Page 1

u., (/

Фе дя й

ПоJІотняк

СеР.дучний Гаё5 р---йчук

ПРОЛЕТАР1 ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

Шульга

-~·--­ ;..,.-

І"/

Теплюк Козак

--····· ,:·~: .. · 'І :

;~ : ,С7

-

Іваницький

;'\

м

9 (3007) ЧЕТВЕР

22 СІЧНЯ

1870 ОРГ АН ВРОБАРСЬКОГО РАПОНВОГО КОМІТЕТУ КОМVНІСТИЧНОІ ПАРТІІ VKPAIHH ТА РАПОННОJ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРVДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОВЛАСТІ

- Така тема Міжнародної відкрилась 19 .сі.ч,ня у Мо.скві.

КОЛЕКТИВІВ РАДГОСПІВ ТА ПТАХОФАБРИК БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ НА 1970 РІК Праці·в ники

радгоспів

і

птахофабрик

Бро­

лістич:ного

•СіЛЬСЬІКОГОСПО.ДаJрСЬКОГО

Меха.нtзаrrори радгос.п1в і птахофаІбрин зо­ бов· язуються поліпшити ·викорИІСтаиня сіль­ ськотосподарської техНJіки, добиватися, щоб у ·всіх ,радгоспах 1 :птахофабриках т.рактор.нJ. аг­ регати працювали в двІі зміни, а кожний меха­

виробНИ­

ЦТВа, внести ·г-Lдний вклад у зд~йсиеRІИЯ планів к·ому.!іjІсrnчІІюго будівництва, накреслеиих рі­

шенн~ми ХХ:Ш з'їзду ІШ Украіїни.

:~ПРС а

з'13ду

XXUI

·

.ні:з.аJтор ·виконува,в 1 перевиконував ·зм~нні ;норми ІВИрІ)біітк.у при ·висок1й якості робіт, до­ вести середньоденний виробіток на 15-сильний

,в рез~ль'))аті лLднесення культури земле­ робст.ва 1 т.вариннИІцтва, впровадженНІЯ на:уко­ во-обгрунтовwно~ системи . в-едеНІня rооподар­

трактор до 4-х гект.а•рів умовної ораНіКИ, ши­

сілЬІськогос:пода~рських культур. Ремант 1 під­ готовку тех:н:іки до весняно-польових .робrт за­ к!Lичиrrи •до 1 березня. Зна~чну увзrу прИІділя­ . ти комплеконtй механіз.ащtї ІВ тваринництві, дов-ести коМІплек<Шу механі3а!Цію , н·а фермах велИІкої ротатої худоби до 4000 ГоловоМ!ісць.

У збмьшеню виробництва црощу.ктів сільс,ько­ НІЯ дер_жа~и. П'ятирі.ЧJний nлан по .прода,жу з~рна ·1 м ~са район sико.нав за 4 роки. Тру­ дшн~·ки шл Брова:рщи:ни .в.важають сп:равою своє-1 честі -оз.н.аменуВЗІТи леНінськнй ювілей Н?вими дося-г.неннями в роо.ви.тку · всіХ галузей с1льськогосподарського ·вироібниц'І\ва і добити·

Ставимо nеред ~ою завдання nротятом року ntдвищити продуктИ!в:ні.сть пра:ці в

1970

оі.льському гоqJвДа:рстві .на 7 процентів. Промисло:_~ · підцриємства, будівельні та тра<нспорт~ організафї району зобов'язуються

.роЦі та:ких nоказників:

ПО РОСЛИННИЦТВУ;

s~ .}()./роЦі надати шефсІ>ку ДОІІІомогу рад-

.На основі дальшого п1.двищення

.· "-:r''cl і nтахофабрикам, райоНІному об'єднан. :н . <<Сільго~тех.ні.ка>> .в будІ·вни.цтві тва,рИІн­ . иц!'ких ІІІРИІ~~щень, силосних сnоруд, кормо-

з·емлеробства, поліпшенtщ орг ;ні добит-ися зростання_ вроЖЗJйНост ·1 ВаЛОВИХ аборів Сі:ЛЬСЬКОСОСІ(ІО тур. Довести •валовий збіІр ствах району <до 36600. таин а держа•ві_ не менше 2550 то ,

к~р. топл_1, 34600 тонн о_ вачів l ЯП,Д. Зобов'язу.емося

цехlв,

30

ОО то·

зібрати

ра, в тому ..числі ~овFюї тури

о,зимо1 пшеницr по

ра, зробимо все

необ

..

0

ft/,

З ге

а

для

щдвнщ врожаю картоплі до .цен'І\нерів з ,r овочів до 140 цент.нерЬв, значно п~

Ланка Героя Соціа<лістичної Працt , КаІl'ери­ ни _Терентіївни Дяченко з рад;гоапу <<Зоря>>

вирІшила боротися :за одержання 400 цент­ нері·в овочів з кожного ·гектара. Меха~нізована лашка .І-вана Степановича Ге­

р~с-а з СемИІПолківської лтахофабри.ки :щбо:в'я­ .виростити

.урожай

це~'І\нерів_ .на -коЖному з НОІl

50

ка:ртоnлі

150

по

·гектар1в закріпле­

ПО ТВАРИННИЦТВУ:

1,g70

т:ва~инющьку

<n.родуFщію

трудівники ,рад­

госшв а <Птахофабрик :Зобов'язуються .вироби­ ти :Іщ 1 ОО гект(JІрj.в с.tльськогосn·ОІД·арських угідь по ,55 центНІерІв м'яса, · 515 центнеріІЗ молока, надоїти ло 2500 кілограмів молоко.\. ,на

185

корову,

од~р.жати

на

куриуснесучку

по

штук яєць.

Тва.рИ·н.ники радгоспу <<Плос·ківськнй>> вирі ­ шила .боротися .за одержання ·молока по 1050 це.нт.нері·в на 100 гектарів сільськоІrос­ подарських угідь І \Н-адоїти лограм!ів .на .1\орову.

його

по

3600

кі­

До.нрка радГоспу <<Русані.вський>> Герой СоціаЛІісти:чної Праці Марія Захар івна- Пиль­

тяіІ зобов'язалася надоїти по молока

.на

корову,

5000

одержати

кілотрамі-ІЗ

валовий

на.дій

1250 . цеН"!1нерів. Ми обіцяємо вчитися і наслідувати передо­ ВНІЙ досвід nташниць раІйо~у. :Зокрема пташ­ НИІЦЬ Руднянеького племптахозаводу, які .зобо­ в'яза;лися в 1970 роЦі одержати по 270 штук яєць від кожної куркй-1н&учки.

Щоб забезпечити виконання со;цісмістичних зобов'язань по тварИІн.ництву, виростимо 221 тисяЧу танн 'Зеле;них кормі·в, ІЗаготовИмо 184 тисячі

тонн

сокавити.х

кормів,

·в

тому числі

тисяч тон:н с~лосу, грубИ:Х кормів 60 тисяч тонн, з :них 30 тисяч тонн аLна, .в иго­ товwмо 900 тонн •вітамінного трав'яного бо­ рQІШНа. Доб'ємося одержання з кожного ген­

140

тара сільськОІГосподарс.ьких угідь

no 20

цент­

нері.в . кормових одиниць.

З метою · ліквLдафї зНJеосІібки у сп,рз.ві ви­ -робництва і заготі·влі кормів в кожно:-.tу рад­ госnі і птахофабриці працюватимуть кормодо­

бу.з.ні бригади

1

ланки.

-для

.вирощу.вання

ких фе.рм.

І -t\Jhнeвe

і :Ю& ласо

З метою <пlідвищеmт: ро­

. их

-кормових

іnшения на

;на

5000

ут.іДь

1200

проведе-

rекта<раос, nо-

rекта~рах, ПЛQІЩі культур-

доведемо до 1700 гек·та:рів.

г лИІво добиватимемося дальшого

nо-

-я родючості 'і1Р.J'ІНТі•в, sИІвеземо на лоля

исяч тонн .органічНИІХ добр-иов

50 .т

nрисвя­

руть уча-сть визначні діячі міжнародного комуністичного руху, видатні теоретикинмарксИІсти.

З доповіддю <<Ленінізм та ідеолог~чна боротьба проти антикому:ніGму>> .виступив к.а,нди:д ат у члени Політбюро ЦН ІЮРС, с-екретар ЦН КПРС П. Н. Демічев. Уча1сники конференції ·заслухали т.акож доповідь секретаря ЦН КПРС, акЗІдеміка Б . М. Пономарьов-а <<<СучаснИІй світовий ренолюційний прогрес і боротьба проти анти:комуні'зму як го­ ловної jщейно-політич,ної зброї tмпері.алізму~. (ТАРС).

-

по

9,3

У РЕСПУБШКАНСЬКІЙ РАДІ КОЛГОСПІВ -2 0

січня,

в Сесійному

залі

хали члена

і обговорили доповідь ПолітбЮро ЦН НП Ук­

раїни,

лови

першого

Ради

заступника

Міністрів

го­

УРСР

Н. Т. Нальченка про утворен­ ня Ради колгоспів УкраУнської РСР. В доповіді і вистуnах відмі­ чалося,

що

трудівники

полів

і

ферм роспубл.іки, .перетворюючи в життя рішення ХХІІІ з'їзду

НПРС та ХХІІІ з'їзду НП , Ук­

ВО· .викона,но пла;н :заготів-ель державі:

хлібо­ прода:но

господарськи.х н~льтур.

