Page 1

КОСМІЧНИЙ ПОЛІТ УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

«РАШ,

ЄДНАЯТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ 30-Й .

.Nir 9 (2855) ВІВТОРОК

21 СІЧНЯ

1969 Ціна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНlСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ВИДАТНИИ

..

е:а:спери:иеит

18

січня

1969

року об

11

-

годині мос­

успішне

виконання маневрування,

розшу­

ковського часу після успішного виконан­

ку, зближення, причалювання і зстикування кос­

H~ наміченої програми польоту в задано­

мічних кораблів; - створення на орбіТі населеної експеримен­

МУ районі Радянського Союзу, за 200 кі•ГlOметрів на південний захід від Куста­ ная

приземлився

{( Союз-5»,

космічний

пілотований

-

створює передумови

експериментів

:ІЬОТЧИlш-космонавти: Шаталов В. О. Волинов Б. В. Хрунов Є. В. Єлисеев О. С.

11'1

проведення великого обсягу науково-тех­ нічних і медико-біологічних досліджень, спостере­

K()CM(),:1PO~I.

Результати

польоту

космічних

будуть використані для розвитку майбутніх піло­ тованих польотів і створення орбітальних пілото­ ваних станцій наукового

Шаталов, Волинов, Єлисеєв

Ц

народногосподарського

* * *

призначення.

січня

1969

рОЧ'.

ІМ Я миру І щастя наРОДІВ

Протягом трьо1' днів стежнв спіт за безприкладним ПО:IЬОТОМ

науки. «Польоти «Союзу» стали lJе.lетенським кроком СРСР вперед

космічних

у створенні на

корабліlJ

«Союз-4»

«Союз-5». «У ці дні,

-

Найважливішими результатами польоту є:

Оранка почалась :Іі під бавовник з внесенням мінералыlхx ,'1.0брив,

СРСР сердечно поздоровили радянських ,10ТОВalIНХ косміЧIІНХ кораблі, космонавтів товаришів Шаталова В. О., гшерше оберталась Н<lВКО:1O 3еМ,lі

Cl>Kllii

Волинова Б. В., Хрунова

США.

€.

В. і €лисе€ва

hосмі'шз станція з t.I!ЙШ,lИ

:110:11,\111,

В космічниlї

ilим

польоту і виконанням складного й відпо-

зразу дl\а чо.l0віка, вперше ,1І0ДII

ся господаРЯ~1II становища в кос­

відального

завдання. Вони поздоровили

пересі,lИ з одного кuсмічного ко-

1\1ічнїїІ науці», -

ЩО брали

участь у підготовці, запуску

кора ЛІВ«

С"І'(

ЧИ іх пере~IОГУ ЯІ( торжество ,1ЮД-

успіхи сил соціалізму. ЯК підкрес-

оюз-

що воно сприятиме не Ti,lL.KH роз-

U'

/~

.-;а.8І"

z-

цію

житловий

Маши-

6.

ля ри, маляри,

нового року взяв добрнй старт.

Тут нещодавно стали до ладу дві поточні лінії по пошиттю на

яких щозміни виготовлятиметься Їх 600 пар.

Багато

експлуата-

ого мешканцями стали му-

райспоживспілки з перших днів

брюк,

будівельний в

66-квартирний

liобудівній, и

Колектив швейного цеху про­ мислово-побутового комбінату

робочих

здав

зручностями по вулиці

продуктивність

q,_ ...10вічих

.N2 2

ЕЛЕКТРИКУ-В КОЖЕН ДВІР

IlOBOciJb

будинок зі всіма комунальними

ВИСока

!

І

ПостійнодіЮ'IИЙ ноїзд

кмітливості і енергії

при монтуванні і пуску ліній в

дію доклали старший майстер цеху В. С. Павленко, механік­ наладчик С. П. Западинський, електрик І. А. Краснобай, ме­ ханік М. Ф. Ярко і інші. Швейники зобов'язалися протягом 1969 року виготовити і відправити споживачам 100 тисяч пар брюк.

тонники,

штукатури,

бе-

слюсарі-сантехніки,

кранівники, які по всій Украї-

На кущовій нараді працівни-

ків обласного ня

вирішено

енергоуправлін-

до

- 100-річчя з В. І. JleHiHa -

знаменної

дати

дня народження

електрифікува-

ти не охоплені

ще

електроос-

вітленням будинки ВСІ'х робl'т-

ників та службовців міста і се-

ла. Приклад оперативної роботи в районі електромереж

по-

ні будують об'єкти п'ятирічки. Серед щасливих новоселів _

дає бригада Г. І. Вашеки, яка обслуговує мешканців населе-

бетонно-розчинного вузла М. А.

цькиЙ».

кращі люди поїзда, С oKoJleHKo,

пише алжірська

:!уютu герuям космосу, розцінюю-

(ТАРС). виткові на,Уки ЇІ :ехніки, ,~_~~ _ _ _ _ _ _ ., _____________________ ,--..- _ _ _ _ _ _ _ _ кож спраВІ ~Вlpy І щастя

O'1lr'Wr'/

ще раз

підтвердили, щО ВОІІИ З8.1!1шають­

б' ГИИ ПІд час ор Ітального польоту.

то ~1

'IDIАИU

вчені

простір

и')

,1Юt'

'1'

Ilауки ТРУДЯЩІ' с

. У ВІТ

бачать

багдадська преса, зстикуван-

» підкреС,lЮЄ кіпрська газета «Хаі «Союз-5» і переходу вперше в світі равгі», - з ентузіазмо'll вітають НЯ і розстикування космічних кодвох космонавтів з одного корабля в дру_ нове досягнення СРСР, бо вірять, раб.lів ~ ще однією науковою пе-

ПрIІЙО~IОМ ЗНИЩУЮТЬСЯ бур'ЯНlI і шкідники. ДlЯ оранки під бавовник виді.1ЯЕТЬСЯ Трl! lнся'!і трак-

тrO

«Радянські

ше

лотованих КОСМІЧНИХ

оборотом П,lаста господарства запроваджують І

!

впер-

зна чає, що в цій галузі РаДЯIl­ Союз значно випереджа€

О. С. З успішним здійсненням космічного

И УСПlшному здійсненні зстикування пі• б' С 4 сы\гоo розуму. «Народи зем"і, -

1'.111-

66

кос-

U

U

з ПОJШИ\І

·

земній орбіті

міЧШІХ станцій для посилки людей

вчених, конструкторів, інженерів, техніків раб,lЯ в :lрУГИЇI». газета «Аш-Шааб». і робітників, усі колективи та організації, і!\lІте.lі П.lанети заХОП,lено аП,10У блискучому досягненні радян-

ДУШАНБЕ. Колгоспи і радгоспи Вахшської Г ,IссаРСЬКОI.. ДО,l!1lI РОJпоча,1І! ранню оранку :JC\l-

ІНФО РМаЦІЯ

і

пнше угор-

К' С ська газета «Непсабадшаг», на Місяць і планети», гово, ентральнии ОМlТет КП Р , Президія стався ці.1иїI феЙЕрверк подій. ригься в коментарі американськоВерховної Ради СРСР і Рада Міністрів Вперше з'цнані в космосі два пі- го агентсгва ЮПІ. Агентство від­

ня післяпольотового медичного обсЛідування. Космічні кораблі «Союз-4» і «Союз-5» здійс­ нили тридобові польоти по навколоземній орбіті.

\

·

_.

в

кораблів

«Союз-5» мають важливе значення

для дальшого вдоскокалення космічної техніки і

і Хрунов доставлені на космодром для проведен­

П,lантажну на Г,lибину ,10 50 сантнмстрів.

аапеВНЯЮIО ленінський Центральний Комітет К()муністичної партії, рі,lНИЙ Ра,lянеький УРЯ;l, весь радянський народ, що поки [j'ються наші серця, ми всі сили, знання і досвід Вlіддамо справі процвітання і зміцнення могутності нашої ЛЮ'бимої Батьківщини.

опера­

і в складі експериментальної космічної станції;

«Союз-4» і

Спускні апарати космічних кораблів з космо­ навтами приземлились у розрахункових районах посадки з високою точністю. Стан здоров'я всіх космонавтів після посадки добрий. Льотчики-кос­

П,lугамн

таких

вантажів, ремонтні

жень і експериментів.

Хрунова,

Поряд з широко прийнятою в реcn\.'б.1іці

експерименту, який

виконання

-

космічні кораблі «Союз-4)~ 17 січня і «Союз-5» 18 січня 1969 року повернулись на Землю з екіпажами в складі: командирів В. О. Шаталова і Б. В. Волинова, борт-інженера О. С. Єлисеєва та інженера-дослідника Є. В.

