 У Ц'€'НТJ}i села трw;ящі СІП,ОРYlДИЛИ ред6ачeoJllО СIrOlPY\ЦИТИ та, кі П&\!:' JI'I'НИlКи У БОІГД<СІ)!І!ЇIJЦі і К'Ра'сил~вці. , ~іЙни. У ГрУ'д' н,і 1966 ' року вгд­ Ї'М Jl\'i1tl' Я'ГНlfк..ОІбеOl~с.к. ча:н.(lIМ у ce-лalX р.аіЙ(}8}'.

крwrоп'ЯТJWerI1Р'ОІВИЙ

обмkк у

На ПOlДВі1р'ї OOJВOtдY хол'О'Дильни­

Тrp,ебух' О'Ві з ЬМе>IІ'<tМи 3l1>ГИ'блих од­ ків теж 'ВCТ3JН, ()ВЛЄlНО' оо.еліск. На носельча.н. На День .Пе;рем, ОІ.ГИ у Йі)ГО 'МaaжY'JЮlItш Iплwrі'-43 пріз­ 1968 'Р'О!Цlі в Це>нтр;і Жер'дови зня- вища К'МИШRіх І}ооітни,юів ШДJПIри·

21

сІчня

1971

року.

Q

НОВЕ

ЖИТТЯ

М. голова

€PEMEHKO,

правління

раАонного

Товариства охорони пам'ятни­

школи.

Поруч з пам'ятником

ОIIIIIIIIIIII&IIUlIIIIIIIIII;ШIIIIIIII.IПШIІІIDIЩШIUlIWUlUUI1ІІІІІІІІІІШUUlІІІUlUlІUUШUUUlUUlШlOUUШllUUUUПШІІІІІІІІІІJllt

He:lla.!; РОДИНИ, як,а б не втра­

за·

хисту ваты\вщи,ни>>.. . В. ДРАНИЯ, учитель фIЗИЧ80ГО вихо­

Л:і,ка'РН і

;{бати СП€'ціаЛЬіН'е майна, ще ши.рше IIJропагувати і УlДо,С\l{она,ЛllOlВати цив'іIЛЬІН'У обоpOlll'У. І. ФУРДА, иачальник ЦО радrоспу «Великодимер-

СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ОДНОСЕЛЬЧАН

та в інших

Партійні ()рганізації приділяють велику увагу ()бо'ронно-мас()вііі роб()ті. На їх д()рученням партійні активісти ветерани минрнх

воїнам, яні віддали життя за наше світле сьогодення.

().Д:нО'сель-

нестандартного

мії.

дапомогло ви,я,ВИ1'ti ми !Вирішили при-

ДНр В. ОНИШlGа). Це її з,УСИlJ]iJ];ЯіМИ були ззrер-

пластмас,

первинних організацій ДТСААФ звітува.1И про СВОЮ: роботу за ми­ НУ.1ИЙ рік. На збо· рах відбудася ді.l0ва розмова про Ш.1Я'Ш да.rн)ШОГ(l під­ н~сеннярівня віііс.ьково-патріотичного виховання МО.l()ді, пропагаи­ ДИ б()й()вих традицій, робоТІ! по підготовці МО.l0ді Д() С;lужби В ар­

РазOl.'VI з тим Н<ilВЧ.а.ння недолЬк'и. У маЙlбутньOlМУ

С;ЮС Тl'Iреження, яки.м керува,в М. Ka,pHiЄlHKO. Ч:.llJіО д :яла ,комаНіда заХИСl1У l1варин (<Коман-

,р,я.дОIВІІІЙ В. Скидан.

господарствах відбу.1ИСЯ ' збори оборонного активу, на яких голови

а;{.1ьна _lЗ'н,I,а на ч..о..1і з М. па,ныви'м,' осна· щ е на захи,сними з,асобами і flIРИЛa;J.ами, дабре спра,ПИ .1ась 3 пюста,в'_,.с,НИ':І~ за,Itданням. Те ж сзме llреба СJ;,азати ; про пост ра,дііафйноп

ДJ1Я

pOOO'l'i.

Командир підроздІлу.

Нз фото :

На заводах ПІУРОШКОВОЇ мета.1lУРГії,

полківської середньої шноли, мимоволі зупиняєшся біля пам'ятнина радянсьним

YJИlри:n1Я

Ko'MocoM-мыctK'oI!IIyy

ко"унального обладнання, у радгоспі «Русанівс;ький»

с:кла,ДУ, . n.l:д яке п.рНІСтооовано овочесховище . ОргаН!іЗOtItаIНО ПРОІведена :деЗ3ІКТИlВація o~y та взуття .