коІЖ завда~н:ня

•ВваqRаЮТ'Ь QДНИМ іЗ ГОЛОВНИІХ СВОЇХ ЗаВДаНЬ вшрЬващжу-ва:ти передовий досвід працівників полів і ферм, наполегливо пtдвищувати куль­ туру землеробства та тва,рИІНН111цт,ва, завершИ­ ти освоєння ·СівозмЬн на всіос посJ.в;ни.х площаос, повсюдно запрова~и;ти раціональну сИІСrему

обробі~ку гру;нт_у і ·вн.есения добрив, розшиqш­ пос1~и

.нових

перспективних

сорт1в

зерно­

Для успіrшюго •викошІІння kЗОбов'язань по­ г либлюватимемо спеціал]зацію і концентра­

Цію

сільськогосподарського

виробництва, по:

ліrrшимо ллемінну справу у тваринництві, на­ далі .дбатИІмемо про дальше підвищення про­

дукти.вності худоби !і птиці.

ПО ЗМІЦНЕННЮ ЕКОНОМІКИ: Од.нш\t з першочергових завдань ми вва­ жаємо поліпшення економічної робоІl'И в рад­ госпах 1 .пта.хофа<б.ри.ках. В усіх ·госnодарствах вдоскоиалювати:мемо

технологію

сільськогос­

подарського виробнИІцТ<ва, •сщюримо груnи . на­ укової органі.за;ції .праці, активізуємо ді.f!ль­ нlсть економІч.них рад і бюро еканом.іч;ного ­ ана л із у, оплату

.повсюдно пра• Ці,

.застосуємо

за•прона.димо

в

пролресивну

кожному

радгос­

пі І птахофабриці господарський розрахуно1с Наполегливо боротимемось ·за економне ·вит·ра­ чан.ня праці, коштів і матер1алі.в, ІЗнизиr.vю со­ бівартість всіх .ви.дів сільськогосподарської nродуюці:ї на 4-6 .проценТів цро·ти ллашу . На

а:.::нові

цього

забезпечимо

рента.бе "1ЬйJ і•сть

-ве­

дення .всіх галузей госпІ)д.а;рства . .В ювілейному році будемо тrро~довжува·т1, робот,у по ·впорядкув.анню .населених пу.нкт і:з, блатоустрою прифермських дворів , польових таборі•в тракто.рниос бригад. .Рабі:'І'ІЮІ<ки радгосп і в і птахофабрик, спе.ціа ­ л<~сти сільськ ого госшщарства Брова.рщи:ни, зма.г.аючись з хл lбо,робами Щолков-ського ра·

йону МоскО.ВІської обла,сті та Ниєво-Овятошин­

ськ-ого

району НИІї·в-ської

обла· стІ, до-кладуть

всіх зусиль, щоб успіІШно здійснити ріше.н~щ ХХШ з'їзду .КПРС та ХХШ з'їзду НП Украї­ ни, оз.ммену-вати славиНІЙ ленінський ювілей нDвими досягненнями •В развитку сільського.с­ .подарського виробництва :

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОБ­ ГОВОРЕНІ І ПРИйНЯТІ НА НАРАДІ ПРАІJ.ІВНИК,І.В СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАР­

СТВА БРОВАРСЬКОГО РАйОНУ.

підкреслювалось,

що

вольняються Ось чому в

ще не повністю. кожному госпо­ дарстві треба створювати гру­ пи інтенсивної відгQДівлі вели·

кої

рогатої

худоби

1 свиней ,

покращати роботу спеціалізова·

них господарств, широко впро­ ваджувати рекомендації по пІдвищенню матеріальнбУ за·

інтересованості колгосnників

виробництві продуктів

м'яса

та

у

інших

тваринництва.

На зборах йшла мова раї~и. готуючи про гідну зуст~іч леньнському . юві·лею, кол· закін<ЧИJJИ розширення і зміцнення минулий рік з хорошими ре­ госпної власності, про дальше зультатами. Зокрема, _ успішно розгортання колгоспної демоквиконані плани по виробництву ратії, про підвищення ролі за­ і продажу державІ і бригадних зборів, зерна. Ва­ Гальних ловий збLр його становить 36,5 пр'Q широке за_JІучення сільсь­ м1льйона. тонн. Дост .р о к о­ ких- . трудівників до управління

на 1,5 м•ільйо,на тонн зерна .б\.льше, ні1ж було передбачено -плано-м. Успі,шно :вико·нано та­

ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ І ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ: Трудівники сільського •господарства 1району

крема,

Верховної Ради УРСР м'яса, відбу­ хоча плани заготівель лися збори представників та інших продуктів об­ молока ласних Рад колгоспів респуб­ республіка виконала, проте по­ ліки. Учасники зборів заслу­ треби населення в м'ясі задо­

ни .на rекта·р рі.ллІ. Радгоспи а птахофабини •здійсня·ть ·комплекс за·ході·в по широко· му застосуваІНню гер6Ьци:ді:в, посиленню бо­ ротьби з шкідН'Ик.а,ми та х;воробами сlлЬ<Сько­

вих т.а •ИІІШИІХ культур.

році .продати Ідержаві ~ менше 5500 тонн. м'яса, 34900 тонн молок.а, 55,6 мІ·ЛІ>йана штук яєць, ,до.строіюво викона·ти .п'я­ тирі ч.ний план по заготівлі молона і яєць. З меrою ·за;безпечення за:.мовлень держави .на

:корінне

ти

ПЛОЩІ.

В

ф!их <земе

Цап

· , Тру~івники ра:дгоопу «Требух.і.вськи · · ~бо­ в язалися 'ВИІростИІти урожаJй .зернових · -ку'.ль­ тур ло 25 <Цент-нерів з ·гектара, в тому чиіСлі ,озимої пшенИ!Ці по 30 цен11нері-в з гектар цукурудзи по 45 центнерів, люnину о 25 цен-тнерів, зібраІl'и по 130 цен.тнері.в Jt'артоплі і •по 160 цен11нерів овочів. ./

ії твари

приро.

.

теплиць

ПЛіВКОЮ, а 'М·RОЖ мех.аніааЦі,ї та

! Мt,ЛІОР 11 І ХІМІЗАЦІІ: ІifJ /поліі:Іш о <ВикористаНІня · лолИІВних

.

ліпш

мо у;рожа~йність фруктів, ягід.

заліJІся

_. ~

о,

яе-

ч ї ку ль_ -

центн-е

З

іХ

ц

овищ,

. ПЇІ ;

лектриф'•

. fW'~t*.,-

.!,".! ) зе.

одов

не

·

о

гноес

ВОЧЇ'В

тонн ·

TJ:B

культур на всій плОЩі пооіву

"

и

1

чена 100-річчю з дня народження В. І . Лен і-на. В її роботі бе­

впроваджувати комrмексиу .механі.зацію вИІрощування картоплі, кукуру-дзи та Lшпих

го господарства, успішНJО виконують замовлен­

1970

конференції, що ск л ик ана Акаде­

роко

ства радгоспи -1 пта:хофабрики району п.ротя­ ·rом ?ста:н.ні~ років домоглися .значних успіхів

ся ·в

ТА ПІДВИЩЕННІ'

ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ:

ЖеННЯ В. 'і. Лен і·на, .прагнуть в ювілейному роЦі добитИІся нових усГDіхів у ,розвитку соціа­

теоретичної НонференщІя

мією .наук СРСР ,і Академіями соціалі•стиЧІниrх кра.їн

ПО МЕХАНІЗАЦІІ В РОСЛИННИЦТВІ

ТВАРИННИЦТВІ

коп.

"ЗРОСТАННЯ РОЛІ ЛЕНІНІЗМУ В СУЧАСНУ ЕПОХУ І КРИТИКА АНТИКОМУНІЗМУ"

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ варськІ)ГО . раіЙону, я_к і всі ра1дянські люди, ГОТУЮЧИ ГІДНу Зу·СТРІЧ 100-рі1 ЧЧЮ 3 ДНЯ іНарод­

р.

2

ЦІна

по ·заготівлях

няшии:ку, м'оса;, ті•в і виног,раду.

молока,

со­

фрук­

Разо:М з тим на зборах від­ мічалось, що в окремих облас­ тях і районах ще не використо­ вуються

ливості ,ни<цт.ва

наявні

для

шого

1

ува,гу

приділили

уч·асники

питанням

збільшення

тваринницької

Учасники прийняли

збо­

виробництва

продукЦії.

Зо-

одностайно в

яюи

.виконruн.ню рішень 3-го Все­ союзнОІго -:з'їзду колгоспників. Обрано · Республіканську Ра­ дУ колгоспів, в яку ввійшли 115 кращих . організаторів 1 пе­

редовиків

кого

сільськогосподарсь­

виробництва.

* * *

мож­

даль­

зборів

постанову,

накресЛені конкретні заходи по

Відбулось орГанізаЦійне

вироб­

зерна.

ВелНіку рів

резерви

збільшення

господарством.

за­

сідання Республі~анської ради колгоспів. Головою ради обра­ но міністра сілЬСЬJ<ого госпо­ дарства УРСР П. О. Доро­ шенка,

застуnниками голови

-

голову ордена Леніна . колгоспу «Грузія~ Генічеського ·, району х_ерс'онської області ГеfІ.ОЯ Со­ ЦіаЛіСТИЧНОЇ

нова,

Праці

голову

Г. А.\ Легу­

колгоспу

й хлібороб>>

<< ~рво­

Обухівського, ра­

йону Ниївської області Героя Соціалістичної Праці І. Ф. f\а!)анця. о

Для оперативного

ня

nитань,

що

вирішен·~

виникатимуть

між засіданнями Республікан­ ської ради обрано президію в складі

15

чоловік . (РАТАУ).


Ц~х залізних порошків 3аводу пор(}ШКО­

Праця приносить задоволення

вої метал·урrії по пр· аву 'Вважається серцем підприємст;ва. це дійсно так. Адже на

r

продуІщії, яка виробляється в ньому, пра­

цює цех

)ІеТа'локе,р·амІки.