БОI(ОIO ораlШОЮ ДВОЯРУСНИ~lІІ

ВИЯВ.:Jене на)1 у :ційсненні І\осмічного ПОЛЬ'(j'rу.

тових систем, агрегатів і елементів конструкцій космічних кораблів в умовах роздільного польоту

Після виконання в повному обсягу програми

товариші

-

Висловлюємо синівсы\y ІІЩ1ЯКУ за те високе до.вір'я, яке було

космонавтів з

і монтажні роботи, заміна екіпажів орбітальних пілотованих станцій, або рятування екіпажів при аварійних ситуаціях; - комплексна перевірка і випробування бор­

Як уже повідвмлялось, 14-15 січня 1969 року на орбіту штучного супутника 'Землі було виведено космічні кораблі «Союз-4» і «Союз-5».

монавти

для

двох

цій у космосі, як доставка

вершено.

і

здійснення переходу

одного корабля в другий

льотчиком-космо­

навтом Б. В. Волиновим. Таким чином, груповий політ радянських космічних ко­ раблів «Союз-4» і «Союз-5» успішно за­

І!ауково-технічних досліджень

СеР,lечно дякуємо за теплі П(}lЗ;l<tровлення з нагоди уC:nішного :!звсршення І\()смічного польоту на кора'блях «Союз-4» і «Союз-5» .

тальної космічної станції;

корабель

2 коп.

Центральному Номітетові Номуністичної партії Радянського Союзу Президії Верховної Ради Союзу РСР Раді Міністрів Союзу РСР

u

иау:а:овии

р.

ударники

моторист комуніс-

тичної праці Н. И. Кімнацька, М. Т. Петров, Л. Л. П'яндюк, шо Ф ер С . О. Н алецькиЙ.

ІІИХ пунктів радгоспу «БобриЦей

колектив

уже

повністю

але :га-

народІВ».

\І0НС.IРilЦlfЮ

геХIІІ'lНlІХ

.'І.0сягнень

раДЯНСЬКОI

Корисна

В

секретар партійної організації будпоїзда .Nir 2.

майстер Броварського району електромереж.

Кор. ТАРС.

СТОЛИЧНИХ митців

зустріч

.

клаСІВ

учителів

з

б

молодших 'б'

атьками маи УТНlх

першокласників. З доповіддю «Про перехід шкіл в 1969-70

навчальному

році

програми» виступив

Ііа

нові

заступник

директора по навчальній части-

ного року раз на тиждень про-

рів та одиноких громадян, проводить з людьми роз'яснювальну роботу. І. ГУТНИК,

енергії

. Б роваРСЬКОI.. .Nir 1 відбулася

актовому заЛІ

середньої школи

ня

Все це говорить за турботу про людину-трудівника. Л. ЗАГОРОДНЯ,

творчій

I~OHЦEPT

овочевий і зарядки сифонів.

пенсіоне-

що

зустріч

вими програмами. На цій зустрічі вчителі і батьки вели ділову розмову про дальше поліпшення навчально-виховної роботи, зміцнення зв'язків школи з сім'єю.

хати

суспільство,

.___ ~ _ _ _ _ _ _ .".., _ _ _ _ _ _ _ ..;o-_ .... _....? ...._ _ t\

жителів хутора Куйбишев. Слід при цьому сказати, що велику допомогу в організації електрифікації надає бригаді голова Бобрицької сільради Ф. Г. Федоровський. Він закув

соціалістичне су-

величеЗНIІХ науково-., .1Ю:ЩНИ розвивати цивілізацію.

Бажаємо сім'ям будівельників на нових квартирах великої радості, достатку, затишку. Для них, а також для інших жителів торгмашівського містечка у цьому будинку незабаром відкриється 2 магазини:

електрики

що

єдине

!!Овий ек~пернмент у космосі Е де- ніки і дає змогу

ІІі Ф. В. Петров. Потім учиl'елька О. Х. Черненко доклад-

пив стовпи, дріт для проведен-

Д030ДIIТ

спі.1ЬСТВО

За свідченням зарубіжної преси, гарантує процвітання науки й тех-

електрифікував будинки села Шевченково, до кінця цього · МІСЯЦЯ подасгь світло в будинки

ремогою Радянського Союзу, яка

но ознайомила присутніх з ио-

Вирішено до початку навчаль-

водити заняття з шестилітками, готувати їх до вступу в перШий клас. Н. КАГАРЛИК, вчителька.

Захоплено зустріли праців­ ники відділка .Nir 4 радгоспу «Літківський» виступ на сцені новозбудованого сільсько г О клубу артистів Київської дер­ жавної філармоиії. Столичиі гості виконали багато російсь­ ких та українських народних пісень, пісень радянських ком­ позиторів, продемонстрували запальні танці. Літочківці щиро дякували

митцям

за змістовний і ціка­

вий концерт,

запрошували

їх

приїздити до них частіше. Т. ГААДАК, завідуюча бібліотекою. с. Літочки.