і

ЗВІТУЮТЬ ДТСААФІВЦІ

Іюманц і ФОРМіУ,Вl3НЬ. ОСООО'ВИЙ склад .викону, п а в завдання в ;протига:зах і рес.піраторах Я!і і ви~~ага.є 'юга бойова обстановка. Ра3lвіду·

власнИlМ, И си.ла, ми,

У'чаеl"Ь

ж~і і СIПОIРIГИ8lН'0-М(І)СОIВ, ій

ЮlIМ зна:ком «ВЇд'МЇ!Н:НИК РацJШIIСЬ-

Н . Кочи.на . За,нIЛТ',ТЯ, Лlкі зона ПlРOlвел:а пю c.nе· ціаЛЬініlЙ ПlР<>lІ1РаlМі, даlJlИ непо:га.ні ~льтати. Т'ОІва.ришам, ПРИСУ'l1Нl'М ,на навчаННі, сподабалось п'роти'ра'Діа'Ціій.не ·~крит:т.я, обла,днане

і Ч-Ї'ТК,;<СТЬ в діях

ну

Маrrи B~KТO'Pa ОлеllюаКДlра Серслуоюбу. Він 'ІІагоро'джеІН!Ш н>3.nр'УДГІЇ' Ї'8>на може го'р'дитиСІЯ син 001І.

Як же за'КlріПЛЮЮТЬС$І тоорети'чні знан,ня? В' ,~пові~ь .на це .да,ло пю,казаlве на.вча.ння, '"'роБ~,д ене ,на базі першо.га ,вііддіЛlна. Воно ПРQДе-

М О.lІструва л о зл.а.годж· еНі,СТЬ

ч·ень за ОУlМліwне ВIIIt(}НІ8.If1НЯ пат-

ІУМЛО'"В 1p'i-оlГlfЧ1НОІГО об,ОІВ' Яl3ltу пере'Д Вать-

'~ВООЮ В'IIИlc.Ьtк,ОІВОЮ ~пetціалЬ!lііі, стю, ,юіIВЩИНО'Ю. Ваш зе..\lЛJIIК баil'ато ДWЮ1tlа.га6 'IJ.'ІІ1іл'о ОШЬНYlВМI і\'О'Р'У"l'ену З'6ро ю і теОХ<ні'К'у, ДQБИJВСЯ ' виоСОІКИХ показ- Т<Jв· аIJ}Иlша1tl ІПО службі, б~ре аКТJtI:1-

м,еТИі3О1ва.ні l1ва,ринIницыіi rnриміщенНІЯ, Сl1варено .необхідний запа.с lЮр.~ів, обладнано май-

на,

був

готуєть­

віIйсыово"опорl'ивноrоo

А.

ураження . Оу чзсн а міжнарадна обстано.вка вимагає іВ'ід на'с неВlПlИlнна у:цас:к,оналюваТ!-І цю спра,в'У .

Віктор

призваний в ряди Радян­

На чес.ть ХХІУ з'їзду КПРС він зобов"ооався міц­ НО за,КР;IПИТИ 3а собою знан-

чу,донОіГ'О

Нс.має нео.БХі:ДНОСТі даводити важливість ПРOt!llага,н~и циві,лыоїї оборони., ОІво.ло,діlННЯ насе .Те.ннЯJМ засобами захисту вLд збраї м·асавага

ли

'ся, службу несе пильно .

НlЯ

Великоди­

зав,дання.

нл.а.сн.kть,

молоді.

ФО'Т'О

діючи

виконав

л,лк з с. К'расилі1J.НИ Микола ЧУНЯJ\. СЛ1УЖИТЬ він з весни 1970 року . За цей час став b-і'ДМіННИІІЮМ БOtйовоro і пол ; ­

спов­

Веніаміновичу

Микола,

уоп І.ш но

І т· ак 3а'вж,ди ді,є ваш зем­

нилось 75. Позаду великий бойовий і життєвий шлях -

генерала.

TOtдi

ДВ'ОХ,

Вихованець

мерської середньої шко­

невідомого

солда­

та. Раніше ІВо на була

дале­

}(о в лісІ. Першими знайшли її учнІ з нласу Володимира

Андрійовича Москвича. Кож­ ного

с,вята

школа

покладала'

вінки на братську могилу, а

'клас В. А. Москвича пряму­ .вав

до

лісу

обст,ана,вці

і

в

YlPочистій

вшановува.в

па­

м' ять He-в.iiдOMOJГO солдата . Ім'я HeB~ДOMOГO солдата ще не

ВС1'ановлено,

але

пошу.ки

тривають .