.Відправляється І шнеку рухається ·В шихтове :відділеннJJ, ){е

мна і на і·нші завО.\И кр.аїни. Тому, зрозу- на спеціальних

установІ;ах

МGСЬ норми :sиробіпу. Па робітв·ИІtів ~мінп

«Г» рівняютЬся й Шrmi.

Наблаавться 100-рі'Ший ювілей з дня

нар()ДЖЄ'ННJІ .В. І. Леніна; В зв' S'31CY з цим

Велику }Юботу в цеху проводять вчені

розмелюєть­ інститутів проблем ІМатеріало;rнавстsа

у цеху

та

широко

розгорнуJ1ось зматання

з.а

rідну ·зустріч цієї зоомеаmоі дати. ІІ~рmи­

'Ііло, повинна бути висm\оі якGсті. А ся і звідси йде в барабани-з.мішувачі. електро;rварrомння ім. Пато·на. Ім дОП()Ма­ ми в ~и.ску 'І'ИХ, хто очолює ювілейну ОС!\ількн за.1ізниіі порошок .Дf)фіцитний і Потім мета.1еві піддони завантажуються гають ·раціоналі•затори. Вони, 'наприКJfад, 'І'JJУ\дОВУ в.апу, сwять прізвища пеvедови­ ;спке потрібний в яар· однюІу господарстві, шихтою і подаються :в печі, :де -від­ за)JІб'понува~,1и · перейти .пр;щювати 'Замість tйв gpoituщua М. R. Половка, О. П. Теп­ то робітлю;н цеху

прrurнуть випгехати ііо- uу•вається

ГО ЩІ' і В .RеШІІ\ЇЙ КіЛЬКGСІfі.

Напрнк.та•д, у мнщ·ло:wу :~ось ВПГОТОВИТП свою

на

справу

9

ві~новлення

заліза. ' На

·асипноі шихти ·на ·брике·тну, що в пів·то­ лякова, В. М. АІ!Т{)Інова, В. І. Хмарного, п~двищило nролктив·нісІfь nечей. Г. М. Положая, М. І. ХмаJ)'НО!Го, У. С. Тру­ Меха:нізонано також вибив.ання губки із тень, І. В. Рябчу:на, .в. О. Горохівського, піддонів, розфа·СОВІ\у .порош!\у та інше. А. Г. Т.арасоВ'а, А. ·В. Горелова,

році лланува­

ТИСЯЧ ТСІІІН, а і!ЮU.lЯЧІІЙ

1\u.lектпв

випустив

то1ш більше. Гадаєте, що лег1:о? Ні. Еаrато сил і е.нту,зіа· з~у ю:ладаю,ть робіт-

100

ню;и та інжен~рно-технічні

Тf:'\!іО.lОГЇЧНО СК.lадеІІИЙ ня за:rізного порошку.

рує ком}~ніс·r В. О. Грищенко. За минулий Деякі .з них уже виконали n'ятирічні місяць нею випущено 21 О тонн по·рошF;\ завд·аffня, ·решт. а наближається до йо,го за­ при плані 193 тонни. Це більше 10 тет веІршен,ня. Та щ-ля :всіх тих, XlfO виготовляє бро·варськоrQ на GД'НО'ГО ·робітника зміни. Висоюа nродук­ залі:шиіі nорошок з 1маркою тивність праці наслідок дищиплінова- 3ав()<дУ; праця приносить з.адоволення. Адже

пр.ацівники у

процес

ВИГОТВ.1е11~

Його О;(!'ржують ~.Іетодом ві~новлrння :1а ­

.1і~а а т;а,шни, котра раніше відхщ,амн

мет.алургНrної

вважа.1 ас 1 • щать іскра'ІИ натхнеІf'НЯ, а ву·ста ·поr\Ііха- но· сті і ВИІМСіrшrвості кожного до себе і па- робітника, розуміють, що виготовляють про-

nрюшсловnсті І ютr.rя.

Rі:щов:rювачем є. сажа. _О1шлина спо:' :'

сушиться в епещальних лечах,

У HllX ясна мета, а тому

попм по· внсвrшно, даполегливо, тJщрчо.

ІНІ\ОЛИ бюджет називають барометром еко­ ,нам.іки. Саме від того, ян росте і міцніє бюд­ жет республіки, облас·ті, раійону, села можна безпомилково .визначити насІ;іль!іи успішно розвавається

стІ,·ся

народне

І\ульту.рний

і

.гоопода.рство,

життєви1й

ПІ~двищу­

рі вень

людей.

Бюджет нашого ра<йо.ну з року в рік зро­ ет u,є . Так, бюджет 1966 .року, першого року п'яти.річки, складав 4079,4 ТІ~сячі нарбован­ ців, а бюджет :нинішнього року становить

5543

тисячі карбованЦів, тобто за оста·нню ц'я­

тирічку ·Ві,н зріс майже

на півтора

мільйона

ка.рбованці.в. · І що особливо важливо. основнw:\І джерелом доС<Содн с,ї

частини,

ЯІІ

в:,дмJіча:лося на

cecll

ра­

йс>нної Ради, є не податки з населення, а пла­ тє..жі

держа. внИLх

BoJJИ складають

підпрИІємств

82

і

орган,іІзацій.

проценти · всіх дохо,дів бюд­

жету.

Як розумніше і економніше виІ-;ористати ці кошти? На які цілі їх направити в пеrршу чер-

5юд.Жеmи •

мІсцевих

Рад гу? За рахунок чого добитися зб.ільшення до­ хоДІі·в і забезпечити 'своєчаене їх ;надходжен.ня? Це далено .неповний перелі·к питань, яким п

стіІЙІЮ доводиться за,ймати.ся

мі.оцевих бюджетів влади Радаl'\і.

нашим

при

викаЩІ!Нні

нарадним

оріаJІдМ

конання.м бюджету.

В цьому році вста,новлені ,в.ідраху.вання вісд роздрібного товарообігу всім :и ·сільським І м.і·ському бкщжетам Рад :децутатів трудящих. Та.к, бюджету ЛІточ·кі'Вської с.!льської Ради на 1970 рік .вста1Ювле.но 0,.7 nроцента відраху­ вань в сумІ 14754 карбова.нці від Плану то·ва­ рообІгу 2559 тиеяч карбованців. І якщо ЛІ·т­ иІвський радгос,пробкооп внасл.Ідок -добре ор­

rаІнізованої ,роботи торг!'в~еревпконає план

таварообlгу цього року, б

а та·нож JНткJ,в.ськоr

видат­

ходи:

U71

тИJсячу к.арбова:нців .

'l'<іІН , лише в

1968

році за рахунок пере.вн­

нu,нання доходної чwстннн бюджету направле­ но ·більше тисяч карбованців. В роЦі u,держано близько тисяч карбован­ ців і направлено понад бюджетні асИJгну·ва,н­ ня на ,нарсщну освіту, охорону здо,ров'я, нуль­ турНі заходи, соЦіальне забе:щечещrя тру .:.\}t ЩНІХ, буДіВНИЦТВО ПрИМJЩС.НЬ СІЛЬСЬІШХ Ра.д.

:uo

1969

:30U ·

Особливо велика робота провадиться в Ро·жнівсьнrй, l:>усані·всьній, ЖердіВСІ>К.ій, Нали­ вівській та інших сільських Радах. Протягом

останніх рu,НJів .вони йдуть попереду по до­ надходженню сільгоспподатку, страхових та іНІШих платежів. строковому

Депутати,

виконкоми,

спираючи.сь .на

актив

села, при допо.мозі працівників райфінвідділу з

глибоким

знанням

розгляді .всіх литwнь,

сnрави

беруть

зв· яза·них

з

участь : у вююна;ння.м

оюджету.

І все ж таки !Іюжливості по найкращому Ю-J­ ко.нанню доходної та видат!{ово·ї части,н бюд­

д

ет Лtточк.Jвської,

~

1

в.ськоІ сІльських

Рад додатково одержить ~ драхування ходн,у частИІиу бfо.цжету. \

в до­

Н. ГРИЦЬКОВА.

ВСІМ .JIAH itAM•ttTitiCTЬ В РОБОТІ

Це зацікавило ,місцеві бюджети сільських Рад

Чергова СЕ'сія Готолі•вськоі сіль­ поруше.нщІ трущDвоі

Р•аІди бу.1Jа не зQІвсім

звичайною.

ього . ви,ду до

вих Рад,· ,не цlіа::фля ься по-сп

ном справ :В тdрtсmельн!Ій хов_ують ", _керlвННиІв_ р засщаннях

·ВКJЮНКОМІВ

ють, ТО - .Не КОJТрОЛ

рі'Ш~!fЬ.

·

На ні· й: розглядалось nит<l!ння про Третій Всесою;}НИЙ з'їзд млгосп­ ликів та ' Пі~су)ІКИ госnодарю.вав­ пя ра<,:~госщr «Тогодівськи:Й» за :мину.'Іиіі 1969 рік і за.в,да:н:ня на та чет.верт()Му ві;щілка:х. нинішній ювілейний рік.

«llотрЮ:но осооливу увагу при­

Ще не підв'е,де·ні і не щю­ ,діuІити .вих'овній роооті з . .молод­ а· на.l~зовані ОС'І'аточні Під~и ро­ ·до, ЩІJІб за:і}е3Jlе'ЧІІТИ ГОСПОДІар­ боти нашого колективу, - ска.з.ав СТВО ~ра;ми р-обЇ'l:Ників», - та­

-

.:~·оnовідач,

І,Цир.ектор

В. Г. Лаза,р&в.