НФОРlація I Іпо РАЙО.и~


~~~#~~~~~~~!

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ НАВЧАНlІН населення бам захисту ві;!:

зброї

ураженпя є О;J;НИМ

спосо- снювати прийо~и масового

із необхі;J;НИХ

:!аходів Комуністичної партії Р,цянсь/\ого уряду по зміцненню оііороноцатності країни. Це навчаНІІЯ - не самоціль, не бажанпя окремих гр о 'щ:\Ян чи груп

і

способи дій І. І . Міщенко і

при проведенні рятувальних робіт

JtI.

І. Мірошник.

СРСР. З цією

'ІІетою

оііов'ЯШОВIІЙ

ня~ різних тем, тісно зв'язаних з

Багато належить зробити в НИ-

діЯ'll1l по сигна;!у ЦО, організаці-

у вогнищах масового ураження.

ніШНЬО'IУ навчально'llУ

Я/\ відомо, відповідальність за організацію навчання працюючого населення несуть керівники :щректори підприє'llСТВ, раNоспів, птахоФа:бриlt, установ. Адже вони

о'бхідно авернути увагу па вивчення робітниками і С'lужбовцями практичних прийомів 3 ВІІ/\ОРИСтанням різноманітної техніки, придців, та:бельних і пі,lРУЧНИХ

труДЯЩИХ. Воно 6 всезагаЛЬНЮI і є на'Чальниками цивільної оборо- засобів. оuов'ЯЗКОВЮl ;ря всіх громадян ни своіх об'єктів. Отже, вони На праl\ТИЧНИХ

році. Не-

єю jlятуваіІІ,НІІХ

знань

в УСПlшне

oii'Є~li 21-годинної програми.

виконання

програми.

робіт в умовах

нак в окр~"их господарствах ці заняттях, на- працівники на,то перевантажені

"орученнями і не мають

навча.1ьноі вувати питання використання за- М()і/;,lИВОСl'і якісно хисних властивостей

організовува-

~licцeBOCTi, ти та КОНТРО,lювати навчання по

Вивчення основ цивільної ()боВ МИН}'ЛОЩ' році :lо&ре, напри- тренуватися в ,,()ристуванні інди- цивіllЬНІІІ обороні. Цей РОНІ! по цііі пр()грамі ПРОВОДИТЬСЯ К.щ~, було організоване навчання віДllЛЬНИМИ засоба~1И захисту і необхі,,\НО виправити.

в Н(']JоііОЧІІЙ час. Пї;\ час навчаlI- на аа водах ПОРОШІ\ОВОЇ металургії ВИГОТОВ.'1енні деяких з них, бу,,\уІ:Л р,]їііТIІІШ! і с.lужбовці зобов'я- (директор т. Коваленко),

.\3.ві:

вельного

,Велику допомогу

не,lолік

спо- вільній обороні

,( ііІ)!' в'шати }1ражаючі фа[;то- ректор т. Агапов), в ра"госпах РПИ тощо. ]Н[ аброї масового ураження «Штківський» (директор т. ЛиЗвичайно, такі заняття можна (щеРНIJЇ, хі"ічної і бактеріологіч- С('НКО), «ВеЛИКОДIОН'РСЬКИЙ» (ди- проводити тільки при хорошій орІ(ОЇ), а таItож способи захисту від ректор т. Фурда) та інших. ганізації і матеріаЛl>но-технічному

ВИвся і звідки взяв Володимир

Ілліч свій головний псевдонім Ленін. Ім'я, яне тепер без­

-

межно дороге сотням

нів людей на

КИЙ», «Зоря».

усвоїти і ~paBII.~ЬHO діяти сигналах ЦИВІЛЬНОІ оборони;

набуТІ! навичок

пеРШОІ-

г.lлді

:\1е,\ИЧНОІ..

по

по

допомоги у _ВИ-

маги;

.111

повинні

себt:! майстер цеху заводУ елек-

М·. А. Мас-

ЛІТи

шок, заСТУПНИI\ диреl\тора ра"ГОС-

навчитися

Y')li.10

ПОВОДИТИ себе

"і'1 ",1", !'":\ 11" l ' О" P-'[~[/o~o В Р ... ,І ,і ",,1' і, "

ХІ'~liч _.

ного і бактеріо.1r,jчнс~о ;J:l;J:lжrпня, а таl;ОЖ :JНати і Юlіти цій-

Ім'я тобі

-

пу «требухівсыи»

В. М. І\уц,

так лист до

надати

\

нату' ,іиr;,

Г. Т. Ткаченко і М. І. Рурадгоспу «пдосківсыu»

Євгеній

шастмас .'(ва роки

Микола­

тому.

За

нрих звітно-виборних

.10

С} м.1іІIНИМ стаВ.'Іенням цього

наііом.1СННЯ

цію, що матеріали реіїд' обго­

ворені на Texpa~i. Наведені факти підтвердилися. ВіІ\иті заходи .'(0 іх виправлення. В тракторній бригаді денінсь!\ого

йшлося

.'ІюдеИ

ДJІЯ ві,,\ПО­

ЧИНКУ механі:іаторів покладена пі.,.lога, утеплені стіни і сте.1Я, перероблена груба. Навісили

двері в майстерні, завезені

і

.:\ЛЯ підведення

во"и.

звали Ольгою.

Ленські

події

сталися ВlКе пісяя того, як він

взяв собі цей псевдонім.

На Лені в засланні

він не

Очевидно, псевдонім

«Це ПОВllНен знати І\ожен». Роз­

iJe-

рцгоспі «Заворицький» не-

l'

мебльовою

-

організа­

Фабрикою і

ДаРНИЦЬІ,ОЮ залізничною стан­ цією. В новом}' році ми ще шир­ ше ро:згорнемо організаційну

ро­

боту по вдосконаленню цивільної оііОРОlI1І В селі.

но випадково

на

вибра­

Tor1l,

зразок

Не думаю, що Володимир Іляіч надавав особливого зна­ чення псевдоніму.

Адже писав він раніш під псевдонімом «Тулін», виступав

під псевдонімом «Карпов».

Таке ІК пояснення давав і брат Володимира Іппіча Дмит­ ро Іпліч Ульянов.

М. КРЕМЕН КО,

з пам' яткою

району

ви-

В. _КНЯЗЄВ,

голова сільради.

І,:[аси і

ВеЛИIiИЙ загін водіїв працює на

автотранспорті.

Більшість

з

них сумлінно береже доручену

ЇМ TeJ(JHiHY, правильно її експлуатує, ,не допускає порушень

безпеки руху.

прийняли ряд заходів, спря!\ю­ ваних на проведе.ння роботи по попередженню і ріЗІЮМУ скоро­ ченню автошляхових

випадків.

Однак важливі завдання

ок­

ремими

liсрівюшами

автогос"

подарств

виконуються

недостат­

механізаТОРів у Семи­

за­

кімнату

для відпочинку механізаторів.

птаХОфабрики

Замовлено документацію ~ля

О. Фе щук та головний інженер

буріння артезіанських сверд.'lО­

І. П[щ\юра повіД6МИЛИ

вип на тракторпих

грубі

дnпуснаються

порушеlННЯ правил

руху,

ристання

,нераціональне

безпе­ вико"

автотранспорту.

Крім цього, на підприємст­ вах, в радгоспах і птахофабри" І(ах

не, 'організовано

працівниками

занять

по вивченню пра-

вил вуличного руху. Особливо це стосується шніл і дитячих закладіВ t адже тут цю роботу

*

«НОВЕ

ЖИТТЯ»

[(УТІШ обладнано

що в райкомі.

! \ ,

кор. ТАРС.

поки

ДТСААФ,. 7-й

спецавтоколоНІ,

на

заВОДІ

хо­

ЛОД~fльниніп, v в центральних ме­

хаНlЧНИХ ма~стернях, Бровар~ С~nИХ середНІХ Шlюлах Ng 1 І

.NQ

За останній час партія і уряд

чинку

*

,1-

ків.

їХ, змаtтилИ. До

2 стор.

це не

засобами. Після виходу його в світ нолентив працівників шля­ хового відділення ДАІ райвід" ділу внутрішніх справ організу­

сі.lьгоспмашин,

станах.

про

питала.

на ПО.1Я добрива. інші ПРЯМУ-j або нутни, де б можна було ють до будівельних майданчи-' проводити бесіди, заняття. Тані

~[OHTY

*

Ілліч взяв собі псевдонім «Ле­

вулицях міст, населених ПУНІ\: тів і шляхах, а також правил

ки

редак-

«Шановні товариші! Я не знаю, чому Володимир

щоб ознайомити трудівнинів, учнів з правилами вуличного руху, необхідно створити нласи

ПОЧИСТИЛИ

Директор

с

IlИ стан

"інчать ремонтувати

ня редакції.

за порушення правил руху

~!аІІІИН. Додатково

полківській птаХОфабриці.

сйре'

травневого відділка перегляну­

січня

Ось

на прохан­

був.

повсюдженню знань сприяють

ціЮІІІ