А.

ків історії та культури.

МАКАРЕНКО, B'f3Tenь.

Q

з стор.

О


ФІЗВУЛЬТУРА І СПОРТ============== В останню су60'ТУ грудня минулого року та 9 січня цьо,го року районна PCli:la до­ бровільнОіГО опорти'вного то­ ,ва'РИСllва «AB<JJHrapA» прове­ ла перші змагання лижників.

ГРУ~If1Я

26

на

У лижниць заводу порош­

відкриття

(Зи:мового сезону вийшли но­ ма.нlДИ ЧОЛOlв'Lн,іIВ та жінон за­ BOД~B пороunко'Вої металургії,

ХОЛОЩИЛl>ників, БМУ-39, во'доБУIДЇIВНО'ГО ком6іна,ту. ло:ві:чі

команди

міста

за­ Чо­

силами

Ста,рт

чолові'к.ї'в.

орг

Гостріша боротьба роз· горнулась 9 СІЧНЯ, коли на

предстЗ!влені чо'тирь.ма коман­ дами: три чоловічі й Оідна

З,~1а,гання вийшли пре::І,ставни­

жіноча.

l,И

три КО~1а.НlДИ:

восьми

!ilху[ан1д

-

п',яти

чоловікІв

Ж;НОІк.

Зразу

одну

ж

еташ

заВОIДУ

хо­

подола,в

~o

а

піЩПРИЄМіСтва,

цьо­

слюса.р-ін­

порош­

весь

Сере:д чоловіків на,Й,кра· ще пронесл!! естафету теж nорошкlвцї . Друге мі'СЦ9 дl­ ,сталось }юманді БМУ -39,

-

третє

і н­

стр.Ументального цеху В. П. ПетроІВ. його час 19 хвилин 37 c e~y}~д.

--

за, воду

деяких П1іДlП'РИEJмствах

ківця

лише

-

IlИ'кі,в

кома, ндн,

за:I:.нОВИІ1\Ш

:VЮВО'Ї ,наніть

а

їх

учас­

качки

Я вирішив стати мисливцем. Придбав дробо-

по

програмі

тись,

зи­

що наlСту\пні

ам а,ган ня

,

ше

учасник

завОДУ

Досить

-

стріляти!

очерету

ка,

крижнів і лагідний

Торік якийсь гад настріляв

'шк і утік, а цього року

води.

чете!,.

переможно обміряв нас nоЗараз буде робота для Дже-

не nородистий -

я

КріМ жилих

понад

нів можна

і

квіти.

правда,

кладалися

шляхи,

про­

траншеї

для водопроводів, теплотрас, газопроводів, рились котло­

нуть,

живуть

цювати

до lПКОЛИ,

1380 -

нером) і виручив нас.

діти

ходять

розрахованої

будинок,

постріли,

напарники.

селений на вулиці Вороши­ лова у дні святкування 1 оо· ріЧчя з дня народження В. І. Леніна . його новосель­ цями стали роБІтники алю­

Миколи

nалимо

на-

осліп по очеретяних хащах у те ~icцe, -звідкіля долинають качині голоси. - Ці качки подібні до свІиських і чогось не злітають,- після першого залпу висловив сумнів бухгалтер, розглядаючи першу наnівживу ди-

крижня із свійською качкою. Один вчений гивів.

Коли качки були ftстереблені до кришки», .ІЮЯ ЖеЮIi наполегливо вимагала, щоб я знову їхав на полювання. Коли ж я повідомив, що збираюся продати дробовика, рішуче запротестувала. Ти ' ж подумай: один раз nоnолював і качки дуже смачні. така вдача! Ці єгиnетьскі '.' Сердечна не знала, що я довго ще виnла-

Виж бачите, яке тут nоживне

І{ував

'ІиНу,

f

Це єгипетські качки!

Гібрид єгипетського місце для них.

Вони так розпаслися, що не можуть злітати,одни.1!

ударом

розвіяв

підозру

внески за них.

ництва

м:нІє,вorо

будів­

комплексу

В. А. Швацький,

був за­

заводу.

-

Тепер

феросплавного,

Чудові

інші

як

і

колективи ,

досвід,

праг­

передовики,

швидшими

невтомною

підпри­

майстри

О. М.

пра­

темпами.