радг~сnу

Але

-

кою ·була rолонна дущк.& багатмх

ВИ•СТУJПЇВ.

~·ним з наіва.жливіщих

у місце-

ньому

11

ста-

вад

вrдрJЦного. А.цже Не СЄ_&рет, ЩО робот~ скОІПО'М .ІІІРИ3ВО'д·wrь до зне­ осіІбки, ~ЦЦІІІ,:є шкоди. А це неrа­

за-слухову-

.

Це стосу є · я знову 'faRИ :ВИКОJ!>К<Л~ів Вели­ кодимерсь 1, Гоголів·ської, ЛіткіІІської, 11ре­ бухівсь сільських Рад. Нооперативні орга­ ніза ·· , на їх територіях маііже з кварталу в

Т.ИlDНО ШJ::t&чаєтьс-!1 !Ніl сО'біва·рто­

сті nр-о~у1щіі.

КолектИв

к ро~а:nг/цко·.М доведених . планів.. тоВ •

аз

шення

о~пор дку робо<JОГО дJія,

IJ

до

И

відсутність

бхlдного асортименту та інші

і Прі1ЗВОДЯТЬ

ДО

не-

втраТИ ТОІ_)ГQВОЇ

и.

виконаний.

Найвідсталіш~ю

чи:vІ установам ,на цю суму

1542

допустили значНІ! 'суми дебеторської заборго­ в.аностІ,

тобто фа.кти"Іно ·бюджетні

використали,

а передали

в

кошти

не

тимчасо.ве ;юристу­

втшя і.нши;х ога,нізафй. СільсьІ~і Ради депутатів трудящих повинні здійснювати більш дlйо-вИІй мли·в на піДприєм­ ства :і установи, ро.зташоваиl на їх території.

Спільні зусилля виконІюмів

місцевих

Рад,

працівникі.в фінансово.го відДІілу, депутат.ів до­ поможуть, найбільш ефективно використову­ ючи всі ена.оомічНІі важелі, успішно винонати

І(олективниА кореспон.деttт

пи-

«Нового 1ІUІттSІ» - редколегія багатот"ражврї

ВІтч~зну».

з ни~

часті

газети

Новий набір мебліs Інженери

ІІІІНів

заводv

холодиль- дунції більш ніж на

280 тася-ч карбованців. Відправляється rtфнітурів вона у всі нінці нр~їни і ко­

розроо."'ила.

коне .· !С!Йкцію

«БроварсьиИй-2».

-ni · меблі

нових

кухdнннх

ЗРХ.'ЧІі: в іюристу-в'іінні

. прЦє~не

зошую

оф рм

ають ння,

ристується

Товари

не пщдаютьея дО вод . 1 пла. ~Зараз пщr!риємст о - \пр тупи­ йдуть для ло до .ііасовог

про~ції.

и

/.Дружно розпочали

с

нової

ювілей-

нИй рік робітншш заводу. Від­

діл

збуту

уже

реалізував

прu-

попитом

у

спожива­

чів.

Тому

ЇХ

широного

потреб. намагаємось

ТіЛЬНИ

ВИСОКОЇ

вжитну населення. випуенати

ЯНОСТі.

В. САВНЦЬКИИ, головний Інженер заводу ХОЛОДJІJІЬВНКJВ.

за,тверджениІЙ державний план і бюджет юві­ лейного року за·вершаючого року п'ятирічки.

П. СОБЧУК, начальник інспекції держдоходів, за­

жету винористовуються не с~різь і н·е завжди ловністю. tІзяти, .наприклад, tІеликодимерсрку

ступнИІ.: завідуючого райфІнвІддІлом.

с:ільську Раду. Тут робот.а по виконанню пра­ буткової частини бюджету пущена н.а СЗІМО­

нлнв. З року в рік ·сільська Рада не забезпе­

'~УЄ своє'!а:сного .на<дходження nлатежів з Jfа­ се:Іення, .допусиає значні суми недоїмок, не

::~алуча:є до Цієї роботи а·ктив села. Депутати

на

.своІх

•внІ\юрчих

ді.льницях

проводять· масово-роз' яснюючу

недостатньо

роботу

серед

населення ло своєча.аному ,і достроковому вне­

Естонська мобілів зміну ТПН-30.

РСР.

можна за До

приступив

Близьно

п"ятдесяти авто­

завантажити

нартоплею

допомогою

нового

серійного

випусну

Тартуськи~

завод

за

транспортера цих

машІш

сільсьІюгоспо­

сенню податків. Цей доиір можна закинути і а адресу винонко•мів Гоголівської, Шевченків­

дарських машин «Вийт». На фото: новий транспортер ТПН-30 на за­

ської, Бог данівської, СвітильНіівської сільських

водському дворі.

Рад.

(Фотохроніна

О

2

стор.

О

о

ТАРС).

НОВЕ

ЖИТТЯ

сЗа

fШJІІІШІІПІUUІІІІІПІШПІІІІІІІІПІІІІІІІІПntІІ.mЦЩЦІІUОЩШі

цьо­

танож

що ви-

1. Леніна. гід·ннй nода-

ліків. О~нрвнj

Винониоми За·ворицької, На,линівської, Нра­

Мокрецмюї сільсьюІІ.Х Рад

р),Н!нt.

тан'ІІЯ, ·вказади ,н~ причини недо-

ча.су.

си.лlвсько•ї,

Тру дівники

~Включилися в боротьбу

є ·за іх :з,дій·снеН'ІfJІ. Се·сія вислови­

кілограми молок.а.

Доповідач і товариші,

nідвJ.дом­

не завезено до

,ue

готують до сторіччя з дня на:род­

6тупиди в обrоворщві ·цьоrо

го

села

ражну КО!рову за рік надоєно ли- женн-я в.

а також .додатково одертан.і кошти від перевиконання доходної част11ни ,не завжди

· І<арбованців, але па,ли.ва своїм

на

ферма другого ві;t'.Іі.'Іка, де на ' фу- ла впевненісrь, що гото-лівці підше ' по

485

·взяв-

стич:ві зоб~в· Я'За~шя.. 'Не

Не кращі справи у викоІіа»Іf-і видатко.вої ча­ стини сільських бюджетів. Признwчені по бюд­

свосча.сно і ефентивно вииори.стовуютQСя. Н:а· приклад, викоююм Велwкодимерс!>І<Qї сіль­ сьІюї Ради ще В червні МІЇСЯЦЇ МШ!ІУЛОГО рО!\У перераху.ва·в Рожнянському торфопіДnрщ:мству

рщдrоопу

1970 рік 'Нові, пі,д:вищені соціалі­

цV,л є rщстІ випадки пору-

товарів

я іювих, переДових мето-

. nраці, зокрема mдИвіщуw~~>но­

ТЬ ВИ.КОНЗJп!fЯ ПрИЙІJК'J'И'Х

І

за.1і­

·херівциків р&ДrоопУ є з.апро-

еж.l, не Зд!слусrіроб.коопів на

якщо

дисциплі·нn,

безг~поДJарне використа'НJІЯ тех­ ніюІ, •недооросовісне ·вик•онМІня своі•х обов' язків окремими спе­ ці!!дістами 'На :відділка~ тощо. Особливо це шжітно · на другому

ОднаІ\ деякі .в~ · ' онкоми · ільських Р·м. :Нед. о-

оЦінюють зна<Чt$. !ф

жету,

до·хо,дну

встановлені

в поліпше.нні торлівлі -на ·селі, посилилась пря­ ма залежність між станом справ торг.!влі .і ви­

Інишнують

перевиконують

забу- дукцію так потрібну для потре'б народ·ного

розГляда.'Іи господар·tтва країни.

nитання про ')]рогуля чи не викона·нІНя ки-

Вперше в минулому році були

ви

нову ча•стн:ни. '!'ільки за ми.нул'і чотири ,рони п · ятнрі"ІІШ Ці бю,джети за рахуно!\ перевико­ наt-шя доходів і скономі.ї видат·нів змогли до­ датково направИ'ТИ на <:оц!uльно.,нультурні за­

чаль·ника 'ЗМіни до всіх. Тут ~а.в·но

й працюють 1 ли, коли на загальних збо·рах

відрахування в.ід пода·шу з обороту ІВ бюдже­ ти ш~сти сільських Ращ в процентах в.ід ,роз· дрібного товарообороту споживчих товарИІСтв.

Ось уже протягом кількох оста;н:ніх років (і . це вже стало традиЦією), неі бюджети райо­ ну: 25 сільсьних, міський і районний уепішно і

В. М. Сіри­ ка, Л. І. Ткачею:о, В. В. П1J.1ікарпова, В. С. Крючкова.

Зна<rІІиіі вкла:д у ВН!\онання планови\ авда.нь цеху нносить зміна, «Г», Я!\ою :ке-

порошку

о

о


Назустріч

ТОО-річчю з дня народження В.

І. АЕНІНА

.

Молодь-за кермо машин у м2::::~:.~~~~мо.~ь ~~}~~ ~~.~,тн~~}!} ~~~!.~!.~

кожним рокf>И держава все біІльmе пО"стачає ·ІУільсь'Ке госnодарст.во рі3номані'І'ною 'І'еХНікою. Якщо з_ десJ!"rок ·років тому, наприкЛ•ад, у рад.го.спі « Требухівський » було ,до Д'ІЩіІ;ЦЯТИ тракторів і де-

~наша мехазіsовава лавка вирощує 'lta'J)'l'OПЛЮ 1 одерЗDfЄ не,погаші •ВJЮJЦЇ. Так, у 1967

подар·ства ·нараховує в п'ятна,щятисильиому обчисленні 95 машин. 6 двадцять камбайнів і багато сільсь•когооподарсь·ких 11\{ашин різного .призначення. В радгоrоІі 45 а·втО'м.а'ШИН, nрацює 251 електродвигун. Мають скла.дне обладна·ння :ремО'нтні та •будівельні майстерні, :вин-

гекта']Jів по 145 центнерів, у 1968 році - по 160, а минулий: рік ·ХО'Ч був і :несприятливий для вирощення цієї куль-

3

кілька зернових комбаМн ів, то теnер трактарний •парк ·нашОО'о :гос-

завод, цех консерв.щії тощо. У·с·е це виМІагає вмілих рук механіза-

то:рів.