ньо . Внаслідок занедбаної ви­ ховної роботи серед водіїв, ни­ зьної тру дової дисципліни, без­

В тракторно"у стані Першо­

20

Крупської.

що вона відповіла

Ніетративної

техні:ш, погані умови для ре­ відио­

стянтинівни

'

рівні.

нонтрольності

зберігання

Леніна, редакція московської ~

потрібно проводи'l'И на виеокому

зберігання

нсза,10ві.:Jьне

раз.

газети «Комячейка» звернулася за поясненням до Надії Ко­

нін», ніколи його

ЦО ра-

ня разом з шефСЬКИМИ

заняття

нашого

зи~ового

про

по захисту ві"

їжджають сот.ні автомобілів. Одні З них поспішають у радгоспи і птахофабрИlШ вивозити

Фото В. Полотняка.

В ньО'"у

нав­

Кожного ранну з воріт автогосподарств

ботою.

На.\рукованиИ ~laTepia.l 'Рейдо­

не

НАВЕДЕМО ПОРЯДОК НА ТРАСАХ

ви­

обов'язку Євгеній МЮ,Оllайович виправдовує .,овір'я товаришів. На ФОТ0: Є. М. Рибак за ])0-

поі бригаДІ[.

році, після смерті В. І.

1924

Матір його звали Марія Олександрівна. Померлу сестру

ньої шкоди про'водять подвірні оз-

почесного

відіЛІ;а у кімнаті

поставало

у

1Ц0~aBHO проведено таКТІІчні вчен­

"

:Jборах

ДОНІМ,

про захо\и по поліпшенню

'[.lеIlИ ІШРС цеху е!,стру.Йї об­ ра;! 11 його евоїм BaTail\I\O~[.

зварені труби

начальннк

,

Питання про те, звідки Во- \ лод~мир Ілліч взяв цей псев- ~

псевдонімом «Волгін».

1-:0. Учні СТ'рших клаСl'в

му il\итті пі.,ПРИЮI,ства. На '11І­

І>:онання

щнх, ЙОНУ.

стає

вій радію[ережі.

Г. Ф. Андрух, агроном Г. П. 1Т сенгрома .1сыо­

Н. Ле­

-

да минулого року на засі"анні виконкому ' слухалась інФормація

бесіди по цивільній обороні лікар

в

ра Ілліча, підписана

як Плеханов писав якось, під

труб.

участь

опублікована стаття Володими-

сі.,\ІІ, що транслюються п{) міCl\е­

ЗУЄ зразки відмінної роботи на виготовленні подіеТИ.1енових

апивну

року був

ци­

ж

була

ві;!ьноі оборони. В кінці .'lИстопа­

Активно ПР()ВО.:\ЯТЬ

Передовий виробничник бере

грудня минулого

організщії

;J'броі масового ураження.

фесією апаратника і нині пока­

від

П. БІЛОКІНЬ,

ПРОВОДИПl навчання цехів, віді.'1ів, Uj)ига,\ з опрацьовуван-

чання наСР.'Іення

КОfJОТКИЙ час він оволодів про­

В газеті «Нове життя»

році бу-

1969

в центрі уваги

йович РиuаІ\ прийшов на завод

НЕ ДОВЕДЕНА ДО КІНЦЯ»

ор-

Питання цивільної оборони­

товаРИШІВ Комуніст

21

пресу, радіо то-

ганів навчання населен'[я по 1\"1<,

j)iK

Наша сільрада приділяР. вешп;у

цього

основним псевдонімом Володимира Ілліча.

ві.'lЬНЇЙ опороні в

увагу ПlІтанням

в. Плеханова з

ДТСААФ, Червоного Хреста, KO~­ сом>()JIьсы\i і пр()фепілкові органі­ зації. Вони ПOlіЛик'ані взяти участь

~\II ио цивільній обороні, пере.,ба-

комуніст

r.

нін. Відтоді це прізвище

пра!',івни"И заВО,'об'.·,'івного КО)Jбі- чаєтьrя не менше "иої 'ВОХ раЗІ'в Ііа голова виконкому район,, '1.11 Ради депутатів трудя-

«КОЛИ СПРАВА

навчан-

1901 року Володимир Ілліч підписав

Щоб закріпити знання і навич- .\е проведено успішно.

Він виправдовує

довір'я

І;ОНТРОДЬ за

НЮІ.

НИНІШ­

В січні

організації товариства «3нання»,

потурб}"ватися про 'вибір місця за- агітацію, стінну

тротехнічних виробів

початку

нього століття.

в ПОСliпна­ \ року в журналі «Заря»

На.\анню ЦlІві.l[,ніЙ обороні ~apeKOMeHДYBa- ПРОВОДИ.1ИСЯ інші заходи, налаго- твом партійних і ра,,(ЯНСЬКИХ

СЮІО,,\ОПО)ІОГИ і взаf.~ОДОПО-

з явилось на

!

УміЛlІ:llИ керівниками занять 3 няття, визначити час з таким що. робітникаЮI і С.'lужбовцями ГіО ])юраХУНIiЮI, щоб у цей день не Нема сумніву, що під керівниц-

. " ч\Ткии

планеті.

ВперШе на сторінках революц,ійноі преси прізвище Ле~іН

~

неї; . Органі,іовано таliОЖ проИш.1И аабt.Jпеченні. Тому керівники по- в пропаганді знань по захисту від навчитися користуватись ІН"И- І тактичні навчання по цивільНlИ винні :10 іх проведення ретельно зброї 'масового ураження, широко відрш,нюlИ і 1\0лективнюІП а:1('(,- 'І (,і;ороні в ра"госпах «Завориць- готуватися. Необхідно заздалегі.lЬ ВИКО')Jистовувати для цього наочну ііами захисту;

мільйо­

нашій

Мюнхена. В грудні

торго- вати прості сховища і пристосову- ленні навчання населення ПО ци­

машинобудування (ди- вати ДЛЯ цієї мети існуючі

Багатьох ціиавить, коли з'я­

ВИНlшнення вогнищ ураження 1 таІ;е інше. Значна ро;!ь в організації пров(':\енні навчання відводиться Шlча:ІЬНlшам штабів об 'є пів. 0;\-

визначено повинні постійно турбуватися про ПРИКЛад, рекомендується опрацьо- іншими

ЮНl~IУМ

Коли Володимир Ілліч взнв псевдонім ПЕН І Н

5.

.

.

АнаЛ!зуючи шляхоВІ випадки .за минулий рін, можна зробити висновок, що всі вони в біль­ шості

сталися

по

причині

ні чно- несправного

ту

або

вчинені

тех­

автотранспор­

водіями

в не­

тверезому стані.

Так.

робітник

Заліського

сомисливсьного

лі­

господарства

В. С. БоБІЮ вів свій мотоцикл, будучи -напідпитну. Під час їзди перевищив

~'.1икав

швидність,

загрозу

шоходів,

а

для

також

чим

ви­

життя пі­ для

свого

нористування

вав широке важ,'1ИВОГО

Грубо порушив правила руху

75-11

і водій автомобіля ЄУ Л, П. Чирков. Обидва ці грома­ ДЯНИ позбулися прав на управ­

Вівторок,

роз'яснення

цього

документа.

нерівни­

му до них вживаються більш суворі міри. Так, за недостатній Н().НТРОЛЬ,

низьку

виховну

ро­

боту в колективі згідно Уназу оштрафовано начальника авто­ бази «І\ИїВСільбуд» Г. Я. Тель" ника і головного механіка цього ж господарства Г. І . Шкумата

Тане ж покарання поніс і меха­ ні[і по рсмонту райоб'єднання «Сільгосптех.ніка» П. І . Сучок. Наведення зразкового

TpacRx -

завдання

поряд­ не

з

легних. Боротьбу за його вико­ нання повинні повести партійні, номсомольські організацЦ, вся громадськість району.

Г. КОЗЛОВСЬКИй, начальник шляхового від­ ділу ДАІ райвідділу внут­

В жовтні ми.ну:юго року Пре­ зидія Верховної Ради УРСР ви­ дала 'Уназ про посилення адмі"

*

транспортними

Все ж є ще он.ремі

ління автотранспортом.

*

на

ки; яні повністю не усвідомили завдань, які стоять перед пра­ цівниками автотранспорту . То­

ку на

власного.

відповідальності

рішніх справ.

21

січня

1969

року

*


РЇшеultЯ ;нсовmневОlО ll.llеuу",-пу ЦК

у життя!

R'"llPC

Вилад пластмаСівціВ ТРИ)lувати 3 радгоспом ділові контакти, ДОПО)lожемо йому вигото­

В. Галицького та Г. РізанеНl\а.

ряче і одностайно схва,:шв рішен-

lLO.1ЕІ\ТИВ заводу шастмас гаНЯ жовтневого П.lенуму ЦК КПРС ПCl, дальшощ' РО.шитку Ci;JbCbI,OfO ГОСІІодарства. У постанові ПленуЩ' він вбачає не тільки велику