працею

радян­

СЬіНИХ людeitвиростають; красивіlПають міста нашої соціалістичної Вітчизни.

Г. ТРАНДОФІЛОВ, кор. РАТАУ.

ємств.

учитель.

бригада

-

коксохіміки

і працLвники інших

тіль­

ще одне яскраве свід­ чення того, як з волі партії,

вже

десять будинків заселили ме­ талурги «Запоріжсталі» і

І. БАРЛАДИН,

мисливця-nочат-

жилого

зустріти не

У нову п'ятирічку Хорти­ цький вступить з 16 будин­ ками і 8.000 новосельцями. А коли місто повністю буде забудоване, його населення досягне 300-350 тисяч чо­ ловік. Це буде найбільш упорядкований і красивий район Запоріжжя. ~илий масив Хортицький

на

учнів.

ПерlПИЙ

чоловік. його УЧ­

переймають

ків. Нині ,в нових квартирах

розповідає начальник

порадою

рівняются

вани під фундаменти будин­ люди,

ди­

Шведова завершила своє п'ятирічне завдання 1 взяла зобов'язання виконати ще одну річну норму. На неї

зач,еплений

вже РУКОЮ будівника:

700

У квітні

Ще рік тому тут був пу­ стир,

лікарень,

ки ОБ Запоріжжі, але 1 в Кривому Розі, Дніпродзер­ жинську, на Донбасі.

схил:.в ДнilIrра і ОДЯlГнуться в

помилкою. На

lПкlл,

тячих садків і ясел, спор­ тивних споруд. Передових методів праці він навчив

ШИРОКі

Словом, дорого обійшлися нам єгипетські качки, І все ж ми повернулися додому з трофеями. Нам заздрили, допитувались, напрошувались у

за

дисятки

яких розмістяться магазини,

Я nрицілююсь (серце завмирає) і натискаю на спуск. - Бах! Бах! Ба-бах! - струшують повітря Далі

Чверть століття Олександр ШведоіВ СІЮРУДЖУЄ будинки в ЗапоріЖЖі. Ра­ зом з товаришами по брига­ ді звів уже 50 багатоповер­ хових житлових будинків,

'кафе,

зелень

муля­

теслярами, штукатура­

ми, зварниками, робітника­ ми інших спеціальностей. БрШ'ада З1liRLнчу,є монтаж п'ятиповерхового блочного будинку на 113 квартир і споруджує но.виЙ магазин.

будин­

к;нотеа1'РИ.

двох

монтажниками,

рами,

вулиці простягнуться вздовж

щастя, при ньому була ощадна книжка, він зняв з неї солідну суму (в ощадкасу їздив з міліціо-

в небо .

вік:

легендар­

Третину всієї забудови ста­ новитимуть багатоповеРХОВі БУІДИН'КИ, в НИІЖН~х пов'ерхах

1Wлгосnних ка-

було прикрою

вІд

ків, шкіл, дитячих комбіна­ тів, тут запроектоваио гро­ мадський центр, висотний го­ тель, лікарня, критий ринок, великий стадіон, десятки спортивних майданчиків.

\

наше полювання

його за десять вівчарок не проміняю. Джек знає діло. І ось, нарешті, кілька качок шугнуло

лення.

Тут на/Ц бух проявив неабиякі дипломатичні здібності, Він переконливо довів присутнім, що

--<

неподалік

в

Взяти хоча б бригадира комплексної бригади кому­ ніста О. М. Шведова. Керує він колективом з 40 чоло­

тицькому не планують бу­ дІвництва фабрик і завод1.в, а тільки ПUДПРИGМства побу­ тового обслуговування насе­

моїх. Е ні, не вте-

-

-

працюють

мікрорайонах нового масиву.

Характерна деталь: у Хор­

-

HacnilJU

-

справи

своє най­

ного острова Хортиці, і йо­ го названо «Хортицький».

згодом

-

Ось де вони! сердито репетував дядько. - Я до них кричу-кричу, а вони посміялися з .1lене, nогнуздали мотоциклів і лиш дим та нит-

ка. Ви не дивіться, що він

ра,

порошковоІ MeтaJJyprlI.

мІ'ста

Запо­

народжується супутник

більший в республіці жит­ ловий масив. Він споруджу­ ється на лівому березі ДнІп­

ЗГУРСЬКИИ, змагаиь

індустріального

ріжжя місто

:1а'доволен,ня.