Комуністи'l'на партія закликає комсомольці!В і ·ВСЮ молодь до ще бJлІ>ш активної участі у ·вирішен-ні :величних завда"нь К{)муні-

стичнотQ будівництва на ·селі. Ми, юн.аки і дівчата, сприй·маємо це, як сві:й об~в· язок. Комсо·мольці і малодь радгоспу пратнуть о володі-

:Вати ·с іль·ськими технічними прІ)фе·сіями ке~рувати машиною.

жив·еш на . селі ~

-

у оТребухіВ'Ча~н уже •СТаЛО традицією :ГОТуВаТ .

<мехщіЇ':tатарrв. Лище за оста'нні два рок

юваліфікацію :механізат<Іра щироког

курсах п.авчалися і · торц·стів-мащwніетrв

и. П

рси

то:влено 40 •меха•нізат ~и ~щщм·мос.я на.щими моло.ди,

М

41lRA~

юоок

іЦЛЯ

iflo·,.

С•ебе

закrнче . .

Він тако.іt чле-н ко 11'ЄТУ і депутат

цюючи на комбайні «.СК-2,6» .н.а~к

·

··в щадня по 95-100 тон:~

доuрив~. правели вапнуванн.и, йде загатівля ІМЇ'сце·вих дО'брив. 3а­ кіІІ'Че·но ре·мО'!Іт причтн()rо ·сільrоооrнве!frа.ря. До весни іВСІІ техІііІКа

бу·де від'ремантована. А. РОГАЧ,

ківській птахофабриці. Яку агротеХ'ніюу запровц-

з~Х!од~в, на

спря.мо.ва-

полшше.ння

родю­

чості гру·нтів, які мають nідви­ щену кислу р еакцію грунтового

роз чи ну, важливе мkце належи ть . вапнуванню шляхом внесеннЯ в грунт вапна або вап·няних добрив.

Н еобхі.дні.сть

грунтів пода~т~я

ка.ртах

того чи

котного іншого

об слуговува ння

вапнув а н н я

в г,рунтових

нових ·речовин, жиру, ві'Та міні в,

цукру 'ТОЩО . Сі но, в ир ощене на

ваннованих грунта.х, багат е

ками в два сtіди. Нагромадження добрив проводить·ся

зони

інс титут у

пше-

розвитку норисних мікроорганіз-

мі в, що , в свою чергу ,

сприяє

збіл ьшенню кількості легкороз-

ва ння докорі нно

стив ості грунту т а якість

більш

вла-

уро-

жаю в бік п ол іпшен ня. Н а грунтах, що вимагають вапн ува ння •. сл і д зап обітати внес енню кислих форм мІнеральних добрив. В кращому випадку - врож ай сіл ьс ькогосподар-

під

доб-

щ

.

пuкращенн,я

режим у

для

водноповітряного

грунт у .

На льцlй

на сту ново зеікріплюе

ні о.рганічні рештки

вапн <1

розкладе-

.

Р ~іВ , Іюли

lX

щороку,

ту.

Дефекат , як nовільно

діюче

які ме нш потребують в а:пн уван-

ня . Оскіл ьки .вапня н і добрива найбільш ефектив ~о діють на nідвищення врожайносrі озимо~ :пш е ниці, .кукурудзи, ба.га rоріч­ них тр ав, вики; ячм~н ю '!'а 1\ОР· мо в и х і столо~ю~ (іурцкіВ, ц:1 під nоп~редцики

· В тому

цих

дідсіні

но-

випадку ,

Ішли

ов ес , що йде .після н а ртопл і чи

ЦJЮ отр у•и них для р ослин

тури.

водню ~а розч~н~их ·Сп олу к .мар1

вапн о , найдо ціль­

н іше вносити під пр оса пнІ нуль­ В

{)JЮчевих

сівозм інах

вашІян І добрива ир аще вносити

алюююю. До .ФІзюло- повними нормами

в грунт одночаоно

з

іншими

бан- юJосл і форми добрив , а вапнуван- добривами, дотримуючись пев­

для ня н е проводиться по тій чи ін· них правил. При внесенні гною напнува ння .потрібно якнайшир- шій п ричині , то такі добрива на добре окультурених грунтах ше використовуват и дефекат, обов ' ~rзново треба нейтралізува- дr;>зу дефена.ту чи вапна 3 роз­

я ки<й м а ють в достатній кілько- ти за доnо могою ваnна сті господарства , розташовані ф еІ<ату.

чи де-

рах унку ·На карбонат кальцію м ожна зм еншити вдвічі . Слід

поб.1 изу ц~кР?вих . заводів. В суВапнувати грунти nюжна ці: па:~1'лта1'и, що сумісне в несе ння хо~у ст.аю юн ~ мtстить 52 - .80 JІНЙ рік. Побоювання, що при гною з дефенатом най.біJІЬ.Ш ЩJv:центtв . кароонату калЬЦІЮ, внесенні вапняннх добрив зи- І ефективне. Сполучати вапно · з

6.1 изько пшпроцента азот~.

0,5 Іною. по снігу може погlршнтись І органічними добривами мощна - 0 ,7 про1~ента фосфорно 1 ние- їх ':_Кість, безпідставне. А;~же ж І !{ Ї .'Іько~Іа способами , ripo ІЦQ . де­

лоти т~ О , а - 1 , 0 . проце нта они- нароонат и

нальці ю

вапнянпх та;;ьно говориться в довідни·к ах.

д~·~ рив м а1йже н е розч и нн і у водІ 1 то му не nилу говуються і н е

Поря.д з МІНеральними речови- п ерсносяться · талими вода~ и . шши ~о складу ~ефек;у .вхо-3ить Не сл ід по сн і гу в-носити Д~-

t0 - 1;:> про це.нтш орг,ІНІЧ НО l ре- фснат ,1 ишс н а Іtрутн]І: схила,х. з Валнування

о д но ч а сн о

о

~

. Ішсл их

.

Четвер,

я н их змн на єТІ, ся гр у нт, а р азо м

грунтнз з ІІН f\'! і розсіяниі1 .дефена.т. Ні

ПІдвище нн я м

22

урп-

січня

·

в ююму р а зі

1970

року.

н е сд і д наrатува·

Г. КЕЛЕБЕРД.І\, А . ШЕВЧЕНКО,

М. ХАРЧЕНКО

",

Ганна Цуrає-

750

грамів щодо­

з

220

за~,ріплених телят. сторіч­

чю з дня н<tро.,JІ;ження В. І. Лені-

тех·нік

по на, колектив тваринників нашого

штучном у І)Сім енінню сільського~- р<цгосшу ще зав-зятіше трудwrься !fиче wко. Від кожних

н а уІюво-

доелідного І нституту селек-

ції т а н асІ нництва пше ницІ .

ЖИ'l'ТJІ

сто

а,ак·р іпленої групи о~ержано

І: о рі в конує с вої зобо в' язаІння. по

І . ШВАЧКО, rромадс ьк ий кореспондент.

сто те;цп.

У pa;trocni «Тре­ •бухі·вськи.й » понад 400 rе кт а:р ів ф р у к­ то·воrо саду. Дере­ в а дабр е Л ЛОДО'Н О· 1сять. Хоч .. і є nо­ п и:т ·н а фр укт.и, од­ 'На:к

:не

зав ж д и

вд а·вз л ос.я

п ов н·і с­ тю реалФзува т и В€ с ь у:р ожа.й: І :ке­

·р : ВІни.ки ГОСП О·дар­ СТ В~ зн айшли .р о ­ з умн ий вихі д -

Bf!Hp· )

•р абн~й завод. і\']'е<"

:п ер

і неста!Іі.J,ЩJ·т н і

яб.1уfа

<4_:nеретво

·~~~ь ~в ..kк·р mt·yв ·к о

и

·вже

. к, в :д­

з

в е кс

е

од

зд ано

уат а•цію . Та ого

про~ у к­

ція за:во юва ла соб і добру оС.1 а<ву сере;~: спожива ч а .

х : вські

Т·ребу-

вина

в ід­

.пр швл.яються

.бa.rarr ьox дя ас ького

На

до

м:ст Р а · Сою зу .

фот о:

авт о ·

МаТИ<ЧИа

лі:Н іЯ

ПО

•роол иву

вииа .

На

Ольга Фомінська. Ф ото А . Коза.ка .

Мирон івсьІюrо

НОВЕ

~

Іра Кравченко і Тетяна К~· ш­

отуючи rід·ну 'З устріч

о рден а

о

те:~яrи

ст~'ов~р '!.~~0 rр~мів. Доrл~(:І~~чки

Н(}Г

пе р едньо м у

Л е нін а

р kт ;кпвої і!ати і\ожно.rо

. ~~JiRa ТарасІВСЬКQГО вцдшка

наунові n раці вники відділу

аг.рохімії

~!арія Кова.1ь, Варвара Штров·а та Марія Єлфімі>ва. Щодо·боІJІий при-

:Ла']!асІЦІ;в·і

п]д поперед'' nо•буд)'ІВаТІІ

ратних Ф.орм азоту . в них ство- ням в гр· унт .дефеІ<ату або вап- до цільно з о,рганізацНtно-економі чного бону дефекат · вносити рюют?ся нормал~ю умови для на. Я Іtщо в на·явності є тільки

ланки.