вити нестандартне об.lаднання ;(.1JЯ заводу по переробці овочів, запасні частини ;РЯ сідьськогос­ по;щрської техніки, поБУ'I~увати

профспі.'1I\Ова

турботу партії та УРЯДУ

ДРУГУ теплицю.

про не-

ухи.lьне зростання добробуту нарщу, а й програму дії

Д:ІЯ

Випуском

ПРОДУI\Ції для сіль­

Паjнійна,

та

KOMCOMO.lbChl\a організації

цеху

приділяють вешшу увагу правиль­ ній організації праці, технічнІИ l1ідотовці ~ІОЛОДИХ робітню.ів. У ШШу.l())IУ році 30 випускників шкі.1,

воїнів,

ДР)lОfiі.lізованих

а

себе

ського господарства займається в

лав

по збі.lьшенню ВИПУСІ,У і ПО;Jіпшен ню якості ПРОДУІЩії, що йде Д.1Я потреб села.

основному цех е~струзіі, яким ке­ рує комуніст І. К. Токар, сеюретар партійної організації тут е. М.

спеціальнісl'Ь, 42 кадрових вироб­ ничники 'підвищили свої РОЗРЯДИ.

За останні роки наше підприОIСТВО освоїло випуск поліетиле-

Рибак. У минулому році цех здав .,(і'ржа,ві 1479 тонн труб із полі­

І{олективом зав()ду у цьому

нової пліВI\И, а також

етилену

напірних

та

вініпласту,

307.13

труб із поліетилену та вініпласту. тисяч квадратних метрів поліети­ ці вироби знайшли широке засто- .1енової плівки.

сування в сільсыомуy Гl}сподарстві, і потреби СПI}'Юlвачів на них весь час зростають. ЧО:lfУ? Тому, "10 за своїми технічними якостя-

Радянської

AP~liї,

Великі завдання

здобули

ГOTOB.~eIlO понад

стоять перед

ИО'\lУ належить освоїти цтво

ПРІІ По.1ТаВСЬКО~IУ

перфорованил

і

ЦЬЮІХ ферм колгоспу імені Шевченка

виробни­

В

u

ми, а и мають ряд переваг.

.

" .. ВИГЦНІ

.1еГКI,

"

.

они

l\IЩНІ, ДОВГОВІЧНі І еконо-

.

МІЧНО

гос-

llаприклад,

експлуатацll

металевих

подарства. строк

для народного

Я кщо,

."

. 1'р)' б становить 10 - 15 роКІВ, то . . . пошrтиленових в наинесприят.1JИ• 450 . вшІПХ Рlовах ",,0-. РОКІВ. " . І~PIM

цього, ВОНИ витримують ко-

.1l1ванпя температури повітря від 60 грцусів тепла до 60 градусів повністю

механізатор тваринни.

-

Гадянького району,

М.

Л

ГОфр()в;ших,

тр}{) .для меліорації та ЗРОШі'ННЯ

СІ,КОГО раїІОНУ ІІа практичних заняттях в лабораторії по механізації

земеJJЬ Іх БУ::Іе виготовлено 300

доїIІІ/Я.

Фото П. Кека:Іа.

============================ (Фотохроніка РАТАУ).

У ПО'рівняннізбільшить ;1 МИНУЛЮІ РОКІ}М, ВІІПУСІ\ -

тру.6 ів вініпласту в 3 рази, по- зюна. За BiI\O~1 - це ще модода BCbl}MY цьому велика за- ліетилену - 1,2 рааа, П.lівки людина. Але вже понад ;lесять слуга зміни, якою керує майстер 117' . . - на ПРl}центШJ. РОКІВ ВІдав він виробництву. В. Г. Крикун кандидат в Ч.1JеМобшї<зувавши свої зусилля і Протягом 5 років роботи на завони КПРС, пе,реДQВИХ виробнични. В В Dпрям:увавши іх на виконання рі- ,11 ОЛОДЮШР асильович підготуків, апаратників А. Ф. Вербицького, А. Г. Кудрявського, М. М. Особи,

М. П.

Мамітька,

слюсарів-

наладчиків А. Л. Варт, П. В. Пінчук та вчорашніх вої'нів Радянсь-

-

и·

;~амінять

свш вагомий вкла'

ніЗ:ll" і.

_.

Р. л ИТОВЧ'ЕНКО,

)Іатеріалом для холодного та га-

і ~рошення земе.,ь.

ро

Не менш важдивою ПРОДУІщією

J

б.

І тни ч е

.

"

свячені

•• "

революційномv. і бойово-

)1\.' мин"лому ра'янськл.го народу, J

rI

.

тсн.;арІВ, НІ,і НИНІ працюють поруч нї'сти, учасники ГРОlмаДЯНСЬКО-І

НІНІ, .~обиваються перевИ!шнаll- Вітчизняної воєн.

.1

/іЯ змінних норм, борються за ви- рес

СОКУ якість про,~укції.

секретар партійно')' оргаllізацП заводоуправління .

О

у

І'

Велик'-" І'нтепп

слухаЧІ'в викликають І-Х

розповіді про життя і революцш-

~

днnчасно з ВПРООНІІЧИМ

нав-

ну діяльність В. І. ЛеНІ·на.

чанням для учнів організовуютьХорошою традицією на заводі rя теоретичні заняття. Тут вони стало «Посвячення у робітничий клас». Після закінчення навчання

З я В О Д

U

рячnго вО,\опостачання, меліорації

поr;,.,,'ов,,

"

" J "

:І1атеріально-технічної ба,ш ком,.'-

ден я

~Іеталеві і СЛУЖИТИМУТЬ ОСНОВНИ:ІІ

хах і на виробничих дільницях д:rя юнаків ,~івчат читаються ., деІ\ції, прово'яться беСІ'ди, nmи-

шень партії, пластмасівці внесуть вав багато хо,роших спеціалістів- з ЯІШМJI виступають старі кому-

кої Ap:llii, які повернулись працювати на рідне пі"ПРИЄ~IСТВО,

морозу. В HeдaдeKO~y майбутньо-,

~IY ці ТРу би

прааюють

Шкляр -- механік КО.1ГОСПУ імеиі Крупської Г.10бинського район~ Н. Д. Ніколенко - зоотехнік !(0.1ГОСПУ i~)eHi Леніна Великобагачан.

ми поліетиленові труби не тільки дання. У не поступаються перед металеви-

інституті

спсціа:lістів.

300

На фото: курсанти І. Ф. Трощинський

році.

Екструзівці ()своіли та,кож тех­ тонн. нологію виготовлення труб із шарнірним з'еднанням, що забез- пі;щриємство печує швидке і на'дійне їх скла­

сі.1ЬСЬКОГОСПО,1.арському

по<;тійнодіючі місячні курси по підготовні інструкторів машинного ДО ІІІ 11 Я на фер~)ах І\О.lгоспів і радгоспів. ВСЬОГО на курсах буде піД"

в урочистій обстановці маібутнім

U

спеціалістам вручаються

Пl}свід-

чення і пам'ятні пода,рунки. Однак

по п о вне н ня

зроблене партійним ко-

мітетом П'О технічному навчанню і

вихованню молодих робітників ще

• ••

для т!шличного господарства кол-

не задовольня,є в повній мірі !ВИ-

госпів та радгоспів України є поЩОРОКУ на завод порошкової ліrтиленова плівка, яку робітники метаЩ'ргії приходить багато юна-

ааво,1у виготовляють лише відмін- кіlВ, дівчат

~Тчні виробничого навчання закріп.1ЮЮТЬСЯ за висококваліфіко-

- іколишніх юmускни- ваІШМИ робіТНІшами,

НІ. і

вивчають технологію, нову тех- ~ІОГИ сьогоднішнього дня. Тому ніку, передовий досвід, економіку партійний Кl}мітет нещодавно на

мають і організацію виробництва, основи своєму засіданні обговорив питан­

ної ЯІ\ості. Про великий еКОНО~lіч- ків середніх шкіл. Звичайно, всі ,,(остатній виробничий стаж, умін- НОП. Викладачами для цього, як ня про ПО.1іпшення навчання ний ефект, одержаний ві;( її за- вони переступають поріг прохід- ня передати своїм вихованцям ,'.10- правило, призначаються інженер- виховної роботи. Комуністи, 30ст(}с"вання. можна J

судити з ус-

ної, не )laЮЧИ ні робітничої про- еВІ'," роо~оти за

піхів нашого пі,1шеФного pa,l,roc- фесії, ні певного життєвого доЩ' «ВелшtодимерськиЙ». Впро- свіду. Тому партійний І<омітет,

у

вцжуючи у себе досвід передових госпо'арств Бі;JОРУОії по ви"ощ~'" у J ванню ранніх овочів, 'Він поБУ:\ував теплицю площею в 1 гeKTa~,

де

використав

но-технічні

верстатом.

За останній час