Ви тільки послухайте! інтригував нас Микола, коли ,\lи сnішились. Затаївши подих, ми свердлили очи,\1Q очеретяні нетрі й слухали , З

А що я казав?! глядом Микола. -

У

ЛоI(і провDtдитимуться 6- 7 лютого, буlдУ\ТЬ організованІ нращс і принесуть в,сІм БІль­

І ми дали газу. По дорозі у марківськііІ, закусочній виявилось свіже пиво. На радощах завернули туди, Не встигли й третіх бокалів висушити, як ввалилась ватага чоловіків з тим дядЬКОАt, що гукав нас ... Невдовзі й міліція nідоспіла.

сплеск

Виростав місто на Дніпрі

не були сподl:ва­

Через кілька днів розпочався мисливський сезон - і ,\Іи утрьох (Микола взяв нашого буха) ,\tайнули мотоциклами на очерети. Джек - собака досвідченого мисливця - сидів у колясці, як повноправний господар.

кцчок, гоноровите кахкання

Фо'то А. Нооака.

- Ану стійте! Я вам покажу качки! - Старого заздрість розnирає,- пояснив Микола. - Поїхали, хлопці. А ви, папа шо, не скучайте - завтра знову приїдемо.

-

ви бaJчите на цlі!

фотографії.

чоловік і почав гукати:

уроки полювання і розповідав найфантастичніші мисливські пригоди.

лірично-привабливі

КО,МСОМО.1,ка Валеитина СлобожаЮlІова, яку

скомандував він, На колись треба залишити. f)увало, за Аlісяць не наб'єш стільки, а тут за якіхось півгодини по десятці на брата ... Тож бачите, як вам зі мною поталанило! Значить, діємо так: кожен чіnля по нормі на пояс, а решту від злого ока в коляску. Обвішавшись трофеями, лаштуємось у дорогу, СаАlе в цей час виплив на човні з очерету якийсь

вика і пішов до Миколи Щура по науку. Після кожного відвідування ресторану Микола давав

доносились

Бути хорошим Іпродавцем треба мати хист. Лдже потр іб­ но точно зважити товар, ,добре ,за,горнути ЙОГО і ввічливо ВРУ' ЧИТІ! ПClКУlгщеві . Саме та.кою і є ,продавець ,гастроному Ng 19

спартаlкlади, призи, чисто сим,волічнl, КО­

':Vlaндам-,перв~южцЛоМ нручеНі. Хочеться

нСІ

Микола.

та

нІ .

А. що

комаНіД

Нез'важаючи .на те, що про­ Be~eHi 9 с;ч.н~ ама,гання були

ХОЛОідильни­

І\ів. ,3м,а,га,ння ПОКaJзали,

Єгипетські rYMopeoJt&

дила

75

57

хвилина .

нача,ЛЬНИ.J\а

роз­

учас,ни:кіIВ. РаlЙоннара,да ДСТ «А'Ван['ард» чомусь нагоро­

час

Дру,га відстала на 5 хвилин. На 'J1peTDoMY мІ,сДі кома,нда БМУ-39. На,й,к.рaJЩИЙ резуль­ тат Мi3JЄ 38-рі,ЧНИЙ с.пО,ртсмеh за,сту\пник

С1ПОРТWВНОГО

на,городокення

зміцнювалось. Вони Й пере­ МОГЛИ з за,га.льним ча.со,м Х,ВИЛИН секунд. Дру,ге міс­ це посіла команда дівчат з БМУ-39, тр етє пла,стма­ с ; 'вці.

В ТaJКЬЙ послідовності л~ери nереда.вали еСТi3Jфету .на тре­ TbO:YLY й четвертому еТ<JJПах. І ось Фініш. Перша коман­ да порошкіlвЦів виборола пе­

81

заво.цу

JЮ:YLаН!Д-ШОРОШК;'ВЦіВ

СI1РУ,м.ента.льник Г. В. Васюк

ремогу з часом

Сdюрт,сменка

.нової металургії Л. Ба.Ніду'ра. Вона подолала трикіломет'ро­ ву вl,дстань за 17 хвилин 33 СElКУ,н,ди. Становище лідера п ершого 'ета,пу серед жіночих

В. Р. Рсщні,н. Через 15 се· iНlYM перєщав естафету пред­ го

другого

31м ага НІ,

лянках не були виставлені контролери. ап<~ртсмени не мали пtзнавальних зна,ків. · ГрУ\бо ПQРУШиЛосЬ правило

Перши,й

нома,нДи

50

БLльше

учаСНИlків

дист'а;н.фї з~а['а.нь не розмі­ чеНі, на ВЩПОВ,і,да.льних ді­

представник

дру\гої

Жі,НОЧУ.