· вносиrи подарських тва рин Вас иль 1\а,ТJ і- і з пе рших днів .нов()ТО раку ви­

безпосер едньо під 'Ті культу,ри ,

коренепл оді в,

юю в

ПРУС,

мехаnізованої

rо nриро ст у Ж И'ВіJ·Ї юги к ож­

ло, бtльше магромаджують ют- досить легко усувається внесен· при їх переорюванні. Найбільш

І овинн.

а сорт

час втрач ає т~я ·родючість rрун-

ШАн и елюють грунт · ~щвищуючи

У:гру н то в"ому р озчи ю нон це ~тр.а -

І. ланковий

ка >'\ООИ'ли-ся по

нюшини під о3иму пшеницю, . .. що йде після зайнятого п ару, Вlд l X ~есення дефекат сл ід вносити безпосе­

в носити.

жуємо на пмях •д обрива, підГОТОБЛЯЄМО Т еХНіКу .

і по- Гl ч.но ~ислнх добрив вщносять ники огірків, ·н алусти і цибулі. аМJачю Фо·р~и азотн их добрив , При хорі ниому пол Іпшенні кисс хло.рнди кашю та сул ьфа т амоян пра~и- н lю . Н еrатив.на дія цих добри в лих лу к ваnнування проводять

су натю , 1~0 в ЦІнн ими п оживни ми р е ч ов:ша м и для ро сли н .

Це'ІІ'І'не рів .з гектара,

ти дефек ат на рілл і , бо залищ­ ки його утворюють переваnн·о­ вані плями, на яких тривалий

В"qЕИІ РА,ДНТЬ культур. Так, цри

у верхніх r~нцю

роз~!fТ·~У азиофшсуючих терш. 3 ванняних добрив

в

труд~v~ккх ·робіт. Та :навіть rіри 3000 .кілоrраміІв мо-1ока

вносити

шарах грунту , а з ними живні ре •ювини. Ваnноваю грунти ,

тарі rro 150 центнер ів ка]J'нш­ .ІJ і. У ці зmюві дні нагромад-

ський » , О'собливо тварlfІ!1никам. лися доя·рки Пара!сковія Полях, Прим.іщеоння фе·рм засt.арілого ти- Олена Носко, Уляна Сидоренко, пу, майже . ІВtдсутня М:ехані'Зація М.арвара Калюк 'ІІа інші .2700-

менше заnливають і в них під- І нислt фор~и мІНеральних доо- трави лідсівають під ячмінь або знач е ння

значе ння

в

г е к-

В неле.rких умовах Т<lрік дове­ Річний .пла:н продажу молока в и­ Добилися ·висок ог:о .приросту мо­ •працюв~ти колехтиву ново­ К·wrано ноа 105,7 процента . л од няка в еликої ро гатої х удо·Gи створеного рщдтоспу «ЖеР'дів­ Найвищих надоїв ~Іолока доби­ т·елятниці центра.зьно·г о вІддІл ка

Вони ·~ ез начний, ~ частіше нають зни- редньо піД парозаймаючу нуль­

вищується активна :пор уватість,

виростити

ць о м у •році н а кожно ~ІУ

ло·ся

стру.кту рнимн , жуєт.ьс.я. Як д~ведено науко~, ту;ру.

що м:.~є в елике

на

е завзятІше трудитимемося

2 -8 рІк після вце<;:еЦн.ц, 'tx слtд

чин нцх елем енті в ж и.влення росл и н. Після внесення в ап н а знач· но поліnшуються фізичні вла· / ських кулЬТJ:Р

сrивості кислих г.ру нтів.

змінює

зобо·в ' язав·ся

-----------------------

господарства кальфй і фосфор. 01'Же, вапну· вапняне добриво, слід

району

ниф. Ни е сене в грунт •вап.но анижує або оовсім ліквідує шкідливу для більшост і кул ьтур ки сло тн ість, внаслідо к чого скл адаються умови для кращого

стають

на

ланки

ня В. І. Л:е нrна

·

ВАПНУВАННН ГРУНТІВ жаю знаЧно поліn~:ує якість сі льськогосn одарсько t проду кції , ·збільшує ВМ іст в них біл-

карбо-

честь сторі·ччя з дня народж·ен-

мої :пшеtниці. Після •збира:ння її

вес·нчюранку. Розвезення

торік

380

КGлектив на шої механізова­

жуємо ·ПРИ вирQЩу:в.ан·ні картс,плі? Наса•МІІІеред лопередни-

КО'М ПіД 1tарТОІ!ІЛЮ :видіЛЯЮТЬСЯ

зобо·в' язання.

на-приклад, одержав

'НОЇ

таких у:мо'вах працівники тваj}И·fІ­ ництва діЮилися перших у~піхі:в.

секретар комітету комсомолу.

знає, скільки одержить прямої і додатко-вQJЇ оплати за ВИ'КОШІ'ННЯ плано во·ї врожайності,

рів - на ЗО це:ІГГНеІрів більше, ніж у .середньому По Семиш>л-

ЩІ)Д'Ц:Я буЛьби :на трьО'Х і більше гек.тар.ах. Список моло-

інших галузя~ господарства можна було б прод. овжити. .меха:нізатори зобов· язались ·віІдзначити сла:вюm !Ленінський ю·ві­ лоей нов.им:и виробничими у·спіхоами. Щоб за•безпечити висО"кий вро­ ЖІаіі зернових та інших культу·р, О'ЗИМі підживили ·м~неральними

ма rе·ріальна заінтересо11аність . h(}Ж1НИЙ член ланки наперед

,

взимку, а внесення їх -

трактористом.

у:мовах, дає не •б ілЬІІІІе 122 центнери. Ве.:шкий •В:плив мають і МІУр.а ль не за (}хочення та

ОО' ·алі·стичн ого

це•нтне-

ти карто'ІJІЛі. Т<~.-к, у·рожай сор­ ту Олев за три роки стано­ ·вить, відповідн(І, 240-160

дих меХ<а.ІІrзат(}р~в. які оеамо()віма.но JІрацюють на полях, фермах та

них

на кож-

149

шенні 'Врожаю ВЕДіl1рають сор­

зеленої маси кукурудзи, А<натмій Каленченко кw.ртоплекомба.й·но·м викопуІЩв

СЕРЕД

На КОЖ!НИЙ reк'Nip в·носимо по 40 ТО'НІН орrанічних . та по ·6 центнерів фосфорно-калійних добtрив. Шд час весно-

і скиртування соrломи лущІщо стерню ~дисковими лущильни-

ц:йло КQрнrй·ко, п.ра-

· )\ ..

но~rу гектарі по

фактор У •Пі.двище:нні врожаю .

курси 'І1ракбуде пЁдто-

на

ехан~затора~ІИ ·ком·сомі)ЛЬЩІ-

к и Іfі ЦЮ6

тури, та же ж мали

з - 50

:в ос·н о:в.ному площі з під О'зи-

.ми Олм·ою Ха"рченко, ~ка дРіl офе,рО'м. Вооо~чле·н комі'!'е'І'У комсомолу, депут · ІР~Йо і) . р :и і ден викоНК()МУ ·рай·ради. !Мцкола Сом цk

на кожно-иу

одержав

~ину.ло.го

..віікрито та · шОФерів, : ких

:вчись

-

році мали

на зяб, ІІІоЖJна МС'Ною 1юзпочиооти ІНа 6-7 днів vаніше . :Виграш ;у часі важливий

плані

бр а.ку в а л ь и и ц .я

о

О

3

стор.

О


Для нашого побуту Важко уявити

.собі

НА 7.'ЕИИ ВИХОВАИ:НR

illШJilW[Н[!

жи:ттєвиІй уклад суча•оної

.пюдини без на ,J:іІйоНІ1ІХ .помічників електропобу­ тових прнлад ів. За їх допомогою готують їжу, прибирають житло, лер уть і прасують б іл изну, на­ тирають 1під.1о.гу ... Над ї х ство.рен.ням і ,в,доскона·

[!