працівники 3 вищою· крема, вцзначили,

освітою, які мають навики педа- не створено міцної нас ВИРІС гогічної роботи, хорошу спеJ\іа.1Ь-

.

Основною

формою

.

Тільки за зимовий період минуло- :ІІО.10ДИХ робітникІВ

навчання

на

нашому

отова,

.І.

ромская та ІНШІ.

.

Вони ~Ie ТІ'ль"И 'І'ляться СВО"І." '0- Бабич, начальник , "" '" "

ГО року велик()димерчани зібрали П'іДПРlltшстві є індивідуа.1Jьна під- сві.1ЮI з МО.l0ДИМИ

і .цали у торговельну мережу І\иєва та проварів 280 тонн ранк овочів .при плані 250 тонн, що принесло Ї'М значні прибутки.

готовка. Поступаючі працювати направляються в кращі цехи, діЛЬНlщі, 3:11іни. Тут колективи рцо Jустрічають нове поповнен-

У відпові;lності з рішеннями НЯ, оточують його увагою і ТУРПленуму ми і надалі будемо niiI- ботою.

теХ'бюро цеху

гу адміністрації і завкому

.

робітниками, В. Д. Дерипа,ско, старший майстер прийнятому

учать їх ПРОфесійній )(ай'стернос- І. С. Дуля. ті, а й виховують на трудових У центрі уваги партійного котрадиціях завод', допомагають )Іітету ідейне загартування С.l0ВОМ і ділом. молодих робітників. Всі члени

РОСТОВСЬКІ}МУ

заводі

«'КраСНЬІЙ оксай» освоєно

се­

рійне виробництво Ку.lьтивато­

ра «ІШГ-4». В(}ни призначені ДаЯ передпосівного обробітку ГР)'нту, оснащені розпушувальними і полідьншш лапами і прИСТ,Р1)ЄМ ;lЛЯ навішування

*

сеп у

-

*

«феРОГ.1юкіну-75».

зубчатих б(}рін. «КПГ-4» пра­

За

цює в агрегаті

з тракторами

шує лікувальні засоби

Його

робоча

аНЮIЇЇ пор()сят, що випускали­

КІМ на ГОДИIjУ.

ся rаніше. Застосування ЙОГО у виг.lяді ІН ЄІЩІИ збі.1ЬШУЄ абереження приплоду на 8 про­

передачі ~IOHTepa ШВIЦIiО З)10-

У.10сконадених пересувних зер-

центів, а живу вагу

ЙОМНИК, випу,ск

носушаРОІ'

поросяти до MO:lleHTY відлучен­

різних

марок.

Першу

JO 10

*

*

*

промислову

партію

«СЗПБ-2»

стив Брянський

випу-

завод

сі.'1Ь-

ня

ефективністю

-

на

ськогосподарських машин. Во­ ни

застосовуватимуться

шильно-зерноочисних

~ax, які працюватимуть

НІ! на токах КО.1г()спів

госпі'в.

*

в

су­

комплеl,­

восе­

і рад­

1,5-2

*

*

Цех точного

він перевер­

тора мідьйона

ll'РОТИ

Tpal\TopiB.

* * *

При ~Іонтажі ліній елеl\ТРО­ же .~оставити на висоту до 12 метрів пересувний гідрОlrіk

КОЖНОГО

якого

*

трифікатори одержать У цьому

лит­

році ще одну новинку

тя, ОДИН 3 наfi.бі;JЬШИХ у краї­

нійну машину

універсал може бурити

саРСЬКЮIУ

для опор, а ЯІЩО

Вівторок, 21 січня 1969 року

*

траІ>ТОРНИХ

*

-

«ДМ-І».

ні, ПРИЙНЯ.1Jа в еКСП.1Jуатацію .1ержавна І';О:llісія на Чебок­ заводі

почав

3уєвський ливарно-механічним завод у Донбасі. Сільські елек-

кілограми.

CTa;JeBOrO

і

в

накреслив

конкретні заходи по дальшому у~осконаленню підготовки кадрів, ПІдвищенню їх ідейного рівня і ПРофесі'йно1' майстерності в світлі В. ЧЕСНОКОВ,

лі-

Цей ями

потрібно

«НОВЕ життя.

старший інспектор по техніч­ НОМУ навчанню кадрів.

:Ja-

)Ііні.

.,lІтва на рік. Річної ПРО,цїщії цеху вистitЧить, щоб забезпе­ ЧIl1'И безперебійну роботу пів­

ва.1ЬНОГО .Іасобу проти пцежу

-

ВІІТЯГТИ СТОВП, Щ() пі:(Jяг:tє

запасних частин. Він розрахо­ ваНIІЙ на чотири тисячі ТОНН

*

~Іінський завод медпрепара­ тів почав виробництво .1il\Yсвинрj/

рішенні

ОТ в.~яти, напРИК.1ад, ТОl\аря- ВДІіСМ навчаються в системі завдань, поставлених ХХІІІ з'ізіНСТРУІ\Тора комуніста В. В. Бу- КО~ІСО)ІОЛЬСЬКОЇ політосвіти. В це- до:.1 КПРС.

ПромиСпОВіСТЬ *

nРОф-

СПІлки на існуючі недоліки

(JШIIIIIIIIUlIUIIIIШIШIІІIIПII111IШIШIШIIIШIIIUIWllIIIIШШIIIШII1UІІІІІІІІІІІШІШlШІШШШІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШllllllllllllllаі

illвщкість

.

заВОДі

матеріально-

_,ирекція підприємства надають '1ЮIa.1JИИ загін здібних інструкто- Н}' пі,l,ГОТОВКУ. технічної бwзи для навчання, невещшого значення техніЧНО:ll" рів виробничого навчання. Серед С . має достатньої кількості навчальJ них В. А. nl!.шківськиЙ, І. Н. ПроУ'млІННО виконують свої донавчанню мо.,о;(і, вихованню у А Б 'І І Д Д • ручення старший маіістер В. Бе- ного обладнання, інвентаря, техо праЦІ' дан, . . І'.утило, . . • зюоа, нічних засобl'в тощо не -І л юо'ов'ІД, допомагають В С є ГІС Р Д рьозкін, старший технолог М. В. . поліетиленову обрати стежку в життя. З' . ВС1~аф~в,п· . трои,.. .. Смирнов, старший інженер І. Т. Партійний комітет звернув уна-

шівку, випущену піщриємством.

На

що на

*

*

СЛІДАJJ.Н не lHt{)р Уl>ованих ЛИСТІВ

Нову )ШIllИНУ ;(.1JЯ сільського ГОСПО.'(арства «CIll-2.t» створе­ но і виготовлено на Харків­

МеШl\анці ЖИl'.10ВОГО масиву

СЬІіОЩ' заводі самохідних шасі.

листі до редакції скаржились

Вона призначена ДЛЯ механі­ зації Тру,'(оміСТЮІХ процесів в

продавців нового }'нівермагу

,руБІ',

HeTaItTOBHe

стаВ.'1енн,я

овочіВНlщтві та тваринництві. «СШ-2-1», маючи однакову ва­

про відділи канцкульттоварів

ГУ,

господарчих това'рів.

переважає

свою

ницю ((T~16l\'I»

Пl}пере,l,­

як

щодо

по­

тужності, так і ЩО,,(о швидкості виконання робіт.

*

*

*

модернізованих глибинних на­ сосів для зрошення полів. За кожен

з

них

може

по­

дати з свердловини до 255 К}'­ (РАТАУ). бометрів води.

*

Ишлося,

~o

зокрема, та

Ві,l,ПОlвідь на лист надіслав pe~ дакціі завторг

змішторгу т. Ли­

пявка. Факти,

наведені в листі,

пише він, визнані спра.ведливими.

На Зшорізьк(}му заВо.\і «Пїв­ денгідромаш» освоєно випуск

годину

відвідувачів.

в на

На :Jборах

було

піддано

РІ'ЗКІИ

критиці продавців В. І. Арканов)' , Н. І. Ткаченко та Н. І. Газарову. Колектив універмагу засудив по­ ведінку згаданих працівників і запевнив, що подібні факти бі.,ь­ ше

не

повторяться.

* 3 стор. *


ШIШIІІШIllIШIIІІШIШIІШIllIІІIІІIllШIШIIlIШIl1UШI1lIllIIllIllIllIIllIllIllIllIllIllШIIIІІIІІIIІІШIl1I11II1lIIUШIIІІ111Шl1l11ШШІІІІІІІПШІІІІІІІІІІНlIIІНШІІІШШІШІІUlllllИІШІІІІІІІІІІІІНІІІ1IlІІІНlІІІІІІІІІІ

НАМ ПИШУТЬ

ЧЕСНИЙ ВЧИНОК

новне завдання школи

-

зміцнення здоров'я,

Коли зможуть навчатись у спортшколі

ПОРОШКІВЦІ НА ЛИЖНІ Лижиики нашого заводу дав­ но чекали приходу справжньої зими. ЯК тільки випав сніг, це­

хові команди

стали

серйозно

12

готуватись до змагання. ІІ!!

вида.1ась

J1еl'КИЙ

'Іудова

морозе'IЬ,

січ­

-

погода

сонце,

тиша.

ОДНИМ словом, важко всидіти дома. У І~ей день рада фізкуль­ тури провела змагання, розіг­ равши тр.адиціЙниЙ «Київський ТОj;·Л'.

І І

15

година

хвилин,