На жаль, .суддівська брига­ :lа, о:чолювана І. Бурлакою (ф:і30РГ за:воду пла'стмас), ви­ явила,сь не на висоті. Тов. Бурлаlка бе3lві'ДІповііДально по­ ста,вився до своїх обов',я3lкіз:

жї­

(ЗаlВ~:lУ порошкової меТ<JJЛУР6і, на,чальник цеху Ng 2

ста,вник

,виставило

дві чоловічі та

ряду.

з .най1;,ращИіМИ показни­

І ками

БМУ-39

були

[](Жalзали резу Лl>та'ти, бл ИЗЬ" і

команди

лодильників. Але першою естафету по ,важк:й зледені­ лій лижні принесла не вона,

пролуна­

лісу.

Біленко)

ставнищя

ла команда суДДіВ, пом ча­ лнсь м,а,льовни.чооза,сніженими

nРОСі;ками

Б.

процеllТі'В

П'ятеро

як тіЛI>КИ

В.

UJl'СЛЯ старту ви'рвалi3JСЬ лред­

в

естафет ; 4~5 кіЛOlМе1\рів, ,н о'ч і 4х3 кілометри. ХЛОlПціІВ,

liY'peHTOK.

та

підприємств

мі;ря,ЛИIСЬ

знач~о зросла орган!-зщійнз робота. Так, порошні,lщі (ф~з­

кової мЄ'талур~ії не було кон­

своє!

1IIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111UOlIIIIIIOlIIIIIIIIIIIIIIIIIIOlIOl111І11І11111111111І1111111111111111111І11111І111 Редактор

Є. ФЕДИН.

у ЧерНЇів'ЄЦЬ'юіlЙ Про.фес!іііно-тех­

нічнт школі трикотажників пра­ цює ,і'Н'f'е.vнщ.Юна,лЬ'ниііклуб «Гло­ б}'с», С'l'ЙОРelНИЙ юними слі~I)ПИ­ та,'lИ,

Кл:уб

на,город'ж~Н'о

р аЩЯоIfС lЖ'ОГО

граIМОТО'Ю

ПочеС'ною KoMЇlreTY

'в e'fe'J}<l Нlів вШ НИ.

На ФОТ0:

і---~;;~З=;::;::::--~·'

І

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

І

вантажники, токарі, електрозварники. О,:щ:н ак,и забе:ЗЛ1ечуютьюя I'J')р'ТОЖИ11КОIМ.

.._а_._._._· ._~_С8_._

.

...

Відділ кадрів заводу. _t_~""-'О_

J_._,,_t)48-~

У ви~ТаlючНО!llу залі

клубу.

ПРАВЛІННЯ

ФОЮ І. Свери!ди. (Фотох,рон,і,ка РАТАУ). ~'''''''''

••''''''''''''''''

.,.е.,

І НАША АДРЕСА: :

І

м.

вул

.....

БРОВАРИ,

КИЇВоСt.Кз,

І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ........... 1'1'18' , •••• , ••••••• , ••••••••••• , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '

«НОВАЯ жизнь~

КОМlІтета

154.

ТЕЛЕФОНІ!: редактора ВІДділів (паРТІЙНОГО ЖИТТЯ,

,друкар,н,я,

орган Броварского районного

КП УкраннЬІ и районного Совета ТРУДЯЩИХСЯ Киевской области.

19·3·82, заст, редактора. ПРОМlІсловості, масової ро·

-

і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ее

Бр;ова.рська

-

І

ІНДЕКС

депутатов

у

І суботу.

боти), фотокореспондента - [9·4_67, відповІдального сек· ретаря - [9·3·18, віддІлу сlльськ. господарства - 19-4·47.

" ..... , ...........................~ ..................... ' . I I I . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

КИії ВОС ької

06ласт,і,

вул .

Ки,їаськ,а.

154.

Телефон

-

19-4-57,

Зам,

набір

ПРОВОДИТЬ

учнів

школу-магазин.

6[964,

Газета ВИХО)l.IІТЬ у в[второк.

четвер

РАиепожи]юmлки

258-7663.

у ШІЮЛУ приймаються особи, що проживають тільки у сільській місЦelоості, мають вї'к не менше 18 років і осв,іту - не нижче восьми класів. Бажаючим набути професію продавця слід звертатися на адресу: Бровари, вул. Київська, 149, відділ кадрів РСС.

9 номер 1971 рік  

9 номер 1971 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you