ШJ~Jil[!

~~~ШФ~W

.~ е н-ннм ·праш,юють чи•сленні колекти,ви . О.ди.н 3 •Н ИіХ - Всесоюзнні'І ·наукоІВо,дослідний і н:ститут по

е.lеіпр о п о.бутови•х ·~Іашинах і прилада·х зна:щ;щ ть· СЯ у J\И€Ві. У иа.ш:й к·ра.ї•ні -випус.кається по нац І ОО •найме­ нува-нь е.1ектропо>бутових приладів. Серед н их є чи•мало .nралад і в, розро·бле.них ·ки•ЇІКhКІНІИ кон-

ДОВГИИ: ЧАС ·непокоІла ме- nовчаrщя, а .особн-стиd1 при:нлад

не думна на.писати

дон

«РомашнаІ)).

стаtрщу групу,

Тетяна

npo

яну

Івані вна

ясл.а- са·

Зокрема,

ста.рши:Х,

nередусім

-,-

Про баtrьн.а, вихо,в,ателів.

виховують

Нандиба .і

мжері,

Ось чому

дуже .всюкли:во, а~би !дорослі сте­

Ні~

жили за своїми сломми і вчин­

ба•чиш їх у нолі дітей, -розу· м.іЕJШ, що саме приваблює · малят ІДО цих лаг!•дних, заІВжди

гують на те, ЯІн мИ став.имося до .ін.шиос лЮдей, до праці та обов'язків . 1Д! ти спостережливі ,

кожного, У•Міють ,ві,І4н~1'1t'

~0\ь кільк-а принладів погано·

на Аронінна Несельман.

Ноли нами. Діти досить швидно реа­

при.ві"DНИХ 1і турботлИвих ж-і·нок . дові•рли.ві. Та цю •Ві·РУ легно Вони до·бре ·знаЮть 'своїх ви- зруйнув ати Інечесним в·чи:нно:\1 ХОВаНЦіВ, Хара•ктер і ЗВИНЩ;!. НИ ИОООДуМа.Н.И.М СЛОВОМ.

'fie·

жинну до ~чо'І:.Q ': f9t!І'ЦЯ. ~'мейно.rо ви'Х.ОВ'аІння. Ходжу При;ваблює ;,.иа~•. ~атеVf!інсьн~ в ·са:док за доньною і частеньке

у~мІшна, лр_и~тн~ .слово, . ла_ска- бачу, я.к л'янИІй батьно ВІ руки, яю ·~овсяН'Ч~с доnомаГWЮТЬ GВО,!ЮДІТИ Н(!іНІУерШИМИ,

Н а ш а п·ромИІсло-~:-сть ІВипускає

такими .в&ІКЛИіВ~·М~і!-· 1 необхLдни- правило, зустріне

29 мо~еле.й еле.к­

троутюг-і в р 1~них конструЮці,й . Оп:вроб:тни•ки і.н ­ С'І'кrrуту p a•J0\1 . з Льві•всь1ш:м ЦКТБ унlфі-кували оІжо.вн і нр.11 1 утюг' в .. Економіч-нИІй ефект від цієї

_<f'акож :хо:~а:телька сшJщуютЬІ<'JІ"'"з &aon>

.n ОІС·ОСЇВ .

яви У. .ДІТЄІЙ ег нахишв з .. и

пр а :ІІ.І ІfІ.Х і .посу домИІй·н.и.х .ма;шин

Н.

І.

ив .

об

нецензурним

.. Це до- слівцем. Потім <<зіграють» пс !PfY по~ .карбованцю і «заглянуть» у рис.

'

І кіоск або до «нооператора», де

спільно продають на розлив. (Неофі· . .. •• ційно звичайно) . Тож можна . ІЗНа'ННЯ ВИХОВНО! УЯІ,ІИТИ собі,, JЩ ДИТЯ СПрИЙМаЄ

виправи:rи _ї - ВІД'МІН роботи з 'дошюл.?н~таJМи., постtй: батькову мову 1 вчинки.

Федулова

випробує авто.матИ'чну :пр а·льн у маши.ну « СМА-4 »,

на турбота про ІХНLЙ фізичний

чому

1 може навчитися в нього .

розу;мовий .розвитои,

любов до . свого фаху - ось .сенрет педа- . Lнщи.м раІЗом я чув, як п яти· гогічної м-айстерності Тетяни РІ·:rний СИІНО~. !докоряв цьому . ж Івані:RНИ і Ніни Аронів-ни ІГОре-батькоВІ. «Тату, 1'fl знову тан ха,ранте.ризує nLдлегли'х за- набрався?• РQзмова ·вї;WулЗJСя

структорамн. Добре .за;ре-ко·ме ндували себе М·t·н:а­ тюр ни. і\ хо.10;tи:1ьн fі'К ·«J'v\о:р-о·зкш> , е л ехт.ро~І і·ксер

:і ка•во.мо :І•КОЮ, елек'!'рожаровня «Вогник » та і•н ші. Тепер в ін·сти•туті прое ктується .компле·кс ·кухон­ ного о бл а,:.щання, що складаєтися ,3 а•греrату д .111

ві,дуюча садином Адла СаргНв· У роздягальні «Ромашки• .

на Севрук. Мені дуже сподобалися батьківські збори, які нещодавно віДбу ли,ся в Ц1й ус"Dанові. На них

нри·гот увзн ня їжі, хо .1од илини-кз , .п осудомийн о ї машин н і т. і н. l> с.ше р еІJн о, •сподо баються похуп ·

цям -е.1ект.р 01мо,роже ни.ця дл я побутови•х хол од иль­

НИ!кі:в, автомоб і:tь.нн•й холоди.1ьни-к і пов і тр оо·чн с­ ни.к -в:д тю тюново-го •д НІ\Іу . Тут слрое.ктова-но і з·р с,блено д ос.1:дний 3ра:зо к 'перш о ї а·втома.тичн ої ПрЗ. :І Ь НОЇ ІІ.ІJ•ШИНН «Civ\A-4» ІНа Ч ОТИрИ Кі лоrрЗ•МИ

t:yxoi

nостИіно одним-другим

помагає . ·:fя~С-'вs:

і•нженер .~ абораrrор і ї

-

якогось го-

м. и, НІа:ВИІЧками ~-· .зн~.нями. Ви- рільчаного брата, перекинеться

.ро.боти ста І rовІпь ісс ят.кн ТИІсяч ка-рбован•ці.в на рік. Проведе но також уніфікацію насадок до пи·

Н а ф ото : вто.р і л :•во.руч

·Прихо­

дить •За свої•м си-н:ом . Поверта· ЮЧИІСЬ :ДОДОму, В іН ПО дорОзі, ЯК

йшла

л.редметна;

принциnова ка. зно~у запитала маму'

розмова про виховання

ІІІ·

шИй лри.кла.д. Мати чЗJСrо приводи.ла в дитячий садок Лесю з заnізненням. Ій не раз робила зау-важення. Якось вихователь­ чому

ІВ Оі.м'І та зашзнилась. .вез особли~огс

і нові .програми дошкілІ.ного -ви- збентеження ВО·Ма вlдповІла: хова'НІня. Збори дійсно бу ли лов- Зіпсу~ався автобус, І ми чальннми. На шиноремонтному при~шли ПІШКИ. . , ,

бі•mtІЗІІИ.

ще й :досі згадують про них. Багатьом батькам -довелося почути .на <Овою .адресу сп.раведлИвий .докір про неправиль-не .вихова1ннЯ. - Вmю.ватд .нову J!Юдину,

ДІвчинка здивовано глянущ на маму. Але та ·rоворила вжt npo щ~ь іНІШе, і дитя nр?мов­

важал.а п.равиVІа соціалі·стичоого співжиття найголовніше наше за вдання. Справа ця дуже скл а,д,на, .пот.ребj"Є в-елИІних зна нь і .доавіду, :копітиої пра~ці і ·терnіння. Формуючи у дітей пози•тивні -якості ХЗІрактеру чесність, правдивість, доброту,

довго не давав усім -спати. Теж .Dрннлад, як не можна ВИ.ХQву:в.ати дітей. Діти безмеж·

чало. Пізніше Леся црИІЗналася,

опустИ!ВІllи очІ: .. - До са:дна ми зовсім не яка б в усьому .керувалась .прин- ІЗДИІМО, бо ЖИІвемо тут неда· ЦИІпа,:'ttи номуністИІЧної · моралі, - лечно, а запlзнилИІСЯ тому, ще сназала Алла Сергії>вна, no- татко ІПрИ'ЙШов пізно п'янИІЙ і

в·нюу ліворуч - електрожа,ровня «Вогник», за до­ nом огою якої за 10- Іб хвилин мо.жна. nри:rоту­ ва ти со1ювит ий шаш л и к, кот.1ети, -в!дбивн і ; -вгор і

праворуч

інжене р лЗІбора.тор і ї

-

пр оводить

_р·обочі

ф:.1ьтр а ; .вниЗу цраворуч .lект·і

Н. Є.

вИІrтробу•ван.ня

Корнєва

над~плитІЮВ ОГ')

елект ром '.ксер в ·ком п­

чуйні>еть,

з к а•во.~юлхою.

Фото Ю . Мосенж.ника.

(Ф о то.х.р он'·к а РАТАУ) .

нLв, ІГІона.д

них гучномон ці.в та інших

р а-

діотов~р-і'в підвищенної яності.

у юві.лейно:v~у році понуnцям минулого року по,р і·вняно з 1966 бУ'дуть за1пропо-новані нові мороном збі л І>Шивс я у ·Пі втора ра­ делі телевізорів ІІІ нласу з кі.ноза. і досягає тепер близько 6 сІюпом 47 ЛК << Ренорд- 10 »., « В ес.н а1,), <<Садно», МіЛЬЙОНі•В 100 Ті-ІСЯЧ ШТуК. li класу -

в ИІй

внесок та .мала

м ісячної

випл а·ти

~

числі

м о,делей для прий·

м а.н ня кольоровог о :зображ ення:

<<Руб і.н-.5 >> ,

<< Рубі;н-401 >>

і

корд- 102 >> . При цьому струнці я

буде

<< Р е­

їх юж

значно

п оліпше·

на.

Ви.пу-сн

ра діопр и;й.маіЧів

діол торік досяг близь ко йонів

675

тисяч

штук,

і

6

ра ­

міл ь­

у цьому

ст ерео» , нла.су -

і JХіД іоЩ~!fІ,.м:іч іВ... . . ІІ «О неЗІr , ~ .11~ нласу ·, з

<< CПO!Jtl"),>:,

302» ,

·IV

· «Соніл-6 >>, <<

J<ласу -

і <<Ал ьт&UІіст-3>> . Н

l}fa· пропонується

н а ножн і

сто сі.мей у рес лі:ft7є 59 прИІйМ. аІ3-І · . радіо .··. а 3 т л еві.зори. У