старт естафети 4 х 5 кілометрів. РозпаJlилась уперта боротьба між ко~.андами цехів і відді­ лів. Першу естафету передає сво­ єму напарнику А. Коврига з інструментального цеху. Та че­ рез Іlівгодини команду обганя­ ють представники з технічного відділу, потім з ремонтно­ механічного цеху, спеl~виробів, залізних порошків... До остан­ нього етапу суперники обганя­ ли один одного, міняючи лі­ дерство. Лише на четвертому все

-

вирішило:,-ь

від інстру­

меllтаo(lьників останнім ПРИЙНЯВ естафету спорту,

ветеран

в

лижного

МИIlУЛОМУ спортсмен­

першорозрядник,

чальника

заступник

цеху

Взявши

В.

добрий

стрімголов

помчався

ють такі сильні·

.'Іа

норми

року,

монтно-механічного В. Роднін.

Глядачі ждуть з нетерпінням на фініші- хто ж стане воло·

дарем приза і торта? Першим наближається Петров, за ним представники технічного відділу, цеху залізних порош­ ків. Фініш! Таким чином, пере­

можцем виявилась команда ін­ струментального цеху в складі А. Ковриги, В. Корогода, Н. Дрозда, В. Петрова. Побажаєм

учасникам

даль-

ших спортивних успіхів, а мо­ лоді

всіх

міста

-

інших

підприємств

наслідувати

порошківців,

гання, не чекаючи, спортрада масового

приклад

проводити

поки

зимового

голова

ДСТ

Владові

вості

алмаза

тільни

стало

останнім

можливим

часом

у

зв'яз­

"у З бурхливим технічним про­

Тепер не можна уявити собі теХНО.10гію багатьох га.'ІузеЙ індустрії

і

гірничодобувн()!

справи без застосування зІв. Це -- ШВИДl\існе і

й

обробна

металевих

;'lічних виробів;

а.1ма­ точне

найтверді-

сплавів

і

кера­

глибинне

Перед раДЯНСЬІ\ИМИ

ДОКУМt'нтаЛЬНIІЙ

ШкіЛI)ННЙ

11 .35 -

ДЛSl

учнів

II 10 -

10

класу

кіНОН(1-

eE-.РЗН . фjЗJlн:а

«РеаКТИВНі

в h-ОЛ3Х зміНIlОГО струму». ~2.Ю ДОJ+..иіЙ

фільм

«~:

вогні

броду

ОПОРІІ

Х}

нема»

Нашо афіша lї.ОО До 50· річчя ХОТІ-ШСЬКОГО повстання «Слі~ ... 8 історіі • . (ЧерніНІІі) 1740 - ТелеВІЗІІІ­ ні вісті 18.00 - Для дітей «Теремок .Світлячок» (Дніпропетровсьk) [830

165:; -

ЛенінсLoКИЙ

_

університст

стояло

бу­

геолога­

важке,

але

«Про

після С"'-)

знаЧ('ШIЯ

золота

(Части ,а

пеРШd).

("'-.)

Телевізійний

20.15 -

Реклама

передач

20.30 -

спектаклю

2030 -

[н­

фі."""

19 ОО -

20 2,) ПроrР'''Іа «На добра"іч. діТІІ'» 2045 - О СерафIlМОВ"Ч-- «Стрі.10Ч­ НІІК». Тl'лt'RіJіЙШіЙ спеКТ.1I\.,111) 21 15 .у

дні

Жовти я»

Художній

фіЛІ,М

(М.)

СЕРЕДА. Перша

формаційн, nporpaMa .Час.. (М.) Проrрама передач. 2120 "Людина і світ» 21.50 - Нові музич-

21 15 -

"'"ння»

Проrрама переда... 1905 [(онцерт ГУЦУЛhСЬКОГО знса мблю okHi і тан­ цю 19.50 - Доьумсн гал Ьll 11 1"1 фільм

[. Л·,,­

-

Tc.'н.~Bi ~ійного

програма

170О Телевізійні HOBIIIfН (,\1 ) 17 15 ЛітсраТУРНІІЙ 1сатр. В .\\ая­ r.:ОВСЬhШ"{ СВОЛ0..1.Н\IНР Ілліч Ленін». (М) IR ОО - «[(амертон доброго на­ строю» (Львів). 18;30 «Дi~HI) народ

тепер

повної п~рсмоги соціалізму» 19 оо Л. Леонов «БаРСУЮІ».

ПРf:М'ЄРЗ

сатись до лінаря, стояти

не

треба про­ годин.

;J.130X

завжди

виготовленню

синтетичних

алмазів, з ПОРЯДl\У денного питання

не

дальшого

нарощування запасів цього мі­ нералу і, в першу чергу, в еко­

номічно освоєних районах. У зв'язку з вищесказаним великий інтерес являє широка Російсьна платформа і, зонре­ ма, її південний край УІ{­ раїнський нристалі чний щит з його обрамованням.

22

Протягом

До

річчя

3 дня народження В. [. Леніна '[(раса людс"ка». Телеоізіl1нніІ ал"манах (Л"вів) lї 40 Телевізійні вісті 18 оо .Фізкультпрнвіт!» 18;Ю «Про"аГdIlДllt·Т».

100

-

ЧЗаІ!оріжжя). 19 ОО «Барс~ ки» Прем'єра

сп~кт""лю.

.rJ Леонов те.lсвіJіішого друrа) (М) 2030

(Частнна

Інформаційна

програма

(N\) 21 15 сЛітрра гурнз 22 15 Експсриментальна програ\1а

~'I\paiHCbl\oro Друга

маЙСТI)И

18 оо

-

11 оо Телевізійні вісті 11 10 «[(рива неді,"я,. laykobo-поп}.lЯРНИЙ фільм 11 35 Шкільний е"ран [сто­ рія для учнів 9 класу. «Революція 1905-1907 років на Y"pailli». 12 10 «НачаЛI>ННI<; Чукотки» Художній фільм. 17.05 Наша афіша 1710 -

у

програмі

МАстеЦТ83»

lІІ"олярів

зміни,

тому

денною

15.55

та

стежте

передачею

афішею

по

МОЖ.1ивl

радіо

nporpaM

О

З3

що­

8.20

реСllублікансо.кої

І

сту­

дії телебаченн".

вІДДІЛІВ (lIapTlilHorc Ж11ТТЯ. промисловості, масової ро- І ретаря -

3-18. відділу сільськоrо господарства -4-47.

""'~

Броварська д.рукарня, Киї'вської області, вул. Київська,

154.

~

Телефон

-

4-57.

Зам.

74 -

6629.

талони

ших

номерів,

то вида­

чомусь

а

не пер­

вже

15--

20-их. Ще одне: ХО'l1ілось би від­ чувати в поліНШНЩI уваги

до

біJlьше

відвідувачів,

чуй­

ності.

Н.СКОК,А.ПЕНЬКОВА, мешканu,і міста.

ПРИ­

причому з помітною нон­ Все це дає підста­

-

про­

мислових

родовищ алмазів

на

території

українсыїї

-

справа реальна. лежне,

рср

Радянські

логи зроблять все

від

запаси

гео­

них за­

щоб найближчим

УІіраїнські

часом

алмази

поповнили

державного

а.тшазного

фонду країни.

них

мозаїку

міста

На

наук.

китвського

художиика-мо'

нументаліста [ . С. Jlитоnченка можна побачити на фасадах багатьох оу­ динків столиці Украіни. Зараз ВНІ

працює

О. БОБРИКЕВИЧ,

над

розписом

Па .. ацу

ШJlЮОУ

U.1fександрП.

фото:

І.

С.

JІИТОВЧЕНКО

У

майстерні.

Г. СМИРНОВ, геолого-мlнерало­

Реl1антор є. ФЕДАН.

тічних наук.

T~."CBi· «lJародні

те,lебачеННR

яні

ви твердити, що віднриття

кандидат

Для

ють

міне­

доктор геолого-мінералогіч­

«.\\оя ВіТЧIІJна». Розповідь вро В,І­ ста оку ДflТЯЧIІХ малю""ів (М) 1830«Твоя ЛNlінсь,," бlб.,іотt'"а». (М.) 19 оо «Нача.,"""К Ч1КОТКІІ». Худож­ ній фі.%м 20.ю «На добрані'!. ді­ ти'»

віднривається

алмазами,

деяні з них центрац!єю.

KO."LJopo8a

00-

Коли

віl{НО реєстратури,

міністерства

спеціалістами,

дрібними

.ві гаДIJНН»

15 -

прикладного

(Ленінrрад).

тов ана

теЛt~баЧ('НI·IЯ

прийом

бу.1И З Я[(утії. Створюються партії і загони, ПОК.lю,ані знай­ ти в нашій республіці алмазні родовища. Зараз уже виявлено понад 20 місць 3 нрупними і

програма

Іб 53 lJаша афіша зіііні НОВІІНН (М) 17

на

геології ~rpcp організується аЛ:'r!азна лабораторія, укомплен­

«ІІ.Н. . »

-

С[ЧIJЯ

програма

-

-

роні в

1951-1955

стовпотворіllНЛ

потрапиш

:ЮВИК3.

Саме тому в Інституті ресурсів

хто

потрапити до о!{уліста й гор­

fiЛfr\fiЗІВ

ральних

тих,

до дерматолога. Хоч до схід сонця прийдеш - талонів уже немає. Проблема, щоб

потужної

нп

тому

Ніхто