ЖОВ'ТНl

МИ Н

ро н у

правлі,н ня У1юопсп ілни дозвол и­

r>ел ев і·зори, р ад іоЛІ-І і магн і толи

мQдел ей

в

.діол,

ч отири м одел,і м аг.нітофо-

кредит

н а дв а

р они

і сіл

зі

шен.!f.Ям nершого ~неску

змен­

дО. :20

Тут

ЧЕТВЕР ,

« Тау:ра с»,

<<Ригонда- Моно» ,

<< Ур ал>> ,

•Акту ал ь ні nн та н ня наукового кому ­ ІІ і з му » . « С уть n ерехідного nеріоду в ід

вибІр

кап і та лізму

соці ал ізму» . (М . ) 12.00 в істі. 17 .00-Наш а а фі­ Новини . (М . ) 17. 15 «Гос nодар і з емлі » . «Сівоз міни в сте­ ну •. 17.4(1 Т елевізійІІі вісті . 18.00Для ді тей . •Теремок» . (Дон ецьк) . 18.30 - Л е ніІІс ький у ніве рситет мільйонів . « UJкол а nол і тич ної са моосвіти ». сРол ь n еріоди чної nрес и • . (М. ) 19.00 - Прогр а ма еЧ ас • . (М.) 19.30 - Ко­

радіол и :

«С и.:v~фонія »,

«Ефір >> ,

м. БРОВАРИ,

вул. Київська,

154.

КП УкраинЬІ

трудящихся

и

районного

КиевекоА

19-3-82, заст. промисло вості,

деnутатов

n і с ні ... •

управління

ІНДЕКС 61964. Газета

виходить

вівторок,

четаер і суботу.

І боти), фотокоресnондента 19·4-67, відnоаідзлЬІюго секретаря ~ 19·3· 18, відділу сіл~оськ. госnоДарства - 19·4-47.

···~·· ·····~······-········• .. . . . . . . . . . . $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

~Фова!)ська д~рукар1161, КніІК:~>коі області, вуд. КІ.Lвс~о"а,

-

Чемnіон ат

(Москва) -

новини .

Друга

сСпасибі

за віст і .

(М.)

17.15-

ніЧ,

• Озовис я,

18.30 -

діт и !»

М)'зич -

Новини . (М. ) 18.05Худож 11 і й

меч•. (4 серія ). « Пісн і 30-х

ваші

nperpaмa

н а комnозиція сСnіває Ернст школярів .

-

України•.

Т елев і з іАнІ

Н аша а фі ша .

(М.) 18.00 -

СРСР

ЦСКА.

21.45

(М . )

•Мистецтво

22.45 23. 11 -

17.10 -

1

У

·---·-·---..--·-· = редактора, м асоаої ро-

n е рерв ах

У коопторrревлама •

области.

- - ------

ТЕЛЕФОНИ' : редактора в~ІлііІ (п артійіюrо життя,

Совета

•д ин а мо»

( Одеса ).

О. ПРИШЛЯК, методнет

сНОВА Я: ЖИЗНЬ,. ·- орг11и Броварс коrо райенного

комитета

телеба ч е нн я .

з хокея :

Тележурнал

;:======~=-=--===~=======...;,"""'==-=···======

11

л ьоро в е

В

•••••.•••••••••••••••••••••s••••••••••••••.......,••••••••••••••••••....................~..........,,,,,,,,,,~,............................. НАША АДРЕСА:

до

йні можна -ш а . Телевізі 17.05 -

магн іто.ли: << Ро м антика >>, << Фіал-

ст.

СІЧІНІ

програма

10.05 - Н ОВИ ІІІІ . (М . ) 10.15 Для дітей . сСні гов і колобкн ». ( С імф еро­ п оль ) . 10.45 Кош~ерт. (М . ) 11 .30 Л еи ін с ькнй у ніверентет мільйон ів .

<< СwгнаЛ>> ,

« На:нта·та»,

22

Перша

11-ри,дбати в кр едит на два ро ки

<< З орька>> , <<с тарт- 4 >>,

... ·Отані· :великі :і малі ТУ'рбо·

вели:иа любо.в •до дітей, відда­ ніс·ть благородиіІА справ;. внхо· ванню .

С. ГУСАРУК, rрома,цС!ІtКJІІ кореспондеІІ'J'.

11 .35 -

телеві зори : << Рубін- 106>>, «Ел ентрОін »,

си н

Буш» .

Для

nолку•.

фільм сЩит і

20.00 років •. · 20.30 -

Телефільм

сНа добр а ·

Шкільний

Телефон- 19-4-5-7, Зам .

229 - 6775.

е кран .

Українськ г

література для учнів 9 кл асу. •Жит· тя і діяльні сть П. Грабовського» 12. 10 - ХуДожній філ ьм с24 -25• tн І!Овертається . 17·.00 1-!аша афіщ а 17.05 НародИІІІІ · телеуні8ерситет •досягнення на ук11 і техн і ки н а Укра їні». 17.45 Т елевізійні вісті. 18.05-

Б ас кетбол .

nіонів .

Кубок

ЦСКА

єв роn ейсь ки х

( СРСР) - «Црвеіtа

ч ем •

знез

да » ( Югославія) . в ел нкої біоr'рафїі .

19.00 Стор інк > На уково -nоn улЯр· н ий фільм •Кривава неділ я• . 19.30 Концерт з творів комnози то р а Г. Жу · ковс ького. Трансляція з Колонного за · лу і м . М. Лисенка . (1 - й в і дд і л ) . 20. 3~ - Естафета новин. (М. ) 21 .15 - Мо· лодіжна прогр а ма «Погляд». 22.15 З н а йом тесь, сСтарТ», Р епорта Ж. (М .) 23.00 - Телесnектакл ь . (М . ) 00.10 ТелевізіАні вісті . Друга

11рограма

10.05 -

Новини. (М. ) 10.15 Дм дітей. •Подорож сонячного за йчика • (Калінінград) . 10.45 Ху дuжні~ фільм •Армія Тря сdгузки знову бою• . (М. ) 12.05 - •Твоя ленінська бібліотека• . сПраця Ле нін а сІмn е· ріалізм як вища ст а ді я ка nі'Іtа.л і зм у•

(М . ) 12.35 ша афіша .

дорожче• ·. про

Ноаини . (М.) 17.40 -На · Для дітей . с Н а й ·

17.45 (М .

ді теІІ) .

не

«24-25• добр а ніч, творів

Стет,мах

19.00 - .

діти ! •

20.45 -

комnози тора

Тра нсляці_я Лисенка.

для

з

(2- й

Ре,цактор Є, ФЕДЯИ,

дітей і

Художній

nовертається• .

.......................... , ..............................

154.

до.рослих

П•.ІІТН.ИЦ.ІІ, 23 СІЧНЯ Перша nрограма Телевізійні вісті . 11 .10 Те· лефільм сСторіики · великої дружби• .

nокупцям

~ирокнй

й

11 .00 -

·. та магнітоп. В унlверма­ культмазl, промислових ма­

утник>> цих радіотоварів.

ча ється випустити дев ' ят.на~цять і ра­

,

У льтра-~о·тким . · · хвилями . . - газинах мІста

році ця цифра зб і льшиться ще підприємствам на 450 тисяч. У поліпшеному' ло торгіІвельним зовнішньому оформл енні н а.мі- споживчої ноопераці-ї прода.вати ,радіоприймачів

м

а

4ІUUІПІІUІІUІШІІІІІІПІПІІПDІІПІІІІІІІІІІІІІІUОІППІІВПhІUІПІD

пере-

ва1ги кредиту на два роки. Він ~Цає змоrу більш- рі·вщ>мірно, ці.лесп.рямовано плану.вати сі· мейн,Иій бюджет :і , отже, кожній сі.м ' ї -:- ·Іl'ридбати телевjзQр.

році

заб ез п ечити -серійний ви­

nуск трьох

ти, невтомні 'J'рущові будн І снромІНИх людей. Головне, ща хараRтеризуt: tx робо'J'у, - це

з'ясувати

с·та•ви.ла в прИІкл.а:д ін:ши:м , дала

З 20 січня no.20 лютого прав­ .випус_н << Л агоща- 1 >> , << Атл а:нтJ>, з кі'іtоснопо.м 59 ЛН - << lіІумру.дс3 >> , ління 5роварськоі райспоЖІІВ· телеві•зор!ів .на•:v~іч ено :збілмnити « Зорьн.а- 3 >>, «Чайна."S~. а .також спіщtн РОJПОчало міСJіЧник про­ Ще .н а 800 Т!ЮЯЧ ШТуН , В ТОМУ радіол вищого нлас'у( ~< ЕС'І,ОНіЯ- дажу •'~евізорів, радіол прий· У ~ИІнішньому

не

особливості негативних вчинків і ,зна,йти ефек"Dи.впl шляхи запобLгання їм.

Поті-м вона дала кри.тичн·і зау.важен:ня батька•м. Декого по-

ось

вихову.вати

тільки малих, т.ат Іі мам.

початко· .розумні поради .. На Ідити,ну найне слова І СУ'Ма що­ більше вплив,ають

110 тисяч абон емен т- п.роценті·в. Нев-еликНІЙ

як не :при:нро,

танож рози-рити: причи,ни nояви у них небажаних рис та у.мов ,

які сприяють цьому,

Кожній сім'ї -телевізор У нашій країні кожного року зростає випусн телевізо­ рі.в , р а'діоприйм.аЧJів та р адіол . Випус к т елев із орів , на:nрин лад,

.ми ·нага-м аємося

оо ІВірять батькам, та батьки, ба:чИІМо, самі того не ПО!Мічаючи, завдають дитячому вихова.ннrо Н>еІІоправJЮІ шкоди. Нолентиву дИІТячої устаtІЮВИІ .доводиться ,

Г.

Колон ного· відділ) .

філ ьм

20.30--

«Н а

Концерт Жуковського.

зад у

ім . ··м.

9 номер 1970 рік  

9 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you