можна спостерігати й в сто­ матологічній поліі\лініці, не

увраі.ис~воі

на створення

знімається

уваги

в

високу температуру.

Подібні

бази по видобуТl,У природної сировини В Якутії, а танож ор­ ганізацію індустрІальної бази по

звертас

має

I-~~~~~~;~:T·~~~~;~~~~~~:~~~~!~~~~~ ................................................................................ .............................. ........................... .

f

не мснше

про­ заПII­

Причому, тут стоять ЛЮДlІ З

В змаган­

жаючи

роби­

ся добра сотня людей йти неможливо. Щоб

землі

почесне

твор",

~іЛl)йоні&

Політеконом ія соціалізму. нін

що

То ми нагадасмо: біля ре­

давен

гресом.

МІІ

вісті

ПОЛінлLніlЮЮ,

єстратури в цей час товпить-

--------------------------------

ТелевіЗійні

«Пісня»

ною

ться біля реєстратури J;ОЖНО­ го ДНЯ з 7 години 30 ХВІІЛIfIl paНl,y до 11 години?

завдання забезпечити Бать­ провадились відповідні розшу­ люди знали про чудові власти­ ківщину алмазною яним в сировиною. кові роботи, завдяки вості цього мінералу. Араби Тепер його успішно розв'язано. руслових відкладеннях рі" Дні­ та Ірші назива.111 ЙОГО «найтвердіший», Урал, а потім і Якутія повнІ­ стра, Південного Бугу греки «незламний», «непе­ стю задовольнили потреби нристали на­ були знайдені перші реМОЖНIІЙ:». І справді, алмаз­ РОДНОГО господарства в цій цін­ алмазів. Наступні рони харан­ найтвердіша речовина в приро­ підви­ ній сировині. Проте неухильне теризуються знахідками ді. Він, наприклад, твердіший зростання продуктивиих СИJJ у щених нонцентрацій дрібних ~л­ від [юрунда в 150 раз. Проте нашій нраїні у прибережних пісках вимагає дедалі мазів ВИlюристання саме цієї власти­ більше алмазів. Тому, незва­ Чорного моря.

Друга

_

до лікаря'?

Пошуkи Вже з давніх

з

Чи знає завідуюча район­

------~~------------------~~--

Алмаз.

я

Як потрапити

tdIIIUlШlllUlІІllШlUllllllUllllПllllllllllUlllUllllШlllПllІІllППllnmmппllU1ІПІПIIIIIIIIIIIIПUIIII

заводу по­

програма

Лариса Блінова.

2

Іюманда молодшого BiI\Y. Команда старшо­ I\.'JaСНИl\ів проте зазнала пораЗі\И. Загальний рахуно" нічия.

ріННЯ гірсыхx порід: волочіння найтонших дротів і т. д.

ВІВТаР0". 21 С[ЧНЯ

школи.

відмінниця

молодших нласів. впявилась наша

ПРlІсвячені В. Леніну 2220 .Аппассіонзта» Телеоізійннй ХУДО>hній фільм.

рИС.

середньої шноли M~

«розпрощався»

хворобами,

ні

\ І ОО -

директор

На фото: краща спортсменна,

що

нею у магазині _ Вручила гроші продавець Ольга Фе­ дорівна РадчеН1Ю. Про чес­ ний вчинон її і вирішив на­ писати в газету. Дуже дякую їй. Ф. ДОРОШЕНКО, мешканець с. Зазим'Я.

інфСIЩіЙНИМИ.

рай­

рошкової металурrії.

Перша

лось,

І. ХАРІН,

числі й

ших

спорту.

ном. Тож мрія бажаючих збудеться.

час

Вияви

ріЗНИМИ

різання

В. ЗОТОВ,

деяний

пропажу повернули.

нях брало участь з обох сторін по дві коман­

зма­

стане організатором

Та от через

шими спортивними залами, плавальним басей­

ди стаРШОі\ласнинів і СИ.1ьнішою від супернинів

як

ре­

3.

знайшов.

знав, де шу­

нати .

розряду.

Дарницької спортивної школи М2

уперед,

начальник

розпоч­

неться будівництво спортивноі ШJiОЛИ з ХОРО­

юнаЦЬJiа недавно зустрічалась з спортсменами

наступа­

ділу і абсолютний чемпіон ми-

дорослого

не

Власне, я і не

А ян спраВІ! в інших сенціях? У групах ручного 1ІІ'яча, де працює тренером В. І. Без­ БОРОДЬІЮ, на:Іічується БЛИЗЬ1Ю 70 учнів. Цей l,оле[\Т\lВ уже добився ряду успіхів. Збірна

А. Згурський З технічного від­ нулого

третього

він

лижники,

пропажу,

всі

ну поведіНJiУ. Кращі легноатлети спортивної ШпОЛИ О. Борисенко, М. Єрмолеюю. Т. Шита - з ШІЮЛИ .NQ 3, С. Ступаченно, В. ДВОРНИ", В. Петренно- з школи М2 І, О. Рибан, Л. Блінова, О. Зубаль, В. Бондаренно учні серед­ ньої шноли .NQ 2. Прантина ПОl\аза.1а, що сис­ Тl'М<ітичні відвідування СПОРТИВНИХ сеІЩій да­ ють хороші наслі;щи. Діти фізично зміцніли, СТИJlИ більш організованими, Зібраними. Не ДИВНО. що ціла група 6--8-nласнинів винона­

Петров.

знаючи, що на п'ятн

згубив 10 нарбованців. Зви­ чайно, [ЮЛИ НИНУВСЯ шу"ати

тільн!! Ті, ХТО має висону успішність та віДМіН­

на­

розгін,

бажаючі? Незабаром у ,нашому місті

Систематичні тренування позитивно позна­ чаються не 11ільки на спортивній майстернос­ ті Дітей, а й на успішності, дисципліні. Зага­ лом в сеКЦіЯХ займаються ті, ЩО мають добру фізичну підготовку, успішно навчаються. В сеІіЦії легкої атлетики, зокрема, налічується 30 учнів першої, другої і третьої шніл. Вони міЦно подружили, прагнуть бути прикладом для інших і в навчанні, і в поведінці, і в спорті. Більша частина учнів нашої шноли навчає­ ться .на «L1» і «5:», решта ПІДТЯГУЄТЬСЯ до них, знаючи, що в змаганнях братимуть участь

пен­

сію, я зайшов- в господарсь­ ний магазин с. Зазим'я, щоб І\.уПИТИ потрібні речі_ Там і

участь на обласних змаганнях.

підготовка спортсменів ·висо[{их розрядів.

січня, одержавши

9

КраЩі гандболісти нашої Іюмандн: В. Ш"а­ рупа, С. Сіненко, В. Приходько, С. ~op.liKOB, В. Тімун (школа N2 5), В. Величко, П. Балан­ дін (ШКО.lа N2 1). Немає сумніву, ЩО ці спорт­ смени в недалекому майбутньому братимуть

Нілька місяців минуло відтоді, ЛІ, У рай­ центрі відкрито дитячу СПОl?~ИВНУ ~К~ЛУ. Близько 250 учНів стали ПОСТIlfНИМИ ВІДВІДУ­ вачами спортивних секцій. Бажаючих записа­ лося, правда, значно більше, ,ніж могли вмісти­ ти Шlfільні спортзали. І зрозуміло чому. Ос­

~~

; : :

................................................................ fS

ПРАКТИЧНО, ЕЛЕГАНТНО, ДЕШЕВО! - говорить до чоловіка дружина, -

Не знаю,

я

чи ЩР"О

ВЧННИ.~а...

1

-

; : : : : : : : : : : : : :

-

А в ЧО~ІУ річ?

Та ОСЬ із BaCfl.lbKO~1

.

ПобаЧIІВ Х.10ПЧlІка у пскравому

; : : :

і

ве.lьветовому КОСТЮМЧИІ(у І почав: «Хочу такий ... У ГРИЩ,І(<! € а в мене lIe~laє ... У нього і штани :.! багатьма l\ишеllЯМН'

:

Ilещ.одавно

: : : : : : ; : : :

і куртка на «блискавці» ... Що ж М3.1а Я робити? Адже і caM~ п.?шила

собі

МЗ,lа

рацію.

чудову

От 1 КУПИ.1а иому костюмчик.

Дружина

СУКІІЮ

Привабливий

З

ІІа

вельвету-руБЧИI<З.

ВИТ.1ЯД

МіЦIІИЙ,

ЇIO.ГО :1eГK~ прати, він не" Мllеться, до того ж зберіга~ свій ІЮ.11р

І

ПОрlВНЯIІО дешеВИ!I.

ВЕЛЬВЕТ-КОРД, ВЕЛЬВЕТ-РУБЧИК,

ВЕЛЬВЕТ ФАСОННИЙ

вам

ПРОПОНУЮТЬ

області.

~lагазИIІИ

споживчої

кооперації

КІІЇВСЬКОЇ

Укоопторгреклама.

;

~"""""H"""""""""""""""""""H"""""H";

9 номер 1969 рік  

9 номер 1969 рік

Advertisement